P. 1
Giao an ATGT Lop 1 CA Nam

Giao an ATGT Lop 1 CA Nam

|Views: 448|Likes:
Được xuất bản bởiphanthivukieu

More info:

Published by: phanthivukieu on Jul 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

Th

tháng n m 2011 Bài :1 AN TOÀN VÀ NGUY HI M

ngày

I / M c tiêu : 1/ Ki n th c :Hs nh n bi t nh ng hành ng, tình hu ng nguy hi m hay an toàn, nhà, tr ng . 2/ K n ng : Nh , k l i các tình hu ng làm em b au, phân bi t các hành vi và tình hu ng an toàn, không an toán. 3/ Thái :Tránh nh ng n i nguy hi m, hành ng nguy hi m nhà, tr ng và trên ng i.Ch i nh ng trò ch i an toàn ( nh ng n i an toàn ) II Chu n B : - Tranh hai em nh ang ch i v i búp bê. - Các em nh ang ch i nh y dây trên sân tr ng«. III. N I DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG: Ho t ng c a Giáo Viên Ho t ng c a h c sinh I/Ki m tra bài c : II/ Bài m i : Gv nêu các khái ni m c a bài.H c sinh nh các n i dung trình bày. - Tr em ph i n m tay ng i l n khi i trên ng ph . - Oâ tô, xe máy và các lo i xe ang ch y trên ng có th gây nguy hi m. - H c Sinh l ng nghe - i b qua ng ph i n m tay ng i l n là an toàn. + Ho t ng 1 :Giáo viên gi i thi u bài h c An toàn và nguy hi m. - Hs quan sát tranh v . - HS th o lu n nhóm ôi ch ra tình hu ng nào, v t nào là nguy hi m. - M t s nhóm trình bày -Nhìn tranh : Em ch i v i búp bê là úng hay sai + Ch i v i búp bê nhà có làm em au hay ch y máu - Hs tr l i. không ? - Hs úng, + Ho t ng 2: Nhìn tranh v tr l i câu h i. - c m kéo d a nhau là úng hay sai? -Hs không b làm sao c . - Có th g p nguy hi m gì ? + Em và các b n có c m kéo d a nhau không ? + Gv h i t ng t các tranh còn l i. GV k 2 c t : - Không vì có th gây ra nguy hi m cho b n. Không an toàn An toàn - H c sinh nêu các tình hu ng theo hai c t. + K t lu n : Ô tô, xe máy ch y trên ng, dùng kéo d a nhau, tr em i b qua ng không có ng i l n d n, ng g n cây có cành b gãy có th làm cho ta b au, b th ng . Nh th là nguy hi m. - Tránh tình hu ng nói trên là b o m an toàn cho mình và nh ng ng i xung quanh. Ho t ng 3 : K chuy n . - HS nh và k l i các tình hu ng mà em b au nhà, tr ng ho c i trên ng. + Hs th o lu n nhóm 4 :

-

Hs nêu.

-Hs l ng nghe. 1

Hai em i l i trong l p. -Phân bi t các âm thanh trên ng ph . +Ph i n m tay ng i l n khi i trên ng. ch i d i lòng ng. -Phân bi t s khác nhau gi a lòng ng và v a hè: hi u lòng ng dành cho xe c v a hè dành cho ng i i b . không l i g n xe máy. +Không i b m t mình trên ng. 2)K n ng : Mô t con ng n i em . -GV nêu nhi m v : +C p th nh t: Em óng vai ng i l n hai tay u không xách túi. các em ph i n m tay ng i l n. n u tay ng i l n b n xách em ph i n m vào v t áo ng i l n. +Không ch y. +C p th hai: Em óng vai ng i l n xách túi c hai tay. b)Cách ti n hành -GV cho HS ch i s m vai: T ng c p lên ch i. . -Nêu c i m c a các ng ph này. 3)Thái : Không ch i trên ng ph và i b d i lòng ng.Hai em i l i trong l p.V t nào ã làm cho em b au? .Hs l ng nghe. em kia n m vào v t áo. V-C NG C : m b o an toàn cho b n thân.Hs nh n xét.L i ó do ai? Nh th là do an toàn hay nguy hi m ? Ho t ng 3 :Trò ch i s m vai a)M c tiêu HS nh n th y t m quan tr ng c a vi c n m tay ng i l n m b o an toàn khi i qua ng. m t tay. GV g i HS nh n xét và làm l i. các em c n: +Không ch i các trò ch i nguy hi m (dùng kéo do nhau. em kia n m vào tay không xách tú. ô tô vì có th gây nguy hi m cho các em. á bóng trên v a hè).Yêu c u các em k cho nhóm nghe mình ã t ng b au nh th nào ? . -N u có c p nào th c hi n ch a úng. II/ N I DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG i l i. n m 2011 TÌM HI U NG PH I-M C TIÊU 1)Ki n th c -Nh tên ng ph n i em và ng ph g n tr ng h c. +C p th hai: Em óng vai ng i l n xách túi.. Th ngày tháng Bài 2 - Hs i di n nhóm mình lên k - Hs th c hi n Hs óng vai . 2 . c)K t lu n Khi i b trên ng. -Quan sát và phân bi t h ng xe i t i. em kia n m tay và hai em i l i trong l p. m t em óng vai ng i l n m t em óng vai tr em.

4. t). nhà c a. +Hai bên ng em th y nh ng gì?(V a hè. - hs th c hi n. - 1 hs k . 3 . ng ph có èn chi u sáng v ban êm. - 2 hs tr l i.Tên ng ph ó là ? 2. -M t ng tr i nh a ho c bê tông.5 (Lu t GT B). -Ch i ùa trên ng ph có c không?Vì sao? Ho t ng 2 :Quan sát tranh Cách ti n hành: GV treo nh ng ph lên b ng h c sinh quan sát -GV t các câu h i sau và g i m t s em HS tr l i: + ng trong nh là lo i ng gì?(tr i nh a. ti ng ô tô. -Có lòng ng (dành cho các lo i xe) v a hè (dành cho ng i i b ). ngã t .GV có th g i ý b ng các câu h i: 1.Con ng ó có nhi u hay ít xe i l i? 4. èn chi u sáng. xe máy«). có ho c không có èn tín hi u). -GV g i m t s HS lên k cho l p nghe v ng ph g n nhà (ho c g n tr ng) mà các em ã quan sát. Khái ni m: Bên trái-Bên ph i Các i u lu t có liên quan : i u 30 kho n 1.3.Ho t ng c a giáo viên M ts c i mc a ng ph là: ng ph có tên g i. +Lòng ng r ng hay h p? +Xe c i t phía bên nào t i?(Nhìn hình v nói xe nào t phía bên ph i t i xe nào t phía bên trái t i). á. Bê tông. - hs tr l i. +Khi ô tô hay xe máy b m còi ng i lái ô tô hay xe máy có ý nh gì? +Em hãy b t ch c ti ng còi xe (chuông xe p.2. Ho t ông 1:Gi i thi u ng ph -GV phát phi u bài t p: +HS nh l i tên và môt s c i mc a ng ph mà các em ã quan sát.Có nh ng lo i xe nào i l i trên ng? 5. Ho t ng 3 :V tranh Cách ti n hành :GV t các câu h i sau HS tr l i: +Em th y ng i i b âu? +Các lo i xe i âu? +Vì sao các lo i xe không i trên v a hè? Ho t - ng c a h c sinh Hs l ng nghe - Hs làm phi u. -Có ng các lo i xe i theo m t chi u và ng các lo i xe i hai chi u.Con ng ó có v a hè hay không? -GV có th k t h p thêm m t s câu h i: +Xe nào i nhanh h n?(Ô tô xe máy i nhanh h n xe p). - Hs tr l i. - hs tr l i. ng ph có (ho c ch a có) èn tín hi u giao thông ngã ba. ng ph ó r ng hay h p? 3.

Hs bi t có 2 lo i èn tín hi u èn tín hi u dành cho các lo i xe và èn tín hi u dành cho ng i i b . +Có ng m t chi u và hai chi u.Xác nh v trí c a èn giao thông nh ng ph có i theo úng tín hi u giao thông b o m an toàn.Ho t ng 4: Trò ch i ³H i ng´ Cách ti n hành : -GV a nh ng ph . ÈN TÍN HI U GIAO THÔNG I/ M C TIÊU: Bi t ý ngh a hi u l nh c a các tín hi u giao thông.Tín hi u èn cho các lo i xe g m 3 màu : .Hs quan sát Hs tr l i. vàng. xanh và 1 t m bìa có hình ng màu . n i có tín hi u èn giao thông.1 t m bìa có hình ng i i màu xanh cho hs phân bi t. g n ngã ba. nhà có s cho HS quan sát. xanh. -H i HS bi n tên ph làm gì? -S nhà làm gì? K t lu n:Các em c n nh tên ng ph và s nhà n i em bi t ng v nhà ho c có th h i th m ng v nhà khi em không nh ng i. èn cho các lo i xe và èn cho ng i i b . em nh quan sát tín hi u èn và các bi n báo hi u chu n b cho bài h c sau.HS n m èn tín hi u giao thông t nh ng n i có ng giao nhau g m 3 màu.Có 2 lo i èn tín hi u.Hs liên h . ngã t . . . V-C NG C : a)T ng k t l i bài h c: + ng ph th ng có v a hè cho ng i i b và lòng ng cho các lo i xe.lo i èn tín hi u nào dành cho ng i i b ? ( Dùng èn tín hi u có b t èn các màu cho hs quan sát ) ng giao nhau. . vàng.Có ph n ng úng v i tín hi u giao thông. 4 .GV : èn tín hi u giao thông c t âu? èn tín hi u có m y màu ? . b)D n dò v nhà +Khi i ng. -H c sinh th o lu n nhóm tr l i . . i u khi n các lo i xe qua l i. II / N I DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG : Ho t ng c a giáo viên . .èn tín hi u cho ng i i b có hình ng i màu ho c xanh . Ho t ng c a h c sinh Hs l ng nghe. +Nh ng con ng ông và không có v a hè là nh ng con ng không an toàn cho ng i i b . . -Hs l ng nghe. +Em c n nh tên ng ph n i em bi t ng v nhà.lo i èn tín hi u nào dành cho các lo i xe ? . Bài 3 -Hs quan sát . .èn tín hi u là hi u l nh ch huy giao thông. . . Ho t ông 1 : Gi i thi u èn tín hi u giao thông.Th t các màu nh th nào ? + Gv gi t m bìa có v màu .

Tín hi u èn xanh c phép i. -HS tr l i. . ) ( C th cho t ng nhóm th c hi n ) V-C NG C : . nhìn sang hai bên ø hô (quan sát hai bên và i) . +Hs tr l i các câu h i ? .Khi có tín hi u èn xe và ng i i b ph i làm gì ? .D ng l i.Khi tín hi u èn màu xanh b t lên thì sao ? . èn d ng l i.Tín hi u èn dành cho các lo i xe trong tranh màu gì ? .Ho t ông 2: Quan sát tranh ( nh ch p ) . . èn .Tín hi u dành cho ng i i b lúc ó b t lên màu gì ? +Gv cho hs quan sát tranh m t góc ph có tín hi u èn dành cho ng i i b và các lo i xe.Màu xanh i .Hs tr l i . Ho t ng 4 : Trò ch i ³ i quan sát và i ³ 1 HS làm qu n trò. .Khi gi t m bìa có hình ng i i màu c l p s ng i xu ng gh và hô ( hãy i. .Hs nh c l i bài h c. các lo i xe và ng i i b ph i làm gì ? . . . . vàng.Hs l ng nghe.Hs l ng nghe.Tín hi u èn màu vàng b t sáng làm gì ? Ho t ng 3 :Trò ch i èn xanh.D ng l i khi èn khi èn xanh. c phép i.Hs tr l i .HS ( .i u gì có th s y ra n u không i theo hi u l nh c a èn ? + Gv ph bi n cách ch i theo nhóm : Gv hô : Tín hi u èn xanh hs quay hai tay xung quanh nhau nh xe c ang i trên ng. . xe ang d ng chu n b i .Hs nh c l i . xanh ) . c l p s ng lên. èn tín hi u giao thông dùng làm gì ? .. màu l i. n i g n ng giao nhau. ng ph g n nhà.Xe ang i d ng l i.Hs l ng nghe. . c i d ng .Khi gi t m bìa có hình ng i i màu xanh.Khi g p èn tín hi u màu .hs tr l i . . .C l p th c hi n.èn tín hi u giao thông c t bên ph i ng i i ng.Hs nh n xét t ng l i èn. èn hai tay t t c ph i d ng l i. .Xe c khi ó d ng l i hay c i? . èn vàng hai tay ch y ch m nh xe gi m t c . . g n tr ng và tìm D n dò: Quan sát n i i b an toàn .Ph i i theo tín hi u èn giao thông m b o an toàn cho mình và m i ng i. èn vàng báo hi u s thay i tín hi u. 5 .Hs tr l i . Có 2 lo i èn tín hi u giao thông ( èn dành cho ng i i b và èn dành cho các lo i xe ) .i theo hi u l nh c a tín hi u èn làm gì ? .

m i nhóm th o lu n và tr l i m t câu h i. . i âu ? ( D i lòng . .Hs chia nhóm trên v a hèd gây c n tr cho vi c i l i. ng ). lên sa bàn quan sát t các hình ng i l n. . II/ N I DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh .Không i.Hs l ng nghe . .Gv h i h c sinh th o lu n làm th nào ng i l n và b n nho û ó có th i b trên v a hè b l n chi m.Bài 4 ng ph . Cách i b an toàn khi i trên ng không có v a hè. xe p«. bi t cách i an toàn khi g p c n tr n gi n trên ng ph .Gv h i Ô tô. nh ng c n i sát v a hè nh ng i l n d t qua khu v c ó.Không ch i ùa d i lòng ng. . yêu c u m t s h c sinh ng làm nh ng i bán hàng. Khi i b trên ng ph ph i n m tay ng i l n. Ho t ng 1 : Trò ch i i trên sa bàn Gv gi i thi u b o m an toàn. ô tô. + Cách ti n hành: Gv ch n v trí trên sân tr ng.Hs l ng nghe .n u ng không có v a hè ph i sát vào mép ng.Khi i b trên ng ph ph i i trên v a hè. * K t lu n : N u v a hè có v t c n không i qua thì ng i i . . + Hs quan sát trên sa bàn v th hi n m t ngã t .i b trên v a hè ho c i sát mép ng.Hs tr l i. i b d i lòng ng không. . k m t s v ch trên sân chia thành ng i và hai v a hè.Chia l p thành 4 nhóm. xe máy vào úng v trí an toàn.GV chia nhóm 3.Hs tr l i. 2 hs óng làm ng i l n n m tay nhau i trên v a hèb l n chi m. phòng tránh tai n n giao thông khi i b trên ng ph m i ng i c n ph i tuân theo. .i trên ng ph c n ph i i cùng ng i l n.Tr em có c ch i ùa . xe máy.Hs tr l i.Xác nh nh ng n i an toàn ch i và i b .Hs th o lu n b có th i xu ng lòng ng. . Ho t ng 2 : Trò ch i óng vai: + Hs bi t ch n cách i b an toàn khi g p v t c n trên v a hè. . i sát mép ng. ho c ch i ùa d i lóng ng. khi i b qua ng c n ph i n m tay cùng ng i l n. -Khi i b trên ng ph m i ng i ph i i âu ? . tr em.Khi i b trên ng ph ph i n m tay ng i l n.Hs l ng nghe . Ho t ng 3 : T ng k t : . hay d ng xe máy . 6 I B AN TOÀN TRÊN I/ M C TIÊU : Bi t quy nh v an toàn khi i b trên NG . trên v a hè.

quan sát tr c khi qua ng ). 7 I/ M C TIÊU: Nh n bi t nh ng n i an toàn khi i b trên - ng và khi qua ng. IB - Bài 5 VÀ QUA NG AN TOÀN ng. .( i cùng và n m tay ng i l n.Hs l ng nghe. -Khi i b trên v a hè có v t c n. i b d i lòng ng s nguy hi m nh th nào? ( D b xe máy.Khi i b trên ng ph m i ng i ph i i âu b o m an toàn ? -Tr em có c ch i ùa . các em c n ph i ch n cách i nh th nào ?( N u ph i i xu ng lòng ng ph i i sát v a hè và quan sát xe c ).Hs tr l i Hs tr l i. . ng các em nh n m tay b m C ng c : Khi i trên ho c anh ch . xe máy. Nh n bi t v ch i b qua ng là l i i an toàn dành cho ng i i b khi qua Bi t ng c và ti ng còi c a ôtô.. ô tô âm vào. . Hs tr l i. ) -Khi i b trên ng ph qua ng c n ph i làm gì b o m an toàn cho mình.

Các lo i xe ch y âu ? .Khi i b trên ng ph ph i n m tay ng i l n.N i có v ch i b qua ng.Khi qua ng các em c n ph i làm gì ? . nh ng c n i sát v a hè nh ng i l n d t qua khu v c ó. Ho t ng 2 : Th c hành i qua ng Chia nhóm óng vai : m t em óng vai ng i l n. n u không có v a hè ho c v a hè b l n chi m thì i xu ng lòng ng nh ng quan sát vào l ng. .. Gv h i : ng ph r ng hay h p? .các em khác nh n xét có nhìn tín hi u èn không. . ng ph có v a hè không? .i trên ng ph c n ph i i cùng ng i l n và i trên v a hè. 8 . nào không ? + Khi i b m t mình trên ng ph ph i i cùng v i ng i l n.Em th y ng i i b âu ? .yêu c u hs nh l i nh ng quy nh khi i b qua ng. v ch i b qua ng . -Khi i b trên v a hè có v t c n.Nhìn tín hi u èn . cách c m tay.Hs l ng nghe . -Hs quan sát l ng nghe. . . các em c n ph i làm gì ? . phân bi t âm thanh c a ng c .Khi qua ng c n i âu ? lúc nào ? . III/ C ng c : .Chú ý quan sát h ng i c a ng c .chia nhi u nhóm l n óng vai tr em d t tay qua ng.Hs l ng nghe . Gv : Chúng ta c n làm úng nh ng quy nh khi qua ng. c mà em bi t. + Ph i n m tay ng i l nkhi qua ng ? + N u v a hè có v t c n không i qua thì ng i i b có th .Hs l ng nghe s c dài báo hi u xe gi m t c )c n th n khi qua ng. m t em . . c a .và khi qua ng. di n.i xu ng ng quan sát . Chom t vài c p l n l t l t các nhóm bi u qua ng.Hs tr l i.Hs tr l i.Xác nh nh ng n i an toàn ø i b . .Qua ng có v ch i b qua ng( phân bi t v i v ch .Khi i b trên ng ph c n ph i ph i n m tay ng i l n.không ch i ùa d i lòng ng. II/ N I DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh .Hs nêu 1 vài ti ng ng ti ng còi ô tô.Hs tr l i. i trên v a hè . cách i «. i xu ng lòng ng.Hs tr l i.Nh n bi t h ng i c a các lo i xe. xe máy. .Em có nhìn th y èn tín hi u. + chia thành 3 ho c 4 nhóm yêu c u các em n m tay nhau i n a i m ã ch n. Ho t ng 1 :Quan sát ng ph . hs quan sát ng ph n u không có gv g i ý cho hs nh l i o n ng g n n i các em hàng ngày qua l i. .Hs tr l i.quan sát` h ng i c a các lo i xe.Khi i b trên ng ph ph i n m tay ng i l n.

. xu ng phía bên trái.C n th n khi lên xe.. . Gi i thi u cách ng i an toàn khi i xe máy. Ho t ng 1 .Khi xe d ng h n m i xu ng xe. .Ng i ngay ng n ôm ch t vào eo ng i lái. .Không ung a chân ho c b tay ch tr . ).Bi t s c n thi t c a các thi t b an toàn n gi n ( m b o hi m. . Ho t ng c a h c sinh .Bài 6 I/ M C TIÊU: NG I AN TOÀN TRÊN XE P XE MÁY Bi t nh ng quy nh an toàn khi ng i trên xe p . . bi t bám ch c ng i ng i ng tr c. II/ N I DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG: Ho t ng c a giáo viên .Hs l ng nghe p xe 9 . xe máy.Th c hi n úng trình t khi ng i ho c lên xu ng trên xe p . xe máy. quan sát các lo i xe tr c khi xu ng xe.Có thói quen i m b o hi m. len xe t phía bên trái.

3 l n . xe máy có i m b o hi m không? i m gì? T i sao ph i i m b o hi m ? +Khi ng i trên xe p xe máy các em s ng i nh th nào ? + T i sao i nón b o hi m là c n thi t( B o v u trong tr ng h p b va qu t. ghi nh trình t quy t c an toàn khi ng i trên xe p. b ngã.Hs hi u s c n thi t c a vi c i m b o hi m khi i xe p và xe máy . xe máy. . sao cho dây m sát hai bên má.Khi cha m i a ho c ón v .Hs quan sát th y thao tác nào ch a úng`có th b sung làm m u cho úng thao tác.Hs l ng nghe . . kéo dây v a khít váo c . .Ph i i m b o hi m khi ng i trên xe p xe máy.i m ngay ng n. xe máy.Chia theo nhóm 3 th c hành .Hs l ng nghe . quan sát các lo i xe khi lên xu ng. C ng C : . xu ng xe p.Hs Tr l i .Hs l ng nghe . .Có thói quen i m b o hi m và th c hi n úng trình t các ng tác an toàn khi ng i trên xe p. nh th c hi n úng quy nh lên xu ng và ng i trên xe an toàn. ) + Giáo viên k t lu n : Ph i i m b o hi m khi ng i trên xe p xe máy. bi t cách ng i ngay ng n và bàm ch c ng i ng i phía tr c.Kéo 2 nút i u ch nh dây m n m sát d i tai. .G i vài em i úng làm úng. .Hs Tr l i .Hs l ng nghe 10 . Ho t ng 2 : Th c hànhï khi lên. Nh th t các ng tác khi lên. Ng i ngay ng n ôm ch t vào eo ng i lái.Hs Tr l i . + Gv ng i trên xe p. ki m tra giúp h c sinh i m ch a úng.Hs Tr l i .Hs l ng nghe . Ho t ng 3 : Th c hành i m b o hi m Gv làm m u cách i m b o hi m úng thao tác 1. .Có thói quen i m b o hi m. xe máy.2. .Hs Tr l i .. xe máy.Hs l ng nghe . quan sát các lo i xe khi lên xu ng. . quan sát các lo i xe khi lên xu ng. vành m sát trên lông mày. + Gv cho hs ra sân th c hành trên xe p.Phân bi t phía tr c và phía sau m .. + Gv k t lu n : th c hi n úng theo 4 b c sau . .Cài khoá m . xu ng xe p. Ng i ngay ng n ôm ch t vào eo ng i lái.Cho hs nh c l ivà làm các thao tác khi i m b o hi m.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->