CHUYÊN : NGH THU T CÂU CÁ LÓC & CÁCH CÂU B NG NHÁI ÙM (h t

)
Vi t Hòa Minh h a:Tu n Hàng Xanh
(Ti p theo ph n I & II) PH N III - CÁCH MÓC M I NHÁI ÙM & CÁCH CÂU

n b l i câu ( ng câu) r t quan tr ng. Trong m t cái h m hay 1 cái ao, không ph i b t c ch nào c ng có cá Lóc. Th nh ng n u có kinh nghi m m t tý là ta có th tr n gi ngay 1 l i câu lý t ng. Cá Lóc thích d a vào nh ng b b i bên trên r m r p, có bóng mát xòa ra. B n hãy dành chút th i gian vén m t ng câu và sau kho ng 1 gi ng h là có th câu c. Câu ó g i là câu bóng t nh. Ng c l i, v i nh ng con kênh tràn ru ng bao la thì g i là câu b b i con cá c b âu táp ó. Câu b r t n gi n: b n dùng con nhái nh móc m i ném ra và kéo. Ch vài ng theo m t l i nh t nh, n u có cá, chúng s theo ng l i và lúc y tu con cá mà thay m i. Con cá d i l n ph i cho nhái l n (vì n u nhái nh chúng chê. Th t y !), n u cá ã b r i thì dùng nhái treo ( c i m c a m i nhái treo là ném không xa và con cá táp m i d tr t). Xem bài cách móc m i Nhái Treo ây. i nh ng l i câu c nh thì b n c yên tâm, càng ném càng kéo m i thì càng tanh l i câu và mùi tanh c a con Nhái s h p d n cá Lóc kéo n; vi c chúng táp m i lúc này ch còn ph thu c vào ng i c a m i có h p d n hay không và th i i m nào thì con cá kia go m. y Móc m i Nhái treo thì b n x l i câu t m i con nhái, lu n qua hàm d i r i lu n g ng l i câu vào b ng nhái tr ra l ít. Dùng c ng dây ng nh x qua m t nhát treo lên khuy t c a l i câu, b x ng chân, g n c ng có là xong. Cách treo 2: lu n m i l i câu t m i n sang m i kia, x vào ch mang tai con nhái, ôm cái l ng l i d c theo s n b ng con nhái r i lu n vào b p th t ùi c a nó. L y c ng dây ng treo con nhái vào khuy t bu c dây c a l i câu, b xu ng chân, g n c ng c là xong. Móc m i nhái ùm n gi n h n: Lu n l i câu vào m i con nhái, tr ra hàm d i gi l y khoàng th t hàm này r i lu n m i l i vào hõm chân tr c nhái cho ai l i câu lu n trong b ng nhái xu ng t i ít nhái thì d ng và u n tr ra u g i bên kia c a con nhái (nh v y là con nhái b móc m i nom gi ng nh chân co, chân du i), b x ng chân cho nó v y m m khi kéo d i n c, m c c ng có là xong. Tu n HX trình bày cách móc Nhái ùm nh sau:

Chu

V

y

th o & l i Búng u Nhái vài l n nó ..Chu n b dây. ng t x u !^%&^#!@&($&% . chì.

Móc l i câu vào t m i Nhái .

.

Móc vòng xu ng qua úng ít Nhái. lòi l i ra ngòai .

Nh b 2 chân Nhái khi rê nó s "v y" nh th t .

G n song h ng vào và .. ..

Tuy nhiên. nuôi trong nhà thì ng nh có con nào ch t b c mùi Câu cá Lóc còn ph .XONG ! XONG ! i bi t d tr Nhái b i vì ngoài B c n mùa ông khó ki m Nhái và trong Nam thì nh ng ngày l . t t bà con b m i nhái c ng ngh luôn ! Cách tr nhái t t nh t là « nuôi Nhái. cách này c ng ph i c n th n b i n u nuôi trong v n thì b n r n r t thích Nhái nên hay mò vào.

Nh ng chú Nhái th trong ó s ng qua hàng n m. C n th n h n. Nh t là con Th ch Sùng c a anh. khi i Mã à tôi ã mang ra chi n u b i hôm y n ng qúa và Nhái tiêu H t. ng i c u ch ng h n. có i u khi chúng go m là ph i óng li n. b n nên s m 1 cái gi ng Nhái. L ch a. gi m r t lâu mà Nhái thì r t thích m t. Khi mang Nhái i câu. con cá Lóc r t khoái ng i c a con m i gi . M i gi a d ng. Nuôi & ch n Nhái 1 n m tr l i ây. N u là ngoài v n. Nh r ng càng cho Nhái n ít càng t tb i câu con cá Lóc b ng con Nhái g y m i i p h n nhi u. C n th n h n n a thì hãy c tìm mua cho c cái bao cát M may túi Nhái vì bao cát này gi n c. N u nuôi trong nhà thì có th dùng cái lu sành và luôn luôn thay n c r a áy lu b i n c ái c a b n Nhái này c h i cho chính chúng. T . b n nh câu m i ki u nào c t v n ngay ông ch ti m câu.không c vui m i l m. b n hãy cho vài c c g ch ng vào ó cho chúng trú n. b n nên quây cái ô b ng l i m t nh . bên trong là cát t và có tr ng vài cái cây nh lá l t. t ngày ông b n L u S n g i cho tôi m y b ch m i gi dùng câu cá Lóc thì thích l m.

Công phu b i con cá Lóc mà b ch t thì n ch ra sao. khi con m i g n ch m n c thì ngón tay gi a nghéo dây l i. tay manivel nh p vòng và dây câu C N . ng n c n câu av phía sau theo à h t úng h ng l i câu. galê phía c nh. Nào.á câu c ph i vào thùng cá. ngón tay gi a ch n dây câu. Chính th nên ng i câu ch vi c n ng cái t v y m t cái là m i câu ã i g n h t t c l c có th t t i . các b n ta b t u qu ng: gi ng máy câu. v a h t v a buông ngón tay gi a gi dây. ch cái n p và b dây eo th là ã có cái thùng r t ti n d ng. m i ch m n c nhanh nh và nh p nhàng ghê l m. ay xin chuy n qua cách ném m i: Dân câu cá Lóc khi dùng máy câu thì d t khoát c t b cái vòng ai kim lo i ôm dây trên máy câu. Các c ch có câu: ´Thà n c m mu i còn h n n cá Chu i ch t´ ó !? Nh ng tay câu ti t ki m thì ki m cái can nh a h ng c t ôi ra. Th c t thì cách này m i là úng i u câu rê b i nó linh ho t. Gã ch cái galê tr ng nh th và khi ném m i ra. Th câu th ng chu n b cái thùng cá r t công phu. i u ch nh qu ng xa. Cách ném câu rê c ng th t nh nhàng. nó ch rung t 1/3 cây c n mé trên t. quay m i vào gã dùng ngón tay móc qua nghéo l i thay cho cái vòng kim lo i y. B i c tính c a c n câu cá Lóc là thót uôi chu t...

ã s n sàng trên rãnh mô-bin và t c thì b n quay máy và rung c n ng th i dùng ng n c n câu lái con m i i cho i u ngh trên l i câu là n. qu ng chính xác nh ng mà ch m. nh ng n u câu chìm thì ang tr n quay mà nghe kh ng s t hãy nh d ng ngay manivel (có th ph i tr l i ôi vòng cho chùng dây). nhìn phía m i câu th y tim xì lên. Tr c khi qu ng nh v trí c a galê k o dây móc vào c n ng x c a dây câu. ch c n ch cho con cá tha m i mang dây i 1 o n(có c n th còn rung nh u c n cho con cá nu t sâu h n) r i l c mà ánh thì k nh ch c n b ng b p ! Các ki u dính câu c a cá Lóc th ng hay g p nh sau: K n hàm d i . b n có th so dây và l c ánh luôn. Câu cá Lóc k nh t là qu ng l c l i b i nh th . hi cá p úng m i câu n u là câu n i. chính con cá Lóc ch phía d i không bi t ng nào mà l n theo m i. l to qúa thì dây hay l c l i. C ng nên nh r ng cái u bu c n cá Lóc ph i tuy n cho k : l nh qúa.

n meo .

n hàm á .

n hàm trên xuyên qua m t u ý khi câu c cá Lóc lên r i. nên c n th n khi g l i vì chúng có hàm r ng s c l m y ! Tu n Hàng Xanh g i n b n các thao tác c b n sau: L .

.

C ng dây khi tóm cá nó kh i gi y r i dây è cá xu ng. ch n 2 ng nh .

G l i b ng k m ! .

n cho n bây gi « ! Vi t Hòa Tháng 7/2005 . trong ngày n u sau m i c n m a mà câu cá Lóc thì th t tuy t v i. b n nào không tin hãy th 1 chuy n lên nông tr ng Mã à . a s nh ng con cá Lóc thông th ng có nh c i m là p ch nào c quanh qu n ch ó... ây gi tôi xin b n vài dòng th nào thì c ng ng gi ng tôi roi b i vì nó em ch c c cây c tôi ã ánh th ng cháu và ân h Con cá Lóc th B nh c ch ng là b n câu dù quí b c n câu cá Lóc n nh khi trong m t bu i gi n d ã ph t th ng cháu ngo i 2 n cá Lóc c a tôi vào cái qu t tr n ( t ng n).mà ch i nhau v i chúng 1 b a xem sao. chúng p xong là di chuy n ngay. Tuy nhiên. xót c n câu. nh ng lúc y. gã th câu bi t t ng và eo theo rê m i. Th nh ng v i con cá Lóc Bông G m thì l i khác. xoa nh s làm nó . ngoan ngõan h n ! b ng nó vài l n ng n m i vào bu i sáng ho c chi u g n s p t i và ban êm. dám ch c r ng nó không p m i lúc này thì p m i vào c khác.Dân gian nói r ng l t ng a cá. con cá nh ph n lên và thích r t u i m i.n i có nhi u Lóc Bông G m và cái n c n m i c a chúng nghe có th n có th l m .