P. 1
Cau Hoi Trac Nghiem Thi Vao Ngan Hang Co Dap An

Cau Hoi Trac Nghiem Thi Vao Ngan Hang Co Dap An

|Views: 135|Likes:
Được xuất bản bởi'Nguyen Minh Tam'

More info:

Published by: 'Nguyen Minh Tam' on Jul 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2011

pdf

text

original

H C KINH DOANH BLOG

Câu h i tr c nghi m thi vào ngân hàng và IQ có áp án
1. Vi c thay a. Dòng ti b. Dòng ti c. Dòng ti d. Dòng ti nc nc nc nc i th i gian kh u hao khi th m ad ad ad ad án tăng án gi m án không thay i án gi m n u lãi ng trên danh nghĩa u tư (hay quan i m c a ngân hàng) ư c nh tài chính c a d án s làm:

2. Dòng ti n c a d án nh nghĩa:

a. Kh u hao và l i nhu n b. Kh u hao và l i nhu n sau thu c. T ng dòng thu b ng ti n tr i t ng dòng chi b ng ti n nhưng bao g m tr n g c và lãi ngân hàng d. T ng dòng thu b ng ti n tr i t ng dòng chi b ng ti n 3. Ngân hàng s xem xét cho vay d án khi a. D án có t su t sinh l i cao b. D án có NPV dương c. D án có kh năng tr n ngân hàng và IR c a ch u tư cao hơn lãi su t cho vay d. D án có kh năng tr n ngân hàng và IR c a d án cao hơn t su t sinh l i chung c a ngành 4. T l chi t kh u là: a. T l chi t kh u dòng ti n các năm v hi n t i mà t i ó NPV = 0 b. Lãi su t mong i c a nhà u tư bao g m c t l l m phát c. Lãi su t cho vay d. Chi phí s d ng v n bình quân c a d án e. Lãi su t mong i c a nhà u t ã bao g m ho c không bao g m t l l m phát. 5. Hình th c u tư nào dư i ây s ít ch u r i ro lãi su t nh t

a. Trái phi u tr lãi m t l n khi tr g c b. Trái phi u kho b c dài h n c. C ph n ưu ãi d. Trái phi u dài h n c a công ty

http://kienthucquantri.tk

H C KINH DOANH BLOG
e. Kỳ phi u kho b c ng n h n 6. Trong i u ki n ng ti n c a m t qu c gia ư c t do chuy n i khi t giá h i oái ư c th n i thì trong dài h n t giá c a ng b n t so v i ng ngo i t s tăng n u a. Ngân hàng trung ương bán ng ngo i t ra nư c ngoài nhi u hơn b. Lu ng v n ra nư c ngoài tăng lên c. T l l m phát gi m tương i so v i l m phát c a các qu c gia khác d. S n lư ng toàn c u gi m 7. Lãi su t th c thư ng nh hơn lãi su t danh nghĩa vì a. L m phát b. Thâm h t cán cân vãng lai c. Vi c thanh toán c t c d. Kh u hao 8. B ng t ng k t tài s n c a doanh nghi p là: a. Báo cáo tài chính c a doanh nghi p trong m t kỳ báo cáo, thông thư ng là tháng, quý, năm b. B ng cân i k toán c a doanh nghi p trong m t kỳ báo cáo, thông thư ng là tháng, quý, năm. c. M t lo i báo cáo k toán ph n ánh v n, tài s n và k t qu kinh doanh c a doanh nghi p t i th i i m báo cáo. d. Không có câu tr l i nào trên là úng 9. V n vay ng n h n c a ngân hàng dùng : a. B sung v n lưu ng b. B sung v n c nh c. Mua c phi u góp v n liên doanh d. Kinh doanh b t ng s n 10. Ngu n v n dùng tr n trung và dài h n cho ngân hàng là: a. V n vay ngân hàng khác b. Kh u hao tài s n c nh và l i nhu n c. Doanh thu bán hàng. 11. có v n u tư vào d án mà ngân hàng ã cam k t, ngân hàng s th c hi n bi n pháp huy ng v n nào? a. Huy ng ti n g i ti t ki m có kỳ h n b. Phát hành kỳ phi u c. Phát hành trái phi u d. Vay v n trên th trư ng liên ngân hàng 12. h n ch r i ro tín d ng ngân hàng th c hi n bi n pháp nào

http://kienthucquantri.tk

bán. Ngân hàng và khách hàng tho thu n giá tr tài s n (th ch p. Khi ký k t h p ng th ch p. Khi n kỳ h n tr n lãi mà khách hàng không tr lãi úng h n và không i u ch nh kỳ h n n lãi ho c không ư c gia h n n lãi. Tài s n không có tranh ch p v quy n s h u ho c quy n s d ng. c m c . Tài s n ư c phép giao d ch t c là tài s n mà pháp lu t cho phép không c m mua. b o lãnh và các giao d ch khác c. bên b o lãnh ph i mua b o hi m tài s n trong th i h n b o m ti n vay và ph i cam k t chuy n quy n hư ng ti n b i thư ng t t ch c b o hi m cho ngân hàng e. Bán n c. ng tài tr b. Tài s n mà pháp lu t quy nh ph i mua b o hi m thì khách hàng vay. c m c . T t c các câu trên 15. Th i h n cho vay a. chuy n i. T t c các i u ki n nêu trên 16.tk . Tài s n thu c quy n s h u ho c thu c quy n s d ng. Ngân hàng chuy n toàn b s n c a m t h p ng tín d ng sang n quá h n trong trư ng h p nào sau ây: a. Là kho ng th i gian ư c tính t khi khách hàng b t u tr n cho n th i i m hoàn tr n g c và lãi ti n vay ã ư c tho thu n trong h p ng tín d ng ư c ký gi a ngân hàng và khách hàng bao g m c th i gian gia h n n 14. b o lãnh) và th i i m nào? a. Là kho ng th i gian ư c tính t khi khách hàng b t u nh n ti n vay cho n th i i m khách hàng hoàn tr h t n g c và lãi vay ã tho thu n trong h p ng tín d ng b. Là kho ng th i gian ư c tính t khi h p ng tín d ng có hi u l c cho n th i i m khách hàng tr h t ti n g c và lãi vay ã ư c tho thu n trong h p ng tín d ng c. Khi n kỳ h n tr n g c và lãi (kỳ h n tr n lãi cùng v i kỳ h n tr n g c) mà khách hàng không tr n úng h n và không ư c i u ch nh kỳ h n n ho c khách hàng không ư c gia h n n g c và lãi d. th ch p. Tài s n dùng b o m ti n vay ph i áp ng i u ki n nào dư i ây a. H n ch cho vay 13.H C KINH DOANH BLOG a. t ng cho. qu n lý c a khách hàng vay ho c bên b o lãnh t i th i i m ký k t h p ng b o m d. chuy n như ng. c m c . Khi n kỳ h n tr n g c (m t ph n ho c toàn b ) mà khách hàng không tr úng h n và không ư c i u ch nh kỳ h n n g c ho c không ư c gia h n b. c. b o lãnh http://kienthucquantri. Cơ c u l i n d. qu n lý h p pháp c a khách hàng vay ho c c a bên b o lãnh b.

Ch có a ho c b e. B o lãnh ngân hàng b. Xu t kh u gi m 22. Xu t kh u tăng b. Thư tín d ng d phòng c. V n ơn hàng không d. Thư tín d ng d. C&F 19. c a và b 21. trách nhi m mua b o hi m cho hàng hoá thu c v bên bán? a. H p ng thuê tàu chuy n b. Khi m t trong hai bên mua và bán không tin tư ng vào kh năng th c hi n h p thì hình th c nào dư i ây có th m b o kh năng th c hi n h p ng? a. lo i ch ng t v n t i nào không chuy n như ng ư c? a. Trong các ch ng t v v n t i sau. Khi nhà nư c Vi t Nam th c hi n chính sách phá giá ra? m ng ng n i t thì i u gì s x y a. H p ng thuê tàu ch c. CIF c. T t c các câu trên 18.tk . Khi khách hàng xin vay v n c. Khi ngân hàng x lý tài s n b o 17. V n ơn ư ng bi n là: a. r i ro v hàng hoá thu c v ngư i mua khi hàng ã ư c giao qua lan can tàu? a. CFR d. FOB b. FOB http://kienthucquantri. Trong i u ki n giao hàng nào dư i ây. Ch ng t có th chuy n như ng ư c d. Nh p kh u gi m d.H C KINH DOANH BLOG b. H p ng chuyên ch hàng hoá b. Trong i u ki n giao hàng nào dư i ây. Ch ng t ch ng nh n quy n s h u v hàng hoá c. Nh p kh u tăng c. C ba trư ng h p trên 20.

Doanh nghi p u tư s n xu t m t hàng m i d. a và d 26. Nhà t i trung tâm thương m i c a thành ph c. khách hàng và ngân hàng có th tho thu n trong h p v th i gian ân h n. L i nhu n ròng/T ng tài s n có b. ch tiêu nào ánh giá kh năng t tài tr c a doanh nghi p a. b và c e. B n hãy ch n nhân t quan tr ng quy t nh cho vay a. Doanh nghi p có kh năng vay v n ngân hàng khác c. S ti t ki m do chính ngân hàng cho vay phát hành 25. Theo quy quá nh c a pháp lu t. CIF c. b và c f. k c c a ngân hàng d. Trong các lo i tài s n m b o dư i ây. t ng dư n cho vay i v i m t khách hàng không vư t a. Doanh thu ròng /T ng tài s n có c.tk . a. t có gi y t h p pháp t i khu du l ch b. Tình hình tài chính lành m nh e. L i nhu n ròng/V n ch s h u 27. 15% v n t có c a t ch c vay v n b. 15% v n kinh doanh c a t ch c tín d ng cho vay http://kienthucquantri. B o lãnh c a bên th ba b t kỳ. c a. Th i gian nh t nh trong th i h n vay mà khách hàng chưa ph i tr n g c mà ch ph i tr n lãi c. 15% v n t có c a c a t ch c tín d ng cho vay c. Không có trư ng h p nào 23. Không có câu nào úng 24. V n ch s h u/T ng tài s n có d. Trong cho vay. lo i nào t t nh t i v i ngân hàng a. Th i gian có th rút v n vay b. CFR d. Tính kh thi và hi u qu c a kho n vay b.H C KINH DOANH BLOG b. Trong các ch tiêu dư i ây. Th i gian nh t nh trong th i h n vay mà khách hàng chưa ph i tr n g c và lãi d. ó là: ng tín d ng a.

Vai trò c a ngân hàng phát hành a. Ngu n v n c a ngân hàng b. Gi m r i ro c a t p h p các tài s n u tư b. Khi s d ng phương pháp ánh giá d án b ng giá tr hi n t i thu n (Net Present Value). Gi m r i ro c a m i tài s n d. C 2 phương án trên d. Tài kho n tài s n n là các tài kho n ph n ánh a. M và thanh toán L/C d. Tăng t su t l i nhu n d ki n trên m i tài s n c. Ki m tra hàng hoá c. L i ích c a vi c a d ng hoá u tư là a. NPV có th <0 nhưng IRR (Internal Rate of Return) t i thi u b ng lãi su t ti n g i ngân hàng c. 28. T t c u sai f. a và d 31. Tăng t su t l i nhu n c a t p h p các tài s n e. Thông báo L/C b.H C KINH DOANH BLOG d. 15% l i nhu n hàng năm c a t ch c tín d ng cho vay.tk . quy t nh ch p nh n d án n u a. Tài s n c a ngân hàng c. Ki m tra ch ng t e. NPV b ng u tư ban u b. Không có câu nào úng http://kienthucquantri. T t c u sai 29. c và d g. T t c u úng 30. NPV>0 d. a và c f.

ông A y/c trích tài kho n ti n g i thanh toán c a mình thanh toán. K toán theo dõi s ti t ki m trên vào: a. Công ty B ư c ngân hàng cho vay 600 tri u VND thanh toán ti n mua NVL cho i tác c a công ty là công ty D có tài kho n t i cùng ngân hàng. Hai bút toán này l n lư t là: http://kienthucquantri. khi hoàn thành h ch toán nghi p v trên thì ngu n v n c a ngân hàng s : a. Ngu n v n và tài s n không i 35. Thanh toán viên h ch toán thu 30tr. B n cho bi t. Không ghi tên ngư i ư c tr ti n ho c ghi c m t “tr cho ngư i c m séc” c. Gi m xu ng c. Tăng lên b. d. Ngư i th hư ng là ngư i c m Séc mà t séc ó a. Khách hàng A dùng s ti t ki m 1000USD m t i ngân hàng th ch p kho n vay và ư c ngân hàng ch p nh n. Ngu n v n tăng. khi k toán h ch toán nghi p v kinh t phát sinh trên thì s bi n ng c a b ng cân i k toán s như th nào? a. Có ghi tên ngư i ư c tr ti n là chính mình b. Ông A n ngân hàng mua kỳ phi u v i s ti n là 260 tri u ng.tk . ã chuy n như ng b ng ký h u cho mình thông qua dãy ch ký chuy n như ng liên t c.H C KINH DOANH BLOG 32. tài s n tăng b. ph n còn l i cho vào lãi ti n vay khách hàng chưa tr . Tài kho n n i b ng b. T t c các phương án trên. Không có câu nào úng 33. Công ty A vay ti n c a ngân hàng n ngày tr lãi. B n cho bi t. tài s n gi m c. công ty A ph i tr 50tr VND nhưng trên tài kho n c a công ty ch có 30tr. Tài kho n ngo i b ng c. Không i 34. 36. Ngu n v n tăng.

Theo b n ROA cho ta thông tin nào quan tr ng nh t: (ROA-t http://kienthucquantri. Lãi su b. Lãi su c. Tài s d. Chi phí l ch s c.tk . Tài s i k toán s b nh hư ng như th nào? i n có và v n ch s h u không thay n có gi m và v n ch s h u tăng n có và tài s n n gi m n có và v n ch s h u gi m 39. Lãi su t danh nghĩa > t t danh nghĩa =t t danh nghĩa < t t danh nghĩa < t l l l l l m phát l m phát l m phát l m phát 41. Tài s b. Giá th trư ng d. Khách hàng phát hành séc b. Kh năng sinh l i i k toán thư ng d a trên: 40. Ngo i b ng b. Tài s c. b ng cân a. Hi n tư ng lãi su t âm x y ra: a.H C KINH DOANH BLOG a. ROA (Return on Asset) là m t trong các ch s quan tr ng nh t ánh giá hi u qu thu nh p c a doanh nghi p. Lãi su d. Nghĩa v thanh toán Séc chuy n kho n thu c v a. Khi công ty tr lãi c t c. Ngân hàng nơi ngư i phát hành séc m tài kho n c. Không có câu nào úng 37. C A và B d. M t n i b ng và m t ngo i b ng d. Giá tr trên b ng cân a. Không có câu nào úng 38. N i b ng c. Giá tr hi n t i b.

. Thâm h t cán cân thanh toán c. Các d.gi m b. Không có câu nào úng http://kienthucquantri. tăng – tăng c. Tình tr ng thanh kho n c a doanh nghi p b.tk . gi m – tăng ng v n và …. Tăng cung ti n cho h th ng ngân hàng thương m i b. Hi u su t. Là s v n th c có trong quá trình s n xu t kinh doanh c a DN d. Thay i cơ c u ti n m t trong lưu thông d. Vi c NHNN Vi t Nam phát hành ti n xu và ti n Polymer là d u hi u c a: a. T t c nh ch nh ch nh ch các n úng vai trò c a các nh ch tài chính trung gian tài chính giúp gi m các chi phí giao d ch tài chính tài chính giúp các nhà u tư a d ng hóa u tư tài chính giúp luân chuy n v n u tư sang các t ch c c n v n i dung trên u úng u tư 43. hi u qu và trình qu n lý tài s n có c a doanh nghi p 42. T l thu nh p c a doanh nghi p c. Do ó ngu n v n ch s h u không ph i là m t kho n n c. N i dung nào dư i ây di n t a. Là s v n c a các ch s h u c a doanh nghi p không ph i cam k t thanh toán b. Kh năng qu n lý tài chính c a doanh nghi p d. chi phí huy ngân hàng a. Lãi su t tăng s …. L m phát 45. Ngu n v n ch s h u a.H C KINH DOANH BLOG su t l i nhu n = l i nhu n ròng/t ng tài s n) a. Các b. tăng . Các c. Là s v n c a ch doanh nghi p và các nhà u tư góp v n ho c hình thành t k t qu s n xu t kinh doanh. gi m – gi m d. thu nh p t các tài s n tài chính c a 44.

ngân hàng ng kinh doanh 48. Gi nguyên tr ng thái d. Huy ng v n cho ho t b. Hai l n c. Mua DEM. Các công ty mua ho c bán h p a.tk . Ba l n d.H C KINH DOANH BLOG 46. Các câu trên u úng ng kỳ h n là : tránh r i ro. u cơ c. ph i: a. M t l n b. bán DEM trên th trư ng b. Mua USD. a. bán DEM cho khách hàng. Tăng giá so vơi USD và các lo i ngo i t m nh khác e. bán USD trên th trư ng c. Ngân hàng mua USD. v t giá. Gi m giá so v i USD c. Nhi u l n 50. Không thay i so v i USD d. Yêu c u m t ngân hàng khác b o lãnh 47. Tăng giá so v i USD b. N u t l l m phát M cao hơn ng ti n Vi t Nam s : VN thì khi nh ng i u ki n khác không thay i. L/C ghi ngày phát hành sau ngày on board không ư c ch p thu n úng hay sai? ư c chuy n như ng http://kienthucquantri. T b o hi m d. Gi m gía so vơi USD và các lo i ngo i t m nh khác 49. M t thư tín d ng chuy n như ng có th a.

tk áp án: 1. C b và c e. c << Dòng ti n c a d án không thay i. các b n nên tham gia khóa ào t o tuy n d ng vào ngân hàng do Trung tâm ào t o chuyên ăng ký tham gia khóa h c các b n nghi p REALIFE t ch c thư ng xuyên. Thư tín d ng L/C là a. Sai c. Dòng ti n d án = Dòng ti n thu .837. i u kho n c a L/C d. úng vì theo i u 23 UCP200 b. so n tin nh n: TDNH_Tên h c viên_V trí tuy n d ng g i n s 0905. Trong ó: Dòng ti n ho t ng thu n (NCF): NCF = OEAT + Dep . Chưa xác nh ư c 51.NWC OEAT: L i nhu n sau thu Dep: Kh u hao TSC NWC: Tài s n luân chuy n ròng http://kienthucquantri.Dòng ti n chi. Cam k t c a ngân hàng thông báo s tr ti n cho ngư i bán trên cơ s ch p thu n c a ngư i mua trong trư ng h p ch ng t không hoàn toàn phù h p v i i u ki n. Không có câu nào úng Thông tin m i: t k t qu cao trong các kỳ thi tuy n d ng vào các ngân hàng.H C KINH DOANH BLOG a.hockinhdoanh. Cam k t c a ngân hàng thông báo s tr ti n cho ngư i bán khi nh n ư c b ch ng t hoàn toàn phù h p v i i u ki n. i u kho n c a L/C c. úng vì L/C không có quy nh c th d. Cam k t c a ngư i mua và tr cho ngư i bán khi nh n ư c hàng hoá úng trên h p ng ã ký b.tk .137 Chi ti t b n có th xem thông tin t i: http://www.

a << Vì LS danh nghĩa + T l l m phát = LS th c 8. c << T ng dòng thu b ng ti n tr và lãi ngân hàng i t ng dòng chi b ng ti n nhưng bao g m tr n g c 3.tk . 11. a << T l chi t kh u dòng ti n các năm v hi n t i mà t i ó NPV = 0 5. a << Th i han cho vay ư c tính là kho ng th i gian ư c tính t khi khách hàng b t u nh n ti n vay cho n th i i m khách hàng hoàn tr h t n g c và lãi vay ã tho http://kienthucquantri. a << Dùng b sung V n lưu ng 10. c << Cơ c u l i n 13. c << B ng T ng k t tài s n là m t "b n báo cáo v kh năng tài chính" c a m t công ty.L i nhu n sau thu t o ra t vi c th c hi n d án . áp án là b.Ngu n tr n khác. e << Kỳ phi u kho b c ng n h n 6. nêu ra nh ng gì mà công ty này có và "t ngu n v n nào" vào ngày gi sau chót c a năm k toán và ây là m t ngày xác nh 9. c << D án có kh năng tr n ngân hàng và IR c a ch vay u tư cao hơn lãi su t cho 4.Kh u hao b ng tài s n hình thành t v n c a ngân hàng . Do v y không tác ng n s thay i c a Dòng ti n c d án 2. b << Phát hành kỳ phi u 12. sau ó s ư c phân chia u trong t ng kỳ c a d án. b << Lu ng v n ra nư c ngoài tăng lên 7. Vì: Ngu n tr n c a kho n vay trung dài h n ó là: .H C KINH DOANH BLOG Kh u hao tính trong T ng v n u tư ban u.

e << T t c các i u ki n trên 16. g i là “B v n ơn g c” và giao cho ngư i g i hàng. d << T t c các ý trên 15. b o lãnh B/L ư c l p thành m t s b n g c. chuy n như ng ư c. .Th hai. d << T t c các ý trên Theo thông l Hàng h i Qu c t (công ư c Brussels 1924.Th nh t. thư ng là ba (03). tình tr ng như ghi rõ trong v n ơn v n chuy n n nơi tr hàng”.Th ba. Tuy nhiên. ngư i ta in ho c óng d u các ch "Original". ngư i v n chuy n có th phát hành m t s b n sao theo yêu c u http://kienthucquantri. Theo i u 81 B Lu t Hàng h i Vi t Nam. dùng nh o t và nh n hàng” hay nói ơn gi n hơn v n ơn là ch ng t xác nh n quy n s h u hàng hoá ( Document of title) ghi trong v n ơn. Th c hi n ch c năng này. v n ơn có th mua bán. m i có ch c năng nh n hàng t i c ng n. lo i v n ơn ã x p hàng lên phương ti n v n chuy n (shipped). v n ơn là biên lai nh n hàng c a ngư i chuyên ch c p cho ngư i x p hàng. ng chuyên ch hàng hoá ng th ch p. “v n ơn g c là ch ng t có giá tr .tk . B/L không ph i là m t h p ng v n t i vì chúng ch có m t bên (ngư i v n chuy n) ký . . Chính vì ch c năng c bi t này mà vi c thay th B/L b ng th t c EDI là vi c r t khó khăn hi n nay. i u 1 kho n b) và B lu t Hàng h i Vi t nam ( i u 81 kho n 3) thì v n ơn là cơ s pháp lý i u ch nh quan h gi a ngư i nh n hàng và ngư i chuyên ch . v n ơn B/L có 3 ch c năng sau: . Ch có b n g c (original) B/L.H C KINH DOANH BLOG thu n trong h p ng tín d ng 14. Trên các b n g c. v n ơn ư ng bi n là b ng ch ng xác nh n h p b ng ư ng bi n ã ư c ký k t. v n ơn là “b ng ch ng v vi c ngư i v n chuy n ã nh n lên t u s hàng hoá v i s lư ng. Vì v y. ch ng lo i. N u m t b n chính ã ư c ngư i nh p kh u dùng nh n hàng. các b n chính khác t ng h t giá tr . Ngoài “B v n ơn g c”. a << Khi ký k t h p 17. c m c .

Các b n “Copy” này là “B n chính” (khác v i b n g c). Ð c i m t u ch Căn c vào ho t ch như sau: ng c a t u ch . th ng kê h i quan . L ch ch y t u thư ng ư c các hãng t u công b trên các phương ti n thông tin i chúng ph c v khách hàng. ghé qua nh ng c ng T u ch ho t ng trên tuy n ư ng nh t nh nên ngư i ta còn g i là t u nh tuy n. http://kienthucquantri. . nh.v .tk . không chuy n như ng ư c. không có giá tr pháp lý như b n g c. 18. ki m tra hàng hóa. chúng ch dùng trong các trư ng h p: thông báo giao hàng. * C u t o c a t u ch ph c t p hơn các lo i t u khác * Ði u ki n chuyên ch do các hãng t u quy nh và in s n trên v n ơn ư ng bi n phát hành cho ngư i g i hàng.H C KINH DOANH BLOG c a ngư i g i hàng. chúng ta có th rít ra nh ng c i m cơ b n c a t u * T u ch thư ng ch hàng bách hoá có kh i lư ng nh . b << CIF (Cost/ Insurance / Freight) Bên bán hàng theo các i u ki n giá CIF c n ph i có b o hi m ơn có th chuy n như ng ư c b o ch ng (ti n m b o) cho các r i ro trong quá trình v n chuy n t các nhà b o hi m 19. c << V n ơn hàng không ko th chuy n như ng ư c 1) Phương th c thuê t u ch (liner charter) T u ch là t u ch y thư ng xuyên trên m t tuy n ư ng nh t nh t nh theo m t l ch trình nh trư c. Phương th c thuê t u ch Thuê t u ch hay ngư i ta còn g i là lưu cư c t u ch (liner booking note).v. trên ó ghi ch "Copy" và “Non-Negotiable”.

Còn ngư i thuê t u chuyên ch hàng hoá có th là ngư i xu t kh u và cũng có th là ngư i nh p kh u theo i u ki n và cơ s giao hàng ư c áp d ng trong h p ng mua bán ngo i thương. chuy n như ng ư c ư c 2) Phương th c thuê t u chuy n (voyage charter) H p ng thuê t u chuy n là m t d ng c a h p ni m v h p ng thuê t u chuy n như sau: ng thuê t u. trong ó ngư i chuyên ch cam k t s chuyên ch hàng hoá t m t hay m t s c ng này n m t hay m t s c ng khác giao cho ngư i nh n còn ngư i thuê t u cam k t s thanh toán cu c phí theo úng như tho thu n c a h p ng.H C KINH DOANH BLOG Thuê t u ch là ch hàng (shipper) tr c ti p hay thông qua ngư i môi gi i (broker) yêu c u chuy n t u (ship owner) giành cho mình thuê m t ph n chi c t u chuyên ch háng hoá t c ng này n c ng khác. => H p ng thuê tàu ch có th mua bán. chúng ta có th ưa ra khái H p ng thuê t u chuy n là h p ng chuyên ch hàng hoá b ng ư ng bi n. ng v i 3) V n ơn hàng không (Airway bill) AIRWAY BILL is a bill of lading and contract between the shipper and the airline for delivery of goods to a specified location. Non-negotiable. => H p ng thuê tàu chuy n có ch chuy n như ng ư c. M i quan h gi a ngư i thuê v i ngư i cho thuê trong phương th c thuê t u ch i u ch nh b ng m t ch ng t ư c g i là v n ơn ư ng bi n.tk . Song trên th c t ngư i thuê t u và ngư i cho thuê t u r t ít khi tr c ti p ký h p nhau. but serves as receipt from the airline to prove that goods were http://kienthucquantri. and sometimes with specified delivery date/time. Ngư i chuyên ch (carrier) trong h p ng thuê t u chuy n có th là ch t u (shipowner) nhưng cũng có th không ph i là ch t u mà ch là ngư i thuê t u c a ngư i khác kinh doanh l y cư c.

V n ơn hàng không bao g m m t s ch c năng như sau: + Là b ng ch c c a m t h p òng v n t i ã ư c ký k t gi a ngư i chuyên ch và ngư i g i hàng + Là b ng ch ng c a vi c ngư i chuyên ch hàng không ã nh n hàng + Là gi y ch ng nh n b o hi m hàng hoá v n chuy n b ng ư ng hàng không + Là ch ng t kê khai h i quan c a hàng hoá + Là hư ng d n cho nhân viên hàng không trong quá trình ph c v chuyên ch hàng hoá Không gi ng chư v n t i ư ng bi n. => V n ơn hành không (Airway bill) không ghi ich danh ch s h u hàng hóa => Ko th chuy n như ng ư c http://kienthucquantri. Nguyên nhân c a i u này là do t c v n t i hàng không r t cao. ngư i ta không s d ng v n ơn có th giao d ch dư c (như Airway bill này nè !). v n ơn hàng không ư c coi là biên lai c a hãng hàng không xác nh n vi c ã nh n hàng hàng hoá v n chuy n. cũng có th do ngư i khác không ph i do hãng hàng không ban hành. hay nói cách khác v n ơn hàng không không ph i là ch ng t s h a hàng hoá như v n ơn ư ng bi n thông thư ng. V N ƠN HÀNG KHÔNG Là v n ơn ng th i là h p ng gi a bên g i hàng và hãng hàng không v vi c g i hàng n m t a i m quy nh.tk . hành trình c a máy bay thư ng k t thúc và hàng hoá ư c giao ngay nơi n m t kho ng th i gian dài trư c khi có th g i ch ng t hàng không t ngư i xu t kh u qua ngân hàng c a h t i ngân hàng c a ngư i xu t kh u r i ngân hàng c a ngư i nh p kh u g i cho ngư i nh p kh u. V n ơn hàng không có th do hãng hàng không phát hành. Tuy không th dùng giao d ch. ôi khi có quy nh c ngày/gi giao hàng. Vì nh ng lý do trên mà v n ơn hàng không thư ng không có ch c năng s h u hàng hoá.H C KINH DOANH BLOG received. trong v n t i hàng không.

v n ơn ư c chia làm hai lo i: . . chúng ta có th hình dung quá trình gom hàng trong lĩnh v c hàng không như sau: T i sân bay ích.V n ơn ch (Master Airway bill-MAWB) Là v n ơn do ngư i chuyên ch hàng không c p cho ngư i gom hàng có v n ơn nh n hàng sân bay ích.V n ơn c a hãng hàng không (Airline airway bill): V n ơn này do hãng hàng không phát hành. v n ơn ư c chia làm hai lo i: . V n ơn này dùng i u ch nh m i quan h gi a ngư i chuyên ch hàng không và ngư i gom hàng và làm ch ng t giao nh n hàng gi a ngư i chuyên ch và ngư i gom hàng.tk . giao cho t ng ngư i ch hàng l và thu h i v n ơn gom hàng mà chính mình phát hành khi nh n hàng u i.H C KINH DOANH BLOG THÔNG TIN THÊM V V N ƠN HÀNG KHÔNG Căn c vào ngư i phát hành. trên v n ơn có ghi bi u tư ng và mã nh n d ng c a ngư i chuyên ch ( issuing carrier indentification). V n ơn này dùng i u ch nh m i quan h gi a ngư i gom hàng và các ch hàng l và dùng nh n hàng hoá gi a ngư i gom hàng v i các ch hàng l . V n ơn này thư ng do i lý c a ngư i chuyên ch hay ngư i giao nh n phát hành.V n ơn trung l p ( Neutral airway bill): Lo i v n ơn này do ngư i khác ch không ph i do ngư i chuyên ch phát hành hành. N i dung c a v n ơn hàng không V n ơn hàng không ư c in theo m u tiêu chu n c a Hi p h i v n t i hàng không qu c http://kienthucquantri. sau ó chia l hàng. ngư i gom hàng dùng v n ơn ch nh n hàng t ngư i chuyên ch hàng không.V n ơn c a ngư i gom hàng (House airway bill-HAWB) Là v n ơn do ngư i gom hàng c p cho các ch hàng l khi nh n hàng t h các ch hàng l có v n ơn i nh n hàng nơi n. trên v n ơn không có bi u tư ng và mã nh n d ng c a ngư i chuyên ch . Căn c vào vi c gom hàng. . Nhìn chung.

n i dung c a m t trư c c a các m t v n ơn gi ng h t nhau n u không k n màu s c và nh ng ghi chú phía dư i khác nhau. N u áp án là c thì v n chưa là i u ki n m b o t t nh t ây. L/C d phòng & B o lãnh ngân hàng u là nh ng cam k t b o m kh năng h p ng cho ngư i phát hành L/C (bên mua hàng .tk .bên nh p kh u). nh m cung c p m t s b o m tr ti n cho m t ngư i th hư ng trên cơ s ngư i th hư ng ph i áp ng các i u kho n trong tín d ng thư. 1) Thư tín d ng (L/C) là m t văn b n pháp lý ư c phát hành b i m t t ch c tài chính (thông thư ng là ngân hàng). M t sau c a b n v n ơn khác nhau.Là bên mua hàng có s m b o t t nh t. 3) Thư tín d ng d phòng (Standby Letter of Credit): Là cam k t c a m t ngân hàng v i http://kienthucquantri. Trong trư ng h p ngư i ư c b o lãnh không tr ư c n hay th m chí không mu n tr n thì ngân hàng bu c ph i thanh toán s ti n ã b o lãnh. trong ó nêu quy n và nghĩa v c a bên yêu c u và c a ngân hàng i v i kh năng bu c ph i thanh toán m t kim ng ch nào ó theo thư b o lãnh. M i b n v n ơn bao g m 2 m t. c 3 hình th c: L/C. M t b v n ơn bao g m nhi u b n. 20. N u t là Bên bán hàng (Bên xu t kh u) s ch n e . e << C B o lãnh NH & Thư TD d phòng Câu này. v a có b o lãnh v a có Cam k t th c hi n c a NH => G n như h p ng ó hoàn toàn không có r i ro. b n Vespa có ch n là c. còn b n s 4 thì l i ghi là “b n s 4. ví d b n g c s 1 thì ghi chú phía dư i là “b n g c s 1 dành cho ngư i chuyên ch phát hành v n ơn”. dùng làm biên lai giao hàng”. Ngư i yêu c u ngân hàng phát hành thư b o lãnh ph i ký h p ng v i ngân hàng. c bi t là trong b i c nh môi trư ng kinh doanh có r i ro cao như hi n nay. Nhưng mình nghĩ khác. 2) B o lãnh ngân hàng là m t công c mà các nhà kinh doanh thư ng s d ng tăng cư ng s b o m i v i nghĩa v trong các h p ng kinh t .H C KINH DOANH BLOG t IATA (IATA standard form). nh ng b n ph m t sau tr ng. các b n g c là các quy nh có liên quan n v n chuy n hàng hoá b ng ư ng hàng không. trong ó bao g m 3 b n g c (các b n chính) và các b n ph .

. 22.. a << FOB Free On Board (FOB) hay còn có nghĩa là mi n trách nhi m trên Boong tàu nơi i. a << Tăng xu t kh u Phá giá ng n i t là vi c làm gi m giá tr c a ng n i t so v i các lo i ngo i t so v i m c mà chính ph ã cam k t duy trì trong ch t giá h i oái c nh. (Phá giá VND nghĩa là gi m giá tr c a nó so v i các ngo i t khác như USD. (Bên bán hàng ch ch u r i ro và chi phí em hàng n c ng. EUR.H C KINH DOANH BLOG Bên th hư ng Thư tín d ng d phòng v vi c s th c hi n nghĩa v thanh toán thay cho khách hàng c a ngân hàng ó trong trư ng h p khách hàng không th c hi n ho c th c hi n không y nghĩa v thanh toán khi n h n. không ph i tr lãi .Ti n lãi tùy theo có ư c ân h n hay không. lúc ó DN m i ra ư c s n ph m bán hàng và có ti n tr n cho Ngân hàng. ư c http://kienthucquantri. V n v n g c và lãi ph i tr trong th i gian ân h n có ph i tr hay không ôi khi tùy thu c vào cam k t trong "H p ng tín d ng".tk .nhưng v n g c s chia u cho nh ng kỳ h n còn l i. th i gian ân h n thông thư ng ít nh t ph i b ng th i gian u tư xây d ng. 23. Th i gian này c th do 02 bên àm phán v i nhau.i v i cho vay 1 d án. Có các trư ng h p sau: + V n v n g c thì b n không ph i tr trong th i h n ân h n. và căn c vào tình hình th c t c a d án. c << Th i gian ân h n Th i gian ân h n là th i gian mà bên cho vay h tr bên i vay b ng hình th c: Không ph i tr n g c.. i u này kích thích các DN trong nư c tăng cư ng xu t kh u ra nư c ngoài thu v ngo i t .. ) S d ng bi n pháp phá giá ti n t có th nâng cao năng l c c nh tranh m t cách nhanh chóng và hi u qu hơn so v i cơ ch n n kinh t t i u ch nh theo hư ng suy thoái. . 21. trư c khi hàng hóa x p lên tàu) => Bên mua hàng ph i ch u toàn b các r i ro di n ra khi hàng hóa vư t qua lan can tàu t i c ng x p hàng.

+ N u ti n lãi không ư c ân h n thì b n ph i tr lãi theo các kỳ ã ư c tính và xác trong h p ng tín d ng. nh THÔNG TIN THÊM: Th i gian ân h n theo nghĩa t i n tài chính kinh t là: kho ng th i gian b sung mà bên cho vay cho phép bên vay tr n mà không b ph t (N u vư t quá th i gian này s b ph t) Grace period : The additional period of time a lender or insurance policy issuer provides for a borrower to make payment on a debt without penalty.tk . trong ó có 2 y u m b o là tài Tính kh thi và hi u qu c a kho n vay Tình hình tài chính lành m nh 26. 24. b << 15% v n t có c a c a t ch c tín d ng cho vay (M c I i u 128 c a D th o Lu t Các TCTD) 28. c << NPV>0 http://kienthucquantri. f << a và d Ngân hàng s quy t t chính: nh cho vay 1 khách hàng d a trên nhi u y u t . d << S ti t ki m do chính NH cho vay phát hành Trong câu này. c << V n ch s h u/T ng tài s n có 27. d ki m soát tình hình dư n 25. mình ch n áp án d vì: Ngân hàng luôn ưa thích Tài s n s n có tính thanh kho n cao nh t.H C KINH DOANH BLOG + N u g c và lãi u ư c ân h n thì s ti n lãi phát sinh trong các kỳ h n ư c ân h n s ư c c ng d n tr 01 l n vào kỳ h n tr n u tiên.

b << Ngân hàng nơi ngư i phát hành séc m tài kho n Séc chuy n kho n là lo i séc mà ngư i ký phát séc ra l nh cho ngân hàng trích ti n t tài kho n c a mình chuy n tr sang m t tài kho n khác c a m t ngư i khác trong ho c khác ngân hàng.H C KINH DOANH BLOG 29. d << T t c các phương án trên 36.tk . a << Gi m 30. c << Lãi su t danh nghĩa < t l l m phát i n hình là vào tháng 2 năm 2008. r i ro c a t p h p các tài s n u tư Ngân hàng phát hành L/C (Issuing bank) có 2 ch c năng là thông báo m L/C & ki m tra tính h p l c a b ch ng t (The correctness of document) 31. 37. a << Ngu n v n c a ngân hàng. a << Giá tr hi n t i 40. 38. khi lãi su t tr n cho vay ch là 11% thì t l l m phát là 15%. d << Tài s n có và v n ch s h u gi m 39. Như v y lãi su t th c âm 4%/năm i http://kienthucquantri. c << Không 34. 33. Séc chuy n kho n không th chuy n như ng ư c và không th lĩnh ti n m t ư c. g << a & d. 32. 35.

a << Tăng cung ti n cho h th ng ngân hàng thương m i 45." 51.H C KINH DOANH BLOG 41. b << Gi m giá so v i USD 49. II . a << M t l n 50. bán USD trên th trư ng 47.N & Các kho n ph i tr . d << T t c các n i dung trên 43. H C KINH DOANH bLOG http://kienthucquantri. Do ó ngu n v n ch s h u không ph i là m t kho n n Trong b ng Cân i k toán.Ngu n v n ch s h u => nó ko là các kho n n 46. b << Mua DEM. d << Các câu trên u úng 48. a << tăng . d << Hi u su t. trong trư ng h p này ngày ghi trong ghi chú ó ư c coi là ngày giao hàng th c t . d << Chưa xác nh ư c i u 23 UCP 600: "Ngày phát hành Airway bill là ngày giao hàng tr khi ch ng t v n t i hàng không có ghi ngày giao hàng th c t . a << Cam k t c a ngư i mua và tr cho ngư i bán khi nh n ư c hàng hoá úng trên h p ng ã ký. Lãi su t và chi phí huy ng v n tăng >< Gi m thu nh p t các tài s n tài chính c a NH qu n lý tài s n có c a doanh nghi p u úng 44.tk . bên TS N g m: I . b << Là s v n c a ch doanh nghi p và các nhà u tư góp v n ho c hình thành t k t qu s n xu t kinh doanh.gi m. hi u qu và trình 42.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->