Cơ quan Tài chính

...............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: C2-01/NS
Niên độ:............................
Số:

LỆNH CHI TIỀN
Thực chi  Tạm ứng 

Chuyển khoản  Tiền mặt 

PHẦN KBNN GHI

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số................................................ngày.............................................
Yêu cầu Kho bạc Nhà nước...................................................................................................................
Chi Ngân sách........................................Tài khoản:..............................................................................
Mã cấp NS..........................Tên CTMT, DA: ........................................................................................
..........................................................................................................Mã CTMT, DA:.............................

nguồn NS

Nội dung chi


chương


ngành KT

Nợ TK:
Có TK:
Mã quỹ:
Mã ĐBHC:
Mã KBNN:


NDKT

Số tiền

Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................
Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:...........................................................................................................................................................
Số CMND:....................................................Cấp ngày: ......................................Nơi cấp: .....................................................................
Mã ĐVQHNS: .......................................................................Tài khoản: ................................................................................................
Tại KBNN(NH):.........................................................................................................................................................................................
CƠ QUAN TÀI CHÍNH (UBND xã)
Ngày.......tháng......năm ............
Kế toán trưởng
Thủ trưởng

NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày.......tháng......năm ............
Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc

Thủ quỹ

Cơ quan Tài chính

Mẫu số: C2-01/NS

GIẤY BÁO NỢ

...............................

Thực chi  Tạm ứng 

Chuyển khoản  Tiền mặt 

Niên độ:............................
Số:

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số................................................ngày...............................................................................................
Yêu cầu Kho bạc Nhà nước.....................................................................................................................................................................
Chi Ngân sách........................................Tài khoản:................................................................................................................................
Mã cấp NS..........................Tên CTMT, DA: ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................Mã CTMT, DA: ..............................................................................
Nội dung chi


nguồn NS


chương


ngành KT


NDKT

Số tiền

Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................
Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:...........................................................................................................................................................
Số CMND: ...................................................Cấp ngày: ......................................Nơi cấp: .....................................................................
Mã ĐVQHNS: .......................................................................Tài khoản: ................................................................................................
Tại KBNN(NH):.........................................................................................................................................................................................
Ngày.......tháng......năm ........
Kế toán trưởng KBNN

Giám đốc KBNN

56

.......................................................................................................................... Số: (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số...................................Tài khoản:..................................................................................Mã CTMT............................. Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:..................................... Mã cấp NS: ....................................................................tháng.......................................................Cấp ngày: ...... Yêu cầu Kho bạc Nhà nước....................................................................................................................năm ..........................................................năm ............................... ........................................................................................................................................................................................................................................................ Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:................................................... Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng GIẤY BÁO CÓ Cơ quan Tài chính ........................................ Tại KBNN(NH): .......................................................................................................Nơi cấp: ..........................................................................................................................................................................................................................................Tài khoản: .................................... Ngày........ KHO BẠC NHÀ NƯỚC A KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NH) B Ngày................................................................................................................................................................................................................. Chi Ngân sách..............................Tên CTMT........................................................................................................Nơi cấp: ....................................................................................................................... Chi Ngân sách............ Nội dung chi Mã nguồn NS Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ...........Mã CTMT................................ Tại KBNN(NH): ........................................................................................Cơ quan Tài chính Mẫu số: C2-01/NS UỶ NHIỆM CHI ................................................................ngày............................................................. Thực chi  Tạm ứng  Giám đốc Mẫu số: C2-01/NS Chuyển khoản  Tiền mặt  Niên độ:.........................................................................................................Cấp ngày: ....ngày............................ DA: ..........................................................................tháng...... Số: (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số.... Giám đốc KBNN (NH) 57 ........................................................ DA: ............................................................................................ Mã cấp NS: ...............................Tài khoản: .............. Số CMND: ....... Mã ĐVQHNS: ...................................................................................................................... DA: ...................Tài khoản:........................................................................................................................................................................................................ Mã ĐVQHNS: ......................................................................năm ............................. Kế toán trưởng KBNN (NH) Ngày.............................................................. DA: .............................. Mã nguồn NS Nội dung chi Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ................................................................................................. Yêu cầu Kho bạc Nhà nước.........................Tên CTMT............................................................................................................................................................................. ........................... Thực chi  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  Niên độ:..........................................tháng................................................... Số CMND: .....................................................

58 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful