- 1

-
SO GIÁO DUC - ÐÀO TAO BAC GIANG
Tr−êng pt d©n téc néi tró b¾c giang

®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc

M«n: Gi¸o dôc c«ng d©n
Hä tªn: TriÖu ThÞ Khuyªn
Tªn ®Ò tµi: §æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc m«n gi¸o dôc c«ng d©n
ë phæ th«ng trung häc

I. Më ®Çu:
Qu¸n triÖt nh÷ng quy ®Þnh cña luËt Gi¸o dôc, nhµ tr−êng THPT cÇn cô thÓ
ho¸ ®Þnh h−íng ®æi míi gi¸o dôc ®èi víi tõng m«n häc.
M«n Gi¸o dôc c«ng d©n (GDCD) gi÷ vai trß quan träng vµ trùc tiÕp trong
viÖc gi¸o dôc häc sinh ý thøc vµ hµnh vi ng−êi c«ng d©n, ph¸t triÓn t©m lùc vµ nh©n
c¸ch con ng−êi toµn diÖn. V× vËy, m«n GDCD ë THPT cÇn tÝch cùc ®æi míi néi
dung, ph−¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc d¹y häc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng cuéc
®æi míi ®Êt n−íc, nh»m gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc vµ
nh÷ng c«ng d©n míi cã tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã phÈm chÊt vµ n¨ng lùc thùc
hiÖn CNH, H§H vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN ë n−íc ta hiÖn
nay, ®ång thêi phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thêi ®¹i.
§æi míi néi dung vµ ph−¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD ë bËc THPT nh»m
gióp cho häc sinh:
- Trang bÞ cho häc sinh thÕ giíi quan, nh©n sinh quan vµ ph−¬ng ph¸p t− duy khoa
häc vÒ tù nhiªn, x héi vµ con ng−êi. §ång thêi häc sinh cÇn hiÓu ®−îc néi dung c¬
b¶n cña nh÷ng gi¸ trÞ, chuÈn mùc ®¹o ®øc, ph¸p luËt; ®−êng nèi quan ®iÓm cña
§¶ng vµ c¸c chÝnh s¸ch quan träng cña Nhµ n−íc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh trÞ,
v¨n ho¸, x héi cña ®Êt n−íc ®Ó chñ ®éng tham gia gi¶i quyÕt hîp lý c¸c mèi quan
hÖ gi÷a c¸c c¸ nh©n víi gia ®×nh, céng ®ång, Nhµ n−íc, d©n téc, nh©n lo¹i.
- RÌn luyÖn cho häc sinh kh¶ n¨ng ph©n tÝch, vËn dông nh÷ng néi dông häc tËp vµo
gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò gÇn gòi cña thùc tiÔn ®íi sèng; biÕt lù chän, ®iÒu chØnh, tæ
- 2 -
chøc thùc hiÖn vµ ®¸nh gi¸ ®óng hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ng−êi kh¸c phï hîp
víi chuÈn mùc x héi, nghÜa vô cña c«ng d©n.
- Gi¸o dôc cho häc sinh t×nh yªu quª h−¬ng ®Êt n−íc, yªu c¸i thiÖn, c¸i ®Ñp; tr©n
träng, kÕ thõa, ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh, quª h−¬ng vµ d©n
téc; cã th¸i ®é ®Êu tranh kiªn quyÕt víi nh÷ng thãi h−, tËt xÊu, tiªu cùc; tin t−ëng
vµo sù lnh ®¹o cña §¶ng vµ cã ý chÝ v−¬n lªn gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu “d©n
giµu, n−íc m¹nh, x héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”.
II. Néi dung:
§æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD theo h−íng “d¹y häc lÊy ng−êi
häc lµm trung t©m”. Tuy nhiªn, d¹y häc lÊy ng−êi häc lµm trung t©m kh«ng ph¶i lµ
mét ph−¬ng ph¸p d¹y häc cô thÓ. §ã lµ mét t− t−ëng, quan ®iÓm gi¸o dôc, mét c¸ch
tiÕp cËn d¹y häc chi phèi tÊt c¶ qu¸ tr×nh d¹y häc vÒ môc tiªu, néi dung, ph−¬ng
ph¸p, ph−¬ng tiÖn, tæ chøc, ®¸nh gi¸… chø kh«ng chØ liªn quan ®Õn ph−¬ng ph¸p
d¹y vµ häc.
§æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc vµ häc m«n GDCD nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch
cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh lµ yªu cÇu cña ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc.
Nh÷ng dÊu hiÖu ®Æc tr−ng cña ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc lµ d¹y häc th«ng qua
tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho häc sinh; d¹y häc chó träng rÌn luyÖn ph−¬ng ph¸p tù
häc; t¨ng c−êng häc tËp c¸ thÓ phèi hîp víi häc tËp hîp t¸c; kÕt hîp ®¸nh gi¸ cña
thÇy víi tù ®¸nh gi¸ cña trß…
Ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc kh«ng hÒ h¹ thÊp hay gi¶m nhÑ vai trß chñ ®¹o
cña ng−êi thÇy gi¸o. §Ó ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc ®¹t hiÖu qu¶ cao ng−êi thÇy
gi¸o ph¶i thùc sù trë thµnh ng−êi thiÕt kÕ, tæ chøc, h−íng dÉn c¸c ho¹t ®éng häc tËp
®éc lËp hoÆc theo nhãm ®Ó häc sinh chiÕm lÜnh nh÷ng chi thøc míi, h×nh thµnh kü
n¨ng, th¸i ®é, t×nh c¶m vµ niÒm tin theo yªu cÇu cña néi dung, ch−¬ng tr×nh m«n
GDCD. Nh−ng kh«ng ph¶i mäi lo¹i tri thøc ®Òu cã thÓ do häc sinh tù chiÕm lÜnh
®−îc vµ h¬n n÷a ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc kh«ng ph¶i dÔ dµng vËn dông ë mäi
n¬i, mäi lóc mµ nã cÇn ph¶i cã sù hç trî cña c¸c ph−¬ng tiÖn, thiÕt bÞ d¹y häc t−¬ng
øng.
§æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD theo h−íng tÝch cùc lµ ph¶i qu¸n
triÖt s©u s¾c nguyªn t¾c “häc ®i ®«i víi hµnh”, “ lÝ luËn g¾n víi thùc tiÔn’. Th«ng
- 3 -
qua viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng d¹y häc, g¾n ho¹t ®éng d¹y häc víi ho¹t ®éng
x héi, ho¹t ®éng lao ®éng vµ ho¹t ®éng th−c tiÔn ë c¸c ®Þa ph−¬ng ®Ó h×nh thµnh
nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ thÕ giíi quan, nh©n sinh quan vµ cñng cè niÒm tin, kü n¨ng,
n¨ng lùc tæ chøc ho¹t ®éng thùc tiÔn cña häc sinh.
§æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD ë tr−êng THPT ph¶i kÕ thõa, ph¸t
triÓn nh÷ng kÕt qu¶ gi¸o dôc, d¹y häc cña m«n §¹o ®øc ë bËc tiÓu häc vµ m«n
GDCD ë trung häc c¬ së, ®ång thêi ph¶i phï hîp víi t©m sinh lý lø tuæi häc sinh
THPT (16 – 18 tuæi) ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng, c©n ®èi, hµi hoµ gi÷a c¸c yªu cÇu
vÒ gi¸ trÞ, kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é, t×nh c¶m, niÒm tin, hµnh ®éng ®èi víi häc
sinh-c«ng d©n, chñ nh©n t−¬ng lai cña ®Êt n−íc ViÖt Nam x héi chñ nghÜa.
§æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc theo h−íng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña
häc sinh kh«ng cã nghÜa lµ g¹t bá, lo¹i trõ hoÆc thay thÕ hoµn toµn c¸c ph−¬ng ph¸p
d¹y häc truyÒn thèng, hay ph¶i “nhËp néi” mét sè ph−¬ng ph¸p xa l¹ vµo qu¸ tr×nh
d¹y häc. VÊn ®Ò lµ ë chç cÇn kÕ thõa, ph¸t triÓn nh÷ng mÆt tÝch cùc cña nh÷ng
ph−¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn cã nh− ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh, gi¶ng gi¶i, vÊn ®¸p…
®ång thêi häc hái vËn dông mét sè ph−¬ng ph¸p d¹y häc míi mét c¸ch linh ho¹t
nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh trong häc tËp, phï
hîp víi hoµn c¶nh d¹y vµ häc ë n−íc ta hiÖn nay.
1. C¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD ë THPT
1.1. C¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p d¹y häc thuyÕt tr×nh
§Æc ®iÓm c¬ b¶n næi bËt cña ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh lµ th«ng b¸o - t¸i
hiÖn. V× vËy, ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh cßn cã tªn lµ ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh th«ng
b¸o – t¸i hiÖn. Ph−¬ng ph¸p nµy chØ râ tÝnh chÊt th«ng b¸o b¨ng lêi gi¶ng cña thÇy
vµ tÝnh chÊt t¸i hiÖn khi lÜnh héi tri thøc cña trß. ThÇy gi¸o nghiªn cøu tµi liÖu
chuÈn bÞ bµi gi¶ng vµ trrùc tiÕp ®iÒu khiÓn th«ng b¸o luång th«ng tin tri thøc tíi häc
sinh. Häc sinh tiÕp nhËn nh÷ng th«ng tin ®ã b»ng viÖc nghe, nh×n, cïng t− duy theo
lêi gi¶ng cña thÇy, hiÓu, ghi chÐp vµ ghi nhí.
Mét sè −u thÕ cña ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh:
- Ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh cho phÐp gi¸o viªn truyÒn ®¹t cã hiÖu qu¶ nh÷ng
néi dung lý luËn t−¬ng ®èi khã, trõu t−îng, phøc t¹p, chøa ®ùng nhiÒu th«ng tin mµ
häc sinh kh«ng dÔ dµng tù t×m hiÓu ®−îc. ChÝnh v× vËy, ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh ®
- 4 -
vµ ®ang ®−îc sö dông th−êng xuyªn, réng ri trong qu¸ tr×nh d¹y häc ë nhiÒu m«n
häc, trong ®ã cã m«n Gi¸o dôc c«ng d©n.
- Ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh cho phÐp gi¸o viªn tr×nh bµy mét m« h×nh mÉu
cña t− duy logic vÒ c¸ch ®Ò cËp vµ lý gi¶i mét vÊn ®Ò khoa häc, vÒ c¸ch dïng ng«n
ng÷ ®Ó diÔn ®¹t nh÷ng néi dung tri thøc phøc t¹p, trõu t−îng mét c¸ch râ rµng,
chÝnh x¸c vµ sóc tÝch. Tõ h×nh mÉu t− duy khoa häc cña gi¸o viªn sÏ gióp cho häc
sinh ph¸t triÓn trÝ tuÖ, h×nh thµnh ph−¬ng ph¸p nhËn thøc míi ®¸p øng mét trong
nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh d¹y häc bËc THPT.
- Môc ®Ých nhiÖm vô cña d¹y häc m«n GDCD kh«ng chØ nh»m trang bÞ cho
sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc, t− duy kinh tÕ; ThÕ giíi quan, ph−¬ng ph¸p luËn khoa
häc, mµ cßn gi¸o dôc niÒm tin vµ t×nh c¶m s©u s¾c trong qu¸ tr×nh lÜnh héi tri thøc.
Víi ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh cho phÐp gi¸o viªn tiÕp xóc trùc tiÕp víi häc sinh,
truyÒn cho c¸c em nh÷ng t− t−ëng, t×nh c¶m lµnh m¹nh, cao ®Ñp cña m×nh, th«ng
qua ®ã niÒm tin vµ hoµi bo ®−îc n©ng lªn.
- Ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh cßn cho phÐp trong mét thêi gian h¹n chÕ gi¸o
viªn cã thÓ truyÒn ®¹t mét l−îng th«ng tin lín cïng mét lóc cho nhiÒu häc sinh.
§ång thêi gi¸o viªn cã thÓ nhanh chãng ®−a nh÷ng thµnh tùu khoa häc míi nhÊt vµ
nh÷ng sù kiÖn kinh tÕ , chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x héi ®ang diÔn ra ®Ó bæ xung cho néi
dung bµi gi¶ng thªm phong phó, s©u s¾c. §Æc biÖt, trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nhanh
cña kinh tÕ thÞ tr−êng vµ khoa häc kü thuËt th× kh«ng chØ cÇn bæ xung vµo bµi gi¶ng
nh÷ng th«ng tin, thuËt ng÷ míi mµ ngay c¶ nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n nh−: Hµng ho¸,
thÞ tr−êng, c¬ cÊu kinh tÕ… còng kh«ng ngõng ®−îc më réng c¶ vÒ néi hµm vµ
ngo¹i biªn. Bµi gi¶ng nh− vËy sÏ ®¶m b¶o ®−îc yªu cÇu g¾n néi dung tri thøc víi
®êi sèng thùc tÕ, sÏ kh¾c phôc ®−îc sù khu«n s¸o, b¶o thñ, ®−êng mßn.
Tõ thùc tÕ d¹y häc m«n GDCD ë bËc THPT cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng ph−¬ng
ph¸p thuyÕt tr×nh vÉn sÏ lµ mét ph−¬ng ph¸p d¹y häc th«ng dông v× nh÷ng −u ®iÓm
nªu trªn cña nã.
Tuy vËy, nh÷ng kiÕn thøc ®Õn víi häc sinh theo ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh gÇn
nh− ® ®−îc thÇy “chuÈn bÞ s½n” ®Ó trß thu nhËn, ho¹t ®éng cña häc trß t−¬ng ®èi
thô ®éng. Ph−¬ng ph¸p nµy chØ gióp häc sinh tíi tr×nh ®é t¸i hiÖn sù lÜnh héi mµ
th«i. HiÖu qu¶ cña ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh sÏ ®−îc t¨ng lªn nÕu chóng ta kÕt hîp
- 5 -
nhuÇn nhuyÔn víi nhiÒu ph−¬ng ph¸p d¹y häc kh¸c, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ph−¬ng ph¸p
kÝch thÝch tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc, t− duy s¸ng t¹o cña häc sinh.
§Ó tÝch cùc ho¸ ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh gi¸o viªn cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè
h×nh thøc thuyÕt tr×nh cã kh¶ n¨ng thu hót sù chó ý cña häc sinh nh−: ThuyÕt tr×nh
kiÓu nªu vÊn ®Ò; thuyÕt tr×nh kiÓu thuËt truyÖn; ThuyÕt tr×nh kiÓu m« t¶, ph©n tÝch…
- ThuyÕt tr×nh kiÓu nªu vÊn ®Ò lµ trong qu¸ tr×nh thuyÕt tr×nh bµi gi¶ng, gi¸o
viªn cã thÓ diÔn ®¹t d−íi d¹ng nghi vÊn, gîi më hoÆc ®−a ra nh÷ng c©u hái ®Ó g©y
t×nh h−íng l«i cuèn sù chó ý cña häc sinh.
- ThuyÕt tr×nh kiÓu thuËt truyÖn lµ gi¸o viªn sö dông nh÷ng sù kiÖn ®, ®ang
diÔn ra trong ®êi sèng kinh tÕ-x héi, hoÆc nh÷ng c©u truyÖn t¸c phÈm v¨n häc,
phim ¶nh…lµm t− liÖu ®Ó ph©n tÝch, kh¸i qu¸t, lµm râ néi dung bµi gi¶ng mét c¸ch
sinh ®éng.
- ThuyÕt tr×nh d−íi d¹ng h×nh thøc m« t¶ cã ph©n tÝch lµ chØ ra nh÷ng ®Æc
®iÓm, khÝa c¹nh, c¸c mÆt riªng biÖt cña hiÖn t−îng vµ qu¸ tr×nh kinh tÕ cuµng c¸c
mèi liªn hÖ cña chóng. Trªn c¬ së ®ã, gi¸o viªn ®−a ra nh÷ng chøng cí logÝc, lËp
luËn chÆt chÏ ®Ó rót ra b¶n chÊt cña hiÖn t−îng. ViÖc m« t¶-ph©n tÝch trong gi¶ng
dËy m«n GDCD cã thÓ ®−îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh− sö
dông: c«ng thøc, s¬ ®å, m« h×nh ho¸, sè liÖu thèng kª…
1.2. C¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc
a. Ph−¬ng ph¸p vÊn ®¸p (®µm tho¹i) lµ ph−¬ng ph¸p trong ®ã gi¸o viªn ®Æt
ra c©u hái ®Ó häc sinh tr¶ lêi, hoÆc häc sinh cã thÓ tranh luËn víi nhau vµ víi c¶
gi¸o viªn, qua ®ã häc sinh lÜnh héi ®−îc néi dung bµi häc. Ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ
®−îc dïng trong mäi bµi, mäi qu¸ tr×nh d¹y häc m«n GDCD. Nh−ng ®Ó ®¹t ®−îc
hiÖu qu¶ cao, gi¸o viªn cÇn nªu ra c©u hái râ rµng, võa søc víi häc sinh, nh»m vµo
nh÷ng vÊn ®Ò cã ý nghÜa víi thùc tiÔn gÇn gòi víi ng−êi häc, ph¸t triÓn t− duy cña
c¸c em. §Æc biÖt ph−¬ng ph¸p nµy cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc khi gi¸o viªn yªu cÇu häc
sinh ph¶i ph©n biÖt, so s¸nh nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh lý luËn hoÆc hiÖn t−îng thùc tiÔn
nh»m kh¾c s©u kiÕn thøc. VÝ dô, Khi d¹y bµi 2: “Hµng ho¸ - TiÒn tÖ – ThÞ tr−êng”
cã thÓ nªu nhiÒu c©u hái vÊn ®¸p hÊp dÉn nh− sau: Hµng ho¸ vµ s¶n phÈm cña lao
®éng cã ®«ng nhÊt víi nhau kh«ng? V× sao? HoÆc hµng ho¸ vËt thÓ vµ hµng hãa
dÞch vô gièng vµ kh¸c nhau ë chç nµo? hoÆc T¹i sao nãi hµng ho¸ lµ sù thèng nhÊt
- 6 -
cña hai thuéc tÝnh gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ ?... Tuy nhiªn, nÕu qu¸ l¹m dông
ph−¬ng ph¸p vÊn ®¸p còng sÏ g©y cho häc sinh c¶m gi¸c c¨ng th¼ng mÖt mái. V×
vËy, gi¸o viªn ph¶i lµm thÕ nµo sau khi kÕt thóc mçi cuéc vÊn ®¸p (®µm tho¹i) häc
sinh lÜnh héi ®−îc tri thøc míi víi niÒm vui cña sù kh¸m ph¸ vµ tr−ëng thµnh thªm
mét b−íc vÒ n¨ng lùc t− duy l«gÝc, s¸ng t¹o.
b. Ph−¬ng ph¸p ho¹t ®éng nhãm: Lµ ph−¬ng ph¸p chia nhãm häc thµnh tõng
nhãm nhá, ®−îc giao cïng nhiÖm vô hay nh÷ng nhiÖm vô kh¸c nhau. Trong nhãm
nhá c¸c thµnh viªn ®Òu ph¶i lµm viÖc tÝch cùc vµ gióp ®ì lÉn nhau cïng gi¶i quyÕt
vÊn ®Ò nªu ra trong kh«ng khÝ thi ®ua víi c¸c nhãm kh¸c. Ph−¬ng ph¸p ho¹t ®éng
nhãm gióp häc sinh chia sÎ kiÕn thøc, kinh nghiÖm cña b¶n th©n vµ cïng nhau x©y
dùng nhËn thøc míi. B»ng c¸ch tr×nh bµy nhøng ®iÒu suy nghÜ, mçi häc sinh cã thÓ
nhËn râ tr×nh ®é hiÓu biÕt cña m×nh vÒ chñ ®Ò nªu ra, thÊy m×nh cÇn ph¶i häc hái
thªm g× ë b¹n. Nh− vËy, bµi häc trë thµnh qu¸ tr×nh häc sinh häc hái lÉn nhau chø
kh«ng ph¶i qu¸ tr×nh tiÕp nhËn tri thøc mét c¸ch thô ®éng tõ gi¸o viªn.
§Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ph−¬ng ph¸p ho¹t ®éng nhãm, gi¸o viªn cÇn ph¶i
cã n¨ng lùc tæ chøc vµ chuÈn bÞ chu ®¸o vÒ nh÷ng ph−¬ng tiÖn d¹y häc cÇn thiÕt
nh− giÊy khæ to, bót d¹, kÑp giÊy… nh−ng ®iÒu quan träng h¬n c¶ lµ chó träng rÌn
luyÖn cho häc sinh thãi quen vµ kü n¨ng lµm viÖc theo nhãm. §Ó ho¹t ®éng nhãm
m¹ng l¹i hiÖu qu¶ cao, häc sinh ph¶i biÕt c¸ch l»ng nghe lÉn nhau, biÕt c¸ch tr×nh
bµy vµ b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh, biÕt phèi hîp cïng nhau hoµn thµnh nhiÖm vô
chung, biÕt c¸ch gi¶i quyÕt víi nh÷ng bÊt ®ång, vv… ChÝnh v× vËy, kÜ n¨ng lµm viÖc
nhãm cña häc sinh võ lµ diÒu kiÖn, lµ ph−¬ng tiÖn vµ lµ mét tronh nh÷ng môc tiªu
häc tËp.
VÊn ®Ò ®−a ra th¶o luËn nhãm còng ph¶i lùa chän rÊt cÈn thËn, ph¶i lµ nh÷ng
vÊn ®Ò cã tÝnh hÖ thèng, tæng hîp vµ ®−îc nh×n nhËn, ph¸t hiÖn tõ nhiÒu gãc ®é
kh¸c nhau ; hoÆc lµ nh÷ng vÊn ®Ò cña ®êi sèng hiÖn thùc ®−îc ngiÒu ng−íi quan
t©m, gÇn g÷i víi häc sinh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®ßi hái häc sinh ph¶i liªn hÖ víi
quyÒn lîi vµ nghÜa vô c«ng d©n cña m×nh. VÝ dô, Khi d¹y bµi 2:” Hµng ho¸ - TiÒn
tÖ – Thi tr−êng”, gi¸o viªn cã thÓ ®−a ra mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn ph−¬ng
ph¸p ho¹t ®éng nhãm nh−: Em hy cho biÕt cã thÓ tr×nh bµy sù ph¸t triÓn cña c¸c
h×nh th¸i gi¸ trÞ dÉn ®Õn sù ra ®êi cña tiÒn tÖ, c¸c chøc n¨ng cña tiÒn tÖ kh¸c víi
- 7 -
trËt tù mµ SGK ® tr×nh bµy ®−îc kh«ng?v× sao? HoÆc C«ng d©n cÇn ph¶i sö dông
tiÒn nh− thÕ nµo ®Ó gãp phÇn lµm t¨ng møc l−u th«ng tiÒn tÖ cña x héi, h¹n chÕ
l¹m ph¸t?
Ph−¬ng ph¸p ho¹t ®éng nhãm kh«ng chØ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña
häc sinh mµ cßn cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc rÌn luyÖn n¨ng lùc hîp t¸c gi÷a
c¸c thµnh viªn ®Ó cïng häc tËp vµ lao ®éng trong t−¬ng lai. Tuy nhiªn, nÕu häc sinh
kh«ng ®ù¬c chuÈn bÞ chu ®¸o vµ gi¸o viªn tæ chøc líp häc kh«ng tèt sÏ dÉn ®Õn
viÖc th¶o luËn nhãm mang tÝnh h×nh thøc, mÊt thêi gian mµ hiÖu qu¶ häc tËp kh«ng
cao.
c. Ph−¬ng ph¸p ®éng no: Lµ ph−¬ng ph¸p gi¸o viªn ®−a ra mét hÖ thèng
th«ng tin lµm tiÒn ®Ò cho buæi th¶o luËn, gióp häc sinh trong kho¶ng thêi gian ng¾n
n¶y sinh ®−îc nhiÒu ý t−ëng, nhiÒu gi¶ ®Þnh vÒ mét vÊn ®Ò nªu ra. Ph−¬ng ph¸p nµy
kÝch lÖ häc sinh ph¸t huy ®−îc tèi ®a tÝnh tÝch cùc, t− duy s¸ng t¹o mét c¸ch ®a
d¹ng, phong phó, qua ®ã häc sinh lÜnh héi ®−îc tri thøc toµn diÖn vµ s©u s¾c.
Ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ vËn dông hiÖu qu¶ ë hÇu hÕt c¸c bµi häc cña m«n
GDCD, ®Æc biÖt lµ ë nh÷ng líp mµ häc sinh cã tr×nh ®é kh¸, cã tinh thÇn ham hiÓu
biÕt vµ tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn. Nh÷ng vÊn ®Ò häc tËp nªu ra khi sö dông ph−¬ng
ph¸p ®éng no ph¶i cã nh÷ng vÊn ®Ò më, cã thÓ khia th¸c ®−îc nhiÒu ý kiÕn do
c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau, h¬n n÷a ph¶i lµ nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh thêi sù trong cuéc
sèng mµ häc sinh quan t©m. VÝ dô khi d¹y môc “ThÞ tr−êng lµ g× ? ”trong bµi
“Hµng ho¸ - TiÒn tÖ – thÞ tr−êng” gi¸o viªn cã thÓ nªu vÊn ®Ò: Em cã nhËn xÐt g×
vÒ thÞ tr−êng qua hai bøc ¶nh: Chî næi ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ mét phiªn
giao dÞch tai sµn chøng kho¸n ë Hµ Néi? Sau khi häc sinh ph¸t biÓu, gi¸o viªn hÖ
thèng ho¸ c¸c ý kiÕn cña häc sinh theo mét trËn tù l«gÝc nh»m lµm râ kh¸i niÖm thÞ
tr−êng, c¸c nh©n tè c¬ b¶n cña thÞ tr−êng vµ sù ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng tõ thÊp lªn
cao (tõ thÞ tr−êng h÷u h×nh, gi¶n ®¬n ®Õn thÞ tr−êng v« h×nh, m«i giíi trung gian…).
§Ó ph−¬ng ph¸p ®éng no cã hiÖu qu¶ gi¸o viªn kh«ng chØ chó ý sö dông
nh÷ng biÖn ph¸p nh»m kÝch thÝch høng thó, say mª t×m hiÓu vÊn ®Ò cña häc sinh mµ
cßn cÇn chó ý rÌn luyÖn cho häc sinh ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn vÇn ®Ò, kÜ n¨ng ph©n
lo¹i ý kiÕn, s¾p xÕp néi dung häc tËp theo mét trËt tù l«gÝc chÆt chÏ víi tÝnh kh¸i
qu¸t cao.
- 8 -
III. KÕt luËn.
Qua viÖc nghiªn cøu viÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD ë THPT
cã ý nghÜa lý luËn vµ ý nghÜa thùc tiÔn rÊt lín cho gi¸o viªn dËy m«n GDCD. V× ®ã
chÝnh lµ c¬ së cho gi¸o viªn tù t×m tßi, tù nghiªn cøu t×m ra nh÷ng ph−¬ng ph¸p phï
hîp nhÊt ®Ó ¸p dông cho tõng bµi häc cô thÓ cã hiÖu qu¶ cao.Tµi liÖu tham kh¶o:

1. Tµi liÖu båi d−ìng m«n GDCD.
2. S¸ch gi¸o khoa GDCD líp 10.
3. S¸ch gi¸o khoa GDCD líp 11.
4. S¸ch gi¸o viªn GDCD líp 10.
5. S¸ch gi¸o viªn GDCD líp 11