P. 1
BATTRACHMINHCANH

BATTRACHMINHCANH

|Views: 78|Likes:
Được xuất bản bởimoontroc

More info:

Published by: moontroc on Aug 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2011

pdf

text

original

XEM TUOÅI CAÁT NHAØ, HÖÔÙNG NHAØ

(Baûng naøy xem cho nam sinh töø 1904 đến 1997)
1 Hoï teân: Nguyeãn vaên Hoa
2 Sinh naêm: 1!! "INH T#
3 Maïng: $A T%UNG THOÅ Khaéc: &ÖÔNG 'IE(U MO)C
4 Cung: *HO+N
5 Naêm nay: ,- Tuo./ A+' Baøn tay hoan oác: N01 ng0/ Baøn tay kim laâu: "oa2/
6 Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung: 3a2n &45ng 60o.
Ñoâng Ngu7 8uy9 H45:ng ;a.n <49 ;u=ng>
Ñoâng nam Hoa= 0a=/
Nam Tuye?6 @a=ng Taïi haøng soá 6 nhaä cung gioáng nh! cung taïi haøng soá 4
Taây nam &/eAn n/eAn BNCA
Taây $an0 D0E H45:ng 0a=F 6uo./
Taây baéc G0u=3 vH H45:ng 0a=F 6uo./
aéc 'u=3 <a:6
Ñoâng baéc T0/eAn y H45:ng 0a=F 6uo./
" Ngu! haønh töông "inh: #im$Thuûy$Mo%c$Hoaû$Tho&$#im
# Ngu! haønh töông 'haéc: #im$(Mo%c$(Tho&$(Thuûy$(Hoaû$(#im
$ Ngöôøi naøy naêm nay: 'a2@ n0a2 I45=3
1% Cöûu tinh che) *huïc: +Ne)u cöûa nhaø ,a! -aây .öïng -ong /ô! 0uay nha1m höôùng -a)u th2 -oay höôùng be)* ,e& 'haéc che)3
Ne)u höôùng cöûa ch4nh cuûa nhaø 0uay 5e6 höôùng: Hoa= 0a=/ Tuye?6 @a=ngNgu7 8uy9 'u=3 <a:6
Th2 höôùng mie%ng /oø be)* neân 0uay 5e6 höôùng: G0u=3 v1 T0/eAn y $an0 D0E &/eAn n/eAn
11 78 ngh9a 5aø 5a%n .uïng bo) t:4 theo caùc höôùng:
;uïc "aùt: 'a2 I/eJ@ Ka:o @o?6 K/eLn 3oL 3aJn neAn 6Ma:n0 045:ng na2y, 60452ng KoL 6ME NCO
Ngu! 0uyû: N5/ KoL 6ME Ka2n 6052 6o. 6/eAn, 6052 3u:ng Ie. 3aJu an 30o g/a 34 0ay 6Meo an0 g/a IHn0
Tuye%t maïng: N5/ Pa2@ 30o. 3aL6 IoJO
<ieân nieân: N5/ Pa2@ v/e?3 0oaQ3 Pa2 n5/ KoL 6ME F0o2ng ngu9 30En0 3u9a g/a 30u9O
Hoaï haïi: N5/ ;a2n0 30o P4u 6M49, De? <a:30ROO *0oAng I45=3 KoL 6ME n0a2 6aS@, n0a2 ve? </n0, 0oaQ3 F0o2ng ngu9 6Me9 e@
Sinh 'h4: N5/ KoL 6ME F0o2ng Pa2@ v/e?3, 604 F0o2ng, F0o2ng </n0 0oa=6 30ung, F0o2ng DaMaoDeRO
Thieân y: N5/ KoL 6ME 30o. 30o ng452/ Ke?n0 ;459ng Ke?n0, F0o2ng DeL 6oa:n, 8ua2y 60u 6/eJnRO
Löu yù: ( aùc hö!ùng to"t #aø caùc hö!ùng ha$% tuo&i xem caùc hö!ùng !û haøng coù so" thöù tö$ #aø ')
&'i(át th(o Ba)t t*aïch +inh ,a-nh cu-a ta)c gia- : Tha)i Kim .anh/
&Baïn muoán 0(m tuo1i cho n!- ha-y click chuoät 2aøo 3aây/
4h!5ng oâ ch!- maøu Tan0 ng!6øi s!- 7uïng ha-i nhaä 2aøo
'8 7uï taïi haøng soá 4 laø *0oAn th9 taïi haøng soá 6 ha-i nhaä
(Baûng naøy xem cho nam sinh töø 1904 đến 1997)
Taïi haøng soá 6 nhaä cung gioáng nh! cung taïi haøng soá 4
Cöûu tinh che) *huïc: +Ne)u cöûa nhaø ,a! -aây .öïng -ong /ô! 0uay nha1m höôùng -a)u th2 -oay höôùng be)* ,e& 'haéc che)3
N5/ ;a2n0 30o P4u 6M49, De? <a:30ROO *0oAng I45=3 KoL 6ME n0a2 6aS@, n0a2 ve? </n0, 0oaQ3 F0o2ng ngu9 6Me9 e@
Löu yù: ( aùc hö!ùng to"t #aø caùc hö!ùng ha$% tuo&i xem caùc hö!ùng !û haøng coù so" thöù tö$ #aø ')
ng!6øi s!- 7uïng ha-i nhaä 2aøo
*0oAn th9 taïi haøng soá 6 ha-i nhaä D0oAn
XEM TUOÅI CAÁT NHAØ, HÖÔÙNG NHAØ
(Baûng naøy xem cho nöû sinh töø 1904 đến 1997)
1 Hoï teân: HuyeJn
2 Sinh naêm: 1!! "INH T#
3 Maïng: $A T%UNG THOÅ Khaéc: &ÖÔNG 'IE(U MO)C
4 Cung: *HAUM
5 Naêm nay: ,- Tuo./ A+'Baøn tay hoan oác: N01 ng0/ Baøn tay kim laâu: "oa2/
6 Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung: C0aLn &45ng @o?3
Ñoâng G0u=3 vH H45:ng 0a=F 6uo./ H45:ng ;a.n <49 ;u=ng>
Ñoâng nam &/eAn n/eAn H45:ng 0a=F 6uo./
Nam $an0 D0E BNCA Taïi haøng soá 6 nhaä cung gioáng nh! cung taïi haøng soá 4
Taây nam Hoa= 0a=/
Taây Tuye?6 @a=ng
Taây baéc Ngu7 8uy9
aéc T0/eAn y H45:ng 0a=F 6uo./
Ñoâng baéc 'u=3 <a:6
" Ngu! haønh töông "inh: #im$Thuûy$Mo%c$Hoaû$Tho&$#im
# Ngu! haønh töông 'haéc: #im$(Mo%c$(Tho&$(Thuûy$(Hoaû$(#im
$ Ngöôøi naøy naêm nay: 'a2@ n0a2 I45=3
1% Cöûu tinh che) *huïc: +Ne)u cöûa nhaø ,a! -aây .öïng -ong /ô! 0uay nha1m höôùng -a)u th2 -oay höôùng be)* ,e& 'haéc che)3
Ne)u höôùng cöûa ch4nh cuûa nhaø 0uay 5e6 höôùng: Hoa= 0a=/ Tuye?6 @a=ng Ngu7 8uy9 'u=3 <a:6
Th2 höôùng mie%ng /oø be)* neân 0uay 5e6 höôùng: G0u=3 v1 T0/eAn y $an0 D0E &/eAn n/eAn
11 78 ngh9a 5aø 5a%n .uïng bo) t:4 theo caùc höôùng:
;uïc "aùt: 'a2 I/eJ@ Ka:o @o?6 K/eLn 3oL 3aJn neAn 6Ma:n0 045:ng na2y, 60452ng KoL 6ME NCO
Ngu! 0uyû: N5/ KoL 6ME Ka2n 6052 6o. 6/eAn, 6052 3u:ng Ie. 3aJu an 30o g/a 34 0ay 6Meo a9n0 g/a IHn0
Tuye%t maïng: N5/ Pa2@ 30o. 3aL6 IoJO
<ieân nieân: N5/ Pa2@ v/e?3 0oaQ3 Pa2 n5/ KoL 6ME F0o2ng ngu9 30En0 3u9a g/a 30u9O
Hoaï haïi: N5/ ;a2n0 30o P4u 6M49, De? <a:30ROO *0oAng I45=3 KoL 6ME n0a2 6aS@, n0a2 ve? </n0, 0oaQ3 F0o2ng ngu9 6Me9 e@
Sinh 'h4: N5/ KoL 6ME F0o2ng Pa2@ v/e?3, 604 F0o2ng, F0o2ng </n0 0oa=6 30ung, F0o2ng DaMaoDeRO
Thieân y: N5/ KoL 6ME 30o. 30o ng452/ Ke?n0 ;459ng Ke?n0, F0o2ng DeL 6oa:n, 8ua2y 60u 6/eJnRO
&'i(át th(o Ba)t t*aïch +inh ,a-nh cu-a ta)c gia- : Tha)i Kim .anh/
&Baïn muoán 0(m tuo1i cho nam ha-y click chuoät 2aøo 3aây/
4h!5ng oâ ch!- maøu Tan0 ng!6øi s!- 7uïng ha-i nhaä 2aøo
'8 7uï taïi haøng soá 4 laø *0oAn th9 taïi haøng soá 6 ha-i nhaä
(Baûng naøy xem cho nöû sinh töø 1904 đến 1997)
Cöûu tinh che) *huïc: +Ne)u cöûa nhaø ,a! -aây .öïng -ong /ô! 0uay nha1m höôùng -a)u th2 -oay höôùng be)* ,e& 'haéc che)3
N5/ ;a2n0 30o P4u 6M49, De? <a:30ROO *0oAng I45=3 KoL 6ME n0a2 6aS@, n0a2 ve? </n0, 0oaQ3 F0o2ng ngu9 6Me9 e@
th9 taïi haøng soá 6 ha-i nhaä D0oAn
T:;<=, >.? B@4 ABC4D TE.4D F@GH A;I4D ,.G4D TEJ4:
()* +,-. /01 (to"t ne2n 3uøng)
m m m m m m m m m m m m m m m m m
K:B=, L;=, % %M41 %M#2 1M23 1M64 2M%5 2M46 2M#" 3M2# 3M6$ 4M1 4M51 5M$2 6M33 6M"4 "M15 "M56
%M%1 %M42 %M#3 1M24 1M65 2M%6 2M4" 2M## 3M2$ 3M" 4M11 4M52 5M$3 6M34 6M"5 "M16 "M5"
T:NOG4 T@CN %M%2 %M43 %M#4 1M25 1M66 2M%" 2M4# 2M#$ 3M3 3M"1 4M12 4M53 5M$4 6M35 6M"6 "M1" "M5#
>BI, :<IK %M%3 %M44 %M#5 1M26 1M6" 2M%# 2M4$ 2M$ 3M31 3M"2 4M13 4M54 5M$5 6M36 6M"" "M1# "M5$
T@P4 T@CN %M%4 %M45 %M#6 1M2" 1M6# 2M%$ 2M5 2M$1 3M32 3M"3 4M14 4M55 5M$6 6M3" 6M"# "M1$ "M6
%M%5 %M46 %M#" 1M2# 1M6$ 2M1 2M51 2M$2 3M33 3M"4 4M15 4M56 5M$" 6M3# 6M"$ "M2 "M61
()* B45)6 6,7. (xa"u 8ho2ng ne2n 3uøng)
T:.PN T@CN %M%6 %M4" %M## 1M2$ 1M" 2M11 2M52 2M$3 3M34 3M"5 4M16 4M5" 5M$# 6M3$ 6M# "M21 "M62
,.Q4D R;I %M%" %M4# %M#$ 1M3 1M"1 2M12 2M53 2M$4 3M35 3M"6 4M1" 4M5# 5M$$ 6M4 6M#1 "M22 "M63
,< :@C4 %M%# %M4$ %M$ 1M31 1M"2 2M13 2M54 2M$5 3M36 3M"" 4M1# 4M5$ 6 6M41 6M#2 "M23 "M64
,< T:NOQT %M%$ %M5 %M$1 1M32 1M"3 2M14 2M55 2M$6 3M3" 3M"# 4M1$ 4M6 6M%1 6M42 6M#3 "M24 "M65
%M1 %M51 %M$2 1M33 1M"4 2M15 2M56 2M$" 3M3# 3M"$ 4M2 4M61 6M%2 6M43 6M#4 "M25 "M66
()* L9 /,7: (xa"u 8ho2ng ne2n 3uøng)
TE;<C4D BOQ4: %M11 %M52 %M$3 1M34 1M"5 2M16 2M5" 2M$# 3M3$ 3M# 4M21 4M62 6M%3 6M44 6M#5 "M26 "M6"
KNOPK T@CN %M12 %M53 %M$4 1M35 1M"6 2M1" 2M5# 2M$$ 3M4 3M#1 4M22 4M63 6M%4 6M45 6M#6 "M2" "M6#
.@4 SBT %M13 %M54 %M$5 1M36 1M"" 2M1# 2M5$ 3 3M41 3M#2 4M23 4M64 6M%5 6M46 6M#" "M2# "M6$
%M14 %M55 %M$6 1M3" 1M"# 2M1$ 2M6 3M%1 3M42 3M#3 4M24 4M65 6M%6 6M4" 6M## "M2$ "M"
T:@PT T:.@=T %M15 %M56 %M$" 1M3# 1M"$ 2M2 2M61 3M%2 3M43 3M#4 4M25 4M66 6M%" 6M4# 6M#$ "M3 "M"1
()* )*6;, L:5 (to"t ne2n 3uøng)
K:@=,: LU4: %M16 %M5" %M$# 1M3$ 1M# 2M21 2M62 3M%3 3M44 3M#5 4M26 4M6" 6M%# 6M4$ 6M$ "M31 "M"2
T,: ><IN %M1" %M5# %M$$ 1M4 1M#1 2M22 2M63 3M%4 3M45 3M#6 4M2" 4M6# 6M%$ 6M5 6M$1 "M32 "M"3
SBT T;V %M1# %M5$ 1 1M41 1M#2 2M23 2M64 3M%5 3M46 3M#" 4M2# 4M6$ 6M1 6M51 6M$2 "M33 "M"4
%M1$ %M6 1M%1 1M42 1M#3 2M24 2M65 3M%6 3M4" 3M## 4M2$ 4M" 6M11 6M52 6M$3 "M34 "M"5
L@IN KNOPT %M2 %M61 1M%2 1M43 1M#4 2M25 2M66 3M%" 3M4# 3M#$ 4M3 4M"1 6M12 6M53 6M$4 "M35 "M"6
()* <(,)* +6(,5) (to"t ne2n 3uøng cho c! =uan> %hoøng =uan chöùc)
T:B@Q4 ><IN %M21 %M62 1M%3 1M44 1M#5 2M26 2M6" 3M%# 3M4$ 3M$ 4M31 4M"2 6M13 6M54 6M$5 "M36 "M""
:.@I,: T@CN %M22 %M63 1M%4 1M45 1M#6 2M2" 2M6# 3M%$ 3M5 3M$1 4M32 4M"3 6M14 6M55 6M$6 "M3" "M"#
%M23 %M64 1M%5 1M46 1M#" 2M2# 2M6$ 3M1 3M51 3M$2 4M33 4M"4 6M15 6M56 6M$" "M3# "M"$
TE;<C4D T,: %M24 %M65 1M%6 1M4" 1M## 2M2$ 2M" 3M11 3M52 3M$3 4M34 4M"5 6M16 6M5" 6M$# "M3$ "M#
K:B= SBT %M25 %M66 1M%" 1M4# 1M#$ 2M3 2M"1 3M12 3M53 3M$4 4M35 4M"6 6M1" 6M5# 6M$$ "M4 "M#1
()* ?.4@A B,1 (xa"u 8ho2ng ne2n 3uøng)
T;V BNOQT %M26 %M6" 1M%# 1M4$ 1M$ 2M31 2M"2 3M13 3M54 3M$5 4M36 4M"" 6M1# 6M5$ " "M41 "M#2
K:@WB T:NOQT %M2" %M6# 1M%$ 1M5 1M$1 2M32 2M"3 3M14 3M55 3M$6 4M3" 4M"# 6M1$ 6M6 "M%1 "M42 "M#3
%M2# %M6$ 1M1 1M51 1M$2 2M33 2M"4 3M15 3M56 3M$" 4M3# 4M"$ 6M2 6M61 "M%2 "M43 "M#4
>H :;<4D %M2$ %M" 1M11 1M52 1M$3 2M34 2M"5 3M16 3M5" 3M$# 4M3$ 4M# 6M21 6M62 "M%3 "M44 "M#5
+;B '@Q4 %M3 %M"1 1M12 1M53 1M$4 2M35 2M"6 3M1" 3M5# 3M$$ 4M4 4M#1 6M22 6M63 "M%4 "M45 "M#6
()* 6,7. C,DE (xa"u 8ho2ng ne2n 3uøng)
T@+ :@IN %M31 %M"2 1M13 1M54 1M$5 2M36 2M"" 3M1# 3M5$ 4 4M41 4M#2 6M23 6M64 "M%5 "M46 "M#"
%M32 %M"3 1M14 1M55 1M$6 2M3" 2M"# 3M1$ 3M6 4M%1 4M42 4M#3 6M24 6M65 "M%6 "M4" "M##
T.QN ,:T %M33 %M"4 1M15 1M56 1M$" 2M3# 2M"$ 3M2 3M61 4M%2 4M43 4M#4 6M25 6M66 "M%" "M4# "M#$
BOQ4: >H %M34 %M"5 1M16 1M5" 1M$# 2M3$ 2M# 3M21 3M62 4M%3 4M44 4M#5 6M26 6M6" "M%# "M4$ "M$
T.P4 T@CN %M35 %M"6 1M1" 1M5# 1M$$ 2M4 2M#1 3M22 3M63 4M%4 4M45 4M#6 6M2" 6M6# "M%$ "M5 "M$1
()* ?.4@+ 6:F) (to"t ne2n 3uøng cho %hoøng th!ø> moG maû> %hoøng HuoGn)
L@X4D K:.@ %M36 %M"" 1M1# 1M5$ 2 2M41 2M#2 3M23 3M64 4M%5 4M46 4M#" 6M2# 6M6$ "M1 "M51 "M$2
%M3" %M"# 1M1$ 1M6 2M%1 2M42 2M#3 3M24 3M65 4M%6 4M4" 4M## 6M2$ 6M" "M11 "M52 "M$3
,@=K L.Q %M3# %M"$ 1M2 1M61 2M%2 2M43 2M#4 3M25 3M66 4M%" 4M4# 4M#$ 6M3 6M"1 "M12 "M53 "M$4
,:NOGB T@CN %M3$ %M# 1M21 1M62 2M%3 2M44 2M#5 3M26 3M6" 4M%# 4M4$ 4M$ 6M31 6M"2 "M13 "M54 "M$5
T@P4 B;VB %M4 %M#1 1M22 1M63 2M%4 2M45 2M#6 3M2" 3M6# 4M%$ 4M5 4M$1 6M32 6M"3 "M14 "M55 "M$6
%M41 %M#2 1M23 1M64 2M%5 2M46 2M#" 3M2# 3M6$ 4M1 4M51 4M$2 6M33 6M"4 "M15 "M56 "M$"
>!u y) th!6)c loY Zan [uan t*oïng chi(\u *oäng c!-a h6n laø chi(\u cao c!-a
m m m m
"M$" #M3# #M"$ $M2
"M$# #M3$ #M# $M21
"M$$ #M4 #M#1 $M22
# #M41 #M#2 $M23
#M%1 #M42 #M#3 $M24
#M%2 #M43 #M#4 $M25
#M%3 #M44 #M#5 $M26
#M%4 #M45 #M#6 $M2"
#M%5 #M46 #M#" $M2#
#M%6 #M4" #M## $M2$
#M%" #M4# #M#$ $M3
#M%# #M4$ #M$ $M31
#M%$ #M5 #M$1 $M32
#M1 #M51 #M$2 $M33
#M11 #M52 #M$3 $M34
#M12 #M53 #M$4 $M35
#M13 #M54 #M$5 $M36
#M14 #M55 #M$6 $M3"
#M15 #M56 #M$" $M3#
#M16 #M5" #M$# $M3$
#M1" #M5# #M$$ $M4
#M1# #M5$ $ $M41
#M1$ #M6 $M%1 $M42
#M2 #M61 $M%2 $M43
#M21 #M62 $M%3 $M44
#M22 #M63 $M%4 $M45
#M23 #M64 $M%5 $M46
#M24 #M65 $M%6 $M4"
#M25 #M66 $M%" $M4#
#M26 #M6" $M%# $M4$
#M2" #M6# $M%$ $M5
#M2# #M6$ $M1 $M51
#M2$ #M" $M11 $M52
#M3 #M"1 $M12 $M53
#M31 #M"2 $M13 $M54
#M32 #M"3 $M14 $M55
#M33 #M"4 $M15 $M56
#M34 #M"5 $M16 $M5"
#M35 #M"6 $M1" $M5#
#M36 #M"" $M1# $M5$
#M3" #M"# $M1$ $M6
#M3# #M"$ $M2 $M61

hoaëc phoøng nguû treû em oá thöù töï laø 6) .m cho nam sinh töø 1904 đến 1997) ôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo áng nhö cung taïi haøng soá 4 n thì taïi haøng soá 6 phaûi nhaäp khoân y höôùng beáp ñeå khaéc cheá) ø veä sinh.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->