Th

tháng n m 2011 Bài :1 AN TOÀN VÀ NGUY HI M

ngày

I / M c tiêu : 1/ Ki n th c :Hs nh n bi t nh ng hành ng, tình hu ng nguy hi m hay an toàn, nhà, tr ng . 2/ K n ng : Nh , k l i các tình hu ng làm em b au, phân bi t các hành vi và tình hu ng an toàn, không an toán. 3/ Thái :Tránh nh ng n i nguy hi m, hành ng nguy hi m nhà, tr ng và trên ng i.Ch i nh ng trò ch i an toàn ( nh ng n i an toàn ) II Chu n B : - Tranh hai em nh ang ch i v i búp bê. - Các em nh ang ch i nh y dây trên sân tr ng«. III. N I DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG: Ho t ng c a Giáo Viên Ho t ng c a h c sinh I/Ki m tra bài c : II/ Bài m i : Gv nêu các khái ni m c a bài.H c sinh nh các n i dung trình bày. - Tr em ph i n m tay ng i l n khi i trên ng ph . - Oâ tô, xe máy và các lo i xe ang ch y trên ng có th gây nguy hi m. - H c Sinh l ng nghe - i b qua ng ph i n m tay ng i l n là an toàn. + Ho t ng 1 :Giáo viên gi i thi u bài h c An toàn và nguy hi m. - Hs quan sát tranh v . - HS th o lu n nhóm ôi ch ra tình hu ng nào, v t nào là nguy hi m. - M t s nhóm trình bày -Nhìn tranh : Em ch i v i búp bê là úng hay sai + Ch i v i búp bê nhà có làm em au hay ch y máu - Hs tr l i. không ? - Hs úng, + Ho t ng 2: Nhìn tranh v tr l i câu h i. - c m kéo d a nhau là úng hay sai? -Hs không b làm sao c . - Có th g p nguy hi m gì ? + Em và các b n có c m kéo d a nhau không ? + Gv h i t ng t các tranh còn l i. GV k 2 c t : - Không vì có th gây ra nguy hi m cho b n. Không an toàn An toàn - H c sinh nêu các tình hu ng theo hai c t. + K t lu n : Ô tô, xe máy ch y trên ng, dùng kéo d a nhau, tr em i b qua ng không có ng i l n d n, ng g n cây có cành b gãy có th làm cho ta b au, b th ng . Nh th là nguy hi m. - Tránh tình hu ng nói trên là b o m an toàn cho mình và nh ng ng i xung quanh. Ho t ng 3 : K chuy n . - HS nh và k l i các tình hu ng mà em b au nhà, tr ng ho c i trên ng. + Hs th o lu n nhóm 4 :

-

Hs nêu.

-Hs l ng nghe. 1

á bóng trên v a hè). 3)Thái : Không ch i trên ng ph và i b d i lòng ng. không l i g n xe máy.Yêu c u các em k cho nhóm nghe mình ã t ng b au nh th nào ? . ô tô vì có th gây nguy hi m cho các em.V t nào ã làm cho em b au? .. các em ph i n m tay ng i l n. Hai em i l i trong l p. Th ngày tháng Bài 2 - Hs i di n nhóm mình lên k - Hs th c hi n Hs óng vai . các em c n: +Không ch i các trò ch i nguy hi m (dùng kéo do nhau. 2 . c)K t lu n Khi i b trên ng. em kia n m vào v t áo. +Không i b m t mình trên ng. ch i d i lòng ng. . 2)K n ng : Mô t con ng n i em . b)Cách ti n hành -GV cho HS ch i s m vai: T ng c p lên ch i. n m 2011 TÌM HI U NG PH I-M C TIÊU 1)Ki n th c -Nh tên ng ph n i em và ng ph g n tr ng h c. -Quan sát và phân bi t h ng xe i t i. em kia n m vào tay không xách tú. m t tay. +Ph i n m tay ng i l n khi i trên ng. m t em óng vai ng i l n m t em óng vai tr em.Hs nh n xét. em kia n m tay và hai em i l i trong l p. II/ N I DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG i l i. -Phân bi t các âm thanh trên ng ph . -N u có c p nào th c hi n ch a úng.Hai em i l i trong l p. +C p th hai: Em óng vai ng i l n xách túi.L i ó do ai? Nh th là do an toàn hay nguy hi m ? Ho t ng 3 :Trò ch i s m vai a)M c tiêu HS nh n th y t m quan tr ng c a vi c n m tay ng i l n m b o an toàn khi i qua ng. +C p th hai: Em óng vai ng i l n xách túi c hai tay. -GV nêu nhi m v : +C p th nh t: Em óng vai ng i l n hai tay u không xách túi. -Phân bi t s khác nhau gi a lòng ng và v a hè: hi u lòng ng dành cho xe c v a hè dành cho ng i i b .Hs l ng nghe. V-C NG C : m b o an toàn cho b n thân. n u tay ng i l n b n xách em ph i n m vào v t áo ng i l n. -Nêu c i m c a các ng ph này. +Không ch y. GV g i HS nh n xét và làm l i.

ti ng ô tô. - hs tr l i. +Khi ô tô hay xe máy b m còi ng i lái ô tô hay xe máy có ý nh gì? +Em hãy b t ch c ti ng còi xe (chuông xe p. ng ph ó r ng hay h p? 3.Tên ng ph ó là ? 2.Có nh ng lo i xe nào i l i trên ng? 5.2. t).3. -GV g i m t s HS lên k cho l p nghe v ng ph g n nhà (ho c g n tr ng) mà các em ã quan sát. - hs th c hi n.4.5 (Lu t GT B).Con ng ó có nhi u hay ít xe i l i? 4. ng ph có (ho c ch a có) èn tín hi u giao thông ngã ba. Ho t ng 3 :V tranh Cách ti n hành :GV t các câu h i sau HS tr l i: +Em th y ng i i b âu? +Các lo i xe i âu? +Vì sao các lo i xe không i trên v a hè? Ho t - ng c a h c sinh Hs l ng nghe - Hs làm phi u. - hs tr l i. 3 .GV có th g i ý b ng các câu h i: 1. - Hs tr l i. ngã t .Con ng ó có v a hè hay không? -GV có th k t h p thêm m t s câu h i: +Xe nào i nhanh h n?(Ô tô xe máy i nhanh h n xe p). - 1 hs k . Ho t ông 1:Gi i thi u ng ph -GV phát phi u bài t p: +HS nh l i tên và môt s c i mc a ng ph mà các em ã quan sát. èn chi u sáng. -Ch i ùa trên ng ph có c không?Vì sao? Ho t ng 2 :Quan sát tranh Cách ti n hành: GV treo nh ng ph lên b ng h c sinh quan sát -GV t các câu h i sau và g i m t s em HS tr l i: + ng trong nh là lo i ng gì?(tr i nh a. Bê tông. ng ph có èn chi u sáng v ban êm.Ho t ng c a giáo viên M ts c i mc a ng ph là: ng ph có tên g i. nhà c a. +Lòng ng r ng hay h p? +Xe c i t phía bên nào t i?(Nhìn hình v nói xe nào t phía bên ph i t i xe nào t phía bên trái t i). -M t ng tr i nh a ho c bê tông. Khái ni m: Bên trái-Bên ph i Các i u lu t có liên quan : i u 30 kho n 1. -Có lòng ng (dành cho các lo i xe) v a hè (dành cho ng i i b ). - 2 hs tr l i. có ho c không có èn tín hi u). +Hai bên ng em th y nh ng gì?(V a hè. á. -Có ng các lo i xe i theo m t chi u và ng các lo i xe i hai chi u. xe máy«).

èn cho các lo i xe và èn cho ng i i b . -Hs l ng nghe. -H c sinh th o lu n nhóm tr l i .èn tín hi u cho ng i i b có hình ng i màu ho c xanh . . . g n ngã ba. .Hs bi t có 2 lo i èn tín hi u èn tín hi u dành cho các lo i xe và èn tín hi u dành cho ng i i b . .GV : èn tín hi u giao thông c t âu? èn tín hi u có m y màu ? . em nh quan sát tín hi u èn và các bi n báo hi u chu n b cho bài h c sau.1 t m bìa có hình ng i i màu xanh cho hs phân bi t. +Nh ng con ng ông và không có v a hè là nh ng con ng không an toàn cho ng i i b . b)D n dò v nhà +Khi i ng.Xác nh v trí c a èn giao thông nh ng ph có i theo úng tín hi u giao thông b o m an toàn. II / N I DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG : Ho t ng c a giáo viên . .Có 2 lo i èn tín hi u. -H i HS bi n tên ph làm gì? -S nhà làm gì? K t lu n:Các em c n nh tên ng ph và s nhà n i em bi t ng v nhà ho c có th h i th m ng v nhà khi em không nh ng i. . +Em c n nh tên ng ph n i em bi t ng v nhà. vàng. . +Có ng m t chi u và hai chi u. vàng. ngã t . .Có ph n ng úng v i tín hi u giao thông.lo i èn tín hi u nào dành cho các lo i xe ? . i u khi n các lo i xe qua l i. 4 . n i có tín hi u èn giao thông.Hs quan sát Hs tr l i.Th t các màu nh th nào ? + Gv gi t m bìa có v màu . nhà có s cho HS quan sát. V-C NG C : a)T ng k t l i bài h c: + ng ph th ng có v a hè cho ng i i b và lòng ng cho các lo i xe.HS n m èn tín hi u giao thông t nh ng n i có ng giao nhau g m 3 màu.èn tín hi u là hi u l nh ch huy giao thông.Tín hi u èn cho các lo i xe g m 3 màu : . . Ho t ông 1 : Gi i thi u èn tín hi u giao thông. xanh.Ho t ng 4: Trò ch i ³H i ng´ Cách ti n hành : -GV a nh ng ph .Hs liên h . Bài 3 -Hs quan sát . Ho t ng c a h c sinh Hs l ng nghe. ÈN TÍN HI U GIAO THÔNG I/ M C TIÊU: Bi t ý ngh a hi u l nh c a các tín hi u giao thông.lo i èn tín hi u nào dành cho ng i i b ? ( Dùng èn tín hi u có b t èn các màu cho hs quan sát ) ng giao nhau. xanh và 1 t m bìa có hình ng màu .

Khi có tín hi u èn xe và ng i i b ph i làm gì ? .Hs l ng nghe.Hs tr l i .Tín hi u dành cho ng i i b lúc ó b t lên màu gì ? +Gv cho hs quan sát tranh m t góc ph có tín hi u èn dành cho ng i i b và các lo i xe. .èn tín hi u giao thông c t bên ph i ng i i ng. c l p s ng lên. .Hs l ng nghe. Ho t ng 4 : Trò ch i ³ i quan sát và i ³ 1 HS làm qu n trò. .Hs nh c l i . xe ang d ng chu n b i ..i u gì có th s y ra n u không i theo hi u l nh c a èn ? + Gv ph bi n cách ch i theo nhóm : Gv hô : Tín hi u èn xanh hs quay hai tay xung quanh nhau nh xe c ang i trên ng. . .Ph i i theo tín hi u èn giao thông m b o an toàn cho mình và m i ng i.Ho t ông 2: Quan sát tranh ( nh ch p ) .Khi tín hi u èn màu xanh b t lên thì sao ? . g n tr ng và tìm D n dò: Quan sát n i i b an toàn . èn d ng l i.Hs tr l i .Hs nh c l i bài h c. c phép i.D ng l i khi èn khi èn xanh.Hs nh n xét t ng l i èn. vàng.Màu xanh i . n i g n ng giao nhau. +Hs tr l i các câu h i ? .Khi g p èn tín hi u màu . . èn vàng báo hi u s thay i tín hi u.C l p th c hi n. nhìn sang hai bên ø hô (quan sát hai bên và i) .Tín hi u èn dành cho các lo i xe trong tranh màu gì ? . . èn vàng hai tay ch y ch m nh xe gi m t c . .Xe c khi ó d ng l i hay c i? .HS ( . .Khi gi t m bìa có hình ng i i màu xanh. -HS tr l i.Hs tr l i . 5 . èn . Có 2 lo i èn tín hi u giao thông ( èn dành cho ng i i b và èn dành cho các lo i xe ) . màu l i. các lo i xe và ng i i b ph i làm gì ? . .hs tr l i . xanh ) . ng ph g n nhà.Tín hi u èn xanh c phép i. .Xe ang i d ng l i. èn hai tay t t c ph i d ng l i. ) ( C th cho t ng nhóm th c hi n ) V-C NG C : .Tín hi u èn màu vàng b t sáng làm gì ? Ho t ng 3 :Trò ch i èn xanh.i theo hi u l nh c a tín hi u èn làm gì ? .D ng l i. c i d ng . èn tín hi u giao thông dùng làm gì ? . .Khi gi t m bìa có hình ng i i màu c l p s ng i xu ng gh và hô ( hãy i.Hs l ng nghe. .

Khi i b trên ng ph ph i n m tay ng i l n. .Bài 4 ng ph .Xác nh nh ng n i an toàn ch i và i b . khi i b qua ng c n ph i n m tay cùng ng i l n. xe máy vào úng v trí an toàn. + Hs quan sát trên sa bàn v th hi n m t ngã t .Tr em có c ch i ùa . . i sát mép ng. -Khi i b trên ng ph m i ng i ph i i âu ? . hay d ng xe máy . yêu c u m t s h c sinh ng làm nh ng i bán hàng.Không i.n u ng không có v a hè ph i sát vào mép ng. trên v a hè. lên sa bàn quan sát t các hình ng i l n. Ho t ng 3 : T ng k t : . phòng tránh tai n n giao thông khi i b trên ng ph m i ng i c n ph i tuân theo. 2 hs óng làm ng i l n n m tay nhau i trên v a hèb l n chi m.i trên ng ph c n ph i i cùng ng i l n. m i nhóm th o lu n và tr l i m t câu h i. .Hs th o lu n b có th i xu ng lòng ng.Hs tr l i. . xe máy.Hs l ng nghe . + Cách ti n hành: Gv ch n v trí trên sân tr ng. ô tô.Không ch i ùa d i lòng ng. ng ). Ho t ng 2 : Trò ch i óng vai: + Hs bi t ch n cách i b an toàn khi g p v t c n trên v a hè. .Khi i b trên ng ph ph i i trên v a hè.i b trên v a hè ho c i sát mép ng.Hs l ng nghe . k m t s v ch trên sân chia thành ng i và hai v a hè.Hs l ng nghe . bi t cách i an toàn khi g p c n tr n gi n trên ng ph .Khi i b trên ng ph ph i n m tay ng i l n.Gv h i Ô tô. Cách i b an toàn khi i trên ng không có v a hè. ho c ch i ùa d i lóng ng. 6 I B AN TOÀN TRÊN I/ M C TIÊU : Bi t quy nh v an toàn khi i b trên NG . Ho t ng 1 : Trò ch i i trên sa bàn Gv gi i thi u b o m an toàn.Chia l p thành 4 nhóm. . i âu ? ( D i lòng .Gv h i h c sinh th o lu n làm th nào ng i l n và b n nho û ó có th i b trên v a hè b l n chi m. . II/ N I DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh .GV chia nhóm 3. tr em. . i b d i lòng ng không. .Hs tr l i.Hs tr l i. * K t lu n : N u v a hè có v t c n không i qua thì ng i i .Hs chia nhóm trên v a hèd gây c n tr cho vi c i l i. nh ng c n i sát v a hè nh ng i l n d t qua khu v c ó. xe p«. .

các em c n ph i ch n cách i nh th nào ?( N u ph i i xu ng lòng ng ph i i sát v a hè và quan sát xe c ). 7 I/ M C TIÊU: Nh n bi t nh ng n i an toàn khi i b trên - ng và khi qua ng. -Khi i b trên v a hè có v t c n. xe máy. . IB - Bài 5 VÀ QUA NG AN TOÀN ng.Hs l ng nghe. i b d i lòng ng s nguy hi m nh th nào? ( D b xe máy. .Hs tr l i Hs tr l i. ) -Khi i b trên ng ph qua ng c n ph i làm gì b o m an toàn cho mình.Khi i b trên ng ph m i ng i ph i i âu b o m an toàn ? -Tr em có c ch i ùa . quan sát tr c khi qua ng ). Hs tr l i. . ô tô âm vào. Nh n bi t v ch i b qua ng là l i i an toàn dành cho ng i i b khi qua Bi t ng c và ti ng còi c a ôtô..( i cùng và n m tay ng i l n. ng các em nh n m tay b m C ng c : Khi i trên ho c anh ch .

Khi qua ng các em c n ph i làm gì ? . . .Hs tr l i.Khi i b trên ng ph c n ph i ph i n m tay ng i l n. II/ N I DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh . nào không ? + Khi i b m t mình trên ng ph ph i i cùng v i ng i l n.Chú ý quan sát h ng i c a ng c . Chom t vài c p l n l t l t các nhóm bi u qua ng. . Ho t ng 2 : Th c hành i qua ng Chia nhóm óng vai : m t em óng vai ng i l n.Nh n bi t h ng i c a các lo i xe.Hs nêu 1 vài ti ng ng ti ng còi ô tô.Em có nhìn th y èn tín hi u. di n. v ch i b qua ng . c a .và khi qua ng.Hs tr l i. 8 . -Khi i b trên v a hè có v t c n. .Hs tr l i. .quan sát` h ng i c a các lo i xe. Gv : Chúng ta c n làm úng nh ng quy nh khi qua ng. -Hs quan sát l ng nghe.không ch i ùa d i lòng ng.Hs l ng nghe s c dài báo hi u xe gi m t c )c n th n khi qua ng. i trên v a hè . ng ph có v a hè không? .Các lo i xe ch y âu ? .Hs tr l i. + Ph i n m tay ng i l nkhi qua ng ? + N u v a hè có v t c n không i qua thì ng i i b có th . phân bi t âm thanh c a ng c . .chia nhi u nhóm l n óng vai tr em d t tay qua ng.Hs l ng nghe . xe máy. III/ C ng c : .Khi i b trên ng ph ph i n m tay ng i l n. + chia thành 3 ho c 4 nhóm yêu c u các em n m tay nhau i n a i m ã ch n. cách c m tay.Hs tr l i. hs quan sát ng ph n u không có gv g i ý cho hs nh l i o n ng g n n i các em hàng ngày qua l i. .Em th y ng i i b âu ? . n u không có v a hè ho c v a hè b l n chi m thì i xu ng lòng ng nh ng quan sát vào l ng.Khi i b trên ng ph ph i n m tay ng i l n.Khi qua ng c n i âu ? lúc nào ? . . các em c n ph i làm gì ? .N i có v ch i b qua ng.. i xu ng lòng ng. Ho t ng 1 :Quan sát ng ph .Qua ng có v ch i b qua ng( phân bi t v i v ch .Hs l ng nghe . Gv h i : ng ph r ng hay h p? .i xu ng ng quan sát . c mà em bi t.yêu c u hs nh l i nh ng quy nh khi i b qua ng.Nhìn tín hi u èn . m t em . nh ng c n i sát v a hè nh ng i l n d t qua khu v c ó. cách i «.i trên ng ph c n ph i i cùng ng i l n và i trên v a hè.các em khác nh n xét có nhìn tín hi u èn không.Xác nh nh ng n i an toàn ø i b .

Gi i thi u cách ng i an toàn khi i xe máy. .Khi xe d ng h n m i xu ng xe. xu ng phía bên trái. . bi t bám ch c ng i ng i ng tr c.. xe máy. Ho t ng c a h c sinh . . xe máy. .C n th n khi lên xe.Bài 6 I/ M C TIÊU: NG I AN TOÀN TRÊN XE P XE MÁY Bi t nh ng quy nh an toàn khi ng i trên xe p . . II/ N I DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG: Ho t ng c a giáo viên .Ng i ngay ng n ôm ch t vào eo ng i lái. ).Không ung a chân ho c b tay ch tr .Có thói quen i m b o hi m. Ho t ng 1 .Th c hi n úng trình t khi ng i ho c lên xu ng trên xe p . len xe t phía bên trái. . quan sát các lo i xe tr c khi xu ng xe.Bi t s c n thi t c a các thi t b an toàn n gi n ( m b o hi m.Hs l ng nghe p xe 9 .

Hs l ng nghe .Hs l ng nghe 10 . + Gv k t lu n : th c hi n úng theo 4 b c sau .Cho hs nh c l ivà làm các thao tác khi i m b o hi m. .Phân bi t phía tr c và phía sau m . Nh th t các ng tác khi lên. .. ki m tra giúp h c sinh i m ch a úng. . xu ng xe p.Ph i i m b o hi m khi ng i trên xe p xe máy.i m ngay ng n.Hs l ng nghe . Ng i ngay ng n ôm ch t vào eo ng i lái.Chia theo nhóm 3 th c hành . + Gv cho hs ra sân th c hành trên xe p.Khi cha m i a ho c ón v . xe máy. .Hs Tr l i . xe máy.Hs l ng nghe .Hs hi u s c n thi t c a vi c i m b o hi m khi i xe p và xe máy . .Hs Tr l i .G i vài em i úng làm úng. quan sát các lo i xe khi lên xu ng.Hs Tr l i .. C ng C : . xe máy có i m b o hi m không? i m gì? T i sao ph i i m b o hi m ? +Khi ng i trên xe p xe máy các em s ng i nh th nào ? + T i sao i nón b o hi m là c n thi t( B o v u trong tr ng h p b va qu t. quan sát các lo i xe khi lên xu ng.Hs l ng nghe . vành m sát trên lông mày. .Hs Tr l i . .Hs Tr l i . Ng i ngay ng n ôm ch t vào eo ng i lái.Hs l ng nghe . sao cho dây m sát hai bên má. xu ng xe p.Có thói quen i m b o hi m và th c hi n úng trình t các ng tác an toàn khi ng i trên xe p.Hs quan sát th y thao tác nào ch a úng`có th b sung làm m u cho úng thao tác. xe máy. quan sát các lo i xe khi lên xu ng. Ho t ng 2 : Th c hànhï khi lên.Cài khoá m . nh th c hi n úng quy nh lên xu ng và ng i trên xe an toàn. .3 l n . ghi nh trình t quy t c an toàn khi ng i trên xe p. kéo dây v a khít váo c . .Kéo 2 nút i u ch nh dây m n m sát d i tai. b ngã.2. bi t cách ng i ngay ng n và bàm ch c ng i ng i phía tr c. + Gv ng i trên xe p. ) + Giáo viên k t lu n : Ph i i m b o hi m khi ng i trên xe p xe máy.Có thói quen i m b o hi m. xe máy. Ho t ng 3 : Th c hành i m b o hi m Gv làm m u cách i m b o hi m úng thao tác 1. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful