P. 1
35 de Thi HSG Mon Tieng Viet Lop 5

35 de Thi HSG Mon Tieng Viet Lop 5

1.0

|Views: 6,105|Likes:
Được xuất bản bởithuhaqt

More info:

Published by: thuhaqt on Jul 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

Đề 1. 1.

Phân biệt sắc thái nghĩa của những từ đồng nghĩa (in đậm) trong các tập hợp từ sau: a) “…những khuôn mặt trắng bệch, những bước chân nặng như đeo đá.” (Nguyễn Khải) b) Bông hoa huệ trắng muốt. c) Hạt gạo trắng ngần. d) Đàn cò trắng phau. e) Hoa ban nở trắng xoá núi rừng. 2. Tìm những từ đồng nghĩa với từ in đậm trong từng câu dưới đây. a) Bóng tre trùm lên âu yếm làng tôi. b) Đứa bé rất chóng lớn, người tiều phu chăm nom như con đẻ của mình. (Vũ Ngọc Phan) c) Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. 3. Một bạn viết những câu dưới đây . Theo em cách diễn đạt trong những câu này đã hợp lí chưa? Vì sao? a) Bạn Dũng lúc thì hiền lành, lúc thì chăm chỉ. b) Anh bộ đội bị hai vết thương: một vết thương ở cánh tay, một vết thương ở Điện Biên Phủ. 4. Trong bài Mùa thu mới, nhà thơ Tố Hữu viết: Yêu biết mấy, những dòng sông bát ngát Giữa đôi bờ dào dạt lúa ngô non Yêu biết mấy, những con đường ca hát Qua công trường mới dựng mái nhà son! Theo em , khổ thơ trên đã bộc lộ cảm xúc của tác giả trước những vẻ đẹp gì trên đất nước chúng ta? 5. Hãy tả lại một cảnh vật thiên nhiên mà em yêu thích( ngọn núi, cánh rừng, dòng sông, bãi biển, hồ nước, dòng thác…).

Đề 2 1.Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống: cho , biếu, tặng, truy tặng, cấp , phát , ban, dâng, hiến. a) Bác gửi.... các cháu nhiều cái hôn thân ái. (Hồ Chí Minh) b) …chị Võ Thị Sáu danh hiệu anh hùng. c) Ăn thì no,… thì tiếc.(Tục ngữ) d) Lúc bà về, mẹ lại….một gói trà mạn ướp nhị sen thơm phưng phức. (Tiếng việt 3, tập 2,1983) e) Đức cha ngậm ngùi đưa tay…phước. (Chu Văn) g) Nhà trường…học bổng cho sinh viên xuất sắc. h) Ngày mai, trường…bằng tốt nghiệp cho sinh viên. i) Thi đua lập công …Đảng. k) Sau hoà bình, ông Đỗ Đình Thiện đã….toàn bộ đồn điền này cho nhà nứơc. (Tiếng việt 5, tập 2,2006) 2. Có thể viết các câu như dưới đây được không? Vì sao? a) Nam có mười quyển sách vở. b) Mẹ mua cho con ba sách, mẹ nhé. c) Bác nông dân đang cày ruộng nương. d) Em bé tập nói năng. e) Mẹ cháu đi chợ búa. 3. Tìm thêm các từ đồng nghĩa vào mỗi nhóm từ dưới đây và chỉ ra nghĩa chung của từng nhóm: a) chọn, lựa…. b) diễn đạt, biểu đạt… c) đông đúc, tấp nập,… 4. Trong bài Việt Nam thân yêu ( Tiếng việt 5,tập một), nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết: Việt Nam đất nước ta ơi! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả dập dờn, Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Nêu những cảm nhận của em khi đọc đoạn thơ trên. 5. Đất nước ta có nhiều cảnh đẹp do con người tạo nên.Hãy tả một cảnh đẹp đó trên quê hương em hoặc nơi em đã từng đến.

Đề 3. 1. Thay từ ngữ in đậm trong đoạn văn dưới đây bằng một từ ngữ đồng nghĩa khác để các câu văn có hình ảnh hơn: Hồ tơ-nưng Hå T¬- nng ë phÝa b¾c thÞ x· Pl©y- cu. Hå réng l¾m, níc trong nh läc. Hå s¸ng ®Ñp díi ¸nh n¾ng chãi cña buæi tra hÌ. Hµng tr¨m thø c¸ sinh s«i n¶y në ë ®©y. C¸ ®i tõng ®µn, khi th× tù do b¬i léi, khi th× lao nhanh nh nh÷ng con thoi. Chim chãc còng ®ua nhau ®Õn bªn hå lµm tæ. Nh÷ng con bãi c¸c má dµi, l«ng nhiÒu mµu s¾c. Nh÷ng con quèc ®en tròi, chen l¸ch vµo gi÷a c¸c bôi bê... 2. Chän tõ ng÷ thÝch hîp nhÊt (trong c¸c tõ ®ång nghÜa cho s½n ë díi) ®Ó ®iÒn vµo tõng vÞ trÝ trong c©u v¨n miªu t¶ sau ®©y: §ªm tr¨ng trªn Hå T©y Hå vÒ thu, níc (1),(2). Tr¨ng to¶ s¸ng räi vµo c¸c gîn sãng (3). B©y giê, sen trªn hå ®· gÇn tµn nhng vÉn cßn (4) mÊy ®o¸ hoa në muén. Mïi h¬ng ®a theo chiÒu giã (5). ThuyÒn theo giã cø tõ tõ mµ ®i ra gi÷a kho¶ng (6). §ªm thanh, c¶nh v¾ng, bèn bÒ. (1): (2): (3): (4): (5): (6): (7): trong veo, trong lµnh, trong trÎo, trong v¾t, trong s¸ng bao la, b¸t ng¸t, thªnh thang, mªnh m«ng, réng r·i. nhÊp nh«, lan to¶, lan réng, l¨n t¨n, li ti. tha thít, la tha, l¸c ®¾c, l¬ th¬, lo¸ng tho¸ng. thoang tho¶ng, ngµo ng¹t, th¬m phøc, th¬m ng¸t, ngan ng¸t. trèng tr¶i, bao la , mªnh mang, mªnh m«ng. yªn tÜnh, yªn lÆng, im l×m, v¾ng lÆng, lÆng ng¾t nh tê

3. Trong cuèn Håi kÝ B¸c Hå, hai nhµ v¨n Hoµi Thanh vµ Thanh TÞnh ®· t¶ phong c¶nh quª h¬ng B¸c nh sau: Tríc m¾t chóng t«i, gi÷a hai d·y nói lµ d·y nhµ B¸c víi c¸nh ®ång quª B¸c. Nh×n xuèng c¸nh ®ång cã ®ñ c¸c mµu xanh, xanh pha vµng cña ruéng mÝa, xanh rÊt mît cña lóa chiªm thêi con g¸i, xanh ®Ëm cña nh÷ng rÆng tre; ®©u ®ã mét vµi c©y phi lao xanh biÕc vµ nhiÒu mµu xanh kh¸c n÷a. §äc ®o¹n v¨n trªn , em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ ng÷ chØ mµu xanh? C¸ch dïng tõ ng÷ nh vËy ®· gãp phÇn gîi t¶ ®iÒu g× vÒ c¶nh vËt quª B¸c? 4.T×m vµ söa c¸c lçi dïng tõ , lçi chÝnh tartrong tõng c©u díi ®©y:

. hËu qu¶) cña sù « nhiÔm m«i trêng.. tiªu hao) b) C¸c.thÌm rá r·i. nªn rÊt khã... Chän tõ thÝch hîp trong ngoÆc ®¬n ®Ó hoµn chØnh tõng c©u díi ®©y: a) Chóng ta b¶o vÖ nh÷ng (thµnh c«ng. §iÒn tõ thÝch hîp vµo tõng chç trèng (chän trong c¸c tõ ®ång nghÜa): a) Lo¹i xe Êy.. hÖ qu¶...... b) T« §Þnh lµ mét viªn quan l¹i cña triÒu ®×nh nhµ H¸n ë Trung Quèc.... c) Nh÷ng ngêi trong gia ®×nh Mai ®ang lµm g× vµo nh÷ng lóc nghØ ng¬i.... kh«ng hîp víi ý muèn cña ngêi. quy ®Þnh ) cña líp häc........ hiÖu qu¶. §Ò 4 1. T¶ mét c¶nh ®Ñp mµ em tõng quan s¸t kÜ vµ c¶m thÊy yªu thÝch vµo buæi chiÒu trong ngµy .....lµ nh÷ng ngêi cã t©m hån... 5... nhµ th¬ ) 3.. thµnh tÝch. c) Häc sinh ph¶i chÊp hµnh (quy chÕ.nhiÒu x¨ng qu¸... tiªu thô...... nh×n thÊy Nai t¬. thµnh tùu..... (thi sÜ..... thµnh qu¶) cña sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc.. (tiªu dïng.. §äc bµi th¬ sau: Quª em Bªn nµy lµ nói uy nghiªm Bªn kia lµ c¸nh ®ång liÒn ch©n m©y Xãm lµng xanh m¸t bãng c©y S«ng xa tr¾ng c¸nh buåm bay lng trêi Em h×nh dung ®îc c¶nh quª h¬ng cña nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa nh thÕ nµo? 4.. néi quy..a) L·o Hæ ®ang r×nh sau bôi c©y... T¶ c¶nh n¬i em ë (hoÆc n¬i em tõng ®Õn) vµo mét buæi s¸ng ®Ñp trêi... 2. ngåi trªn nh÷ng chiÕc xe ngùa cæ kÝnh ®Ó ng¾m c¶nh cao nguyªn. d) §Õn §µ L¹t du kh¸ch cßn ®îc b¬i thuyÒn trªn Hå Xu©n H¬ng.. b) C¸c quèc gia ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng ( kÕt qu¶.

.T×m tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u tôc ng÷ díi ®©y: a) ChÕt ®øng cßn h¬n sèng....cßn h¬n sèng ®ôc...... d) ChÕt mét ®èng cßn h¬n sèng.... TiÕng khoan nh giã tho¶ng ngoµi TiÕng mau sÇm sËp nh trêi ®æ ma (NguyÔn Du) b) Sao ®ang vui vÎ ra buån b· Võa míi quen nhau ®· l¹ lïng ( TrÇn TÕ X¬ng ) c) §¾ng cay míi biÕt ngä bïi §êng ®i mu«n dÆm ®· ngêi mai sau (Tè H÷u) 2...... nhµ th¬ Quang Huy ®· miªu t¶ mét ®ªm tr¨ng võa tÜnh mÞch võa sinh ®éng trªn c«ng trêng s«ng §µ nh sau: Lóc Êy C¶ c«ng trêng say ngñ c¹nh dßng s«ng .. Trong bµi TiÕng ®µn Ba.ka trªn s«ng §µ. T×m c¸c cÆp tõ tr¸i nghÜa trong c¸c c©u th¬ sau: a) Trong nh tiÕng h¹c bay qua §ôc nh níc suèi míi xa nöa vêi....la... b) ChÕt ....... c)ChÕt vinh cßn h¬n sèng...lai......§Ò 5 1. 3...

. Víi mçi tõ in ®Ëm díi ®©y h·y t×m mét tõ tr¸i nghÜa: a) Cøng: ... b) S¸u m¬i tuæi h·y cßn xu©n ch¸n.. a) T×m tõ tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau: thËt thµ. xe ben sãng vai nhau n»m nghØ ChØ cßn tiÕng ®µn ng©n nga Víi mét dßng tr¨ng lÊp lo¸ng s«ng §µ... Trong c¸c c©u th¬ díi ®©y cña B¸c Hå..®êng nh¹t ...häc lùc lo¹i cøng ..c©n nµy h¬i non . siªng n¨ng. hiÒn lµnh.thÐp cøng (VD: mÒm ) . ch©n thËt. 5. gi¶ dèi. h·y t×m c¸c tõ ®ång nghÜa (VD: thËt thµ. T¶ c¶nh mét ®ªm tr¨ng ®Ñp trªn quª h¬ng (hoÆc ë n¬i kh¸c) tõng ®Ó l¹i cho em nh÷ng Ên tîng khã phai §Ò 6 1. So víi «ng Bµnh vÉn thiÕu niªn..con chim non .®éng t¸c cßn cøng b) non: .t×nh c¶m nh¹t 2... nghÜa cña tõ “xu©n” ( in nghiªng) cã g× kh¸c nhau: a) Xu©n nµy kh¸ng chiÕn ®· n¨m xu©n.mµu ¸o nh¹t .) 3.... nhµ th¬ §Þnh H¶i cã viÕt: Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh Qu¶ bãng xanh bay gi÷a trêi xanh Bå c©u ¬i.muèi nh¹t . c) Mïa xu©n lµ tÕt trång c©y../ dèi tr¸..Nh÷ng th¸p khoan nh« lªn trêi ngÉm nghÜ Nh÷ng xe ñi.tay nghÒ non c) nh¹t : ... Trong bµi Bµi ca vÒ Tr¸i ®Êt. Khæ th¬ trªn cã h×nh ¶nh nµo ®Ñp nhÊt? H×nh ¶nh ®ã cho ta thÊy ý nghÜa g× s©u s¾c? 4. tiÕng chim gï th¬ng mÕn . b) ë mçi tõ trong cÆp tõ tr¸i nghÜa nãi trªn.

T¶ ng«i nhµ em ë cïng víi nh÷ng ngêi th©n. cao thîng.hoa t¬i . ®oµn kÕt b) Chän mét cÆp tõ tr¸i nghÜa nªu trªn ®Ó ®Æt c©u 2.c¸ t¬i -nÐt mÆt t¬i .rau t¬i .cau t¬i . Trong bµi H¹t g¹o lµng ta cña nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa cã viÕt: H¹t g¹o lµng ta Cã b·o th¸ng b¶y Cã ma th¸ng ba Giät må h«i sa Nh÷ng tra th¸ng s¸u Níc nh ai nÊu .mµu s¾c t¬i 3. T×m tõ tr¸i nghÜa víi c¸c tõ in ®Ëm trong côm tõ sau: . §Ò 7 1.trøng t¬i . s¸ng sña.cñi t¬i . c¸nh chim vên sãng biÓn Cïng bay nµo. 5. ChØ ra chç cha hîp lÝ trong tõng c©u sau: a) T«i ®Ò nghÞ anh Long ®ang ®øng dËy. cho tr¸i ®Êt quay! Cïng bay nµo. vui vÎ. b) Bè nã khuyªn nã sÏ ch¨m häc. cÈn thËn. a)T×m tõ tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau: nhá bÐ.H¶i ©u ¬i. cho tr¸i ®Êt quay! §o¹n th¬ trªn gióp em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× vÒ tr¸i ®Êt th©n yªu? 4.

. 5. b) ¡n b÷a h«m no b÷a mai.Trong c¸c thµnh ng÷. viÖc chó b¸c thÝ siªng. Thö ph©n tÝch t¸c dông cña mét cÆp tõ tr¸i nghÜa t×m ®îc: a) Lng nói th× to mµ lng mÑ th× nhá Em ngñ ngoan ®õng lµm mÑ mái . e) Chia ngät xÎ bïi. c) ¡n miÕng ch¶ miÕng. T×m cÆp tõ tr¸i nghÜa trong c¸c thµnh ng÷ . T×m tõ tr¸i nghÜa trong c¸c c©u th¬ díi ®©y. d) Con s©u lµm giÇu nåi canh. tôc ng÷ díi ®©y cã lçi chÝnh t¶ kh«ng? NÕu cã h·y nªu nguyªn nh©n m¾c lçi vµ söa l¹i cho ®óng. b) ViÖc nhµ th× nh¸c.ChÕt c¶ c¸ cê Cua ngoi lªn bê MÑ em xuèng cÊy. I) GiÊy r¸ch ph¶i gi÷ lÊy nÒ. d) ®i hái giµ vÒ nhµ hái trÎ. Em hiÓu ®o¹n th¬ trªn nh thÕ nµo? H×nh ¶nh ®èi lËp trong ®o¹n th¬ gîi cho em nh÷ng suy nghÜ g×? 4. g) §©m chåi n¸y léc.tôc ng÷ sau: a) Ðn bay thÊp ma ngËp bê ao. T¶ con ®êng (hoÆc mét ®o¹n ®êng ) quen thuéc n¬i em ë ( hoÆc con ®êng n¬i kh¸c mµ em thÝch) §Ò 8 1. h) Mét c©y lµm ch¼ng lªn non. c) Kh«n nhµ d¹i chî. e) Mét miÕng khi ®ãi b»ng mét gãi khi no.. Ðn bay cao ma rµo l¹i t¹nh. a) Ai kh¶o mµ sng. 2.

5. .§õng xanh nh l¸. trong bµi Rừng mơ cña nhµ th¬ TrÇn Lª V¨n cã ®o¹n viÕt: Rõng m¬ «m lÊy nói M©y tr¾ng ®äng thµnh hoa GÝo chiÒu ®«ng gên gîn H¬ng bay gÇn bay xa. T¶ vÎ ®Ñp cña rõng m¬ ë H¬ng S¬n ( Hµ T©y )..ChiÕc l¸ tho¸ng chßng chµnh . T×m c¸c tõ ®ång ©m vµ ph©n biÖt nghÜa cña chóng. .§ång b¹c tr¾ng hoa xoÌ . b¹c nh v«i. d) Gi· tõ n¨m cò b©ng khu©ng §· nghe xu©n míi b©ng khu©ng l¹ thêng 3.Cê b¹c lµ b¸c th»ng bÇn.Trong c¸c c©u díi ®©y cã lçi chÝnh t¶ hay kh«ng? T«i ng¾t mét chiÕc l¸ th¶ xuèng gißng níc. 1.. . (NguyÔn Duy) c) ChÞ buån nhí nh÷ng ngµy qua Em vui nghÜ nh÷ng ngµy xa ®ang gÇn. l©u kh«ng vÒ quª ngo¹i Dßng s«ng xa vÉn bªn lë bªn båi Khi t«i biÕt th¬ng bµ th× ®· muén Bµ chØ cßn lµ mét nÊm cá th«i.. a) . T¶ mét vên rau hoÆc mét vên hoa gÇn n¬i em ë(hoÆc n¬i em cã dÞp ®Õn th¨m) §Ò 9. b) . råi lÆng lÏ xu«i gißng. 4. .C¸i nhÉn b»ng b¹c.MÆt trêi cña b¾p th× n»m trªn ®åi MÆt trêi cña mÑ em n»m trªn lng. (NguyÔn Khoa §iÒm) b) T«i ®i lÝnh.¤ng Ba tãc ®· b¹c. Mét chó nh¸i bÐn tÝ sÝu nh phôc s½n tõ bao giê nh¶y phãc lªn ngåi trÔm trÖ trªn ®ã. H·y ghi l¹i c¶m xóc cña em khi ®äc ®o¹n th¬ trªn.C©y ®µn ghi ta .CÝ qu¹t m¸y nµy ph¶i thay b¹c.

s¸o VD: .ë trêng c¸c em ph¶i kÝnh thµy yªu b¹n - . -C¸c thiªn thÓ trong vò trô.tiÕng lanh canh cña thuyÒn chµi gì nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng truyÒn ®I trªn mÆt níc. §µn chim tr¸nh rÐt trë vÒ. th¶ khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc. Bíc lªn diÔn ®µn. 2. T¶ ng«i trêng cã nh÷ng c¶nh vËt ®· tõng g¾n bã víi em trong nh÷ng ngµy th¬ Êu.Võa ®µn võa h¸t.§µn thãc ra ph¬i. kh«ng biÕt râ nguyªn nh©n. Hai c©u díi ®©y cã lçi vÒ chÝnh t¶. b) C¸c b¹n Êy võa lµm viÖc võa truyÖn trß vui vÎ... 5. nghÐ. tËp 1) cã ®o¹n t¶ c¶nh nh sau: PhÝa bªn s«ng. b) Sao l¸ ®¬n nµy thµnh ba b¶n. 3. khiÕn mÆt s«ng nghe nh réng h¬n. tõ sau kh¸c quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng. d) Sao ngåi l©u thÕ? e) §ång lóa mît mµ sao! NghÜa cña tõ sao ®îc nãi tíi díi ®©y phï hîp víi tõ sao trong côm tõ nµo c©u nµo ë trªn? -ChÐp l¹i hoÆc t¹o ra b¶n kh¸c theo ®óng b¶n chÝnh. -Nªu th¾c m¾c. bè t«i cho t«i mét chiÕc ®ång hå. c) Sao tÈm chÌ. vÒ c¸ch diÔn ®¹t hay kh«ng? a) Sau khi thi ®ç. §äc c¸c côm tõ sau chó ý tõ in ®Ëm. (Theo Hoµng Phñ Ngäc Têng) Em h·y cho biÕt: §o¹n v¨n trªn cã nh÷ng h×nh ¶nh vµ ©m thanh nµo cã søc gîi t¶ sinh ®éng? Gîi t¶ ®îc ®iÒu g×? 4. . xãm Cån HÐn nÊu c¬m chiÒu. LËp ®µn ®Ó tÕ lÔ. -TÈm mét chÊt nµo ®ã råi sÊy kh«. Trong bµi Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng( tiÕng viÖt 5. -NhÊn m¹nh møc ®é lµm ng¹c nhiªn . §©u ®ã . th¸n phôc. §Æt c©u ®Ó ph©n biÖt c¸c tõ ®ång ©m : kÝnh.. a) Sao trªn trêi cã khi mê khi tá. §Ò 10 1.Em tê míi t¸m tuæi ®· ph¶i ®eo kÝnh .

3. trªn nói xanh M©y tr¾ng bång bÒnh tr«i lÆng lÏ M¸i chÌo khua bãng nói rung rinh Theo em. ®o¹n th¬ trªn béc lé nh÷ng c¶m xóc cña t¸c gi¶ khi ®i thuyÒn trªn hå Ba BÓ nh thÕ nµo? 4. nhµ th¬ Hoµng Trung Th«ng cã viÕt: ThuyÒn ta lít nhÑ trªn Ba BÓ Trªn c¶ m©y trêi. T¶ c¶nh vËt n¬i em ë (hoÆc n¬i em ®· ®Õn) trong hoÆc sau c¬n ma xu©n (hoÆc ma rµo ®Çu h¹) §Ò 11 . 5.Trong c¸c c©u díi ®©y. qu¶ cµ. Trong bµi Trªn hå Ba BÓ. nhµ ngo¹i giao ®ã ®· bay ngay sang MÜ. c) §éi tuyÓn bãng ®¸ nam cña ta ®îc vµo trung kÕt. cã lçi chÝnh t¶ hay kh«ng? a) ChØ mét ngµy sau khi diÔn ra th¶m kÞch 11-9. b) Chóng t«i chia xÎ cho nhau tõng b¸t c¬m.

..1.............g× ..cæ tÝch . 5..§ång hå ®· ®îc lªn. h¹..¤ng tí mua mét ®«I giµy ..... cã thÓ ®iÒn tiÕng. da hµnh.rÊt kÜ..... ch÷ g× b¾t ®Çu b»ng : a) ch / tr .. thÞt lîn lµm nh©n. trµng ph¸o. T¶ c¶nh n¬i em ë (hoÆc n¬i em ®· ®Õn) g¾n víi mét mïa trong n¨m (xu©n.V«i t«i t«i t«i ..... thu. cã lçi chÝnh t¶ hay kh«ng? a) ThÞt mì.Bµ thêng kÓ. mïa ma) . a) ViÕt l¹i cho râ néi dung tõng c©u díi ®©y (cã thÓ thªm mét vµi tõ ) .råi mµ anh Êy vÉn......GÇn . kh«ng ®Ó l¹i.... c©u ®èi ®á C©y lªu.c¸ .vÉn kh«ng ho¹t ®éng .. KÕt thóc bµi th¬ TiÕng väng nhµ th¬ NguyÔn Quang ThiÒu viÕt: §ªm ®ªm t«I võa chîp m¾t C¸nh cöa l¹i rung lªn tiÕng ®Ëp c¸nh Nh÷ng qu¶ trøng l¹i l¨n vµo giÊc ngñ TiÕng l¨n nh ®¸ löa trªn ngµn §o¹n th¬ cho thÊy nh÷ng h×nh ¶nh nµo ®· ®Ó l¹i Ên tîng s©u s¾c trong t©m trÝ t¸c gi¶..tiÒn mua c©n. ®«ng......vµ mét Ýt ®å.mµ kim.. ë tõng chç trèng díi ®©y . Trong c©u díi ®©y... lÊy ®Ëu xanh... b) Lang Liªu chän thø g¹o nÕp th¬m lõng... b¸nh trng xanh...Nã. dïng l¸ giong trong vên ®ïm l¹i thµnh c¸i b¸nh h×nh vu«ng......Trøng b¸c b¸c b¸c b) Mçi c©u díi ®©y cã mÊy c¸ch hiÓu? H·y diÔn ®¹t l¹i cho râ nghÜa tõng c¸ch hiÓu Êy (cã thÓ thªm mét vµi tõ ): ..MÑ.®êi xa. V× sao nh vËy? 4.§em c¸c vÒ kho ! 3........ hoÆc mïa kh«..Mêi c¸c anh chÞ ngåi vµo bµn ..dông 2... nhÊt lµ.....ngñ dËy b) d / gi .

. Trong b×a Mïa th¶o qu¶. h·y ®Æt mét c©u: a) §êi chç b»ng ch©n víi tèc ®é cao (VD: ë cù ly ch¹y 100m . T¶ mét cô giµ mµ em yªu mÕm vµ kÝnh träng. h¬ng th¬m ®Ëm ñ Êp trong tõng nÕp ¸o. th¬m nång vµo nh÷ng th«n xãm Chin San. c¸I chÐn còng cã tai 2. vµ trong nh÷ng c©u nµo chóng mang nghÜa chuyÓn: a) Sên: . 5. r¶I theo triÒn nói.Con ®Ìo ch¹y ngang sên nói . b¹n Cêng cã mét sè yÕu ®iÓm cÇn ph¶i kh¾c phôc..§ã lµ ®iÒu mµ t«I m¾t thÊy tai nghe . H·y nªu nhËn xÐt vÒ c¸ch dïng tõ. ®Æt c©u nh»m nhÊn m¹nh h¬ng th¬m cña th¶o qu¶ chÝn trong ®o¹n v¨n trªn.. Giã th¬m. ho¹t ®éng (VD: m¸y ch¹y ) e) VËn chuyÓn (VD: ch¹y thãc vµo kho ) 3. nÕp kh¨n.§Õn c¶ c¸I Êm. quyÕn h¬ng th¶o qu¶ ®I. b) Tai: . C©y cá th¬m. Trong nh÷ng c©u nµo díi ®©y. tai mang nghÜa gèc. ChØ ra tõ dïng sai trong c©u díi ®©y vµ söa l¹i cho ®óng: Trong n¨m häc võa qua. 4.Dùa vµo sên cña b¶n b¸o c¸o. §Êt trêi thom. Víi mçi nghÜa díi ®©y cña tõ ch¹y. chÞ Êy lu«n dÉn ®Çu ) b)T×m kiÕm ( VD: ch¹y tiÒn ) c) Trèn tr¸nh (VD: ch¹y giÆc) d)VËn hµnh. c¸c tõ sên .Nã hÝch vµo sên t«i .T«I ®I qua phÝa sên nhµ .ChiÕc cèi xay lóa còng cã hai tai rÊt ®iÖu . nhµ v¨n Ma V¨n Kh¸ng t¶ h¬ng th¬m trong rõng th¶o qu¶ nh sau: Giã t©y lít thít bay qua rõng.§Ò 12 1. ®a h¬ng th¶o qu¶ ngät lông. . Ngêi ®I tõ rõng th¶o qu¶ vÒ.

Trong bµi MÆt trêi xanh cña t«i. Theo em. l¸ ngêi ngêi T«i yªu th¬ng vÉn gäi MÆt trêi xanh cña t«i. a) L¸ : .Qu¶ dõa.Qu¶ ®Êt lµ ng«i nhµ chung cña chóng ta .§Ò 13 1. nhµ th¬ NguyÔn ViÕt B×nh cã viÕt: Rõng cä ¬i! Rõng cä! L¸ ®Ñp. b) Nh÷ng c¸nh tay rµo rµo gi¬ lªn. c) Ba tiÕng trèng ®æ håi ®Òu ®Æn. nghÜa chuyÓn.Tr¨ng trßn nh qu¶ bãng .tiªm ba mòi 3.L¸ cê c¨ng lªn v× ngîc giã .mòi qu©n bªn tr¸i ®ang thõa th¾ng xèc tíi . X¸c ®Þnh nghÜa cña c¸c tõ in ®Ëm trong c¸c côm tõ.Mòi thuyÒn .®µn lîn con n»m trªn cao .L¸ khoai anh ngì l¸ sen . râ rµng.mòi ®Êt . T×m tõ cã thÓ thay thÕ tõ mçi trong c¸c c©u sau: .L¸ bµng ®ang ®á ngän c©y . T×m lçi dïng tõ trong tõng c©u díi ®©y råi söa l¹i: a) Em ®äc to t¸t.CÇm l¸ th nµy lßng híng v« Nam b) Qu¶ : .mòi sóng . 4.Qu¶ hång nh thÓ qu¶ tim gi÷a ®êi 2. c¸i vá v©n v©n . khæ th¬ trªn ®· béc lé t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi rõng cä quª h¬ng nh thÕ nµo? . råi ph©n c¸c nghÜa Êy thµnh hai lo¹i: nghÜa gèc. c©u díi ®©y. tr«i ch¶y.Qu¶ cau nho nhá .

®i ®©u t«i còng ®i. T¶ mét ngêi b¹n mµ em thÊy gÇn gòi. vÞ ng÷. KÕt thóc bµi th¬ Hµnh tr×nh cña bµy ong. T×m ®¹i tõ trong c©u sau: ViÖc g× t«i còng lµm. em hiÓu ®îc c«ng viÖc cña bµy ong cã ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï? 5. §Ò 14 1. T¶ c« gi¸o (thÇy gi¸o ) ®· d¹y em trong nh÷ng n¨m häc tríc. .5. ®Þnh ng÷ ) cña ®¹i tõ t«i trong tõng c©u díi ®©y: a) §¬n vÞ ®i qua t«i ngo¸i ®Çu nh×n l¹i Ma ®Çy trêi nhng lßng t«i Êm m·i b) §©y lµ quyÓn s¸ch cña t«i c) C¶ nhµ rÊt yªu quý t«i d) Ngêi vÒ ®Ých sím nhÊt trong cuéc thi ch¹y viÖt d· h«m Êy lµ t«i 2. nhµ th¬ NguyÔn §øc MËu viÕt: BÇy ong gi÷ hé cho ngêi Nh÷ng mïa hoa ®· tµn phai th¸ng ngµy Qua hai dßng th¬ trªn. bæ ng÷. th©n thiÕt vµ quý mÕn. C©u sau cã mÊy c¸ch hiÓu: Xe kh«ng ®îc rÏ tr¸i. X¸c ®Þnh chøc n¨ng ng÷ ph¸p ( lµm chñ ng÷. 4. bao giê t«i còng s½n sµng 3.

bÐ lµ con ngoan. 3. gÊu rØ tai cËu ®iÒu g× thÕ? . Trong bµi C« TÊm cña mÑ. T×m ®¹i tõ trong ®o¹n trÝch sau. ChØ ra chç bÊt hîp lÝ cña tõng c©u díi ®©y: a) T«i thØnh tho¶ng ®Õn th¨m anh Êy lu«n.ThÕ nµo. nhµ th¬ Lª Hång ThiÖn viÕt: Bao nhiªu c«ng viÖc lÆng thÇm Bµn tay cña bÐ ®ì ®Çn mÑ cha BÐ häc giái. nãi râ tõng ®¹i tõ thay thÕ cho tõ ng÷ nµo: Khi gÊu ®· ®i khuÊt. t«i xin chóc c¸c vÞ m¹nh kháe.§Ò 15 1. nhng c¸i bông ph×nh to ®Õn møc chuét kh«ng sao l¸ch qua ®îc khe hë. S¸ng ra. anh kia tõ trªn c©y tôt xuèng vµ cêi: . nã b¶o víi tê r»ng nh÷ng ngêi xÊu lµ nh÷ng kÎ bá b¹n trong lóc hiÓm nghÌo 2. Lµ mét con chuét tham lam nªn chuét ¨n nhiÒu ®Õn møc bông chuét ph×nh lªn. Dïng ®¹i tõ xng h« ®Ó thay thÕ cho danh tõ bÞ lËp l¹i (tõ in ®Ëm) trong c¸c c©u díi ®©y: Chuét chui qua khe hë vµ t×m ra ®îc rÊt nhiÒu thøc ¨n. chuét t×m ®êng vÒ æ. bÐ nÕt na BÐ lµ c« TÊm. . b) Sau khi dõng lêi. 4.µ.

Ngêi trÎ nhÆt lªn vµ b¶o: . c¾t cæ d©n tao! Tao giµ kh«ng søc cÇm dao GiÕt bay ®· cã con tao tr¨m vïng!” 2.§o¹n th¬ trªn gióp em thÊy ®îc ®iÒu g× ®Ñp ®Ï ë c« bÐ ®¸ng yªu? 5. thø hai. tinh c¶m cña nh©n vËt khi dïng mçi ®¹i tõ trong ®o¹n th¬ M¸ hÐt lín : -Tôi bay ®å chã! Cíp níc tao. sè (sè Ýt hay sè nhiÒu) cña tõng ®¹i tõ t×m ®îc: Hai ngêi ®i ®êng nh×n thÊy tói tiÒn l¨n lãc gi÷a ®êng. ph©n biÖt ng«i ( ng«i thø nhÊt. hay thø ba). T×m ®¹i tõ trong ®o¹n trÝch sau.Thîng ®Õ göi léc cho t«i ®©y. T¶ mét em bÐ ®ang tuæi tËp nãi. T×m c¸c ®¹i tõ xng h« vµ nhËn xÐt th¸i ®é. Cßn «ng giµ b¶o: . tËp ®i (hoÆc em bÐ ë løa tuæi mÇm non) §Ò 16 1.

qu¸t b¶o: ... b»ng tinh thÇn vµ ý chÝ v¬n lªn. lôa tÆng giµ. ¤ng giµ liÒn b¶o: .Kh«ng. 3. Hai c©u díi ®©y cã ph¶i lµ c©u sai kh«ng? v× sao? a) C« bÐ cói mÆt xuèng ®Ó giÊu giät níc m¾t ®ang r¬i l· ch·.Cña b¾t ®îc lµ cña anh. §o¹n th¬ trªn ®· gióp em hiÓu ®îc nh÷ng nÐt ®Ñp g× trong cuéc sèng cña B¸c Hå kÝnh yªu? 5. Ca ngîi cuéc sèng cao ®Ñp cña B¸c Hå .) ®ang lµm viÖc. mét m×nh t«i nhÆt lªn th«i. b¸c sÜ. T¶ mét ngêi c«ng nh©n ( n«ng d©n.. nhµ th¬ Tè H÷u cã viÕt: B¸c sèng nh trêi ®Êt cña ta Yªu tõng ngän lóa. chóng ta ®©u cã cïng thÊy. kh«ng khÐo v× c¸c cña b¾t ®îc nµy mµ chóng ta khèn mÊt. Chît hä nghe thÊy cã ngêi cìi ngùa ®uæi theo sau.Chóng ta cïng hëng chø? Ngêi trÎ c·i: . mçi cµnh hoa Tù do cho mçi ®êi n« lÖ S÷a ®Ó em th¬. thÕ th× anh khèn chø chóng ta kh«ng khèn. thî thñ c«ng. b) RÊt mong ®ång chÝ thu xÕp thêi gian ®Õn dù ®«ng ®ñ. T×m quan hÖ tõ . chø ®©u ph¶i cña chóng ta.§øa nµo ¨n c¾p tói tiÒn? Ngêi trÎ sî h·i nãi: . . hµng triÖu trÎ em trªn thÕ giíi cïng ®i häc.B¸c ¬i. 4. §Ò 17 1. trong bµi B¸c ¬i! . cÆp quan hÖ tõ trong c¸c c©u sau vµ nªu râ t¸c dông cña chóng: H»ng ngµy. díi trêi n¾ng gay g¾t hay trong tuyÕt r¬i..

. d) Hai b¹n nh h×nh .. T¶ mét ngêi trong gia ®×nh võa trë vÒ nhµ sau chuyÕn ®i xa... C©u v¨n sau cã mÊy c¸ch hiÓu: C«ng viÖc nhµ chång chÞ lo liÖu c¶...bãng. kh«ng lµm. ®i cµy B©y giê khã nhäc. T×m quan hÖ tõ thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: víi. 2.nã b) ChiÒu nay ... §äc hai c©u ca dao: ..Rñ nhau ®i cÊy. hoÆc . kh«ng rêi nhau mét bíc.s¸ng mai sÏ cã. cã ngµy phong lu. Em hiÓu ®îc ®iÒu g× cã ý nghÜa ®Ñp ®Ï trong cuéc sèng cña con ngêi? 5. tÊc vµng bÊy nhiªu ... §Ò 18 . t«i vµ b¹n . 4. trong sù d· man. 3. c) Nãi.. cña..Ai ¬i ®õng bá ruéng hoang Bao nhiªu tÊc ®Êt .. a) §©y lµ em..NÕu phong trµo häc tËp Êy bÞ ngõng l¹i th× nh©n lo¹i sÏ ch×m ®¾m trong c¶nh ngu dèt. mµ ....

. mÆt mòi. bu«n b¸n... cÇn mÉn. hµo hiÖp. hµo høng. b×nh minh. T×m cÆp quan hÖ tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: a) .chóng em sÏ nghØ lao ®éng b) .. nhÝ nh¶nh... Trong bµi ChiÕc xe lu. t¬i tèt... 3.em bÐ nµy rÊt ngoan c) . hèt ho¶ng. chon von. ®i ®øng.. nhµ th¬ TrÇn Nguyªn §µo cã viÕt: Tí lµ chiÕc xe lu Tí lµ ph¼ng nh lôa Ngêi tí to lï lï Trêi nãng nh löa thiªu Con ®êng nµo míi ®¾p Tí vÉn l¨n ®Òu ®Òu Tí san b»ng t¨m t¾p Trêi l¹nh nh íp ®¸ Con ®êng nµo r¶i nhùa Tí cµng l¨n véi v·.. bËp bïng. t¸c gi¶ muèn ca ngîi ai? Ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt g× ®¸ng quý? 5. hoan hØ..... nhá nhÑ...trêi ma... biÓu diÔn trß vui. ch¬i nh¹c.Nam h¸t hay ....nã èm .. thµnh thùc. tõ ghÐp. 4. xinh x¨n.nã vÉn ®i häc d) . ®ãng vai diÔn kÞch.. d) C©u chuyÖn nµy kh«ng chØ hÊp dÉn...... H·y thay quan hÖ tõ trong tõng c©u díi ®©y b»ng quan hÖ tõ kh¸c ®Ó cã c©u ®óng: a) NÕu Rïa biÕt m×nh chËm ch¹p nªn nã cè g¾ng ch¹y thËt nhanh b) Tuy Thá c¾m cæ ch¹y miÕt nªn nã vÉn kh«ng ®uæi kÞp Rïa c) V× Thá chñ quan....... T¶ mét ngêi b¹n ®ang kÓ chuyÖn (hoÆc ®ang h¸t... nÕt na. tham lam.. lÊt phÊt......cha mÑ quan t©m d¹y dç .. qua h×nh ¶nh chiÕc xe lu.... 2.Nam vÏ còng giái... thó vÞ nªn nã cßn cã ý nghÜa gi¸o dôc rÊt s©u s¾c... tho¨n tho¾t. nhÑ nhµng.1. hµo hïng....... Theo em. gan gãc.. coi thêng ngêi kh¸c nhng Thá ®· thua Rïa. mong mái..) . Ph©n c¸c tõ díi ®©y thµnh hai lo¹i : tõ l¸y.. ch©n chÝnh.

nh¶y trªn cá. h¬ng vên th¬m tho¶ng b¾t ®Çu rãn rÐn bíc ra. c) C©y chuèi còng ngñ. Em dùa vµo ®©u ®Ó ph©n chia nh vËy? a) Trªn c¸c tr¶ng réng vµ chung quanh nh÷ng lïm bôi thÊp mäc theo c¸c l¹ch níc. ta cã thÓ nghe tiÕng vï vï bÊt tËn cña hµng ngh×n lo¹i c«n trïng cã c¸nh kh«ng ngít bay ®i bay l¹i trªn nh÷ng b«ng hoa nhiÖt ®íi s¾c sì.§Ò 19 1. vÞ ng÷ trong tõng vÕ c©u. 3. trên theo nh÷ng th©n cµnh 2. nh÷ng sîi cá ®Ém níc lïa vµo dÐp Thñy lµm cho bµn ch©n nhá bÐ cña em ít l¹nh. Trong c¸c c©u díi ®©y. dÊu kÕt thóc c©u ®îc sö dông ®óng hay sai? V× sao? a) Em h·y ®o¸n xem c¸c b¹n nhá sÏ lµm g× khi nghe BÝch V©n nãi? b) H·y nhí l¹i c¸c bµi häc tríc ®Ó gi¶i thÝch v× sai Quang Trung ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ vµ v¨n hãa. V¹ch ranh giíi gi÷a c¸c vÕ c©u trong tõng c©u ghÐp ë bµi tËp 1. Em hiÓu lêi d¹y cña B¸c vÒ tr¸ch nhiÖm cña ngêi häc sinh nh thÕ nµo? . 4. b) Mét vµi giät níc ma lo¸ng tho¸ng r¬i trªn chiÕc kh¨n quµng ®á vµ m¸i tãc xâa ngang vai cña Thñy. Trong th göi c¸c häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam ®éc lËp (1945). chÝnh lµ nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c em. Ph©n c¸c c©u díi ®©y thµnh hai lo¹i: c©u ®¬n vµ c©u ghÐp. B¸c Hå ®· viÕt: Non s«ng ViÖt Nam cã trë nªn t¬i ®Ñp hay kh«ng. d©n téc ViÖt Nam cã bíc tíi ®µi vinh quang ®Ó s¸nh vai víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u ®îc hay kh«ng. tµu l¸ lÆng ®i nh thiÕp vµo trong n¾ng d) Trong im ¾ng. vµ tung t¨ng trong ngän giã nhÑ. X¸c ®Þnh chñ ng÷.

nã ¨n nhiÒu qu¸. nÒn nhµ còng r¹n nøt... T×m tõ cã t¸c dông nèi hoÆc dÊu c©u thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: a) Sù sèng cø tiÕp tôc trong ©m thÇm. cuèng quýt cã ph¶i lµ tõ l¸y phô ©m ®Çu hay kh«ng? v× sao? 4. cß kÌ. c) Ma rµo rµo trªn s©n g¹ch... giã thæi m©y vÒ phÝa cöa s«ng. cãt kÐt. chuét t×m ®êng trë vÒ æ ... c«ng kªnh. cät kÑt.) §Ò 20 1. ma ®åm ®ép trªn phªn nøa. C¸c vÕ c©u trong tõng c©u ghÐp díi ®©y ®îc nèi víi nhau b»ng c¸ch nµo ( dïng tõ cã t¸c dông nèi hay dÊu c©u ®Ó nèi ): a) Mïa thu. T¶ mét ngêi b¹n ( hoÆc ngêi th©n trong gia ®×nh) ®ang ngåi häc ( ®äc b¸o.5. d) Mïa n¾ng.. mÆt níc phÝa díi cÇu Trµng TiÒn ®en sÉm l¹i. ®Êt nÎ ch©n chim .. nhiÒu ®Õn møc bông chuét ph×nh to ra. b) §ªm ®· rÊt khuya nhng mÑ em vÉn cÆm côi ngåi so¹n bµi. cËp kÌm.. c) §Õn s¸ng. ®äc truyÖn ... cËp kªnh. nã kh«ng sao l¸ch qua khe hë ®îc.. hoa th¶o qu¶ nÈy díi gèc c©y kÝn ®¸o vµ lÆng lÏ. xem tranh ¶nh . cÆn kÏ.. 3. C¸c tõ cµ kª. ®Ëp bïng bïng vµo tµu l¸ chuèi 2.. §äc bµi th¬ sau: C¶ nhµ ®i häc ... b) Chuét lµ con vËt tham lam .

kÞch. L·n ¤ng nhiÒu lÇn ®îc vua chóa vêi vµo cung ch÷a bÖnh vµ ®îc tiÕn cö vµo chøc ngù y song «ng ®· khÐo chèi tõ.. T×m quan hÖ tõ. b) VÒ viÖc th× ngêi bÖnh chÕt do tay ngêi thÇy thuèc kh¸c nhng vÒ t×nh. d) V× L·n ¤ng kh«ng v¬ng vµo vßng danh lîi nªn «ng sèng rÊt thanh th¶n.. ta ph¶i ®æ bao må h«i míi lµm ra ®îc ..ba ®iÓm mêi..§øa con ®Õn líp mçi ngµy Nh con. t«i nh m¾c ph¶i téi giÕt ngêi c) Lµ thÇy thuèc næi tiÕng.. ®iÖn ¶nh. chµo c« ChiÒu qua bè ®ãn t×nh cê Con nghe bè còng chµo c« .... lóa g¹o nu«i sèng con ngêi b) Lóa g¹o quý ..) mµ em yªu thÝch. cÆp quan hÖ tõ thÝch hîp víi chç trèng trong tõng c©u ghÐp díi ®©y: a) Lóa g¹o lµ quý nhÊt. C¶ nhµ ®i häc vui thay! HÌn chi ®iÓm xÊu buån l©y c¶ nhµ HÌn chi ®iÓm mêi h«m qua Nhµ m×nh nh thÓ ®îc . xiÕc.. Em c¶m nhËn ®îc niÒm vui ®i häc cña c¶ nhµ qua khæ th¬ thø hai trong bµi th¬ trªn nh thÕ nµo? 5.. quan hÖ tõ hoÆc cÆp quan hÖ tõ nèi c¸c vÕ c©u trong tõng c©u ghÐp sau: a) Ch¼ng nh÷ng L·n ¤ng kh«ng lÊy tiÒn cña gia ®×nh nhµ thuyÒn chµi mµ «ng cßn cho thªm g¹o. T¶ mét ca sÜ ( hoÆc diÔn viªn móa. X¸c ®Þnh c¸c vÕ c©u. cñi.. 2.. tha thÇy . mÑ còng tha thÇy . §Ò 21 1..

. b) Tre cøng c¸p. dÎo dai....c©y lóa kh«ng ®îc ch¨m bãn . gi¶n dÞ. C¸c tõ in nghiªng trong hai c©u díi ®©y lµ tõ ghÐp hay tõ l¸y? a) H»ng n¨m. 4. cÆp quan hÖ tõ trong tõng c©u ghÐp díi ®©y: a) V× rõng ngËp mÆn ®îc phôc håi ë nhiÒu ®Þa ph¬ng nªn m«i trêng ®· cã nh÷ng thay ®æi rÊt nhanh chãng. 5... .. c) NÕu l¸ ch¾n b¶o vÖ ®ª biÓn kh«ng cßn n÷a th× ®ª ®iÒu rÔ bÞ sãi lë.c) . bÞ vì khi cã giã. H×nh ¶nh ngêi mÑ chiÕn sÜ trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ ®îc nhµ th¬ B»ng ViÖt gîi t¶ trong c¸c c©u th¬ trong bµi MÑ nh sau: Con bÞ th¬ng. X¸c ®Þnh c¸c vÕ c©u vµ c¸c quan hÖ tõ. d) Kh«ng nh÷ng lîng h¶i s¶n t¨ng lªn nhiÒu mµ c¸c lo¹i chim níc còng trë nªn phong phó.nã còng kh«ng lín lªn ®îc d) .... nh©n d©n c¶ mét vïng bê b·i s«ng Hång n« nøc më héi tëng nhí Chö §ång Tö... thanh cao. H·y nªu c¶m nhËn cña em vÒ h×nh ¶nh ngêi mÑ chiÕn sÜ qua hai khæ th¬ trªn.. TiÕng ch©n ®i rÊt nhÑ Giã tõng håi trªn m¸i l¸ ïa qua. con ngêi quai ®ª lÊn biÓn... T¶ mét ngêi b¸n hµng mµ em cã dÞp quan s¸t ë ®Þa ph¬ng ( hoÆc ë n¬i kh¸c). mÑ h¸i tr¸i bëi ®µo Con nh¹t miÖng cã canh t«m nÊu khÕ Khoai níng. b·o. chÝ khÝ nh ngêi. lµm ®Çm nu«i t«m . ng« bung ngät lßng ®Õn thÕ Mçi ban mai táa khãi Êm trong nhµ.. §Ò 22 1.... . b)Nh©n d©n c¸c ®Þa ph¬ng ®Òu phÊn khëi v× rõng ngËp mÆn ®· ®îc phôc håi. n»m l¹i mét mïa ma Nhí d¸ng mÑ ©n cÇn mµ lÆng lÏ Nhµ yªn ¾ng.. sãng lín.... 3.. Con xãt lßng. mét phÇn rõng ngËp mÆn ®· mÊt ®i.

NghÜa nµo díi ®©y thÝch hîp víi tõng quan hÖ tõ sau: do t¹i nhê. c©y cèi ) mµ em rÊt gÇn gòi . yªu thÝch. Trong bµi Bé ®éi vÒ lµng. 3. c©u ghÐp nµo biÓu thÞ quan hÖ ®iÒu kiÖn – kÕt qu¶. nhµ th¬ Hoµng Trung Th«ng cã viÕt: C¸c anh vÒ M¸i Êm nhµ vui TiÕng h¸t c©u cêi Rén rµng xãm nhá. gi¶ thiÕt – kÕt qu¶: a) V× ngêi d©n bu«n Ch Lªnh rÊt yªu quý “c¸i ch÷” nªn hä ®· ®ãn tiÕp c« Y Hoa trang träng vµ th©n t×nh ®Õn thÕ . §Ò 23 1. b) §iÒu s¾p nªu ra lµ nguyªn nh©n cña sù viÖc nãi ®Õn. c) §iÒu s¾p nªu ra lµ nguyªn nh©n cña sù viÖc kh«ng hay.2. a) §iÒu s¾p nªu ra lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn kÕt qu¶ tèt ®Ñp ®îc nãi ®Õn. C¸c anh vÒ Tng bõng tríc ngâ Líp líp ®µn em hín hë ch¹y theo sau. Em cho biÕt: Nh÷ng h×nh ¶nh nµo thÓ hiÖn niÒm vui cña xãm nhá khi bé ®éi vÒ? V× sao c¸c anh bé ®éi ®îc mäi ngêi mõng rì ®ãn chµo nh vËy? 4. H·y kÓ l¹i mét kØ niÖm g¾n víi ®å vËt (hoÆc con vËt. MÑ giµ bÞn rÞn ¸o n©u Vui ®µn con ë rõng s©u míi vÒ. Trong c©u ghÐp díi ®©y.®îc nãi ®Õn.

. h×nh ¶nh ngêi chiÕn sÜ ®i tuÇn trong ®ªm khuya thµnh phè ®îc t¶ nh sau: Trong ®ªm khuya v¾ng vÎ Chó ®i tuÇn ®ªm nay NÐp m×nh díi bãng hµng c©y Giã ®«ng l¹nh buèt ®«i tay chó råi RÐt th× mÆc rÐt ch¸u ¬i! Chó ®i gi÷u m·i Êm n¬i ch¸u n»m. phim ¶nh.... cô ón ®Òn bÖnh viÖn kÞp thêi .. cô ón ®i bÖnh viÖn tõ sím.. cô kh«ng ph¶i chÞu nh÷ng c¬n ®au qu»n qu¹i. Trong bµi th¬ Chó ®i tuÇn cña TrÇn Ngäc.... khæ së nh vËy....cô ón tin tëng ë b¸c sÜ trong viÖc ch÷a bÖnh ... tèi t¨m.. §o¹n th¬ nãi vÒ ngêi chiÕn sÜ ®i tuÇn trong hoµn c¶nh thÕ nµo? Hai dßng th¬ cuèi cho ta thÊy ý nghÜa g× s©u s¾c vµ ®Ñp ®Ï. §Ò 24 ... cô ®· kh«ng chèn viÖn vÒ nhµ. c) .. c) NÕu trÎ em kh«ng ®îc häc ch÷ th× cuéc sèng cña c¸c em sau nµy sÏ khã tho¸t khái c¶nh l¹c hËu.... hoÆc do ngêi kh¸c kÓ l¹i). KÓ l¹i c©u chuyÖn vÒ ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng ®· hi sinh anh dòng cho Tæ quèc mµ em ®îc biÕt ( qua s¸ch b¸o. b) .... bÖnh sái thËn cña cô ®· khái l©u råi. hßa m×nh víi tÊt c¶ mäi ngêi. con trai cô nãi ®Õn chuyÖn ®i bÖnh viÖn ch÷a bÖnh ... 3.. ... T×m quan hÖ tõ hoÆc cÆp quan hÖ tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: a) ......... cô ón l¹i nãi l¶ng sang chuyÖn kh¸c d)..b) MÆc dï Y Hoa ®îc d©n lµng träng väng nhng c« vÉn rÊt th©n mËt.. 4.... 2.

. .... TrÇn Thñ §é kh«ng nh÷ng kh«ng trõng trÞ mµ cßn ban thëng cho ngêi qu©n hiÖu.1. Trong c¸c c©u ghÐp díi ®©y. c) .... bá qua phÐp níc th× «ng ®· cho ngêi kia gi÷ chøc c©u ®¬ng. T×m quan hÖ tõ... c©u ghÐp nµo biÓu thÞ quan hÖ t¬ng ph¶n: a) V× TrÇn thñ ®é lµ ngêi cã c«ng lËp nªn nhµ TrÇn nªn ai ai còng nÓ träng «ng b) Tuy TrÇn Thñ §é lµ chó cña vua vµ ®øng ®Çu tr¨m quan nhng «ng kh«ng cho phÐp m×nh vît qua phÐp níc c) NÕu TrÇn Thñ §é chØ nghÜ ®Õn t×nh riªng... cÆp quan hÖ tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: a) . T¶ mét ®å vËt trong nhµ (hoÆc trªn líp häc ) gÇn gòi vµ th©n thiÕt ®èi víi em.. mÑ th¬ng bé ®éi Con m¬ cho mÑ h¹t g¹o tr¾ng ngÇn Mai sau con lín vung chµy lón s©n.kay hìi! MÑ th¬ng a. ai rµo giËu ng¨n s©n Lßng ta vÉn gi÷ lµ d©n cô Hå b) ..Ngñ ngoan a-kay ¬i. ngñ ngoan a. lêi h¸t ru cña ngêi mÑ ®· béc lé nh÷ng ®iÒu g× ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c? 4....... 2.. Trong bµi Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn lng mÑ .Linh Tõ Quèc MÉu ®ßi ph¶i trõng trÞ kÎ díi khinh nhên. Theo em.....kay... viªn quan t©u víi vua r»ng TrÇn Thñ §é chuyªn quyÒn .. nhµ th¬ NguyÔn Khoa §iÒm viÕt vÒ lêi h¸t ru cÊt lªn tõ tr¸i tim yªu th¬ng cña ngêi mÑ nh sau: .. TrÇn Thñ §é vÉn ®Ò cao viÖc lµm cña viªn quan Êy 3...

tràn đầy lòng tự hào dân tộc.Vị đại thần nhà Minh …. Sứ thần Giang Văn Minh…dùng mưu làm cho vua nhà Minh buộc phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng…ông còn giữ được danh dự và thể diện cho đất nước qua vế đối cứng cỏi . Ông Đỗ Đình Thiện không những là chủ của một số nhà máy tiệm buôn nổi tiếng mà ông còn là chủ của nhiều đồn điền rộng lớn.không đạt được mục đích làm nhục sứ thần Việt Nam …viên quan này còn bị bẽ mặt trước vế đối lại cứng cỏi của ông Giang Văn Minh.câu ghép nào biểu thị quan hệ tăng tiến giữa các vế câu: a. Tìm cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống: a. 5. .có lòng quả cảm. dµi . Nghĩ về nơi dòng sông chảy ra biển. Tả một thứ đồ chơi của em(hoặc đồ vật dùng để vui chơi nơi công cộng mà em biết) . Vì ông Thiện là một người nhiệt thành yêu nước nên ông đã dành sự trợ giúp to lớn cho Cách mạng. 3 XÕp c¸c tÝnh tõ sau theo nhãm thÝch hîp: tr¾ng nân. c.Trong các câu ghép dưới đây. trßn xoe. Em hãy chỉ rõ những hình ảnh nhân hóa được tác giả sử dụng trong khổ thơ trên và nêu ý nghĩa của những hình ảnh đó.nhà thơ Quang Huy viết: Dù giáp mặt cùng biển rộng Cửa sông chẳng dứt cội nguồn Lá xanh mỗi lần trôi xuống Bỗng…nhớ một vùng núi non.TÝnh tõ kh«ng cã møc ®é . b. ®Ñp. b. vu«ng vøc.Ông Giang Văn Minh…là người có tài trí….trong bài Cửa sông. 2.TÝnh tõ cã møc ®é .TÝnh tõ cã møc ®é cao nhÊt 4.ông còn là người có dũng khí . ng¾n còn cìn.§Ò 25 1. c.Tuy ông Đỗ Đình Thiện hết lòng ủng hộ Cách mạng nhưng ông không hề đòi hỏi sự đền đáp nào. xanh ng¾t.

®i guèc trong bông. b. ¨n cho ch¾c bông. sèng ®Ó bông chÕt mang ®i .ta nhớ những hoa cùng người. 2. b.vầng trăng tròn vành vạnh…hiện ra. më cê trong bông.Đề 26. bông b¶p d¹. suy bông ta ra bông ngêi. cập bến. Em t×m hiÓu nghÜa cña tõ bông trong tõng trêng hîp díi ®©y. c. th¾t lng buéc bông. mõng thÇm trong bông. ®au bông. tèt bông.Tả cây hoa có những vẻ đẹp mà em ưa thích. xúm lại. bông ®ãi ®Çu gèi ph¶i bß.cặp từ hô ứng nối các vế câu trong từng câu ghép dưới đây.: a. Gà mẹ đi đến đâu. 4. Xác định các vế câu.cả một vùng rộng lớn rợp mát đến… Trời …tối hẳn.con thuyền….: Gió…to. Tôi bảo sao thì nó làm vậy. Ngày xuân mơ nở trắng rừng Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang… Em hãy cho biết: Người cán bộ về xuôi nhớ những gì ở chiến khu Việt Bắc? Nỗi nhớ ấy bộc lộ tình cảm gì ở người cán bộ? 5. . miÖng nam m« bông ®ùng bå dao g¨m. cã g× nãi ngay kh«ng ®Ó bông. mét bå ch÷ trong bông. a. råi thö ph©n lo¹i c¸c nghÜa kh¸c nhau cña tõng tõ nµy: Bông no. c¸ ®Çy mét bông trøng.gà con đi theo đấy. c. Bích Vân vừa về đến nhà. Tôi chưa đi đến lớp. xÊu bông. bông ®ãi .các bạn đã đến đông đủ rồi. 1. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. Thuyền…. 3 .bọn trẻ…. d. Trong bài Nhớ Việt Bắc (Tiếng Việt 3. bông mang d¹ chöa. d.lướt nhanh trên mặt biển.Hồng Hạnh đã gọi đi ngay. Đám mây bay đến….tập một) nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi được nhà thơ Tố Hữu gợi tả như sau: Ta về mình có nhớ ta Ta về. Tìm cặp từ hô ứng thích hợp điền vào chỗ trống.

ngåi trªn nh÷ng chiÕc xe ngùa cæ kÝnh ®Ó ng¾m c¶nh cao nguyªn.Chị tôi đan nón…. du kh¸ch cßn ®îc b¬i thuyÒn trªn hå Xu©n H¬ng.quyét sân. g) VÒ nhµ.lại biết ®an cả ….treo lên gác bếp .để quyét nhà. Chiều chiều chăn trâu. Đảo có chỗ sừng sững chạy dài như bức tường thành vững chãi.thành vũng .xa trông như quân cờ bày chon von trên mặt biển. e) Nh÷ng tiÕng hß reo.mặt vịnh Hạ Long lúc tỏa mênh mông.để tạo sự lien kết giữa các câu trong đoạn : Cuộc sống quê tôi gắn với….Việc lặp lại từ trong trường hợp này có tác dụng gì? Cái đẹp của Hạ Long trước hết là sự kì vĩ của thiên nhiên .và….chổi cọ.lúc bị kẹp giữa hai triền đảo như một dòng suối.Trong bài Đất Nước.mành cọ.Mẹ đựng hạt giống đầy nón lá cọ. Tìm từ được lặp lại nhiều trong đoạn trích sau.rơi đầy quanh gốc về om.Đề 27. (theo Thi Sảnh) 2. t«i c¶m thÊy bøt døt trong lßng. (theo Nguyễn Thái Vận) (lá cọ.chúng tôi rủ nhau đi nhặt những ….nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết: .trái cọ) 3.Cha làm cho tôi chiếc ….lúc thu hẹp thành ao. lçi chÝnh t¶ trong tõng c©u díi ®©y: a) L·o Hæ ®ang r×nh sau bôi c©y. b) T« §Þnh lµ mét viªn quan l¹i cña triÒu ®×nh nhµ H¸n ë Trung Quèc c) Nh÷ng ngêi ë trong gia ®×nh Mai ®ang lµm g× vµo nh÷ng ngµy nghØ ng¬i ? d) §Õn §µ L¹t.xuất khẩu.ngăn khơi với lộng. . Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống trong đọa trích dưới đây.để gieo cấy mùa sau.hòn này với hòn kia biệt lập. Tùy theo sự phân bố của đảo. thÌm rá nh·i. Trên một diện tích hẹp mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc như rồng chầu phượng múa.ăn vừa béo vừa bùi. nh×n thÊy Nai t¬. 4.lúc uốn quanh chân đảo như dải lụa xanh. T×m vµ söa c¸c lçi dïng tõ.cấy cọ.đối mặt với chân trời.làn cọ. Có chỗ đảo dàn ra thưa thớt. 1. tiÕng thÐp giËn gi÷ lµm n¸o ®éng mét vïng.

..... l¹c quan.Anh Núp thấy người Cu-ba giống người Tây Nguyên mình quá.. Tôn-xtôi muốn hiểu xem với những hành động như vậy.......Tôn-xtôi muốn mình cũng bay được như chim. Tôn-xtôi lại cọa sạch lông mày..tát cả lại cùng nhảy múa.. Đề 28.Tả một cây ăn quả ở quê em (hoặc ở nơi khác) mà em có dịp quan sát và thưởng thức loại quả đó.Đọc đoạn trích sau: Thời trẻ. (theo truyện kể về thần đồng thế giới) a.. Tới chỗ đông người nào . (theo Nguyễn Khắc Trường) 3..thấy Tônxtôi nằm ngất lịm dưới sân. 1. b) Con tµu vò trô ..sôi nổi ..người viết đã dùng những từ ngữ nào để chỉ anh hùng Núp? Việc dùng nhiều từ ngữ thay thế cho nhau như vậy có tác dụng gì? Năm 1964.thích nói to và đặc biệt là thích nhảy múa.mọi người sẽ phản ứng như thế nào . Có hôm.yªu ®êi .. (thÊt l¹c....... 1. Tìm từ trùng lặp nhiều trong đoạn trích trên......cũng mạnh mẽ .bụng dạ hào phóng như cánh cửa bỏ ngỏ. Bị cuốn vào những cuộc vui ấy .anh Núp thấy như đang sống giữa buôn làng Tây Nguyên muôn vàn yêu dấu của mình. Trong đoạn văn sau.Nước chúng ta.... Nước những người chưa bao giờ khuất Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất Những buổi ngày xưa vọng nói về..... Chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng.... Khi mọi người chạy đến . l¹c ®Ò.. chui qua cửa sổ lao xuống sân với đôi cánh tay dang rộng như cánh chim. b. Sau đó. l¹c hËu) a) Bµi v¨n bÞ. thêng xuyªn víi Tr¸i ®Êt c) Hå s¬ bÞ .anh hùng Núp tới thăm đất nước Cu-Ba theo lời mời của chủ tịch Phi-đen Cátxtơ-rô.Lep Tôn-xtôi hay có những hành động bột phát . Từ ngữ có thể thay thế ở đây là từ ngữ nào? Chép lại đoạn trích sau khi đã thay thế từ trùng lặp bằng đại từ hoặc từ đồng nghĩa.có thể thay thế được bằng đại từ hoặc từ ngữ đồng nghĩa. Em hiểu những câu thơ trên như thế nào? Hai dòng thơ cuối muốn nhắc nhở ta điều gì? 5. d) Sèng ... liªn l¹c. .. Thế là Tôn-xtôi trèo lên gác .sau một lúc chuyện trò... Người anh hùng Tây Nguyên được đón tiếp trong tình anh em vô cùng thân mật . Có lúc Tôn-xtôi tự treo mình lên cây bằng một nửa mái tóc.

Đúng rồi / Rồi bé đem quả lê biếu bà / 2... Nhớ ông vun trồng. Đặt câu với mỗi nội dung dưới đây và dùng dấu câu cho thích hợp: a) Hỏi bạn về ước mơ làm một nghề khi lớn lên b) Khuyên em trai cần đánh răng cho sạch trước khi đi ngủ c) Nhờ một người lớn đưa qua đường lúc có nhiều xe cộ d) Bộc lộ sự ngạc nhiên. Chép các câu chuyện dưới đây và đặt đúng dấu chấm .. vui thích khi được xem xiếc thú 3*.. Đề 29. Mçi c©u díi ®©y cã mÊy c¸ch hiÓu? H·y diÔn ®¹t cho râ nghÜa tõng c¸ch hiÓu Êy (cã thÓ thªm mét vµi tõ ) a) Mêi anh chÞ ngåi vµo bµn b) §em c¸c vÒ kho * ViÕt l¹i cho râ néi dung tõng c©u díi ®©y (cã thÓ thªm mét vµi tõ ): a) §Çu gèi ®Çu gèi b) V«i t«i t«i t«i . 1.e) NÒn kinh tÕ .dấu hỏi hoặc dấu chấm than vào chỗ có gạch chéo (/) Qủa lê Bé cầm quả lê to / Bé hỏi: -Lê ơi / Sao lê không chia thành nhiều múi như cam / Có phải lê muốn dành riêng cho tôi không / Quả lê đáp: .Đọc lại hai khổ thơ sau trong bài Hương nhãn của tác giả Trần Kim Dũng: Ngày ông trồng nhãn Nay mùa quả chín Cháu còn bé thơ Thơm hương nhãn lồng Vâng lời ông dặn Cháu ăn nhãn ngọt Cháu tưới cháu che. 4.…) từng đem lại lợi ích cho mọi người..cây công nghiệp..Tôi không dành riêng cho bạn đâu / Tôi không chia thành nhiều múi để cho bạn biếu cả quả cho bà đấy / Bé reo lên : . … Em có nhận xét gì về hình ảnh người cháu qua hai khổ thơ trên? 5...Tả một cây có bóng mát (hoặc cây lấy gỗ.

công. ch©n thµnh. x¾p xÕp. xái lëi. nữ (2) . tr©n träng. tr©n thµnh. ý trÝ. dáng của nghệ nhân Bát Tràng Đoạn thơ giúp em cảm nhận được nét bút tài hoa của người nghệ nhân Bát Tràng như thế nào? 5.Tả một loài cây có những nét đẹp riêng về hoa và quả mà em yêu thích.4. s¾p xÕp. trang. lµm lªn. sëi lëi. c) Các bạn nữ lau bạn ghế các bạn nam quét lớp 3. ý chÝ. tính b) Giải nghĩa các từ phức đã ghép được với tiếng công.sinh. 2. . trung kÕt. giới. phè x¸. tiếng trang ở mục a. Đề 30 1. Tả một con vật nuôi gần gũi với em ( hoặc con vật trong vườn thú mà em yêu thích) . phè s¸. a) Ghép tiếng ở dòng (1) với tiếng ở dòng (2) để tạo thành 10 từ phức thường dùng: (1) – nam. đoạn thơ trên đã bộc lộ những cảm xúc và suy nghĩ gì của tác giả? 5. G¹ch bá nh÷ng tõ viÕt sai chÝnh t¶: Chung kÕt.Trong bài Nghệ nhân Bát Tràng . 4. Viết về người mẹ. xø xë. nhà thơ Trương Nam Hương có những câu thơ sau: Thời gian chạy qua tóc mẹ Một màu trắng đến nôn nao Lưng mẹ cứ còng dần xuống Cho con ngày một thêm cao Mẹ ơi. ®êng s¸. Đặt dấu phẩy vào mỗi câu dưới đây và cho biết tác dụng của dấu phẩy đó trong câu a) Trong lớp tôi thương xung phong phát biểu ý kiến b) Cô giáo khen cả nhóm làm bài tốt cho mỗi bạn một điểm mười . ®êng x¸. ch©n träng. nhà thơ Hồ Minh Hà tả nét bút vẽ của cô gái làm đồ gốm như sau: Bút nghiêng lất phất hạt mưa Bút chao gợn nước Tây Hồ lăn tăn Hài hòa đường nét hoa văn Dáng em . nhi. trong lời mẹ hát Có cả cuộc đời hiện ra Lời ru chắp con đôi cánh Lớn rồi con sẽ bay xa. xø së. lµm nªn. Theo em.

....cho đáng nên..... 2.. 4..... . b) Nh÷ng chiÕc l¸ bµng mïa ®«ng ®á nh...đảm d) Những bộ đồng phục......... c) . Viết lại các câu văn dưới đây sau khi sửa lại dấu phẩy đặt sai vị trí: a) Anh Kim Đồng nhanh trí dũng cảm.. 3... Phú Xuân cũng trải... c) .. tuyệt vời b) Trên đường ra nơi xử bắn chị... l¸ bµng míi n¶y tr«ng nh .. Võ Thị Sáu ngắt một bông hoa cài lên mái tóc c) Chúng em luôn nhớ ơn những vị anh hùng đã hi sinh.của trường em rất đệp.mà chi Sinh con có nghĩa có nghì là hơn.. c) Cµnh bµng trôi l¸ tr«ng gièng . câu văn dưới đây sao cho thích hợp : a) Làm.và.. gái hay hay nữ vào chỗ trống trong các thành ngữ. Điền từ trai hay nam.....mà chi ...... Đồng Nai đã từng b) Luật pháp đã quy định rõ quyền bình đẳng giữa ... nhà thơ khánh Nguyên viết: Làm thợ rèn mùa hè có nực . đồng phục .. d) T¸n bµng xoÌ réng ra gièng .... vì dân vì nước d) Rừng cây im lặng tiếng chim gù nghe trầm ấm.. ....Trong bài Thợ rèn.Đề 31 1.. tục ngữ. Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh h×nh ¶nh so s¸nh vÒ c©y bµng trong tõng c©u díi ®©y: a) Mïa xu©n...tài .

Chép lại đoạn văn dưới đây. Chính tại nơi này.Nói về nhân vật chị Sứ ( người phụ nữ anh hùng trong kháng chiến chống Mĩ ) trong tác phẩm Hòn Đất của nhà văn An Đức có đoạn viết: Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này. .Quai một trận.. . sau khi đặt dấu chấm hoặc dấu phảy cho đúng ở những chỗ có gạch chéo/ Bé mới mười tuổi / bữa cơm / Bé nhường hết thức ăn cho em / hằng ngày / Bé đi câu cá bống về băm sả / hoặc đi lượm vỏ đạn giặc ở ngoài gò về cho mẹ / thấy cái thau / cái vung nào gỉ người ta vứt/ bé đem về cho ông Mười quân giới/ 2.. chị ) đối với em. nước tu ừng ực Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi Cũng có khi thấy thở qua tai Làm thợ rèn vui như diễn kịch Râu bằng than mọc lên bằng thích Nghịch ở đây già trẻ như nhau Nên nụ cười nào có tắt đâu Đoạn thơ giúp em hiểu về người thợ rèn và công việc của họ ra sao? 5. mẹ chị đã hát ru chị ngủ. quả) với bộ phận đứng trước nói về khu vườn b) Dùng dấu hai chấm để tách lời giải thích về một số phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam với bộ phận đứng trước có ý giới thiệu. nơi quả ngọt. d) Dùng dấu hai chấm ( phối hợp với dấu ngoặc kép) để báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là một thành ngữ ( hoặc tục ngữ) mà em dẫn ra . 3. ChØ ra chç cha hîp lÝ trong tõng c©u sau: a) T«i ®Ò nghÞ anh Long ®ang ®øng dËy b) Bè nã khuyªn nã sÏ ch¨m häc 4. anh. c) Dùng dấu hai chấm (phối hợp với dấu gạch ngang đầu dòng) để báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của bố ( hoặc mẹ.. trai sai đã thắm hồng da dẻ chị.Tả con vật rất quen thuộc và gắn bó với tuổi thơ của em ( hoặc với địa phương em) Đề 32 1. Đặt câu có sử dụng dấu hai chấm vào mỗi trường hợp sau: a) Dùng dấu hai chấm để tách lời giải thích về các loại cây (hoặc hoa. Và đến lúc làm mẹ. nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên.. chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa.

cách nói của trẻ em ( VD: bi bô ) . Rì rào. 3. kim gi©y ch¹y thËt nhanh . c) Mçi khi cã giã thæi. con mèo nào mới về thế? Cây cau lắc lư chòm lá trên cao tít hỏi xuống. Rì rào. Tụt xuống đất. a) Đoạn văn dưới đây có một số câu cần đặt dấu ngoặc kép để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. c¸i trèng trêng em l¹i vang lªn tõng håi giãng gi¶. rì rào. chú làm xước cả mình tôi rồi. một câu có dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt. Rì rào . chú bé leo lên đây nào ! Mèo con ôm lấy thân cau. 2. em hiểu được vì sao chị Sứ rất yêu quý và gắn bó với quê hương? 5. – Tìm 5 từ láy chỉ giọng nói. chòm cau vẫn lắc lư trên cao. rì rào. ừ chú mèo khá đấy! Mèo con ngứa vuốt.Đọc đoạn văn trên.Nh©n ho¸ lµ sù diÔn ®¹t b»ng c¸ch biÕn vËt kh«ng ph¶i lµ ngêi thµnh nh÷ng nh©n vËt mang tÝnh chÊt nh ngêi. cho đến lúc chạm bịch vào gốc cau. rì rào.Tả một cảnh đẹp ở quê hương em mà em yêu thích . Rì rào . rì rào. Đề 33 1. để vuốt sắc mà bắt chuột chứ! Mèo con tiu ngỉu cúp tai lại. cào cào thân cau sồn sột.Đặt hai câu với hai từ láy ( mỗi câu có một từ) trong số những từ em tìm được. Em hãy viết lại những câu đó và đặt dấu ngoặc kép cho đúng: Mèo con nhảy một cái thật cao theo bướm. Ấy ấy. rồi cuộm tròn lăn lông lốc giữa sân. Em h·y sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ ®Ó diÔn ®¹t l¹i nh÷ng c©u v¨n díi ®©y cho sinh ®éng gîi c¶m: a) MÆt trêi chiÕu nh÷ng tia n¾ng oi bøc xuèng c¸nh ®ång kh« h¹n b) Sau ba th¸ng hÌ. kim phót (®ång hå ) ch¹y chËm. S¸ch gi¸o khoa TiÕng viÖt 3 tËp hai cã mét sè bµi häc vÒ biÖn ph¸p tu tõ nh©n ho¸. c©y b¹ch ®µn cña s©n trêng em l¹i xµo x¹c l¸ d) Kim giê. trèo nhanh thoăn thoắt. b) Đặt một câu có dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu lừoi nói trực tiếp hoặc ý nghĩ của nhân vật.

Theo em . Chia những từ ngữ dưới đây thành hai nhóm: từ ngữ nói về quyền của trẻ em và từ ngữ nói về bổn phận của trẻ em: a) Được chăm sóc. mêi b¸c ¨n cïng SÇu riªng mµ ho¸ vui chung tr¨m nhµ . nhà thơ Vũ Đình Minh có viết: Đi qua thời ấu thơ Bao điều bay đi mất Chỉ còn trong đời thật Tiếng người nói với con Hạnh phúc khó khăn hơn Mọi điều con đã thấy Nhưng là con giành lấy Từ hai bàn tay con. Nêu ví dụ minh họa cho mỗi trường hợp sử dụng dấu gạch ngang với tác dụng dưới đây: a) Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong cuộc đối thoại b) Đánh dấu phần chú thích trong câu c) Đánh dấu các ý trong đoạn liệt kê 3. tác giả muốn nói với con điều gì khi con lớn lên và từ giã thời ấu thơ? 5.Tả cảnh đẹp ở một nơi em đã từng đến thăm và cảm thấy thích thú.Trong bài Sang năm con lên bảy. bảo vệ sức khỏe b) Yêu quý.4. thương yêu em nhỏ e) Thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông f) Học trường tiểu học công lập không phải trả học phí. hiếu thảo với ông bà cha mẹ c) Khám chữa bệnh không phải trả tiền tại cơ sở y tế công lập d) Lễ phép với người lớn. 2. kính trọng. h×nh ¶nh nµo em thÝch nhÊt: Ngät th¬m sau líp vá gai Qu¶ ngon lín m·i cho ai ®Ñp lßng Mêi c«. tõ ng÷. Qua đoạn thơ. nh÷ng dßng th¬ viÕt vÒ qu¶ sÇu riªng cña nhµ th¬ Ph¹m Hæ díi ®©y. Đề 34 1.

... Đặt câu nói về việc học tập và rèn luyện của em... H·y ®iÒn tõ thÝch hîp lµm ®Þnh ng÷ vµo chç trèng trong tõng c©u díi ®©y.để tuổi cho...thì dưỡng cây...... về nhà hỏi .. . sinh ®éng vµ gîi c¶m ( danh tõ ®øng tríc tõ ®îc in ®Ëm): a) C¸nh diÒu..........4........Trong bài Con cò . b) Nêu nội dung.... §Þnh ng÷ lµ nh÷ng tõ ng÷ bæ nghÜa cho danh tõ trong c©u........... trong đó có sử dụng trạng ngữ theo yêu cầu dưới đây: a) Câu văn có trạng ngữ chỉ thời gian và trạng ngữ chỉ nơi chốn b) Câu văn có trạng ngữ chỉ nguyên nhân ( hoặc trạng ngữ chỉ mục đích) c) Câu văn có trạng ngữ chỉ thời gian và trạng ngữ chỉ phương tiện 3....... Con làm gì? Con làm thi sĩ.. S¸ch gi¸o khoa TiÕng viÖt 4 tËp hai (s¸ch cò) cã mét sè bµi häc vÒ ®Þnh ng÷. ....a) Điền từ trẻ hoặc từ già vào chỗ trống trong các thành ngữ.. . nhà thơ Chế Lan Viên viết về lời ru của người mẹ như sau: Mai khôn lớn con theo cò đi học.thì cây dưỡng (2) . Hãy nêu những suy nghĩ của em về hình ảnh con cò trong đoạn thơ trên. ý nghĩa của câu (1) và câu (5) 2...được manh áo mới (3) ...... lớn lên. . c¸i mµo ...hay đến nhà.Êy nh nh÷ng c¸nh chim chao liÖng gi÷a bÇu trêi b) Chó gµ trèng cã bé l«ng . c) VÇng tr¨ng .. Đề 35 1. có nhiều ấn tượng sâu sắc đối với em.. 3...trồng chuối (4) Đi hỏi .. Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ Trước hiên nhà Và trong hơi mát câu văn. Tả một người mà em hằng yêu thương.. . tục ngữ dưới đây: (1).. kính ... ..được bát canh..... .trồng na. Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân Lớn lên.. lớn lên.. (5) Yêu .. ®Ó c©u v¨n ®îc hoµn chØnh. ®«i m¾t .. ®ang tõ tõ nh« lªn sau luü tre .

. e) C¸nh ®«ng lóa... . Èn dÊu trong lßng nhiÒu hang ®éng..... kÏ l¸.... ch¶y kh¾p c¶ trªn nhµnh c©y. tay mẹ Con dắt vòng đi men. Nơi này đã đưa tôi Buổi đầu tiên đến lớp Nay con đường xa tắp Vẫn đang chờ tôi đi.. tình nghĩa thầy trò) từng để lại ấn tượng sâu sắc đối với em trong những ngày thơ ấu. dËp dên rong giã . nh« lªn nh nh÷ng kim tù th¸p.... Nơi bố mẹ ngày đêm Lúc nào qua cũng vội Nơi bạn bè chạy tới Thường lúc nào cũng vui... Đọc những khổ thơ sau trong bài Ngưỡng cửa của nhà thơ Vũ Quần Phương: Nơi này ai cũng quen Ngay từ thời tấm bé Khi tay bà... trµn ngËp trªn con ®êng.. g) Nh÷ng ngän nói ®¸ . Hình ảnh ngưỡng cửa của ngôi nhà trong mỗi khổ thơ trên trên gợi cho em nghĩ đến những điều gì đẹp đẽ và sâu sắc? 5 . ®uæi nhau m·i tõ ven lµng ®Õn tÝt t¾p ch©n ®ª. 4.d) ¸nh tr¨ng . Hãy kể một câu chuyện nói về tình bạn( hoặc tình cảm gia đình.. chóng ®uæi nhau m·i...

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->