P. 1
Chuyen de Day Them

Chuyen de Day Them

|Views: 285|Likes:
Được xuất bản bởiMắt Bão

More info:

Published by: Mắt Bão on Jul 29, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2015

pdf

text

original

Giaùo vieân : Leâ Haø Tröôøng

THPT Ñoâ Löông 3
CHUYÊN ĐỀ: NHÓM OXI- LƯU HUỲNH (1)
Câu1: Cho 855g dd Ba(OH)
2
10° vao 200g dung dịch H
2
SO
4
. Lọc để tach bo kêt tua. Dể trung hoa nuoc lọc
nguoi ta phai dung 125ml dung dịch NaOH 25°, d÷ 1,28. Nông đô phân trám cua dung dịch H
2
SO
4
la:
A. 63 B.25 C.49 D.83
Câu2: câu hinh lop electron ngoai cung cua cac nguyên tô nhom oxi la:
A. ns
2
np
6
B. ns
2
np
5
C.ns
2
np
4
D. (n-1)d
10
ns
2
np
6
Câu3: trong cac hop chât hoa học sô oxi hoa thuong gáp cua luu huynh la:
A. 1,4,6 B. -2,0,¹2,¹4,¹6 C.-2,0,¹4,¹6 D. kêt qua khac
Câu4: Cho sát kim loai tac dung voi oxi không khi thu đuoc hôn hop chât rán A. Cho A tac dung voi dd H
2
SO
4
loãng du thu đuoc dung dịch B. Cho dd B tac dung voi dd NaOH du thu đuoc kêt tua C , nung C trong không khi
toi khôi luong không đôi đuoc chây rán D. D chua chât nao sau đây:
A. Fe, FeO B. FeO, Fe
2
O
3
C. FeO D.Fe
2
O
3
Câu5: Dãy chât nao sau đây gôm cac chât chi co tinh oxi hoa:
A. O
3
, H
2
SO
4
, F
2
B. O
2
, Cl
2
, H
2
S C. H
2
SO
4
, Br
2
, HCl D. ca A,B,C đêu đung
Câu6: hê sô cua phan ung:FeS ¹ H
2
SO
4
đác, nong  Fe
2
(SO
4
)
3
¹ SO
2
¹ H
2
O la:
A. 5,8,3,2,4 B. 4,8,2,3,4 C. 2,10,1,5,5 D. ca A,B,C đêu sai
Câu 7: Câu nao sau đây không diên ta đung tinh chât cua cac chât:
A. O
2
va O
3
cung co tinh oxi hoa, nhung O
3
co tinh oxi hoa manh hon
B. H
2
O va H
2
O
2
cung co tinh oxi hoa, nhung H
2
O
2
co tinh oxi hoa manh hon
C. H
2
SO
4
va H
2
SO
3
cung co tinh oxi hoa, nhung H
2
SO
4
co tinh oxi hoa manh hon
D. H
2
S va H
2
SO
4
cung co tinh oxi hoa, nhung H
2
S co tinh oxi hoa yêu hon
Câu 8: Cac đon chât sau đây dãy nao vua co tinh oxi hoa vua co tinh khu?
A. Cl
2
, O
3
, S
8
B. S
8
, Cl
2
, Br
2
C. Na, F
2
, S
8
D. Br
2
, O
2
, Ca
Câu: cho 11,2 g sát tac dung voi dung dịch H
2
SO
4
đác nong thi sô mol e nhuong cua Fe cho axit la:
A. 0,6 B. 0,4 C.0,2 D.0,8
Câu 1!: Trong phan ung nao chât tham gia la axit SunIuric đác?
A. H
2
SO
4
¹ Na
2
SO
3
 Na
2
SO
4
¹ SO
2
¹ H
2
O B. H
2
SO
4
¹ Fe
3
O
4
 FeSO
4
¹ Fe
2
(SO
4
)
3
¹ H
2
O
C. H
2
SO
4
¹ Fe(OH)
2
 Fe
2
(SO
4
)
3
¹ SO
2
¹ H
2
O D. Ca Ava C
Câu 11: Cho lân luot cac chât sau : MgO, NaI, FeS, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, FeO, Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
, FeSO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
tac
dung voi dung dịch H
2
SO
4
đác, nong. Sô phan ung oxi hoa - khu la :A. 9 B. 8 C. 7 D. 6
Câu12: khi giu luu huynh ta phuong (S
β
) dai ngay o nhiêt đô phong, gia trị khôi luong riêng va nhiêt đô nong
chay thay đôi nhu thê nao?
A.khôi luonh riêng táng va nhiet đô nong chay giam
B. khôi luong riêng giam va nhiêt đô nong chay táng
C.Ca 2 đêu táng D. không đôi
Câu13: Nguyên tác pha loãng axit SunIuric đác la:
A.Rot tu tu axit vao nuoc va khuây nhe B. Rot tu tu nuoc vao axit va khuây nhe
C. Rot tu tu axit vao nuoc va đun nhe D. Rot tu tu nuoc vao axit va đun nhe
Câu14:Cho pthh: H
2
SO
4 đác, nong
¹ KBr  A¹ B ¹C¹ D. A, B, C,D la dãy chat nao sau đây:
A.HBr,SO
2
,H
2
O,K
2
SO
4
B.SO
2
, H
2
O,K
2
SO
4
, Br
2
C.SO
2
, HBrO,H
2
O, K
2
SO
4
D. H
2
O,K
2
SO
4
, Br
2
, H
2
S
Câu15: Dãy chât nao sau đây chi co tinh oxi hoa?
A.O
2
, SO
2
, Cl
2
, H
2
SO
4
B.S, F
2
, H
2
S, O
3
C.O
3
, F
2
,H
2
SO
4
, HNO
3
DHNO
3
, H
2
S, SO
2
, SO
3
Câu16: Dãy chât nao sau đây vua co tinh khu vua co tinh oxi hoa?
A. Cl
2
, SO
2
, FeO,Fe
3
O
4
BSO
2
, Fe
2
O
3
, Fe(OH)
2
, H
2
S C.O
2
, Fe(OH)
3
, FeSO
4
,Cl
2
D.Fe,O
3
, FeCO
3
, H
2
SO
4
Câu 17: Ion X
2-
co câu hinh electron lop ngoai cung la 3s
2
3p
6
. X la nguyên tô nao trong bang hê thông tuân
hoan? A. Oxi B. Luu huynh C.Selen D.Telu
Câu18: Trong phong thi nghiêm nguoi ta điêu chê oxi báng cach:
A. điên phân nuoc B. nhiêt phân Cu(NO
3
)
2
C. chung cât phân đoan không khi long D. nhiêt phân KClO
3
co xuc tac MnO
2
Câu 1: Luu huynh sôi o 450
0
C, o nhiêt đô nao luu huynh tôn tai duoi dang pgân tu đon nguyên tu?
1
Giaùo vieân : Leâ Haø Tröôøng
THPT Ñoâ Löông 3
A. _ 450
0
C B. _ 1400
0
C. C. . _ 1700
0
C D.o nhiêt đô phong
Câu2!: Cho pthh: SO
2
¹ KmnO
4
¹H
2
OK
2
SO
4
¹ MnSO
4
¹H
2
SO
4
Sau khi cân báng hê sô cua chât oxi hoa va chât khu la: A. 5 va 2 B. 2 va 5 C. 2 va 2 D. 5 va 5
Câu21: hoa tan sát II sunIua vao dd HCl thu đuoc khi A. đôt hoan toan khi A thu đuoc khi C co mui hác. khi A,C
lân luot la:A. SO
2
, hoi S B. H
2
S, hoi S C. H
2
S, SO
2
D. SO
2
, H
2
S
Câu22: Axit SunIuric đác phan ung voi chât nao sau đây (co đun nong) sinh ra khi SO
2
? 1, Cu 2, NaOH 3, Al
4, C 5, ZnO 6, HCl 7, HI A. 1,2,3,4,5 B.1,3,4,6,7 C. 1,3,4,7 D. tât ca
Câu23: Co 3 ông nghiêm đung cac khi SO
2
, O
2
, CO
2
. Dung phuong phap thuc nghiêm nao sau đây để nhân biêt
cac chât trên: A. Cho tung khi lôi qua ddCa(OH)
2
du, dung đâu que đom con tan đo
B. Cho tung khi lôi qua dd H
2
S , dung đâu que đom con tan đo
C. Cho hoa hông vao cac khi , dung đâu que đom con tan đo D. B va C đung
Câu24: Co 5 khi đung trong 5 lọ riêng biêt la Cl
2
, O
2
, HCl, O
3
, SO
2
. Hãy chọn trinh tu tiên hanh nao sau đây để
phân biêt cac khi:
A. Nhân biêt mau cua khi, dung dung dịch AgNO
3
,dung dịch HNO
3
đác, dung đâu que đom con tan đo, dung dịch
KI.
B. Dung dịch H
2
S, dung dịch AgNO
3
, dung dịch KI
C. dung dịch AgNO
3
, dung dịch KI, dung đâu que đom con tan đo D. Tât ca đêu sai
Câu25: Cho 4,6g Na kim loai tac dung voi môt phi kim tao muôi va phi kim trong hop chât co sô oxi hoa la -2 ,
ta thu đuoc 7,8g muôi, phi kim đo la phi kim nao sau đây:
A. Clo B. Ilo C. Luu huynh D. kêt qua khac
Câu26: Co 3 binh, môi binh đung môt dung dịch sau: HCl, H
2
SO
3
, H
2
SO
4
. Nêu chi dung thêm môt chât lam thuôc
thu thi co thể chọn chât naop sau đây để phân biêt cac dung dịch trên :
A. Bari hiđroxit B. Natri hiđrôxit C. Bari clorua D. Ava C đêu đung
Câu27: Cho hôn hop gôm Fe va FeS tac dugn voi dung dịch HCl du , thu đuoc 2,464 lit hôn hop khi X(đktc).
Cho hôn hop khi nay qua dung dịch Pb(NO
3
)
2
du thu 23,9g kêt tua mau đen . thể tich cac khi trong hôn hop khi X
la:A. 0,224lit va 2,24 lit B. 0,124lit va 1,24 lit C. 0,224lit va 3,24 lit D. Ket qua khac
Câu28: Hâp thu hoan toan 12,8g SO
2
vao 250ml dung dịch NaOH 1M. Khôi luong muôi tao thanh sau phan ung
la: A.15,6g va 5,3g B. 18g va 6,3g C. 15,6g va 6,3g D. Kêt qua khac
Câu2: hoa tan 3,38g oleum X vao nuoc nguoi ta phai dung 800ml dd KOH 0,1 M để trung hoa dd X. Công thuc
phân tu oleum X la công thuc nao sau đây
:A. H
2
SO
4
.3SO
3
B. H
2
SO
4
.2SO
3
C. H
2
SO
4
.4SO
3
D.H
2
SO
4
nSO
3
Câu3!: Co 200ml dd H
2
SO
4
98° (D ÷ 1,84 g/ml). Nguoi ta muôn pha loãng thể tich H
2
SO
4
trên thanh dung dịch
H
2
SO
4
40° thi thể tich nuoc cân pha loãng la bao nhiêu
A. 711,28cm
3
B. 533,60 cm
3
C. 621,28cm
3
D. 731,28cm
Câu31: Tu 1,6 tân quáng co chua 60° FeS
2
, nguoi ta co thể san xuât đuoc khôi luong axit sunIuric la bao nhiêu?
A. 1558kg B. 1578kg C. 1548kg D. 1568kg
Câu 32: Co môt loai quáng pirit chua 96° FeS
2
. Nêu môi ngay nha may san xuat 100 tân axit sunIuric 98° thi
luong quáng pirit trên cân dung la bao nhiêu ?Biêt hiêu suât điêu chê H
2
SO
4
la 90°
A. 69,44 tân B. 68,44tân C. 67,44 tân D. 70,44tân
Câu33 : Cho11,2g Fe va 2,4g Mg tac dung voi dung dịch H
2
SO
4
loãng du sau phan ung thu đuoc ddA va V lit khi
H
2
o đktc. Cho ddNaOH du vao ddA thu đuoc kêt tuaB lọc B nung trong không khi đên khôi luong không đôi
đuoc mg chât rán.
1/ V co gia trị la:A. 2,24lit B. 3,36 lit C. 5,6l D. 4,48l E. 6,72l
2/ khôi luong chât rán thu duoc laA. 18g B.20g C.24g D.36g E.40
Câu34: Hê sô cua phan ung:P ¹ H
2
SO
4
 H
3
PO
4
¹ SO
2
¹ H
2
O
A. 2, 3,2,1,2 B. 2,4,2,5,1 C. 2,5,2,5,2 D. kêt qua khac
Câu35: để phân biêt 4 binh mât nhãn đung rieng biêt cac khi CO
2
, SO
3
, SO
2
vaN
2
, môt học sinh đã du định dung
thuôc thu(môt cach trât tu) theo 4 cach duoi đây cach nao đung
A.ddBaCl
2
, ddBrom, ddCa(OH)
2
B.ddCa(OH)
2
, ddBa(OH)
2
, ddbrom
C. quy tim âm, dd Ca(OH)
2
, ddBr
2
D. ddBr
2
, ddBaCl
2
, que đom
Câu36:Cho phan ung hoa học sau: HNO
3
¹ H
2
SNO¹ S ¹H
2
O
2
Giaùo vieân : Leâ Haø Tröôøng
THPT Ñoâ Löông 3
Hê sô cân báng cua phan ung laA. 2,3,2,3,4 B. 2,6,2,2,4 C. 2,2,3,2,4 D. 3,2,3,2,4
Câu37: Cho 2,52g môt kim loai tac dung vu dd H
2
SO
4
loãng tao ra 6,84g muôi sunIat. Kim loai đo la:
A.Mg B.Fe C.Cr D. Mn
Câu38:chokhi CO đi qua ông su chua 3,2g Fe
2
O
3
đun nong, sau phan ung thu đuoc hôn hop rán Xgôm Fe va cac
oxit. Hoa tan hoan toan X báng H
2
SO
4
đác nong thu đuoc ddY. Cô can ddY , luong muoi khan thu đuoc la:
A.4g B.8g C.20g D.48g
Câu3: Hoa tan hoan toan 2,81g hôn hop gôm Fe
2
O
3
, MgO, ZnO trong 500ml ddH
2
SO
4
0,1M(vua đu).Sau phan
ung ,cô can dung dịch thu đuoc muôi khan co khôi luong la:A. 6.81g B. 4,81g C.3,81g
D.5,81g
Câu 4!:Hoa tan hoan toan 3,22g hôn hop X gôm Fe, Mg Zn báng môt luong vua đu H
2
SO
4
loãng thây thoat
1,344l H
2
o đktc va dung dịch chua m gam muôi. Gia trị cua m la:A. 10,27g B.8.98 C.7,25g
D. 9,52g
Câu 41: Hoa tan 0,54 g KL co hoa trị n không đôi trong 100 ml dd H
2
SO
4
0,4 M . Dể trung hoa luong H
2
SO
4
du
cân 200 ml dd NaOH 0,1 M . Vây hoa trị n va KL Mla : A. n÷2 , Zn B. n÷2, Mg C.n÷1, K D.
n÷3 ,Al
Câu 42: Cung môt luong R khi hoa tan hêt báng d
2
HCl & H
2
SO
4
đ,n thi luong SO
2
gâp 48 lân H
2
sinh ra.Mát
khac khôi luong muôi Clorua báng 63,5° khôi luong muôi sunphat .R la:
A. Mg B. Fe C. Al D.Zn
Câu 43: Dể điêu oxi trong phong thi nghiêm nguoi ta tiên hanh:
A. điên phân nuoc co hoa tan H
2
SO
4
. B. nhiêt phân nhung hop chât giau oxi, kem bên boi nhiêt.
C. chung cât phân đoan không khi. D. cho cây xanh quang hop.
Câu44: Khi cho ozon tac dung lên giây co tâm dung dịch KI va hô tinh bôt thây xuât hiên mau xanh. Hiên tuong
nay xay ra la do:
A. su oxi hoa kali. B. su oxi hoa tinh bôt. C. su oxi hoa iotua. D. su oxi hoa ozon.
Câu45: Anion X
2-
co câu hinh electron lop ngoai cung 2s
2
2p
6
. X la nguyên tô
A.S B.F C.O D.Cl
.Câu 46:Hôn hop A gôm O
2
, O
3
. Sau môt thoi gian phân huy hêt O
3
thu đuoc 1 khi duy nhât co thể tich táng
thêm 7,5°. °thể tich O
3
trong hôn hop A la:
A.7,5° B.15° C.85° D.kêt qua khac
Câu 47: Ôzon hoa 1 thể tich O
2
, sau phan ung thể tich khi giam 10ml. Thể tich O
3
tao ra la:
A.10ml B.20ml C.30ml D.kêt qua khac
Câu 48: Oxi không phan ung truc tiêp voi :A. Natri B. Flo C. Cacbon D. Luu huynh
Câu 4: Trong cac chât sau đây, chât nao không phan ung voi oxi trong mọi điêu kiên :
A. Halogen. B. Nito. C. CO
2
. D. A va C đung .
Câu 5!: Tinh chât nao sau đây không đung đôi voi nhom oxi ( nhom VIA)?
Tu nguyên tô oxi đên nguyên tô Telu :
A. Dô âm điên cua nguyên tu giam dân . B. Ban kinh nguyên tu táng dân .
C. Tinh bên cua hop chât hydro táng dân D. Tinh axit cua hop chât hydroxit giam dân .
Câu 51: Chọn phat biểu đung:
A" O nhiêt đô thuong, phân tu luu huynh gôm co 1 nguyên tu.
B" Hai dang thu hinh cua nguyên tu luu huynh: S

va S

khac nhau vê câu tao tinh thể va tinh chât hoa học.
C. Luu huynh ta phuong (S

) bên o nhiêt đô thuong.
D. Môt trong nhung ung dung cua luu huynh la dung để khu chua đât ph•n.
Câu 52: Cho luu huynh lân luot phan ung voi môi chât sau (trong điêu kiên thich hop): H
2
, O
2
, H
2
SO
4
loãng, Al,
Fe, F
2
. Co bao nhiêu phan ung chung minh đuoc tinh khu cua luu huynh?
#" 2 B" 5 C" 3 $" 4
Câu 53: Nung 28 gam Fe voi 16 gam S o nhiêt đô cao trong điêu kiên không co không khi, thu đuoc hôn hop
chât rán X. Cho X vao dung dịch HCl du thu đuoc hôn hop khi Y. Ti khôi cua Y đôi voi H
2
la 10,6. Hiêu suât cua
phan ung giua Fe voi S la
3
Giaùo vieân : Leâ Haø Tröôøng
THPT Ñoâ Löông 3
#" 70° %" 50° C" 80° $" 60°
Câu 54: Luu huynh tac dung voi dung dịch kiêm nong theo phan ung sau:
S ¹ KOH  K
2
S ¹ K
2
SO
3
¹ H
2
O
Trong phan ung nay, ti lê sô nguyên tu luu huynh bị khu va sô nguyên tu bị oxi hoa la
#" 2 : 3 %" 1 : 3 C" 2 : 1 $" 1 : 2
Câu55: Dãy gôm cac chât đêu tac dung (trong điêu kiên phan ung thich hop) voi luu huynh la
#" Hg, O
2
, F
2
, HCl. %" H
2
, Pt, Cl
2
, KClO
3
.
C" Na, He, Br
2
, H
2
SO
4
loãng. $" Zn, Cl
2
, O
2
, F
2
.
Câu 56: Nguôn cung câp luu huynh để su dung trong công nghiêp la:
A. Tach luu huynh tu khi thai SO
2
, H
2
S. B. Diêu chê luu huynh tu cac muôi sunIua.
C. Khai thac luu huynh tu quáng luu huynh. D. Diêu chê luu huynh tu cac muôi sunIat.
Câu 57: Cho V lit khi SO
2
(đktc) tac dung hêt voi dung dịch nuoc brom du. Thêm tiêp vao dung dịch sau phan
ung BaCl
2
du, thu đuoc 2,33 gam kêt tua tráng. Gia trị cua V la
#" 0,448 lit. %" 0,224 lit. C" 0,336 lit. $" 0,112 lit.
Câu 58: Cho cac câu sau:
(1) Suc khi SO
2
vao dung dịch NaOH du tao ra muôi trung hoa Na
2
SO
3
.
(2) Phân tu SO
2
co câu tao th‚ng.
(3) SO
2
vua co tinh khu, vua co tinh oxi hoa.
(4) Khi SO
2
la môt trong nhung nguyên nhân chinh gây ra mua axit.
(5) Khi SO
2
co mau vang luc va rât đôc.
Cac câu đung la #" (2), (5). %" (1), (2), (3), (5). C" (1), (3), (4), (5). $"(1), (3), (4).
Câu 5: Dãy gôm tât ca cac chât đêu tac dung đuoc voi khi sunIuro la
#" Nuoc clo, dung dịch thuôc tim, magiê oxit.
%" Khi cacbonic, hidrosunIua, oxi, dung dịch xut.
C" Nuoc vôi trong, dung dịch axit sunIuric loãng, nuoc brom, khi hidrosunIua.
$" Nuoc brom, nuoc vôi trong, dung dịch xô-đa, dung dịch muôi án.
Câu 6!: SO
2
luôn thể hiên tinh khu trong cac phan ung voi
#" H
2
S, O
2
, nuoc brom. %" dung dịch nuoc vôi trong, S, O
3
.
C" dung dịch KOH, CaO, nuoc clo. $" O
2
, nuoc brom, dung dịch KMnO
4
.
Câu 61 : .Nhom chât nao sau đây đêu tac dung voi SO
2
A.BaO,CO
2
,H
2
S B.NaOH,H
2
S,SO
3
C.KOH,BaO,O
2
D.A,B,C đung
Câu 62:.Hôn hop A gôm SO
2
va O
2
co ti khôi so voi H
2
÷24. Cân thêm bao nhiêu lit O
2
vao 20 lit A để đuoc hh B
co d/H
2
÷22,4
A.5 B.10 C.15 D.20
Câu 63: Dƒn khi H
2
S vao dung dịch KMnO
4
va H
2
SO
4
loãng, hiên tuong quan sat đuoc la:
#" Dung dịch không mau chuyển sang mau tim.
%" Dung dịch mau tim bị vân đuc mau vang.
C" Mau tim cua dung dịch KMnO
4
chuyển sang mau vang.
$" Mau tim cua dung dịch KMnO
4
chuyển sang không mau va co vân đuc mau vang.
Câu 64: Chi tu cac chât: Zn, S, dung dịch FeSO
4
va dung dịch H
2
SO
4
loãng (điêu kiên co đu), co bao nhiêu
phuong phap điêu chê khi H
2
S (môi phuong phap không dung qua 2 phan ung hoa học)?
#" 3 %" 4 C" 2 $" 5
Câu 65: Khi dƒn khi H
2
S vao dung dịch nuoc clo. Trong phan ung trên:
#" H
2
S la chât oxi hoa, Cl
2
la chât khu. %" Cl
2
la chât oxi hoa, H
2
O la chât khu.
C" H
2
S la chât khu, H
2
O la chât oxi hoa. $" H
2
S la chât khu, Cl
2
la chât bị khu.
4
Giaùo vieân : Leâ Haø Tröôøng
THPT Ñoâ Löông 3
Câu 66: Dể điêu chê thuôc diêt nâm la dung dịch CuSO
4
5°, nguoi ta thuc hiên so đô điêu chê sau :
CuS---„CuO---„CuSO
4
. Nêu hiêu suât qua trinh điêu chê la 80° thi khôi luong dung dịch CuSO
4
thu đuoc tu 1
kg nguyên liêu co chua 80° CuS la
#" 33,33 kg. %" 53,33 kg. C" 21,33 kg. $" 26,67 kg.
CHUYÊN ĐỀ: NHÓM OXI- LƯU HUỲNH(2)
Câu 1: H
2
S &'()* đuoc tao thanh khi cho cáp chât nao sau đây tac dung voi nhau?
#" FeS ¹ HCl. %" H
2
¹ S.
C" PbS ¹ HCl. $" FeS
2
¹ H
2
SO
4
.
Câu 2: Nung nong hôn hop bôt gôm 1,5 mol Fe va 1 mol S trong môi truong không co không khi đên khi phan
ung xay ra hoan toan, thu đuoc chât rán X. X tac dung voi dung dịch HCl thu đuoc khi Y. Thanh phân cua Y la
#" H
2
%" H
2
S va H
2
C" H
2
S $" H
2
S va SO
2
Câu 3: Dƒn khi H
2
S lân luot vao cac dung dịch loãng: (1) Pb(NO
3
)
2
… (2) CaCl
2
… (3) CuSO
4
… (4) NaCl… (5) CdSO
4
.
Cac hiên tuong xay ra đung nhât la
#" (1), (3) va (5) co kêt tua đen… (2) co kêt tua vang… (4) không co hiên tuong gi.
%" (1) va (3) co kêt tua đen… (2) va (4) không co hiên tuong gi… (5) co kêt tua vang.
C" (1) co kêt tua đen… (5) co kêt tua vang… (2), (3) va (4) không co hiên tuong gi.
$" (1) va (3) co kêt tua đen… (2), (4), (5) không co hiên tuong gi.
Câu 4: Trong tu nhiên co nhiêu nguôn chât huu co sau khi bị thôi rua sinh ra H
2
S, nhung trong không khi, ham
luong H
2
S rât it la do
#" H
2
S sinh ra bị CO
2
trong không khi oxi hoa thanh chât khac.
%" H
2
S sinh ra bị phân huy o nhiêt đô thuong tao ra S va H
2
.
C" H
2
S sinh ra tan đuoc trong nuoc.
$" H
2
S sinh ra bị oxi trong không khi oxi hoa châm.
Câu 5: Hâp thu hoan toan 3,36 lit khi H
2
S (đktc) vao 200 ml dung dịch NaOH 1,25 M thu đuoc dung dịch X. Cho
dung dịch CuCl
2
du vao dung dịch X thu đuoc m gam kêt tua Y. Gia trị cua m la
#" 14,4 %" 9,6 C" 28,8 $" 4,8
.Câu 6 :. Khi dƒn khi H
2
S vao dung dịch nuoc clo. Trong phan ung trên:
A. Cl
2
la chât oxi hoa, H
2
O la chât khu. B. H
2
S la chât oxi hoa, Cl
2
la chât khu.
C. H
2
S la chât khu, Cl
2
la chât bị khu. D. H
2
S la chât khu, H
2
O la chât oxi hoa.
Câu 7: SO
2
luôn thể hiên tinh khu trong cac phan ung voi.
#. dung dịch nuoc vôi trong, S, O
3
. %. O
2
, nuoc brom, dung dịch KMnO
4
.
C. dung dịch KOH, CaO, nuoc clo. $. H
2
S, O
2
, nuoc brom.
.Câu 8:Chọn phuong trinh phan ung sai:
#" H
2
S ¹ Pb(NO
3
)
2
† PbS ¹ 2HNO
3
. %. H
2
S ¹ 2NaOH † Na
2
S ¹ 2H
2
O.
C. H
2
S ¹ BaCl
2
† BaS ¹ 2HCl. $. 2H
2
S ¹ 3O
2
† 2SO
2
¹ 2H
2
O.
Câu : H
2
S tac dung đuoc voi nhung chât nao sau đây?
#.O
2
,Cl
2
%.O
2
,HCl,SO
2
C.O
2
,Cl
2
, H
2
SO
4
đ, FeCl
2
$.O
2
,Cl
2
,SO
2
, H
2
SO
4
đ
Câu 1! :Khi H
2
S co lƒn hoi nuoc.Dung chât nao sau đây để lam khô?
#. H
2
SO
4
đác %.P
2
O
5
C.KOH $.A,B đung
Câu 11 :.Cho cac dd muôi Pb(NO
3
)
2
(1), Ba(NO
3
)
2
(2), Ca(NO
3
)
2
(3), Cu(NO
3
)
2
,(4).Dung dịch muôi nao co thể
dung nhân biêt H
2
S.
#.1,2,3,4 %1,4 C.1,2 $.1,2,3
Câu12 : Hoa tan môt oxit kim loai X hoa trị II báng môt luong vua đu ddH
2
SO
4
10° ta thu đuoc dung dịch muôi
co nông đô 11,97°. X la kim loai nao sau đây:
5
Giaùo vieân : Leâ Haø Tröôøng
THPT Ñoâ Löông 3
#. Ca %" Fe C" Ba $. Mg
Câu13 : Cho H
2
SO
4
loãng du tac dung voi 6,660 hôn hop 2 kim loai X va Y đêu hoa trị II, nguoi ta thu đuoc 0,1
mol khi, đông thoi khôi luong hôn hop giam 6,5g. hoa tan phan con lai báng H
2
SO
4
đác nong nguoi ta thây thoat
ra 0,16g khi SO
2
. X,Y la nhung kim loai nao sau đây:
#. Hg va Zn %. Cu va Zn C" Cu va Ca $.Kêt qua khac
Câu14: Cho 31,4g hôn hop hai muôi NaHSO
3
va Na
2
CO
3
vao 400g dung dịchdd H
2
SO
4
9,8°, đông thoi đun nong
ddthu đuoc hôn hop khi A co ti khôi hoi so voi hiđrô báng 28,66va môt ddX. C°cac chât tan trong dd lân luot la:
#. 6,86° va 4,73° %"11,28° va 3,36° C. 9,28° va 1,36° $. 15,28°va 4,36°
Câu15: Hoa tan 9,875g môt muôi hiđrrôcacbonat (muôi X)vao nuoc va cho tac dung voi môt luong H
2
SO
4
vua
đu, rôi đem cô can thi thu đuoc 8,25g môt muôi sunIat trung hoa khan. Công thuc phân tu cua muôi Xla :
#.Ba(HCO
3
)
2
%.NaHCO
3
C.Mg(HCO
3
)
2
$. NH
4
HCO
3
Câu16 : Cho 33,2g hôn hup X gôm Cu, Mg, Al tac dung vua đu voi dung dịch HCl thu đuoc 22,4 lit khi o đktc va
chât rán không tan B. Cho B hoa tan hoan toan vao dung dịch H
2
SO
4
đác, nong du thu đuoc 4,48 lit khi SO
2
(đktc).
Khôi luong môi kim loai trong hôn hop X lân luot la:
#. 13,8g… 7,6… 11,8 %" 11,8… 9,6… 11,8 C.12,8… 9,6… 10,8 $. kêt qua khac
Câu17: Cho 12,8g Cu tac dung voi H
2
SO
4
đác nong du , khi sinh ra cho vao 200ml dung dịch NaOH 2M. Hoi
muôi nao đuoc tao thanh va khôi luong la bao nhiêu
#. Na
2
SO
3
va 24,2g %.Na
2
SO
3
va 25,2g C. NaHSO
3
15g va Na
2
SO
3
26,2g $.Na
2
SO
3
va

23,2g
Câu18: Hoa tan hoan toan 12,1 g hôn hop Xgôm Fe va kim loai M hoa trị II trong dd H
2
SO
4
loãng thi thu đuoc
4,48 lit khi H
2
(đktc) .C‡ng cho luong hôn hop trên hoa tan hoan toan vao H
2
SO
4
đác nong , du thi thu đuoc 5,6 lit
khi SO
2
(đktc). M la kim loai nao sau đây
:#" Ca %. Mg C.Cu $. Zn
Câu1: Suc môt dong khi H
2
S vao dung dịch CuSO
4
thây xuât hiên kêt tua đen. Diêu kh‚ng định nao sau đây la
đung?
A. Axit H
2
SO
4
yêu hon axit H
2
S. %" Xay ra phan ung oxi hoa - khu.
C" CuS không tan trong axit H
2
SO
4
. $. Môt nguyên nhân khac.
Câu 2!: Tim câu sai khi nhân xet vê H
2
S:
#" La khi không mau, mui trung thôi, náng hon không khi. %" Tan it trong nuoc .
C. Lam xanh quy tim âm. $" Chât rât đôc.
Câu 21 : Tim phan ung sai :
#" H
2
S ¹ Cl
2
¹ H
2
O † H
2
SO
4
¹ 2HCl . %" H
2
S ¹ 1/2O
2
† S ¹ H
2
O .
C. H
2
S ¹ 2NaCl † Na
2
S ¹ 2HCl" $. H
2
S ¹ Pb(NO
3
)
2
† PbS ¹ 2HNO
3
.
Câu 22: Dôt chay 2,04g H
2
S thu đuoc khi A ,nêu cho H
2
S vao ddH
2
SO
4
thi co kêt tua vang xuât hiên ,thể tich khi
o đktc ,khôi luong kêt tua la :
#"2,24lit ,3,2g %.1,344lit ,2,56g C.4,48lit ,1,6g $.1,12lit ,1,28g .
Câu 23: Câu nao diên ta không đung vê tinh chât hoa học cua luu huynh va hop chât cua luu huynh ?
# .Luu huynh vua co tinh oxihoa vua co tinh khu.
%. HiđôsunIua vua co tinh oxihoa vua co tinh khu .
C. Luu huynh đi oxit vua co tinh oxihoa vua co tinh khu.
$. Axit sunIuaric vua co tinh oxihoa vua co tinh khu.
Câu 24 :. Cho cac chât KOH, Ca(NO
3
)
2
, SO
3
, NaHSO
4
, Na
2
SO
3
, K
2
SO
4
. Sô chât tac dung voi dd BaCl
2
tao kêt
tua la:
#.4 %.6 C.3 $.2
Câu 25 : Hoa tan hoan toan 9 gam hôn hop kim loai Mg va Al trong dung dịch H
2
SO
4
loãng, du thu đuoc khi X
va dung dịch Y. Thêm tu tu dung dịch NaOH vao dung dịch Y đên khi luong kêt tua thu đuoc lon nhât rôi dung
lai. Lọc kêt tua, đem nung trong không khi đên khôi luong không đôi thu đuoc 16,2 gam chât rán. Thể tich khi X
thu đuoc o đktc la
#" 8,96 lit %" 10,08 lit C" 7,84 lit $" 6,72 lit
6
Giaùo vieân : Leâ Haø Tröôøng
THPT Ñoâ Löông 3
Câu 26: Cho 20,95 gam hôn hop Zn va Fe tan hêt trong dung dịch H
2
SO
4
loãng, thu đuoc dung dịch X va 7,84 lit
khi (đktc). Cô can dung dịch X thu đuoc luong muôi khan la
#" 45,55 gam. %" 54,55 gam. C" 27,275 gam. $" 55,54 gam.
Câu 27: Thi nghiêm nao sau đây không tao ra H
2
SO
4
?
#" Dun nong bôt S voi HCl đác, nong. %" Suc khi Cl
2
vao dung dịch H
2
S.
C" Suc khi SO
2
vao dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
. $" Suc khi SO
2
vao dung dịch nuoc brom.
Câu 28: Cho cac chât va hop chât: Fe, CuO, Al, Pt, CuS, BaSO
4
, NaHCO
3
, NaHSO
4
. Sô chât va hop chât không
tac dung voi dung dịch H
2
SO
4
loãng la
#" 2. %" 3. C" 4. $" 5.
Câu 2: Hoa tan hoan toan 1,44 gam kim loai M hoa trị II vao 250 ml dung dịch H
2
SO
4
loãng 0,3 M. Nêu tiêp tuc
dung 60 ml dung dịch KOH 0,5 M thi sˆ trung hoa hêt luong axit du. Kim loai M la
#" Zn. %" Mg. C" Fe. $" Ca.
Câu 3! :. Hoa tan hoan toan 14,4 gam kim loai M hoa trị II vao 800 ml dung dịch H
2
SO
4
loãng 1 M. Dể trung
hoa hêt luong axit con du cân phai dung 200 ml dung dịch KOH 2M. Vây kim loai M la.
#. Mg. %. Zn. C. Fe. $. Ca.
Câu 31: Cho 28,1 gam hôn hop gôm Fe
2
O
3
, MgO, ZnO tac dung vua đu voi 250 ml dung dịch H
2
SO
4
2M. Khôi
luong muôi sunIat tao ra trong dung dịch la:
#. 77,1 gam. %. 48,1 gam. C" 61,4 gam. $. 68,1 gam.
Câu32: Cho 6,4g Cu tac dung voi dung dịch H
2
SO
4
đác du. Thể tich khi thu đuoc o điêu kiên tiêu chuân la
#. 4,48 lit. %. 3,36 lit. C. 1,12 lit. $. 2,24 lit.
Câu 33: Dể điêu chê CuSO
4
,cho
#.CuO tac dung voi H
2
SO
4
loãng %.Cu tac dung voi axit loãng
C.CuCl
2
tac dung voi axit loãng $.A,C đung
Câu 34: .Cho 18,2 gam hôn hop Mg, Al, Fe tac dung vua đu voi dd H
2
SO
4
loãng thu đuoc 85,4 gam hôn hop
muôi khan va 1 khi duy nhât. Tinh khôi luong H
2
SO
4
nguyên chât cân dung.
#.67,2 g %.68,6g C.76,2 $.72,6g
Câu 35 :.Cho 3,6 g hôn hop 2 kim loai tac dung voi dung dịch H
2
SO
4
loãng du thu đuoc 4,48 lit khi H
2
(đkc) va
dd X.Cô can dd X thu đuoc bao nhiêu g muôi khan?
#.23,2 %.22,8 g C.Kêt qua khac $.không xac định đuoc
Câu 36: :Cân hoa tan bao nhiêu gam oleum H
2
SO
4
.3SO
3
vao 288 g H
2
O để đuoc dd H
2
SO
4
20°
#.40g %.60g C.80g $.kêt qua khac.
Câu 37::Cho cac chât :C,Cu, ZnS, Fe
2
O
3
, CuO,NaCl rán,Mg(OH).Co bao nhiêu chât tac dung voi H
2
SO
4
đác,
nong, tao khi
#"2 %.3 C.4 $.5
Câu 38 ::Chọn câu đung:
#" Cho CuS tac dung voi H
2
SO
4
loãng để điêu chê H
2
S o PTN %.H
2
S co tinh axit yêu hon H
2
SO
3
C.H
2
S khônglam mâtmau dd Br
2
$. H
2
SO
4
đác nong khu Fe thanh Fe

Câu 3 :.Cho 23,4 g NaCl tac dung voi H
2
SO
4
đác, nong.Khi tao thanh cho hâp thu vao 110,4 g nuoc.Tinh C°
cua dd thu đuoc?
#.10° %.12° C.11,685 $.13,7°
Câu 4!:.Cho cac chât Fe, Cu Fe
2
O
3
, Mg.Chât nao tac dung voi H
2
SO
4
loãng va H
2
SO
4
đác nong cho cung 1 loai
muôi.
#"3,4 %.1,2 C.1,3,4 $.2,3,4
Câu 41:.Cho cac chât sau: CuO(1),Ag(2),FeO(3),Zn(4,) Fe
3
O
4
(5).Dd H
2
SO
4
đác, nong tac dung voi chât nao tao
khi?
#.2,4 %.2,3,4. C.2,3,4,5. $.1,2,3,4,5.
Câu 42 :Co 8 gam 1 oxit kim loai trong đo kloai chiêm 70° khôi luong oxit.Cho oxit đo hoa tan trong Vml dd
H
2
SO
4
l 24,5°(d÷1,2g/ml)vua đu.Tinh V?
#"25ml %.50ml C.75ml .$.kêt qua khac
7
Giaùo vieân : Leâ Haø Tröôøng
THPT Ñoâ Löông 3
Câu 43 :.Nhom chât nao sau đây đêu tac dung voi H
2
SO
4
đác, nong
#.Cu,CuS,P %"H
2
S,S,Fe
3
O
4
C.Mg(OH)
2
,FeCO
3
,C $.A,B,C, đung
Câu 44 :.Hoa tan 50,7gam oleum H
2
SO
4
.3SO
3
vao V ml nuoc thu đuoc dd H
2
SO
4
25°.Tinh V
#.184,5 %.285,9 C.8,1 $.kêt qua khac
Câu 45: Kim loai bị thu đông voi axit H
2
SO
4
đác nguôi la :
#. Cu … Al… Mg %" Al … Fe… Cr
C. Cu … Fe… Cr $. Zn … Cr… Ag
Câu 46: Phan ung nao sau đây co chât tham gia la axit sunIuric loãng ?
#. 2H
2
SO
4
¹ C † 2SO
2
¹ CO
2
¹ 2H
2
O.
%. H
2
SO
4
¹ FeO † FeSO
4
¹ H
2
O.
C. 6H
2
SO
4
¹ 2Fe † Fe
2
(SO
4
)
3
¹ 6H
2
O ¹ 3SO
2
$" 4H
2
SO
4
¹2Fe(OH)
2
† Fe
2
(SO
4
)
3
¹ 6H
2
O ¹ SO
2
Câu 47: Thuôc thu dung để phân biêt 2 khi không mau riêng biêt: SO
2
va H
2
S la
#" dung dịch H
2
SO
4
loãng. %" dung dịch CuCl
2
.
C" dung dịch nuoc brom. $" dung dịch NaOH.
Câu 48: Dãy gôm cac chât vua co tinh oxi hoa, vua co tinh khu la
#" Cl
2
, S, H
2
O
2
, SO
2
%" O
2
, S, H
2
O
2
, SO
3
C" H
2
S, Na
2
S, H
2
SO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
$" HCl, O
3
, H
2
O
2
, SO
2
Câu 4: Thanh phân chinh cua khi thai công nghiêp la SO
2
, NO
2
, HF. Co thể dung chât r‰ tiên nao để xu li khi
thai?
#" Ca(OH)
2
%" H
2
O C" HCl $" H
2
SO
4
loãng
Câu 5! :.Chọn mênh đê sai:
#.DDH
2
S để lâu trong không khi co vân đuc mau vang %.O
3
co tinh oxh manh hon oxi
C.H
2
O
2
lam mât mau dd Br
2
,KMnO
4
$.Dung H
2
SO

để lam khô khi HBr co lƒn hoi nuoc
Câu 51 :Nhung chât nao sau đây lam mât mau dd brôm?
.O
2
(1), S(2), H
2
S(3), H
2
SO
4
đ(4), SO
2
(5), HCl(6).
#"1,3,6 %.2,3,5 C3,5 $.4,5.
Câu 52: :Cho cac chât sau:O
2
(1), KOH(2) , H
2
S(3), Fe
2
O
3
(4).Cl
2
tac dung voi cac hop chât :
#.2,3 %.3,4 C.1,4 $.1,2
Câu 53 :.Chọn truong hop sai :
#" H
2
SO
4
đác tac dung voi đuong cho muôi than %.Khi SO
2
lam mât mau dd Br
2
, dd KMnO
4
.
C"Pha loãng axit H
2
SO
4
đác báng cach cho tu tu nuoc vao axit đác $.Khi H
2
S tac dung voi FeCl
3
tao bôt mau
vang
Câu 54 :.Chọn truong hop sai:
#.SO
2
lam mât mau dd Br
2
, KMnO
4
%.H
2
S co mui trung thôi,O
3
co mui xôc.
C.PbS co mau đen,CdS co mau vang, SnS co mau gach $.Tinh oxi hoa cua S manh hon H
2
S.
Câu55: Hê sô cua phan ung: FeCO
3
¹ H
2
SO
4
 Fe
2
(SO
4
)
3
¹SO
2
¹ CO
2
¹H
2
O
#. 2,8,1,3,2,4 %. 4,8,2,4,4,4 C. 8,12,4,5,8,4 $.kêt qua khac
Câu56 : cho x mol Fe tan hoan toan trong dung dịch chua y mol H
2
SO
4
( Ti lê x: y ÷ 2:5 ) thu đuoc môt san
phâm khu duy nhât va dung dịch chi chua muôi sun phat. sô mol e do luong Fe trên nhuong khi bị hoa tan la :
#. 2x %. 3x C. 2y $.y
Câu57: hoa tan 4 g hôn hop Mg va MgO báng dung dịch H
2
SO
4
đác nông vua đu thu đuoc 0,05 mol môt san
phâm khu duy nhât . khôi luong muôi sinh ra la :Š
#. 15,6 g %. 14,4 g C" 21,6 g $. 19,2 g
Câu58 : cho x mol Fe tan hoan toan trong dung dịch chua y mol H
2
SO
4
(ti lê x : y ÷ 2 : 5 ) thu đuoc môt san
phâm khu duy nhât va dung dịch chi chua muuoi sun phat. khôi luong muôi sát (III) sun phat tao thanh trong
dung dịch la :
8
Giaùo vieân : Leâ Haø Tröôøng
THPT Ñoâ Löông 3
#. 80x %. 160x C. 40y $. 80 y
Câu5: hoa tan 2,4 g hôn hop X gôm FeS
2
, FeS, S (Trong đo sô mol FeS ÷ sô mol S ) vao dung dịch H
2
SO
4
đác
nong du . tinh thể tich SO
2
thu đuoc ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Câu6!:cho a g hôn hop gôm FeS va FeS
2
co sô mol nhu nhau tac dung vua đu voi 3 l HNO
3
5M , kêt thuc phan
ung thu đuoc khi NO
2
duy nhât va dung dịch B . xac định a......................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
9
Giaùo vieân : Leâ Haø Tröôøng
THPT Ñoâ Löông 3
10

6g Na kim loại tác dụng với một phi kim tạo muối và phi kim trong hợp chất có số oxi hoá là -2 .40 Câu34: Hệ số của phản ứng:P + H2SO4  H3PO4 + SO2 + H2O A.28cm3 B. ZnO 6.ở nhiệt độ phòng Câu20: Cho pthh: SO2 + KmnO4 +H2OK2SO4 + MnSO4 +H2SO4 Sau khi cân bằng hệ số của chất oxi hoá và chất khử là: A. H2SO4. dùng dung dịch AgNO3.H2SO4nSO3 Câu30: Có 200ml dd H2SO4 98% (D = 1.2 D. H2SO3.7 C. ≥ 17000C D.dung dịch HNO3 đặc. dùng đầu que đóm còn tàn đỏ B.224lít và 2.8g SO2 vào 250ml dung dịch NaOH 1M. 2 và 5 C. O2. SO2 D. B và C đúng Câu24: Có 5 khí đựng trong 5 lọ riêng biệt là Cl2. Bari hiđroxit B.84 g/ml). SO3. 4. 5 và 5 Câu21: hoà tan sắt II sunfua vào dd HCl thu được khí A.28cm Câu31: Từ 1. Cho ddNaOH dư vào ddA thu được kết tủaB lọc B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được mg chất rắn. Hãy chọn trình tự tiến hành nào sau đây để phân biệt các khí: A.36 lít C.5.4SO3 D.Giaùo vieân : Leâ Haø THPT Ñoâ Löông 3 Tröôøng A.1 C.224lít và 3. ta thu được 7. 1578kg C.4.36g E.1. mỗi bình đựng một dung dịch sau: HCl.6g và 6. SO2. Cho hỗn hợp khí này qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu 23. 68. 5 và 2 B.15.5 B.20g C. Al 4. ddBr2. HI A.44tấn C.2. Dùng phương pháp thực nghiệm nào sau đây để nhận biết các chất trên: A. dùng đầu que đóm còn tàn đỏ D.44tấn Câu33 : Cho11. SO2 vàN2. que đóm Câu36:Cho phản ứng hoá học sau: HNO3 + H2SNO+ S +H2O 2 . Bari clorua D.2. Clo B.3g C. ddBaCl2. 18g và 6. phi kim đó là phi kim nào sau đây: A.48l E. 2 và 2 D. O3. Natri hiđrôxit C. 1/ V có giá trị là:A. H2S Câu22: Axit Sunfuric đặc phản ứng với chất nào sau đây (có đun nóng) sinh ra khí SO2? 1. .60 cm3 C.124lít và 1. 0.3.8g muối. 1568kg Câu 32: Có một loại quặng pirit chứa 96% FeS2. Nhận biết màu của khí. thể tích các khí trong hỗn hợp khí X là:A. 2. kết quả khác Câu26: Có 3 bình. HCl 7. 731. Cho từng khí lội qua dd H2S . C.24 lít B. SO2. H2S. 3.4. thu được 2.1. flo C. HCl.2g Fe và 2. H2SO4. SO2. 2. Cu 2. Nếu chỉ dùng thêm một chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nàop sau đây để phân biệt các dung dịch trên : A. 533. Kết quả khác Câu29: hoà tan 3. Két quả khác Câu28: Hấp thụ hoàn toàn 12.44 tấn B. 1.C lần lượt là:A.3g B.2. C 5. một học sinh đã dự định dùng thuốc thử(một cách trật tự) theo 4 cách dưới đây cách nào đúng A. ddCa(OH)2 B.ddBaCl2. kết quả khác Câu35: để phân biệt 4 bình mất nhãn đựng rieng biệt các khí CO2.ddCa(OH)2.2 B.24 lít D. 70. ddBa(OH)2. hơi S C. Lưu huỳnh D. Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là: A. H2SO4. ≥ 4500C B. 2. 711.6 tấn quặng có chứa 60% FeS2.3SO3 B.38g oleum X vào nước người ta phải dùng 800ml dd KOH 0. 69.2.6g và 5. Cho từng khí lội qua ddCa(OH)2 dư. ddBr2 D.24lít B. Cho hoa hồng vào các khí . 0. 1548kg D. 621. dung dịch KI. 1. Công thức phân tử oleum X là công thức nào sau đây :A.2SO3 C. O2. 0. H2S. ≥ 14000C. Avà C đều đúng Câu27: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụgn với dung dịch HCl dư . người ta có thể sán xuất được khối lượng axit sunfuric là bao nhiêu? A.44 tấn D. H2SO4. tất cả Câu23: Có 3 ống nghiệm đựng các khí SO2.24g D. Tất cả đều sai Câu25: Cho 4.6. dung dịch KI.5. dd Ca(OH)2. B. 2. NaOH 3.4.3. hơi S B. ddBrom. 15. khí A.28cm3 D.5. CO2.72l 2/ khối lượng chất rắn thu dược làA. đốt hoàn toàn khí A thu được khí C có mùi hắc. quỳ tím ẩm. Dung dịch H2S.3. Người ta muốn pha loãng thể tích H2SO4 trên thành dung dịch H2SO4 40% thì thể tích nước cần pha loãng là bao nhiêu A. 18g B.4g Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được ddA và V lít khí H2 ở đktc. 1558kg B.1 M để trung hoà dd X.24 lít C. dung dịch AgNO3.4. 6.9g kết tủa màu đen . ddbrom C.6l D. Nếu mỗi ngày nhà máy sản xuát 100 tấn axit sunfuric 98% thì lượng quặng pirit trên cần dùng là bao nhiêu ?Biết hiệu suất điều chế H2SO4 là 90% A. 5. dùng đầu que đóm con tàn đỏ D. 3.464 lít hỗn hợp khí X(đktc). dung dịch KI C.7 D. dung dịch AgNO3. dùng đầu que đóm còn tàn đỏ.3g D. 67. dùng đầu que đóm còn tàn đỏ C.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->