P. 1
Bai Tap Trac Nghiem Song Dung

Bai Tap Trac Nghiem Song Dung

|Views: 216|Likes:
Được xuất bản bởivipangel202

More info:

Published by: vipangel202 on Jul 30, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2012

pdf

text

original

SÓNG DỪNG Tan Phong Nguyen Trai A1 BRVT 01696546121

Cu 1! Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm rung với tần số 50 HZ
trên dây tạ thành s!ng d"ng #n đ$nh với % &'ng s!ng( h)i
đầu *à + n,t s!ng - ./n tốc s!ng trên dây *à0
A" v 1 2+ cm3s B" v 1 60 cm3s
C" v 1 45 cm3s D" v 1 25 m3s
Cu 2! 5hi c! s!ng d"ng trên một dây 67 th8 th9y trên dây
c! 4 n,t :6 và 7 trên *à n,t;- <ần số s!ng *à %+H=- .ới dây
67 và v/n tốc truy>n s!ng nh? trên( muốn trên dây c! 5 n,t
:6 và 7 c@ng đ>u *à n,t; th8 tần số AhBi *à0
6-C0H= 7-+DH= E-5D(DH= F- 6CH=
Cu #! Fây đàn chi>u dài D0cm AhGt r) c! tần số 2+H=-
Hu)n sGt dây đàn t) th9y c! C n,t và + &'ng- ./n tốc truy>n
s!ng trên dây đàn *à0
6-.12(6m3s 7-. 1 4(6Dm3s E-. 1 5(%Dm3s F-. 1 I(6m3s
Cu 4! Một sợi dây dài 2(+m- Một đầu gJn và cầu rung(
đầu Ki) tL động nMng- NOt cầu rung thPng đQng đR dây thSng
Tuống( Khi cầu rung với tần số U 1 +%H= th8 trên dây h8nh
thành một hV s!ng d"ng- <) th9y trên dây chW c! 2 &! s!ng-
./n tốc truy>n s!ng trên dây *à &) nhiêuX NR trên dây c! C
&! s!ng th8 ch cầu rung với tần số *à &) nhiêuX
6- . 1 I(6m3s( UY 1 20H= 7- . 1 54(6m3s( UY 1 40(D45H=
E- . 1 CD(%m3s( UY 1 56H= F- . 1 5(46m3s( UY 1 4(0DH=
Cu 5"Một dây 67 dài 2(D0m cMng thPng nZm ng)ng( đầu 7
cố đ$nh( đầu 6 gJn và một &Bn rung tần số 200H=- 5hi &Bn
rung hạt động( ng?[i t) th9y trên dây c! s!ng d"ng gồm 6
&! s!ng( với 6 T\m nh? một n,t- <]nh &?ớc s!ng và v/n tốc
truy>n s!ng trên dây 67-
)- λ 1 0(C0m^ v 1 C0m3s &- λ 1 0(C0m^ v 1 60m3s
c- λ 1 0(60m^ v 1 60m3s d- λ 1 0(60m^ v 1 2+0m3s
Cu 6" H)i ng?[i đQng cGch nh)u %m và _u)y một sợi dây
nZm gi`) ha- Hbi &?ớc s!ng *ớn nh9t cc) s!ng d"ng mà h)i
ng?[i c! thR tạ nên *à &) nhiêuX
6- 26m 7- Dm E- %m F- +m
Cu $ "Một dây đàn c! chi>u dài d đ?ợc gi` cố đ$nh e h)i đầu-
Hbi âm d dây AhGt r) c! &?ớc s!ng dài &Zng &) nhiêuX
6- d3% 7- d3+ E- d F- +d
Cu %" H)i &?ớc s!ng cộng h?eng *ớn nh9t cc) một ống c!
chi>u dài d( một đầu he( và đầu Ki) K]n *à &) nhiêuX
6- %d( %d3C 7- +d( d E- d( d3+ F- %d( +d
Cu 9" H)i &?ớc s!ng cộng h?eng *ớn nh9t cc) một ống
chi>u dài d( h)i đầu he *à &) nhiêuX
6- %d( %d3C 7- +d( d E- d( d3+ F- %d( +d
Cu 20- H)i s!ng chạy c! v/n tốc 450 m3s truy>n ng?ợc
chi>u nh)u và gi) th) nh)u tạ thành s!ng d"ng- 5hBng
cGch t" n,t thQ f đgn n,t thQ f h % &Zng 6 m- <ần số cGc
s!ng chạy &Zng
6- 200H= 7- +50H= E- 2+5H= F-500H=
Cu 22" <rng th] nghiVm v> s!ng d"ng trên một sợi dây
đàn hồi dài 2(+m với h)i đầu cố đ$nh( ng?[i t) _u)n sGt th9y
ngài + đầu dây cố đ$nh cin c! h)i điRm KhGc trên dây
Khjng d) động- 7igt KhBng th[i gi)n gi`) h)i *ần *iên tigA
sợi dây duki thPng *à 0(05s- <ốc độ truy>n s!ng trên dây *à
A" 2+ m3s- B" D m3s-
C" 26 m3s- D" % m3s-
6- %m3s 7- 6m3s E- Dm3s F- 20m3s
Cu 2+l! Một sợi dSy dài 0(%m( một đầu gJn và cầu rung(
đầu Ki) tr\ tr[n đm) cSn rồi vJt _u) r@ng rac- Eầu rung với tần
số 60H=( t) th9y dây rung thành một m,i- ./n tốc truy>n trên
dây *à &) nhiêuX NR dây rung thành C m,i *Lc cMng th)y đ#i
nh? thg nàX
A. . 1 %Dm3s^ *Lc cMng giBm đi I *ần-
7- E- . 1 %Dm3s^ *Lc cMng giBm đi C *ần-
C. . 1 %(Dm3s^ *Lc cMng giBm đi I *ần-
F- F- . 1 %(Dm3s^ *Lc cMng giBm đi C *ần-
Cu 2C"fg?[i t) *àm th] nghiVm v> s!ng d"ng âm trng một
cGi ống dài 0(D+5m chQ) đầy Khjng Kh] e GA su9t th?[ng-
<rng C tr?[ng hợA0 :2; ống &$t K]n một đầu^ :+; ống &$t K]n
h)i đầu^ và ống đR he h)i đầu^ <r?[ng hợA nà s!ng d"ng âm
c! tần số th9A nh9t^ tần số 9y &Zng &) nhiêuX Eh &igt v/n tốc
truy>n âm trng Khjng Kh] *à CC0m3s-
6- <r?[ng hợA :2;( U 1 45H=- 7- <r?[ng hợA :+;( U 1 200H=-
E- <r?[ng hợA :C;( U 1 2+5H=- F- <r?[ng hợA :2;( U 1 200H=
Cu 140 n!ng d"ng trên một sợi dây đàn hồi c! tần số
U150:H=;- 5hBng cGch gi`) C n,t s!ng *iên tigA *à C0:cm;-
./n tốc truy>n s!ng trên dây *à0
6-25:m3s;- 7-20:m3s; E-5:m3s;- F-+0:m3s;-
Cu 15! Một sợi dây đàn hồi oM 1 I0 cm c! h)i đầu cố đ$nh-
5hi đ?ợc K]ch th]ch th8 trên dây c! s!ng d"ng với C &! s!ng-
7iVn độ tại &'ng s!ng *à C cm- <ại điRm f trên dây gần o nh9t
c! &iên độ d) động *à 2(5 cm - of c! giG tr$ *à 0
6- 20 cm 7- 5 cm E- cm + 5 F-
4(5 cm
Cu 16" Một dây c) su một đầu cố đ$nh( một đầu gJn âm th)
d) động với tần số U- Fây dài +m và v/n tốc s!ng truy>n trên
dây *à +0m3s- Muốn dây rung thành một &! s!ng th8 U c! giG tr$
*à A. 5H= B.+0H= C.200H= D.+5H=
Cu 1$" Một sợi dây Mf dài +(+5m c! đầu M gJn chOt và đầu
f gJn và một âm th) c! tần số d) động U1+0H=- 7igt v/n
tốc truy>n s!ng trên dây *à +0m3s- Eh âm th) d) động th8
trên dây
A. c! s!ng d"ng và 5 &'ng( 6 n,t
B. c! s!ng d"ng và 5 &'ng( 5 n,t
C. c! s!ng d"ng và 6 &'ng( 6 n,t
D. Khjng c! s!ng d"ng
Cu 1%" Fây 671%0cm cMng ng)ng( + đầu cố đ$nh( Khi c!
s!ng d"ng th8 tại M *à &'ng thQ % :KR t" 7;(&igt 7M12%cm-
<#ng số &'ng trên dây 67 *à
A. 20 B. D C. 2+ D. 2%
Cu 19" Một sợi dây cMng gi`) h)i điRm cố đ$nh cGch nh)u
45cm- fg?[i t) tạ s!ng d"ng trên dây- H)i tần số gần nh)u
nh9t cpng tạ r) s!ng d"ng trên dây *à 250H= và +00H=- <ần
số nhb nh9t tạ r) s!ng d"ng trên dây đ! *à
A. 200H= B. 2+5H= C. 45H= D. 50H=
2
SÓNG DỪNG Tan Phong Nguyen Trai A1 BRVT 01696546121
Cu 20! Một dây đàn hồi 67 dài 60 cm c! đầu 7 cố đ$nh (
đầu 6 mJc và một nhGnh âm th) đ)ng d) động với tần
số U150 H=- 5hi âm th) rung( trên dây c! s!ng d"ng với C
&'ng s!ng- ./n tốc truy>n s!ng trên dây *à 0
6- v125 m3s- 7- v1 +D m3s- E- v1 +5 m3s- F- v1+0 m3s-
Cu 21" Một sợi dây l 1 2m đ?ợc cố đ$nh e + đầu 67 d)
động với tần số 50H=( v/n tốc truy>n s!ng v 1 5m3s- E! &)
nhiêu n,t và &'ng s!ng trng h8nh Bnh s!ng d"ng trên0
A- 5&'ng^ 6n,t B- 20&'ng^ 22n,t
C- 25&'ng^26n,t D- +0&'ng^ +2n,t
Cu 22" Một sợi dây l12m đ?ợc cố đ$nh đầu 6 cin đầu 7 đR
he( d) động với &?ớc s!ng &Zng &) nhiêu đR c! 20 n,t
trng h8nh Bnh s!ng d"ng cc) sợi dâyX
A- +2(05cm B- ++(++cm
C" 2I(05cm D- Kgt _uB KhGc
Cu 2#" Một sợi dây l12m đ?ợc cố đ$nh đầu 6 cin đầu 7
đR he( d) động với &?ớc s!ng &Zng &) nhiêu đR c! 25
&'ng s!ng trng h8nh Bnh s!ng d"ng cc) sợi dâyX
A- +6(64cm B- 2C(D cm C- 2+(I0 cm D- Kgt _uB KhGc
Cu 24" <rên một sợi dây đàn hồi cMng ng)ng c! s!ng d"ng(
M *à một &'ng s!ng cin f *à một n,t s!ng- 7igt trng
KhBng Mf c! C &'ng s!ng( Mf16Ccm( tần số cc) s!ng
U1+0H=- 7?ớc s!ng và v/n tốc truy>n s!ng trên dây *à
A- λ 1C6cm^ v14(+m3s B" λ 1C(6cm^ v14+cm3s
C" λ 1C6cm^ v14+cm3s D-
λ 1C(6cm^ v14(+m3s
Cu 25" Ehan câu đ,ng- Fây đàn c! chi>u dài Docm AhGt r)
âm c! tần số 2+ H=- <rên dây TBy r) s!ng d"ng và ng?[i t)
_u)n sGt đ?ợc trên dây c! t9t cB C n,t- ./n tốc truy>n s!ng
trên dây *à 0
A- I(6 m3& B- 20 m3s C- I(% m3s D- I(2 m3s
Cu 26" Ehan câu đ,ng -Một dây cMng nZm ng)ng 67 dài
+m( đầu 7 cố đ$nh( đầu 6 gJn và một âm th) d) động với
chu Kq 0(0+ s- fg?[i t) đgm đ?ợc t" 6 đgn 7 c! 5 n,t- ./n
tốc truy>n s!ng trên dây *à 0
A- %5 m3s B- 50 m3s C- 55 m3s D- 6+ m3s
Cu 2$" Một dây đàn hồi 67 1 60cm c! đầu 7 cố đ$nh( đầu
6 gJn với một nhGnh cc) âm th) đ)ng d) động với tần số
500H=- 5hi âm th) rung( trên dây c! s!ng d"ng tạ trên dây
C m,i- ./n tốc truy>n s!ng trên dây *à
A"250m3s B-200m3s C- C00m3s D-+00m3s
Cu 2%" Một dây c) su một đầu cố đ$nh( một đầu gJn âm
th) d) động với tần số U- Fây dài +m và v/n tốc s!ng
truy>n trên dây *à +0m3s- Muốn dây rung thành một &! s!ng
th8 U c! giG tr$ *à
A" 200H= B" +0H= C" +5H= D" 5H=
D'ng () *i+n &au ,- .r/ 01i 2u 293 #0
Một dây 67 dài * 1 2m( đầu 7 cố đ$nh( đầu 6 ch d) động
với &iên độ 2cm( tần số U 1 +5H=- <rên dây th9y h8nh thành 5
&! s!ng mà 6 và 7 *à cGc n,t-
Cu 29! 7?ớc s!ng và v/n tốc truy>n trên dây c! giG tr$ nà
s)u đâyX
6- +0 ( 500 3 cm V cm s λ = = 7- %0 ( 2 3 cm V m s λ = =
E- +0 ( 0( 5 3 cm V cm s λ = = F- %0 ( 20 3 cm V m s λ = =
Cu #0! 5hi th)y đ#i tần số rung đgn giG tr$ UY ng?[i t) th9y
s!ng d"ng trên dây chW cin C &!- <8m UY-
6- UY160H= 7- UY12+H= E- UY1
20
C
H= F- UY125H=
Cu #1" Một dây 67 dài I0 cm c! đầu 7 th)r tL d- <ạ e đầu
6 một d) động đi>u hi) ng)ng c! tần số 200 H= t) c! s!ng
d"ng( trên dây c! % m,i nguyên- ./n tốc truy>n s!ng trên dây
c! giG tr$ &) nhiêuX
A" %0 m3s B" +0 m3s C" C0 m3s D" 60 m3s
+

Tìm f’. kết quả khác Câu 23. dao động với bước sóng bằng bao nhiêu để có 10 nút trong hình ảnh sóng dừng của sợi dây? A.150m/s B. trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. MN=63cm. 25Hz D.16nút D. 12. 60 m/s 2 . B. v=15 m/s. 30 Một dây AB dài l = 1m. kết quả khác Câu 24. một đầu gắn âm thoa dao động với tần số f. 20bụng. tần số của sóng f=20Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là : A. Dây dài 2m và vận tốc sóng truyền trên dây là 20m/s. 15bụng.05cm D. Một dây đàn hồi AB = 60cm có đầu B cố định. 11nút C. đầu B cố định. Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng. Chọn câu đúng. Tạo ở đầu A một dao động điều hòa ngang có tần số 100 Hz ta có sóng dừng. Trên dây xảy ra sóng dừng và người ta quan sát được trên dây có tất cả 3 nút. D. đầu B cố định. Có bao nhiêu nút và bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng trên: A. v= 28 m/s. Vận tốc truyền sóng trên dây là : A. 40 m/s B. Một sợi dây l = 1m được cố định ở 2 đầu AB dao động với tần số 50Hz. 22. Trên dây thấy hình thành 5 bó sóng mà A và B là các nút. V = 1m / s C. λ = 20cm. 45 m/s B. λ =3. 5bụng. λ = 40cm. 300m/s D. 9. trên dây có sóng dừng tạo trên dây 3 múi. 5Hz Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 29. 20Hz C. v= 25 m/s. 26. 10bụng. đầu A cho dao động với biên độ 1cm. Một sợi dây l=1m được cố định đầu A còn đầu B để hở. λ = 20cm. trên dây có 4 múi nguyên. v=72cm/s C. 6nút B. Câu 29: Bước sóng và vận tốc truyền trên dây có giá trị nào sau đây? A.200m/s Câu 28. Vận tốc truyền sóng trên dây là : A. dao động với bước sóng bằng bao nhiêu để có 15 bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng của sợi dây? A. Muốn dây rung thành một bó sóng thì f có giá trị là A. λ = 40cm. M là một bụng sóng còn N là một nút sóng.8 cm C. f’=60Hz B. V = 10m / s 10 Hz 3 D. Một sợi dây l=1m được cố định đầu A còn đầu B để hở. Một dây AB dài 90 cm có đầu B thả tự do. vận tốc truyền sóng v = 5m/s. V = 0. v=7. λ =36cm. Khi âm thoa rung. Một dây cao su một đầu cố định. 10 m/s C. v=20 m/s. v=72cm/s D. 30 m/s D. 21. f’=15Hz Câu 31. 62 m/s Câu 27. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. tần số f = 25Hz. đầu A gắn vào một âm thoa dao động với chu kỳ 0. 21nút Câu 22. Vận tốc truyền sóng trên dây có giá trị bao nhiêu? A. λ =3. λ =36cm. Dây đàn có chiều dài 8Ocm phát ra âm có tần số 12 Hz. Câu 21. V = 500cm / s B.100m/s C. v=7.SÓNG DỪNG Tan Phong Nguyen Trai A1 BRVT 01696546121 Câu 30: Khi thay đổi tần số rung đến giá trị f’ người ta thấy sóng dừng trên dây chỉ còn 3 bó. 100Hz B. đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số f=50 Hz.02 s. Chọn câu đúng . 13. Người ta đếm được từ A đến B có 5 nút. C.5cm / s D.1 m/s Câu 26. 19.2m/s B. 9.90 cm D. đầu A gắn với một nhánh của âm thoa đang dao động với tần số 500Hz.22cm C.6 m/s B.05cm B. 20 m/s C. Khi âm thoa rung. 9. 55 m/s D. Biết trong khoảng MN có 3 bụng sóng.67cm B.Một dây căng nằm ngang AB dài 2m. A. f’= Câu 20: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định .6cm.2m/s Câu 25. 50 m/s C.6cm. Bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây là A. f’=12Hz C.4 m/s D.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->