B Lu t Hình S C aN c C ng Hoà Xã H i Ch Ngh a Vi t Nam S 15/1999/QH10 S a i b sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009 L I NÓI U u tranh c l p, ch

Pháp lu t hình s là m t trong nh ng công c s c bén, h u hi u phòng ng a và ch ng t i ph m, góp ph n b o v l i ích c a Nhà n c s ng trong m t môi tr nhân v n cao. n gây c n tr cho ti n trình c vì m c tiêu dân giàu, n c l c vào vi c b o v

quy n, th ng nh t và toàn v n lãnh th c a T qu c Vi t Nam xã h i ch ngh a, c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, t ch c, góp m cho m i ng i ng xã h i và sinh thái an toàn, lành m nh, mang tính i m i và s nghi p công nghi p hoá, hi n c m nh, xã h i công b ng, v n minh. i hoá t ph n duy trì tr t t an toàn xã h i, tr t t qu n lý kinh t , b o

ng th i, pháp lu t hình s góp ph n tích c c lo i b nh ng y u t

B lu t hình s này t c, ch

c xây d ng trên c s k th a và phát huy nh ng nguyên c ta, nh t là c a B lu t hình s n m 1985, u tranh phòng ng a và ch ng

nh pháp lu t hình s c a n

c ng nh nh ng bài h c kinh nghi m t th c ti n

t i ph m trong nhi u th p k qua c a quá trình xây d ng và b o v T qu c. B lu t hình s th hi n tinh th n ch ch ng t i ph m và thông qua hình ph t ph m t i tr thành ng ng a và ch ng t i ph m. il ng phòng ng a và kiên quy t u tranh i

r n e, giáo d c, c m hoá, c i t o ng

ng thi n; qua ó, b i d

ng cho m i công dân tinh ng tham gia phòng

th n, ý th c làm ch xã h i, ý th c tuân th pháp lu t, ch

1

Thi hành nghiêm ch nh B lu t hình s là nhi m v chung c a t t c các c quan, t ch c và toàn th nhân dân. PH N CHUNG CH NG I B N

I U KHO N C i u 1. Nhi m v c a B lu t hình s B lu t hình s có nhi m v b o v ch nhân dân, b o v quy n bình Nhà n ng gi a

xã h i ch ngh a, quy n làm ch c a ng bào các dân t c, b o v l i ích c a ng th i giáo d c m i ng iý

c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, t ch c, b o v tr t t pháp lu t u tranh phòng ng a và ch ng t i ph m. ó, B lu t quy nh t i ph m và hình ph t i v i ng i

xã h i ch ngh a, ch ng m i hành vi ph m t i; th c tuân theo pháp lu t, th c hi n nhi m v ph m t i. i u 2. C s c a trách nhi m hình s Ch ng i nào ph m m t t i ã

c B lu t hình s quy

nh m i ph i ch u trách

nhi m hình s . i u 3. Nguyên t c x lý 1. M i hành vi ph m t i ph i minh theo úng pháp lu t. 2. M i ng i ph m t i u bình ng tr c pháp lu t, không phân bi t nam, n , a v xã h i. c phát hi n k p th i, x lý nhanh chóng, công

dân t c, tín ng

ng, tôn giáo, thành ph n,

2

Nghiêm tr ng dùng th

i ch m u, c m

u, ch huy, ngoan c ch ng

i, l u manh, côn i ph m t i

, tái ph m nguy hi m, l i d ng ch c v , quy n h n nghiêm tr ng. Khoan h ng gây ra. 3. i v i ng il n i v i ng

ph m t i; ng

o n x o quy t, có t ch c, có tính ch t chuyên nghi p, c ý gây h u qu

i t thú, thành kh n khai báo, t giác ng

i

ng ph m, ng thi t h i

l p công chu c t i, n n n h i c i, t nguy n s a ch a ho c b i th

u ph m t i ít nghiêm tr ng, ã h i c i, thì có th áp d ng

hình ph t nh h n hình ph t tù, giao h cho c quan, t ch c ho c gia ình giám sát, giáo d c. 4. i v i ng i b ph t tù thì bu c h ph i ch p hành hình ph t trong tr i giam, tr thành ng i có ích cho xã h i; n u h có nhi u ti n

ph i lao b thì xét 5. Ng tích.

ng, h c t p

gi m vi c ch p hành hình ph t. c t o i u ki n làm n, sinh s ng l i u ki n do lu t nh thì ng

i ã ch p hành xong hình ph t ng, khi có

thi n, hoà nh p v i c ng

c xóa án

i u 4. Trách nhi m

u tranh phòng ng a và ch ng t i ph m

1. Các c quan Công an, Ki m sát, Toà án, T pháp, Thanh tra và các c quan h u quan khác có trách nhi m thi hành th i h ng. ng d n, giúp y ch c n ng, nhi m v c a mình, c, t ch c, công dân ng u các c quan khác c a Nhà n

tranh phòng ng a và ch ng t i ph m, giám sát và giáo d c ng

i ph m t i t i c ng

3

2. Các c quan, t ch c có nhi m v giáo d c nh ng ng

i thu c quy n qu n lý

c a mình nâng cao c nh giác, ý th c b o v pháp lu t và tuân theo pháp lu t, tôn tr ng các quy t c c a cu c s ng xã h i ch ngh a; k p th i có bi n pháp lo i tr nguyên nhân và i u ki n gây ra t i ph m trong c quan, t ch c c a mình. 3. M i công dân có ngh a v tích c c tham gia ph m. CH HI U L C C A B i u 5. Hi u l c c a B lu t hình s th n NG II LU T HÌNH S i v i nh ng hành vi ph m t i trên lãnh u tranh phòng ng a và ch ng t i

c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam c áp d ng i v i m i hành vi ph m t i th c hi n trên lãnh

1. B lu t hình s th n 2.

c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam. i v i ng in c ngoài ph m t i trên lãnh th n it ng ch c C ng hòa xã h i ch c

ngh a Vi t Nam thu c qu c t mà n con

ng các quy n mi n tr ngo i giao ho c

quy n u ãi và mi n tr v lãnh s theo pháp lu t Vi t Nam, theo các i u theo t p quán qu c t , thì v n ng ngo i giao. i v i nh ng hành vi ph m t i trách nhi m hình s c a h

c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam ký k t ho c tham gia ho c c gi i quy t b ng

i u 6. Hi u l c c a B lu t hình s lãnh th n

ngoài

c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam ngoài lãnh th n c C ng hòa xã h i ch ngh a

1. Công dân Vi t Nam ph m t i

Vi t Nam có th b truy c u trách nhi m hình s t i Vi t Nam theo B lu t này.

4

Quy

nh này c ng

c áp d ng

i v i ng

i không qu c t ch th

ng trú

n

c

C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam. 2. Ng in c ngoài ph m t i ng h p ngoài lãnh th n c C ng hòa xã h i ch ngh a c qu c t mà n c C ng

Vi t Nam có th b truy c u trách nhi m hình s theo B lu t hình s Vi t Nam trong nh ng tr c quy nh trong các i u hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam ký k t ho c tham gia. i u 7. Hi u l c c a B lu t hình s v th i gian 1. i u lu t c áp d ng i v i m t hành vi ph m t i là i u lu t ang có hi u c th c hi n.

l c thi hành t i th i i m mà hành vi ph m t i 2. i u lu t quy

nh m t t i ph m m i, m t hình ph t n ng h n, m t tình ti t t ng nh khác không có l i cho ng i

n ng m i ho c h n ch ph m vi áp d ng án treo, mi n trách nhi m hình s , mi n hình ph t, gi m hình ph t, xoá án tích và các quy ph m t i, thì không c áp d ng i u lu t ó có hi u l c thi hành. 3. i u lu t xoá b m t t i ph m, m t hình ph t, m t tình ti t t ng n ng, quy nh i v i hành vi ph m t i ã th c hi n tr c khi

m t hình ph t nh h n, m t tình ti t gi m nh m i ho c m r ng ph m vi áp d ng án treo, mi n trách nhi m hình s , mi n hình ph t, gi m hình ph t, xoá án tích và các quy nh khác có l i cho ng i ph m t i, thì c áp d ng i v i hành vi ph m t i ã th c hi n tr c khi i u lu t ó có hi u l c thi hành. CH NG III

T I PH M i u 8. Khái ni m t i ph m

5

1. T i ph m là hành vi nguy hi m cho xã h i do ng ph m

c quy

nh trong B lu t hình s ,

i có n ng l c trách nhi m hình s th c hi n m t cách c ý ho c vô ý, xâm c l p, ch quy n, th ng nh t, toàn v n lãnh th T qu c, xâm ph m ch kinh t , n n v n hoá, qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i,

chính tr , ch

quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, xâm ph m tính m ng, s c kh e, danh d , nhân ph m, t do, tài s n, các quy n, l i ích h p pháp khác c a công dân, xâm ph m nh ng l nh v c khác c a tr t t pháp lu t xã h i ch ngh a. 2. C n c vào tính ch t và m c nh trong B lu t này, t i ph m nguy hi m cho xã h i c a hành vi c quy

c phân thành t i ph m ít nghiêm tr ng, t i c bi t nghiêm tr ng.

ph m nghiêm tr ng, t i ph m r t nghiêm tr ng và t i ph m

3. T i ph m ít nghiêm tr ng là t i ph m gây nguy h i không l n cho xã h i mà m c cao nh t c a khung hình ph t hình ph t y là h i trên m nm i v i t i y là i v i t i y là n ba n m tù; t i ph m nghiêm tr ng là t i ph m gây nguy h i l n cho xã h i mà m c cao nh t c a khung n b y n m tù; t i ph m r t nghiêm tr ng là t i ph m iv it i c bi t nghiêm tr ng là t i ph m gây nguy i v i t i y là gây nguy h i r t l n cho xã h i mà m c cao nh t c a khung hình ph t i l m n m tù; t i ph m c bi t l n cho xã h i mà m c cao nh t c a khung hình ph t i l m n m tù, tù chung thân ho c t hình.

4. Nh ng hành vi tuy có d u hi u c a t i ph m, nh ng tính ch t nguy hi m cho xã h i không áng k , thì không ph i là t i ph m và khác. i u 9. C ý ph m t i C ý ph m t i là ph m t i trong nh ng tr ng h p sau ây: c x lý b ng các bi n pháp

6

1. Ng tr

i ph m t i nh n th c rõ hành vi c a mình là nguy hi m cho xã h i, th y

c h u qu c a hành vi ó và mong mu n h u qu x y ra; i ph m t i nh n th c rõ hành vi c a mình là nguy hi m cho xã h i, th y m c cho h u qu x y ra.

2. Ng tr th c

c h u qu c a hành vi ó có th x y ra, tuy không mong mu n nh ng v n có ý

i u 10. Vô ý ph m t i Vô ý ph m t i là ph m t i trong nh ng tr 1. Ng c; 2. Ng i ph m t i không th y tr c hành vi c a mình có th gây ra h u qu nguy c và có th th y tr c h u qu ó. i ph m t i tuy th y tr ng h p sau ây:

c hành vi c a mình có th gây ra h u qu nguy h i ó s không x y ra ho c có th ng n ng a

cho xã h i, nh ng cho r ng h u qu

h i cho xã h i, m c dù ph i th y tr i u 11. S ki n b t ng Ng

i th c hi n hành vi gây h u qu nguy h i cho xã h i do s ki n b t ng , t c là ng h p không th th y tr c ho c không bu c ph i th y tr c h u qu

trong tr

c a hành vi ó, thì không ph i ch u trách nhi m hình s . i u 12. Tu i ch u trách nhi m hình s 1. Ng 2. Ng it it 16 tu i tr lên ph i ch u trách nhi m hình s v m i t i ph m. 14 tu i tr lên, nh ng ch a 16 tu i ph i ch u trách nhi m hình c bi t nghiêm tr ng.

s v t i ph m r t nghiêm tr ng do c ý ho c t i ph m

i u 13. Tình tr ng không có n ng l c trách nhi m hình s

7

1. Ng

i th c hi n hành vi nguy hi m cho xã h i trong khi ang m c b nh tâm i v i ng i này, ph i

th n ho c m t b nh khác làm m t kh n ng nh n th c ho c kh n ng i u khi n hành vi c a mình, thì không ph i ch u trách nhi m hình s ; áp d ng bi n pháp b t bu c ch a b nh. 2. Ng i ph m t i trong khi có n ng l c trách nhi m hình s , nh ng ã lâm vào nh t i kho n 1 i u này tr c khi b k t án, thì c ng c áp d ng i ó có th ph i ch u trách

tình tr ng quy nhi m hình s .

bi n pháp b t bu c ch a b nh. Sau khi kh i b nh, ng

i u 14. Ph m t i trong tình tr ng say do dùng r m nh khác Ng i ph m t i trong tình tr ng say do dùng r

u ho c ch t kích thích

u ho c ch t kích thích m nh khác,

thì v n ph i ch u trách nhi m hình s . i u 15. Phòng v chính áng 1. Phòng v chính áng là hành vi c a ng tr l i m t cách c n thi t ng i vì b o v l i ích c a Nhà n c, c a t

ch c, b o v quy n, l i ích chính áng c a mình ho c c a ng

i khác, mà ch ng

i ang có hành vi xâm ph m các l i ích nói trên.

Phòng v chính áng không ph i là t i ph m. 2. V t quá gi i h n phòng v chính áng là hành vi ch ng tr rõ ràng quá m c nguy hi m cho xã h i c a hành

c n thi t, không phù h p v i tính ch t và m c vi xâm h i. Ng i có hành vi v

t quá gi i h n phòng v chính áng ph i ch u trách nhi m

hình s .

8

i u 16. Tình th c p thi t 1. Tình th c p thi t là tình th c a ng e do l i ích c a Nhà n c a ng thi t h i c n ng n ng a. Hành vi gây thi t h i trong tình th c p thi t không ph i là t i ph m. 2. Trong tr thi t, thì ng ng h p thi t h i gây ra rõ ràng v t quá yêu c u c a tình th c p i vì mu n tránh m t nguy c ang th c t

c, c a t ch c, quy n, l i ích chính áng c a mình ho c

i khác mà không còn cách nào khác là ph i gây m t thi t h i nh h n

i gây thi t h i ó ph i ch u trách nhi m hình s .

i u 17. Chu n b ph m t i Chu n b ph m t i là tìm ki m, s a so n công c , ph i u ki n khác Ng th c hi n t i ph m. c bi t nghiêm tr ng, ng ti n ho c t o ra nh ng

i chu n b ph m m t t i r t nghiêm tr ng ho c m t t i nh th c hi n.

thì ph i ch u trách nhi m hình s v t i i u 18. Ph m t i ch a Ph m t i ch a t

t là c ý th c hi n t i ph m nh ng không th c hi n i ph m t i. t.

c

n

cùng vì nh ng nguyên nhân ngoài ý mu n c a ng Ng i ph m t i ch a

t ph i ch u trách nhi m hình s v t i ph m ch a

i u 19. T ý n a ch ng ch m d t vi c ph m t i T ý n a ch ng ch m d t vi c ph m t i là t mình không th c hi n t i ph m cùng, tuy không có gì ng n c n. n

9

Ng t i

i t ý n a ch ng ch m d t vi c ph m t i nh ph m; n u hành vi th c t ã th c hi n có

c mi n trách nhi m hình s v y u t c u thành c a m t t i

khác, thì ng i u 20. 1.

i ó ph i ch u trách nhi m hình s v t i này. ng ph m ng h p có hai ng i tr lên c ý cùng th c hi n m t t i

ng ph m là tr

ph m. 2. Ng ng Ng Ng Ng Ng i i t ch c, ng ng ph m. i tr c ti p th c hi n t i ph m. i ch m u, c m i kích u, ch huy vi c th c hi n t i ph m. y ng i khác th c hi n t i ph m. i th c hành, ng i xúi gi c, ng i giúp s c u là nh ng

i th c hành là ng i t ch c là ng i xúi gi c là ng i giúp s c là ng

ng, d d , thúc

i t o nh ng i u ki n tinh th n ho c v t ch t cho vi c th c

hi n t i ph m. 3. Ph m t i có t ch c là hình th c ng i cùng th c hi n t i ph m. ng ph m có s câu k t ch t ch gi a nh ng

i u 21. Che gi u t i ph m Ng i nào không h a h n tr c, nh ng sau khi bi t t i ph m c th c hi n, ã

che gi u ng

i ph m t i, các d u v t, tang v t c a t i ph m ho c có hành vi khác i ph m t i, thì ph i ch u trách nhi m ng h p mà B lu t này quy nh.

c n tr vi c phát hi n, i u tra, x lý ng

hình s v t i che gi u t i ph m trong nh ng tr i u 22. Không t giác t i ph m

10

1. Ng

i nào bi t rõ t i ph m ang

c chu n b , ang

c th c hi n ho c ã

c th c hi n mà không t giác, thì ph i ch u trách nhi m hình s v t i không t giác t i ph m trong nh ng tr 2. Ng ng h p quy nh t i i u 313 c a B lu t này.

i không t giác là ông, bà , cha, m , con, cháu, anh ch em ru t, v ho c i ph m t i ch ph i ch u trách nhi m hình s trong tr nh t i i u 313 c a B lu t này. CH NG IV ng h p c bi t

ch ng c a ng

không t giác các t i xâm ph m an ninh qu c gia ho c các t i khác là t i nghiêm tr ng quy

TH I HI U TRUY C U TRÁCH NHI M HÌNH S . MI N TRÁCH NHI M HÌNH S i u 23. Th i hi u truy c u trách nhi m hình s 1. Th i hi u truy c u trách nhi m hình s là th i h n do B lu t này quy khi h t th i h n ó thì ng nh mà

i ph m t i không b truy c u trách nhi m hình s . c quy nh nh sau:

2. Th i hi u truy c u trách nhi m hình s a) N m n m b) M c) M in m

i v i các t i ph m ít nghiêm tr ng; i v i các t i ph m nghiêm tr ng; i v i các t i ph m r t nghiêm tr ng; i v i các t i ph m c bi t nghiêm tr ng. c tính t ngày t i ph m i u này ng c th c

il mn m in m

d) Hai m

3. Th i hi u truy c u trách nhi m hình s hi n. N u trong th i h n quy t i m i mà B lu t quy nh t i kho n 2

i ph m t i l i ph m i v i t i y trên

nh m c cao nh t c a khung hình ph t

11

m t n m tù, thì th i gian ã qua không tính l i k t ngày ph m t i m i. N u trong th i h n nói trên, ng nã, thì th i gian tr n tránh không ra t thú ho c b b t gi .

c tính và th i hi u

iv it ic

c

i ph m t i c tình tr n tránh và ã có l nh truy c tính và th i hi u tính l i k t khi ng i ó

i u 24. Không áp d ng th i hi u truy c u trách nhi m hình s Không áp d ng th i hi u truy c u trách nhi m hình s quy lu t này i v i các t i quy nh t i Ch ng XI và Ch nh t i i u 23 c a B

ng XXIV c a B lu t này.

i u 25. Mi n trách nhi m hình s 1. Ng i ph m t i c mi n trách nhi m hình s , n u khi ti n hành i u tra, truy i

t ho c xét x , do chuy n bi n c a tình hình mà hành vi ph m t i ho c ng ph m t i không còn nguy hi m cho xã h i n a. 2. Trong tr ng h p tr c khi hành vi ph m t i b phát giác, ng i ph m t i ã t

thú, khai rõ s vi c, góp ph n có hi u qu vào vi c phát hi n và i u tra t i ph m, c g ng h n ch n m c th p nh t h u qu c a t i ph m, thì c ng có th c mi n trách nhi m hình s . 3. Ng i ph m t i c mi n trách nhi m hình s khi có quy t CH NG V nh i xá.

HÌNH PH T i u 26. Khái ni m hình ph t

12

Hình ph t là bi n pháp c

ng ch nghiêm kh c nh t c a Nhà n i ph m t i.

c nh m t

cb

ho c h n ch quy n, l i ích c a ng Hình ph t c quy

nh trong B lu t hình s và do Toà án quy t

nh.

i u 27. M c ích c a hình ph t Hình ph t không ch nh m tr ng tr ng ng i ph m t i mà còn giáo d c h tr thành i

i có ích cho xã h i, có ý th c tuân theo pháp lu t và các quy t c c a cu c s ng u tranh phòng ng a và ch ng t i ph m.

xã h i ch ngh a, ng n ng a h ph m t i m i. Hình ph t còn nh m giáo d c ng khác tôn tr ng pháp lu t, i u 28. Các hình ph t Hình ph t bao g m hình ph t chính và hình ph t b sung. 1. Hình ph t chính bao g m: a) C nh cáo; b) Ph t ti n; c) C i t o không giam gi ; d) Tr c xu t; ) Tù có th i h n; e) Tù chung thân; g) T hình. 2. Hình ph t b sung bao g m:

13

a) C m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

nh;

b) C m c trú; c) Qu n ch ; d) T c m t s quy n công dân;

) T ch thu tài s n; e) Ph t ti n, khi không áp d ng là hình ph t chính; g) Tr c xu t, khi không áp d ng là hình ph t chính. 3. i v i m i t i ph m, ng i ph m t i ch b áp d ng m t hình ph t chính và có

th b áp d ng m t ho c m t s hình ph t b sung. i u 29. C nh cáo C nh cáo c áp d ng i v i ng i ph m t i ít nghiêm tr ng và có nhi u tình

ti t gi m nh , nh ng ch a i u 30. Ph t ti n 1. Ph t ti n

n m c mi n hình ph t.

c áp d ng là hình ph t chính

i v i ng nh.

i ph m t i ít nghiêm

tr ng xâm ph m tr t t qu n lý kinh t , tr t t công c ng, tr t t qu n lý hành chính và m t s t i ph m khác do B lu t này quy 2. Ph t ti n c áp d ng là hình ph t b sung

i v i ng

i ph m các t i v tham nh.

nh ng, ma tuý ho c nh ng t i ph m khác do B lu t này quy

14

3. M c ph t ti n t i ph m s bi n

c quy t

nh tu theo tính ch t và m c c th p h n m t tri u ng.

nghiêm tr ng c a i ph m t i,

c th c hi n,

ng th i có xét

n tình hình tài s n c a ng

ng giá c , nh ng không

4. Ti n ph t có th quy t nh trong b n án.

c n p m t l n ho c nhi u l n trong th i h n do Toà án

i u 31. C i t o không giam gi 1. C i t o không giam gi ang có n i làm vi c n c n thi t ph i cách ly ng N u ng c áp d ng t sáu tháng nh ho c có n i th n ba n m i v i ng i

ph m t i ít nghiêm tr ng ho c ph m t i nghiêm tr ng do B lu t này quy i ph m t i kh i xã h i.

nh mà

ng trú rõ ràng, n u xét th y không

i b k t án ã b t m gi , t m giam thì th i gian t m gi , t m giam

c

tr vào th i gian ch p hành hình ph t c i t o không giam gi , c m t ngày t m gi , t m giam b ng ba ngày c i t o không giam gi . 2. Tòa án giao ng ng i b ph t c i t o không giam gi cho c quan, t ch c n i a ph ng n i ng i ó th ng trú giám i b k t án có trách nhi m ph i h p v i c quan, t ng trong vi c giám sát, giáo d c ng i ó. nh v c i t o sung qu nhà

i ó làm vi c ho c chính quy n a ph

sát, giáo d c. Gia ình ng ch c, chính quy n 3. Ng n

i b k t án ph i th c hi n m t s ngh a v theo các quy n 20% ng h p

không giam gi và b kh u tr m t ph n thu nh p t 5% c. Trong tr nh ng ph i ghi rõ lý do trong b n án. i u 32. Tr c xu t

c bi t, Toà án có th cho mi n vi c kh u tr thu nh p,

15

Tr c xu t là bu c ng

in

c ngoài b k t án ph i r i kh i lãnh th n

c C ng hoà

xã h i ch ngh a Vi t Nam. Tr c xu t t ng tr c Toà án áp d ng là hình ph t chính ho c hình ph t b sung trong

ng h p c th .

i u 33. Tù có th i h n Tù có th i h n là vi c bu c ng trong m t th i h n nh t i b k t án ph i ch p hành hình ph t t i tr i giam i v i ng i ph m m t t i có m c i n m.

nh. Tù có th i h n

t i thi u là ba tháng, m c t i a là hai m Th i gian t m gi , t m giam

c tr vào th i h n ch p hành hình ph t tù, c m t

ngày t m gi , t m giam b ng m t ngày tù. i u 34. Tù chung thân Tù chung thân là hình ph t tù không th i h n c bi t nghiêm tr ng, nh ng ch a Không áp d ng tù chung thân i u 35. T hình T hình là hình ph t tr ng. Không áp d ng hình ph t t hình ph n có thai ho c ph n b xét x . i v i ng i ch a thành niên ph m t i, iv i c bi t ch áp d ng i v i ng i ph m t i c bi t nghiêm c áp d ng i v i ng i ph m t i

n m c b x ph t t hình. i ch a thành niên ph m t i.

i v i ng

ang nuôi con d

i 36 tháng tu i khi ph m t i ho c khi

16

Không thi hành án t hình tháng tu i. Trong tr Trong tr ng h p ng

i v i ph n có thai, ph n

ang nuôi con d

i 36

ng h p này hình ph t t hình chuy n thành tù chung thân. i b k t án t hình c ân gi m, thì hình ph t t hình

chuy n thành tù chung thân. i u 36. C m nh C m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t ng i b k t án nh c áp m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

d ng khi xét th y n u

m nhi m ch c v , hành ngh ho c làm

công vi c ó, thì có th gây nguy h i cho xã h i. Th i h n c m là t m t n m n n m n m, k t ngày ch p hành xong hình ph t tù ng h p ng i b k t án ch ng án

ho c t ngày b n án có hi u l c pháp lu t n u hình ph t chính là c nh cáo, ph t ti n, c i t o không giam gi ho c trong tr treo. i u 37. C m c trú C m c trú là bu c ng s a ph ng nh t nh. n n m n m, k t ngày ch p hành xong hình i b k t án ph t tù không c t m trú và th ng trú m t

Th i h n c m c trú là t m t n m ph t tù. i u 38. Qu n ch Qu n ch là bu c ng m t a ph a ph ng nh t

i b k t án ph t tù ph i c trú, làm n sinh s ng và c i t o nh, có s ki m soát, giáo d c c a chính quy n và nhân dân i b k t án không c t ý ra kh i n i

ng. Trong th i gian qu n ch , ng

17

c trú, b t

c m t s quy n công dân theo nh.

i u 39 c a B lu t này và b c m

hành ngh ho c làm công vi c nh t Qu n ch c áp d ng i v i ng

i ph m t i xâm ph m an ninh qu c gia, ng ng h p khác do B lu t này quy nh.

i

tái ph m nguy hi m ho c trong nh ng tr Th i h n qu n ch là t m t n m ph t tù. i u 39. T c m t s quy n công dân

n n m n m, k t ngày ch p hành xong hình

1. Công dân Vi t Nam b k t án ph t tù v t i xâm ph m an ninh qu c gia ho c t i ph m khác trong nh ng tr ng h p do B lu t này quy nh, thì b t c m t ho c m t s quy n công dân sau ây: a) Quy n ng c , quy n b u c i bi u c quan quy n l c nhà n c; ng

b) Quy n làm vi c trong các c quan nhà n v trang nhân dân. 2. Th i h n t tr ng h p ng

c và quy n ph c v trong l c l

c m t s quy n công dân là t m t n m i b k t án ch ng án treo.

n n m n m, k t ngày

ch p hành xong hình ph t tù ho c k t ngày b n án có hi u l c pháp lu t trong

i u 40. T ch thu tài s n T ch thu tài s n là t k t án sung qu nhà n tr c m t ph n ho c toàn b tài s n thu c s h u c a ng c. T ch thu tài s n ch nh. c áp d ng i v i ng ib

ib k t

án v t i nghiêm tr ng, t i r t nghiêm tr ng ho c t i ng h p do B lu t này quy

c bi t nghiêm tr ng trong

18

Khi t ch thu toàn b tài s n v n sinh s ng.

cho ng

i b k t án và gia ình h có i u ki n

CH

NG VI PHÁP n t i ph m i v i:

CÁC BI N PHÁP T i u 41. T ch thu v t, ti n tr c ti p liên quan 1. Vi c t ch thu, sung qu nhà n a) Công c , ph c c áp d ng

ng ti n dùng vào vi c ph m t i; i chác nh ng th y mà có;

b) V t ho c ti n do ph m t i ho c do mua bán, c) V t thu c lo i Nhà n 2. i v i v t, ti n b ng c c m l u hành.

i ph m t i chi m o t ho c s d ng trái phép, thì không i qu n lý h p pháp. i này có l i trong vi c cho

t ch thu mà tr l i cho ch s h u ho c ng 3. V t, ti n thu c tài s n c a ng ng qu nhà n c.

i khác, n u ng

i ph m t i s d ng vào vi c th c hi n t i ph m, thì có th b t ch thu, sung

i u 42. Tr l i tài s n, s a ch a ho c b i th xin l i 1. Ng

ng thi t h i; bu c công khai

i ph m t i ph i tr l i tài s n ã chi m o t cho ch s h u ho c ng ng thi t h i v t ch t ã

i

qu n lý h p pháp, ph i s a ch a ho c b i th nh do hành vi ph m t i gây ra. 2. Trong tr

c xác

ng h p ph m t i gây thi t h i v tinh th n, Tòa án bu c ng ng v v t ch t, công khai xin l i ng i b h i.

i ph m

t i ph i b i th

19

i u 43. B t bu c ch a b nh 1. i v i ng nh t i kh an 1 nh i th c hi n hành vi nguy hi m cho xã h i trong khi m c b nh quy i u 13 c a B lu t này, thì tùy theo giai o n t t ng, Vi n ki m ng giám nh pháp y, có th quy t i u tr chuyên khoa b t bu c ch a b nh; n u th y c có

sát ho c Tòa án c n c vào k t lu n c a H i a h vào m t c s không c n thi t ph i gia ình ho c ng th m quy n. 2. i v i ng a vào m t c s

i u tr chuyên khoa, thì có th giao cho i s giám sát c a c quan nhà n

i giám h trông nom d

i ph m t i trong khi có n ng l c trách nhi m hình s nh ng tr ng giám

c

khi b k t án ã m c b nh t i m c m t kh n ng nh n th c ho c kh n ng i u khi n hành vi c a mình, thì c n c vào k t lu n c a H i Tòa án có th quy t nh a h vào m t c s ch a b nh. Sau khi kh i b nh, ng 3. i v i ng ng giám chuyên khoa nh pháp y, b t bu c i u tr chuyên khoa

i ó có th ph i ch u trách nhi m hình s .

i ang ch p hành hình ph t mà b b nh t i m c m t kh n ng nh n nh pháp y, Tòa án có th quy t nh a h vào m t c s i u tr

th c ho c kh n ng i u khi n hành vi c a mình, thì c n c vào k t lu n c a H i b t bu c ch a b nh. Sau khi kh i b nh, ng i ó ph i ti p t c

ch p hành hình ph t, n u không có lý do khác i u 44. Th i gian b t bu c ch a b nh C n c vào k t lu n c a c s sát ho c Tòa án xét và quy t Th i gian b t bu c ch a b nh i u tr , n u ng

mi n ch p hành hình ph t.

i b b t bu c ch a b nh quy

nh

t i i u 43 c a B lu t này ã kh i b nh, thì tu theo giai o n t t ng, Vi n ki m nh ình ch vi c thi hành bi n pháp này. c tr vào th i h n ch p hành hình ph t tù.

20

CH QUY T i u 45. C n c quy t Khi quy t ng

NG VII NH HÌNH PH T

nh hình ph t nh c a B lu t hình s , cân

nh hình ph t, Toà án c n c vào quy

nh c tính ch t và m c

nguy hi m cho xã h i c a hành vi ph m t i, nhân thân

i ph m t i, các tình ti t gi m nh và t ng n ng trách nhi m hình s .

i u 46. Các tình ti t gi m nh trách nhi m hình s 1. Các tình ti t sau ây là tình ti t gi m nh trách nhi m hình s : a) Ng b) Ng i ph m t i ã ng n ch n, làm gi m b t tác h i c a t i ph m; i ph m t i t nguy n s a ch a, b i th ng h p v ng h p v ng thi t h i, kh c ph c h u qu ;

c) Ph m t i trong tr d) Ph m t i trong tr ) Ph m t i trong tr c a ng

t quá gi i h n phòng v chính áng; t quá yêu c u c a tình th c p thi t; ng v tinh th n do hành vi trái pháp lu t

ng h p b kích i khác gây ra;

i b h i ho c ng

e) Ph m t i vì hoàn c nh

c bi t khó kh n mà không ph i do mình t gây ra;

g) Ph m t i nh ng ch a gây thi t h i ho c gây thi t h i không l n; h) Ph m t i l n u và thu c tr ng h p ít nghiêm tr ng; ng b c;

i) Ph m t i vì b ng

i khác e do , c

k) Ph m t i do l c h u;

21

l) Ng m) Ng n) Ng

i ph m t i là ph n có thai; i ph m t i là ng i ph m t i là ng i già; i có b nh b h n ch kh n ng nh n th c ho c kh n ng

i u khi n hành vi c a mình; o) Ng p) Ng q) Ng i ph m t i t thú; i ph m t i thành kh n khai báo, n n n h i c i; i ph m t i tích c c giúp các c quan có trách nhi m phát hi n, i u tra

t i ph m; r) Ng s) Ng i ph m t i ã l p công chu c t i; i ph m t i là ng i có thành tích xu t s c trong s n xu t, chi n u, h c

t p ho c công tác. 2. Khi quy t nh hình ph t, Toà án còn có th coi các tình ti t khác là tình ti t

gi m nh , nh ng ph i ghi rõ trong b n án. 3. Các tình ti t gi m nh ho c ph t. i u 47. Quy t nh hình ph t nh h n quy nh c a B lu t i u 46 c a B lu t này, nh khung thì không ã c B lu t hình s quy nh là d u hi u nh t i nh hình

c coi là tình ti t gi m nh trong khi quy t

Khi có ít nh t hai tình ti t gi m nh quy Toà án có th quy t mà i u lu t ã quy i u lu t; trong tr nh m t hình ph t d

nh t i kho n 1

i m c th p nh t c a khung hình ph t

nh nh ng ph i trong khung hình ph t li n k nh h n c a

ng h p i u lu t ch có m t khung hình ph t ho c khung hình

22

ph t ó là khung hình ph t nh nh t c a i u lu t, thì Toà án có th quy t hình ph t d thu c lo i nh h n. Lý do c a vi c gi m nh ph i c ghi rõ trong b n án.

nh m t

i m c th p nh t c a khung ho c chuy n sang m t hình ph t khác

i u 48. Các tình ti t t ng n ng trách nhi m hình s 1. Ch các tình ti t sau ây m i là tình ti t t ng n ng trách nhi m hình s : a) Ph m t i có t ch c; b) Ph m t i có tính ch t chuyên nghi p; c) L i d ng ch c v , quy n h n d) Ph m t i có tính ch t côn ) Ph m t i vì ng c ê hèn; n cùng; ; ph m t i;

e) C tình th c hi n t i ph m

g) Ph m t i nhi u l n, tái ph m, tái ph m nguy hi m; h) Ph m t i không th t v i v i tr em, ph n có thai, ng c ho c i v i ng i già, ng i trong tình tr ng

i l thu c mình v m t v t ch t, tinh th n,

công tác ho c các m t khác; i) Xâm ph m tài s n c a Nhà n c; c bi t nghiêm

k) Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng ho c tr ng;

l) L i d ng hoàn c nh chi n tranh, tình tr ng kh n c p, thiên tai, d ch b nh ho c nh ng khó kh n c bi t khác c a xã h i ph m t i;

23

m) Dùng th

o n x o quy t, tàn ác ph m t i ho c th i;

o n, ph

ng ti n có kh

n ng gây nguy h i cho nhi u ng n) Xúi gi c ng o) Có hành

i ch a thành niên ph m t i;

ng x o quy t, hung hãn nh m tr n tránh, che gi u t i ph m. nh t i ho c nh khung hình ph t thì không c

2. Nh ng tình ti t ã là y u t coi là tình ti t t ng n ng.

i u 49. Tái ph m, tái ph m nguy hi m 1. Tái ph m là tr ng h p ã b k t án, ch a c xoá án tích mà l i ph m t i do

c ý ho c ph m t i r t nghiêm tr ng, t i 2. Nh ng tr a) ý; b) ã tái ph m, ch a i u 50. Quy t ng h p sau ây

c bi t nghiêm tr ng do vô ý.

c coi là tái ph m nguy hi m: c bi t nghiêm tr ng do c ý, ch a c bi t nghiêm tr ng do c

ã b k t án v t i r t nghiêm tr ng, t i

c xoá án tích mà l i ph m t i r t nghiêm tr ng, t i

c xoá án tích mà l i ph m t i do c ý. ng h p ph m nhi u t i nh hình ph t

nh hình ph t trong tr

Khi xét x cùng m t l n m t ng

i ph m nhi u t i, Toà án quy t nh sau ây:

i v i t ng t i, sau ó t ng h p hình ph t theo quy 1. i v i hình ph t chính :

a) N u các hình ph t ã tuyên cùng là c i t o không giam gi ho c cùng là tù có th i h n, thì các hình ph t ó c c ng l i thành hình ph t chung; hình ph t

24

chung không m in m

cv

t quá ba n m

i v i hình ph t c i t o không giam gi , ba

i v i hình ph t tù có th i h n;

b) N u các hình ph t ã tuyên là c i t o không giam gi , tù có th i h n, thì hình ph t c i t o không giam gi ngày c i t o không giam gi hình ph t chung theo quy c chuy n c chuy n i thành hình ph t tù theo t l c ba i thành m t ngày tù t ng h p thành

nh t i i m a kho n 1 i u này;

c) N u hình ph t n ng nh t trong s các hình ph t ã tuyên là tù chung thân thì hình ph t chung là tù chung thân; d) N u hình ph t n ng nh t trong s các hình ph t ã tuyên là t hình thì hình ph t chung là t hình; ) Ph t ti n không t ng h p v i các lo i hình ph t khác; các kho n ti n ph t c ng l i thành hình ph t chung; e) Tr c xu t không t ng h p v i các lo i hình ph t khác. 2. i v i hình ph t b sung: c quy t nh c

a) N u các hình ph t ã tuyên là cùng lo i thì hình ph t chung trong gi i h n do B lu t này quy ph t ti n thì các kho n ti n ph t nh c c ng l i thành hình ph t chung;

i v i lo i hình ph t ó; riêng

i v i hình

b) N u các hình ph t ã tuyên là khác lo i thì ng các hình ph t ã tuyên. i u 51. T ng h p hình ph t c a nhi u b n án

i b k t án ph i ch p hành t t c

25

1. Trong tr

ng h p m t ng

i ang ph i ch p hành m t b n án mà l i b xét x nh hình ph t nh t i iv it i i u 50 c a nh hình ph t chung theo quy

v t i ã ph m tr B lu t này.

c khi có b n án này, thì Tòa án quy t

ang b xét x , sau ó quy t

Th i gian ã ch p hành hình ph t c a b n án tr hành hình ph t chung. 2. Khi xét x m t ng án quy t

c

c tr vào th i h n ch p

i ang ph i ch p hành m t b n án mà l i ph m t i m i, Tòa i v i t i m i, sau ó t ng h p v i ph n hình ph t ch a c r i quy t nh hình ph t chung theo quy nh t i i u

nh hình ph t

ch p hành c a b n án tr 50 c a B lu t này. 3. Trong tr quy t

ng h p m t ng

i ph i ch p hành nhi u b n án ã có hi u l c pháp c t ng h p, thì Chánh án Toà án ra nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. ng h p chu n b ph m t i, ph m t i

lu t mà các hình ph t c a các b n án ch a nh t ng h p các b n án theo quy nh hình ph t trong tr

i u 52. Quy t ch a 1. quy t t

i v i hành vi chu n b ph m t i và hành vi ph m t i ch a nh theo các i u c a B lu t này v các t i ph m t nguy hi m cho xã h i c a hành vi, m c

t, hình ph t

c

ng ng tùy theo tính nh ph m t i c n cùng. nh c

ch t, m c

th c hi n ý

và nh ng tình ti t khác khi n cho t i ph m không th c hi n 2. i v i tr ng h p chu n b ph m t i, n u i u lu t

c áp d ng có quy

hình ph t cao nh t là tù chung thân ho c t hình, thì m c hình ph t cao nh t áp d ng là không quá hai m không quá m t ph n hai m c ph t tù mà i u lu t quy nh.

i n m tù; n u là tù có th i h n thì m c hình ph t

26

3.

i v i tr

ng h p ph m t i ch a ng h p

t, n u i u lu t

c áp d ng có quy

nh

hình ph t cao nh t là tù chung thân ho c t hình, thì ch có th áp d ng các hình ph t này trong tr c bi t nghiêm tr ng; n u là tù có th i h n thì m c nh. hình ph t không quá ba ph n t m c ph t tù mà i u lu t quy i u 53. Quy t Khi quy t ch t c a ph m. Các tình ti t gi m nh , t ng n ng ho c lo i tr trách nhi m hình s thu c ng ng ph m nào, thì ch áp d ng i u 54. Mi n hình ph t Ng h ng i ph m t i có th c bi t, nh ng ch a c mi n hình ph t trong tr nh t i kho n 1 nm c CH ng h p ph m t i có nhi u c khoan i v i ng i ó. i nh hình ph t trong tr i v i nh ng ng ng h p i

ng ph m n tính i ng

nh hình ph t

ng ph m, Toà án ph i xét

ng ph m, tính ch t và m c

tham gia ph m t i c a t ng ng

tình ti t gi m nh quy

i u 46 c a B lu t này, áng c mi n trách nhi m hình s . NG VIII

TH I HI U THI HÀNH B N ÁN, MI N CH P HÀNH HÌNH PH T, GI M TH I H N CH P HÀNH HÌNH PH T i u 55. Th i hi u thi hành b n án 1. Th i hi u thi hành b n án hình s là th i h n do B lu t này quy th i h n ó ng i b k t án không ph i ch p hành b n án ã tuyên. c quy nh nh sau: nh mà khi h t

2. Th i hi u thi hành b n án hình s

27

a) N m n m

i v i các tr

ng h p x ph t ti n, c i t o không giam gi ho c x

ph t tù t ba n m tr xu ng; b) M c) M m in m i v i các tr ng h p x ph t tù t trên ba n m ng h p x ph t tù t trên m nm i l m n m; n ba

il mn m

i v i các tr

il mn m

i n m. c tính t ngày b n án có hi u l c pháp i b k t án l i ph m t i

3. Th i hi u thi hành b n án hình s lu t. N u trong th i h n quy m i. N u trong th i h n quy k t ngày ng m i, thì th i gian ã qua không

nh t i kho n 2 i u này ng

c tính và th i hi u tính l i k t ngày ph m t i

nh t i kho n 2 i u này ng

i b k t án c tình tr n tránh c tính và th i hi u tính l i

và ã có l nh truy nã, thì th i gian tr n tránh không i ó ra trình di n ho c b b t gi . i v i các tr

4. Vi c áp d ng th i hi u quy t tr nh theo

ng h p x ph t tù chung thân ho c t

hình, sau khi ã qua th i h n m

i l m n m, do Chánh án Tòa án nhân dân t i cao ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao. Trong c chuy n thành i n m.

ngh c a Vi n tr

ng h p không cho áp d ng th i hi u thì hình ph t t hình c chuy n thành tù ba m

tù chung thân, tù chung thân

i u 56. Không áp d ng th i hi u thi hành b n án Không áp d ng th i hi u thi hành b n án Ch ng XXIV c a B lu t này. i v i các t i quy nh t i Ch ng XI và

i u 57. Mi n ch p hành hình ph t

28

1.

i v i ng

i b k t án c i t o không giam gi , tù có th i h n, ch a ch p hành i ó không còn ngh c a Vi n tr ng Vi n Ki m sát, Tòa án

hình ph t mà l p công l n ho c m c b nh hi m nghèo và n u ng nguy hi m cho xã h i n a, thì theo có th quy t 2. Ng 3. nh mi n ch p hành toàn b hình ph t. c mi n ch p hành hình ph t khi c

i b k t án i v i ng

c xá ho c

i xá.

i b k t án v t i ít nghiêm tr ng ã ngh c a Vi n tr

c hoãn ch p hành hình ph t c hoãn ã l p nh

theo quy

nh t i

i u 61 c a B lu t này, n u trong th i gian

công, thì theo

ng Vi n Ki m sát, Toà án có th quy t

mi n ch p hành hình ph t. 4. i v i ng i b k t án ph t tù v t i ít nghiêm tr ng ã ngh c a Vi n tr c t m ình ch ch p c ng Vi n Ki m sát, Toà

hành hình ph t theo quy án có th quy t 5. Ng ng

nh t i i u 62 c a B lu t này, n u trong th i gian

t m ình ch mà ã l p công, thì theo

nh mi n ch p hành ph n hình ph t còn l i. c m t ph n hai a ph ng n i

i b ph t c m c trú ho c qu n ch , n u ã ch p hành ngh c a chính quy n

th i h n hình ph t và c i t o t t, thì theo ph t còn l i. i u 58. Gi m m c hình ph t ã tuyên 1. Ng

i ó ch p hành hình ph t, Toà án có th quy t

nh mi n ch p hành ph n hình

i b k t án c i t o không giam gi , n u ã ch p hành hình ph t nh và có nhi u ti n b , thì theo a ph ng

cm t

th i gian nh t chính quy n có th quy t

ngh c a c quan, t ch c ho c

c giao trách nhi m tr c ti p giám sát, giáo d c, Tòa án

nh gi m th i h n ch p hành hình ph t.

29

Ng quy t

i b k t án ph t tù, n u ã ch p hành hình ph t nh gi m th i h n ch p hành hình ph t.

c m t th i gian nh t

nh

và có nhi u ti n b , thì theo

ngh c a c quan thi hành án ph t tù, Toà án có th

Th i gian ã ch p hành hình ph t h n xu ng, m 2. Ng i hai n m

c xét gi m l n

u là m t ph n ba th i i n m tr

i v i hình ph t c i t o không giam gi , hình ph t tù t ba m i v i tù chung thân.

i b k t án ph t ti n ã tích c c ch p hành

c m t ph n hình ph t nh ng c ph n hình ph t còn

b lâm vào hoàn c nh kinh t l i ho c l p công l n, thì theo th quy t 3. M t ng

c bi t khó kh n kéo dài do thiên tai, ho ho n, tai ngh c a Vi n tr ng Vi n ki m sát, Toà án có

n n ho c m au gây ra mà không th ti p t c ch p hành nh mi n vi c ch p hành ph n ti n ph t còn l i. i có th c gi m nhi u l n, nh ng ph i b o i n m tù và dù

m ch p hành u

c c

m t ph n hai m c hình ph t ã tuyên. Ng gi m xu ng ba m h n th c t ch p hành hình ph t là hai m 4. i v i ng i ã

i b k t án tù chung thân, l n i n m.

c gi m nhi u l n c ng ph i b o

m th i

c gi m m t ph n hình ph t mà l i ph m t i m i nghiêm c bi t nghiêm tr ng, thì Toà án ch xét gi m l n u c hai ph n ba m c hình ph t chung ho c hai

tr ng, r t nghiêm tr ng ho c sau khi ng m

i ó ã ch p hành

i n m n u là tù chung thân. ng h p c bi t

i u 59. Gi m th i h n ch p hành hình ph t trong tr Ng i b k t án có lý do áng c khoan h ng thêm nh

ã l p công, ã quá già i u 58 c a B lu t

y u ho c m c b nh hi m nghèo, thì Toà án có th xét gi m vào th i gian s m h n ho c v i m c cao h n so v i th i gian và m c quy này. nh t i

30

i u 60. Án treo 1. Khi x ph t tù không quá ba n m, c n c vào nhân thân c a ng Tòa án cho h ng án treo và n nh th i gian th thách t m t n m i ch a ph i ph m t i và n n m n m.

các tình ti t gi m nh , n u xét th y không c n ph i b t ch p hành hình ph t tù, thì

2. Trong th i gian th thách, Toà án giao ng t ch c n i ng trú giám sát và giáo d c. Gia ình ng a ph

ng án treo cho c quan, ng n i ng i ó th ng

i ó làm vi c ho c chính quy n

i b k t án có trách nhi m ph i h p v i i ó.

c quan, t ch c, chính quy n 3. Ng i ch

ng trong vi c giám sát, giáo d c ng

ng án treo có th ph i ch u hình ph t b sung là ph t ti n, c m nh theo quy nh

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t t i i u 30 và 4. Ng i i u 36 c a B lu t này. ng án treo ã ch p hành

ch

c m t ph n hai th i gian th thách

và có nhi u ti n b thì theo

ngh c a c quan, t ch c có trách nhi m giám sát nh rút ng n th i gian th thách.

và giáo d c, Toà án có th quy t 5. i v i ng i ch

ng án treo mà ph m t i m i trong th i gian th thách, c và t ng h p nh t i i u 51 c a B lu t này.

thì Toà án quy t

nh bu c ph i ch p hành hình ph t c a b n án tr

v i hình ph t c a b n án m i theo quy i u 61. Hoãn ch p hành hình ph t tù 1. Ng sau ây: a) B b nh n ng c hoãn cho i b x ph t tù có th

c hoãn ch p hành hình ph t trong các tr

ng h p

n khi s c kh e

c h i ph c;

31

b) Ph n có thai ho c ang nuôi con d khi con c) Là ng 36 tháng tu i; i lao

i 36 tháng tu i, thì

c hoãn cho

n

ng duy nh t trong gia ình, n u ph i ch p hành hình ph t tù thì c bi t, c hoãn n m t n m, tr tr ng h p ng i

gia ình s g p khó kh n nghiêm tr ng,

ó b k t án v các t i xâm ph m an ninh qu c gia ho c các t i khác là t i r t c bi t nghiêm tr ng; c hoãn nm t

d) B k t án v t i ít nghiêm tr ng, do nhu c u công v , thì n m. 2. Trong th i gian ph t tr c hoãn ch p hành hình ph t tù, n u ng i

c hoãn ch p

hành hình ph t l i ph m t i m i, thì Toà án bu c ng B lu t này. i u 62. T m ình ch ch p hành hình ph t tù 1. Ng ph t tù. 2. Th i gian t m ình ch không

i ó ph i ch p hành hình nh t i i u 51 c a

c và t ng h p v i hình ph t c a b n án m i theo quy

i ang ch p hành hình ph t tù mà thu c m t trong các tr i u 61 c a B lu t này, thì có th

ng h p quy

nh

t i kho n 1

c t m ình ch ch p hành hình

c tính vào th i gian ch p hành hình ph t tù. CH NG IX

XÓA ÁN TÍCH i u 63. Xoá án tích Ng i b k t án c xoá án tích theo quy nh t i các i u t i u 64 n i u 67

c a B lu t này.

32

Ng nh n.

i

c xoá án tích coi nh ch a b k t án và

c Toà án c p gi y ch ng

i u 64. Nh ng ng 1. Ng 2. Ng i

ng nhiên i sau ây

c xoá án tích ng nhiên c xoá án tích:

c mi n hình ph t. nh t i Ch ng XI và Ch ng XXIV

i b k t án không ph i v các t i quy

c a B lu t này, n u t khi ch p hành xong b n án ho c t khi h t th i hi u thi hành b n án ng i ó không ph m t i m i trong th i h n sau ây: ng h p b ph t c nh cáo, ph t ti n, c i t o không giam gi ch ng án treo; ng h p hình ph t là tù n ba n m; nm i l m n m;

a) M t n m trong tr ho c ph t tù nh ng

b) Ba n m trong trong tr c) N m n m trong tr d) B y n m trong tr

ng h p hình ph t là tù t trên ba n m ng h p hình ph t là tù t trên m nh c a Toà án i v i nh ng ng

i l m n m.

i u 65. Xoá án tích theo quy t 1. Toà án quy t quy lao a) nh t i Ch ng c a ng ã b ph t tù c a t i ph m ã

nh vi c xoá án tích ng XI và Ch

i ã b k t án v các t i

ng XXIV c a B lu t này, c n c vào tính ch t ch p hành pháp lu t và thái ng h p sau ây:

c th c hi n, nhân thân, thái i b k t án trong các tr

n ba n m mà không ph m t i m i trong th i h n ba n m, k t

khi ch p hành xong b n án ho c t khi h t th i hi u thi hành b n án;

33

b)

ã b ph t tù t trên ba n m

nm

i l m n m mà không ph m t i m i trong

th i h n b y n m, k t khi ch p hành xong b n án ho c t khi h t th i hi u thi hành b n án; c) ã b ph t tù trên m i l m n m mà không ph m t i m i trong th i h n m i

n m, k t khi ch p hành xong b n án ho c t khi h t th i hi u thi hành b n án. 2. Ng i b Tòa án bác n xin xóa án tích l n n l n th hai tr u ph i ch m t n m sau m i i thì ph i sau hai n m m i

c xin xóa án tích; n u b bác c xin xóa án tích. i u 66. Xoá án tích trong tr Trong tr ng b o ng h p ng ng trú

ng h p

c bi t

i b k t án có nh ng bi u hi n ti n b rõ r t và ã l p công, i ó công tác ho c chính quy n nh. a ph ng n i i ó ã ngh , thì có th c Toà án xoá án tích n u ng

c c quan, t ch c n i ng i ó th m

c ít nh t m t ph n ba th i h n quy xoá án tích nh t i

i u 67. Cách tính th i h n 1. Th i h n xoá án tích quy

i u 64 và

i u 65 c a B lu t này c n c

vào hình ph t chính ã tuyên. 2. N u ch a c xoá án tích mà ph m t i m i, thì th i h n xoá án tích c tính

t ngày ch p hành xong b n án m i. 3. Vi c ch p hành xong b n án bao g m vi c ch p hành xong hình ph t chính, hình ph t b sung và các quy t 4. Ng i nh khác c a b n án. c coi nh ã ch p

c mi n ch p hành ph n hình ph t còn l i c ng

hành xong hình ph t.

34

CH NH NG QUY NH I V I NG

NG X I CH A THÀNH NIÊN PH M T I i ch a thành niên ph m t i i 18 tu i ph m t i ph i ch u trách ng này, ng th i theo nh ng quy nh c a Ch ng này.

i u 68. Áp d ng B lu t hình s Ng i ch a thành niên t

i v i ng nd

14 tu i

nhi m hình s theo nh ng quy

nh c a Ch

nh khác c a Ph n chung B lu t không trái v i nh ng quy i u 69. Nguyên t c x lý 1. Vi c x lý ng i v i ng

i ch a thành niên ph m t i h

i ch a thành niên ph m t i ch y u nh m giáo d c, giúp

s a ch a sai l m, phát tri n lành m nh và tr thành công dân có ích cho xã h i. Trong m i tr ng h p i u tra, truy t , xét x hành vi ph m t i c a ng c có th m quy n ph i xác i ch a

thành niên, các c quan nhà n i u ki n gây ra t i ph m. 2. Ng ng

nh kh n ng nh n th c

c a h v tính ch t nguy hi m cho xã h i c a hành vi ph m t i, nguyên nhân và

i ch a thành niên ph m t i có th

c mi n trách nhi m hình s , n u

i ó ph m t i ít nghiêm tr ng ho c t i nghiêm tr ng, gây h i không l n, có c gia ình ho c c quan, t ch c nh n giám sát,

nhi u tình ti t gi m nh và giáo d c.

3. Vi c truy c u trách nhi m hình s ng hình ph t iv ih

i ch a thành niên ph m t i và áp d ng ng h p c n thi t và ph i c n c c i m v nhân thân và yêu c u

c th c hi n ch trong tr

vào tính ch t c a hành vi ph m t i, vào nh ng c a vi c phòng ng a t i ph m.

35

4. Khi xét x , n u th y không c n thi t ph i áp d ng hình ph t nh t i i u 70 c a B lu t này. 5. Không x ph t tù chung thân ho c t hình t i. i v i ng

i v i ng

i ch a c quy

thành niên ph m t i, thì Toà án áp d ng m t trong các bi n pháp t pháp

i ch a thành niên ph m

Khi áp d ng hình ph t i v i ng i ch a thành niên ph m t i c n h n ch áp d ng hình ph t tù. Khi x ph t tù có th i h n, Tòa án cho ng i ch a thành niên ph m t i c h ng m c án nh h n m c án áp d ng i v i ng i ã thành niên ph m t i t ng ng. Không áp d ng hình ph t ti n 14 tu i n d i 16 tu i. i v i ng i ch a thành niên ph m t i tu i t

Không áp d ng hình ph t b sung Không áp d ng hình ph t ti n 14 tu i nd i 16 tu i.

i v i ng

i ch a thành niên ph m t i tu i t

i v i ng

i ch a thành niên ph m t i

Không áp d ng hình ph t b sung 6. Án ã tuyên không tính xác i v i ng

i v i ng

i ch a thành niên ph m t i. 16 tu i, thì

i ch a thành niên ph m t i khi ch a

nh tái ph m ho c tái ph m nguy hi m. i v i ng i ch a thành niên ph m t i nh áp d ng m t

i u 70. Các bi n pháp t pháp áp d ng 1. i v i ng

i ch a thành niên ph m t i, Toà án có th quy t

trong các bi n pháp t pháp có tính giáo d c, phòng ng a sau ây: a) Giáo d c t i xã, ph b) a vào tr ng, th tr n; ng.

ng giáo d

36

2. Toà án có th áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, ph n hai n m nghiêm tr ng. Ng i c giáo d c t i xã, ph i v i ng

ng, th tr n t m t n m

i ch a thành niên ph m t i ít nghiêm tr ng ho c t i

ng, th tr n ph i ch p hành

y

nh ng ngh a

v v h c t p, lao quy n xã, ph

ng, tuân theo pháp lu t d

i s giám sát, giáo d c c a chính c Toà án giao trách nhi m. ng giáo d ng t m t n m n hai a

ng, th tr n và t ch c xã h i a vào tr

3. Toà án có th áp d ng bi n pháp n m ng i v i ng

i ch a thành niên ph m t i, n u th y do tính ch t nghiêm tr ng ng s ng c a ng i ó mà c n

c a hành vi ph m t i, do nhân thân và môi tr

i ó vào m t t ch c giáo d c có k lu t ch t ch . i c giáo d c t i xã, ph ng, th tr n ho c ng ng i c a vào nh và có

4. N u ng tr

ng giáo d

ng ã ch p hành m t ph n hai th i h n do Toà án quy t ngh c a t ch c, c quan, nhà tr tr ng giáo d i v i ng ng.

nhi u ti n b , thì theo xã, ph

c giao trách

nhi m giám sát, giáo d c, Toà án có th quy t ng, th tr n ho c th i h n

nh ch m d t th i h n giáo d c t i

i u 71. Các hình ph t Ng

c áp d ng

i ch a thành niên ph m t i

i ch a thành niên ph m t i ch b áp d ng m t trong các hình ph t sau ây

i v i m i t i ph m: 1. C nh cáo; 2. Ph t ti n; 3. C i t o không giam gi ; 4. Tù có th i h n.

37

i u 72. Ph t ti n Ph t ti n t 16 tu i c áp d ng là hình ph t chính nd i 18 tu i, n u ng i v i ng i ch a thành niên ph m t i

i ó có thu nh p ho c có tài s n riêng.

M c ph t ti n

i v i ng

i ch a thành niên ph m t i không quá m t ph n hai nh.

m c ti n ph t mà i u lu t quy i u 73. C i t o không giam gi

Khi áp d ng hình ph t c i t o không giam gi t i, thì không kh u tr thu nh p c a ng Th i h n c i t o không giam gi i ó.

i v i ng

i ch a thành niên ph m

i v i ng

i ch a thành niên ph m t i không nh.

quá m t ph n hai th i h n mà i u lu t quy i u 74. Tù có th i h n Ng 1.

i ch a thành niên ph m t i ch b ph t tù có th i h n theo quy i v i ng it 16 tu i nd

nh sau ây: c áp

i 18 tu i khi ph m t i, n u i u lu t

d ng quy cao nh t 2.

nh hình ph t tù chung thân ho c t hình, thì m c hình ph t cao nh t i tám n m tù; n u là tù có th i h n thì m c hình ph t nh; c áp c áp d ng không quá ba ph n t m c ph t tù mà i u lu t quy it 14 tu i nd i 16 tu i khi ph m t i, n u i u lu t

c áp d ng không quá m

i v i ng

d ng quy cao nh t

nh hình ph t tù chung thân ho c t hình, thì m c hình ph t cao nh t i hai n m tù; n u là tù có th i h n thì m c hình ph t nh. c áp d ng không quá m t ph n hai m c ph t tù mà i u lu t quy ng h p ph m nhi u t i

c áp d ng không quá m

i u 75. T ng h p hình ph t trong tr

38

i v i ng

i ph m nhi u t i, có t i

c th c hi n tr

c khi

18 tu i, có t i

c th c hi n sau khi 1. N u t i n ng nh t chung không lu t này; 2. N u t i n ng nh t chung áp d ng nh cv

18 tu i, thì vi c t ng h p hình ph t áp d ng nh sau: c th c hi n khi ng i ó ch a 18 tu i, thì hình ph t nh t i i u 74 c a B

t quá m c hình ph t cao nh t quy

c th c hi n khi ng i v i ng

i ó ã

18 tu i, thì hình ph t

i ã thành niên ph m t i.

i u 76. Gi m m c hình ph t ã tuyên 1. Ng riêng i ch a thành niên b ph t c i t o không giam gi ho c ph t tù, n u có nhi u c m t ph n t th i h n, thì c Toà án xét gi m; m i v i hình ph t tù, m i l n có th gi m n b n n m nh ng ph i b o

ti n b và ã ch p hành

ã ch p hành ít nh t là hai ph n n m m c hình ph t ã tuyên. 2. Ng i ch a thành niên b ph t c i t o không giam gi ho c ph t tù, n u l p công c xét gi m ngay và có th c mi n ch p hành

ho c m c b nh hi m nghèo, thì ph n hình ph t còn l i. 3. Ng

i ch a thành niên b ph t ti n nh ng b lâm vào hoàn c nh kinh t ngh c a Vi n tr

c bi t nh

khó kh n kéo dài do thiên tai, ho ho n, tai n n ho c m au gây ra ho c l p công l n, thì theo ng Vi n Ki m sát, Toà án có th quy t gi m ho c mi n vi c ch p hành ph n ti n ph t còn l i. i u 77. Xoá án tích 1. Th i h n quy xoá án tích i v i ng i ch a thành niên là m t ph n hai th i h n

nh t i i u 64 c a B lu t này.

39

2. Ng quy

i ch a thành niên ph m t i, n u

c áp d ng nh ng bi n pháp t pháp

nh t i kho n 1 i u 70 c a B lu t này, thì không b coi là có án tích.

PH N CÁC T I PH M CH NG XI

CÁC T I XÂM PH M AN NINH QU C GIA i u 78. T i ph n b i T qu c 1. Công dân Vi t Nam nào câu k t v i n ch xã h i ch ngh a và Nhà n i hai n m n hai m c ngoài nh m gây nguy h i cho c l p,

ch quy n, th ng nh t và toàn v n lãnh th c a T qu c, l c l ph t tù t m

ng qu c phòng,

c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam, thì b i n m, tù chung thân ho c t hình.

2. Ph m t i trong tr nm i l m n m.

ng h p có nhi u tình ti t gi m nh thì b ph t tù t b y n m

i u 79. T i ho t Ng i nào ho t

ng nh m l t

chính quy n nhân dân chính quy n

ng thành l p ho c tham gia t ch c nh m l t

nhân dân, thì b ph t nh sau: 1. Ng t hình; 2. Ng i ng ph m khác thì b ph t tù t n m n m nm i l m n m. i t ch c, ng i xúi gi c, ng i ho t ng c l c ho c gây h u qu i n m, tù chung thân ho c

nghiêm tr ng, thì b ph t tù t m

i hai n m

n hai m

i u 80. T i gián i p

40

1. Ng hai m a) Ho t ch ng n

i nào có m t trong các hành vi sau ây, thì b ph t tù t m i n m, tù chung thân ho c t hình: ng tình báo, phá ho i ho c gây c s c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam; ho t ng tình báo, phá ho i theo s ch i m, ch a ch p, d n ng tình báo, phá ho i; c cho n oc an ho t

i hai n m

n

ng tình báo, phá ho i

b) Gây c s ng in

c ngoài; ho t

ng thám báo, ch

ng ho c th c hi n hành vi khác giúp

c ngoài ho t

c) Cung c p ho c thu th p nh m cung c p bí m t Nhà n th p, cung c p tin t c, tài li u khác nh m m c ích n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. n

c ngoài; thu

c ngoài s d ng ch ng

2. Ph m t i trong tr l m n m. 3. Ng

ng h p ít nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

nm

i

i ã nh n làm gián i p, nh ng không th c hi n nhi m v c có th m quy n, thì

c giao và t c mi n trách

thú, thành kh n khai báo v i c quan nhà n nhi m hình s . i u 81. T i xâm ph m an ninh lãnh th Ng i nào xâm nh p lãnh th , có hành ng khác nh m gây ph

ng làm sai l ch

ng biên gi i qu c gia c C ng

ho c có hành

ng h i cho an ninh lãnh th c a n

hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam, thì b ph t nh sau: 1. Ng i t ch c, ng i ho t ng c l c ho c gây h u qu nghiêm tr ng, thì b i n m ho c tù chung thân; nm i l m n m.

ph t tù t m 2. Ng i

i hai n m

n hai m

ng ph m khác thì b ph t tù t n m n m

41

i u 82. T i b o lo n Ng i nào ho t ng v trang ho c dùng b o l c có t ch c nh m ch ng chính

quy n nhân dân, thì b ph t nh sau: 1. Ng i t ch c, ng i ho t ng c l c ho c gây h u qu nghiêm tr ng, thì b i n m, tù chung thân ho c t hình; nm i l m n m.

ph t tù t m 2. Ng i

i hai n m

n hai m

ng ph m khác thì b ph t tù t n m n m ng ph

i u 83. T i ho t Ng sau: 1. Ng

i nào nh m ch ng chính quy n nhân dân mà ho t i, c

ng v trang

vùng r ng

núi, vùng bi n, vùng hi m y u khác, gi t ng

p phá tài s n, thì b ph t nh

i t ch c, ng

i ho t

ng

c l c ho c gây h u qu nghiêm tr ng, thì b i n m, tù chung thân ho c t hình; nm i l m n m.

ph t tù t m 2. Ng i

i hai n m

n hai m

ng ph m khác thì b ph t tù t n m n m

i u 84. T i kh ng b nh m ch ng chính quy n nhân dân 1. Ng i nào nh m ch ng chính quy n nhân dân mà xâm ph m tính m ng c a cán i hai n m n hai m i n m, tù

b , công ch c ho c công dân, thì b ph t tù t m chung thân ho c t hình. 2. Ph m t i trong tr n mn m nm

ng h p xâm ph m t do thân th , s c kho , thì b ph t tù t

i l m n m. ng h p e do xâm ph m tính m ng ho c có nh ng hành vi n b y n m.

3. Ph m t i trong tr

khác uy hi p tinh th n, thì b ph t tù t hai n m

42

4. Kh ng b ng

in

c ngoài nh m gây khó kh n cho quan h qu c t c a n

c

C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam, thì c ng b x ph t theo i u này. i u 85. T i phá ho i c s v t ch t - k thu t c a n ngh a Vi t Nam 1. Ng i nào nh m ch ng chính quy n nhân dân mà phá ho i c s v t ch t - k c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam trong các l nh v c chính tr , n hai m i n m, tù chung thân ho c t hình. nm i c C ng hoà xã h i ch

thu t c a n m

an ninh, qu c phòng, kinh t , khoa h c - k thu t, v n hoá, xã h i, thì b ph t tù t i hai n m

2. Ph m t i trong tr l m n m.

ng h p ít nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

i u 86. T i phá ho i vi c th c hi n các chính sách kinh t - xã h i 1. Ng i nào nh m ch ng chính quy n nhân dân mà phá ho i vi c th c hi n các n hai m i n m. n b y n m.

chính sách kinh t -xã h i, thì b ph t tù t b y n m 2. Ph m t i trong tr

ng h p ít nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m

i u 87. T i phá ho i chính sách oàn k t 1. Ng i nào có m t trong nh ng hành vi sau ây nh m ch ng chính quy n nhân nm i l m n m: ng v trang,

dân, thì b ph t tù t n m n m

a) Gây chia r gi a các t ng l p nhân dân, gi a nhân dân v i l c l v i chính quy n nhân dân, v i các t ch c xã h i; b) Gây h n thù, k th , chia r dân t c, xâm ph m quy n bình ng các dân t c Vi t Nam;

ng trong c ng

43

c) Gây chia r ng

i theo tôn giáo v i ng

i không theo tôn giáo, chia r các tín

tôn giáo v i chính quy n nhân dân, v i các t ch c xã h i; d) Phá ho i vi c th c hi n chính sách oàn k t qu c t . 2. Ph m t i trong tr n m. i u 88. T i tuyên truy n ch ng Nhà n 1. Ng c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam c C ng hoà ng h p ít nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m nb y

i nào có m t trong nh ng hành vi sau ây nh m ch ng Nhà n nm i hai n m:

xã h i ch ngh a Vi t Nam, thì b ph t tù t ba n m

a) Tuyên truy n xuyên t c, ph báng chính quy n nhân dân; b) Tuyên truy n nh ng lu n i u chi n tranh tâm lý, phao tin b a mang trong nhân dân; c) Làm ra, tàng tr , l u hành các tài li u, v n hoá ph m có n i dung ch ng Nhà n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. ng h p c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m in m n t gây hoang

2. Ph m t i trong tr hai m i n m.

i u 89. T i phá r i an ninh 1. Ng i nào nh m ch ng chính quy n nhân dân mà kích i phá r i an ninh, ch ng ng nm ng h p quy i l m n m. n b y n m. nh t i ng, lôi kéo, t t p ng c a i u 82 c a B lu t

nhi u ng

i thi hành công v , c n tr ho t

c quan, t ch c, n u không thu c tr này, thì b ph t tù t n m n m 2. Ng i

ng ph m khác thì b ph t tù t hai n m

44

i u 90. T i ch ng phá tr i giam 1. Ng i nào nh m ch ng chính quy n nhân dân mà phá tr i giam, t ch c v i b giam, ng in m n hai m i n m ho c tù chung thân. nm i t

tr i giam, ánh tháo ng ph t tù t m

i b d n gi i ho c tr n tr i giam, thì b

2. Ph m t i trong tr n m.

ng h p ít nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m

i u 91. T i tr n i n quy n nhân dân 1. Ng i nào tr n i n

c ngoài ho c tr n

l i n

c ngoài nh m ch ng chính

c ngoài ho c tr n nm

l in

c ngoài nh m ch ng chính

quy n nhân dân, thì b ph t tù t ba n m 2. Ng m i t ch c, ng ic ng ép, ng

i hai n m. n

i xúi gi c thì b ph t tù t n m n m

i l m n m. ng h p c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m i hai n m

3. Ph m t i trong tr n hai m

i n m ho c tù chung thân.

i u 92. Hình ph t b sung Ng i ph m t i quy nh t i Ch ng này còn có th b t c m t s quy n công nn m

dân t m t n m

n n m n m, ph t qu n ch , c m c trú t m t n m

n m, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n. CH NG XII C A CON NG I

CÁC T I XÂM PH M TÍNH M NG, S C KH E, NHÂN PH M, DANH D

45

i u 93. T i gi t ng 1. Ng m i nào gi t ng

i i thu c m t trong các tr ng h p sau ây, thì b ph t tù t

i hai n m

n hai m i;

i n m, tù chung thân ho c t hình:

a) Gi t nhi u ng

b) Gi t ph n mà bi t là có thai; c) Gi t tr em; d) Gi t ng i ang thi hành công v ho c vì lý do công v c a n n nhân; i nuôi d ng, th y giáo, cô giáo c a mình;

) Gi t ông, bà, cha, m , ng e) Gi t ng ho c t i g) h) i mà li n tr

c ó ho c ngay sau ó l i ph m m t t i r t nghiêm tr ng

c bi t nghiêm tr ng;

th c hi n ho c che gi u t i ph m khác; l y b ph n c th c a n n nhân;

i) Th c hi n t i ph m m t cách man r ; k) B ng cách l i d ng ngh nghi p; l) B ng ph ng pháp có kh n ng làm ch t nhi u ng i ho c gi t ng ; i thuê; i;

m) Thuê gi t ng

n) Có tính ch t côn o) Có t ch c;

46

p) Tái ph m nguy hi m; q) Vì ng c ê hèn. ng h p quy nh t i kho n 1 i u này, thì b ph t

2. Ph m t i không thu c các tr tù t b y n m 3. Ng nm

i l m n m. m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m n n m n m.

công vi c nh t m tn m

n n m n m, ph t qu n ch ho c c m c trú t

i u 94. T i gi t con m i Ng i m nào do nh h ng n ng n c a t t ng l c h u ho c trong hoàn c nh a tr ód n n h u qu n hai n m ho c ph t tù t ba

khách quan tháng

c bi t mà gi t con m i

ho c v t b

a tr ch t, thì b ph t c i t o không giam gi n hai n m.

i u 95. T i gi t ng 1. Ng i nào gi t ng

i trong tr ng thái tinh th n b kích i trong tr ng thái tinh th n b kích i v i ng n ba n m.

ng m nh ng m nh do hành vi i v i ng i thân

trái pháp lu t nghiêm tr ng c a n n nhân thích c a ng

i ó ho c

i ó, thì b ph t tù t sáu tháng

2. Gi t nhi u ng ba n m

i trong tr ng thái tinh th n b kích

ng m nh, thì b ph t tù t

n b y n m. i do v t quá gi i h n phòng v chính áng

i u 96. T i gi t ng

47

1. Ng n m.

i nào gi t ng

i trong tr

ng h p v

t quá gi i h n phòng v chính áng, n hai

thì b ph t c i t o không giam gi

n hai n m ho c ph t tù t ba tháng

2. Gi t nhi u ng ph t tù t hai n m

i trong tr

ng h p v

t quá gi i h n phòng v chính áng, thì b

n n m n m. i trong khi thi hành công v i do dùng v l c ngoài n b y n m. c bi t nghiêm tr ng

i u 97. T i làm ch t ng 1. Ng

i nào trong khi thi hành công v mà làm ch t ng

nh ng tr

ng h p pháp lu t cho phép, thì b ph t tù t hai n m i ho c trong tr nm i l m n m. ng h p

2. Ph m t i làm ch t nhi u ng khác, thì b ph t tù t b y n m 3. Ng

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m i

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

i u 98. T i vô ý làm ch t ng 1. Ng i nào vô ý làm ch t ng

i thì b ph t tù t sáu tháng i thì b ph t tù t ba n m

n n m n m. nm i n m.

2. Ph m t i làm ch t nhi u ng i u 99. T i vô ý làm ch t ng hành chính 1. Ng i nào vô ý làm ch t ng

i do vi ph m quy t c ngh nghi p ho c quy t c

i do vi ph m quy t c ngh nghi p ho c quy t c n sáu n m. nm i hai n m.

hành chính, thì b ph t tù t m t n m 2. Ph m t i làm ch t nhi u ng

i thì b ph t tù t n m n m

48

3. Ng

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

i u 100. T i b c t 1. Ng i nào i x tàn ác, th ng xuyên c hi p, ng c ãi ho c làm nh c ng n b y n m. nm i hai n m. i

l thu c mình làm ng

i ó t sát, thì b ph t tù t hai n m i t sát thì b ph t tù t n m n m i khác t sát

2. Ph m t i làm nhi u ng

i u 101. T i xúi gi c ho c giúp ng 1. Ng i nào xúi gi c làm ng n ba n m.

i khác t sát ho c giúp ng

i khác t sát, thì b

ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i làm nhi u ng

i t sát thì b ph t tù t hai n m i ang

n b y n m. n tính

i u 102. T i không c u giúp ng m ng 1. Ng i nào th y ng i khác ang

trong tình tr ng nguy hi m

trong tình tr ng nguy hi m n h u qu ng

n tính m ng, n hai

tuy có i u ki n mà không c u giúp d n c nh cáo, c i t o không giam gi n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n m: a) Ng b) Ng i không c u giúp là ng i không c u giúp là ng

i ó ch t, thì b ph t

n hai n m ho c ph t tù t ba tháng

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m

n

i ã vô ý gây ra tình tr ng nguy hi m; i mà theo pháp lu t hay ngh nghi p có ngh a v

ph i c u giúp.

49

3. Ng

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m i

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

i u 103. T i e d a gi t ng 1. Ng i nào e do gi t ng

i, n u có c n c làm cho ng

ib

e do lo s r ng n hai n m

vi c e do này s

c th c hi n, thì b ph t c i t o không giam gi n ba n m.

ho c ph t tù t ba tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) b) c) d) i v i nhi u ng i v i ng i;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

n

i thi hành công v ho c vì lý do công v c a n n nhân;

i v i tr em; che gi u ho c tr n tránh vi c b x lý v m t t i ph m khác. ng tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ng ng tích ho c gây t n h i cho s c kh e c a ng n 30% ho c d i khác i khác

i u 104. T i c ý gây th 1. Ng tr i nào c ý gây th ng t t t 11% n ba n m:

mà t l th sáu tháng

i 11% nh ng thu c m t trong các n ba n m ho c ph t tù t

ng h p sau ây, thì b ph t c i t o không giam gi

a) Dùng hung khí nguy hi m ho c dùng th b) Gây c t t nh cho n n nhân; c) Ph m t i nhi u l n i v i cùng m t ng

o n gây nguy h i cho nhi u ng

i;

i ho c

i v i nhi u ng

i;

50

d)

i v i tr em, ph n

ang có thai, ng

i già y u, m au ho c ng

i khác

không có kh n ng t v ; ) i v i ông, bà, cha, m , ng i nuôi d ng, th y giáo, cô giáo c a mình;

e) Có t ch c; g) Trong th i gian ang b t m gi , t m giam ho c ang b áp d ng bi n pháp vào c s giáo d c; h) Thuê gây th ng tích ho c gây th ng tích thuê; a

i) Có tính ch t côn k) c n tr ng

ho c tái ph m nguy hi m; i thi hành công v ho c vì lý do công v c a n n nhân. ng tích ho c gây t n h i cho s c kh e c a ng n 60% ho c t 11% i ma n b y n m. ng tích, gây t n h i cho s c kh e c a ng n ch t ng nm i ho c t 31% i ma ng h p quy nh t i các i m t i l m n m. ng h p c bi t nghiêm tr ng i khác mà t l n 60%, nh ng n i m k kho n nh t i các i m t n i m k kho n 1 i khác mà t l i u này, thì b

2. Ph m t i gây th th tr ng t t t 31% ng h p quy

n 30%, nh ng thu c m t trong các

ph t tù t hai n m 3. Ph m t i gây th th

ng t t t 61% tr lên ho c d n

thu c m t trong các tr

1 i u này, thì b ph t tù t n m n m 4. Ph m t i d n n ch t nhi u ng in m

i ho c trong tr n hai m

khác, thì b ph t tù t m i u 105. T i c ý gây th

i n m ho c tù chung thân. i khác

ng tích ho c gây t n h i cho s c kh e c a ng ng m nh

trong tr ng thái tinh th n b kích

51

1. Ng

i nào c ý gây th ng t t t 31%

ng tích ho c gây t n h i cho s c kh e c a ng n 60% trong tr ng thái tinh th n b kích i v i ng i ó ho c

i khác ng m nh iv i n

mà t l th ng

do hành vi trái pháp lu t nghiêm tr ng c a n n nhân i thân thích c a ng m t n m ho c ph t tù t sáu tháng 2. Ph m t i thu c m t trong các tr n mn m: a) i v i nhi u ng i; n hai n m.

i ó, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m

n

b) Gây th tr ng khác.

ng tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ng n ch t ng i ho c trong tr

i khác mà t l th ng h p

ng

t t t 61% tr lên ho c d n

c bi t nghiêm

i u 106. T i c ý gây th do v 1. Ng

ng tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ng

i khác

t quá gi i h n phòng v chính áng i nào c ý gây th ng tích ho c gây t n h i cho s c kh e c a ng n ch t ng i do v i khác

mà t l th

ng t t t 31% tr lên ho c d n n m t n m.

t quá gi i h n n hai n m

phòng v chính áng, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi ho c ph t tù t ba tháng 2. Ph m t i

i v i nhi u ng

i thì b ph t tù t m t n m

n ba n m. i khác trong

i u 107. T i gây th khi thi hành công v 1. Ng

ng tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ng

i nào trong khi thi hành công v dùng v l c ngoài nh ng tr ng tích ho c t n h i cho s c kho c a ng

ng h p pháp

lu t cho phép gây th

i khác mà t l

52

th

ng t t t 31% tr lên, thì b ph t c i t o không giam gi n ba n m. i v i nhi u ng i thì b ph t tù t hai n m

n ba n m ho c ph t

tù t ba tháng 2. Ph m t i 3. Ng

n b y n m.

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m. i khác i khác n

i u 108. T i vô ý gây th 1. Ng i nào vô ý gây th

ng tích ho c gây t n h i cho s c kh e c a ng ng tích ho c gây t n h i cho s c kh e c a ng n hai n m.

mà t l th

ng t t t 31% tr lên, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi

hai n m ho c ph t tù t ba tháng 2. Ng

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m. i khác

i u 109. T i vô ý gây th

ng tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ng

do vi ph m quy t c ngh nghi p ho c quy t c hành chính 1. Ng i nào vô ý gây th ng tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ng n ba n m. m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm i khác

mà t l th

ng t t t 31% tr lên, do vi ph m quy t c ngh nghi p ho c quy t c

hành chính, thì b ph t tù t sáu tháng 2. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m i khác

công vi c nh t

n n m n m.

i u 110. T i hành h ng 1. Ng i nào

i x tàn ác v i ng

i l thu c mình thì b ph t c nh cáo, c i t o n hai n m.

không giam gi

n m t n m ho c ph t tù t ba tháng

53

2. Ph m t i thu c m t trong các tr ba n m: a) b) i v i ng

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m

n

i già, tr em, ph n có thai ho c ng i.

i tàn t t;

i v i nhi u ng

i u 111. T i hi p dâm 1. Ng t v i nào dùng v l c, e do dùng v l c ho c l i d ng tình tr ng không th c c a n n nhân ho c th o n khác giao c u v i n n nhân trái v i ý mu n n b y n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n

c a h , thì b ph t tù t hai n m 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

a) Có t ch c; b) b nh; c) Nhi u ng i hi p m t ng i; i v i ng i mà ng i ph m t i có trách nhi m ch m sóc, giáo d c, ch a

d) Ph m t i nhi u l n; ) i v i nhi u ng i;

e) Có tính ch t lo n luân; g) Làm n n nhân có thai; h) Gây t n h i cho s c kho c a n n nhân mà t l th ng t t t 31% n 60%;

54

i) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m ng h p sau ây, thì b ph t tù t m i hai n m

i n m ho c tù chung thân: ng t t t 61% tr lên;

a) Gây t n h i cho s c kho c a n n nhân mà t l th b) Bi t mình b nhi m HIV mà v n ph m t i; c) Làm n n nhân ch t ho c t sát. 4. Ph m t i hi p dâm ng ph t tù t n m n m nm i ch a thành niên t i n m. ng h p quy

16 tu i

nd

i 18 tu i, thì b

Ph m t i thu c m t trong các tr

nh t i kho n 2 ho c kho n 3

i u

này, thì b x ph t theo m c hình ph t quy 5. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

nh t i các kho n ó.

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

i u 112. T i hi p dâm tr em 1. Ng n m i nào hi p dâm tr em t nm i l m n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t m i hai n m 13 tu i nd i 16 tu i, thì b ph t tù t b y

2. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m i n m:

a) Có tính ch t lo n luân; b) Làm n n nhân có thai; c) Gây t n h i cho s c kho c a n n nhân mà t l th ng t t t 31% n 60%;

55

d) b nh;

i v i ng

i mà ng

i ph m t i có trách nhi m ch m sóc, giáo d c, ch a

) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr tù chung thân ho c t hình: a) Có t ch c; b) Nhi u ng i hi p m t ng i; ng h p sau ây, thì b ph t tù hai m i n m,

c) Ph m t i nhi u l n; d) i v i nhi u ng i; ng t t t 61%tr lên;

) Gây t n h i cho s c kho c a n n nhân mà t l th e) Bi t mình b nhi m HIVmà v n ph m t i; g) Làm n n nhân ch t ho c t sát. 4. M i tr và ng ng h p giao c u v i tr em ch a

13 tu i là ph m t i hi p dâm tr em n hai m i n m, tù chung thân

i ph m t i b ph t tù t m

i hai n m

ho c t hình. 5. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m ng dâm m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t i u 113. T i c

n n m n m.

56

1. Ng

i nào dùng m i th

o n khi n ng

i l thu c mình ho c ng

i ang

trong tình tr ng qu n bách ph i mi n c n n m n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m: ic ng dâm m t ng i;

ng giao c u, thì b ph t tù t sáu tháng

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

a) Nhi u ng b) C c) C

ng dâm nhi u l n; ng dâm nhi u ng i;

d) Có tính ch t lo n luân; ) Làm n n nhân có thai; e) Gây t n h i cho s c kho c a n n nhân mà t l th g) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i tám n m: ng t t t 61% tr lên; ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n ng t t t 31% n 60%;

a) Gây t n h i cho s c kho c a n n nhân mà t l th b) Bi t mình b nhi m HIV mà v n ph m t i; c) Làm n n nhân ch t ho c t sát. 4. C ng dâm ng i ch a thành niên t 16 tu i

nd

i 18 tu i, thì b ph t tù

t hai n m

n b y n m.

57

Ph m t i thu c m t trong các tr

ng h p quy

nh t i kho n 2 ho c kho n 3

i u

này, thì b x ph t theo m c hình ph t quy 5. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m ng dâm tr em ng dâm tr em t i n m.

nh t i các kho n ó.

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t i u 114. T i c 1. Ng i nào c nm

n n m n m.

13 tu i

nd

i 16 tu i, thì b ph t tù t

n mn m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m

n

a) Có tính ch t lo n luân; b) Làm n n nhân có thai; c) Gây t n h i cho s c kho c a n n nhân mà t l th d) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m a) Nhi u ng ng h p sau ây, thì b ph t tù t m i hai n m ng t t t 31% n 60%;

i n m ho c tù chung thân: ic ng dâm m t ng i;

b) Ph m t i nhi u l n; c) i v i nhi u ng i; ng t t t 61% tr lên;

d) Gây t n h i cho s c kho c a n n nhân mà t l th

58

) Bi t mình b nhi m HIVmà v n ph m t i;. e) Làm n n nhân ch t ho c t sát. 4. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

i u 115. T i giao c u v i tr em 1. Ng i nào ã thành niên mà giao c u v i tr em t n n m n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n 13 tu i nd i 16 tu i,

thì b ph t tù t m t n m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

a) Ph m t i nhi u l n; b) i v i nhi u ng i;

c) Có tính ch t lo n luân; d) Làm n n nhân có thai; ) Gây t n h i cho s c kho c a n n nhân mà t l th 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: ng t t t 61% tr lên; ng t t t 31% n 60%. n

ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m

a) Gây t n h i cho s c kho c a n n nhân mà t l th b) Bi t mình b nhi m HIV mà v n ph m t i. i u 116. T i dâm ô i v i tr em

59

1. Ng

i nào ã thành niên mà có hành vi dâm ô n ba n m.

i v i tr em, thì b ph t tù t

sáu tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Ph m t i nhi u l n; b) c) b nh; d) Gây h u qu nghiêm tr ng; ) Tái ph m nguy hi m. i v i nhi u tr em; i v i tr em mà ng

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

i ph m t i có trách nhi m ch m sóc, giáo d c, ch a

3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t b yn m 4. Ng nm i hai n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m. i khác i khác, thì

i u 117. T i lây truy n HIV cho ng 1. Ng

i nào bi t mình b nhi m HIV mà c ý lây truy n b nh cho ng n ba n m.

b ph t tù t m t n m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) i v i nhi u ng i;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

60

b) c) d)

i v i ng

i ch a thành niên;

i v i th y thu c ho c nhân viên y t tr c ti p ch a b nh cho mình; i v i ng i thi hành công v ho c vì lý do công v c a n n nhân. i khác i khác, n u không thu c tr nm ng h p quy

i u 118. T i c ý truy n HIV cho ng 1. Ng i nào c ý truy n HIV cho ng

nh t i i u 117 c a B lu t này, thì b ph t tù t ba n m 2. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m i n m ho c tù chung thân:

i n m. in m

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

a) Có t ch c; b) c) d) i v i nhi u ng i v i ng i v i ng i;

i ch a thành niên; i ang thi hành công v ho c vì lý do công v c a n n nhân;

) L i d ng ngh nghi p. 3. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m i i thì b ph t tù t hai n m n b y n m. n m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

i u 119. T i mua bán ng 1. Ng i nào mua bán ng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr hai m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m

61

a) Vì m c ích m i dâm; b) Có t ch c; c) Có tính ch t chuyên nghi p; d) ) e) l y b ph n c th c a n n nhân; a ra n c ngoài; i;

i v i nhi u ng

g) Ph m t i nhi u l n; 3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u ng n n m m ng, ph t qu n ch ho c c m c trú t m t n m n n m n m. i u 120. T i mua bán, ánh tráo ho c chi m o t tr em 1. Ng i nào mua bán, ánh tráo ho c chi m o t tr em d nm i n m. in m i b t k hình th c i tri u

nào, thì b ph t tù t ba n m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr ng h p sau ây, thì b ph t tù t m n hai m i n m ho c tù chung thân: a) Có t ch c b) Có tính ch t chuyên nghi p; c) Vì d) ) e) g) ng c ê hèn;

i v i nhi u tr em; l y b ph n c th c a n n nhân; a ra n c ngoài; o;

s d ng vào m c ích vô nhân

62

h)

s d ng vào m c ích m i dâm;

i) Tái ph m nguy hi m; k) Gây h u qu nghiêm tr ng 3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u n n m n m ho c ph t qu n ch t m t n m i khác i khác, thì b n hai ng nn mm i tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t n n m n m.

i u 121. T i làm nh c ng 1. Ng n m.

i nào xúc ph m nghiêm tr ng nhân ph m, danh d c a ng

ph t c nh cáo, c i t o không giam gi

n hai n m ho c ph t tù t ba tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr ba n m: a) Ph m t i nhi u l n; b) i v i nhi u ng i;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m

n

c) L i d ng ch c v , quy n h n; d) ) 3. Ng i v i ng i v i ng i thi hành công v ; i d y d , nuôi d ng, ch m sóc, ch a b nh cho mình. m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

công vi c nh t

n n m n m.

i u 122. T i vu kh ng

63

1. Ng

i nào b a

t, loan truy n nh ng i u bi t rõ là b a n quy n, l i ích h p pháp c a ng

t nh m xúc ph m i khác ho c b a n hai

danh d ho c gây thi t h i t là ng n m.

i khác ph m t i và t cáo h tr

c c quan có th m quy n, thì b ph t

c nh cáo, c i t o không giam gi

n hai n m ho c ph t tù t ba tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) d) i v i nhi u ng i;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m

n

i v i ông, bà, cha, m , ng

i d y d , nuôi d

ng, ch m sóc, giáo d c, ch a

b nh cho mình; ) i v i ng i thi hành công v ; i khác ph m t i r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng. ng nm i tri u ng,

e) Vu kh ng ng 3. Ng c m

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m t tri u

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

nh t m t n m

n n m n m. CH CÁC T I XÂM PH M QUY N T i u 123. T i b t, gi ho c giam ng NG XIII DO, DÂN CH C A CÔNG DÂN

i trái pháp lu t

64

1. Ng

i nào b t, gi ho c giam ng

i trái pháp lu t, thì b ph t c nh cáo, c i t o n hai n m. n

không giam gi

n hai n m ho c ph t tù t ba tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n m: a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) i v i ng i thi hành công v ;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m

d) Ph m t i nhi u l n; ) i v i nhi u ng i. nm i n m. n

3. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m 4. Ng i ph m t i còn có th b c m m nhi m ch c v nh t

nh t m t n m

n m n m. i u 124. T i xâm ph m ch 1. Ng ng c a công dân c a ng i khác, u i trái pháp lu t

i nào khám xét trái pháp lu t ch

i khác kh i ch

c a h ho c có nh ng hành vi trái pháp lu t khác xâm ph m c a công dân, thì b ph t c nh cáo, c i t o n m t n m. n

quy n b t kh xâm ph m v ch không giam gi

n m t n m ho c ph t tù t ba tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr ba n m: a) Có t ch c;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m

65

b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ng i ph m t i còn có th b c m m nhi m ch c v nh t nh t m t n m n

n m n m. i u 125. T i xâm ph m bí m t ho c an toàn th tín, i n tho i, i n tín c a ng khác 1. Ng truy n i nào chi m o t th , i n báo, telex, fax ho c các v n b n khác a b ng ph i khác ã b x c i

ng ti n vi n thông và máy tính ho c có hành vi trái pháp lu t

xâm ph m bí m t ho c an toàn th tín, i n tho i, i n tín c a ng cáo, ph t ti n t m t tri u gi n m t n m. ng n n m tri u

lý k lu t ho c x ph t hành chính v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t c nh ng ho c ph t c i t o không giam

2. Ph m t i thu c m t trong các tr gi t m t n m a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) Ph m t i nhi u l n; d) Gây h u qu nghiêm tr ng; ) Tái ph m. 3. Ng

ng h p sau ây, thì b ph t c i t o không giam n hai n m:

n hai n m ho c ph t tù t ba tháng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t hai tri u m nhi m ch c v nh t nh t m t n m

ng

n hai m

i tri u

ng, c m

n n m n m.

66

i u 126. T i xâm ph m quy n b u c , quy n ng c c a công dân 1. Ng i nào l a g t, mua chu c, c ng ép ho c dùng th o n khác c n tr vi c

th c hi n quy n b u c , quy n ng c c a công dân, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi n m t n m ho c ph t tù t ba tháng n m t n m. n

2. Ph m t i thu c m t trong các tr hai n m: a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ng i ph m t i còn có th b c m

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m

m nhi m ch c v nh t

nh t m t n m

n

n m n m. i u 127. T i làm sai l ch k t qu b u c 1. Ng i nào có trách nhi m trong vi c t ch c, giám sát vi c b u c mà gi m o o n khác làm sai l ch k t qu b u c , thì n hai n m. n n hai n m ho c ph t tù t sáu tháng

gi y t , gian l n phi u ho c dùng th b ph t c i t o không giam gi

2. Ph m t i thu c m t trong các tr ba n m: a) Có t ch c; b) Gây h u qu nghiêm tr ng.

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m

67

3. Ng

i ph m t i còn có th b c m

m nhi m ch c v nh t

nh t m t n m

n

n m n m. i u 128. T i bu c ng Ng i lao ng, cán b , công ch c thôi vi c trái pháp lu t i lao ng, cán b ,

i nào vì v l i ho c

ng c cá nhân khác mà bu c ng n m t n m ho c ph t tù t ba tháng

công ch c thôi vi c trái pháp lu t gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi n m t n m. ng, tôn giáo

i u 129. T i xâm ph m quy n h i h p, l p h i, quy n t do tín ng c a công dân 1. Ng

i nào có hành vi c n tr công dân th c hi n quy n h i h p, quy n l p h i c và c a nhân dân, quy n t do tín ng ng, tôn

phù h p v i l i ích c a Nhà n

giáo, theo ho c không theo m t tôn giáo nào ã b x lý k lu t ho c x ph t hành chính v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi n m t n m ho c ph t tù t ba tháng 2. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m n m t n m. m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m. ng c a ph n

i u 130. T i xâm ph m quy n bình Ng ho t

i nào dùng v l c ho c có hành vi nghiêm tr ng khác c n tr ph n tham gia ng chính tr , kinh t , khoa h c, v n hoá, xã h i, thì b ph t c nh cáo, c i t o n m t n m ho c ph t tù t ba tháng n m t n m. i b sung 2009

không giam gi

i u 131. T i xâm ph m quy n tác gi ( B lu t hình s s a ã quy t nh b i u lu t này )

68

1. Ng

i nào th c hi n m t trong các hành vi sau ây gây h u qu nghiêm tr ng nh t i i u này c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ng ho c c i t o không giam gi

ho c ã b x ph t hành chính v m t trong các hành vi quy ho c ã b k t án v t i này, ch a ti n t hai m n hai n m: a) Chi m o t quy n tác gi chí, ch i tri u ng n hai tr m tri u

i v i tác ph m v n h c, ngh thu t, khoa h c, báo a âm thanh, b ng hình, a hình; ng

ng trình b ng âm thanh,

b) M o danh tác gi trên tác ph m v n h c, ngh thu t, khoa h c, báo chí, ch trình b ng âm thanh, c) S a chí, ch a âm thanh, b ng hình, a hình;

i b t h p pháp n i dung c a tác ph m v n h c, ngh thu t, khoa h c, báo ng trình b ng âm thanh, a âm thanh, b ng hình, a hình;

d) Công b , ph bi n b t h p pháp tác ph m v n h c, ngh thu t, khoa h c, báo chí, ch ng trình b ng âm thanh, a âm thanh, b ng hình, a hình.

2. Ph m t i thu c m t trong các tr n ba n m: a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c 3. Ng

ng h p sau ây, thì b ph t tù t sáu tháng

c bi t nghiêm tr ng. i tri u ng n m t tr m tri u nh t

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m n n m n m.

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

69

i u 132. T i xâm ph m quy n khi u n i, t cáo 1. Ng giam gi i nào có m t trong các hành vi sau ây, thì b ph t c nh cáo, c i t o không n m t n m ho c ph t tù t ba tháng n ba n m:

a) L i d ng ch c v , quy n h n c n tr vi c khi u n i, t cáo, vi c xét và gi i quy t các khi u n i, t cáo ho c vi c x lý ng i b khi u n i, t cáo; nh c a c quan có th m i khi u n i, t

b) Có trách nhi m mà c ý không ch p hành quy t cáo. 2. Ng i nào tr thù ng

quy n xét và gi i quy t các khi u n i, t cáo gây thi t h i cho ng

i khi u n i, t cáo thì b ph t c i t o không giam gi n n m n m. m nhi m ch c v nh t nh t m t n m

n

ba n m ho c ph t tù t sáu tháng 3. Ng

i ph m t i còn có th b c m

n

n m n m. CH NG XIV H U

CÁC T I XÂM PH M S i u 133. T i c 1. Ng p tài s n

i nào dùng v l c, e do dùng v l c ngay t c kh c ho c có hành vi khác i b t n công lâm vào tình tr ng không th ch ng c nm i n m. n c nh m

làm cho ng

chi m o t tài s n, thì b ph t tù t ba n m 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m

a) Có t ch c;

70

b) Có tính ch t chuyên nghi p; c) Tái ph m nguy hi m; d) S d ng v khí, ph ) Gây th t t t 11% ng ti n ho c th o n nguy hi m khác; i khác mà t l th ng

ng tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ng n 30%; i tri u ng

e) Chi m o t tài s n có giá tr t n m m ng; g) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m a) Gây th t t t 31% i n m:

nd

i hai tr m tri u

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

i hai n m

ng tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ng n 60%; ng

i khác mà t l th

ng

b) Chi m o t tài s n có giá tr t hai tr m tri u ng; c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n hai m

nd

i n m tr m tri u

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

i tám

i n m, tù chung thân ho c t hình: i khác mà t l th ng

a) Gây th

ng tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ng i;

t t t 61% tr lên ho c làm ch t ng

b) Chi m o t tài s n có giá tr t n m tr m tri u

ng tr lên;

71

c) Gây h u qu 5. Ng n m

c bi t nghiêm tr ng. i tri u ng n m t tr m tri u

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m n n m n m.

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, ph t qu n ch ho c c m c trú t m t

i u 134. T i b t cóc nh m chi m o t tài s n 1. Ng i nào b t cóc ng n b y n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m n i khác làm con tin nh m chi m o t tài s n, thì b ph t tù

t hai n m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i hai n m:

a) Có t ch c; b) Có tính ch t chuyên nghi p; c) Tái ph m nguy hi m; d) S d ng v khí, ph ) e) i v i tr em; i v i nhi u ng i; i b b t làm con tin mà ng ti n ho c th o n nguy hi m khác;

g) Gây th t l th

ng tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ng ng t t t 11% n 30%; i tri u ng

h) Chi m o t tài s n có giá tr t n m m ng; i) Gây h u qu nghiêm tr ng.

nd

i hai tr m tri u

72

3. Ph m t i thu c m t trong các tr nm i tám n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

in m

a) Gây th t l th

ng tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ng ng t t t 31% n 60%; ng

i b b t làm con tin mà

b) Chi m o t tài s n có giá tr t hai tr m tri u ng; c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n hai m

nd

i n m tr m tri u

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

il m

i n m ho c tù chung thân: i b b t làm con tin mà

a) Gây th t l th

ng tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ng ng t t t 61% tr lên ho c làm ch t ng i;

b) Chi m o t tài s n có giá tr t n m tr m tri u c) Gây h u qu 5. Ng n m c bi t nghiêm tr ng.

ng tr lên;

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m n n m n m. ng o t tài s n

i tri u

ng

n m t tr m tri u

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, ph t qu n ch ho c c m c trú t m t

i u 135. T i c 1. Ng

i nào e do s dùng v l c ho c có th

o n khác uy hi p tinh th n ng n n m n m.

i

khác nh m chi m o t tài s n, thì b ph t tù t m t n m 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

73

a) Có t ch c; b) Có tính ch t chuyên nghi p; c) Tái ph m nguy hi m; d) Chi m o t tài s n có giá tr t n m m ng; ) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: ng nd i n m tr m tri u ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n i tri u ng nd i hai tr m tri u

a) Chi m o t tài s n có giá tr t hai tr m tri u ng; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

i hai n m

a) Chi m o t tài s n có giá tr t n m tr m tri u b) Gây h u qu 5. Ng c bi t nghiêm tr ng.

ng tr lên;

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m

i tri u

ng

n m t tr m tri u

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n. i u 136. T i c 1. Ng n m. i nào c p gi t tài s n p gi t tài s n c a ng i khác, thì b ph t tù t m t n m nn m

74

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

a) Có t ch c; b) Có tính ch t chuyên nghi p; c) Tái ph m nguy hi m; d) Dùng th ) Hành hung e) Gây th t t t 11% o n nguy hi m; t u thoát; i khác mà t l th ng

ng tích ho c gây t n h i cho s c kh e c a ng n 30%; i tri u ng

g) Chi m o t tài s n có giá tr t n m m ng; h) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

nd

i hai tr m tri u

ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m

n

a) Gây th t t t 31%

ng tích ho c gây t n h i cho s c kh e c a ng n 60%; ng

i khác mà t l th

ng

b) Chi m o t tài s n có giá tr t hai tr m tri u ng; c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng.

nd

i n m tr m tri u

75

4. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m a) Gây th

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

i hai n m

i n m ho c tù chung thân: ng tích ho c gây t n h i cho s c kh e c a ng i; ng tr lên; i khác mà t l th ng

t t t 61% tr lên ho c làm ch t ng

b) Chi m o t tài s n có giá tr t n m tr m tri u c) Gây h u qu 5. Ng ng. i u 137. T i công nhiên chi m o t tài s n 1. Ng ng c bi t nghiêm tr ng.

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m

i tri u

ng

n m t tr m tri u

i nào công nhiên chi m o t tài s n c a ng nd in mm i tri u ng ho c d

i khác có giá tr t hai tri u ng nh ng gây h u qu

i hai tri u

nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành chính v hành vi chi m o t ho c ã b k t án v t i chi m o t tài s n, ch a t sáu tháng n ba n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t tù

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Hành hung t u thoát;

b) Chi m o t tài s n có giá tr t n m m ng; c) Tái ph m nguy hi m; d) Gây h u qu nghiêm tr ng.

i tri u

ng

nd

i hai tr m tri u

76

3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m

n

a) Chi m o t tài s n có giá tr t hai tr m tri u ng; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m

ng

nd

i n m tr m tri u

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

i hai n m

i n m ho c tù chung thân: ng tr lên;

a) Chi m o t tài s n có giá tr t n m tr m tri u b) Gây h u qu 5. Ng ng. i u 138. T i tr m c p tài s n 1. Ng n mm i nào tr m c p tài s n c a ng i tri u ng ho c d c bi t nghiêm tr ng.

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u

ng

n m t tr m tri u

i khác có giá tr t hai tri u

ng

nd

i

i hai tri u

ng nh ng gây h u qu nghiêm tr ng

ho c ã b x ph t hành chính v hành vi chi m o t ho c ã b k t án v t i chi m o t tài s n, ch a gi c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t c i t o không giam n ba n m. n n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) Có tính ch t chuyên nghi p;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

77

c) Tái ph m nguy hi m; d) Dùng th ) Hành hung o n x o quy t, nguy hi m; t u thoát; i tri u ng nd i hai tr m tri u

e) Chi m o t tài s n có giá tr t n m m ng; g) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m

n

a) Chi m o t tài s n có giá tr t hai tr m tri u ng; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m

ng

nd

i n m tr m tri u

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

i hai n m

i n m ho c tù chung thân: ng tr lên;

a) Chi m o t tài s n có giá tr t n m tr m tri u b) Gây h u qu 5. Ng ng. i u 139. T i l a 1. Ng o chi m o t tài s n c bi t nghiêm tr ng.

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u

ng

nn mm

i tri u

i nào b ng th ng nd

o n gian d i chi m o t tài s n c a ng in mm i tri u ng ho c d

i khác có giá tr t ng nh ng gây

hai tri u

i hai tri u

78

h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành chính v hành vi chi m o t ho c ã b k t án v t i chi m o t tài s n, ch a ph t c i t o không giam gi c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b n ba n m. n n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) Có tính ch t chuyên nghi p; c) Tái ph m nguy hi m;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

d) L i d ng ch c v , quy n h n ho c l i d ng danh ngh a c quan, t ch c; ) Dùng th o n x o quy t; i tri u ng nd i hai tr m tri u

e) Chi m o t tài s n có giá tr t n m m ng; g) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m

n

a) Chi m o t tài s n có giá tr t hai tr m tri u ng; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m

ng

nd

i n m tr m tri u

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

i hai n m

i n m ho c tù chung thân:

79

a) Chi m o t tài s n có giá tr t n m tr m tri u b) Gây h u qu 5. Ng c bi t nghiêm tr ng.

ng tr lên;

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m nh t m t n m

i tri u

ng

n m t tr m tri u

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, b c m ngh ho c làm công vi c nh t

m nhi m ch c v , c m hành

n n m n m.

i u 140. T i l m d ng tín nhi m chi m o t tài s n 1. Ng tri u i nào có m t trong nh ng hành vi sau ây chi m o t tài s n c a ng ng nd in mm i tri u ng ho c d i

khác có giá tr t b n tri u

ib n

ng nh ng gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành chính v hành c xoá án tích mà n ba n m ho c ph t tù t ba

vi chi m o t ho c ã b k t án v t i chi m o t tài s n, ch a còn vi ph m, thì b ph t c i t o không giam gi tháng n ba n m: n, thuê tài s n c a ng i khác ho c nh n

a) Vay, m

c tài s n c a ng

i khác chi m

b ng các hình th c h p o t tài s n ó; b) Vay, m d n

ng r i dùng th

o n gian d i ho c b tr n

n, thuê tài s n c a ng

i khác ho c nh n

c tài s n c a ng

i khác

b ng các hình th c h p

ng và ã s d ng tài s n ó vào m c ích b t h p pháp

n không có kh n ng tr l i tài s n. ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c;

b) L i d ng ch c v , quy n h n ho c l i d ng danh ngh a c quan, t ch c;

80

c) Dùng th

o n x o quy t; i tri u ng nd i hai tr m tri u

d) Chi m o t tài s n có giá tr t n m m ng; ) Tái ph m nguy hi m; e) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m

n

a) Chi m o t tài s n có giá tr t hai tr m tri u ng; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m

ng

nd

i n m tr m tri u

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

i hai n m

i n m ho c tù chung thân: ng tr lên;

a) Chi m o t tài s n có giá tr t n m tr m tri u b) Gây h u qu 5. Ng c bi t nghiêm tr ng.

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m

i tri u

ng

n m t tr m tri u nh t

ng, b c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

n n m n m và b t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n ho c m t trong

hai hình ph t này. i u 141. T i chi m gi trái phép tài s n

81

1. Ng nd

i nào c tình không tr l i cho ch s h u, ng i hai tr m tri u

i qu n lý h p pháp ho c i tri u ng

không giao n p cho c quan có trách nhi m tài s n có giá tr t m nh m ho c do mình tìm c, b t c, sau khi ch s h u, ng

ng, c v t ho c v t có giá tr l ch s , v n hoá b giao i qu n lý h p nh c nh n l i tài s n ó theo quy

pháp ho c c quan có trách nhi m yêu c u tháng n hai n m.

c a pháp lu t, thì b ph t c i t o không giam gi

n ba n m ho c ph t tù t ba

2. Ph m t i chi m gi tài s n có giá tr t hai tr m tri u v t có giá tr l ch s , v n hoá có giá tr n m. i u 142. T i s d ng trái phép tài s n 1. Ng n mm

ng tr lên ho c c v t, nn m

c bi t, thì b ph t tù t m t n m

i nào vì v l i mà s d ng trái phép tài s n c a ng i tri u

i khác có giá tr t

ng tr lên gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành c xoá án tích mà còn vi i tri u ng, c i t o không ng nn mm

chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a ph m, thì b ph t ti n t n m tri u giam gi n hai n m ho c ph t tù t ba tháng n hai n m.

2. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n m: a) Ph m t i nhi u l n; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng; d) Tái ph m nguy hi m.

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

n

82

3. Ph m t i gây h u q a n m. 4. Ng

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m

nb y

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u n n m n m.

ng

n hai m

i tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 143. T i h y ho i ho c c ý làm h h ng tài s n 1. Ng i nào h y ho i ho c c ý làm h h ng tài s n c a ng ng nd in mm i tri u ng ho c d i khác gây thi t h i ng nh ng

t hai tri u

i hai tri u

gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a giam gi c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t c i t o không n ba n m. n n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) Dùng ch t n , ch t cháy ho c th c) Gây h u qu nghiêm tr ng; d) che gi u t i ph m khác; i b h i;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

o n nguy hi m khác;

) Vì lý do công v c a ng e) Tái ph m nguy hi m;

g) Gây thi t h i cho tài s n có giá tr t n m m tri u ng.

i tri u

ng

nd

i hai tr m

83

3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m

n

a) Gây thi t h i cho tài s n có giá tr t hai tr m tri u ng; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m

ng

nd

i n m tr m tri u

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

i hai n m

i n m ho c tù chung thân: ng tr lên;

a) Gây thi t h i cho tài s n có giá tr t n m tr m tri u b) Gây h u qu 5. Ng c bi t nghiêm tr ng.

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m n n m n m.

i tri u

ng

n m t tr m tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 144. T i thi u trách nhi m gây thi t h i nghiêm tr ng n c

n tài s n c a Nhà

1. Ng Nhà n

i nào có nhi m v tr c ti p trong công tác qu n lý tài s n c a Nhà n c có giá tr t n m m i tri u ng nd i hai tr m tri u

c, vì

thi u trách nhi m mà

m t mát, h h ng, lãng phí gây thi t h i cho tài s n c a ng, thì b n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng n ba n m. ng

ph t c i t o không giam gi

2. Ph m t i gây thi t h i cho tài s n c a Nhà n nd i n m tr m tri u

c có giá tr t hai tr m tri u n b y n m.

ng, thì b ph t tù t hai n m

84

3. Ph m t i gây thi t h i cho tài s n c a Nhà n tr lên, thì b ph t tù t b y n m 4. Ng n nm

c có giá tr t n m tr m tri u

ng

i l m n m. m nhi m ch c v qu n lý tài s n c a Nhà

i ph m t i còn có th b c m n n m n m.

ct m tn m

i u 145. T i vô ý gây thi t h i nghiêm tr ng 1. Ng tri u gi

n tài s n i khác có giá tr t n m m i

i nào vô ý gây thi t h i cho tài s n c a ng ng nd i n m tr m tri u n hai n m ho c ph t tù t ba tháng

ng, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam n hai n m. i khác có giá tr t n m tr m tri u

2. Ph m t i gây thi t h i cho tài s n c a ng ng tr lên, thì b ph t tù t m t n m

n ba n m.

CH CÁC T I XÂM PH M CH i u 146. T i c Ng ng i nào c

NG XV HÔN NHÂN VÀ GIA ÌNH

ng ép k t hôn ho c c n tr hôn nhân t nguy n, ti n b ng ép ng i khác k t hôn trái v i s t nguy n c a h , c n tr o n khác ã

i khác k t hôn ho c duy trì quan h hôn nhân t nguy n, ti n b b ng cách c ãi, uy hi p tinh th n, yêu sách c a c i ho c b ng th n ba n m ho c ph t tù t ba tháng m t v , m t ch ng n ba n m.

hành h , ng

b x ph t hành chính v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi

i u 147. T i vi ph m ch

85

1. Ng ng

i nào ang có v , có ch ng mà k t hôn ho c chung s ng nh v ch ng v i i ch a có v , ch a có ch ng mà k t hôn ho c chung s ng i mà mình bi t rõ là ang có ch ng, có v gây h u qu n m t n m ho c ph t tù t ba tháng n

i khác ho c ng

nh v ch ng v i ng

nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành chính v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi m t n m. 2. Ph m t i trong tr ng h p ã có quy t nh c a Toà án tiêu hu vi c k t hôn m tv , n ba n m.

ho c bu c ph i ch m d t vi c chung s ng nh v ch ng trái v i ch m t ch ng mà v n duy trì quan h ó, thì b ph t tù t sáu tháng

i u 148. T i t ch c t o hôn, t i t o hôn Ng i nào có m t trong các hành vi sau ây, ã b x ph t hành chính v hành vi n hai n m ho c n hai n m: i ch a n tu i k t hôn; i ch a ó. n tu i k t hôn

này mà còn vi ph m, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi b ph t tù t ba tháng

a) T ch c vi c k t hôn cho nh ng ng

b) C ý duy trì quan h v ch ng trái pháp lu t v i ng m c dù ã có quy t i u 149. T i 1. Ng nh c a Toà án bu c ch m d t quan h

ng ký k t hôn trái pháp lu t ng ký k t hôn bi t rõ là ng ng ký cho ng i xin ng n hai

i nào có trách nhi m trong vi c i u ki n k t hôn mà v n

ký không

i ó, ã b x lý k lu t v

hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi n m ho c ph t tù t ba tháng n hai n m.

86

2. Ng

i ph m t i còn có th b c m

m nhi m ch c v nh t

nh t m t n m

n

n m n m. i u 150. T i lo n luân Ng tháng i nào giao c u v i ng n n m n m. c ãi ho c hành h ông bà, cha m , v ch ng, con, cháu, ng ng mình c ãi ho c hành h ông bà, cha m , v ch ng, con, cháu ho c ng mình gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành n ba n m. ng th c hi n vi c c p nh c a pháp lu t i i cùng dòng máu v tr c h , v i anh ch em cùng cha

m , anh ch em cùng cha khác m ho c cùng m khác cha, thì b ph t tù t sáu

i u 151. T i ng có công nuôi d Ng ng i nào ng

i có công nuôi d

chính v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t ba tháng

i u 152. T i t ch i ho c tr n tránh ngh a v c p d Ng d i nào có ngh a v c p d ng i v i ng

ng và có kh n ng th c t ng theo quy

i mà mình có ngh a v c p d

mà c ý t ch i ho c tr n tránh ngh a v c p d c i t o không giam gi

ng gây h u qu nghiêm tr ng n hai n m.

ho c ã b x ph t hành chính v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t c nh cáo, n hai n m ho c ph t tù t ba tháng CH NG XVI QU N LÝ KINH T

CÁC T I XÂM PH M TR T T i u 153. T i buôn l u

87

1. Ng tháng

i nào buôn bán trái phép qua biên gi i thu c m t trong các tr i tri u ng n m t tr m tri u n ba n m:

ng h p sau

ây, thì b ph t ti n t m

ng ho c ph t tù t sáu

a) Hàng hoá, ti n Vi t Nam, ngo i t , kim khí quý, á quý có giá tr t m t tr m tri u ng nd i ba tr m tri u ng ho c d nh t i i m t tr m tri u ng nh ng ã b x ph t hành chính v hành vi quy trong các t i này, ch a h p quy lu t này; b) V t ph m thu c di tích l ch s , v n hoá; c) Hàng c m có s l ng l n ho c ã b x ph t hành chính v hành vi quy nh t i i u này ho c t i m t trong các i u ng

154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 c a B lu t này ho c ã b k t án v m t c xoá án tích mà còn vi ph m, n u không thu c tr nh t i các i u 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 c a B

i u này ho c t i m t trong các i u 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 c a B lu t này ho c ã b k t án v m t trong các t i này, ch a còn vi ph m, n u không thu c tr ng h p quy 230, 232, 233, 236 và 238 c a B lu t này. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) Có tính ch t chuyên nghi p; c) Tái ph m nguy hi m; d) V t ph m pháp có giá tr t ba tr m tri u ng nd i n m tr m tri u ng; ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n c xoá án tích mà nh t i các i u 193, 194, 195, 196,

88

) Hàng c m có s l

ng r t l n;

e) Thu l i b t chính l n; g) L i d ng chi n tranh, thiên tai, d ch b nh ho c hoàn c nh khác; h) L i d ng ch c v , quy n h n; i) L i d ng danh ngh a c quan, t ch c; k) Ph m t i nhi u l n; l) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: ng nd im tt ng; ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n c bi t khó kh n

a) V t ph m pháp có giá tr t n m tr m tri u b) Hàng c m có s l ng c bi t l n;

c) Thu l i b t chính r t l n; d) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m ng h p sau ây, thì b ph t tù t m i hai n m

i n m ho c tù chung thân: ng tr lên;

a) V t ph m pháp có giá tr t m t t b) Thu l i b t chính c bi t l n;

89

c) Gây h u qu 5. Ng

c bi t nghiêm tr ng. ng n ba m i tri u ng,

i ph m t i còn có th b ph t ti n t ba tri u nh t m t n m

t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, c m ho c làm công vi c nh t

m nhi m ch c v , c m hành ngh

n n m n m.

i u 154. T i v n chuy n trái phép hàng hoá, ti n t qua biên gi i 1. Ng giam gi i nào v n chuy n trái phép qua biên gi i thu c m t trong các tr ng n hai m i tri u n hai n m ho c ph t tù t ba tháng n hai n m: ng h p

sau ây, thì b ph t ti n t n m tri u

ng, c i t o không

a) Hàng hoá, ti n Vi t Nam, ngo i t , kim khí quý, á quý có giá tr t m t tr m tri u ng nd i ba tr m tri u ng ho c d nh t i i m t tr m tri u ng nh ng ã b x ph t hành chính v hành vi quy trong các t i này, ch a h p quy lu t này; b) V t ph m thu c di tích l ch s , v n hoá, ã b x ph t hành chính mà còn vi ph m; c) Hàng c m có s l ng l n ho c ã b x ph t hành chính v hành vi quy nh t i i u này ho c t i m t trong các i u ng

153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 c a B lu t này ho c ã b k t án v m t c xoá án tích mà còn vi ph m, n u không thu c tr nh t i các i u 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 c a B

i u này ho c t i m t trong các i u 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 c a B lu t này ho c ã b k t án v m t trong các t i này, ch a còn vi ph m, n u không thu c tr ng h p quy 230, 232, 233, 236 và 238 c a B lu t này. c xoá án tích mà nh t i các i u 193, 194, 195, 196,

90

2. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

n

a) V t ph m pháp có giá tr t ba tr m tri u b) Hàng c m có s l ng r t l n;

ng

nd

i n m tr m tri u

ng;

c) L i d ng ch c v , quy n h n; d) L i d ng danh ngh a c quan, t ch c; ) Ph m t i nhi u l n; e) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i trong tr n m. 4. Ng c m i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u ng nm i tri u ng, ng h p hàng ph m pháp có giá tr t n m tr m tri u ng c bi t l n, thì b ph t tù t n m n m ng tr nm i

lên ho c hàng c m có s l

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

nh t m t n m

n n m n m. i u 155. T i s n xu t, tàng tr , v n chuy n, buôn bán hàng c m 1. Ng i nào s n xu t, tàng tr , v n chuy n, buôn bán hàng hoá mà Nhà n nh t i cc m

kinh doanh có s l hành vi quy

ng l n, thu l i b t chính l n ho c ã b x ph t hành chính v i u này ho c t i các i u 153, 154, 156, 157, 158, 159 và c xoá án i u 193, 194, ng h p quy nh t i các

161 c a B lu t này ho c ã b k t án v m t trong các t i này, ch a tích mà còn vi ph m, n u không thu c tr

91

195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 c a B lu t này, thì b ph t ti n t n m tri u ng nn mm i tri u ng ho c ph t tù t sáu tháng n n m n m. n

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) L i d ng danh ngh a c quan, t ch c; d) Có tính ch t chuyên nghi p; ) Hàng ph m pháp có s l e) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i trong tr b t chính 4. Ng c m ng h p hàng ph m pháp có s l nm ng c bi t l n ho c thu l i ng r t l n ho c thu l i b t chính r t l n;

c bi t l n, thì b ph t tù t tám n m

i l m n m. ng n ba m i tri u ng,

i ph m t i còn có th b ph t ti n t ba tri u

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

nh t m t n m

n n m n m. i u 156. T i s n xu t, buôn bán hàng gi 1. Ng ba m i nào s n xu t, buôn bán hàng gi t i tri u nh t i ng nd i tri u ng ng v i s l ng c a hàng th t ng ho c d i

có giá tr t ba m v hành vi quy

i m t tr m n m m

i tri u

ng nh ng gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành chính i u này ho c t i m t trong các i u 153, 154, 155, 157,

92

158, 159 và 161 c a B lu t này ho c ã b k t án v m t trong các t i này, ch a c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t tù t sáu tháng 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m: n n m n m. n

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

a) Có t ch c; b) Có tính ch t chuyên nghi p; c) Tái ph m nguy hi m; d) L i d ng ch c v , quy n h n; ) L i d ng danh ngh a c quan, t ch c; e) Hàng gi t m i tri u ng ng nd ng v i s l ng c a hàng th t có giá tr t m t tr m n m ng;

i n m tr m tri u

g) Thu l i b t chính l n; h) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: ng ng v i s l ng c a hàng th t có giá tr t n m tr m tri u ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n

a) Hàng gi t ng tr lên;

b) Thu l i b t chính r t l n ho c c) Gây h u qu

c bi t l n;

c bi t nghiêm tr ng.

93

4. Ng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u nh t m t n m

ng

nn mm

i tri u

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, c m ngh ho c làm công vi c nh t

m nhi m ch c v , c m hành

n n m n m. ng th c, th c ph m, thu c ch a

i u 157. T i s n xu t, buôn bán hàng gi là l b nh, thu c phòng b nh 1. Ng i nào s n xu t, buôn bán hàng gi là l

ng th c, th c ph m, thu c ch a n b y n m. n

b nh, thu c phòng b nh, thì b ph t tù t hai n m 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i hai n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m

a) Có t ch c; b) Có tính ch t chuyên nghi p; c) Tái ph m nguy hi m; d) L i d ng ch c v , quy n h n; ) L i d ng danh ngh a c quan, t ch c; e) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m m i n m. c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù hai m i n m, tù i hai n m n hai

4. Ph m t i gây h u qu chung thân ho c t hình.

94

5. Ng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u nh t m t n m

ng

nn mm

i tri u

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, c m ngh ho c làm công vi c nh t

m nhi m ch c v , c m hành

n n m n m. ch n nuôi, phân bón,

i u 158. T i s n xu t, buôn bán hàng gi là th c n dùng thu c thú y, thu c b o v th c v t, gi ng cây tr ng, v t nuôi 1. Ng i nào s n xu t, buôn bán hàng gi là th c n dùng

ch n nuôi, phân bón, ng l n ho c nh t i

thu c thú y, thu c b o v th c v t, gi ng cây tr ng, v t nuôi v i s l

gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành chính v hành vi quy lu t này ho c ã b k t án v m t trong các t i này, ch a vi ph m, thì b ph t ti n t m t m tn m n n m n m. i tri u ng

i u này ho c t i m t trong các i u 153, 154, 155, 156, 157, 159 và 161 c a B c xoá án tích mà còn ng ho c ph t tù n m t tr m tri u

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) L i d ng danh ngh a c quan, t ch c; d) Hàng gi có s l ng r t l n;

) Tái ph m nguy hi m; e) Gây h u qu r t nghiêm tr ng.

95

3. Ph m t i trong tr

ng h p hàng gi có s l

ng nm

c bi t l n ho c gây h u qu i l m n m. ng nn mm i tri u

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù t b y n m 4. Ng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u nh t m t n m

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, c m ngh ho c làm công vi c nh t

m nhi m ch c v , c m hành

n n m n m.

i u 159. T i kinh doanh trái phép 1. Ng i nào kinh doanh không có ng ký kinh doanh, kinh doanh không úng ng ng h p sau ây,

v i n i dung ã h p pháp lu t quy giam gi a)

ng ký ho c kinh doanh không có gi y phép riêng trong tr nh ph i có gi y phép thu c m t trong các tr ng nn mm i tri u

thì b ph t ti n t n m tri u n hai n m:

ng ho c ph t c i t o không

ã b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này ho c v nh t i các i u 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, c xoá án

m t trong các t i quy tích mà còn vi ph m;

193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 c a B lu t này, ch a

b) Hàng ph m pháp có giá tr t m t tr m tri u 2. Ph m t i thu c m t trong các tr hai n m: a) L i d ng danh ngh a c quan, t ch c; b) M o nh n m t t ch c không có th t; c) Hàng ph m pháp có giá tr t ba tr m tri u

ng

nd

i ba tr m tri u

ng. n

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba tháng

ng tr lên;

96

d) Thu l i b t chính l n. 3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t ba tri u uc ng n ba m i tri u ng.

i u 160. T i 1. Ng

i nào l i d ng tình hình khan hi m ho c t o ra s khan hi m gi t o trong ng l n nh m bán l i thu l i b t chính gây h u qu nghiêm i tri u ng n hai tr m tri u ng ho c ph t tù

tình hình thiên tai, d ch b nh, chi n tranh ho c tình hình khó kh n v kinh t mua vét hàng hóa có s l t sáu tháng tr ng, thì b ph t ti n t hai m n n m n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) L i d ng danh ngh a c quan, t ch c; d) Hàng u c có s l ng r t l n;

) Thu l i b t chính r t l n; e) Gây h u qu r t nghiêm tr ng; g) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: u c có s l ng c bi t l n; ng h p sau ây, thì b ph t tù t tám n m n

a) Hàng

97

b) Thu l i b t chính c) Gây h u qu 4. Ng c m

c bi t l n;

c bi t nghiêm tr ng. ng n ba m i tri u ng,

i ph m t i còn có th b ph t ti n t ba tri u

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

nh t m t n m

n n m n m. i u 161. T i tr n thu 1. Ng i nào tr n thu v i s ti n t m t tr m tri u ng n d i ba tr m tri u ng ho c d i m t tr m tri u ng nh ng ã b x ph t hành chính v hành vi tr n thu ho c ã b k t án v t i này ho c v m t trong các t i quy nh t i các i u 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 c a B lu t này, ch a c xóa án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t m t l n n n m l n s ti n tr n thu ho c ph t c i t o không giam gi n hai n m. 2. Ph m t i tr n thu v i s ti n t ba tr m tri u ng ng ho c tái ph m v t i này, thì b ph t ti n t m t l n thu ho c ph t tù t sáu tháng n ba n m. n d i sáu tr m tri u n n m l n s ti n tr n

3. Ph m t i tr n thu v i s ti n t sáu tr m tri u ng tr lên ho c trong tr h p c bi t nghiêm tr ng khác, thì b ph t tù t hai n m n b y n m. 4. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t m t l n n ba l n s ti n tr n thu .

ng

i u 162. T i l a d i khách hàng 1. Ng i nào trong vi c mua, bán mà cân, ong, o, m, tính gian, ánh tráo lo i

hàng ho c dùng th

o n gian d i khác gây thi t h i nghiêm tr ng cho khách hàng ng

ho c ã b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t c nh cáo, ph t ti n t n m tri u

98

nn mm tháng

i tri u

ng, c i t o không giam gi

n ba n m ho c ph t tù t ba

n ba n m. nb y

2. Ph m t i nhi u l n ho c thu l i b t chính l n thì b ph t tù t hai n m n m. 3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t ba tri u ng n ba m i tri u

ng.

i u 163. T i cho vay lãi n ng 1. Ng quy nm i nào cho vay v i m c lãi su t cao h n m c lãi su t cao nh t mà pháp lu t nh t m i l n tr lên có tính ch t chuyên bóc l t, thì b ph t ti n t m t l n n m t n m. n ba n m. i l n s ti n lãi ho c ph t c i t o không giam gi

2. Ph m t i thu l i b t chính l n thì b ph t tù t sáu tháng 3. Ng c m i ph m t i còn có th b ph t ti n t m t l n

n n m l n s l i b t chính, nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

n n m n m. i u 164. T i làm tem gi , vé gi , t i buôn bán tem gi , vé gi 1. Ng i nào làm, buôn bán các lo i tem gi , vé gi v i s l ng ng l n ho c ã b x c xoá án tích i tri u ng ho c

ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t n m tri u ph t tù t sáu tháng n ba n m. nn mm

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

n

99

b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) Thu l i b t chính l n; d) Tái ph m nguy hi m. 3. Ng c m i ph m t i còn có th b ph t ti n t ba tri u ng n ba m i tri u ng,

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

nh t m t n m

n n m n m. i u 164a. T i in, phát hành, mua bán trái phép hóa sách nhà n c n, ch ng t thu n p ngân

1. Ng i nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa n, ch ng t thu n p ngân sách nhà n c v i s l ng l n ho c ã b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a c xóa án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t n m m i tri u ng n hai tr m tri u ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng n ba n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n m: a) Có t ch c; b) Có tính ch t chuyên nghi p; c) L i d ng ch c v , quy n h n; d) Hóa n, ch ng t có s l ng r t l n ho c c bi t l n; ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m n

) Thu l i b t chính l n; e) Tái ph m nguy hi m; g) Gây h u qu nghiêm tr ng.

100

3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t m i tri u ng n m t tr m n m m i tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 164b. T i vi ph m quy ngân sách nhà n c nh v b o qu n, qu n lý hóa n, ch ng t thu n p

1. Ng i nào có trách nhi m b o qu n, qu n lý hóa n, ch ng t thu n p ngân sách nhà n c mà vi ph m quy nh c a Nhà n c v b o qu n, qu n lý hóa n, ch ng t thu n p ngân sách nhà n c gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành chính, x lý k lu t v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a c xóa án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t m i tri u ng n m t tr m tri u ng, c i t o không giam gi n hai n m ho c ph t tù t ba tháng n hai n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n m: a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) Gây h u qu nghiêm tr ng ho c 3. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m n n m n m i u 165. T i c ý làm trái quy nghiêm tr ng 1. Ng ho c d i nào l i d ng ch c v , quy n h n c ý làm trái quy ng nd i m t tr m tri u nh c a Nhà n i ba tr m tri u cv ng c bi t nghiêm tr ng. m nhi m ch c v ho c làm công vi c nh t ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m n

nh c a Nhà n

c v qu n lý kinh t gây h u qu

qu n lý kinh t gây thi t h i t m t tr m tri u

ng, ã b x lý k lu t v hành vi này mà còn vi ph m n ba n m ho c ph t

gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t c i t o không giam gi tù t m t n m n n m n m.

101

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i hai n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

a) Vì v l i ho c b) Có t ch c; c) Dùng th

ng c cá nhân khác;

o n x o quy t; ng nd im tt ng ho c gây h u qu r t

d) Gây thi t h i t ba tr m tri u nghiêm tr ng khác. 3. Ph m t i gây thi t h i t m t t tr ng khác, thì b ph t tù t m 4. Ng

ng tr lên ho c gây h u qu n hai m i n m.

c bi t nghiêm

in m

i ph m t i còn có th b t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, c m nh t m t n m n n m n m.

m

nhi m ch c v ho c làm công vi c nh t i u 166. T i l p qu trái phép 1. Ng tri u

i nào l i d ng ch c v , quy n h n l p qu trái phép có giá tr t n m m ng nd i hai tr m tri u ng và ã s d ng qu

i

ó gây h u qu nghiêm n

tr ng ho c ã b x lý k lu t ho c x ph t hành chính v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t c i t o không giam gi n m n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Dùng th b) o n x o quy t tr n tránh vi c ki m soát; ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n n ba n m ho c ph t tù t m t n m

th c hi n t i ph m khác;

102

c) Qu trái phép có giá tr t hai tr m tri u d) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng

nd

i n m tr m tri u

ng;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t sáu n m

n

a) Qu trái phép có giá tr t n m tr m tri u b) Gây h u qu c bi t nghiêm tr ng.

ng

nd

im tt

ng;

4. Ph m t i trong tr ph t tù t tám n m 5. Ng ba m

ng h p qu trái phép có giá tr t m t t nm i l m n m.

ng tr lên, thì b

i ph m t i còn b c m nh t m t n m ng. i tri u

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công ng n

vi c nh t

n n m n m, có th b ph t ti n t n m tri u

i u 167. T i báo cáo sai trong qu n lý kinh t 1. Ng i nào vì v l i ho c vì ng c cá nhân khác mà báo cáo v i c quan có c

th m quy n nh ng s li u, tài li u rõ ràng không úng s th t gây h u qu nghiêm tr ng cho vi c xây d ng hay th c hi n k ho ch kinh t - xã h i c a Nhà n v t i này, ch a gi 2. Ng ho c ã b x lý k lu t ho c x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t c i t o không giam n ba n m. n m t n m ho c ph t tù t ba tháng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

i u 168. T i qu ng cáo gian d i

103

1. Ng

i nào qu ng cáo gian d i v hàng hoá, d ch v gây h u qu nghiêm tr ng i tri u ng n m t tr m n ba

ho c ã b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t m tri u n m. 2. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u ng nn mm i tri u ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

ng, c m hành ngh ho c làm công vi c nh t i u 169. T i c ý làm trái quy 1. Ng

nh t m t n m

n n m n m.

nh v phân ph i ti n, hàng c u tr nh v phân

i nào l i d ng ch c v , quy n h n c ý làm trái nh ng quy n hai n m ho c ph t tù t ba tháng n hai n m.

ph i ti n, hàng c u tr gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi

2. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n m: a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m

n

c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c 3. Ng i ph m t i còn có th b c m

c bi t nghiêm tr ng. m nhi m ch c v nh t nh t m t n m n

n m n m. i u 170. T i vi ph m quy 1. Ng nh v c p v n b ng b o h quy n s h u công nghi p nh

i nào có th m quy n trong vi c c p v n b ng b o h mà vi ph m quy

c a pháp lu t v c p v n b ng b o h quy n s h u công nghi p, ã b x lý k

104

lu t ho c x ph t hành chính v hành vi này mà còn vi ph m gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t c i t o không giam gi ba n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c 3. Ng i ph m t i còn có th b c m c bi t nghiêm tr ng. m nhi m ch c v nh t nh t m t n m n ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng n

n m n m. i u 170a. T i xâm ph m quy n tác gi , quy n liên quan 1. Ng i nào không c phép c a ch th quy n tác gi , quy n liên quan mà th c hi n m t trong các hành vi sau ây xâm ph m quy n tác gi , quy n liên quan ang c b o h t i Vi t Nam v i quy mô th ng m i, thì b ph t ti n t n m m i tri u ng n n m tr m tri u ng ho c c i t o không giam gi n hai n m: a) Sao chép tác ph m, b n ghi âm, b n ghi hình; b) Phân ph i ghi hình. n công chúng b n sao tác ph m, b n sao b n ghi âm, b n sao b n

2. Ph m t i thu c m t trong các tr ng h p sau ây, thì b ph t ti n t b n tr m tri u ng n m t t ng ho c ph t tù t sáu tháng n ba n m: a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n.

105

3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t hai m i tri u ng n hai tr m tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 171. T i xâm ph m quy n s h u công nghi p 1. Ng i nào c ý xâm ph m quy n s h u công nghi p i v i nhãn hi u ho c ch d n a lý ang c b o h t i Vi t Nam v i quy mô th ng m i, thì b ph t ti n t n m m i tri u ng n n m tr m tri u ng ho c c i t o không giam gi n hai n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr ng h p sau ây, thì b ph t ti n t b n tr m tri u ng n m t t ng ho c ph t tù t sáu tháng n ba n m: a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n. 3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t hai m i tri u ng n hai tr m tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 172. T i vi ph m các quy 1. Ng i nào vi ph m các quy nh v nghiên c u, th m dò, khai thác tài nguyên nh c a Nhà n c v nghiên c u, th m dò, khai c quy n

thác tài nguyên trong kinh t , th m l c

t li n, h i

o, n i thu , vùng lãnh h i, vùng

a và vùng tr i c a Vi t Nam mà không có gi y phép ho c i tri u ng nm tt ng ho c ph t tù t sáu tháng

không úng v i n i dung gi y phép gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t c nh cáo, ph t ti n t n m m n ba n m. 2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t hai n m nm i n m. c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

106

3. Ng tri u

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m m ng. nh v s d ng t ai

i tri u

ng

n n m tr m

i u 173. T i vi ph m các quy 1. Ng các quy ch a m ba n m. i nào l n chi m nh c a Nhà n

t ho c chuy n quy n s d ng c v qu n lý và s d ng

t, s d ng

t trái v i

t ai gây h u qu nghiêm ng nn m n

tr ng ho c ã b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t n m tri u ng, c i t o không giam gi i tri u n ba n m ho c ph t tù t ba tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr tri u ng n m t tr m tri u

ng h p sau ây, thì b ph t ti n t ba m n b y n m:

i

ng ho c ph t tù t hai n m

a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c 3. Ng ng. i u 174. T i vi ph m các quy nh v qu n lý t ai c bi t nghiêm tr ng. ng n hai m i tri u

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u

1. Ng i nào l i d ng ho c l m d ng ch c v , quy n h n giao t, thu h i, cho thuê, cho phép chuy n quy n s d ng, cho phép chuy n m c ích s d ng t trái pháp lu t thu c m t trong các tr ng h p sau ây, thì b ph t c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng n ba n m: a) ã b x lý k lu t v hành vi này mà còn vi ph m;

107

b)

t có di n tích l n ho c có giá tr l n;

c) Gây h u qu nghiêm tr ng. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) t có di n tích r t l n ho c có giá tr r t l n; ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i hai n m: a) t có di n tích ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m n

c bi t l n ho c có giá tr

c bi t l n;

b) Gây h u qu

c bi t nghiêm tr ng.

4. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t m i tri u ng n m t tr m n m m i tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 175. T i vi ph m các quy 1. Ng nh v khai thác và b o v r ng

i nào có m t trong các hành vi sau ây gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã c xoá i tri u ng nn mm

b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t n m tri u ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t ba tháng

n ba n m: nh c a nh t i

a) Khai thác trái phép cây r ng ho c có hành vi khác vi ph m các quy Nhà n c v khai thác và b o v r ng, n u không thu c tr ng h p quy i u 189 c a B lu t này;

108

b) V n chuy n, buôn bán g trái phép, n u không thu c tr i u 153 và i u 154 c a B lu t này. ng h p r t nghiêm tr ng ho c nm i n m.

ng h p quy

nh t i

2. Ph m t i trong tr ph t tù t hai n m 3. Ng ng.

c bi t nghiêm tr ng, thì b

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u

ng

n hai m

i tri u

i u 176. T i vi ph m các quy 1. Ng

nh v qu n lý r ng

i nào l i d ng ho c l m d ng ch c v , quy n h n có m t trong các hành vi n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

sau ây gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x lý k lu t v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t c i t o không giam gi n ba n m: a) Giao r ng, t tr ng r ng, thu h i r ng, t tr ng r ng trái pháp lu t; t tr ng r ng trái pháp lu t;

b) Cho phép chuy n m c ích s d ng r ng,

c) Cho phép khai thác, v n chuy n lâm s n trái pháp lu t. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

109

3. Ph m t i gây h u qu hai n m. 4. Ng

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

nm

i

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m m nhi m ch c v nh t

i tri u

ng

n m t tr m tri u

ng, c m

nh t m t n m

n n m n m.

i u 177. T i vi ph m các quy 1. Ng

nh v cung ng i n

i nào có trách nhi m mà th c hi n m t trong các hành vi sau ây, gây h u c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t i tri u ng, c i t o không giam gi n hai n m ho c

qu nghiêm tr ng ho c ã b x lý k lu t, x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a n m tri u ng nn mm ph t tù t ba tháng n hai n m: nh;

a) C t i n không có c n c ho c không thông báo theo quy b) T ch i cung c p i n không có c n c ; c) Trì hoãn vi c x lý s c i n không có lý do chính áng.

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t hai n m 3. Ng n b y n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i ph m t i còn có th b ph t ti n t hai tri u n n m n m.

ng

n hai m

i tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 178. T i s d ng trái phép qu d tr b sung v n i u l c a t ch c tín d ng

110

1. Ng

i nào có trách nhi m mà dùng qu d tr b sung v n i u l chia l i t c c xoá án tích mà còn vi ph m, ng, c i t o không giam gi

c ph n gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x lý k lu t, x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a thì b ph t ti n t m i tri u ng n hai n m ho c ph t tù t ba tháng n hai n m. c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù n n m tr m tri u

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t hai n m 3. Ng n b y n m.

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m n n m n m.

i tri u

ng

n m t tr m tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 179. T i vi ph m quy d ng 1. Ng i nào trong ho t

nh v cho vay trong ho t

ng c a các t ch c tín

ng tín d ng mà có m t trong các hành vi sau ây gây i tri u ng nn mm i tri u ng n b y n m: m trái quy nh; nh c a pháp lu t v cho vay trong ho t ng tín nh c a pháp lu t;

h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t m ho c ph t tù t m t n m a) Cho vay không có b o

b) Cho vay quá gi i h n quy c) Hành vi khác vi ph m quy d ng.

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m n m.

nm

i hai

111

3. Ph m t i gây h u qu m i n m.

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m

in m

n hai

4. Ng

i ph m t i còn có th b c m n ho t

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm n n m n m.

công vi c liên quan

ng tín d ng t m t n m

i u 180. T i làm, tàng tr , v n chuy n, l u hành ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi 1. Ng i nào làm, tàng tr , v n chuy n, l u hành ti n gi , ngân phi u gi , công trái n b y n m. nm i hai

gi , thì b ph t tù t ba n m 2. Ph m t i trong tr n m. 3. Ph m t i trong tr ph t tù t m 4. Ng in m

ng h p nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

ng h p r t nghiêm tr ng ho c n hai m

c bi t nghiêm tr ng, thì b

i n m ho c tù chung thân. i tri u ng n m t tr m tri u

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n. i u 181. T i làm, tàng tr , v n chuy n, l u hành séc gi , các gi y t có giá gi khác 1. Ng i nào làm, tàng tr , v n chuy n, l u hành séc gi , các gi y t có giá gi n b y n m. nm i hai

khác, thì b ph t tù t hai n m 2. Ph m t i trong tr n m.

ng h p nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

112

3. Ph m t i trong tr ph t tù t m 4. Ng in m

ng h p r t nghiêm tr ng ho c n hai m i n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m

i tri u

ng

n m t tr m tri u

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n. i u 181a. T i c ý công b thông tin sai l ch ho c che gi u s th t trong ho t ng ch ng khoán 1. Ng i nào c ý công b thông tin sai l ch ho c che gi u s th t liên quan n vi c chào bán, niêm y t, giao d ch, ho t ng kinh doanh ch ng khoán, t ch c th tr ng, ng ký, l u ký, bù tr ho c thanh toán ch ng khoán gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t m t tr m tri u ng n n m tr m tri u ng, c i t o không giam gi n hai n m ho c ph t tù t sáu tháng n hai n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n m: a) Có t ch c; b) Thu l i b t chính l n; c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c d) Tái ph m nguy hi m. 3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t m i tri u ng n m t tr m n m m i tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 181b. T i s d ng thông tin n i b mua bán ch ng khoán c bi t nghiêm tr ng; ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m n

1. Ng i nào bi t c thông tin liên quan n công ty i chúng ho c qu i chúng ch a c công b mà n u c công b có th nh h ng l n n giá ch ng khoán c a công ty i chúng ho c qu i chúng ó mà s d ng thông tin này mua bán ch ng khoán ho c ti t l , cung c p thông tin này ho c t v n cho ng i khác mua bán ch ng khoán trên c s thông tin l n, thì b ph t ti n t m t

113

tr m tri u ng n n m tr m tri u ph t tù t sáu tháng n ba n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) Thu l i b t chính r t l n ho c c) Gây h u qu nghiêm tr ng; d) Tái ph m nguy hi m.

ng, c i t o không giam gi

n ba n m ho c

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

n

c bi t l n;

3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t m i tri u ng n m t tr m n m m i tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m.

i u 181c. T i thao túng giá ch ng khoán 1. Ng i nào th c hi n m t trong các hành vi thao túng giá ch ng khoán sau ây gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t m t tr m tri u ng n n m tr m tri u ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng n ba n m: a) Thông t o; ng th c hi n vi c mua bán ch ng khoán nh m t o ra cung c u gi

b) Giao d ch ch ng khoán b ng hình th c c u k t, lôi kéo ng bán. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) Thu l i b t chính l n;

i khác liên t c mua

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

n

114

c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c d) Tái ph m nguy hi m.

c bi t nghiêm tr ng;

3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t m i tri u ng n m t tr m n m m i tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m.

CH

NG NG ng

XVII

CÁC T I PH M V MÔI TR i u 182. T i gây ô nhi m môi tr

1. Ng i nào th i vào không khí, ngu n n c, t các ch t gây ô nhi m môi tr ng, phát tán b c x , phóng x v t quá quy chu n k thu t qu c gia v ch t th i m c nghiêm tr ng ho c làm môi tr ng b ô nhi m nghiêm tr ng ho c gây h u qu nghiêm tr ng khác, thì b ph t ti n t n m m i tri u ng n n m tr m tri u ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng n n m n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m: a) Có t ch c; b) Làm môi tr ng b ô nhi m c bi t nghiêm tr ng ho c gây h u qu r t nghiêm tr ng, c bi t nghiêm tr ng khác. 3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t m i tri u ng n m t tr m n m m i tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. ³ i u 182a. T i vi ph m quy nh v qu n lý ch t th i nguy h i ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n

115

1. Ng i nào vi ph m quy nh v qu n tr ng nghiêm tr ng ho c gây h u qu tr ng h p quy nh t i i u 182 c a B tri u ng n n m tr m tri u ng, ph ho c ph t tù t sáu tháng n ba n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng; c) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i gây h u qu n m.

lý ch t th i nguy h i gây ô nhi m môi nghiêm tr ng khác, n u không thu c lu t này, thì b ph t ti n t n m m i t c i t o không giam gi n hai n m

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

n

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

nm

i

4. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t m i tri u ng n m t tr m n m m i tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 182b. T i vi ph m quy nh v phòng ng a s c môi tr ng s c ng b n m n hai

1. Ng i nào vi ph m quy nh v phòng ng a s c môi tr ng x y ra môi tr ng ho c vi ph m quy nh v ng phó s c môi tr ng làm môi tr ô nhi m nghiêm tr ng ho c gây h u qu nghiêm tr ng khác, thì b ph t ti n t m i tri u ng n n m tr m tri u ng, ph t c i t o không giam gi n m ho c ph t tù t sáu tháng n ba n m. 2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m 3. Ph m t i gây h u qu n m.

n b y n m. nm i

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

4. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t m i tri u ng n m t tr m n m m i tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m.

116

i u 183. T i gây ô nhi m ngu n n ã quy t 1. Ng nh b i u lu t này )

c (( B lu t hình s s a

i b sung 2009

i nào th i vào ngu n n

c d u m , hoá ch t

c h i, ch t phóng x quá c h i khác, ã b x ph t nh i

tiêu chu n cho phép, các ch t th i, xác ký sinh trùng

ng v t, th c v t, vi khu n, siêu vi khu n,

c h i và gây d ch b nh ho c các y u t

hành chính mà c tình không th c hi n các bi n pháp kh c ph c theo quy t c a c quan có th m quy n gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t m tri u ng n m t tr m tri u n ba n m. ng, c i t o không giam gi tù t sáu tháng

n ba n m ho c ph t

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m 3. Ph m t i gây h u qu n m. 4. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u n n m n m. t ( B lu t hình s s a ng

n b y n m. nm i

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

nn mm

i tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 184. T i gây ô nhi m nh b 1. Ng quy t t m i u lu t này )

i b sung 2009 ã quy t

i nào chôn vùi ho c th i vào

t các ch t

c h i quá tiêu chu n cho phép,

ã b x ph t hành chính mà c tình không th c hi n các bi n pháp kh c ph c theo nh c a c quan có th m quy n gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n i tri u ng n m t tr m tri u n ba n m. n b y n m. ng, c i t o không giam gi n ba n m

ho c ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m

117

3. Ph m t i gây h u qu n m. 4. Ng

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

nm

i

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u n n m n m. a ch t th i vào lãnh th Vi t Nam

ng

nn mm

i tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 185. T i

1. Ng i nào l i d ng vi c nh p kh u công ngh , máy móc, thi t b , ph li u ho c hóa ch t, ch ph m sinh h c ho c b ng th o n khác a vào lãnh th Vi t Nam ch t th i nguy h i ho c ch t th i khác v i s l ng l n ho c gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t hai tr m tri u ng n m t t ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng n ba n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) Ch t th i nguy h i có s l c bi t l n; ng l n ho c ch t th i khác có s l ng r t l n ho c ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng; 3. Ph m t i gây h u qu n m. c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m nm i

4. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t m t tr m tri u ng n n m tr m tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 186. T i làm lây lan d ch b nh nguy hi m cho ng 1. Ng cho ng i

i nào có m t trong các hành vi sau ây làm lây lan d ch b nh nguy hi m i, thì b ph t tù t m t n m n n m n m:

118

a)

a ra kh i vùng có d ch b nh

ng v t, th c v t, s n ph m

ng v t, th c v t i;

ho c v t ph m khác có kh n ng truy n d ch b nh nguy hi m cho ng b) a vào ho c cho phép i; i. a vào Vi t Nam

ng v t, th c v t ho c s n ph m

ng v t, th c v t b nhi m b nh ho c mang m m b nh nguy hi m có kh n ng truy n cho ng

c) Hành vi khác làm lây lan d ch b nh nguy hi m cho ng 2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t n mn m 3. Ng nm i hai n m. i tri u

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m n n m n m.

ng

n m t tr m tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 187. T i làm lây lan d ch b nh nguy hi m cho 1. Ng cho

ng v t, th c v t

i nào có m t trong các hành vi sau ây làm lây lan d ch b nh nguy hi m ng v t, th c v t gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành chính v i tri u ng n m t tr m tri u n ba n m: n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t m ng, c i t o không giam gi a) ph m b)

a vào ho c mang ra kh i khu v c h n ch l u thông

ng v t, th c v t, s n

ng v t, th c v t ho c v t ph m khác b nhi m b nh ho c mang m m b nh; a vào ho c cho phép it a vào Vi t Nam ng v t, th c v t, s n ph m ng

v t, th c v t thu c lu t v ki m d ch;

ng ki m d ch mà không th c hi n các quy

nh c a pháp

c) Hành vi khác làm lây lan d ch b nh nguy hi m cho

ng v t, th c v t.

119

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t hai n m 3. Ng n b y n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u n n m n m.

ng

nn mm

i tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 188. T i hu ho i ngu n l i thu s n 1. Ng các tr i nào vi ph m các quy nh v b o v ngu n l i th y s n thu c m t trong c xoá án tích mà còn vi ph m, ng, c i t o không giam gi

ng h p sau ây gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành chính i tri u ng n m t tr m tri u n ba n m: ng ti n,

v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a thì b ph t ti n t m n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng a) S d ng ch t

c, ch t n , các hoá ch t khác, dòng i n ho c các ph

ng c khác b c m

khai thác thu s n ho c làm hu ho i ngu n l i thu s n;

b) Khai thác thu s n t i khu v c b c m, trong mùa sinh s n c a m t s loài ho c vào th i gian khác mà pháp lu t c m; c) Khai thác các loài thu s n quý hi m b c m theo quy d) Phá ho i n i c ng c a các loài thu s n quý hi m c a Chính ph ; ) Vi ph m các quy nh khác v b o v ngu n l i thu s n. c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t ng ho c ph t tù t hai n m n nh c a Chính ph ; c b o v theo quy nh

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c ti n t n m m n m n m. i tri u ng n hai tr m tri u

120

3. Ng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t hai tri u n n m n m.

ng

n hai m

i tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 189. T i hu ho i r ng 1. Ng i nào t, phá r ng trái phép r ng ho c có hành vi khác hu ho i r ng gây i tri u ng n m t tr m tri u n n m n m. n ng, c i t o không

h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành chính v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t m giam gi n ba n m ho c b ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n ho c l i d ng danh ngh a c quan, t ch c; c) H y ho i di n tích r ng r t l n; d) Ch t phá các lo i th c v t quý hi m thu c danh m c quy ) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: c bi t l n; c d ng; ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n nh c a Chính ph ;

a) H y ho i di n tích r ng

b) H y ho i r ng phòng h , r ng c) Gây h u qu

c bi t nghiêm tr ng.

121

4. Ng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u n n m n m.

ng

nn mm

i tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 190. T i vi ph m các quy nh v b o v c p, quý, hi m c u tiên b o v

ng v t thu c danh m c loài nguy

1. Ng i nào s n b t, gi t, v n chuy n, nuôi, nh t, buôn bán trái phép ng v t thu c danh m c loài nguy c p, quý, hi m c u tiên b o v ho c v n chuy n, buôn bán trái phép b ph n c th ho c s n ph m c a loài ng v t ó, thì b ph t ti n t n m m i tri u ng n n m tr m tri u ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c b ph t tù t sáu tháng n ba n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) S d ng công c ho c ph ng ti n s n b t b c m; ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

d) S n b t trong khu v c b c m ho c vào th i gian b c m; ) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng.

3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t m i tri u ng n m t tr m tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 191. T i vi ph m các quy nh v qu n lý khu b o t n thiên nhiên

1. Ng i nào vi ph m các quy nh v qu n lý khu b o t n thiên nhiên gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t n m m i tri u ng n n m tr m tri u ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c b ph t tù t sáu tháng n ba n m.

122

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng ph t tù t hai n m n n m n m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m: a) Có t ch c; b) S d ng công c , ph

i v i phân khu b o v nghiêm ng t thì b

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

ng ti n, bi n pháp b c m; c bi t nghiêm tr ng i v i phân khu b o

c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c v nghiêm ng t.

4. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t m i tri u ng n m t tr m tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 191a. T i nh p kh u, phát tán các loài ngo i lai xâm h i 1. Ng i nào c ý nh p kh u, phát tán các loài ngo i lai xâm h i gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t n m m i tri u ng n n m tr m tri u ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng n n m n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m: a) Có t ch c; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c c) Tái ph m nguy hi m. 3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t m i tri u ng n m t tr m tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. c bi t nghiêm tr ng; ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n

123

CH

NG XVIII

CÁC T I PH M V MA TUÝ i u 192. T i tr ng cây thu c phi n ho c các lo i cây khác có ch a ch t ma tuý 1. Ng i nào tr ng cây thu c phi n, cây cô ca, cây c n sa ho c các lo i cây khác c giáo d c nhi u l n, ã c t o i u ki n n nh

có ch a ch t ma túy, ã tù t sáu tháng n ba n m.

cu c s ng và ã b x ph t hành chính v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) Tái ph m t i này. 3. Ng ng.

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m t tri u

ng

nn mm

i tri u

i u 193. T i s n xu t trái phép ch t ma túy 1. Ng i nào s n xu t trái phép ch t ma tuý d n b y n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n i b t k hình th c nào, thì b ph t

tù t hai n m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n;

124

c) L i d ng ch c v , quy n h n; d) L i d ng danh ngh a c quan, t ch c; ) Nh a thu c phi n, nh a c n sa ho c cao cô ca có tr ng l nd i m t kilôgam; ng t n m gam nd i ba m i gam; nd im t ng t n m tr m gam

e) Hêrôin ho c côcain có tr ng l g) Các ch t ma tuý khác tr m gam; h) Các ch t ma tuý khác mililít;

th r n có tr ng l

ng t hai m

i gam

th l ng t m t tr m mililít

nd

i hai tr m n m m

i

i) Có t hai ch t ma tuý tr lên mà t ng s l s l ng ch t ma tuý quy 2 i u này; k) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n hai m i n m:

ng c a các ch t ó t i m

ng

ng v i

nh t i m t trong các i m t

n i m h kho n

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

il m

a) Có tính ch t chuyên nghi p; b) Nh a thu c phi n, nh a c n sa ho c cao cô ca có tr ng l nd i n m kilôgam; ng t ba m i gam nd i m t tr m gam; ng t m t kilôgam

c) Hêrôin ho c côcain có tr ng l

125

d) Các ch t ma tuý khác tr m gam; ) Các ch t ma tuý khác n mm i mililít;

th r n có tr ng l

ng t m t tr m gam

nd

i ba

th l ng t hai tr m n m m

i mililít

nd

i b y tr m

e) Có t hai ch t ma tuý tr lên mà t ng s l s l ng ch t ma tuý quy 3 i u này. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr tù chung thân ho c t hình:

ng c a các ch t ó t i mb

ng n i m

ng v i kho n

nh t i m t trong các i m t

ng h p sau ây, thì b ph t tù hai m

i n m,

a) Nh a thu c phi n, nh a c n sa ho c cao côca có tr ng l lên; b) Hêrôin ho c côcain có tr ng l c) Các ch t ma tuý khác d) Các ch t ma tuý khác

ng t n m kilôgam tr

ng t m t tr m gam tr lên; ng t ba tr m gam tr lên; i mililít tr lên; ng ng v i

th r n có tr ng l

th l ng t b y tr m n m m

) Có t hai ch t ma tuý tr lên mà t ng s l s l ng ch t ma tuý quy 4 i u này. 5. Ng

ng c a các ch t ó t i ma

nh t i m t trong các i m t

n i m d kho n

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u nh t m t n m

ng

n n m tr m tri u

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, c m ngh ho c làm công vi c nh t

m nhi m ch c v , c m hành

n n m n m.

126

i u 194. T i tàng tr , v n chuy n, mua bán trái phép ho c chi m o t ch t ma túy 1. Ng i nào tàng tr , v n chuy n, mua bán trái phép ho c chi m o t ch t ma tuý, n b y n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n

thì b ph t tù t hai n m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) L i d ng ch c v , quy n h n; d) L i d ng danh ngh a c quan, t ch c; ) V n chuy n, mua bán qua biên gi i; e) S d ng tr em vào vi c ph m t i ho c bán ma tuý cho tr em; g) Nh a thu c phi n, nh a c n sa ho c cao côca có tr ng l nd i m t kilôgam; ng t n m gam nd i ba m ng t m i gam; i kilôgam n ng t n m tr m gam

h) Hêrôin ho c côcain có tr ng l

i) Lá, hoa, qu cây c n sa ho c lá cây côca có tr ng l d i hai m i l m kilôgam; ng t n m m

k) Qu thu c phi n khô có tr ng l kilôgam;

i kilôgam

nd

i hai tr m

127

l) Qu thu c phi n t kilôgam;

i có tr ng l

ng t m

i kilôgam

n d

i n m m

i

m) Các ch t ma tuý khác tr m gam; n) Các ch t ma tuý khác mililít;

th r n có tr ng l

ng t hai m

i gam

nd

im t

th l ng t m t tr m mililít

nd

i hai tr m n m m

i

o) Có t hai ch t ma tuý tr lên mà t ng s l s l ng ch t ma tuý quy 2 i u này; p) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n hai m i n m:

ng c a các ch t ó t i mg

ng

ng v i

nh t i m t trong các i m t

n i m n kho n

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

il m

a) Nh a thu c phi n, nh a c n sa ho c cao côca có tr ng l nd i n m kilôgam; ng t ba m i gam nd

ng t m t kilôgam

b) Hêrôin ho c côcain có tr ng l

i m t tr m gam; ng t hai m i l m

c) Lá, hoa, qu cây c n sa ho c lá cây côca có tr ng l kilôgam nd ib ym i l m kilôgam;

d) Qu thu c phi n khô có tr ng l kilôgam; ) Qu thu c phi n t n mm i kilôgam; i có tr ng l

ng t hai tr m kilôgam

nd

i sáu tr m

ng t n m m

i kilôgam

nd

i m t tr m

128

e) Các ch t ma tuý khác tr m gam; g) Các ch t ma tuý khác n mm i mililít;

th r n có tr ng l

ng t m t tr m gam

nd

i ba

th l ng t hai tr m n m m

i mililít

nd

i b y tr m

h) Có t hai ch t ma tuý tr lên mà t ng s l s l ng ch t ma tuý quy 3 i u này. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr tù chung thân ho c t hình:

ng c a các ch t ó t i ma

ng

ng v i

nh t i m t trong các i m t

n i m g kho n

ng h p sau ây, thì b ph t tù hai m

i n m,

a) Nh a thu c phi n, nh a c n sa ho c cao côca có tr ng l lên; b) Hêrôin ho c côcain có tr ng l

ng t n m kilôgam tr

ng t m t tr m gam tr lên; ng t b y m i l m

c) Lá, hoa, qu cây c n sa ho c lá cây côca có tr ng l kilôgam tr lên; d) Qu thu c phi n khô có tr ng l ) Qu thu c phi n t i có tr ng l

ng t sáu tr m kilôgam tr lên; ng t m t tr m n m m i kilôgam tr lên;

e) Các ch t ma tuý khác g) Các ch t ma tuý khác

th r n có tr ng l

ng t ba tr m gam tr lên; i mililít tr lên; ng ng v i

th l ng t b y tr m n m m

h) Có t hai ch t ma tuý tr lên mà t ng s l s l ng ch t ma tuý quy 4 i u này.

ng c a các ch t ó t i ma

nh t i m t trong các i m t

n i m g kho n

129

5. Ng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u nh t m t n m

ng

n n m tr m tri u

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, c m ngh ho c làm công vi c nh t

m nhi m ch c v , c m hành

n n m n m.

i u 195. T i tàng tr , v n chuy n, mua bán ho c chi m o t ti n ch t dùng vào vi c s n xu t trái phép ch t ma túy 1. Ng i nào tàng tr , v n chuy n, mua bán ho c chi m o t ti n ch t dùng vào n sáu n m. n

vi c s n xu t trái phép ch t ma tuý, thì b ph t tù t m t n m 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i ba n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t sáu n m

a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) L i d ng ch c v , quy n h n; d) L i d ng danh ngh a c quan, t ch c; ) Ti n ch t có tr ng l ng t hai tr m gam nd i n m tr m gam;

e) V n chuy n, mua bán qua biên gi i; g) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i trong tr ng h p ti n ch t có tr ng l ng t n m tr m gam n hai m i n m. nd i

m t nghìn hai tr m gam, thì b ph t tù t m 4. Ph m t i trong tr

i ba n m

ng h p ti n ch t có tr ng l

ng t m t nghìn hai tr m gam

tr lên, thì b ph t tù hai m

i n m ho c tù chung thân.

130

5. Ng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u nh t m t n m

ng

nn mm

i tri u

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, c m ngh ho c làm công vi c nh t

m nhi m ch c v , c m hành

n n m n m. ng ti n, d ng c

i u 196. T i s n xu t, tàng tr , v n chuy n, mua bán các ph dùng vào vi c s n xu t ho c s d ng trái phép ch t ma túy 1. Ng n m i nào s n xu t, tàng tr , v n chuy n, mua bán các ph n n m n m.

ng ti n, d ng c

dùng vào vi c s n xu t ho c s d ng trái phép ch t ma tuý, thì b ph t tù t m t

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m

n

a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) L i d ng ch c v , quy n h n; d) L i d ng danh ngh a c quan, t ch c; ) V t ph m pháp có s l ng l n;

e) V n chuy n, mua bán qua biên gi i; g) Tái ph m nguy hi m. 3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u nh t m t n m ng n n m tr m tri u

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, c m ngh ho c làm công vi c nh t

m nhi m ch c v , c m hành

n n m n m.

131

i u 197. T i t ch c s d ng trái phép ch t ma túy 1. Ng i nào t ch c s d ng trái phép ch t ma túy d n b y n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n i b t k hình th c nào, thì

b ph t tù t hai n m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

a) Ph m t i nhi u l n; b) c) d) ) i v i nhi u ng i v i ng i; 13 tu i tr lên;

i ch a thành niên t

i v i ph n mà bi t là ang có thai; i v i ng i ang cai nghi n; i khác mà t l th ng t t t 31% n 60%;

e) Gây t n h i cho s c kho c a ng g) Gây b nh nguy hi m cho ng h) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n hai m i n m:

i khác;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

il m

a) Gây t n h i cho s c kho c a ng ho c gây ch t ng i;

i khác mà t l th

ng t t t 61% tr lên

b) Gây t n h i cho s c kho c a nhi u ng c) Gây b nh nguy hi m cho nhi u ng i;

i mà t l th

ng t t t 31%

n 60%;

132

d)

i v i tr em d

i 13 tu i. ng h p sau ây, thì b ph t tù hai m in m

4. Ph m t i thu c m t trong các tr ho c tù chung thân:

a) Gây t n h i cho s c kho c a nhi u ng b) Gây ch t nhi u ng 5. Ng tri u i ho c gây h u qu

i mà t l th

ng t t t 61% tr lên;

c bi t nghiêm tr ng khác. i tri u ng n n m tr m

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m m n n m n m.

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, ph t qu n ch ho c c m c trú

t m tn m

i u 198. T i ch a ch p vi c s d ng trái phép ch t ma tuý 1. Ng i nào cho thuê, cho m n a i m ho c có b t k hành vi nào khác ch a n b y n m. n

ch p vi c s d ng trái phép ch t ma túy, thì b ph t tù t hai n m 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m

a) L i d ng ch c v , quy n h n; b) Ph m t i nhi u l n; c) d) i v i tr em; i v i nhi u ng i;

) Tái ph m nguy hi m. 3. Ng tri u i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m m ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n. i tri u ng n hai tr m

133

i u 199. T i s d ng trái phép ch t ma túy ( B lu t hình s s a 2009 ã quy t 1. Ng nh b i u lu t này )

i b sung

i nào s d ng trái phép ch t ma túy d

i b t k hình th c nào, ã

c

giáo d c nhi u l n và ã b x lý hành chính b ng bi n pháp tháng n hai n m. n n m n m.

a vào c s ch a

b nh b t bu c mà còn ti p t c s d ng trái phép ch t ma túy, thì b ph t tù t ba

2. Tái ph m t i này thì b ph t tù t hai n m i u 200. T i c 1. Ng i nào c ng b c, lôi kéo ng

i khác s d ng trái phép ch t ma túy i khác s d ng trái phép ch t ma tuý, thì

ng b c ho c lôi kéo ng n b y n m.

b ph t tù t hai n m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m

n

a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) Vì d) ) e) g) ng c i v i ng ê hèn; i ch a thành niên t 13 tu i tr lên;

i v i ph n mà bi t là ang có thai; i v i nhi u ng i v i ng i;

i ang cai nghi n; i khác mà t l th ng t t t 31% n 60%;

h) Gây t n h i cho s c kho c a ng

134

i) Gây b nh nguy hi m cho ng k) Tái ph m nguy hi m.

i khác;

3. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n hai m in m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

il m

a) Gây t n h i cho s c kho c a ng ho c gây ch t ng i;

i khác mà t l th

ng t t t 61% tr lên

b) Gây b nh nguy hi m cho nhi u ng c) i v i tr em d i 13 tu i.

i;

4. Ph m t i trong tr

ng h p gây ch t nhi u ng

i ho c gây h u qu

c bi t

nghiêm tr ng khác, thì b ph t tù hai m 5. Ng ng. i u 201. T i vi ph m quy ch t ma túy khác 1. Ng

i n m ho c tù chung thân. ng n m t tr m tri u

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u

nh v qu n lý, s d ng thu c gây nghi n ho c các

i nào có trách nhi m trong vi c xu t kh u, nh p kh u, mua bán, v n nh v qu n lý, s d ng các ch t ó, thì b ph t ti n t ng ho c b ph t tù t m t n m n n m n m. n

chuy n, b o qu n, phân ph i, c p phát, s d ng thu c gây nghi n ho c các ch t ma tuý khác mà vi ph m quy n m tri u ng n m t tr m tri u

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i hai n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m

a) Có t ch c;

135

b) Ph m t i nhi u l n; c) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i trong tr hai n m n hai m ng h p gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m i n m. ng h p gây h u qu c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù hai i

4. Ph m t i trong tr m

i n m ho c tù chung thân. i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u n n m n m. CH NG XIX CÔNG C NG ng b nh v ng n ng nn mm i tri u nh t

5. Ng

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

CÁC T I XÂM PH M AN TOÀN CÔNG C NG, TR T T i u 202. T i vi ph m quy 1. Ng i nào i u khi n ph nh v i u khi n ph

ng ti n giao thông

ng ti n giao thông

ng b mà vi ph m quy

an toàn giao thông n mm i tri u

ng b gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm i khác, thì b ph t ti n t n m tri u ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

tr ng cho s c kho , tài s n c a ng n n m n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

a) Không có gi y phép ho c b ng lái xe theo quy

nh;

136

b) Trong tình tr ng có s d ng r c nv t quá m c quy pháp lu t c m s d ng; c) Gây tai n n r i b ch y ng i b n n;

u, bia mà trong máu ho c h i th có n ng

nh ho c có s d ng các ch t kích thích m nh khác mà

tr n tránh trách nhi m ho c c ý không c u giúp

d) Không ch p hành hi u l nh c a ng h ng d n giao thông; ) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu l m n m. 4. Vi ph m quy n h u qu

i ang làm nhi m v

i u khi n ho c

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m

nm

i

nh v an toàn giao thông

ng b mà có kh n ng th c t d n c ng n ch n k p th i, thì b ph t n hai n m.

c bi t nghiêm tr ng n u không

c i t o không giam gi 5. Ng

n m t n m ho c ph t tù t ba tháng

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m. ng b ng b gây ng, c i t o

i u 203.T i c n tr giao thông 1. Ng ng

i nào có m t trong các hành vi sau ây c n tr giao thông ng n ba m i tri u

thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a i khác, thì b ph t ti n t n m tri u không giam gi n hai n m ho c ph t tù t ba tháng n ba n m: ng b ;

a) ào, khoan, x trái phép các công trình giao thông

137

b)

t trái phép ch

ng ng i v t gây c n tr giao thông

ng b ;

c) Tháo d , di chuy n trái phép, làm sai l ch, che khu t ho c phá hu bi n báo hi u, các thi t b an toàn giao thông d) M ng giao c t trái phép qua ng b ; ng b , ng; ng có gi i phân cách;

) L n chi m, chi m d ng v a hè, lòng e) L n chi m hành lang b o v g) Vi ph m quy nh v b o ng b ;

m an toàn giao thông khi thi công trên ng b .

ng b ;

h) Hành vi khác gây c n tr giao thông 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) T i các èo, d c và o n

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

n

ng nguy hi m;

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu n m. 4. Ph m t i trong tr tr ng n u không m i tri u m t n m. i u 204. T i m an toàn a vào s d ng các ph ng ti n giao thông ng b không b o ng h p có kh n ng th c t d n n h u qu c bi t nghiêm ng n hai n c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m nm i

c ng n ch n k p th i, thì b ph t ti n t n m tri u

ng, c i t o không giam gi

n m t n m ho c ph t tù t ba tháng

138

1. Ng không n mm

i nào ch u trách nhi m tr c ti p v vi c i u a vào s d ng ph

ng ho c v tình tr ng k ng b rõ ràng i tri u ng n

thu t mà cho phép

ng ti n giao thông

m b o an toàn k thu t gây thi t h i cho tính m ng ho c thi t h i nghiêm i khác, thì b ph t ti n t m i tri u ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

tr ng cho s c kho , tài s n c a ng n n m n m.

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t ba n m 3. Ng nm i n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m. i không i u ki n i u khi n các

i u 205. T i i u ph

ng ho c giao cho ng ng b

ng ti n giao thông i nào i u

1. Ng ph

ng ho c giao cho ng

i không có gi y phép ho c b ng lái xe nh c a pháp lu t i u khi n các ng

ho c không

các i u ki n khác theo quy

ng ti n giao thông i tri u

ng b gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i i khác, thì b ph t ti n t ba tri u n ba n m ho c ph t tù t m t

nghiêm tr ng cho s c kh e, tài s n c a ng n ba m n m n ba n m.

ng, c i t o không giam gi

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m 3. Ph m t i gây h u qu hai n m. 4. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

n b y n m. nm i

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

139

i u 206. T i t ch c ua xe trái phép 1. Ng g n i nào t ch c trái phép vi c ua xe ô tô, xe máy ho c các lo i xe khác có ng c , thì b ph t ti n t m i tri u ng nn mm i tri u ng, c i t o n ba n m ho c ph t tù t m t n m n n m n m. n

không giam gi

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

a) T ch c ua xe có quy mô l n; b) T ch c cá c c; i có trách nhi m b o m tr t t an toàn giao thông

c) T ch c vi c ch ng l i ng ho c ng

i có trách nhi m gi i tán cu c ua xe trái phép;

d) T ch c ua xe n i t p trung ông dân c ; ) Tháo d các thi t b an toàn kh i ph ng ti n ua;

e) Gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ng i khác;

g) Tái ph m v t i này ho c t i ua xe trái phép. 3. Ph m t i trong tr ng h p tái ph m nguy hi m ho c gây h u qu r t nghiêm nm i l m n m. i hai n m n

tr ng, thì b ph t tù t b y n m 4. Ph m t i gây h u qu hai m

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m

i n m ho c tù chung thân.

140

5. Ng ng.

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u

ng

n ba m

i tri u

i u 207. T i ua xe trái phép 1. Ng i nào ua trái phép xe ô tô, xe máy ho c các lo i xe khác có g n ng c

gây thi t h i cho s c kho , tài s n c a ng thì b ph t ti n t n m tri u ng

i khác ho c ã b x ph t hành chính v c xoá án tích mà còn vi ph m, i tri u ng, c i t o không giam gi

hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a nn mm n ba n m ho c ph t tù t ba tháng 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: n ba n m.

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

n

a) Gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ng i khác; tr n tránh trách nhi m ho c c ý không c u giúp

b) Gây tai n n r i b ch y ng i b n n; c;

c) Tham gia cá c d) Ch ng l i ng

i có trách nhi m b o

m tr t t an toàn giao thông ho c ng

i

có trách nhi m gi i tán cu c ua xe trái phép; ) ua xe n i t p trung ông dân c ; e) Tháo d các thi t b an toàn kh i ph ng ti n ua;

g) Tái ph m v t i này ho c t i t ch c ua xe trái phép.

141

3. Ph m t i trong tr

ng h p tái ph m nguy hi m ho c gây h u qu r t nghiêm nm i l m n m. i hai n m n

tr ng, thì b ph t tù t n m n m 4. Ph m t i gây h u qu hai m 5. Ng ng. i u 208. T i vi ph m quy 1. Ng quy m nh v i n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù t m

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u

ng

n ba m

i tri u

i u khi n ph

ng ti n giao thông

ng s t

i nào ch huy, i u khi n ph nh v an toàn giao thông

ng ti n giao thông

ng s t mà vi ph m

ng s t gây thi t h i cho tính m ng ho c gây i khác, thì b ph t ti n t n ba n m ho c ng, c i t o không giam gi

thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ng i tri u ng n m t tr m tri u n n m n m. ph t tù t m t n m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

a) Không có gi y phép, b ng ho c ch ng ch chuyên môn t c giao; b) Trong tình tr ng dùng r ch t kích thích m nh khác; c) Gây tai n n r i b ch y ng i b n n; i ch huy ho c ng ng s t; u, bia quá n ng quy

ng ng v i nhi m v

nh ho c say do dùng các

tr n tránh trách nhi m ho c c ý không c u giúp

d) Không ch p hành hi u l nh c a ng khi n, gi gìn tr t t , an toàn giao thông

i có th m quy n i u

142

) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu l m n m. 4. Ph m t i trong tr tr ng n u không n m m tháng 5. Ng i tri u n ba n m. i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm ng h p có kh n ng th c t d n ng, c i t o không giam gi n h u qu c bi t nghiêm i tri u ng n c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m nm i

c ng n ch n k p th i, thì b ph t ti n t m

n hai n m ho c ph t tù t sáu

công vi c nh t

n n m n m. ng s t ng s t gây

i u 209. T i c n tr giao thông 1. Ng ng

i nào có m t trong các hành vi sau ây c n tr giao thông

thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a i khác ho c ã b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t m ng, c i t o không giam gi i tri u ng n i tri u n ba n m ho c ph t tù t m t n m này, ch a n mm n n m n m: a) t ch ng ng i v t trên ng s t;

b) Làm xê d ch ray, tà v t; c) Khoan, ào, x trái phép n n d) Làm h ng, thay công trình giao thông ng s t, m ng trái phép qua ng s t;

i, chuy n d ch, che khu t tín hi u, bi n hi u, m c hi u c a ng s t;

143

) qua e) s t;

súc v t i qua

ng s t không theo úng quy i i u khi n; ng ti n không

nh ho c

súc v t kéo xe

ng s t mà không có ng a trái phép ph

ng ti n t t o, ph

c phép ch y lên

ng

g) L n chi m ph m vi gi i h n b o

m an toàn công trình giao thông ng s t. nm

ng s t;

h) Hành vi khác gây c n tr giao thông

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m 3. Ph m t i gây h u qu l m n m. 4. Ph m t i trong tr tr ng n u không m i tri u hai n m. i u 210. T i m an toàn 1. Ng i nào ch u trách nhi m tr c ti p v vi c i u ng ti n giao thông ng s t mà cho phép ng s t rõ ràng không b o a vào s d ng các ph ng ti n giao thông ng h p có kh n ng th c t d n n h u qu

i n m. nm i

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m

c bi t nghiêm ng n ba n

c ng n ch n k p th i, thì b ph t ti n t ba tri u

ng, c i t o không giam gi

n m t n m ho c ph t tù t ba tháng

ng s t không b o

ng ho c v tình tr ng k a vào s d ng ph ng

thu t c a ph

ti n giao thông

m an toàn gây thi t h i cho tính i khác ho c i tri u

m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ng ng nn mm i tri u ng, c i t o không giam gi

ã b x lý k lu t v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t m m tn m n n m n m.

n ba n m ho c ph t tù t

144

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m 3. Ph m t i gây h u qu l m n m. 4. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

nm

i n m. nm i

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m. i không i u ki n i u khi n các

i u 211. T i i u ph

ng ho c giao cho ng ng s t

ng ti n giao thông i nào i u

1. Ng ph

ng ho c giao cho ng

i không có gi y phép ho c b ng lái nh c a pháp lu t ch huy, i u khi n i khác ho c ã b x lý k lu t v hành i tri u ng nn mm i tri u n n m n m. nm i n m. nm i

ho c không

các i u ki n khác theo quy

ng ti n giao thông

ng s t gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i

nghiêm tr ng cho s c kh e, tài s n c a ng ng, c i t o không giam gi

vi này mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t m

n ba n m ho c ph t tù t m t n m

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m 3. Ph m t i gây h u qu l m n m. 4. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m nh v

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m. i u khi n ph ng ti n giao thông ng thu nh

i u 212. T i vi ph m quy 1. Ng i nào i u khi n ph

ng ti n giao thông

ng thu mà vi ph m quy

v an toàn giao thông

ng thu gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i i khác, thì b ph t ti n t m i tri u

nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ng

145

ng

nn mm

i tri u

ng, c i t o không giam gi

n ba n m ho c ph t tù t

m tn m

n n m n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

a) Không có gi y phép, b ng ho c ch ng ch chuyên môn t c giao; b) Trong tình tr ng dùng r ch t kích thích m nh khác; c) Gây tai n n r i b ch y ng i b n n; i ch huy ho c ng ng thu ; u, bia quá n ng quy

ng ng v i nhi m v

nh ho c say do dùng các

tr n tránh trách nhi m ho c c ý không c u giúp

d) Không ch p hành hi u l nh c a ng khi n, gi gìn tr t t , an toàn giao thông ) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu l m n m. 4. Ph m t i trong tr tr ng, n u không m i tri u ba n m. 5. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

i có th m quy n i u

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m

nm

i

ng h p có kh n ng th c t d n

n h u qu

c bi t nghiêm ng n ba n

c ng n ch n k p th i, thì b ph t ti n t n m tri u

ng, c i t o không giam gi

n hai n m ho c ph t tù t sáu tháng

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

146

i u 213. T i c n tr giao thông 1. Ng ng

ng thu ng thu gây ng, c i t o

i nào có m t trong các hành vi sau ây c n tr giao thông i tri u ng nn mm i tri u

thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a i khác, thì b ph t ti n t m không giam gi n ba n m ho c ph t tù t m t n m n n m n m: ng

a) Khoan, ào trái phép làm h h i k t c u c a các công trình giao thông thu ; b) T o ra ch trì báo hi u; c) Di chuy n làm gi m hi u l c, tác d ng c a báo hi u; d) Tháo d báo hi u ho c phá ho i công trình giao thông ) L n chi m lu ng ho c hành lang b o v lu ng giao thông e) Hành vi khác c n tr giao thông ng th y. nm i n m. nm ng thu ; ng thu ; ng ng i v t gây c n tr giao thông ng thu mà không

t và duy

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m 3. Ph m t i gây h u qu l m n m. 4. Ph m t i trong tr tr ng n u không m i tri u hai n m. ng h p có kh n ng th c t d n n h u qu

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m

i

c bi t nghiêm ng n ba n

c ng n ch n k p th i, thì b ph t ti n t n m tri u

ng, c i t o không giam gi

n m t n m ho c ph t tù t ba tháng

147

i u 214. T i m an toàn 1. Ng ph

a vào s d ng các ph

ng ti n giao thông

ng thu không b o

i nào ch u trách nhi m tr c ti p v vi c i u ng ti n giao thông ng thu rõ ràng không b o

ng ho c v tình tr ng k a vào s d ng i m an toàn gây thi t h i

thu t c a ph

ng thu mà cho phép

ng ti n giao thông

cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ng v t i này, ch a ng nn mm m tn m c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t m i tri u ng, c i t o không giam gi

khác ho c ã b x lý k lu t, x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án i tri u n ba n m ho c ph t tù t

n n m n m. nm i n m. nm i

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m 3. Ph m t i gây h u qu l m n m. 4. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m. i không i u ki n i u khi n các

i u 215. T i i u ph

ng ho c giao cho ng ng thu

ng ti n giao thông i nào i u

1. Ng

ng ho c giao cho ng

i không có gi y phép ho c b ng lái nh c a pháp lu t i u khi n ph ng

ho c không ti n giao thông

các i u ki n khác theo quy

ng thu gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm i khác ho c ã b x lý k lu t, x ph t hành c xoá án tích mà còn vi i tri u ng, c i t o không ng nn mm

tr ng cho s c kh e, tài s n c a ng ph m, thì b ph t ti n t m giam gi i tri u

chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a n ba n m ho c ph t tù t m t n m

n n m n m.

148

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m 3. Ph m t i gây h u qu l m n m. 4. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

nm

i n m. nm i

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

i u 216. T i vi ph m quy 1. Ng thông m

nh i u khi n tàu bay nh v an toàn giao c bi t nghiêm tr ng ng nn m n

i nào ch huy, i u khi n tàu bay mà vi ph m các quy ng không, có kh n ng th c t d n ng, c i t o không giam gi n h u qu

n u không i tri u n m n m.

c ng n ch n k p th i, thì b ph t ti n t n m tri u

n ba n m ho c ph t tù t m t n m

2. Ph m t i gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ng i khác, thì b ph t tù t ba n m nm i n m. nm il m

3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m n m. 4. Ph m t i gây h u qu hai m 5. Ng i n m. i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m

i hai n m

n

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m. ng không

i u 217. T i c n tr giao thông

149

1. Ng c a ng tri u

i nào có m t trong các hành vi sau ây c n tr giao thông

ng không

gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n i khác ho c ã b x lý k lu t, x ph t hành chính v hành vi này ho c ã c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t m ng, c i t o không giam gi i ng nn mm i tri u n ba n m ho c ph t b k t án v t i này, ch a tù t m t n m a) t các ch n n m n m: ng ng i v t c n tr giao thông ng không;

b) Di chuy n trái phép, làm sai l ch, che khu t, ho c phá hu các bi n hi u, tín hi u an toàn giao thông ng không;

c) S d ng sai ho c làm nhi u các t n s thông tin liên l c; d) Cung c p thông tin sai l c gây nguy hi m cho chuy n bay; ) Làm h h ng trang thi t b c a sân bay ho c trang thi t b ph tr khác; e) Hành vi khác c n tr giao thông 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m: i có trách nhi m tr c ti p b o m an toàn giao thông ng không; ng không ng không. ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n

a) Là ng

ho c tr c ti p qu n lý các thi t b an toàn giao thông b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu l m n m.

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m

nm

i

150

4. Ph m t i có kh n ng th c t d n t o không giam gi 5. Ng

n h u qu

c bi t nghiêm tr ng, n u không n hai m i tri u ng, c i n ba n m.

c ng n ch n k p th i, thì b ph t ti n t n m tri u

n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t i u 218. T i m an toàn 1. Ng

n n m n m. ng ti n giao thông ng không không b o

a vào s d ng ph

i nào có trách nhi m tr c ti p v vi c i u ng ti n giao thông

ng ho c v tình tr ng k thu t a vào s d ng các ph ng nn m

c a các ph n m.

ng không mà cho

ti n rõ ràng không b o

m an toàn k thu t, thì b ph t tù t m t n m

2. Ph m t i gây thi t h i cho tính m ng ho c thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ng i khác, thì b ph t tù t ba n m nm i n m. nm il m

3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t tám n m n m. 4. Ph m t i gây h u qu hai m 5. Ng i n m. i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m

i hai n m

n

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m. i không i u ki n i u khi n các

i u 219. T i i u ph

ng ho c giao cho ng ng không

ng ti n giao thông

151

1. Ng

i nào i u

ng ho c giao cho ng

i không có b ng lái ho c không n n m n m.

các

i u ki n khác theo quy

nh c a pháp lu t i u khi n ph

ng ti n giao thông

ng không, thì b ph t tù t m t n m

2. Ph m t i gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ng i khác, thì b ph t tù t ba n m nm i n m. nm il m

3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t tám n m n m. 4. Ph m t i gây h u qu hai m 5. Ng i n m. i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m

i hai n m

n

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

i u 220. T i vi ph m quy thông 1. Ng

nh v duy tu, s a ch a, qu n lý các công trình giao

i nào có trách nhi m trong vi c duy tu, s a ch a, qu n lý các công trình ng b , ng s t, ng thu , ng không mà vi ph m các quy i khác, thì b ph t n ba n m

giao thông

nh v duy tu, s a ch a, qu n lý các công trình ó gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ng ti n t n m tri u ng n m t tr m tri u n ba n m. n b y n m. nm i ho c ph t tù t sáu tháng ng, c i t o không giam gi

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m 3. Ph m t i gây h u qu l m n m.

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

152

4. Ng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u n n m n m.

ng

nn mm

i tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 221. T i chi m o t tàu bay, tàu thu 1. Ng i nào dùng v l c, e do dùng v l c ho c dùng các th nm o n khác nh m i l m n m. i hai n m

chi m o t tàu bay ho c tàu thu , thì b ph t tù t b y n m 2. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

a) Có t ch c; b) S d ng v khí ho c ph c) Gây th ng ti n nguy hi m; i khác;

ng tích ho c gây t n h i cho s c kh e c a ng

d) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i làm ch t ng ph t tù hai m 4. Ng i ho c gây h u qu c bi t nghiêm tr ng khác, thì b

i n m ho c tù chung thân. n n m n m. c

i ph m t i còn b ph t qu n ch ho c c m c trú t m t n m

i u 222. T i i u khi n tàu bay vi ph m các quy C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam 1. Ng thu c tr

nh v hàng không c a n

i nào i u khi n tàu bay vào ho c ra kh i Vi t Nam mà vi ph m các quy c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam n u không i u 80 và i u 81 c a B lu t này, thì b ph t ti n ng h p quy nh t i

nh v hàng không c a n

153

t m t tr m tri u n m.

ng

n ba tr m tri u

ng ho c ph t tù t sáu tháng

n ba

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng thì b ph t ti n t ba tr m tri u n m tr m tri u ng ho c ph t tù t hai n m n b y n m.

ng

n

3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c ti n t n m tr m tri u n m. 4. Ph ng ti n bay có th b t ch thu. ng nm tt

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t nm i

ng ho c b ph t tù t n m n m

i u 223. T i i u khi n ph c an 1. Ng n

ng ti n hàng h i vi ph m các quy

nh v hàng h i

c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam i nào i u khi n tàu thu hay ph ng ti n hàng h i khác vào ho c ra kh i nh v hàng h i c a ng h p quy i tri u ng nh n

Vi t Nam ho c i qua lãnh h i Vi t Nam mà vi ph m các quy c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam, n u không thu c tr t i i u 80 và hai tr m tri u

i u 81 c a B lu t này, thì b ph t ti n t n m m ng ho c ph t tù t ba tháng n hai n m.

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng thì b ph t ti n t hai tr m tri u n m tr m tri u ng ho c ph t tù t m t n m n ba n m.

ng

n

3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c ti n t n m tr m tri u b y n m. 4. Ph ng ti n hàng h i có th b t ch thu. ng n tám tr m tri u

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t ng ho c ph t tù t ba n m n

154

i u 224. T i phát tán vi rút, ch ng trình tin h c có tính n ng gây h i cho ho t ng c a m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet, thi t b s 1. m tr t Ng i nào c ý phát tán vi rút, ch ng trình tin h c có tính n ng gây h i cho ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet, thi t b s gây h u qu nghiêm ng, thì b ph t ti n t hai m i tri u ng n hai tr m tri u ng ho c ph t tù m t n m n n m n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng; c) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i hai n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m

n

a) i v i h th ng d li u thu c bí m t nhà n ninh, qu c phòng;

c; h th ng thông tin ph c v an

b) i v i c s h t ng thông tin qu c gia; h th ng thông tin i u hành l i i n qu c gia; h th ng thông tin tài chính, ngân hàng; h th ng thông tin i u khi n giao thông; c) Gây h u qu c bi t nghiêm tr ng.

4. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u ng n n m m i tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 225. T i c n tr ho c gây r i lo n ho t thông, m ng Internet, thi t b s ng c a m ng máy tính, m ng vi n

1. Ng i nào th c hi n m t trong các hành vi sau ây gây h u qu nghiêm tr ng n u không thu c tr ng h p quy nh t i i u 224 và i u 226a c a B lu t này,

155

thì b ph t ti n t hai m n m n n m n m:

i tri u

ng

n hai tr m tri u

ng ho c ph t tù t m t

a) T ý xóa, làm t n h i ho c thay

i ph n m m, d li u thi t b s ;

b) Ng n ch n trái phép vi c truy n t i d li u c a m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet, thi t b s ; c) Hành vi khác c n tr ho c gây r i lo n ho t vi n thông, m ng Internet, thi t b s . 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) L i d ng quy n qu n tr m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet; c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng; 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i hai n m: ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m n ng c a m ng máy tính, m ng

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

a) i v i h th ng d li u thu c bí m t nhà n ninh, qu c phòng;

c; h th ng thông tin ph c v an

b) i v i c s h t ng thông tin qu c gia; h th ng thông tin i u hành l i i n qu c gia; h th ng thông tin tài chính, ngân hàng; h th ng thông tin i u khi n giao thông; c) Gây h u qu c bi t nghiêm tr ng.

4. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u ng n n m m i tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 226. T i a ho c s d ng trái phép thông tin m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet

156

1. Ng i nào th c hi n m t trong các hành vi sau ây xâm ph m l i ích c a c quan, t ch c, cá nhân, xâm ph m tr t t , an toàn xã h i gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t m i tri u ng n m t tr m tri u ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c b ph t tù t sáu tháng n ba n m: a) a lên m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet nh ng thông tin trái v i quy nh c a pháp lu t, n u không thu c tr ng h p quy nh t i i u 88 và i u 253 c a B lu t này; b) Mua bán, trao i, t ng cho, s a ch a, thay i ho c công khai hóa nh ng thông tin riêng h p pháp c a c quan, t ch c, cá nhân khác trên m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet mà không c phép c a ch s h u thông tin ó; c) Hành vi khác s d ng trái phép thông tin trên m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) L i d ng quy n qu n tr m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet; c) Thu l i b t chính t m t tr m tri u d) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c ng tr lên; c bi t nghiêm tr ng. ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t hai m i tri u ng n hai tr m tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 226a. T i truy c p b t h p pháp vào m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet ho c thi t b s c a ng i khác 1. Ng i nào c ý v t qua c nh báo, mã truy c p, t ng l a, s d ng quy n qu n tr c a ng i khác ho c b ng ph ng th c khác truy c p b t h p pháp vào m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet ho c thi t b s c a ng i khác chi m quy n i u khi n; can thi p vào ch c n ng ho t ng c a thi t b s ; l y c p, thay

157

i, h y ho i, làm gi d li u ho c s d ng trái phép các d ch v , thì b ph t ti n t hai m i tri u ng n hai tr m tri u ng ho c ph t tù t m t n m n n m n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) Thu l i b t chính l n; d) Gây h u qu nghiêm tr ng; ) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i hai n m: ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m n ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n

a) i v i h th ng d li u thu c bí m t nhà n ninh, qu c phòng;

c; h th ng thông tin ph c v an

b) i v i c s h t ng thông tin qu c gia; h th ng thông tin i u hành l i i n qu c gia; h th ng thông tin tài chính, ngân hàng; h th ng thông tin i u khi n giao thông; c) Thu l i b t chính r t l n ho c c bi t l n; c bi t nghiêm tr ng.

d) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c

4. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u ng n n m m i tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 226b. T i s d ng m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet ho c thi t b s th c hi n hành vi chi m o t tài s n

158

1. Ng i nào s d ng m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet ho c thi t b s th c hi n m t trong nh ng hành vi sau ây, thì b ph t ti n t m i tri u ng n m t tr m tri u ng ho c ph t tù t m t n m n n m n m: a) S d ng thông tin v tài kho n, th ngân hàng c a c quan, t ch c, cá nhân chi m o t ho c làm gi th ngân hàng nh m chi m o t tài s n c a ch th ho c thanh toán hàng hóa, d ch v ; b) Truy c p b t h p pháp vào tài kho n c a c quan, t ch c, cá nhân nh m chi m o t tài s n; c) L a o trong th ng m i i n t , kinh doanh ti n t , huy ng v n tín d ng, mua bán và thanh toán c phi u qua m ng nh m chi m o t tài s n c a c quan, t ch c, cá nhân; d) Hành vi khác nh m chi m o t tài s n c a c quan, t ch c, cá nhân. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) Có tính ch t chuyên nghi p; d) Chi m o t tài s n có giá tr t n m m ng; ) Gây h u qu nghiêm tr ng; e) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n i tri u ng nd i hai tr m tri u ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n

a) Chi m o t tài s n có giá tr t hai tr m tri u ng;

ng

nd

i n m tr m tri u

159

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr ng h p sau ây, thì b ph t tù t m n m n hai m i n m ho c tù chung thân: a) Chi m o t tài s n có giá tr t n m tr m tri u b) Gây h u qu c bi t nghiêm tr ng. ng tr lên; i hai

5. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u ng n m t tr m tri u ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 227. T i vi ph m quy nh ng n i ông ng 1. Ng i nh v an toàn lao ng, v sinh lao ng, v an toàn n ba nh v an toàn lao ng, v sinh lao ng, v an toàn

i nào vi ph m quy

nh ng n i ông ng

i gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng i khác, thì b ph t c i t o không giam gi n n m n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n

cho s c kho , tài s n c a ng n m ho c ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

a) Là ng

i có trách nhi m v an toàn lao i;

ng, v sinh lao

ng, v an toàn

nh ng n i ông ng

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu hai n m. c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m nm i

160

4. Ph m t i trong tr tr ng n u không

ng h p có kh n ng th c t d n n ba n m.

n h u qu

c bi t nghiêm n ba

c ng n ch n k p th i, thì b ph t c i t o không giam gi

n m ho c ph t tù t sáu tháng 5. Ng c m

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u

nn mm

i tri u

ng,

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

nh t m t n m

n n m n m. i u 228. T i vi ph m quy 1. Ng nh v s d ng lao ng tr em

i nào s d ng tr em làm nh ng công vi c n ng nh c, nguy hi m ho c ti p c h i theo danh m c mà Nhà n ng nn mm i tri u c quy nh gây h u qu n

xúc v i các ch t

nghiêm tr ng, ho c ã b x ph t hành chính v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t n m tri u ng, c i t o không giam gi hai n m ho c ph t tù t ba tháng 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Ph m t i nhi u l n; b) i v i nhi u tr em; c bi t nghiêm tr ng. ng n hai m i tri u n hai n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c 3. Ng ng. i u 229. T i vi ph m quy

i ph m t i còn có th b ph t ti n t hai tri u

nh v xây d ng gây h u qu nghiêm tr ng

161

1. Ng

i nào vi ph m quy

nh v xây d ng trong các l nh v c kh o sát, thi t k , ng h p quy i tri u ng nh t i i u 220 c a B lu t này ng, c i t o

thi công, s d ng nguyên li u, v t li u, máy móc, nghi m thu công trình hay các l nh v c khác n u không thu c tr c a ng i khác, thì b ph t ti n t m gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n n m t tr m tri u n n m n m. n không giam gi n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m: i có ch c v , quy n h n;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

a) Là ng

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu m i n m. i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u n n m n m. ng nn mm i tri u nh t c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t tám n m n hai

4. Ng

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 230. T i ch t o, tàng tr , v n chuy n, s d ng, mua bán trái phép ho c chi m o t v khí quân d ng, ph 1. Ng ng ti n k thu t quân s

i nào ch t o, tàng tr , v n chuy n, s d ng, mua bán trái phép ho c chi m ng ti n k thu t quân s , thì b ph t tù t m t n m n

o t v khí quân d ng, ph b y n m.

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i hai n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m

n

162

a) Có t ch c; b) V t ph m pháp có s l ng l n;

c) V n chuy n, mua bán qua biên gi i; d) Gây h u q a nghiêm tr ng; ) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr nm i l m n m: ng r t l n; ng h p sau ây, thì b ph t tù t m in m

a) V t ph m pháp có s l

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n hai m ng h p sau ây, thì b ph t tù t m il m

i n m ho c tù chung thân: ng c bi t l n;

a) V t ph m pháp có s l b) Gây h u qu 5. Ng

c bi t nghiêm tr ng. ng nn mm i tri u

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u

ng, ph t qu n ch ho c c m c trú t m t n m i u 230a. T i kh ng b

n n m n m.

1. Ng i nào nh m gây ra tình tr ng ho ng s trong công chúng mà xâm ph m tính m ng c a ng i khác ho c phá h y tài s n c a c quan, t ch c, cá nhân, thì b ph t tù t m i n m n hai m i n m, tù chung thân ho c t hình.

163

2. Ph m t i trong tr ng h p xâm ph m t do thân th , s c kh e ho c chi m gi , làm h h i tài s n c a c quan, t ch c, cá nhân, thì b ph t tù t n m n m n m i l m n m. 3. Ph m t i trong tr ng h p e d a th c hi n m t trong các hành vi quy nh t i kho n 1 i u này ho c có nh ng hành vi khác uy hi p tinh th n, thì b ph t tù t hai n m n b y n m. 4. Ng i ph m t i còn có th b ph t qu n ch , c m c trú t m t n m n m, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n. i u 230b. T i tài tr kh ng b 1. Ng i nào huy ng, h tr ti n, tài s n d i b t k hình th c nào cho t ch c, cá nhân kh ng b , thì b ph t tù t n m n m n m i n m. 2. Ng i ph m t i còn có th b ph t qu n ch , c m c trú t m t n m n m, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n. i u 231. T i phá hu công trình, ph 1. Ng nn m nn m

ng ti n quan tr ng v an ninh qu c gia ng ti n giao thông v n t i, thông tin -

i nào phá hu công trình ho c ph

liên l c, công trình i n, d n ch t n u không thu c tr ba n m nm ng h p quy

t, công trình thu l i ho c công trình quan nh t i i u 85 c a B lu t này, thì b ph t tù t

tr ng khác v an ninh, qu c phòng, kinh t , khoa h c - k thu t, v n hoá và xã h i, i hai n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t m in m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m

i n m, tù chung thân ho c t hình:

a) Có t ch c; b) Gây h u qu c bi t nghiêm tr ng;

c) Tái ph m nguy hi m.

164

3. Ng

i ph m t i còn có th b ph t qu n ch t m t n m

n n m n m.

i u 232. T i ch t o, tàng tr , v n chuy n, s d ng, mua bán trái phép ho c chi m o t v t li u n 1. Ng i nào ch t o, tàng tr , v n chuy n, s d ng, mua bán trái phép ho c chi m n n m n m. n

o t v t li u n , thì b ph t tù t m t n m 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

a) Có t ch c; b) V t ph m pháp có s l ng l n;

c) V n chuy n, mua bán qua biên gi i; d) Gây h u q a nghiêm tr ng; ) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: ng r t l n; ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n

a) V t ph m pháp có s l

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n hai m ng h p sau ây, thì b ph t tù t m il m

i n m ho c tù chung thân: ng c bi t l n;

a) V t ph m pháp có s l

165

b) Gây h u qu 5. Ng

c bi t nghiêm tr ng. ng nn mm i tri u

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u

ng, ph t qu n ch ho c c m c trú t m t n m

n n m n m.

i u 233. T i ch t o, tàng tr , v n chuy n, s d ng, mua bán trái phép ho c chi m o t v khí thô s ho c công c h tr 1. Ng i nào ch t o, tàng tr , v n chuy n, s d ng, mua bán trái phép ho c chi m c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t tù

o t v khí thô s ho c công c h tr , ã b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a t ba tháng n hai n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m n

2. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n m: a) Có t ch c; b) V t ph m pháp có s l ng l n;

c) V n chuy n, mua bán qua biên gi i; d) Gây h u qu nghiêm tr ng; ) Tái ph m nguy hi m. 3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u ng nn mm i tri u

ng, ph t qu n ch ho c c m c trú t m t n m i u 234. T i vi ph m quy

n n m n m.

nh v qu n lý v khí, v t li u n , công c h tr

166

1. Ng

i nào vi ph m quy

nh v qu n lý vi c s n xu t, s a ch a, trang b , s

d ng, b o qu n, l u gi , v n chuy n, mua bán v khí, v t li u n , công c h tr gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ng i khác, thì b ph t tù t m t n m n n m n m. nm i n m. in m n

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m 3. Ph m t i gây h u qu m i l m n m. ng h p có kh n ng th c t d n n ba n m. n h u qu

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m

4. Ph m t i trong tr tr ng n u không

c bi t nghiêm n ba

c ng n ch n k p th i, thì b ph t c i t o không giam gi

n m ho c ph t tù t sáu tháng 5. Ng

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

i u 235. T i thi u trách nhi m trong vi c gi v khí, v t li u n , công c h tr gây h u qu nghiêm tr ng 1. Ng ng i nào c giao v khí, v t li u n , công c h tr mà thi u trách nhi m i khác, thì b ph t n n m n m.

i khác s d ng v khí, v t li u n , công c h tr gây thi t h i cho tính m ng n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ng c i t o không giam gi

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t ba n m 3. Ng nm i n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

167

i u 236. T i s n xu t, tàng tr , v n chuy n, s d ng, mua bán trái phép ho c chi m o t ch t phóng x 1. Ng i nào s n xu t, tàng tr , v n chuy n, s d ng, mua bán trái phép ho c n b y n m. n

chi m o t ch t phóng x , thì b ph t tù t hai n m 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i hai n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m

a) Có t ch c; b) V t ph m pháp có s l ng l n;

c) V n chuy n, mua bán qua biên gi i; d) Gây h u q a nghiêm tr ng; ) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr nm i l m n m: ng r t l n; ng h p sau ây, thì b ph t tù t m in m

a) V t ph m pháp có s l

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n hai m ng h p sau ây, thì b ph t tù t m il m

i n m ho c tù chung thân: ng c bi t l n;

a) V t ph m pháp có s l b) Gây h u qu

c bi t nghiêm tr ng.

168

5. Ng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u

ng

nn mm

i tri u

ng, ph t qu n ch ho c c m c trú t m t n m i u 237. T i vi ph m quy 1. Ng i nào vi ph m quy

n n m n m.

nh v qu n lý ch t phóng x nh v qu n lý vi c s n xu t, trang b , s d ng, b o n c ng n ch n k p th i, thì b ph t c i t o không n ba n m. i

qu n, l u gi , v n chuy n, mua bán ch t phóng x , có kh n ng th c t d n h u qu nghiêm tr ng n u không giam gi n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i trong tr

ng h p gây thi t h i cho tính m ng, s c kho c a ng nm i n m. nm

khác, thì b ph t tù t ba n m

3. Ph m t i gây h u q a r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m n m. 4. Ph m t i gây h u q a hai m 5. Ng i n m. i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m

il m

il mn m

n

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

i u 238. T i s n xu t, tàng tr , v n chuy n, s d ng ho c mua bán trái phép ch t cháy, ch t 1. Ng ch t c

i nào s n xu t, tàng tr , v n chuy n, s d ng, mua bán trái phép ch t cháy, c, thì b ph t tù t m t n m n n m n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

169

a) Có t ch c; b) V t ph m pháp có s l ng l n;

c) V n chuy n, mua bán qua biên gi i; d) Gây h u q a nghiêm tr ng; ) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: ng r t l n; ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n

a) V t ph m pháp có s l

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n hai m ng h p sau ây, thì b ph t tù t m il m

i n m ho c tù chung thân: ng c bi t l n;

a) V t ph m pháp có s l b) Gây h u qu 5. Ng

c bi t nghiêm tr ng. ng nn mm i tri u

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u

ng, ph t qu n ch ho c c m c trú t m t n m i u 239. T i vi ph m quy 1. Ng i nào vi ph m quy

n n m n m. c

nh v qu n lý ch t cháy, ch t

nh v qu n lý vi c s n xu t, trang b , s d ng, b o c gây thi t h i cho tính i khác, thì b

qu n, l u gi , v n chuy n ho c mua bán ch t cháy, ch t ph t tù t m t n m n n m n m.

m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ng

170

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m 3. Ph m t i gây h u qu l m n m. 4. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

nm

i n m. nm i

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

i u 240. T i vi ph m quy 1. Ng i nào vi ph m quy

nh v phòng cháy, ch a cháy nh v phòng cháy, ch a cháy gây thi t h i cho tính i khác, thì b n n m n m. n tám n m. nm i n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ng ph t c i t o không giam gi

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m 3. Ph m t i gây h u qu hai n m. 4. Ph m t i trong tr tr ng n u không gi 5. Ng ng h p có kh n ng th c t d n n hai n m. ng n h u qu

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m

c bi t nghiêm

c ng n ch n k p th i, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam

n hai n m ho c b ph t tù t ba tháng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u n n m n m.

nn mm

i tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 241. T i vi ph m quy

nh v an toàn v n hành công trình i n

171

1. Ng

i nào có m t trong các hành vi sau ây gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng n ba n m:

b x lý k lu t, x ph t hành chính v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t c i t o không giam gi

a) Cho phép xây nhà, công trình ho c t ý xây nhà, công trình trong ph m vi hành lang b o v an toàn công trình i n; b) Gây n , gây cháy, t r ng làm n ng r y, làm cây nh h ng n an toàn

v n hành công trình i n; c) ào h , óng c c, xây nhà lên hành lang b o v d) Th neo tàu, thuy n trong hành lang b o v sông, lòng bi n ã có thông báo ho c bi n báo. 2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m 3. Ph m t i gây h u qu n m. 4. Ph m t i trong tr tr ng n u không ng h p có kh n ng th c t d n n hai n m. m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm n h u qu c bi t nghiêm n n b y n m. nm i ng cáp i n ng m; ng cáp i n ng m t lòng

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

c ng n ch n k p th i, thì b ph t c i t o không giam gi

hai n m ho c ph t tù t ba tháng 5. Ng

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

công vi c nh t

n n m n m. nh v khám b nh, ch a b nh, s n xu t, pha ch

i u 242. T i vi ph m quy

thu c, c p phát thu c, bán thu c ho c d ch v y t khác

172

1. Ng nh t i

i nào vi ph m quy

nh v khám b nh, ch a b nh, s n xu t, pha ch , c p ng h p quy

phát thu c, bán thu c ho c d ch v y t khác, n u không thu c tr nghiêm tr ng cho s c kho c a ng ph m, thì b ph t tù t m t n m

i u 201 c a B lu t này, gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i i khác ho c ã b x lý k lu t, x ph t hành c xoá án tích mà còn vi

chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a n n m n m.

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m 3. Ph m t i gây h u qu l m n m. 4. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u n n m n m. ng

nm

i n m. nm i

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t t t b y n m

nn mm

i tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 243. T i phá thai trái phép 1. Ng i nào th c hi n vi c phá thai trái phép cho ng i khác gây thi t h i cho i ó ho c ã b n ba n m

tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho c a ng

x lý k lu t, x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t c i t o không giam gi ho c b ph t tù t m t n m n n m n m. nm i n m. nm i

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m 3. Ph m t i gây h u qu l m n m.

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m

173

4. Ng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u n n m n m.

ng

nn mm

i tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 244. T i vi ph m quy 1. Ng

nh v v sinh an toàn th c ph m

i nào ch bi n, cung c p ho c bán th c ph m mà bi t rõ là th c ph m m tiêu chu n v sinh an toàn gây thi t h i cho tính m ng ho c gây i tiêu dùng, thì b ph t tù t m t n m

không b o

thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho c a ng n n m n m.

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m 3. Ph m t i gây h u qu l mn m 4. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u n n m n m. ng

nm

i n m. nm i

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m

nn mm

i tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 245. T i gây r i tr t t công c ng 1. Ng i nào gây r i tr t t công c ng gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x c xoá án tích ng, c i t o ng nm i tri u

ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t m t tri u không giam gi n hai n m ho c ph t tù t ba tháng n hai n m.

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

n

a) Có dùng v khí ho c có hành vi phá phách;

174

b) Có t ch c; c) Gây c n tr giao thông nghiêm tr ng ho c gây ình tr ho t d) Xúi gi c ng ) Hành hung ng i khác gây r i; i can thi p b o v tr t t công c ng; ng công c ng;

e) Tái ph m nguy hi m. i u 246. T i xâm ph m thi th , m m , hài c t 1. Ng giam gi i nào ào, phá m m , chi m o t nh ng n m t n m ho c ph t tù t ba tháng v t trong m , trên m

ho c có hành vi khác xâm ph m thi th , m m , hài c t, thì b ph t c i t o không n hai n m. n n m n m.

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng thì b ph t tù t m t n m i u 247. T i hành ngh mê tín, d 1. Ng i nào dùng bói toán, oan

ng bóng ho c các hình th c mê tín, d

oan khác

gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a tri u ng nn mm tù t sáu tháng n ba n m. i ho c gây h u qu i n m. ng n ba m i tri u ng. c bi t nghiêm tr ng khác, thì b c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t n m i tri u ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t

2. Ph m t i làm ch t ng ph t tù t ba n m 3. Ng nm

i ph m t i còn có th b ph t ti n t ba tri u

i u 248. T i ánh b c

175

1. Ng i nào ánh b c trái phép d i b t k hình th c nào c thua b ng ti n hay hi n v t có giá tr t hai tri u ng n d i n m m i tri u ng ho c d i hai tri u ng nh ng ã b k t án v t i này ho c t i quy nh t i i u 249 c a B lu t này, ch a c xóa án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t n m tri u ng n n m m i tri u ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t ba tháng n ba n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có tính ch t chuyên nghi p; b) Ti n ho c hi n v t dùng ánh b c có giá tr t n m m c) Tái ph m nguy hi m. 3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t ba tri u ng n ba m i tri u ng. i tri u ng tr lên; ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

i u 249. T i t ch c ánh b c ho c gá b c 1. Ng i nào t ch c ánh b c ho c gá b c trái phép v i quy mô l n ho c ã b x nh t i i u này và i u 248 c a B lu t này ng ho c ph t tù t m t n m c xóa án tích mà còn vi ph m,

ph t hành chính v hành vi quy thì b ph t ti n t m n n m n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m: i tri u ng

ho c ã b k t án v m t trong các t i này, ch a n ba tr m tri u

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

a) Có tính ch t chuyên nghi p; b) Thu l i b t chính l n, r t l n ho c c) Tái ph m nguy hi m. c bi t l n;

176

3. Ng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u

ng

n m t tr m tri u

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n. i u 250. T i ch a ch p ho c tiêu th tài s n do ng 1. Ng ng i nào không h a h n tr i khác ph m t i mà có

c mà ch a ch p, tiêu th tài s n bi t rõ là do ng nn mm i tri u n ba n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

i khác ph m t i mà có, thì b ph t ti n t n m tri u ng, ph t c i t o không giam gi

n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Có t ch c; b) Có tính ch t chuyên nghi p ; c) Tài s n, v t ph m pháp có giá tr l n; d) Thu l i b t chính l n; ) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m: ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m n ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

a) Tài s n, v t ph m pháp có giá tr r t l n; b) Thu l i b t chính r t l n. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n

177

a) Tài s n, v t ph m pháp có giá tr b) Thu l i b t chính 5. Ng c bi t l n.

c bi t l n;

i ph m t i còn có th b ph t ti n t ba tri u

ng

n ba m

i tri u

ng,

t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n ho c m t trong hai hình ph t này. i u 251. T i r a ti n 1. Ng i nào th c hi n m t trong các hành vi sau ây, thì b ph t tù t m t n m n n m n m: a) Tham gia tr c ti p ho c gián ti p vào giao d ch tài chính, ngân hàng ho c giao d ch khác liên quan n ti n, tài s n bi t rõ là do ph m t i mà có nh m che gi u ngu n g c b t h p pháp c a ti n, tài s n ó; b) S d ng ti n, tài s n bi t rõ là do ph m t i mà có vào vi c ti n hành các ho t ng kinh doanh ho c ho t ng khác; c) Che gi u thông tin v ngu n g c, b n ch t th c s , v trí, quá trình di chuy n ho c quy n s h u i v i ti n, tài s n bi t rõ là do ph m t i mà có ho c c n tr vi c xác minh các thông tin ó; d) Th c hi n m t trong các hành vi quy nh t i các i m a, b và c kho n này v i ti n, tài s n bi t rõ là có c t vi c chuy n d ch, chuy n nh ng, chuy n ti n, tài s n do ph m t i mà có. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m: a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) Ph m t i nhi u l n; d) Có tính ch t chuyên nghi p; ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m i i

n

178

) Dùng th

o n tinh vi, x o quy t;

e) Ti n, tài s n ph m t i có giá tr l n; g) Thu l i b t chính l n; h) Gây h u qu nghiêm tr ng; i) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: ng h p sau ây, thì b ph t tù t tám n m n

a) Ti n, tài s n ph m t i có giá tr r t l n ho c b) Thu l i b t chính r t l n ho c c bi t l n;

c bi t l n;

c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c

c bi t nghiêm tr ng.

4. Ng i ph m t i còn có th b t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, ph t ti n n ba l n s ti n ho c giá tr tài s n ph m t i, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t n m n n m n m. i u 252. T i d d , ép bu c ho c ch a ch p ng 1. Ng i nào d d , ép bu c ng i ch a thành niên ph m pháp ng ph m t i, s ng sa

i ch a thành niên ho t

o ho c ch a ch p ng n n m n m.

i ch a thành niên ph m pháp, thì b ph t tù t m t n m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i hai n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

a) Có t ch c; b) D d , ép bu c, ch a ch p, lôi kéo nhi u ng i;

179

c)

i v i tr em d

i 13 tu i; c bi t nghiêm tr ng;

d) Gây h u qu nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng ho c ) Tái ph m nguy hi m. 3. Ng Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t ba tri u i ph m t i thu c tr ng h p quy

ng

n ba m

i tri u

ng.

nh t i i m kho n 2 i u này, thì còn có

th b ph t qu n ch t m t n m

n n m n m. i tru

i u 253. T i truy n bá v n hoá ph m 1. Ng

i nào làm ra, sao chép, l u hành, v n chuy n, mua bán, tàng tr nh m ph i i tru thu c m t trong ng nn mm i tri u n ba n m:

bi n sách, báo, tranh, nh, phim, nh c ho c nh ng v t ph m khác có tính ch t tru , c ng nh có hành vi khác truy n bá v n hoá ph m các tr ng h p sau ây, thì b ph t ti n t n m tri u ng, c i t o không giam gi a) V t ph m pháp có s l b) Ph bi n cho nhi u ng

n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

ng l n; i; c

c) ã b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a xoá án tích mà còn vi ph m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m: ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

a) Có t ch c; b) V t ph m pháp có s l ng r t l n;

180

c)

i v i ng

i ch a thành niên;

d) Gây h u qu nghiêm tr ng; ) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: ng c bi t l n; c bi t nghiêm tr ng. ng n ba m i tri u ng. ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n

a) V t ph m pháp có s l

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c 4. Ng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t ba tri u

i u 254. T i ch a m i dâm 1. Ng i nào ch a m i dâm thì b ph t tù t m t n m n b y n m. n

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m

a) Có t ch c; b) C ng b c m i dâm;

c) Ph m t i nhi u l n ; d) i v i ng i ch a thành niên t 16 tu i nd i 18 tu i;

) Gây h u qu nghiêm tr ng; e) Tái ph m nguy hi m.

181

3. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m a) i n m: 13 tu i nd

ng h p sau ây, thì b ph t tù t m

i hai n m

i v i tr em t

i 16 tu i;

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i gây h u qu chung thân. 5. Ng n m. i u 255. T i môi gi i m i dâm 1. Ng i nào d d ho c d n d t ng i m i dâm thì b ph t tù t sáu tháng n i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u ng n m t tr m tri u nn m c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù hai m i n m ho c tù

ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, ph t qu n ch t m t n m

n m n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m a) i n m: i v i ng i ch a thành niên t 16 tu i nd i 18 tu i; ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n

b) Có t ch c; c) Có tính ch t chuyên nghi p; d) Ph m t i nhi u l n ; ) Tái ph m nguy hi m; e) i v i nhi u ng i;

182

g) Gây h u qu nghiêm tr ng khác. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m a) i l m n m: i v i tr em t 13 tu i nd i 16 tu i; ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i gây h u qu hai m 5. Ng i n m. i ph m t i còn có th b ph t ti n t m t tri u i ch a thành niên i ch a thành niên t 16 tu i nd i 18 tu i, thì b ng nm i tri u ng. c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m i hai n m n

i u 256. T i mua dâm ng 1. Ng i nào mua dâm ng

ph t tù t m t n m

n n m n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n

2. Ph m t i thu c m t trong các tr tám n m: a) Ph m t i nhi u l n; b) Mua dâm tr em t 13 tu i

nd

i 16 tu i; ng t t t 31% n 60%. n

c) Gây t n h i cho s c kh e c a n n nhân mà t l th 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: i v i tr em t 13 tu i nd

ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m

a) Ph m t i nhi u l n

i 16 tu i;

183

b) Bi t mình b nhi m HIV mà v n ph m t i; c) Gây t n h i cho s c kh e c a n n nhân mà t l th 4. Ng i ph m t i còn b ph t ti n t n m tri u CH NG XX QU N LÝ HÀNH CHÍNH ng ng t t t 61% tr lên. nm i tri u ng.

CÁC T I XÂM PH M TR T T i u 257. T i ch ng ng 1. Ng ng i thi hành công v

i nào dùng v l c, e do dùng v l c ho c dùng th

o n khác c n tr

i thi hành công v th c hi n công v c a h ho c ép bu c h th c hi n hành n ba n m ho c ph t tù t sáu n ba n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

vi trái pháp lu t, thì b ph t c i t o không giam gi tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b yn m: a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) Xúi gi c, lôi kéo, kích ng ng

i khác ph m t i;

d) Gây h u qu nghiêm tr ng; ) Tái ph m nguy hi m. i u 258. T i l i d ng các quy n t do dân ch xâm ph m l i ích c a Nhà n quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, công dân c,

184

1. Ng

i nào l i d ng các quy n t do ngôn lu n, t do báo chí, t do tín ng

ng,

tôn giáo, t do h i h p, l p h i và các quy n t do dân ch khác xâm ph m l i ích c a Nhà n c, quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, công dân, thì b ph t c nh cáo, n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng n ba n m. n b y n m. c i t o không giam gi 2. Ph m t i trong tr

ng h p nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m

i u 259. T i tr n tránh ngh a v quân s 1. Ng i nào không ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v ng ký ngh a v c xoá án

quân s , không ch p hành l nh g i nh p ng , l nh g i t p trung hu n luy n, ã b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a tích mà còn vi ph m, thì b ph t c i t o không giam gi t ba tháng n hai n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m n n hai n m ho c ph t tù

2. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n m: a) T gây th

ng tích ho c t n h i cho s c kho c a mình;

b) Ph m t i trong th i chi n; c) Lôi kéo ng i khác ph m t i.

i u 260. T i không ch p hành l nh g i quân nhân d b nh p ng 1. Ng tr i nào là quân nhân d b mà không ch p hành l nh g i nh p ng trong ng viên, l nh ng th ng viên c c b , có chi n tranh ho c có i chi n ub ov n ba ng cho l c l ng tr c c a quân

ng h p có l nh t ng a ph

nhu c u t ng c

ng, b o v ch quy n lãnh th , thì b ph t c i t o không giam gi n ba n m.

n m ho c ph t tù t sáu tháng

185

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) T gây th b) Lôi kéo ng

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

n

ng tích ho c t n h i cho s c kh e c a mình; i khác ph m t i. nh v vi c th c hi n ngh a v quân s nh v ng ký ngh a v

i u 261. T i làm trái quy 1. Ng

i nào l i d ng ch c v , quy n h n làm trái quy n ba n m.

quân s , g i nh p ng , g i t p trung hu n luy n, thì b ph t c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i trong th i chi n thì b ph t tù t hai n m 3. Ng i ph m t i còn có th b c m

n b y n m. nh t m t n m n

m nhi m ch c v nh t

n m n m. i u 262. T i c n tr vi c th c hi n ngh a v quân s 1. Ng i nào c ý c n tr vi c n hai n m. ng h p l i d ng ch c v , quy n h n ho c trong th i chi n, n n m n m. c; t i chi m o t, mua bán, tiêu hu tài ng ký ngh a v quân s , g i nh p ng , g i t p n hai n m ho c

trung hu n luy n, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi ph t tù t ba tháng 2. Ph m t i trong tr

thì b ph t tù t m t n m

i u 263. T i c ý làm l bí m t nhà n li u bí m t nhà n c

186

1. Ng

i nào c ý làm l bí m t nhà n c, n u không thu c tr

c ho c chi m o t, mua bán, tiêu hu tài ng h p quy nh t i i u 80 c a B lu t

li u bí m t nhà n

này, thì b ph t tù t hai n m

n b y n m. nm i n m.

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m 3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t m 4. Ng in m nm i l m n m. i tri u ng

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m n n m n m.

n m t tr m tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 264. T i vô ý làm l bí m t nhà n 1. Ng n m. i nào vô ý làm l bí m t nhà n

c, t i làm m t tài li u bí m t nhà n

c c,

c ho c làm m t tài li u bí m t nhà n

thì b ph t c i t o không giam gi

n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

n ba

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m 3. Ng i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

n b y n m.

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

i u 265. T i gi m o ch c v , c p b c Ng i nào gi m o ch c v , c p b c th c hi n hành vi trái pháp lu t, thì b ph t c i n hai n m ho c ph t tù t ba tháng n hai n m.

t o không giam gi

i u 266. T i s a ch a, s d ng gi y ch ng nh n và các tài li u c a c quan, t ch c

187

1. Ng gi y t

i nào s a ch a, làm sai l ch n i dung h chi u, th th c, h kh u, h t ch ó th c hi n hành vi trái pháp lu t gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ng nm i tri u ng, c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t

ho c các lo i gi y ch ng nh n và tài li u khác c a c quan, t ch c và s d ng ph t hành chính v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t c nh cáo, ph t ti n t m t tri u tù t sáu tháng n ba n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

2. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n m: a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n;

c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c 3. Ng c m

c bi t nghiêm tr ng. ng n n m tri u ng,

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m t tri u

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

nh t m t n m

n n m n m. i u 267. T i làm gi con d u, tài li u c a c quan, t ch c 1. Ng i nào làm gi con d u, tài li u ho c gi y t khác c a c quan, t ch c ho c ó nh m l a d i c quan, t ch c ho c công dân, nn mm i tri u ng ho c b ph t tù t sáu ng

s d ng con d u, tài li u, gi y t thì b ph t ti n t n m tri u tháng n ba n m.

2. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n m: a) Có t ch c;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

n

188

b) Ph m t i nhi u l n; c) Gây h u qu nghiêm tr ng; d) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t b nn m 4. Ng ng. i u 268. T i chi m o t, mua bán, tiêu hu con d u, tài li u c a c quan nhà n c, t ch c xã h i i nào chi m o t, mua bán, tiêu hu trái phép con d u, tài li u c a c quan c, t ch c xã h i không thu c tài li u bí m t nhà n ng nm i tri u n hai n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m n c ho c bí m t công ng, c i t o không giam gi n b y n m. ng nn mm i tri u c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u

1. Ng nhà n

tác, thì b ph t ti n t m t tri u

n hai n m ho c ph t tù t ba tháng 2. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n m: a) Có t ch c;

b) Gây h u qu nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng ho c c) Tái ph m nguy hi m. 3. Ng c m

c bi t nghiêm tr ng;

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m t tri u

ng

n n m tri u

ng,

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

nh t m t n m

n n m n m.

189

i u 269. T i không ch p hành các quy t có th m quy n v vi c chính Ng i nào c ý không ch p hành quy t

nh hành chính c a c quan nhà n

c

a vào c s giáo d c, c s ch a b nh, qu n ch hành

nh hành chính c a c quan nhà n

c có

th m quy n v vi c n ba n m.

a vào c s giáo d c, c s ch a b nh, qu n ch hành chính ng ch c n thi t, thì b ph t tù t sáu tháng

m c dù ã b áp d ng các bi n pháp c

i u 270. T i vi ph m các quy 1. Ng i nào chi m d ng ch

nh v qu n lý nhà , xây d ng nhà trái phép, ã b x ph t hành chính c xoá án tích mà còn vi ph m, n hai n hai n m ho c ph t tù t ba tháng

v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a thì b ph t c i t o không giam gi n m.

Nhà , công trình xây d ng trái phép có th b d b , tr ng mua ho c t ch thu. 2. Ng ng. i u 271. T i vi ph m các quy thanh, b ng âm thanh, 1. Ng nh v xu t b n, phát hành sách, báo, a âm i ph m t i còn có th b ph t ti n t n m tri u ng nn mm i tri u

a h nh, b ng hình ho c các n ph m khác nh v xu t b n và phát hành sách, báo, n m t tr m tri u n m t n m. a âm

i nào vi ph m các quy i tri u ng

thanh, b ng âm thanh, cáo, ph t ti n t m

a hình, b ng hình ho c các n ph m khác, thì b ph t c nh ng, c i t o không giam gi

n m t n m ho c ph t tù t ba tháng

190

2. Ng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m n n m n m.

i tri u

ng

nn mm

i tri u nh t

ng, c m m tn m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t

i u 272. T i vi ph m các quy

nh v b o v và s d ng di tích l ch s , v n hoá,

danh lam, th ng c nh gây h u qu nghiêm tr ng 1. Ng i nào vi ph m các quy nh v b o v và s d ng các di tích l ch s , v n c xoá án tích mà còn vi n hai m i tri u ng, c i n ba n m. c bi t nghiêm tr ng,

hoá, danh lam, th ng c nh gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a ph m, thì b ph t c nh cáo, ph t ti n t hai tri u t o không giam gi 2. Ph m t i trong tr ng n ba n m ho c ph t tù t ba tháng

ng h p gây h u qu r t nghiêm tr ng, n b y n m.

thì b ph t tù t hai n m

i u 273. T i vi ph m quy ch v khu v c biên gi i 1. Ng ch a m i nào vi ph m quy nh v c trú, i l i ho c các quy nh khác v khu v c ng nn m

biên gi i, ã b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t n m tri u ng ho c ph t tù t sáu tháng n ba n m. n i tri u

2. Tái ph m ho c ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m b y n m. 3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t ba tri u n n m n m. l i Vi t Nam trái phép ng n ba m i tri u

ng,

c m c trú t m t n m

i u 274. T i xu t c nh, nh p c nh trái phép; t i

191

Ng i nào xu t c nh, nh p c nh trái phép ho c l i Vi t Nam trái phép, ã b x ph t hành chính v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t n m tri u ng n n m m i tri u ng ho c ph t tù t ba tháng n hai n m. i u 275. T i t ch c, c ngoài trái phép 1. Ng i nào t ch c, c ng ép ng n b y n m. i khác tr n i n ng h p quy c ngoài ho c l in c ng ép ng i khác tr n i n c ngoài ho c l in c

ngoài trái phép, n u không thu c tr thì b ph t tù t hai n m

nh t i i u 91 c a B lu t này,

2. Ph m t i nhi u l n ho c gây h u qu nghiêm tr ng ho c r t nghiêm tr ng, thì b ph t tù t n m n m nm i hai n m. c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m i hai n m n

3. Ph m t i gây h u qu hai m i n m.

i u 276. T i xúc ph m Qu c k , Qu c huy Ng i nào c ý xúc ph m Qu c k , Qu c huy, thì b ph t c nh cáo, c i t o không n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng CH n ba n m.

giam gi

NG XXI

CÁC T I PH M V CH C V i u 277. Khái ni m t i ph m v ch c v Các t i ph m v ch c v là nh ng hành vi xâm ph m ho t quan, t ch c do ng Ng ng úng nc ac

i có ch c v th c hi n trong khi th c hi n công v . i do b nhi m, do b u c , do h p ng ho c không h ng l ng, ng ho c

i có ch c v nói trên ây là ng ng l

do m t hình th c khác, có h

c giao th c

192

hi n m t công v nh t .

nh và có quy n h n nh t

nh trong khi th c hi n công v

M CA CÁC T I PH M V THAM NH NG i u 278. T i tham ô tài s n 1. Ng i nào l i d ng ch c v , quy n h n chi m o t tài s n mà mình có trách ng nd in mm i tri u ng ho c d i ng nh ng thu c m t trong các tr ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai

nhi m qu n lý có giá tr t hai tri u hai tri u n m n b y n m:

a) Gây h u qu nghiêm tr ng; b) ã b x lý k lu t v hành vi này mà còn vi ph m; c) ã b k t án v m t trong các t i quy nh t i M c A Ch ng này, ch a c

xoá án tích mà còn vi ph m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n

a) Có t ch c; b) Dùng th o n x o quy t, nguy hi m;

c) Ph m t i nhi u l n; d) Chi m o t tài s n có giá tr t n m m ng; i tri u ng nd i hai tr m tri u

193

) Gây h u qu nghiêm tr ng khác. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n hai m i n m: ng nd i n m tr m tri u ng h p sau ây, thì b ph t tù t m il m

a) Chi m o t tài s n có giá tr t hai tr m tri u ng; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng khác. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr tù chung thân ho c t hình: a) Chi m o t tài s n có giá tr t n m tr m tri u b) Gây h u qu 5. Ng c bi t nghiêm tr ng khác.

ng h p sau ây, thì b ph t tù hai m

i n m,

ng tr lên;

i ph m t i còn b c m

m nhi m ch c v nh t i tri u ng nn mm

nh t m t n m i tri u

nn m

n m, có th b ph t ti n t m ph n ho c toàn b tài s n. i u 279. T i nh n h i l 1. Ng

ng, t ch thu m t

i nào l i d ng ch c v , quy n h n, tr c ti p ho c qua trung gian ã nh n i b t k hình th c nào có i hai tri u ng nh ng ng nd i im i tri u ng ho c d

ho c s nh n ti n, tài s n ho c l i ích v t ch t khác d giá tr t hai tri u thu c m t trong các tr ng h p sau ây

làm ho c không làm m t vi c vì l i ích n b y n m:

ho c theo yêu c u c a ng

a h i l , thì b ph t tù t hai n m

a) Gây h u qu nghiêm tr ng; b) ã b x lý k lu t v hành vi này mà còn vi ph m;

194

c)

ã b k t án v m t trong các t i quy

nh t i M c A Ch

ng này, ch a

c

xoá án tích mà còn vi ph m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m n

a) Có t ch c; b) L m d ng ch c v , quy n h n; c) Ph m t i nhi u l n; d) Bi t rõ c a h i l là tài s n c a Nhà n ) òi h i l , sách nhi u ho c dùng th e) C a h i l có giá tr t m i tri u c; o n x o quy t; ng nd in mm i tri u ng;

g) Gây h u qu nghiêm tr ng khác. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n hai m i n m: i tri u ng nd i ba tr m tri u ng; ng h p sau ây, thì b ph t tù t m il m

a) C a h i l có giá tr t n m m

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng khác. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr tù chung thân ho c t hình: a) C a h i l có giá tr t ba tr m tri u b) Gây h u qu ng tr lên; ng h p sau ây, thì b ph t tù hai m i n m,

c bi t nghiêm tr ng khác.

195

5. Ng

i ph m t i còn b c m

m nhi m ch c v nh t

nh t m t n m

nn m

n m, có th b ph t ti n t m t l n ho c toàn b tài s n.

n n m l n giá tr c a h i l , t ch thu m t ph n

i u 280. T i l m d ng ch c v , quy n h n chi m o t tài s n 1. Ng i nào l m d ng ch c v , quy n h n chi m o t tài s n c a ng ng nd in mm i tri u ng ho c d i khác có ng

giá tr t hai tri u

i hai tri u

nh ng gây h u qu nghiêm tr ng, ã b x lý k lu t v hành vi này ho c ã b k t án v m t trong các t i quy nh t i M c A Ch ng này, ch a c xoá án tích mà còn vi ph m, thì b ph t tù t m t n m 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i ba n m: n sáu n m. n

ng h p sau ây, thì b ph t tù t sáu n m

a) Có t ch c; b) Dùng th o n x o quy t, nguy hi m;

c) Ph m t i nhi u l n; d) Tái ph m nguy hi m; ) Chi m o t tài s n có giá tr t n m m ng; e) Gây h u qu nghiêm tr ng khác. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m i n m: ng h p sau ây, thì b ph t tù t m i ba n m i tri u ng nd i hai tr m tri u

196

a) Chi m o t tài s n có giá tr t hai tr m tri u ng; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng khác. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr ho c tù chung thân: a) Chi m o t tài s n có giá tr t n m tr m tri u b) Gây h u qu 5. Ng c bi t nghiêm tr ng khác.

ng

nd

i n m tr m tri u

ng h p sau ây, thì b ph t tù hai m

in m

ng tr lên;

i ph m t i còn b c m

m nhi m ch c v nh t i tri u ng nn mm

nh t m t n m i tri u ng.

nn m

n m, có th b ph t ti n t m

i u 281. T i l i d ng ch c v , quy n h n trong khi thi hành công v 1. Ng i nào vì v l i ho c ng c cá nhân khác mà l i d ng ch c v , quy n h n c, c a xã h i, quy n, l i ích n ba n m ho c ph t tù

làm trái công v gây thi t h i cho l i ích c a Nhà n t m tn m n n m n m.

h p pháp c a công dân, thì b ph t c i t o không giam gi

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m

n

a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) Gây h u qu nghiêm tr ng.

197

3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t m 4. Ng in m nm i l m n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i ph m t i còn b c m

m nhi m ch c v nh t ng n ba m i tri u

nh t m t n m ng.

nn m

n m, có th b ph t ti n t ba tri u

i u 282. T i l m quy n trong khi thi hành công v 1. Ng i nào vì v l i ho c ng c cá nhân khác mà v t quá quy n h n c a c, c a xã h i, quy n,

mình làm trái công v gây thi t h i cho l i ích c a Nhà n l i ích h p pháp c a công dân, thì b ph t tù t m t n m 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i hai n m:

n b y n m. n

ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m

a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t m 4. Ng in m n hai m i n m. m nhi m ch c v nh t ng n ba m i tri u ng nh t m t n m ng. i v i ng i khác nn m c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i ph m t i còn b c m

n m, có th b ph t ti n t ba tri u

i u 283. T i l i d ng ch c v , quy n h n gây nh h tr c l i 1. Ng

i nào l i d ng ch c v , quy n h n, tr c ti p ho c qua trung gian ã nh n i b t k hình th c nào có

ho c s nh n ti n, tài s n ho c l i ích v t ch t khác d

198

giá tr t hai tri u dùng nh h

ng

nd

im

i tri u

ng ho c d

i hai tri u

ng nh ng

gây h u qu nghiêm tr ng, ã b x lý k lu t v hành vi này mà còn vi ph m, ng c a mình thúc y ng i có ch c v , quy n h n làm ho c không n công vi c c a h ho c n sáu n m. n làm m t vi c thu c trách nhi m ho c liên quan tr c ti p làm m t vi c không

c phép làm, thì b ph t tù t m t n m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i ba n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t sáu n m

a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) Ti n, tài s n ho c l i ích v t ch t khác có giá tr t m n mm i tri u ng; i tri u ng nd i

d) Gây h u qu nghiêm tr ng khác. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m i n m: i tri u ng n ng h p sau ây, thì b ph t tù t m i ba n m

a) Ti n, tài s n ho c l i ích v t ch t khác có giá tr t n m m d i ba tr m tri u ng:

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng khác. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr ho c tù chung thân: a) Ti n, tài s n ho c l i ích v t ch t khác có giá tr t ba tr m tri u b) Gây h u qu c bi t nghiêm tr ng khác. ng tr lên; ng h p sau ây, thì b ph t tù hai m in m

199

5. Ng l i.

i ph m t i còn b c m

m nhi m ch c v nh t

nh t m t n m

nn m

n m, có th b ph t ti n t m t l n

n n m l n s ti n ho c giá tr tài s n ã tr c

i u 284. T i gi m o trong công tác 1. Ng i nào vì v l i ho c ng c cá nhân khác mà l i d ng ch c v , quy n h n n n m n m:

th c hi n m t trong các hành vi sau ây, thì b ph t tù t m t n m a) S a ch a, làm sai l ch n i dung gi y t , tài li u; b) Làm, c p gi y t gi ; c) Gi m o ch ký c a ng i có ch c v , quy n h n.

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

a) Có t ch c; b) Ng i ph m t i là ng i có trách nhi m l p ho c c p các gi y t , tài li u;

c) Ph m t i nhi u l n; d) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m n m. 4. Ph m t i gây h u qu hai m i n m. c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m i hai n m n nm il m

200

5. Ng

i ph m t i còn b c m

m nhi m ch c v ho c làm công vi c nh t ng n ba m i tri u

nh t ng.

m tn m

n n m n m, có th b ph t ti n t ba tri u M CB

CÁC T I PH M KHÁC V CH C V i u 285. T i thi u trách nhi m gây h u qu nghiêm tr ng 1. Ng i nào vì thi u trách nhi m mà không th c hi n ho c th c hi n không úng c giao gây h u qu nghiêm tr ng, n u không thu c tr n n m n m. c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù ng h p quy

nhi m v gi

nh t i các i u 144, 235 và 301 c a B lu t này, thì b ph t c i t o không giam n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t ba n m 3. Ng nm i hai n m.

i ph m t i còn b c m nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công

vi c nh t

n n m n m.

i u 286. T i c ý làm l bí m t công tác; t i chi m o t, mua bán ho c tiêu hu tài li u bí m t công tác 1. Ng i nào c ý làm l bí m t công tác ho c chi m o t, mua bán, tiêu hu tài ng h p quy nh t i i u 80 và i u 263 n ba n m ho c ph t tù t ba

li u bí m t công tác, n u không thu c tr tháng n ba n m.

c a B lu t này, thì b ph t c i t o không giam gi

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m 3. Ng i ph m t i còn b c m nh t m t n m

n b y n m.

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công

vi c nh t

n n m n m.

201

i u 287. T i vô ý làm l bí m t công tác; t i làm m t tài li u bí m t công tác 1. Ng thu c tr i nào vô ý làm l bí m t công tác ho c làm m t tài li u bí m t công tác gây c bi t nghiêm tr ng, n u không n hai n m. ng h p quy nh t i i u 264 c a B lu t này, thì b ph t c nh cáo, c i

h u qu nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng ho c t o không giam gi 2. Ng

n hai n m ho c ph t tù t ba tháng

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m.

i u 288. T i ào nhi m 1. Ng tháng i nào là cán b , công ch c mà c ý t b nhi m v công tác gây h u qu n hai n m ho c ph t tù t ba n ba n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

nghiêm tr ng, thì b ph t c i t o không giam gi

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Lôi kéo ng i khác ào nhi m;

b) Ph m t i trong hoàn c nh chi n tranh, thiên tai ho c trong nh ng tr khó kh n c bi t khác c a xã h i; c bi t nghiêm tr ng. m nhi m ch c v nh t

ng h p

c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c 3. Ng i ph m t i còn có th b c m

nh t m t n m

n

n m n m. i u 289. T i ah il

202

1. Ng tri u

i nào

a h i l mà c a h i l có giá tr t hai tri u i hai tri u n sáu n m.

ng

nd

im

i

ng ho c d

ng nh ng gây h u qu nghiêm tr ng ho c vi ph m

nhi u l n, thì b ph t tù t m t n m 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i ba n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t sáu n m

n

a) Có t ch c; b) Dùng th o n x o quy t; c ah il ;

c) Dùng tài s n c a Nhà n d) Ph m t i nhi u l n; ) C a h i l có giá tr t m

i tri u

ng

nd

in mm

i tri u

ng;

e) Gây h u qu nghiêm tr ng khác. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m i n m: i tri u ng nd i ba tr m tri u ng; ng h p sau ây, thì b ph t tù t m i ba n m

a) C a h i l có giá tr t n m m

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng khác. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr ho c tù chung thân: a) C a h i l có giá tr t ba tr m tri u b) Gây h u qu ng tr lên; ng h p sau ây, thì b ph t tù hai m in m

c bi t nghiêm tr ng khác.

203

5. Ng 6. Ng

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m t l n i b ép bu c a h i l mà ch

n n m l n giá tr c a h i l . c khi b phát giác, thì ah il . c khi b

ng khai báo tr

c coi là không có t i và Ng i

c tr l i toàn b c a ã dùng

a h i l tuy không b ép bu c nh ng ã ch c mi n trách nhi m hình s và ah il .

ng khai báo tr

phát giác, thì có th toàn b c a ã dùng

c tr l i m t ph n ho c

i u 290. T i làm môi gi i h i l 1. Ng d im i nào làm môi gi i h i l mà c a h i l có giá tr t hai tri u i tri u ng ho c d i hai tri u n n m n m. n ng n

ng nh ng gây h u qu nghiêm tr ng

ho c vi ph m nhi u l n, thì b ph t tù t sáu tháng 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

a) Có t ch c; b) Dùng th o n x o quy t; c;

c) Bi t c a h i l là tài s n c a Nhà n d) Ph m t i nhi u l n; ) C a h i l có giá tr t m i tri u

ng

nd

in mm

i tri u

ng;

e) Gây h u qu nghiêm tr ng khác. 3. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m: ng h p sau ây, thì b ph t tù t tám n m n

204

a) C a h i l có giá tr t n m m

i tri u

ng

nd

i ba tr m tri u

ng;

b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng khác. 4. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m i n m: ng tr lên; ng h p sau ây, thì b ph t tù t m i hai n m

a) C a h i l có giá tr t ba tr m tri u b) Gây h u qu 5. Ng 6. Ng

c bi t nghiêm tr ng khác. n n m l n giá tr c a h i l . c khi b phát giác, thì có th

i ph m t i còn có th b ph t ti n t m t l n i môi gi i h i l mà ch ng khai báo tr

c mi n trách nhi m hình s . i u 291. T i l i d ng nh h 1. Ng khác d tri u ng n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m: ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n ng i v i ng i có ch c v quy n h n tr c l i

i nào tr c ti p ho c qua trung gian nh n ti n, tài s n ho c l i ích v t ch t i b t k hình th c nào có giá tr t hai tri u ng ho c d i hai tri u dùng nh h ng nd in mm i y ng nh ng gây h u qu nghiêm tr ng, ã b x lý ng c a mình thúc

k lu t v hành vi này mà còn vi ph m, h ho c làm m t vi c không

i có ch c v , quy n h n làm ho c không làm m t vi c thu c trách nhi m c a c phép làm, thì b ph t tù t m t n m nn m

a) Ph m t i nhi u l n;

205

b) Nh n ti n, tài s n ho c l i ích v t ch t khác có giá tr t n m m tr lên; c) Gây h u qu nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng ho c 3. Ng i ph m t i còn có th b ph t ti n t m t l n

i tri u

ng

c bi t nghiêm tr ng khác. n n m l n s ti n ho c giá

tr tài s n ã tr c l i. CH NG XXII NG T PHÁP

CÁC T I XÂM PH M HO T i u 292. Khái ni m t i xâm ph m ho t Các t i xâm ph m ho t quy n l i c a Nhà n

ng t pháp ng úng

ng t pháp là nh ng hành vi xâm ph m ho t

n c a các c quan i u tra, ki m sát, xét x và thi hành án trong vi c b o v c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, công dân. i không có t i i mà mình bi t

i u 293. T i truy c u trách nhi m hình s ng 1. Ng

i nào có th m quy n mà truy c u trách nhi m hình s ng n n m n m.

rõ là không có t i, thì b ph t tù t m t n m 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

a) Truy c u trách nhi m hình s v t i xâm ph m an ninh qu c gia ho c t i khác là t i c bi t nghiêm tr ng;

b ) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t b yn m nm i l m n m. c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

206

4. Ng n m.

i ph m t i còn b c m

m nhi m ch c v nh t

nh t m t n m

nn m

i u 294. T i không truy c u trách nhi m hình s ng 1. Ng

i có t i i mà

i nào có th m quy n mà không truy c u trách nhi m hình s ng n ba n m.

mình bi t rõ là có t i, thì b ph t tù t sáu tháng 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Không truy c u trách nhi m hình s ng ho c các t i khác là t i

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

n

i ph m t i xâm ph m an ninh qu c gia

c bi t nghiêm tr ng;

b) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t n mn m 4. Ng n m. i u 295. T i ra b n án trái pháp lu t 1. Th m phán, H i th m nào ra b n án mà mình bi t rõ là trái pháp lu t, thì b ph t tù t m t n m n n m n m. nm i n m. nm i hai n m. m nhi m ch c v nh t nh t m t n m nn m c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i ph m t i còn b c m

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng thì b ph t tù t ba n m 3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t b yn m nm i l m n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

207

4. Ng n m.

i ph m t i còn b c m

m nhi m ch c v nh t

nh t m t n m

nn m

i u 296. T i ra quy t 1. Ng quy t

nh trái pháp lu t ng i u tra, truy t , xét x , thi hành án ra c,

i nào có th m quy n trong ho t

nh mà mình bi t rõ là trái pháp lu t gây thi t h i cho l i ích c a Nhà n n ba n m. n b y n m.

quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, công dân, thì b ph t c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m 3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t n mn m 4. Ng n m. i u 297. T i ép bu c nhân viên t pháp làm trái pháp lu t 1. Ng nm i n m. m nhi m ch c v nh t

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i ph m t i còn b c m

nh t m t n m

nn m

i nào l i d ng ch c v , quy n h n ép bu c nhân viên t pháp làm trái pháp ng i u tra, truy t , xét x , thi hành án gây h u qu nghiêm tr ng, n ba n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

lu t trong ho t

thì b ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m:

a) Dùng v l c, e do dùng v l c ho c dùng các th khác; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c

o n nguy hi m, x o quy t

c bi t nghiêm tr ng.

208

3. Ng n m.

i ph m t i còn b c m

m nhi m ch c v nh t

nh t m t n m

nn m

i u 298. T i dùng nh c hình 1. Ng i nào dùng nh c hình trong ho t n ba n m. n b y n m. ng i u tra, truy t , xét x , thi hành án,

thì b ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m 3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t n mn m 4. Ng n m. i u 299. T i b c cung 1. Ng bu c ng i nào ti n hành i u tra, truy t , xét x mà b ng các th n ba n m. nm i hai n m. m nhi m ch c v nh t

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i ph m t i còn b c m

nh t m t n m

nn m

o n trái pháp lu t

i b th m v n ph i khai sai s th t gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t

tù t sáu tháng

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m 3. Ph m t i gây h u qu n m. 4. Ng n m. i u 300. T i làm sai l ch h s v án i ph m t i còn b c m m nhi m ch c v nh t

n b y n m. nm i

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

nh t m t n m

nn m

209

1.

i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán, H i th m, Th ký Toà án, nhân viên i bào ch a, ng i b o v quy n l i c a ng s nào mà thêm, i, ánh tráo, hu , làm h h ng các tài li u, v t ch ng c a v án ho c o n khác nh m làm sai l ch n i dung h s v án, thì b ph t tù t n n m n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n

t pháp khác, ng b t, s a m tn m b ng các th

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

a) Có t ch c; b) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t b yn m 4. Ng n m nm i l m n m. m nhi m ch c v , làm công vi c nh t nh t m t c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i ph m t i còn b c m n n m n m.

i u 301. T i thi u trách nhi m 1. Ng giam gi 2. Ph m t i n b y n m. 3. Ph m t i gây h u qu n m.

ng

i b giam, gi tr n i b giam, gi mà thi u

i nào tr c ti p qu n lý, canh gác, d n gi i ng ng n hai n m ho c ph t tù t sáu tháng ng

trách nhi m

i ó tr n gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t c i t o không n ba n m. c

i b giam, gi v m t t i nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng,

bi t nghiêm tr ng tr n ho c gây h u qu r t nghiêm tr ng, thì b ph t tù hai n m

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

nm

i

210

4. Ng n m.

i ph m t i còn b c m

m nhi m ch c v nh t

nh t m t n m

nn m

i u 302. T i tha trái pháp lu t ng 1. Ng

i ang b giam, gi i

i nào l i d ng ch c v , quy n h n ho c l m quy n tha trái pháp lu t ng n ba n m ho c ph t tù t n ba n m.

ang b giam, gi , thì b ph t c i t o không giam gi sáu tháng

2. Ph m t i tha trái pháp lu t ng t i n m n b y n m.

i ang b giam, gi v t i r t nghiêm tr ng ho c

c bi t nghiêm tr ng ho c gây h u qu r t nghiêm tr ng, thì b ph t tù t hai

3. Ph m t i gây h u qu n m. 4. Ng n m.

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

nm

i

i ph m t i còn b c m

m nhi m ch c v nh t

nh t m t n m

nn m

i u 303. T i l i d ng ch c v , quy n h n giam, gi ng 1. Ng

i trái pháp lu t nh ho c không ch p nh c a pháp lu t, thì

i nào l i d ng ch c v , quy n h n không ra quy t nh tr t do cho ng n ba n m. i c tr t do theo quy

hành quy t

b ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m 3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t n mn m nm i n m.

n b y n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

211

4. Ng n m.

i ph m t i còn b c m

m nhi m ch c v nh t

nh t m t n m

nn m

i u 304. T i không ch p hành án Ng i nào c ý không ch p hành b n án, quy t nh c a Toà án ã có hi u l c n ba n m.

pháp lu t m c dù ã b áp d ng bi n pháp c không giam gi

ng ch c n thi t, thì b ph t c i t o

n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

i u 305. T i không thi hành án 1. Ng i nào có th m quy n mà c ý không ra quy t nh thi hành b n án, quy t nh thi hành án ho c không

thi hành quy t không giam gi

nh c a Toà án gây h u qu nghiêm n ba n m.

tr ng ho c ã b x lý k lu t v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t c i t o n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t hai n m n b y n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i u 306. T i c n tr vi c thi hành án 1. Ng i nào l i d ng ch c v , quy n h n c ý c n tr vi c thi hành án gây h u n ba n m ho c ph t tù t n ba n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

qu nghiêm tr ng, thì b ph t c i t o không giam gi sáu tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr n m n m: a ) Có t ch c;

b ) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c

c bi t nghiêm tr ng.

212

3. Ng n m.

i ph m t i còn b c m

m nhi m ch c v nh t

nh t m t n m

nn m

i u 307. T i khai báo gian d i ho c cung c p tài li u sai s th t 1. Ng i giám nh, ng i phiên d ch, ng i làm ch ng nào mà k t lu n, d ch, nm t

khai gian d i ho c cung c p nh ng tài li u mà mình bi t rõ là sai s th t, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr ba n m: a) Có t ch c; b) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t ba n m 4. Ng n b y n m. m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t n m n n m t n m ho c ph t tù t ba tháng

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

công vi c nh t

n n m n m. nh ho c t ch i cung c p

i u 308. T i t ch i khai báo, t ch i k t lu n giám tài li u 1. Ng i nào t ch i khai báo n u không thu c tr

ng h p quy

nh t i kho n 2 nh

i u 22 c a B lu t này ho c tr n tránh vi c khai báo, vi c k t lu n giám c i t o không giam gi n m t n m ho c ph t tù t ba tháng nm tn m.

ho c t ch i cung c p tài li u mà không có lý do chính áng, thì b ph t c nh cáo,

213

2. Ng

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

n n m n m. ng ép ng i khác khai báo gian d i, cung c p

i u 309. T i mua chu c ho c c tài li u sai s th t 1. Ng i nào mua chu c ho c c

ng ép ng

i làm ch ng, ng i giám

i b h i khai báo i n ba n m ho c ph t

gian d i, cung c p tài li u sai s th t, ng tù t ba tháng n ba n m .

nh k t lu n gian d i, ng

phiên d ch d ch xuyên t c, thì b ph t c i t o không giam gi

2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

n

a) Dùng v l c, e do dùng v l c ho c dùng các th b) L i d ng ch c v , quy n h n. i u 310. T i vi ph m vi c niêm phong, kê biên tài s n 1. Ng n m: a) Phá hu niêm phong; b) Tiêu dùng, chuy n nh i nào

o n nguy hi m khác;

c giao gi tài s n b kê biên, b niêm phong ho c v t ch ng b n ba

niêm phong mà có m t trong các hành vi sau ây, thì b ph t tù t sáu tháng

ng, ánh tráo, c t gi u ho c hu ho i tài s n b kê biên;

c) Gây h u qu nghiêm tr ng. 2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t hai n m n b y n m. c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

214

3. Ng

i ph m t i còn có th b c m nh t m t n m

m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm

công vi c nh t

nn mn m

i u 311. T i tr n kh i n i giam, gi ho c tr n khi ang b d n gi i, ang b xét x 1. Ng i nào ang b giam, gi , ang b d n gi i ho c ang b xét x mà b tr n, n n m n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m n

thì b ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

a ) Có t ch c; b ) Dùng v l c i v i ng i canh gác ho c ng i b giam, gi , ng i d n gi i. i ang b d n gi i, ng i ang b

i u 312. T i ánh tháo ng xét x 1. Ng i nào ánh tháo ng n b y n m.

i ang b giam, gi , ang b d n gi i ho c ang b xét nh t i i u 90 c a B lu t này, thì b ph t

x , n u không thu c tr tù t hai n m

ng h p quy

2. Ph m t i thu c m t trong nh ng tr nm i hai n m :

ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m

a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) Dùng v l c i v i ng i canh gác ho c ng i d n gi i;

215

d)

ánh tháo ng

i b k t án v t i xâm ph m an ninh qu c gia ho c ng

ib k t

án t hình; ) Gây h u qu nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng ho c 3. Ng i ph m t i còn có th b c m c bi t nghiêm tr ng. nh t m t n m n

m nhi m ch c v nh t

n m n m. i u 313. T i che gi u t i ph m 1. Ng i nào không h a h n tr n n m n m: i u 78 n i u 91 v các t i xâm ph m an ninh qu c gia; i); i u 111, các kho n 2, 3 và 4 (t i hi p dâm); ng dâm tr em); i); i u 112 c mà che gi u m t trong các t i ph m quy nh

t i các i u sau ây, thì b ph t c i t o không giam gi sáu tháng - Các i u t -

n ba n m ho c ph t tù t

i u 93 (t i gi t ng

(t i hi p dâm tr em); 3 (t i dâm ô

i u 114 (t i c

i u 116, các kho n 2 và

i v i tr em); i u 119, kho n 2 (t i mua bán ng

- i u 120 (t i mua bán, ánh tráo ho c chi m o t tr em); - i u 133 (t i c l a p tài s n); i u 134 (t i b t cóc nh m chi m o t tài s n); i u

138, các kho n 2, 3 và 4 (t i tr m c p tài s n); o chi m o t tài s n); chi m o t tài s n); h ng tài s n);

i u 139, các kho n 2, 3 và 4 (t i

i u 140, các kho n 2, 3 và 4 (t i l m d ng tín nhi m

i u 143, các kho n 2, 3 và 4 (t i hu ho i ho c c ý làm h

- i u 153, các kho n 3 và 4 (t i buôn l u); i u 154, kho n 3 (t i v n chuy n trái phép hàng hoá, ti n t qua biên gi i); i u 155, các kho n 2 và 3 (t i s n xu t, i u 156, các kho n 2 và 3 (t i s n tàng tr , v n chuy n, buôn bán hàng c m);

216

xu t, buôn bán hàng gi );

i u 157 (t i s n xu t, buôn bán hàng gi là l

ng th c,

th c ph m, thu c ch a b nh, thu c phòng b nh); s n xu t, buôn bán hàng gi là th c n dùng u c ); trái phép); thu c b o v th c v t, gi ng cây tr ng, v t nuôi);

i u 158, các kho n 2 và 3 (t i i u 160, các kho n 2 và 3 (t i nh c a Nhà n cv

ch n nuôi, phân bón, thu c thú y,

i u 165, các kho n 2 và 3 (t i c ý làm trái quy i u 179, các kho n 2 và 3 (t i vi ph m quy

qu n lý kinh t gây h u qu nghiêm tr ng); i u 166, các kho n 3 và 4 (t i l p qu nh v cho vay trong ho t ng c a các t ch c tín d ng); i u 180 (t i làm, tàng tr , v n chuy n, l u hành i u 189, các kho n 2 và 3 (t i hu ho i

ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi ); i u 181 (t i làm, tàng tr , v n chuy n, l u hành séc gi , các gi y t có giá gi khác); r ng); i u 193 (t i s n xu t trái phép ch t ma tuý); i u 194 (t i tàng tr , v n chuy n, i u 195 (t i tàng tr , v n

mua bán trái phép ho c chi m o t ch t ma tuý); phép ch t ma tuý); các ph

chuy n, mua bán trái phép ho c chi m o t ti n ch t dùng vào vi c s n xu t trái i u 196, kho n 2 (t i s n xu t, tàng tr , v n chuy n, mua bán ng ti n, d ng c dùng vào vi c s n xu t ho c s d ng trái phép ch t ma i u 200 (t i c ng b c, lôi kéo ng i khác

tuý); i u 197 (t i t ch c s d ng trái phép ch t ma tuý); i u 198 (t i ch a ch p vi c s d ng trái phép ch t ma tuý); s d ng trái phép ch t ma tuý); i u 201, các kho n 2, 3 và 4 (t i vi ph m quy

nh v qu n lý, s d ng thu c gây nghi n ho c các ch t ma tuý khác); i u 206, các kho n 2, 3 và 4 (t i t ch c ua xe trái phép); o t tàu bay, tàu thu ); i u 221 (t i chi m

i u 230 (t i ch t o, tàng tr , v n chuy n, s d ng, mua ng ti n k thu t quân s ); ng ti n quan i u 236, các i u 231 (t i phá hu công trình, ph

bán trái phép ho c chi m o t v khí quân d ng, ph i u 230a (t i kh ng b );

tr ng v an ninh qu c gia); i u 232, các kho n 2, 3 và 4 (t i ch t o, tàng tr , v n chuy n, s d ng, mua bán trái phép ho c chi m o t v t li u n );

217

kho n 2, 3 và 4 (t i s n xu t, tàng tr , v n chuy n, s d ng, mua bán trái phép ho c chi m o t ch t phóng x ); i u 238, các kho n 2, 3 và 4 (t i s n xu t, tàng c); tr , v n chuy n, s d ng ho c mua bán trái phép ch t cháy, ch t - i u 256, các kho n 2 và 3 (t i mua dâm ng i ch a thành niên); i u 279, các kho n 2, 3 và 4

i u 278, các kho n 2, 3 và 4 (t i tham ô tài s n);

(t i nh n h i l );

i u 280, các kho n 2, 3 và 4 (t i l m d ng ch c v , quy n h n i u 281, các kho n 2 và 3 (t i l i d ng ch c v , quy n h n i u 282, các kho n 2 và 3 (t i l m quy n trong khi i khác tr c l i); i u 284, các kho n 2, 3 và 4 (t i a h i l ); i u 290, i u 283, các kho n 2, 3 và 4 (t i l i d ng ch c v , quy n h n i u 289, các kho n 2, 3 và 4 (t i

chi m o t tài s n); thi hành công v ); gây nh h ng

trong khi thi hành công v ); i v i ng

gi m o trong công tác);

các kho n 2, 3 và 4 (t i làm môi gi i h i l ); i u 311 kho n 2 (t i tr n kh i n i giam, gi ho c tr n khi ang b d n gi i, ang b xét x ); - Các i u t ng i u 341 n i u 344 v các t i phá ho i hoà bình, ch ng loài

i và t i ph m chi n tranh. ng h p l i d ng ch c v , quy n h n c n tr vi c phát hi n i ph m t i, thì b ph t tù t hai

2. Ph m t i trong tr n m n b y n m.

t i ph m ho c có nh ng hành vi khác bao che ng

i u 314. T i không t giác t i ph m 1. Ng i nào bi t rõ m t trong các t i ph m c chu n b , ang ho c ã c quy nh t i i u 313 c a B

lu t này ang

c th c hi n mà không t giác, thì b

218

ph t c nh cáo, c i t o không giam gi n m. 2. Ng

n ba n m ho c ph t tù t ba tháng

n ba

i không t giác là ông, bà, cha, m , con, cháu, anh ch em ru t, v ho c i ph m t i ph i ch u trách nhi m hình s v vi c không t giác các c bi t nghiêm tr ng theo

ch ng c a ng quy 3. Ng ph t.

t i xâm ph m an ninh qu c gia ho c các t i khác là t i nh t i kho n 1 i u này. i không t giác n u ã có hành

ng can ng n ng

i ph m t i ho c h n

ch tác h i c a t i ph m, thì có th

c mi n trách nhi m hình s ho c mi n hình

CH

NG XXIII

CÁC T I XÂM PH M NGH A V , TRÁCH NHI M C A QUÂN NHÂN i u 315. Nh ng ng i ph i ch u trách nhi m hình s v các t i xâm ph m ngh a

v , trách nhi m c a quân nhân Quân nhân t i ng , quân nhân d b trong th i gian t p trung hu n luy n, công dân c tr ng t p vào ph c v trong quân i trong chi n u, ph c v chi n c quy ph m do mình th c hi n i, dân quân, t v ph i thu c v i quân ng này. u ph i ch u trách nhi m hình s v các t i nh t i Ch

i u 316. T i ch ng m nh l nh 1. Ng i nào ch ng m nh l nh c a ng i ch huy tr c ti p ho c c a c p trên có n n m n m. n

th m quy n, thì b ph t tù t sáu tháng 2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t n m n m

219

a) Là ch huy ho c s quan; b) Lôi kéo ng c) Dùng v l c; d) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ph m t i trong chi n n m. 4. Ph m t i gây h u qu chung thân ho c t hình. i u 317. T i ch p hành không nghiêm ch nh m nh l nh 1. Ng tháng i nào ch p hành m nh l nh m t cách l là, ch m tr , tu ti n gây h u qu n ba n m ho c ph t tù t ba n ba n m. u, trong khu v c có chi n s , trong tr ng h p c bi t c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù hai m i n m, tù u, trong khu v c có chi n s , trong tr ng h p c bi t i i khác ph m t i;

khác ho c gây h u qu r t nghiêm tr ng, thì b ph t tù t m

in m

n hai m

nghiêm tr ng, thì b ph t c i t o không giam gi

2. Ph m t i trong chi n t hai n m nm i n m.

khác ho c gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i u 318. T i c n tr 1. Ng i nào c n tr

ng ng

i th c hi n ngh a v , trách nhi m i th c hi n ngh a v , trách nhi m, thì b ph t c i t o n ba n m. n

không giam gi

n ba n m ho c ph t tù t ba tháng

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m

220

a) Lôi kéo ng b) Dùng v l c;

i khác ph m t i;

c) Gây h u qu nghiêm tr ng ho c r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i trong chi n u, trong khu v c có chi n s ho c gây h u qu nm i l m n m. c bi t

nghiêm tr ng, thì b ph t tù t b y n m i u 319. T i làm nh c, hành hung ng 1. Ng

i ch huy ho c c p trên

i nào trong quan h công tác mà xúc ph m nghiêm tr ng nhân ph m, danh i ch huy hay c p trên, thì b ph t c i t o không giam gi n ba n m. c bi t nghiêm

d ho c hành hung ng

n ba n m ho c ph t tù t ba tháng

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng ho c tr ng, thì b ph t tù t hai n m n b y n m. iv ic pd i

i u 320. T i làm nh c ho c dùng nh c hình 1. Ng

i nào trong quan h công tác mà xúc ph m nghiêm tr ng nhân ph m, danh iv ic pd i, thì b ph t c i t o không giam gi n ba n ba n m. c bi t nghiêm

d ho c dùng nh c hình

n m ho c ph t tù t ba tháng

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng ho c tr ng, thì b ph t tù t hai n m n b y n m. ng i

i u 321. T i làm nh c, hành hung 1. Ng

i nào xúc ph m nghiêm tr ng nhân ph m, danh d ho c hành hung ng h p quy nh t i

ng i u

i, n u gi a h không có quan h công tác thu c tr

221

319 và

i u 320 c a B lu t này, thì b ph t c nh cáo, c i t o không giam gi n hai n m.

n

hai n m ho c ph t tù t ba tháng

2. Ph m t i gây h u qu nghi m tr ng, r t nghiêm tr ng ho c tr ng, thì b ph t tù t m t n m i u 322. T i 1. Ng m u hàng ch u mà u hàng n n m n m.

c bi t nghiêm

i nào trong chi n

ch, thì b ph t tù t n m n m

n

i l m n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t m i hai n m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m i n m:

a) Là ch huy ho c s quan; b) Giao n p cho c) Lôi kéo ng ch v khí, ph ng ti n k thu t quân s ho c tài li u quan tr ng;

i khác ph m t i;

d) Gây h u qu nghiêm tr ng ho c r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu chung thân ho c t hình. i u 323. T i khai báo ho c t nguy n làm v êc cho 1. Ng i nào khi b ch khi b b t làm tù binh c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù hai m i n m, tù

ch b t làm tù binh mà khai báo bí m t quân s ho c t ch, thì b ph t tù t m t n m n b y n m. n

nguy n làm vi c cho

2. Ph m t i thu c m t trong các tr m i l m n m:

ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y n m

222

a) Là ch huy ho c s quan; b) i x tàn ác v i tù binh khác;

c) Gây h u qu nghiêm tr ng ho c r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu hai m c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m il mn m n

i n m ho c tù chung thân. u u ho c không làm nhi m v trong chi n i hai n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t m in m u, thì b

i u 324. T i b v trí chi n 1. Ng i nào b v trí chi n nm

ph t tù t n m n m

2. Ph m t i thu c m t trong các tr n hai m i n m:

a) Là ch huy ho c s quan; b) B v khí, ph c) Lôi kéo ng ng ti n k thu t quân s ho c tài li u quan tr ng;

i khác ph m t i;

d) Gây h u qu nghiêm tr ng ho c r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu chung thân. i u 325. T i ào ng 1. Ng i nào r i b hàng ng quân i nh m tr n tránh ngh a v ã b x lý k c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù hai m i n m ho c tù

lu t v hành vi này mà còn vi ph m ho c gây h u qu nghiêm tr ng ho c trong

223

th i chi n, thì b ph t c i t o không giam gi n n m n m. 2. Ph m t i thu c m t trong các tr tám n m: a) Là ch huy ho c s quan; b) Lôi kéo ng i khác ph m t i;

n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

c) Mang theo, v t b v khí, ph d) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i gây h u qu hai n m. i u 326. T i tr n tránh nhi m v 1. Ng i nào t gây th

ng ti n k thu t quân s ho c tài li u quan tr ng;

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t b y n m

nm

i

ng tích, gây t n h i cho s c kho c a mình ho c dùng th tr n tránh nhi m v , thì b ph t c i t o không giam gi n ba n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n n

o n gian d i khác

ba n m ho c ph t tù t ba tháng 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Là ch huy ho c s quan; b) Lôi kéo ng i khác ph m t i;

c) Ph m t i trong th i chi n; d) Gây h u qu nghiêm tr ng.

224

3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t n mn m nm i n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i u 327. T i c ý làm l bí m t công tác quân s ; t i chi m o t, mua bán ho c tiêu hu tài li u bí m t công tác quân s 1. Ng 80 và i nào c ý làm l bí m t công tác quân s ho c chi m o t, mua bán, tiêu ng h p quy n n m n m. c bi t nghiêm nh i u i u 263 c a B lu t này, thì b ph t tù t sáu tháng

hu tài li u bí m t công tác quân s , n u không thu c tr

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng ho c tr ng, thì b ph t tù t ba n m nm i n m.

i u 328. T i vô ý làm l bí m t công tác quân s ; t i làm m t tài li u bí m t công tác quân s 1. Ng i nào vô ý làm l bí m t công tác quân s ho c làm m t tài li u bí m t công ng h p quy nh t i i u 264 c a B lu t này, n hai n hai n m ho c ph t tù t ba tháng

tác quân s , n u không thu c tr thì b ph t c i t o không giam gi n m.

2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng ho c tr ng, thì b ph t tù t m t n m i u 329. T i báo cáo sai 1. Ng giam gi n n m n m.

c bi t nghiêm

i nào c ý báo cáo sai gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t c i t o không n ba n m ho c ph t tù t ba tháng n ba n m. c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t hai n m n b y n m.

225

i u 330. T i vi ph m các quy 1. Ng

nh v tr c chi n, tr c ch huy, tr c ban tr c chi n, tr c ch huy, tr c n ba n m ho c

i nào không ch p hành nghiêm ch nh ch n n m n m.

ban gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t c i t o không giam gi ph t tù t sáu tháng

2. Ph m t i trong chi n

u ho c gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c nm i n m.

c bi t

nghiêm tr ng, thì b ph t tù t ba n m i u 331. T i vi ph m các quy 1. Ng

nh v b o v nh v tu n tra, canh gác, n ba

i nào không ch p hành nghiêm ch nh nh ng quy n n m n m.

áp t i, h t ng gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t c i t o không giam gi n m ho c ph t tù t sáu tháng 2. Ph m t i trong chi n

u ho c gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c nm i n m. m an toàn trong chi n

c bi t

nghiêm tr ng, thì b ph t tù t ba n m i u 332. T i vi ph m các quy trong hu n luy n 1. Ng

nh v b o

u ho c

i nào không ch p hành nghiêm ch nh nh ng quy n ba n m ho c ph t tù t m t n m

nh b o

m an toàn

trong chi n

u ho c trong hu n luy n gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t c i n n m n m.

t o không giam gi

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t ba n m nm i n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i u 333. T i vi ph m các quy

nh v s d ng v khí quân d ng

226

1. Ng tháng

i nào vi ph m các quy n n m n m.

nh v s d ng v khí quân d ng gây h u qu n ba n m ho c ph t tù t sáu

nghiêm tr ng, thì b ph t c i t o không giam gi

2. Ph m t i trong khu v c có chi n s ho c gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù t ba n m i u 334. T i hu ho i v khí quân d ng, ph 1. Ng thu c tr i nào h y ho i v khí quân d ng, ph ng h p quy n b y n m. nh t i i u 85 và nm i n m.

c

ng ti n k thu t quân s ng ti n k thu t quân s , n u không

i u 231 c a B lu t này, thì b ph t tù

t hai n m

2. Ph m t i trong chi n

u, trong khu v c có chi n s ho c gây h u qu nghiêm nm i hai n m. in m n hai m i

tr ng, thì b ph t tù t n m n m

3. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t m n m. 4. Ph m t i gây h u qu chung thân.

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù hai m

i n m ho c tù

i u 335. T i làm m t ho c vô ý làm h h ng v khí quân d ng, ph thu t quân s 1. Ng i nào c giao qu n lý, c trang b v khí quân d ng, ph n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng

ng ti n k

ng ti n k n n m n m.

3thu t quân s mà làm m t ho c vô ý làm h h ng gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t c i t o không giam gi

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t ba n m n b y n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

227

i u 336. T i vi ph m chính sách 1. Ng

i v i th

ng binh, t s trong chi n ng binh, t s t i tr n n ba n m.

u

i nào có trách nhi m mà c ý b th

a ho c không

ch m sóc, c u ch a th không giam gi

ng binh gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t c i t o

n ba n m ho c ph t tù t ba tháng

2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai n m 3. Ph m t i gây h u qu n m. 4. Ng

n b y n m. nm i

c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t n m n m

i nào chi m o t di v t c a t s , thì b ph t c i t o không giam gi n ba n m.

n ba

n m ho c ph t tù t ba tháng

i u 337. T i chi m o t ho c hu ho i chi n l i ph m 1. Ng i nào trong chi n u ho c khi thu d n chi n tr ng mà chi m o t ho c n ba n m ho c ph t

hu ho i chi n l i ph m, thì b ph t c i t o không giam gi tù t sáu tháng n n m n m.

2. Ph m t i thu c m t trong các tr tám n m: a) Là ch huy ho c s quan;

ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba n m

n

b) Chi n l i ph m có giá tr l n ho c r t l n; c) Gây h u qu nghiêm tr ng ho c r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i trong tr qu ng h p chi n l i ph m có giá tr nm c bi t l n ho c gây h u i hai n m.

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù t b y n m

228

i u 338. T i qu y nhi u nhân dân 1. Ng i nào có hành vi qu y nhi u nhân dân ã b x lý k lu t v hành vi này mà n ba n m. ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai n m n

còn vi ph m ho c gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t c i t o không giam gi n ba n m ho c ph t tù t ba tháng 2. Ph m t i thu c m t trong các tr b y n m: a) Là ch huy ho c s quan; b) Lôi kéo ng i khác ph m t i;

c) Ph m t i trong khu v c có chi n s ho c trong khu v c ã có l nh ban b tình tr ng kh n c p; d) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng.

i u 339. T i l m d ng nhu c u quân s trong khi th c hi n nhi m v 1. Ng i nào trong khi th c hi n nhi m v mà v t quá ph m vi c n thi t c a nhu c, c a t ch c,

c u quân s gây thi t h i nghiêm tr ng cho tài s n c a Nhà n công dân, thì b ph t c i t o không giam gi n ba n m. 2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c t ba n m n b y n m. c ãi tù binh, hàng binh

n ba n m ho c ph t tù t ba tháng

c bi t nghiêm tr ng, thì b ph t tù

i u 340. T i ng Ng i nào ng

c ãi tù binh, hàng binh, thì b ph t c i t o không giam gi n hai n m.

n

m t n m ho c ph t tù t ba tháng

229

CH

NG XXIV I

CÁC T I PHÁ HO I HÒA BÌNH, CH NG LOÀI NG VÀ T I PH M CHI N TRANH i u 341. T i phá ho i hòa bình, gây chi n tranh xâm l Ng i nào tuyên truy n, kích ng chi n tranh xâm l i hai n m c

c ho c chu n b , ti n hành, i n m, tù chung thân

tham gia chi n tranh xâm l th m t n ho c t hình. i u 342. T i ch ng loài ng Ng

c nh m ch ng l i

c l p, ch quy n và toàn v n lãnh n hai m

c khác, thì b ph t tù t m

i

i nào trong th i bình hay trong chi n tranh mà có hành vi tiêu di t hàng lo t c, làm o l n n n t ng c a m t xã h i nh m phá ho i xã h i ó, in m n hai m i n m, tù chung thân ho c

dân c c a m t khu v c, phá h y ngu n s ng, phá ho i cu c s ng v n hóa, tinh th n c a m t n tr c ng nh có nh ng hành vi di t ch ng khác ho c nh ng hành vi di t sinh, di t môi ng t nhiên, thì b ph t tù t m t hình. i u 343. T i ph m chi n tranh Ng i nào trong th i k chi n tranh mà ra l nh ho c tr c ti p ti n hành vi c gi t ng, ng i b th ng, tù binh, c p phá tài s n, tàn phá các n i dân c , c qu c t mà ng ti n ho c ph ng pháp chi n tranh b c m, c ng nh có nh ng

h i dân th

s d ng các ph

hành vi khác vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t qu c t ho c các i u

230

n m

c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam ký k t ho c tham gia, thì b ph t tù t in m n hai m i n m, tù chung thân ho c t hình.

i u 344. T i tuy n m lính ánh thuê; t i làm lính ánh thuê 1. Ng m tn t m 2. Ng i nào tuy n m , hu n luy n ho c s d ng lính ánh thuê nh m ch ng l i c b n c a Vi t Nam ho c m t phong trào gi i phóng dân t c, thì b ph t tù in m n hai m i n m ho c tù chung thân. nm i l m n m.

i nào làm lính ánh thuê, thì b ph t tù t n m n m c Qu c h i n

B lu t này ã

c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam khoá X,

k h p th 6 thông qua ngày 21 tháng 12 n m 1999.

231