P. 1
35 de Thi HSG Mon Tieng Viet Lop 5

35 de Thi HSG Mon Tieng Viet Lop 5

1.0

|Views: 6,131|Likes:
Được xuất bản bởithuhaqt

More info:

Published by: thuhaqt on Jul 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

Đề 1. 1.

Phân biệt sắc thái nghĩa của những từ đồng nghĩa (in đậm) trong các tập hợp từ sau: a) “…những khuôn mặt trắng bệch, những bước chân nặng như đeo đá.” (Nguyễn Khải) b) Bông hoa huệ trắng muốt. c) Hạt gạo trắng ngần. d) Đàn cò trắng phau. e) Hoa ban nở trắng xoá núi rừng. 2. Tìm những từ đồng nghĩa với từ in đậm trong từng câu dưới đây. a) Bóng tre trùm lên âu yếm làng tôi. b) Đứa bé rất chóng lớn, người tiều phu chăm nom như con đẻ của mình. (Vũ Ngọc Phan) c) Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. 3. Một bạn viết những câu dưới đây . Theo em cách diễn đạt trong những câu này đã hợp lí chưa? Vì sao? a) Bạn Dũng lúc thì hiền lành, lúc thì chăm chỉ. b) Anh bộ đội bị hai vết thương: một vết thương ở cánh tay, một vết thương ở Điện Biên Phủ. 4. Trong bài Mùa thu mới, nhà thơ Tố Hữu viết: Yêu biết mấy, những dòng sông bát ngát Giữa đôi bờ dào dạt lúa ngô non Yêu biết mấy, những con đường ca hát Qua công trường mới dựng mái nhà son! Theo em , khổ thơ trên đã bộc lộ cảm xúc của tác giả trước những vẻ đẹp gì trên đất nước chúng ta? 5. Hãy tả lại một cảnh vật thiên nhiên mà em yêu thích( ngọn núi, cánh rừng, dòng sông, bãi biển, hồ nước, dòng thác…).

Đề 2 1.Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống: cho , biếu, tặng, truy tặng, cấp , phát , ban, dâng, hiến. a) Bác gửi.... các cháu nhiều cái hôn thân ái. (Hồ Chí Minh) b) …chị Võ Thị Sáu danh hiệu anh hùng. c) Ăn thì no,… thì tiếc.(Tục ngữ) d) Lúc bà về, mẹ lại….một gói trà mạn ướp nhị sen thơm phưng phức. (Tiếng việt 3, tập 2,1983) e) Đức cha ngậm ngùi đưa tay…phước. (Chu Văn) g) Nhà trường…học bổng cho sinh viên xuất sắc. h) Ngày mai, trường…bằng tốt nghiệp cho sinh viên. i) Thi đua lập công …Đảng. k) Sau hoà bình, ông Đỗ Đình Thiện đã….toàn bộ đồn điền này cho nhà nứơc. (Tiếng việt 5, tập 2,2006) 2. Có thể viết các câu như dưới đây được không? Vì sao? a) Nam có mười quyển sách vở. b) Mẹ mua cho con ba sách, mẹ nhé. c) Bác nông dân đang cày ruộng nương. d) Em bé tập nói năng. e) Mẹ cháu đi chợ búa. 3. Tìm thêm các từ đồng nghĩa vào mỗi nhóm từ dưới đây và chỉ ra nghĩa chung của từng nhóm: a) chọn, lựa…. b) diễn đạt, biểu đạt… c) đông đúc, tấp nập,… 4. Trong bài Việt Nam thân yêu ( Tiếng việt 5,tập một), nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết: Việt Nam đất nước ta ơi! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả dập dờn, Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Nêu những cảm nhận của em khi đọc đoạn thơ trên. 5. Đất nước ta có nhiều cảnh đẹp do con người tạo nên.Hãy tả một cảnh đẹp đó trên quê hương em hoặc nơi em đã từng đến.

Đề 3. 1. Thay từ ngữ in đậm trong đoạn văn dưới đây bằng một từ ngữ đồng nghĩa khác để các câu văn có hình ảnh hơn: Hồ tơ-nưng Hå T¬- nng ë phÝa b¾c thÞ x· Pl©y- cu. Hå réng l¾m, níc trong nh läc. Hå s¸ng ®Ñp díi ¸nh n¾ng chãi cña buæi tra hÌ. Hµng tr¨m thø c¸ sinh s«i n¶y në ë ®©y. C¸ ®i tõng ®µn, khi th× tù do b¬i léi, khi th× lao nhanh nh nh÷ng con thoi. Chim chãc còng ®ua nhau ®Õn bªn hå lµm tæ. Nh÷ng con bãi c¸c má dµi, l«ng nhiÒu mµu s¾c. Nh÷ng con quèc ®en tròi, chen l¸ch vµo gi÷a c¸c bôi bê... 2. Chän tõ ng÷ thÝch hîp nhÊt (trong c¸c tõ ®ång nghÜa cho s½n ë díi) ®Ó ®iÒn vµo tõng vÞ trÝ trong c©u v¨n miªu t¶ sau ®©y: §ªm tr¨ng trªn Hå T©y Hå vÒ thu, níc (1),(2). Tr¨ng to¶ s¸ng räi vµo c¸c gîn sãng (3). B©y giê, sen trªn hå ®· gÇn tµn nhng vÉn cßn (4) mÊy ®o¸ hoa në muén. Mïi h¬ng ®a theo chiÒu giã (5). ThuyÒn theo giã cø tõ tõ mµ ®i ra gi÷a kho¶ng (6). §ªm thanh, c¶nh v¾ng, bèn bÒ. (1): (2): (3): (4): (5): (6): (7): trong veo, trong lµnh, trong trÎo, trong v¾t, trong s¸ng bao la, b¸t ng¸t, thªnh thang, mªnh m«ng, réng r·i. nhÊp nh«, lan to¶, lan réng, l¨n t¨n, li ti. tha thít, la tha, l¸c ®¾c, l¬ th¬, lo¸ng tho¸ng. thoang tho¶ng, ngµo ng¹t, th¬m phøc, th¬m ng¸t, ngan ng¸t. trèng tr¶i, bao la , mªnh mang, mªnh m«ng. yªn tÜnh, yªn lÆng, im l×m, v¾ng lÆng, lÆng ng¾t nh tê

3. Trong cuèn Håi kÝ B¸c Hå, hai nhµ v¨n Hoµi Thanh vµ Thanh TÞnh ®· t¶ phong c¶nh quª h¬ng B¸c nh sau: Tríc m¾t chóng t«i, gi÷a hai d·y nói lµ d·y nhµ B¸c víi c¸nh ®ång quª B¸c. Nh×n xuèng c¸nh ®ång cã ®ñ c¸c mµu xanh, xanh pha vµng cña ruéng mÝa, xanh rÊt mît cña lóa chiªm thêi con g¸i, xanh ®Ëm cña nh÷ng rÆng tre; ®©u ®ã mét vµi c©y phi lao xanh biÕc vµ nhiÒu mµu xanh kh¸c n÷a. §äc ®o¹n v¨n trªn , em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ ng÷ chØ mµu xanh? C¸ch dïng tõ ng÷ nh vËy ®· gãp phÇn gîi t¶ ®iÒu g× vÒ c¶nh vËt quª B¸c? 4.T×m vµ söa c¸c lçi dïng tõ , lçi chÝnh tartrong tõng c©u díi ®©y:

c) Häc sinh ph¶i chÊp hµnh (quy chÕ.. hÖ qu¶........lµ nh÷ng ngêi cã t©m hån... quy ®Þnh ) cña líp häc.nhiÒu x¨ng qu¸. nhµ th¬ ) 3. hËu qu¶) cña sù « nhiÔm m«i trêng... (tiªu dïng... Chän tõ thÝch hîp trong ngoÆc ®¬n ®Ó hoµn chØnh tõng c©u díi ®©y: a) Chóng ta b¶o vÖ nh÷ng (thµnh c«ng.. néi quy.... b) C¸c quèc gia ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng ( kÕt qu¶.. tiªu hao) b) C¸c....thÌm rá r·i. tiªu thô... 2.. thµnh qu¶) cña sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc.. thµnh tùu.... c) Nh÷ng ngêi trong gia ®×nh Mai ®ang lµm g× vµo nh÷ng lóc nghØ ng¬i.. §Ò 4 1. nh×n thÊy Nai t¬... b) T« §Þnh lµ mét viªn quan l¹i cña triÒu ®×nh nhµ H¸n ë Trung Quèc.. d) §Õn §µ L¹t du kh¸ch cßn ®îc b¬i thuyÒn trªn Hå Xu©n H¬ng.. §iÒn tõ thÝch hîp vµo tõng chç trèng (chän trong c¸c tõ ®ång nghÜa): a) Lo¹i xe Êy. kh«ng hîp víi ý muèn cña ngêi.. (thi sÜ.... ngåi trªn nh÷ng chiÕc xe ngùa cæ kÝnh ®Ó ng¾m c¶nh cao nguyªn......... nªn rÊt khã. §äc bµi th¬ sau: Quª em Bªn nµy lµ nói uy nghiªm Bªn kia lµ c¸nh ®ång liÒn ch©n m©y Xãm lµng xanh m¸t bãng c©y S«ng xa tr¾ng c¸nh buåm bay lng trêi Em h×nh dung ®îc c¶nh quª h¬ng cña nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa nh thÕ nµo? 4. T¶ c¶nh n¬i em ë (hoÆc n¬i em tõng ®Õn) vµo mét buæi s¸ng ®Ñp trêi.a) L·o Hæ ®ang r×nh sau bôi c©y....... hiÖu qu¶.. thµnh tÝch.. T¶ mét c¶nh ®Ñp mµ em tõng quan s¸t kÜ vµ c¶m thÊy yªu thÝch vµo buæi chiÒu trong ngµy . 5...

T×m c¸c cÆp tõ tr¸i nghÜa trong c¸c c©u th¬ sau: a) Trong nh tiÕng h¹c bay qua §ôc nh níc suèi míi xa nöa vêi...cßn h¬n sèng ®ôc. nhµ th¬ Quang Huy ®· miªu t¶ mét ®ªm tr¨ng võa tÜnh mÞch võa sinh ®éng trªn c«ng trêng s«ng §µ nh sau: Lóc Êy C¶ c«ng trêng say ngñ c¹nh dßng s«ng .lai... d) ChÕt mét ®èng cßn h¬n sèng....T×m tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u tôc ng÷ díi ®©y: a) ChÕt ®øng cßn h¬n sèng.....la.... b) ChÕt ........... 3....ka trªn s«ng §µ. Trong bµi TiÕng ®µn Ba... c)ChÕt vinh cßn h¬n sèng.... TiÕng khoan nh giã tho¶ng ngoµi TiÕng mau sÇm sËp nh trêi ®æ ma (NguyÔn Du) b) Sao ®ang vui vÎ ra buån b· Võa míi quen nhau ®· l¹ lïng ( TrÇn TÕ X¬ng ) c) §¾ng cay míi biÕt ngä bïi §êng ®i mu«n dÆm ®· ngêi mai sau (Tè H÷u) 2.§Ò 5 1.......

.®éng t¸c cßn cøng b) non: . a) T×m tõ tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau: thËt thµ.mµu ¸o nh¹t .con chim non .. b) S¸u m¬i tuæi h·y cßn xu©n ch¸n.t×nh c¶m nh¹t 2.tay nghÒ non c) nh¹t : .Nh÷ng th¸p khoan nh« lªn trêi ngÉm nghÜ Nh÷ng xe ñi. xe ben sãng vai nhau n»m nghØ ChØ cßn tiÕng ®µn ng©n nga Víi mét dßng tr¨ng lÊp lo¸ng s«ng §µ.c©n nµy h¬i non .. 5../ dèi tr¸. c) Mïa xu©n lµ tÕt trång c©y. tiÕng chim gï th¬ng mÕn . hiÒn lµnh. gi¶ dèi. nhµ th¬ §Þnh H¶i cã viÕt: Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh Qu¶ bãng xanh bay gi÷a trêi xanh Bå c©u ¬i.. Khæ th¬ trªn cã h×nh ¶nh nµo ®Ñp nhÊt? H×nh ¶nh ®ã cho ta thÊy ý nghÜa g× s©u s¾c? 4. So víi «ng Bµnh vÉn thiÕu niªn.. siªng n¨ng.®êng nh¹t . Trong c¸c c©u th¬ díi ®©y cña B¸c Hå...... Víi mçi tõ in ®Ëm díi ®©y h·y t×m mét tõ tr¸i nghÜa: a) Cøng: . T¶ c¶nh mét ®ªm tr¨ng ®Ñp trªn quª h¬ng (hoÆc ë n¬i kh¸c) tõng ®Ó l¹i cho em nh÷ng Ên tîng khã phai §Ò 6 1. b) ë mçi tõ trong cÆp tõ tr¸i nghÜa nãi trªn.. h·y t×m c¸c tõ ®ång nghÜa (VD: thËt thµ. Trong bµi Bµi ca vÒ Tr¸i ®Êt.muèi nh¹t ..häc lùc lo¹i cøng ....thÐp cøng (VD: mÒm ) .) 3... nghÜa cña tõ “xu©n” ( in nghiªng) cã g× kh¸c nhau: a) Xu©n nµy kh¸ng chiÕn ®· n¨m xu©n. ch©n thËt...

c¸nh chim vên sãng biÓn Cïng bay nµo. Trong bµi H¹t g¹o lµng ta cña nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa cã viÕt: H¹t g¹o lµng ta Cã b·o th¸ng b¶y Cã ma th¸ng ba Giät må h«i sa Nh÷ng tra th¸ng s¸u Níc nh ai nÊu . cho tr¸i ®Êt quay! §o¹n th¬ trªn gióp em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× vÒ tr¸i ®Êt th©n yªu? 4. §Ò 7 1.cau t¬i . s¸ng sña. T×m tõ tr¸i nghÜa víi c¸c tõ in ®Ëm trong côm tõ sau: . ChØ ra chç cha hîp lÝ trong tõng c©u sau: a) T«i ®Ò nghÞ anh Long ®ang ®øng dËy.trøng t¬i .cñi t¬i .c¸ t¬i -nÐt mÆt t¬i . T¶ ng«i nhµ em ë cïng víi nh÷ng ngêi th©n. b) Bè nã khuyªn nã sÏ ch¨m häc. 5. cao thîng.hoa t¬i . vui vÎ.rau t¬i . a)T×m tõ tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau: nhá bÐ.H¶i ©u ¬i. ®oµn kÕt b) Chän mét cÆp tõ tr¸i nghÜa nªu trªn ®Ó ®Æt c©u 2. cho tr¸i ®Êt quay! Cïng bay nµo.mµu s¾c t¬i 3. cÈn thËn.

a) Ai kh¶o mµ sng. Ðn bay cao ma rµo l¹i t¹nh. T¶ con ®êng (hoÆc mét ®o¹n ®êng ) quen thuéc n¬i em ë ( hoÆc con ®êng n¬i kh¸c mµ em thÝch) §Ò 8 1. tôc ng÷ díi ®©y cã lçi chÝnh t¶ kh«ng? NÕu cã h·y nªu nguyªn nh©n m¾c lçi vµ söa l¹i cho ®óng. b) ¡n b÷a h«m no b÷a mai. e) Chia ngät xÎ bïi. I) GiÊy r¸ch ph¶i gi÷ lÊy nÒ. 5. c) Kh«n nhµ d¹i chî. Em hiÓu ®o¹n th¬ trªn nh thÕ nµo? H×nh ¶nh ®èi lËp trong ®o¹n th¬ gîi cho em nh÷ng suy nghÜ g×? 4. b) ViÖc nhµ th× nh¸c. 2. h) Mét c©y lµm ch¼ng lªn non. T×m tõ tr¸i nghÜa trong c¸c c©u th¬ díi ®©y. d) ®i hái giµ vÒ nhµ hái trÎ. e) Mét miÕng khi ®ãi b»ng mét gãi khi no. T×m cÆp tõ tr¸i nghÜa trong c¸c thµnh ng÷ . viÖc chó b¸c thÝ siªng. Thö ph©n tÝch t¸c dông cña mét cÆp tõ tr¸i nghÜa t×m ®îc: a) Lng nói th× to mµ lng mÑ th× nhá Em ngñ ngoan ®õng lµm mÑ mái ..Trong c¸c thµnh ng÷. d) Con s©u lµm giÇu nåi canh. g) §©m chåi n¸y léc.tôc ng÷ sau: a) Ðn bay thÊp ma ngËp bê ao.. c) ¡n miÕng ch¶ miÕng.ChÕt c¶ c¸ cê Cua ngoi lªn bê MÑ em xuèng cÊy.

. H·y ghi l¹i c¶m xóc cña em khi ®äc ®o¹n th¬ trªn. T¶ vÎ ®Ñp cña rõng m¬ ë H¬ng S¬n ( Hµ T©y ). T×m c¸c tõ ®ång ©m vµ ph©n biÖt nghÜa cña chóng. .CÝ qu¹t m¸y nµy ph¶i thay b¹c..§ång b¹c tr¾ng hoa xoÌ .. l©u kh«ng vÒ quª ngo¹i Dßng s«ng xa vÉn bªn lë bªn båi Khi t«i biÕt th¬ng bµ th× ®· muén Bµ chØ cßn lµ mét nÊm cá th«i.MÆt trêi cña b¾p th× n»m trªn ®åi MÆt trêi cña mÑ em n»m trªn lng.Cê b¹c lµ b¸c th»ng bÇn.C¸i nhÉn b»ng b¹c. 5. (NguyÔn Khoa §iÒm) b) T«i ®i lÝnh. T¶ mét vên rau hoÆc mét vên hoa gÇn n¬i em ë(hoÆc n¬i em cã dÞp ®Õn th¨m) §Ò 9.. b¹c nh v«i.§õng xanh nh l¸.¤ng Ba tãc ®· b¹c. b) . 1. trong bµi Rừng mơ cña nhµ th¬ TrÇn Lª V¨n cã ®o¹n viÕt: Rõng m¬ «m lÊy nói M©y tr¾ng ®äng thµnh hoa GÝo chiÒu ®«ng gên gîn H¬ng bay gÇn bay xa. . Mét chó nh¸i bÐn tÝ sÝu nh phôc s½n tõ bao giê nh¶y phãc lªn ngåi trÔm trÖ trªn ®ã.ChiÕc l¸ tho¸ng chßng chµnh .Trong c¸c c©u díi ®©y cã lçi chÝnh t¶ hay kh«ng? T«i ng¾t mét chiÕc l¸ th¶ xuèng gißng níc. d) Gi· tõ n¨m cò b©ng khu©ng §· nghe xu©n míi b©ng khu©ng l¹ thêng 3. .C©y ®µn ghi ta . 4. a) . råi lÆng lÏ xu«i gißng. (NguyÔn Duy) c) ChÞ buån nhí nh÷ng ngµy qua Em vui nghÜ nh÷ng ngµy xa ®ang gÇn.

-NhÊn m¹nh møc ®é lµm ng¹c nhiªn . tËp 1) cã ®o¹n t¶ c¶nh nh sau: PhÝa bªn s«ng. §Ò 10 1.Võa ®µn võa h¸t. -C¸c thiªn thÓ trong vò trô. Bíc lªn diÔn ®µn. -Nªu th¾c m¾c. §Æt c©u ®Ó ph©n biÖt c¸c tõ ®ång ©m : kÝnh. 5. -TÈm mét chÊt nµo ®ã råi sÊy kh«.. th¶ khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc. Hai c©u díi ®©y cã lçi vÒ chÝnh t¶. kh«ng biÕt râ nguyªn nh©n. th¸n phôc. LËp ®µn ®Ó tÕ lÔ. tõ sau kh¸c quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng. 3. b) C¸c b¹n Êy võa lµm viÖc võa truyÖn trß vui vÎ. vÒ c¸ch diÔn ®¹t hay kh«ng? a) Sau khi thi ®ç.§µn thãc ra ph¬i.Em tê míi t¸m tuæi ®· ph¶i ®eo kÝnh . bè t«i cho t«i mét chiÕc ®ång hå.ë trêng c¸c em ph¶i kÝnh thµy yªu b¹n - . s¸o VD: . xãm Cån HÐn nÊu c¬m chiÒu. T¶ ng«i trêng cã nh÷ng c¶nh vËt ®· tõng g¾n bã víi em trong nh÷ng ngµy th¬ Êu. §µn chim tr¸nh rÐt trë vÒ. Trong bµi Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng( tiÕng viÖt 5.tiÕng lanh canh cña thuyÒn chµi gì nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng truyÒn ®I trªn mÆt níc. a) Sao trªn trêi cã khi mê khi tá. . khiÕn mÆt s«ng nghe nh réng h¬n. c) Sao tÈm chÌ.. d) Sao ngåi l©u thÕ? e) §ång lóa mît mµ sao! NghÜa cña tõ sao ®îc nãi tíi díi ®©y phï hîp víi tõ sao trong côm tõ nµo c©u nµo ë trªn? -ChÐp l¹i hoÆc t¹o ra b¶n kh¸c theo ®óng b¶n chÝnh.. §äc c¸c côm tõ sau chó ý tõ in ®Ëm. 2. b) Sao l¸ ®¬n nµy thµnh ba b¶n. (Theo Hoµng Phñ Ngäc Têng) Em h·y cho biÕt: §o¹n v¨n trªn cã nh÷ng h×nh ¶nh vµ ©m thanh nµo cã søc gîi t¶ sinh ®éng? Gîi t¶ ®îc ®iÒu g×? 4. nghÐ. §©u ®ã .

Trong c¸c c©u díi ®©y. trªn nói xanh M©y tr¾ng bång bÒnh tr«i lÆng lÏ M¸i chÌo khua bãng nói rung rinh Theo em. qu¶ cµ. Trong bµi Trªn hå Ba BÓ. b) Chóng t«i chia xÎ cho nhau tõng b¸t c¬m. nhµ ngo¹i giao ®ã ®· bay ngay sang MÜ. T¶ c¶nh vËt n¬i em ë (hoÆc n¬i em ®· ®Õn) trong hoÆc sau c¬n ma xu©n (hoÆc ma rµo ®Çu h¹) §Ò 11 . ®o¹n th¬ trªn béc lé nh÷ng c¶m xóc cña t¸c gi¶ khi ®i thuyÒn trªn hå Ba BÓ nh thÕ nµo? 4.3. c) §éi tuyÓn bãng ®¸ nam cña ta ®îc vµo trung kÕt. cã lçi chÝnh t¶ hay kh«ng? a) ChØ mét ngµy sau khi diÔn ra th¶m kÞch 11-9. 5. nhµ th¬ Hoµng Trung Th«ng cã viÕt: ThuyÒn ta lít nhÑ trªn Ba BÓ Trªn c¶ m©y trêi.

. 5.1...cæ tÝch .ngñ dËy b) d / gi .Nã... cã lçi chÝnh t¶ hay kh«ng? a) ThÞt mì..c¸ ... a) ViÕt l¹i cho râ néi dung tõng c©u díi ®©y (cã thÓ thªm mét vµi tõ ) .tiÒn mua c©n.vµ mét Ýt ®å.vÉn kh«ng ho¹t ®éng .. KÕt thóc bµi th¬ TiÕng väng nhµ th¬ NguyÔn Quang ThiÒu viÕt: §ªm ®ªm t«I võa chîp m¾t C¸nh cöa l¹i rung lªn tiÕng ®Ëp c¸nh Nh÷ng qu¶ trøng l¹i l¨n vµo giÊc ngñ TiÕng l¨n nh ®¸ löa trªn ngµn §o¹n th¬ cho thÊy nh÷ng h×nh ¶nh nµo ®· ®Ó l¹i Ên tîng s©u s¾c trong t©m trÝ t¸c gi¶..Trøng b¸c b¸c b¸c b) Mçi c©u díi ®©y cã mÊy c¸ch hiÓu? H·y diÔn ®¹t l¹i cho râ nghÜa tõng c¸ch hiÓu Êy (cã thÓ thªm mét vµi tõ ): ....... thu...dông 2....V«i t«i t«i t«i ..Bµ thêng kÓ...... ®«ng.... nhÊt lµ....MÑ....GÇn . ë tõng chç trèng díi ®©y ..g× ... b¸nh trng xanh.. mïa ma) .. hoÆc mïa kh«.. thÞt lîn lµm nh©n.. trµng ph¸o. da hµnh. c©u ®èi ®á C©y lªu...........®êi xa...... T¶ c¶nh n¬i em ë (hoÆc n¬i em ®· ®Õn) g¾n víi mét mïa trong n¨m (xu©n.råi mµ anh Êy vÉn.. lÊy ®Ëu xanh.§em c¸c vÒ kho ! 3. kh«ng ®Ó l¹i. Trong c©u díi ®©y......mµ kim.rÊt kÜ.. b) Lang Liªu chän thø g¹o nÕp th¬m lõng..Mêi c¸c anh chÞ ngåi vµo bµn . h¹.¤ng tí mua mét ®«I giµy ....... ch÷ g× b¾t ®Çu b»ng : a) ch / tr .. cã thÓ ®iÒn tiÕng. V× sao nh vËy? 4. dïng l¸ giong trong vên ®ïm l¹i thµnh c¸i b¸nh h×nh vu«ng.§ång hå ®· ®îc lªn...

§Ò 12 1. chÞ Êy lu«n dÉn ®Çu ) b)T×m kiÕm ( VD: ch¹y tiÒn ) c) Trèn tr¸nh (VD: ch¹y giÆc) d)VËn hµnh. b) Tai: . nÕp kh¨n. quyÕn h¬ng th¶o qu¶ ®I. tai mang nghÜa gèc. ho¹t ®éng (VD: m¸y ch¹y ) e) VËn chuyÓn (VD: ch¹y thãc vµo kho ) 3. Trong b×a Mïa th¶o qu¶. ®a h¬ng th¶o qu¶ ngät lông. T¶ mét cô giµ mµ em yªu mÕm vµ kÝnh träng.ChiÕc cèi xay lóa còng cã hai tai rÊt ®iÖu .§Õn c¶ c¸I Êm. c¸I chÐn còng cã tai 2.. Víi mçi nghÜa díi ®©y cña tõ ch¹y. vµ trong nh÷ng c©u nµo chóng mang nghÜa chuyÓn: a) Sên: . h¬ng th¬m ®Ëm ñ Êp trong tõng nÕp ¸o. C©y cá th¬m. H·y nªu nhËn xÐt vÒ c¸ch dïng tõ. 5. Ngêi ®I tõ rõng th¶o qu¶ vÒ. r¶I theo triÒn nói. h·y ®Æt mét c©u: a) §êi chç b»ng ch©n víi tèc ®é cao (VD: ë cù ly ch¹y 100m .Con ®Ìo ch¹y ngang sên nói . .. th¬m nång vµo nh÷ng th«n xãm Chin San. Giã th¬m.T«I ®I qua phÝa sên nhµ .. ®Æt c©u nh»m nhÊn m¹nh h¬ng th¬m cña th¶o qu¶ chÝn trong ®o¹n v¨n trªn. nhµ v¨n Ma V¨n Kh¸ng t¶ h¬ng th¬m trong rõng th¶o qu¶ nh sau: Giã t©y lít thít bay qua rõng. Trong nh÷ng c©u nµo díi ®©y.Dùa vµo sên cña b¶n b¸o c¸o.Nã hÝch vµo sên t«i . c¸c tõ sên . §Êt trêi thom. b¹n Cêng cã mét sè yÕu ®iÓm cÇn ph¶i kh¾c phôc. ChØ ra tõ dïng sai trong c©u díi ®©y vµ söa l¹i cho ®óng: Trong n¨m häc võa qua. 4.§ã lµ ®iÒu mµ t«I m¾t thÊy tai nghe .

Qu¶ cau nho nhá .L¸ bµng ®ang ®á ngän c©y .L¸ cê c¨ng lªn v× ngîc giã . tr«i ch¶y.CÇm l¸ th nµy lßng híng v« Nam b) Qu¶ : . râ rµng.Qu¶ hång nh thÓ qu¶ tim gi÷a ®êi 2.®µn lîn con n»m trªn cao .mòi qu©n bªn tr¸i ®ang thõa th¾ng xèc tíi . X¸c ®Þnh nghÜa cña c¸c tõ in ®Ëm trong c¸c côm tõ. Trong bµi MÆt trêi xanh cña t«i.mòi sóng . a) L¸ : .Tr¨ng trßn nh qu¶ bãng . T×m tõ cã thÓ thay thÕ tõ mçi trong c¸c c©u sau: . c¸i vá v©n v©n .§Ò 13 1.tiªm ba mòi 3.mòi ®Êt . khæ th¬ trªn ®· béc lé t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi rõng cä quª h¬ng nh thÕ nµo? .L¸ khoai anh ngì l¸ sen . råi ph©n c¸c nghÜa Êy thµnh hai lo¹i: nghÜa gèc. b) Nh÷ng c¸nh tay rµo rµo gi¬ lªn. T×m lçi dïng tõ trong tõng c©u díi ®©y råi söa l¹i: a) Em ®äc to t¸t. c©u díi ®©y.Mòi thuyÒn . 4. c) Ba tiÕng trèng ®æ håi ®Òu ®Æn.Qu¶ ®Êt lµ ng«i nhµ chung cña chóng ta .Qu¶ dõa. Theo em. nhµ th¬ NguyÔn ViÕt B×nh cã viÕt: Rõng cä ¬i! Rõng cä! L¸ ®Ñp. nghÜa chuyÓn. l¸ ngêi ngêi T«i yªu th¬ng vÉn gäi MÆt trêi xanh cña t«i.

T¶ c« gi¸o (thÇy gi¸o ) ®· d¹y em trong nh÷ng n¨m häc tríc. 4. T×m ®¹i tõ trong c©u sau: ViÖc g× t«i còng lµm. §Ò 14 1. th©n thiÕt vµ quý mÕn. ®Þnh ng÷ ) cña ®¹i tõ t«i trong tõng c©u díi ®©y: a) §¬n vÞ ®i qua t«i ngo¸i ®Çu nh×n l¹i Ma ®Çy trêi nhng lßng t«i Êm m·i b) §©y lµ quyÓn s¸ch cña t«i c) C¶ nhµ rÊt yªu quý t«i d) Ngêi vÒ ®Ých sím nhÊt trong cuéc thi ch¹y viÖt d· h«m Êy lµ t«i 2. ®i ®©u t«i còng ®i. bao giê t«i còng s½n sµng 3. bæ ng÷. vÞ ng÷.5. KÕt thóc bµi th¬ Hµnh tr×nh cña bµy ong. T¶ mét ngêi b¹n mµ em thÊy gÇn gòi. em hiÓu ®îc c«ng viÖc cña bµy ong cã ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï? 5. . X¸c ®Þnh chøc n¨ng ng÷ ph¸p ( lµm chñ ng÷. C©u sau cã mÊy c¸ch hiÓu: Xe kh«ng ®îc rÏ tr¸i. nhµ th¬ NguyÔn §øc MËu viÕt: BÇy ong gi÷ hé cho ngêi Nh÷ng mïa hoa ®· tµn phai th¸ng ngµy Qua hai dßng th¬ trªn.

ThÕ nµo. 3. Dïng ®¹i tõ xng h« ®Ó thay thÕ cho danh tõ bÞ lËp l¹i (tõ in ®Ëm) trong c¸c c©u díi ®©y: Chuét chui qua khe hë vµ t×m ra ®îc rÊt nhiÒu thøc ¨n. . 4. T×m ®¹i tõ trong ®o¹n trÝch sau. S¸ng ra. nhng c¸i bông ph×nh to ®Õn møc chuét kh«ng sao l¸ch qua ®îc khe hë. t«i xin chóc c¸c vÞ m¹nh kháe.µ. nã b¶o víi tê r»ng nh÷ng ngêi xÊu lµ nh÷ng kÎ bá b¹n trong lóc hiÓm nghÌo 2. bÐ lµ con ngoan. Lµ mét con chuét tham lam nªn chuét ¨n nhiÒu ®Õn møc bông chuét ph×nh lªn. Trong bµi C« TÊm cña mÑ. nãi râ tõng ®¹i tõ thay thÕ cho tõ ng÷ nµo: Khi gÊu ®· ®i khuÊt. anh kia tõ trªn c©y tôt xuèng vµ cêi: . nhµ th¬ Lª Hång ThiÖn viÕt: Bao nhiªu c«ng viÖc lÆng thÇm Bµn tay cña bÐ ®ì ®Çn mÑ cha BÐ häc giái. chuét t×m ®êng vÒ æ. b) Sau khi dõng lêi. bÐ nÕt na BÐ lµ c« TÊm.§Ò 15 1. gÊu rØ tai cËu ®iÒu g× thÕ? . ChØ ra chç bÊt hîp lÝ cña tõng c©u díi ®©y: a) T«i thØnh tho¶ng ®Õn th¨m anh Êy lu«n.

thø hai. T¶ mét em bÐ ®ang tuæi tËp nãi. T×m c¸c ®¹i tõ xng h« vµ nhËn xÐt th¸i ®é. Cßn «ng giµ b¶o: .Thîng ®Õ göi léc cho t«i ®©y. tËp ®i (hoÆc em bÐ ë løa tuæi mÇm non) §Ò 16 1. T×m ®¹i tõ trong ®o¹n trÝch sau. tinh c¶m cña nh©n vËt khi dïng mçi ®¹i tõ trong ®o¹n th¬ M¸ hÐt lín : -Tôi bay ®å chã! Cíp níc tao. c¾t cæ d©n tao! Tao giµ kh«ng søc cÇm dao GiÕt bay ®· cã con tao tr¨m vïng!” 2. sè (sè Ýt hay sè nhiÒu) cña tõng ®¹i tõ t×m ®îc: Hai ngêi ®i ®êng nh×n thÊy tói tiÒn l¨n lãc gi÷a ®êng.§o¹n th¬ trªn gióp em thÊy ®îc ®iÒu g× ®Ñp ®Ï ë c« bÐ ®¸ng yªu? 5. ph©n biÖt ng«i ( ng«i thø nhÊt. hay thø ba). Ngêi trÎ nhÆt lªn vµ b¶o: .

.. chø ®©u ph¶i cña chóng ta. b»ng tinh thÇn vµ ý chÝ v¬n lªn.§øa nµo ¨n c¾p tói tiÒn? Ngêi trÎ sî h·i nãi: .. 4. thÕ th× anh khèn chø chóng ta kh«ng khèn. §Ò 17 1. hµng triÖu trÎ em trªn thÕ giíi cïng ®i häc. ¤ng giµ liÒn b¶o: . 3. §o¹n th¬ trªn ®· gióp em hiÓu ®îc nh÷ng nÐt ®Ñp g× trong cuéc sèng cña B¸c Hå kÝnh yªu? 5. thî thñ c«ng.B¸c ¬i. lôa tÆng giµ. b¸c sÜ.) ®ang lµm viÖc.Kh«ng. T×m quan hÖ tõ . T¶ mét ngêi c«ng nh©n ( n«ng d©n. mçi cµnh hoa Tù do cho mçi ®êi n« lÖ S÷a ®Ó em th¬. Chît hä nghe thÊy cã ngêi cìi ngùa ®uæi theo sau.Cña b¾t ®îc lµ cña anh. Hai c©u díi ®©y cã ph¶i lµ c©u sai kh«ng? v× sao? a) C« bÐ cói mÆt xuèng ®Ó giÊu giät níc m¾t ®ang r¬i l· ch·. mét m×nh t«i nhÆt lªn th«i. b) RÊt mong ®ång chÝ thu xÕp thêi gian ®Õn dù ®«ng ®ñ. cÆp quan hÖ tõ trong c¸c c©u sau vµ nªu râ t¸c dông cña chóng: H»ng ngµy. Ca ngîi cuéc sèng cao ®Ñp cña B¸c Hå . chóng ta ®©u cã cïng thÊy.. díi trêi n¾ng gay g¾t hay trong tuyÕt r¬i. trong bµi B¸c ¬i! .Chóng ta cïng hëng chø? Ngêi trÎ c·i: . kh«ng khÐo v× c¸c cña b¾t ®îc nµy mµ chóng ta khèn mÊt. . qu¸t b¶o: . nhµ th¬ Tè H÷u cã viÕt: B¸c sèng nh trêi ®Êt cña ta Yªu tõng ngän lóa.

Rñ nhau ®i cÊy. 3. kh«ng lµm..s¸ng mai sÏ cã. Em hiÓu ®îc ®iÒu g× cã ý nghÜa ®Ñp ®Ï trong cuéc sèng cña con ngêi? 5. T×m quan hÖ tõ thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: víi.nã b) ChiÒu nay . §äc hai c©u ca dao: . cã ngµy phong lu. trong sù d· man.NÕu phong trµo häc tËp Êy bÞ ngõng l¹i th× nh©n lo¹i sÏ ch×m ®¾m trong c¶nh ngu dèt. t«i vµ b¹n .. hoÆc .. 4.. mµ . kh«ng rêi nhau mét bíc..Ai ¬i ®õng bá ruéng hoang Bao nhiªu tÊc ®Êt . 2..bãng. ®i cµy B©y giê khã nhäc. T¶ mét ngêi trong gia ®×nh võa trë vÒ nhµ sau chuyÕn ®i xa. C©u v¨n sau cã mÊy c¸ch hiÓu: C«ng viÖc nhµ chång chÞ lo liÖu c¶. tÊc vµng bÊy nhiªu ... c) Nãi... §Ò 18 ..... d) Hai b¹n nh h×nh .... cña.. a) §©y lµ em.

. nhµ th¬ TrÇn Nguyªn §µo cã viÕt: Tí lµ chiÕc xe lu Tí lµ ph¼ng nh lôa Ngêi tí to lï lï Trêi nãng nh löa thiªu Con ®êng nµo míi ®¾p Tí vÉn l¨n ®Òu ®Òu Tí san b»ng t¨m t¾p Trêi l¹nh nh íp ®¸ Con ®êng nµo r¶i nhùa Tí cµng l¨n véi v·..nã èm .. ch©n chÝnh. thó vÞ nªn nã cßn cã ý nghÜa gi¸o dôc rÊt s©u s¾c. Theo em.. t¬i tèt. tham lam. hèt ho¶ng. thµnh thùc... qua h×nh ¶nh chiÕc xe lu..Nam vÏ còng giái...cha mÑ quan t©m d¹y dç .. tõ ghÐp.. H·y thay quan hÖ tõ trong tõng c©u díi ®©y b»ng quan hÖ tõ kh¸c ®Ó cã c©u ®óng: a) NÕu Rïa biÕt m×nh chËm ch¹p nªn nã cè g¾ng ch¹y thËt nhanh b) Tuy Thá c¾m cæ ch¹y miÕt nªn nã vÉn kh«ng ®uæi kÞp Rïa c) V× Thá chñ quan.... ch¬i nh¹c... hoan hØ.. xinh x¨n. hµo hïng.) .... 4.... 2....... hµo høng. b×nh minh..Nam h¸t hay . t¸c gi¶ muèn ca ngîi ai? Ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt g× ®¸ng quý? 5.. Ph©n c¸c tõ díi ®©y thµnh hai lo¹i : tõ l¸y.... ®ãng vai diÔn kÞch.chóng em sÏ nghØ lao ®éng b) .. nhÑ nhµng. nhá nhÑ... bËp bïng..... bu«n b¸n.. ®i ®øng. mÆt mòi. coi thêng ngêi kh¸c nhng Thá ®· thua Rïa. tho¨n tho¾t... d) C©u chuyÖn nµy kh«ng chØ hÊp dÉn.. lÊt phÊt..em bÐ nµy rÊt ngoan c) .trêi ma. T×m cÆp quan hÖ tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: a) ..... nhÝ nh¶nh...... Trong bµi ChiÕc xe lu. chon von... cÇn mÉn. nÕt na. gan gãc.1.nã vÉn ®i häc d) .. T¶ mét ngêi b¹n ®ang kÓ chuyÖn (hoÆc ®ang h¸t. 3. biÓu diÔn trß vui. mong mái. hµo hiÖp..

ta cã thÓ nghe tiÕng vï vï bÊt tËn cña hµng ngh×n lo¹i c«n trïng cã c¸nh kh«ng ngít bay ®i bay l¹i trªn nh÷ng b«ng hoa nhiÖt ®íi s¾c sì. nh¶y trªn cá. trên theo nh÷ng th©n cµnh 2. tµu l¸ lÆng ®i nh thiÕp vµo trong n¾ng d) Trong im ¾ng. V¹ch ranh giíi gi÷a c¸c vÕ c©u trong tõng c©u ghÐp ë bµi tËp 1. h¬ng vên th¬m tho¶ng b¾t ®Çu rãn rÐn bíc ra. c) C©y chuèi còng ngñ. Trong c¸c c©u díi ®©y. Em dùa vµo ®©u ®Ó ph©n chia nh vËy? a) Trªn c¸c tr¶ng réng vµ chung quanh nh÷ng lïm bôi thÊp mäc theo c¸c l¹ch níc. nh÷ng sîi cá ®Ém níc lïa vµo dÐp Thñy lµm cho bµn ch©n nhá bÐ cña em ít l¹nh. Em hiÓu lêi d¹y cña B¸c vÒ tr¸ch nhiÖm cña ngêi häc sinh nh thÕ nµo? . d©n téc ViÖt Nam cã bíc tíi ®µi vinh quang ®Ó s¸nh vai víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u ®îc hay kh«ng. chÝnh lµ nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c em. vÞ ng÷ trong tõng vÕ c©u. Trong th göi c¸c häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam ®éc lËp (1945). Ph©n c¸c c©u díi ®©y thµnh hai lo¹i: c©u ®¬n vµ c©u ghÐp. vµ tung t¨ng trong ngän giã nhÑ. dÊu kÕt thóc c©u ®îc sö dông ®óng hay sai? V× sao? a) Em h·y ®o¸n xem c¸c b¹n nhá sÏ lµm g× khi nghe BÝch V©n nãi? b) H·y nhí l¹i c¸c bµi häc tríc ®Ó gi¶i thÝch v× sai Quang Trung ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ vµ v¨n hãa.§Ò 19 1. X¸c ®Þnh chñ ng÷. 4. b) Mét vµi giät níc ma lo¸ng tho¸ng r¬i trªn chiÕc kh¨n quµng ®á vµ m¸i tãc xâa ngang vai cña Thñy. B¸c Hå ®· viÕt: Non s«ng ViÖt Nam cã trë nªn t¬i ®Ñp hay kh«ng. 3.

nÒn nhµ còng r¹n nøt.. giã thæi m©y vÒ phÝa cöa s«ng. xem tranh ¶nh .5... chuét t×m ®êng trë vÒ æ . hoa th¶o qu¶ nÈy díi gèc c©y kÝn ®¸o vµ lÆng lÏ... T¶ mét ngêi b¹n ( hoÆc ngêi th©n trong gia ®×nh) ®ang ngåi häc ( ®äc b¸o.. mÆt níc phÝa díi cÇu Trµng TiÒn ®en sÉm l¹i. T×m tõ cã t¸c dông nèi hoÆc dÊu c©u thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: a) Sù sèng cø tiÕp tôc trong ©m thÇm.. cß kÌ. cËp kªnh... ma ®åm ®ép trªn phªn nøa.. cÆn kÏ. cät kÑt. 3. §äc bµi th¬ sau: C¶ nhµ ®i häc . c«ng kªnh. b) Chuét lµ con vËt tham lam . ®Êt nÎ ch©n chim . C¸c tõ cµ kª.. cãt kÐt. c) §Õn s¸ng.....) §Ò 20 1. cuèng quýt cã ph¶i lµ tõ l¸y phô ©m ®Çu hay kh«ng? v× sao? 4. c) Ma rµo rµo trªn s©n g¹ch. ®Ëp bïng bïng vµo tµu l¸ chuèi 2. nã ¨n nhiÒu qu¸. d) Mïa n¾ng. nhiÒu ®Õn møc bông chuét ph×nh to ra. b) §ªm ®· rÊt khuya nhng mÑ em vÉn cÆm côi ngåi so¹n bµi. nã kh«ng sao l¸ch qua khe hë ®îc. cËp kÌm. C¸c vÕ c©u trong tõng c©u ghÐp díi ®©y ®îc nèi víi nhau b»ng c¸ch nµo ( dïng tõ cã t¸c dông nèi hay dÊu c©u ®Ó nèi ): a) Mïa thu.. ®äc truyÖn .

C¶ nhµ ®i häc vui thay! HÌn chi ®iÓm xÊu buån l©y c¶ nhµ HÌn chi ®iÓm mêi h«m qua Nhµ m×nh nh thÓ ®îc . X¸c ®Þnh c¸c vÕ c©u... tha thÇy .. b) VÒ viÖc th× ngêi bÖnh chÕt do tay ngêi thÇy thuèc kh¸c nhng vÒ t×nh. Em c¶m nhËn ®îc niÒm vui ®i häc cña c¶ nhµ qua khæ th¬ thø hai trong bµi th¬ trªn nh thÕ nµo? 5. T¶ mét ca sÜ ( hoÆc diÔn viªn móa..) mµ em yªu thÝch..§øa con ®Õn líp mçi ngµy Nh con. ®iÖn ¶nh. T×m quan hÖ tõ.. cñi.ba ®iÓm mêi. mÑ còng tha thÇy . quan hÖ tõ hoÆc cÆp quan hÖ tõ nèi c¸c vÕ c©u trong tõng c©u ghÐp sau: a) Ch¼ng nh÷ng L·n ¤ng kh«ng lÊy tiÒn cña gia ®×nh nhµ thuyÒn chµi mµ «ng cßn cho thªm g¹o. xiÕc. cÆp quan hÖ tõ thÝch hîp víi chç trèng trong tõng c©u ghÐp díi ®©y: a) Lóa g¹o lµ quý nhÊt.. L·n ¤ng nhiÒu lÇn ®îc vua chóa vêi vµo cung ch÷a bÖnh vµ ®îc tiÕn cö vµo chøc ngù y song «ng ®· khÐo chèi tõ. d) V× L·n ¤ng kh«ng v¬ng vµo vßng danh lîi nªn «ng sèng rÊt thanh th¶n. chµo c« ChiÒu qua bè ®ãn t×nh cê Con nghe bè còng chµo c« . t«i nh m¾c ph¶i téi giÕt ngêi c) Lµ thÇy thuèc næi tiÕng. ta ph¶i ®æ bao må h«i míi lµm ra ®îc ... 2.. lóa g¹o nu«i sèng con ngêi b) Lóa g¹o quý . §Ò 21 1..... kÞch.

c) .. n»m l¹i mét mïa ma Nhí d¸ng mÑ ©n cÇn mµ lÆng lÏ Nhµ yªn ¾ng. b) Tre cøng c¸p. thanh cao. Con xãt lßng. b·o. 4.c©y lóa kh«ng ®îc ch¨m bãn ... c) NÕu l¸ ch¾n b¶o vÖ ®ª biÓn kh«ng cßn n÷a th× ®ª ®iÒu rÔ bÞ sãi lë. b)Nh©n d©n c¸c ®Þa ph¬ng ®Òu phÊn khëi v× rõng ngËp mÆn ®· ®îc phôc håi.. con ngêi quai ®ª lÊn biÓn. bÞ vì khi cã giã..... ng« bung ngät lßng ®Õn thÕ Mçi ban mai táa khãi Êm trong nhµ. §Ò 22 1. TiÕng ch©n ®i rÊt nhÑ Giã tõng håi trªn m¸i l¸ ïa qua.. gi¶n dÞ..... dÎo dai. X¸c ®Þnh c¸c vÕ c©u vµ c¸c quan hÖ tõ.. C¸c tõ in nghiªng trong hai c©u díi ®©y lµ tõ ghÐp hay tõ l¸y? a) H»ng n¨m.... . mÑ h¸i tr¸i bëi ®µo Con nh¹t miÖng cã canh t«m nÊu khÕ Khoai níng.. lµm ®Çm nu«i t«m ... 5. . H·y nªu c¶m nhËn cña em vÒ h×nh ¶nh ngêi mÑ chiÕn sÜ qua hai khæ th¬ trªn... H×nh ¶nh ngêi mÑ chiÕn sÜ trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ ®îc nhµ th¬ B»ng ViÖt gîi t¶ trong c¸c c©u th¬ trong bµi MÑ nh sau: Con bÞ th¬ng. T¶ mét ngêi b¸n hµng mµ em cã dÞp quan s¸t ë ®Þa ph¬ng ( hoÆc ë n¬i kh¸c). cÆp quan hÖ tõ trong tõng c©u ghÐp díi ®©y: a) V× rõng ngËp mÆn ®îc phôc håi ë nhiÒu ®Þa ph¬ng nªn m«i trêng ®· cã nh÷ng thay ®æi rÊt nhanh chãng.. sãng lín. 3.. mét phÇn rõng ngËp mÆn ®· mÊt ®i. nh©n d©n c¶ mét vïng bê b·i s«ng Hång n« nøc më héi tëng nhí Chö §ång Tö.nã còng kh«ng lín lªn ®îc d) . chÝ khÝ nh ngêi. d) Kh«ng nh÷ng lîng h¶i s¶n t¨ng lªn nhiÒu mµ c¸c lo¹i chim níc còng trë nªn phong phó.

®îc nãi ®Õn. c) §iÒu s¾p nªu ra lµ nguyªn nh©n cña sù viÖc kh«ng hay. H·y kÓ l¹i mét kØ niÖm g¾n víi ®å vËt (hoÆc con vËt. Em cho biÕt: Nh÷ng h×nh ¶nh nµo thÓ hiÖn niÒm vui cña xãm nhá khi bé ®éi vÒ? V× sao c¸c anh bé ®éi ®îc mäi ngêi mõng rì ®ãn chµo nh vËy? 4. MÑ giµ bÞn rÞn ¸o n©u Vui ®µn con ë rõng s©u míi vÒ. yªu thÝch. c©y cèi ) mµ em rÊt gÇn gòi . Trong bµi Bé ®éi vÒ lµng. Trong c©u ghÐp díi ®©y. C¸c anh vÒ Tng bõng tríc ngâ Líp líp ®µn em hín hë ch¹y theo sau. nhµ th¬ Hoµng Trung Th«ng cã viÕt: C¸c anh vÒ M¸i Êm nhµ vui TiÕng h¸t c©u cêi Rén rµng xãm nhá. NghÜa nµo díi ®©y thÝch hîp víi tõng quan hÖ tõ sau: do t¹i nhê. §Ò 23 1.2. a) §iÒu s¾p nªu ra lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn kÕt qu¶ tèt ®Ñp ®îc nãi ®Õn. c©u ghÐp nµo biÓu thÞ quan hÖ ®iÒu kiÖn – kÕt qu¶. 3. b) §iÒu s¾p nªu ra lµ nguyªn nh©n cña sù viÖc nãi ®Õn. gi¶ thiÕt – kÕt qu¶: a) V× ngêi d©n bu«n Ch Lªnh rÊt yªu quý “c¸i ch÷” nªn hä ®· ®ãn tiÕp c« Y Hoa trang träng vµ th©n t×nh ®Õn thÕ .

b) . con trai cô nãi ®Õn chuyÖn ®i bÖnh viÖn ch÷a bÖnh .. §Ò 24 ... tèi t¨m... T×m quan hÖ tõ hoÆc cÆp quan hÖ tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: a) .... h×nh ¶nh ngêi chiÕn sÜ ®i tuÇn trong ®ªm khuya thµnh phè ®îc t¶ nh sau: Trong ®ªm khuya v¾ng vÎ Chó ®i tuÇn ®ªm nay NÐp m×nh díi bãng hµng c©y Giã ®«ng l¹nh buèt ®«i tay chó råi RÐt th× mÆc rÐt ch¸u ¬i! Chó ®i gi÷u m·i Êm n¬i ch¸u n»m....... KÓ l¹i c©u chuyÖn vÒ ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng ®· hi sinh anh dòng cho Tæ quèc mµ em ®îc biÕt ( qua s¸ch b¸o.. cô ®· kh«ng chèn viÖn vÒ nhµ. cô kh«ng ph¶i chÞu nh÷ng c¬n ®au qu»n qu¹i............ hoÆc do ngêi kh¸c kÓ l¹i).. 3. cô ón ®i bÖnh viÖn tõ sím.. .... cô ón l¹i nãi l¶ng sang chuyÖn kh¸c d). hßa m×nh víi tÊt c¶ mäi ngêi. c) . 2. Trong bµi th¬ Chó ®i tuÇn cña TrÇn Ngäc... bÖnh sái thËn cña cô ®· khái l©u råi.b) MÆc dï Y Hoa ®îc d©n lµng träng väng nhng c« vÉn rÊt th©n mËt. cô ón ®Òn bÖnh viÖn kÞp thêi ..... khæ së nh vËy...cô ón tin tëng ë b¸c sÜ trong viÖc ch÷a bÖnh ... §o¹n th¬ nãi vÒ ngêi chiÕn sÜ ®i tuÇn trong hoµn c¶nh thÕ nµo? Hai dßng th¬ cuèi cho ta thÊy ý nghÜa g× s©u s¾c vµ ®Ñp ®Ï.. c) NÕu trÎ em kh«ng ®îc häc ch÷ th× cuéc sèng cña c¸c em sau nµy sÏ khã tho¸t khái c¶nh l¹c hËu. phim ¶nh. 4.

Theo em.... . cÆp quan hÖ tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: a) . c) ... Trong bµi Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn lng mÑ .. TrÇn Thñ §é kh«ng nh÷ng kh«ng trõng trÞ mµ cßn ban thëng cho ngêi qu©n hiÖu..Ngñ ngoan a-kay ¬i.. viªn quan t©u víi vua r»ng TrÇn Thñ §é chuyªn quyÒn . 2.. mÑ th¬ng bé ®éi Con m¬ cho mÑ h¹t g¹o tr¾ng ngÇn Mai sau con lín vung chµy lón s©n.kay.1. Trong c¸c c©u ghÐp díi ®©y.........kay hìi! MÑ th¬ng a.. T¶ mét ®å vËt trong nhµ (hoÆc trªn líp häc ) gÇn gòi vµ th©n thiÕt ®èi víi em.... c©u ghÐp nµo biÓu thÞ quan hÖ t¬ng ph¶n: a) V× TrÇn thñ ®é lµ ngêi cã c«ng lËp nªn nhµ TrÇn nªn ai ai còng nÓ träng «ng b) Tuy TrÇn Thñ §é lµ chó cña vua vµ ®øng ®Çu tr¨m quan nhng «ng kh«ng cho phÐp m×nh vît qua phÐp níc c) NÕu TrÇn Thñ §é chØ nghÜ ®Õn t×nh riªng.. T×m quan hÖ tõ...Linh Tõ Quèc MÉu ®ßi ph¶i trõng trÞ kÎ díi khinh nhên.... nhµ th¬ NguyÔn Khoa §iÒm viÕt vÒ lêi h¸t ru cÊt lªn tõ tr¸i tim yªu th¬ng cña ngêi mÑ nh sau: .. ngñ ngoan a. TrÇn Thñ §é vÉn ®Ò cao viÖc lµm cña viªn quan Êy 3... bá qua phÐp níc th× «ng ®· cho ngêi kia gi÷ chøc c©u ®¬ng. ai rµo giËu ng¨n s©n Lßng ta vÉn gi÷ lµ d©n cô Hå b) . lêi h¸t ru cña ngêi mÑ ®· béc lé nh÷ng ®iÒu g× ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c? 4.

®Ñp. c. Tìm cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống: a. ng¾n còn cìn.Vị đại thần nhà Minh …. Vì ông Thiện là một người nhiệt thành yêu nước nên ông đã dành sự trợ giúp to lớn cho Cách mạng. 5. trßn xoe.không đạt được mục đích làm nhục sứ thần Việt Nam …viên quan này còn bị bẽ mặt trước vế đối lại cứng cỏi của ông Giang Văn Minh.TÝnh tõ cã møc ®é . dµi .TÝnh tõ kh«ng cã møc ®é . 2.ông còn là người có dũng khí .tràn đầy lòng tự hào dân tộc.§Ò 25 1.trong bài Cửa sông.Trong các câu ghép dưới đây. Sứ thần Giang Văn Minh…dùng mưu làm cho vua nhà Minh buộc phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng…ông còn giữ được danh dự và thể diện cho đất nước qua vế đối cứng cỏi . c. xanh ng¾t. 3 XÕp c¸c tÝnh tõ sau theo nhãm thÝch hîp: tr¾ng nân.có lòng quả cảm. b.nhà thơ Quang Huy viết: Dù giáp mặt cùng biển rộng Cửa sông chẳng dứt cội nguồn Lá xanh mỗi lần trôi xuống Bỗng…nhớ một vùng núi non.Ông Giang Văn Minh…là người có tài trí…. Ông Đỗ Đình Thiện không những là chủ của một số nhà máy tiệm buôn nổi tiếng mà ông còn là chủ của nhiều đồn điền rộng lớn. b. vu«ng vøc. Tả một thứ đồ chơi của em(hoặc đồ vật dùng để vui chơi nơi công cộng mà em biết) . Nghĩ về nơi dòng sông chảy ra biển.TÝnh tõ cã møc ®é cao nhÊt 4.câu ghép nào biểu thị quan hệ tăng tiến giữa các vế câu: a.Tuy ông Đỗ Đình Thiện hết lòng ủng hộ Cách mạng nhưng ông không hề đòi hỏi sự đền đáp nào. . Em hãy chỉ rõ những hình ảnh nhân hóa được tác giả sử dụng trong khổ thơ trên và nêu ý nghĩa của những hình ảnh đó.

®au bông. Bích Vân vừa về đến nhà. më cê trong bông.Tả cây hoa có những vẻ đẹp mà em ưa thích. xÊu bông. bông ®ãi . Đám mây bay đến…. Tôi chưa đi đến lớp.cả một vùng rộng lớn rợp mát đến… Trời …tối hẳn. xúm lại. ¨n cho ch¾c bông. d. Thuyền…. miÖng nam m« bông ®ùng bå dao g¨m. mét bå ch÷ trong bông. ®i guèc trong bông. d.ta nhớ những hoa cùng người.bọn trẻ…. 1. bông mang d¹ chöa. th¾t lng buéc bông. 3 .lướt nhanh trên mặt biển. b. Xác định các vế câu. suy bông ta ra bông ngêi.Hồng Hạnh đã gọi đi ngay.tập một) nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi được nhà thơ Tố Hữu gợi tả như sau: Ta về mình có nhớ ta Ta về. Tôi bảo sao thì nó làm vậy.cặp từ hô ứng nối các vế câu trong từng câu ghép dưới đây. råi thö ph©n lo¹i c¸c nghÜa kh¸c nhau cña tõng tõ nµy: Bông no.Đề 26.gà con đi theo đấy. bông ®ãi ®Çu gèi ph¶i bß.: a.: Gió…to. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. c¸ ®Çy mét bông trøng. bông b¶p d¹.các bạn đã đến đông đủ rồi. c. cập bến.con thuyền…. .vầng trăng tròn vành vạnh…hiện ra. a. Em t×m hiÓu nghÜa cña tõ bông trong tõng trêng hîp díi ®©y. 4. tèt bông. sèng ®Ó bông chÕt mang ®i . Ngày xuân mơ nở trắng rừng Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang… Em hãy cho biết: Người cán bộ về xuôi nhớ những gì ở chiến khu Việt Bắc? Nỗi nhớ ấy bộc lộ tình cảm gì ở người cán bộ? 5. cã g× nãi ngay kh«ng ®Ó bông. Gà mẹ đi đến đâu. 2. Trong bài Nhớ Việt Bắc (Tiếng Việt 3. Tìm cặp từ hô ứng thích hợp điền vào chỗ trống. c. mõng thÇm trong bông. b.

.treo lên gác bếp .lại biết ®an cả ….Việc lặp lại từ trong trường hợp này có tác dụng gì? Cái đẹp của Hạ Long trước hết là sự kì vĩ của thiên nhiên . b) T« §Þnh lµ mét viªn quan l¹i cña triÒu ®×nh nhµ H¸n ë Trung Quèc c) Nh÷ng ngêi ë trong gia ®×nh Mai ®ang lµm g× vµo nh÷ng ngµy nghØ ng¬i ? d) §Õn §µ L¹t. 1.xuất khẩu. Đảo có chỗ sừng sững chạy dài như bức tường thành vững chãi.lúc thu hẹp thành ao.nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết: .chổi cọ. (theo Thi Sảnh) 2. nh×n thÊy Nai t¬. Trên một diện tích hẹp mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc như rồng chầu phượng múa.hòn này với hòn kia biệt lập.quyét sân. du kh¸ch cßn ®îc b¬i thuyÒn trªn hå Xu©n H¬ng.lúc uốn quanh chân đảo như dải lụa xanh.ngăn khơi với lộng.ăn vừa béo vừa bùi. Chiều chiều chăn trâu. e) Nh÷ng tiÕng hß reo.rơi đầy quanh gốc về om.Chị tôi đan nón…. t«i c¶m thÊy bøt døt trong lßng.mặt vịnh Hạ Long lúc tỏa mênh mông.mành cọ. (theo Nguyễn Thái Vận) (lá cọ.Đề 27. T×m vµ söa c¸c lçi dïng tõ.Trong bài Đất Nước.xa trông như quân cờ bày chon von trên mặt biển. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống trong đọa trích dưới đây. ngåi trªn nh÷ng chiÕc xe ngùa cæ kÝnh ®Ó ng¾m c¶nh cao nguyªn.chúng tôi rủ nhau đi nhặt những ….để gieo cấy mùa sau.lúc bị kẹp giữa hai triền đảo như một dòng suối.làn cọ. tiÕng thÐp giËn gi÷ lµm n¸o ®éng mét vïng. thÌm rá nh·i.Cha làm cho tôi chiếc ….Mẹ đựng hạt giống đầy nón lá cọ.cấy cọ.trái cọ) 3. Tùy theo sự phân bố của đảo. Tìm từ được lặp lại nhiều trong đoạn trích sau.để tạo sự lien kết giữa các câu trong đoạn : Cuộc sống quê tôi gắn với…. Có chỗ đảo dàn ra thưa thớt.đối mặt với chân trời. lçi chÝnh t¶ trong tõng c©u díi ®©y: a) L·o Hæ ®ang r×nh sau bôi c©y.thành vũng . g) VÒ nhµ. 4.và….để quyét nhà.

. liªn l¹c...cũng mạnh mẽ . 1. d) Sèng .thấy Tônxtôi nằm ngất lịm dưới sân.. Khi mọi người chạy đến .Tả một cây ăn quả ở quê em (hoặc ở nơi khác) mà em có dịp quan sát và thưởng thức loại quả đó.. (thÊt l¹c. Bị cuốn vào những cuộc vui ấy . Thế là Tôn-xtôi trèo lên gác .. chui qua cửa sổ lao xuống sân với đôi cánh tay dang rộng như cánh chim.. b) Con tµu vò trô .. b... Tìm từ trùng lặp nhiều trong đoạn trích trên..Lep Tôn-xtôi hay có những hành động bột phát . Tới chỗ đông người nào ..bụng dạ hào phóng như cánh cửa bỏ ngỏ....Tôn-xtôi muốn mình cũng bay được như chim..yªu ®êi .người viết đã dùng những từ ngữ nào để chỉ anh hùng Núp? Việc dùng nhiều từ ngữ thay thế cho nhau như vậy có tác dụng gì? Năm 1964. l¹c ®Ò.Nước chúng ta. Em hiểu những câu thơ trên như thế nào? Hai dòng thơ cuối muốn nhắc nhở ta điều gì? 5..có thể thay thế được bằng đại từ hoặc từ ngữ đồng nghĩa.. Đề 28.sau một lúc chuyện trò..Đọc đoạn trích sau: Thời trẻ. thêng xuyªn víi Tr¸i ®Êt c) Hå s¬ bÞ ..anh Núp thấy như đang sống giữa buôn làng Tây Nguyên muôn vàn yêu dấu của mình... 1.... Có hôm.. Tôn-xtôi muốn hiểu xem với những hành động như vậy..mọi người sẽ phản ứng như thế nào .... Nước những người chưa bao giờ khuất Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất Những buổi ngày xưa vọng nói về.. .... Chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng. Trong đoạn văn sau. Có lúc Tôn-xtôi tự treo mình lên cây bằng một nửa mái tóc. Người anh hùng Tây Nguyên được đón tiếp trong tình anh em vô cùng thân mật .Anh Núp thấy người Cu-ba giống người Tây Nguyên mình quá.... (theo truyện kể về thần đồng thế giới) a.sôi nổi .... l¹c quan....anh hùng Núp tới thăm đất nước Cu-Ba theo lời mời của chủ tịch Phi-đen Cátxtơ-rô.tát cả lại cùng nhảy múa. Từ ngữ có thể thay thế ở đây là từ ngữ nào? Chép lại đoạn trích sau khi đã thay thế từ trùng lặp bằng đại từ hoặc từ đồng nghĩa. Sau đó. l¹c hËu) a) Bµi v¨n bÞ. Tôn-xtôi lại cọa sạch lông mày. (theo Nguyễn Khắc Trường) 3....thích nói to và đặc biệt là thích nhảy múa.

Đặt câu với mỗi nội dung dưới đây và dùng dấu câu cho thích hợp: a) Hỏi bạn về ước mơ làm một nghề khi lớn lên b) Khuyên em trai cần đánh răng cho sạch trước khi đi ngủ c) Nhờ một người lớn đưa qua đường lúc có nhiều xe cộ d) Bộc lộ sự ngạc nhiên. Chép các câu chuyện dưới đây và đặt đúng dấu chấm .Tôi không dành riêng cho bạn đâu / Tôi không chia thành nhiều múi để cho bạn biếu cả quả cho bà đấy / Bé reo lên : ..e) NÒn kinh tÕ .dấu hỏi hoặc dấu chấm than vào chỗ có gạch chéo (/) Qủa lê Bé cầm quả lê to / Bé hỏi: -Lê ơi / Sao lê không chia thành nhiều múi như cam / Có phải lê muốn dành riêng cho tôi không / Quả lê đáp: ...Đọc lại hai khổ thơ sau trong bài Hương nhãn của tác giả Trần Kim Dũng: Ngày ông trồng nhãn Nay mùa quả chín Cháu còn bé thơ Thơm hương nhãn lồng Vâng lời ông dặn Cháu ăn nhãn ngọt Cháu tưới cháu che.Đúng rồi / Rồi bé đem quả lê biếu bà / 2. Mçi c©u díi ®©y cã mÊy c¸ch hiÓu? H·y diÔn ®¹t cho râ nghÜa tõng c¸ch hiÓu Êy (cã thÓ thªm mét vµi tõ ) a) Mêi anh chÞ ngåi vµo bµn b) §em c¸c vÒ kho * ViÕt l¹i cho râ néi dung tõng c©u díi ®©y (cã thÓ thªm mét vµi tõ ): a) §Çu gèi ®Çu gèi b) V«i t«i t«i t«i .Tả một cây có bóng mát (hoặc cây lấy gỗ. Đề 29.. vui thích khi được xem xiếc thú 3*...…) từng đem lại lợi ích cho mọi người. Nhớ ông vun trồng.. 4.. 1. … Em có nhận xét gì về hình ảnh người cháu qua hai khổ thơ trên? 5.cây công nghiệp.

công. phè x¸. s¾p xÕp. xø së. lµm lªn. nhà thơ Trương Nam Hương có những câu thơ sau: Thời gian chạy qua tóc mẹ Một màu trắng đến nôn nao Lưng mẹ cứ còng dần xuống Cho con ngày một thêm cao Mẹ ơi. nhà thơ Hồ Minh Hà tả nét bút vẽ của cô gái làm đồ gốm như sau: Bút nghiêng lất phất hạt mưa Bút chao gợn nước Tây Hồ lăn tăn Hài hòa đường nét hoa văn Dáng em . ý trÝ. c) Các bạn nữ lau bạn ghế các bạn nam quét lớp 3.Trong bài Nghệ nhân Bát Tràng . tính b) Giải nghĩa các từ phức đã ghép được với tiếng công. giới. G¹ch bá nh÷ng tõ viÕt sai chÝnh t¶: Chung kÕt. tiếng trang ở mục a. ®êng s¸. trang. phè s¸. Đặt dấu phẩy vào mỗi câu dưới đây và cho biết tác dụng của dấu phẩy đó trong câu a) Trong lớp tôi thương xung phong phát biểu ý kiến b) Cô giáo khen cả nhóm làm bài tốt cho mỗi bạn một điểm mười . 4.Tả một loài cây có những nét đẹp riêng về hoa và quả mà em yêu thích. tr©n träng. xái lëi.4. ch©n träng. x¾p xÕp. Đề 30 1. nhi.sinh. Tả một con vật nuôi gần gũi với em ( hoặc con vật trong vườn thú mà em yêu thích) . đoạn thơ trên đã bộc lộ những cảm xúc và suy nghĩ gì của tác giả? 5. ch©n thµnh. dáng của nghệ nhân Bát Tràng Đoạn thơ giúp em cảm nhận được nét bút tài hoa của người nghệ nhân Bát Tràng như thế nào? 5. . lµm nªn. sëi lëi. ®êng x¸. tr©n thµnh. nữ (2) . ý chÝ. trung kÕt. 2. a) Ghép tiếng ở dòng (1) với tiếng ở dòng (2) để tạo thành 10 từ phức thường dùng: (1) – nam. trong lời mẹ hát Có cả cuộc đời hiện ra Lời ru chắp con đôi cánh Lớn rồi con sẽ bay xa. Viết về người mẹ. xø xë. Theo em.

.. .. Phú Xuân cũng trải.... c) ..... vì dân vì nước d) Rừng cây im lặng tiếng chim gù nghe trầm ấm. gái hay hay nữ vào chỗ trống trong các thành ngữ. l¸ bµng míi n¶y tr«ng nh .tài .. ..đảm d) Những bộ đồng phục.. c) Cµnh bµng trôi l¸ tr«ng gièng .. đồng phục ....mà chi Sinh con có nghĩa có nghì là hơn.. 3..cho đáng nên.Đề 31 1. tuyệt vời b) Trên đường ra nơi xử bắn chị.. Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh h×nh ¶nh so s¸nh vÒ c©y bµng trong tõng c©u díi ®©y: a) Mïa xu©n... nhà thơ khánh Nguyên viết: Làm thợ rèn mùa hè có nực .....mà chi ..... 4.............. tục ngữ.... b) Nh÷ng chiÕc l¸ bµng mïa ®«ng ®á nh.của trường em rất đệp..... 2...Trong bài Thợ rèn. Điền từ trai hay nam. Võ Thị Sáu ngắt một bông hoa cài lên mái tóc c) Chúng em luôn nhớ ơn những vị anh hùng đã hi sinh.. Viết lại các câu văn dưới đây sau khi sửa lại dấu phẩy đặt sai vị trí: a) Anh Kim Đồng nhanh trí dũng cảm..và.. Đồng Nai đã từng b) Luật pháp đã quy định rõ quyền bình đẳng giữa . d) T¸n bµng xoÌ réng ra gièng . c) . câu văn dưới đây sao cho thích hợp : a) Làm..

3. chị ) đối với em. nước tu ừng ực Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi Cũng có khi thấy thở qua tai Làm thợ rèn vui như diễn kịch Râu bằng than mọc lên bằng thích Nghịch ở đây già trẻ như nhau Nên nụ cười nào có tắt đâu Đoạn thơ giúp em hiểu về người thợ rèn và công việc của họ ra sao? 5. nơi quả ngọt. d) Dùng dấu hai chấm ( phối hợp với dấu ngoặc kép) để báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là một thành ngữ ( hoặc tục ngữ) mà em dẫn ra .Tả con vật rất quen thuộc và gắn bó với tuổi thơ của em ( hoặc với địa phương em) Đề 32 1. chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa.. Và đến lúc làm mẹ. c) Dùng dấu hai chấm (phối hợp với dấu gạch ngang đầu dòng) để báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của bố ( hoặc mẹ. ChØ ra chç cha hîp lÝ trong tõng c©u sau: a) T«i ®Ò nghÞ anh Long ®ang ®øng dËy b) Bè nã khuyªn nã sÏ ch¨m häc 4... Chép lại đoạn văn dưới đây.Quai một trận. . Chính tại nơi này. trai sai đã thắm hồng da dẻ chị.. Đặt câu có sử dụng dấu hai chấm vào mỗi trường hợp sau: a) Dùng dấu hai chấm để tách lời giải thích về các loại cây (hoặc hoa. nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên. quả) với bộ phận đứng trước nói về khu vườn b) Dùng dấu hai chấm để tách lời giải thích về một số phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam với bộ phận đứng trước có ý giới thiệu. . anh. mẹ chị đã hát ru chị ngủ.Nói về nhân vật chị Sứ ( người phụ nữ anh hùng trong kháng chiến chống Mĩ ) trong tác phẩm Hòn Đất của nhà văn An Đức có đoạn viết: Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này. sau khi đặt dấu chấm hoặc dấu phảy cho đúng ở những chỗ có gạch chéo/ Bé mới mười tuổi / bữa cơm / Bé nhường hết thức ăn cho em / hằng ngày / Bé đi câu cá bống về băm sả / hoặc đi lượm vỏ đạn giặc ở ngoài gò về cho mẹ / thấy cái thau / cái vung nào gỉ người ta vứt/ bé đem về cho ông Mười quân giới/ 2.

rì rào. kim gi©y ch¹y thËt nhanh . Ấy ấy. Em hãy viết lại những câu đó và đặt dấu ngoặc kép cho đúng: Mèo con nhảy một cái thật cao theo bướm. chú làm xước cả mình tôi rồi. 2. S¸ch gi¸o khoa TiÕng viÖt 3 tËp hai cã mét sè bµi häc vÒ biÖn ph¸p tu tõ nh©n ho¸.Tả một cảnh đẹp ở quê hương em mà em yêu thích . Rì rào . rì rào. một câu có dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt. kim phót (®ång hå ) ch¹y chËm. rì rào. – Tìm 5 từ láy chỉ giọng nói. để vuốt sắc mà bắt chuột chứ! Mèo con tiu ngỉu cúp tai lại. cách nói của trẻ em ( VD: bi bô ) . chòm cau vẫn lắc lư trên cao. Rì rào . 3. rồi cuộm tròn lăn lông lốc giữa sân. cào cào thân cau sồn sột.Đặt hai câu với hai từ láy ( mỗi câu có một từ) trong số những từ em tìm được. con mèo nào mới về thế? Cây cau lắc lư chòm lá trên cao tít hỏi xuống. c©y b¹ch ®µn cña s©n trêng em l¹i xµo x¹c l¸ d) Kim giê. cho đến lúc chạm bịch vào gốc cau. c¸i trèng trêng em l¹i vang lªn tõng håi giãng gi¶. trèo nhanh thoăn thoắt. b) Đặt một câu có dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu lừoi nói trực tiếp hoặc ý nghĩ của nhân vật. chú bé leo lên đây nào ! Mèo con ôm lấy thân cau. rì rào. Em h·y sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ ®Ó diÔn ®¹t l¹i nh÷ng c©u v¨n díi ®©y cho sinh ®éng gîi c¶m: a) MÆt trêi chiÕu nh÷ng tia n¾ng oi bøc xuèng c¸nh ®ång kh« h¹n b) Sau ba th¸ng hÌ. Tụt xuống đất. Đề 33 1.Đọc đoạn văn trên. ừ chú mèo khá đấy! Mèo con ngứa vuốt.Nh©n ho¸ lµ sù diÔn ®¹t b»ng c¸ch biÕn vËt kh«ng ph¶i lµ ngêi thµnh nh÷ng nh©n vËt mang tÝnh chÊt nh ngêi. c) Mçi khi cã giã thæi. a) Đoạn văn dưới đây có một số câu cần đặt dấu ngoặc kép để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Rì rào. Rì rào. em hiểu được vì sao chị Sứ rất yêu quý và gắn bó với quê hương? 5.

Đề 34 1. hiếu thảo với ông bà cha mẹ c) Khám chữa bệnh không phải trả tiền tại cơ sở y tế công lập d) Lễ phép với người lớn. kính trọng. nhà thơ Vũ Đình Minh có viết: Đi qua thời ấu thơ Bao điều bay đi mất Chỉ còn trong đời thật Tiếng người nói với con Hạnh phúc khó khăn hơn Mọi điều con đã thấy Nhưng là con giành lấy Từ hai bàn tay con. Nêu ví dụ minh họa cho mỗi trường hợp sử dụng dấu gạch ngang với tác dụng dưới đây: a) Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong cuộc đối thoại b) Đánh dấu phần chú thích trong câu c) Đánh dấu các ý trong đoạn liệt kê 3. Qua đoạn thơ. nh÷ng dßng th¬ viÕt vÒ qu¶ sÇu riªng cña nhµ th¬ Ph¹m Hæ díi ®©y. thương yêu em nhỏ e) Thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông f) Học trường tiểu học công lập không phải trả học phí. tõ ng÷.Trong bài Sang năm con lên bảy. tác giả muốn nói với con điều gì khi con lớn lên và từ giã thời ấu thơ? 5. Chia những từ ngữ dưới đây thành hai nhóm: từ ngữ nói về quyền của trẻ em và từ ngữ nói về bổn phận của trẻ em: a) Được chăm sóc. Theo em . h×nh ¶nh nµo em thÝch nhÊt: Ngät th¬m sau líp vá gai Qu¶ ngon lín m·i cho ai ®Ñp lßng Mêi c«. bảo vệ sức khỏe b) Yêu quý.4.Tả cảnh đẹp ở một nơi em đã từng đến thăm và cảm thấy thích thú. mêi b¸c ¨n cïng SÇu riªng mµ ho¸ vui chung tr¨m nhµ . 2.

...... S¸ch gi¸o khoa TiÕng viÖt 4 tËp hai (s¸ch cò) cã mét sè bµi häc vÒ ®Þnh ng÷... . Con làm gì? Con làm thi sĩ. Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ Trước hiên nhà Và trong hơi mát câu văn.4.... Tả một người mà em hằng yêu thương....hay đến nhà.. Đặt câu nói về việc học tập và rèn luyện của em. .... nhà thơ Chế Lan Viên viết về lời ru của người mẹ như sau: Mai khôn lớn con theo cò đi học.Trong bài Con cò . H·y ®iÒn tõ thÝch hîp lµm ®Þnh ng÷ vµo chç trèng trong tõng c©u díi ®©y. Đề 35 1.. kính . . trong đó có sử dụng trạng ngữ theo yêu cầu dưới đây: a) Câu văn có trạng ngữ chỉ thời gian và trạng ngữ chỉ nơi chốn b) Câu văn có trạng ngữ chỉ nguyên nhân ( hoặc trạng ngữ chỉ mục đích) c) Câu văn có trạng ngữ chỉ thời gian và trạng ngữ chỉ phương tiện 3. có nhiều ấn tượng sâu sắc đối với em.......... tục ngữ dưới đây: (1). lớn lên..thì cây dưỡng (2) ...trồng chuối (4) Đi hỏi . ®«i m¾t ..Êy nh nh÷ng c¸nh chim chao liÖng gi÷a bÇu trêi b) Chó gµ trèng cã bé l«ng .....để tuổi cho.được bát canh.... ®ang tõ tõ nh« lªn sau luü tre .. về nhà hỏi . ....... b) Nêu nội dung.... lớn lên.... .trồng na....... sinh ®éng vµ gîi c¶m ( danh tõ ®øng tríc tõ ®îc in ®Ëm): a) C¸nh diÒu. §Þnh ng÷ lµ nh÷ng tõ ng÷ bæ nghÜa cho danh tõ trong c©u... Hãy nêu những suy nghĩ của em về hình ảnh con cò trong đoạn thơ trên... Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân Lớn lên...thì dưỡng cây. ý nghĩa của câu (1) và câu (5) 2. ®Ó c©u v¨n ®îc hoµn chØnh.a) Điền từ trẻ hoặc từ già vào chỗ trống trong các thành ngữ. 3... (5) Yêu .. c¸i mµo . c) VÇng tr¨ng ...... .được manh áo mới (3) ........ ..

.d) ¸nh tr¨ng .. Hãy kể một câu chuyện nói về tình bạn( hoặc tình cảm gia đình.. Èn dÊu trong lßng nhiÒu hang ®éng. trµn ngËp trªn con ®êng... dËp dên rong giã . e) C¸nh ®«ng lóa. Nơi bố mẹ ngày đêm Lúc nào qua cũng vội Nơi bạn bè chạy tới Thường lúc nào cũng vui.. tình nghĩa thầy trò) từng để lại ấn tượng sâu sắc đối với em trong những ngày thơ ấu. nh« lªn nh nh÷ng kim tù th¸p.... kÏ l¸.. ... tay mẹ Con dắt vòng đi men.. g) Nh÷ng ngän nói ®¸ .... Đọc những khổ thơ sau trong bài Ngưỡng cửa của nhà thơ Vũ Quần Phương: Nơi này ai cũng quen Ngay từ thời tấm bé Khi tay bà. ch¶y kh¾p c¶ trªn nhµnh c©y.. Hình ảnh ngưỡng cửa của ngôi nhà trong mỗi khổ thơ trên trên gợi cho em nghĩ đến những điều gì đẹp đẽ và sâu sắc? 5 . Nơi này đã đưa tôi Buổi đầu tiên đến lớp Nay con đường xa tắp Vẫn đang chờ tôi đi..... chóng ®uæi nhau m·i. 4. ®uæi nhau m·i tõ ven lµng ®Õn tÝt t¾p ch©n ®ª..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->