P. 1
Hop Am Guitar

Hop Am Guitar

|Views: 1,646|Likes:
Được xuất bản bởiCu Mì

More info:

Published by: Cu Mì on Aug 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

--------ndbn

--------
CHƯƠNG TRÌNH LÀN SÓNG XANH
Tuyển chọn những ca khúc hay


Su !"# $ b%&n '()n * NG+,-N .+, /0NG
Phố Xa
Điệu surf
Mưa [Am] về trên khúc hát [Dm]
Lắng u buồn [] !"i b#ng h$nh ai [%]
&hư t$m [Am] về th'áng hư(ng )a [Dm]
%'n !ư*ng [] gi* +, k- niệm [%]
i.t sư(ng [Dm] +/ng +0 bên 1m [Dm]
Đ.ng trên [2] !3i mắt v3 tư [%]
Đ4 buồn [Am] ch' c'n 5h6 nh7 [Dm]
Đ4 m8t ngư*i [9] !:n v;n vư(ng< [Am]
Đ=>
Đi bên 1m [%] chiều trên +6i vắng [2]
?h6 )a@ [] 5h6 )a ngA như thBt gCn [%]
Đ3i vai 1m [Am] gCD tr'ng chi:c +á [Dm]
i* +, !"i ch* [9] nhE m'ng mFa )uGn [9]
Hrên taD 1m [%] nI h'a vJn nK [2]
?h6 )a@ [] 5h6 )a ngA như thBt gCn [%]
%Gu Dêu thư(ng [Am] ch$m tr'ng nLi nhE [Dm]
M( về m8t ng,D [9] c# mưa êm !ềm< [Am]
Mưa [Am] về trên khúc hát [Dm]
Lắng u buồn [] !"i b#ng h$nh ai [%]
&hư t$m [Am] về gi;c m( )a [Dm]
MGD m* [] gi* +, k- niệm [%]
MFa thu [Am] +/ng +0 tr3i !i [Dm]
MFa !3ng [2] +Mc giNa t$nh Dêu [%]
OuGn về [Am] như c'n nắng hM [Dm]
P6n mFa [9] mưa vJn !"i ai< [Am]
Hợp âm - Miền cát trắng(Chuẩn)
Bm--------- A--------------- D
Hù hu hú hu hù hu hu hụ
G------------ A-------------- Bm
Hù hu hú hu hù hu hù hu
Am G Am
Một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua
F G C
Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ nhng chi!u mưa "u#n
$m G %m G F
Anh nhớ &m mùa thu đ'( n)ng anh nhớ &m t*ng đêm mưa
tr)ng lòng ai
Am G Am
+*ng ,ội quên "a- nhiêu (êu ./u th0ng ng1( "ên nhau
F G C
2*ng n3 hôn ta tra- 4hi đ5 "i6t gi7 nơi n1-
$m G %m G Am
2hôi nh8 &m tình trôi ,1- .9 ,:ng anh ,;n đi ,! nơi mi!n
c:t tr)ng mình anh<
A= $m Am
+*ng ,ội >a &m ơi 4hi tình (êu luôn còn
G C
Một mình anh lang thang ngh& th0ng n?m qua "ên đ7i<
F G % Am
@:( nhớ l/( t*ng n3 hôn 4hi >ưa ,1 h:( nhớ l/( nhng
th0ng n?m "ên ngư7i
F G % A=
Agư7i (êu ơi gi7 chia >a m:i m:i<
$m Am
2h1 mình chia ta( nhau 4hi tình (êu 4hông còn
G C
GiBt tình rơi "ên hiên ôm l/( c-n tim ưu phi!n<
F G % Am
@:( >-0 h6t t*ng "1n chCn &m quaDđ*ng c5 nuối ti6c
nhng gi/c mơ qua r#i
F G Am
Mình anh lang thang mi!n c0t tr)ng mình anh
Tình Khúc Vàng
[Dm] Anh ngh1 mFi hư(ng trên t#c [Am] Qu1n nồng n,n
[m] Anh ngh1 t$nh 1m ngh1 t$nh [Am] 1m chRa chan
[Dm] Anh ngh1 b,n taD tr'ng b,n [Am] taD nhS nh,ng@
TEi [m] ngư*i !*i hU m3i [%] cư*i<<<<
[Dm] Anh ngh1 niềm vui trên 5h6 [Am] !3ng r8n r,ng@
[m] Anh ngh1 t$nh Dêu bên t$nh [Am] Dêu hát vang
[Dm] Anh ngh1 b* vai bên b* [Am] vai VWu V,ng@
&gA [m] ng,ng [Am] cFng ánh chiều [Dm] sang<
Đ= >
Xh@ 'h<<<<<&gồi bên [m] 1m cung !,n hát [Dm] +ên t$nh khúc
v,ng
[%] Pa' nhiêu Gu +' !*i vIt [2] tan
&g,D mai [m] )a nhau rồi@ 5hút [Dm] giGD cYn mu3n +*i
9m [AZ] (i@ ba' nhiêu !iều chưa [AZ] n#i [\
[Dm] &hE t]ng h,ng cGD@ [m] nhE t]ng c'n 5h6
PưEc [%] th1' 1m bGng khuGng hAi t$nh [2] saD<
[Dm] &hE về VYng s3ng@ [m] ;m +Yng m,u !3ng
&I [%] h3n ta ch(i v(i th1' c'n [AZ] s#ng<<<<
^i t$nh v,' [Dm] mGD@ [m] g^i t$nh v,' gi#
%# [%] )a nhau )in !]ng +, t,n [2] tr'
[Dm] Mu6n +, VYng s3ng@ [m] +Nng +* mFa !3ng
_m [A] 1m tr'ng gi;c [AZ] m( t$nh khúc [Dm] v,ng
Toi la ai em la ai
Dm....................F...........
Đêm qua tôi nm m! th"# $m%
&......................Dm.........
'r(ng gi"c m! $m )* c+a ai
Dm....................F..........
Đêm qua $m nm m! th"# tôi%
,m...........................Dm........
-h.ng gi"c m! /hông ph0i )* tôi
(t.!ng t1)
Dm....................F...........
'ôi #êu $m t2ng 3êm nh4 $m
&......................Dm.........
'ôi )ang thang 35 3.ợc g6n $m
Dm....................F..........
'ôi /hông tin rng tr(ng gi"c m!%
,m...........................Dm........
7m 8ên ai /hông ph0i )* tôi
Dm....................F...........
7m 9:u 9*ng nh. tia ;áng tr(ng 3êm%
&......................Dm.........
Đ$m #êu th.!ng ph+ )ên trên cu<c 3=i
Dm....................F..........
'ôi ng>p ng2ng 8.4c 3?n 8ên $m%
,m...........................Dm........
@i 8Ang nhiên ;a( $m )Bi tan 8i?n
Dm....................F...........
M.a thC th6m nh. anh nDi #êu $m
&......................Dm.........
7m 3.a ta# 3Dn c!n m.a E*( )Fng
Dm....................F..........
-h.ng 32ng )* gi"c m! 3êm qua
,G.................Dm...........
'ôi ch( $m nH hôn 8an 36u
Khát vọng
Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
Thơ: !ng Vi"t #$i
%m &m '( %m
)*+ ,ống nh- ./i ,0ng .1 2i"t +3u ngu4n c5i
%m &m '( %(
)*+ ,ống nh- ./i núi v-ơn t6i nh7ng t8m cao
%m 92 : ; :
)*+ ,ống nh- 2i1n t<ào= nh- 2i1n t<ào .1 thấ+ 2/ 2"n
<5ng
&m ; '( %m
)*+ ,ống nh- -6c vọng .1 thấ+ ./i m3nh m0ng
92 : ; '( %m
Và ,ao >h0ng là gi?= là m@+ .1 thấ+ t</i 2ao la
: ; '( %m
Và ,ao >h0ng là AhB ,a <?t mC màu cho hoa
%m &m &m '(
Sao >h0ng là 2ài ca cDa tình +3u .0i lEa
&m ; '( F;G %m
Sao >h0ng là m!t t</i gieo hạt nHng v0 t-
92 : ; '( %m
Và ,ao >h0ng là 2*o= là gi0ng= là ánh lIa .3m .0ng
: ; '( %m
Và ,ao >h0ng là hạt giống Janh .ất mK 2ao Lung
%m &m &m '(
Sao >h0ng là .àn chim gọ i 2ình minh thEc giấc
&m ; '( F;G %m
Sao >h0ng là m!t t</i gieo hạt nHng v0 t-
iMu giNn Li
--------------&----------------------------7m
D:u 9*ng hBt nắng 3Ia nhJ trên á(
------------C---------------------,m
Đôi môi $m gKi 8a( /hát /ha(
-----------------DG--------------------&
mắt $m E=i Eợi 3Lm 3ắm tr=i ca(
-----------------------,m
7m m(ng manh t1a r2ng câ# trMt r!i )á
------------------------DG---------------------------------&
&iD chiều 8Ang chợt Na( Nu#?n mOi /hông thôi
---------------------&-------------------,m
PP -g.=i #êu !i 9I mai n*# cách Na
-----------------DG--------------------------&
MOi mOi 9iQu /R )* tCnh #êu chMng ta
--------Sm---------7m----------------,m
T* ta 8i?t m<t 3iều th>t gi0n 9:
-------------DG-------------------------&
C*ng Na $m ta c*ng th"# #êu $m
----------------------&----------------------- 7m
PP H<i ng< rUi chia )# cu<c 3=i EVn th?
------------------C------------------------,m
DVu )* mWt tr=i nUng n*n /hát /ha(
--------------------DG--------------------&
Ha# 3êm m:t mI )"p )ánh ng*n ;a(
---------------------,m ------------C------------,m
-?u /hông cD ng.=i cu<c 3=i trôi Eề 3âu
-----------------------DG------------------------------&
-?u /hông cD ng.=i mWt 3"t quá h(ang Eu
(hát )Bi % (PP) -X )
---------Sm-------- 7m--------------,m
T* ta 8i?t m<t 3iều th>t gi0n 9:
------------DG---------------------------&
C*ng Na $m ta c*ng th"# #êu $m
'Dc hát
`````````````````Am``````````````````2m``````````````9mah'/c Dm Pb %
Ab
Dư*ng như ai !# ngang Qua +6i về gi# cu6n t#c thề
Dư*ng như tr'ng gi# H#c !ang n#i g$Lắng ngh1 giFm t3i
Dư*ng như !Gu !# ngh1 tr'ng gi# th'cng ti:ng hát m( m,ng
Dư*ng như 1m !d +/ng thCm Qua !GD DWu V,ng t#c mGD
&gh1 như +*i ca thi:t tha êm !ềm M8t chiều im ngh1 t#c
hát<<
=h0 m( m,ng buei chiều<< mGD tr3i +Nng +* L*i ca baD tr'ng
+,n gi#<
?hci chi m$nh nhS nh,ng tfa +,n mGD +ưEt gi# êm !ềm
?hci chi m$nh VWu V,ng tfa nI h'a nA tr'ng b$nh minh
?hci chi m$nh mềm thBt mềm v, su3n s#ng sánh tr'ng chiều
Đ4 mai v*n baD giNa bCu tr*i )anh !ắm saD cFng gi# vEi
mGD
N1ng n2n h2 n3%
G------------------------.------------------------C
/4c 5u6ng 7h6 '8ng !%nh #9 d)( :ua g;c c<ng =%&n
---------G-----------------------------G-------------------------.
C; ba( >%?u ng@% ch2( bAnh #%nh >ang >Bn nhAn cC g%2 !D7 dEng '%nh
--------------------------C--------------------------.
Sa( !F(ng !%# !a !hGy bAnh y&nH #3! H2 N3% FG! !hIn :uJn
K-----------------G--------------------------------.
LM! !F@% h1ng F)ng FEH 7h6 5a bNng nh%&n c2ng ><ng h9n
K-------------------G---------------------------.
NhAn dOng ng@% =3% =P n6% những ch%Bc 5J d2% Q& !h&
C----------------------------------A#-----------K-
Ra J# >% :ua 7h6 7h@ng ba( 'Sc #2u ba( 8nh >Tn
------------------------G------------------------A#----------------U#--
Ng1% Vn #3! :u8n =Jn >@ngH H2 N3% nhW nh2ng G# 87H dXu d2ng >D#
chG! !h9
------------K-------------------------G
L3! ng2y 5a #3! cY# g%8c QOng chZ! nh4
C----------------------------------A#-----------K------------------G
Ra J# >% :ua !hVng !F"# ba( !h8ng nV# >P úa #2uH gọ% !&n ![ng 7h6
c\
-------------------------------A#-------------------U#--
Ch%?u nh)! nh(2 h1 G9# Qung Q%nhH ngọ! ng2( h(a 'ữa !h9#
K-----------------------------------G--C-----------------------------------
Gọ% #]a !hu =? !hD! QIu >ể !a b%B! n1ng n2n^^^^ n1ng n2n ^^
;on -/ng "n T<-/ng
Điệu g+'h
M8t chiều [Am] !i trên c'n !ư*ng n,D
i'a !iệ5 v,ng [] trci VưEi chGn t3i [%]
&gB5 ng]ng [Am] tr'ng t3i như thCm h7i [Dm]
Đư*ng [9Z] về trư*ng 3i sa' +M Quá\ [9Z]
M8t +Cn [Am] !i Qua c'n !ư*ng n,D
Pa' k- niệm [] ch"t s6ng tr'ng t3i [%]
Tề +Mi [Am] tr'ng sGn ng3i trư*ng n,D [Dm]
%Yn [9Z] !Gu !GD nLi nhE v3 b*j [Am]
&hE [Am] nhE nhNng ng,D n(i !GD []
%Fng bMn bk s6ng VưEi mái trư*ng n,D [Dm]
&hE ti:ng n#i thCD c3 [Am]
%hắ5 cánh ta baD [9Z] baD v,' cu8c s6ngj [9Z]
&hE [Am] nhE mLi mFa thi Qua []
L, m8t +Cn ghi V;u tr'ng cu8c !*i [Dm]
&hE gh: !á h,ng cGD [Am]
L,m bMn cFng t3i [9Z] mLi +Cn !:n trư*ng [Am]
&hE mdi [Am] ng,D chia taD [9Z]
&I cư*i cYn )a' )uD:n +Yng ai [Am]
&hE mdi [Am] ng,D chia taD [9Z]
%Fng bMn bk !:n nhNng miền )a [Am]
Tìm lại
7m---------------C &-----------------D
ChYng muZn ngh$ gC % ChYng muZn nhCn /hác
7m---------------C--D
Đôi mắt )uôn tCm% tCm Eề
7m----------------C &---------------D
-g.=i nh?ch môi c.=i% -g.=i nh. hHt hVng
7m--------------- C --D
-g.=i /hDc tr(ng )Fng %H?t rUi
7m-----------C-----------------&
'Cm )Bi 3i hO# tCm )Bi tr(ng mAi ng.=i
-------------D--------------7m
Đ5 ta /hông th"# ta nh. )Mc n*#
7m------------C--------------&
Đ.=ng Na quá 9*i rUi ta mQt nh(*i
-------------D----------------7m
TC ta /hông 3[ng 8ên nhau n\a rUi
7m---------------C &-----------------D
-gUi 3?m ;a( t*n -g*# "# 32ng 3?n
7m---------------C--D
Đ2ng 3?n E<i E*ng H?t rUi
7m---------------C &-----------------D
-gUi NuZng 3â# 8Bn% CBn ch]n r.ợu /ia
7m---------------C --D
CBn h?t 3êm n*# % H?t rUi
7m------------C--------------&
'Cm )Bi 3i hO# tCm )Bi tr(ng mAi ng.=i
-------------D----------------7m
Đ5 ta /hông th"# ta nh. )Mc n*#
7m------------C--------------&
Đ.=ng Na quá 9*i rô^i ta mQt nh(*i
-------------D----------------7m
TC ta /hông 3[ng 8ên nhau n\a rUi_
Ngày xưa ơi
by demtrangtinhyeu1808 on Wed Oct 2!
`aba bcdd pm
Hợp âm 8*i -g*# N.a !i
--------,m-----------------------7m--Dm--------------C
-g*# N.a cD cánh 9iều% Cha( h\ng h= Ei EMt ;au
rLng tr$.
------Dm------------------C----7m-------------------7G
-g*# N.a cD cánh cF 8a# )a 3*% Ch>p ch=n th$( 3Ung
)Ma.
------,m-------------------7m------Dm------------------C
-g*# N.a ai ha# c.=i ha# 9Ai h=n% Chiều hái h(a
triền 3ê.
-----Dm-----------------C-------------7G----------------
,m
-g*# N.a 8?n Eắng ).u )u#?n c(n thu#ền che ng.=i
3i Na 8=.
------Dm----------------------&-----------------C--
'ufi th! nh. áng mâ#% rUi ;g mOi 8a# Eề cuZi tr=i
-----F----------&-------------7G
'h=i gian NDa nh\ng /h niQm 9"u #êu.
Đic
--------,m-----------------F--&-------------------------C
-g*# N.a !i% mOi Na tufi th!% Na cánh 9iều che 8a(
.4c m!%
Dm------------------&------------7------7G-
cFn 3âu 8Dng h(*ng hôn% nh\ng chiều m= tjm.
--------,m-------&----------------7m--------------------
,m
-g*# N.a !i mOi Na tufi th!% Na 8?n 3F m= ;.!ng
cuZi thu%
Dm--------------------C------7G-------------,m
ka 9áng $m g6# trLng .4t á(% Na )=i h[a /hi N.a.
'lm-& Tn
Dm---------------------Bb----------Am
"#ng em nh$ trang gi%y th&m tr'ng ng(n
-Bb--------)---------------Dm
*+ anh ,i-t ./n chuy0n t1nh y/u
Dm------------------)--------------2
B3i th& 4$a c#n dang d5 ch$a th3nh c6u
Gm------------------)------------Dm
7r8ng .ung .inh b$9c theo :;i t1nh nh6n
Dm--------------Bb---------Am
<3 =hi y/u ai bi-t :6u .3 b-n b>
Bb--------)-----------Am
*+ r?i @hAi 4a nhau tB :6y
Dm---------------------)---------2
C1nh 4a nhau n/n ,(ng tr8ng =ia ,D :;i
Bb------------)---------Dm
7r8ng c; :&n EuF &i ng$>i &i
Dm---------------Bb--------------Am------------Am
Gao =hi 4$a ng$>i :H $9c m& mu;n :>i ta mHi :I@ :;i
Gm------------------Am-----------Bb--)----Dm
Jh$ng h;m nay ng$>i :i cho hKnh @húc tan ,D r?i
Dm---------------Bb------------Am--------------Dm
7r8ng c; :&n .Lng .M nh9 ai Eua tBng gNc @hO ng3y 4$a
Gm----------------Am--------Bb--)-----Dm
Jghe trong tim ,ụn ,D bao .(n nFt tan ,1 ai
Bb-------------)------
)N ai nh9 ng3y 4$a em &i
----Am---------Dm
Gi> :H 4a ta m%t r?i
Bb-----------------)--------
Pnh tr8ng QFng .#ng anh em &i
---------Am-------------Dm
Gi> th%m $9t trong chiRu m$a
C(n du(ng #ua
Am-------G------------Am-----------------Sm--2-----------
G------
J-u ng3y 4$a b$9c :i nhanh Eua con :$>ng m$a th1 anh :H
=h;ng gL@
Am---
ng$>i
J-u ng3y 4$a em nh1n anh nh$ng =h;ng mTm c$>i th1 anh
:H =h;ng mUng m&
J-u t1nh ta chVng @hAi 4a =hi :ang :Wm Q6u th1 anh :H
=h;ng :au bu?n
J-u .#ng anh =h;ng c#n y/u em h&n chXnh m1nh th1 anh :H
Eu/n :$Yc emZ
*[\
----------)--------G------------2]Sm^-------------Am
"3m Qao :+ :$>ng 4$a :Bng in d%u ch6n anh m_i ng3y
---------2-----------G------------)---------------G
"3m Qao cho .#ng anh th;i g`i t/n em trong m_i gi%c m&
---------)-----------G--------S]Sm^--------------------Am
"3m Qao :+ m$a mùa thu :Bng r&i =hi anh dang nh9 em
----------2------G--------------Am
"3m Qao =hi th%y m$a anh =h;ng bu?n
"3m Qao :+ Eu/n niRm ,ui niRm hKnh @húc =hi anh cN ng$>i
"3m Qao Eu/n .>i chia tay .0 em r&i tr/n :;i m't cay
"3m Qao :+ th;i ch> mong
"3m Qao tim anh th;i :Bng m& rang ng3y mai th%y em Euay
tr5 ,Rb
THƯƠNG H_À` NGÀN NaL
Em
Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi
Am B7
Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phi
Em
Trăng kh!"#t rồi $ó khi đ%"
Ngăn $&$h rồi $'ng (!m )%"
B7
*+" b" b" hoài ngàn năm
Em
,-ng như $on th!".n đ/ b#n tình "0!
Am B7
Ngại gió mư $hi.! th!".n )1n $-n n2o
Em
Ai đó 34 $ó h5ng hờ6 i đó 34 đã +m th%m
B7 Em
7 đi ôm tr8n ni.m thương
9 $:Thương hoài ôi ngàn năm $-n đó
A* B7
đ& m-n mà tình $ó m-n đ+!
Em B7
Tình đ%! ;à tình $!<i người ơi
Em E*
=!<t đời mình ng!">n $+! ;? đôi
Em
Thời gin +m th%m như nư@$ ). khơi
Am B7
,-ng trót "0! người tình khó đ/i th"
9E* :Ao thBm rồi $ó khi tàn6
9C : Tình D" $hE đ#n một ;%n
B7 Em
T+m tư thương hoài ngàn năm


bh(Ynh khSc
c)d Am G )
)hT c#n mUt chi-c .F cuOi thu meng manh
Am G )
)hT c#n mUt m1nh em 4Nt 4a ch> anh
2 )fS
)hT c#n :/m nay mai .F =ia r&i
2 )
)hT c#n :/m nay mai .F =ia r&i
S Am
[hi mùa thu =hu%t n&i cuOi tr>i
D GGuQg G
Gi`t n$9c m't =h; =h;ng .>i
Am Sm Am
<3 r?i mùa thu Eua trOng t/nh bu?n ,ui
) Sm Am
<ùi .#ng m1nh b8ng giF! thFng n8m .Lng tr;i
2 )fS
)hT c#n :/m nay hHy :-n b/n anh
2 )
)hT c#n :/m nay hHy :-n b/n anh
S Am
J-u ng3y mai b$9c ch6n anh ,R
D G ) G
CUt 4Fc .F r&i b/n hhZZZ mùa :;ng tFi t/
i ]Am ^Jg$>i ,R :6y ,9i anh
2 Sm Am
<R b/n em! ,R :6y ,9i c8n nh3 4$a /m :Rm
) G
,#ng tay ,3 .3n m;i %m ng3y thFng ch> mong
Am 2
Jg$>i ,R :6y ,9i em! ng$>i y/u &i
Sm Am
thR 4$a hHy trao .>i cuOi trong :>i
2 G )
Cùa :;ng :-n b/n hi/n r?iZZZ ,R :6y ,9i em
]HFt .Ki tB :(u! .L@ .Ki i^
Am Sm )
)hT c#n mUt chi-c .F cuOi thu meng manh
Am Sm )Caj
)hT c#n mUt m1nh emZZZ 4Nt 4a ch> anhZZZ
;át 2Oi
iMt bIi [Am] n,' h#a ki:5 thGn t3i<
Đ4 m8t [Dm] mai vư(n h$nh h,i +En [Am] VBD
[9Z] _i cát bIi tuDệt [Dm] v*i
M/t tr*i [9Z] s'i m8t ki:5 r'ng [9Z] ch(i
lllliMt bIi [Am] n,' h#a ki:5 thGn t3i
Đ4 m8t[Dm]mai t3i về +,m cát[Am]bIi
[9Z]_i cát bIi mệt[Dm]nh',i
Hi:ng !8ng[9Z]n,' gm nhW5 kh3ng [Am] ngu3i
llllPa' nhiêu [A] nnm +,m ki:5 c'n [A] ngư*i
%h"t m8t [AZ] chiều t#c trắng như [Pm] v3i
Lá [D] úa trên ca' rIng [9Z] !CD
%h' trnm [2om] nnm v,' ch:t m8t [A] ng,D
llllM/t tr*i [Am]n,' s'i sáng tim t3i
Đ4 t$nh [Dm] Dêu )aD mYn th,nh !á [Am] cu8i
[9Z]Oin ú5 m/t bFi [Dm] ngFi
H]ng ng,D [9Z] Qua m7i ng#ng tin [9Z] vui
llll%Im r]ng [Am] n,' +á )ác )( cGD
H] vfc [Dm] sGu ngh1 +*i m*i !d [Am] VBD
[9Z] _i cát bIi 5hBn [Dm] n,D
T:t mfc [9Z] n,' )#a b7 kh3ng [Am] haDj
lllliMt bIi [Dm] n,' h#a ki:5 thGn t3i<
Đ4 m8t [m] mai vư(n h$nh h,i +En [Dm] VBD
[AZ] _i cát bIi tuDệt [m] v*i
M/t tr*i [AZ] s'i m8t ki:5 r'ng [AZ] ch(i
lllliMt bIi [Dm] n,' h#a ki:5 thGn t3i
Đ4 m8t[m]mai t3i về +,m cát[Dm]bIi
[AZ]_i cát bIi mệt[m]nh',i
Hi:ng !8ng[AZ]n,' gm nhW5 kh3ng [Dm] ngu3i
llllPa' nhiêu [D] nnm +,m ki:5 c'n [D] ngư*i
%h"t m8t [DZ] chiều t#c trắng như [9m] v3i
Lá [] úa trên ca' rIng [AZ] !CD
%h' trnm [Pm] nnm v,' ch:t m8t [D] ng,D
llllM/t tr*i [Dm]n,' s'i sáng tim t3i
Đ4 t$nh [m] Dêu )aD mYn th,nh !á [Dm] cu8i
[AZ]Oin ú5 m/t bFi [m] ngFi
H]ng ng,D [AZ] Qua m7i ng#ng tin [AZ] vui
%Im r]ng [Dm] n,' +á )ác )( cGD
H] vfc [m] sGu ngh1 +*i m*i !d [Dm] VBD
[AZ] _i cát bIi 5hBn [m] n,D
T:t mfc [AZ] n,' )#a b7 kh3ng [Dm] haDj
,&u !h9ng :uay =?
Anh dang :;i ]Am^tay! anh ;m .%y]G^ emZ
Anh :ang cO ]Sm^nXu y/u th$&ng tr5 ]Am^ ,RZ
Jh$ng Qao :;i ]Am^tay! bu;ng .&i EuF ]G^nhanhZ
Anh =h;ng th+ ]Sm^gik y/u th$&ng 5 ]Am^.KiZ
7$&ng tl\
H;m nay em :i! em cN nh9 =h;ngb
7Bng .>i hIn $9c y/u th$&ng mLn n?ngZ
B/n trong con tim anh nh$ =hNc o3Z
7r/n :;i m't :H $9t :mm .0 nho3Z
*[\
Sm hHy nXn ]2^ :i! :Bng .3m anh =hNc ]G^theoZ
Anh =h;ng trFch ]Sm^g1! em hHy c$>i ./n ]Am^ :iZ
7r;ng th%y em ]2^c$>i! .#ng anh cnng th%y ]G^,uiZ
Sm hHy b$9c ]Sm^ :i! :Bng ngoAnh .Ki .3m ]Am^chiZ
7$&ng tl\
Sm hHy nh9 rang! ng$>i anh y/u chT eZ
Sm hHy tin rang! anh ,mn :Yi ch> emZ
Anh QM :$a m1nh! ch1m ,3o Q6u gi%c m&Z
*+ b$9c b/n em! nh$ .>i hoa ng3y 4$aZ
M5t ./i ng-/i m5t <Png c@+
Mo' Đpq -&rpq% Mo' ls-& Ctu
Nhạc và lời: Trần Long Ẩn
Am )
[hi nghp ,R mUt :>i ng$>i
Am ) Am
7;i th$>ng nh9 ,R rBng c6yZ
) Am
[hi nghp ,R mUt rBng c6y
S Am
7;i th$>ng nh9 ,R nhiRu ng$>i!
) Am
7rq trung nh$ cụm hoa h?ng!
Dm
H?n nhi/n nh$ ng3n Fnh .ra
Am
)hiRu h;m =hi giN ,Rs
Am )
)6y :H m`c tB thu5 n3o
Am ) Am
7r/n :?i núi thWt can =h;!
) Am
)6y cN hi+u ,1 Qao
S Am
)him th$>ng =to ,R .3m tu
) Am
<3 em nh$ cụm .an m`c
Dm Am
7B nhkng c3nh cu thụ gi3 =ias
) S Am
<3 t;i ,mn nh9 ho3i mUt .o3i c6y
Dm )
GOng g(n nhau th6n m9i thVng
Dm
)N mUt c6y .3 cN rBng
Am )
<3 rBng QM ./n 4anh
S
rBng gik :%t Eu/ h$&ngs
Am )
Ai cnng ch`n ,i0c nhI nh3ng!
Am ) Am
Gian =hu QM d3nh @h(n aib
S
Ai cnng mUt th>i trq trai
Am
)nng tBng nghp ,R :>i m1nh
) Am
vhAi :6u may nh> rwi chxub
Dm
vhAi :6u trong :ục cnng :3nhZ
Am
vhAi =h;ng anh! @hAi =h;ng emb
Am )
)h6n .y thuUc ,R m`i ng$>i
Am ) Am
[h;ng chxu QOng :>i nhe nhois
S Am
zin hFt ,R bKn bh t;i
S Am
Jhkng ng$>i QOng ,1 m`i ng$>iZ
) Am
Jg3y :/m canh gik :%t tr>i
Dm Am
{Kng rD nh$ rBng mai n5 chiRu 4u6n
Cv- i7-H k,-H k,-H
)-----------------------------------------Dm
)on =/nh 4anh 4anh nhkng chiRu /m A .$9t tr;i
Dm----------------------G-----------------)
*/m :/m tr8ng ./n theo d#ng bu?m c8ng giN 4u;iZ
)-----------------------------------------Dm
)on =/nh 4anh 4anh nhkng mùa Qen n5 =h'@ n&i
Dm-------------------G---------------)
Bao c6u t& duy/n dKt d3o tim ai th'm t$&i
*[\
)--------------------------------------
7huyRn ai .$9t Eua h3ng chuOi ,9i b> =/nh
)--------------Dm------G---------)
7huyRn ai .$9t Eua b;ng .úa th$9t tha
)-----------------------G-----------------
7i-ng ai h# =hoan ,Vng :$a nhkng c6u t1nh ca
Dm----------------G----------------------)
JgA nghi/ng h3ng tr3m ,ang h#a ti-ng h# 4a 4a
)------------------------------------------
)hi-n =hu bBng ,ui %m bao .#ng d6n Eu/ t;i
Dm-------------------G------------------)
7i-ng ai giH b3ng nhx@ nh3ng nh$ ti-ng .#ng t;i
)on =/nh 4anh 4anh nhkng chiRu /m A n$9c tr;i
Ghi Q6u n&i t;i bao ng3y chi-n :%u nui Q;i
)on =/nh 4anh &i d6|@ ta}n chinh chi/~n =h8~@ n&i
B/n nhau ta 46y tr`n b3i t1nh ca th'm t$&i
Con Đường Màu Xanh
C G
Này người yêu xin quay mặt đi
Am Em
Đã hết yêu thương lâu rồi

Này người yêu !m đi "# đi
E$ Am
Nhưng xin !m đ%ng hờn tr&'h t(i
)m G$
*+ giờ đây, tr&i tim đã gi& l-nh
./0
1%ng gi2t mưa 3ay tr4ng 'hờ m4ng
5h6 x7a m(i 84n 9hai nh-t
Nh+n gi2t mưa 3ay tr4ng 'hi#u thu
Ch4 ai l:ng th;m n&t tan
G$
*+ giờ đây t(i "à !m 'hia tay
<<<<<<<. C 0 Người yêu h=i ">y tay 3i?t ly
G Am
Em '( đơn trên '4n đường @ài
.C0 Gi2t nưA' mBt hãy lau thCt Dh(
G Am
*+ Dh(ng muEn thFy !m u 8;u
)m
1(i m4ng !m t% nay
G G$
Gãy x7a hết tâm tư 3uồn "ương
. /0 Người yêu h=i ">y tay 3i?t ly
Em thênh thang trên '4n đường t+nh
Gi2t nưA' mBt hãy lau thCt Dh(
1+nh yêu đã tan th!4 mây trời
1(i m4ng !m t% nay
)m G
Nh+n l-i '4n đường !m đi trên
. C0 Đ;y màu xanhH
Hợp âm Đ5 giD cuZn 3ic
)--------------)-------------------Am
GOng trong :>i QOng c(n cN mUt t%m .#ng
*+ .3m g1 em bi-t ] SC^ =h;ngb
----)------Am----)------Am
*+ giN cuOn :i! :+ giN cuOn :i
)--------Dm--------Am--------Sm
GiN cuOn :i cho m6y Eua gi#ng Q;ng
2--------Am------------G----------Am
Jg3y ,Ba ./n hay :/m 4uOng m/nh m;ng
Am----Dm-----------Am------Sm
•i trFi tim :ang bay theo th>i gian
2----------G---------Sm----)
"3m chi-c bNng :i rao .>i dOi gia
)--------------)-------------------Am
Jhkng =hi chiRu t9i c(n cN mUt ti-ng c$>i
--------------------Sm
*+ ngWm ngùi theo .F bay
----)------Am---------)--------Am
{?i n$9c cuOn tr;i! r?i n$9c cuOn tr;i
)----------------)-------------------Am
HHy nghi/ng :>i 4uOng nh1n h-t mUt mOi t1nh
-----------------------Sm
)hT .Lng nh1n =h;ng nNi n8ng
----)------Am------)------Am
:+ buOt trFi tim! :+ buOt trFi tim
)--------Dm-----------Am------Sm
7rong trFi tim con chim :au nam y/n
)-------Am------------Dm--------2
Jgw d3i .6u mang theo ,-t th$&ng Q6u
)--------Dm-----------Am------Sm
CUt Q9m mai chim bay :i triRn mi/n
2--------G-------------Sm-----)
<3 ti-ng hNt ,ang trong tr>i giN ./n
)--------------)-------------------Am
HHy y/u ng3y t9i dù EuF m0t =i-@ ng$>i
]SC^ )#n cuUc :>i ta co ,ui
----)--------Am----)---------Am
Dù ,'ng bNng ai! dù ,'ng bNng ai
T<-/ng Sơn 0ng= T<-/ng Sơn T@+
%Fng mắc [] vmng trên r]ng Hrư*ng [%] g(n
iai !Ra [9Z] K hai !Cu )a [Am] thpm
qư*ng ra [%] trBn mFa n,D !S5 [] +ắm
Hrư*ng g(n [Dm] q3ng nhE Hrư*ng g(n [Am] HGD<
llllM8t VdD núi m, hai m,u mGD
&(i nắng n(i mưa@ khr tr*i csng khác
&hư anh vEi 1m@ như &am vEi Pắc
&hư q3ng vEi HGD m8t Vci r]ng +iền<
llllHrư*ng g(n [Am] tGD anh !i@ thư(ng [2] 1m@ thư(ng [Dm] 1m
Pên ;D mưa [%] nhiều@ c'n !ư*ng gánh [Am] gM'
MuLi baD r]ng [Dm] gi, ch' V,i taD [2] á'
i:t rau [Am] rồi@ 1m c# +;D mnng [9] kh3ng<
llll%Yn 9m [9Z] thư(ng bên tGD anh mFa !3ng
&ưEc kh1 [] cMn bưEm baD +ền [9Z] !á
Pi:t +Yng Anh saD miền !;t [] +M
%hắc 1m [9Z] +' !ư*ng chắn b'm [Am] thF
llllAnh +ên [2] )1@ tr*i !e c(n [Dm] mưa
%ái gMt [%] nưEc )ua tan nLi [9m] nhE
9m )u6ng [2] núi nắng về rfc [Dm] rA
%ái nh,nh [] cGD gMt nLi riêng [9Z] tư<
llllq3ng sang tGD kh3ng 5hci !ư*ng như
qư*ng chuD4n !Mn v, !ư*ng chuD4n gM'
q3ng Hrư*ng g(n@ c3 gái tba sung s,ngt )anh á'
HGD Hrư*ng g(n b8 !8i á' m,u )anh<
lllllH] n(i [] 1m !ưa sang bên n(i [9m] anh
&hNng binh [] !',n n6i nhau ra trBn [9m] tuD:n
&hư t$nh [] Dêu n6i +*i v3 [9Z] tBn
q3ng Hrư*ng g(n@ [Dm] n6i tGD Hrư*ng [Am] g(n<
Ki niQm t<-ơng J-a
Huei th( [D] tr3i như gi;c m(@k- niệm [Pm ]trư*ng )ưa !d Qua [A]!Gu
ng*<
M8t th*i [D] h.c sinh V;u Dêu@n,' ai [Pm] Qua !i kh3ng g$ +uD:n
+ưu[A] <
H]ng trang [] +ưu bút vi:t nên [2om] ba' !iều g"i +Mi [9m] +Yng t3i
nhE nhung [D] sEm chiều<
DF cách [A] )a t$nh s0 kh3ng 5hai nh', [D] <<<<
&g,D [] t]ng ng,D v8i v,ng ch#ng Qua ghi V;u [2mo] ba' nhiêu k-
niệm
L*i [9m] VWu V,ng hiền h', thi:t tha [A]@tGm huD:t c3 thCD [D] khuDên
VMD [A]
ivng [] thCm nguDện m8t !*i khắc ghi iai ti:ng c3 thCD [2o] thGn
thư(ng [Pm]
Mai [9m] chia taD mu3n 5hư(ng cách )a [A]@bMn (i chE Quên [D]
llllL*i c3 ch' 1m +En kh3n@t$nh ngư*i thCD 1m vi:t nên tr'ng tGm hồn<
P,i h.c ng,D )ưa kh# Quên@ h,nh trang ng,D naD ch' !*i ;m êm
&g,D mai bMn (i c# n(i 5hư(ng n,'@V/n +Yng !]ng Quên V;u Dêu h3m
n,'
%Yn ng;t ngGD t$nh !ắm saD sau n,D<<<<
lll&gh1 )3n )a' n3n na' v;n vư(ng giGD 5hút chia taD !:n rồi<
bMn bk ng,D n,' cFng sánh vai@ chia sEt ch' nhau vui buồn@
v, rồi +Yng ch"t buồn )uD:n )a'@ )a' )uD:n nghSn ng,' c'n tim<
Mưa !Gu r(i r(i ưEt mi@ nh'k !3i mắt nai<<<<<<
llll&g,D t]ng ng,D v8i v,ng ch#ng Qua ghi V;u ba' nhiêu k- niệm
L*i VWu V,ng hiền h', thi:t tha@ tGm huD:t c3 thCD khuDên VMD
ivng thCm nguDện m8t !*i khắc ghi iai ti:n c3 thCD thGn thư(ng
mai chia taD mu3n 5hư(ng cách )a@ bMn (i chE Quên
llllllg0 nhE h',i []@ k- niệm trư*ng )ưa [A] !d Qua [D]
g0 nhE h',i [] @ c3 thCD ng,D th( [A] !d )a [D]
g0 nhE h',i [] @ 3i bMn bk sa' thi:t tha [D]
&Li nhE n,D [] )in g^i +Mi [A] <<<<tr'ng ti:ng ca\ [D]
Nồng nàn Gà
NIi
G------------------------D------------------------C
Bước xuống phố sáng tinh mơ dạo qua góc công viên
---------G-----------------------------G-------------------------D
Có ao !i"u ngư#i ch$o %nh minh !ang !&n nh%n c' gi$ t(p dư)ng sinh
--------------------------C--------------------------D
*ao t+ong tim ta th,- %nh -ên. m/t 0$ 1/i +,t th2n qu3n
4-----------------G--------------------------------D
56t t+#i h7ng +ạng +). phố xa 8ng nhiên c$ng !ông hơn
4-------------------G---------------------------D
1h%n d9ng ngư#i v/i v: nối nh;ng chi&c x3 d$i <ê thê
C----------------------------------=m-----------4-
>ưa 3m !i qua phố phư#ng ao s?c m$u ao ánh !@n
------------------------G------------------------=m----------------Am--
1g7i Bn m/t quán v3n !ư#ng. 0$ 1/i nhC nh$ng ,m áp. dDu d$ng !(m ch,t thơ
------------4-------------------------G
5/t ng$- xa m/t cEm giác <9ng chFt nhớ
C----------------------------------=m-----------4------------------G
>ưa 3m !i qua thBng t+Gm ao tháng nBm !: Ha m$u. gIi tên tJng phố cK
-------------------------------=m-------------------Am--
Chi"u nhạt nho$ h7 Gươm <ung <inh. ngIt ng$o hoa s;a thơm
4-----------------------------------G--C-----------------------------------
GIi mLa thu v" th(t <2u !M ta i&t n7ng n$nNNNN n7ng n$n NN
TAnh J# Q2 >)% d9ng
1hDp OPO tông =m !Qm s<oR
SJng conTAU sóng xô ngo$i VhơiTAU
SJng cánhT=mU chim a- th,p thóangT=mU
BướcT=mU !i t+ong ti&ng sóngT=mU
GFi cho ta v" nh;ngTCU VW niQmTCU
1g$- xưaTAU m8i Vhi ho$ng hônTAU
5%nh <ại cLng +a nơi !2-TCU qu,n quXt ên nhauTCU
CLng với sóngTGU với gió ta !:TGU h9a chung ti&ng caTAU

tương tYZ
S%nh 3m <ớn như !ại dương
17ng ,m hi"n h9a ao dung
>: cho anh s[c sống
>M !i tới t(n cuối ch2n t+#i
Sh#i gian c[ t+ôi %nh -ên
\7i m/t ng$- Vhi giông :o gh] !&n nơi !2-
>M +7i 3mTDmU !: m:i a- !iTAU th3o cánh chim t+#iT=mU

>ại dương mênh mông ơiTCU h)i 3m ^ !2uTDmU
S+#i xanh ao <a ơiTGU có th,- óng 3mTCU
1h# cơn gió h:- nh?nT4U dLm +_ng
S+ái timTGU ta v`n -êu ngư#iTGU
DL ng$- mai d`u th&TCU giới có !Ki tha-TDmU
S%nh 3m anh xin gi;TGU m:i t+ong t+ái timTCU
1gư#i ơi có c9n nhớTCU
1hớ !&nTGU nơi ta hCn h9T=mU

/%ển nh4
Ngày mai em [Am]đi biMn [Am/G]nhớ tên em gIi [Dm/F]v"
gIi [F]h7n liau rũ lê [E]thê gIi [E7]b# cát tr?ng đêm [Am]huya
Ngày mai em [Am/!]đi
đ7i [Dm"E]n#i nghiêng nghiêng đFi [E7]ch# $bi [F]đá tr%ng em tJng gi#
nghe [E7]bu7n nhD& ch'n bơ [E7]vơ
Ngày mai em [Am]đi biMn [Am/G]nhớ em (uay v" [Dm/F]ngu7n
gIi [F]tr)ng *ương gi+ ng(& [E]h7n bàn [E7]tay ch?n gi+ mưa [Am]$ang
Ngày mai em [Am/!]đi
thành [Dm"E]&hố m?t đêm đ,n [E7]m# h7n [F]lc nghiêng vai gIi bu7n
nghe [E7]ng-ài biMn đ/ng bu7n [Am]hơn
.%m nà- em [Dm]v"
bàn [F]tay bu%ng lối [Am]ngb đàn [E]lên cung &h/m [E]ch#
$Gu [E7]lên đ'y h-ang [E7]vu
Ngày mai em [Am]đi biMn [Am/G]nhớ tên em gIi [Dm/F]v"
tri"u [F]$ương ướt đ`m cơn [E]mê tr#i [E7]ca- n/u bước $ơn [Am]hê
Ngày mai em [Am/!]đi
c7n [Dm"E]đá rêu &h-ng rd [E7]bu7n đ,n [F]&hố nghe mưa tdi h#n
nghe [E7]ng-ài tr#i gi0ng m'y [E7]tu%n
Ngày mai [Am]em đi biMn [Am/G]c+ b'ng hu'ng gIi [Dm/F]thGm
ngày [F]mưa tháng n?ng c1n [E]bu7n bàn [F]tay nghe ng+ng tin [Am]$ang
Ngày mai em [Am/!]đi
thành &hố [Dm"E]m?t đêm đ,n [E7]vàng nea [F]b+ng 2u'n (ua ng(& ngJng
nghe [E7]tr#i gi+ l/ng mà [Am]thương 3

Phố Xa Điệu surf Mưa [Am] về trên khúc hát [Dm] Lắng u buồn [G] đợi bóng hình ai [C] Như tìm [Am] về thoáng hương xa [Dm] Con đường [G] giờ là kỷ niệm [C] Giọt sương [Dm] lặng lẽ bên em [Dm] Đọng trên [F] đôi mắt vô tư [C] Để buồn [Am] cho con phố nhỏ [Dm] Để một người [E] đến vấn vương. [Am] ĐK: Đi bên em [C] chiều trên lối vắng [F] Phố xa, [G] phố xa ngỡ như thật gần [C] Đôi vai em [Am] gầy trong chiếc lá [Dm] Giờ là đợi chờ [E] nhớ mong mùa xuân [E] Trên tay em [C] nụ hoa vẫn nở [F] Phố xa, [G] phố xa ngỡ như thật gần [C] Câu yêu thương [Am] chìm trong nỗi nhớ [Dm] Mơ về một ngày [E] có mưa êm đềm. [Am] Mưa [Am] về trên khúc hát [Dm] Lắng u buồn [G] đợi bóng hình ai [C] Như tìm [Am] về giấc mơ xa [Dm] Mây mờ [G] giờ là kỷ niệm [C] Mùa thu [Am] lặng lẽ trôi đi [Dm] Mùa đông [F] lạc giữa tình yêu [C] Xuân về [Am] như con nắng hạ [Dm] Bốn mùa [E] mưa vẫn đợi ai. [Am]

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->