P. 1
Bao_cao_thu_viec

Bao_cao_thu_viec

|Views: 76|Likes:
Được xuất bản bởibecon91

More info:

Published by: becon91 on Aug 01, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2011

pdf

text

original

MỤC LỤC

MỤC LỤC .............................................................................................................................................. 1
Chương I. Giới thiệu về công ty. ............................................................................................................ 2
1.Thông tin chung. .............................................................................................................................. 2
2.Lĩnh vực hoạt đng ch!nh ................................................................................................................ 2
".Cơ c#u t$ ch%c&nh'n (ự .................................................................................................................... )
Chương II. T*+C T,-.G .................................................................................................................... /
I.0uy t12nh 34n h5ng ........................................................................................................................... /
II..h6ng công việc h7 (ơ c8n 95: ;hi đi 95: th< t=c tại >h?ng ti@> thA 3Bn h5ng c=ng ty
CICDETD.F .................................................................................................................................. 1G
1.Hi 95: hIi JuKn. ......................................................................................................................... 1G
2.Hi 9#y vLn đơn.EKu ;hi đM đMng h5ng..h'n viNn >h?ng ti@> thA 3Bn h5ng ti@n h5nh 95:
I.ET,OCTID. DP QILL .GRi JuK :Ki9&SKT&chuyUn >hBt nhKnhV. Cho *Mng t5u hoWc đại 9X c<K
hMng t5u.Yhi h5ng 9Zn t5u n@u ;h=ng c[ (ự c\ (] đ@n hMng t5u ^đại 9X hMng t5u_ 9#y vLn đơn
(ạch..@u cM (ự c\ (] ;`o h5ng về chanh (RK (Ko cho đ[ng hb> đ7ng&9#y đưbc vLn đơn (ạch thc th=i.
.......................................................................................................................................................... 1G
G.Hi 95: CdD ................................................................................................................................ 1G
".Hi 9#y ;hR t1eng ......................................................................................................................... 1"
III. Yh4ch h5ng ................................................................................................................................. 1"
IC. EIn >hf:. ................................................................................................................................... 1)
III.*2nh th%c thKnh to4n& iều ;iện giKo h5ng ..................................................................................... 1)
IC. CLn tIi ni đAK. .......................................................................................................................... 1g
CI.C4c công ty chuyUn >h4t nhKnh.. ................................................................................................. 1g
CII.C4c ng'n h5ngh .......................................................................................................................... 1g
CIII.*Ii JuKn&CdD ............................................................................................................................ 1g
Chương III. i YIj. Hk lOmT. .......................................................................................................... 1g
I.*cnh th%c thKnh toBn.Hiều ;iện giKo h5ng&CdD ............................................................................. 1g
II.Cề ;h4ch h5ng& thA t1ưZng ............................................................................................................. 1/
III. Cề vLn tIi ni đAK v5 chuyUn >h4t nhKnh. ................................................................................... 1/
IC.0uKn hệ gi6K công ty :n v5 công ty con ..................................................................................... 1o
C.Cề cơ c#u nh'n (ự t1ong >h?ng ti@> thA 3Bn h5ng ......................................................................... 1o
CI.M\i 9iZn hệ gi6K cBc >h?ng. ........................................................................................................ 1o
YjT LOp.h ......................................................................................................................................... 1o
QqD CqD T*r CIsC
Chương I. Giới thiệu về công ty.
1.Thông tin chung.
TNn ti@ng Ciệth Ct.G Tu Cv w*x. Hq yw LqT CzD Cmw CI.zCD.Fl
TNn giKo {Achh CI.zCD.Fl z|Cz.CF| CDMwDO.| ETD.F }DI.T ETDCY
CDMwz.u
TNn vi@t t~th CICDETD.F
HAK chah Y: 2o& đưZng cKo t\c L4ng • *?K Lạc& L= z2& Yhu C=ng nghiệ> Q~c wh€ CBt&
TM Thạch *o5& huyện Thạch Th#t& Tw. *5 .i
Hiện thoạih •" GGgo )o2/ PKTh •" GGgo gg)2
C\n điều 9ệh 21•.ggg.•••.••• đ7ng
TNn ch%ng ;ho4nh C$ >hi@u Công ty c$ >h8n đ4 \> 94t cKo c#> CinKcon‚T
Mệnh gi4h 1•.••• đ7ng
MM ch%ng ;hoBnh CCE
E\ 9ưbng c$ >hi@u đƒng ;X niN: y@th 21.•gg.g•• Cw Lĩnh vực hoạt đng ch!nhh EIn Tu#t&
;inh {oKnh đ4 \> 94t nh'n tạo cKo c#> v5 c4c 9oại vLt 9iệu T'y {ựng ;h4c.
Lô gôh
2.Lĩnh vực hoạt đng
ch!nh
*oạt đng ;inh {oKnh c\t 9„i c<K CICDETD.F 95 (In Tu#t ;inh {oKnh đ4 \> 94t cKo c#> nh'n
tạo th‚o công nghệ đưbc chuyUn giKo đc Juyền t„ hMng Q1‚ton E.w.z ^!_ với t$ng công (u#t
hb> nh#t c<K G {'y chuyền t1Nn 2 t"iệu #2$n%#. EIn >hf: đưbc cung %ng 3…i CICDETD.F
g7: hKi nhM: ch!nhh
- Đá tấm thành phẩm:
† Y!ch thước 1&2 T G: với chiều {8y 1 v5 1&2c:


† Y!ch thước 1&" T G: với chiều {8y 2 v5 Gc:
† Y!ch thước 1&g) T G&G" : với chiều {8y 2 v5 Gc:
- Đá cắt thành phẩm:
† Y!ch thước G•TG•c:‡ "•T"•c:‡ )•T)•c:‡ g•Tg•c: với chiều {8y 1&• v5 1&2c:.
† C4c ;!ch cc t1ung giKn 95 G•Tg•c:‡ "•Tg•c: ceng với chiều {8y t1Nn.HAnh hướng c<K
CICDETD.F 95 9#y Tu#t ;hfu 95: ch< đạo& th‚o đM thA t1ưZng Tu#t ;hfu (] chi@: ˆ)‰ t$ng
gi4 t1A (In >hf: công nghiệ>. H7ng thZi đU tạo đ?n 3fy cho hoạt đng (In Tu#t công nghiệ>&
t„ nƒ: 2•1• CICDETD.F đM đfy :ạnh hoạt đng t1Nn hKi 9ĩnh vực 95 ;inh {oKnh ;hKi th4c&
ch@ 3i@n c4c 9oại ;ho4ng (In v5 3#t đng (In. H'y 95 nh6ng 9ĩnh vực hŠ t1b tạo 1K cung c8u& (]
gM> >h8n :… 1ng 9ĩnh vực (In Tu#t công nghiệ> c<K CICDETD.F.
&.'h(t t"i)n th* t"ư+ng
T$ng gi4 t1A {oKnh thu Tu#t ;hfu nƒ: 2•1• đạt &1,&- t"iệu ./0& tƒng t1ư…ng 2)&o‰ (o với
nƒ: 2••ˆ& t1ong đM tL> t1ung ch< y@u … 3K thA t1ưZng ch!nh 95 Ch'u ‹c& Ch'u MŒ v5 Ch'u
•u& c= thUh
1%# 2223 1%# 2212
Gi( t"*
4T"iệu ./05
T6 7ệ
485
Gi( t"*
4T"iệu ./05
T6 7ệ
485
C*•O q •&o1 G&2" 1&/o )&go
C*•O •O g&/ˆ 2/&2" o&o2 2o&1G
C*•O MŽ "&ˆ1 1ˆ&/2 g&o" 21&o2
C*•O w*I •&1" •&)g •&1G •&"1
C*•O ‹C 12&2/ "ˆ&2" 1G&/o "G&ˆg
T9ng 2:,32 122 &1,&- 122
Cơ c;u th* t"ư+ng <h=n th>o ?hu vực đ*@ 7A n%# 2223
Cơ c;u th* t"ư+ng <h=n th>o ?hu vực đ*@ 7A n%# 2212
:.Cơ c;u t9 chBc,nh=n Cự
@./ơ đD t9 chBc
EFI GH1G I.J1
TKL MICN/TN1O
GPI EFI GH1G
CQ GR1G
MICN/TN1O
ST1 UIVM
/NWT
MICN/TN1
O
CTC' GXu tư vY
?ho(ng CZn Mico
[MICN/TN1O
MI1O
CTC' Ch\ t]c đ]
Miệt 1@# [
/TN1O
MIOT1TM
TT 1ghi^n cBu
vY Bng _`ng
công nghệ #ới [
Ka0
CWC 'Eb TQ1G
GIWM GcC
MICN/TN1O
Ud TNW1
TKef1G
MICN/TN1O
C(c công ty
con
C]c 'hgng,
S@n
'hgng TYi
chớnh [ U\
hoạch
'hgng T9
chBc [ EYnh
Ch!nh
'hgng Ti\<
th* [ S(n hYng
'hgng Mht tư
'hgng GXu tư
'hgng Ui
thuht
'hgng IuZn
7A ch;t 7ưjng
'hgng 'h]<
ch\ [ Gki
ngoại
TQ1G GIWM
GcC
MICN/TN1O
C(c công ty
con
Công ty C'
/TlLO
/TN1O
1hY #]y
/m 1
C(c đơn v*
hạch to(n <h`
thuc
'hgng Mu@
hYng
S@n Iu@n hệ
CG
S@n Tn toYn
Công ty C'
S;t đng CZn
T=n 'hước
1hY #]y
/m 2
mưnng
1ghiền CYng
S@n IL0T
Mn "ng 1hY
#(y
Chương II. TEoC TKP1G
I.Iuy t"pnh q(n hYng
1
2
&
:
-
r
s
t
3
12
11
12
1&
Hơn đWt h5ng c<K Y*
QMT••"••1_ QIn ch5o h5ng
^QMT••"••2_ w1oSo1:K
Invoic‚
^QMT••"••1_ QIn ch5o h5ng
^QMT••"••2_ w1oSo1:K
Invoic‚
*H :uK 34n
Q•ng công vƒn& PKT& T‚9&
F:Ki9.
LC& TT, Ch%ng t„ chuyUn
tiền.
Thông 34o cho ;h4ch h5ng về
việc giKo h5ng.
QMT••"••G‡ QMT••"••"‡
QMT••"••)
Gi#y 34o cM c<K ng'n h5ng
hoWc c4c ch%ng t„ tương
đương.
Lưu h7 (ơ
Ti@> nhLn đơn đWt h5ng c<K
Yh4ch h5ng
Hệ t12nh LH >hN {uyệt Hiều ;iện ch5o h5ng
LiNn hệ ch5o h5ng
cho Y*
Y* ch#> nhLn
U
h

?
h
ô
n
g
H5: >h4n& ;X ;@t
*H hoWc Hơn ch5o
h5ng
Th5nh công
l4c nhLn QLTT hoWc
HY thực hiện *H
Y@t th[c
C
h
ư
@

đ
(
<

B
n
g
U
h
ô
n
g

?
A

?
\
t
udc8u ;h4ch h5ng thực hiện QIo 9•nh
thKnh to4n hoWc HY thực hiện *H
ld nhLn HY giKo h5ng
udc8u Y* thực hiện HY giKo h5ng
l4c nhLn tdto4n (Ku
giKo h5ng
*o5n t#t th< t=c thKnh 9X
hb> đ7ng
GiKo h5ng th‚o HY đ• thoI thuLn
H4> %ng
udc8u Y* tdto4n (Ku giKo h5ng
H4> %ng
C
h
ư
@

đ
(
<

B
n
g
H4> %ng
C
h
ư
@

đ
(
<

B
n
g
1.Tiếp nhận đơn đặt hàng.
[ wh‘ng Y|•l.Y chAu t14ch nhiệ: ti@> nhLn :’i yNu c8u& đơn đWt h5ng c<K ;h4ch h5ng
3•ng SKT& ‚:Ki9& điện thoại.
• Yhi ti@> nhLn yNu c8u c<K ;h4ch h5ng ChuyNn viNn 34n h5ng cM t14ch nhiệ: 95: 1“ c4c
yNu c8u c<K ;h4ch h5ngh (\ 9ưbng& ch<ng 9oại& c4c điều ;iện giKo h5ng& >hương th%c thKnh
to4n& yNu c8u về {Ach v= hLu :•i.
• T1ưZng hb> ;h4ch h5ng yNu c8u 3•ng :iệng& wh‘ng Y|l.Y cM t14ch nhiệ: ghi 9ại to5n
3 yNu c8u c<K ;h4ch h5ng th‚o 3iUu :8u QMT••"••G. Ciệc ghi ch`> như vLy tương đương
với đWt h5ng 3•ng vƒn 3In c<K ;h4ch h5ng.
• ChuyNn viNn 34n h5ng cM t14ch nhiệ: tL> hb> c4c thông tin t12nh 3Kn gi4: đ\c Juy@t đAnh
v5 t1I 9Zi cho ;h4ch h5ng t1ong 1 ng5y 95: việc
• M’i h7 (ơ& t5i 9iệu 9iNn JuKn đ@n việc ti@> nhLn yNu c8u c<K ;h4ch h5ng >hIi đưbc 9L> v5
9ưu th‚o t„ng ;h4ch h5ng. T1ưZng hb> cM ti@> nhLn :”u t„ ;h4ch h5ng wh‘ng Yinh {oKnh
l.Y cM t14ch nhiệ: đ4nh :• (\ cho :”u v5 3Io JuIn :”u t1ước ;hi chuyUn cho c4c 3
>hLn 9iNn JuKn.
2.Trình lãnh đạo phê duyệt
• wh‘ng Y| l.Y t12nh L•nh đạo cha đạo gi4& điều ;iện ch5o h5ng.
3.Lập bản hào hàng
! Cƒn c% cha đạo c<K 3Kn gi4: đ\c ChuyNn viNn 34n h5ng 9L> 3In ch5o h5ng th‚o QMT••"•
•1 đ\i với ;h4ch h5ng t1ong nước& th‚o :”u QMT••"••2 đ\i với c4c ;h4ch h5ng nước
ngo5i.
• QIn ch5o h5ng >hIi đưbc 9•nh đạo Công ty ^Gi4: đ\c hoWc whM GH_ >hN {uyệt t1ước ;hi
gRi cho ;h4ch h5ng.
•T1ưZng hb> ;h4ch h5ng cM yNu c8u thKy đ$i ni {ung QIn ch5o h5ng& wh‘ng Y| l.Y
T‚: T`t& 34o c4o L•nh 9•nh đạo về việc thKy đ$i cho X ;i@n cha đạo.
".#à$ ph%n& '( 'ết h)p đ*ng hoặ +% nhận đơn đặt hàng
ChuyNn viNn >h‘ng ;inh {oKnh cM t14ch nhiệ: th‚o {“i c4c 3In ch5o h5ng cho ;h4ch h5ng&
34o c4o L•nh đạo công ty v5 thực hiện th‚o đ[ng c4c cha đạo đU đi đ@n th\ng nh#t ;X hb>
đ7ng với ;h4ch h5ng
wh‘ng Y| l.Y {ự thIo& T‚: T`t hb> đ7ng t12nh 9•nh đạo Công ty ;X hb> đ7ng.
T1ưZng hb> hb> đ7ng {o ;h4ch h5ng (oạn thIo& wh‘ng ;inh {oKnh Tu#t nhL> ;hfu cM t14ch
nhiệ: (o4t T`t hb> đ7ng t1ước ;hi t12nh L•nh đạo >hN {uyệt
T1ưZng hb> ;h4ch h5ng ;hông yNu c8u ;X hb> đ7ng :5 ;X ch#> nhLn :uK h5ng 3•ng QIn
ch5o h5ng ^QM••"••1_ hoWc w1oSo1:K Invoic‚ ^QM••"••2_& th2 T4c nhLn đM tương đương
với hb> đ7ng :uK 34n ;X gi6K hKi 3Nn.
,. -êu .u 'h%h hàng bảo lãnh th/ hiện h)p đ*ng 0hoặ đi1u 'iện th/ hiện h)p
đ*ng2.
!wh‘ng Y| l.Y cM t14ch nhiệ: yNu c8u ;h4ch h5ng thực hiện 3Io 9•nh thực hiện hb> đ7ng
^hoWc điều ;iện thực hiện hb> đ7ng_ ngKy (Ku ;hi hb> đ7ng hoWc đơn h5ng đưbc ;X.
a)Bán hàng trong nước.
!Cƒn c% điều ;hoIn thKnh to4n ghi t1ong hb> đ7ng& wh‘ng Y| l.Y yNu c8u ;h4ch h5ng
ti@n h5nh c4c th< t=c 3Io 9•nh thKnh to4n 3•ng tiền :Wt hoWc 3•ng 3Io 9•nh ng'n h5ng.
b) Bán hàng xuất khẩu.
•Cƒn c% điều ;hoIn thKnh to4n ghi t1ong hb> đ7ng wh‘ng Y| l.Y yNu c8u ;h4ch h5ng :…
LC& TT,& TT.
3.4% th/ 5iệ bảo lãnh th/ hiện h)p đ*ng6
C4n 3 wh‘ng Y| l.Y >h\i hb> với ;@ to4n ;iU: t1K t!nh T4c thực việc 3Io 9•nh thKnh
to4n thông JuK ch%ng t„ ng'n h5ng t1ước ;hi ti@n h5nh đMng h5ng hoWc đề Tu#t 9•nh đạo
.h5 :4y cho >h`> (In Tu#t th‚o đơn h5ngh
•Q4n h5ng t1ong nướch YiU: t1K t5i ;hoIn t„ ng'n h5ng& u• nhiệ: chi hoWc c4c gi#y tZ 9iNn
JuKn đU T4c thực 1•ng ngưZi :uK đ• thực hiện đ8y đ< nghĩK v=.
[Q4n h5ng Tu#t ;hfuh YiU: t1K ng'n h5ng thông 34o về thư t!n {=ng ^LC_& điện chuyUn tiền
^TT,_.
[EKu ;hi ;h4ch h5ng 95: đ8y đ< c4c th< t=c 3Io 9•nh thực hiện hb> đ7ng. wh‘ng Y| l.Y
95: Q4o c4o 9•nh đạo Công ty cho >h`> thực hiện hb> đ7ng.
•Lưu h7 (ơ nh6ng t5i 9iệu ch%ng :inh 1•ng ;h4ch h5ng đ• ho5n th5nh th< t=c 3Io 9•nh hb>
đ7ng& hoWc điều ;iện thực hiện hb> đ7ng.
7. Th8ng b%o ho 'h%h hàng 51 tiến đ9 gi:o hàng
;.wh‘ng Y| l.Y thông 34o cho ;h4ch h5ng về ti@n đ giKo h5ng như đ• thoI thuLn t1ong
hb> đ7ng 3•ng T‚9& PKT& F:Ki9 cho ;h4ch h5ng 3i@t đU cM ;@ hoạch nhLn h5ng.
<.=i:o hàng
<.> 4% nhận đi1u 'iện gi:o hàng
•wh‘ng Y|l.Y thông 34o cho ;h4ch h5ng việc h5ng (–n (5ng giKo v5 thực hiện c4c điều
;iện 3Io 9•nh giKo h5ng ^n@u cM_
•EKu ;hi T4c nhLn với >h‘ng TCYT về việc ;h4ch h5ng ho5n t#t th< t=c giKo h5ng& >h‘ng
Y|l.Y ti@n h5nh giKo h5ng như (Kuh
ˆ.2 Th/ hiện th/ hiện gi:o hàng trong n?@.
•wh‘ng Y| l.Y thông 34o cho wh‘ng vLt tư về ti@n đ giKo h5ng cho ;h4ch h5ng.
Trường hợp gao hàng t! kho "#ng t$:
•wh‘ng Y| l.Y yNu c8u ;h4ch h5ng chufn 3A T‚ ch… h5ng th‚o đ[ng thZi giKn& đAK điU:
nhLn h5ng tại ;ho Công ty.
•Gi4: (4t& ;iU: t1K (\ 9ưbng& ch#t 9ưbng& ch<ng 9oại th‚o đ[ng >hi@u đề nghA t1ước ;hi 3\c
h5ng 9Nn T‚ c<K ngưZi :uK.
•L5: 3iNn 3In 35n giKo cM ch6 ;X c<K ngưZi :uK& 3Io vệ v5 nh'n viNn >h‘ng Y| l.Y
t1ước ;hi cho h5ng 1K ;hBi Công ty.
•ChuyUn •1 whi@u Tu#t ;ho v5 •1 QiNn 3In 35n giKo cho ;h4ch h5ng& >h8n c‘n 9ại nh'n viNn
t1ực ti@> 9ưu h7 (ơ đU th‚o {“i.
Trường hợp gao hàng t! ch%n c#ng tr&nh:
•wh‘ng Y| l.Y t1ực ti@> 9iNn hệ thuN T‚ ch… h5ng t1ước :t ng5y đU đI: 3Ko ti@n đ giKo
h5ng đ[ng th‚o đơn đWt h5ng. H7ng thZi >hIi thông 34o cho 3Nn :uK ^3•ng vƒn 3In& PKT&
T‚9.._ (~> T@> ;ho& 3•i nhLn h5ng.
•Gi4: (4t& ;iU: t1K (\ 9ưbng& ch#t 9ưbng& ch<ng 9oại th‚o đ[ng >hi@u đề nghA t1ước ;hi 3\c
h5ng 9Nn T‚.
•.h'n viNn 34n h5ng t1ực ti@> nhLn >hi@u Tu#t ;ho t„ >h‘ng TCYT& 4> tIi h5ng đ@n ch'n
công t12nh c<K 3Nn :uK. ThuN ngưZi {c h5ng& 95: QiNn 3In 35n giKo ;—: >hi@u Tu#t ;ho v5
yNu c8u ngưZi :uK ;X nhLn. ChuyUn 9ại to5n 3 3In g\c cho >h‘ng t5i ch!nh ;@ to4n 95: cơ
(… Tu#t ho4 đơn đU thKnh to4n.
•T1ưZng hb> th‚o yNu c8u t„ >h!K ngưZi :uK ;hông Tu#t ho4 đơn th‚o t„ng đbt giKo h5ng
:5 Tu#t g> th2 .h'n viNn 34n h5ng >hIi 95: QiNn 3In đ\i chi@u t$ng hb>& ;@t hb> với c4c
>hi@u Tu#t ;ho gRi wh‘ng TCYT 95: cơ (… Tu#t ho4 đơn.
•TL> hb> to5n 3 nh6ng t5i 9iệu 9iNn JuKn đ@n 9ô h5ng đU 9ưu h7 (ơ th‚o {“i.
ˆ.GTh/ hiện gi:o hàng +uAt 'hBu.
#Cng hàng 5à gi%$ D%t đCng hàng.
•EKu ;hi nhLn đưbc >hN {uyệt c<K L•nh đạo cho >h`> thực hiện hb> đ7ng. wh‘ng Y| l.Y
>hIi thông 34o cho wh‘ng Y* vLt tư 9oại h5ng c8n đMng t1ước ) giZ chiều c<K ng5y hô:
t1ước.
•LiNn hệ với h•ng t5u& đại 9X h•ng t5u đưbc cha đAnh đU 9#y 9ệnh c#> cont˜.
PKT 9ệnh c#> cont˜^t1ước )h chiều ng5y hô: t1ước_ cho công ty vLn chuyUn đ• đưbc cha
đAnh đU ;`o cont˜ về ;ho Công ty.
L5: ™whi@u đề nghA Tu#t h5ngš ^QMT•G1••2_.
ChuyUn (Kng wh‘ng Y* vLt tư 9#y ch6 ;X c<K th< ;ho.
T12nh L•nh đạo Công ty ;X {uyệt.
ChuyUn wh‘ng TCYT đU 95: >hi@u Tu#t ;ho ^QM >h‘ng TCYT_.
Thực hiện việc đMng h5ng th‚o hb> đ7ng hoWc đWt h5ng c<K Yh4ch h5ng.
*o5n t#t QiNn 3In đMng h5ng Tu#t ;hfu ^QMT••"••g_& ;X T4c nhLn với Th< ;ho v5 .h'n
viNn 0LCL về (\ 9ưbng v5 ch#t 9ưbng h5ng ho4 t1ước ;hi niN: >hong.
L5: QiNn 3In 35n giKo ^QMT••"••)_ với ngưZi đại {iện c<K Công ty vLn tIi t1ước ;hi cho
h5ng 1K ;hBi Công ty.
ThE tF th8ng Gu:n +uAt 'hBu hàng ho%.
!Cƒn c% v5o QiNn 3In 35n giKo v5 QiNn 3In HMng h5ng Tu#t ;hfu& nh'n viNn Tu#t nhL> ;hfu
ho5n t#t 3 ch%ng t„ thông JuKn g7:h
† Gi#y giới thiệu.
† *7 (ơ Công ty ^(Ko y_.
† TZ ;hKi hIi JuKn h5ng Tu#t ;hfu^3In g\c_.
† Invoic‚^3In g\c_.
† wKc;ing 9i(t^3In g\c_.
† *b> đ7ng ngoại hoWc wu1chK(‚ o1{‚1 hoWc w1oSo1:K Invoic‚.
† HAnh :%c thực t@ ^(Ko y_.
† C4c ch%ng t„ ;h4c 9iNn JuKn n@u c8n.
EKu ;hi ho5n t#t th< t=c :… tZ ;hKi& yNu c8u hIi JuKn niN: >hong gRi cho h•ng t5u đU 95:
th< t=c hIi JuKn chuyUn ti@> v5 cho h5ng 9Nn t5u.
ThE tF th:nh to%n.
C4n 3 >h‘ng Y| l.Y cM t14ch nhiệ: ho5n t#t Q ch%ng t„ thKnh to4n g7:h
† YiU: t1K T4c nhLn h5ng đ• 9Nn t5u& PKT wKc;ing 9i(t cho h•ng t5u hoWc đại 9X c<K h•ng t5u
đU 95: vLn đơn ^QdL_.
† Chufn 3A h7 (ơ gRi wh‘ng thương :ại v5 công nhiệ> Ciệt nK: ^CCCI_ đU Tin c#> gi#y
ch%ng nhLn Tu#t T% h5ng ho4 ^CdD_ n@u ;h4ch h5ng yNu c8u.
† *\i >hi@u.
† Invoic‚& wKc;ing 9i(t& wKc;ing {‚c9K1Ktion C‚1tiSicKt‚.
† Ch%ng thư hun t1eng v5 c4c gi#y tZ 9iNn JuKn n@u c8n.
EKu ;hi chufn 3A đ8y đ< 3 ch%ng t„ thKnh to4n t12nh ;X Gi4: đ\c đU gRi tới ng'n h5ng
thông 34o thư t!n {=ng^LC_.
uNu c8u .g'n h5ng thông 34o LC ;iU: t1K& chuyUn 3 ch%ng t„ thKnh to4n cho .g'n h5ng
:… LC đU chuyUn tới ngưZi :uK.
T1ưZng hb> .g'n h5ng th= hư…ng thông 34o cM 3#t đ7ng ch%ng t„ thKnh to4n& >h‘ng
Y|l.Y cM t14ch nhiệ: giIi t12nh với L•nh đạo .h5 :4y v5 9iNn hệ với Yh4ch h5ng yNu
c8u ch#> nhLn 3#t đ7ng t1ước ;hi gRi ch%ng t„ thKnh to4n 1K nước ngo5i.
T1ưZng hb> ;h4ch h5ng ;hông ch#> nhLn 3#t đ7ng ch%ng t„& >h‘ng Y|l.Y >hIi đề Tu#t
>hương 4n TR 9X. Gi4: đ\c Công ty 95 ngưZi {uy nh#t cM Juyền Juy@t đAnh gRi Ch%ng t„
3#t đ7ng ;hông đưbc ch#> nhLn c<K Yh4ch h5ng.
ChuyUn 3 ch%ng t„ co>y cho ngưZi :uK 3•ng chuyUn >h4t nhKnh đU thông 34o cho ;h4ch
h5ng về 9ô h5ng đ• 9Nn t5u.
Th[c đfy nhKnh việc thKnh to4n t„ >h!K ngưZi :uK 3•ng SKT& ‚:Ki9& t‚9V
Yhi ngưZi :uK đ• ch#> nhLn thKnh to4n& yNu c8u ng'n h5ng gRi gi#y 34o cM t1ong t5i ;hoIn.
wh‘ng Y| l.Y đ\i chi@u (\ tiền nhLn đưbc >hIi >he hb> với (\ tiền ghi t1ong Invoic‚ đ•
>h4t h5nh.
T1ưZng hb> (\ tiền nhLn đưbc ;hông gi\ng như h\i >hi@u yNu c8u& >h‘ng Y|l.Y cM t14ch
nhiệ: yNu c8u Yh4ch h5ng giIi t12nh về việc ;h#u t1„. .@u ;h#u t1„ 95 ;hông hb> 9X& wh‘ng
Y|l.Y đề Tu#t L•nh đạo .h5 :4y việc ;hi@u nại ;h4ch h5ng.
Thông 34o cho wh‘ng TCYT về việc thKnh to4n 9ô h5ng.
ThE tF th:nh 'hoản thuế.
C4n 3 >h‘ng Y|•l.Y cM t14ch nhiệ: thực hiện thKnh ;hoIn th[N c4c h7 (ơ 95: thKnh
;hoIn thu@ 3Ko g7:h
HAnh :%c tạ: t!nh.
HAnh :%c thực t@.
TZ ;hKi nhL> ;hfu.
TZ ;hKi Tu#t ;hfu.
Q h7 (ơ thKnh ;hoIn.
C4c ch%ng ;h4c 9iNn JuKn.
>H.-êu .u 'h%h hàng th:nh to%n D:u gi:o hàng
wh‘ng Y|•l.Y cM t14ch nhiệ: đôn đ\c ;h4ch h5ng thKnh to4n.
TL> hb> 3iNn 3In 35n giKo h5ng ho4.
*o5n thiện việc đ\i chi@u công nb.
uNu c8u wh‘ng TC › YT vi@t ho4 đơn gRi ;h4ch h5ng.
GRi to5n 3 ch%ng t„ 9iNn JuKn đ@n 9ô h5ng yNu c8u ;h4ch h5ng thKnh to4n.
>>.4% nhận 5iệ th:nh to%n D:u gi:o hàng.
wh‘ng Y|•l.Y cM t14ch nhiệ: >h\i hb> với >h‘ng ;@ to4n T4c nhLn việc thKnh to4n c<K
;h4ch h5ng 3•ng c4ch ;iU: t1K gi#y 34o cM c<K ng'n h5ng hoWc c4c ch%ng t„ tương đương.
>2.Th:nh l( h)p đ*ng
wh‘ng Y| l.Y 95: QiNn 3In thKnh 9X hb> đ7ng gRi 9•nh đạo Công ty ;X& đMng {#u gRi
;h4ch h5ng ;X v5 thông 34o ;@t th[c hb> đ7ng^n@u 35n h5ng t1ong nước_.
Thông 34o cho ngưZi :uK về việc ;@t th[c đơn h5ng& ghi nhLn nh6ng thông tin >hIn h7i t„
>h!K ;h4ch h5ng ^34n h5ng lY_.
>3.L?u giI
To5n 3 h7 (ơ 34n h5ng đưbc 9ưu gi6 ^!t nh#t 1 3In ch!nh& hoWc 3In >hoto n@u T4c nhLn JuK
SKT_ tại >h‘ng Y|l.Y& 3Ko g7:h
Hơn đWt h5ng c<K Yh4ch h5ng& hb> đ7ng :uK 34n ^n@u cM_
QIng th‚o {“i hb> đ7ng 34n h5ng
QiNn 3In 35n giKo hoWc QiNn 3In HMng h5ng Tu#t ;hfu
To5n 3 ch%ng t„ .g'n h5ng ^Q4n h5ng Tu#t ;hfu_.
QiNn 3In ThKnh 9X hb> đ7ng ^Q4n h5ng t1ong nước_
II.1hung công việc hD Cơ cXn 7Y# ?hi đi 7Y# thv t`c tại <hgng ti\< th* q]n hYng c`ng ty
MICN/TN1O
>.#i là$ hải Gu:n.
whi@u ti@> nhLn& 35n giKo h7 (ơ *Ii JuKn ^M”u •2h wT.•QG*Ed2••g_
•YhKi t1ực tuy@n v5 in tZ ;hKi hIi JuKn điện tR ^2 QIn ch!nh_
'.Đ (ấ$ )*n +,n.EKu ;hi đM đMng h5ng..h'n viNn >h?ng ti@> thA 3Bn h5ng ti@n h5nh 95:
I.ET,OCTID. DP QILL .GRi JuK :Ki9&SKT&chuyUn >hBt nhKnhV. Cho *Mng t5u hoWc
đại 9X c<K hMng t5u.Yhi h5ng 9Zn t5u n@u ;h=ng c[ (ự c\ (] đ@n hMng t5u ^đại 9X hMng
t5u_ 9#y vLn đơn (ạch..@u cM (ự c\ (] ;`o h5ng về chanh (RK (Ko cho đ[ng hb> đ7ng&9#y
đưbc vLn đơn (ạch thc th=i.
-.Đ (àm "./
Hơn c#> CdD ^1 QIn ch!nh_
C‚1tiSicKt‚ oS o1igin đM đưbc điều đ8y đ< thông tin ^ 13In ch!nh ) 3In co>y_
•wKc;ing^ 1 3In ch!nh_
•Invoic‚ ^ 1 3In ch!nh_
•QIng chuyUn :M *E cho :Ši (In >hf:
•QdL ^1 3In (Ko y 3In ch!nh_
•TZ ;hKi Tu#t ;hfu^ 1 3In (Ko y 3In ch!nh_
•Q tZ ;hKi nhL> ;hfu nguyNn 9iệu ^ 1 3 (Ko y 3In ch!nh_
0.Đ (ấ$ kh1 tr2ng
•GRi QdL JuKh :Ki9&SKT&chuyUn >h4t nhKnhV cho công ty ;hR t1eng cho h’ điền thông tin.EKu
đM đ@n ;iU: t1K&đ\i chi@u 9ại thông tin t1ước ;hi 9#y
JJJ. Kh%h hàng
*iện nKy công ty cM c4c ;h4ch h5ng ch< y@u t1Nn ;h~> ) ch'u 9=c (Ku
1 SINCREST
2 GST (BELGIUM)
3 PANGEA QUARTZ (USA)
4 SH (ISRAEL)
5 RICHFIELD (HONGKONG)
6 RMC
7 SPADACCINI (FRANCE)
EGAN GRANITE (IRELAND)
! STRICKE TE"TILES (S#AFRICA)
1$ GRANITOS DE BRASIL (BRAZIL)
11 %ELLS GRANITE (IRELAND)
12 MARMOLERIA CATALANA (SPAIN)
13 AD&AN ('APAN)
14 RIOBO (SPAIN)
15 CERAGRES (CANADA)
16 IMAC (CANADA)
17 MONOLITSTRO( (RUSSIA)
1 ZENITH (ITAL()
1! ACO MINERACAO (BRAZIL)
2$ SOLISTONE (USA)
21 PEDRAS)RMC (PORTUGAL)
22 MARMOTE" (ITAL()
23 A * & GRANITE (CANADA)
24 M+S SHRE(AS E"PORT
25 NORDESTONE AS E"PORT
26 GRANITES MC AS E"POR
IM. /Zn <hw#.
1• (In >hf: 34n chạy nh#t •g th4ng nƒ: 2•11
T• 9ệ 1• (In
>hf: 34n chạy nh#t.
[
[ 0uK đ'y tK th#y 2 (In >hf: Q0"••,&Q02••,&Q0ˆ••, 34n chạy nh#t.Công ty c8n tc:
hiUu vc (Ko G (In >hf: n5y 34n chạy như vLyœ t„ đM thi@t ;@ c4c (In >hf: ;h4c >he hb>
với thA hi@u ngưZi tiNu {eng
[ Tƒng cưZng (In Tu#t c4c 9oại (In >hf: .
[ C4c (In >hf: 34n đưbc !t&9Ši thZi công ty c?ng c8n cM ch!nh (4ch 9oại 3B
III.Epnh thBc th@nh to(n, iều ?iện gi@o hYng
K. *iện tại công ty cha (R {=ng 2 hinh th%c thKnh to4n
• *cnh th%c thKnh tMKn TT, ^ hcnh th%c thKnh to4n ch!nh_
•*cnh th%c thKnh to4n LdC
3. *iện tại công ty ch< y@u 34n với gi4 PDQ
STT S,- P./0 S1 M2 2
1 BQ4$$R 2!742#52 23#$$2
2 BQ2$$R 271!#44 22#212
3 BQ!$$R 16361#5! 12#652
4 BQ2$P 1$666#63 #252
5 BQ3$$R 1$543#54 #152
6 BQ2$$S !256#31 7#162
7 BS12$R 6742#1 5#212
BS1$$R 6$74#$4 4#7$2
! BQ3$7R 5$#4 4#552
1$ BQ!$R 5324#!7 4#122
IM. Mhn tZi ni đ*@.
•Công ty t14ch nhiệ: h6u hạn 0uKng .guy•n. Hdch /"o .guy@n vƒn Linh&w..iệ: .ghĩK&0.
LN Ch'n&Tw. *žI w*ề.G
•Công ty T.** vLn tIi Ÿ đ8u tư Hông Q~c..Hdc h E\ " .guy•n T1Mi • .g= 0uyền • *Ii
wh?ng
MI.C(c công ty chuy)n <h(t nh@nh..
[ ChuyUn >h4t nhKnh Ju\c t@h Công ty chuyUn >h4t T.T v5 |*L
[ ChuyUn >h4t nhKnh ni đAKh T!n th5nh& hb> nh#t&CinK9in;V
MII.C(c ng=n hYngx
[ .g'n h5ng đ8u tư >h4t t1iUn ^ QI|C_
[ .g'n h5ng công thương Ciệt .K:^ Ci‚tin3Kn;_
[ .g'n h5ng ngoại thương vi‚t nK: ^Ci‚tco:3Kn;_
[ .g'n h5ng Ju'n đi ^MQ_
[ .g'n h5ng (5i g?n thương tin ^ EKcco:3Kn;_
[ .g'n h5ng *EQC
[ .g'n h5ng z.
MIII.EZi yu@n,C$N
• Công ty hiện đKng ;hKi th< t=c hIi JuKn tại Chi c=c hIi JuKn *5 T'y đi th< t=c
2.Tại ;hu c=ng nghZ cKo *?K Lạc
• HAK điU: 95: CdDh wh?ng Thương :ại v5 Công nghiệ> Ciệt .K:
E\ ˆ H5o |uy znh • H\ng HK• *5 .i
• P1o: CdD đKng {engh z&Q&|&F
Chương III. z UId1 G{ m.|T.
I.E}nh thBc th@nh to]n.Giều ?iện gi@o hYng,C$N
[ Công ty c8n đK {ạng hcnh th%c thKnh to4n hơn ngo5i hKi hcnh th%c TT, v5 LdC đU đ4> %ng
đưbc c4c nhu c8u đWc the c<K :Ši ;h4ch h5ng tại :Ši Ju\c giK ;h4c nhKu.
• C4c đơn h5ng 9ớn c<K c4c ;h4ch h5ngh ¡YV& ThKnh to4n 3•ng LdC {o vLy >h! ng'n h5ng
(] 1#t cKo v5 thZi giKn đ?i tiền chL:.Công ty c8n thương 9ưbng&tc: giIi >h4> như chiK đơn
h5ng 9ớn th5nh nhiều đơn h5ng nhB đU thKnh to4n JuK LdC.;hi chiK nhB đơn h5ng như vLy thZi
giKn đMng h5ng (] nhKnh hơn (] thu tiền h5ng về nhKnh hơn&tiền h5ng (] JuKy v?ng nhKnh
hơn.
[ Công ty c8n tc: hiUu đK {ạng điều ;iện giKo h5ng như CIP nh•:h
†_ Q4n đưbc cho nh6ng ;h4ch h5ng ;hông đ< ;hI nƒng nhL> ;hfu.
†_G!K 34n cKo hơn gi4 PDQ
†_ Gi[> ngh5nh 3Io hiU: h5ng hIi&ngh5nh vLn tIi h5ng hIi >h4t t1iUn thu ng'n (4ch cho nh5
nước.
†_ GM> >h8n :… 1ng 3iNn giới thương :ại cho Ju\c giK
•C=ng ty tc: hiUu& đƒng ;X 95: th< t=c Tin c#> đK {ạng CdD đ‚‚> >he hb> với t„ng ;h4ch
h5ng … :Ši Ju\c giK ;h4c nhKu.
II.Mề ?h(ch hYng, th* t"ư+ng
• Công ty c8n JuKn t“: ch€ X >hBt t1iUn c4c thA t1ưZng ch'u q
• Cc ch“u ‹C thA t1ưZng ;hông 1ng 9ớn 9~:.;hM >h4t t1iUn thN: đưbc n6K.
• Ch'u q đKng >h4t t1iUn 1#t nhKnh.thA t1ưZng 1ng 9ớn&chưK cM nhiều đ\i th< cạnh
t1ạnh..hư ch'u •O&MŽ
• ThA t1ưZng T1ung 0u\c đKng >h4t t1iUn nhKnh nhu c8u về T'y {ưng 9ớn&vA t1! đAK 9X
g8n (] giI: đưbc chi >h! {o vLy gi4 (] cạnh t1Knh hơn đ\i th<&,Ko cIn thương :ại
;hông ;hM ;hƒn như ch'u •O.Cƒn hMK CANt .K: v5 T1ung 0u\c cM nhiều điU:
tương đ7ng như :5u (~c&;!ch ccV.. {o vLy (In >hf: (] {• đưbc ưu chung
• ThA t1ưZng t1ong nước công ty :ới cha tL> t1ung v5o thA t1ưZng Ju\c t@ :5 chưK
JuKn t': đ[ng :%c tới thA t1ưZng t1ong nước.¢ t1ong nước nhu c8u t1ung t':
thương :ại&vƒn >h?ng cKo c#> c?ng đKng tƒng cKo.(In >hf: c<K ch[ng tK ho5n
to5n co thU đ4> %ng về :Wt ch#t 9ương&long công ty c?ng c8n tc: giIi >h4> giI:
gi4 34n nhưh CM 3 >hLn t1ực ti@> 34n h5ng tới ngưZi tiNu {eng&giI: chi >h! t1ung
giKn.cho ;h4ch h5ng t1I chL:
• Yhi 34n h5ng cho ;h4ch h5ng 95 c4c {ự Bn&cBc c=ng t1cnh c=ng ty c#n (R {=ng
nhiều ch!nh (4ch ưu đĩK về thKnh to4n đWc 3iệt 95 t1I chL:.Cc cBc {ự 4n T'y {ựng
9ớn ;hi n5o h’ 34n đưbc (In >hf: thc h’ :ới cM tiền thKnh to4n.
III. Mề vhn tZi ni đ*@ vY chuy)n <h(t nh@nh.
• Cới 9ưbng h5ng hMK&v5 ch%ng t„ c8n vLn chuyUn 9ớn như ch[ng tK c8n >hIi cM
thN: nhiều công ty vLn chuyUn v5 chuyUn >h4t nhKnh ch% ;hông cha {„ng … 2
công ty vLn tIi ni đAK v5 2 công ty chuyUn >h4t nhKnh.Mt :Wt gi[> công ty cM
nhiều 9ựK ch’n về gi4 v5 ch#t 9ưbng gi6K c4c công ty đM.MWt ;h4c gi[> công ty
v”n hoạt đng 3inh thưZng ;hi :t t1ong (\ c4c công ty đM cM (ự c\ như Ju4
tIi&>h4 (In.Yhông 3A c4c công ty đM `> gi4&`> ch#t 9ưbng {Ach v=V.
IM.Iu@n hệ giu@ công ty #~ vY công ty con
[Th< t=c gi6K công ty :n v5 công ty con 1#t 1ưZ: gi5 g'y ;hM ;hƒn t1ong nghiệ> v= Tu#t
;hfu v5 ;hM ;hƒn t1ong 34n h5ng.C8n nhKnh chMng gi[> công ty con^ ETuLF ETD.F_.tự
Tu#t ;hfu.Mt v! {= đơn giIn n@u CICDETD.F :uK {4 … ETuLF ETD.F Tu#t ;hfu thc
c=ng ty (] ;hông đưbc ho5n 9ại thu@ nhL> ;hfu ;hi Tu#t ;hfu h5ng.c?n ;hi ETuLF ETD.F
tự Tu#t đưbc thc (] đưbc ho5ng thu@ nhL> ;hfu.
M.Mề cơ c;u nh=n Cự t"ong <hgng ti\< th* q]n hYng
•.h'n (ự c?n thi@u nhiều với 9ưbng công viNc c8n giIi Juy@t.|”n đ@n (ự Ju4 tIi t1ong công
việc.Q >hLn nghiệ> v= (Ki (Mt&nh8: 9”n&:un thZi giKn giKo h5ng&Tu#t t1cnhV.Q >hLn
MK1;‚ting ;hông đ< nh'n 9ưc đU t1iUn ;hKi c4c chương t1cnh MK1;‚ting tương Tu với tiề:
nƒng&Chƒ: (Mc ;h4ch h5ng chưK đưbc t\t
•Cới 9ưbng công việc như vLy (\ 9ưbng nh“n viZn t1ong >h?ng 9Zn c[ ;hoIng G• ngưZi&t#t cI
cBc nh“n viZn t1ong >h?ng ngo5i 3i@t về nghiệ> v= v5 hiUu 3i@t vU MK1;‚ting.T1ong >h?ng
c8n >h'n 3iệt 1„ {5ng G 3 >hLn ^ .ghiệ> v=&34n h5ng&MK1;‚ting_ đ5o tạo nh6ng nh'n viNn
chuyNn ('u t1ong t„ng 9ĩnh vực. Ti@n tới tBch >h?ng MK1;‚ting.
MI.Mki 7i+n hệ giu@ c]c <hgng.
• CBc >h?ng c8n nhKnh chMng (R {=ng Ezw đU thuLn tiệ> cho công việc
• wh?ng vLt tư c8n thương TuyNn cLn nhLt tcnh t1ạng h5ng t1ong ;ho&ti@n đ (In
Tu#t.
• wh?ng ti@> thA 34n h5ng thưZng TuyNn c'> nhLt tcnh hcnh đơn h5ng&thZi giKn giKo
h5ng&ti@n đ th< t=c&c4c thKy đ$i.
• wh?ng YCE thưZng TuyNn cL> nhLt ch#t 9ư’ng h5ng.
UdT L.•1x
T1ong :t th4ng v„K JuK& {ưới (ự cha {ạy tLn tcnh c<K wh[ >h?ng Tạ
0uKng T1ung&w.w .guyNn .g’c *eng&w.w whạ: *eng& znh .guy•n Cƒn Tu'n
c4c Knh >h?ng Ti@> ThA Ÿ Q4n *5ng v5 3•ng (ự ch< đng h’c hBi& c\ g~ng c<K
3In th'n nNn tôi đM 3ước đ8u tc: hiUu đưbc&Juy t1cnh nghiệ> v=&;h4ch h5ng&thA
t1ưZng V. Tuy nhiNn {o thZi giKn cM hạn nNn nh6ng ;i@n th%c& hiUu 3i@t c<K tôi
về c<K công ty 95 chưK thLt đ8y đ< v5 ('u (~c. Cc vLy tôi :ong ti@> t=c nhLn
đưbc (ự cha 3Io c<K QKn Gi4: H\c& cBc ch€& cBc Knh t1ong wh?ng Ti@> ThAŸ
Q4n *5ng& đU tôi cM thU cM nh6ng ;i@n th%c ('u 1ng hơn v5 n'ng cKo ;hI nƒng
;hI nƒng nghiệ> v=.Q4n h5ng&MK1;‚ting
Tôi Tin ch'n th5nh cI: ơn£
*5 ni& ng5y 22 th4ng •/ nƒ: 2•11
.h'n viNn thR việc
.guy•n Cƒn ER

...............000.. Khu Cụng nghiệp Bắc Phỳ Cỏt....................... Sản phẩm được cung ứng bởi VICOSTONE gồm hai nhóm chính: . đường cao tốc Láng ..............600 CP Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất..18 KẾT LUẬN:....... kinh doanh đá ốp lát nhân tạo cao cấp và các loại vật liệu xây dựng khác.................VI..............................18 BÁO CÁO THỬ VIỆC Chương I.Mối liờn hệ giữa cỏc phũng. Hà Nội Điện thoại: Vốn điều lệ: 04 3368 5827 Fax: 04 3368 6652 210....A (í) với tổng công suất hợp nhất của 3 dây chuyền trên 2 triệu m2/năm..... huyện Thạch Thất....000 đồng Cổ phiếu Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex Tên chứng khoán: Mệnh giá: 10..................... Tên tiếng Việt: Tên giao dịch: COMPANY Tên viết tắt: Địa chỉ: VICOSTONE Km 28.......000 đồng VCS Mó chứng khoỏn: Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 21.......................... Lụ A2..Đá tấm thành phẩm: + Kích thước 1.....2cm .....2 x 3m với chiều dầy 1 và 1.. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX VINACONEX ADVANCED COMPOUND STONE JOINT STOCK xó Thạch Hoà.........Lĩnh vực hoạt động chính Hoạt động kinh doanh cốt lừi của VICOSTONE là sản xuất kinh doanh đá ốp lát cao cấp nhân tạo theo công nghệ được chuyển giao độc quyền từ hóng Breton S.......... Giới thiệu về công ty......066......P. TP......... Lô gô: 2...Thông tin chung.................... 1.Hũa Lạc.......666.....

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->