cac nguyên tu khi tuong tac voi nhau co thê không dung nhung orbital nguyên tu thuân tuy

s, p, d, I,..ma dung nhung orbital nguyên tu ' trôn lân¨ moi duoc hinh thanh trong nôi bô
nguyên tu cua minh dê che phu voi cac orbital nguyên tu khac .Cac orbital trôn lân nay
duoc hinh thanh do su trôn lân voi nhau cua cac orbital nguyên tu trong môt nguyên tu hay
co thê noi do su tu che phu nhau giua cac orbital nguyên tu trong môt phân tu .Hiên tuong
nay goi la su lai hoa orbital .
Su lai hoa dua dên kêt qua lam thay dôi hán hinh dang va náng luong cua cac orbital
nguyên tu tham gia lai hoa va tao thanh cac orbital nguyên tu lai hoa co hinh dang va náng
luong hoan toan giông nhau, dác biêt rât dôi xung voi nhau trong không gian.
Co bao nhiêu orbital nguyên tu tham gia lai hoa së co bây nhiêu orbital lai hoa duoc tao
thanh .
Tuy thuôc vao loai va sô luong orbital nguyên tu ma chung ta co cac kiêu lai hoa nhu :
sp, sp
2
, sp
3
,sp
3
d, sp
3
d
2
,sp
3
d
2
I,...|1|
Jŝ phuong diên toán hţc, orbital lai hoa duoc xac dinh báng ham song lai hoa 1
lh,
ham
song nay báng tông cac ham song ( voi hê sô thich hop) cua cac orbital nguyên tu tham
gia lai hoa.
Ji du : cac ham song cua orbital lai hoa sp
3
co dang :

3
x v z
s p p p
sp
a b c d

Cac hê sô a,b,c,d duoc xac dinh dua vao cac diêu kiên chuân hoa va cac yêu câu dôi voi
ham song .Chung co thê co gia tri duong hay âm.
Su lai hoa diên ra duoc la do thuân loi vê mát náng luong .Nhin vao hinh sau ta thây
duoc orbital lai hoa co mât dô electron dôn vê môt phia , diêu nay lam cho orbital lai hoa
tham gia tuong tac voi su che phu manh hon va do do liên kêt duoc tao thanh së bên hon so
voi cac orbital nguyên tu thuân tuy. Mát khac do su phân bô cac orbital lai hoa rât dôi xung
nên cac liên kêt tao thanh voi su tham gia cua chung trong toan bô phân tu së bên hon.|1|
liŝu kiên xav ra lai hóa
- Muôn cho su lai hoa xay ra thi cac orbital nguyên tu tham gia lai hoa phai co muc náng
luong gân báng nhau.Muc náng luong cang xa nhau su lai hoa cang kem bên .
- Diêu kiên thu hai dê su lai hoa xay ra la mât dô electron phai lon. Co thê thây nêu trong
cung môt chu ky khi di tu trai sang phai thi mât dô eclectron táng dân con nguoc lai nêu
trong môt nhom khi di tu trên xuông thi mât dô eclectron táng dân va kha náng lai hoa
cùng táng va giam xuông.
- Trang thai lai hoa cang bên khi muc dô che phu cua cac orbital nguyên tu cang lon.
- Nêu cac diêu kiên trên không duoc thoa mãn thi su lai hoa không thê xay ra hoác xay ra
không hoan toan.|3|
2.3.Môt sô kiêu lai hóa
2.3.1.Lai hóa sp
Duoc tao thanh do su tô hop môt orbital s voi môt orbital p ( cua cung môt nguyên tu)
cho ra hai orbital lai hoa sp phân bô dôi xung voi hai truc nám trên cung môt cung duong
tháng.

Ham song tuong ung voi trang thai electron thuôc hai hai orbital lai hoa nay la
|1|

1
( )
2
a v
sp s p
|2|
1
( )
2
b v
sp s p
|2|
Ji du : phân tu BeH
2
co goc hoa tri xac dinh báng thuc nghiêm H Be H báng
180
o
kêt qua nay phu hop voi thuc nghiêm.Câu tao phân tu BeH
2
co thê giai thich nhu sau
: khi phan ung voi H nguyên tu Be bi kich thich nên câu hinh eclectron lop ngoai cung tro
thanh 2s
2
2p
1
.Nhung không phai Be dung truc tiêp hai orbital hoa tri 1 dê liên kêt voi cac
orbital hoa tri cua H. Trong truong hop nay, truoc khi tham gia tao liên kêt , trong nôi bô
nguyên tu Be dã xay ra su lai hoa sp giua cac orbital 2s va 2p


Hai eclectron hoa tri cua nguyên tu Be së phân bô trên cac orbital lai hoa sp tao thanh.
Sau do chinh cac orbital lai hoa sp chua môt eclectron nay moi che phu hai orbital hoa tri
1s cua nguyên tu H dê tao thanh hai liên kêt Be H

Do cac liên kêt Be H phân bô duoi cac goc 180
o
nên phân tu BeH
2
phai co dang
duong tháng va HBeH ÷ 180
o
|1|
2.3.2.Lai hóa sp
2
( lai hóa tam giác )
Duoc tao thanh do su tô hop môt orbital 1s va hai orbital 2p ( cua cung môt nguyên tu
). Kêt qua tao thanh ba orbital lai hoa sp
2
phân bô dôi xung duoi goc 120
o
.Do do liên kêt
tao thanh voi su tham gia cua cac orbital lai hoa sp
2
cùng së phân bô duoi goc nhu vây.
|1|

Trang thai ba eclectron thuôc ba orbital lai hoa nay ung voi ba ham song :

2
1
( 2 )
3
x
s p
sp a


2
1 3
( 2 )
2 3
x v
s p p
sp b2
1 1 3
( )
2 3 2
x v
s p p
sp c

|2|
Ji du : Xet phân tu BCl
3
co dang tam giac dêu voi goc hoa tri ClBCl ÷ 120
o

Nguyên tu B bi kich thich co câu hinh electron lop ngoai cung 2s
1
2p
2
va khi tham gia
tao liên kêt voi cac nguyên tu Cl no o trang thai lai hoa sp
2
, tuong ung voi su tu che phu
lân nhau giua orbital 2s va orbital 2p ,vi du 2p
x
va 2p
y
cua nguyên tu B


Cac orbital lai hoa sp
2
nay dêu chua môt electron hoa tri va tham gia che phu voi 3
orbital hoa tri 1 electron 3p
x
cua cac nguyên tu Cl tao thanh ba liên kêt B Cl
Qua thuc nghiêm ta cùng chung minh duoc phân tu BCl
3
co câu hinh không gian va
goc hoa tri nhu dã trinh bay.
Tuy nhiên, cân luu y ráng liên kêt B Cl không phai la liên kêt don. Liên kêt nay co bâc
lon hon môt do co su che phu bô sung giua orbital hoa tri tu do cua B va orbital chua cáp
electron hoa tri tu do cua Cl .Do do chung tao nên liên kêt a giua B va Cl , nhung liên kêt a
nay không nám co dinh ma thay dôi liên tuc giua ba liên kêt B Cl.|1|
2.3.3.Lai hóa sp
3

Duoc tao thanh khi tô hop 1 orbital s va 3 orbital p ( cua cung môt nguyên tu ) .Kêt qua
tao thanh 4 orbital lai hoa sp
3
phân bô dôi xung nhau trong không gian theo huong dên 4
dinh cua môt tu diên dêu va duoi nhung goc 109
o
28`
|1|
Ham song tuonng ung voi cac trang thai lai hoa orbital nhu sau :

3
1
( )
2
x v z
a
s p p p
sp3
1
( )
2
x v z
b
s p p p
sp3
1
( )
2
x v z
c
s p p p
sp3
1
( )
2
x v z
d
s p p p
sp

|2|
Ji du :Phân tu CH
4
co dang lai hoa sp3 .Voi câu hinh electron lop ngoai cung o trang
thai kich ls
2
2s
1
2p
3
nguyêntu C co kha náng tao bôn liên kêt hoa tri nhung không phai báng
4 orbital hoa tri 1 electron 2s, 2p
x
, 2p
y
, 2p
z
ma báng 4 orbital lai hoa sp3chua môt
electrron, duoc tao thanh do su trôn lân cua cac orbital nguyên tu 2s, 2p
x
, 2p
y
, 2p
zCac orbital lai hoa sp
3
chua môt electron hoa tri nay che phu voi 4 orbital hoa tri 1s cua
cac nguyên tu H tao thanh 4 liên kêt C H


Do nguyên tu C trung tâm o trang thai lai hoa sp
3
nên 4 liên kêt C H tao nên nhung
goc hoa tri 109
o
28` va phân tu CH
4
co câu hinh tu diên dêu.
Ngoai nhung kiêu lai hoa quan trong vua nêu trên con co nhung kiêu lai hoa phuc tap
hon.|1|
2.3.4.Lai hóa sp
3
d
Cac orbital s,px,py,pz dz
2
lai hoa cho 5 orbital lai hoa truc huong vê nám dinh cua môt
luõng chop tam giac . Vi du nhu phân tu PCl5 ....
|1|
2.3.5.Lai hóa sp
3
d
2

Cac orbital s,px,py,pz,dx
2
-y
2
,dz
2
tô hop cho 6 orbital lai hoa truc huong vê 6 dinh cua
môt hinh tam mát.Ji du: phân tu SCl
6

|1|
2.4 .Du doán trang thái lai hóa cua nguyên tu trung tâm :
Dua vao goc hoa tri hoác câu hinh không gian cua phân tu co thê du doan trang thai lai
hoa cua nguyên tu trung tâm. Ji du: phân tu AB
3
co cac dác diêm goc hoa tri
BAB ÷ 109
o
28`,co dang thap tam giac, co thê noi ráng nguyên tu trung tâm co lai hoa sp
3

Tông quat hon ta co thê du doan trang thai lai hoa cua nguyên tu trung tâm theo nguyên
tác chung dua vao tông T
T ÷ sô liên kêt ƒ (liên kêt chinh ) giua nguyên tu trung tâm va cac nguyên tu biên va sô
cáp electron hoa tri tu do o nguyên tu trung tâm.Nêu :
T ÷ 2 : nguyên tu trung tâm co lai hoa sp
T ÷ 3 : nguyên tu trung tâm co lai hoa sp
2

T ÷ 4 : nguyên tu trung tâm co lai hoa sp
3

Xet bang sau :
Sô liên kêt o
Sô cáp e hoa tri
tu do
Tông sô T Kiêu lai hoa Vi du
2 0 2 sp
2 2 2
, , CO BO NO


3 0 3
sp
2

2
3 3 3
, , BF SO CO


2 1 3
2 3 2
, , SO O NO

4 0 4
sp
3

2
4 4 4
, , CCl NH SO


3 1 4
2
3 3 3
, , NH AsF SO


2 2 4
2 2
, , H O HOF ClO

5 0 5
sp
3
d
5 5
, AsF PCl
4 1 5
4 4
, SF TeCl
3 2 5
3 2
, ClF XeOF
2 3 5
2 2
,| | XeF IBr


6 0 6
sp
3
d
2

6 6
,| | SF AsF


5 1 6
2
5 5
,| | BrF SbF


4 2 6
4 4
,| | XeF IClTu bang sô liêu ta thây, dê du doan trang thai lai hoa cân phai xac dinh sô liên kêt ƒ va
sô cáp electron hoa tri tu do co thê co o nguyên tu trung tâm.Viêc xac dinh sô liên kêt ƒ
không co gi kho khán : co bao nhiêu nguyên tu liên kêt voi nguyên tu trung tâm co bây
nhiêu liên kêt ƒ.Dê xac dinh sô cáp electron hoa tri tu do co thê dung phuong phap don
gian sau :

Tinh tông sô electron hoa tri cua cac nguyên tu trong phân tu(X)
Tinh sô electron hoa tri bão hoa danh cho cac nguyên tu biên liên kêt voi nguyên tu trung
tâm(Y) ( 8 electron cho môi nguyên tu biên chung va 2 electron cho môi nguyên tu biên la
hydro)
Tinh hiêu sô giua tông sô electron hoa tri cua phân tu va sô electron hoa tri danh cho cac
nguyên tu biên ( X Y ) : hiêu sô nay chinh la sô electron hoa tri tu do cua nguyên tu trung
tâm.|1|
Ji du : xet bang sau :
Phân tu ion
Nguyên tu
trung tâm
X Y
Sô cáp e tu do
(X Y )/2
T÷sô lk ƒ ¹
cáp e tu do
Lai hoa
2
CO
C 4¹(6x2) 8x2 0 2¹0÷2 sp
2
NO

N 5¹(6x2)-1 8x2 0 2¹0÷2 sp
4
NH

N 5¹(1x4)-1 2x4 0 4¹0÷4 sp
3

2
3
CO

C 4¹(6x3)¹2 8x3 0 3¹0÷3 sp
2

2
SO
S 6¹(6x2) 8x2 1 2¹1÷3 sp
2

2
H O
O 6¹1x2 2x2 2 2¹2÷4 sp
3

|3|
Ji du 1 : phân tu
2
BeH :

Hai electron hoa tri cua Be së tham gia tao ra 2 liên kêt ƒ voi hai orbital 1s cua hai nguyên
tu H nên T ÷ 2, do do Be co trang thai lai hoa sp
Ji du 2 : phân tu
3
BF

Ba electron hoa tri cua B së tham gia tao ra ba liên kêt ƒ voi ba nguyên tu F nên T÷3, do
do B o trang thai lai hoa sp
2.


Ji du 3 : phân tu
4
CH

C tao liên kêt ƒ voi bôn H nên T÷4 vi vây C co lai hoa sp
3

Ji du 4 :phân tu
3
NH

N tao ba liên kêt ƒ voi ba H con môt dôi electron không tham gia tao thanh liên kêt nên
T÷3¹4 do do N co lai hoa sp
3
.|3|
2.5. Du doán câu hình không gian cua phân tu
Theo thuyêt lai hoa thi ung voi môt kiêu lai hoa thi së co môt câu hinh không gian va goc
lai hoa nhât dinh. Cháng han, sp ÷180
o
, sp
2
÷ 120
o
, sp
3
÷ 109
o
28` .Tuy nhiên trong thuc tê
không phai bao gio cac phân tu cac phân tu cùng dêu co goc hoa tri nhu trên, trai lai thuc tê
cho thây dôi voi nhiêu hop chât goc hoa tri dác trung cho chung lai co gia tri sai lêch it
nhiêu.Vi du : phân tu H
2
O co goc hoa tri la 104
o
5`, phân tu NH
3
co goc hhoa tri la 107
o
3`
,nghia la gân voi gia tri 109
o
28`.Phân tu ClO
2-
co goc hoa tri la 118
o
gân voi gia tri
120
o
....|1|
Su sai lêch trên vê goc hoa tri dã duoc giai thich báng thuyêt dây nhau giua cac cáp
electron hoa tri cua Gillespie R.J
Nôi dung cua thuyêt dây duoc nêu nhu sau :
Lop hoa tri : la lop electron ngoai cung cua môt nguyên tu co cac electron tham gia tao
liên kêt.
Cac cáp electron lop hoa tri phai duoc phân bô cach xa nhau nhât dê co duoc luc dây nho
nhât giua chung do do cac phân tu së bên.
Co su không tuong duong giua cáp electron liên kêt voi cáp electron không liên kêt.Cáp
electron liên kêt chiu luc hut cua ca hai hat nhân nguyên tu tao ra liên kêt,trong khi do cáp
electron không liên kêt chi chiu luc hut cua môt hat nhân nguyên tu.Kêt qua la cáp electron
không liên chiêm môt khoang không gian rông hon so voi cáp electron liên kêt.


Dô manh cua luc dây giam dân theo thu tu
Càp electron hoa trš tŻ do - càp electron hoa trš tŻ do ~ Càp electron hoa trš tŻ do càp
electron liên kśt ~ càp electron liên kśt - càp electron liên kśt .|2|
Dôi voi cac phân tu phân tu loai AB
n
không co chua cáp electron hoa tri tu do thi phân tu
co câu hinh không gian ly tuong phu thuôc vao sô cáp electron liên kêt ƒ .
Trong truong hop phân tu AB
n
co chua cáp electron hoa tri tu do thi do luc dây manh hon
cua cac cáp electron hoa tri tu do dôi voi cac electron liên kêt ma goc hoa tri giam xuông
va câu hinh phân tu thay dôi phu thuôc vao sô cáp electron hoa tri tu do.
Trong truong hop nguyên tu trung tâm cua phân tu co electron hoa tri dôc thân thi du
doan trang thai lai hoa cùng nhu câu hinh cua phân tu , nguoi ta xem electron dôc thân nhu
môt cáp electron hoa tri tu do, nhung trong truong hop nay anh huong cua no dôi voi goc
liên kêt së khac di : luc dây cua electron hoa tri dôc thân yêu hon cáp electron liên kêt nên
goc hoa tri së táng.|1|
Dê hiêu rõ hon vê ly thuyêt nay ta xet cac vi du sau :
Ji du 1 :Xet cac phân tu CH
4
, NH
3
,H
2
OGoc hoa tri cua chung la 109
o
28`, 107
o
3`, 104
o
5` báng hoác gân báng voi 109
o
28` nên
co thê noi cac nguyên tu trung tâm C,N,O dêu o trang thai lai hoa sp
3
va chung su dung cac
orbital lai hoa sp
3
dê che phu voi cac orbital 1s cua nguyên tu H.Do do chung co câu hinh
không gian nhu trên.
Trong phân tu CH
4
không co cáp electron hoa tri tu do nao o nguyên tu trung tâm C,cac
cáp electron dêu liên kêt nên luc dây giua chung la nhu nhau do do su phân electron hoan
toan dôi xung.
Trong phân tu NH
3
, nguyên tu N trung tâm co môt cáp electron hoa tri tu do,cáp nay
phân bô trên môt orbital lai hoa sp
3
.Do tac dung dây cua no voi cac cáp electron liên kêt N
H nên goc hoa tri HNH nho hon 109
o
28` môt it
Trong phân tu H
2
O nguyên tu O trung tâm co dên hai cáp electron hoa tri tu do chiêm hai
orbital lai hoa sp
3
nên tac dung dây cua chung dôi voi liên kêt O H lon hon trong phân tu
NH
3
va do do goc hoa tri HOH cang nho hon so voi 109
o
28`.
Ngoai ra,su co mát cua cac cáp electron hoa tri tu do nay cùng lam thay dôi câu hinh
không gian phân tu cac ,hop chât .Cháng han,dôi voi ba phân tu nêu trên,CH
4
co câu hinh
tu diên dêu,NH
3
co dang khôi thap,H
2
O co dang goc mác du cac nguyên tu trung tâm
C,N,O dêu co lai hoa giông nhau.
Ji du 2 : Xet phân tu NO
2
co dang goc voi goc hoa tri ONO ÷ 135
o
. Dác diêm nay co thê
giai thich nhu sau : trong phân tu NO
2
, sô liên kêt ƒ la 2, sô electron tu do cua N báng 17 -
16 ÷ 1; nhung do môt electron nay duoc xem la môt cáp electron hoa tri tu nên tông sô liên
kêt ƒ va sô cáp electron hoa tri tu do báng 3 va nhu vây nguyên tu N phai o trang thai lai
hoa sp
2
,phân tu NO
2
o dang goc.Tuy nhiên do electron hoa tri dôc thân cua N dây yêu hon
cac cáp electron liên kêt nên goc hoa tri phai lon hon 120
o
va báng 135
o.

Tom lai,dê du doan câu hinh không gian,goc hoa tri cua phân tu cân phai tinh sô cáp
electron liên kêt ƒ ( hay sô nguyên tu biên liên kêt voi nguyên tu trung tâm cua phân tu)
va sô cáp electron hoa tri tu do cua nguyên tu trung tâm rôi dua vao môi quan hê giua câu
hinh phân tu va sô cáp electron liên kêt , sô cáp electron hoa tri tu do, cùng nhu cac yêu tô
co anh huong dên su phân bô cua cac cáp electron dê suy ra goc hoa tri va câu hinh không
gian cua phân tu.|1|

 3g3 .  .47-9.9743534.0.3: 9743 29 3O2  9 97H3 :3 9K 29 0.8...47-9.97.974353 O993:9743 . l:39..3  85 .8.9J.94H39 97433- 3:H390 7..E.29 00.  ( 8 5 ( 'J/$5390.7...9.8. :397H33 .O.39g3.97E..O.9743 9g3 /3 .. 343943 (  98:..97...2947-9. 3-39.7.85.OO.85 l.0. 8. O.32 :945390.2..O..33  :.E.O.3 93  28O39.47-9..353 97.O99J...2:3  %739E.97 H39.329.E.8.9. 47-9.O. .O.32 0 -3 496:355.397 9385 .3H3. %74397..3293:H39 .97439g3/3.47-9.O.3297H3..3 29.5 .239K8.9.: 533.O.  8 5 ( 85.E.95.397.9739E00.3:H39.47-9.O.5 .4.O.0.8553- 3..47..3:H390-J. .:K30.33.:  997E8.9493/48952947-9.3-32.3.97439:.3350/397.05.359K 29 0.O.33.3 .

-.47-9...3853-/.97 8.05.0.9..859493 $.97.O.O.E.8553- 3/..3:H390853-97H3.E.0.5 .28O3  85 ..O..O.  %739E-. .O..E.47-9.... 4 3H3 53 9 0 5 .47-9.47-9.85 .O /3 .E. O.9743O..85. .0.O.2E.0.290.97439:.8.3293:H39 96:9493-.47-9.  8 5  5  . l.0.9493/48952947-9. H3 9 0  53 - /.H390  4 .O.85.47-9.974332.393.2.J3.  8  5  (  85 .O..-..33.0 4(  .47-9. 4 4 OH39 9493. 8  5 5  ( 85 .3:H39 9493.O..E.O.3..: O..89.

3:H393O9739E.. 4 O.   ":.385. 3...-.9743 O.97435. .5 00.9743534.3.05-8:3.9700. :.8.O-.O. . O.H39 ( . 97K3- %:3H3 .9J..E.3:H39  47-9.. 32 9.85 9. 97 .973.9743O. 94H39.5.3:H399493-.3 H393.97 4 :H39-J. 9.3 23 .O.:K300. 9. ..H39   E.9. 53 9 .O/39.47-9.. H39.89..05 33.2E.J/5.: K3 3 . 29 00. 3.3943H3H39. 85 3 : .5 .979/4.3 .E..O.2.329/4.O 329.979/4.O.0 5 .3 .. 47-9.2 .'J/$F9539.O.O8....47-9.: 73H39 35H39 .O..:.33.. O.47-9..3H39 3332.O.O .47-9.

 O.85.:97433. O.85 l. ( 8  5 5 5 5  ( 85 -  8 5 5  8  85 .3293:H39 96: 949347-9.:K300. 85.94939547-9.O3g394-3H39O.47-9.. .E...978.2900..3973 9EJ.O...9739E...:   85 ..9493/489733.9743O.O.8.47-9.47-9.9743 8 5 5 5 2 -3 47-9.05.E.97743 . 4  28O39.3 3 3.335-3 47-9.9743534.333..8.85 '.E.3904.3.8553- 33.3:H398 5 5 5  .3:H399493H39  E.973..O.299/3 :.O.973.. ./. 29 00.47-9.O.  .O/3..8853:H39.33O. 5 5  5 5  5 85 /  8 5 'J/$!39. 97 00.O.47-9.5 ..

O/39E59.97 4 .O9/ 4E39739E. O..29 .3:H3997:3929043:H3 9.O9/ 4E39739E..O93O733:H3997:392.3.O.3:H3997:392 . 3H: 97H3 .39.47-9.85/ ( E.3 973 .539.539. ..3.O..O.47-9. 5.97.8 5 5 5 / /95.:3/. 43:H3997:3929739E.O.85 %36:E9..97.E.3 .8 5 5 5/. 3. 2 O. 3:H3 9 97:3 92 'J /$ 53 9 ..974... 4 .O..O . . O.O...:K33. ...85/ E..O.539!   .:K39/3 : 4 33 : . 95 . 29K39E229 'J/$539$ (  4E39739E.O..447-9.O. 97 .853H3H39 943H333 O.3 (  .3g2 3.. 6:.O.O.4O.3. 'J/3..3..447-9.O59. O.O.493% O.O 33 : .2E.2E.O..

3:H3997:392.E.9743 O.500. 3:H3 9 97:3 92 . 8.500.O 9 /3 5.O.O9. 97 9 /4 .5 0 O.O...O.: $H39ƒ       $ .5 00.O.3 5E5 .O.O3:H3997:392 '.3:H39-H3.97 9/4       %38%       85/ 85 / :.: .O.O.9743O. 38H39ƒ.. 38H39ƒ 3 .9743O. 3 8 .O -. 85 85  'J/       $ $       $  85  8 $   8 ! $ %0  0  0 7 ( $ 8 ( 7 $- ( 0  (  %-38:9.J3 .O.85 F9-38.3 38.O K O g3 .4 3H: 3:H3 9 H3 9 .9 / 4E39739E.85 %3:H3997:392.979/4.85 %3:H3997:392.979/43:H3997:392 : %3:H3997:392.35E.E.8 .O - 3H: H3 9 ƒ l E.%8H39ƒ H39.

3:H399743539  %J3800.800. 3:H39-H3  :83.9743O.3:H3997:3 92 ( 'J/$F9-38.97.9743O.E..E.E.9743O.J3800.: !3943  :H3 97:392 9             $.539.9743O.9743. %J393800.93800.9743.:3.97-4.4./3...9743O.97.509/4  .97/3..423:H39-H3.00.3:H3997:3 92  00.4.423:H39-H3 /74 %J3:8.3:H39-H3H39.979/4.

    %8ƒ .2..947.00.9743O.00.3:H3 93H3% /4 O0.3:H393H3% /4 .089.-.2.-.O9739E.9743O.O.85 'J/$539  O9739E..947..509/4       .O.47-9...H39ƒ.8.89. 85 85 85 85 85 85    $    $    ( 'J/$539 0   .O.97.97.H39ƒ.85  .

97 4 539.539.5 00.9493H393H3 % /4 O. 97 .OO.973.97500.O29.5 00.2.:.:K33.:. 3 39.94 H39 E..500. 97H3 ..OO..9743H39.:39 .E.9333:H39947.O E 97 8.97439.. 3 .3/4 O.9K8...97435O.-33H3%.4 .974339.4 9 . O.O.500.39 3 33 85 4 85 4 85 4 %:3H397439.9...293:H39.: .9743H39  .O.. 97. .. J9 3: 'J/539 .O..229433. O.H39ƒ.O.00..9.O.97433H39 5 00.539.329 00.384.9 O.O.9743H39.: 5O.E.O. E 97 4 !3 9  4 ( $ 8.E.2. .H39 9743 O. 97 ..O O.9:9 ..O.3H:3.. ..29:.O.O.0850# /:3. . E 97 ..K.97433H39.299333:H39 96:.9 35-.OO. 9J.O. O.3 :. 97 4 3 .9743O...974334.E.500..97H3 97E9.:K33.4.9743 3H3.O .97.E.9K3.85 'J/$539   94-.3 .E. .3 ..5398-3 O839.53-.539 %049:9.3.500.9 .85 (  4E3. 3: 5 . 'J/$539   94H39ƒ.3.3.975 .3..8..-.O.500. -3 9:9 3. O.3..373.97 4 3.3 .

3533.9743H393H3 O..539 3.9743H3 9 ( l.O..979/49K/4.500.33. l23.00.97 .500.979/49K539 .: 'J/$F9.933.9743 O. 23..O.500.O.500...979/4 %743 97.9789g3 ( l:7.500.355393.979/4 .9743O.E.9743O..:K3..3:H3997:392  :9739E..00.9743H392O..E.500..:K33.J/8..8.3 ..E..97.!500.9.:K3 3.47-9.48.!5 00.O.3:H39 4 O.. 59:.O.9743O.9743O.3     -34.539    O.9743 .!500.38/3..E. .3.!500.3O ..0200.E.9743O.9743O.E..97 9 /4 ..97 9 /4 .. 47-9.9743O.O.500.05..48. 29.O. 97 .3.33.O.:K35399...539539433.O93O..  3H3 4 4 4 4 .97 9 /4!500.93:. 3-3.3.. 93 9K / 4E39739E.9743H39ƒ %74397.9743H3 9. 53 9 .O.E. 9:939.F9.9743O.359:...85.3.O 00.O. H398E.O..3 5 3:H3 9 97:3 92 .97H3 .3974397.9743O.9743H3 9 .3 9. .85 .979/4 3.972:3 . 2/390499 !500.E.

E.33.3539.O.:9743539 8H39ƒ 800. 2.500.97.8..93.E. .97  4 l...O /3 9E5  .3/42900.:9 .5 00.3O..974343 943 3 %743 53 9  3:H3 9 97:3 92 .3 2 9.39743539 . 4 4 7.33.9743O.384.9743O.8..:K3 9 /3 : .85339E.E.3 3853-.979/4 . 97 9 /4 3 .979/4343:H3997:392 ..3.9743 :H393H3.83:H39-H3H39.33..500.3 O. .9743O.979/4.O 3.. 97 9 /4 ..97 ..8.3.3:H3959739E.O.85 539 /3O.979/4.O.O 29 .500.O. 5.H39 3.E.500.500../4 OO.5393H:97H3 .0229.E.%7435393. .O.33.9743O. O.979/4-3.97439/4.E.-.O..500.: 'J/$F9539 .3 .: K3 3.539 ( .5 00. / .O /3 O.5 3 53-97H32947-9.O. .9743 O. 8 .3:H3997:392.500.E.9743 O.-3 3.9743O.O.3 4 29J9 %743539 3:H39 97:392../3 .97 ..9 33 .O.3.3.O.500..O. %:3H3/400.O.E.3:H3997:3927/.O.9743H393H3O.9753..9743H39 3H3O..: K3539.9743H39 8.9793H3938H3 9ƒ.5 00.3. 23../3 ..539 .426:..85 49E.:K33 ..9743 8:7.O3.2.973..O/3O.-34 %O2 / 4E3. 3:H3 9 97:3 92  :...500.O 29 .359J38. :..:/4 O85300. .9743H39ƒ .:K33 . 47-9.3 4.O9 9J..3 ..O.539.500.97.8.9743O.97433 .500.9743O.