SÓNG DỪNG

Tan Phong Nguyen Trai A1 BRVT 01696546121
Câu 12*: Một sợi dõy dài 0,4m, một đầu gắn vào cầu rung,
đầu kia treo trờn đĩa cõn rồi vắt qua rũng rọc. Cầu rung với tần
số 60Hz, ta thấy dây rung thành một múi. Vận tốc truyền trên
dây là bao nhiêu? Để dây rung thành 3 múi lực căng thay đổi
như thế nào?
A. V = 48m/s; lực căng giảm đi 9 lần.
B. C. V = 48m/s; lực căng giảm đi 3 lần.
C. V = 4,8m/s; lực căng giảm đi 9 lần.
D. D. V = 4,8m/s; lực căng giảm đi 3 lần.
Câu 13.Người ta làm thí nghiệm về sóng dừng âm trong một
cái ống dài 0,825m chứa đầy không khí ở áp suất thường.
Trong 3 trường hợp: (1) ống bịt kín một đầu; (2) ống bịt kín
hai đầu; và ống để hở hai đầu; Trường hợp nào sóng dừng âm
có tần số thấp nhất; tần số ấy bằng bao nhiêu? Cho biết vận tốc
truyền âm trong không khí là 330m/s.
A. Trường hợp (1), f = 75Hz. B. Trường hợp (2), f = 100Hz.
C. Trường hợp (3), f = 125Hz. D. Trường hợp (1), f = 100Hz
Câu 14: Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có tần số
f=50(Hz). Khoảng cách giữa 3 nút sóng liên tiếp là 30(cm).
Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A.15(m/s).
B.10(m/s) C.5(m/s).
D.20(m/s).
Câu 15: Một sợi dây đàn hồi OM = 90 cm có hai đầu cố định.
Khi được kích thích thì trên dây có sóng dừng với 3 bó sóng.
Biện độ tại bụng sóng là 3 cm. Tại điểm N trên dây gần O nhất
có biên độ dao động là 1,5 cm . ON có giá trị là :

Câu 1: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm rung với tần số 50 H Z
trên dây tạo thành sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, hai
đầu là 2 nút sóng . Vận tốc sóng trên dây là:
A. v = 12 cm/s
B. v = 60 cm/s
C. v = 75 cm/s
D. v = 15 m/s
Câu 2: Khi có sóng dừng trên một dây AB thì thấy trên dây
có 7 nút (A và B trên là nút). Tần số sóng là 42Hz. Với dây
AB và vận tốc truyền sóng như trên, muốn trên dây có 5 nút
(A và B cũng đều là nút) thì tần số phải là:
A.30Hz
B.28Hz C.58,8Hz D. 63Hz
Câu 3: Dây đàn chiều dài 80cm phát ra có tần số 12Hz.
Quan sát dây đàn ta thấy có 3 nút và 2 bụng. Vận tốc truyền
sóng trên dây đàn là:
A.V=1,6m/s B.V = 7,68m/s C.V = 5,48m/s D.V = 9,6m/s
Câu 4: Một sợi dây dài 1,2m. Một đầu gắn vào cầu rung,
đầu kia tự động năng. Đặt cầu rung thẳng đứng để dây thõng
xuống, khi cầu rung với tần số f = 24Hz thì trên dây hình
thành một hệ sóng dừng. Ta thấy trên dây chỉ có 1 bó sóng.
Vận tốc truyền sóng trên dây là bao nhiêu? Để trên dây có 3
bó sóng thì cho cầu rung với tần số là bao nhiêu?
A. V = 9,6m/s, f’ = 10Hz B. V = 57,6m/s, f’ = 70,875Hz
C. V = 38,4m/s, f’ = 56Hz D. V = 5,76m/s, f’ = 7,08Hz
Câu 5.Một dây AB dài 1,80m căng thẳng nằm ngang, đầu B
cố định, đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. Khi bản
rung hoạt động, người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6
bó sóng, với A xem như một nút. Tính bước sóng và vận tốc
truyền sóng trên dây AB.
a. λ = 0,30m; v = 30m/s b. λ = 0,30m; v = 60m/s
c. λ = 0,60m; v = 60m/s d. λ = 0,60m; v = 120m/s
Câu 6. Hai người đứng cách nhau 4m và quay một sợi dây
nằm giữa họ. Hỏi bước sóng lớn nhất của sóng dừng mà hai
người có thể tạo nên là bao nhiêu?
A. 16m
B. 8m
C. 4m
D. 2m
Câu 7 .Một dây đàn có chiều dài L được giữ cố định ở hai đầu.
Hỏi âm do dây phát ra có bước sóng dài bằng bao nhiêu?
A. L/4
B. L/2
C. L
D. 2L
Câu 8. Hai bước sóng cộng hưởng lớn nhất của một ống có
chiều dài L, một đầu hở, và đầu kia kín là bao nhiêu?
A. 4L, 4L/3 B. 2L, L C. L, L/2 D. 4L, 2L
Câu 9. Hai bước sóng cộng hưởng lớn nhất của một ống
chiều dài L, hai đầu hở là bao nhiêu?
A. 4L, 4L/3 B. 2L, L C. L, L/2 D. 4L, 2L
Câu 10. Hai sóng chạy có vận tốc 750 m/s truyền ngược
chiều nhau và giao thoa nhau tạo thành sóng dừng. Khoảng
cách từ nút thứ N đến nút thứ N + 4 bằng 6 m. Tần số các
sóng chạy bằng
A. 100Hz B. 250Hz C. 125Hz D.500Hz
Câu 11. Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây
đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy
ngoài 2 đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây
không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp
sợi dây duỗi thẳng là 0,05s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 12 m/s.
B. 8 m/s.
C. 16 m/s.
D. 4 m/s.
A. 4m/s
B. 6m/s
C. 8m/s
D. 10m/s

A. 10 cm

B. 5 cm

C. 5 2 cm

D.

7,5 cm
Câu 16. Một dây cao su một đầu cố định, một đầu gắn âm thoa
dao động với tần số f. Dây dài 2m và vận tốc sóng truyền trên
dây là 20m/s. Muốn dây rung thành một bó sóng thì f có giá trị

A. 5Hz
B.20Hz
C.100Hz
D.25Hz
Câu 17. Một sợi dây MN dài 2,25m có đầu M gắn chặt và đầu
N gắn vào một âm thoa có tần số dao động f=20Hz. Biết vận
tốc truyền sóng trên dây là 20m/s. Cho âm thoa dao động thì
trên dây
A. có sóng dừng và 5 bụng, 6 nút
B. có sóng dừng và 5 bụng, 5 nút
C. có sóng dừng và 6 bụng, 6 nút
D. không có sóng dừng
Câu 18. Dây AB=40cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có
sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B),biết BM=14cm.
Tổng số bụng trên dây AB là
A. 10
B. 8
C. 12
D. 14
Câu 19. Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau
75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau
nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần
số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là
A. 100Hz B. 125Hz
C. 75Hz
D. 50Hz

1

f’= 10 Hz 3 D. D. B. Một dây AB dài 90 cm có đầu B thả tự do. đầu B cố định. kết quả khác Câu 24. Muốn dây rung thành một bó sóng thì f có giá trị là A. 13. 40 m/s B. f’=12Hz C. 25Hz D. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. 45 m/s B. v=7. V = 10m / s 2 .6 m/s B. λ = 40cm. v= 28 m/s. M là một bụng sóng còn N là một nút sóng. 30 m/s D. tần số f = 25Hz. λ = 20cm.2m/s B. λ =3. Một sợi dây l=1m được cố định đầu A còn đầu B để hở. 5Hz Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 29.100m/s C. trên dây có 4 múi nguyên. 9.4 m/s D. v= 25 m/s.02 s.1 m/s Câu 26. 60 m/s A. 55 m/s D. V = 1m / s C. Một dây cao su một đầu cố định. 20 m/s C. V = 500cm / s B. 50 m/s C.5cm / s D. Một dây đàn hồi AB = 60cm có đầu B cố định.05cm B. Khi âm thoa rung. Vận tốc truyền sóng trên dây là : A. một đầu gắn âm thoa dao động với tần số f. Vận tốc truyền sóng trên dây là : A.22cm C. MN=63cm. λ =36cm. 9. λ = 40cm. Dây dài 2m và vận tốc sóng truyền trên dây là 20m/s.16nút D.90 cm D. Tìm f’. 20Hz C.6cm. 19. 20bụng. Câu 29: Bước sóng và vận tốc truyền trên dây có giá trị nào sau đây? A. Người ta đếm được từ A đến B có 5 nút. Tạo ở đầu A một dao động điều hòa ngang có tần số 100 Hz ta có sóng dừng. Trên dây thấy hình thành 5 bó sóng mà A và B là các nút. Chọn câu đúng . tần số của sóng f=20Hz. v=72cm/s D. V = 0. λ =3. λ =36cm. đầu A gắn với một nhánh của âm thoa đang dao động với tần số 500Hz.67cm B. 15bụng. Khi âm thoa rung. dao động với bước sóng bằng bao nhiêu để có 15 bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng của sợi dây? A. 10bụng.05cm D. 300m/s D. 6nút B. v=7. 12. Một sợi dây l=1m được cố định đầu A còn đầu B để hở.SÓNG DỪNG Tan Phong Nguyen Trai A1 BRVT 01696546121 Câu 20: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định .6cm. 100Hz B. trên dây có sóng dừng tạo trên dây 3 múi. kết quả khác Câu 23. 9.2m/s Câu 25. C. vận tốc truyền sóng v = 5m/s. 22. 62 m/s Câu 27. λ = 20cm. đầu A gắn vào một âm thoa dao động với chu kỳ 0. Vận tốc truyền sóng trên dây là : Câu 30: Khi thay đổi tần số rung đến giá trị f’ người ta thấy sóng dừng trên dây chỉ còn 3 bó. dao động với bước sóng bằng bao nhiêu để có 10 nút trong hình ảnh sóng dừng của sợi dây? A. Có bao nhiêu nút và bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng trên: A. Dây đàn có chiều dài 8Ocm phát ra âm có tần số 12 Hz. Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng. v=20 m/s.150m/s B. Một sợi dây l = 1m được cố định ở 2 đầu AB dao động với tần số 50Hz. 5bụng. đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số f=50 Hz. đầu B cố định. 26. 11nút C.200m/s Câu 28. Bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây là A. Chọn câu đúng. 30 Một dây AB dài l = 1m. đầu A cho dao động với biên độ 1cm. 21nút Câu 22. trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. v=72cm/s C.Một dây căng nằm ngang AB dài 2m. A.8 cm C. v=15 m/s. 10 m/s C. Biết trong khoảng MN có 3 bụng sóng. 21. Câu 21. Trên dây xảy ra sóng dừng và người ta quan sát được trên dây có tất cả 3 nút. Vận tốc truyền sóng trên dây có giá trị bao nhiêu? A. f’=60Hz B. f’=15Hz Câu 31.