P. 1
Mau Don Xin Nghi Thai San

Mau Don Xin Nghi Thai San

|Views: 1,103|Likes:
Được xuất bản bởilucololo

More info:

Published by: lucololo on Aug 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

MÉu sè: 09/BHXH

Phßng gd vµ ®t huyÖn nh thanh Trêng ttgdtx huyÖn nh thanh

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh Phóc

®¬n xin nghØ viÖc hëng chÕ ®é thai s¶n
KÝnh göi: Thanh BG§ Trêng TTGDTX huyÖn Nh

Tªn t«i lµ: 05/07/1986

MAI THÞ ¸NH TUYÕT

Sinh ngµy :

Chøc danh nghÒ : Gi¸o viªn C«ng t¸c t¹i: Trêng TTGDTX HuyÖn Nh Thanh HiÖn nay, t«i ®ang mang thai gÇn ®Õn ngµy sinh nhng do ®iÒu kiÖn søc kháe cña b¶n th©n kh«ng thÓ tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng viÖc. V× vËy, t«i lµm ®¬n nµy xin phÐp Ban gi¸m ®èc cho t«i ®îc nghØ viÖc hëng chÕ ®é thai s¶n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. Thêi gian 10/05/2011. xin nghØ tõ ngµy 10/01/2011 ®Õn ngµy

HÕt thêi gian nghØ thai s¶n, t«i høa sÏ trë l¹i lµm viÖc vµ chÊp hµnh ®óng mäi quy ®Þnh cña trêng. KÝnh mong Ban gi¸m ®èc xem xÐt vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì.

Nh Thanh, Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011.

ý kiÕn cña Gi¸m ®èc ®¬n

Ngêi lµm

Mai ThÞ ¸nh TuyÕt

MÉu sè: 09/BHXH .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->