Cơ quan Tài chính

...............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: C2-01/NS
Niên độ:............................
Số:

LỆNH CHI TIỀN
Thực chi  Tạm ứng 

Chuyển khoản  Tiền mặt 

PHẦN KBNN GHI

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số................................................ngày.............................................
Yêu cầu Kho bạc Nhà nước...................................................................................................................
Chi Ngân sách........................................Tài khoản:..............................................................................
Mã cấp NS..........................Tên CTMT, DA: ........................................................................................
..........................................................................................................Mã CTMT, DA:.............................

nguồn NS

Nội dung chi


chương


ngành KT

Nợ TK:
Có TK:
Mã quỹ:
Mã ĐBHC:
Mã KBNN:


NDKT

Số tiền

Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................
Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:...........................................................................................................................................................
Số CMND:....................................................Cấp ngày: ......................................Nơi cấp: .....................................................................
Mã ĐVQHNS: .......................................................................Tài khoản: ................................................................................................
Tại KBNN(NH):.........................................................................................................................................................................................
CƠ QUAN TÀI CHÍNH (UBND xã)
Ngày.......tháng......năm ............
Kế toán trưởng
Thủ trưởng

NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày.......tháng......năm ............
Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc

Thủ quỹ

Cơ quan Tài chính

Mẫu số: C2-01/NS

GIẤY BÁO NỢ

...............................

Thực chi  Tạm ứng 

Chuyển khoản  Tiền mặt 

Niên độ:............................
Số:

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số................................................ngày...............................................................................................
Yêu cầu Kho bạc Nhà nước.....................................................................................................................................................................
Chi Ngân sách........................................Tài khoản:................................................................................................................................
Mã cấp NS..........................Tên CTMT, DA: ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................Mã CTMT, DA: ..............................................................................
Nội dung chi


nguồn NS


chương


ngành KT


NDKT

Số tiền

Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................
Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:...........................................................................................................................................................
Số CMND: ...................................................Cấp ngày: ......................................Nơi cấp: .....................................................................
Mã ĐVQHNS: .......................................................................Tài khoản: ................................................................................................
Tại KBNN(NH):.........................................................................................................................................................................................
Ngày.......tháng......năm ........
Kế toán trưởng KBNN

Giám đốc KBNN

56

........................................................................................ngày...............Tên CTMT..................................................................................................................................năm .......................................................................................................................... ............... Yêu cầu Kho bạc Nhà nước.......... Số CMND: ................................................................... Chi Ngân sách........................................................ Mã nguồn NS Nội dung chi Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ............Nơi cấp: .............................................................................................................. Tại KBNN(NH): ..................Mã CTMT................................................................................................................... Số: (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số......................................................Tên CTMT...............Tài khoản:.................................................................................................................... KHO BẠC NHÀ NƯỚC A KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NH) B Ngày..............................................................................tháng.............................................. DA: ....................................tháng......................................................................................................................................................................................................................................................................................Mã CTMT....................................... Nội dung chi Mã nguồn NS Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ........................................................................................................................... Ngày........................... Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:......................................................................................................................................................... DA: ................................................................................................................................................................................................................ Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:.... Tại KBNN(NH): .............................................. Mã ĐVQHNS: ................................................................... DA: ........................................................Tài khoản: ..................................Nơi cấp: ...................Tài khoản:.................................................................................................................................................... Số: (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số........................................năm .................................................................................Cơ quan Tài chính Mẫu số: C2-01/NS UỶ NHIỆM CHI .......................... Mã ĐVQHNS: ....................................................................Cấp ngày: ...................................................... Giám đốc KBNN (NH) 57 ...................... Mã cấp NS: ............................... Thực chi  Tạm ứng  Giám đốc Mẫu số: C2-01/NS Chuyển khoản  Tiền mặt  Niên độ:.....................................................................tháng.Tài khoản: .................................................... Mã cấp NS: ............................................................................................................................................... Yêu cầu Kho bạc Nhà nước....Cấp ngày: ...................................................................................... DA: .. Số CMND: .................................... Kế toán trưởng KBNN (NH) Ngày...................... Chi Ngân sách..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thực chi  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  Niên độ:........................................................ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng GIẤY BÁO CÓ Cơ quan Tài chính .......................................ngày........ ..........................................năm ..........................

58 .