Báo Cáo Kin Tp

I. TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC 1. X-Quang: 1.1. X-Quang th ng quy: X-Quang th ng quy là h th ng chu n oán hình nh b ng tia X u tiên c con ng i s d ng. T khi xu t hi n n nay, h th ng X-Quang th ng quy c ng không thay i nhi u so v i th i k ban u: + Bóng èn( t o ra tia X) + Gi ng B nh Nhân + Film

H th ng t o ra tia X: Bóng èn và t

i u khi n thông s

u ra

C u t o chung c a bóng èn H th ng Bóng èn t o ra tia X có th i u ch nh các thông s u ra nh : n ng l ng tia X t o ra (KVp, b ng cách thay i i n áp t vào 2 u anode và cathode), li u chi u (mAs, bao g m s l ng tia X phát ra và th i gian chi u). ng v i t ng v trí ch p và tùy thu c vào kích th c b nh nhân mà các k thu t viên s i u ch nh các thông s u ra cho phù h p, nh hi n th rõ nh t Film c t trong m t cassette tránh ti p xúc tr c ti p v i ánh sang bênh ngoài và trong cassette có 1 ho c 2 bìa t ng sang tùy thu c vào m c ích ch p.

Trang 1

Báo Cáo Kin Tp

H th ng film C u t o c a film g m 3 l p: 2 l p nh t ng bên ngoài và m t l p n n

gi a

Hình nh bên trong cassette th c t M c ích c a bìa t ng sáng t trong cassette là gi m li u chi u cho b nh nhân, vì v i n ng l ng c a tia X không th t o ra ph n ng thay i trên film. Tia X sau khi i qua b nh nhân s p vào bìa t ng sáng, t i ây bìa t ng sáng s bi n i n ng l ng tia X thành ánh sáng kh ki n( Hi u su t bi n i tia X thành ánh sáng kh ki n bao g m hi u su t nh n bi t n ng l ng tia X t i và hi u su t bi n i tia X). Ánh sáng kh ki n lúc này s t cháy film ng v i t ng v trí và cháy c a film s ng v i c ng ánh sáng c bi n i, t o ra nh n Film sau khi ch p s c a vào phòng t i r a, quá trình x lí film bao g m: hi n nh; gi nh; r a nh 1.2. CR (Computed Radiography): V m t c u t o và nguyên lý ho t ng, máy X-Quang th ng quy và máy X-Quang CR không có khác bi t nhi u. Máy X-Quang CR không s d ng film, nh ng v n dùng cassette. Cassette này khác v i cassette c a X-Quang th ng quy: film và bìa t ng sáng c thay b ng t m t o nh. T m t o nh khi c tia X chi u lên s t o nên m t nh n.

Trang 2

Báo Cáo Kin Tp

N i in tên b nh nhân

Cassette c a CR Th i gian trung bình cho m t l n ch p CR là 40 giây. Máy in tên b nh nhân: - Trên cassette có m t l tr ng hình ch nh t b nh nhân lên t m t o nh.

ánh sáng m nh xuyên qua in tên

Khe a cassette vào

Máy in tên b nh nhân Cassette sau khi ch p và in tên s c a vào máy c CR: - Máy c b ng cách quét laser He-Ne (ánh sáng ) lên t m t o nh, tín hi u thu c là tín hi u s , s c chuy n lên máy tính x lý.

Trang 3

Báo Cáo Kin Tp
Sau khi này s c, máy s quét ánh sáng vàng xóa nh trên t m t o nh và t m t o nh c s d ng l i.

Máy c film CR i m c i thi n c a h th ng CR so v i X-Quang th ng quy là quá trình x lí film nhanh h n và d li u c a film c s hóa chuy n vào máy vi tính, thu n ti n trong vi c: x lí; l u tr ; truy n i xa. Tuy nhiên X-Quang CR có phân gi i th p h n so v i X-Quang th ng quy. ti t ki m chi phí: - M i b n in ra g m b n hình, nh v y kích th c m i hình s b ng phân n a kích th c g c. - In gi y thay cho in film. 1.3. DR (Direct Radiography): DR là h th ng X-Quang không s d ng cassette, thay vào ó nó s d ng m t b ng g m r t nhi u sensor bi n i tr c ti p n ng l ng tia X sau khi i qua b nh nhân thành tín hi u i n a vào máy vi tính.

Trang 4

Báo Cáo Kin Tp

Do h th ng chuy n ngu n i n cho nó.

B ph n thu nh n tia X i tín hi u thu c DR là sensor nên ta ph i duy trùy m t

u èn tia X

T i n cao th

H th ng t o ra tia X

Trang 5

Báo Cáo Kin Tp
M i l n ch p DR ch t n vài giây. Trên bàn i u khi n DR có hai nút: - Nút Ready: tim èn filament có dòng qua. - Nút X-ray: t i n áp kVp vào hai c c, n u không có dòng qua filament thì s không th t i n áp kVp vào hai c c c.

T i u khi n Trong các h th ng X-Quang thì DR là h th ng X-Quang có phân gi i kém nh t do u dò là các sensor, trong khi hai h th ng X-Quang trên các u dò là các phân t n m trên film. Nh ng DR có u i m là quá trình ch p nhanh, thích h p cho vi c ch p ph i trong khám s c kh e nh k « ti t ki m chi phí: - M i b n in ra g m b n hình, nh v y kích th c m i hình s b ng phân n a kích th c g c. - In gi y thay cho in film. Ngoài ra, bên c nh các thi t b ch p X-Quang ta còn th y có r t nhi u máy in film, m c ích c a vi c trang b nhi u máy in film này là: m i máy in film phù h p v i t ng hãng máy; in c film v i nhi u kích th c khác nhau; thay th khi có máy b tr c tr c. 2. CT (Computed Tomography): CT là vi t t t c a t computed tomography. K thu t ch p c t l p thu t toán này cho phép tái d ng y hình nh 3D trên c th b nh nhân. V nguyên lí ho t ng, CT c ng g n gi ng nh X-Quang, t c là d a vào suy gi m c a tia X sau khi i qua c th b nh nhân tái t o hình nh. Khác v i X-Quang, trên cùng m t di n tích c chi u tia X thì CT th c hi n nhi u góc chi u, sau ó v i s tr giúp c a máy vi tính s tính toán c suy gi m c a tia X sau khi i qua t ng v trí trên c th

Trang 6

Báo Cáo Kin Tp

Mô hình tính toán suy gi m t ng vùng trên c th Sau khi máy tính tính toán xong các giá tr µ, máy tính s hi n th hình nh thông qua s CT. S CT có giá tr t -1000 n 3095, ng v i thang xám màu t 0-4095 c a hình nh CT. ó là cách tình toán sau khi th c hi n m t lát c t. T ng h p nhi u lát c t cho ta hình nh 3D v c th ng i

B ng i u khi n t i gantry gantry

H th ng CT ang kh o sát là h th ng CT 64 lát c t, có ngh a là khi u èn quay quay m t vòng nó s th c hi n c 64 lát c t. Tuy nhiên ta có th i u ch nh s lát c t gi m xu ng khi th c hi n m t vòng quay. Ngoài ra, ta có th i u ch nh góc nghiêng c a gantry (th ng t 0-300) th c hi n các lát c t chéo.

Nguyên lý ho t

ng c a máy khi ch p

Trang 7

Báo Cáo Kin Tp
CT là thi t b chu n oán hình nh s d ng tia X, nên máy CT c t trong phòng có t ng bao b c b ng chì b o v ng i bác s c ng nh nh ng ng i làm vi c bên ngoài tránh kh i tia tán x . Bên ngoài phòng ch p CT là phòng máy tính i u khi n c ng nh x lý tính hi u thu c cho hình nh CT. Phòng i u khi n c a máy CT ang kh o sát có 2 màn hình hi n th , m t màn hình giúp k thu t viên có th thao tác i u ch nh thông s c a máy, m t màn hình hi n th toàn b các lát c t sau khi ã th c hi n ch p xong.

Màn hình i u khi n Màn hình hi u th nh Ngoài ra, i v i h th ng CT còn s d ng h th ng b m tiêm t ng kèm theo c s d ng b m ch t c n quang vào c th b nh nhân trong quá trình ch p. V i vi c b m ch t c n quang vào v trí c th trong c th b nh nhân trong quá trình ch p s giúp làm n i b t hình nh nh ng v trí c th ó.

Màn hình i u khi n b m tiêm Sau khi ch p xong, d li u có th c chuy n vào phòng k thu t. T i ây các k thu t viên s b t u x lí d li u thu c: xây d ng c u trúc 3D c th ng i; tách riêng t ng c quan; th c hi n các lát c t trên các kh i 3D riêng l .

Trang 8

Báo Cáo Kin Tp

Hình nh qu tim sau khi

c gây d ng

3. MRI: MRI là m t thi t b ch n oán hình nh an toàn, cho n nay ng i ta v n ch a tìm ra tác h i c a MRI lên c th b nh nhân. M t h th ng MRI g m có 3 khu v c: - Khu th m khám: là phòng máy MRI và các phu ki n i kèm, b nh nhân c ch p t i ây. - Khu i u khi n: g m h th ng máy vi tính, ph n m m i u khi n vi c ch p MRI. - Khu k thu t: là phòng các máy móc i u khi n và cho bi t tr ng thái các thi t b trong phòng th m khám. Phòng th m khám t o thành m t l ng Faraday ch n sóng RF bên ngoài tác ng vào máy MRI và ch n t tr ng c a máy phát ra. Phòng này g m có magnet, bàn b nh nhân, máy tiêm thu c, các phantom, máy l nh, các ph ki n ch p MRI, «
Magnet

Gi ng b nh nhân

H th ngMRI (ngu n: B nh vi n H ng Magnet bao g m: - Cu n t o B0: t o t tr ng u B0 1.5T nh h

c) ng các spin.

Trang 9

Báo Cáo Kin Tp
Cu n Shim: cu n dây thêm vào bù vào B0, t o t tr ng u, khi v n hành thì phát ra ti ng kêu cóc cóc. - 3 cu n gradient: t theo 3 chi u không gian nh v các spin, khi ch y thì phát ra ti ng chíp chíp. - Cu n RF: phát ra sóng t n s radio t o c ng h ng, g m 1 cu n phát và 1 cu n thu. - Heli l ng nhi t vài Kelvin duy trì tr ng thái siêu d n cho cu n B0. - 2 l p nit l ng b c quanh heli l ng h n ch heli l ng bay h i. Bàn b nh nhân có th lên, xu ng, ra, vào, d ng t ng t. Máy tiêm thu c dùng tiêm thu c c n t vào b nh nhân. Các phantom dùng calibrate máy MRI. Máy l nh h n ch nito, heli l ng bay h i. Ngoài ra còn có nút x t t ng t dùng trong tr ng h p kh n c p. Phòng k thu t bao g m các t i u khi n các cu n dây trong magnet, t cho bi t tr ng thái c a heli, nito l ng trong magnet II.
-

CHI C C THÚ Y
Chi c c thú y là c quan qu n lý Nhà n c tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, ng th i là t ch c thu c h th ng chuyên ngành thú y t trung ng n a ph ng. V l c s hình thành:Tháng 9 n m1975, S M c súc ô thành Sài Gòn sát nh p v i Ngành Thú y T nh Gia nh, g i là Tr m thú y thành ph t tr s t i qu n 3. N m 1989,Tr m thú y thành ph c i tên thành Chi c c thú y thành ph . N m 1998, Chi c c d i tr s v a i m 151, Lý Th ng Ki t, qu n 11 và ho t ng n nh n nay. Hi n nay, b máy ho t ng c a Chi c c bao g m Ban lãnh o có 4 ng i; cán b u ngành có 78 ng i, có 4 phòng và 33 n v tr c thu c, a bàn ho t ng trãi r ng kh p thành ph . i ng CBVC-NL ã t ng lên 613 ng i và 106 cán b thú y ph ng, xã tr ng i m v ch n nuôi, trong ó s có trình i h c và trên i h c 369 ng i, trung c p 261 ng i.

1. Gi i thi u:

-

(Ngu n: www.chicucthuyhcm.org.vn)

Trang 10

Báo Cáo Kin Tp
2. Máy c t n c: Có hai ch c t n c: m t l n và hai l n. G m có hai i n tr , có tác d ng t o nhi t làm n c bay h i. Ngu n n c c p vào thi t b c chia làm hai nhánh: - Ph n n c s c c t. - Ph n n c làm mát.

H th ng c t n

c

Ng n ng n c s c t: - Ch a i n tr và n c un n c bay h i. - Có m t ng thoát n c x b t l ng n c vào, duy trì m c n c c nh. N c làm mát ch y trong ng xo n, h i n c bay lên g p n c làm mát s ng ng t l i và r i xu ng. ch c t n c m t l n, n c ng ng t s ch y vào bình ng n c c t. Còn ch c t n c hai l n, n c ng ng t s ch y vào ng n bên trong ti p t c bay h i và ng ng t l n n a. i n tr ng n ngoài b bám b n nhi u h n ng n trong vì ti p xúc v i n c t ngoài vào, còn n c ng n trong ã c c t tr c m t l n. Lý do ph i c t n c hai l n vì trong n c có nh ng t p ch t c ng có th bay h i và ng ng t l i cùng v i n c, c t n c hai l n làm gi m n ng nh ng t p ch t này xu ng d i m c cho phép. 3. X-Quang: Có èn báo nhi t anode: - Khi electron b n vào anode, 99% t o nhi t nên anode r t nóng, èn sáng. - Khi nhi t anode th p h n m t m c nào ó thì èn t t, lúc ó m i có th ch p ti p. - B o v anode.

Trang 11

Báo Cáo Kin Tp

H th ng máy X-Quang Máy X-Quang dùng trong ch p ng v t ây là máy X-Quang xách tay, toàn b h th ng ngu n i n, bong c n m chung trong m t kh i. V i thi t k nh nh v y t t nhiên s không có t i n cao th t o ra i n áp l n gi ng nh nh ng máy X-Quang th ng quy s d ng trong b nh vi n nên ngu n i n cao th s c t o ra b ng t ( có i n dung l n) và các m ch nhân áp k t h p

Ng n

ng cassette

Bàn ch p X-Quang Nút i u khi n ch p X-quang có hai m c: Ready và X-ray: - Ready c p dòng qua filament, khi filament có dòng qua thì èn Ready b t sáng, phòng t bóng. - X-ray t vào hai c c m t i n áp kVp. Máy s d ng m ch nhân áp, khi ch a b m X-ray thì áp ã c nâng lên, khi b m X-ray thì áp ó m i c c p vào hai c c. Th i gian c p áp ch vài ms.

Trang 12

Báo Cáo Kin Tp
Ta có th ch n kVp và mAs. 4. Siêu âm:

Máy siêu âm. Cho n bây gi , siêu âm c xem là thi t b ch n oán hình nh an toàn nh t. Sóng siêu âm ch có th gây ra nh ng bi n i sinh h c khi có c ng th t l n v th i gian xuyên âm lâu. Ngu n cung c p có 2 ch c n ng: - Cung c p i n áp cho toàn b các b ph n c a máy, nó còn cung c p ngu n chi u sáng bàn phím. - Cung c p ngu n i n áp cao kích thích u dò phát siêu âm. Ngu n cung c p ho t ng d a trên nguyên lý xung (switching) và có th dùng v i các ngu n i n l i 100 ± 120VAC, 200 ± 240VAC. Thay i ngu n cung c p vào máy siêu âm không nh h ng n ngu n cung c p cho Monitor. u dò th ch anh: - S d ng c ch áp i n nên có th v a phát v a thu sóng siêu âm. c cung c p m t ngu n cao t n.

Trang 13

Báo Cáo Kin Tp
III. PHÒNG CÔNG NGH MÔ- H Y KHOA PH M NG C TH CH: K thu t mô và X lý mô: Mô l y t c th v i m c ích ph c v cho các quá trình ch n oán b nh ph i c x lý trong các phòng thí nghi m mô t o ra các tiêu b n có th quan sát cd i kính hi n vi. Mô trích ra ây có th là sinh thi t, t thi t ho c m u t nh ng ph n c t b kh i c th . Các k thu t x lý chúng nh sau: 1. Gán thông tin cho m u mô (Specimen accessioning): M u mô s c gán t ng ng v i m t mã s . M i mã s ch a ng các thông tin c n thi t c a b nh nhân.

D ng c c t nh x ng phù h p v i các quá trình x lý sau này

2. Ki m tra t ng th (Gross examination) Mô t m u và t t t c ho c vài ph n c a nó vào trong cassette nh b ng plastic gi mô khi chúng c x lý v i paraffin. Ban u cassette c trong ch t làm

Ki m tra t ng th & Cassette m u

hãm (fixative). 3. C nh m u (Fixation) M c ích: b o t n m u mô lâu dài trong tr ng thái càng gi ng trong c th càng t t.

Trang 14

Báo Cáo Kin Tp
Không có ch t hãm lý t ng, m i lo i ch t phù h p v i t ng lo i mô và c tính c a chúng, th ng dùng là aldehyde(g m formaldehyde, glutaraldehyde), alcohol, h p ch t c a Hg, ch t oxy hóa, picrate,« Ví d : Formaldehyde (formalin) là ch t thông d ng nh t khi các i u ki n t c là không lý t ng.Ch t m formalin dùng v i n ng 10%. Mô cc nh b ng các ³liên k t chéo´ hình thành trong protein. Ch t m s tránh quá trình t phân h y, k t t a,.. và nó không gây nh h ng áng k n m u mô. Các nhân t nh h ng n quá trình c nh m u: ch t m, kh n ng xuyên th m, th tích, nhi t , n ng , kho ng th i gian t khi l y m u kh i c th n khi c nh mô. 4. X lý mô (Tissue processing) Mô sau khi c nh s c x lý thành d ng có th c t c thành lát m ng quan sát d i kính hi n vi. Cách th ng dùng là paraffin. Tr c khi parafin, c n kh n c (dehydrade): dùng alcohol v i 3 n ng khác nhau. Sau ó, kh ch t dehydrade con sót l t v i xylene ho c toluene. ây là quá trình ³làm s ch´. Cu i cùng là paraffin vào. Tùy lo i paraffin mà s có i m nóng ch y c ng nh c ng khác nhau, phù h p v i nh ng m c ích khác nhau. Quá trình này thông th ng là t ng: thi t b s l n l t chuy n m u mô qua các ch t khác nhau.
Thi t b x lý mô

-

-

Trang 15

Báo Cáo Kin Tp

Thi t b 5. C t lát (Sectioning): Dùng thi t b vi ph u (microtome) c t lát t lam kính trong n i m trong kho ng 15 phút

paraffin có th t trên lam quan sát. Sau ó t ng dính c a lát c t vào lam.

Thi t b vi ph u

Trong i u ki n h n h p v th i gian, có th dùng ph
section) t c nhúng m u mô vào ch t l ng/ môi tr c t lát ngay.

ng l nh (-20 t i -70oC), khi ó mô s

ng th c ông l nh (frozen
c ng

6. Nhu m màu (Staining): Lo i tr paraffin ra tr c r i m i cho ch t nh m màu vào c. Ch t nhu m ch n tùy kh n ng nhu m lo i t bào nh t nh trong mô c a chúng. Ch t nhu m th dùng là hematoxylin và eosion (nhu m H và E, H and E staining).

c ng

Trang 16

Báo Cáo Kin Tp
Lát c t sau khi nhu m còn cc b ng m nh m ng plastic ho c th y tinh. IV. K T LU N nh ch ng tr t b ng cách y phía trên

V t lý K thu t Y sinh là l nh v c giao thoa c a nhi u ngành d a trên n n t ng v t lý, sinh h c, y h c« Ph m vi ng d ng c a ngành r t r ng rãi, không ch bó h p trong ph m vi công c ch n oán và i u tr cho con ng i n a mà là b t c âu trong l nh v c y-sinh h c nh thú y, sinh h c, mô h c,« Khoa h c k thu t ngày càng phát tri n, cu c s ng con ng i ngày càng c c i thi n và nâng cao thì nhu c u v các thi t b ch n oán và i u tr b nh hi n i- tr c h t cho chính con ng i, sau ó là cho thú v t c ng nh chó, mèo,« - c ng không ng ng t ng lên. Qua quá trình quan sát th c t , chúng tôi có m t vài nh n xét sau: Th nh t, v m t lý thuy t và th c ti n: Các thi t b y sinh nói chung, có th do r t nhi u nhà s n xu t khác nhau ch t o nh ng u d a trên nh ng nguyên lý chung v i c s là áp d ng các nh lu t lý-sinh-y. Ví d , các máy siêu âm u có ph n c ng d a trên nguyên lý chung là c ch xung-ti ng v ng; i m khác nhau c b n là quá trình thu nh n, x lý s , hi n th thông tin. Do ó, trong th c t t ng nhóm thi t b ph i bi t linh ho t tùy c ng bi n trên n n t ng ki n th c ã h c. Th hai, v tính h th ng: Hi n nay s l ng thi t b r t nhi u, ph m vi ng d ng c ng r t khác nhau. N u m b o c tính h th ng, liên k t s d ng t ng thi t b riêng r s có nh ng l i ích sau: - Phát huy t i a u i m c a m i thi t b và h n ch nh c i m c a chúng. T t c nh m m t m c tiêu chung là c i thi n ch t l ng ch n oán, i u tr , ng d ng c a thi t b . - D qu n lý, d phát hi n khi có b t k tr c tr c gì t i m t i m trong chu i thi t b . Ti t ki m th i gian, chi phí cho công tác v n hành, b o trì, s a ch a. - Ti t ki m t i a th i gian, chi phí cho b nh nhân. Tuy v y c ng có nh ng khó kh n nh t nh do các thi t b c a nhà s n xu t này thì có th v n hành cùng nhau, nh ng l i không th v n hành cùng thi t b do nhà s n xu t khác ch t o. ây là y u t khách quan i v i ng i k s y sinh. V m t ch quan, ta có th k t h p s d ng, liên k t các thi t b t i a n u có th và c ng c n th n tr ng do ch c n m t sai h ng nh c ng có th nh h ng l n n h th ng. C n th n, t m không bao gi là th a. Th ba, v m t an toàn: Tùy thi t b , có lo i hi n nay ch a ch ng minh c tác h i nh MRI, siêu âm; c ng có lo i gây h i ã c bi t n t lâu nh X quang, CT« Trong quá trình v n hành, s d ng, m b o an toàn cho i t ng tác ng luôn là nguyên t c hàng u. Tuy nhiên, m t ngh ch lý th ng g p là m b o an toàn t i a cho i t ng thì không th có ch t l ng ch n oán hoàn h o và ng c l i. ây là bài toán nan gi i òi h i ng i k s ph i bi t làm t t c nh ng gì có th mb o an toàn t i a nh ng v n có th ch n oán c. Các nguyên t c an toàn khác v l p t, b o trì, s d ng ph i luôn c tuân th nghiêm ng t.

Trang 17