P. 1
Bai Giang Quan Tri Hoc

Bai Giang Quan Tri Hoc

|Views: 22,520|Likes:
Được xuất bản bởiPham Vu Minh Hoang

More info:

Published by: Pham Vu Minh Hoang on Jul 27, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

Sections

 • Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ
 • 1.2. Bản chất của quản trị
 • 1.3. Nhà quản trị
 • 2.2. Môi trường quản trị
 • 3. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
 • 3.1. Các trường phái quản trị cổ điển
 • 3.2. Trường phái quản trị hành vi (hay trường phái tâm lý xã hội)
 • 3.3. Lý thuyết định lượng về quản trị
 • 3.4. Học thuyết quản trị hiện đại
 • Chương 2. CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH
 • 1.2. Phân loại hoạch định
 • 1.3. Vai trò của việc hoạch định
 • 2.2. Cơ sở khoa học của hoạch định
 • 2.3. Tiến trình của hoạch định
 • 3.2. Hoạch định tác nghiệp
 • Chương 3. CHỨC NĂNG TỔ CHỨC
 • 1.2. Mục tiêu của công tác tổ chức
 • 1.3. Các nguyên tắc của tổ chức quản trị
 • 2.2. Quyền hành trong quản trị
 • 2.3. Phân cấp quản trị
 • 3.2. Các yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản trị
 • 3.3. Các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị
 • 3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức
 • 4. TIẾN TRÌNH THIẾT KẾ CƠ CẤU TỎ CHỨC
 • 4.1. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức
 • 4.2. Chuyên môn hoá (hay phân chia công việc)
 • 4.3. Xây dựng các bộ phận và phân hệ của cơ cấu
 • 4.4. Thể chế hoá cơ cấu tổ chức
 • Chương 4. CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO
 • Chương 5. CHỨC NĂNG KIỂM TRA
 • 1.3. Các hình thức kiểm tra
 • 2. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA
 • 3.1. Kiểm tra phải theo kế hoạch
 • 4. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA
 • 4.1. Xây dựng các tiêu chuẩn
 • 4.2. Đo lường và đánh giá việc thực hiện
 • 4.3. Điều chỉnh các sai lệch
 • Chương 6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG QUẢN TRỊ HỌC HIỆN ĐẠI
 • 1.2. Quyết định quản trị
 • 2. QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC
 • 2.1. Thay đổi và lý do cần phải thay đổi
 • 2.2. Nội dung của sự thay đổi tổ chức
 • 2.3. Những hình thức thay đổi tổ chức
 • 2.4. Yếu tố thời gian đối với sự thay đổi
 • 2.5. Phản ứng đối với sự thay đổi
 • 3.2. Nguồn gốc của xung đột trong tổ chức
 • 3.3. Các hình thức xung đột
 • 4. QUẢN TRỊ RỦI RO 4.1. Quan niệm về rủi ro và quản trị rủi ro
 • 4.2. Các loại rủi ro
 • 4.3. Tiến trình quản trị rủi ro
 • 4.4. Các phương pháp phòng ngừa quản trị rủi ro

MỤC LỤC MỤC LỤC..................................................................................................................................2 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ..............................................................................

...1 1. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ, NHÀ QUẢN TRỊ...............................1
1.1. Quan niệm về quản trị.............................................................................................................1 1.2. Bản chất của quản trị...............................................................................................................3 1.3. Nhà quản trị.............................................................................................................................4

2. VĂN HOÁ TỔ CHỨC VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ..................................................7
2.1. Văn hoá tổ chức.......................................................................................................................7 2.2. Môi trường quản trị...............................................................................................................10

3. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ.........................................................14
3.1. Các trường phái quản trị cổ điển............................................................................................14 3.2. Trường phái quản trị hành vi (hay trường phái tâm lý xã hội)...............................................18 3.3. Lý thuyết định lượng về quản trị............................................................................................19 3.4. Học thuyết quản trị hiện đại...................................................................................................21

Chương 2. CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH..............................................................................32
1.2. Phân loại hoạch định..............................................................................................................32 1.3. Vai trò của việc hoạch định...................................................................................................33

2. MỤC TIÊU, CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH............................33
2.1. Mục tiêu của hoạch định........................................................................................................33 2.2. Cơ sở khoa học của hoạch định.............................................................................................36 2.3. Tiến trình của hoạch định......................................................................................................37

3. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP...............................38
3.1. Hoạch định chiến lược...........................................................................................................38 3.2. Hoạch định tác nghiệp...........................................................................................................43

Chương 3. CHỨC NĂNG TỔ CHỨC .....................................................................................53 1. KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC.............53
1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của công tác tổ chức...............................................................53 1.2. Mục tiêu của công tác tổ chức ..............................................................................................53 1.3. Các nguyên tắc của tổ chức quản trị .....................................................................................54

2. MỘT SỐ CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC........................................................54
2.1. Tầm hạn quản trị....................................................................................................................54 2.2. Quyền hành trong quản trị.....................................................................................................55 2.3. Phân cấp quản trị...................................................................................................................56

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ.....................................................................................58
3.1. Khái niệm..............................................................................................................................58 3.2. Các yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản trị..........................................................................59 3.3. Các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị............................................................................................59 3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức..............................................................................65

4. TIẾN TRÌNH THIẾT KẾ CƠ CẤU TỎ CHỨC...............................................................67
4.1. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức ........................................................67 4.2. Chuyên môn hoá (hay phân chia công việc).........................................................................67 4.3. Xây dựng các bộ phận và phân hệ của cơ cấu........................................................................68 4.4. Thể chế hoá cơ cấu tổ chức....................................................................................................68

Chương 4. CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO...................................................................................75

Chương 5. CHỨC NĂNG KIỂM TRA....................................................................................86 1. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH VÀ HÌNH THỨC CỦA KIỂM TRA....................................86
1.1. Khái niệm và bản chất của kiểm tra.......................................................................................86 1.3. Các hình thức kiểm tra ..........................................................................................................87

2. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA........................................................................88
3.1. Kiểm tra phải theo kế hoạch..................................................................................................88

4. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA................................................................................................89
4.1. Xây dựng các tiêu chuẩn........................................................................................................90 4.2. Đo lường và đánh giá việc thực hiện.....................................................................................91 4.3. Điều chỉnh các sai lệch .........................................................................................................92

5. CÁC LOẠI KIỂM TRA....................................................................................................93 Chương 6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG QUẢN TRỊ HỌC HIỆN ĐẠI.................................100 1. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ...............................................................100
1.1. Thông tin quản trị................................................................................................................100 1.2. Quyết định quản trị..............................................................................................................102

2. QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC ..............................................................106
2.1. Thay đổi và lý do cần phải thay đổi.....................................................................................106 2.2. Nội dung của sự thay đổi tổ chức.........................................................................................106 2.3. Những hình thức thay đổi tổ chức........................................................................................107 2.4. Yếu tố thời gian đối với sự thay đổi.....................................................................................107 2.5. Phản ứng đối với sự thay đổi...............................................................................................108

3. QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT ...............................................................................................108
3.1. Khái niệm............................................................................................................................108 3.2. Nguồn gốc của xung đột trong tổ chức................................................................................109 3.3. Các hình thức xung đột........................................................................................................109 3.4. Các biện pháp giải quyết và loại trừ xung đột......................................................................110

4. QUẢN TRỊ RỦI RO.......................................................................................................110
4.1. Quan niệm về rủi ro và quản trị rủi ro .................................................................................110 4.2. Các loại rủi ro .....................................................................................................................110 4.3. Tiến trình quản trị rủi ro .....................................................................................................111 4.4. Các phương pháp phòng ngừa quản trị rủi ro ......................................................................111

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ
Mục tiêu: Sau khi nghiên cứu và học tập chương này, sinh viên có thể: - Nhận thức được khoa học quản trị không có giới hạn về sự hiểu biết, do đó phải phấn đấu không ngừng trong mọi môi trường quản trị nhằm đưa ra các quyết định quản trị luôn thích ứng với tình hình thực tế. - Nắm được đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn quản trị học. - Trên cơ sở những nhận thức trên, các em sinh viên có thể phấn đấu rèn luyện để trở thành những nhà quản trị giỏi trong tương lai. 1. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ, NHÀ QUẢN TRỊ 1.1. Quan niệm về quản trị 1.1.1. Khái niệm Quản trị, tiếng Anh là management, vừa có ý nghĩa là quản lý, vừa có ý nghĩa là quản trị, nhưng được dùng chủ yếu với nghĩa quản trị. Về thực chất, quản trị và quản lý đều là sự tác động dưới dạng điều khiển. Cho đến nay có thể tạm gọi quản lý là thuật ngữ được dùng để chỉ sự điều khiển của Nhà nước trong việc quản lý xã hội nói chung và quản lý kinh tế nói riêng còn quản trị là thuật ngữ để chỉ sự điều khiển ở cấp cơ sở trong đó có các tổ chức kinh doanh - các doanh nghiệp. Quản trị và quản lý có điểm chung là lôgíc giống nhau nhưng điểm khác là ở nội dung và quy mô cụ thể của nó. Mặc dù xuất hiện từ lâu đời và được áp dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, nhưng cho tới nay vẫn chưa có một quan niệm thống nhất về quản trị. - Theo quan điểm của Koontz và O’Donnell: Quản trị là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và các mục tiêu đã định. - Theo Stoner và Robbins: Quản trị là một tiến trình bao gồm việc hoạch định, tổ chức, quản trị con người và kiểm tra các hoạt động trong một đơn vị một cách có hệ thống nhằm hoàn thành các mục tiêu của đơn vị đó. - Theo lý thuyết hành vi của Mary Parker Follet, một triết gia quản trị hàng đầu, thì: Quản trị là hoàn thành công việc thông qua người khác. Định nghĩa này đã đưa ra cách thức tiến hành các hoạt động quản trị thông qua người khác, quản trị là hoạt động có mục đích và mang tính tập thể. Từ những quan niệm trên, chúng ta có thể khái quát: Quản trị là sự tác động liên tục có tổ chức, có định hướng của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức đã đề ra trong điều kiện biến động của môi trường và sự thay đổi của các nguồn lực. Như vậy, quản trị bao gồm 5 yếu tố thành phần như sau: - Chủ thể quản trị và đối tượng bị quản trị. - Có mục tiêu quản trị rõ ràng. - Kết quả và hiệu quả. - Có nguồn tài nguyên hạn chế. - Môi trường quản trị luôn thay đổi. Các yếu tố trên không thể tách rời nhau mà có mối quan hệ ràng buộc với nhau trong quản trị. Chủ thể quản trị là tác nhân tạo ra các tác động. Tác động này có thể là một lần nhưng cũng có thể là nhiều lần. Đối tượng bị quản trị phải tiếp nhận các tác động của chủ thể quản trị. Thông thường chủ thể là một hoặc nhiều người còn đối tượng có thể là máy móc 1

Ở một trình độ cao hơn. tiền vốn.1. độc lập với nhau thành các quá trình lao động phải có sự phối hợp.Từ tiềm năng sáng tạo to lớn của quản trị.Từ tính chất xã hội hóa của lao động và sản xuất.1. tản mạn. nhất thiết phải tiến hành phân công lao động và hiệp tác sản xuất. Ngân hàng châu Mỹ đã nêu trong bản công bố Báo cáo về kinh doanh nhỏ rằng “Theo kết quả phân tích cuối cùng. Sự xuất hiện của quản trị như là kết quả tất nhiên của việc chuyển các quá trình lao động cá biệt. Sự 2 . quyết định sự tồn tại. Mục đích của quản trị Thực chất quản trị chính là sự kết hợp được mọi nỗ lực chung của con người trong tổ chức và sử dụng tốt của cải của tổ chức để đạt tới mục tiêu chung của tổ chức và mục tiêu riêng của mỗi người một cách khôn khéo và có hiệu quả nhất. + Kỹ thuật công nghệ (M3). đáp ứng nhu cầu của đời sống và phát triển kinh tế. cũng như thất bại trong hoạt động của các tổ chức kinh tế .Nghiên cứu các công ty kinh doanh của Mỹ trong nhiều năm. Quản trị ra đời chính là để tạo ra một hiệu quả hoạt động cao hơn hẳn so với việc làm của từng cá nhân riêng lẻ của một nhóm người khi họ tiến hành các công việc có mục tiêu chung gần gũi với nhau. thông qua đó sử dụng có hiệu quả nhất mọi tiềm năng và cơ hội của tổ chức.2. một tổ chức do 5 yếu tố tạo thành: + Tài nguyên. vật tư hay con người. Sự cần thiết khách quan và vai trò của quản trị xuất phát từ những nguyên nhân sau đây: . tư liệu lao động và sức lao động để giảm chi phí đầu vào và nâng cao kết quả sản xuất ở đầu ra. Qua phân tích về những nguyên nhân thất bại trong hoạt động kinh doanh của cá nhân và của các doanh nghiệp. khi đó quản trị là điều không thể thiếu.chính trị .Từ những yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế và xã hội trong quá trình đổi mới chuyển sang nền kinh tế thị trường và tiến hành công nghiệp hóa. Căn cứ để chủ thể tạo ra các tác động là mục tiêu của quản trị. Hiện nay. quản trị là nhân tố cơ bản được xếp hàng đầu. hơn 90% các thất bại trong kinh doanh là do thiếu năng lực và thiếu kinh nghiệm quản trị”.thiết bị. . tự túc do một cá nhân thực hiện không đòi hỏi quản trị. thực chất của quản trị là quản trị con người trong tổ chức. + Tiền vốn (M2).Sức mạnh kinh tế của một nước. 1.3.Từ những yếu tố làm tăng vai trò của quản trị trong nền sản xuất và kinh tế hiện đại. . . hiện đại hóa đất nước ở Việt Nam. + Lao động (M4). . Ta biết rằng để tạo ra sản phẩm. phát triển hay trì trệ hoặc diệt vong của mọi tổ chức. Nói một cách khác. + Quản trị (Năng lực quản trị) (M5). Tăng cường xã hội hoá lao động và sản xuất – một quá trình mang tính qui luật của sự phát triển kinh tế và xã hội. Mác.xã hội nhiều năm qua cho thấy nguyên nhân cơ bản vẫn là do quản trị kém hoặc yếu .Nhiệm vụ của quản trị là sử dụng hợp lý và tiết kiệm nhất đối tượng lao động. Theo C. “Bất cứ lao động xã hội hay lao động chung nào mà tiến hành trên một qui mô khá lớn đều yêu cầu phải có một sự chỉ đạo để điều hòa những hoạt động cá nhân. nguyên vật liệu (M1). khi sản xuất và kinh tế mang tính xã hội rõ nét và ngày càng sâu rộng hơn. đã phát hiện ra rằng các công ty luôn thành đạt chừng nào chúng được quản trị tốt. 1. Sản xuất và tiêu thụ mang tính tự cấp. Tầm quan trọng của quản trị .

v. xử lý lưu trữ dữ liệu. xã hội của quản trị. tức là chức năng phát sinh từ sự khác nhau giữa sự vận động chung của cơ sở sản xuất với sự vận động cá nhân của những khí quan độc lập hợp thành cơ sở sản xuất đó. Nhưng nếu người ta biết tổ chức hoạt động và những việc quản trị khác thì triển vọng đạt kết quả sẽ chắc chắn hơn. . sản xuất.chỉ đạo đó phải làm chức năng chung. 1. nếu không thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của quản trị. truyền thông. nhưng một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng”. quản trị là vì mục tiêu. của quan hệ xã hội và tinh thần. thậm chí làm tiêu tan một cách vô ích những nguồn lực có được.2.. tâm lý học. khoa học kỹ thuật như toán học. Khi con người người kết hợp với nhau trong một tập thể để cùng nhau làm việc.. 1. Do đó. Bản chất của quản trị Xét về mặt tổ chức và kỹ thuật của hoạt động quản trị thì quản trị chính là sự kết hợp mọi nỗ lực của con người trong một tổ chức nào đó để đạt tới mục tiêu chung của tổ chức và mục tiêu riêng của mỗi người một cách khôn khéo và hiệu quả nhất. đảm bảo tính độc lập và cho phép thỏa mãn những đòi hỏi của chủ doanh nghiệp và mọi thành viên khác trong doanh nghiệp.) và biết sử dụng các kỹ thuật quản 3 .Phải dựa trên sự hiểu biết sâu sắc các quy luật khách quan chung và riêng (tự nhiên. tiền bạc. đưa lại những kết quả kinh tế . luật học. đặc biệt quan trọng không phải chỉ là kết quả mà sẽ còn ít tốn kém thời gian. giáo dục học.. dẫn đến tổn thất.1. kỹ thuật và xã hội). tin học.Phải dựa trên các nguyên tác tổ chức quản trị (về xác định chức năng. cũng như ứng dụng nhiều luận điểm và thành tựu của các môn xã hội học. trách nhiệm và quyền hạn. với những điều kiện về nguồn lực như nhau. Đặc biệt cần tuân thủ các quy luật của quan hệ công nghệ. quản lý tốt sẽ phát huy có hiệu quả những yếu tố nguồn lực đó. lợi ích của doanh nghiệp. tất yếu khách quan của mọi quá trình lao động xã hội. văn hoá ứng xử . thực chất của quản trị là quản trị con ngơời trong doanh nghiệp. Một nhạc sĩ độc tấu tự điều khiển lấy mình. Quản trị là một khoa học Tính khoa học của quản trị thể hiện các đòi hỏi sau: . không thể thực hiện được các quá trình hợp tác lao động. Điều đó có nghĩa là cùng với các điều kiện về con người và về vật chất kỹ thuật như nhau nhưng quản trị lại có thể khai thác khác nhau. quản trị chính là yếu tố quyết định nhất cho sự phát triển của mỗi quốc gia và các tổ chức trong đó. điều khiển học. còn quản lý tồi sẽ không khai thác được. về xây dựng cơ cấu tổ chức quản trị. Nói cách khác. đem lại hiệu quả kinh tế khác nhau . không khai thác sử dụng được các yếu tố của lao động sản xuất có hiệu quả. Quản trị có khả năng sáng tạo to lớn. Vì vậy. chính trị. Xét về mặt kinh tế. bất kể trong hình thái kinh tế xã hội nào. đặc biệt là xử lý các mối quan hệ quản trị). nhiệm vụ. nguyên vật liệu và những phí tổn khác. tâm lý xã hội . Vì vậy..2. Nói cách khác. dự đoán. sử dụng có hiệu quả nhất mọi tiềm năng và cơ hội của doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động theo mục tiêu đã định. quan hệ kinh tế. trang trải vốn và lao động. Lối làm việc như thế cũng có thể đem lại kết quả.. thông qua đó. .Phải vận dụng các phương pháp khoa học (như đo lường định lượng hiện đại. quản trị là thuộc tính tự nhiên. v. quản trị phải dựa trên cơ sở lý luận của ngành khoa học tự nhiên. về vận hành cơ chế quản trị.. người ta có thể tự phát làm những việc cần thiết theo cách suy nghĩ riêng của mỗi người. hoặc cũng có thể không đem lại kết quả. bảo đảm cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài.xã hội mong muốn. công nghệ học. Có thể nói quản trị tốt suy cho cùng là biết sử dụng có hiệu quả những cái đã có để tạo nên những cái chưa có trong xã hội.

3.2.3..Nghệ thuật cạnh tranh (giành thị phần.Nghệ thuật sử dụng đòn bẩy trong quản trị. với khách hàng. khoa học quản trị cho chúng ta những hiểu biết về các quy luật. . lập ngân quỹ. .2. Như vậy. vừa phải có cái linh hoạt. phát huy. vào cơ may và vận rủi. Bởi khoa học là sự hiểu biết có hệ thống còn nghệ thuật là sự tinh lọc kiến thức.Phải dựa trên sự định hướng cụ thể đồng thời có sự nghiên cứu toàn diện. . Hay nhà quản trị giỏi là người phải có cái chính xác. kiểm tra theo mạng lưới. đúng.. tránh nguy cơ. Tính nghệ thuật của quản trị còn phụ thuộc vào kinh nghiệm và những thuộc tính tâm lý cá nhân của từng người quản lý. các cơ hội và các kinh nghiệm được tích luỹ trong hoạt động thực tiễn nhằm đạt được mục tiêu đề ra cho tổ chức. với các khâu chủ yếu trong từng giai đoạn. đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại. kết hợp với quan sát tham khảo kinh nghiệm của các nhà quản trị khác để vận dụng vào điều kiện cụ thể. phát triển tổ chức. 1.3. Tuy nhiên. kịp thời . doanh nghiệp..Nghệ thuật tạo vốn. sáng tạo của nhạc trưởng khi chỉ huy dàn nhạc. .Nghệ thuật giao tiếp (với đối tác.v.Nghệ thuật tạo thời cơ. đạt lợi nhuận cao). nó chỉ là một công cụ. phong phú của các sự vật và hiện tượng trong kinh tế. lập kế hoạch.v. 1. đồng bộ các hoạt động hướng vào mục tiêu lâu dài.).. phương pháp. những tình huống cụ thể nhất định. Nghệ thuật quản trị là việc sử dụng có hiệu quả nhất các phương pháp. .1. sử dụng vốn và tích luỹ vốn. 1. trong thực tế khoa học và nghệ thuật trong quản trị không bao giờ tách rời nhau. Những mối quan hệ giữa con người (với những động cơ. linh hoạt. chớp thời cơ. Một số lĩnh vực cần thể hiện nghệ thuật quản trị kinh doanh là: . liên kết). kỹ thuật quản trị. các tiềm năng. Khái niệm và phân loại 4 . ổn định và không ngừng phát triển có hiệu quả cao. nguyên tắc. còn kiến thức có tổ chức làm cơ sở cho nó coi như là khoa học. hạch toán giá thành sản phẩm. Nói cách khác. ..Nghệ thuật ra quyết định (nhạy. Quản trị là một nghệ thuật Tính nghệ thuật của quản trị xuất phát từ tính đa dạng.Nghệ thuật sử dụng người (phát hiện. tâm tư. kinh doanh và trong quản trị. Nhà quản trị 1. uyển chuyển. biết cách phân tích một cách khoa học những thời cơ và những khó khăn trở ngại trong việc đạt tới mục tiêu. v.. Tóm lại. Mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật Thực ra phân loại như trên để tiện cho việc nghiên cứu. vì nó là bí mật kinh doanh và rất linh hoạt. Ta chỉ có thể nắm các nguyên tắc cơ bản của nó. với cấp dưới . Một nhà quản trị giỏi là người phải trang bị cho mình những kiến thức khoa học đồng thời phải có nghệ thuật vận dụng những kiến thức khoa học đã lĩnh hội vào những hoàn cảnh. hơn nữa còn xuất phát từ bản chất của quản trị. . Nghệ thuật quản trị không thể tìm thấy được đầy đủ trong sách báo.) và tổ chức thực hiện quyết định.trị (như quản lý theo mục tiêu. quản trị với tư cách thực hành nó là nghệ thuật. nghệ thuật quản trị kinh doanh là tổng hợp những “bí quyết”.2. những “thủ đoạn” trong kinh doanh để đạt mục tiêu mong muốn với hiệu quả cao. . tình cảm khó định lượng) luôn đòi hỏi mà quản trị phải xử lý khéo léo. kiểm tra tài chính). mau lẹ của vị tướng khi ra quyết định. uyển chuyển (đó là nghệ thuật). Đó là việc xem xét động tĩnh của công việc kinh doanh để chế ngự nó..v. để trên cơ sở đó biết cách giải quyết các vấn đề quản trị trong các hoàn cảnh cụ thể. bố trí.. sử dụng nó càng phải tính toán đến điều kiện đặc điểm cụ thể từng tình huống để vận dụng sáng tạo.

mục tiêu cụ thể để chuyển đến các quản trị gia cấp cơ sở thực hiện chúng. các thành viên trong tổ chức thường được chia làm hai loại theo đặc thù công việc đó là: người thừa hành và nhà quản trị. điều hành nhân viên thuộc quyền và đưa ra những quyết định hàng ngày.Cấp quản trị viên cao cấp: Bao gồm các thành viên trong Ban lãnh đạo cao nhất của tổ chức chịu trách nhiệm điều hành và phối hợp các hoạt động chung của tổ chức. . điều khiển. Các nhà quản trị ở trong các tổ chức nhưng không phải ai trong tổ chức đều là nhà quản trị. Hoạt động quản trị là một hoạt động xã hội nên nó phải được chuyên môn hoá. + Báo cáo trước lãnh đạo cấp trên của tổ chức. Chính vì vậy.Cấp quản trị viên thực hiện: Là cấp quản trị thừa hành.2. sử dụng nguồn lực. các công việc quản trị không chỉ được chuyên môn hóa mà còn được sắp xếp một cách có trật tự. rèn luyện các đức tính của người quản trị. + Tạo dựng bộ mỏy. + Dự trù kinh phí hoạt động và tổ chức sử dụng có hiệu quả nó. Mặc dù mỗi tổ chức đều có những mục tiêu và nội dung công việc thực hiện khác nhau nhưng đều có chung đặc điểm: Sản phẩm của quản trị là các quyết định trong các lĩnh vực khác nhau. báo cáo.Các nhà quản trị làm việc ở các tổ chức.Cấp quản trị viên thừa hành: Là cấp quản trị viên trung gian tiếp nhận các chiến lược và chính sách chung từ các quản trị gia cấp cao và biến chúng thành những kế hoạch. quyết định… để đạt được mục tiêu chung của tổ chức. Người thừa hành là những người trực tiếp thực hiện một công việc cụ thể. + Báo cáo thường xuyên về kết quả hoạt động của bộ phận mình với cấp quản trị cấp cao. + Giao việc cho nhân viên và phối hợp hoạt động giữa các nhân viên dưới quyền. Còn nhà quản trị có trách nhiệm chỉ huy. định hướng. lựa chọn. Vai trò và kỹ năng của nhà quản trị 5 . Hoạt động quản trị liên quan đến sự phối hợp. + Phối hợp hoạt động giữa các lĩnh vực quản trị. Yêu cầu đối với cấp quản trị này là: + Hiểu và nỗ lực với công việc được giao. . + Đề nghị với cấp hàng đầu về kế hoạch hành động. Tuỳ theo quy mô và phạm vi hoạt động của tổ chức mà một tổ chức có thể có nhiều hay ít nhà quản trị. Phần lớn thời gian của các nhà quản trị này được sử dụng vào việc giám sát. đề bạt bổ nhiệm cán bộ ở đơn vị mình. + Cải tiến phương pháp làm việc. tổ chức. + Tìm hiểu và xác định mối liên hệ với các nhân viên dưới quyền ở các đơn vị khác. phờ duyệt cơ cấu tổ chức và phờ duyệt nhân sự. Trong mỗi tổ chức. + Liên hệ kịp thời với cấp quản trị viên cao hơn và tạo lập tinh thần đồng đội tốt 1. Nhiệm vụ chủ yếu của cấp quản trị này là: + Nghiên cứu và phân tích nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả trong bộ phận mình. có thứ bậc rõ ràng.3. hàng ngày họ trực tiếp nhận các mệnh lệnh và triển khai thực hiện những mệnh lệnh đó để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Phần thời gian còn lại dành cho gặp gỡ. Các nhà quản trị thường được chia làm 3 cấp chủ yếu như sau: . giám sát…hoạt động của những người khác. họ không có trách nhiệm hoạch định. hoạch định đường lối chiến lược phát triển tổ chức: + Xác định các mục tiêu và biện pháp lớn cho quá trình hoạt động. hội họp với cấp trên hoặc quan hệ với các đồng nghiệp thuộc các bộ phận khác. lãnh đạo và giám sát hoạt động của những người khác. + Quyết định các biện pháp lớn về tổ chức quản lý.

bộ phận hoạt động một cách ổn định và hiệu quả. ủng hộ nào đó. đàm phán thay mặt cho tổ chức trong các giao dịch với các cá nhân. tổ chức bên ngoài.Vai trò doanh nhân : Đây là vai trò phản ảnh việc nhà quản trị tìm mọi cách cải tiến tổ chức nhằm làm cho hoạt động của tổ chức ngày càng có hiệu quả. máy móc. nguyên vật liệu. kế hoạch của cấp trên.Vai trò thương thuyết : Tức phản ảnh việc thương thuyết. Kỹ năng của nhà quản trị 6 . . * Nhóm vai trò quyết định (gồm 04 vai trò) . . từng bộ phận sao cho hợp lý nhằm đảm bảo cho các thành viên. sự mâu thuẫn và mất đoàn kết giữa các thành viên. các thành viên có liên quan trong tổ chức. bộ phận …. Henry Mentzberg đã đưa ra 10 loại vai trò khác nhau như sau mà nhà quản trị phải thực hiện và chia chúng thành 03 nhóm lớn: * Nhóm vai trò quan hệ với con người (gồm 03 vai trò) . nhưng cũng có những thông tin mà các nhà quản trị cần phổ biến đến cho các bộ phận. phân tích môi trường xung quanh tổ chức nhằm xác định môi trường tạo ra những cơ hội gì cho tổ chức. khi các nguồn lực ngày càng cạn kiệt đòi hỏi nhà quản trị phải phân bổ các nguồn lực đó cho các thành viên. chính sách. thời gian. Vai trò của nhà quản trị Để làm rõ các công việc của các nhà quản trị. hay tượng trưng. bảo vệ hay tranh thủ một sự đồng tình. giải quyết những xáo trộn đó để đưa tổ chức sớm trở lại sự ổn định . Chẳng hạn điều chỉnh kỹ thuật mà tổ chức đang áp dụng hay áp dụng một kỹ thuật mới nào đó… .Nhà quản trị phải kịp thời đối phó.Vai trò lãnh đạo: Vai trò này phản ảnh sự phối hợp và kiểm tra của nhà quản trị đối với cấp dưới của mình.Vai trò cung cấp thông tin cho bên ngoài: Tức nhà quản trị thay mặt cho tổ chức của mình cung cấp các thông tin cho bên ngoài nhằm để giải thích. văn bản hoặc qua trao đổi tiếp xúc với mọi người… .Vai trò giải quyết xáo trộn: Bất cứ một tổ chức nào cũng có những trường hợp xung đột xảy ra trong nội bộ dẫn tới xáo trộn tổ chức như sự đình công của công nhân sản xuất.Vai trò liên lạc: Thể hiện mối quan hệ của nhà quản trị đối với người khác cả bên trong và bên ngoài tổ chức * Nhóm vai trò thông tin (gồm 03 vai trò) . . Ngay cả từng bộ phận trong tổ chức cũng phải có người đứng đầu bộ phận đó để lĩnh hội các ý kiến. có tính chất nghi lễ trong tổ chức : Có nghĩa là bất cứ một tổ chức nào cũng đều phải có người đại diện cho tổ chức đó nhằm thực hiện các giao dịch. . Vai trò này được thực hiện thông qua việc đọc sách báo.Vai trò phân phối các nguồn lực: Nếu các nguồn lực dồi dào (tiền bạc. cũng như các cách ứng xử khác nhau của họ đối với mọi người và mọi tổ chức khác. con người …) thì nhà quản trị sẽ tiến hành phân phối một cách dễ dàng. Ví dụ đàm phán ký kết hợp đồng lao động. đối thoại với các cá nhân và tổ chức bên ngoài. hợp đồng kinh tế… b.Vai trò phổ biến thông tin : Có những thông tin cần tuyệt đối giữ bí mật.Vai trò đại diện. quyền hành.Vai trò tiếp nhận và thu thập thông tin liên quan đến tổ chức : Nhà quản trị phải thường xuyên xem xét. cũng như những mối đe dọa nào đối với tổ chức. thậm chí phổ biến đến cho những người đồng cấp hay cấp trên của mình nhằm làm cho mọi người cùng được chia sẻ thông tin để góp phần hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.Để thực hiện tốt 04 chức năng quản trị. theo Robert Katz thì nhà quản trị cần có 03 loại kỹ năng quản trị như sau: a. Nhưng ngày nay.

hay là những khả năng cần thiết của họ nhằm thực hiện một công việc cụ thể nào đó.* Kỹ năng kỹ thuật (technical skills) Kỹ năng kỹ thuật chính là trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà quản trị. VĂN HOÁ TỔ CHỨC VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ 2. Hình 1. chính sách và quyết định của nhà quản trị cấp cao thường phụ thuộc vào tư duy chiến lược của họ. với tiến trình sản xuất. lập trình điện toán của trưởng phòng máy tính. vì dù thuộc cấp nào. xây dựng chương trình nghiên cứu thị trường của trưởng phòng Marketing… Cấp quản trị càng cao. 2. bồi dưỡng mà có. động viên và điều khiển con người và tập thể trong tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy hoàn thành công việc chung. * Kỹ năng nhân sự (human skills) Kỹ năng nhân sự phản ảnh khả năng cùng làm việc. kỹ năng này giảm dần và ngược lại cấp quản trị càng thấp kỹ năng này là cấn thiết.1. bởi vì ở cấp càng thấp thì nhà quản trị thường tiếp xúc trực tiếp với công việc cụ thể.1. nhà quản trị cũng phải cùng làm việc với tất cả mọi người. Các chiến lược. Chẳng hạn như kỹ năng thông đạt hữu hiệu (viết & nói). Khái niệm 7 . * Kỹ năng tư duy Kỹ năng tư duy yêu cầu nhà quản trị phải hiểu rõ mức độ phức tạp của môi trường và giảm thiểu sự phức tạp đó xuống ở mức mà tổ chức có thể đối phó và thích ứng được. tổ chức công tác kế toán của kế toán trưởng. có thái độ quan tâm đến người khác. Ví dụ như thiết kế máy móc của trưởng phòng kỹ thuật.1 sau diễn tả kỹ năng quản trị của các cấp như sau: Kỹ năng tư duy Kỹ năng nhân sự Kỹ năng kỹ thuật Nhà quản trị Nhà quản trị cấp Nhà quản trị cấp trung gian cao cấp cơ sở Hình 1. Các kỹ năng của các cấp quản trị. xây dựng bầu không khí hợp tác giữa mọi người. động viên nhân viên dưới quyền… Đối với kỹ năng nhân sự thì yêu cầu cần thiết đối với cả 03 cấp quản trị. Văn hoá tổ chức 2.1. kế hoạch. đây chính là môi trường mà tài năng kỹ thuật đặc biệt sử dụng nhiều hơn. Kỹ năng này nhà quản trị có được bằng cách thông qua con đường học tập. Kỹ năng tư duy là một kỹ năng khó tiếp thu nhất và rất quan trọng đối với nhà quản trị cấp cao.1.

Văn hoá tổ chức thông thường được thể hiện trên ba phương diện: .Để tiếp cận được vấn đề này.Văn hoá là toàn bộ những hoạt động vật chất và tinh thần mà loài người đã tạo ra trong lịch sử của mình trong mối quan hệ với con người.Gắn với văn hoá xã hội và là tầng sâu của văn hoá xã hội. các mục tiêu chiến lược của tổ chức và văn hoá xã hội…nó bao gồm những giá trị cốt lõi. tin cậy. những giá trị. . . có đến hàng trăm (có người cho rằng khoảng một nghìn) định nghĩa khác nhau về văn hoá như: . là động lực. tính chất và hình thức biểu hiện khác nhau. những niềm tin. những chuẩn mực.Thái độ đối với quyền lực: 8 . * Những giá trị cốt lõi của văn hoá tổ chức: Những giá trị cốt lõi của văn hoá tổ chức phản ảnh những giá trị xã hội có liên quan đến công việc.mỹ.v… Mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau về văn hoá nhưng giữa những quan niệm ấy đều có điểm chung ở chỗ coi văn hoá là nguồn lực nội sinh của con người. chế độ. Văn hoá tổ chức xuất phát từ sứ mệnh.v. Trải qua thời gian dài thì những quy định. bao gồm nhiều loại đối tượng. Văn hoá là một khái niệm có ngoại diên rất rộng. nó bao gồm những giá trị cốt lõi. Mối liên hệ này thể hiện rất rõ nét trong các xã hội có những giá trị văn hoá thuần nhất và gắn liền với công việc. cộng đồng người.thiện . Các yếu tố của văn hoá tổ chức và sự ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến hoạt động quản trị Văn hoá của tổ chức xuất phát từ sứ mệnh. văn hoá còn là mục tiêu. là kiểu sống và bảng giá trị của các tổ chức. trung tâm là các giá trị chân .1. các mục tiêu chiến lược của tổ chức và văn hoá xã hội…. văn hoá có thể được hiểu là một hệ thống những giá trị chung. làm cho tổ chức trở thành một cộng đồng làm việc trên tinh thần hợp tác. những tập quán và những nguyên tắc bất thành văn. những thái độ. hay của phần xã hội mà trong đó tổ chức hoạt động. thân thiện và tiến thủ trên cơ sở đó hình thành tâm lý chung và lòng tin vào sự thành công của tổ chức. Một tổ chức có trình độ văn hoá cao là mọi hoạt động của nó đều được thể chế hoá. Văn hoá là thuộc tính bản chất của con người. chỉ có ở loài người và do con người sinh ra. văn hoá giữ vai trò quan trọng. . 2. Mục tiêu của văn hoá tổ chức là nhằm xây dựng một phong cách làm việc hiệu quả và những mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa các thành viên của tổ chức. Do đó. là nhân tố quyết định tới sự hình thành và hoàn thiện nhân cách của các cá nhân. các nghi lễ và truyền thuyết về những sự kiện nội bộ. Bởi vậy. những tập quán thuộc về tổ chức và chúng tác động qua lại với nhau để hình thành những chuẩn mực hành động mà tất cả mọi thành viên trong tổ chức noi theo. các nghi lễ và truyền thuyết về những sự kiện nội bộ.Văn hoá tổ chức được hình thành thông qua các quy định. cụ thể hoá và được mọi người tự giác tuân thủ. những mong đợi. những nguyên tắc đó sẽ trở thành những chuẩn mực. . .Văn hoá tổ chức nhằm đưa các hoạt động của tổ chức vào nền nếp và đạt diệu quả cao. cho đến nay. không thể thiếu được đối với đời sống của con người. nguyên tắc có tính chất ràng buộc trong nội bộ. với tự nhiên và với xã hội. Không chỉ vậy.2. là linh hồn và hệ điều tiết đối với sự phát triển của kinh tế xã hội. chúng ta bắt đầu từ việc xem xét khái niệm về văn hoá. Ở góc độ của một tổ chức. gắn bó.Văn hoá là những hoạt động và giá trị tinh thần của loài người. những chuẩn mực.

9 . Những tổ chức trong các xã hội có mức độ tập trung quyền lực từ trung bình đến cao. Các doanh nghiệp trong các nền văn hoá này cũng thường đề cao các phương diện này của cá nhân. thì nền văn hoá của tổ chức thường có khuynh hướng chấp nhận rủi ro. nói xấu người khác. Thúc đẩy tinh thần “tất cả mọi người vì Đạt đến mục tiêu cá nhân bằng sự thiệt hại một người và mỗi người vì mọi người”. ∗ Các chuẩn mực chung: Các chuẩn mực chung là những giá trị. thì nền văn hoá của tổ chức thường thừa nhận các quyền cơ bản của các thành viên và khuyến khích họ tham gia vào quá trình ra quyết định. Dám chịu trách nhiệm. thân thiện. trong những nền văn hoá – xã hội mà các thành viên của nó có thái độ sẵn sàng đương đầu với mọi rủi ro. đề cao sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Ngược lại. chủ nghĩa cá nhân và tự do cá nhân thường được đề cao. Mọi người luôn cảnh giác. và cũng có thể là yếu tố tiêu cực. đồng thời chú trọng đến sự ổn định về nhân sự. thì sự truyền thông và ra quyết định thường diễn ra theo chiều từ cấp cao xuống cấp thấp. Những chuẩn mực giá trị này có thể là những giá trị tích cực. . Hơn thế nữa. trong những xã hội có mức độ tập trung quyền lực thấp và có sự hài hoà trong sự phân bố quyền lực.Thái độ đối với rủi ro: Trong những xã hội có nền văn hoá mà các thành viên của nó có thái độ cố gắng tránh khỏi sự không chắc chắn cao (mức độ chấp nhận rủi ro thấp) thì dường như người ta rất ít khi mạo hiểm. Đề cao tính hiệu quả. giữ kín những gì họ biết. thì thường có khuynh hướng chú trọng đến thành tích của nhóm và khuyến khích sự hợp tác bên trong tổ chức. khen thưởng dựa trên thành tích và khuyến khich sự cạnh tranh trong nội bộ. Tung tin đồn nhảm. Một số ví dụ điển hình về các chuẩn mực của tổ chức: Những chuẩn mực tích cực Những yếu tố tiêu cực Sự cởi mở.Thái độ đối với quyền lực là phạm vi mà các cá nhân chấp nhận sự phân bố không đồng đều về quyền hạn. hệ thống kiểm soát của những tổ chức này thường dựa trên lòng tin vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên. . Ngược lại. Trốn tránh và đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. người khác. tính cộng đồng. Duy trì lòng trung thành.Đặc trưng nổi bậc về quan hệ xã hội: Trong các nền văn hoá phương tây. Người ta tuân theo các nguyên tắc vạch ra một cách cứng nhắc và dựa vào cơ cấu chính thức của tổ chức. Trung Quốc…là nền văn hoá đề cao tinh thần tập thể.Tính quyết đoán: Các nền văn hoá phương Tây thường đề cao tính quyết đoán. Những giá trị này được thể hiện rõ nét trong văn hoá tổ chức. những tiêu chuẩn bất thành văn mà tất cả các thành viên tổ chức phải tuân theo. còn các nền văn hoá phương Đông và Bắc Âu thì nhấn mạnh tinh thần hợp tác. ∗ Các nghi lễ: Nghi lễ là một tập hợp những biểu tượng lễ nghi phức tạp và chi tiết được thực hiện thông qua một sự kiện đặc biệt nào đó. “Không ăn được thì đạp đổ”. trung thực. . Ngược lại. những doanh nghiệp thuộc các nền văn hoá phương Đông như Nhật bản.

dân số.1.Nhóm 3: Các yếu tố vi mô bên trong tổ chức. + Nhóm các nhà cung ứng. ở bất kỳ khi nào muốn thành công trong công việc. Đối với một doanh nghiệp chẳng hạn chúng bao gồm: + Nhóm cạnh tranh trực diện. + Các yếu tố về nhân khẩu. Các yếu tố đó được hình thành theo 3 nhóm dưới đây: . Những yếu tố này sẽ giúp cho một tổ chức xác định rõ ưu nhược điểm của mình.pháp luật. Việc nghiên cứu những yếu tố này sẽ giúp cho doanh nghiệp biết được cơ hội thuận lợi có thể tận dụng và những thách thức khó khăn phải vượt qua. Do đó. Tất cả các nhà quản trị. có những yếu tố mà tổ chức có thể điều chỉnh làm thay đổi nhưng cũng có những yếu tố không thể hoặc khó có thể làm thay đổi. . Đây là các yếu tố môi trường vi mô nhưng lại nằm trong tổ chức. cần phải nghiên cứu kỹ những yếu tố đó để tận dụng sự tác động của những nhân tố tích cực và hạn chế ảnh hưởng của những nhân tố tiêu cực đến tổ chức. b. Phân loại môi trường quản trị Tùy theo các góc độ tiếp cận khác nhau mà người ta có thể phân chia môi trường quản trị ra thành nhiều loại. ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động của tổ chức. ∗ Các giai thoại: Giai thoại (hay truyền thuyết) là những câu truyện nổi tiếng về một nhân vật quan trọng nào đó. chủ quan có mối quan hệ tương tác lẫn nhau. Nhóm này bao gồm: + Các yếu tố thuộc về tài chính. cho dù họ hoạt động ở bất kỳ đâu.xã hội. 10 .Nhóm 1: Yếu tố môi trường vĩ mô.2. + Các yếu tố công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trong các yếu tố ảnh hưởng. Các giai thoại được các thành viên trong tổ chức truyền tụng và lấy đó làm tấm gương để noi theo. Khái niệm và phân loại môi trường quản trị a. chúng có ảnh hưởng trực tiếp. + Các yếu tố thiên nhiên.Nhóm 2: Các yếu tố vi mô bên ngoài tổ chức. thường xuyên và rất quan trọng tới các hoạt động quản trị của chính ngay tổ chức đó. Nhóm này bao gồm: + Các yếu tố văn hoá . 2. muốn đưa tổ chức ngày càng phát triển cũng đều phải phân tích kỹ các yếu tố của môi trường ảnh hưởng tới sự hoạt động của tổ chức. + Nhóm những người môi giới trung gian. Môi trường quản trị 2. + Các yếu tố quốc tế. + Nhóm các đối thủ tiềm ẩn.Các nghi lễ tuyên dương và khen thưởng thành tích của nhân viên khi được sự công nhận rộng rãi sẽ có tác dụng thúc đẩy các cá nhân và tập thể cố gắng hơn nữa để đạt được những thành tích tương tự. . Khái niệm Môi trường quản trị là tổng hợp các yếu tố và điều kiện khách quan. chúng có tác dụng duy trì bầu không khí tích cực trong tổ chức. dựa trên một sự kiện quá khứ được thêm thắt những tình tiết hư cấu. + Nhóm các giới chức địa phương và công chúng. Chính vì vậy. Nhóm này tác động trên bình diện gần gũi và trực tiếp đến hoạt động quản trị của nó. + Nhóm khách hàng. + Các yếu tố thuộc về hệ thống chính trị . Nhóm yếu tố này có tác động trên bình diện rộng và lâu dài.2.

giúp tổ chức tồn tại và phát triển. + Thu nhập quốc dân. cho nghiên cứu và triển khai. có ảnh hưởng đến sử dụng và phát huy nguồn nhân lực .Các nhân tố chính trị và pháp luật: Các nhân tố này tác động đến môi trường theo các hướng khác nhau: có thể tạo ra lợi thế. Những yếu tố môi trường vĩ mô .Yếu tố môi trường kinh tế : Các nhân tố kinh tế là yếu tố quan trọng nhất của môi trường hoạt động của doanh nghiệp. + Sự đảm bảo chung về tiền công.Nhân tố kỹ thuật công nghệ: Đây là những nhân tố có ảnh hưởng lớn. + Các yếu tố thuộc về cơ sở vật chất. + Chiến lược hướng về sản phẩm. Những nhân tố này thường bao gồm: + Sự ổn định về chính trị. . giá cả.2. tỷ trọng của các khu vực. + Vấn đề quốc tế hoá nền kinh tế. khuyến khích phát minh sáng chế. lệ phí. + Tỷ lệ thất nghiệp chung của nền kinh tế quốc dân. chính xác các yếu tố môi trường để soạn thảo chiến lược và sách lược quản trị cho đúng đắn.. + Các yếu tố thuộc về văn hoá tổ chức. + Sự ổn định của đồng tiền. tỷ giá hối đoái. 11 . trực tiếp đến chiến lược kinh doanh của các lĩnh vực. + Các quy định về thuế. thậm chí rủi ro cho doanh nghiệp.xã hội: Trong các chiến lược trung và dài hạn. Doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm đến chính sách khoa học và công nghệ bằng cách đầu tư cho khoa học và công nghệ.Điều đó buộc các nhà doanh nghiệp phải theo dõi thường xuyên. trở ngại. các nhân tố này hết sức phong phú: + Lối sống. Về biểu hiện. 2. ngành.. + Tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi. đây là những nhân tố thay đổi lớn nhất. . sự du nhập lối sống mới.. ngành. làm phát sinh các nhu cầu mới cho sự phát triển các ngành của nền kinh tế quốc dân. + Các quy định về quảng cáo: Đối với một số doanh nghiệp. đây có thể là một sự cản trở.+ Các yếu tố thuộc về nhân sự. chế độ hưu trí. đề bạt. trợ cấp thất nghiệp. thực hiện chuyển giao công nghệ. . liên tục để có chiến lược thích ứng. Thực tế cho thấy. ngành cũng như nhiều doanh nghiệp cụ thể. nhất quán về quan điểm chính sách lớn. thu nhập bình quân tính theo đầu người và theo các tầng lớp xã hội khác nhau. vùng có ảnh hưởng đến vấn đề nhân công trên phương diện tuyển dụng. + Quy chế tuyển dụng. đặc biệt là theo mốt. Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài đối với tổ chức a. đe doạ. sa thải. + Chiến lược hướng về chức năng. xu hướng và thực tế đầu tư nước ngoài ở nước ta. sự biến đổi công nghệ đã làm chao đảo nhiều lĩnh vực nhưng đồng thời cũng làm xuất hiện nhiều lĩnh vực kinh doanh mới hoàn thiện hơn. Các nhóm yếu tố trên luôn tác động qua lại lẫn nhau tạo ra môi trường quản trị của một tổ chức..2. Nhà quản trị phải nhận thức đầy đủ.Nhân tố văn hoá . + Hệ thống luật pháp được xây dựng và hoàn thiện: Pháp luật kinh doanh và bảo vệ môi trường. vốn đầu tư. Sau đây là những nhân tố cơ bản: + Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Đây là một thách thức mới đối với các nhà sản xuất.kế toán: Cần phân tích các yếu tố sau:  Khả năng huy động vốn ngắn hạn và dài hạn. + Sự thay đổi của tháp tuổi.  Chi phối vốn so với toàn ngành và các đối thủ cạnh tranh. thói quen tiêu dùng. . + Khí hậu. tỷ lệ lãi suất. .Nhân tố tự nhiên: Nhân tố này ảnh hưởng nhiều mặt tới nguồn lực đầu vào cần thiết cho các nhà sản xuất kinh doanh và chúng có thể gây ảnh hưởng cho các hoạt động marketing trên thị trường. Những yếu tố môi trường vi mô . đến nhu cầu về các loại sản phẩm được tiêu dùng: các yêu cầu về sự phù hợp của sản phẩm về vấn đề dự trữ. bảo quản. quy mô hộ gia đình: ảnh hưởng đến số lượng quy cách. Tác động của yếu tố nhân khẩu học đến hoạt động marketing của doanh nghiệp được thể hiện thông qua rất nhiều các biến số khác nhau sau đây: + Dân số và tốc độ tăng dân số: Dân số tức là số người hiện hữu trên thị trường. Trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp nhằm khắc phục nhược điểm và phát huy thế mạnh của doanh nghiệp để đạt được lợi nhuận tối đa. sản phẩm cụ thể khi sản phẩm đó đáp ứng cho nhu cầu chung của cả gia đình. Tiêu thức này ảnh hưởng đến dung lượng thị trường có thể đạt đến. + Sản xuất và nghiệp vụ kỹ thuật gồm có:  Cơ cấu mặt hàng dịch vụ. kế hoạch tài chính và lợi nhuận. vị trí vai trò của người phụ nữ tại nơi làm việc và trong gia đình. Tình hình đó buộc các quyết định marketing của doanh nghiệp phải thay đổi theo. sự xuất hiện và hoạt động của hiệp hội những người tiêu dùng. Thông thường dân số càng lớn thì quy mô thị trường càng lớn. Đặc biệt có ý nghĩa khi phân tích trong mối liên hệ với thu nhập của người tiêu thụ.Các yếu tố và lực lượng bên trong của doanh nghiệp: Các doanh nghiệp cần phân tích một cách chặt chẽ các yếu tố bên trong doanh nghiệp nhằm xác định rõ ưu và nhược điểm của doanh nghiệp. + Trình độ dân trí được nâng lên.+ Thái độ. + Cơ cấu. sinh đẻ.  Hệ thống kế toán hiệu quả và hiệu năng phục vụ cho việc lập kế hoạch giá thành. thời tiết có ảnh hưởng đến chu kỳ sản xuất và tiêu dùng trong khu vực.  Các vấn đề về thuế. tập quán. do đó khả năng đảm bảo hiệu quả kinh doanh càng cao. + Các vấn đề về cân bằng sinh thái ô nhiễm môi trường: liên quan đến những hiện tượng bất thường của khí hậu thời tiết. 12 . ảnh hưởng trực tiếp đến yêu cầu phát triển bền vững ảnh hưởng đến khả năng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. b. + Sự chuyển dịch dân cư và xu hướng vận động: Sự hình thành hay suy giảm mức độ tập trung dân cư ở một khu vực địa lý có ảnh hưởng lớn đến sự xuất hiện cơ hội mới hoặc suy tàn cơ hôi hiện tại của doanh nghiệp. tỷ lệ kết hôn. Nó bao gồm: + Tài chính . Từ đó tác động tới cơ cấu tiêu dùng và nhu cầu về các loại hàng hoá. + Vị trí địa lý có ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của doanh nghiệp. liên quan đến chi phí vận chuyển và khả năng cạnh tranh nhờ lợi thế về mức chi phí vận chuyển thấp. khối lượng tiêu thụ sản phẩm càng nhiều. là do con người hợp thành. + Tuổi thọ và cấu trúc độ tuổi: Sự thay đổi của yếu tố này dẫn đến tình trạng thay đổi cơ cấu khách hàng tiềm năng theo độ tuổi.Nhân tố nhân khẩu học: Nhân tố nhân khẩu học là yếu tố được các nhà hoạt động marketing rất quan tâm vì thị trường là khách hàng. nhu cầu về sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm càng lớn.

sự biến đổi này lại ảnh hưởng đến các mục tiêu của chiến lược thị trường.  13 .Những người cung ứng: Đó là những người cung cấp đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. . các doanh nghiệp khác và các cá nhân giúp cho công ty tổ chức tốt việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Bất kỳ một sự biến đổi nào từ phía người cung ứng.  Chiến lược giá và tính linh hoạt trong việc định giá. giá cả.  Tổ chức hệ thống thông tin giao tiếp. + Thị trường nhà bán buôn trung gian .Khách hàng: Khách hàng đóng vai trò trung tâm trên thị trường. + Các tổ chức tài chính tín dụng trung gian: gồm các ngân hàng. Nó bao gồm các đại lý bán buôn. Bản thân nhu cầu lại không giống nhau giữa các nhóm khách hàng và thường xuyên biến đổi. đại lý phân phối độc quyền… + Các công ty chuyên tổ chức lưu thông hàng hoá: Giúp doanh nghiệp tạo ra lượng dự trữ sản phẩm của mình và vận chuyển chúng từ nơi sản xuất đến nơi cần. . sáng kiến cải tiến kỹ thuật. + Các tổ chức cung cấp dịch vụ marketing: Nghiên cứu thị trường. + Thị trường các nhà sản xuất . các công ty tín dụng. Thông thường có 5 dạng thị trường khách hàng sau: + Thị trường người tiêu dùng . giá cả tăng có thể làm xấu đi cơ hội thị trường cho việc kinh doanh những hàng hoá dịch vụ nhất định hoặc tồi tệ hơn có thể buộc doanh nghiệp phải ngừng sản xuất. địa điểm cung ứng…Thậm chí còn phải quan tâm đến thái độ của nhà cung cấp đối với doanh nghiệp mình và các đối thủ cạnh tranh. Các nhà hoạt động marketing phải quan tâm đến họ trên nhiều phương diện như: khả năng cung ứng về số lượng. là đối tượng mà doanh nghiệp phục vụ và là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.là những người và hộ dân mua hàng hoá và dịch vụ để sử dụng cho cá nhân. Các trung gian marketing bao gồm: + Những trung gian thương mại: Là những đơn vị kinh doanh hỗ trợ công ty tìm kiếm hay trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng. công ty bảo hiểm và các tổ chức khác hỗ trợ công ty đầu tư cho các thương vụ hay bảo hiểm chống rủi ro liên quan đến việc mua hay bán hàng. + Nhân sự và bộ máy quản lý bao gồm:  Trình độ tay nghề và tư cách đạo đức của cán bộ công nhân viên.là tổ chức mua hàng và dịch vụ để sau đó bán lại kiếm lời. Nghiên cứu khách hàng tức là nghiên cứu nhu cầu của khách hàng. chất lượng. dịch vụ của mình tới người mua cuối cùng. sớm hay muộn.là các tổ chức mua hàng và dịch vụ để sử dụng trong quá trình sản xuất.  Tỷ lệ lợi nhuận so với doanh thu sản phẩm.  Chi phí và khả năng công nghệ so với toàn ngành và các đối thủ cạnh tranh. Nguồn lực khan hiếm. bán lẻ.  Nghiên cứu và phát triển công nghệ. doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi khách hàng và dự báo những biến đổi về nhu cầu của họ để xây dựng cho doanh nghiệp của mình một chiến lược thị trường thích hợp. . trực tiếp hay gián tiếp đều gây ảnh hưởng tới hoạt động marketing của công ty.  Cơ cấu tổ chức và uy tín của doanh nghiệp.Các trung gian marketing: Đó là các tổ chức dịch vụ. thời gian cung ứng.Khả năng mở rộng chu kỳ sống của sản phẩm chính. Vì vậy. cung cấp các dịch vụ quảng cáo… giúp công ty sản xuất định hướng chính xác hơn và đưa hàng hoá của mình đến thị trường thích hợp.

. Người sáng lập ra trường phái quản trị này là nhà xã hội học người Đức. đúc kết. những những công trình nghiên cứu của công chỉ được phổ biến rộng rãi sau khi chúng được dịch thành tiếng Anh vào năm 1947. . Việc phân tích kỹ lưỡng các yếu tố trên cho phép các doanh nghiệp nhận biết được các cơ hội sản xuất kinh doanh để xây dựng chiến lược marketing đúng đắn và thành công trên thị trường. . Tuy nhiên. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ Trên phương diện khoa học xã hội và nhân văn mỗi một lý thuyết là một tập hợp những mối tương quan giữa những tư tưởng vừa giải thích. nó cũng là một hệ thống về những tư tưởng. trong hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp nào cũng chịu tác động của các yếu tố vi mô và vĩ mô trong môi trường kinh doanh. sự phân công lao động rõ ràng và những quy trình hoạt động của doanh nghiệp. vừa tiên đoán các hiện tượng xã hội. có thể cạnh tranh tốt trên thị trường. giải thích về các hoạt động quản trị được thực hành trong thế giới hiện tại. Trong quá trình hình thành các lý thuyết cổ điển có công đóng góp của nhiều tác giả.Hệ thống các nguyên tắc chính thức. Kết quả là chúng ta có được một di sản đồ sộ và phong phú về quản trị mà các nhà quản trị ngày nay đang thừa hưởng. Tóm lại. chuyên nghiên cứu về quản trị văn phòng của các cơ quan chính phủ . Điều này cũng có nghĩa là lý thuyết quản trị cũng phải dựa vào thực tế và nó đã được nghiên cứu có hệ thống qua các thời đại. Lý thuyết quản trị cũng thế.Phân công lao động. đầu thế kỷ XX.Đảm bảo tính khách quan. 3. ông là một trong những nhà lý thuyết quản trị đầu tiên giải quyết những vấn đề của các tổ chức.Max Weber (1861 – 1920).Cơ cấu hệ thống cấp bậc của tổ chức. mỗi doanh nghiệp do tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nên mức độ tác động của các yếu tố đó cũng khác nhau. Trường phái quản trị kiểu thư lại (Bureaucretic Management) Quản trị kiểu thư lại là một hệ thống dựa trên những nguyên tắc. Quy trình này có 7 đặc điểm gồm: . cho hiện tại và cho cả tương lai. + Thị trường quốc tế . sản xuất bán trung gian và các cơ quan Nhà nước ở nước ngoài. quan niệm.1. Chính vì thế mà việc nghiên cứu sự tiến triển của tư tưởng quản trị là cần thiết cho các nhà quản trị trong lý luận và thực hành. Khi xây dựng chiến lược thị trường doanh nghiệp phải phân tích xem đối thủ cạnh tranh trên thị trường đang sử dụng những biện pháp cạnh tranh gì để ra chiến lược phòng thủ thích hợp. hệ thống thứ bậc.là những tổ chức Nhà nước mua hàng hoá và dịch vụ để sau đó sử dụng trong lĩnh vực dịch vụ công cộng hoặc chuyển giao hàng hoá và dịch vụ đó cho những người cần đến nó. .Cơ cấu quyền lực chi tiết. Mặc dù. 3. Đồng thời cũng giúp cho doanh nghiệp nhận biết được những nguy cơ để giảm rủi ro trong sản xuất kinh doanh.+ Thị trường các cơ quan nhà nước .Cạnh tranh trên thị trường: Nhân tố này ảnh hưởng thường xuyên đến quá trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường. 14 .1. Lý thuyết quản trị kiểu thư lại đưa ra một quy trình về cách thức điều hành một tổ chức.là những người mua hàng ở ngoài nước bao gồm những người tiêu dùng. Nhìn chung có thể đưa ra hai dòng lý thuyết quản trị cổ điển chính: 3.1. . Các trường phái quản trị cổ điển Lý thuyết cổ điển về quản trị là thuật ngữ được dùng để chỉ những quan điểm về tổ chức và quản trị được đưa ra ở Châu âu và Hoa kỳ vào những năm cuối của thế kỷ XIX. nhất là từ thế kỷ XIX.

Hai ông bà đưa ra một hệ thống xếp loại bao trùm các động tác như cách nắm đồ vật. Những hạn chế: . Frank (1886 . cách di chuyển…Hệ thống các động tác khoa học nêu lên những tương quan giữa loại động tác và tần số với sự mệt ngọc trong lao động. Những lợi ích của lý thuyết quản trị theo kiểu thư lại: .Tốc độ ra quyết định chậm. Ông cũng là người đầu tiên đề nghị phương pháp chia lợi nhuận để duy trì quan hệ giữa công nhân và người quản lý. đại biểu ưu tú nhất của trường phái này là Fededric W. chú tâm vào những động tác thích hợp làm giảm mệt mỏi và tăng năng suất lao động.Quy mô hoạt động của tổ chức lớn.Nguyên tắc cứng nhắc và quan liêu. vạch ra những giai đoạn của công việc theo kế hoạch.1.1915) được gọi là “cha đẻ” của phương pháp quản trị khoa học. xác định những động tác dư thừa làm phí phạm năng lực.Henry Gantt (1861 . Tuy nhiên.Sự cam kết làm việc lâu dài. .Frank & Lilian Gilbreth. .Tính hợp lý. Taylor (1856 . .1871): ông là một nhà toán học Anh tìm cách tăng năng suất lao động.động tác và phát triển lý thuyết quản trị khác hẳn Taylor. Ông cho rằng..Công việc của nhân viên trở nên đơn giản hơn bởi nhiệm vụ của họ là thực hiện những công việc đã được biến thành những nguyên tắc đơn giản.Những tổ chức có khối lượng thông tin chuyên ngành lớn và đã tìm được biện pháp xử lý hữu hiệu. ghi cả thời gian hoạch định và thời gian thực sự. Ngày nay phương pháp Gantt là một công cụ quan trọng trong quản trị tác nghiệp. có thể kể ra đây một số tác giả chính: . . .2. Kết quả công việc được tiêu chuẩn hoá về mặt chất lượng và mức độ cần thiết để đáp ứng mục đích của tổ chức. dùng toán học để tính toán cách sử dụng nguyên vật liệu tối ưu.1919): ông vốn là một kỹ sư chuyên về hệ thống kiểm soát trong các nhà máy.Tìm cách mở rộng và bảo vệ quyền lực. các nhà quản trị phải nghiên cứu thời gian cần thiết để hoàn thành một công việc. Ông phát triển sơ đồ Gantt mô tả dòng công việc cần để hoàn thành một nhiệm vụ. Hai ông bà phát triển một hệ thống các thao tác để hoàn thành một công tác. Gantt cũng đưa ra một hệ thống chỉ tiêu công việc và hệ thống khen thưởng cho công nhân và quản trị viên đạt và vượt chỉ tiêu. .. loại bỏ những động tác dư thừa.Công nghệ ổn định và có tốc độ thay đổi chậm. . . Cùng với Adam Smith ông chủ trương chuyên môn hoá lao động.Nhu cầu của khách hàng có tốc độ thay đổi chậm.1924) và Lilian Gilbreth (1878 – 1972) là những người đầu tiên trong việc nghiên cứu thời gian . đưa ra việc thưởng cho những công nhân vượt tiêu chuẩn. 3.Charles Babbage (1792 . từ đó ấn định tiêu chuẩn công việc. đủ điều kiện cho phép tiêu chuẩn hoá dịch vụ hay sản phẩm.Tính hiệu quả và tính ổn định của tổ chức. Tuy nhiên. . Tên gọi của lý thuyết này xuất phát 15 .Không tương hợp với những giá trị nghề nghiệp. Trường phái quản trị khoa học Có rất nhiều tác giả về dòng lý thuyết này.Không tương hợp với sự thay đổi công nghệ. phương pháp tiếp cận này vẫn được áp dụng rộng rãi và đạt hiệu quả cao ở những tổ chức thoả mãn những điều kiện sau: . . .

thay vì khích lệ những nỗ lực cá nhân riêng lẻ của họ. + Công việc làm theo thói quen. 3. đầu tiên dùng đãi ngộ để tăng năng suất lao động. Trong thời gian làm nhiệm vụ của nhà quản trị ở các xí nghiệp. thiết lập hệ thống tiêu chuẩn và hệ thống huấn luyện chính thức. Công nhân tự mình định đoạt tốc độ làm việc. Thứ đến. + Hầu hết các công việc và trách nhiệm đều được giao cho người công nhân. Tuy vậy. dùng những phương pháp có hệ thống và hợp lý để giải quyết các vấn đề quản trị. họ quá đề cao bản chất kinh tế và duy lý của con người mà đánh giá thấp nhu cầu xã hội và tự thể hiện của con người. chú trọng lập kế hoạch và tổ chức hoạt động. khó áp dụng trong môi trường phức tạp nhiều thay đổi. cuối cùng cũng chính họ coi quản trị như là một đối tượng nghiên cứu khoa học. Tóm lại: Trường phái quản tị khoa học có nhiều đóng góp có giá trị cho sự phát triển của tư tưởng quản trị. phát triển tinh thần hợp tác đồng đội. + Phân chia công việc giữa nhà quản trị và công nhân để mỗi bên làm tốt nhất công việc của họ chứ không phải chỉ đổ lên đầu công nhân như trước kia. + Công tác huấn luyện nhân viên hầu như không có hệ thống tổ chức học việc. theo ông các nhược điểm chính là: + Thuê mướn công nhân trên cơ sở ai đến trước mướn trước. không lưu ý đến khả năng và nghề nghiệp của công nhân. + Xác định chức năng hoạch định của nhà quản trị. Sau đó ông nêu ra 4 nguyên tắc quản trị khoa học như sau: + Phương pháp khoa học cho những thành tố cơ bản trong công việc của công nhân thay cho phương pháp cũ dựa vào kinh nghiệm. thay vì để công nhân tự ý lựa chọn phương pháp làm việc riêng của họ. Trước hết trường phái này chỉ áp dụng tốt trong trường hợp môi trường ổn định. + Dùng cách mô tả công việc để chọn lựa công nhân. họ phát triển kỹ năng quản trị qua phân công và chuyên môn hoá quá trình lao động. Công tác quản trị tương ứng là: + Nghiên cứu thời gian và các thao tác hợp lý nhất để thực hiện công việc. Họ cũng là những người nhấn mạnh việc giảm giá thành để tăng hiệu quả.3. chính vì thế trường phái này còn được gọi là tư tưởng quản trị tổ chức cổ điển. hình thành quy trình sản xuất dây chuyền. Họ là những người đầu tiên nêu lên tầm quan trọng của việc tuyển chọn và huấn luyện nhân viên. + Nhà quản trị làm việc bên cạnh người thợ. Cuối cùng trường phái này cố áp dụng những nguyên tắc quản trị phổ quát cho mọi hoàn cảnh mà không nhận thấy tính đặc thù của môi trường và họ cũng quá chú tâm đến vấn đề kỹ thuật. 16 . + Lựa chọn và huấn luyện công nhân. nhất là trong các xí nghiệp luyện kim ông đã tìm ra và chỉ trích mãnh liệt các nhược điểm trong cách quản lý cũ. không có tiêu chuẩn và phương pháp.1. quên mất chức năng chính là lập kế hoạch và tổ chức công việc. do vậy vấn đề nhân bản ít được quan tâm. Tính chuyên nghiệp của nhà quản trị không được thừa nhận. + Thăng tiến trong công việc. trường phái này cũng có những giới hạn nhất định. + Trả lương theo nguyên tắc khuyến khích theo sản lượng.từ nhan đề trong tác phẩm của Taylor: “các nguyên tắc quản trị một cách khoa học” (Principles of scientific management) xuất bản lần đầu ở Mỹ vào năm 1911. Quản trị hành chính tổng quát Trong khi trường phái quản trị khoa học chú trọng đến hợp lý hoá và những nhiệm vụ mà các công nhân phải làm thì trường phái quản trị tổng quát (hay hành chính) lại phát triển những nguyên tắc quản trị chung cho cả một tổ chức. bảo đảm an toàn lao động bằng dụng cụ thích hợp.

+ Các nhà quản trị phải thống nhất ý kiến khi chỉ huy. + Chỉ những người có chức vụ mới có quyền quyết định. Cơ sở tư tưởng của Weber là ý niệm thẩm quyền hợp pháp và hợp lý. Fayol cho rằng năng suất lao động của con người làm việc chung trong tập thể tuỳ thuộc vào sự sắp xếp. + Mỗi công nhân chỉ nhận lệnh từ một cấp chỉ huy trực tiếp duy nhất.Max Weber (1864 . + Doanh nghiệp phải được tổ chức theo cấp bậc từ giám đốc xuống đến công nhân. Luật lệ phải công bằng và được áp dụng thống nhất cho mọi người. 17 . có nhiều đóng góp vào lý thuyết quản trị thông qua việc phát triển một tổ chức quan liêu bàn giấy là phương thức hợp lý tổ chức một công ty phức tạp. + Quản trị phải tách rời sở hữu. (3) tài chính. phân công. Các nhà quản trị phải tuân thủ điều lệ và thủ tục. lỗi thời. Để có thể làm tốt việc sắp xếp. Thực chất những đặc tính về chủ nghĩa quan liêu của Weber là: + Phân công lao động với thẩm quyền và trách nhiệm được quy định rõ và được hợp pháp hoá như nhiệm vụ chính thức. .1925): Là một nhà quản trị hành chính người Pháp. + Phải xác định rõ mối quan hệ giữa quyền hành và trách nhiệm. và không được kích thích kinh tế đầy đủ. tổ chức của nhà quản trị. cũng cùng với thời kỳ Taylor ở Mỹ. Theo Maz Weber thì quyền hành căn cứ trên chức vụ. + Chỉ có những người có năng lực mới được giao chức vụ. + Phải duy trì kỷ luật trong xí nghiệp. + Quyền quyết định trong doanh nghiệp phải tập trung về một mối. Khái niệm quan liêu bàn giấy được định nghĩa là hệ thống chức vụ và nhiệm vụ được xác định rõ ràng. Ngày nay thuật ngữ “quan liêu” gợi lên hình ảnh một tổ chức cứng nhắc. Vì vậy. huấn luyện và kinh nghiệm. (4) quản lý tài sản và con người và (5) kế toán . Việc sắp xếp tổ chức đó được Fayol gọi là việc quản trị tổng quát và việc này cũng quan trọng như 5 việc khác trong cơ sở sản xuất kinh doanh: (1) sản xuất. + Quyền lợi kinh tế phải tương xứng với công việc. việc xây dựng một hệ thống chức vụ và quyền hành phải căn cứ vào những nguyên tắc sau: + Mọi hoạt động của tổ chức đều phải chuyển vào văn bản quy định. + Quyền lợi chung phải luôn luôn đặt lên quyền lợi riêng. + Các chức vụ được thiết lập theo hệ thống chỉ huy. Khác hẳn với Taylor.thống kê.1920): Là một nhà xã hội học người Đức. + Các hành vi hành chính và các quyết định phải thành văn bản. Henry Fayol (1841 .Đây là tên gọi để chỉ các ý kiến về cách thức quản trị doanh nghiệp do Henry Fayol ở Pháp và Max Weber ở Đức nêu lên. bị chìm ngập trong thủ tục hành chính phiền hà và nó hoàn toàn xa lạ với tư tưởng ban đầu của Weber. tổ chức xí nghiệp Fayol đã đề nghị các nhà quản trị nên theo 14 nguyên tắc quản trị: + Phải phân công lao động. mồi chức vụ nằm dưới một chức vụ khác cao hơn. hệ thống quyền hành có tôn ty trật tự. cho rằng năng suất lao động kém là do công nhân không biết cách làm việc. + Mọi quyết định trong tổ chức phải mang tính khách quan. Với tác phẩm “Quản trị công nghiệp và quản trị tổng quát (administration industrielle et generall) (1916)”. phân nhiệm chính xác. + Nhân sự được tuyển dụng và thăng cấp theo khả năng qua thi cử. (2) tiếp thị hay Marketing. các mục têu phân biệt. Ngược lại chức vụ tạo ra quyền hành.

Từ những kết quả nghiên cứu tại nhà máy Hawthornes và trải qua nhiều kết quả nghiên cứu thực nghiệm khác của các nhà tâm lý công nghiệp.2. Những giả thuyết đó cho rằng phần đông mọi người đều không thích làm việc.2. Hạn chế của trường phái này là các tư tưởng được thiết lập trong một tổ chức ổn định.1933) Là nhà nghiên cứu quản trị ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX đã chú ý đến tâm lý trong quản trị. các nguyên tắc tổ chức. và như vậy các nhà quản trị đã xây dựng những bộ máy tổ chức với quyền hành tập trung đặt ra nhiều quy tắc thủ tục. một yếu tố quan trọng để quản trị . và hiện nay vẫn còn được nghiên cứu tại nhiều nước phát triển nhằm tìm ra những hiểu biết đầy đủ về tâm hồn phức tạp của con người. 3.+ Sinh hoạt trong xí nghiệp phải có trật tự. quan điểm quản trị cứng rắn. + Công việc của mỗi người trong xí nghiệp phải ổn định. Elton Mayo (1880 . là những quan điểm quản trị nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố tâm lý. Thuyết Y cho rằng con người sẽ thích thú với công việc nếu có được những thuận lợi và họ có thể đóng góp nhiều hơn cho tổ chức. Tóm lại: Trường phái hành chính chủ trương cho rằng. 3.1949) Ông là Giáo sư của đại học kinh doanh Havard nổi tiếng ở Mỹ. Mc Gregor cho rằng thay vì nhấn mạnh đến cơ chế kiểm tra thì nhà quản trị nên quan tâm nhiều hơn đến sự phối hợp hoạt động. ít chú ý đến con người và xã hội nên dễ dẫn tới việc xa rời thực tế. người ta đã cho rằng sự thoả mãn các nhu cầu tâm lý của con người như muốn được người khác quan tâm. còn gọi là lý thuyết hành vi. Lý thuyết này bắt đầu xuất hiện ở Mỹ trong thập niên 30. muốn có vai trò quan trọng trong sự nghiệp chung. quan hệ xã hội của con người trong công việc.2. năng suất lao động sẽ cao trong một tổ chức được sắp đặt hợp lý. 18 . Trường phái quản trị hành vi (hay trường phái tâm lý xã hội) Lý thuyết tâm lý xã hội trong quản trị. Trường phái này có các tác giả sau: 3. và hầu hết mọi người làm việc vì lợi ích vật chất. được phát triển mạnh bởi các nhà tâm lý học trong thập niên 60. và đề nghị một loạt giả thuyết khác mà ông gọi là Y.2. Nó đóng góp rất nhiều trong lý luận cũng như thực hành quản trị. Các hình thức tổ chức. Gregor gọi những giả thuyết đó là X. + Doanh nghiệp phải xây dựng cho được tinh thần tập thể. Mary Parker Follett (1863 . muốn được người khác kính trọng. nhiều nguyên tắc quản trị của tư tưởng này vẫn còn được áp dụng đến ngày nay. ít thay đổi. + Tôn trọng sáng kiến của mọi người. bà có nhiều đóng góp có giá trị về nhóm lao động và quan hệ xã hội trong quản trị.1964) Mc Gregor cho rằng các nhà quản trị trước đây đã tiến hành các cách thức quản trị trên những giả thuyết sai lầm về tác phong và hành vi của con người. Vấn đề quan trọng là phải biết cách vận dụng các nguyên tắc quản trị cho phù hợp với các yêu cầu thực tế. Lý thuyết này cho rằng hiệu quả của quản trị do năng suất lao động quyết định. + Sự đối xử trong xí nghiệp phải công bằng. đồng thời với một hệ thống kiểm tra giám sát chặt chẽ.2.1.3. Donghlas Mc Gregor (1906 . 3. chứ không phải là từ bỏ các nguyên tắc đó. quyền lực và sự uỷ quyền… đang ứng dụng phổ biến hiện nay chính là sự đóng góp quan trọng của trường phái quản trị hành chính. thích được chỉ huy hơn là tự chịu trách nhiệm. muốn làm việc trong bầu không khí thân thiện giữa các đồng sự… có ảnh hưởng lớn đến năng suất và thành quả lao động của con người. nhưng năng suất lao động không chỉ do các yếu tố vật chất quyết định mà còn do sự thoả mãn các nhu cầu tâm lý xã hội của con người. tình cảm.

+ Các nhóm và các tổ chức phi chính thức trong xí nghiệp có tác dụng nhiều đến tinh thần. Kết thúc chiến tranh thế giới II và từ thập niên 50. Họ không phải là những con người thụ động. vì con người sẽ làm việc tốt hơn trong một môi trường quan hệ thân thiện. Nước Anh đã thành lập đội nghiên cứu hành quân (Operation research team) bao gồm các nhà khoa học để tìm cách chống lại sự tấn công của Đức. các kỹ thuật định lượng được các nhà công nghiệp Mỹ quan tâm và áp dụng vào nghiên cứu. tạo điều kiện để nâng cao tính chính xác của các quyết định quản trị.khái niệm “con người xã hội” chỉ có thể bổ sung cho khái niệm “con người kinh tế” chứ không thể thay thế.5. + Khi động viên không chỉ bằng yếu tố vật chất mà còn phải quan tâm đến những nhu cầu xã hội. (2) nhu cầu an toàn.3. lý thuyết tâm lý xã hội cho rằng. khác với ý kiến của lý thuyết quản trị khoa học. Nhận xét về lý thuyết tâm lý xã hội . + Tài năng quản trị đòi hỏi nhà quản trị phải có chuyên môn kỹ thuật và cả các đặc điểm về quan hệ tốt với con người.1970) Là nhà tâm lý học đã xây dựng một lý thuyết về nhu cầu của con người gồm 5 bậc được xếp từ thấp đến cao theo thứ tự: (1) nhu cầu vật chất. lý thuyết này cũng còn những hạn chế nhất định: + Quá chú ý đến yếu tố xã hội . Tuy nhiên. + Lý thuyết này coi con người là phần tử trong hệ thống khép kín mà không quan tâm đến yếu tố ngoại lai. nhà quản trị phải cải thiện mối quan hệ con người trong tổ chức. Họ cho rằng sự quản trị hữu hiệu tuỳ thuộc vào năng suất lao động của con người làm việc trong tập thể. Lý thuyết định lượng về quản trị Thế chiến II đã đặt ra nhiều vấn đề mới cho việc quản trị. nếu được đối xử như những con người trưởng thành. Trái lại.Tư tưởng chính của nhóm tâm lý xã hội là: + Doanh nghiệp là một hệ thống xã hội. họ sẽ làm việc tốt hơn. Ngoài ra. (4) nhu cầu được tôn trọng và (5) nhu cầu tự hoàn thiện. lý thuyết định lượng về quản trị (quantitative management). H. yếu tố tinh thần có ảnh hưởng mạnh đối với năng suất của lao động. Kết quả từ những cố gắng này của họ đã làm nảy sinh một lý thuyết nữa về quản trị ra đời. thái độ.Tuy vậy. 3.3. thích được giao việc cụ thể. lý thuyết khoa học quản trị (management science). phát huy sáng kiến nhiều hơn. Từ nhận thức đó.2. Tất cả tên gọi này chẳng 19 . + Sự thoả mãn về tinh thần có mối liên quan chặt chẽ đến năng suất và kết quả lao động + Công nhân có nhiều nhu cầu về tâm lý xã hội. được tự chủ trong công việc. thái độ và kết quả lao động. năng suất cao hơn.2. + Tập thể ảnh hưởng trên tác phong cá nhân (tinh thần. Abraham Maslow (1908 . từ mối quan hệ giữa thủ trưởng với nhân viên. kết quả lao động…). + Lãnh đạo không chỉ là quyền hành do tổ chức mà còn do các yếu tố tâm lý xã hội của tổ chức chi phối. . thích được chỉ huy. Quan điểm cơ bản của lý thuyết này cũng giống như quan điểm của lý thuyết quản trị khoa học.4. đến mối quan hệ giữa các đồng sự ngang hàng. Lý thuyết quản trị mới này được gọi bằng nhiều tên khác nhau như: lý thuyết hệ thống (system theory). + Không phải lúc nào những “con người thoả mãn” đều là những lao động có năng suất cao. các nhà lý thuyết tâm lý quản trị cho rằng các nhà quản trị nên thay đổi quan niệm về công nhân. (3) nhu cầu xã hội. 3.

hệ thống được các tác giả định nghĩa như sau: + Berthalanfly: Hệ thống là phối hợp những yếu tố luôn luôn tác động lại với nhau. Do sự bùng nổ về thông tin và cuộc cách mạng về thông tin. Tóm lại: Trường phái định lượng trong quản trị có các ưu điểm và hạn chế cơ bản sau: . các quyết định phải đúng đắn). xã hội loài người có những bước chuyển biến mang tính cách mạng mạnh mẽ trên bình diện của từng nước và toàn cầu.Chú ý các yếu tố kinh tế kỹ thuật trong quản trị hơn là các yếu tố tâm lý xã hội.Nhấn mạnh phương pháp khoa học trong khi giải quyết các vấn đề quản trị. kéo theo đó là những thay đổi có tính cách mạng trong việc áp dụng những kỹ thuật công nghệ cao vào các quá trình lao động. Các tình huống được giả định và các vấn đề được phân tích theo các mô hình toán học. + Miller: Hệ thống là tập hợp các yếu tố cùng với những mối quan hệ tương tác.Định lượng hoá các yếu tố có liên quan và áp dụng các phép tính toán học và xác suất thống kê. chúng ta có thể thấy hệ thống là phức tạp của các yếu tố: + Tạo thành một tổng thể. . Cùng với những trào lưu này. đã áp dụng có hiệu quả thống kê và sự phát triển của mô hình toán kinh tế với sự trợ giúp của máy tính điện tử vào quá trình ra quyết định.Sử dụng máy tính điện tử làm công cụ. phân hệ tổ chức. Đó là một hệ thống mở có liên hệ với môi trường (với khách hàng.Máy điện toán giữ vai trò rất quan trọng. phân hệ quản trị. . Trường phái này dựa trên sự suy đoán là tất cả các vấn đề đều có thể được giải quyết bằng các mô hình toán. Máy điện toán được dùng để giải quyết những “bài toán vấn đề” phức tạp mà nếu tính toán bằng tay sẽ tốn rất nhiều chi phí và thời gian.Trọng tâm chủ yếu là để phục vụ cho việc ra các quyết định.Sự lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn kinh tế. .Sử dụng các mô hình toán học.Sử dụng các mô hình toán học để tìm giải pháp tối ưu. 20 . doanh thu. .qua nhằm để biểu đạt ý nghĩa về lý thuyết quản trị mới này được xây dựng trên nhận thức cơ bản rằng “quản trị là quyết định” và muốn việc quản trị có hiệu quả. Nó có một mục tiêu đặc thù: tạo ra lợi nhuận. lý thuyết quản trị định lượng có các đặc trưng cơ bản sau: . Biện pháp hành động được lựa chọn dựa vào những tiêu thức có thể đo lường được như chi phí. tỷ lệ hoàn vốn đầu tư và những tác động của thuế. .Áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống để giải quyết các vấn đề. Tổng hợp những khái niệm trên. + Tác động lẫn nhau để đạt mục tiêu. Giải pháp được tìm thấy nhờ các kỹ thuật phân tích định lượng chỉ rõ cách thức mà các nhà quản trị có thể tiến hành. với nhà cung cấp. với các đối thủ cạnh tranh…).Ưu điểm: + Định lượng là sự nối dài của trường phái cổ điển (quản trị một cách khoa học).Tìm kiếm các quyết định tối ưu trong hệ thống khép kín. + Có mối quan hệ tương tác. trường phái quản trị định lượng với cơ sở là lý thuyết quyết định. . . phân hệ tài chính. phân hệ kiểm tra… Như vậy. Hệ thống doanh nghiệp bao gồm nhiều phân hệ có mối quan hệ tương tác với nhau như: phân hệ công nghệ. phân hệ nhân sự. . Doanh nghiệp là một hệ thống. Theo lý thuyết định lượng. . và nó có các đặc tính sau: .

Phuơng thức quản trị đúng hay tác phong quản trị trong một tình trạng lao động nhất định phụ thuộc vào nhiều biến số. dù trong lãnh vực sản xuất hay dịch vụ thì bản chất của quản trị là không thay đổi đó là việc thực hiện đầy đủ các chức năng quản trị. Các chức năng này được gọi là những chức năng chung của quản trị. Quan điểm ngẫu nhiên lập luận rằng các hiện tượng về tổ chức xảy ra theo các hình thái mà nhà quản trị có thể hiểu được. Tư tưởng này cho rằng quản trị là một quá trình liên tục của các chức năng quản trị đó là hoạch định. mỗi lý thuyết đều chỉ thấy được một mảng nhỏ của toàn bộ các hoạt động quản trị. Khảo hướng ngẫu nhiên muốn kết hợp vào thực tế bằng cách hội nhập những nguyên tắc quản trị vào trong khuôn khổ hoàn cảnh.4.1. phiến diện giống như những người mù sờ voi. Khảo hướng tình huống ngẫu nhiên (Contingency approach) Lý thuyết này cho rằng kỹ thuật quản trị thích hợp cho một hoàn cảnh nhất định tùy thuộc bản chất và điều kiện của hoàn cảnh đó . và được rất nhiều nhà quản trị từ lý thuyết đến thực hành ưa chuộng.Hạn chế: + Không hề chú trọng đến yếu tố con người trong tổ chức quản trị. nhưng không thể có một khuôn mẫu cho tất cả các trường hợp vì mỗi vần đề tự nó là độc đáo. tâm lý xã hội về quản trị. 3. X Nếu có Tất có Y Phụ thuộc Z 21 . Ngày nay khoa học quản trị. 3. qua những khảo hướng hay cách tiếp cận sau đây: 3. như vậy điều kiện Z là những biến số ngẫu nhiên. Khảo hướng “Quá trình Quản trị” (Management process approach) Thực chất khảo hướng này được đề cập từ đầu thế kỷ 20 qua tư tưởng của Henry Fayol. Bất cứ lĩnh vực nào. Nó được xây dựng trên luận đề “ Nếu có X thì tẩ có Y nhưng phụ thuộc vào điều kiện của Z”. Các kỹ thuật của trường phái này đã đóng góp rất lớn trong việc nâng cao trình độ hoạch định và kiểm tra hoạt động. thay bằng những yếu tố quyết định khác của hoàn cảnh. do đó việc phổ biến lý thuyết này còn rất hạn chế. dù đơn giản đến phức tạp. + Các khái niệm và kỹ thuật quản trị của lý thuyết này khó hiểu cần phải có những chuyên gia giỏi.4. Học thuyết quản trị hiện đại Đối với các nhà quản trị học hiện đại. nhóm định lượng đều mang tính cục bộ. điều khiển và kiểm soát. Tuy nhiên các nhà lý thuyết hiện đại có nhiều cách nhìn khác nhau về toàn cảnh “con voi” này. nhưng thực sự chỉ phát triển mạnh từ năm 1960 do công của Harold Koontz và các đồng nghiệp.4. tổ chức. Những cố gắng gần đây của khảo hướng này là tìm cách cách ly biến số Z. các nhóm học thuyết cổ điển. Hoạch định Tổ chức Điều khiển Kiểm soát Từ khi được Koontz phát triển thì khảo hướng này được trở thành một khảo hướng được chú ý nhất. quản trị tác nghiệp và quản trị hệ thống thông tin rất quan trọng cho các nhà quản trị các tổ chức lớn và hiện đại.2.+ Trường phái định lượng thâm nhập hầu hết trong mọi tổ chức hiện đại với những kỹ thuật phức tạp. .

xét thăng thưởng chậm.3. kiểm soát kín đáo bằng các biện pháp công khai.. nhiệm vụ. Lý thuyết ra đời năm 1978. Thuyết Z và kỹ thuật quản lý của Nhật Bản Lý thuyết Z được một giáo sư người Mỹ gốc Nhật Bản là giáo sư William Ouchi Xây dựng trên cơ sở áp dụng cách quản lý của người Nhật Bản trong các công ty Mỹ. Lý thuyết Z có các đặc điểm sau: Công việc dài hạn.Khảo hướng ngẫu nhiên được cho là hợp lý theo trực giác. vì những tổ chức thì khác biệt nhau về kích thước. quan tâm đến tập thể và cả gia đình nhân viên.4. nên khó có thể có những nguyên lý chung áp dụng một cách khái quát. 3. 22 . chú trọng đến quan hệ xã hội và yếu tố con người trong tổ chức. trách nhiệm cá nhân. quyết định thuận hợp.. mục tiêu.

là nhân tố quyết định tới sự hình thành và hoàn thiện nhân cách của các cá nhân. lựa chọn. cộng đồng người.Trong lịch sử đã có nhiều lý thuyết quản trị khác nhau. giúp cho tổ chức tồn tại và ngày càng phát triển. . trên phương diện khoa học xã hội và nhân văn mỗi một lý thuyết là một tập hợp những mối tương quan giữa những tư tưởng vừa giải thích. Không chỉ vậy. là kiểu sống và bảng giá trị của các tổ chức.Mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau về văn hoá nhưng giữa những quan niệm ấy đều có điểm chung ở chỗ coi văn hoá là nguồn lực nội sinh của con người. vừa tiên đoán các hiện tượng xã hội.Xét về mặt tổ chức và kỹ thuật của hoạt động quản trị thì quản trị chính là sự kết hợp mọi nỗ lực của con người trong một tổ chức nào đó để đạt tới mục tiêu chung của tổ chức và mục tiêu riêng của mỗi người một cách khôn khéo và hiệu quả nhất. nó bao gồm yếu tố môi trường vĩ mô. Chính vì thế mà việc nghiên cứu sự tiến triển của tư tưởng quản trị là cần thiết cho các nhà quản trị trong lý luận và thực hành. Các nhà quản trị thường được chia làm ba cấp chủ yếu là: Cấp quản trị viên cao cấp. các thành viên trong tổ chức thường được chia làm hai loại theo đặc thù công việc đó là: người thừa hành và nhà quản trị.Môi trường quản trị là tổng hợp các yếu tố và điều kiện khách quan.Các nhà quản trị ở trong các tổ chức nhưng không phải ai trong tổ chức đều là nhà quản trị. nó cũng là một hệ thống về những tư tưởng. . về thời gian lao động và quản trị các mối quan hệ của con người trong lao động. ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động của tổ chức. . cấp quản trị viên thừa hành.Quản trị ra đời đã tạo ra hiệu quả hoạt động cao hơn hẳn so với lao động của từng cá nhân độc lập. chủ quan có mối quan hệ tương tác lẫn nhau. Điều này cũng có nghĩa là lý thuyết quản trị cũng phải dựa vào thực tế và nó đã được nghiên cứu có hệ thống qua các thời đại. đáp ứng được những mong muốn và nguyện vọng của tập thể người lao động trong tổ chức đó. giải thích về các hoạt động quản trị được thực hành trong thế giới hiện tại. thông qua quản trị để sử dụng có hiệu quả nhất mọi tiềm năng và cơ hội của tổ chức. không thể thiếu được đối với đời sống của con người. . quan niệm. chỉ có ở loài người và do con người sinh ra.TÓM TẮT LÝ THUYẾT Trong chương này. cho hiện tại và cho cả tương lai. yếu tố vi mô bên trong tổ chức. văn hoá còn là mục tiêu. yếu tố vi mô bên ngoài tổ chức.thiện . định hướng. chúng ta đã nghiên cứu các vấn đề rất khái quát về quản trị. là linh hồn và hệ điều tiết đối với sự phát triển của kinh tế xã hội. 23 . Những vấn đề nghiên cứu chủ yếu đã được thống nhất đó là: .mỹ. trung tâm là các giá trị chân . . Văn hoá là cái thuộc tính bản chất của con người. nhất là từ thế kỷ XIX. đúc kết. văn hoá giữ vai trò quan trọng.Tuỳ theo quy mô và phạm vi hoạt động của tổ chức mà một tổ chức có thể có nhiều hay ít nhà quản trị. Hoạt động quản trị liên quan đến sự phối hợp. là động lực. . quyết định… để đạt được mục tiêu chung của tổ chức. Do đó. cấp quản trị viên thực hiện. Thực chất của quản trị là quản trị con người. Kết quả là chúng ta có được một di sản đồ sộ và phong phú về quản trị mà các nhà quản trị ngày nay đang thừa hưởng. Chính vì vậy.Quản trị có thể diễn ra trên nhiều lĩnh vực và hoạt động nhưng tựu chung lại thì đó là quản trị về tài sản. . Lý thuyết quản trị cũng thế.

Nêu thực chất bản chất của quản trị? Hiểu thực chất và bản chất của quản trị có ý nghĩa gì? 6. 24 . Theo anh chị. khoa học. Quản trị dựa trên cơ sở nào? Mối quan hệ giữa kinh nghiệm.CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. 6. ông V đưa ra một quyết định chiến lược là mở rộng học tập bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản trị của công ty. quản trị tác động vào các nhân tố nào? 5. Ông V sau một đợt đi học ở nước ngoài về quản lý rất tâm đắc một điều là nếu làm một việc gì đấy mà không có kiến thức và hiểu biết kỹ lưỡng sẽ không thể làm tốt được. Nếu đúng thì vì sao kết quả thu được lại không đúng như mong muốn của ông V? 3. Trình bày khái niệm. Quản trị kinh doanh là gì? Có các đặc điểm gì? 4. quan điểm. Vì sao quản trị mang tính khoa học. Câu hỏi thảo luận: 1. Vì sao mọi hoạt động đều cần có sự quản trị? Mục đích của quản trị là gì? 2. vai trò và những thành tố cơ bản của văn hoá trong doanh nghiệp. Vì sao thực chất của quản trị là quản trị con người? Trong quản trị kinh doanh. chính sách quản trị. Kết quả là tình hình công ty nhích lên được đôi chút nhưng sau đó vài tháng lại dậm chân tại chỗ. 5. Phân tích các cấp quản trị trong doanh nghiệp. Ông mời nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tiến hành bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ dưới quyền. ý nghĩa của việc nghiên cứu. kết quả. 7. Từ bài học đó. Trình bày lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị: Tác giả tiêu biểu. tính nghệ thuật và là một nghề? Ý nghĩa của việc hiểu những khái niệm này. Quản trị một trường đại học và quản trị một doanh nghiệp giống và khác nhau như thế nào? 8. nguyên tắc quản trị. Phân tích các yếu tố của môi trường quản trị? Ý nghĩa của việc phân tích những yếu tố này? 4. ông V ra quyết định bồi dưỡng kiến thức quản trị cho nhân viên dưới quyền là đúng hay sai? Vì sao? 2. nghệ thuật quản trị? 3.

Bạch Khuê cũng thấy rằng việc mất mùa lương thực không có nghĩa là mất mùa về các sản phẩm nông nghiệp khác. bán nhiều. bán tơ lụa. Bị lũ lụt mà sao Thái Âm tới cung Mão. tuy giá rẻ. người lấy ta đưa”. Về việc chọn lựa hàng kinh doanh. tiết kiệm quần áo. mua bán có đạo. lương thiện” . thu nhiều lợi nhuận. nên tích trữ gấp đôi mọi năm. có vốn lớn. tới cung Tý là đại hạn.Phân tích chớp thời cơ và biến nó thành vàng. Lã Vọng dùng binh như tôn tử. Và một khi đưa ra quyết sách thì phải làm nhanh như sét nổ. Vì “người bỏ ta lấy” tất nhiên là “lấy” hàng hoá rẻ. Lúc mua bán hàng hoá. mua gạo ngon. lợi nhuận trên từng đơn vị nhỏ nhưng thị trường rộng lớn bán được số lượng lớn. 2. . năm sau sẽ khá. ta theo mưu kế Y Doan. Đó là nguyên tắc “lãi ít. ngày đêm làm việc vất vả khẩn trương. dùng lối trị nước của Thượng ưởng…dẫu muốn học thuật của ta cũng không học được. Vì vậy người ta nói rằng Bạch Khuê là ông tổ của “thuật trị sinh”. Vì vậy. lợi lớn”. Ngô Khởi. cùng sướng cùng khổ với tôi tớ”. Tu tưởng “người bỏ ta lấy. đóng ở cung Ngọ thì bị hạn. đưa kinh doanh tới thành công. bán nhiều. tơ với giá rẻ vào.NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG Tình huống 1: TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA BẠCH KHUÊ Bạch Khuê là người thời Chu. Qua triết lý kinh doanh ở trên. biết thuận ứng với trời. đè nén ham muốn. Bạch Khuê thường nói: “trong việc buôn bán. mùa tằm thì mua sợi bông.kinh doanh thành thật. sang năm sẽ khá. đè nén ham muốn. bán tơ sợi. chẳng những trở nên giàu có mà còn được tiếng thơm. Có những nguyên tắc nào trái với quan điểm kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay không? Tại sao? Tình huống 2: NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ CỦA NHẬT BẢN 25 . gặp thời cơ thì chụp như thú dữ vồ chim. Người đời sau khen các đại thương nhân Đào Chu Công và Bạch Khuê thời Tiên Tần. hiểu được tín nghĩa. năm được mùa thì mua lương thực giá rẻ. biến động của hàng hoá mà thi hành quyết sách kinh doanh. Thuật trị sinh của Bạch Khuê là thông qua tình hình biến đổi của thị trường. thích giúp đỡ người nghèo. Về phương pháp dùng người. lợi lớn”. Bạch Khuê yêu cầu kinh doanh phải có đủ đức tính “có thể ăn uống tằn tiện. . anh (chị) có thể học tập được những ý tưởng cơ bản gì trong kinh doanh của Bạch Khuê về: . tầm giá cao ra. hàng rẻ thì mua vào như châu báu” của Đào Chu Công. Bản thân ông cũng tiết kiệm chi tiêu cho sinh hoạt để đưa tất cả tiền bạc vào kinh doanh. Câu hỏi thảo luận: 1. Nó cũng giống như “hàng đắt thì bán ra như đất bụi. vui làm điều thiện. năm sau sẽ đói kém.Thuật tạo vốn. lãi ít. cùng vui cùng khổ với tôi tớ trong nhà. tiết kiệm quần áo. Sao Thái Âm đóng ở cung Mão là được mùa. Bạch Khuê chủ trương “mua thóc thường” không mua thóc cao cấp bởi thị trường nhỏ hẹp. Triết lý kinh doanh của họ cũng được thương nhân thành công ở các đời sau coi là “thương nhân thành thật. còn thóc thường dân “lấy cái ăn làm trời” nên không thể thiếu một khắc. trực tiếp tham gia lao động với người làm. người lấy ta đưa” là tư tưởng chủ đạo của Bạch Khuê. bán lương thực”.Nguyên tắc kinh doanh “lãi ít. có phương châm “lạc quan thời biến” chủ trương “người bỏ ta lấy. vốn quay vòng chậm. cụ thể là “phàm mùa gặt thì mua thóc lúa. gió cuốn. “người lấy ta đưa” thì cũng là “đưa” những hàng hoá giá cao mà mọi người tranh nhau mua vào. Muốn lãi nhiều thì mua thóc thường. không được chần chừ chớp lấy thời cơ.Thuật dùng người. Bình thường ăn uống tằn tiện. . năm mất mùa thì bán lương thực tích trữ với giá cao đồng thời mua bông. thu được tổng số lợi nhuận lớn. bán nhiều.

cơ động như các công ty nhỏ. + Đi sâu vào thực tế. + Nhấn mạnh chất lượng và giá cả . rất khó có thể phân biệt giữa cá nhân với tổ chức. + Công bằng. đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của họ. . + Thành phần cán bộ gồm những người quan trọng trong công ty: công trình sư. + Thúc đẩy họ xác lập một cách vững chắc phương châm hướng về người tiêu dùng.truyền thụ tinh thần của nhà doanh nghiệp cho những người quản lý ở thế hệ sau. + Điều chỉnh và tiếp thu. .Chiến lược kinh doanh (strategy) với 3 đặc điểm: + Coi trọng sáng tạo trên nguyên tắc đảm bảo chiến lược kinh doanh. + Vận dụng chế độ kế hoạch của công ty Phillip.Cán bộ (staff) có mấy đặc điểm đáng chú ý: Những thành viên mới phải được huấn luyện. + Nếu đã tốt rồi thì phải tốt hơn. thạc sỹ quản lý công thương nghiệp. + Dứt khoát coi trọng thị phần.3 yếu tố cứng và 4 yếu tố mềm: . + Hoà thuận và hợp tác. lễ độ. trong các tổ chức của Nhật Bản. + Các công ty lớn cũng linh hoạt.Phong cách (style): Đặc điểm hành động của người phụ trách khi thực hiện mục tiêu của tổ chức: + Phương pháp “tạo người kế nghiệp” . chế độ tài chính. Người Nhật có thiên tài về quản lý tầm cỡ thế giới.Chuẩn mực về giá trị tinh thần (shooting mark): Con người phải gắn kết hoạt động của họ với xã hội. + Các bộ phận nhỏ có thể phát triển sở trường của mình.Chế độ (system). Hai chế độ trên bổ sung cho nhau giúp cho hoạt động của một doanh nghiệp lớn rất quy củ. chuẩn mực này được tóm tắt thành 7 điểm: + Thông qua sản xuất kinh doanh để phục vụ cả nước. . chuyên sâu mặt hàng kinh doanh. + Xử lý các mâu thuẫn nảy sinh trong công việc một cách thực sự cầu thị. các giám đốc bộ phận có thể thích ứng với tình thế để trưởng thành nhanh chóng.Mô hình 7 chữ S .Tài năng (skill): Tài năng đặc biệt của những người phụ trách chính hoặc toàn thể công ty. Tác giả cho rằng. + Khiêm tốn. + Cảm ơn. đi sát cơ sở. + Chế độ kiểm soát tài chính hữu hiệu. + Sát hạch và quản lý tập trung nghiêm ngặt đối với cán bộ. 26 . dễ thực hiện nhưng đầy hiệu quả. hiểu rõ cơ cấu tổ chức. . hợp lý. quan điểm quản lý của công ty. . chế độ kế hoạch đơn giản. nhà kinh doanh. + Chú trọng bời dưỡng và đề bạt những nhân viên bình thường. coi trọng ý kiến của cấp cơ sở. có phương hướng rõ ràng.Cơ cấu tổ chức (structure) với 4 ưu điểm: + Các giám đốc bộ phận tự chủ trong công việc.

Taylor trong cơ chế thị trường hiện nay có còn hiệu quả nữa hay không. Chưa đến lúc nguy kịch thì chưa nên tham chiến một cách dễ dãi. + Năng suất lao động tăng thực tế gấp 12 -30 lần so với trước. Bạn có suy nghĩ gì về cách quản lý của F. lợi lớn thì làm lớn. Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay. Từ đó Taylor đưa ra cách tổ chức sản xuất theo dây chuyền. Mạnh Tử cho rằng: “nhân chi sơ tính bản thiện” có nghĩa bản chất con người là thiện. Taylor (1865 . không lợi thì không làm.W. nên quản lý bằng đức trị. bạn thấy có thể học tập được những điều gì trong mô hình quản lý nói trên để vận dụng vào doanh nghiệp mà mình phụ trách? 2. không nên làm 27 . tại sao? 3. thì nay làm theo dây chuyền thì chỉ cần một người lười biếng trốn việc thì cả 11 người khác cũng phải nghỉ theo nên rất dễ kiểm soát. b.1915) được mệnh danh là người sáng lập lý thuyết quản lý theo khoa học cho rằng. Câu hỏi thảo luận: 1. Câu hỏi thảo luận: 1. phương châm nhân sự. + Trước kia một thợ đồng hồ tự mình phải làm cả 12 thao tác. Cách quản lý như trên của F. Bạn có suy nghĩ gì về cách quản lý của F. Việc có lợi thì làm. Nếu hợp với lợi ích của mình thì hãy xuất quân. tổng cộng 12 thao tác phải đào tạo trong 12 năm. dẫn đến những tư tưởng khác nhau về quản lý: a. Vua chúa không nên chỉ vì tức giận mà xuất quân đi đánh trận. nếu họ lơ là công việc cũng khó phát hiện.W. Nguyên nhân tạo nên sự khác biệt về văn hoá phương Đông và văn hoá phương Tây. nay chỉ phân họ làm 1 thao tác nên họ dễ dàng thông thạo công việc hơn phải làm cùng lúc 12 thao tác.Con người về bản chất là lười biếng. Với cách tổ chức nhu vậy. muốn quản lý thành công phải lưu ý đến hai điều: . Tôn Tử nói: “khi chưa thấy có lợi cho mình thì không nên có hành động chính trị. Tuân Tử và Hàn Phi Tử cho rằng: “nhân cho sơ tính bản ác” có nghiã là con người bản chất là ác. bởi vì hoạt động kinh tế càng phải tôn trọng nguyên tắc lợi ích. là xấu nên phải quản lý bằng pháp trị. chuẩn mực về giá trị tinh thần và kỹ năng quản lý . tướng soái chớ có bực mình mà đem quân đi đánh địch. cơ cấu và thể chế tổ chức (3 yếu tố chính) nhưng có sự khác biệt về phong cách quản lý.Làm việc phải có tính khoa học. là tốt. Taylor đã thành công trong việc tổ chức hoạt động ở các xí nghiệp do ông quản lý như: + Một thợ đồng hồ phải làm 12 thao tác.So sánh trường phái quản lý Nhật bản và Mỹ người ta không thấy có sự khác nhau về mục tiêu chiến lược. Taylor? Và Taylor đã sử dụng nguyên tắc nào trong công tác quản lý? 2. lợi nhỏ thì làm nhỏ. .W. quan điểm nhìn nhận con người của Triết học cổ phương đông.(những yếu tố phần mềm). Lời nói trên đây của Tôn Tử vận dụng vào kinh doanh cũng hoàn toàn thích hợp. Tình huống 4: VÌ SĨ DIỆN MÀ HAO TỐN TIỀN BẠC Thời Trung Hoa cổ đại. Khổng tử. Không thể để mất lý trí. nếu mỗi thao tác phải học 1 năm. không muốn làm việc.W. Nếu là một giám đốc doanh nghiệp. Taylor và hai trường phái. thấy không thể giành được thắng lợi thì không nên dùng đến quân đội. có thể gặp những thuận lợi và khó khăn gì chủ yếu trong quá trình vận dụng đó? Những giải pháp tận dụng những thời cơ vằ khắc phục những trở ngại? Tình huống 3: HAI ĐIỀU LƯU Ý TRONG QUẢN LÝ F. không có lợi cho mình cứ ở yên trong trại mà giữ cho chắc chắn”.

Nhu vậy. Nhiều khách của ông công nhận: “ sắt xoắn của ông chỉ cần chấm đỏ đầu là trở thành sắt Liên xô”. Sau đây là một ví dụ: Có một vị lãnh đạo của một nhà máy nọ ở Trung quốc đi Hồng Kông bàn chuyện buôn bán. Trong mấy lần tiếp xúc. ông tự chế tạo được một chiếc máy sắt. tôi sẽ mua theo giá đó đấy!”. mừng giận và sĩ diện cuốn vào hoạt động buôn bán. bằng đầu óc của mình thì không thể khá được (Theo thời báo kinh tế Việt nam. Tại sao ý định bỏ nghề. ông đã có tới 13 máy cán sắt và 8 máy quấn về thép. nên trong đàm phán thường đưa ra giá bán hàng cao hơn nhiều so với giá thị trường. Câu hỏi thảo luận: 1. Phân tích sự thành công của ông Quỵ. vị giám đốc Trung quốc liền đập bàn. mở cửa hàng buôn bán của ông đã không thành? 3. ông quyết định bỏ nghề. nồi trục.4 . ông đã lang thang khắp các bãi sắt vụn. nếu không bằng lao động chân chính. Ông rút ra: “Rèn nghề không bằng rèn chí hướng”. Bài học kinh nghiệm gì cần rút ra từ thực tế này? Tình huống 5: ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ: “THỢ RÈN CŨNG LÀ TRIỆU PHÚ” Đó là trường hợp của ông Trần Văn Quỵ. cũng không nên vì vui.5). Từ những năm 1970. ông đã mày mò tự sản xuất được các loại phụ tùng xe đạp như vành bánh xe thồ. Ông nhận thấy. hãng buôn Hồng Kông đã dùng cách khích tướng nhẹ nhàng để đưa vị giám đốc có đầu óc giản đơn lại thích hư vinh này vào bẫy và hậu quả là phía nhà nước Trung quốc đã bị thiệt hại một khoản lớn về kinh tế. sản xuất tới 42 mặt hàng sắt phục vụ xây dựng. Tình huống 6: LÀM THẾ NÀO ĐỂ THU HÚT KHÁCH HÀNG Công ty Micro của Thuỵ Sỹ chuyên kinh doanh tạp hoá. Vị giám đốc bực mình. Qua nghiên cứu thị trường chủ doanh nghiệp thấy rằng các cửa hàng bán lẻ nói chung có tốc độ tiêu thụ không cao do đó 28 . Nhưng chẳng làm nên trò trống gì. trong khi gia tài của ông chưa đầy 10 cây. Trở về Đa hội đúng lúc đất nước bắt đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường. Đứng trước thị trường phải dùng lý trí chứ chớ có để tình cảm lôi cuốn vào cuộc cạnh tranh.5 triệu . Hiện nay. Đối phương liền dấn thêm: “Lấy gì để chứng minh ạ?”. Nghe xong câu nói cuối cùng ấy. đứng dậy hùng hổ nói: “Ai bảo tôi không có quyền? Tôi quyết định đấy. mở rộng sản xuất. ông lại bán hết nhà để về quê. Sau khi khéo léo nêu lý do tại sao lại đưa ra giá này.1997. Trong nền kinh tế thị trường.2 triệu đồng / máy. Đối phương đã sử dụng chiêu bài gì để thu lợi? 2. nhặt nhạnh từng chi tiết của hàng trăm cỗ máy đem về lắp ráp. từ nông thôn đến thành thị đều mua thép. Câu hỏi thảo luận: 1. rất dễ có thể bị thất bại. hao tài tốn của. Sau 6 năm trời ông liên tục cải tiến. cho nên có giải thích đến thế nào cũng chẳng ích gì”. N 28. khoá… Dạo đó ông định mở xưởng nhưng ở thời đó không ai dám làm ăn lớn. đối phương đã biết rõ con người này thích hư vinh và sĩ diện hão. Ông quyết định mua một chiếc máy cán sắt. trung bình một ngày ông thu lời 1. mở cửa hàng buôn bán. không nên chỉ vì tức mà đầu tư. Để tình cảm vui buồn. ông sinh ra ở làng Đa hội có nghề rèn nổi tiếng khắp cả nước từ hơn 400 năm. Năm 1989. mà bỏ tiền ra. Nhưng giá mỗi chiếc lúc bấy giờ là hơn 20 cây vàng. Cuối cùng. vì khoái chí mà mua hàng về. 5 . tr. không hiểu nghĩ thế nào. Làm thế nào để tiêu thụ nhanh hàng hoá? Đây là nhu cầu hỏi luôn làm nhà quản lý suy nghĩ.việc theo nghĩa khí. Điều gì đã có thể xảy ra nếu năm 1979 ông Quy quyết định làm ăn lớn bằng cách mở xưởng sản xuất các phụ tùng sản xuất xe đạp? 2. đối phương bổ sung một câu: “Chúng tôi biết ngài không có quyền quyết định. trả lời dứt khoát: “Tôi sẽ ký tên để làm bằng”. bỏ làng ra Hà nội mua nhà mặt phố. bỏ làng về Hà nội mua nhà mặt phố.

29 . Còn đối với phim mới. “Em kéo ghế nhẹ nhàng và đẩy ghế vào khi về”. Cứ đến giờ là dân cư lại tự giác chờ xe phục vụ lưu động. nữ công gia chánh.Nguyễn Thị Minh Khai . cửa hàng đã loại bỏ các phim bạo lực. Nếu phụ huynh có yêu cầu.nhưng “tủ sách và phim video giáo dục” của anh Nguyễn Quang Đạt luôn được khách hàng tín nhiệm. Kết quả của cách làm này là kinh nghiệm bán lẻ tăng. Cách riêng của anh Đạt chính là phương châm chọn lọc để phục vụ mục đích giáo dục. Vì sao chủ Công ty Micro không theo cách kinh doanh truyền thống? 3. “Để sách vừa tầm mắt”. phụ huynh cũng không sợ lầm giá. Với 4000 đầu phim có tại đây. sách được bán theo giá bìa. Đặc biệt cửa hàng còn có cách chọn phim cho khách hàng bằng máy vi tính. truyện cổ tích. sách song ngữ. Do phục vụ đến tận nơi. có những khu phố dân cư ở đấy phần lớn là các nhân sỹ thuộc tầng lớp cổ áo trắng. giáo dục giới tính cho lứa tuổi thanh niên… Phụ huynh có thể yên tâm ngồi ngoài để cho con em mình vào lựa chọn sách và tự mang đến quầy trả tiền mà không phải giám sát. Chiến thuật kinh doanh của Công ty Micro là gì? Chiến thuật ấy khác thường ở chỗ nào? 2. năm sản xuất. Câu hỏi thảo luận: 1. Cửa hàng chỉ trưng bày và bán các loại sách đã chọn lọc kỹ. cửa hàng sẽ giới thiệu sơ lược nội dung cho khách hàng. Nói là “tủ” nhưng thực ra đây là một quầy hàng bán sách và video theo cách tự chọn. Thí dụ. chủ Công ty Micro đã tìm cách phục vụ người tiêu dùng tốt hơn dù lúc đầu có thể lỗ vốn. Hiện cửa hàng có khoảng 1000 đầu sách với các thể loại truyện tranh. bàn ghế xinh xắn. thoáng. hãng. xe cửa hàng lưu động. vòng quay vốn nhanh hơn. kiếm lợi thục mạng. Khâu chọn lọc phim cho thiếu nhi bao giờ cũng là khâu quan trọng nhất của cửa hàng. Trên tường là những lời nhắc nhở các em chọn lựa sách và ứng xử trong phòng đọc: “Em ngồi ngay ngắn lịch sự”. phim hoạt hình Walt Disney.một nhân viên cho biết hiện nay tại cửa hàng loại truyện tranh thiếu nhi dạy trong nhà trường được bán chạy nhất. rèn nhân cách. đúng đối tượng nên chủ công ty đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. dạy đàn. Cùng với sách. cửa hàng cũng bày bán các loại băng cassette và các loại băng video karaoke dành cho thiếu nhi. nên thường là tối mới mua thức ăn nên vào thời gian đó chủ công ty mới cho xe tiêu thụ khác đến phục vụ.một địa điểm không phải thuận tiện để kinh doanh . nhân viên phục vụ sẽ giới thiệu sơ lược nội dung từng tựa sách để có thể chọn mua cho con em mình.kiếm chác bằng gía cả. Mua sách tại đây. coi nhẹ các phương thức phục vụ dẫn đến sự bất bình trong người tiêu dùng. Tìm những ví dụ tương tự trong thực tế Việt Nam. Có những khu phố phần lớn là cư dân là công nhân áo xanh. miễn là kéo được người tiêu dùng về phía mình. Tình huống 7: MỘT CỬA HÀNG TỰ CHỌN ĐÚNG NGHĨA VĂN HOÁ Nằm trong khuôn viên Nhà Văn hóa Lao động (55B . Ông đã cho sửa 5 chiếc xe tải thành 5 xe nhỏ. Chỉ cần nói tên đạo diễn.TP Hồ Chí Minh) . Anh Trần Đình Phương . Nhiều thương nhân chỉ biết đến lợi nhuận và tìm cách làm thế nào để thu được tiền trong tay thị dân. sạch sẽ. Từ thực tế này. phù hợp với bạn đọc nhỏ tuổi. khiêu dâm. nhân viên phục vụ sẽ tìm đúng phim yêu cầu. Phòng đọc phục vụ các em chu đáo ngày hai buổi từ 7 h30 đến 12h và từ 14h30 đến 20h với những đầu sách mới thay đổi liên tục. Bên cạnh cửa hàng là một phòng đọc sách miễn phí cho các em chiếm gần nửa diện tích. Phòng được trang trí đẹp. tên diễn viên…. Phần lớn các bà chủ gia đình cứ khoảng 9 giờ là đi mua bữa ăn trưa với thức ăn chín nên vào khoảng thời gian đó chủ doanh nghiệp cho xe tiêu thụ đến đấy phục vụ. phim truyện chọn lọc mang tính giáo dục. “Em nên chọn kỹ rồi đọc hết cuốn sách”. Đó là cách dùng xe chở hàng loại nhỏ luồn lách giữa thành phố và làng mạc đưa hàng hoá bán lẻ kịp thời đến cho dân cư và phục vụ riêng biệt.

ông chủ cũng kiếm thêm được tiền. Vai trò của văn hoá kinh doanh đối với sự thành công của một doanh nghiệp? Tình huống 8: LẠC RANG MUỐI MIỄN PHÍ Hơn 80 năm trước. phương thức kinh doanh. Từng gói lạc rang cũng bị người ta ăn hết tự lúc nào. thông minh này. Nhiệm vụ của chú bé là đứng trước cửa rạp xiếc để chào khách.Thị trường văn hoá phẩm hiện nay khá phức tạp. Ngày hôm ấy. Theo sau những tiếng gọi dồn dập ấy là những tờ giấy bạc theo nhau chui vào túi Hari. và ăn lạc rang nóng giòn không mất tiền. Câu hỏi thảo luận: 30 . Có nhiều người miệng khát như cào. chỉ có chú mày là thiệt thòi thôi! .Ông cứ đợi đấy mà xem! Ngay hôm sau. Bắt đầu bán vé. Hari bỏ ra món tiền giành dụm xưa nay của mình mua một ít lạc sống và nước chanh. chú làm kiểu này tớ nhẹ được xác đi nhiều. Hari thu nhập còn gấp mấy lần của một diễn viên xiếc. lúc đó làm chân loong toong trong một rạp xiếc. Qua một thời gian làm việc.Q. Những tiết mục xiếc độc đáo khiến người xem không ngừng cổ vũ. phim ảnh bạo lực. Hari lấy giấy gói lạc ra từng gói nhỏ. Lạc rang muối. kinh doanh sách. . Hari sau này trở thành một nhà tuyên truyền kỳ tài nổi tiếng thế giới trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ I.Này chú nhóc.Cám ơn anh đã quan tâm.Ê! Nước chanh! Lại đây nữa. Hari thu nhặt những gói lạc còn lại cười hả hê. Ông chủ kiếm được thêm tiền. mau lên! Tiếng gọi không dứt. Phân tích những nét riêng biệt trong tổ chức kinh doanh của cửa hàng sách N. Ông trưởng đoàn vốn có thiện cảm với chú bé chịu khó. một hôm Hari đề xuất với trưởng đoàn: . Chú bé hì hục rang và cho thêm khá nhiều muối. các loại băng tiếng. Vé xiếc ngày hôm đó bán hết rất nhanh. khiêu dâm vẫn tồn tại và lẫn lộn trong những sản phẩm đúng nghĩa văn hoá. chú bé Hari 15 tuổi. tôi cũng không chịu thiệt đâu.Tôi tìm cách làm cho rạp ta buổi nào cũng đông khách. Hãy nhận xét về mối liên hệ giữa mặt hàng kinh doanh. đối tượng phục vụ và cách trưng bày sản phẩm hàng hoá tại cửa hàng? 3. Người bán vé hỏi: . các loại sách.Đến xem xiếc mau lên! Đến xem xiếc mau lên! Mua một tấm vé kèm theo một gói lạc rang nóng giòn! Nhiều người vào mua vé. Hari đem những chai nước chanh đã chuẩn bị trước đưa vào trong rạp để bán. mỉm cười nói: Cứ làm thử xem. Cứ yên trí đi. băng hình như cửa hàng của anh Đạt là điều đáng khích lệ và nên nhân rộng. Khi rang lạc thơm. Hari đem những gói lạc rang bày ra trước bàn bán vé và giao lớn tiếng rao: . ăn khỏi miệng bấy giờ bắt đầu tác quái. Vì vậy. xin phép ông cho tôi được bán nước giải khát trong rạp khi đang biểu diễn được không? . Đúng lúc ấy. Câu hỏi thảo luận: 1.Này chú nhóc! Chú định bày cái trò khỉ gì đấy.Đoạt? 2. chú ý đừng để ảnh hưởng đến thu nhập của rạp chúng tôi nghe chưa? .

1. Đây cũng là một phương pháp kinh doanh “bỏ con săn sắt bắt con cá rô” của Hari. Trên đời còn nhiều phương cách khác nhau nữa, bạn hãy suy nghĩ xem và tìm ra một cách đi mới cho mình. 2. Bạn hãy lấy thêm một vài ví dụ trong thực tế để minh họa và cho một vài lời khuyên. 5. Harold Koontz, Cyril O’donnell, Heinz Weihrich: Những vấn đề cốt yếu của quản lý. NXB Khoa học kỹ thuật 1994, trang 19 - 59.

31

Chương 2. CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH
Mục tiêu: Sau khi nghiên cứu và học tập chương này, sinh viên có thể: - Nhận thức được sự cần thiết phải hoạch định trong các tổ chức. - Hiểu và biết cách hoạch định trong các tổ chức. - Nhận thức được những nhân tố chủ yếu tác động tới công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch từ đó có các cách xử lý thích hợp để nâng cao chất lượng của hoạt động trong tổ chức. Hoạch định là xuất phát điểm của mọi quá trình quản trị, bởi lẽ nó gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai. Hoạch định cũng là chức năng cơ bản của tất cả các nhà quản trị ở mọi cấp trong doanh nghiệp, vì dựa vào nó mà các nhà quản trị mới xác định được các chức năng còn lại khác nhằm bảo đảm đạt được các mục tiêu đã đặt ra. 1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠCH ĐỊNH 1.1. Khái niệm Hoạch định là quá trình xác định những mục tiêu của tổ chức và phương thức tốt nhất để đạt được những mục tiêu đó. Nói cách khác, hoạch định là “quyết định xem phải làm cái gì, làm như thế nào, khi nào làm và ai làm cái đó”. Như vậy, hoạch định chính là phương thức xử lý và giải quyết các vấn đề một cách có kế hoạch cụ thể từ trước. Hoạch định có liên quan tới mục tiêu cần phải đạt được, cũng như phương tiện để đạt được cái đó như thế nào. Nó bao gồm việc xác định rõ các mục tiêu, xây dựng một chiến lược tổng thể, nhất quán với những mục tiêu đó, và triển khai một hệ thống các kế hoạch để thống nhất và phối hợp các hoạt động. Trên cả phương diện nhận thức cũng như trong thực tiễn, hoạch định có vai trò hết sức quan trọng, bởi nó hỗ trợ các nhà quản trị một cách hữu hiệu trong việc đề ra những kế hoạch sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên hạn chế trong điều kiện không chắc chắn của môi trường. Hoạch định giữ vai trò mở đường cho tất cả các chức năng quản trị khác nên nó được coi là chức năng quản trị chính yếu. Muốn cho công tác hoạch định đạt được kết quả mong muốn thì nó phải đáp ứng được các yêu cầu: Khoa học, khách quan, hệ thống, nhất quán, khả thi, cụ thể, linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn 1.2. Phân loại hoạch định 1.2.1. Hoạch định chiến lược Là hoạch định ở cấp độ toàn bộ doanh nghiệp, nó thiết lập nên những mục tiêu chung của doanh nghiệp và vị trí của doanh nghiệp đối với môi trường. Hoạch định chiến lược không vạch ra một cách chính xác làm như thế nào để đạt được mục tiêu, mà nó cho ta một đường lối hành động chung nhất để đạt được mục tiêu. Hoạch định chiến lược xác định vị trí của doanh nghiệp trong môi trường. Hoạch định chiến lược thể hiện viễn cảnh của doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng thể hiện sự nhận thức và đánh giá thế giới bên ngoài (môi trường) của doanh nghiệp. Hoạch định chiến lược được vạch ra bởi những nhà quản lý cấp cao của tổ chức. Khi hoạch định chiến lược cần căn cứ vào sứ mệnh của tổ chức, hoặc nhiệm vụ, chức năng, lĩnh vực hoạt động chung của tổ chức, căn cứ vào cương lĩnh hoạt động đã đề ra khi thành lập tổ chức hoặc luật pháp cho phép. Hoạch định dài hạn 15 năm, 10 năm, 5 năm,... thuộc về hoạch định chiến lược. 1.2.2. Hoạch định tác nghiệp Là quá trình ra những quyết định ngắn hạn, chi tiết, xác định nội dung công việc cần tiến hành, người thực hiện và cách thức tiến hành. Trong hoạch định tác nghiệp, người ta trình bày rõ và chi tiết cần phải làm như thế nào để đạt được những mục tiêu đã được đặt ra trong 32

hoạch định chiến lược. Hoạch định tác nghiệp đưa ra những chiến thuật hay những bước cụ thể mà doanh nghiệp sẽ tiến hành để thực hiện hoạch định chiến lược. Bản hoạch định tác nghiệp đôi khi còn được gọi là những kế hoạch hành động (action plans) vì chúng đề ra những hành động cụ thể cho những con người cụ thể thực hiện, tương ứng với những ngân sách và khoảng thời gian xác định, cụ thể. Bảng 2.1 tóm tắt các đặc điểm của hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp. Qua đó cho thấy, mặc dù các đặc điểm của chúng khác nhau, song quá trình hoạch định chiến lược và tác nghiệp có mối liên hệ với nhau rất chặt chẽ trong một hệ thống hoạch định thống nhất. Bảng 2.1. Các tính chất của hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp. Tính chất Ảnh hưởng của hoạch định Thời gian thực hiện Môi trường thực hiện Mục tiêu đề ra Thông tin để hoạch định Kết quả thực hiện Thất bại nếu xảy ra Rủi ro nếu xảy ra Khả năng của người ra quyết định Hoạch định chiến lược Toàn bộ Dài hạn Biến đổi Lớn, tổng quát Tổng hợp, không đầy đủ Lâu dài Nặng nề, có thể làm phá sản Lớn Khái quát vấn đề Hoạch định tác nghiệp Cục bộ Ngắn hạn Xác định Cụ thể, rõ ràng Đầy đủ, chính xác Có thể chỉnh điều

Có thể khắc phục Hạn chế Phân tích cụ thể, tỷ mỉ

1.3. Vai trò của việc hoạch định - Hoạch định là công cụ đắc lực trong việc phối hợp nỗ lực của các thành viên trong một doanh nghiệp. Hoạch định cho biết hướng đi của doanh nghiệp. - Hoạch định có tác dụng là giảm tính bất ổn định của doanh nghiệp. - Hoạch định giảm được sự chồng chéo và những hoạt động lãng phí. - Hoạch định làm tăng hiệu quả của cá nhân và tổ chức. Nhờ hoạch định mà một tổ chức có thể nhận ra và tận dụng cơ hội của môi trường để giúp các nhà quản trị ứng phó với sự bất định và thay đổi của các yếu tố môi trường. - Nhờ có hoạch định mà một tổ chức có thể phát triển tinh thần làm việc tập thể. Khi mỗi người trong tập thể cùng nhau hành động và đều biết rằng mình muốn đạt cái gì, thì kết quả đạt được sẽ cao hơn. - Hoạch định giúp tổ chức có thể thích nghi được với sự thay đổi của môi trường bên ngoài, do đó có thể định hướng được số phận của tổ chức. - Hoạch định thiết lập nên những tiêu chuẩn tạo điều kiện cho công tác kiểm tra. 2. MỤC TIÊU, CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH 2.1. Mục tiêu của hoạch định 2.1.1. Khái niệm mục tiêu 33

khi xác định mục tiêu cho tổ chức thì mục tiêu phải giữ vai trò nền tảng của hoạch định.. . nhóm. . phải đáp lại lòng mong đợi của nhiều nhóm người khác nhau trong xã hội với những tiêu chuẩn đánh giá khác nhau. . Trong nội bộ doanh nghiệp.Theo cấp độ của mục tiêu ta có: Mục tiêu cấp công ty. . 2. Phân loại mục tiêu Mục tiêu của công tác hoạch định và mục tiêu của các kế hoạch là hết sức phong phú. tính mâu thuẫn của các mục tiêu phát biểu được thể hiện ở chỗ.1. 34 .Dựa theo quá trình hoạt động ta có: Mục tiêu cuối cùng và mục tiêu trong từng giai đoạn.3.Mục tiêu thực (Real objective): Là những mục tiêu mà doanh nghiệp thực sự theo đuổi và được xác định bởi những việc làm thực của các thành viên trong doanh nghiệp. chúng có thể được phân thành những loại như sau: . 2.v. nói với công nhân hay công đoàn lại một cách khác v. mục tiêu không phải là cố định mà linh họat phát triển với những kết qủa mong đợi ngày càng cao trên cơ sở các nguồn lực của tổ chức. Mâu thuẫn bởi vì doanh nghiệp. báo cáo hàng năm. Mặt động. . . do đó mục tiêu giữ vai trò quyết định toàn bộ diễn tiến của tiến trình quản trị. Vai trò của mục tiêu Vì quản trị vừa là cơ cấu có tính cách tĩnh vừa là qúa trình có tính cách động nên vai trò của mục tiêu quản trị cũng thể hiện hai mặt tĩnh và động. mục tiêu định lượng. mục tiêu cấp chức năng. Mặt tĩnh. mục tiêu suy giảm.Mục tiêu phát biểu (Stated objective): Là những mục tiêu được doanh nghiệp chính thức tuyên bố.. nói với khách hàng một nẻo.Theo mức độ cụ thể chúng ta có: Mục tiêu chung và mục tiêu bộ phận.. .. Những mục tiêu phát biểu thường mâu thuẫn và bị ảnh hưởng nặng bởi những niềm tin của xã hội đối với doanh nghiệp.Theo biểu hiện người ta phân thành: Mục tiêu tuyên bố và mục tiêu không tuyên bố.Theo tố độ tăng trưởng ta có: Mục tiêu tăng trưởng nhanh. mục tiêu xã hội. mục tiêu chính trị. đó là những điều mà doanh nghiệp muốn công chúng tin là mục tiêu của doanh nghiệp. mục tiêu tăng trưởng ổn định. mục tiêu duy trì và ổn định. Bên cạnh những loại mục tiêu trên. chúng ta còn thường gặp: .Theo thời gian người ta chia ra: Mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Mục tiêu chỉ ra phương hướng cho tất cả các quyết định quản trị và hình thành nên những tiêu chuẩn đo lường cho việc thực hiện trong thực tế. đồng thời là nền tảng của việc lập kế hoạch. hay trong những bài báo đăng trên các tạp chí công cộng v. những bài phát biểu trước công chúng.v. .Theo tầm quan trọng người ta chia ra: Mục tiêu chủ yếu và mục tiêu thứ yếu.1. mục tiêu cấp đơn vị kinh doanh.Theo bản chất của mục tiêu người ta chia ra: Mục tiêu kinh tế. Với lý do đó.Mục tiêu là kết quả mong muốn cuối cùng của các cá nhân. hay toàn bộ tổ chức.2. Việc phân biệt mục tiêu phát biểu với mục tiêu thực cho phép ta hiểu được tính thiếu nhất quán giữa các mục tiêu của doanh nghiệp.Theo hình thức thể hiện người ta có: Mục tiêu định tính và mục tiêu định lượng. ban lãnh đạo doanh nghiệp nói với những cổ đông một đằng. Mục tiêu phát biểu do ban lãnh đạo đề ra và thường được tìm thấy trong bản hiến chương của doanh nghiệp. mục tiêu là xuất phát điểm. . .Theo hình thức của mục tiêu người ta chia ra: Mục tiêu định tính. nhằm xây dựng hệ thống quản trị.

MBO là một trong nhiều phát triển đáng lưu ý nhất của quản trị học hiện đại.1.Thiết lập một cơ cấu quản trị năng động. mọi năng lực của nhân viên và chuẩn bị vê mặt thời gian. 2. . .4. . Có năm mục đích chủ yếu để áp dụng phương pháp tiếp cận theo MBO là: .Nhằm tập trung các nguồn lực của tổ chức. . . Cho dù là mục tiêu nào.Thiết lập các mục tiêu và đề ra những thoả hiệp giữa chúng liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. được phân chia theo tiêu thức nào thì mục tiêu cũng phải đảm bảo được các yêu cầu: Rõ ràng. trong khi mục tiêu thực lại hay thay đổi. quan trọng và phải phù hợp với hoàn cảnh cũng như khả năng ở mỗi tổ chức. đồng thời hài hoà giữa mục tiêu và tổ chức. đồng thời tự giác.Xác định các mục tiêu của nhóm. MBO còn cung cấp những phương tiện để biến các mục tiêu và chiến lược của tổ chức thành những kế hoạch và hoạt động chiến thuật. hiệu quả và thúc đẩy nền văn hoá của doanh nghiệp. .Sử dụng tối thiểu những áp lực.Khen thưởng và thăng chức trực tiếp trên cơ sở những thành tựu và thành tích của nhóm và của cá nhân trong công việc.Giải quyết những vấn đề chung giữa các cá nhân và nhóm tại mọi cấp của tổ chức. mục tiêu của bộ phận và mục tiêu công việc của cá nhân. .Sự tham gia của các nhóm và cá nhân có liên quan.Mục tiêu phát biểu thường tương đối ổn định với thời gian. Đặc tính của MBO là mỗi thành phần trong tổ chức đều được quyền tham gia xây dựng mục tiêu phát triển tổ chức.Truyền thông mở và sự tin cậy. phải phù hợp với mục tiêu của các quyết định đã được xác định. Quản trị theo mục tiêu (MBO) Mục tiêu là cơ sở để ra đời phương pháp quản trị mới .Xác định rõ các mục tiêu và thứ tự ưu tiên của chúng.Xác định các mục tiêu chiến lược: Cụ thể hoá một bước các mục tiêu chung và định rõ thời gian để hoàn thành chúng.MBO nhấn mạnh rằng không có mục tiêu nào là riêng rẽ đối với tổ chức. Đặc biệt. nhóm hay cá nhân thuộc tổ chức. khả thi.Chú trọng đến các mối quan hệ dựa vào lòng tin. phài phù hợp với đòi hỏi của các quy luật khách quan. phản ánh cái gì là quan trọng đối với doanh nghiệp tại thời điểm đó. có thể kiểm soát được.Xác định xứ mệnh của tổ chức: Thông thường xứ mệnh và mục tiêu chung của tổ chức do các quản trị gia cấp cao và hội đồng quản trị xác định.Đề cao mối quan hệ giữa các mục tiêu của tổ chức. mỗi đơn vị. bộ phận. mang tính thừa kế. tiểu sảo trong quản trị. . . .Quản trị theo mục tiêu (MBO Management By Objectives): Đây là một triết lý và phương pháp tiếp cận quản trị nhằm chỉ đạo quá trình hoạch định bằng cách giúp các nhà quản trị kết hợp giữa các kế hoạch chiến lược và kế hoạch chiến thuật. Tiến trình MBO trải qua các giai đoạn chủ yếu như sau: . tự nguyện thực hiện những chương trình MBO trong suốt quá trình quản trị từ hoạch định đến kiểm soát. trên tất cả các phương diện thông qua sự hợp tác. bộ phận: Tiếp tục cụ thể hoá các mục tiêu chung và mục tiêu chiến lược. Nhiệm vụ này do cấp quản trị trung gian thực hiện. MBO thể hiện một triết lý tích cực về con người và phong cách quản trị với những thuộc tính sau: . phải nhằm giải quyết những vấn đề then chốt. Tác dụng tích cực của MBO là hợp nhất các yêu cầu khác nhau trong tổ chức. . . Khi các mục tiêu được thiết lập một cách có hệ thống từ trên xuống dưới thì MBO chỉ còn là danh nghĩa vì trong trường hợp 35 .

2. Cơ sở khoa học của hoạch định Muốn xác định mục tiêu hoạch định một cách đúng đắn và có hiệu quả thì cần phải căn cứ vào những cơ sở khoa học chủ yếu sau: 2. Sứ mệnh của tổ chức (Mission) Đây là lý do để tổ chức tồn tại. Công việc cuối cùng của MBO là đánh giá một cách có hệ thống để đo lường sự tiến bộ. các mục tiêu và chiến lược của một tổ chức chỉ có ý nghĩa khi chúng khuyến khích. trong khoảng thời gian đã định. Các nhà quản trị nên sẵn sàng huấn luyện và chỉ dẫn để nhân viên hoàn thành được các nhiệm vụ được giao hơn là kiểm soát chặt chẽ cứng nhắc toàn bộ các hoạt động của nhân viên. . một kế hoạch hành động để đạt được những mục tiêu công việc của một cá nhân có thể được triển khai dựa trên quan điểm của người đó kết hợp với quan điểm và sự góp ý của người cấp trên trực tiếp. Nếu đánh giá thành tích được tiến hành một cách chính xác thì các nhà quản trị ở các nhóm có thể rút ra những bài học kinh nghiệm rất quan trọng để thực hiện tốt hơn các công việc trong tương lai của họ. thay vì là một công cụ hoạch định và thúc đẩy. 2. các cá nhân và nhóm cấp dưới sẽ tiếp nhận quan điểm của quá trình MBO như là một hệ thống đo lường và kiểm soát. bản công bố sứ mệnh của tổ chức là cơ sở nền tảng của hệ thống hoạch định và cho phép tổ chức đề ra những nguyên tắc hoạt động hữu hiệu. Khi cấp dưới và cấp trên cùng thiết lập các mục tiêu thì họ sẽ nhất trí về ý tưởng dựa trên những mục tiêu mà cấp dưới sẽ theo đuổi để đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó. Cấp dưới sẽ tiến hành những hoạt động chung để hoàn thành những mực tiêu đó và những tiến bộ hướng tới các mục tiêu sẽ đo lường thành tích của họ trong quá trình làm việc.1. Những thị trường mà hiện nay công ty đang hoạt động hay những kế hoạch sẽ theo đuổi trong tương lai và những nhu cầu của khách hàng mục tiêu mà công ty cần thoả mãn. .Đánh giá thành tích. Điều quan trọng đối với các nhà quản trị là phải xác định các mục tiêu. . Việc triển khai kế hoạch hành động của một phòng. Bản công bố sứ mệnh.Thực hiện và kiểm soát.đó. Bởi vậy. Trái lại. Bản công bố sứ mệnh của tổ chức thường trả lời những câu hỏi quan trọng như: Tại sao tổ chức tồn tại? Tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực nào? Tổ chức sẽ đi về đâu? Do đó. Hoạch định một cách có hiệu quả Quá trình hoạch định chỉ hoạt động hữu hiệu khi các nhà quản trị và nhân viên luôn có nhận thức rằng.2. thì quá trình thiết lập các mục tiêu cũng đem lại kết quả tốt hơn so với trường hợp không đặt ra các mục tiêu. 2. Đồng thời họ phải được tự do thảo luận mọi vấn đề vói cấp trên và những người có thể giúp họ hoàn thành nhiệm vụ.Lập kế hoạch hành động. ban có thể là kết quả của sự thảo luận tập thể giữa người đứng đầu bộ phận và các nhân viên trong bộ phận đó. 2.2. nhận diện. Đây là những hoạt động nhằm biến các mục tiêu đặt ra thành hiện thực. Đôi khi các nhà quản trị rơi vào một trạng thái cực đoan là tập trung toàn bộ mọi nỗ lực vào 36 . là những công việc hàng ngày mà doanh nghiệp phải tiến hành. thúc đẩy toàn bộ các thành viên của tổ chức suy nghĩ và hành động theo chúng mỗi ngày. nhận thức về tầm quan trọng của chúng và biết cách thiết lập mục tiêu cụ thể cho từng bộ phận trên cơ sở mục tiêu chung của tổ chức. bản công bố sứ mệnh của tổ chức mô tả những hàng hoá hay dịch vụ mà nó cung ứng.2. các kế hoạch chỉ là những phương tiện chứ không phải là mục đích của nó. Một tổ chức hay cá nhân chưa thể bắt tay vào hoạch định nếu chưa xác định được các mục tiêu của họ một cách rõ ràng. Mục tiêu của tổ chức Mục tiêu là sự cam kết cụ thể đối với việc thực hiện một kết quả có thể đo lường được. Quản trị theo mục tiêu giúp cho các cá nhân và tập thể có thể chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ. Các nhóm và cá nhân được uỷ quyền để làm việc một cách có hiệu quả hướng tới những mục tiêu đã thoả thuận. giải quyết những vấn đê phát sinh và điều chỉnh các mục tiêu.3.2. Thậm chí nếu họ không hoàn toàn đồng ý trên tất cả các phương diện.

giữa mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn. tiền vốn.Đánh giá phưong án. bao gồm cả đánh giá định lượng và đánh giá định tính. Khi xem xét chúng.. mỗi con đường đòi hỏi những khoản chi phí khác nhau cũng như đem lại những khoản thu nhập khác nhau cho doanh nghiệp vì vậy doanh nghiệp có nhiều phương án thể có thể hoàn thành một mục tiêu. và đặc biệt về các điểm mạnh. Điều này đòi hỏi ban quản trị doanh nghiệp phải đánh giá thận trọng những lực lượng cạnh tranh. Cơ hội có thể có trong hiện tại và tương lai. hệ thống định mức khoa học… 2.3.3.5. chiến lược và sách lược kinh doanh đã lựa chọn.3.Xây dựng các kế hoạch hỗ trợ.giải quyết những vấn đề trước mắt và đưa ra những quyết định vội vã mà thờ ơ đối với các hoạt động hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp. đòi hỏi phải có cách nhìn toàn diện và chính xác về thị trường cạnh tranh. lợi nhuận… Các ngân quỹ này sẽ là các tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh tế và chất lượng của các kế hoạch đã xây dựng. 2. Xác định tiền đề của hoạch định Các tiền đề hoạch định chính là các dự báo về nhu cầu thị trường về môi trường doanh nghiệp cùng với những đánh giá về trình độ hiện tại của doanh nghiệp.4. Dựa trên mục tiêu và điều kiện tiền đề để xây dựng các phương án và lưu ý rằng để đạt được mục tiêu thì doanh nghiệp có thể đi theo nhiều con đường khác nhau. 2. 2. Xác định mục tiêu Các mục tiêu hoạch định chỉ ra điểm kết thúc quá tình thực hiện kế hoạch thì doanh nghiệp sẽ đi đến đâu? đạt đến trình độ phát triển nào với những chỉ tiêu đặc trưng cho trình độ phát triển ấy. Vấn đề quan trọng là phải dự đoán và phát hiện sớm cơ hội lớn và quan trọng với tổ chức hay với doanh nghiệp mình. các thông số cần phải được lượng hoá như: tổng thu nhập. Sau khi kế hoạch đã được xây dựng xong. . Trên thực tế phần lớn các kế hoạch chính đều cần có các kế hoạch phụ để bổ sung nhằm đảm bảo cho kế hoạch được thực hiện tốt. đòi hỏi các mục tiêu. hoàn cảnh khách quan bên ngoài tổ chức. Xây dựng các kế hoạch hành động (hoạch định chiến thuật) . Ban quản trị giỏi sẽ chọn được cho mình những chiến lược có tác dụng tiếp sức cho doanh nghiệp những lợi thế cạnh tranh tốt nhất và biết duy trì những lợi thế cạnh tranh tốt nhất và biết duy trì những lợi thế cạnh tranh đó cùng với thời gian.3.2.1. khả năng của mỗi tổ chức.Lập ngân quỹ và các chi phí thực hiện.Xây dựng các phương án. Nhận thức tổng quát về thời cơ Tìm hiểu cơ hội là điểm bắt đầu thực sự của hoạch định. về nhu cầu khách hàng. Sau khi đưa ra được các phương án ta phải tìm cách đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá dựa vào các mục tiêu và điều kiện tiền đề.Lựa chọn phương án tối ưu. năng lực sản xuất. . có thể đáng giá với doanh nghiệp này mà không đáng giá với doanh nghiệp kia. các khoản dự trữ về vật tư. 2.3. Việc hoạch định đòi hỏi phải thực hiện dự đoán về khả năng xuất hiện cơ hội.3. Bên cạnh những cơ sở khoa học chủ yếu trên. Tiến trình của hoạch định 2.3. Cần lưu ý rằng khi xác định mục tiêu hoạch định cần phải đạt được sự phù hợp giữa mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể. chi phí. Những lực lượng này sẽ quyết định những quy tắc cạnh tranh trong ngành mà doanh nghiệp đang hoạt động .. 37 . trong quá trình hoạch định người ta còn dựa vào những cơ sở như: Môi trường của quản trị (bao gồm cả vi mô và vĩ mô). . điểm yếu của mình và về mục đích phải đạt được trong tương lai. Xây dựng và lựa chọn phương án hành động . Cơ hội có thể lớn hoặc nhỏ.

Chiến lược cấp tổ chức a1. Khái niệm Hoạch định chiến lược liên quan đến việc xác định những mục tiêu dài hạn. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP 3.Porter Năm lực lượng được Porter đưa ra thể hiện trong sơ đồ sau là những mối quan hệ giữa các nhà quản trị của một tổ chức với những người đang hoạt động của các tổ chức khác. các cơ hội liên kết. sự khác biệt cuả sản phẩm.. Các mô hình phân tích * Mô hình "Năm lực lượng" của M. Phân loại chiến lược a. Mối đe doạ từ các đối thủ mới luôn là một động lực đáng quan tâm.1. bao quát toàn bộ tổ chức và chiến lược hành động để thực hiện mục tiêu. Mặc dù áp lực cạnh tranh trong các ngành công nghiệp là khác nhau.1. Mối đe doạ từ các đối thủ mới Khả năng thương lượng của nhà cung cấp Tính khốc liệt cạnh tranh giữa các đối thủ Khả năng thương lượng của khách hàng Mối đe doạ từ những sản phẩm dịch vụ thay thế Hình 2. Khả năng thương lượng của nhà cung cấp hay của khách hàng phụ thuộc vào các nhân tố như vai trò của ngành công nghiệp đó trong xã hội.2.3..1. căn cứ trên hoàn cảnh cụ thể của doanh nghiệp và sự tác động của môi trường. Hoạch định chiến lược 3. tuy nhiên sự cạnh tranh của các tổ chức trong môi trường cạnh tranh diễn ra( tương đối) tương tự như nhau.Porter. Mô hình cạnh tranh "năm lực lượng" của M. 3. dịch vụ thay thế là một áp lực đáng kể trong cạnh tranh.1. 38 .1. việc áp dụng chiến lược nào. Mối đe doạ từ những sản phẩm. nhiều khi cán cân cạnh tranh có thể bị thay đổi toàn bộ khi xuất hiện các đối thủ “ nặng ký” mới.

Tuy vậy. Cách tiếp cận này cho rằng. bởi vì đang tăng mạnh. có những sản phẩm đầy hứa hẹn. BCG đã đưa ra cách phân đoạn các vị thế của sản phẩm (hay nhóm sản phẩm). Từ đó.Lựa chọn lợi thế cạnh tranh: + Chiến lược dẫn đầu về giá: Chiến lược này chủ trương cạnh tranh bằng cách đưa ra mức giá thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh. nên sản phẩm tăng Ngôi sao đòi hỏi phải đầu tư nhiều và liên tục. Kết quả là sản phẩm thuộc nhóm này tạo ra khá nhiều tiền mặt (nên được gọi là "Con bò sữa"). lại có những sản phẩm mà nếu duy trì việc sản xuất chúng thì sẽ nguy hại đến sự tồn tại của doanh nghiệp. nhưng doanh nghiệp lại có thị phần khá nhỏ. và sử dụng sữa (tiền mặt) của con bò đó để đầu tư vào những sản phẩm ngôi sao có nhiều hứa hẹn. Thông thường sản phẩm "Ngôi sao" là ngành kinh doanh có tiềm năng tăng trưởng lớn và lợi nhuận cao. + Chiến lược độc đáo: Chiến lược này chỉ tập trung vào việc cung cấp một sự phục vụ đặc biệt cho một mảng hẹp nào đó của thị trường mà doanh nghiệp có lợi thế. + Chiến lược dẫn đầu về chất lượng: Chiến lược này nhằm chinh phục khách hàng bằng chất lượng sản phẩm cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh. có những sản phẩm loại tầm tầm. vừa có thị phần cao (nhiều người tiêu dùng ưa chuộng nhãn hàng sản phẩm của doanh nghiệp). và cuối cùng là những sản phẩm rất "khó nghĩ" khiến doanh nghiệp không biết nên sử sự như thế nào cho phải. . Chiến lược đối với loại sản phẩm này là doanh nghiệp tiếp tục đầu tư để chiếm lĩnh thị trường. * Chiến lược Portfolio (Portfolio Matrix).Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ trong cùng một ngành công nghiệp trên nhiều phương diện sẽ là một lực lượng quan trọng hàng đầu quy định mức độ cạnh tranhh trong ngành đó. tương ứng với từng vị thế đó. + Sản phẩm "Nghi vấn" (Question marks): Là những sản phẩm có thị trường (nhu cầu) đang tăng trưởng rất mạnh. Chiến lược của công ty đa kinh doanh đối với loại sản phẩm này là vắt tiền mặt ở sản phẩm con bò sữa càng nhiều càng tốt. nhưng lại nằm trong ngành công nghiệp đã chín muồi hay tăng trưởng chậm. Ví dụ. với các chiến lược thích hợp. máy giặt hai cửa của hãng Sanyo là sản phẩm con bò sữa của công ty này. trong số những sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp. hạn chế đầu tư vào con bò sữa. + Sản phẩm "con bò sữa" (Cash Cows): Là những sản phẩm có thị phần tương đối lớn. thấp) của thị trường đối với từng loại sản phẩm đó. giữ nó ở mức duy trì có thể. Đây là một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất trong việc xác định chiến lược cấp doanh nghiệp. 39 . thấp) của từng loại sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất và tốc độ tăng trưởng dự đoán (cao. nên tiền mặt được tạo ra ở nhóm sản phẩm này có thể có mà cũng có thể không (vốn thu hồi được bao nhiêu có thể lại được đổ vào tái đầu tư). căn cứ vào thị phần (cao. + Sản phẩm "Ngôi sao" (Stars): Là những sản phẩm vừa có tốc độ tăng thị trường lớn (nhu cầu về sản phẩm đang tăng nhanh). được gọi là ma trận cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp. và cũng là một trong những công cụ chiến lược quan trọng chỉ đạo việc phân phối nguồn do nhóm tư vấn Boston BCG: Boston Consulting Group đưa ra vào đầu những năm 1970 (nên còn được gọi là ma trận BCG: BCG Matrix). + Chiến lược đi đầu về sự khác biệt: Chiến lược này chủ trương cạnh tranh thông qua việc đưa lại cho khách hàng những tính năng mới lạ của sản phẩm đã thông dụng. Vì đã chín muồi nên những đầu tư lớn vào thiết bị và quảng cáo sẽ không cần nữa.

Các chiến lược tiếp quản và sát nhập. thì sẽ có được lợi nhuận dài hạn hơn. ví dụ như vô tuyến đen trắng. Khó quyết định nhất vẫn là những sản phẩm ở phạm trù nghi vấn. chỉ muốn đầu tư hạn chế.2. họ "chặc lưỡi" rồi cho qua. nên đứng trước những sản phẩm "khó nghĩ" này. Còn sản phẩm "Chó" thì không nghi ngờ gì là phải thanh lý lấy số tiền đó cho vào sản phẩm ngôi sao hay sản phẩm nghi vấn. việc mở rộng sản xuất đòi hỏi vốn lớn. . * Các chiến lược tiếp quản và sát nhập. Chiến lược đối với sản phẩm loại này là dần dần phải từ bỏ việc sản xuất chúng. đánh liều đầu tư để tăng thị phần của mình.Sức mạnh tài chính được nhìn rõ. Các chiến lược tiếp quản và sát nhập mang tính phổ biến trong điều kiện hiện nay. đối với nhóm sản phẩm loại này. chia sẻ nguồn lực với nhau. hay khá hơn. vì doanh thu của nó thường không đủ bù cho việc nuôi nó. Một số loại chiến lược cơ bản * Chiến lược phân đoạn Các chiến lược phân đoạn ở đây khác biệt với sự phân đoạn trong Maketing( tức phân đoạn thị trương) phân đoạn ở đây liên quan đến tất cả các hoạt động của tổ chức. Khu nghi vấn chính là khu mạo hiểm của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp thường thận trọng. Vì thị trường tiêu thụ của loại sản phẩm này đang tăng trưởng mạnh mẽ. Thông thường. và sự may rủi là phó mặc tại "số trời". Ngôi sao này cũng sẽ trở thành con bò sữa khi thị trường tiêu thụ của nó bước sang giai đoạn chín muồi. trong khi những doanh nghiệp khác lại có thể "ngại" đầu tư theo kiểu "ăn chắc". loại công nghệ. Hình 2.Giảm rủi ro. Các nguồn giá trị Kinh tế qui mô Sát-nhập chiến lược Tiếp quản chiến lược . . Phương pháp ma trận BCG này nói lên nếu doanh nghiệp chịu hy sinh những lợi nhuận ngắn hạn để có thị phần. thì trong một thị trường tăng trưởng chậm.Giảm sức ép nợ. mức độ cạnh tranh. một số doanh nghiệp mạnh dạn. Giai đoạn 1: Phân chia tổ chức thành các đoạn chiến lược với tiêu thức là: Loại khách hàng. Mục đích đặt ra là phâ chia các hoạt động theo nhóm đồng nhất và tổ chức lại các nhóm. hoặc có những thay đổi cần thiết để kéo dài tuổi thọ của chúng. . Việc phân chia thành các đoạn chiến lược và hình thành nên các nhóm giữa những đoạn chiến lược sẽ giúp hình thành nên các chiến lược khác nhaucho tổ chức. mà thị phần của doanh nghiệp lại rất khiêm nhường. + Sản phẩm "bỏ đi" (Dogs): Là những sản phẩm có thị phần thấp trong một thị trường trì trệ (nhu cầu rất thấp). . trong khi số khác cần phải biến thành ngôi sao. Một số cần phải giải thể. kênh phân phối. nhất là trong điều kiện môi trường pháp lý ở nước ta còn chưa ổn định. Giai đoạn2: Tổ chức lại các nhóm với tiêu thức là tính thay thế cho nhau.Tăng sức mạnh thị trường. a2.Đây là những sản phẩm có tính chất đầu cơ và có độ mạo hiểm lớn. doanh nghiệp chỉ bị thua thiệt thêm. 40 .Cải thiện quản trị hướng đích hơn.

Người tìm kiếm (Prospectors). liên kết với nhau để tiến hành kinh tế qui mô trong một số bộ phận của nhau hoặc cho toàn bộ các tổ chức. văn hoá. * Chuỗi giá trị Chuỗi giá trị được Porter đưa ra năm 1985 là công cụ chiến lược bên trong cho phép tách biệt các hoạt động khác nhau trong một lĩnh vực hoạt độngcụ thể của tổ chức. Các thành phần của SWOT có thể gợi ý về các giải pháp chiến lược nhằm phát huy các điểm mạnh để tận dụng cơ hội và ngăn chặn các mối đe doạ hay biết được các điểm yếu để hạn chế trong việc nắm bắt các cơ hội. + Chiến lược "Người hậu vệ" (Defenders) là chiến lược cấp kinh doanh. phát triển công nghệ và cung ứng bán hàng. Trong thực tế mô hình SWOT được sử dụng khá rộng rãi và được coi như là công cụ phân tích chiến lược hiệu quả. cán cân cạnh tranh thay đổi. Chiến lược cấp ngành b1.Marketing Hậu cần Hậu cần sau bán Mục đích của chiến lược cấp ngành củara chức là xây dựng và củng cố vị trí cạnh tranh hướng Sản xuất hướng tổ và bán hàng hàng của ngành trong vào trường họat động của nó. quản trị nhân lực.. triển công nghệ Phát Dịch vụ b2. b. chủ yếu có sự so sánh với mặt bằng chung trong ngành công nghiệp. Các hoạt động chính Trong chuỗi giá trị các hoạt động trong một ngành của tổ chức được phân tích theo giác độ các hoạt động hỗ trợ Cáccác hoạt độngtrợ: và hoạt động hỗ chính. Hình 2.. hiệp hội giữa các tổ chức như hợp tác và bổ sung cho nhau. Chuỗi giá Người phân tích (Analyzers) và người phản ứng (Reactor). Các mô hình phân tích * Mô hình SWOT Đánh giá về điểm mạnh. uy tín. đe doạ hay còn gọi là phân tích bên ngoài vì các nhân tố đó đến từ môi trường bên ngoài. Phân tích về các cơ hội. điểm yếu hay còn gọi là phân tích bên trong trên các giác độ như nhân sự. ông Miles và Snow đã phân loại ra 4 kiểu chiến lược: Người hậu vệ (Defenders). Nếu như việc phân tích này thực hiện một cách kỹ lưỡng và sáng suốt các chiến lược cấp ngành đề ra sẽ có thể nắm bắt được các cơ hội và sẵn sàng đối phó với các đe doạ có thể xẩy ra. Các hoạt động hỗ trợ bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho sản xuất. môi * Chiến lược thích ứng (Adaptive Strategies) Lý thuyết về chiến lược thích ứng do hai ông Raymond Miles và Charles Snow đề xướng.. hàng dịch vụ sau bán hàng.Việc đánh giá này chỉ mang tính tương đối. Sau đó..3. Các loại chiến lược Cung ứng sản phẩm dịch vụ. theo đuổi sự ổn định bằng cách chỉ sản xuất một bộ giới hạn những sản phẩm hướng vào một mảnh hẹp của toàn bộ thị trường tiềm năng. sự thay đổi trong chính sách của nhà nước. các ông chứng minh rằng thành công chỉ đạt được bằng một trong ba chiến lược đầu nếu có sự ăn khớp giữa chiến lược với môi trường của doanh nghiệp. marketing và bán Quản trị nguồn nhân lực. Các Xây dựng cơ sở hạ tầng.. trị của một hãng sản xuất. Trước tiên.* Các chiến lược liên minh (hỗn hợp) Các chiến lược liên minh đề cập đến nhiều loại liên minh. Hai ông cũng cho thấy rằng những công ty đi theo chiến lược thứ tư sẽ thất bại. công nghệ. hoạt động chính bao gồm hậu cần hướng vào sản xuất hậu cần hướng ra. 41 . mối quan hệ. giữa cơ cấu nội bộ và các quá trình quản trị. Những khía cạnh liên quan đến các cơ hội và đe doạ có thể do sự biến động của nền kinh tế.

Vì sở trường của người tìm kiếm là tìm ra và khai thác những sản phẩm và cơ hội mới trên thị trường. Người phân tích sống bằng mô phỏng.. nhưng đồng thời lại phải duy trì được hiệu suất hoạt động đối với những sản phẩm và thị trường ổn định của họ. Vì vậy. thường là thông qua những hành vi kinh tế chuẩn như củng cố và phát triển uy tín nhãn hàng. Vì vậy. vừa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. thì người phân tích thành công bằng cách làm cả hai theo lối rất thận 42 . tính kinh tế do quy mô. Sau đó mới sản xuất ra những sản phẩm tốt hơn. và ra sức bảo vệ nó theo cách mà các đối thủ cạnh tranh khó lòng lọt vào được. họ phải rất linh hoạt và dã chiến. thì mới tung một số lượng lớn sản phẩm mới vào thị trường. Như vậy. + Chiến lược “người phân tích” (Analyzers) Là chiến lược cấp kinh doanh tìm cách giảm độ mạo hiểm tới tối thiểu bằng cách theo sau những đổi mới của những đối thủ cạnh tranh.Người tìm kiếm không phải cứ hễ tìm ra cái mới là sản xuất ngay để tung vào thị trường. Những sản phẩm đi đầu có đặc điểm là khó hoàn mỹ ngay được trên các mặt thiết kế. + Chiến lược "Người tìm kiếm" (Prospectors) là chiến lược cấp kinh doanh. người phân tích thường có lợi nhuận cận biên (profit margins) nhỏ hơn so với người tìm kiếm. khắc phục được những nhược điểm của đối phương.Chiến lược người tìm kiếm phụ thuộc vào việc phát triển và duy trì khả năng điều tra một cách rộng rãi những điều kiện. Người hậu vệ tìm cách tăng trưởng bằng cách phát triển những sản phẩm giới hạn của họ và thâm nhập thêm những thị trường mới.Mới đầu chỉ tung một lượng ít vào thị trường. Chiến lược này thường thấy trong những ngành kinh doanh tương đối khoẻ. . sản xuất. Sản phẩm tung vào thị trường quá sớm hay quá muộn đều không tốt. mới tiếp cũ một cách liên hoàn. xu hướng và sự kiện trong môi trường. người tìm kiếm theo đuổi sự đổi mới. cần phải bổ khuyết thêm công năng nào.Ban đầu.. họ nghe ngóng tình hình. Họ copy những tư tưởng thành công của người tìm kiếm. Cùng với thời gian. Người tìm kiếm thường là người đầu tiên bước vào thị trường mới. một khi đã tìm được cho mình một mảng thị trường thích hợp. vừa đảm bảo cho doanh nghiệp chiếm được thị trường. So sánh: Nếu người tìm kiếm thành công bằng cách di chuyển một cách hiệu suất (moving efficiently). . người hậu vệ dần dần cắt ra cho riêng mình một mảnh thị trường như một vùng tự trị nho nhỏ của họ. người phân tích vừa phải có khả năng nhại lại những sản phẩm mới của những người tìm kiểm nòng cốt. Như vậy. bắt chước. thời cơ lý tưởng là khi sản phẩm cũ đã trở nên quá quen. chờ tới khi nhu cầu sản phẩm cũ đã đạt tới độ bão hoà và chớm vào giai đoạn suy thoái. tiêu thụ. Hoàn toàn trái với người hậu vệ (là người đi tìm sự ổn định). Tuy nhiên: . chất lượng cao của sản phẩm và dịch vụ. ổn định và có thể dự đoán được. Kết quả là. mà phải biết lựa chọn thời điểm thích hợp. muốn là người đầu tiên khám phá ra mỏ quý. người hậu vệ thâm nhập thị trường bằng cách đưa ra một loạt sản phẩm giới hạn nào đó. khi đối thủ cạnh tranh tung vào thị trường sản phẩm mới. nhưng chỉ làm sau khi những đổi mới đó đã được chứng tỏ rằng thành công. Tư tưởng của những người phân tích là: “ra đời sau nhưng áp đảo được người”. nhưng họ lại hiệu suất hơn. nên danh mục mặt hàng kinh doanh của nó thường rộng và thay đổi. người hậu vệ có xu hướng lảng tránh sự phát triển đi ra ngoài "vùng cấm địa"của họ. Kết quả là sự linh hoạt là điều tiên quyết cho sự thành công của những người tìm kiếm. theo đuổi sự đổi mới bằng cách tìm kiếm và khai thác những sản phẩm mới và những cơ hội mới trên thị trường. Giống như những nhà địa chất. phỏng vấn những người tiêu dùng xem những sản phẩm đó có những ưu khuyết điểm nào. Người tìm kiếm phải có lợi nhuận cận biên lớn hơn để bù lại mức độ mạo hiểm mà họ gánh chịu và bù cho chi phí phi hiệu suất trong sản xuất của họ.

2. mà còn là cách tiếp cận khoa học phục vụ cho việc hoạch định các chính sách của Nhà nước (và cá nhân) ở tầm vi mô và vĩ mô. hoạt động kém cỏi và không sẵn lòng theo đuổi hẳn một chiến lược nào đó một cách triệt để. lý thuyết xác suất. Khái niệm Hoạch định tác nghiệp liên quan đến hoạt động hàng ngày của mọi tổ chức. là phương tiện để lập kế hoạch và rồi nó lại trở thành tiêu chuẩn để đo lường việc thực hiện trong thực tế. mô phỏng v. Nhờ có hoạch định tác nghiệp mà doanh nghiệp có thể nâng cao năng suất lao động. đó là quá trình ra những quyết định ngắn hạn. nó mới có tên là “người phân tích”). Lập kế hoạch tác nghiệp .2.2. nó bao gồm bản kê khai thu nhập. kiểm tra các hoạt động của tổ chức như lập kế hoạch sản xuất. quản trị chất lượng. Những ngân quỹ hoạt động có thể bao gồm: ngân quỹ doanh thu (là ngân quỹ dự đoán số thu trong tương lai). Mặc dù các kế hoạch có thể được lập ngân quỹ bằng việc sử dụng số giờ công. người phản ứng đáp lại hoàn cảnh không đúng. Để hoạch định tác nghiệp. Nhìn chung. phân tích cận biên. lãnh đạo. lập kế hoạch và kiểm tra công việc. + Chiến lược “người phản ứng” (reactors) là chiến lược cấp kinh doanh mà đặc trưng của nó là những kiểu quyết định không ổn định và nhất quán. 3. Trên thực tế. lý thuyết chọn mẫu. ngân quỹ tiền mặt 43 . ngân quỹ chi phí (là ngân quỹ liệt kê các hoạt động chính của đơn vị và lượng tiền phân bổ cho từng hoạt động đó). Hoạch định tác nghiệp 3. Trên thực tế có các loại ngân quỹ là: + Ngân quỹ tài chính: Ngân quỹ này nói rõ số tiền mà tổ chức dự định chi tiêu cho một giai đoạn cụ thể và được lấy từ những nguồn nào. nhịp nhàng từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.Lập ngân quỹ: Đây là những kế hoạch bằng số được biểu thị bằng sự phân bổ các nguồn theo dự định. phân tích điểm hoà vốn. người ta có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau như ngân sách. Về mặt nội dung. thiết kế và phát triển các hoạt động.trọng (vì thế. tiến độ. Hoạch định tác nghiệp là định ra một chuỗi các hoạt động quản trị liên quan tới việc lập kế hoạch. hoạch định tác nghiệp là việc chỉ ra những hoạt động cụ thể trong ngắn hạn đối với công tác quản trị nguồn lực. mỗi nhân viên trong tổ chức đều là một nhà quản trị tác nghiệp. + Ngân quỹ hoạt động: Chỉ ra giá trị bằng tiền cho những hàng hoá và dịch vụ mà tổ chức dự kiến chi tiêu trong năm ngân sách. Nó thường xuất hiện khi một trong ba chiến lược trên không được theo đuổi đúng đắn. tổ chức. Người phản ứng là đại diện cho các chiến lược còn lại. chỉ dẫn cho các hoạt động và nhân sự để đảm bảo cho hoạt động của tổ chức được diễn ra một cách bình thường. lý thuyết xếp hàng. chiến lược thích ứng không chỉ đơn thuần là một kỹ thuật lập kế hoạch chiến lược trong doanh nghiệp của các nhà quản trị. không gian nhà xưởng hay những nguồn khác được quy về lượng nhưng hầu hết các ngân quỹ đều được quy ra tiền. người thực hiện và cách thức tiến hành. Cái tên “phản ứng” dùng để mô tả những hành động thiếu ổn định và không nhất quán (theo kiểu “đứng núi nọ trông núi kia” hay chỉ đơn thuần là “thua keo này ta bày keo khác”. tiết kiệm chi phí.2. Người phân tích thành công bằng cách là “bắt chước nhanh” (fast follower) hay là “người di chuyển thứ hai” (second mover). số gời làm việc của máy móc. trên lĩnh vực công việc của mình. chi tiết xác định nội dung công việc cần tiến hành. Có thể nói rằng. đảm bảo cho hoạt động sản xuất được diễn ra một cách liên tục. Ngân quỹ thiết lập nên phương hướng. tổ chức khai thác các nguồn lực. ngân quỹ lợi nhuận (là ngân quỹ tổng hợp của ngân quỹ doanh thu và ngân quỹ chi phí). quy hoạch tuyến tính. bản kê khai lượng tiền mặt và bảng cân đối kế toán.v… 3.1.

thay vào việc liệt kê các công việc là liệt kê các nhân viên thực hiện công việc. rất dễ nhìn và kiểm tra tiến độ thực hiện công việc. thời gian và chi phí liên quan tới mỗi công việc đó. Loại sơ đồ này. nhằm mục đích khắc phục những nhược điểm của kiểu lập ngân quỹ gia tăng. các quyết định này được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự ưu tiên nên nó tập trung và đem lại hiệu quả cao khi vận dụng. + Lập ngân quỹ từ zero: Phương pháp này do Texas Instruments khởi xướng. ngân quỹ đầu tư xây dựng cơ bản.Tính thời hạn thực hiện mỗi công việc.Lập tiến độ: Là lập danh mục những công việc cần làm theo thứ tự thực hiện của chúng.Thiết lập thứ tự thực hiện các công việc. .Liệt kê những công việc chủ yếu cần phải thực hiện để hoàn thành dự án. Để thiết lập kế hoạch có thể sử dụng sơ đồ Gantt. thường được sử dụng trong các bộ phận. Những thanh ngang chỉ thời hạn thực hiện công việc. giấy tờ nhiều và tầm quan trọng của các quyết định trọn gói bị ảnh hưởng bởi những đánh giá chủ quan. + Lập ngân quỹ theo chương trình: Đây là phương pháp lập ngân quỹ cho các hoạt động cần thiết trong một chương trình cụ thể nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể nào đó. Theo cách này. Cách xác định ngân quỹ này có ưu điểm là đơn giản. . 44 . có ghi rõ ai làm và thời gian thực hiện. Sơ đồ trách nhiệm cho phép dễ dàng nhận ra thời gian không tải. sau hay đúng tiến độ. + Sơ đồ Gantt gồm hai cột: Cột ngang biểu thị thời gian và cột dọc biểu thị các công việc cần làm. người ta tiến hành qua các bước: . + Sơ đồ trách nhiệm: Là biến tấu của sơ đồ Gantt. Để xây dựng sơ đồ mạng. ít chồng chéo nhau. . Mỗi công việc này lại có thể là một sơ đồ mạng nhỏ khác. + Sơ đồ mạng: Là kỹ thuật lập tiến độ cho những dự án phức tạp gồm nhiều công việc khác nhau nhưng lại liên quan chặt chẽ với nhau sao cho có thể thực hiện trong thời gian ngắn nhất.(là ngân quỹ dự tính tổ chức cần phải có bao nhiêu tiền mặt và phải cần bao nhiêu tiền nói chung để trang trải các chi phí). trường đại học. bệnh viện… để phân công nhiệm vụ cho các thành viên. chi phí lớn. Như vậy. bất hợp lý tồn tại suốt một thời gian dài nhưng không được phát hiện. những gì đã được thực hiện trước. ngân quỹ được lập từ không có gì. lập ngân quỹ theo kiểu này là phân bổ nguồn cho các hoạt động cụ thể chứ không phải cho các bộ phận như lập ngân quỹ gia tăng. Sơ đồ Gantt phù hợp với những công việc đơn giản. Trên cột dọc. khoa. Tuy nhiên. Phương pháp lập ngân quỹ này có nhược điểm là mất thời gian lấy số liệu. dễ thực hiện nhưng lại ít chú trọng đến trọng tâm.Vẽ biểu đồ thực hiện các công việc từ khi bắt đầu đến khi kết thúc theo mối quan hệ của chúng với nhau. Sơ đồ Gantt tuy đơn giản nhưng lại là công cụ quan trọng cho phép các nhà quản trị dễ dàng xác định được những gì cần phải làm. . thường được biểu thị bằng hai màu khác nhau để chỉ tiến độ theo kế hoạch và tiến độ theo thực tế. ban …ở các công sở. trọng điểm của từng thời kỳ và nhiều lãng phí. nó lại có ưu điểm là buộc người quản lý của từng đơn vị phải chia nhỏ hoạt động của đơn vị mình thành các quyết định trọn gói. Trên thực tế có các phương pháp lập ngân quỹ sau: + Lập ngân quỹ theo phương pháp gia tăng: Với phương pháp này người ta lập ngân quỹ cho tương lai dựa vào ngân quỹ đã được xác lập ở những thời kỳ đã qua và có thể có một số điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm tình hình của thời kỳ mới. hay biết được công suất sử dụng của loại nguồn đó. giống như một biểu đồ dòng chảy chỉ rõ thứ tự các công việc cần thiết để hoàn thành dự án. không tính tới quá khứ. Sơ đồ mạng. sơ đồ trách nhiệm hay sơ đồ mạng. bao gồm những công việc nhỏ hơn. phân tích.

là đường nối liền các công việc găng (công việc xung yếu quyết định thời hạn thực hiện dự án) để biết cần phải tập trung các nguồn lực vào những công việc nào nhằm bảo đảm thực hiện chúng theo đúng tiến độ và đương nhiên là để hoàn thành dự án đúng thời hạn dự định..Xác định đường găng . 45 .

Công tác hoạch định cần phải được xây dựng trước khi tiến hành các hoạt động.Hoạch định là quá trình xác định mục tiêu. đánh giá môi trường bên trong và bên ngoài. Hoạch định dài hạn.TÓM TẮT LÝ THUYẾT Trong chương này. kiểm tra lại mục tiêu. Những nội dung chủ yếu cần chú ý đó là: .Có nhiều loại hoạch định trong thực tế như: Hoạch định chiến lược. kiểm tra hiệu chỉnh. 46 . làm cơ sở. xây dựng chiến lược tổng thể để thực hiện mục tiêu và phát triển một hệ thống kế hoạch toàn diện để phối hợp và thống nhất các hoạt động với nhau. . phương châm hành động để cùng đạt được mục tiêu chung. phương hướng cho hành động. . bao gồm: Xác định mục tiêu. xây dựng kế hoạch hành động.Các loại hoạch định phải phù hợp với nhau về nội dung. . hoạch định tác nghiệp. hoạch định trung hạn và hoạch định ngắn hạn.Việc hoạch định cần phải được thực hiện theo một quy trình nhất định. . chúng ta đã nghiên cứu những vấn đề rất khái quát về hoạch định và các phương pháp hoạch định trong doanh nghiệp.

Đối với mỗi mục tiêu. đề ra ba giả thiết để lựa chọn. cần phải hoàn thành trong 6 tháng tới cho tổ chức của bạn. Làm thế nào để đánh giá được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp? 11. người phân tích. Phân biệt hoạch định chiến lược với quản trị chiến lược? 7. Phát biểu bốn chiến lược tổng thể? 8. Hoạch định là gì? Những ích lợi của việc hoạch định? 2. 47 . Các nhà quản trị nên phân phối nguồn lực ra sao cho 4 nhóm kinh doanh trong ma trận BCG? 9. Tầm quan trọng của hoạch định chiến lược? Phân biệt sự khác nhau của ba cấp chiến lược? 6. Phân tích các bước của tiến trình hoạch định. Trình bày những cơ sở khoa học của hoạch định. Nêu sự khác nhau của những chiến lược: Người hậu vệ. người tìm kiếm. Để có thể tiến hành hoạch định một cách có hiệu quả cần phải chú trọng áp dụng những biện pháp gì? 14. Ý nghĩa của việc nghiên cứu? 15. Những yếu tố biến đổi trong việc hoạch định? Các nhà quản trị nên hoạch định cho khoảng thời gian bao xa về phía trước? 4.CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. người phản ứng? 10. Sự khác nhau giữa hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp? 3. Tại sao những mục tiêu phát biểu có thể không phải là những mục tiêu thực? 5. 12. Từ đó áp dụng để hoạch định một hoạt động nào đó của anh (chị). Tại sao phải thiết lập thứ tự ưu tiên đối với các mục tiêu khi tiến hành hoạch định? 13. Hãy thử đặt ra mục tiêu mà bạn cho là cấp thiết.

và tự đặt mình vào một tình thế cực đoan: Nỗ lực thì sống.có một tấm biển mà không khách hàng nào muốn nhìn nhưng ông chủ vẫn mỗi ngày hai lần mang ra trưng. và treo nó vào một nơi trang trọng trong nhà để con cháu lấy đó làm bài học cho mình… Câu hỏi thảo luận: Qua câu chuyện trên. Người Trung Quốc: Anh ta sẽ tìm gặp những người Trung Quốc khác cũng cùng cảnh nghộ như thế (mà ở đâu chẳng có). vừa nhích lên từng bước vừa hít cái mùi nước phở thơm đến giàn giụa cả nước bọt để cuối cùng phải cay đắng ngắm cái biển “Thôi bán”. Hai khách phải xếp hàng và cầm sẵn tiền ở tay để trả tiền trước khi ăn. cố hữu. tìm gặp người yêu. vuốt lại cho nó ngay ngắn và gắn nó trong một cái khung sơn son thiếc vàn thật đẹp. không nỗ lực thì chết.trên bàn làm phở của ông chủ không có bát bột ngọt to đùng. Sức tôi mỗi buổi chỉ làm được 300 bát phở thôi (còn nhờ người khác làm thì tôi không tin). đừng nài nỉ vô ích. Bốn . ấy là tấm biển thôi bán. Khi đã nhìn thấy tấm biển này. Ông chủ giải thích cho tôi về tấm biển “Thôi bán” như sau: Thôi bán tức là không bán nữa chứ không phải hết bánh. 48 . không có ngoại lệ. Nồi nước dùng của tôi cũng chỉ đủ chan cho 300 bát phở thôi. hết thịt. giả sử với hoàn cảnh bạn thì bạn làm theo cách của người nào hoặc bạn có cách nào làm khác với 1 USD đó? Tại sao? Bạn thử bình luận nguyên nhân chủ yếu nào về mặt văn hoá dẫn đến những cách làm khác nhau đó? Tình huống 2: QUÁN PHỞ “THÔI BÁN” Quán phở ấy có bốn đặc biệt. Nồi nước dùng hầm yến xương hoàn toàn có thể thay thế những cùi dìa bột ngọt mà ở các quán phở khác người ta thường bỏ một cách hào phóng vào bát phở của khách. người Nhật đã kiếm được món tiền khá lớn. Cầm tiền trong tay. Người Pháp: Anh ta sẽ thở dài và đi mua một bông hoa cẩm chướng thật đẹp.NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG Tình huống 1: CHỈ KHI CÒN MỘT ĐỒNG XU DÍNH TÚI Khi đề cập đến tính cách đặc trưng của mỗi dân tộc gần như là một yếu tố phổ biến. bàn nhau cùng chung những đồng USD cuối cùng để mở một gánh phá sa hay mì vằn thằn. Người Mỹ làm gì với 1 USD cuối cùng đó? Anh ta sẽ chạy ra đầu phố mua quả táo và tìm cách bán quả táo đó ở cuối phố với giá 1. Nồỉ nước dùng cho tua phở sáng tôi chuẩn bị từ đêm hôm trước. Còn nếu dội nươc sôi ở phích vào bán cho khách thì bát phở sẽ nhạt toẹt và không có vị phở. Nếu bán đến bát 301 thì nước phở bị đục và sẽ lẫn cả cặn xương. tôi bắc lên bếp từ lúc chín giờ sáng.2 USD và cố gắng cho 1 USD đó quay vòng thật nhiều trong ngày. Một . tặng nàng bông hoa và nói những lời có cánh thấm đẫm nước mắt.giá mỗi bát phở ở đây cao hơn tất cả các quán phở khác trong vùng. Lúc này anh ta mới nghĩ đến xây lại căn nhà cũ của mình. Bất hạnh nhất là người 301. và bằng cách để cho người đó rơi vào hòan cảnh chỉ còn 1 USD cuối cùng. Anh ta lục lại đống đồ cũ tìm lại 1 USD trước kia. Với người Nhật thì sao? Anh ta sẽ liệng 1 USD cuối cùng của mình vào một xó xỉnh. đứng hàng mấy chục phút. khách hàng ngậm ngùi đi quán khác tạm ăn. Ba . Mỗi nồi của tôi chỉ bán 300 bát phở. Cách đó theo ông giống như người ta làm phép tính vi phân vậy. mà chúng ta nên biết khi giao tiếp ứng xử.Giáo sư Trường Đại học Wakayama (Nhật Bản) đã đưa ra một nhận xét như thế này: Tính cách cơ bản nhất của mỗi người sẽ bộc lộ khi có cách nào đó đẩy người ta vào hoàn cảnh buộc phải có lựa chọn duy nhất và chỉ có thể có một lựa chọn duy nhất mà thôi cho hành vi của mình. Để vài chục năm sau với nỗ lực phi thường của mình. cố gắng không nghĩ đến nó nữa. Còn nồi nước dùng cho tua phở tối. Vậy tốt nhất là thôi bán. ông Watnabê Akira . quỳ dưới chân nàng. hay một gầm tủ khuất kín (đương nhiên không có chuyện ném ra ngoài cửa sổ).

9 tỷ USD và mệnh giá cổ phiếu trên thị trường của Công ty đã từng đạt 5. Công ty đã lỗ tổng số 1. Những thiết bị đầu cuối soạn thảo văn bản được nối vào những chiếc máy tính mini này đã thay thế những chiếc máy chữ và việc soạn thảo văn bản đã chuyển sang một giai đoạn mới. Wang cũng chế diễu chương trình soạn thảo văn bản của những doanh nghiệp yếu như Word Star và Word Perfect.5 cent (xu đô la) mỗi cổ phiếu. Mỗi buổi bán 300 bát phở. Mục đích chính là để phối hợp phần mềm soạn thảo văn bản của Wang với người sử dụng giao diện và những ứng dụgn đồ hoạ của Apple và tham gia thị trường chứng khoán từ những hệ cơ sở MS . Sau đó. Thêm vào đó.Một sớm nọ. Tuy nhiên. Công ty quan tâm đến việc hội nhập với Apple Computer. Phải chăng đây cũng là cách làm giàu của ông chủ quán này? Câu hỏi thảo luận: 1. Máy tính cá nhân đã trở thành phổ biến và phần mềm soạn thảo văn bản không đắt tiền đã trở nên sẵn có. Không thèm để mắt đến các quán phở khác nhan nhãn hai hè phố.000 USD một năm cho dịch vụ của anh ta và thay thế vào đó là một mạng gồm 25 máy tính cá nhân với tổng chi phí dưới 100. Phòng thí nghiệm Wang đã trở thành một trong những công ty công nghệ cao thần diệu của những năm 1970. điều đó làm cho Wang có khả năng để có thể sản xuất máy tính cá nhân. Wang đã sai lầm nhìn vào sự khởi đầu nhỏ bé như Word perfect là một trong những đối thủ cạnh tranh có thể đứng vững. Chứng khoán của Wang đã bán với giá 42. Công ty đã quay sang tìm kiếm một cơ hội khác trong ngành máy tính cá nhân còn non trẻ. từ năm 1988. tôi đã phải đau khổ làm người khách thứ 301.000 USD với chi phí 100. Điều này 49 .000 USD. một công ty vừa tách ra khỏi Macinitosh. Một người sử dụng sản phẩm của Wang một thời gian dài đã đập chiếc máy tính mini Wang trị giá 400. thu được 92. tôi về nhà ăn cơm rang và tự dặn mình: “Mai sẽ đi ăn sáng sớm hơn”. đó là soạn thảo văn bản. Chủ tịch của Apple. Thậm chí Apple đã đề cập về việc cấp giấy phép hệ đièu hành Macintosh của nó cho Wang. Nhu cầu cho hệ soạn thảo văn bản trên cơ sở máy tính mini đắt tiền của Wang đã thực sự suy giảm. đã rất say mê ván bài này.5 USD năm 1982 nay bán với giá 37. Đối với những đối thủ cạnh tranh giá thấp này thị trường của Wang đã sụp đổ vào nửa cuối những năm 1980. ông John nhận ra giá trị của ứng dụng phần mềm soạn thảo văn bản của Wang. một dân nhập cư người Trung Quốc sáng lập vào những năm 1970. Là một công ty với số vốn 2 tỷ USD.500 nhân viên trên toàn thế giới. Vào năm 1988. Doanh thu giảm tới 9 tỷ USD và số nhân viên giảm xuống dưới 8. Những năm 1970. Wang đã phát triển phần mềm soạn thảo văn bản độc quyền của mình cài đặt vào máy tính mini của hãng và chạy trong hệ điều hành độc quyền của Wang.000 người. Những yếu tố làm nên sự nổi tiếng của quán phở “Thôi bán”? ý nghĩa của tên quán phở “Thôi bán”? 2. Hãy bình luận về con số 301 được đề cập đến trong tình huống quán lý trên? 3. Việc hạn chế mỗi tua có đảm bảo thực hiện nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận trong kinh doanh hay không? Tại sao? Tình huống 3: CHUYỆN XẢY RA VỚI PHÒNG THÍ NGHIỆM WANG Phòng thí nghiệm Wang do An Wang.7 triệu USD lợi nhuận sau thuế và được xếp vào hàng thứ 143 trong danh sách 500 công ty trong ngành. Vào tháng 3 / 1984. Công ty đã tuyển chọn 31.DOS như máy tính cá nhân nguyên bản của IBM.6 tỷ USD giảm xuống còn 70 triệu USD. Wang đã gián tiếp chống lại việc bán phần mềm của nó tách riêng khỏi phần cứng của họ. là một trong những tập đoàn nhỏ đã vượt trội IBM và tạo ra một mảng thích hợp kiếm lời cho mình trong ngành máy tính. Nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút này là Công ty đã đánh vào mạng sườn IBM trong những năm 1970 và bị đánh trả bởi số đông các công ty cổ phần mềm và máy tính cá nhân vào giữa năm 1980. tạo ra doanh thu trên 3 tỷ USD. Tuy nhiên.

Nhưng năm 1986. lực lượng lao động có tay nghề. Nó đã đầu tư vào các nhà máy ở Pháp và Italy. Câu chuyện của Wang nói gì với các công ty về tầm quan trọng của việc phân tích môi trường bên ngoài? 2. Tình huống 4: CÔNG TY NHỎ VẪN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA Khi nghĩ về các xí nghiệp đa quốc gia. đồng đôla mạnh làm cho việc sản xuất ở Mỹ trở nên rất đắt. đây không phải là công ty nhỏ. Bằng sự hiểu biết. và việc bỏ thuế do chính phủ Hồng Kông đưa ra. Swan bắt đầu tìm cơ hội đầu tư vào các công ty kính mắt nước ngoài có danh tiếng về thiết kế mốt và các sản phẩm chất lượng cao. doanh thu hàng năm của Công ty là hơn 20 triệu đôla. Lúc đầu Công ty này đã mua kính mắt của những nhà sản xuất độc lập nước ngoài. Tuy nhiên. Theo Glassman. Đáp lại Glassman và đối tác Trung Quốc của nó đã mở một nhà máy sản xuất ỏ Trung Hoa đại lục để có lợi thế về đơn giá tiền lương thấp. Thực tế của Swan có bài học gì cho công ty đang cố gắng tạo lập lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới? 3. hãy cho biết những bước đi nào Wang có thể có được để ngăn cản sự phá sản hoàn toàn xảy ra với Công ty vào đầu những năm 1990. Nhập khẩu giá thấp có thị phần lớn chưa từng có trong thị trường kính mắt. Nhà máy này sản xuất các bộ phận của gọng kính. Mục đích của nó lúc này không phải là chi phí thấp hơn mà là lợi thế về sản phẩm kính mắt thiết kế chát lượng cao. Các bộ phận này được vận chuyển đến nhà máy ở Hồng Kông để lắp ráp và phân phối cho các thị trường ở cả Bắc và Nam Mỹ. Vào thời điểm đó. Việc mở rộng ra nước ngoài đã giúp Swan Optical củng cố vị thế cạnh tranh của mình như thế nào? 2. Do đó. Swan đã mở một chi nhánh sản xuất ở Hồng Kông trong đó Swan chiếm phần sở hữu chính. Swan đã quay sang các nhà sản xuất nước ngoài có khả năng đó. hãy nêu và phân tích một vài ví dụ về chiến lược toàn cầu mà các công ty khác áp dụng! 50 . phần lớn mọi người đều nghĩ đến các công ty phức tạp General Electric.là một thực tế. Bằng sự hiểu biết. Câu hỏi thảo luận: 1. Cuối những năm 1980. nhưng cũng không phải lớn. Swan nhận ra nó không thể tồn tại được trừ khi cũng bắt đầu nhập khẩu. nơi Swan chiếm sở hữu phần lớn. Nhưng trên thực tế. con số các công ty quy mô vừa và nhỏ đã trở thành xí nghiệp đa quốc gia trong các thập kỷ gần đây ngày càng tăng. Như vậy. Nhà máy ở Hồng Kông sử dụng 80 người và nhà máy ở Trung Quốc sử dụng khoảng từ 300 đến 400 người. ngày nay không ai mua cả phần mềm lẫn phần cứng của họ. các công ty như Word perfect đã vượt xa Wang về doanh số. việc sở hữu các nhà máy ở nước ngoài tạo cho Swan sự kiểm soát cần thiết để tác động đến chất lượng và thời gian phân phối. Cũng khoảng thời gian đó. Câu hỏi thảo luận: 1. chủ yếu là Hồng Kông. Trong khi đó. Sự lựa chọn Hồng Kông làm nơi định vị sản xuất chịu ảnh hưởng của chi phí lao động thấp. Nhưng Swan đã khôngthoả mãn với chất lượng và việc phân phối các sản phẩm này. Thiếu khả năng thiết kế trong nước để hỗ trợ cho dòng sản phẩm như thế. Swan là một công ty đa quốc gia. Khi dung lượng nhập khẩu tăng Glassman quyết định cách tốt nhất để đảm bảo chất lượng và phân phối là thành lập chi nhánh của Swan hoạt động ở nước ngoài. với thiết bị sản xuất ở ba châu lục và khách hàng khắp thế giới. Swan Optical bắt đầu chuyển theo hướng trở thành công ty đa quốc gia vào đầu những năm 70. công nghiệp hóa ỏ Hồng Kông tăng lên và sự thiếu hụt lao động ngày càng tăng đã đẩy đơn giá tiền lương lên đến mức Hồng Kông không còn được coi là địa điểm sản xuất chi phí thấp nữa. General Motors và Procter & Gamble. Lấy ví dụ Công ty Swan chế tạo và phân phối kính mắt do Alan Glassman khởi xướng vào những năm 1960.

500. bóng loáng không một vết dơ. Thị trường Việt nam sẽ được lợi và có hại gì khi Hwaseung thực hiện dự án đầu tư nói trên? Tình huống 7: KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH SẢN XUẤT XE ĐẠP Có một loại sản phẩm rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày của các gia đình Việt nam . Các doanh nghiệp cùng sản xuất giày da có lợi và hại gì trước tình huống này? Họ cần phải làm gì để đối phó với tập đoàn Hwaseung? 3. Câu hỏi thảo luận: 1.4 tỷ USD. nhưng nay chỉ còn là thứ ánh sáng mờ nhạt và chịu sự “quay lưng lại” của các “thượng đế”. Vậy vì sao mà trong “làng” các nhà kinh doanh bán lẻ cạnh tranh với nhau. tỏ ra lịch thiệp và phục vụ rât nhanh gọn. Phần lớn đơn đặt hàng theo catalogue được giải quyết và giao hàng đúng thời hạn. Câu hỏi thảo luận: 1. Đúng như khẩu hiệu hành động của Công ty đưa ra: “Sears là nơi nước Mỹ mua hàng”.cung cấp những dịch vụ tuyệt hảo cho khách hàng.Tình huống 5: BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA MỘT CÔNG TY THƯƠNG MẠI BÁN LẺ SEARS Trong một vài năm. có doanh thu hàng năm 1. Phần lớn cửa hàng của Sears lúc nào cũng sạch sẽ.000 . Chưa bao giờ thành công làm cho Sears loá mắt: càng mở rộng thêm. Trong thời gian đầu.000 chiếc. Sears đã lớn lên nhanh chóng và trở thành một tập đoàn với tài sản hàng tỷ đô la. trong khi hàng ngàn người khác muốn được như Sears thì bị đẩy sang vệ đường? Một lý do dẫn đến thành công của Công ty có thể thấy khá rõ: Sears không khi nào quên lãng chính sách dài hạn. xét thấy đáng được hưởng. từ một chi nhánh nhỏ bé. Tín dụng mua hàng được mở rộng đến tất cả các khách hàng. Khẩu hiệu hành động của Công ty “Sears là nơi nước Mỹ mua hàng” nói lên điều gì? 3. Ngày nay. phụ tùng cho thay thế và lắp mới gấp hai đến ba 51 . nhu cầu bổ sung mỗi năm khoảng 400. tập đoàn này dự định gia công giày để xuất khẩu sang Mỹ và Châu Âu. Hãy đánh giá những cơ hội và thách thức của Hwaseung tại thị trường Việt Nam hiện nay? 2. Ban lãnh đạo Công ty Sears không khi nào lãng quên trên thực tế rằng thành công hay thất bại của Công ty là kết quả tổng hợp từ lòng trung thành của hàng triệu khách hàng. Anh chị có đồng ý với quan điểm đó không? Tại sao? Tình huống 6: GIÀY HÀN QUỐC VÀO ĐỒNG NAI Tập đoàn sản xuất giày thể thao hàng đầu của Hàn Quốc Hwaseung đã chọn khu công nghiệp Đồng Nai để xây dựng nhà máy.5 triệu USD. cả nước có khoảng 15 triệu chiếc xe đạp. Với số vốn đầu tư 39.000 lao động và nếu kế hoạch kinh doanh thành công thì Công ty sẽ cần tới 15. Ban lãnh đạo Công ty Sears cho rằng thành công hay thất bại của Công ty phụ thuộc vào khách hàng. đã trở thành truyền thống của mình . Sears vẫn tiếp tục phát triển năm này qua năm khác. bất kỳ một thành phố nào cũng đều lấy làm tự hào khi có ít nhất một cửa hàng bách hoá của Sears đặt ở đó. Công ty sẽ tuyển dụng khóảng 3.đó là chiếc xe đạp. nhân viên được huấn luyện kỹ càng.000 lao động. 2. Theo thống kê chưa đầy đủ. dịch vụ của Công ty càng tốt hơn. Nhà nước máy ở Đồng Nai là dự án thứ 11 của Hwaseung tại các nước châu á. và một tỷ lệ lớn các gia đình ở Mỹ hàng năm vẫn đặt hàng theo catalogue của Công ty. Hwaseung là tập đoàn chuyên làm hàng cho hai hãng Reebok và Nike. Ngành sản xuất xe đạp đã từng có thời toả ánh hào quang. Phân tích các yếu tố đảm bảo thành công trong kinh doanh của Công ty Sears. Tất cả hàng hoá đều được đảm bảo về mặt chất lượng.

yên. du lịch có giảm xoóc và loại xe đạp gắn máy dùng động cơ xăng và chạy ắc quy. Việt nam chậm sau 50 năm.40%. líp. Nhưng các đơn vị sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 20% yêu cầu thị trường trong nước. Hãy xác định mục tiêu chiến lược của ngành xe đạp Việt nam? 52 .40% sản lượng. ghi đông. từng bước phát triển loại xe thể thao. mayơ. . khung xe. nếu so với Tây âu. chắn bùn nhôm. pô tăng. các doanh nghiệp sản xuất xe đạp sẽ được sắp xếp lại với sự phân công mỗi doanh nghiệp mỗi việc trên cơ sở thế mạnh của chúng.lần so với nhu cầu xe. trong đó có việc phối hợp với các ngành nghiên cứu và trình Chính phủ xem xét một số chính sách bảo hộ và phát triển sản xuất đối với ngành xe đạp. phanh. Đồng thời mở rộng các sản phẩm mới. du lịch lên 50% sản lượng.Công ty Xuân hoà cung cấp nan hoa. chắn xích nhôm.Việc lắp ráp chính do Lixeha và Thái bình đảm nhận. Do điều kiện vốn. anh (chị) cho biết phương án của mình.Công ty xe đạp Thái bình cung cấp các loại côn fuốc.Nếu thấy chưa nhất trí hoàn toàn với những quan điểm trên. . Anh (chị) có ý kiến gì về: . khung xe.30 triệu USD từ nay đến năm 2000 cho ngành xe đạp.Sự sắp xếp lại. 3.Công ty xe đạp Nam định cung cấp vành nhôm. . Giá thành đầu tư công nghệ Đài loan có thể thấp hơn Tây âu và Nhật bản 30 . bàn đạp. Riêng ở Miền bắc dự định sẽ phân công lại như sau: . Câu hỏi thảo luận: Giả sử anh (chị) là chuyên gia kinh tế trong ngành sản xuất xe đạp: 1. đèo hàng. chiếm lĩnh lại thị trường trong nước và đạt tỷ lệ xuất khẩu 30 . đèn. pô tăng. phấn đấu tăng tỷ lệ xe địa hình.Các đơn vị thành viên của Lixeha chủ yếu sản xuất và cung cấp xích.5 triệu chiếc / năm. yên. Theo anh (chị).là công nghệ mặc dù thua Tây âu và Nhật bản nhưng hơn Trung quốc và một số nước Đông âu. Chính phủ nên có những chính sách gì để bảo hộ và phát triển ngành sản xuất xe đạp trong nước? 2.Việc nhập dây chuyền thiết bị của Đài Loan? . phân công chuyên môn hoá. Xe đạp phải rẻ hơn xe nhập khẩu và chất lượng không thua kém mới cạnh tranh được. vành hợp kim sắt mạ. . Bộ công nghiệp đã được giao nhiệm vụ xây dựng đề án khôi phục và phát triển ngành sản xuất xe đạp với mục tiêu và các giải pháp hữu hiệu. Ngoài ra. . Mục tiêu từ nay đến năm 2000 là đạt sản lượng xe đạp khoảng 500. đùi đĩa.000 chiếc / năm và đến năm 2010 đạt 1. bi. Trước tình hình này. Việt nam dự định chọn công nghệ sản xuất chủ yếu của Đài loan . hợp tác hoá như đã trình bày ở trên? .Công ty dụng cụ cơ khí xuất khẩu cung cấp đùi đĩa. Bộ công nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 20 . Công nghệ sản xuất xe đạp của thế giới đã phát triển rất cao. thể thao.

Trình bày nội dung của chức năng tổ chức. quyết định phần lớn sự thành bại của tổ chức.Với chức năng tạo khuôn khổ cơ cấu và nhân lực cho quá trình triển khai các kế hoạch. những cơ sở trong việc phân chia và thiết lập mối liên hệ giữa các bộ phận của tổ chức.2. Tổ chức khoa học trong việc xây dựng guồng máy sẽ bảo đảm nề nếp. một nhà quản trị nổi tiếng của Mỹ đã nhận xét. tổ chức triển khai chính sách hay tổ chức thực thi chính sách. mọi quá trình lãnh đạo và kiểm tra sẽ không trở thành hiện thực hoặc không có hiệu quả nếu không biết cách tổ chức khoa học việc thực hiện nó. Như chúng ta vẫn thường nói: tổ chức thực hiện kế hoạch. Đây chính là nội dung được nghiên cứu trong môn học này. Dick Cacson. đánh mất cơ hội.Cơ cấu tổ chức ảnh hưởng đến kỹ thuật quản trị. Không biết cách tổ chức các công việc một cách khoa học có thể làm hỏng công việc. truyền đạt thông tin của tổ chức. Khái niệm Tổ chức là một thuật ngữ được sử dụng rất linh hoạt. có từ 70 đến 80% những khiếm khuyết trong quá trình thực hiện mục tiêu là do ảnh hưởng của công tác tổ chức và thực tế cũng chỉ ra rằng chỉ có những doanh nghiệp nào làm tốt công tác tổ chức thì hoạt động sản xuất kinh doanh mới thuận lợi và có hiệu quả cao. ảnh hưởng đến việc ra quyết định.1. tính khoa học. tranh công đổ lỗi.Chương 3. tính tổ chức. CHỨC NĂNG TỔ CHỨC Mục tiêu: Sau khi nghiên cứu và học tập chương này. Ngược lại khi bộ máy tổ chức không khoa học. . không quyết đoán. tổ chức là một hệ thống gồm nhiều người cùng hoạt động vì mục đích chung. Mọi quyết định. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC 1. mọi kế hoạch. tác phong công tác. 1. công tác tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. . Một tổ chức làm tốt chức năng này sẽ hoạt động có hiệu quả trong mọi tính huống phức tạp. Khi đó tổ chức bao gồm ba chức năng của quá trình quản trị: xây dựng cơ cấu khuôn khổ cho việc triển khai kế hoạch. sự đoàn kết nhất trí. tổ chức là quá trình triển khai kế hoạch. Thứ hai. không mang tính hệ thống. 1. không tận dụng được cơ hội và thời cơ khi nó xuất hiện và lúng túng bị động khi phải đối phó với các nguy cơ. Thứ nhất.Công tác tổ chức vừa là cơ sở vừa là điều kiện cho việc thực thi những nhiệm vụ quản trị một cách có hiệu quả.1. mỗi bộ phận và mối quan hệ giữa họ trong quá trình lao động với nhau sao cho các cá nhân và bộ phận có thể phối hợp với nhau một cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức.Trình bày cách thức hình thành cơ cấu tổ chức quản trị trong doanh nghiệp. làm cho tổ chức bị suy yếu. Mục tiêu của công tác tổ chức 53 . 1. kỷ cương. đùn đẩy trách nhiệm. quy củ. sinh viên có thể: . vấn đề tổ chức cần được các nhà quản trị lưu ý: . tổ chức là một chức năng của quá trình quản trị. không đủ năng lực chuyên môn có thể làm cho các hoạt động quản trị kém hiệu quả. KHÁI NIỆM. lãng phí các nguồn tài nguyên.2. bất nhất. bao gồm việc đảm bảo cơ cấu tổ chức và nhân sự cho hoạt động của tổ chức. Thứ ba. Tầm quan trọng của công tác tổ chức Trong các đơn vị sản xuất kinh doanh. thiếu bản lĩnh. phát huy được hết năng lực sở trường của mỗi cá nhân và mỗi bộ phận trong đơn vị. Công tác tổ chức là việc xác định những chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi người. chỉ đạo thực hiện kế hoạch và kiểm tra đối với kế hoạch. tính kỷ luật.1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của công tác tổ chức 1.

3.Xây dựng một bộ máy quản trị gọn nhẹ và có hiệu lực.3. 1. Cũng như các loại mục tiêu quản trị khác.3. quy luật về cấu trúc guồng máy. mỗi bộ phận phát huy được năng lực và nhiệt tình của mình. Các nguyên tắc của tổ chức quản trị Những nguyên tắc tổ chức quản trị chủ yếu đó là: 1.Phát hiện. kiểm tra. Ví dụ như quy luật về tầm quản trị. Khi chúng ta muốn thiết kế một sản phẩm mới.Xây dựng nề nếp văn hoá của tổ chức lành mạnh. Nguyên tắc chuyên môn hóa và cân đối Cân đối giữa quyền hành và trách nhiệm. Sự cân đối sẽ tạo sự ổn định trong doanh nghiệp và phải có sự cân đối trong mô hình tổ chức doanh nghiệp nói chung. mục tiêu của công tác tổ chức trong các trường hợp trên là để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể như để thành lập doanh nghiệp và đưa nó vào hoạt động một cách có tổ chức. MỘT SỐ CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC 2. mỗi người thực hiện chỉ nhận mệnh lệnh từ một người lãnh đạo. 1.3. là khái niệm dùng để chỉ số lượng nhân viên cấp dưới mà một nhà quản trị có thể điều khiển một cách tốt đẹp nhất.Khi chúng ta thành lập một doanh nghiệp. 2. hướng dẫn lãnh đạo nhân viên dưới quyền một cách thoả đáng. Mục tiêu là cơ sở để xây dựng bộ máy tổ chức của doanh nghiệp. đề cử. Khác với yêu cầu về các loại mục tiêu quản trị khác. có kết quả. . Điều này giúp cho người nhân viên thực thi công việc một cách thuận lợi. khả thi. .3. hay còn gọi là tầm hạn kiểm soát. Mục tiêu của chức năng tổ chức là tạo nên một môi trường nội bộ thuận lợi cho mỗi cá nhân. 1. bổ nhiệm.5. thì một trong những công việc phải làm là xác định cơ cấu tổ chức.Phát huy hết sức mạnh của các nguồn tài nguyên vốn có. quy luật về phân chia quyền hạn.1. mục tiêu của công tác tổ chức phải khoa học. Như vậy. Nguyên tắc chỉ huy Theo nguyên tắc này. Theo kinh nghiệm 54 . cân đối về công việc giữa các đơn vị với nhau. . . hay là để thiết kế một sản phẩm mới. uốn nắn và điều chỉnh kịp thời mọi hoạt động yếu kém trong tổ chức.Tổ chức công việc khoa học.3. yêu cầu đối với mục tiêu tổ chức là phải tuân thủ những quy luật khách quan đặc thù của công tác tổ chức. Nguyên tắc gắn với mục tiêu Bộ máy của doanh nghiệp phải phù hợp với mục tiêu.. Nguyên tắc hiệu quả Bộ máy tổ chức phải xây dựng trên nguyên tắc giảm chi phí. 1. Những mục tiêu cụ thể về mặt tổ chức thường là: . . tránh tình trạng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”. Khi nói “điều khiển một cách tốt đẹp nhất” chúng ta muốn nói đến việc quản trị.2. phải phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. chúng ta cũng phải biết cách tổ chức để giải quyết công việc này. Nguyên tắc linh hoạt Bộ máy quản trị phải linh hoạt để có thể đối phó kịp thời với sự thay đổi của môi trường bên ngoài và nhà quản trị phải linh hoạt trong hoạt động để có những quyết định đáp ứng với sự thay đổi của tổ chức. giao việc. đóng góp tốt nhất vào việc hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.4.. 1.Tạo thế và lực cho tổ chức thích ứng với mọi hoàn cảnh thuận lợi cũng như khó khăn ở bên trong và bên ngoài đơn vị. thăng chức. phân chia trách nhiệm và quyền hạn cho các cá nhân và bộ phận trong tổ chức đó. đề bạt.1. Tầm hạn quản trị Tầm hạn quản trị.3.

bộ phận trong một tổ chức.2. cũng như vào lúc nào và nó cũng có nghĩa là ai phải phục tùng quản lý và điều hành của ai. uỷ quyền.3 người khi công việc mà cấp dưới trực tiếp của nhà quản trị phải thực hiện là phức tạp. Thông thường chúng ta không thích những bộ máy tổ chức có nhiều tầng nấc trung gian vì như vậy dễ làm chậm trễ và sai lệch sự truyền đạt cũng như tiến trình giải quyết công việc trong tổ chức. có kế hoạch. Bộ máy có nhiều tầng nấc là bộ máy tổ chức cao. đồng thời cấp dưới có trình độ làm việc khá. Các loại quyền hành trong cơ cấu tổ chức 55 . 2. là phương tiện mà nhờ đó các nhóm hoạt động được đặt dưới sự chỉ huy của một nhà quản trị và sự phối hợp giữa các đơn vị có thể được nâng cấp dần. Bản chất của quyền hạn trong các quyết định về quản trị là ai. công việc không có kế hoạch thì tầm quản trị phải hẹp mới thích hợp. Tuy nhiên. quyền hạn. Tuy nhiên. Ngược lại nếu tầm hạn quản trị trong tổ chức là 3 thì tổ chức sẽ có 4 cấp. cùng việc xác định quyền hạn và quyền lực cho mỗi cá nhân.2. Khái niệm và bản chất của quyền hạn Hiệu quả của quá trình ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định trong quản trị phụ thuộc rất nhiều vào việc phân quyền. Ví dụ: nếu tổ chức có 20 nhân viên và tầm hạn quản trị là 20 thì tổ chức đó chỉ có 2 cấp là: lãnh đạo cao nhất và nhân viên. 2. Khái niệm: Quyền hạn là quyền tự chủ trong quá trình quyết định và quyền đòi hỏi sự tuân thủ quyết định. con số này có thể tăng đến 12 hay 15 trong trường hợp nhân viên dưới quyền chỉ làm những hoạt động đơn giản. Bộ máy tổ chức ít tầng nấc trung gian được gọi là bộ máy tổ chức thấp. Quyền hành trong quản trị 2. ít thay đổi. tầm quản trị lại liên quan chặt chẽ tới năng lực của người quản trị. ngược lại nếu tầm hạn quản trị hẹp thì sẽ có nhiều cấp trung gian và bộ máy của tổ chức sẽ có dạng cao. tầm hạn quản trị có liên quan mật thiết đến số lượng các tầng nấc trung gian trong một đơn vị. ở đâu. Như vậy. tới “tầm” của nhà lãnh đạo. nếu tầm hạn quản trị rộng thì sẽ có ít tầng lớp trung gian.1. Tóm lại. trách nhiệm và năng lực của hệ thống thông tin. Quyền hạn gắn liền với một vị trí (hay chức vụ ) quản trị nhất định trong cơ cấu tổ chức. tầm quản trị tốt nhất cho một nhà quản trị bình thường là khoảng 4 . và rút xuống còn 2 .2. công việc ổn định. Ai cũng muốn bỏ bớt các tầng nấc trung gian để có được những bộ máy tổ chức gọn nhẹ. tầm quản trị tuỳ thuộc vào trình độ của nhà quản lý. sự rõ ràng trong xác định nhiệm vụ. được (hay có) quyền gì đối với ai. là sợi dây liên kết các bộ phận với nhau.2. Quyền hạn của một vị trí quản trị sẽ được giao phó cho người nào nắm giữ vị trí đó và như vậy nó không liên quan đến những phẩm chất cá nhân của người cán bộ quản trị. Trái lại năng lực của nhà quản trị hạn chế. Quyền hạn thể hiện khả năng trong việc ra quyết định và điều khiển hoạt động của người khác. trình độ và ý thức tôn trọng mệnh lệnh của cấp dưới. tính phức tạp của hoạt động quản trị. trình độ của cấp dưới cũng không cao. Về mặt tổ chức.quản trị. Tầm hạn quản trị rộng khi nhà quản trị có “tầm cao”. hoặc khi công việc của cấp dưới thường xuyên thay đổi. Muốn giải quyết vấn đề các tầng nấc trung gian trong một bộ máy tổ chức cần phải xác định tầm hạn quản trị rộng hay hẹp. Để hiểu được các cách uỷ quyền trong tổ chức cần phải hiểu bản chất các mối quan hệ quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức. qua ví dụ trên chúng ta nhận thấy rằng với cùng một số lượng cán bộ công nhân viên. và cấp dưới đã được người quản trị cấp trên uỷ quyền khá nhiều. có đầy đủ năng lực. Nó chính là công cụ để nhà quản trị có thể thực hiện quyền tự chủ và tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng người. Quyền hạn là chất kết dích trong cơ cấu tổ chức.8 nhân viên thuộc cấp.

1. Có sự phân cấp quản trị thì phải tiến hành uỷ quyền cho các cấp quản trị thấp hơn trong tổ chức. . không phải hội họp nhiều.Quyền hành chức năng là quyền trao cho một cá nhân ra quyết định và kiểm soát những hoạt động nhất định của các bộ phận khác. . tham mưu toàn diện trên cơ sở cân nhắc xem xét đầy đủ các vấn đề để giúp nhà quản trị ra quyết định không mất nhiều công nghiên cứu.. Mỗi nhà quản trị với quyền hành trực tuyến có quyền ra quyết địn cho cấp dưới trực tiếp và nhận báo cáo từ họ. chính trị. được phân biệt chủ yếu bằng mối quan hệ với quá trình ra quyết định. Lý do của sự hành chế này là để duy trì được tính nhất quán trong mệnh lệnh cua rcác uỷ viên quản trị trực tuyến. Mặt khác do quản trị cao cấp quá xa lầy trong các quyết định tác nghiệp nên chất lượng của các quyết định mang tính chiến lược sẽ giảm sút. 2. Sản phẩm lao động của cán bộ hay bộ phận tham mưu là lời khuyên chứ không phải là quyết định cuối cùng.gắn liền với quá trình quản trị tác nghiệp. 56 . và đôi khi câu hỏi khi nàogắn liền với qua strình quản trị chính sách.Quyền hành trực tuyến là quyền hành cho phép người quản trị ra quyết định và giám sát trực tiếp đối với cấp dưới.tham mưu có hiệu quả cần có nhận thức đúng đắn về mối quan hệ quyền hành này. Do tính chất phức tạp của các hoạt động và của môi trường nên các nhà quản trị khi ra quyết định luôn cần những kiến thức của các chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế. Quyền hành chức năng chỉ nên giới hành trong phạm vi câu hỏi như thế nào. cần làm cho trực tuyến lắng nghe tham mưu đồng thời đảm bảo cho tham mưu có đủ thông tin để đưa ra được lời khuyên chính xác. công nghệ. nguyên nhân có các cấp quản trị trong tổ chức là bởi giới hạn của tầm hạn quản trị (tầm kiểm soát) . tính tích cực và khả năng sáng tạo của họ. "Cái gì". . nhưng hiếm khi bao hàm nghĩa "ở đâu". phân tích và đưa ra các phương án quyết định. thiếu khả năng giám sát quá trình. những người phụ trách trực tuyến có thể giao một phần quyền hành cho cán bộ tham mưu hoặc quản trị của một bộ phận nào khác. khảo sát.Trong tổ chức quyền hành được chia làm 3 loại: quyền hành trực tuyến.là số người hay bộ phận mà nhà quản trị có thể kiểm soát hiệu quả. Tuy nhiên. Để mối quan hệ trực tuyến. nghiên cứu. hay "ai". Quyền hạn trong tổ chức chẳng qua là mức độ độc lập dành cho mỗi người thông qua việc trao cho họ quyền ra các quyết định. phân tích và đưa ra những ý kiến tư vấn cho người quản trị trực tuyến mà họ có trách nhiệm phải quan hệ. Phân cấp quản trị Như đã phân tích ở mục 2. Tập trung quyền lực cao thì người quản trị có thể giám sát và kiểm soát chặt chẽ cấp dưới. Chức năng của các tham mưu là điều tra.Quyền hành tham mưu: bản chất của mối quan hệ tham mưu là cố vấn. Để thu được kết quả tốt trong việc giao phói quyền hành chức năng người lãnh đạo tổ chức cần đảm bảo phạm vi quyền hành được chỉ rõ cho người được uỷ quyền và cả những người chịu sự tác động của quyền hành này. cấp trên dễ can thiệp quá sâu vào công việc của cấp dưới làm giảm sự quan tâm.Tập trung quyền lực là tình trạng mà quyền lực được tập trung vào người đứng đầu tổ chức hay bộ phận. Tuy nhiên trong thực hành quyền hành tham mưu có thể dẫn đến một số vấn đề như nguy cơ làm xói mòn quyền hành trực tuyến và sự thiếu trách nhiệm của các tham mưu. do đó có ít người quản trị. quyền hành chức năng và quyền hành tham mưu. Vì vậy quan hệ tham mưu luôn cần thiết đối với các tổ chức và có thể giúp tổ chức thành công hơn rất nhiều. Vậy nên uỷ quyền ở mức độ nào? Nói cách khác quyền hạn nên được tập trung hay phân tán trong một tổ chức ở mức độ nào? Trước hết ta cần làm rõ các khái niệm tập trung quyền lực. Do hành chế về kiến thức chuyên môn. phân quyền và ủy quyền. Với mô hình tập trung quyền lực thì không có nhiều cấp quản trị.3. xã hội.. đặc biệt là các nhà quản trị cấp cao nhất. các quyết định được đưa ra và tổ chức thực hiện nhanh chóng. . Phạm vi quyền hành chức năng cần được hành chế để duy trì tính toàn vẹn của cương vị quản trị.Mặt khác các nhà quản trị trực tuyến do quá bận rộn với công việc quản trị họ không thể có thời gian để tiến hành thu thập dữ liệu.

quyền lợi và trách nhiệm. tình trạng mất khả năng kiểm soát của cấp trên đối với cấp dưới. + Giao quyền hạn để thực hiện các nhiệm vụ đó. Những nguy cơ tiềm ẩn của phân quyền là sự thiếu nhất quán trong chính sách. Mức độ phân quyền trong tổ chức: Việc xác định cần tập trung hay phân tán quyền lực chịu ảnh hưởng của những nhân tố chủ yếu sau: + Chi phí của các quyết định. Do vậy. đây là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định mức độ tập trung. tình trạng cát cứ của các nhà quản trị bộ phận. cần phải uỷ quyền tương xứng với công việc và tạo điều kiện cho họ thực hiện công tác được giao. + Chọn người và giao nhiệm vụ. + Người được uỷ quyền phải có đầy đủ thông tin trước khi bắt tay vào việc. Nguyên tắc này đòi hỏi phải đảm bảo sự tương xứng giữa nghĩa vụ. Việc uỷ quyền cần phải được tiến hành theo những bước cơ bản sau: + Quyết định những nhiệm vụ có thể uỷ quyền và kết quả cần đạt được. thiết lập quy chế kiểm tra thích hợp. gây thiệt hại về tài chính cho tổ chức. + Yêu cầu người được uỷ quyền phải chịu trách nhiệm. Trong những tổ chức có bầu không khí cởi mở. nhân viên được khuyến khích tham gia vào quá trình ra quyết định có ảnh hưởng tới họ. + Quyền lợi. + Chỉ uỷ quyền cho cấp dưới trực tiếp. + Uỷ quyền phải tự giác. không áp đặt. nghĩa vụ trách nhiệm của người uỷ quyền và người được uỷ quyền phải đảm bảo và gắn bó với nhau. chính sách. + Việc uỷ quyền không làm mất đi hay thu nhỏ trách nhiệm của người được uỷ quyền. Phân quyền là hiện tượng tất yếu khi tổ chức đạt tới quy mô và trình độ phát triển nhất định làm cho một người hay một cấp quản trị không thể đảm đương được mọi công việc quản trị. ranh giới của nhiệm vụ được uỷ quyền phải xác định rõ ràng. Do đó. 57 . Do đó. dẫn đến tình trạng trùng lắp chức năng. + Nền văn hoá của công ty. Các chính sách thống nhất cho phép so sánh tính hiệu quả của từng bộ phận của tổ chức và đó là cơ sở để quyết định uỷ quyền hay tập trung. Quá trình uỷ quyền cần phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau: + Thiết lập hệ thống kiểm soát hợp lý.Uỷ quyền là quá trình người quản trị cấp trên trao quyền ra quyết định và điều hành hoạt động cho cấp dưới trong một phạm vi nào đó. Phân tán quyền lực đòi hỏi các nhà quản trị phải quyết định khi nào và quyền gì sẽ được uỷ quyền cho cấp dưới. + Nội dung. lựa chọn và huấn luyện người được uỷ quyền. . những nhà quản trị trở thành những người điều hành độc lập trong các bộ phận. Yếu tố này có vai trò rất quan trọng đối với việc có nên tập trung quyền lực hay không. Nếu quyết định càng tạo ra nhiều chi phí cho tổ chức thì càng được tập trung vào các quản trị gia cấp cao và ngược lại. + Sự sẵn sàng của các nhà quản trị. Đối với những tổ chức coi kinh nghiệm thực tế là cách huấn luyện tốt nhất để phát huy tiềm năng quản trị thì họ có thể sẵn sàng chấp nhận những lỗi lầm của các nhà quản trị.Phân quyền là xu hướng phân tán quyền quyết định cho những cấp quản trị thấp hơn trong hệ thống thứ bậc. cấp trên có thể sẵn sàng uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho cấp dưới. + Luôn luôn phải có sự kiểm tra trong quá trình thực hiện sự ủy quyền. + Sự thống nhất về chính trị. Việc giao quyền nhằm làm cho người khác có khả năng thực hiện được công việc. Phân quyền ở mức độ cao..

cơ cấu hình tháp và cơ cấu mạng lưới. tình trạng xa lạ đối địch giữa những người lao động có thể sẽ gia tăng. nhiệm vụ và chức năng hoạt động của tổ chức theo chiều ngang để giao cho những nhà quản trị phụ trách. cơ cấu trực tuyến – chức năng.+ Cơ chế kiểm soát. Căn cứ vào số cấp bậc quản trị tồn tại 3 mô hình cơ cấu tổ chức là cơ cấu nằm ngang (phẳng). Khái niệm Để quản trị . Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận (đơn vị và cá nhân) khác nhau có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. dễ đào tạo. được chuyên môn hoá và có những trách nhiệm quyền hạn nhất định. 3.1. Vấn đề về tầm hạn quản trị luôn gắn liền với vấn đề tổ chức. Để khắc phục hạn chế của chuyên môn hóa người ta thường sử dụng các kỹ thuật đa dạng hoá và phong phú công việc. những khâu khác nhau nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng quản trị và phục vụ mục đích chung đã xác định của doanh nghiệp. được bố trí theo những cấp. mang tính độc lập tương đối để giao cho từng người tổng năng suất lao động của cả nhóm sẽ tăng lên gấp bội. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ 3. Việc phân chia nhiệm vụ chung thành những nhiệm vụ và công việc nhỏ hơn phụ thuộc trước hết vào lợi thế về kỹ thuật và kinh tế của việc chuyên môn hoá lao động. + Hình thành các bộ phận : việc hình thành các bộ phận của cơ cấu phản ánh quá trình chuyên môn hoá và hợp nhóm các công việc. Các yếu tố bên trong và bên ngoài đều có thể tác động đến mức độ tập trung của doanh nghiệp. Một tổ chức giữ được cân bằng tốt nếu có khă năng tập trung ở cấp cao quyền ra quyết định chiến lược và chính sách nhằm tạo khuôn khổ thống nhất cho hoạt động của toàn tổ chức. còn các quyết định tác nghiệp được uỷ quyền cho các bộ phận. + Cấp bậc và phạm vi quản trị. cụ thể là: cơ cấu trực tuyến. Lợi thế cơ bản của chuyên môn hoá lao động là ở chỗ thông qua việc phân chia công việc phức tạp thành những hoạt động đơn giản. Các thuộc tính của một cơ cấu tổ chức gồm: + Chuyên môn hoá trong công việc. Cốt lõi của sự phân quyền hiệu quả là đảm bảo sự cân bằng thích đáng giữa tập trung và phân quyền. quyền hạn và trách nhiệm xác định. Chỉ có những doanh nghiệp có cơ chế kiểm soát hữu hiệu mới có thể áp dụng chính sách uỷ quyền rộng rãi và ngược lại. Mỗi cơ sở đều có những ưu điểm và nhược điểm cần được đánh giá theo tính hiệu quả chung toàn cục. + Ảnh hưởng của môi trường. Mô hình tổ chức theo sản phẩm/khách hàng/địa dư/ đơn vị chiến lược.điều hành mọi hoạt động trong một tổ chức. + Tập trung và phân tán quyền trong quản trị : phân quyền giúp mở rộng quy mô tổ chức mà vẫn đảm bảo kiểm soát hiệu quả. Hợp nhóm các hoạt động và con người để tạo nên các bộ phận tạo điều kiện mở rộng tổ chức đến mức độ không hạn chế. có những chức năng. Các bộ phận được hình thành dựa trên những cơ sở khác nhau tạo ra nhiều mô hình tổ chức khác nhau như: Mô hình tổ chức đơn giản. các khâu. Tuỳ theo bản chất của các mối quan hệ quyền hạn và trách nhiệm có các kiểu cơ cấu tổ chức khác nhau. Tầm quản trị rộng sẽ cần ít cấp quản trị hơn và ngược lại. các bộ phận liên kết và phụ thuộc với nhau theo quan hệ dọc và ngang. cơ cấu trực tuyến – tham mưu. 58 . Tuy nhiên các nhiệm vụ bị chia cắt quá nhỏ sẽ làm cho người thực hiện công việc nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. + Quyền hạn và trách nhiệm: Việc trao quyền hành hay uỷ quyền cùng với chuyên môn hoá lao động có ảnh hưởng nhiều nhất đến việc thiết kế các công việc và quyền hạn của cá nhân trong tổ chức. Mô hình tổ chức theo chức năng. và mô hình tổ chức ma trận. cần có một bộ máy gồm các cấp.

.3. phối hợp và kiểm tra mọi hoạt động trong doanh nghiệp đòi hỏi thông tin phải được cung cấp chính xác và kịp thời. phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của tổ chức . Ngược lại. kỷ cương của bộ máy. không dễ lấy lại sự ổn định trong thời gian ngắn. càng đòi hỏi mức độ phối hợp cao. Nguyên tắc tối ưu là: Bảo đảm quán xuyến hết khối lượng công việc và có thể quản lý. Phối hợp là quá trình liên kết hoạt động của những con người.Phải quán triệt nguyên tắc mềm dẻo (linh hoạt): Hoạt động kinh doanh không phải bao giờ cũng diễn ra bình thường đúng như dự kiến. cản trở lẫn nhau. làm giảm hiệu lực. tính tối ưu cũng còn thể hiện sự cân đối. cơ cấu tổ chức quản lý phải xác định rõ vị trí từng bộ phận cấu thành trong cả hệ thống với các mối quan hệ dọc . Tính tin cậy còn thể hiện ở chỗ mọi bộ phận đều hiểu rõ và làm đúng chức năng của mình (không sót. Tính kinh tế cũng có nghĩa là tính hiệu quả của bộ máy. Chi phí quản lý cao sẽ đội giá thành lên khiến hiệu quả kinh tế bị giảm sút. dễ sơ hở sai sót. không trùng nhau).+ Sự phối hợp giữa các bộ phận. Tính kinh tế của cơ cấu tổ chức quản lý thể hiện ở sự tinh gọn của bộ máy quản lý (theo nguyên tắc “vừa đủ”) và hiệu suất làm việc của nó (không chỉ phụ thuộc vào chất lượng cán bộ mà còn do sự hợp lý của cơ cấu tổ chức). Muốn vậy. tuỳ điều kiện cụ thể mà vận dụng trên tinh thần “vừa đủ”. sử dụng đúng quyền hạn và có khả năng chịu trách nhiệm.Phải đảm bảo tính tối ưu: Số lượng các cấp.2. phù hợp với các chức năng quản trị và các công đoạn trong chu trình kinh doanh. hợp lý. Các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị 3. 3. xã hội phức tạp. bởi lẽ sự vững bền của cơ cấu tổ chức bảo đảm cho hiệu lực quản lý điều hành trong tình huống bình thường. đòi hỏi tính năng động cao trong quản trị. tạo ra nhiều đầu mối chỉ đạo và tăng biên chế gián tiếp chi phí quản lý lớn. Mỗi doanh nghiệp luôn đứng trước những cơ may cần kịp thời nắm bắt cũng như những nguy cơ cần kịp thời ứng phó.3. Những tổ chức đặt ra cho mình những mục tiêu càng lớn. Sự thay đổi tuỳ tiện diễn ra nhiều lần (“tách ra nhập vào”) sẽ gây hậu quả tiêu cực.Tính kinh tế: Có bộ máy là phải có chi phí để “nuôi” nó.ngang để không gây vướng mắc. phải thực hiện trong môi trường luôn thay đổi và những công việc phụ thuộc lẫn nhau. tạo được mối liên kết gắn bó của tổ chức. phân hệ của cơ cấu. Các yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản trị Một cơ cấu tổ chức bộ máy cần đạt được các tiêu chí sau: . . bộ phận. Nhiều khâu (bộ phận chức năng) quá sẽ dễ chồng chéo chức năng. thể hiện qua tương quan giữa chi phí bỏ ra với kết quả thu về. kiểm tra được. Nhiều cấp quá sẽ gây sự cách biệt. sâu sát. hoặc thiếu chuyên sâu từng chức năng. Mục tiêu của phối hợp là đạt sự thống nhất hoạt động của các bộ phận bên trong và cả bên ngoài tổ chức. Cơ cấu tổ chức trực tuyến Cơ cấu quản lý trực tuyến là một kiểu tổ chức bộ máy mà một cấp quản lý chỉ nhận mệnh lệnh từ một cấp trên trực tiếp. 3. mặc dù khó đánh giá bằng số liệu. chồng chéo. Mức độ phối hợp cao sẽ có lợi đối với những công việc không thường nhật và dễ gặp phải các tình huống khó dự đoán. Hệ thống trực tuyến hình thành một đường thẳng rõ ràng 59 .1. Cơ cấu tổ chức phải bảo đảm được tính tin cậy cao của các thông tin đó.Độ tin cậy cao: Sự điều hành. Mỗi lần thay đổi cơ cấu tổ chức là một lần xáo trộn. kém nhanh nhạy trong điều hành và cồng kềnh. Bên cạnh đó. . quá ít khâu sẽ không quán xuyến được hết các chức năng cần thiết. Nó phụ thuộc các diễn biến của thị trường luôn thay đổi cùng với các yếu tố chính trị. song không thể xem nhẹ. gây vướng mắc trong quan hệ và trách nhiệm thiếu rõ ràng. Quá ít cấp sẽ khiến cho việc điều hành kém cụ thể.Tính ổn định tương đối: Yêu cầu này dường như mâu thuẫn với tính linh hoạt. phân hệ và hệ thống riêng rẽ nhằm thực hiện có kết quả và hiệu quả các mục tiêu chung của tổ chức. lãng phí. cả về nền nếp hoạt động cũng như về tâm lý những người trong bộ máy. các khâu được xác định vừa đủ.

công việc dễ bị ùn tắc. Đối với những doanh nghiệp hoặc tổ chức lớn. Hệ thống quản lý theo kiểu trực tuyến phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ vì một người quản lý cấp trên có thể hiểu rõ được những hoạt động của cấp dưới và ra những mệnh lệnh trực tiếp một cách đúng đắn cho cấp dưới không cần qua một cơ quan giúp việc theo chức năng nào. Cơ cấu kiểu này đòi hỏi người quản lý ở mỗi cấp phải có những hiểu biết tương đối toàn diện về các lĩnh vực. Những nhiệm vụ quản trị của doanh nghiệp được phân chia cho các đơn vị riêng biệt. thực hiện tốt chế độ quản lý một thủ trưởng. . kịp thời. Cơ cấu tổ chức theo chức năng của một doanh nghiệp. mà cả từ người lãnh đạo các chức năng khác 60 . 3.1. Trong cơ cấu này. Giám đốc Phó GĐ marketing Phó GĐ sản xuất Phó GĐ tài chính Phó GĐ nhân sự Phòng Kế hoạch Phòng vật tư Phòng Công nghệ Phòng Năng lượng Hình 3.3. từ đó mà hình thành những người lãnh đạo đảm nhận thực hiện một chức năng nhất định. do đó mỗi người cấp dưới có thể có nhiều cấp trên trực tiếp của mình. dễ linh hoạt . Cơ cấu tổ chức theo chức năng Là cơ cấu được tổ chức dựa trên chuyên môn hoá theo chức năng công việc.2. cơ cấu tổ chức đơn giản gọn nhẹ. Trong kiểu cơ cấu này. Giám đốc doanh nghiệp Quản đốc phân xưởng Quản đốc phân xưởng Quản đốc phân xưởng Đốc công Đốc công Đốc công Tổ trưởng Tổ trưởng Tổ trưởng Hình 3. không nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các bộ phận trung gian. đòi hỏi người quản lý phải có khả năng toàn diện về mọi mặt.Hạn chế của cơ cấu trực tuyến: dễ dẫn đến tình trạng độc đoán.2.về quyền ra lệnh và trách nhiệm từ lãnh đạo cấp cao đến cấp cuối cùng. người đứng đầu tổ chức khi ra mệnh lệnh cần tham khảo ý kiến của các bộ phận chức năng.Ưu điểm của cơ cấu trực tuyến: Các quyết định được đưa ra và tổ chức thực hiện nhanh chóng. quan liêu. Cơ cấu tổ chức trực tuyến của một doanh nghiệp. các đơn vị chức năng có quyền chỉ đạo các đơn vị trực tuyến. những người thừa hành nhiệm vụ ở cấp dưới chẳng những nhận mệnh lệnh từ người lãnh đạo doanh nghiệp.

không có quyền chỉ đạo các đơn vị trực tuyến. Giám đốc Phó GĐ marketing Phó GĐ sản xuất Phó GĐ Tài chính Phó GĐ nhân sự Phòng Kế hoạch Phòng Vật tư Phòng Vật tư Phòng Công nghệ Phòng Năng lượng Phòng Năng lượng Quản đốc và bộ phận Quản đốc và bộ phận Quản đốc và bộ phận Quản đốc và bộ phận Quản đốc và bộ phận Đốc công Đốc công Đốc công Tổ sản xuất Tổ sản xuất Tổ sản xuất Về nguyên tắc.Ưu điểm của cơ cấu chức năng: Phản ánh lôgic các chức năng. trong 3.3. tuân theo nguyên tắc chuyên môn hoá ngành nghề. khó xác định trách nhiệm và hay đổ trách nhiệm cho nhau.chức năng.3. sự phối hợp giữa lãnh đạo và các phòng ban chức năng gặp nhiều khó khăn.chức năng. thống trực tuyến . Bởi vậy. vẫn có các phòng ban chức năng nhưng chỉ đơn thuần về chuyên môn. . các quyết định được đưa ra đôi khi bị chậm. vai trò của người lãnh đạo doanh nghiệp là phải phối hợp cho được sự ăn khớp giữa những người lãnh đạo chức năng. không đòi hỏi người quản trị phải có kiến thức toàn diện. . giảm chi phí và rút ngắn thời gian đào tạo.3.nhau.Nhược điểm của cơ cấu quản lý theo chức năng: Dễ xảy ra tình trạng chồng chéo về chức năng. 3. quan hệ quản trên xuống dưới vẫn tồn tại. dễ đào tạo và dễ tìm nhà quản trị.tạo ra các biện pháp kiểm tra chặt chẽ của cấp cao nhất. nhiệm vụ giữa các cá nhân và bộ phận với nhau. người thực hiện nhận nhiều mệnh lệnh khác nhau.kiểu trực tuyến . tức là một kiểu cơ cấu quản lý kết hợp. lý trực tuyến từ Hình hệ Cơ cấu tổ chức theo chức năng.chức năng Do cơ cấu tổ chức quản lý theo kiểu trực tuyến và cơ cấu quản lý theo chức năng có những ưu nhược điểm riêng nên hiện nay nhiều doanh nghiệp và tổ chức lựa chọn kiểu cơ cấu quản lý theo kiểu trực tuyến . tránh tình trạng mâu thuẫn. trái ngược nhau. có thể dễ dẫn tới tình trạng nhàm chán. phát huy được sức mạnh và khả năng của đội ngũ cán bộ theo từng chức năng. Cơ cấu tổ chức trực tuyến . Những người lãnh đạo trực tuyến chịu 61 . đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo.

Cho phép cùng lúc thực hiện nhiều dự án. sử dụng nhân lực có hiệu quả. Tuy nhiên. và cho phép chuyên môn hoá một số cơ cấu tổ sự chức.Nhược điểm của cơ cấu tổ chức kiểu ma trận: Có sự mâu thuẫn về quyền hạn trong tổ chức. có tác dụng tốt đối với nhân các tổ chức lớn. trong đó kết hợp hai hay nhiều cơ sở Phòn thuần tuý ở trên. theo nhóm. quản lý kỹ thuật .. Ít tốn kém. Việc hình thành và giải thể dễ dàng. theo các dịch vụ hỗ trợ. công nghệ được sử dụng. phạm vi phục vụ. Tạo ra các nhà quản trị có thể thích ứng với các lĩnh vực quản trị khác nhau. mô hình hỗn Phòn g 62 Kinh doan h Phòn . 3. Kết hợp được năng lực của nhiều cán bộ quản trị và chuyên gia. các bộ phận của cơ cấu còn có thể được Giỏ hình thành theo quá trình công nghệ. tài chính . Mô hình được lựa m chọn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trong mỗi hoàn cảnh nhất định. Họ chịu trách nhiệm báo cáo cho cùng một cấp lãnh đạo và có quyền ra quyết định thuộc lĩnh vực mà họ phụ trách. những người tham gia Mar thực hiện công việc. Trong thực tế ngoài những mô hình kể trên. phạm vi ứng dụng còn hạn chế vì đòi hỏi một trình độ nhất định. Mô hình này giúp xử lý được các tình huống phức tạp..4. Để giúp cho người quản lý ra các quyết định đúng đắn. dễ xảy ra tranh chấp ảnh hưởng giữa người lãnh đạo và các bộ phận. Tập chung nguồn lực vào khâu xung yếu. có các bộ phận chức năng giúp việc trong các lĩnh vực như xây dựng kế hoạch. Đáp ứng được tình hình sản xuất kinh doanh nhiều biến động. Các yếu tố này đốc bao gồm các loại công việc phải làm. sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau. mô hình tổ chức theo chức năng kết hợp với mô hình tổ chức theo sản phẩm.4. . . cách thức tiến hành công việc. nhanh chóng.kế toán. marketing. Cơ cấu này đòi hỏi nhà quản trị phải có ảnh hưởng lớn.trách nhiệm về kết quả hoạt động và được toàn quyền quyết định trong đơn vị mình phụ trách.3. đối tượng phục vụ. các cán bộ quản trị theo chức năng và theo sản phẩm đều có vị thế ngang nhau.. quản lý nhân sự. Tổng giám đốc Marketing Nhân sự Mua sắm Tài chính Giám đốc dự án A Giám đốc dự án B Hình 3. Ví dụ. g Ưu điểm lớn nhất của mô hình hỗn hợp là sự kết hợp nhiều mô hình cho phép tổ chức Phòn lợi dụng được các ưu thế của mô hình tổ chức chính và giảm được ảnh hưởng của các nhược g điểm của nó. Cơ cấu tổ chức kiểu ma trận Mô hình này là sự kết hợp của hai hay nhiều mô hình tổ chức khác nhau. Cơ cấu tổ chức kiểu ma trận. phần lớn các tổ g chức đều sử dụng hình thức phân chia bộ phận hỗn hợp.Ưu điểm của cơ cấu tổ chức kiểu ma trận: Định hướng theo kết quả cuối cùng. quyền lực và trách nhiệm của các nhà quản trị có thể trùng lặp nhau tạo ra các xung đột và khoảng cách trong nỗ lực giữa các cá nhân và đơn vị. Để mô ketin hình tổ chức có thể giúp đạt được mục tiêu của tổ chức một cách hiệu quả..công nghệ sản xuất. Ở đây.

chín h Khu vực hàng hợp có thể làm cho cơ cấu tổ chức phức tạp, hình thành những bộ phận hay phân hệ quá nhỏ điện làm tăng thêm nhược điểm của mỗi loại mô hình thuần tuý. tử 3.3.5. Các kiểu cơ cấu tổ chức khác Giám đốc Khu a. Cơ cấu tổ chức phân chia theo địa lý vực Giỏ dụng Mục đích của phân chia theo địa lý là nhằm khuyến khích sự tham gia của địa phương, m là phương pháp khá phổ biến ở các cụ những ưu thế trong các hoạt động ở địa phương. Đây công doanh nghiệp hoạt động trên một phạm vi địa lý đốc Các bộ phận của tổ chức được hình rộng. Mar ngườinghi lý lãnh đạo khu vực đó. Giỏ thành nhờ hợp nhóm theo từng khu vực và giao cho một quản ketin m ệp g đốc Giám đốc Khu Phòn Mar vực g ketin hàng Phòn g hoá Phòng Phòng Nhân Phòng Tài g Phòng Kinh Phòn trẻ nhân doanh Marketing sựg chính em sự Phòn Kế Phòn g toán g nhân Sản Kinh sự Miền Trung xuất Nam Miền Bắc Miền doan Phòn Bán h g hàng Phòn Kinh Bán g tài doan hàng chín Kỹ thuật Sản xuất h Nhân sự Kế Kế toán Phòn h Phòn toán g Hình 3.5. Cơ cấu tổKhu theo địa Sản chức lý. g tài Phòng Mar vực chín xuất Marketing ketin hàng h doan điện - Ưu điểm: g Giao trách nhiệm cho cấp thấp hơn; chú ý các thị trường và những vấn đề Khu h Phßn tử địa phương; tăng cường sự kết hợp theo vùng; tận dụng được tính hiệu quả của các hoạt động vực tổng g tại địa phương; Phßn cấp cơ sở đào tạo có giá trịKhu cấp tổng quản lý; có sự thông tin trực cung cho hàng hợp nh© đại diện cho lợi ích địa phương. g vực tiếp tốt hơn với những điện Khu n sù nh© dụng vực - Nhược điểm: Cần nhiều người tử thể làm công việc tổng quản lý; có khuynh hướng có n sù cụ Khu kinh làm cho việc duy trì các dịch vụ trung tâm về kinh tế khó khăn hơn và có thể còn cần đến Phßn công vực những dịch vụ như là nhân sự hoặc mua sắm ở cấp vùng; vấnKỹ kiểm soát của cấp quản lý đề g Phßn nghi dụng thuật cao nhất khó khăn hơn. Kinh g ệp cụ Kỹ b. Cơ cấu tổ chức phân chia theo sản phẩm doan Kinh Khu công thuật h Phòng sản phẩm hoặc tuyến sản phẩm từ lâu đã có vai trò ngày Việc nhóm các hoạt động theo Nhân doan vực Phòng Kinh Phòng Tài Giỏ sựnghi càng gia tăng trong các doanh nghiệp quy mô lớn với nhiều dây chuyền công nghệ. Cũng đã h hàng doanhm chính ệp từ lâu nó là mộtPhßn trình ngày càng phát triển. Những doanh nghiệp điển hình áp dụng hình quá hoá Khu đốc g tµi thức này đều được tổ chức theo các chức năng củatrẻ doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của Phßn vực Mar chÝ hãng, người quản tµi sản xuất, quản lý bán hàng và em Khu vựcviên quản trị kỹ thuật phải tính lý dịch vụ, uỷ g Khu vực hàng ketin Khu vực quy nh đến các vấn đề vềkinh mô. Công việc quản lý ngày càng trở nên phức tạp và Khu vực lý đã tầm quản chÝ hàng hóa trẻ Kế dụng cụ g hoá hàng việc tử doanh tổng hạn chế khả năngnh thêm số người quản lý thuộc cấp trực tiếp của họ. Khi đó, điện tổ chức tăng em công toán nghiệp trẻ Phòn hợp dựa vào các bộ Phßn sản phẩm đã được đưa ra. Chiến lược này đã cho phép ban quản trị cao phận Sản em g g tµi nhất trao các quyền hạn lớn hơn cho ban quản lýxuấtphận theo các chức năng sản xuất, bán bộ Phßn Kế Phòn hàng, dịch vụ vàGiỏ thuật liên quan đến một sản phẩm hay dây chuyền sản phẩm cho trước và gkỹ tµi Bán toán g m chỉ rõ mức trách Giỏ chính về lợi nhuận của người quản lý mỗi bộ phận này. nhiệm hàng Kỹ thuật Kế toán Sản nhân đốc Kế toán m Bán Kỹ thuật sự xuất đốc hàng Bán Phòn thuật Kế hàng g 63 thuật toánBán hàng Sản xuất Kinh Bán hàng SảnBán xuất Sản hàng doan xuất h HìnhKế Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm. 3.6. doan toán Phòn

chín h Khu vực hàng điện tử Khu vực dụng cụ công nghi ệp Khu vực hàng hoá trẻ em Kế toán Sản xuất Bán hàng trách nhiệm về lợi nhuận - Ưu điểm: Hướng sự chú ý và nỗ lực vào tuyến sản phẩm; đặt Bán cho cả cấp khu vực; cải thiện việc phối hợp các hoạt động chức năng; tạo ra những cơ sở đào hàng dạng hoá sản phẩm, dịch tạo có ý nghĩa đối với nhà tổng quản trị; cho phép phát triển và đa Kế vụ. toán - Nhược điểm: Cần có nhiều người có năng lực quản lý chung; có xu thế làm cho việc Sản duy trì các dịch vụ kinh tế tập trung trở nên khó khăn; làm nảy sinh những vấn đề khó khăn xuất đối với việc kiểm soát của cấp quản lý cao nhất. doan c. Cơ cấu tổ chức phân chia theo khách hàng h Để phục vụ khách hàng một cách hữu hiệu, người ta chia khách hàng thành từng nhóm tổng nhỏ có những vấn đề giống nhau về nhu cầu và được giải quyết bởi chuyên viên của ngành hợp đó. Khu Ngân hàng vực TW kinh Kỹ thuật Kỹ thuật Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng
Ngân hàng NN và PTNT ĐTPT Ngoại thương Công thương

xuất doan h tổng hợp Khu vực kinh Kỹ thuật Kỹ thuật

tổng hợp Khu vực kinh Kỹ thuật Kỹ thuật

Doanh nghiệp

Nông dân

Cán bộ

HSSV

Hình 3.7. Cơ cấu tổ chức theo khách hàng.

- Ưu điểm: Khuyến khích sự chú ý đến đòi hỏi của khách hàng; Tạo cho khách hàng cảm giác họ có những người cung ứng (ngân hàng) hiểu biết; Phát triển sự chuyên sâu về khu vực khách hàng; 64

- Nhược điểm: Có thể khó kết hợp hoạt động giữa các nhu cầu khách hàng trái ngược nhau; Cần có người quản lý và chuyên gia tham mưu về các vấn đề của khách hàng; Các nhóm khách hàng có thể không phải luôn xác định rõ ràng d. Cơ cấu tổ chức bộ phận theo đơn vị chiến lược (SBU) Khi mối quan hệ giữa các bộ phân trong tổ chức đã trở nên quá phức tạp, ngăn cản sự phối hợp, các nhà lãnh đạo cấp cao sẽ tìm cách tạo nên các đơn vị chiến lược mang tính độc lập cao, có thể tiến hành các hoạt động thiết kế, sản xuất phân phối sản phẩm của mình. Mỗi đơn vị chiến lược là một phân hệ độc lập đảm nhận một hay một số ngành nghề hoạt động khác nhau, có thể cạnh tranh với các đơn vị khác trong cùng tổ chức. Đặc trưng cơ bản để phân biệt đơn vị chiến lược với tổ chức độc lập là người lãnh đạo đơn vị chiến lược phải báo cáo với cấp lãnh đạo cao nhất của tổ chức. Cơ cấu tập đoàn như General Electric, General Foods và Armco Steel... là một dạng của mô hình tổ chức theo đơn vị chiến lược, với hình thức đặc biệt nhất là các công ty mẹ nắm giữ cổ phần, quy tụ những hoạt động không liên kết.
Tổng giám đốc

Ngân hàng phát triển đô thị

Ngân hàng cho vay bất Ngân hàng động sản và hợp tác xã thừa kế Hình 3.8. Cơ cấu tổ chức theo đơn vị chiến lược.

Ngân hàng sự nghiệp

- Ưu điểm của mô hình tổ chức bộ phận theo đơn vị chiến lược là : Xây dựng trên cơ sở phân đoạn chiến lược nên giúp đánh giá được vị trí của tổ chức trên thị trường, đối thủ cạnh tranh và diễn biến của môi trường; Hoạt động dựa vào những trung tâm chiến lược, cho phép tiến hành kiểm soát trên một sơ sở cung thống nhất; có những đơn vị đủ độc lập với những mục tiêu rõ ràng và điều này cho phép tăng cường phối hợp bằng phương thức giảm thiểu nhu cầu phối hợp. - Nhược điểm: Có khả năng xuất hiện tình trạng cục bộ khi lợi ích của đơn vị chiến lược lấn át lợi ích của toàn tổ chức; Chi phí cho cơ cấu tăngdo tính trùng lặp của công việc; Những kỹ năng kỹ thuật không được chuyển giao dễ dàng vì các kỹ thuật gia và chuyên viên đã bị phân tán trong các đơn vị chiến lược; Công tác kiểm soát của cấp quản trị cao nhất có thể gặp khó khăn. 3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức Khi xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp, cần tính đến những nhân tố ảnh hưởng sau: 3.4.1. Chiến lược và mục tiêu của tổ chức Chiến lược và cơ cấu tổ chức là hai mặt không thể tách rời trong quản trị hiện đại. Bất cứ chiến lược mới nào cũng được lựa chọn trên cơ sở phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe doạ của môi trường trong đó cơ cấu đang tồn tại. Ngược lại, là công cụ để thực hiện các mục tiêu chiến lược, cơ cấu tổ chức phải được thay đổi khi có sự thay đổi chiến lược. Mục đích, chức năng hoạt động của doanh nghiệp quy định cơ cấu bộ máy. Ở các doanh nghiệp sản xuất, chức năng sản xuất là quan trọng và do đó bộ máy phải hướng vào phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất. Ở các doanh nghiệp dịch vụ thì bộ phận tiếp xúc phục vụ 65

nhưng lại ít tập trung hơn các tổ chức nhỏ thực hiện những hoạt động không quá phức tạp. Cơ cấu tổ chức .Cơ cấu hỗn hợp với nhiều phương quan hệ không chặt chẽ.khách hàng là quan trọng.4. nguyên tắc thể lệ cứng rắn vẫn có thể mang lại hiệu quả cao. Nhân lực có trình độ. Các phương tiện phục vụ quản trị. 3. . . đa dạng. .4. Cơ cấu phải được bố trí sao cho tăng cường được khả năng thích nghi của tổ chức trước sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ.Đơn vị chiến lược. phân tán và thay đổi nhanh chóng thường phải xây dựng cơ cấu tổ chức với những mối liên hệ hữu cơ. + Ngoài ra hình thức pháp lý của doanh nghiệp. Trong điều kiện môi trường khan hiếm nguồn lực. trong đó việc ra quyết định mang tính phi tập trung với các thể lệ mềm mỏng.Công ty mẹ nắm giữ cổ phần. Các cán bộ quản trị theo phương thức truyền thống thường thích sử dụng những hình thức tổ chức theo chức năng với hệ thống thứ bậc mà ít sử dụng các hình thức tổ chức theo ma trận hay mạng lưới.2. tổ chức thường có cơ cấu cơ học. thực hiện những hoạt động phức tạp thường có mức độ chuyên môn hoá. thức tổ chức áp dụng cụ thể cho từng bộ phận. hay những mô hình phân tán với các đơn vị chiến lược.4. 66 . Quy mô tổ chức và mức độ phức tạp trong hoạt động của tổ chức Tổ chức có quy mô lớn. hành như những đơn vị lợi ích.Chức năng với bộ phận phụ trợ vận chuyền sản xuất. bộ phận được chuyên môn hoá vì những mô hình như vậy cóa sự phân định rõ nhiệm vụ và tạo cơ hội để liên kết với những đối tượng có chuyên môn tương đồng. 3. tính phức tạp và mức độ thay đổi có ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức. hình thức hoá cao hơn. Những tính chất của môi trường như tính tích cực.4. Chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp đối với đội ngũ cán bộ quản trị cũng có ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 3. trong đó việc ra quyết định mang tính tập trung với những chỉ thị. Nghiên cứu mối liên hệ giữa chiến lược và cơ cấu tổ chức của 500 công ty hàng đầu nước Mỹ có kết quả như sau: Chiến lược .Đa dạng hoạt động dọc theo dây . quy trình sản xuất phức tạp thường có cơ cấu tổ chức nhiều bậc với đặc điểm là mức độ giám sát và phối hợp công việc được thực hiện với cường độ cao. kỹ năng cao thường hướng đến các mô hình quản trị mở. . đồng nhất và tập trung và ổn định. Công nghệ và kỹ thuật sản xuất Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng công nghệ sản xuất của doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến việc thiết kế bộ máy tổ chức.Đa dạng hoá các ngành nghề có mối . Những doanh nghiệp có công nghệ sản xuất. .Chức năng. Trong điều kiện môi trường phong phú về nguồn lực.Đa dạng hoá các ngành nghề có mối quan hệ rất chặt chẽ. .4.Đa dạng hoá các hoạt động độc lập. tiêu chuẩn hoá.Kinh doanh đơn ngành nghế.5. 3. các bộ phận liên kết chặt chẽ với nhau và các tổ đội đa chức năng. Thái độ của lãnh đạo cấp cao và năng lực của đội ngũ nhân lực Thái độ của lãnh đạo cấp cao có thể tác động đến cơ cấu tổ chức. Các nhân viên cấp thấp và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao thường thích mô hình tổ chức có nhiều tổ đội. quan hệ sở hữu tồn tại trong doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh Đây là những yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.3.

Phân tích chức năng hoạt động. Chuyên môn hoá (hay phân chia công việc) Các mục tiêu chiến lược Kết quả của giai đoạn này là danh mục các chức năng.2. 67 .Nghiên cứu môi những nhóm hoạt động (chức năng) mang tính độc lập tương đối nào? Các chức năng đố có quan hệ với nhau như thế nào? +Mỗi chức năng bao gồm những nhiệm vụ nào? các nhiệm vụ đó có quan hệ với nhau Dịch vụ như thế nào? Các hoạt Cung Phân hậu mãi + Để thực hiện mỗi nhiệm vụ cần tiến hành những công việc nào? Các công việc đó có Sản Thiết phối sản quan hệ với nhauđộng thế nào? kế ứng đầu như xuất + Mỗi công việc được tiến hành ở đâu? chính vào phẩm + Thời gian tiến hành mỗi công việc trong một chu kỳ hoạt động? + Những phẩm chất và năng lực cần thiết để tiến hành công việc. + Sẽ lựa chọn tầm quản trị là bao nhiêu? Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến số lượng các cấp quản trị trong hệ thống thứ bậc.. + Sẽ sử dụng mô hình nào để phân chia quyền hạn trong tổ chức? Có thể lựa chọn giữa các mô hình tổ chức trực tuyến.sau). Quá trình phân Các hoạtdụng mô hình chuỗi giá triển công nghệ.Sáng kiến của người tiêu dùng. . việc được thực hiện theo 3 . sẽ xác định những đặc trưng cơ bản nhất của cơ cấu với những câu hỏi cần phải trả lời: + Những nhiệm vụ phức tạp sẽ được phân chia thành các công việc riêng biệt đến mức độ nào? Ở đây sẽ phải giải quyết mối quan hệ đối trọng giữa lợi thế làm tăng năng suất lao động. công việc cần thiết để thực hiện mục tiêu chiến lược. + Để thực hiện mục tiêu của tổ chức cần tiến hành trường. trực tuyến – tham mưu.Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh. cải tiến đổi mới. tích sử . theo các bộ phận dịch vụ. tạo điều kiện thuận lợi cho đào tạo với khả năng tạo ra sự trì trệ. các nhà quản trị cũng sẽ cần thực hiện các bước cơ bản sau: 4.Nghiên cứu cơ bản. Quá trìnhXây dựngmôn hoátầng. theo ma trận hay kết hợp một số mô hình kể trên. theo quá trình. theo đơn vị chiến lược. theo sản phẩm. + Thẩm quyền các quyết định nằm ở đâu? Điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ tập trung và phân quyền giữa các cấp quản trị.Dịch vụ đối ngoại. nhiệm vụ.Hoàn thiện. ngăn cản sáng tạo của chuyên môn hoá cao. theo khách hàng. đổi mới cơ cấu đang tồn tại. Những quyết định mang tính nguyên tắc trên sẽ cho phép xác định mô hình tổng quát của cơ cấu. . Tìm kiếm ý tưởng Thử nghiệm ý tưởng Phân tích mẫu Sản xuất thử Phân phối thử Sản xuất đại trà Các công việc . Quyết định về mức độ chuyên môn hoá sẽ ảnh hưởng đến việc xác định và phân loại danh mục hoạt động cần thực hiện trong tổ chức. theo địa dư.Phát trị (như sơ đồ động cơ Những câu hỏihỗ bản cần trả lời là: Dịch vụ pháp lý. . hay trực tuyến – chức năng. 4.. sáng chế. .Mua phát minh. .4.Quản trị nguồn nhân lực. + Sẽ sử dụng cơ chế phối hợp nào? Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến mức độ phối hợp và việc lựa chọn các công cụ đảm bảo phối hợp các yếu tố bên trong tổ chức cũng như giữa tổ chức với môi trường... Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức Trên cơ sở phân tích chiến lược và các yêu tố bên trong cũng như bên ngoài có ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức. trợ .1. Phân tích công việc. .chuyên cơ sở hạ công bước: Phân tích mục tiêu chiến lược. + Sẽ sử dụng mô hình nào để hợp nhóm công việc thành các bộ phận của cơ cấu? Có thể lựa chọn giữa các mô hình tổ chức theo chức năng. TIẾN TRÌNH THIẾT KẾ CƠ CẤU TỎ CHỨC Dù hình thành cơ cấu mới hay hoàn thiện. . Đó là cơ sở để xây dựng cơ cấu cụ thể cho tổ chức.

xác định số người cần thiết trong các bộ phận. họ đang ở đâu trong tổ chức. + Giao quyền hạn. tầm quản trị và mức độ phân quyền. Sơ đồ cơ cấu tổ chức chỉ cho các nhà quản lý và nhân viên. thiếu phối hợp. Nó là công cụ hữu hiệu để loại bỏ sự mập mờ. Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động của các bộ phận và cơ chế giám sát kết quả của sự phối hợp đó. Trên cơ sở các quyệt định mang tính nguyên tắc về tiêu chí hợp nhóm các hoạt động.4. trong đó xác định các bộ phận. + Hình thành cấp bậc quản trị căn cứ vào quyết định về tầm quản trị và tiêu chí hợp nhóm cácc bộ phận. Các công cụ để thể chế hoá cơ cấu tổ chức là sơ đồ tổ chức. Giao quyền hạn cần thiết cho những người đúng đầu các nhóm để tiến hành quản trị các hoạt động. các vị trí quản lý quan trọng của cơ cấu và mối quan hệ giữa các vị trí các bộ phận đó theo các tuyến quyền hạn chủ yếu.3.4. các mối quan hệ quyền hạn. trốn tránh trách nhiệm. Thể chế hoá cơ cấu tổ chức Thể chế hoá rõ ràng cơ cấu tổ chức để mọi người có thể hiểu và làm cho nó trở nên có hiệu lực. 4.4. Sơ đồ tổ chức Mỗi cơ cấu tổ chức đều có thể được biểu diễn bằng sơ đồ. trong giai đoạn này cần tiến hành những công việc cơ bản sau: + Bộ phận hoá các công việc: Hợp nhóm các công việc có mối quan hệ gần gũi theo cách hợp lý nhất để tạo nên các bộ phận. mô tả vị trí công tác và sơ đồ giao quyền quyết định thường được sử dụng để thực hiện mục tiêu trên. Cụ thể hoá các công cụ phối hợp sẽ được sử dụng. quyết định không 68 . 4. gắn bó với những bộ phận khác và với toàn tổ chức ra sao. Xây dựng các bộ phận và phân hệ của cơ cấu Các bộ phận và phân hệ của cơ cấu được hình thành thông qua quá trình hợp nhóm các công việc. trùng lắp công việc. + Phối hợp. Xác định ai có quyền quyết định cho ai và ai sẽ phải báo cáo cho ai trong tổ chức.1.

điều kiện làm việc và những yêu cầu đặc trưng đối với nhân sự đảm nhiệm các vị trí đó. . . Sơ đồ phân bổ quyền hạn quyết định. . sơ đồ còn cho thấy những điểm bất hợp lý cần phaỉ hoàn thiện. đổi mới của cơ cấu tổ chức. .Phê chuẩn quyết định tuyển. Quản trị nhân sự .Chọn người được viên. Quyền hạn của các vị trí quản lý Nhiệm vụ Trưởng bộ phận Trưởng phòng nhân sự Giám đốc 1. 69 .3. . Mô tả vị trí công tác Mô tả vị trí là tài liệu xác định các vị trí trong cơ cấu tổ chức với nhiệm vụ.1.đúng người. 4. Sơ đồ quyền hạn ra quyết định là công cụ hiệu quả nhất để xác định và làm rõ các mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức.Tuyển nhân . Sơ đồ chỉ cho biết các mối quan hệ quyền lực chính thức mà không nói được nhiều về các mối quan hệ không chính thức. Tuy nhiên.Tiền lương. quyền hạn.Phê chuẩn quyết định tăng lương. đúng việc. sơ đồ cơ cấu tổ chức cũng có những hạn chế. trách nhiệm.Quyết định danh sách trúng tuyển. Bảng 4. .Quyết định danh sách tăng lương.Đề nghị danh sách được tăng. 4. tham gia thi tuyển. qua đó cho thấy ai có quyền ký duyệt các quyết định có liên quan tới việc thực hiện một nhiệm vụ nhất định. Sơ đồ quyền hạn quyết định Một biện pháp tổ chức khác là đưa ra sơ đồ phân bổ quyền hạn quyết định trong đó xác định các nhiệm vụ và quyền ra quyết định của các nhà quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ đó. Nó cũng chỉ thể hiện các mối quan hệ trực tuyến chủ yếu mà không cho biết có bao nhiêu quyền hạn tồn tại ở các vị trí khác nhau của cơ cấu.4.4.2. Bên cạnh đó.

3. theo mối quan hệ quyền hạn được sử dụng.Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý được phân loại theo cách thức hình thành các bộ phận. ổn định: Tin cậy và Kinh tế. Ngoài ra nó còn bị ảnh hưởng của quy mô và mức độ phức tạp trong hoạt động của tổ chức và đặc điểm của nhà quản trị và năng lực của đội ngũ lao động.Phân chia công việc. 70 .Quá trình thiết kế cơ cấu tổ chức gồm 4 bước : 1-Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức. Những nội dung chủ yếu cần chú ý đó là: . .Mục tiêu của chức năng tổ chức là tạo nên một môi trường nội bộ thuận lợi cho mỗi cá nhân. Chiến lược. . Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức gồm: Công nghệ sản xuất.Cơ sở để thiết kế công việc và hình thành các bộ phận của tổ chức là tầm hạn quản trị. . đóng góp tốt nhất vào việc hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức. cách thức uỷ quyền và mức độ phân quyền. chúng ta đã nghiên cứu những vấn đề rất khái quát về công tác tổ chức trong doanh nghiệp. 4-Thể chế hoá cơ cấu tổ chức. 2. mỗi bộ phận phát huy được năng lực và nhiệt tình của mình.Công tác tổ chức là việc xác định những chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi người.TÓM TẮT LÝ THUYẾT Trong chương này. Môi trường kinh doanh. theo số cấp quản trị hoặc theo quan điểm tổng hợp. Các yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức là: Tối ưu.Hình thành các bộ phận và phân hệ của cơ cấu. Mối kiểu cơ cấu đều có ưu nhược điểm riêng. . Linh hoạt. mỗi bộ phận và mối quan hệ giữa họ trong quá trình lao động với nhau sao cho các cá nhân và bộ phận có thể phối hợp với nhau một cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức quản trị? 6.CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Tầm quản trị và cấp quản trị có quan hệ với nhau thế nào? Hãy nêu những kiểu cơ cấu tổ chức quản trị? 7. Trình bày những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản trị? 5. Thế nào là tập chung. phân quyền và uỷ quyền trong quản trị các tổ chức? Hãy nêu quá trình uỷ quyền và những nguyên tắc cơ bản phải tuân thủ để uỷ quyền hiệu quả? 8. Chuyên môn hoá chiều ngang dẫn tới các kiểu cơ cấu tổ chức cơ bản nào? Đưa ví dụ minh hoạ cho các kiểu cơ cấu đó? 4. Hãy xác định cơ sở phân chia bộ phận trong trường đại học hay một công ty mà bạn biết? Theo ý kiến của bạn thì cơ sở nào có thể tạo nên sự khác biệt trong phương thức làm việc của trường đại học hay công ty đó? 71 . Trình bày khái niệm và cơ sở của công tác tổ chức trong doanh nghiệp? 2. Khi chuyên môn hoá theo chiều dọc để hình thành hệ thống thứ bậc trong hệ thống quản trị chúng ta cần lưu ý các khía cạnh quan trọng nào? 3.

Tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ ở đây là gì? Có nên thay đổi chúng hay không? Nếu có thì thay đổi theo cách nào? 72 . Tuy nhiên. Cuộc nói chuyện với Hương không đem lại mấy kết quả. sản phẩm của công ty này luôn đạt chất lượng cao. phó giám đốc và các trưởng phòng có liên quan đều phản bác những kết luận của ban thanh tra và cho rằng ban này đã can thiệp quá sâu vào công việc của các bộ phận đồng thời đề nghị hãy bỏ những kết luận của ban thanh tra. Hương thường không giúp đỡ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung làm ảnh hưởng tới quyền lợi của 6 người bán hàng kia. Nhưng mọi người đều phải làm thêm các nhiệm vụ khác. tài chính. Trước tình hình đó. chẳng hạn như giúp đỡ người quản lý hàng hoá. ông Long bắt đầu quan sát. 3. Gần đây. Những người này thấy rằng nếu họ không quán xuyến các nhiệm vụ chung thì họ sẽ bị sa thải. Trong khi đó tinh thần làm việc của các nhân viên khác đã bắt đầu sa sút. các thành viên của ban làm việc rất thận trọng và có trách nhiệm. Kèm theo bản báo cáo là một kế hoạch nhằm sửa chữa những sai sót mà công ty đã mắc phải. để ý các nhân viên bán hàng của mình chặt chẽ hơn và nhận thấy rằng hầu hết những người này đều thờ ơ với công việc của họ và thiếu sự hợp tác với nhau. ban này tập hợp những chuyên gia giỏi có nhiều kinh nghiệm ở các lĩnh vực như quản lý. Tuy vậy. ban thanh tra đã hoàn thành nhiệm vụ và trình lên giám đốc một bản báo cáo chi tiết theo đó các nguyên nhân gây ra tình trạng trì trệ chủ yếu bắt nguồn từ thiết sót của một số phòng ban và phân xưởng với những số liệu chứng minh đầy đủ thuyết phục. Khi cửa hàng trưởng đến kiểm tra thì cô ta thường than phiền là cô Hương hầu như lảng tránh không muốn làm gì ngoài công việc bán hàng. cửa hàng cần tới cô Hương do kỷ lục bán hàng tuyệt vời của cô ta. Cô Hương là người bán hàng giỏi nhất. Nếu là giám đốc thì Anh (chị) sẽ giải quyết tình huống này như thế nào? Tình huống 2: ĐỐI XỬ VỚI NHÂN VIÊN Ông Hoàng Long phụ trách một cửa hàng trong mạng lưới bán hàng của công ty thiết bị. Cửa hàng có 7 người bán hàng và các nhân viên hỗ trợ. thương mại. Do vậy. Tuy nhiên. Câu hỏi thảo luận: 1. xử lý khiếu nại của khách hàng và bày bán hàng hoá. ông Long nhận thấy rằng một nhân viên bán hàng của mình là cô Mai thường hay phạm phải sai lầm với khách hàng và không thực hiện phần nhiệm vụ chung của cô ta. Thường khi cô không đạt được mức bán hàng của mình (điều này rất ít khi xảy ra) thì chỉ tiêu của cửa hàng cũng không đạt được. có uy tín đối với khách hàng và có một vị trí thuận lợi trên thị trường. Giám đốc chỉ định ông Thành làm trưởng ban. Những nhiệm vụ này cần phải được phân công đều cho mọi nhân viên bán hàng. tình hình sản xuất của công ty trong thời gian gần đây có những biểu hiện đi xuống. Sau một thời gian.NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG Tình huống 1: GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ Ông Vân là giám đốc công ty “Thành lợi” chuyên sản xuất các loại động cơ với đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật giỏi. Sau cuộc nói chuyện này. đồng thời công ty lại mới trang bị một số loại máy móc thiết bị hiện đại nước ngoài. Ông giám đốc đã thực hiện chức năng gì trong quản trị kinh doanh? 2. Câu hỏi thảo luận: 1. Tại sao phó giám đốc và trưởng phòng lại phản bác kết luận của ban thanh tra. kỹ thuật và luật… nhằm tìm các nguyên nhân gây ra tình trạng trì trệ hiện nay. Ông Long thấy cần phải làm một điều gì đó. Trong quá trình hoạt động. Chỉ tiêu bán ra của cửa hàng được công ty phân bổ theo số người bán hàng và mỗi người sẽ thực hiện chỉ tiêu cá nhân của mình. ông Vân quyết định thành lập một ban thanh tra. bố trí triển lãm. Những người bán hàng được trả lương dựa trên doanh số bán được. Tuy nhiên. Ông Long nên làm gì? 2.

marketing. dịch vụ khách hàng trong công ty hoàn hảo. nhân sự. giới thiệu bất kỳ sản phẩm mới nào. Trả lời phỏng vấn các nhà báo. nhất trí và phối hợp hài hoà giữa các nhân viên. giám đốc công ty hạn chế quyền hạn của các chi nhánh và buộc các quyết định quan trong của họ phải được công ty thông qua như: Chi tiêu bất kỳ khoản vốn nào quá 50 triệu đồng. quyền hạn. giám đốc nhận thấy rằng cơ cấu tổ chức của công ty đã từng giúp công ty thành đạt nay không còn thích hợp với đòi hỏi của công ty nữa. Các chi nhánh tỏ ra không hài lòng khi bị hạn chế quyền chủ động trong kinh doanh. công ty đã mở rộng hoạt động kinh doanh. Việc giám đốc công ty hạn chế quyền hạn của các chi nhánh có nên không? Tại sao? 3. Thời gian gần đây đã nảy sinh một số vấn đề cần quan tâm là cơ cấu tổ chức của công ty không thể hiện được trách nhiệm về lợi nhuận. sau khi đổi mới này có hiệu lực thì giám đốc thấy rằng không thể kiểm soát thích đáng các chi nhánh này. giám đốc công ty ra quyết định giao cho 15 chi nhánh của công ty ở trong và ngoài nước quyền chủ động kinh doanh và chịu trách nhiệm lợi nhuận. mở rộng doanh nghiệp và thay đổi chính sách nhân sự. và quá rối rắm. giám đốc công ty đã mắc phải sai lầm nào khi để 15 chi nhánh của công ty hoạt động độc lập. kỹ thuật…Trong quá trình phát triển. cùng làm việc hết sức mình vì mục đích chung của công ty. Và giám đốc thấy rằng công ty có xu hướng phân thành một số bộ phận độc lập với nhau. sẽ không đem lại hiệu quả. ngăn cản hợp tác có hiệu quả giữa các bộ phận chức năng của công ty. Người phụ trách cửa hàng có thể làm cách nào để khôi phục lại tinh thần của các nhân viên? Tình huống 3: PHÂN CẤP Ở CÔNG TY KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ Nhờ các sản phẩm với chất lượng tốt. Ông cũng nói với các 73 . giống như các công ty khác vẫn làm. Cùng với thời gian. Trong nhiều năm. lúc phân quyền sau đó lại tập quyền. Tuy nhiên. các chính sách và chiến lược marketing. ở cấp dưới giám đốc tỏ ra không phù hợp với bản chất công việc kinh doanh. giá cả. Công việc kinh doanh của công ty gặp nhiều thuận lợi. Câu hỏi thảo luận: 1. nhân sự. lợi nhuận thu về lớn.3. Họ phàn nàn rằng chính sách của công ty không nhất quán. Giám đốc Công ty ABC cho biết ông đã yêu cầu tất cả mọi người trong công ty. 2. Do đó. Công ty ABC đã lớn mạnh với đội ngũ nhân viên lên đến gần 100 người. từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất phải luôn coi mình là một thành viên trong nhóm. công ty kinh doanh vật tư thiết bị máy tính đang dẫn đầu thị trường. Ông cho rằng việc phân định rõ ràng tổ chức. người quản lý của mỗi chi nhánh tiến hành hoạt động riêng mà không quan tâm đến các chính sách và chiến lược của công ty. giám đốc công ty đi đến kết luận là ông đã đi quá xa trong việc phân cấp quản lý. phát triển thêm các mặt hàng mới. Theo bạn. chương trình Marketing sáng tạo. Tuy nhiên. kinh doanh. Từ kinh nghiệm của một vài công ty gặp khó khăn khi người quản lý một chi nhánh mắc sai lầm và chi nhánh đó phải chịu thiệt hại lớn. sản xuất. Anh (chị) sẽ làm như thế nào trong hoàn cảnh này? Tình huống 4: NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ ABC Khởi đầu chỉ với 3 kiến trúc sư trẻ mới ra trường. lợi nhuận liên tục tăng cao và chiếm được lòng tin của khách hàng. công ty đã tổ chức mạng lưới theo các tuyến chức năng với các phó giám đốc phụ trách tài chính. uy tín của công ty ngày càng cao. Xuất hiện những trùng lặp đáng kể trong các chức năng kinh doanh. Công ty ABC đã trải qua rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Do vậy. Dường như có quá nhiều quyết định thực hiện của cấp dưới mà chưa thông qua giám đốc công ty. và yêu cầu công việc đối với từng vị trí. giám đốc công ty ABC cho rằng những thành công đạt được xuất phát từ sự đoàn kết.

cơ cấu này giúp cho việc quản lý công ty mang tính tích cực hơn. ông chủ tịch sẽ không đủ thời gian để xử lý hết tất cả các báo cáo từ các bộ phận gửi lên. công ty sẽ có thể phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của thị trường. Câu hỏi thảo luận: 1. Theo ông chủ tịch. bắt đầu bằng việc tuyển thêm 30 nhân viên làm việc trong bộ phận thiết kế và bộ phận Marketing. Đồng thời cúng có người nói bóng gió trong số những người quản lý các bộ phận của công ty rằng quyền lực tập trung quá nhiều vào vị trí chủ tịch. cúng có một vài ý kiến trong ban giám đốc cho rằng với cơ cấu tổ chức như vậy. công việc có thể sẽ bị ùn lại. Đồng thời. không kịp ra các quyết định. giảm bớt các cấp quản lý trung gian. Câu hỏi thảo luận: 1. Nếu bạn là chủ tịch công ty công nghệ thông tin và ứng dụng. Bạn nghĩ thế nào về ý kiến của ông giám đốc công ty ABC? 2. Với cách thức tổ chức hoạt động như vậy. bạn sẽ làm gì để giúp công ty ABC vượt qua những vấn đề có thể gặp phải trong tương lai? Tình huống 5: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC MỚI CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG Chủ tịch công ty công nghệ thông tin và ứng dụng đã trình lên Hội đồng quản trị một cơ cấu sắp xếp tổ chức mới cho công ty (như hình vẽ). công ty ABC có thể gặp phải những vấn đề gì trong tương lai? Giả sử bạn là trưởng một bộ phận trong Công ty ABC. Hãy phân tích những ưu điểm và nhược điểm của cơ cấu tổ chức này? 2. Tuy nhiên.phóng viên kế hoạch mở rộng công ty ABC trong thời gian tới. bạn sẽ bố trí tổ chức công ty như thế nào? Tại sao bạn lại bố trí như vậy? Giám đốc Trợ lý pháp luật Trợ lý hành chính Trợ lý chuyên môn Phó GĐ Tài chính Phó GĐ Tổ chức nhân sự Phó GĐ Marketing & PR Phó GĐ R&D Phó GĐ kinh doanh CNTT Phó GĐ Dịch vụ sau bán Phó GĐ Tư vấn Phó GĐ XNK Trưởng phòng quản trị Trưởng phòng hành chính Trưởng phòng dự án hợp tác Trưởng phòng kỹ thuật 74 . với cơ cấu này. cũng như đáp ứng nhanh hơn những yêu cầu của khách hàng.

phân biệt được sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản trị.Chương 4. + Quyền chuyên môn.Lãnh đạo được xem như một nghệ thuật hay một quá trình tác động đến con người sao cho họ sẽ tự nguyện và nhiệt tình phấn đấu để đạt được các mục tiêu của tổ chức. quyền hành trong tổ chức được xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa cấp quản trị và các tác viên hoặc thuộc viên. khống chế để buộc mọi thành viên trong tổ chức làm việc tốt. * Khái niệm mang tính toàn diện nhất: . 1957 ). . sáng tạo. . Nói về khái niệm lãnh đạo. NỘI DUNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO 1. KHÁI NIỆM. + Với giả thiết về bản chất Y.1.Giải thích được các lý thuyết động cơ làm việc của nhân viên.Tập kết các quyền hành trong tổ chức. + Quyền tác động tôn phục: do sự bất bình đẳng quyền hành giữa cấp quản trị và thuộc viên hoặc nhân viên. có thể dẫn ra một số quan niệm của các nhà nghiên cứu về lãnh đạo như sau: .Trình bày được nội dung và vai trò của chức năng lãnh đạo.Mc Gregor đưa ra giả thiết về 2 bản chất của con người: bản chất X của người ù lì. 1984 ).. bản chất của lãnh đạo. ra lệnh và đi trước. CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO Mục tiêu: Sau khi nghiên cứu và học tập chương này. có tinh thần tự nguyện và trách nhiệm trong lao động.Lãnh đạo là sự dẫn đường. + Quyền thưởng phạt. .1.1. 1978 ). . Khái niệm và bản chất của lãnh đạo 1.Giải thích được khái niệm. một số tác giả cho rằng có 5 cơ sở chính hay 5 nguồn gốc chính: + Quyền khống chế.Lãnh đạo là chỉ dẫn.2. chỉ lối con người đi tới mục đích chung của hệ thống. lười biếng trong lao động và bản chất Y của người năng động. Đó chính là chức năng lãnh đạo của các nhà quản trị. Bản chất của lãnh đạo a.Vận dụng được các phương pháp và phong cách lãnh đạo để giải quyết các bài tập tình huống. sinh viên có thể: . . . + Quyền luật định hoặc pháp định. đã xác định cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức. + Với giả thiết về bản chất X. Năm cơ sở phát sinh quyền hành . thì vấn đề tiếp theo là phải làm tổ chức hoạt động.1."Lãnh đạo là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mong đợi và sự tương tác ( Katz & Kahn."Lãnh đạo là cách cư xử cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của một nhóm để đạt tới mục tiêu chung" ( Hemphill & Coons. đồng thời quyền hành được phát sinh do sự thừa nhận của hệ thống bị quản trị đối với hệ thống quản trị. Cơ sở của quyền hành một phần dựa trên 2 bản chất này. ."Lãnh đạo là qúa trình ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có tổ chức để đạt tới mục tiêu" ( Rauch & Behling. . 1. 1. điều khiển. quyền hành cần phải áp đặt. 75 . Khái niệm lãnh đạo Sau khi đã lập kế hoạch.

chuyên quyền cao độ. lòng tự tin và nhất là cá tính trong cách làm việc. giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện.Phong cách tự do: nhà quản trị sử dụng rất ít quyền hành trong tay tạo cho nhân viên cấp dưới quyền tự chủ. ngoại hình. không có sự liên kết giữa các bộ phận.  Hệ thống 3: Lãnh đạo kiểu tham vấn. Rất ít Rất nhiều MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA CẤP DƯỚI (Tăng dần từ trái qua phải) Hệ thống 1 Hệ thống 2 Hệ thống 3 Hệ thống 4  Hệ thống 1: Lãnh đạo kiểu quyết đoán . Khảo hướng lý thuyết động thái hoặc tác phong người lãnh đạo * Các phong cách (cách thức) lãnh đạo: . nghệ thuật tác động). khả năng giám sát. . những tài liệu và hướng dẫn nhân viên khi họ yêu cầu.  Hệ thống 2: Lãnh đạo kiểu quyết đoán . trong tác phẩm “Những vấn đề cốt yếu của quản lý”.áp chế. . Nhiều nhà nghiên cứu ở Harvard. nhưng với mức độ “nhân từ” hơn: tin tưởng vào cấp dưới. mạnh ai nấy làm sẽ làm vỡ kế hoạch.b. Ba khảo hướng lý thuyết khác nhau về lãnh đạo b1. Michigan và Ohio đã đề cao dân chủ trong lãnh đạo và cho rằng đây là cách tốt nhất để đạt hiệu quả quản trị. từ cấp cao nhất của hệ thống quản trị. Nhà quản trị đóng vai trò là nhà cung cấp những thông tin. chiều cao). chủ động trong công việc. về tri thức và khả năng. * Bốn hệ thống quản trị. kỹ năng giao tiếp. chứ không phải được tạo ra”. Nếu áp dụng phong cách này vào trong kinh doanh sẽ làm mất đi tác dụng của phương tiện liên kết.Phong cách lãnh đạo dân chủ: dành nhiều quyền chủ động trong công việc cho nhân viên. nhưng vẫn phải báo cáo định kỳ lên trên. tiếp thu một số quyền hạn cho cấp dưới hành xử. 76 .Harold Koontz và tác giả khác. tự tin) và một số đặc điểm về tâm lý xã hội khác (tính hợp tác. Nhà quản trị cùng tập thể nhân viên và các quản trị viên khác thảo luận về công việc sắp làm để tạo sự nhất trí chung trong xây dựng mục tiêu tổ chức lẫn trong hành động. văn hóa nghệ thuật. b2.Các tác giả khác như Ghiselli và Keith David cho rằng nhà lãnh đạo phải hơn người về các mặt: sự thông minh. .Phong cách lãnh đạo độc đoán. Hệ thống này vẫn chú trọng việc kiểm tra chặt chẽ về đường lối chính sách. sáng kiến. chuyên quyền: được thể hiện tập quyền và áp đặt các mục tiêu quản trị. Chỉ nên áp dụng phong cách này và các lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Phong cách này giải quyết nhanh chóng những tình huống đặt ra nhưng nó sẽ làm triệt tiêu tính sáng tạo của nhân viên cấp dưới. Phong cách này phát huy được tính sáng tạo của nhân viên cấp dưới nhưng trong những tình huống cấp bách phong cách này sẽ không phù hợp. giám sát chặt chẽ. cho rằng “lãnh đạo là do tố chất bẩm sinh gồm các đặc điểm về thể chất (sức lực. và nhấn mạnh đến việc kiểm tra. Khảo hướng lý thuyết về tính cách người lãnh đạo -Từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại người ta đã tin rằng “nhà lãnh đạo là người được sinh ra.nhân từ. Mọi quyết định xuất phát từ cấp quản trị cấp cao. . áp đặt chỉ tiêu buộc cấp dưới thực hiện và chú trọng đến việc kiểm tra. năng động. về nhân cách (thích nghi. Đây là hệ thống lãnh đạo độc đoán.

nhưng đáp ứng hợp lý các đòi hỏi của con người lại càng khó khăn hơn. đã thúc đẩy sự ra đời các lý thuyết tình huống ngẫu nhiên. nhất là trong việc xây dựng các mục tiêu chung của tổ chcws. họ có những đặc điểm và hoàn cảnh sống riêng để từ đó tạo nên một hệ thống các nhu cầu và động cơ làm việc của mình. sự thành công trong lãnh đạo phụ thuộc vào sự phù hợp giữa hành vi của nhà lãnh đạo với các nhân viên thuộc quyền và tình huống cụ thể. Hiểu rõ con người đã là một điều khó. Hiểu rõ con người trong hệ thống Đây là nội dung đầu tiên hết sức quan trọng mà người lãnh đạo phải nắm vững để có thể đưa ra các quyết định và lựa chọn đúng các phương pháp lãnh đạo.Hệ thống này chú trọng thông tin hai chiều: cấp trên truyền đạt cho cấp dưới. Nội dung lãnh đạo Để lãnh đạo.1. một tế bào của hệ thống. Khảo hướng này cho rằng lãnh đạo là một quá trình tác động. 77 .5 9. cấp trên hầu như hy vọng và tin tưởng hoàn toàn vào cấp dưới ở mọi vấn đề. * Lãnh đạo theo dạng ô cờ quản lý: do Robert Blake và Jane Môutn đề xuất: 4 phong cách cực đoan và 1 phong cách khả thi hữu hiệu nhất.9 1. nhưng còn phụ thuộc vào các yếu tố tình huống khác nhau chi phối. nhưng các quyết định tối hậu vẫn do cấp trên phát động.Thứ hai là khả năng có hạn của người lãnh đạo. và cấp dưới phản hồi thông tin lên trên.1 b3. mà tác động hỗ tương giữa người lãnh đạo và tình huống mới là điều quyết định. cũng như để xử lý các mối quan hệ của mình trong tập thể. Khảo hướng lý thuyết tình huống ngẫu nhiên trong lãnh đạo Xuất phát từ quan niệm cho rằng. của hệ thống. Mỗi con người là một thực thể.Trước hết do tính đa dạng về các nhu cầu của con người. . không chỉ do bản sắc hoặc tính cách và hành vi tác phong của người lãnh đạo. trong hệ thống.Thứ ba là việc đáp ứng các nhu cầu của từng người lại bị ràng buộc bởi các chi phối nhu cầu chung của cả hệ thống và của các hệ thống bên ngoài có liên quan. người lãnh đạo thường phải thực hiện các nội dung sau: 1. và đánh giá các thành tựu theo các mục tiêu đó. 1. Với hệ thống này. Cấp trên thường xuyên ghi nhận các ý kiến đóng góp của cấp dưới. Lý do là: .9 Quan tâm đến con người 5. đồng thời bàn bạc thảo luận giữa các cấp quản trị để lấy ý kiến chung.  Hệ thống 4: Lãnh đạo kiểu tham gia theo nhóm (hiệu quả nhất).1 Quan tâm đến công việc 9. .2. 1.2.

các giải pháp khác nhau được đem so sánh và người ta đi tới các quyết định hoàn hảo nhất. Xây dựng nhóm làm việc Trong điều kiện hoạt động với qui mô đông người. việc phân cấp và phân công quản lý là một tất yếu khách quan. Trong các quyết định lãnh đạo.3. vì nó còn tuỳ thuộc vào diễn biến xảy ra trong nội bộ hệ thống cũng như môi trường đầy biến động ở bên ngoài. mỗi phân hệ và nhóm này bao gồm một số người hoạt động theo cùng một nhóm chức năng nghiệp vụ. Chất lượng của mỗi quyết định. rất khó lường hết để xử lý có hiệu quả.Thứ tư. hiệu quả và hiệu lực của mỗi quyết định là các tiêu thức đánh giá chất lượng và uy tín của người lãnh đạo. 1. Dự kiến các tình huống và tìm cách ứng xử tốt Quá trình lãnh đạo hệ thống hoạt động là quá trình hướng tới mục tiêu. ngắn hạn và tức thời. thì khó có thể đem lại kết quả hoạt động chung tốt đẹp cho cả hệ thống. mà tương lai thì người lãnh đạo khó có thể tự khẳng định được. có quyết định dài hạn. chính sự tác động trong nhóm cũng làm cho nhu cầu và động cơ của mỗi người bị tác động nhất định. dựa theo tất cả các yếu tố trong tất cả các trường hợp có thể xảy ra.3. cho nên người lãnh đạo không thực hiện tốt nội dung này thì khó có thể đưa hệ thống giành lấy các mục tiêu mong muốn. con người trong hệ thống lại bị phân tách theo những nhóm có tính độc lập tương đối trong hệ thống.. Có nhiều cách phân loại quyết định:  Theo tốc độ phản ứng khi ra quyết định có: . Quyết định là hành vi sáng tạo của người lãnh đạo nhằm định ra chương trình.2. nghĩa là chúng làm lại điều mà người ta đã làm trước đây trong những trường hợp tương tự. Các sự việc diến ra. chiến thuật và tác nghiệp. Đưa ra các quyết định lãnh đạo thích hợp Sản phẩm của người lãnh đạo suy tới cùng là các quyết định. Nó làm nổi bật các trạng thái sáng tạo về việc giải quyết các vấn đề và cho phép cân nhắc các vấn đề với một phương pháp suy nghĩ logic. viễn cảnh trong tương lai. căn cứ vào thực tế khả năng.2. Trong mỗi hệ thống thông thường đều được phân chia thành những phân hệ và nhóm nhỏ. . vì nó buộc người ra quyết định phải vận dụng tất cả các khả năng tâm trí để lựa chọn. Giao tiếp và đàm phán Quá trình lãnh đạo là quá trình tiếp xúc và làm việc với con người thông qua hoạt động giao tiếp và đàm phán. Vai trò của chức lãnh đạo trong tổ chức 78 . Cho nên điều có thể thực hiện là người lãnh đạo phải tỉnh táo vạch ra mọi tình huống có thể xảy ra. mỗi phân hệ này nếu không được tổ chức tốt và không được hình thành mối dây liên hệ chặt chẽ với các nhóm và phân hệ khác.5.Quyết định lý giải: dựa trên sự nghiên cứu và sự phân tích có hệ thống một vấn đề. tính chất hoạt động của các bộ phận và cá nhân trong hệ thống nhằm đạt tới mục tiêu đã định.2.  Theo thời gian thực hiện. trung hạn. Mỗi nhóm. 1. 1. một loại quyết định rất quan trọng để tiến hành lãnh đạo là việc lựa chọn phương pháp lãnh đạo. Việc ra quyết định trực giác khá dễ dàng nhưng nó dễ phạm sai lầm vì các quyết định trực giác thường giữ chân con người lại trong quá khứ và chỉ cung cấp cho con người ít khả năng đề ra được cái mới hay cải tiến những phương pháp hiện có. 1.2.2. đối chiếu với mục đích và mục tiêu mong muốn. nhờ đó mà giảm bớt được các nhầm lẫn.Quyết định trực giác: xuất phát từ trực giác của người ra quyết định mà không cần tới lý trí và sự phân tích can thiệp vào.4. cơ hội và nguồn lực có thể có được để đối phó với mọi tình huống.  Theo tính chất quan trọng. Đôi khi các quyết định này được căn cứ vào các quyết định trước đó. đây là nguyên tắc chuyên môn hoá trong quản lý. 1. có quyết định chiến lược.

Việc lãnh đạo giỏi không những mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa quan trọng góp phần đưa nền kinh tế đất nước nhanh chóng phát triển. vì con người thường phức tạp và không phải lúc nào cũng ứng xử một cách hợp lý. nhà quản trị phải tìm ra cách làm tốt nhất để dạy cho công nhân. 2. Quan điểm này được xây dựng trên nhận thức là bản chất chủ yếu của người lao động trong xí nghiệp là lười biếng và các nhà quản trị hiểu biết về công việc hơn công nhân. ra lệnh. và dùng các kích thích về kinh tế như tiền lương và tiền thưởng để động viên công nhân làm việc. vì suy cho cùng con người với tư cách vừa là chủ thể vừa là đối tượng của quản trị kinh doanh là nhân tố bên trong quyết định sự thành bại của một tổ chức. Taylor cho rằng một trong những công việc quan trọng mà các nhà quản trị phải làm là bảo đảm công nhân sẽ thực hiện những công việc thường xuyên lặp đi lặp lại một cách nhàm chán nhưng với hiệu quả cao nhất. khen thưởng cấp dưới. Họ thực hiện nhiệm vụ đó thông qua nỗ lực làm việc của nhân viên mà họ phụ trách. và bản thân họ cũng không có gì để đóng góp cho xí nghiệp ngoài sức lao động của mình. Hiệu quả sẽ tăng trong hai trường hợp: . 2. Thực tiễn quản trị tại nhiều xí nghiệp cho thấy quan điểm này không phải là không đúng. mọi nhà quản trị đều phải biết cách động viên và lãnh đạo nhân viên.1. 2. Các lý thuyết quản trị dành nhiều công sức để giải thích các động cơ bên trong thúc đẩy con người làm việc và tuỳ theo sự giải thích các động cơ đó mà lý thuyết quản trị đã có những ý kiến khác nhau nhằm đạt được sự đóng góp tối đa của con người vào sự nghiệp chung. Đây là một công việc khó khăn.Tăng kết quả với chi phí không đổi. Vì vậy.mềm)công tác điều hành giúp cho người lao động phát huy năng lực và nhiệt tình đóng góp vào mục tiêu chung. với phong cách lãnh đạo (cứng. Đặc biệt rất khó để hiểu một cách chính xác tại sao con người hăng hái làm việc. Với hệ thống các biện pháp khác nhau tác động lên những động cơ và hành vi con người. Lý thuyết cổ điển Do Taylor và các tác giả trong trường phái lý thuyết quản trị khoa học nêu lên vào đầu thế kỷ XX.Khi chúng ta so sánh giữa kết quả đạt được với chi phí để thực hiện sẽ có khái niệm là hiệu quả. để tập thể đoàn kết. tổ chức truyền đạt và thực hiện các quyết định bằng cách giao việc.Giảm chi phí mà vẫn giữ nguyên kết quả. CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Nhà quản trị có trách nhiệm đưa tổ chức mà họ phụ trách hoàn thành mục tiêu của tổ chức đó. Chức năng lãnh đạo có liên quan đến việc ra quyết định.Chi phí. Muốn đạt được cả hai điều đó đòi hỏi phải biết cách quản trị. tích cực hoá thái độ và tinh thần làm việc của người lao động. nhờ đó thực hiện được nhiệm vụ. không biết cách quản trị lãnh đạo cũng đạt được kết quả nhưng hiệu quả sẽ đạt thấp. Hiệu quả = Kết quả . đó là những yếu tố liên quan trực tiếp đến năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chức năng lãnh đạo tạo điều kiện để các bộ phận của bộ máy liên kết lại với nhau. Để đảm bảo điều đó. Thực chất của chức năng điều hành là tác động lên con người. người lao động chỉ có thể được động viên bằng các phần thưởng kinh tế. . tổ chức và kiểm tra sẽ không hoàn thành tốt nếu nhà quản trị không hiểu được và không phát huy được yếu tố con người. quan điểm cổ điển về sự động viên đã được chứng minh là không phải lúc nào cũng chính xác. Tuy nhiên. mục tiêu chung. động viên. và sự kích thích bằng tiền bạc thường cũng đưa lại làm việc tích cực. Tất cả các chức năng của quản trị kinh doanh như lập kế hoạch.2. Lý thuyết tâm lý xã hội hay quan hệ con người 79 . hoạt động của các bộ phận ăn khớp nhau.

Các yếu tố đó là chính sách của xí nghiệp. Từ sự phân tích về các nhu cầu này của con người. đôn đốc. và có khả năng sáng tao trong công việc. Điều mà Mc Gregor gọi là bản chất của con người. nhu cầu xã hội. bản chất Y là bản chất thứ hai. và tạo điều kiện cho người lao động cảm thấy hãnh diện về sự hữu ích và quan trọng của họ trong công việc chung. Lý thuyết động viên của Herzberg Herzberg đã chia các biện pháp quản trị thành hai loại: yếu tố bình thường và yếu tố động viên. Ouchi cho rằng trong thực tế. Ngược lại. 2. lương bổng. Maslow cho rằng nếu muốn động viên con người làm việc. quan tâm nhiều hơn đến các nhóm không chính thức trong xí nghiệp. mọi người lao động đều có thể lao động một cách hăng hái. Gregor cho rằng bản chất X là bản chất thứ nhất. sự giám sát. không muốn nhận trách nhiệm.3. sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm. Những biện pháp mà nhà quản trị có thể động viên cho người lao động theo lý thuyết tâm lý xã hội là cho người lao động nhiều tự do hơn để làm các quyết định liên quan đến công việc được giao. và chỉ làm việc khi bị người khác bắt buộc. thường xuyên đôn đốc và kiểm tra. Gregor Giáo sư Douglas Mc Gregor đưa ra lý thuyết về hai bản chất khác nhau của con người để làm cơ sở cho sự động viên. Các yếu tố bình thường là những biện pháp của nhà quản trị không đem lại sự hăng hái hơn trong khi làm việc.3. nhưng nếu không có. Lý thuyết này cũng cho thấy rằng con người cũng kém sự hăng hái khi phải thường xuyên thực hiện những công việc nhàm chán và đơn điệu. thì người lao động sẽ bất mãn và làm việc kém hăng hái. nhưng nếu không có. không bị tai hoạ. Lý thuyết của Mc Gregor đã bị một giáo sư người Nhật là William Ouchi phản bác.. Gregor cho rằng phải tuỳ theo bản chất X hay Y của người lao động để áp dụng các biện pháp động viên. nhà quản trị nên nhấn mạnh đến các yếu tố kích thích bằng vật chất.)..1. nhu cầu tôn trọng và nhu cầu tự thể hiện hay hoàn thiện bản thân.. Đối với người có bản chất X. Lý thuyết về bản chất con người của Mc. thì họ vẫn làm việc bình thường. giao phó trách nhiệm cho họ.Lý thuyết về quan hệ con người cho thấy rằng: những quan hệ xã hội trong lúc làm việc đã có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm sự hăng hái làm việc của công nhân. giao phó công việc cụ thể. Từ nhận thức đó. 2.. nhà quản trị phải hiểu rõ nhu cầu đang cần thoả mãn của con người và tạo điều kiện cho họ thoả mãn nhu cầu đó. Lý thuyết hiện đại 2. nhà quản trị nên dành nhiều quyền quyết định trong công việc. điều kiện làm việc. Người có bản chất X là người không thích làm việc.. biết tự kiểm soát để hoàn thành mục tiêu.3. Trái lại. quyền lợi xí nghiệp. quan hệ với cấp trên. 80 . nhu cầu an toàn ( yên ổn. người có bản chất Y là người ham thích làm việc. và thái độ lao động đó tuỳ thuộc vào cách thức họ được đối xử trong thực tế.3. Lý thuyết của Maslow Theo Maslow. các nhà lý thuyết tâm lý xã hội cho rằng các nhà quản trị có thể động viên con người bằng cách thừa nhận nhu cầu xã hội của họ. tạo điều kiện cho họ phát triển. và cho họ được làm những công việc thích thú hoặc có ý nghĩa. Các yếu tố động viên là những biện pháp quản trị có tác dụng thúc đẩy người lao động làm việc hăng hái hơn. Các yếu tố đó là sự thừa nhận và trân trọng sự đóng góp của nhân viên. thông tin nhiều hơn cho người lao động biết các kế hoạch và hoạt động của xí nghiệp.2.). nhà ở. lười biếng trong công việc. 2. tôn trọng sáng kiến của họ. thì chỉ có thể gọi là thái độ lao động con người. nhiệt tình nếu họ được tham gia vào các quyết định trong xí nghiệp. trong mỗi con người đều có 5 nhu cầu: vật chất (ăn. không có người lao động nào hoàn toàn thuộc về bản chất X hay Y một cách tự nhiên. và tạo điều kiện để họ chứng tỏ năng lực hơn là kiểm tra. và được xí nghiệp quan tâm đến các nhu cầu của họ. Qua kinh nghiệm của người Nhật.3. Trong tác phẩm nhan đề là lý thuyết Z. uống. đối với người có bản chất Y.

mỗi bộ phận khi sử dụng quyền hạn của mình phải có trách nhiệm về việc sử dụng các quyền hạn đó. 3. Phương pháp hành chính Các phương pháp hành chính là các phương pháp tác động dựa vào mối quan hệ tổ chức. (2) Khi sử dụng phương pháp hành chính phải gắn chặt quyền hạn và trách nhiệm của người ra quyết định. nó biểu hiện thành mối quan hệ giữa quyền uy và phục tùng.Mức độ thứ hai là làm việc một cách hăng hái khi được động viên bằng những biện pháp gọi là yếu tố động viên mà nếu không có. Vai trò của phương pháp hành chính trong quản trị rất to lớn. * Tóm lại. Sử dụng phương pháp hành chính đòi hỏi các cấp quản trị phải nắm vững những yêu cầu sau: (1) Quyết định hành chính chỉ có hiệu quả cao khi quyết định có căn cứ khoa học. Mỗi cán bộ. đòi hỏi mọi người phải chấp hành nghiêm ngặt. kỷ luật của hệ thống quản lý. Động lực đó càng lớn nếu nhận thức đầy đủ và kết hợp đúng đắn các lợi ích tồn tai khách quan trong hệ thống. không có phương pháp hành chình thì không thể quản lý hệ thống có hiệu quả. nếu vi phạm sẽ bị xử lý kịp thời.1. khi quyết định phải hiểu rõ tình hình thực tế. Tác động thông qua lợi ích kinh tế chính là tạo động lực thúc đẩy con người tích cực hoạt động. khâu nối các phương pháp quản lý khác lại và giải quyết các vấn đề đặt ra trong hệ thống nhanh chóng.1. các phương pháp hành chính là hoàn toàn cần thiết. và nếu những biện pháp được gọi là yếu tố bình thường không được thoả mãn. Tập hợp đủ thông tin. * Ý nghĩa của lý thuyết này là lưu ý các nhà quản trị đừng lẫn lộn giữa những biện pháp không có giá trị động viên và những biện pháp thực sự có tác dụng động viên con người trong lao động. mang tính bắt buộc. họ sẽ làm việc một cách bình thường. nếu sai thì tổn thất càng lớn. để cho đối tượng bị quản lý tự lựa chọn phương án hoạt động hiệu quả nhất trong phạm vi hoạt động của họ. thích đáng. Từ đó sẵn sàng bổ sung các biện pháp phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực. Nhà quản trị chỉ ra quyết định trên cơ sở có các đảm bảo về thông tin. nắm vững tình huống cụ thể. 81 . Phương pháp kinh tế Phương pháp kinh tế là phương pháp tác động gián tiếp vào đối tượng quản lý thông qua các lợi ích kinh tế. Ngoài ra. Khi đưa ra một quyết định hành chính phải cân nhắc. phạm vi tác động của quyết định càng rộng. Các phương pháp lãnh đạo 3. tính toán đầy đủ các lợi ích và các khía cạnh tiêu cực có thể diễn ra khi quyết định được thi hành. Nó xác lập trật tự kỷ cương làm việc trong hệ thống.Từ sự phân tích đó. Herzberg lưu ý các nhà quản trị hai mức độ khác nhau của thái độ lao động mà nhân viên có thể có: . được luận chứng đầy đủ về mọi mặt. 3.1. Các phương pháp hành chính trong quản lý chính là cách tác động trực tiếp của nhà quản trị lên tập thể những con người dưới quyền bằng các quyết định dứt khoát. tính toán đến mọi lợi ích. Về phương diện quản lý. Điều đó cũng tương tự như việc quản lý một đất nước mà không có luật pháp thì không sao quản lý nổi.2. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 3.1. . Bất kỳ hệ thống quản lý nào cũng hình thành mối quan hệ tổ chức trong hệ thống.Mức độ thứ nhất là làm việc một cách bình thường. nhân viên sẽ bất mãn và làm việc kém hăng hái. Ở cấp càng cao.

có ý nghĩa cao đẹp mà hệ thống thực hiện. tức là làm cho con người phân biệt được phải . tuyên truyền Phương pháp giáo dục là cách thức tác động vào nhận thức và tình cảm của con người trong hệ thống. + Giáo dục tổ chức kỷ luật. chiến lược phát triển của hệ thống. * Nội dung giáo dục: + Giáo dục. 3. bao gồm các tài liệu. (2) Thực hiện sự phân cấp đúng đắn giữa các cấp quản lý. Các phương pháp giáo dục dựa trên cơ sở vận dụng các quy luật tâm lý. + Vạch rõ các khó khăn trở ngại mà hệ thống phải chấp nhận để mọi người trong hệ thống không dao động trước mọi biến động của thời cuộc. đây là một trong những bí quyết thành công của nhiều nhà quản trị. vừa sâu sát đến từng người lao động. lợi hại. vừa nhẹ nhàng. quan hệ thị trường.trái. Các phương pháp giáo dục thường xuyên sử dụng kết hợp với các phương pháp khác một cách uyển chuyển. chương trình huấn luyện. các hoạt động cộng đồng trong hệ thống.Đặc điểm của các phương pháp kinh tế là tác động lên đối tượng quản lý không phải bằng cưỡng bức hành chính mà bằng lợi ích. tuyên truyền. nhằm nâng cao tính tự giác và nhiệt tình lao động của họ trong việc thực hiện nhiệm vụ. vận động. (3) Cán bộ quản lý phải có đủ trình độ và năng lực về nhiều mặt. chủ trương. Điều đó giúp người lãnh đạo giảm được nhiều việc điều hành... cần chú ý một số vấn đề như sau: (1) Phải hoàn thiện hệ thống các đòn bẩy kinh tế.sai. tức là nêu mục tiêu nhiệm vụ phải đạt được. + Các sinh hoạt. * Hình thức giáo dục: + Các hình thức truyền thông. chiến lược của hệ thống. Phương pháp lãnh đạo hiện đại 82 . những phương tiện vật chất có thể huy động để thực hiện nhiệm vụ. đúng . linh hoạt.ác. đưa ra những điều kiện khuyến khích về kinh tế. + Các hình thức vận động. thói quen làm việc tuỳ tiện vô tổ chức. ý đồ. đôn đốc chi ly.. ý đồ.. Các phương pháp giáo dục có ý nghĩa lớn trong quản lý vì đối tượng của quản lý là con người . là tổng hoà của nhiều mối quan hệ.một thực thể năng động. chủ trương.tiền tệ. giáo dục cá biệt trong hệ thống. thiện .1. nâng cao năng lực vận dụng các quan hệ hàng hoá . 3.3. không bi quan chán nãn lúc khó khăn. tuyên truyền giải thích cho mọi người trong hệ thống hiểu rõ mục tiêu.1. Đặc trưng của phương pháp này là tính thuyết phục. sự hoà đồng hỗ trợ và bảo về lẫn nhau giữa các con người trong hệ thống. lòng ghen ghét đố kỵ.). từ đó nâng cao tính tự giác làm việc và sự gắn bó với hệ thống. kiểm tra. Các phương pháp kinh tế mở rộng quyền hành động cho cá nhân và cấp dưới. vận động. tư tưởng phục ngoại sai trái. đẹp .4. để từ đó giúp cho con người quyết tâm phấn đấu thực hiện các mục tiêu.xấu. + Xoá bỏ các luồng tư tưởng và các thói quen tâm lý xấu gây hại cho sự hoạt động và phát triển của hệ thống (lối sống thực dụng cá nhân vị kỷ. vụn vặt mang tính chất sự vụ hành chính. nâng cao ý thức kỷ luật tự giác của con người. đồng thời cũng tăng trách nhiệm kinh tế của họ. Để sử dụng có hiệu quả phương pháp kinh tế. Phương pháp giáo dục.

83 . Tuy nhiên với phong cách này nhà quản trị sẽ triệt tiêu tính sáng tạo của mọi người trong tổ chức. . MT: hoàn cảnh môi trường của tổ chức. nhất trí trong tập thể.2. . khi cần phải giải quyết những vấn đề khẩn cấp và cần giữ bí mật. Phong cách lãnh đạo chuyên quyền . Phong cách lãnh đạo dân chủ .Nhà quản trị có phong cách làm việc dân chủ rất quan tâm thu hút tập thể tham gia thảo luận để quyết định các vấn đề của đơn vị. Các phong cách lãnh đạo .2.Nhược điểm: phong cách này có thể làm chậm quá trình ra quyết định dẫn đến mất thời cơ. Trong các tổ chức khác. không được thảo luận hay bàn bạc gì thêm.Phong cách này chỉ có thể áp dụng có hiệu quả đối với những đơn vị có các mục tiêu độc lập. 3.Phong cách lãnh đạo tự do có ưu điểm là tạo ra khả năng chủ động sáng tạo tối đa cho con người.2. . Phong cách lãnh đạo tự do . kinh nghiệm. CV: đặc điểm của công việc. thay thế lao động quản lý thủ công bằng các trang thiết bị tính toán điện tử tự động.Là phong cách lãnh đạo mà trong đó nhà quản trị chỉ dựa vào kiến thức.Phong cách lãnh đạo dân chủ phát huy được tính sáng tạo của đội ngũ nhân lực và tạo được bầu không khí phấn khởi.Với khả năng và trình độ ngày càng cao của đội ngũ nhân lực.1. rõ ràng và có đội ngũ nhân lực có kỹ năng và ý thức kỷ luật cao.Đó là các phương pháp lãnh đạo dựa vào việc sử dụng phổ biến và có hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại trong quản lý. thường chỉ xác định các mục tiêu cho đơn vị mà mình phụ trách rồi để cho các cấp dưới tự do hành động để đi đến mục tiêu. . .Nhà quản trị có phong cách này tham gia rất ít vào công việc tập thể. Về đại thể có thể phân biệt 3 phong cách sau đây: 3. phong cách dân chủ ngày càng được sử dụng rộng rãi và trở thành phong cách làm việc có hiệu quả nhất đối với nhà quản trị ở hết các tổ chức. 3. .Phong cách lãnh đạo chuyên quyền cần thiết khi tổ chức hay bộ phận mới thành lập. chỉ nên sử dụng phong cách tự do khi thảo luận những vấn đề nhất định mà thôi.2.2. thực hiện rộng rãi chế độ uỷ quyền. . MT) CN: đặc điểm của con người bị lãnh đạo. CV.Có tác giả cho rằng phong cách lãnh đạo còn phụ thuộc vào 3 yếu tố theo công thức sau: LĐ = f (CN.Phong cách lãnh đạo của nhà quản trị là đặc điểm cá nhân nhà quản trị thể hiện trong việc áp dụng các phương pháp lãnh đạo vào con người. mà hiện nay đó là xu hướng đưa tin học và toán kinh tế vào công tác quản lý. khi có nhiều mâu thuẫn và xung đột phát sinh trong hệ thống.3. . đặc biệt là các doanh nghiệp. Tuy nhiên nó dễ đưa tập thể tới tình trạng vô chính phủ và đổ vỡ. quyền hạn của mình để tự đề ra các quyết định rồi bắt buộc cấp dưới phải thực hiện nghiêm chỉnh.Phong cách lãnh đạo chuyên quyền có ưu điểm là giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và giữ được bí mật ý đồ. 3.

lý thuyết về hai loại yếu tố của Herzberg có đúng lắm không? 8.Trình bày vai trò của công tác lãnh đạo. Bạn có đồng ý rằng không thể có một lãnh đạo nào tốt nhất cho mọi tình huống không? Theo bạn. Trình bày và nhận xét về động cơ thúc đẩy của thuyết phân cấp 5 nhu cầu của Maslow? 7. điều hành? 4.Trình bày khái niệm lãnh đạo. để chọn cách thức lãnh đạo thích hợp. phân biệt lãnh đạo và quản trị? 2. Theo kinh nghiệm của bạn.CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Có những phương pháp nào để lãnh đạo con người trong tổ chức ? Phương pháp nào là quan trọng nhất ? Vì sao? 6. nhà quản trị nên căn cứ vào những yếu tố nào? 9. 84 . “Tất cả những nhà quản trị đều có khả năng lãnh đạo.Phân tích các đặc điểm của công tác lãnh đạo. Bạn có đồng ý với điều này không? Hãy giải thích lý do. điều hành? 3. Lãnh đạo bao gồm các nội dung nào? Nội dung nào là quan trọng nhất? Vì sao? 5. nhưng không phải mọi nhà lãnh đạo đều có khả năng quản trị”.

thoải mái trong tổ. nhận xét thế nào về hai phong cách quản trị trên (đặc điểm. ưu nhược điểm của mỗi phong cách)? 2. anh buông lỏng kỷ luật và cho phép nhân viên làm việc theo ý thích của mình. Trọng ít khi quan tâm đến ý kiến của họ. được mọi người yêu mến là điều quan trọng hơn cả. Nếu là cán bộ quản lý. Anh (chị) có đánh giá. Khi cấp dưới hỏi ý kiến.NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG Tình huống 1: Bạn muốn nhân viên của mình chủ động và sáng tạo trong công việc nhưng họ cứ “ỳ” ra. sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Câu hỏi thảo luận: 1. Anh luôn làm việc tích cực và là người rất nhạy bén. không bàn cãi gì hết. Trọng luôn tự tin vào năng lực của mình và anh thực sự khó chịu khi ai đó góp ý cho mình. Làm thế nào để tạo ra uy tín trong tập thể công ty và hiểu rõ mọi người hơn? Tình huống 3: Trọng làm việc ở phòng kỹ thuật đă 5 năm. Bình là tổ trưởng tổ bảo vệ của một khách sạn. Trọng muốn nhân viên thực hiện mọi yêu cầu của anh. Với anh. ra lệnh và đòi hỏi mọi người phải tuân phục. anh chị sẽ sử dụng phong cách quản trị nào? 85 . Làm thế nào để họ quan tâm đến sự thành công chung của công ty? Tình huống 2: Bạn mới thành lập công ty và tuyển nhân viên. anh thường trả lời :"cứ làm theo cách của cậu". Để tạo không khí làm việc vui vẻ. anh ta cảm thấy mình có nhiều quyền lực. Trong cương vị mới. Anh không bao giờ tỏ ra mình là sếp mà luôn hòa nhập với mọi người. Trọng được đề bạt lên làm trưởng phòng kỹ thuật. anh quát nạt. Anh luôn để nhân viên cùng tham gia ra quyết định. Mặc dù các nhân viên trong phòng đều là những người thông minh và có kinh nghiệm. Vì những thành tích xuất sắc.

Trình bày được nội dung cần kiểm tra và các phương pháp thích hợp để kiểm tra. bao gồm sự vật. Nó đối phó với mọi sự . trên cơ sở đó phát hiện ra sự sai lệch và nguyên nhân của sự sai lệch đó.Trên cơ sở những nhận thức trên. Bản chất của kiểm tra . họ phải đưa ra một chương trình cho hoạt động điều chỉnh và thực hiện chương trình nhằm đi tới kết quả mong muốn.Hiểu và biết cách vận dụng công tác kiểm tra trong thực tế để các hoạt động theo kế hoạch được thực hiện một cách có hiệu quả.2. Vòng liên hệ ngược của kiểm tra. 1.1. so sánh các kết quả này với các tiêu chuẩn.1. . hệ thống kiểm tra dự báo sẽ giám sát ngay đầu vào của hệ thống và quá trình thực hiện để khẳng định xem những đầu vào và cả quá trình đó có đảm bảo cho hệ thống thực hiện kế hoạch hay không. Nếu không thì những đầu vào hoặc quá trình trong hệ thống sẽ được thay đổi để thu được kết quả mong muốn. Theo hệ thống này. Sinh viên có thể phấn đấu rèn luyện để trở thành những nhà quản trị giỏi trong tương lai. so sánh nó với những tiêu chuẩn đã xây dựng.1. 1. MỤC ĐÍCH VÀ HÌNH THỨC CỦA KIỂM TRA 1. .1. sinh viên có thể: .Kiểm tra là hệ thống phản hồi dự báo: Ngược lại với hệ thống phản hồi về kết quả của các hoạt động. để thực hiện những điều chỉnh cần thiết. Khái niệm và bản chất của kiểm tra 1. Khái niệm Theo H.Hệ thống phản hồi về kết quả của các hoạt động: Thông thường. Nó có nhiệm vụ vạch ra những khuyết điểm và sai lầm để sửa chữa. cơ chế kiểm tra trong quản trị được xây dựng theo nguyên tắc của hệ thống phản hồi. CHỨC NĂNG KIỂM TRA Mục tiêu: Sau khi nghiên cứu và học tập chương này. những nguyên tắc đã được ấn định hay không. Mục tiêu Đo lường So sánh Điều chỉnh Đề ra biện pháp điều chỉnh Tìm lý do chênh lệch Xác định chênh lệch Sơ đồ 5. ngăn ngừa sự vi phạm. 86 . các nhà quản trị tiến hành đo lường kết quả thực tế.1. con người và hành động”.Chương 5. xác định và phân tích các sai lệch. Sau đó.Giải thích được quan điểm và ý nghĩa của công tác kiểm tra trong doanh nghiệp. đồng thời đề ra các giải pháp cho một chương trình hành động nhằm khắc phục sự sai lệch để đảm bảo cho doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đã định”. KHÁI NIỆM.Fayol “trong kinh doanh. Với tư cách một chức năng quản trị. kiểm tra là việc kiểm chứng xem mọi việc có thực hiện theo kế hoạch đã được vạch ra và theo những chỉ thị. . kiểm tra được hiểu là: “quá trình xác định thành quả đạt được trên thực tế. .

Bảo đảm kết quả đạt được phù hợp với mục tiêu của tổ chức.. phân hệ cụ thể của doanh nghiệp . tiện nghi. bộ phận. công sức của mọi người để gia tăng năng suất và đem lại lợi nhuận cao.Kiểm tra bộ phận: Là kiểm tra đối với từng lĩnh vực. 1. Những tiêu chuẩn chỉ đạo hoạt động đang diễn ra được rút ra từ những phần mô tả công việc và từ những chính sách được hình thành từ chức năng lập kế hoạch. chủng loại. .. . chỉ huy. . cơ sở vật chất.3.Làm sáng tỏ và đề ra những kết quả mong muốn chính xác hơn theo thứ tự quan trọng. theo chủ thể tiến hành kiểm tra. sản phẩm tài nguyên. theo mức độ tổng quát của nội dung kiểm tra. . .Phát hiện kịp thời những vấn đề và những đơn vị bộ phận chịu trách nhiệm để sửa sai. Việc kiểm tra trong hoạt động được thực hiện chủ yếu bằng những hoạt động giám sát của những nhà quản trị. 1. 1.Kiểm tra trong hoạt động: Là theo dõi các hoạt động đang diễn ra để đảm bảo chắc chắn rằng mọi cái đều hướng đến các mục tiêu. quyền hành và trách nhiệm. có các hình thức kiểm tra cơ bản đó là: .Kiểm tra trước hoạt động: Hình thức kiểm tra này dùng để đảm bảo nguồn lực cần thiết cho một hoạt động nào đó đã được ghi vào ngân sách và được chuẩn bị đầy đủ cả về số lượng. . theo tần suất của các cuộc kiểm tra.2. kiểm tra bao gồm những dạng cơ bản đó là: .1.Kiểm tra sau hoạt động: Là hình thức kiểm tra.3.2. Các hình thức kiểm tra Các hình thức kiểm tra rất đa dạng và có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau như quá trình hành động.Bảo đảm các nguồn lực của tổ chức được sử dụng một cách hữu hiệu. Hệ thống kiểm tra dự báo. .3. kế hoạch của doanh nghiệp một cách tổng thể .2.Xác định và dự đoán những chiều hướng chính và những thay đổi cần thiết trong các vấn đề như: thị trường.Kiểm tra cá nhân: Kiểm tra đối với những con người cụ thể trong doanh nghiệp 87 .Phổ biến những chỉ dẫn cần thiết một cách liên tục để cải tiến sự hoàn tất công tác tiết kiệm thời gian. Theo mức độ tổng quát của nội dung kiểm tra Theo cách phân loại này.Kiểm tra toàn bộ: Nhằm đánh giá việc thực hiện mục tiêu. chất lượng và đến nơi quy định. . Mục đích của kiểm tra . . đo lường kết quả cuối cùng của hoạt động 1.Đầu vào Quá trình thực hiện Đầu ra Hệ thống kiểm tra Sơ đồ 5.Phác thảo các tiêu chuẩn tường trình báo cáo để loại bớt những gì ít quan trọng hay không cần thiết.Làm đơn giản hoá các vấn đề uỷ quyền. Xét theo quá trình hoạt động Theo tiêu chí này.

Với việc đánh giá các hoạt động. tuy nhiên thông tin để kiểm tra tiến trình thực hiện một chương trình marketing sẽ khác nhiều so với thông tin cần thiết để kiểm tra một kế hoạch sản xuất. Thay đổi là thuộc tính tất yếu của môi trường. Các kế hoạch và chương trình đều có những đặc trưng thống nhất. kỹ xảo để hoàn thành các mục tiêu. 2. chiến lược. . các nhà quản trị có thể kiểm soát được những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp . chương trình và dự án. mục tiêu.Tạo điều kiện để thực hiện một cách thuận lợi các chức năng uỷ quyền. Theo mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng kiểm tra .3. Nhờ kiểm tra các nhà quản trị sẽ nắm được bức tranh toàn cảnh về môi trường và có những phản ứng thích hợp trước các vấn đề và cơ hội thông qua việc phát hiện kịp thời những thay đổi đang và sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. với mọi cấp. kiểm tra khẳng định những giá trị nào sẽ quyết định sự thành công của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. mọi đối tượng. Nhờ kiểm tra.Kiểm tra định kỳ: Là kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch đã định trong từng thời gian và tập trung vào một số chức năng quản trị .4. kế hoạch với hiệu quả cao.Tự kiểm tra là việc phát triển những nhà quản trị và nhân viên có năng lực và ý thức kỷ luật cao. Thông qua hệ thống kiểm tra.Kiểm tra nhằm đảm bảo cho các kế hoạch được thực hiện với hiệu quả cao nhờ việc chủ động phát hiện kịp thời những sai lầm trước khi chúng trở nên nghiêm trọng. các nhà quản trị phải nắm được diễn biến của quá trình thực hiện kế hoạch. tính phù hợp của các phương pháp mà cán bộ quản trị đã và đang sử dụng để đưa doanh nghiệp tiến tới mục tiêu của mình. kỹ năng.2. tính tối ưu của cơ cấu tổ chức quản trị.Kiểm tra giúp doanh nghiệp theo sát và đối phó với sự thay đổi của môi trường. chúng ta có các loại kiểm tra đó là: . Kiểm tra phải mang tính đồng bộ 88 .1. chỉ huy và thực hiện chế độ trách nhiệm cá nhân. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA Kiểm tra là nhu cầu cơ bản nhằm hoàn thiện các quyết định trong quản trị.Kiểm tra tạo tiền đề cho quá trình hoàn thiện và đổi mới. Kiểm tra thẩm định tính đúng sai của đường lối.Kiểm tra nhằm đảm bảo thực thi quyền lực quản trị của những người lãnh đạo doanh nghiệp. chuẩn mực cho hành vi của các nhân viên trong doanh nghiệp. kiểm tra giúp cho các nhà quản trị bắt đầu lại chu trình cải tiến mọi hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc xác định những vấn đề và cơ hội cho doanh nghiệp.3. 3. Kiểm tra phải theo kế hoạch Hệ thống kiểm tra cần phải phản ánh các kế hoạch mà chúng theo dõi.3. quy tắc. Đồng thời. .Kiểm tra đột xuất: Là kiểm tra không theo định kỳ định sẵn . 3.Kiểm tra là hoạt động kiểm tra của lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ chuyên nghiệp đối với đối tượng quản lý . Theo tần suất của các cuộc kiểm tra Với cách phân loại này. kế hoạch. .1. Điều đó thể hiện hai mặt thống nhất và đa dạng của công tác kiểm tra trong quản lý. có khả năng giám sát bản thân và áp dụng thành thạo kiến thức. CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA Trong quá trình xây dựng các hệ thống kiểm tra và tiến hành công tác kiểm tra cần tuân theo các nguyên tắc sau đây: 3.Kiểm tra liên tục: Là giám sát thường xuyên trong mọi thời điểm. Những giá trị đó sẽ được tiêu chuẩn hoá để trở thành mục đích. Như vậy: . mọi khâu và mọi nội dung kiểm tra 1.

Nếu như thực hiện kiểm tra với những định kiến có sẵn sẽ không cho chúng ta có được những nhận xét và đánh giá đúng mức về đối tượng được kiểm tra. Kiểm tra phải công khai. đánh giá.3. . Ví dụ: các nhà quản trị cấp cao quan tâm tới các công việc kiểm tra tài chính. Kiểm tra phải phù hợp với tổ chức và con người trong hệ thống .Phải có một hệ thống kiểm tra cho phép tiến hành đo lường. nhưng người trực tiếp giám sát công việc quan tâm tới số giờ lao động.6. . khả năng và sự khéo léo của mình để hoàn thành công việc được giao.. điều chỉnh các hoạt động một cách có hiệu quả cả trong trường hợp gặp phải những kế hoạch thay đổi.Mockless: “Kiểm tra trong quản trị là cố gắng một cách có hệ thống để xác định các tiêu chuẩn so với mục tiêu kế hoạch.Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với vị trí công tác của cán bộ quản lý. 89 . Một hệ thống kiểm tra ngặt nghèo được áp dụng trong hệ thống mà cán bộ. .Trong quá trình kiểm tra cần quan tâm đến chất lượng hoạt động của toàn hệ thống chứ không phải chất lượng của từng bộ phận.Trong kiểm tra phải kết hợp nhiều hình thức và thủ thuật kiểm tra khác nhau đối với cùng một đối tượng kiểm tra.Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với đặc điểm của hệ thống. bảo đảm có người chịu trách nhiệm trước một hoạt động nào đó và chịu trách nhiệm điều chỉnh khi có sai lệch xảy ra.Cần quan tâm đến chất lượng của cả quá trình hoạt động chứ không chỉ đến kết quả cuối cùng của hoạt động. 3. .Hệ thống kiểm tra phải phản ánh cơ cấu tổ chức. khách quan. lượng nguyên vật liệu bị lãng phí. tiết kiệm Các kỹ thuật và cách tiếp cận kiểm tra được coi là có hiệu quả khi chúng có khả năng làm sáng tỏ nguyên nhân và điều chỉnh những sai lệch tiềm tàng và thực tế so với kế hoạch với mức chi phí nhỏ nhất. Kiểm tra phải linh hoạt. những hoàn cảnh không lường trước hoặc những thất bại hoàn toàn. chính xác Quá trình quản trị dĩ nhiên là bao gồm nhiều yếu tố chủ quan của nhà quản trị. 3. so sánh sự thực hiện với các tiêu chuẩn.5.Hệ thống kiểm tra phải đơn giản (các đầu mối kiểm tra càng ít càng tốt) tạo được tự do và cơ hội tối đa cho những người dưới quyền sử dụng kinh nghiệm. công nhân có trình độ và tay nghề cao. 3. Kiểm tra phải hiệu quả. Chẳng hạn. 4. Thông thường các nhà quản trị phải bỏ ra nhiều chi phí tốn kém cho công tác kiểm tra nhưng kết quả thu được do kiểm tra lại không tương xứng. Yêu cầu này đòi hỏi lợi ích của kiểm tra phải tương xứng với chi phí cho nó. Mặc dù yêu cầu này là đơn giản nhưng khó trong thực hành. không thể là sự phán đoán chủ quan.. đa dạng .. nhưng việc xem xét các bộ phận cấp dưới có làm tốt công việc hay không. một doanh nghiệp nhỏ sẽ cần một số công việc kiểm tra khác với một doanh nghiệp lớn. kết quả kiểm tra sẽ bị sai lệch và sẽ làm cho tổ chức gặp phải những tổn thất lớn. thiết kế hệ thống thông tin phản hồi.4.Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với trình độ của cán bộ công nhân và bầu không khí của hệ thống. xác định và đo lường mức độ sai lệch và thực hiện việc điều chỉnh để đảm bảo rằng mọi nguồn lực đã sử dụng một cách có hiệu quả nhất trong việc thực hiện mục tiêu”. . TIẾN TRÌNH KIỂM TRA Quá trình kiểm tra được phản ánh qua định nghĩa của Robert J. từng con người. 3. số sản phẩm sản xuất được. . Một doanh nghiệp có dây chuyền sản xuất hàng loạt có hệ thống kiểm tra khác hẳn với một doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm đơn chiếc. có quyền tham gia đáng kể vào quá trình ra quyết định sẽ có thể bị thất bại.

1. do sự đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ được tạo ra và do có vô vàn các kế hoạch. .Các mục tiêu của doanh nghiệp.Qua định nghĩa trên. Xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn vượt quá khả năng thực hiện rồi sau đó phải điều chỉnh hạ thấp bớt các tiêu chuẩn này là một điều nên tránh ngay từ đầu. các phân hệ và cá nhân. Các tiêu chuẩn của kiểm tra rất phong phú do tính chất đặc thù của doanh nghiệp.Các định mức kinh tế .Các tiêu chuẩn định tính (không thể hiện bằng các con số cụ thể) và định lượng (có thể biểu diễn bằng con số). đồng thời nắm vững kỹ thuật nhận định xem thực sự cấp dưới đang làm gì.1. bộ phận và con người. Mục tiêu là những tiêu chuẩn kiểm tra tốt nhất vì đó là thước đo sự thành công của các kế hoạch. Nếu nhà quản trị biết cách xác định tiêu chuẩn một cách thích hợp. lĩnh vực.2. . tập thể và doanh nghiệp phải thực hiện để đảm bảo cho toàn bộ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Các mục tiêu cần cố gắng thể hiện dưới dạng định lượng.Các tiêu chuẩn thực hiện chương trình: Đây là cơ sở để đánh giá việc thực hiện các chương trình mục tiêu như chương trình phát triển sản phẩm mới. bằng những chỉ tiêu cụ thể. . chương trình được xây dựng. 4. Khái niệm tiêu chuẩn kiểm tra Tiêu chuẩn kiểm tra là những chuẩn mực mà các cá nhân.kỹ thuật đối với quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm. chương trình thay đổi nhãn hiệu. là căn cứ đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành nghĩa vụ được giao của các tập thể. các bộ phận và con người.Các chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm và dịch vụ. Chính vì vậy. 4. chương trình cải tiến chất lượng sản phẩm. Tiến trình kiểm tra.1. Các dạng tiêu chuẩn kiểm tra . Xây dựng các tiêu chuẩn 4. đang đứng ở chỗ nào thì việc đánh giá kết quả thực hiện công việc tương đối dễ dàng. ta thấy quá trình kiểm tra gồm 3 giai đoạn: Xác định hệ thống tiêu chuẩn và lựa chọn phương pháp kiểm tra Đo lường và đối chiếu với tiêu chuẩn Sự thực hiện hoạt động có phù hợp với các tiêu chuẩn không? Không Có Không cần điều chỉnh Tiến hành điều chỉnh Sơ đồ 5. để tạo ra hiệu quả cho kiểm tra thì các tiêu chuẩn đề ra phải hợp lý và có khả năng thực hiện được trên thực tế.1.3. . 90 .

Việc đo lường chính xác kết quả thực tế sẽ mang lại những lợi ích rất lớn đó là: . phải xác định rõ trách nhiệm. số tiền thu được trên một tấn hàng bán được… Trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra cần chú ý tới một số yêu cầu: . vừa có lợi cho cá nhân.Các tiêu chuẩn về vốn: Đây là những chỉ tiêu đo lường sự thực hiện vốn đầu tư trong các doanh nghiệp như khoản thu hồi trên vốn đầu tư.Để dự báo được những sai lệch trước khi chúng trở nên trầm trọng. Nếu sự thực hiện phù hợp với các tiêu chuẩn.Có sự tham gia rộng rãi của những người thực hiện trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra cho hoạt động của chính họ.2. .Phải đảm bảo tính khách quan trong đo lường. việc đo lường nhiều khi phải được thực hiện đối với đầu vào của hoạt động. Đo lường việc thực hiện Việc đo lường kết quả thực hiện kế hoạch trên thực tế cần phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: . tránh buộc tội. những dấu hiệu và thay đổi có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động nhằm có tác động điều chỉnh kịp thời.Việc đo lường được tiến hành tại các khu vực hoạt động thiết yếu và các điểm kiểm tra thiết yếu trên cơ sở nội dung đã được xác định. nếu kết quả thực hiện không phù hợp với tiêu chuẩn thì cần điều chỉnh. việc đo lường được lặp đi lặp lại bằng những công cụ hợp lý.Cần cố gắng lượng hoá các tiêu chuẩn kiểm tra.Phải căn cứ vào những tiêu chuẩn đặt ra để đánh giá kết quả.Số lượng tiêu chuẩn kiểm tra cần có giới hạn trong mức cần thiết. các nhà quản trị có thể đánh giá thành quả thực tế của những nhân viên dưới quyền của họ. nhà quản trị có thể kết luận mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và không cần sự điều chỉnh. kết quả của từng giai đoạn hoạt động. Khi đó.Đảm bảo vừa có lợi cho doanh nghiệp. .Các tiêu chuẩn cần phải linh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp. việc đánh giá đó không phải bao giờ cũng thực hiện được. từng bộ phận.. quản trị viên cấp cao đánh giá được năng lực của cấp quản trị viên cấp dưới.2. Đồng thời. . 4. Đo lường và đánh giá việc thực hiện Nếu các tiêu chuẩn được vạch ra một cách thích hợp và nếu có các phương tiện để xác định một cách chính xác rằng cấp dưới đang làm gì. con người trong doanh nghiệp. thái độ của các cấp quản trị. Muỗn vậy.Vì người tiến hành giám sát. Có nhiều hoạt động khó có thể đưa ra các tiêu chuẩn chính xác và có nhiều hoạt động khó cho sự đo lường. đối với cấp quản trị viên cấp dưới có thể qua đo lường khẳng định được vị trí của mình. người ta tiến hành phân tích nguyên nhân của sự sai lệch và những hậu quả của nó đối với hoạt động của doanh nghiệp để đi tới kết luận có cần 91 . 4. bộ phận. tránh nhận định chủ quan khi chưa có đủ cơ sở.1. ngoài kết quả cuối cùng của hoạt động. nhận thức được những thiếu sót. .Để rút ra được những kết luận đúng đắn về hoạt động và kết quả thực hiện cũng như nguyên nhân của những sai lệch. tỷ lệ giữa các khoản nợ hiện có với tài sản hiện có… . . không được thành kiến. Đánh giá việc thực hiện các hoạt động Đánh giá là sự xem xét sự phù hợp giữa kết quả đo lường so với tiêu chuẩn. đo lường sự thực hiện với người đánh giá và ra quyết định điều chỉnh có thể khác nhau nên phải xây dựng được mối quan hệ truyền thống hợp lý giữa họ. . . .2. Tuy nhiên. Ngược lại. 4. độc đoán.2. hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời. Thông qua kiểm tra. bất công.Các tiêu chuẩn thu nhập: Như khoản thu nhập trên một km xe khách chở khách.

tiến hành điều chỉnh hay không và nếu cần thì xây dựng được một chương trình điều chỉnh có hiệu quả. Nếu các tiêu chuẩn được vạch ra một cách thích hợp và nếu các phương tiện đo lường có khả năng xác định một cách chính xác kết quả hoạt động thì việc đánh giá sự thực hiện thực tế hoặc tương lai là công việc tương đối dễ dàng. làm như thế nào để đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động ngày càng đem lại kết quả cao hơn. chúng ta sẽ xác định được cần phải áp dụng những biện pháp gì. Các bước5 kiểm tra. mà là quá trình chủ động kiểm tra từ trước khi thực hiện (kiểm tra đầu vào).Tránh để lỡ thời cơ. qua đó kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. dự báo sự thực hiện 4. tránh gây tác dụng xấu. lựa chọn bố trí lại nhân sự. Việc điều chỉnh các sai lệch trong thực tế có thể tiến hành theo các hướng: Điều chỉnh kế hoạch. Lập kế hoạch Thực hiện Kết quả KT KT 92 Sơ đồ 5. kiểm tra kết quả).5. ) ) ) Xét tổng quát hơn. ở đâu. đình chỉ.Phải tính tới hậu quả sau khi điều chỉnh.4. kế hoạch đã đề ra nhằm không ngừng cải tiến chất lượng hoạt động Thông qua việc đo lường và đánh giá kết quả ở bước trên.Điều chỉnh đúng mức độ. Kiểm tra trước khi thực hiện nhằm tránh sai lầm ngay từ đầu. Kiểm tra trong khi thực hiện nhằm tháo gỡ những trở ngại.Chỉ điều chỉnh khi thực sự cần. kiểm tra không đơn thuần chỉ là việc kiểm chứng kết quả sau khi đã thực hiện.Tuỳ điều kiện mà sử dụng phương pháp điều chỉnh cho hợp lý. thay đổi mục tiêu. quá trình kiểm tra được phân chia thành 6 bước với “đầu vào” là kết quả thực tế đã đạt và “đầu ra” là kết quả mong muốn sau khi điều chỉnh. Tuy nhiên. dựa vào các thông tin mới nhất về các yếu tố của môi trường kinh doanh (bên ngoài và bên trong doanh nghiệp) để đối chiếu với kế hoạch đã lập. . kiểm tra trong khi đang thực hiện (kiểm tra hiện hành) và kiểm tra sau khi thực hiện (kiểm tra đầu ra.3. vướng mắc nảy sinh. . tăng cường nhân viên. tăng cường huấn luyện. cách thức… Điều chỉnh là cần thiết nhưng cần phải đảm bảo các yêu cầu: . Điều chỉnh các sai lệch Điều chỉnh là những tác động bổ sung trong quá trình quản trị để khắc phục những sai lệch giữa việc thực hiện hoạt động trên thực tế so với mục tiêu. sửa đổi công tác tổ chức. . bồi dưỡng nhân viên. Chu trình kiểm tra. Kết quả thực tế (đầu vào) Kết quả mong muốn (đầu ra) Thực hiện các điều chỉnh ( 6 Đo lường kết quả thực tế ( 1 ) So sánh thực tế với tiêu chuẩn ( 2 Xác định các sai ) lệch ( 3 Chương trình điều hành ( Phân tích lý do ) sai lệch ( 4 Sơ đồ 5. Một cách thể hiện khác. . . tránh bảo thủ. có nhiều hoạt động khó xác định được tiêu chuẩn chính xác và cũng khó đo lường. qua theo dõi trực tiếp những diễn biến trong quá trình thực hiện.

cảnh cáo viết. giảm tổn thất. 5. như tiến trình chọn lọc hiệu quả. họ phải được thưởng để củng cố và duy trì hành vi. kiểm tra hành vi của họ sẽ gia tăng việc thực hiện công việc được đúng cách.1. Những hình thức kiểm tra quản trị trực tiếp Nếu nhân viên thực hiện có kết quả. sự chấp nhận nếp văn hoá của tổ chức.Quy định người có trách nhiệm kiểm tra và người có trách nhiệm xử lý các kết quả kiểm tra (qua đó có chương trình điều chỉnh). Những tiêu chuẩn này phải rõ ràng và khách quan. và phải cụ thể và có thể đo lường được. Nếu là do động cơ thìnhà quản trị có biện pháp tăng cường động cơ. . ngưng việc và sa thải. theo đó nhân viên được đánh giá theo một tiêu chuẩn cố định chứ không phải là so sánh người này với người khác.3. và đánh giá họ qua trao đổi. Tiến trình kỷ luật gồm 4 bước: cảnh cáo miệng. nhẹ của sự vi phạm mà kỷ luật bắt đầu từ những bước đầu hay những bước sau. ngược lại nếu việc thực hiện của một nhân viên không có kết quả thì nhà quản trị phải xem xét nguyên nhân là gì? Nếu là do khả năng yếu kém thì nhà quản trị cần quyết định tổ chức một lớp huấn luyện cho nhân viên. Những tiêu chuẩn tương đối tránh được một thiên kiến thổi phồng tất cả nhân viên trong đơn vị của mình. CÁC LOẠI KIỂM TRA 5. giải thưởng đặc biệt. 5. Có thể dùng những tiêu chuẩn tương đối. giao phó công việc tốt.1. thăng cấp. huấn luyện nhân viên. khen ngợi. Kiểm tra hành vi Những công việc quản trị thực hiện được bằng việc đóng góp của những nhân viên. Tuy nhiên để hạn chế những sự vi phạm thì tưởng thưởng là một cách giải quyết tích cực. tránh làm sơ sài hoặc quá kéo dài. Xác định thời hạn kiểm tra hợp lý sẽ tạo môi trường ổn định cho hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi phương thức kiểm soát này có thể giảm bớt những sai lệch của nhân viên so với tiêu chuẩn. 93 . Vì vậy. tiêu chuẩn hoá. 5. Những cơ chế kiểm tra gián tiếp trên tinh tế cụ thể và hiệu quả có thể thay thế cho những hình thức kiểm soát trực tiếp.1.1. cần lưu ý thêm các vấn đề: . Có thể dùng những tiêu chuẩn tuyệt đối.2. cần uỷ quyền cho người khác trên nguyên tắc đảm bảo tương xứng giữa trách nhiệm với quyền hạn được giao. tức là so sánh người này với người khác. Phương pháp đánh giá thứ ba là quản lý bằng mục tiêu của họ. Những hình thức thay thế cho kiểm tra trực tiếp Những nhà quản trị có thể dùng những phương pháp gián tiếp để kiểm tra những hành vi của nhân viên. 5.Uỷ quyền trong kiểm tra: Trong trường hợp người quản trị không thể trực tiếp thực hiện việc kiểm tra. Có nhiều cách tưởng thưởng như: tiền thưởng.Trong quá trình kiểm tra. Nếu những biện pháp này vô hiệu thì nhà quản trị bắt buộc phải dùng những biện pháp kỷ luật. Kiểm tra trực tiếp hành vi của nhân viên Mỗi công việc của nhân viên đều có những tiêu chuẩn định sẵn để vạch rõ những gì họ phải làm. . Tuỳ theo mức độ nặng.1.Thời điểm và thời hạn kiểm tra: Chọn thời điểm kiểm tra thích hợp sẽ giúp phát hiện kịp thời các sai lệch.

5. Ngân sách Ngân sách là một kế hoạch bằng số.Phân tích tỷ lệ: so sánh số liệu hiện nay với số liệu của những thời kỳ trước hay của những tổ chức khác. được sử dụng để xử lý những vấn đề có liên quan đến quan hệ với nhà nước (nộp thuế). Kiểm toán Kiểm toán là việc kiểm tra và xác nhận tính hợp pháp. trung thực của các tài liệu. phòng ngừa vi phạm và lãng phí. 5. . số liệu kế toán có xác nhận của kiểm toán là cơ sở pháp lý công khai.2. * Các loại ngân sách: . .Ngân sách chi tiêu vốn. các cổ đông (về kết quả sản xuất kinh doanh.nguồn lực.chính xác.3. . 5. số liệu và các báo cáo quyết toán của đơn vị được kiểm toán. những hoạt động quan trọng. các cơ quan ngân hàng.Bảng kết toán thu nhập: bảng này phân tích hoạt động tài chính của tổ chức trong một thời kỳ. Nó cho biết tình trạng tài chính của một tổ chức hay đơn vị trong một thời điểm. khoảng trống và sự sử dụng những vật liệu . lợi nhuận). Bảng này kiểm soát lợi nhuận của một tổ chức. Kiểm tra tài chính Mục đích cơ bản của mọi tổ chức kinh doanh là kiếm được lợi nhuận.2. khách hàng và nhiều quan hệ khác. Có bốn phương cách chính về kiểm soát tài chính.2.1. gây tổn thất trong hoạt động.Ngân sách lợi nhuận. . 5. Nó còn được dùng để kiểm soát thời gian. Phân tích tài chính Những phân tích tài chính là những cách kiểm soát cung cấp tin trở lại. mà thông dụng nhất là ngân sách. những nhà quản trị tìm cách kiểm soát tài chính.Ngân sách tiền mặt.2. + Một hình ảnh về điều kiện tài chính tổng quát của tổ chức. Các tài liệu.2. Hoạt động kiểm toán còn giúp tổ chức phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai sót. Nó giúp cho nhà quản trị: + Một phương tiện kiểm soát khả năng của một đơn vị đáp ứng với những nghĩa vụ bình thường. .Ngân sách chi phí.Ngân sách doanh thu. và nguồn lực được cấp phát. .Bảng cân đối (quyết toán): được coi như một tấm hình về tình hình tài chính của một tổ chức hay đơn vị trong một thời điểm nào đó. Để đạt được mục tiêu này. 94 . . Sau khi lập xong nó trở thành một công cụ để lập kế hoạch cung vì nó định ra hướng phải theo.

từng công đoạn sản xuất . + Kiểm tra chủ động.dịch vụ và kết quả cuối cùng của cả chu kỳ kinh doanh). . + Kiểm tra phương pháp và kiểm tra kết quả. + Điều chỉnh các hoạt động nếu phát hiện ra những sai lệch. kiểm tra trong quá trình hoạt động. là cơ sở để nhìn nhận lại. + Kiểm tra thường xuyên định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. + Kiểm tra trực tiếp. kiểm tra kết quả đầu ra. nó được thực hiện trong suốt quá trình kinh doanh (đối với từng việc. + So sánh kết quả thực tế với tiêu chuẩn hoặc với các chỉ tiêu.Kiểm tra là chức năng cuối cùng của quản lý. . chúng ta đã nghiên cứu những vấn đề rất khái quát về công tác kiểm tra trong doanh nghiệp. hoàn thiện công việc thuộc các chức năng quản trị. 95 . + Kiểm tra về tài chính. hiệu quả kinh doanh.TÓM TẮT LÝ THUYẾT Trong chương này. + Đo các kết quả thực tế xảy ra.Kiểm tra gồm có 4 nội dung chính: + Xây dựng các tiêu chuẩn hoặc các chỉ tiêu hoạt động. Những nội dung chủ yếu cần chú ý đó là: . Đây là khâu then chốt của quá trình tổ chức thực hiện các quyết định quản lý và là cơ sở để đánh giá kết quả. tổng kết kinh nghiệm.Có các dạng kiểm tra: + Kiểm tra đầu vào. song không phải là công đoạn cuối cùng. + Kiểm tra toàn bộ các công việc hoặc toàn bộ lô sản phẩm sản xuất và kiểm tra xác suất.

Bản chất của kiểm tra? Những yêu cầu. Tại sao lại có nhiều chủ thể thực hiện kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp? Điều đó có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp hay không? 96 . Hãy nêu những phương pháp cần phải sử dụng để kiểm tra sự thăng tiến của bạn trong quá trình công tác của mình. Quá trình kiểm tra? Hãy nêu một tập hợp tiêu chuẩn kiểm tra cho một lĩnh vực mà bạn quan tâm? 4. Khái niệm và vai trò của kiểm tra trong quản trị kinh doanh? 2. Các công cụ kiểm tra cơ bản trong quản trị kinh doanh? 6.CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. 5. nguyên tắc cơ bản của kiểm tra? 3.

Ông nhận được một tin không hay.49. Ông đã nêu ra rất nhiều câu hỏi ở trong cuộc họp “ nguyên nhân sâu xa của vấn đề này là gì? Tại sao những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn lại được đưa đi tiêu thụ? Những gì chúng ta đã phải làm khác đi quy trình sản xuất để tránh vấn đề này? ảnh hưởng của vấn đề này tới tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy như thế nào? Nhân viên phòng kỹ thuật cho rằng nguyên nhân sâu xa của vấn đề là sản phẩm đã thực hiện tốt ở trong tất cả các khâu trừ khâu làm lạnh. bằng cách dùng đúng 50% nhưng đưa vào tay của một công ty bảo hiểm địa phương không có quyền lợi gì trong ban giám đốc. một lô hàng của nhà máy đã bị một khách hàng quen trả lại. 3. Tuy nhiên. Sắp xếp một thoả thuận 49 . nếu cần phải bầu lại xem ai thắng khi hai bên bằng nhau.NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG Tình huống 1: MƯỜI CÁCH KIỂM SOÁT LIÊN DOANH CỦA CÔNG TY MỸ Kiểm soát là một vấn đề mà người quản lý không thể lơi lỏng. nhất là kiểm soát các liên doanh. 4.tuy chia lợi nhuận bằng nhau. Vì sao Mỹ đề ra cách kiểm soát như vậy? 3. 7. các giám đốc Mỹ (cho dù bằng nhau về số lượng với bên cùng liên doanh) sẽ bổ nhiệm các thành viên của ban giám đốc. 9. 8. 10. Công ty marketing này có thể nhận được những gì mà nó muốn từ công ty sản xuất. có hàng nghìn các cổ đông như địa phương. Sản phẩm của nhà máy là các máy phát gas và nó như là nguồn năng lượng cho các hệ thống chỉ dẫn cho các tên lửa của Mỹ. 6. Nhà máy này ở Carbondale illnois. Thật lạ là toàn bộ cán bộ. 5. 2. Còn với những câu hỏi khác họ đều trả lời như nhau “chúng tôi 97 . Theo họ “đây là chuyện của quá khứ”. Sự kiểm soát trên đây đã thực sự công bằng 50 / 50 chưa? 2. Ông Bill triệu tập cuộc họp với các nhân viên phòng kỹ thuật trước khi cho kết quả kiểm tra khách hàng. nhưng sao cho số phiếu chiếm đa số thuộc về phía Mỹ. Mỹ đưa ra 10 cách kiểm soát đối với trường hợp liên doanh 50 / 50 như sau: 1. Sắp xếp một hoạt động để cho toàn bộ sản lượng của xí nghiệp liên doanh sản xuất ra. Có quy định phụ hoặc điều lệ quy định rằng. Cách kiểm soát như vậy có giúp cho việc tăng cường hợp tác giữa các đối tác không? Vì sao? Tình huống 2: Ông Bill Blance vừa mới được bổ nhiệm làm giám đốc một nhà máy lớn nhất của tập đoàn máy phát gas. thì lúc đó vị thế của Mỹ sẽ trội hơn. ông Bill Blance tổ chức cuộc họp với toàn nhà máy. Kinh nghiệm như Công ty Union Carbide ở Ân Độ và Kaiser ở Brazil. Một sửa đổi của mục 7: dành 51% công ty sản xuất cho bên địa phương để đổi lấy 51% công ty bán hàng. còn 2% đặt trong tay của một bên thứ ba là bên thân với Mỹ. Có quy định phụ quy định rằng. Sau khi chuyển gia đình từ California tới Carbondale. Câu hỏi thảo luận: 1. tốt hơn cả là trải rộng 50% của địa phương qua một số lượng lớn các cổ đông. công nhân của nhà máy đều bàng quan với tin đó. Phát hành hai loại vốn cổ phần: được bầu và không được bầu . Quy định trong điều lệ phụ thuộc. được bán cho một công ty marketing do phía Mỹ điều khiển. Sắp xếp một thoả thuận 50 -50 nhưng kèm theo một hợp đồng quản lý mà phần quyết định nghiêng về phía người đầu tư Mỹ. Thoả mãn sức ép 50% quyền sở hữu của địa phương. phía Mỹ sẽ có đa số các giám đốc trong ban lãnh đạo.

Hệ thống trả lương của công ty chỉ có sự phân biệt giữa bộ phận sản xuất và bộ phận văn phòng (bao gồm kinh doanh. Chỉ ra các nguyên nhân trong việc kiểm tra. hành chính và một xí nghiệp sản xuất thiết bị điện. Khi đã tuyển vào công ty.không biết”. chúng tôi lại không biết rõ về nguyên nhân của vấn đề và cần phải làm gì để giải quyết nó nhưng chúng tôi đang tiếp tục điều tra tìm hiểu. còn lại đều ký hợp đồng 6 tháng và 3 tháng. kế toán và hành chính). kiểm soát đạt tiêu chuẩn chất lượng một cách hoàn hảo. Mỗi một công việc trong quá trình làm đều có hai người quan sát viên theo dõi tiến trình thực hiện theo quy trình chuẩn. Tuy nhiên. rằng ông nhận thấy có một vấn đề rất lớn trong toàn bộ hệ thống nhà máy ông. Và ông muốn được thường xuyên thông tin và nhận sự chỉ đạo giúp đỡ từ tập đoàn trong tiến trình điều tra phát hiện sự việc. trong ban giám đốc không có ai tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh. Hôm sau ông lại cho triệu tập cuộc họp với toàn bộ nhà máy để thảo luận về vấn đề này. Ban giám đốc và các trưởng phòng đều do các thành viên trong gia đình nắm giữ. ông Don Billiga. Chỉ một tuần sau ông đã có đầy đủ thông tin để phát hiện ra rằng công nhân ở bộ phận trộn đã không làm theo quy trình chuẩn.000 USD trước thuế trong vòng ba tháng tới. Toàn bộ thành phẩm và bán thành phẩm lưu kho đã gần như không đạt tiêu chuẩn và phải làm lại từ khâu trộn của quá trình sản xuất. kiểm soát chất lượng của nhà máy phát gas. Những thông tin mà ông nhận được từ cuộc họp lại tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì ông chuẩn đoán. sau đó công ty tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực thiết bị điện và dự kiến tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực xây lắp điện. Và chúng tôi cũng phải từ chối các đơn đặt hàng. Nghiêm trọng hơn. Tại sao lại không tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi chuyển cho khách hàng? Liệu đó có thể là một nguyên nhân? Làm sao để giải quyết vấn đề phát sinh này? 3. Nhưng để cho ra được một lô hàng mới từ khâu trộn . Vì vậy. Trong vài năm đầu. hoạt động chủ yếu của công ty là kinh doanh thương mại. ông Bill gọi điện thông báo cho ngài Billigan “chúng tôi không thể có một sản phẩm nào để giao hàng trong vòng ít nhất 90 ngày. Ông phải làm gì để cải thiện tình hình này? 4. Trừ công nhân làm việc trong xí nghiệp sản xuất. Ông Blance đã bắt đầu với giai đoạn trộn và kiểm tra các giai đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất. Như vậy. Câu hỏi thảo luận: 1. Cơ cấu tổ chức hiện nay của công ty gồm 4 bộ phận: Kế toán. Một tuần sau nữa ông tìm ra rằng một khi mà quy trình được thực hiện một cách cẩn trọng thì nguyên vật liệu trong quá trình kiểm tra. Hai sáng lập viên của công ty đều là người trong gia đình. Ông Bill giải tán cuộc họp và gọi điện thông báo cho chủ tịch tập đoàn. kinh doanh.sản xuất và tiêu thụ phải mất ít nhất 3 tháng. một nhân viên kế toán phải thực hiện công việc của cả bộ phận kinh doanh và hành chính. Yêu cầu đối với các nhân viên là phải làm việc được ngay vì công ty không thể tổ chức các lớp đào tạo. chỉ có một số nhân viên quản trị và văn phòng mới được ký hợp đồng dài hạn (1 năm trở lên). Sau khi phê bình nhân viên. theo dõi xem công nhân có làm theo quy trình chuẩn hay không. Chương trình kiểm tra. công việc trong các bộ phận còn lại không có sự phân biệt rõ ràng. nhà máy phải đối mặt với một thực tế là phải chờ ba tháng liền cho đầy các ống nhiên liệu và không thu được một đồng doanh thu nào trong vòng ba tháng này. Chỉ ra những phương pháp khác mà ông Blance có thể sử dụng để phát hiện vấn đề chất lượng trong nhà máy. Tuy nhiên. 2. tiền lương được trả theo sản phẩm [tiền lương thực tế = (lương cơ bản / định 98 . kiểm soát chất lượng nên được thực hiện như thế nào để tránh được mọi vấn đề phát sinh trong toàn nhà máy? Tình huống 3: Công ty TNHH Q & T kinh doanh thiết bị điện. kết quả kinh doanh của công ty không phải lúc nào cũng tốt và thậm chí trong hai năm vừa qua đã bị thua lỗ do doanh thu quá thấp. chúng tôi mất khoảng 500. Đối với công nhân làm việc trong xí nghiệp sản xuất.

Đối với nhân viên văn phòng. 2. Tuy nhiên. Trong trường hợp phải tăng lương cho nhân viên thì giám đốc quyết định một mức lương mà ông cho là hợp lý. người lao động còn được nhận tiền thưởng vào cuối năm và tiền trả thêm vào ngày 2/ 9 và tết nguyên đán.mức sản lượng) x sản lượng thực tế]. Tất cả mọi việc đều do giám đốc và trưởng phòng quyết định…tôi không nhìn thấy tương lai nghề nghiệp ở Q & T. ban giám đốc công ty đã đánh giá lại hoạt động của công ty và đã quyết định mời chuyên gia tư vấn đến giúp đỡ. tiền lương hàng tháng được tính dựa trên số ngày làm việc thực tế và mức lương cơ bản. họ đều được hưởng mức lương như nhau. Lập một báo cáo đánh giá về hoạt động quản lý nhân sự hiện tại của công ty TNHH Q & T. Tôi không thể biết được tiền lương cũng như công việc của tôi ở Q & T trong năm tới sẽ như thế nào”. Nếu trong năm mà công ty hoạt động không có lãi thì nhân viên không có tiền thưởng. việc tăng lương cho nhân viên được xem xét hai năm một lần do giám đốc quyết định sau khi đã tham khảo ý kiến của các trưởng phòng. Công ty không có chế độ trả lương làm việc ngoài giờ cho nhân viên hành chính khi được huy động làm việc khác. cũng rất ít người được tăng lương vì hầu hết nhân viên chỉ làm việc được khoảng 1 năm là họ chuyển công ty khác. Ngoài tiền lương. Nếu bạn là chuyên gia tư vấn được mời đến Q & T bạn sẽ thực hiện yêu cầu của ban giám đốc như thế nào? 99 . Tiền thưởng được xác định dựa trên kết quả kinh doanh của cả năm và được chia bình quân cho tất cả nhân viên. Nếu nhân viên nào vi phạm kỷ luật hoặc không hoàn thành công việc được giao thì không được nhận tiền thưởng hoặc ít hơn tuỳ theo mức độ vi phạm. Trên thực tế. Giám đốc yêu cầu chuyên gia tư vấn thực hiện một số công việc sau: 1. Trước khi mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh mới. Đưa ra những phương án để giúp ban giám đốc công ty có thể duy trì và khuyến khích động viên đội ngũ nhân viên làm việc tốt hơn. Công ty cũng không đặt ra hệ thống bậc lương để trả cho các công việc khác nhau và thâm niên làm việc khác nhau. Những nhân viên đang làm việc thì than phiền rằng họ phải thực hiện nhiều công việc không liên quan đến công việc chính và tiền lương trả cho họ quá thấp và không công bằng. Phó phòng kinh doanh đã xin nghỉ việc sau một năm làm việc ở Q & T cho biết: “tôi không có cơ hội để làm việc hết khả năng của mình.

Chương 6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG QUẢN TRỊ HỌC HIỆN ĐẠI
Mục tiêu: Sau khi nghiên cứu và học tập chương này, sinh viên có thể : - Nắm được vai trò của thông tin đối với việc ra quyết định kinh doanh và những yêu cầu đặt ra đối với thông tin. - Hiểu được các phương pháp ra quyết định quản trị, từ đó có thể lựa chọn phương pháp ra quyết định thích hợp với từng hoàn cảnh. - Nhận thức rõ sự thay đổi của tổ chức với những nội dung và hình thức khác nhau, từ đó có những phản ứng hợp lý với sự thay đổi. - Nắm chắc về các loại rủi ro và các phương pháp phòng ngừa rủi ro. 1. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ 1.1. Thông tin quản trị 1.1.1. Vai trò của thông tin trong quản trị Trong quá trình điều hành, các quản trị viên trong tổ chức phải trao đổi thông tin với cấp trên, cấp duới và các quản trị viên khác. Họ không thể ra quyết định mà không có thông tin. Hơn nữa, để hoạt động có hiệu quả thì các nhà quản trị còn đòi hỏi phải có thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời nhằm thực hiện tốt các chức năng và hoạt động quản trị của mình. Trong tổ chức việc trao đổi thông tin là hoạt động cơ bản của các nhà quản trị. Họ phải báo cáo cho cấp trên, chỉ thị cho cấp dưới và trao đổi thông tin với các nhà quản trị khác, hoặc chia sẽ thông tin, tình cảm hay ý tưởng với những người trong tổ chức và bên ngoài doanh nghiệp. Thông tin là phương tiện để cung cấp các yếu tố đầu vào của tổ chức, là phương tiện để liên hệ với nhau trong tổ chức nhằm đạt mục tiêu chung. Đó chính là vai trò cơ bản của thông tin. Thật vậy, không có hoạt động nào của tổ chức mà không có thông tin, bởi không có thông tin sẽ không thực hiện được bất cứ sự điều phối và thay đổi nào cả. Thông tin rất cần thiết cho việc thực hiện các chức năng của quản trị như hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, điều hành và kiểm soát. Thông tin là cơ sở để đề ra các quyết định quản trị, đặc biệt nó rất cần cho việc xây dựng và phổ biến mục tiêu hoạt động của tổ chức, lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức và quản trị nhân sự; kiểm tra việc thực hiện chiến lược,.. Có thể nói thông tin không chỉ tạo điều kiện cho các chức năng của quản trị thực hiện tốt mà nó còn gắn hoạt động của tổ chức với môi trường bên ngoài. Chính qua việc trao đổi thông tin mà các nhà quản trị có thể hiểu rõ hơn nhu cầu khách hàng, khả năng sẵn sàng của người cung cấp và các vấn đề nảy sinh. Chính qua thông tin mà bất cứ một tổ chức nào cũng trở thành một hệ thống mở tác động tương hỗ với môi trường của nó. Thông tin còn là phương tiện đặc trưng của hoạt động quản trị, bởi vì tác động của hệ thống quản trị đều được chuyển tới người chấp hành thông qua thông tin. Trong tổng thể tác nghiệp quản trị, các hoạt động thu nhận, truyền đạt, xử lý và lưu trữ thông tin chiếm một tỷ trọng lớn. Mặt khác, các phương tiện kỹ thuật được sử dụng trong bộ máy quản trị mà trong đó đa số có liên quan đến hệ thống thông tin cũng là phương tiện trong quá trình quản lý. Hai loại phương tiện này hỗ trợ bổ sung cho nhau và đều gắn liền với hoạt động trí tuệ của các quản trị viên trong bộ máy quản trị. Ngay cả các hoạt động trí tuệ và suy luận của con người cũng được coi là các hoạt động xử lý thông tin cao cấp đặc biệt. Tóm lại, vai trò của thông tin trong quản trị là ở chỗ nó làm tiền đề, làm cơ sở và là công cụ của quản trị, quá trình quản trị đồng thời cũng là quá trình thông tin trong quản trị . Thông tin vừa là yếu tố đầu vào không thể thiếu được của bất kỳ tổ chức nào, vừa là nguồn dự trữ tiềm năng đối với tổ chức đó. Thông tin đã trở thành một trong những nhân tố có ý nghĩa to lớn đối với vận mệnh kinh tế, chính trị và xã hội của nhiều quốc gia. 1.1.2. Xây dựng hệ thống thông tin quản trị

100

- Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống thông tin quản trị: Muốn bảo đảm thông tin cho các quyết định, cần phải tổ chức một hệ thống thông tin hợp lý, nhằm: + Mở rộng khả năng thu thập thông tin của cơ quan quản trị và người lãnh đạo để có thể nhanh chóng đưa ra được những quyết định đúng đắn. + Bảo đảm cho người quản trị nhanh chóng nắm được những thông tin chính xác về tình hình hoạt động của thị trường và của đối tượng quản trị; để có thể tăng cường tính linh hoạt trong quản trị sản xuất kinh doanh. + Tạo điều kiện để thực hiện nguyên tắc hệ thống trong quản trị: tiết kiệm được thời gian và chi phí về thu thập, xử lý thông tin. - Chức năng của hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin là tổng hợp con người, phần cứng, phần mềm, dữ liệu và mạng truyền thông để thực hiện việc thu thạp, xử lý, lưu trữ, phân phối thông tin và quản lý các hoạt động chuyển hoá các nguồn dữ liệu thành các sản phẩm thông tin. Hệ thống thông tin còn được định nghĩa là tổng hợp con người, công nghệ thông tin và các thủ tục được tổ chức lại để cung cấp thông tin cho những người sử dụng chúng. Hệ thống thông tin quản trị được quan niệm là tập hợp các phương tiện, các phương pháp và các cơ quan có liên hệ chặt chẽ với nhau, nhằm đảm bảo cho việc thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, xử lý và cung cấp những thông tin cần thiết cho quản trị. Nếu coi tổ chức như một cơ thể sống thì thông tin là máu và hệ thống đảm bảo thông tin hai chiều là hệ thần kinh của nó.Với sự trợ giúp của hệ thống thông tin, người quản trị có thể truy tìm thông tin cần thiết trong khoảng thời gian và chi phí hợp lý. Theo định nghĩa đó, hệ thống thông tin gồm các chức năng: + Thu thập thông tin. + Xử lý thông tin. + Lưu trữ thông tin. + Cung cấp thông tin. + Kiểm soát và đánh giá các hoạt động quản trị. + Làm cơ sở cho việc ra quyết định quản trị. Ngày nay, công nghệ thông tin đã làm thay đổi nhiều cách thức hoạt động của các tổ chức. Máy tính điện tử hỗ trợ các chức năng quản trị như dịch vụ khác hàng, các hoạt động tác nghiệp, chiến lược sản phẩm và marketing, phân phối... có thể thấy trên bàn làm việc, trong phân xưởng, trong của hàng và trong cặp của nhà quản trị. Công nghệ thông tin đóng 3 vai trò lớn là: hỗ trợ thực hiện các hoạt động; nâng cao năng lực ra quyết định cho các nhà quản trị; tăng cường khả năng cạnh tranh của tổ chức. - Nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin. + Căn cứ vào nhu cầu thông tin của cơ quan quản trị các cấp để xác định cấu trúc của hệ thống thông tin. Vì hệ thống thông tin là một bộ phận của hệ thống quản trị, nó thực hiện chức năng cung cấp những thông tin cần thiết cho quản trị. + Thuận tiện cho việc sử dụng, hệ thống thông tin cần gọn nhẹ, phù hợp với trình độ của cán bộ quản trị, dịch vụ thông tin cần được tổ chức cho phù hợp với quy chế về quyền hạn, trách nhiệm của từng bộ phận quản trị và với tác phong của người lãnh đạo. + Đưa tin vào một lần và sử dụng nhiều lần.Thông tin chỉ đưa vào một lần và phải thường xuyên. Từ thông tin ban đầu hệ thống thông tin chế biến và cung cấp cho các bộ phận quản trị khác nhau. + Đảm bảo sự trao đổi qua lại giữa các hệ thống. Hệ thống thông tin cần bảo đảm sự trao đổi qua lại giữa các bộ phận trong tổ chức. Muốn có sự tương thích giữa các hệ thống 101

thông tin, phải thống nhất về phân loại đối tượng, nội dung của chỉ tiêu, cách ghi chép, thu thập, phân tổ, hình thành các biểu mẫu thống kê. + Mô hình hoá các quá trình thông tin.Hệ thống thông tin hiện nay làm việc theo chế độ thông tin tham khảo, trả lời các câu hỏi về hiện trạng của đối tượng quản trị. Mô hình hoá các quá trình thông tin để có thể xây dựng hệ thống thông tin làm việc theo chế độ thông tin cố vấn, trả lời các câu hỏi về phương hướng phát triển của đối tượng quản trị trong tương lai. + Kết hợp xử lý thông tin: Làm sao cho cán bộ quản trị nói chung và người lãnh đạo nói riêng không phải tận tâm về việc xử lý thông tin, dành thời gian tập trung vào các hoạt động sáng tạo như xây dựng và lựa chọn các phương án, quyết định. + Đảm bảo sự phát triển liên tục, không ngừng của hệ thống thông tin, phải từng bước hợp lý hoá hệ thống thông tin để có thể bảo đảm thu thập, xử lý và cung cấp cho quản trị những thông tin chính xác và kịp thời. Muốn vậy phải từng bước hiện đại hoá hệ thống thông tin, áp dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại trong khâu xử lý và truyền tin, áp dụng các phương pháp toán trong công tác thu thập và phân tích thông tin. + Cán bộ quản trị và người lãnh đạo phải trực tiếp tham gia vào việc thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin. Chỉ bản thân họ mới xác định được thành phần, mức độ chi tiết và hình thức biểu hiện của thông tin - cán bộ quản trị và người lãnh đạo phải hiểu biết máy tính và các phương pháp toán. Giữa người sử dụng và người thiết kế phải kết hợp chặt chẽ với nhau. + Bảo đảm tính hiệu quả của hệ thống thông tin. Hệ thống thông tin cần được xây dựng theo quan điểm hệ thống chú ý phối hợp các chức năng và các bộ phận của cơ quan quản trị. Mọi thay đổi trong hệ thống thông tin đều phải có luận cứ khoa học, xác định rõ nhu cầu thông tin: Chi phí thu thập, xử lý, cung cấp thông tin, mục đích hoàn thiện và kết quả dự kiến có thể mang lại. 1.2. Quyết định quản trị 1.2.1. Khái niệm Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo với tư cách là sản phẩm của chủ thể quản trị, nhằm định ra mục tiêu chương trình, tính chất hoạt động của người hoặc cấp phải thực hiện quyết định đó để giải quyết một vấn đề đã chín muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan của đối tượng quản trị và việc phân tích thông tin về hiện trạng của hệ thống. Mỗi quyết định quản trị nhằm trả lời một hoặc một số câu hỏi sau: Tổ chức cần làm gì? Khi nào làm? Làm trong bao lâu? Ai làm? Và làm như thế nào? Trả lời câu hỏi làm gì, khi nào làm và làm cái đó trong bao lâu là những quyết định kế hoạch. Ví dụ: Tổ chức trong năm tới cần đạt mục tiêu nào? Để đạt mục tiêu đó tổ chức cần thực hiện những nhiệm vụ nào?...Trả lời câu hỏi ai làm, thường là những quyết định tổ chức. Ví dụ như để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, hệ thống quản trị và hệ thống sản xuất cần được sắp xếp ra sao?...Trả lời câu hỏi làm như thế nào, thường là những quyết định kế hoạch và lãnh đạo. Đay là những quyết định lựa chọn công nghệ, kỹ thuật, phương pháp và quy trình của tổ chức. 1.2.2. Quá trình ra quyết định Ra quyết định quản trị là một quá trình gồm nhiều bước có liên quan đến hình thành vấn đề, xác định và lựa chọn phương án, thông qua và văn bản hoá quyết định. + Bước 1- Sơ bộ đề ra nhiệm vụ. Quá trình ra quyết định được bắt đầu từ lúc xuất hiện vấn đề. Nhiều khi người quản trị cảm thấy có điều gì đó không ổn trong hệ thống hay ngược lại, hình như có một cơ hội mới đang xuất hiện. Họ dựa vào linh cảm và những dữ liệu thông tin để nhận biết vấn đề. Xác định chính xác vấn đề là bước đầu tiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc ra quyết định có hiệu quả. 102

sử dụng vốn sản xuất tốt nhất. hoặc mọi cơ hội đều trở thành vấn đề quyết định.. Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả phải cụ thể. vì cùng một hiện tượng mỗi người lại có thể có những ý kiến chủ quan nhìn nhận vấn đề khác nhau. + Bước 2: Chọn tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của các phương án. thông tin nào chưa có cần phải thu thập. Cần thiết là phải thu thập mọi thông tin. người quản trị phải nhận thức được mâu thuẫn.. Khi đặt ra tiêu chuẩn đánh giá cần giữ lại những tiêu chuẩn quan trọng phản ánh mục tiêu cơ bản cần đạt tới của quyết định và cũng cần xác định hệ số phản ánh tầm quan trọng của các mục tiêu. các tình huống có thể xảy ra. xem xét kỹ mọi phương án và không để sót bất kỳ một phương án có thể có nào. nghĩa là cả về kinh tế và xã hội. Trên cơ sở nhiệm vụ đã được chính thức đề ra. dễ hiểu. Điều quan trọng ở đây là phải phát hiện ra nguyên nhân của hiện tượng – tức là vấn đề ra quyết định. Việc chọn đúng tiêu chuẩn đánh giá có tác dụng rất lớn vì nếu chọn sai sẽ dẫn đến những kết luận sai hoặc nêu ra những mục đích chung dẫn tới khó chọn quyết định cuối cùng.. sử dụng thiết bị tốt nhất.. hoặc trong cạnh tranh có nhiều thông tin giả (nhiễu) được đối thủ tung ra để đánh lạc hướng đối phương . rõ ràng và phải lượng hoá được. + Bước 3: Thu thập thông tin để làm rõ nhiệm vụ đề ra. lại là những phương án có hiệu quả cao hơn cả. Để nhận biết được vấn đề. Để thực hiện tốt bước này cần phải xây dựng. tính cấp bách của nó? Tình huống nào có thể có và có liên quan đến nhiệm vụ đề ra? Những nhân tố nào ảnh hưởng tới nhiệm vụ? Khối lượng thông tin đã có. Hay nói cách khác.Tuy nhiên. Chỉ những vấn đề chín muồi mới trở thành vấn đề quyết định. Không phải mọi vấn đề trong tổ chức đều trở thành vấn đề quyết định. nhiệm vụ đó thuộc loại nào.. + Bước 5: Dự kiến các phương án có thể có. tức là vấn đề đó không chỉ cấp bách mà còn có thể can thiệp có hiệu quả bằng một quyết định.Cho nên người lãnh đạo cần phải chú ý tới tất cả những điều đó khi đánh giá các nguồn thông tin. Không phải mọi sai lệch. không thể chấp nhận được nhưng nếu bình tĩnh xem xét cẩn thận. Muốn so sánh các phương án một cách khách quan để lựa chọn phương án tốt nhất và thấy rõ khả năng thực hiện mục tiêu đề ra cần xác định tiêu chuẩn đánh giá các phương án. năng suất cao nhất. trong thực tế hầu hết các vấn đề thường không rõ ràng. Chỉ có thể chính thức đề ra nhiệm vụ sau khi đã xử lý thông tin thu được qua kết quả nghiên cứu về tính chất của nhiệm vụ. việc xác định mục đích và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả. Các thông tin thu được cần phải chỉnh lý chính xác. Nhưng đôi khi thông tin bị bóp méo đi một cách vô ý thức. ngay cả những phương án mới thoạt nhìn tưởng như vô lý. Trong xây dựng và 103 .. muốn đề ra nhiệm vụ. + Bước 4: Chính thức đề ra nhiệm vụ. Trong khá nhiều trường hợp thông tin bị sai lệch đi một cách có ý thức do xuất phát từ lợi ích cục bộ của người thu thập và truyền tin hoặc bị tổn thất vì phải qua nhiều cấp bậc trong kênh truyền tin. trước hết cần phải xác định: vì sao phải đề ra nhiệm vụ. ở bước này nêu ra những phương án quyết định sơ bộ trình bày dưới dạng kiến nghị. Bước này có ý nghĩa rất quan trọng để đề ra quyết định đúng đắn. Vấn đề hay nhiệm vụ ra quyết định được xác định thông qua việc thu nhận và phân tích thông tin về tình huống phát sinh hiện tượng. phải bị ép hành động và phải có nguồn để hành động. thường ẩn náu dưới dạng khó hiểu hơn. Thường các tiêu chuẩn được chọn từ các chỉ tiêu: chi phí nhỏ nhất. tính cấp bách của việc giải quyết nhiệm vụ đó. Chỉ có thể giải quyết đúng đắn một vấn đề nào đó nếu như có thông tin đầy đủ và chính xác. nếu thông tin còn thiếu thì phải có biện pháp bổ sung thích hợp. chẳng hạn như hiện tượng nhập siêu có phải là vấn đề không? Hay đó chỉ là kết quả của một vấn đề khác có liên quan tới sự quản lý của Bộ thương mại hay Bộ Kế hoạch và Đầu tư? Hay đó là quy luật tất yếu của các nước đang phát triển?. Hiệu quả các phương án phải thể hiện tính tổng hợp.

để sau khi nghiên cứu mô hình thu thập được những thông tin về đối tượng đó. chính trị.. thông thường người lãnh đạo phải đưa ra bàn bạc tập thể (các cán bộ cộng sự của cơ quan lãnh đạo Đảng.) cho nên người lãnh đạo phải vận dụng kinh nghiệm. Khi quyết định một vấn đề gì đó.nếu là các quyết định lớn).xem xét các phương án phải sử dụng phương pháp luận logic. nhưng việc ra các quyết định có thể dưới nhiều hình thức khác nhau: bằng miệng... đánh giá hiệu quả của chúng..). người nào?. 104 . thảo luận nhưng quyết định cuối cùng phải do người lãnh đạo cao nhất quyết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định đó. Có thể nói đây là bước thể hiện rõ nhất tài năng của người lãnh đạo khi ra quyết định.). Từ kết quả thu được ở bước 6. + Không dùng quyền lực cá nhân để gây ảnh hưởng đối với những người tham gia thảo luận. phương tiện và thời gian ít nhất. có thể chọn được phương án quyết định tối ưu.. Các hình thức quyết định Cùng một nội dung.3. hiệu quả tổng hợp cao nhất). + Bước 8: Đề ra quyết định. Để hình thức hoá và logic hoá các phương án dự kiến ở bước 5 giúp cho người lãnh đạo nghiên cứu các phương án quyết định với hao phí về sức lực.. người lãnh đạo đã có được một nhóm nhất định các phương án tối ưu. ít biến động. quy hoạch phi tuyến. quy hoạch đa mục tiêu. nghĩa là lật ngược vấn đề. Các mô hình toán thường được sử dụng là các mô hình quy hoạch toán (như quy hoạch tuyến tính. nhất là các đặc điểm định tính (các đặc điểm tâm lý xã hội. thế nào?. đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định đó.). Mặt khác.Hình thức ra quyết định bằng văn bản là cần thiết khi nội dung quyết định là quan trọng. Trên cơ sở đó. khả năng và các thể chế hiện hành về quản trị để cân nhắc lựa chọn phương án có hiệu quả nhất (hiện thực. kết hợp với việc trưng cầu ý kiến của các tổ chức quần chúng . + Không gây sức ép đối với những người có ý kiến trái ngược với ý kiến của lãnh đạo bằng các kết luận hình như là của tổ chức. các mô hình toán không thể phản ánh được mọi mặt.. người ta tính toán hiệu quả các phương án theo tiêu chuẩn đánh giá đã chọn ở bước 2.2. sơ đồ mạng lưới PERT). + Bước 7: So sánh các phương án quyết định. bằng thông báo nội bộ. Nhờ mô hình và máy tính. bằng các quyết định chính thức. Để lựa chọn lần cuối. How? (bao nhiêu? làm sao?. lịch sử. quy hoạch động. nhưng có cơ cấu sản xuất sắp xếp khác nhau. Mặc dù đưa ra tập thể bàn bạc. Từ bước 6 chuyển sang bước 7. lý thuyết trò chơi. thay thế đối tượng.. phải "nghi ngờ" giống như phương pháp 3 W: What? (cái gì. + Phê phán ý kiến chứ không phê phán người đưa ra ý kiến đó. Mô hình phản ánh hoặc tái tạo đối tượng... chỉ nên để lại những phương án thiết thực nhất. bởi vì các phương án càng nhiều thì càng khó phân tích. bằng văn bản. + Bước 6: Xây dựng mô hình. cần phải xác định xem xây dựng phương án nào thì có lợi. chính quyền. phương án nào khó thực hiện do nguyên nhân nào đó. 1. Kết thúc thảo luận chính thức đưa ra quyết định cuối cùng. người lãnh đạo phải tuân thủ một số quy tắc để người tham gia thảo luận chuẩn bị quyết định được làm việc tự do với tính sáng tạo cao như: + Không cản trở người muốn phát biểu ý kiến. thông thường có nhiều phương án quyết định có hiệu quả cao như nhau. Who? (ai. trong bước này người ta phải sử dụng phương pháp nghiên cứu mô hình.

các quyết định dự kiến thực hiện trong vài năm được coi là dài hạn.Do tính chất phức tạp trong quá trình hoạt động của các tổ chức nên việc đề ra các quyết định rất đa dạng. về chính trị. quyết định tác nghiệp hàng ngày.4.2. . nếu trong thời hạn 1 năm thì gọi là quyết định ngắn hạn. nhằm khôi phục hoặc thay đổi từng phần những tỷ lệ đã quy định. . Trong phạm vi xí nghiệp.Theo lĩnh vực hoạt động của tổ chức: Người ta chia các quyết định thành: Quyết định quyết định quản trị nhân lực. những quyết định bộ phận có quan hệ đến một hoặc một số bộ phận nào của hệ thống. thời hạn 1 năm là quyết định trung hạn. nhằm đạt được những mục tiêu có tính chất cục bộ hơn. Các mô hình này giúp các chuyên gia và các nhà ra quyết định làm căn cứ định lượng rõ ràng trong phân tích và lựa chọn phương án quyết định. phân tích vấn đề có hệ thống.2. quyết định quản trị tài chính. các giải pháp được tính toán và đem ra so sánh để đi tới các quyết định hoàn hảo nhất. .xã hội của hệ thống. của các ngành kinh tế thời hạn trên 5 năm gọi là dài hạn. phương án có hiệu quả hơn trong phạm vi các yếu tố hạn chế giải quyết được sẽ là phương án được chọn. Hiệu quả có thể được xem xét trên nhiều khía cạnh khác nhau về kinh tế. trung hạn và ngắn hạn. về xã hội.Mô hình tối ưu. Phân tích hiệu quả là yêu cầu quan trọng trong việc đề ra các quyết định quản trị. bảo đảm thực hiện những mục tiêu trước mắt và làm thay đổi tức thời hướng phát triển của hệ thống. những quyết định chuyên đề liên quan đến một nhóm vấn đề nhất định hoặc một số chức năng quản trị nhất định.5. Nâng cao hiệu quả của quyết định Để nâng cao hiệu qủa của quyết định ta có thể lựa chọn những phương án đáng giá.. quản trị sản xuất. Chẳng hạn: Các quyết định của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 105 . nghĩa là người ta làm lại những điều đã làm trước đó. phần lớn là những quyết định có tính chất điều chỉnh. bao quát toàn bộ sự phát triển kinh tế . . quản trị Marketing.Mô hình thống kê. quyết định quản trị công nghệ. 1. những quyết định chiến thuật (thường xuyên). Thời gian quy định để quyết định được gọi là dài hạn. Các công cụ định lượng làm quyết định Thực chất của công cụ định lượng làm quyết định là sự vận dụng toán học vào quá trình đề ra quyết định.Theo tính chất của các quyết định Người ta phân các quyết định quản trị thành ba loại: Quyết định chiến lược là quyết định đường lối phát triển chủ yếu trong thời gian tương đối dài.Theo thời gian thực hiện Người ta chia các quyết định thành: Dài hạn. 1. người ra quyết định không cần tới lý trí hay sự phân tích can thiệp nào. Có thể phân loại các quyết định quản trị theo những dấu hiệu sau đây: . Những quyết định này được căn cứ vào các quyết định trước đó. . Các sự việc được nêu ra. thời hạn trong 3 năm được gọi là quyết định trung hạn. trung hạn và ngắn hạn tuỳ thuộc vào phạm vi quản trị. trong thời hạn 1 tháng được xếp loại ngắn hạn. + Quyết định trực giác: Là các quyết định xuất phát từ trực giác của con người.. Mô hình áp dụng này chủ yếu gồm 2 loại: . quản trị hoạt động đối ngoại. Trong số các phương án được lựa chọn.Theo phạm vi thực hiện Người ta chia các quyết định thành: Quyết định toàn cục. bù đắp các thiệt hại.Theo cách phản ứng Người ta chia quyết định thành hai loại: Quyết định trực giác và quyết định có lý giải. Các mô hình toán dưới dạng lý thuyết đã được các nhà khoa học xây dựng sẵn. + Quyết định có lý giải: Là các quyết định dựa trên sự nghiên cứu.

Thay đổi cơ cấu.2.Những sức ép thúc đẩy sự thay đổi có thể nhìn nhận như những mối đe doạ mà cũng có thể coi là các cơ hội cho sự phát triển của tổ chức. 106 . Quản trị sự thay đổi là quá trình thiết kế và thực hiện có tính toán sự đổi mới tổ chức theo hướng thích nghi với những thay đổi của môi trường hoặc những mục đích mới Lý do dẫn tới sự thay đổi của tổ chức là vì: . đổi mới tổ chức theo cách thức có thể giúp nó thích nghi được với những thay đổi của môi trường hoặc đạt được những mục đích mới. bao gồm cơ cấu tổ chức quản trị. QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC Sự thay đổi tổ chức là quy luật khách quan. Sự thay đổi này sẽ dẫn đến việc bố trí sắp xếp lại các bộ phận cấu thành tổ chức như các mối liên hệ truyền thông. . cấp bậc quản trị…Đổi mới cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Thay đổi tổ chức tái tạo lại cơ cấu tổ chức để hành động phù hợp với tình hình mới theo hướng phát triển tổ chức bao gồm cả sự thay đổi về cơ cấu công nghệ. Những phản ứng và kết quả sẽ phụ thuộc vào việc các nhà quản trị hiểu các sức ép này như thế nào và họõe làm gì với chúng. 2. . nhu cầu mới của người tiêu dùng. thể chế và văn hoá tổ chức. Thay đổi và lý do cần phải thay đổi Thay đổi có nghĩa là làm cho sự vật khác đi. Chúng có thể tạo ra trạng thái tuyệt vọng nhưng cũng có thể là động lực phát huy khả năng sáng tạo của con người. Như vậy. ... thực chất của sự thay đổi là từng bước hiện đại hoá quản trị đảm bảo sự thích ứng của doanh nghiệp với môi trường kinh doanh. Mục tiêu của thay đổi là nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động quản trị.Thay đổi của tổ chức để luôn thích nghi với sự biến đổi nhanh chóng và không ngừng của môi trường. Nói cách khác thay đổi tổ chức là những cố gắng có kế hoạch hoặc không có kế hoạch nhằm hoàn thiên. đặc biệt ngày nay phát triển tổ chức là chiến lược của các doanh nghiệp nhằm thay đổi để nâng cao tính hiệu quả. Họ có xu hướng muốn duy trì những gì đã quen thuộc .Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp phải được thiết kế phù hợp với sự thay đổi và thúc đẩy tính sáng tạo của nhân viên. Sự thay đổi có thể vì những lý do bên trong như sự chuyển hướng hoạt động của tổ chức. phương thức hoạt động và đội ngũ cán bộ quản trị. Quá trình thay đổi sẽ diễn ra khi mối quan hệ cân bằng giữa các yếu tố thúc đẩy sự thay đổi và các yếu tố cản trở sự thay đổi bi phá vớ nghiêng về các yếu tố thúc đẩy. và không sẵn sàng đối đầu với những hậu quả không rõ ràng mà sự thay đổi đem lại. Lịch sử kinh tế và chính trị những năm gần đây cho thấy thành công thuộc về những ai biết chuyển hướng đúng lúc.Thay đổi là tiền đề để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Nhưng nó thường bắt nguồn từ sức ép của các lực lượng thuộc về môi trường bên ngoài như chính sách của chính phủ. Trở lực đối với thay đổi có thể xuất hiện từ những lực lượng chống phá bên ngoài nhưng thường nảy sinh từ nguyên nhân bên trong. thông qua đó đảm bảo tính hiệu quả và sức sống cho doanh nghiệp. Những thay đổi cơ cấu được thực hiện thông qua: + Thiết kế lại tổ chức: chuyển từ cơ cấu cơ học.Thay đổi để phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện đại và tính chất cạnh tranh mới. cơ cấu. nhiệm vụ. thái độ và hành vi. 2. máy móc sang cơ cấu hữu cơ linh hoạt. Song cơ bản là thay đổi con người.Tùy theo mục tiêu quản trị đặt ra trong các tổ chức mà việc phân tích hiệu qủa có những nét đặc thù. Con người luôn có quán tính trong nhận thức.1. dòng công việc. gắn liền với phong cách quản trị. 2. Nội dung của sự thay đổi tổ chức Sự thay đổi của tổ chức có thể được thực hiện theo các hướng: .

quy trình hoạt động. có thể là việc thảo ra một hình ảnh mới. thái độ. Công nghệ sản xuất là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức. Sự thay đổi đồng thời cơ cấu và công nghệ giúp mở rộng công việc và làm phong phú công việc giúp tăng cường khả năng hoạt động của tổ chức. mà qua nhiều bước chuyển đổi tổ chức sẽ đạt được. cách tiếp cận thay đổi con người cố gắng thay đổi hành vi của người lao động bằng cách tập trung vào kỹ năng. nó không tạo ra những biến đổi về chất cho tổ chức mà chỉ cải thiện tình hình cũ. Thực tế không phải lúc này hai khía cạnh này cũng đi liền với nhau.Thay đổi công nghệ. Phân quyền để khuyến khích các bộ phận tìm cách thích ứng cơ cấu và công nghệ mới với nhiệm vụ và môi trường của nó. Quá trình xác định những thay đổi cần thiết cho tổ chức chính là việc hình thành tầm nhìn tương lai của tổ chức. chưa thực sự rõ ràng ngay bây giờ. + Cải tiến dòng công việc và hợp nhóm một cách thận trọng các chuyên môn: để có thể làm tăng năng suất. . tình thần đồng đội và tính sáng tạo của người lao động. và tập trung sự quan tâm của họ vào các hoạt động ưu tiên hàng đầu trong tổ chức. Việc thay đổi tư duy có vai trò rất quan trọng vì nó đảm bảo cho việc đổi mới doanh nghiệp thích ứng với những đòi hỏi phát triển kinh tế kỹ thuật hiện đại.Thay đổi có tính hoàn thiện: là làm cho những yếu tố nhất định của tổ chức tốt hơn và giúp cho tổ chức đạt kết quả cao hơn trong hoạt động.+ Thực hiện phân quyền: Tạo nên các bộ phận nhỏ tự quản nhằm tăng động lực cho các thành viên. chất lượng.3. Là đưa tổ chức lên một bước phát triển mới vượt bậc về chất nhằm thích ứng với tình hình thực tế. luật pháp…Tuy không phải là quá nghiêm trọng đe doạ đến sự sống còn của tổ chức nhưng được đánh giá là lý do xác đáng cho sự thay đổi. nhưng chắc chắn là sẽ không giống như hình ảnh hiện tại của tổ chức. khuyến khích những ý tưởng mới và sáng kiến mới của mọi người trong doanh nghiệp.Thay đổi con người : Khác với hai cách tiếp cận cơ cấu và công nghệ cố gắng làm tăng khả năng hoạt động của tổ chức nhờ thay đổi hoàn cảnh làm việc. có thể là cái gì đó hoàn toàn mới . Đó là sự thay đổi tạm thời từng bước.Thay đổi có tính quá độ. Quá trình hoàn thiên luôn diễn ra liên tục.4. Việc thay đổi này nhiều khi dẫn đến việc nhận thức lại mục đích. 2. mọi người đều nhận ra điều đó và đang biết rằng không có sự lựa chọn nào khác là thay đổi. chính trị. đổi mới trang thiết bị. + Thời điểm thực hiện thay đổi có thể bắt đầu khi tổ chức đang đứng trước một mối đe doạ hiện hữu sự sống của tổ chức. Biện pháp thực hiện là thay đổi phương pháp và tư duy quản trị nhằm thúc đẩy tính chủ động sáng tạo của cán bộ công nhân viên. phong cách lãnh đạo. kỹ thuật. cho phép họ tham gia nhiều hơn vào quá trình giải quyết những vấn đề khác nhau của doanh nghiệp. Tổ chức phải lựa chọn đúng thời điểm cần thực hiện sự thay đổi và khả năng để làm việc đó. nhận thức và kỳ vọng của họ. văn hoá… của tổ chức.Thời điểm thực hiện thay đổi + Nên thực hiện bắt đầu thay đổi khi dự báo được những sức ép xảy ra. Sức ép này thường từ môi trường bên ngoài tổ chức như đối thủ cạnh tranh. . tiêu chuẩn. Thay đổi này bao hàm sự hoàn thiện. nghiên cứu hoặc các phương pháp sản xuất.Thay đổi có tính biến đổi. Ví dụ như đối thủ cạnh tranh liên tục cho ra đời các sản phẩm mới. . Hình ảnh tương lai của tổ chức có thể chỉ đơn thuần là việc hoàn thiện những gì đã có. 107 . Những hình thức thay đổi tổ chức . Yếu tố thời gian đối với sự thay đổi . doanh nghiệp có thể cơ cấu lại bộ phận R&D của mình. 2. Khi nào nên thực hiện sự thay đổi là việc cảm nhận tinh tế về thời gian. trước khi những yếu tố nhất định của tổ chức đạt được trình độ phát triển vượt bậc về chất nhằm thích ứng với tình hình mới .

vì vậy cần tránh xung đột. + Lắng nghe những lời kêu ca. loại hình thay đổi. Biểu hiện phản đối có thể là hoài nghi. nội dung thay đổi. + Luôn khẳng định mục đích lâu dài và những cái được mà sự thay đổi mang lại. Khái niệm Xung đột là sự đối đầu phát sinh từ sự không nhất trí do các bên có những mục tiêu. nguồn lực của tổ chức. + Lôi kéo họ vào quá trình ra quyết định. Để chuyển từ thái độ đối nghịch sang thái độ hợp tác. tư tưởng. + Thông tin quan trọng trong quá trình thay đổi. + Giúp nhân viên khám phá những khả năng có thể của sự thay đổi. chậm chạp hoặc hăng hái quá mức để chứng tỏ rằng việc thay đổi không đem lại kết quả. lực lượng khác thì kìm hãm sự thay đổi. chỉ cho họ thấy cái cũ đã lỗi thời và nhất thiết phải chấm dứt. Các quan điểm về xung đột: Quan điểm truyền thống cho rằng xung đột thể hiện sự bế tắc trong nhóm và có hại. + Một bước tích cực để tiến tới thay đổi. thụ động. Phản ứng đối với sự thay đổi Mọi thay đổi đều làm này sinh hai lực lượng đối lập nhau: một thì đi theo hướng thay đổi. + Cung cấp những nguồn lực cần thiết và ủng hộ họ thực hiện thay đổi. . xung đột. Nó không có hại mà đúng hơn là còn có thể thở thành một động lực tích cực trong việc ra quyết định hoạt động 108 . khả năng quản lý thay đổi. Có nhiều câu hỏi cần trả lời: Sẽ tốn bao nhiêu thời gian để thiết kế các kế hoạch và chương trình thay đổi? Sự thay đổi diễn ra bao lâu? Quá trình tiến hành những điều chỉnh cần thiết sẽ diễn ra như thế nào? Liệu có dễ dàng hơn cho tổ chức nếu thực hiện sự thay đổi nhanh chóng? Lời giải cho những câu hỏi trên phụ thuộc vào nhiều yếu tố môi trường. sức mạnh của những ủng hộ và cản trở. Quan điểm hành vi cho rằng xung đột là kết quả tự nhiên và không thêr tránh khỏi trong bất kỳ một nhóm nào. Tuy vậy. các nhà quản trị cần làm những việc sau: . + Cho con người những cơ hội phát triển cá nhân từ sự thay đổi.Duy trì động lực cho quá trình thay đổi: + Khẳng định tổ chức luôn ủng hộ họ mạo hiểm. tung tin đồn… Các phản đối có thể tiến hành ngấm ngầm hoặc công khai. 3. .Suy nghĩ kỹ về những phản đối. khẳng định kết quả mong đợi. + Động lực để cùng làm việc.5.Giúp họ có những bươc đầu tiên: + Chấp nhận cảm xúc của mọi người. + Không phải là vật cản đường tiến tới sự thay đổi. đả kích vắng mặt. phàn nàn. + Thực hiện quá trình quản lý sự thay đổi theo nhóm. + Làm cho mọi người yên tâm bằng cách cung cấp thông tin. cho phản đối là: + Phản ứng tự nhiên của con người để tự bảo vệ. QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT 3. đình công. mang tính cá nhân hay tập thể..Thời gian và tốc độ thay đổi. nhiều khi trở lực đối với sự thay đổi lại là cần thiết vì nó có thể giúp tổ chức tránh được những thay đổi tuỳ tiện.1. 2. tình cảm trái ngược nhau.

Khả năng xung đột sẽ tăng lên trong những điều kiện khan hiếm nguồn lực. . Khi nguồn lực hạn chế. Những xung đột chức năng chỉ có thể tạo ra lợi ích tích cực cho tổ chức. .Những sai lệch về thông tin có thể là cố ý để dễ nắm được thế lực cũng là những nguyên nhân tiềm tàng xung đột. Vì cả hai nhóm theo đuổi cùng một mục tiêu những chỉ có một nhóm có thể đạt tới. Khi không có sự đe doạ.của nhóm.Thái độ thắng . . . các nhóm bị đẩy vào cạnh tranh mang tính ăn thua và những cuộc cạnh tranh như vậy thường dẫn tới sự xung đột phi chính thức.Sử dụng đe doạ: Mức độ xung đột tăng lên khi một bên có năng lực trong việc đe doạ phía bên kia. . 3.Xung đột chức năng: Là sự đối đầu giữa hai phía mà sự đối đầu này nhằm hoàn thiện hoặc mang lại lợi ích cho việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức. Nguồn gốc của xung đột trong tổ chức Xung đột trong tổ chức có thể bắt nguồn từ: . Người quản lý thiết lập một mức xung đột mà ông ta cho là tối ưu cho hoạt động hiện hữu của tổ chức để tiến hành kiểm soát xung đột. nếu nó được quản lý một cách đúng đắn.Sự gắn bó của nhóm: Khi các nhóm càng trở lên gắn bó. các bên dường như có sự hợp tác nhiều hơn và hướng tới việc phát triển các quan hệ hợp tác. Các biện pháp quản lý được áp dụng khi xung đột quá lớn.2. Khi các nhóm này trở lên đoàn kết thì tạo ra thái độ thông cảm lẫn nhau. Khi ở mức độ trung bình xung đột tạo ra mức độ cao của việc thực hiện nhiệm vụ. xung đột tạo ra mức độ cao của năng suất và sự thoả mãn. Điều này chỉ ra rằng cảm giác của sự thù địch và sự phê phán có thể tồn tại giữa hai nhóm cùng làm việc với nhau trong một tổ chức.thua: Khi hai nhóm tương tác trong cuộc cạnh tranh. Những xung đột chức năng có thể dẫn tới việc khám phá ra những cách thức hiệu quả hơn trong việc cấu trúc tổ chức. . . Quản trị xung đột là sử dụng những biện pháp can thiệp để làm giảm sự xung đột quá mức hoặc gia tăng sự đối lập trong tình trạng mâu thuẫn quá yếu. Các hình thức xung đột Xung đột có hai loại: xung đột chức năng và phi chức năng. Khi một bên có khả năng đe doạ phía bên kia thường không thông báo về sự đe doạ mà sử dụng nó. xung đột giữa các nhóm càng tăng.Mục tiêu không tương đồng: Giữa các bộ phận khác nhau của tổ chức có thể xảy ra sự không tương đồng về mục tiêu do những mục tiêu cá nhân của họ.Sự phụ thuộc lẫn nhau đối với nhiệm vụ: Xảy ra khi hai hay nhiều nhóm phụ thuộc lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ của họ và tiềm năng xung đột tăng lên khi mức độ phụ thuộc lẫn nhau tăng lên. 109 . nhận dạng tốt hơn về những thay đổi chiến lược cần thiết cho sự tồn tại. thậm chí trong trường hợp họ không có sự tương tác qua lại cũng như không cạnh tranh vì những nguồn lực khan hiếm. Trong một số giới hạn nhất định xung đột tạo ra sự căng thẳng và điều này thúc đẩy các cá nhân hành động theo hướng này.3. trong trường hợp ngược lại thì kích thích để gia tăng xung đột đến mức hiệu quả.Xung đột phi chức năng: Là bất kỳ sự tương tác nào giữa hai phía mà nó cản trở hoặc tàn phá việc đạt tới mục tiêu của tổ chức. Quan điểm tương tác cho rằng xung đột có thể là độnglực tích cực của nhóm và một số xung đột là hết sức cần thiết giúp nhóm hoạt động có hiệu quả. chúng ta dễ dàng hiểu tại sao xung đột nổ ra 3. Việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức là thấp khi mức độ xung đột giữa các nhóm là ở thái cực cao hoặc thấp. điều tiết và chấp nhận những quan hệ / quyền lực trong tổ chức cũng như giữa các tổ chức. .

Những phần thưởng được đưa cho những người thắng cuộc phải đủ sức hấp dẫn và có khả năng động viện việc thực hiện tốt nhiệm vụ và những người thua phải không cảm thấy sự thất bại của họ là mất mát to lớn. sự sẻ chia thông tin rộng ra trong nội bộ và tìm kiếm những giải pháp có lợi cho tất cả các bên 4. đánh giá được tỷ lệ xác suất mà sự việc có thể xảy ra.Phân loại theo bản chất. + Thuê các chuyên gia bên ngoài. nước. + Các loại rủi ro trong quá trình sản xuất: sự cố hỏng hóc của máy móc. mưa bão.4. 110 ..1.. Có bốn cách để tạo ra xung đột chức năng là: + Thay đổi dòng thông tin: Các nhà quản trị sử dụng thông tin một cách không chính thức để tạo ra xung đột bằng cách để lộ. làm rò rỉ các thông tin giả và thông tin mật. lụt. . rủi ro bao gồm: + Các rủi ro về kinh tế. + Thoả hiệp: Thể hiện khuynh hướng mà các cá nhân chấp nhận sự hy sinh một số quyền lợi của họ bằng cách đưa ra các nhượng bộ nhằm đạt được sự thoả thuận.…). các rủi ro kinh tế do môi trường kinh doanh của doanh nghiệp gây ra (ví dụ hàng hoá ế ẩm do quan hệ cung cấu bất lợi. + Đối đầu: Là sử dụng quyền lực để ép buộc người khác và yêu cầu người khác đồng ý với quan điểm của bạn. rủi ro (khi xác suất xảy ra sự kiện bé hơn 1) và bất định (khi không xác định được xác suất xuất hiện sự cố).3. tai nạn lao động. Các loại rủi ro . nhận diện các giải pháp khác nhau và tỷ lệ xác suất về kết quả của mỗi giải pháp. + Thay đổi cơ cấu tổ chức: Tổ chức có thể được cấu trúc theo cách làm tăng hoặc giảm xung đột. Quản trị rủi ro là mức độ mà trong đó người ra quyết định có thể xác định được vấn đề cần giải quyết. + Dàn xếp ổn thoả: Là khuynh hướng giải quyết các xung đột bằng cách tối thiểu hoá hay chế ngự những khác biệt về nhận thức hay hành động thông qua sự chú trọng vào những lợi ích chung. + Các rủi ro do môi trường tự nhiên (động đất. tình thế cạnh tranh bất lợi cho doanh nghiệp). + Tạo ra sự cạnh tranh: Bằng việc khuyến khích vật chật và những phần thưởng khác có thể duy trì bầu không khí cạnh tranh và điều nàygóp phần vào việc tạo ra xung đột chức năng.Khuyến khích các xung đột chức năng: Một mức độ nhất định của xung đột là cần thiết để khuấy động và động viên cho việc tạo ra các ý tưởng sáng tác và động viên mọi người đạt tới mức độ cao của việc thực hiện nhiệm vụ. Quan niệm về rủi ro và quản trị rủi ro Rủi ro trong kinh doanh là các sự cố xảy ra ngẫu nhiên không mong muốn và có hại cho công việc kinh doanh của các doanh nghiệp. gián đoạn cung cấp điện. bao gồm các rủi ro kinh tế vĩ mô (ví dụ sự thay đổi các luật pháp và chính sách gây nên bất lợi cho doanh nghiệp).Hạn chế các xung đột phi chức năng gây cản trở việc thực hiện mục tiêu chung bằng cách: + Né tránh mâu thuẫn: Là khuynh hướng tìm cách rút ra khỏi tình huống xung đột hay giữ tình trạng trung lập.2. Cần phân biệt ba trường hợp: xác định (khi xác suất xảy ra sự kiện bằng 1). QUẢN TRỊ RỦI RO 4. + Hợp tác: Là sự sẵn sàng nhận diện những nguyên nhân đích thực của xung đột. cháy. Các biện pháp giải quyết và loại trừ xung đột . Theo cách phân loại này. 4. nổ.

Tiến trình quản trị rủi ro . bao gồm: + Bảo đảm chất lượng của dự báo. Phong toả rủi ro thường được áp dụng để giải quyết những rủi ro hối đoái. Các phương pháp phòng ngừa quản trị rủi ro Nói chung có 5 phương pháp để tổ chức có thể quản trị rủi ro. + Rủi ro có tính chất chủ quan do quyết định sai của con người gây nên.Các biện pháp ở giai đoạn xây dựng phương án sản xuất . bảo đảm tính linh hoạt của kế hoạch. . + Nâng cao chất lượng của việc thẩm định. an toàn công nghệ và tổ chức. + Phong toả rủi ro: là tạo ra rào chắn trên tất cả các phương diện của một giao dịch để các loại rủi ro có thể bù đắp được. + Khi lập kế hoạch phải tính đến rủi ro thông qua các kế hoạch dự phòng. 4. + Phòng ngừa thiệt hại và hạn chế rủi ro: áp dụng những biện pháp đẻ ngăn chặn thiệt hại như lắp đặt thiết bị báo động.. 4. an toàn về tài chính. chiến tranh).Các biện pháp ở giai đoạn chỉ đạo điều hành thực hiện. + Chuyển giao rủi ro: thông qua bảo hiểm.Đánh giá mức độ tác động của rủi ro. có biện pháp công nghệ và tổ chức thích hợp. áp dụng các hình thức tổ chức cho phép phân tán rủi ro (công ty cổ phần). . Từ đó xác định được xác suất xảy ra. Để quản trị tránh được rủi ro cần dự đoán được rủi ro có thể xảy ra.Đề ra các biện pháp để phòng chống rủi ro. + Khi lựa chọn hình thức tổ chức của doanh nghiệp phải bảo đảm tính đa năng cần thiết.kinh doanh. + Tự bảo hiểm: lập quỹ dự phòng rủi ro dựa trên dự báo những thiệt hại với độ chính xác có thể chấp nhận được. dịch bệnh. trang bị kiến thức cho từng cá nhân và cộng đồng về quy tắc an toàn để giảm bớt thiệt hại. các nhà quản trị cần thu thập thông tin để đánh giá được mức độ tác động của rủi ro đến các hoạt động của tổ chức.+ Các rủi ro về xã hội và chính trị (thay đổi chính phủ.Dự đoán rủi ro có thể xảy ra.3. khi lập phương án. . bao gồm: + Nghiên cứu kỹ phương án thiết kế và tình hình cụ thể trước khi đi vào thực hiện. hay sự thay đổi bất thường về giá cả trên thị trường hàng hoá. + Rủi ro không thể khống chế (bất khả kháng). . + Khi lập dự án đầu tư phải bảo đảm các mặt: an toàn tự nhiên. đây là một giải pháp không tích cực bởi phạm vi ứng dụng rất hạn chế. rủi ro thuần tuý. phân ra: + Rủi ro có thể khống chế. . khảo sát. ốm đau. Các nhà quản trị phải tìm ra các biện pháp trên các thông tin đã thu thập được.Phân loại theo mức độ khách quan và chủ quan: + Rủi ro khách quan. 111 . Đó là: + Tránh khỏi rủi ro: chọn phương án có xác suất tránh khỏi thiệt hại khá cao. trên cơ sở dự đoán rủi ro có thể xảy ra. điều tra. thiết bị an toàn. Các biện pháp này có thể dựa vào các số liệu quá khứ hoặc dựa vào kinh nghiệm của mỗi nhà quản trị. hay còn gọi là rủi ro tự nhiên. áp dụng các phương pháp phân tích phương án trong điều kiện rủi ro. Tuy nhiên.Phân loại theo mức độ khống chế của con người. mức thu nhập của người tiêu thụ thay đổi đột ngột. thông tin. xét duyệt phương án.4.. Trong bước này. . tiêu chuẩn tính toán.

112 . sử dụng công nhân và cán bộ đúng theo yêu cầu về tay nghề và sức khoẻ. áp dụng lý thuyết điều khiển và công nghệ thông tin.+ Tôn trọng quy trình công nghệ. bảo đảm vũng chắc và tin cậy của máy móc thiết bị. + Tôn trọng quy tắc an toàn sản xuất và an toàn lao động. + Tăng cường kiểm tra. giám sát. + Phối hợp tốt giữa tự khắc phục rủi ro và phân tán rủi ro cho người khác (thông qua mua bảo hiểm và các điều khoản của hợp đồng sản xuất kinh doanh). + Tổ chức dự trữ và mua bảo hiểm.

tình cảm trái ngược nhau. Nói cách khác. Song cơ bản là thay đổi con người. hiện tượng của tự nhiên. tính đầy đủ. Con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội. sinh hoạt hàng ngày nhằm đạt được một mục đích nhất định. thông tin là tất cả những gì có thể mang lại cho con người sự hiểu biết về đối tượng mà họ quan tâm tới (vì những nguyên nhân và mục tiêu nào đó). Như vậy: thông tin là những dữ liệu. xã hội. từ việc điều hành sản xuất trong một phạm vi hẹp như tổ.TÓM TẮT LÝ THUYẾT Trong chương này. sắp xếp. Quản trị xung đột là sử dụng những biện pháp can thiệp để làm giảm sự xung đột quá mức hoặc gia tăng sự đối lập trong tình trạng mâu thuẫn quá yếu. săn bắn. tính cô đọng và lôgíc Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo với tư cách là sản phẩm của chủ thể quản trị. số liệu. tư tưởng. hái lượm. đánh giá được tỷ lệ xác suất mà sự việc có thể xảy ra. đặc biệt ngày nay phát triển tổ chức là chiến lược của các doanh nghiệp nhằm thay đổi để nâng cao tính hiệu quả. chúng ta đã nghiên cứu những vấn đề rất khái quát về công tác tổ chức trong doanh nghiệp. và những mối quan hệ đó được thể hiện qua lại lẫn nhau. 113 . Xung đột là sự đối đầu phát sinh từ sự không nhất trí do các bên có những mục tiêu. các địa phương và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. xí nghiệp. Sự thay đổi tổ chức là quy luật khách quan. tin tức thu thập được đã qua xử lý. Từ khi có con người. Thay đổi tổ chức tái tạo lại cơ cấu tổ chức để hành động phù hợp với tình hình mới theo hướng phát triển tổ chức bao gồm cả sự thay đổi về cơ cấu công nghệ. Toàn bộ quá trình quản trị. đều là quá trình ra các quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định quản trị. nhận diện các giải pháp khác nhau và tỷ lệ xác suất về kết quả của mỗi giải pháp. Rủi ro trong kinh doanh là các sự cố xảy ra ngẫu nhiên không mong muốn và có hại cho công việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông tin là sự phản ánh của sự vật. sản xuất. nói cách khác có xã hội loài người thì đã có sự trao đổi giữa những con người với nhau trong quá trình lao động. đội. tính hệ thống và tổng hợp. phân xưởng. nhiệm vụ. tính chất hoạt động của người hoặc cấp phải thực hiện quyết định đó để giải quyết một vấn đề đã chín muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan của đối tượng quản trị và việc phân tích thông tin về hiện trạng của hệ thống. lựa chọn phương pháp để khắc phục. tính kịp thời và linh hoạt. Quản trị rủi ro là mức độ mà trong đó người ra quyết định có thể xác định được vấn đề cần giải quyết. Yêu cầu cơ bản đối với thông tin là: tính chính xác và trung thực. Những nội dung chủ yếu cần chú ý đó là: Thông tin là nhu cầu không thể thiếu được của con người. đến phạm vi rộng lớn hơn như các ngành. nhằm định ra mục tiêu chương trình. con người. diễn giải theo cấu trúc thích hợp để phục vụ cho mục tiêu nào đó.

Câu hỏi thảo luận: a. Còn chuyên gia trẻ báo về thông tin là thị trường Châu Phi rất có triển vọng vì dân bản xứ chưa có giầy dép để đi. Nếu là giám đốc của hãng Bata thì anh (chị) sẽ phải có quyết định ra sao? 4. Ban quản trị của tập đoàn TL ra điều kiện nếu giám đốc ĐGC không bảo đảm cung cấp cho tập đoàn 1000 sản phẩm mỗi tháng sẽ bị cách chức. còn hơn duy trì một thực trạng kéo dài tồi tệ? Anh (chị) hãy đưa ra một ví dụ để minh hoạ điều đó. Có những loại rủi ro nào trong quản trị? Cách khắc phục những rủi ro đó ra sao? 12. Trình bày những nguyên nhân đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi. Nên chăng anh (chị) thà nhận một kết cục xấu. nhưng vì xí nghiệp mới lắp đặt đang chạy thử máy (rà trơn) nên chỉ cho mỗi tháng 800 sản phẩm. nhưng không may cho anh (chị) không được giám đốc của mình ưng ý. Tập đoàn TL có một xí nghiệp thành viên ĐQ được lắp đặt một hệ thống thiết bị mới. Nêu nội dung và mục tiêu của sự thay đổi? 10. một chuyên gia trẻ.CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Quyết định quản trị là gì? Có các loại quyết định quản trị nào? Các yêu cầu và quá trình ra quyết định quản trị? Các phương pháp đề ra quyết định quản trị? 3. Thông tin trong quản trị kinh doanh là gì? Chúng có vai trò gì trong quản trị kinh doanh? Chúng đáp ứng yêu cầu nào? Trong quản trị kinh doanh cần những loại thông tin nào? Để có chúng cần phải làm gì? 2. Tiến trình thay đổi được tiến hành theo những bước nào? 11. họ cố tình gây khó khăn cho anh (chị)? Câu hỏi thảo luận: Anh (chị) phải chọn quyết định như thế nào để cải thiện tình hình? 6. Phải chăng cái gì phi lý phải lấy cái phi lý để xử lý? Anh (chị) hãy nêu một ví dụ đã biết (đã nghe) trong kinh doanh để luận giải điều này? 9. Theo anh (chị) thông tin của hai chuyên gia đó phải đánh giá như thế nào? Đúng hay sai? Hay vừa đúng vừa sai? Vì sao? b. Câu hỏi thảo luận: a. Nếu là giám đốc xí nghiệp ĐQ thì anh (chị) sẽ phải có quyết định ra sao? 5. chuyên gia già báo về thông tin là thị trường Châu Phi không có nhu cầu về giầy vì họ thích đi đất và không có tiền để đi giầy. Ban quản trị tập đoàn TL đã phạm sai lầm gì khi ra quyết định? b. 8. Có những hình thức xung đột nào trong quản trị? 114 . Có khi nào biết trước làm một việc nào đó mà anh (chị) sẽ thất bại mà anh (chị) vẫn làm không? Cho một ví dụ cụ thể minh hoạ? 7. nếu sau khi chạy hoàn hảo mỗi tháng sẽ cho 1000 sản phẩm. Hãng giầy Bata có cử 2 chuyên gia Marketing sang Châu Phi tìm hiểu thị trường với một chuyên gia già. Là một phó giám đốc công ty. Sau khi nghiên cứu.

để khỏi làm cho khách hàng mất đi lòng tin đối với thực phẩm của cửa hàng. không cần số lượng nhiều. + Nếu bạn mạnh trong lĩnh vực thương mại hay Marketing. Thực phẩm câu khách của cửa hàng là đùi lợn hun khói. Mỗi sớm. Hãy phân tích các cơ sở lý luận và thực tiễn của những lời khuyên trên? 2. + Cùng đi với một nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm . mà ảnh hưởng tới uy tín danh tiếng 115 . Tốt nhất. không phải là một cửa hàng sang trọng gì. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa ông chủ. thà rẳng mời anh sáng mai tới sớm chứ nhất quyết không cung ứng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. hãy tìm một chuyên gia sâu về tài chính hay kỹ thuật + Nếu bạn là người mới đi vào con đường kinh doanh. nhằm tránh việc khi nhận đặt hàng với số lượng lớn làm không kịp hoặc làm ào ào cho đủ số lượng. Chế biến hun khói là một môn nghệ thuật.một người đã trải qua thời kỳ sở hữu và vận hành một doanh nghiệp tư nhân. nhưng để duy trì uy tín của mình. Đây chính là nguyên nhân tại sao cửa hàng thực phẩm Mỹ vị Hương không muốn mở rộng tiêu thụ ra thị trường bên ngoài. về mặt nguyên liệu cửa hàng vẫn giữ ưu thế. đồ hun khói của Mỹ vị Hương chỉ lấy chất lượng làm chính. chẳng một ai nghĩ rằng phương pháp để duy trì uy tín của nó lại là mỗi ngày chỉ sản xuất một lượng sản phẩm có hạn. hãy tìm một người đã trải qua kinh nghiệm trong việc làm và trong giao tiếp (phải làm sao có được quan hệ đó ngay từ đầu). Vậy thì tại sao không làm nhiều hàng một chút để tiện cho đáp ứng nhu cầu của khách hàng? Vốn dĩ “Thà thiếu chứ không thừa” là nguyên tắc kinh doanh của cửa hàng thực phẩm Mỹ vị Hương. nếu có khách hàng tới mà không mua được đồ thì bèn nói với anh ta rằng “ ngày mai tới sớm”. Điều đó cũng có nghĩa khẳng định: Một người điều hành doanh nghiệp không có kinh nghiệm và không có năng lực đã có nghĩa là một sự thất bại của các doanh nghiệp nhỏ. thịt ướp sấy khô ăn cho bõ thèm khát. + Nếu chọn một người bạn kinh doanh tồi trong quá khứ chắc sẽ khó mang lại cho doanh nghiệp của bạn “ đôi bàn tay vàng”. các thợ cả của cửa hàng này cần phải đích thân tới tất cả các chợ Đài Bắc hoặc lân cận để mua thịt lợn loại thượng hảo hạng. yêu cầu người bạn hàng tương lai đóng góp một số tiền vốn cho doanh nghiệp. như vậy mọi người sẽ làm việc tích cực hơn khi tiền của bản thân mình đang bị đe doạ. + Bạn hãy cắt đứt quan hệ ngay với những bạn hàng không trung thực và trong tổ chức doanh nghiệp của bạn không nên có chỗ cho các bạn thân.NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG Tình huống 1: NHỮNG LỜI KHUYÊN THIẾT THỰC VỀ TÌM BẠN HÀNG LÝ TƯỞNG Hãy tìm người bạn hàng (người cộng tác) có khả năng làm cân bằng những mặt mạnh sẵn có của bạn. + Chọn người bạn hàng tương lai phải làm sao người đó cũng gắn bó với lợi ích và sự thành bại của doanh nghiệp như bạn. Một nguyên tắc kinh doanh khác của cửa hàng thực phẩm này là không bán ra ngoài. Câu hỏi thảo luận: 1. Như vậy. thì đều có liên tưởng ngay tới của hàng thực phẩm Mỹ vị Hương nằm ngay cạnh bưu điện Đài Bắc cạnh đường Bắc Ai. các đầu bếp. Đây là một cửa hàng kinh doanh 50 năm nay. nhiều người ở Đài Bắc muốn mua một số thực phẩm đồ hộp để tặng bạn thân hoặc khi mua một chút ruốc thịt. các nhân viên bán hàng đã làm cho khách hàng có thể yên tâm ra vào cửa hàng thực phẩm này mà không lo lắng bị lừa dối. Tuy vậy. Mọi thứ đều rất cầu kỳ. để mua các loại thịt cần để chế biến. Bạn có thêm những lời khuyên nào nữa không? Tình huống 2: MẸO KINH DOANH CỦA CỬA HÀNG THỰC PHẨM MỸ VỊ HƯƠNG Vào dịp lễ tết. nó phải bỏ ra nhiều công sức từ việc chọn mua nguyên liệu tới việc tiếp đón khách hàng.

đến nay Shiseido đã trở thành nhà sản xuất mỹ phẩm lớn nhất trong nước và xếp hạng thứ tư trên thế giới. Kể từ ngày thành lập. Năm 1934 hãng đã đề ra chế độ chuyên viên tư vấn chăm sóc sắc đẹp cho khách hàng nhằm tạo ra sự hiểu biết thân tình giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng. Doanh số bán hàng ở nước ngoài năm 1998 đạt 92. hãng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác nghiên cứu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác nghiên cứu và triển khai (R&D) để không ngừng nâng cao chất lượng mỹ phẩm. sáng chế về mỹ phẩm. Thứ hai. Tình huống 3: NĂM NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA SHISEIDO Được thành lập từ năm 1872. nếu không tất sẽ phải thất vọng quay về. hãng đã yêu cầu các cửa hàng và chi nhánh bán hàng của hãng phải ký hợp đồng với những điều khoản bán hàng theo phong cách của Shiseido. mà cho đến nay vẫn được coi như tinh thần văn hoá công ty và phương châm chỉ đạo hoạt động của ban lãnh đạo và tất thảy mọi nhân viên của hãng. Shiseido trở thành trung tâm hàng đầu thế giới với 935 nhà khoa học chuyên vê nghiên cứu các loại bột mỹ phẩm.1998).9 tỷ Yên (4. Mọi nhân viên làm việc trong hãng và các đối tác có quan hệ làm ăn bên ngoài đều được chia sẻ lợi nhuận xứng đáng khi đã vượt quan khó khăn.mà cửa hàng đã công phu tạp lập qua suốt 50 năm. luôn luôn lắng nghe thông tin phản hồi từ mọi lớp người tiêu dùng và kịp thời đáp ứng. ông chủ đầu tiên của Shiseido và những hậu duệ của ông đã biến một xưởng chế tạo dược phẩm nhỏ bé chỉ chuyên sản xuất thuốc đánh răng tại quận Ginza. hãng còn tập trung sức lực nghiên cứu về lĩnh vực da mặt. Ngay từ năm 1923. ông chủ cửa hàng thực phẩm Mỹ vị Hương đã áp dụng thủ thuật gì trong công tác bán hàng? 4.8 tỷ Yên (129 triệu USD). giải quyết những khiếu nại dù nhỏ nhất.8 tỷ USD) với lãi dòng là 16. Những nhận xét cần rút ra sau khi phân tích những nguyên tắc trên? 3. Đặt tên khách thích hợp cho tình huống quản lý trên. Hiện tại. Shiseido luôn cam kết với mọi tầng lớp khách hàng chất lượng sản phẩm làm ra cực tốt và phù hợp. Vì sao cửa hàng thực phẩm Mỹ vị Hương lại lấy nguyên tắc kinh doanh chính của mình là “thà thiếu chứ không để thừa”? 2. Thứ nhất. trừ khi bạn nhanh chân. hạnh phúc cho người trẻ tuổi và sự dịu dàng cho người cao tuổi.2 tỷ Yên (709 triệu USD). 116 . Phân tích các nguyên tắc kinh doanh của cửa hàng thực phẩm Mỹ vị Hương. tôn trọng khách hàng. Vì những loại hàng đó đã bị những khách hàng hôm trước đặt mua rồi. Câu hỏi thảo luận: 1. Theo anh chị. Tokyo thành một hãng mỹ phẩm nối tiếng về chăm sóc làn da như ngày nay? Đó chính là sự tuân thủ nghiêm ngặt suốt gần một thế kỷ 5 nguyên tắc quản lý kinh doanh được đề ra từ 1921. Hàng ngày cửa hàng cho ra lò khoảng 300 chiếc đùi lợn hun khói. nhằm đem lại sắc đẹp. sinh lý của da người. Shiseido luôn giữ được khách hàng cũ và thu hút thêm ngày càng nhiều khách hàng mới. Bí quyết nào giúp cho Arinobu Fukuhara.03 . Shiseido được coi là hãng mỹ phẩm Nhật Bản đầu tiên sản xuất hàng hoá theo chất lượng phương Tây. Sau hơn một thế kỷ trường tồn. Cũng vì chú trọng tới việc chọn mua nguyên liệu và chế biến nên đùi lợn của cửa hàng này giá không phải là thấp nhưng khách hàng vẫn tới mua không ngớt.chiếm khoảng 15% tổng doanh số của hãng. hãng đạt doanh số bán hàng kỷ lục 620. Song song với những nghiên cứu. đồng cảm cộng khổ cùng chịu rủi ro và cùng hưởng lợi. Vì vậy. Thứ ba. Trong năm tài chính 1998 (tính đến 31 . chất lượng là trên hết. thể lực con người và những công nghệ có liên quan.

chất lượng cao và giá lại phải chăng”. kho tàng nguyên liệu của hãng. Làm thế nào để có một tập thể đồng cam cộng khổ. hãng đã phục hồi và đưa hàng hoá phủ đầy các hiệu tạp hoá trên toàn nước Nhật. Trong khi ăn. Kinh doanh luôn đi kèm chữ tín. nhà hàng không bao giờ cho thay dao đĩa. các nhân viên thường bất ngờ xông tới và thản nhiên bốc xơi đồ nhậu của thực khách. bị khinh một lần cũng chẳng sao”. chính phong cách phục vụ lỗ mãng. bên cạnh có có ghi kèm những câu mang tính đe doạ. Thủ đô Rôma thu hút hàng triệu du khách thập phương. Shiseido đã vượt qua được 4 cuộc thử thách nghiêm trọng trong vòng 127 năm tồn tại: thời kỳ khởi đầu lập nghiệp. ổn định trong nội bộ công ty. gần như phá huỷ hết toàn bộ hệ thống nhà xưởng. trung thực trong kinh doanh? Cho ví dụ. tìm hiểu nền văn minh cổ đại nơi đây. thực khách không những không nhận được sự nghênh tiếp lịch sự. trung thực và tôn trọng đối tác và khách hàng. tình trạng kiệt quệ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 và cuộc khủng hoảng tài chính và tiền tệ châu A gần đây.Vừa bước chân vào. Tiếp đó. những du khách hiếu kỳ thường tới thưởng thức “những điều khó chịu” tại nhà hàng “Khinh mạn” . Vấn đề này. Tình huống 4: NHÀ HÀNG KHINH MẠN . cùng chịu rủi ro và cùng hưởng lợi? 3. Tuy nhiên. vui vẻ của nhân viên phục vụ. Sau khi thăm thú các danh lam thắng cảnh.Một nhà hàng chủ trương thu hút khách hàng theo phương châm “tiếng xấu đồn xa”. tuy nhiên không phải địa ngục. Câu hỏi thảo luận: 1. chưa kịp tìm chỗ ngồi. Nội dung chủ yếu của 5 bí quyết trên là gì? 2. Nhiều món. phấn đấu cho tương lai. khinh mạn đã giúp cho nhà hàng đứng vững trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống luôn có sự cạnh tranh quyết liệt ở Roma. trung thực. song khách hàng lại đánh giá “Đây là một điểm du lịch. Phong cách phục vụ khinh mạn khách hàng của nhà hàng qủa là có trái với quy tắc lễ nghĩa đã được xã hội công nhận. Nửa thế kỷ qua. Vì vậy chỉ hai tháng sau trận động đất làm khánh kiệt gia sản. trận động đất năm 1923. đề cao tính chân thành. hơn nữa còn khiến các đồng nghiệp phải ghen tị bởi số lượng thực khách lui tới hàng ngày. ông chủ nhà hàng không hề “dấu giếm” đặt tên cho nhà hàng là “khinh mạn”. Kinh doanh là phải có lợi nhuận song Shiseido biết rằng muốn thành công đôi khi phải biết kiềm chế tham vọng tìm kiếm lợi nhuận tối đa bằng mọi giá. Nhờ 5 bí quyết đã nêu. nhờ biết giữ chữ tín nên các nhà cung cấp nguyên liệu đã tin tưởng tuyệt đối vào Shiseido và ra tay giúp đỡ Công ty đứng dậy từ đống tro tàn. Trong đó trận động đất năm 1923 gây thiệt hại lớn nhất. 117 . Hoàn toàn trái ngược với nét văn minh cổ đại còn đậm sắc nơi đây. Từ năm 1937. Shiseido đã thiết lập Câu lạc bộ Hoa Trà dành cho các khách hàng “ruột” tụ họp góp ý kiến thường xuyên về các loại sản phẩm của mình. Hãng luôn chú trọng xây dựng nền tảng tinh thần công ty là nhằm tới những mục tiêu và lợi ích lâu dài để mọi người trong công ty cùng vượt qua khó khăn trước mắt. Những du khách hiếu kỳ tới đây ẩm thực cần phải chuẩn bị trước tư tưởng “bỏ tiền để mua sự khó chịu”. nếu thực khách tỏ ý yêu cầu thường nhận được câu quát: “còn bận”. Các món ăn liệt kê trong thực đơn được viết bằng tiếng lóng để buộc thực khách phải suy đoán ra. Câu lạc bộ này vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay với số hội viên tính đến tháng 10 -1998 lên tới 10 triệu người. Đồng thời phát hành hàng tháng một tạp chí chuyên cung cấp các thông tin về sắc đẹp cho hội viên.MỘT THỦ PHÁP KINH DOANH LẬP DỊ Hàng năm. Vì sao phải đề cao tính chân thành. chỉ thấy thực đơn được đẩy tới bởi một bàn tay hộ pháp đầy lông lá. bởi lẽ món ăn ở đây ngon. nhà hày này cố dành cho khách hàng một kiểu phục vụ “ngược đời”. mà còn bị họ chất vấn về khả năng thanh toán bằng một giọng điệu thô lỗ. Cũng có du khách lại cho rằng “Vào đây một lần cho biêt. Thứ năm. Khi thay đổi món ăn.Thứ tư.

5.Làm thế nào đủ chuột cho số mèo khổng lồ kia xơi? .Mỗi tấm da lời bao nhiêu? .Xin mời ngài theo tôi. .Mèo.CHUỘT XƠI MÈO Năm 1885. Có tất cả 1 triệu con.Mỗi ngày ngài cho xuất xưởng bao nhiêu tấm da thành phẩm? . mỗi khách hàng hãy đến chỗ chúng tôi gội đầu đều được tặng một chai dầu gội đầu”.Chà! Mỗi ngày lời 15.Ngoài việc thu mua mèo để chế biến ra. 2. Thế ngài nuôi mèo bằng gì? . Hãy nêu những suy nghĩ và bình luận của bản thân về câu chuyện trên! 2. đây là cơ sở dự trữ và nhân giống của tôi – triệu phú nói – tính trung bình mỗi năm 1 con mèo cái đẻ 12 con mèo con.Tôi cho chuột xơi mèo… thịt những con mèo đã lột da. Cứ luẩn quẩn thế mèo xơi chuột rồi chuột lại xơi mèo. . . Thật là kỳ diệu mà cũng thật đơn giản. đặc biệt là khách nước ngoài. Câu hỏi thảo luận: 1. Một con số không nhỏ. Câu hỏi thảo luân: 1.Theo các nhà phân tích. . Ký giả lại được nhà triệu phú dẫn đi thăm trại nuôi chuột. . khiến khách hàng cảm thấy bị “kích thích” và cuối cùng là vì các món ăn uống:thực khách còn có được những trận cười thú vị. thì dĩ nhiên xơi chuột. chúng tôi có đủ sức cho mỗi con mèo 1 ngày xơi 4 con chuột.3 USD. bằng các hình thức và thái độ phục vụ ngược đời.000 tấm. Với trại nuôi chuột này. Có 10. Nghe tiếng một tờ báo cho ký gỉa đến tìm hiểu. . Hãy phân tích nguyên tắc “tối đa hoá lợi nhuận” trong kinh doanh thông qua tình huống trên! 3. công cuộc kinh doanh của nhà hàng này sở dĩ thịnh vượng là bởi tính lập dị của nó. Liệt kê và bình luận các thủ thuật kinh doanh của nhà hàng “khinh mạn” (chú ý “liều lượng” của từng thủ thuật). Tại sao phong cách phục vụ của nhà hàng này không bình thường mà nó vẫn thành công trong kinh doanh? Điểm nào là bí quyết của sự thành công ấy? Tình huống 5: MÈO XƠI CHUỘT . Thẩm mỹ viện đã thoả mãn được tâm lý của khách: “gội đầu bằng dầu gội của mình và chỉ mình mới có”. các ngôn từ khó hiểu.Chuột đẻ hơn mèo gấp 10 lần. 118 . nổi tiếng về kỹ nghệ da mèo.000 USD. Kể một câu chuyện tương tự ở Việt Nam mà anh (chị) biết? Tình huống 6: GỘI ĐẦU BẰNG DẦU GỘI CỦA MÌNH Một thẩm mỹ viện đưa ra lời quảng cáo như sau: “Từ hôm nay. chính tính lập dị đó đã thoả mãn được tâm lý hiếu kỳ của khách hàng.Thế ngài nuôi chuột bằng gì? . Thẩm mỹ viện chỉ yêu cầu khách hàng phải để chai dầu được tặng đó lại mà không được mang về nhà dùng. . Mỗi chai đề viết tên khách hàng cẩn thận để lần sau khi đến gội đầu khách hàng sẽ được dùng đúng chai dầu được tặng. ở Mỹ nổi lên một nhà Triệu phú. Nhà triệu phú đưa ký giả đến thăm trang trại nuôi mèo của mình.000 con mèo được chăm sóc rất tốt. Phân tích triết lý và nguyên tắc kinh doanh của nhà hàng “khinh mạn”. Do đó chúng tôi không bao giờ thiếu nguyên liệu. Còn ông chủ thì giàu nứt đố đổ vách.

Tin tức vừa đưa ra. giờ không nói cho bà biết. Kế hoạch khác đã định hình ra là gì? Một trong những “kiệt tác” đắc ý nhất trong cuộc đời Ford đó là mua tàu cũ dỡ xuống luyện thép. có vẻ vừa nghiêm vừa cứng nhắc. việc tiêu thụ tự nhiên cũng ảnh hưởng. Thuật chiêu hàng ở đây là gì? Có thể nhân rộng được không? Tình huống 7: ĐẤT TRỜI TRONG ÁO CỦA FORD Đầu thập kỷ 20 của thế kỷ XX. Khách hàng được lợi hay thiệt? Vì sao? Nếu thiệt thì tại sao họ vẫn cứ đến gội đầu? 3. Duy chỉ có ôtô Ford màu đen là vẫn giữ không thay đổi. nhất định là phải có kế hoạch”. mỗi chai gội được 20 lần.000 đồng. nắm chắc khâu chất lượng. chí ít nó cũng bền hơn các màu khác nữa”. Sản xuất ngày càng khó khăn. quả nhiên bán chạy chưa từng thấy. khi đã chín muồi thì cho đối thủ từ mạnh chuyển thành yếu. Thế nhưng bất kể hãng đại lý các nơi yêu cầu Ford cung ứng ôtô các màu hay những ý kiến trong Công ty. đợi nghĩ xong rồi mới nói”.Lưu ý: giá một chai dầu gội đầu là 60. Tính ra thẩm mỹ viện có thể thu được 400. Lần này đối mặt trước những thách thức đưa ra vũ khí màu sắc. bắt đầu đoán mò. Người trong và ngoài Công ty giao động. Lúc bấy giờ đúng vào thời điểm nền công nghiệp ôtô Mỹ đang cất cánh. các công ty lớn đua nhau đưa ra các loại ôtô mới màu sắc tươi trẻ. hàng ngày vẫn đi làm. Câu hỏi thảo luận: 1. Ford không ứng chiến mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Ford hiểu nỗi lo lắng của vợ và tâm sự đầy tin tưởng: “Đãi ngộ của Công ty chúng tốt hơn bất cứ công ty nào. Thấy vậy. Sau đó 2 tháng. Nó tạo nên cục điện huy hoàng cất cánh lần thứ hai của Công ty. không đi theo người khác để sản xuất xe nhạt màu. những xe bán trên thị trường đều là xe tồn đọng. từ lợi thế chuyển thành bất lợi. trên báo thường đăng những tin có liên quan đến Ford.000 đồng. Câu hỏi thảo luận: 119 . loại xe A nhãn hiệu Ford màu sắc đẹp.000 đồng.1927 Ford đột ngột tuyên bố ngừng toàn bộ nhà máy sản xuất loại xe T. Ford bắt đầu giảm nhân viên. Tình trạng này làm cho giới báo chí để ý. xuất hiện tình trạng kinh doanh kém hiệu quả. không thể kìm nén nối. Do khai thác loại xe T. Ford lại đứng trước một đợt sóng gió. đặt nền móng thắng lợi cho loại ôtô loại A sắp sửa đưa ra. cả thế giới kinh ngạc. Cuối năm. Ngoài mấy cán bộ chủ chốt ra. phát huy sở trường. giá cả. cuối cùng Ford tiết lộ. từ đó hạ thấp hẳn gía thành sản phẩm của sắt thép. Tháng 5 . đây là lần đầu tiên ngừng sản xuất xưởng xe mới trong 24 năm kể từ ngày thành lập Công ty. chẳng một ai rõ Ford có tính toán gì. loại xe A mới sẽ tung ra thị trường vào tháng 12. Ford vẫn kiên quyết bác đi: “xe Ford chỉ có màu đen. ngay cả bà Ford cũng cảm thấy rất khó lý giải. trang nhã. cộng mỗi lần gội đầu là 20. Dựa trên cơ sở nào thẩm mỹ viện đưa ra lời quảng cáo trên? 2. nhân viên Công ty không nghỉ việc. Công ty Ford từ lâu đã có vị trí trong nền công nghiệp xe hơi của Mỹ. tạo dựng nên lòng hiếu kỳ của mọi người. một phần thiết bị ngừng sản xuất. Tôi không thấy màu đen có gì là không tốt. ngoại hình của Công ty. lượng ôtô tiêu thụ giảm xuống nhanh chónh. thoả mãn những sở thích khác nhau của người tiêu dùng nên bán rất chạy. chuyển ca đêm thành ca ngày để tiết kiệm chi phí điện. họ không phân tâm mà ra đi. Điều làm cho người ta thấy lạ là sau khi nhà máy ngừng sản xuất. tiện lợi cuối cùng đã tuôn ra thị trường trong sự chờ đợi mỏi cổ của mọi người. Điều này còn gây chấn động so với việc tuyên bố nhà máy ngừng sản xuất. Ford cười và nói rằng: “Trời trong tay áo tôi. Hơn nữa họ biết tôi là người quyết không chịu thua.000 đồng sau khách hàng sử dụng hết chai dầu gội đầu được tặng và như vậy lãi là 340. thu hẹp sở đoản.

nếu sau khi chạy hoàn hảo thì một tháng sẽ cho 1000 sản phẩm. loại nào cũng có. Người tiêu dùng nướm nượp đến kính Đáp Cầu ngày càng đông. tàu hỏa cho đến đồ gia dụng và các khuôn cho các công trình xây dựng. Ông giám đốc Đáp Cầu quyết định đi một nước cờ hiểm: Khách đặt tấm kính giá…100 nghìn đồng. khấu hao và bao nhiêu chi phí khác. Chân lý kinh doanh đơn giản. Liên hệ ở nước ta . Nếu là giám đốc xí nghiệp Đông Quan thì anh (chị) sẽ có quyết định ra sao? Tình huống 10: TÌM NGƯỜI CUNG CẤP HÀNG 120 .000 m2/ năm. “bịt mũi nhảy xuống nước”! Bây giờ Công ty đã có trong tay 25 bộ khuôn mẫu. Hãy đánh giá vai trò của nhà quản lý đối với sự thành bại của doanh nghiệp. Chi li ra thì phải bỏ ra cả chục triệu để sản xuất một sản phẩm thu về vẻn vẹn…100 nghìn đồng.1. kính chắn gió xe YAZ tải 2. Công ty Kính Đáp Cầu đầu tư một dây truyền hiện đại của Đức. ông cũng nhận! Hợp đồng vừa ráo mực. Tình huống 9: RA QUYẾT ĐỊNH ĐÂU CÓ DỄ Tập đoàn Thăng Long có một Xí nghiệp thành viên Đông Quan được lắp đặt 1 hệ thống thiết bị mới. bụi phủ mờ. họ đã tiết kiệm được hàng trăm nghìn. Nhưng đừng tưởng là liều mạng. Câu hỏi thảo luận: 1. Vị thế cạnh tranh của kính Đáp Cầu sau “những quyết định mạo hiểm” của ông giám đốc? 3. Công ty Ford đã áp dụng chiến lược kinh doanh gi? 3. nhưng không phải lúc nào cũng tìm ra. ông đã bỏ ra cả 10 triệu đồng làm khuôn. Trong tình huống quản lý trên. Hãy phân tích các yếu tố then chốt đảm bảo thành công trong chiến lược của Ford ở tình huống quản lý trên? 4. từ các loại khuôn dùng cho ôtô.liên doanh ôtô Ford Việt Nam có áp dụng chiến lược kinh doanh tương tự như trên không? Liệu Ford Việt Nam có thể thành công hay không? Tình huống 8: MẠO HIỂM NHƯNG KHÔNG LIỀU MẠNG Để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đáp Cầu 180 nghìn đồng / tấm. đường hộp thổi. chịu chênh lệch nhiệt độ đến 470 0C. Đó là chưa kể đến lương công nhân. Khỏi nói kính mới hơn hẳn kính thường: độ bền va đập gấp 4 -5 lần.Hãy phân tích mức độ mạo hiểm của ông giám đốc Công ty Kính Đáp Cầu khi quyết định ký và thực hiện hợp đồng 100 nghìn đồng? Ông giám đốc có biết về những mạo hiểm rủi ro đó không? 2. Ây vậy mà suốt thời gian dài kính Đáp Cầu vẫn…con nhện chăng tơ. Sự mạo hiểm đã được bù đắp: Kính Đáp Cầu hiện đã “ăn khách” trên thị trường cả ba miền Việt Nam. kính Đáp Cỗu một phần cũng không chịu kém cạnh mà giá thì rẻ hơn rất nhiều lần. Giờ thì Đáp Cầu chỉ lo sản xuất cho nhiều mà…ngồi bán. nhưng vì xí nghiệp mới lắp đặt đang chạy thử máy (rà trơn) nên chỉ cho mỗi tháng 800 sản phẩm. Vì sao lúc đầu trong khi công ty sản xuất ôtô khác lấy màu sắc sặc sỡ của sản phẩm để thu hút khách hàng thì Công ty Ford vẫn duy trì màu đen truyền thống cho sản phẩm của mình? 2. sản xuất kinh doanh an toàn. thậm chí hàng triệu đồng. Đơn cử: Kính chắn gió IFA giá 600 nghìn đồng / tấm. Câu hỏi thảo luận: 1. Đặt cạnh kính ngoại. Ban quản lý của tập đoàn Thăng Long ra điều kiện nếu giám đốc Đông Quan không đảm bảo cung cấp cho tập đoàn 1000 sản phẩm mỗi tháng sẽ bị cách chức. Ban quản lý tập đoàn Thăng Long đã phạm sai lầm gì khi ra quyết định? 2. công suất tới 240. Nếu ai lưu tâm đến sự ưu việt của kính an toàn thì phải tìm đến kính Đáp Cầu.1 triệu thì Đáp Cầu chỉ là 400 nghìn đồng.

000 đồng / m thì ông sẽ đóng cửa hàng hơn là phải bán với giá thấp như vậy. Nhiều khi Kim Châu cần gấp một số gỗ nào đó thì Cam Toàn cũng sẵn sàng giành quyền ưu tiên cung cấp cho Kim Châu. Ông Lý được ông Nghị cho hay rằng sang năm thị trường ghế có thể bành trướng trở lại và đến mùa xuân năm 1995 giá cả của hãng Cam Toàn sẽ không cao hơn giá cả của các nơi khác. ông Lý không tin rằng Cam Toàn đã cố tình lợi dụng sự tin cậy của ông để lừa gạt trong việc mua gỗ.000 m gỗ tronh 3 tháng đòi hỏi người cung cấp phải chở 4 hay 5 xe mỗi tuần đến Kim Châu. Sau khi nhận được giá đấu thầu.500 đồng / m và nếu hạ giá xuống 10. Một trong những đặc đỉêm quan trọng của keo dán là độ bám dính của hai vật thể (cùng loại hoặc khác loại) được dán vào nhau.Kim Châu là một hãng sản xuất bàn ghế tại một thành phố trực thuộc tỉnh.000 m gỗ. ông Lý báo cho Cam Toàn biết giá của họ là cao. Chủ hãng Cam Toàn là ông Nghị có lẽ đã cho ông Lý biết trước về tình hình giá cả và về thị trường gỗ.500 đồng / m tiêu chuẩn và Nam Giao là 10. Kim Châu ít khi giao dịch với Nam Giao và số lượng buôn bán giữa hai bên từ xưa đến nay vẫn không có gì đáng kể. Hiện giá thấp nhất là của Công ty Cam Toàn ở một tỉnh lân cận và của Nam Giao . Hãng nam Giao ở cùng thành phố. nhưng ông cũng có kinh nghiệm gỗ của Nam Giao thật là hảo hạng.000 thanh trong ba tháng tới. Ông Lý vẫn nghe theo tin tức đó vì biết rằng ông Nghị là người am hiểu thị trường hơn ông. kể cả khi giá cả thị trường có đột biến Cam Toàn cũng không đặt vấn đề tăng giá. Ông Lý cho rằng phẩm chất gỗ của Cam Toàn cung cấp rất tốt. Xưởng Kim Châu chỉ tồn kho gỗ làm ghế đủ dùng cho từ một đến hai tuần. Nhu cầu 50. Độ bám dính càng lớn thì tác dụng dán của keo càng cao. Tuy có xảy ra một vài trường hợp nhầm lẫn.000 đồng/ m. Mỗi xe thường chỉ tải được từ 800 m đến 1. Tuy có tăng giá cao nhưng ông Lý vẫn khó khăn trong việc thúc giục Nam Giao giao hàng mau lẹ như Cam Toàn. giám đốc Kim Châu cần chú ý những vấn đề gì? Vì sao? 3. hãy tự đề ra các giả thuyết và ra các quyết định cần thiết. và có khi vì vậy mà Cam Toàn phải cho công nhân làm việc cả ban đêm để cho kịp gửi gỗ đúng kỳ hạn. người chuyên môn lo về việc tiệp liệu cho hãng là ông Lý dự tính nhu cầu của hang về những thanh gỗ dài để làm chân ghế sẽ vào khoảng 50. 2. Tình huống 11: MỘT CÁCH TIẾP THỊ ĐỘC ĐÁO Keo dán là một mặt hàng rất thông dụng và cần thiết trong đời sống cũng như trong công nghiệp. Năm nhà cung cấp gỗ đã cho biết giá của họ. Công ty Quý Châu vừa sản xuất được loại keo dán mới tốt hơn loại cũ. Công ty Kim Châu đã mua vào khoảng 70% nhu cầu gỗ để làm ghế tại hãng Cam Toàn từ 10 năm nay. Câu hỏi thảo luận: 1. Để 121 . giám đốc Công ty Cam Toàn và giám đốc Công ty Nam Giao. Thông qua tình huống này. Vả lại. Cam Toàn chịu cung cấp gỗ với giá là 10. Trong quá trình cân nhắc để giải quyết và các quyết định bạn hàng. tin của ông Nghị bao giờ cũng xác đáng.một công ty ở cùng thành phố với Kim Châu. cung cấp nhanh chóng hơn Cam Toàn. ông chủ Cam Toàn trả lời rằng hãng của ông đang bán lỗ với giá 10. bạn hãy phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh đặc thù đến hoạt động của doanh nghiệp. Đặt mình lần lượt vào vị trí cỉa giám đốc Công ty Kim Châu. Giá cả của Cam Toàn bao giờ cũng giảm hơn so với các chỗ khác. Trong năm 1992 và đầu năm 1993. Cuối năm 1993 việc giao hàng mau lẹ không còn thành vấn đề nữa vì nhu cầu ghế đang hạ xuống và nhà cung cấp nào cũng giao hàng đúng hẹn cả. Nam Giao đã tăng rất cao so với Cam Toàn. Tháng 12-1994.000 đồng / m. kể cả Nam Giao và chưa bao giờ vượt quá mức 11.

Giám đốc công ty Quý Châu cho người dùng sản phẩm mới (keo dán) để dán lập lắc vàng 4 số 9 và tuyên bố: Ai dùng tay lấy được chiếc lập lắc này (giá 5. Trong suốt 1 tuần lễ chưa có ai may mắn được sở hữu chiếc lập lắc vàng nhưng công ty đã bán được rất nhiều keo dán mới. Câu hỏi thảo luận: Dựa vào đâu gíam đốc công ty Quý Châu đưa ra cách tiếp thị này? Tác dụng tích cực của nó đến đâu. hạn chế của nó thế nào? 122 .4 triệu đồng) ra khỏi tường thì người đó sẽ được toàn quyền sử dụng chiếc lập lắc đó. Sau khi nghe giám đốc công ty tuyên bố như vậy đã có rất nhiều người kéo đến cửa hàng để thử vận may.quáng cáo cho mặt hàng mới này công ty đã đưa ra 1 mẹo: Tại phía ngoài bức tường ứng với cửa ra vào của cửa hàng trên tầng 3.

2. NXB Thành phố Hồ Chí Minh. Tư duy của nhà quản lý chiến lược. PGS. Trung tâm thông tin. 5. Uỷ ban khoa học nhà nước (1990). Phương Hà (1996). 123 .TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. NXB Giáo dục. Nghệ thuật điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ. 4. PTS Nguyễn Thành Độ (1999). Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Công nghệ quản trị kinh doanh. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (1990). Chiến lược kinh doanh. Ngô Đình Giao (1997). NXB Giáo dục. 3.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->