P. 1
Hướng dẫn đan len

Hướng dẫn đan len

|Views: 285|Likes:
Được xuất bản bởithuy2512

More info:

Published by: thuy2512 on Aug 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

Mình rất thích đan khăn và mình có tìm được vài tài liệu tham khảo các bạn

xem
nh!
* Kiểu 1
"# đan khăn theo ki#u tr$n bạn h%& làm theo hư'n( )*n +au nh!
,-,. "/0! b1t 23 m4i 5ho6c chia h7t cho 89:
);n( 8 5m6t <hải: !=8m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(?
@m4i l$n? 89m4i xu>n(
);n( = 5m6t trái: !89m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i
xu>n(? =8m4i l$n
);n( @ !(i>n( );n( 8
);n( 3 5m6t trái: !89m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i
l$n? =8m4i xu>n(
);n( 2 5m6t <hải: !=8m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i
xu>n(? 89m4i l$n
);n( A !(i>n( );n( 3
l6< lại A );n( nà& = lBn CCD tEn( cFn( là 8= );n(G
);n( 8@ 5m6t <hải: !@m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(?
@m4i l$n? =8m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n?
);n( 83 5m6t trái: !@m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(?
=8m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n
);n( 82 !(i>n( );n( 8@
);n( 8A 5m6t <hải: !@m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(?
@m4i l$n? =8m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n
);n( 8H 5m6t trái: !@m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(?
=8m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n? @m4i xu>n(? @m4i l$n
);n( 89 !(i>n( );n( 8A
l6< lại A );n( nà& = lBn nIa CCD tEn( cFn( là 8= );n(G
như vJ& 8 đoạn khăn nà& là =3 );n(G
CCCCCCCCCCCCCCCC
Kiểu 2: Mẫu đan hoa cúc
Nguyên liệu chính:
C Kue đan +> @G
C Len MNnh OhPnh = +ợiG 5QRn( len MNnh OhPnh trSn( +T mUm khăn hVn )Rn( len Oàu?
cho )R đF bón( khSn( bWn(:G
Cách đan:
C Mì len +ợi nhX n$n <hải b1t nhiUu m4iG ,Sn( thYc chun( đ# tính +> m4i! 2Z[\=G
,]a mình là [^8_ 5tYc +> m4i +T bWn( 2=:? các bạn n$n ch`n [^8= 5+> m4i bWn(
A=: +T đa< hVnG
C OhY tb! 5trưcn( hợ< 2= m4i:
\ d1t m4i bWn( ta& trái? )Rn( 8 eue cho ch6tG
\ .àn( 8! "an xu>n( cả hàn(G
\ .àn( =! "an xu>n( m4i 8f tg m4i = đ7n m4i 28 c4n( đan xu>n( nhưn( <hải v1t @
v;n( n(ược chiUu kim đhn( hh cho mii m4if đan xu>n( m4i 2=G
\ .àn( @! "an xu>n( m4i 8f )Rn( eue <hải nhấc 2 m4i 5m4i =CDm4i A: ra? nhóm
thành 8 nhóm? chu&#n +an( eue trái? rhi đan xu>n( bình thưcn(? +au đó v1t )j& tg
)ư'i l$n tr$n? đan xu>n( 8 lBn nIa? v1t lại )j& tg )ư'i l$n tr$n? l6< lại việc đan
xu>n( 5+te< nà& tạo ra 2 m4i m'i tha& th7 cho 2 m4i c4 bP nhóm lại k tr$n:f l6< lại
tưVn( tb v'i các nhóm 2 m4i ti7< theo? đ7n h7t m4i 28 thì ta được 8_ nhóm m4if
đan xu>n( m4i 2=G
\ .àn( 3! "an xu>n( cả hàn(G
\ .àn( 2! "an xu>n( cả hàn(G
\ .àn( A! d1t đBu lại tg hàn( =G
Mình rất thích đan khăn? li#u 8 mình có bi7tG MRa đSn( năm n(oái đ% đan cho Sn(
anh trai 8 cái? c;n năm na& thi đan cho n(ưci iuG Mình có mấ& ki#u khăn? các bạn
tham khao nham
Mẫu khăn số 1
!:
Kiểu này cực kì đơn giản.
Các bạn muốn đan nẹp hay ko thì tùy mỗi ng!i th"i
Các bạn #$y %& m'i.
()* % #+n, & -uống, % #+n , & -uống....cuối cùng #à % #+n
(.* % -uống, ) #+n, .....cuối cùng #à % -uống
/0p #ại 1 #2n . 34ng t5+n
6i7p th8o #ại đan % -uống , & #+n. (àng 9au đ: #à % #+n, ) -uống.
C; #0p #ại nh th7 #à đc 5<i.
Kiểu đan số 2
Cha5t nà
K* đan -uống
=* đan #+n
>?t %1 m'i, K % hàng
(1@&* K., AK%, =%A, #0p #ại t5ong A đ7n khi c4n . m'i, k..
(B* K., =), AK%, =%A, #0p #ại t5ong A đ7n khi c4n C m'i, K%, =., K..
(C* K1, A=%, K%A #0p #ại t5ong A đ7n cuối hàng
(D* K., =., AK%, =%A, #0p #ại t5ong A đ7n khi c4n B m'i, K%, =), K..
()E* K%, A=%, K%A, #0p #ại t5ong A đ7n khi c4n C m'i, =%, K1.
())@).* K., A=%, K%A, #0p #ại t5ong A đ7n khi c4n . m'i, K..
()%* nh ()E
()1* nh (D
()&* nh (F
()B* nh (C
()C@)F* nh (1
()D@.E* nh ()&@)B
(.)@..* nh ()%@)1
(.%@.1* nh ())@).
(.&@.B* nh (D@)E
(.C@.F* nh (C@F
/0p #ại (1G.F đ7n khi đc chìu 3ài mong mHn, 34ng cuối cIa J2n nKi đan nh (1. K .
34ng cuối, chi7t.
ChHc thành c"ng G
"an #$%ng cá
&'y () *+i
.àn( 8 5m6t <hải:! ,Y 8 m4i thưcn( ? 8 m4i móc cho t'i h7t hàn(
.àn( = đ7n hàn( 3! L6< lại hàn( 8
d1t đBu <hBn ren
nhBn oen!
.àn( 8 5M6t <hải:! "an thưcn(8? đan móc 8? đan thưcn( = m4i chun( v'i nhau? đưa
+ợi eua đWn( trư'c? đan thưcn( =? đưa +ợi eua đWn( trư'c? ++k? đan thưcn( A? đan =
m4i thưcn( chun( v'i nhau? đưa +ợi eua đWn( trư'c? đan thưcn( =? đưa +ợi eua đWn(
trư'c? ++k? đan thưcn( 8? đan móc 8? đan thưcn( 8G
.àn( = và tất cả các hàn( chpn! đan thưcn( 8? đan móc cho t'i m4i cu>i cRn( thì
đan thưcn(8G
.àn( @! đan thưcn( 8? đan móc 8? đan thưcn( 3? đan thưcn( 8? đưa +ợi eua đWn(
trư'c? ++k? đan thưcn( 3? đan thưcn( = m4i chun( v'i nhau? đưa +ợi eua đWn( trư'c?
đan thưcn( @ ? đan thưcn( @? đan móc 8? đan thưcn( 8G
.àn( 2! đan thưcn( 8? đan móc 8? đan thưcn( 3? đan thưcn( =? đưa +ợi eua đWn(
trư'c? ++k? đan thưcn(=? đan = m4i thưcn( chun( v'i nhau? đưa +ợi eua đWn( trư'c?
đan thưcn( 3 ? đan thưcn( @? đan móc 8? đan thưcn(8G
.àn( H! đan thưcn( 8?đan móc 8? đan thưcn( 3? đan thưcn( = m4i chun( v'i nhau?
đưa +ợi eua đWn( trư'c? đan thưcn(8? đưa +ợi eua đWn( trư'c? ++k? đan thưcn( H ?
đan thưcn( = m4i chun( v'i nhau? đưa +ợi eua đWn( trư'c? đan thưcn( 8? đan móc
8? đan thưcn( 8G
.àn( q! "an thưcn( 8? đan móc 8? đan thưcn( @? đan thưcn( = m4i chun( v'i nhau?
đưa +ợi eua đWn( trư'c? đan thưcn(@? đưa +ợi eua đWn( trư'c? ++k? đan thưcn( 2 ?
đan thưcn( = m4i chun( v'i nhau? đưa +ợi eua đWn( trư'c? đan thưcn( =? đan móc
8? đan thưcn(8G
.àn( 88! "an thưcn( 8? đan móc 8? đan thưcn( =? đan thưcn( = m4i chun( v'i
nhau? đưa +ợi eua đWn( trư'c? đan thưcn( 2? đưa +ợi eua đWn( trư'c? ++k? đan
thưcn( @? ? đan thưcn( = m4i chun( v'i nhau? đưa +ợi eua đWn( trư'c? đan thưcn(@?
đan móc 8? đan thưcn( 8G
nhBn (ạch chjn làm = lBnG
,Y th7 l6< lại <hBn ren nà&? c4n( mệt l1mG 07u chP em nào có hYn( làm m*u nà&?
,hr cBn làm vài );n( là +T n1m được n(u&$n t1c c]a nó? khSn( cBn <hải đ`c hư'n(
)*n )ài n(oWn(G.`a ti7t nà& bao (hm nhIn( hàn( li n(hi$n( vU b$n <hải và tráiG
.àn( n(hien( b$n <hải có 8 đưcn( (c b$n <hải? (c và li được tạo ra bki 8 lBn đan =
m4i thưcn( chun( v'i nhau và 8 lBn đưa +ợi eua đWn( trư'cG .àn( n(hi$n( vU b$n
trái có 8 đưcn( (c b$n trái được tạo ra bki 8 lBn đưa +ợi eua đWn( trư'c và ++kG Mii
hàn( có H li? khi được @ li rhi thì chse làm = tYc là xuất hiện hàn( n(hi$n( n(ược
lạiGG
From Pony with love!

dòng 17 (mặt trái) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 21mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên dòng 18 :giống dòng 16 lặp lại 6 dòng này 2 lần nữa --> tổng cộng là 12 dòng. như vậy 1 đoạn khăn này là 24 dòng. ---------------Kiểu 2: Mẫu đan hoa cúc

Nguyên liệu chính: - Que đan số 3. - Len Vĩnh Thịnh 2 sợi. (Dùng len Vĩnh Thịnh trông sẽ mềm khăn hơn dùng len Tàu, cho dù độ bóng không bằng). Cách đan: - Vì len sợi nhỏ nên phải bắt nhiều mũi. Công thức chung để tính số mũi: 5*X+2. Của mình là X=10 (tức số mũi sẽ bằng 52), các bạn nên chọn X=12 (số mũi bằng 62) sẽ đẹp hơn. - Thứ tự: (trường hợp 52 mũi) + Bắt mũi bằng tay trái, dùng 1 que cho chặt.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->