P. 1
Mau C2-01-NS

Mau C2-01-NS

|Views: 1,540|Likes:
Được xuất bản bởiBảo Ngọc

More info:

Published by: Bảo Ngọc on Jul 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK:
Có TK:
Mã quỹ:
Mã ĐBHC:
Mã KBNN:
Mẫu số: C2-01/NS
Niên độ:............................
Số:
Cơ quan Tài chnh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH NGH!" #I$T N"M
............................... !"c #$% -T& '( - H)nh %h*c
+,NH CHI TI-N
T%&' '%i  T() *n+  C%u,-n .%/0n  Ti1n )23 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)
C4n '* T%5n+ 36i 7u,83 , 7& 3/9n :ố................................................n+;,.............................................
<êu '=u K%/ >(' N%; n?@'...................................................................................................................
C%i N+An :9'%........................................T;i .%/0n:..............................................................................
Mã 'BC NS..........................Tên CTMTD E": ........................................................................................
..........................................................................................................Mã CTMTD E":.............................
N"i 'un. chi
M/
n.u0n NS
M/
ch1ơn.
M/
n.ành KT
M/
N2KT
Số 3i4n
T5n. c"n.
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................
ĐFn GH n%In 3i1nJN+?Ki n%In 3i1n:...........................................................................................................................................................
Số CMNE:....................................................CBC n+;,: ......................................NFi 'BC: .....................................................................
Mã Đ#LHNS: .......................................................................T;i .%/0n: ................................................................................................
T(i KBNNMNHN:.........................................................................................................................................................................................
C6 789N T:I CH;NH <8BN2 =/>
N+;,.......3%9n+......n4) ............
K? 3(@n 3A1Bn. ThC 3A1Bn.
NGDEI NHFN TI-N
(K! ghi "# h$ t%n)
KHG BHC NH: NDIC
N+;,.......3%9n+......n4) ............
ThC quJ K? 3(@n K? 3(@n 3A1Bn. Gi@K Lốc
Cơ quan Tài chnh
............................... GIMN BOG NP
T%&' '%i  T() *n+  C%u,-n .%/0n  Ti1n )23 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)
C4n '* T%5n+ 36i 7u,83 , 7& 3/9n :ố................................................n+;,...............................................................................................
<êu '=u K%/ >(' N%; n?@'.....................................................................................................................................................................
C%i N+An :9'%........................................T;i .%/0n:................................................................................................................................
Mã 'BC NS..........................Tên CTMTD E": ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................Mã CTMTD E": ..............................................................................
N"i 'un. chi
M/
n.u0n NS
M/
ch1ơn.
M/
n.ành KT
M/
N2KT
Số 3i4n
T5n. c"n.
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................
ĐFn GH n%In 3i1nJN+?Ki n%In 3i1n:...........................................................................................................................................................
Số CMNE: ...................................................CBC n+;,: ......................................NFi 'BC: .....................................................................
Mã Đ#LHNS: .......................................................................T;i .%/0n: ................................................................................................
T(i KBNNMNHN:.........................................................................................................................................................................................
N+;,.......3%9n+......n4) ........
K? 3(@n 3A1Bn. KBNN Gi@K Lốc KBNN
56
Mẫu số: C2-01/NS
Niên độ:............................
Số:
Cơ quan Tài chnh
............................... 8Q NHI,M CHI
T%&' '%i  T() *n+  C%u,-n .%/0n  Ti1n )23 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)
C4n '* T%5n+ 36i 7u,83 , 7& 3/9n :ố................................................n+;,...............................................................................................
<êu '=u K%/ >(' N%; n?@'.....................................................................................................................................................................
C%i N+An :9'%........................................T;i .%/0n:................................................................................................................................
Mã 'BC NS: ........................Tên CTMTD E": ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................Mã CTMTD E": ..............................................................................
N"i 'un. chi
M/
n.u0n NS
M/
ch1ơn.
M/
n.ành KT
M/
N2KT
Số 3i4n
T5n. c"n.
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................
ĐFn GH n%In 3i1nJN+?Ki n%In 3i1n:...........................................................................................................................................................
Số CMNE: ...................................................CBC n+;,: ......................................NFi 'BC: .....................................................................
Mã Đ#LHNS: .......................................................................T;i .%/0n: ................................................................................................
T(i KBNNMNHN: ........................................................................................................................................................................................
KHG BHC NH: NDIC 9 KHG BHC NH: NDIC <NH> B
N+;,.......3%9n+......n4) ............. N+;,.......3%9n+......n4) .............
K? 3(@n K? 3(@n 3A1Bn. Gi@K Lốc K? 3(@n K? 3(@n 3A1Bn. Gi@K Lốc

Cơ quan Tài chnh GIMN BOG CR
...............................
T%&' '%i  T() *n+  C%u,-n .%/0n  Ti1n )23 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)
C4n '* T%5n+ 36i 7u,83 , 7& 3/9n :ố................................................n+;,...............................................................................................
<êu '=u K%/ >(' N%; n?@'.....................................................................................................................................................................
C%i N+An :9'%........................................T;i .%/0n:................................................................................................................................
Mã 'BC NS: ........................Tên CTMTD E": ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................Mã CTMTD E": ..............................................................................
N"i 'un. chi
M/
n.u0n NS
M/
ch1ơn.
M/
n.ành KT
M/
N2KT
Số 3i4n
T5n. c"n.
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................
ĐFn GH n%In 3i1nJN+?Ki n%In 3i1n:...........................................................................................................................................................
Số CMNE: ...................................................CBC n+;,: ......................................NFi 'BC: .....................................................................
Mã Đ#LHNS: .......................................................................T;i .%/0n: ................................................................................................
T(i KBNNMNHN: ........................................................................................................................................................................................
N+;,.......3%9n+......n4) ............
K? 3(@n 3A1Bn. KBNN <NH> Gi@K Lốc KBNN <NH>
57
Mẫu số: C2-01/NS
Niên độ:............................
Số:
Mẫu số: C2-01/NS
Niên độ:............................
Số:
58

.............Nơi cấp: ................ DA: .... Kế toán trưởng Giám đốc Cơ quan Tài chính ...........................................................................Tên CTMT................................................................................. Mã cấp NS: .............................................Tài khoản: ......... Kế toán trưởng KBNN (NH) Ngày........................................................................ DA: ............................................... Tại KBNN(NH): ..................................................................................... Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NH) B Ngày.........................................................................................................Tài khoản: ............. Nội dung chi Mã nguồn NS Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ........................................................ .....năm ...............................................................................................................................................năm ....... Thực chi  Tạm ứng  GIẤY BÁO CÓ Chuyển khoản  Tiền mặt  Mẫu số: C2-01/NS Niên độ:.............................................................................................................................................................................................. KHO BẠC NHÀ NƯỚC A Ngày...Nơi cấp: ...Cấp ngày: ............................................................. Nội dung chi Mã nguồn NS Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ............................................Tên CTMT............................. Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:............................... Giám đốc KBNN (NH) 57 ....................................... Mã cấp NS: .................................................................................................................................................................................................tháng.................................................................Tài khoản:...............................................tháng................ Thực chi  Mẫu số: C2-01/NS UỶ NHIỆM CHI Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Niên độ:........................................ Yêu cầu Kho bạc Nhà nước........................................................................................ Tại KBNN(NH): ...................................................................Mã CTMT............................................................ Chi Ngân sách................. Yêu cầu Kho bạc Nhà nước........................Mã CTMT..................... Mã ĐVQHNS: ......................................................................... Mã ĐVQHNS: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cơ quan Tài chính .......................................................................................................... Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:... DA: ................ Chi Ngân sách.......................................................................................................................................................năm .....................................................Tài khoản:............................................................................................................................ngày.............................................................. Số: Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số............................................................................................... .................................... Số CMND: .tháng.......................................................................................................... Số: (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số............................... DA: .............................................................................. Số CMND: ....................................................................................................................................ngày...............................................Cấp ngày: ...............................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->