Tieát1+2 : Taäp ñoïc

Söï tích caây vuù söõa
I) Muïc tieâu 1) Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng : -Ñoïc trôn toaøn baøi. Bieát ngaét hôi ñuùng ôû caùc caâu coù nhieàu daáu phaåy . -Böôùc ñaàu bieát boäc loä caûm xuùc qua gioïng ñoïc . 2) Reøn kó naêng ñoïc – hieåu : -Hieåu nghóa caùc töø ngöõ :vuøng vaèng, la caø ; hieåu yù dieãn ñaït qua caùc hình aûnh: moûi maét, chôø mong, (laù) ñoû hoe nhö maét meï khoùc chôø con , (caây) xoaø caønh oâm caäu . -Hieåu yù nghóa caâu chuyeän : Tình caûm yeâu thöông saâu naëng cuûa meï ñoái vôùi con. 3) GD HS yeâu thöông meï, bieát vaâng lôøi meï. II) Ñoà duøng daïy hoïc GV Tranh minh hoaï saùch giaùo khoa HS:Saùch tieáng vieät III)Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : TIEÁT 1 Giaùo vieân Hoïc sinh 1) OÅn ñònh toå chöùc : 2)Kieåm tra baøi cuõ:Tieát taäp ñoïc vöøa roài caùc em hoïc baøi gì? Để xem các em về nhà có học bài hay không cô kiểm tra bàicũ - Goïi 2 HS ñoïc baøi “Caây xoaøi cuûa oâng em” vaø traû lôøi caâu hoûi +Tìm nhöõng hình aûnh ñeïp cuûa caây xoaøi caùt ? -Haùt -Caây xoaøi cuûa oâng em

T G 1’ 4’

+Quaû xoaøi chín coù maøu saéc vaø muøi vò nhö theá naøo? -GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm 35 -GV chung. 3)Daïy baøi môùi : ’ a)Giôùi thieäu baøi : -GV cho HS xem tranh minh họa chủ điểm - Tranh vẽ những ai?

-2HS ñoïc baøi, moãi em ñoïc 1 ñoaïn vaø traû lôøi caâu hoûi ñoaïn vöøa ñoïc. -Cuối đông hoa nở trắng cành. Đầu hè quả sai lúc lỉu. Từng chùm quả to đu đưa theo gió. -Quả xoài chín có mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà ,màu vàng.

-Tranh vẽ bố đang âu yếm em bé, mẹ đang mặc áo cho bạn gái

-Chủ điểm của tuần 12 và tuần 13 các em được học là chủ điểm cha mẹ. -Cha mẹ là người sinh các em ra,nuôi nấng dạy chúng ta nên người nên chúng ta phải biết thương yêu,quí trọng những tình cảm mà cha mẹ đã dành cho mình. - Quả vú sữa

-GV đưa quả vú sữa hỏi: Các em biết đây là quả gì? Vú sữa là loại trái cây rất thơm ngon ở miền Nam.Vì sao có loại cây này?Truyện Sự tích cây vú sữa mà các em đọc hôm nay sẽ giải thích điều 37 đó. GV ghi đề lên bảng ’ b)Luyeän ñoïc * GV ñoïc maãu * Luyeän ñoïc, keát hôïp giaûi nghóa töø : -Ñoïc töøng caâu (2l) Phaùt hieän vaø luyeän ñoïc tieáng khoù -Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp Bài này chia làm 4 đoạn

-HS laéng nghe -HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu. Ñoïc tieáng khoù: treû, vuøng vaèng, xuaát hieän, ñoû hoe, xoaø caønh . Đ 1: Từ đầu…….mỏi mắt chờ mong Đ 2; Không biết…..nở trắng như mây Đ3 :Hoa tàn……..Au yếm vỗ về Đ 4: Đoạn còn lại -4HS nối tiếp nhau đọc 4 đoạn Ñoïc ngaét nghæ hôi ñuùng caâu vaên daøi . Moät hoâm,/vöøa ñoùi vöøa reùt, / laïi bò treû lôùn hôn ñaùnh, / caäu môùi nhôù ñeán me,/ï lieàn tìm ñöôøng veà nhaø .// . Hoa taøn, / quaû xuaát hieän, /lôùn nhanh, / da caêng mòn, /xanh oùng aùnh, /roài chín . // . Moâi caäu vöøa chaïm vaøo, /moät doøng suõa traéng traøo ra,/ngoït thôm nhö söõa meï.// - HS đọc cá nhân – Đồng thanh câu dài

-Gọi 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn. * Để đọc tốt bài tập đọc này cô hướng dẫn các em ngắt ,nghỉ và nhấn giọng các câu văn dài.. Luyeän ñoïc caâu khoù

@Để các em biết được vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi cô mời Thuyền đọc đoạn 1 GT:La cà :ghé qua chỗ này dừng ở chỗ khác để chơi - Mời em Tú đọc thật tốt đoạn 1 GT: Mỏi mắt chờ mong: chờ đợi mong mỏi quá lâu @Khi trở về nhà cậu bé đã làm gì, cô mời em Phượng đọc đoạn 2. GT Trổ ra : nhô ra, mọc ra -!HS đọc đoạn 2 Gọi 1HS đọc thật tốt đoạn 2 @ Để các em thấy được thứ quả xuất hiện trên cây lạ như thế nào cô mời Đạt đọc đoạn3 GT Đỏ hoe : màu đỏ của mắt đang khóc - 1HS đọc đoạn 3 -Gọi 1HS đọc lại đoạn 3 @ Trái vú sữa thơm ngon như thế nào cô mời Hai - 4HS đọc nối tiếp đoạn

đọc đoạn 4. - Gv cho 4HS đọc nối tiếp 4 đoạn -Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm -Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm -Ñoïc ñoàng thanh ñoaïn2

-Caùc nhoùm luyeän ñoïc - Cöû ñaïi dieän thi ñoïc, đọc tiếp sức, truyền điện,ĐT,CN -Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh .

2’

1’

Caû lôùp ñoïc thaàm +Caäu beùboû nhaø ra ñi vì ham chơi ,bò TIEÁT 2 meï maéng,cậu vùng vằng bỏ đi. c) Höôùng daãn HS tìm hieåu baøi -Caû lôùp ñoc thaàm Ñoïc ñoaïn 1 +Vì caäu vöøañoùi, vöøa reùt, laïi bò treû Caâu 1:Vì sao caäu beù boû nhaø ra lôùn hôn ñaùnh . ñi ? + Caäu khaûn tieáng goïi meï roài oâm Vùng vằng: tỏ ý giận dỗi , cáu kỉnh laáy moät caây xanh trong vöôøn maø Ñoïc ñoaïn 2 khoùc . +Vì sao caäu beù quay trôû veà? Caâu 2:Khi trôû veà nhaø, khoâng +Töø caùc caønh laù,nhöõng ñaøi hoa beù tí troå ra, nôû traéng nhö maây, quaû thaáy meï, caäu beù ñaõ laøm gì? xuaát hieän . Caâu 3:Thöù quaû laï xuaát hieän +Lôùn nhanh, da caêng mòn, maøu xanh treân caây vuù söõa nhö theá naøo ? oùng aùnh, roài chín . Moät quaû rôi vaøo +Thöù quaû naøy coù gì laï ? loøng caäu .Moâi caäu vöøa chaïm vaøo, moät doøng söõa traéng traøo ra ngoït thôm nhö söõa meï. -Caû lôùp ñoïc thaàm Ñoïc ñoaïn 3 Caâu 4:Nhöõng neùt naøo ôû caây gôïi *Thảo luận nhóm và cử đại diện nêu ý kiến +Laù ñoû hoe nhö maét meï khoùc chôø leân hình aûnh cuûa meï? con, caây xoaø caønh oâm caäu, nhö tay Xòa cành : Xòa rộng cành để bao bọc meï aâu yeám voã veà. Caâu 5: (G) * Caâu chuyeän noùi leân ñieàu gì? * Noùi leân tình yeâu thöông saâu naëng d) Luyeän ñoïc laïi: cuûa meï ñoái vôùi con . -Goïi HS ñoïc töøng ñoaïn. -Caû lôùp laéng nghe bình choïn nhoùm -HS noái tieáp ñoïc töøng ñoaïn . -HS bình choïn nhoùm ñoïc hay, caù ñoïc hay, caù nhaân ñoïc hay. nhaân ñoïc hay nhaát . 4) Cuûng coá : -Gọi 1HS đọc toàn bài - 1HS đọc toàn bài -Caâu chuyeän noùi leân ñieàu gì ? -HS traû lôøi Trong gia đình em gồm có ai? Ba,mẹ là người sinh ta ra và nuôi ta khôn lớn, dạy -Có ba ,có mẹ,anh ,chị, em bảo ta nên người nên các em phải biết vâng lời ,thương yêu cha mẹ .Để tỏ lòng biết ơn cha mẹ trước hết em phải làm gì? Là người học sinh ở trường em phải vâng lời thầy -Em phải chăm ngoan , học giỏi,vâng lời cha mẹ. cô về nhà em phải vâng lời cha mẹ.Có như vậy em mới xứng đáng là con ngoan, trò giỏi,cháu ngoan Bác Hồ. 5)Nhaän xeùt tieát hoïc : GV nhận xét tiết học

Dặn HS về nhà đọc trước bài “Điện thoại” Tieát4 : Toaùn

Tìm soá bò tröø
I) Muïc tieâu: 1) Giuùp HS -Bieát caùch tìm soá bò tröø khi bieát hieäu vaø soá tröø. -AÙp duïng caùch tìm soá bò tröø ñeå giaûi caùc baøi taäp coù lieân quan -Cuûng coá kó naêng veõ ñoaïn thaúng qua caùc ñieåm cho tröôùc bieåu töôïng veà 2 ñoaïn thaúng caét nhau. 2) GDHS tính caån thaän, chính xaùc. II) Ñoà duøng daïy hoïc -GV: Tôø bìa keû 10 oâ vuoâng -HS : SGK, vôû baøi taäp, baûng con III)Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Giaùo vieân Hoïc sinh -Haùt - 2HS leân baûng - caû lôùp laøm baøi vaøo baûng con x +18 = 52 x + 24 = 62 x = 52 – 18 x = 62 – 24 x = 34 x =38

T G 1’ 4’

1) OÅn ñònh lôùp: 2) Kieåm tra baøi cuõ : -Goïi 2 HS leân baûng Tính X,Caû lôùp laøm baøi vaøo baûng con -GV nhaän xeùt - ghi ñieåm 3) Daïy baøi môùi 1’ a) Giôùi thieäu baøi- Ghi ñeà baøi : 10 Tìm soá bò tröø . ’ b) Giôùi thieäu caùch tìm soá bò tröø chöa bieát : Böôùc 1:Thao taùc vôùi ñoà duøng tröïc quan Baøi toaùn 1: Coù 10 oâ vuoâng( ñöa maûnh giaáy 10 oâ vuoâng).Bôùt ñi 4 oâ vuoâng(duøng keùo caét 4 oâ vuoâng).Hoûi coøn laïi bao nhieâu oâ vuoâng? -Laøm theá naøo ñeå bieát coøn laïi 6 oâ vuoâng? -Haõy neâu thaønh phaàn vaø keát quaû pheùp tính Baøi toaùn 2:Coù moät maûnh giaáy ñöôïc caét laøm hai phaàn.Phaàn thöù nhaát coù 4 oâ vuoâng. Phaàn thöù hai coù 6 oâ vuoâng.Hoûi luùc ñaàu tôø giaáy coù bao nhieâu oâ vuoâng ? -Laøm theá naøo ñeå coù 10 oâ vuoâng?

-Coøn 6 oâ vuoâng -Thöïc hieän pheùp tröø Laáy 10 –4 =6 10 :soá bò tröø ; 4 laø soá tröø ; 6 laø hieäu . -Luùc ñaàu tôø giaáy coù 10 oâ vuoâng

-Thöïc hieän pheùp tính 4+6 =10

X–4=6

Böôùc 2: Giôùi thieäu kæ thuaät tính -Goïi soá oâ vuoâng ban ñaàu chöa bieát laø x. -Soá oâ vuoâng bôùt ñi laø 4. 21 -Soá oâ vuoâng coøn laïi laø 6 ’ -Haõy ñoïc pheùp tính töông öùng -Ñeå tìm soá oâ vuoâng ban ñaàu chuùng ta laøm gì? GV ghi baûng : x = 6 + 4 -Soá oâ vuoâng ban ñaàu laø bao nhieâu? -Yeâu caàu HS ñoïc laïi phaàn tìm x treân baûng

-Thöïc hieän pheùp tính 4+6 -Laø 10 X- 4 = 6 X = 6 + 4 X = 10 +Muoán tìm soá bò tröø ta laáy hieäu coäng vôùi soá tröø. -HS nhaéc laïi

2’ 1’

-3 HS leân baûng laøm – Caû lôùp laøm vaøo baûng con x- 4 = 8 x -9 = 18 x - 7 = 21 * Vaäy muoán tìm soá bò tröø ta laøm x = 8-4 x = 18-9 x= theá naøo? 21 -7 -GV ghi baûng yeâu caàu HS nhaéc laïi x=4 x=9 x c) Baøi taäp thöïc haønh: =14 * Höôùng daãn HS laøm laàn löôït - Lôùp theo doõi – Nhaän xeùt töøng baøi taäp trong SGK/ 56 coù chaám chöõa . -Tìm soá bò tröø vaø hieäu Baøi 1 : Tìm x -Laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø . - Yeâu caàu HS laøm baøi -Laáy hieäu coäng vôùi soá tröø. -2HS leân baûng – Caû lôùp laøm baøi -HS nhaän xeùt –GV nhaän xeùt .ghi vaøo vôû ñieåm Soá bò 11 21 49 62 9 tröø 4 Soá tröø 4 12 34 27 4 Baøi 2 :Vieát soá thích hôïp vaøo oâ 8 troáng Hieäu 7 9 15 35 4 -Baøi naøy yeâu caàu caùc em tìm gì? 6 * Muoán tìm hieäu ta laøm theá naøo ? * Muoán tìm soá bò tröø ta laøm theá a) veõ ñoaïn thaúng AB vaø ñoaïn naøo? thaúng CD -Yeâu caàu HS laøm baøi -1 HS leân baûng veõ ñoaïn thaúng -HS ñoïc baøi laøm cuûa mình AB ; 1HS veõ ñoaïn thaúng CD -GV nhaän xeùt ,ghi ñieåm -Caét nhau taïiñieåm O Baøi 3 : (G) Baøi 4 : Goïi HS ñoïc yeâu caàu -2 HS leân baûng veõ, caû lôùp theo doõi Caâu b : Ñoaïn thaúng AB vaø CD caét -Laáy hieäu coäng vôùi soá tröø

nhau taïi ñieåm naøo?Haõy ghi teân ñieåm ñoù 4 ) Cuûng coá : - Muoám tìm soá bò tröø ta laøm theá naøo ? 5) Nhaän xeùt tieát hoïc : -Veà nhaø hoïc thuoäc qui taéc -Chuaån bò baøi sau : 13 tröø ñi moät soá 13 –5 .