Cơ quan Tài chính

...............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: C2-01/NS
Niên độ:............................
Số:

LỆNH CHI TIỀN
Thực chi  Tạm ứng 

Chuyển khoản  Tiền mặt 

PHẦN KBNN GHI

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số................................................ngày.............................................
Yêu cầu Kho bạc Nhà nước...................................................................................................................
Chi Ngân sách........................................Tài khoản:..............................................................................
Mã cấp NS..........................Tên CTMT, DA: ........................................................................................
..........................................................................................................Mã CTMT, DA:.............................

nguồn NS

Nội dung chi


chương


ngành KT

Nợ TK:
Có TK:
Mã quỹ:
Mã ĐBHC:
Mã KBNN:


NDKT

Số tiền

Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................
Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:...........................................................................................................................................................
Số CMND:....................................................Cấp ngày: ......................................Nơi cấp: .....................................................................
Mã ĐVQHNS: .......................................................................Tài khoản: ................................................................................................
Tại KBNN(NH):.........................................................................................................................................................................................
CƠ QUAN TÀI CHÍNH (UBND xã)
Ngày.......tháng......năm ............
Kế toán trưởng
Thủ trưởng

NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày.......tháng......năm ............
Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc

Thủ quỹ

Cơ quan Tài chính

Mẫu số: C2-01/NS

GIẤY BÁO NỢ

...............................

Thực chi  Tạm ứng 

Chuyển khoản  Tiền mặt 

Niên độ:............................
Số:

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số................................................ngày...............................................................................................
Yêu cầu Kho bạc Nhà nước.....................................................................................................................................................................
Chi Ngân sách........................................Tài khoản:................................................................................................................................
Mã cấp NS..........................Tên CTMT, DA: ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................Mã CTMT, DA: ..............................................................................
Nội dung chi


nguồn NS


chương


ngành KT


NDKT

Số tiền

Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................
Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:...........................................................................................................................................................
Số CMND: ...................................................Cấp ngày: ......................................Nơi cấp: .....................................................................
Mã ĐVQHNS: .......................................................................Tài khoản: ................................................................................................
Tại KBNN(NH):.........................................................................................................................................................................................
Ngày.......tháng......năm ........
Kế toán trưởng KBNN

Giám đốc KBNN

56

..........................................tháng.........................Mã CTMT.......... Mã nguồn NS Nội dung chi Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ............................................. Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng GIẤY BÁO CÓ Cơ quan Tài chính ......... Mã cấp NS: ........................................ Số: (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số.năm ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Thực chi  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  Niên độ:......... Kế toán trưởng KBNN (NH) Ngày.......................................................................................... DA: ............................................................tháng..............................Nơi cấp: .............................tháng. Mã ĐVQHNS: ...................................năm ....................................................................................... Số CMND: .......................................ngày.................................................................................................................................... ..Mã CTMT.......................................................................................................................................................................... Giám đốc KBNN (NH) 57 .................................. Yêu cầu Kho bạc Nhà nước.......................................................................................................................... DA: ............................................. Tại KBNN(NH): ................................................................................................................................................................................................. Số: (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số.................... Số CMND: ......................... Mã cấp NS: ..................................................................Tên CTMT......................... Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:........................................................................................................................................................................................................................................................................Tài khoản:........................................... DA: ...... Chi Ngân sách.................................................................................................. Thực chi  Tạm ứng  Giám đốc Mẫu số: C2-01/NS Chuyển khoản  Tiền mặt  Niên độ:...................................................................................................................................................................Cấp ngày: .........................................................................................................................................Cấp ngày: .........................năm .... Tại KBNN(NH): ...........................................................................................................Tên CTMT........................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày.......................................................................... .......................................... DA: .........................................................................Tài khoản: ..Cơ quan Tài chính Mẫu số: C2-01/NS UỶ NHIỆM CHI .................... Chi Ngân sách.................................................................................................................................................................................................Nơi cấp: ........................... Nội dung chi Mã nguồn NS Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ........Tài khoản:...........Tài khoản: .............................................................. Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:.......................... KHO BẠC NHÀ NƯỚC A KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NH) B Ngày.................................................................................................................... Yêu cầu Kho bạc Nhà nước............................................. Mã ĐVQHNS: .............ngày......

58 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful