P. 1
list hang

list hang

|Views: 127,292|Likes:
Được xuất bản bởianhdzuidze

More info:

Published by: anhdzuidze on Aug 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2015

pdf

text

original

Trinh sinh viên đại học kinh tế 500k/1h

sdt: 01636995348
pass: trinh( tên e n!"
###########################
$% e k& c'n (T nên )ạn add nick e n!i ch*+,n nh-. /! th0 tr1 2i3 nha4
)- 5h1 6+ nick : e2aitrie*cha*1989 pass : 74T&8n 9: 2t4
###########################
Tran2 ;10 <6t 01<13444969 300k/1h =ass )an s*pper)&&
###########################
016>><64938 eke*echanhechan2i*ai s& ph&ne vi nick +ah&& e n& d&
e n! ?8 ra* ?ai h8n2 đ!
###########################
)- 6ai ;*1n2 /h@* 01<86000154A )ạn 96BC
###########################
Dan E$F .0936<14303 )ạn anh th8nh G1<
###########################
tran G*&c tha& G*e& v& k+ d&n2Ahet d*&n2 k+ d&n2 G*e& trai kh&an2 <0 )en kia d*&n2 c& assa2e 40k
###########################
e Tran2 G phH nh*In : 01<<90>3<31
###########################
th*4nhi90 sdt 09381<<<45 2i3 500/1h
###########################
pe p&n # 0938885831 A pass : )an4 tra s*aJ # 500k/ 1 sh&t A >00k/ < sh&t K đLp M dN thOPn2 M kh* v*c
TQC RSCF
###########################
6) Tran2 ;10 01<1344496 pass: Rạn anh D&n2n2*+en
6ai: 01<8<313541A pass: )ạn F8&A 600k/h4 Fave T*n
###########################
Tran2: 0945456383 pass )ạnanh TrU
price :500k/sh
F8n2 cVa )3c TrU thi thW+ cVn2 dc4 nhOn2 e X )Hi t&c nên 8 trYn2 c! vZ 2i!n2 e Dinh đ*Yi 900
th% ph1i4
###########################
R[ch 09>6<<6>65 pass )ạn 7 FUn2 E:T đ*Yi 343
###########################
D+ 93 pass )ạn anh F&8n2 500kA te?: 0169>1586>>
###########################
5hVn2 D&n2 98531153> )an anh Th\n2 đ*Yi 966
###########################
e th3i an n]+ v'n2 1 nh^ nha )3c A)3c thick )O_i khYn2 nên đi e n!
)]* c3t t@n )%nh 4e khYn2 đi G*3 <3h
300k 1 s&t 500k < s&t
0938<>1369 )ạn anh cO`n2 c]n thP
###########################
B Ca R%nh Thạnh 016841459944 )ạn anh :an2 nh-
###########################
C2ọc Chi 01<8 <3 13 541A pass )ạn anh Ca G*In 1A kv R8* c3tA
###########################
F@n nb : 090688>>34 F@nA pass )ạn anh $OPn2A)ạn 7 ThcnhA >00k/h
###########################
C2a d$ 09588144<> a Ca ?8 G*1n2 c3& 2iei thi,*
###########################
Th* C2aA k& passA nhi,t t%nhA (4"(4" # 5A hPi fA nhOn2 Rg hạn2 nhWtA 400/1hA ;10A 01<<95<16<6
############################
C2hi ;410 01699936<08 400k/<s nha )r&
############################
Tran2 5i h 0945968888 pass )ạn 7 F&8n2 2i3 1 cV
##########################
R[ch 09>6<<6>65 pass )ạn 7 FUn2 E:T đ*Yi 343
##########################
C+: 090835>05<
##########################
C2&c =9D: 0934<<<>41A )an anh RadA 41><
C2&c =9D 0934<<<>41A 400k/s pas: a4D&n2
##########################
Trinh ;1: 090663138>A )an anh RadA 500k
Trinh ;1: 09064631438> M 500k/s M pass : e anh phi?ip
##########################
Chi Rinh dia: 090>563>13A )an anh RadA 315<
##########################
$+ R/: 01<><>0>399A )an anh RadA 315<4
##########################
6i ;10 nb M sf đt: 0199331663< M pass: )ạn a Ean& M 400k/s
##########################
093834508< tra + pass: )an a t*Wn 300k/1s v8 500k/h<s kv / TR
##########################
+ kv )a* cat 09><1>5418 pass a cO`n2 315<A)ạn anh h*n2A)ạn anh 6aca&
##########################
phOPn2 1>t sdt 01<1>446169 pass )an a G*+nh kv ct8 2]n nh8 s3ch n2*+Nn vjn ck
##########################
e nhi 01<1><<563< 500k pass )ạn anh na _ G10
##########################
01<64951><6 T* pass )an anh tri 400k/s
##########################
pe p&n # 0938885831 A pass : )an4 tra s*aJ # 500k/ 1 sh&t A >00k/ < sh&t K đLp M dN thOPn2A )an anh nhatA
p&n4?&cch&c
#########################
Fa 016333<03>< pass anh R-&
###########################
l*ka 09333339<1 anh aka& ch& sfA /O`n2 thanhA đi hết Tr]n Thi,n /h3nhA G*L& ph1i
###########################
tra + pass )an anh hOn2 dt 093834508< 500k/hAe ?8 tk 11h trOa đến >h tfi4
##########################
v+ (G10" s& dt : 0166890>314 4pass ?a )an anh cam pha&n 4 300k/1s A 500k/1h
##########################
:*n2(Ra /hie*"M:< :0918>09493A pass : )an Thai 7nhAa F&an2
###########################
trHc assa nb 09398>3>3> pass )ạn anh hUn2
##########################
Ch* Teen( F&i )i 9inh d&" :0164<4<401<A pass: )an a F*+A)an anh F*n2
##########################
016>811<8<5 =hOPn2 Einh $ien 4005/s
#################################
n2ọc t@n )%nh : 09<44>655>Ae ei vka đoi sfA 500k/hA pass : )ạn anh phOPn2
########################
0904 049616 e TH R\c F1iA pass )ạn anh 6inh4 300k 1s 500k 1h4
#########################
vip _ G1A e tên $+A đi 500k/h4 sever t&tn4 đi,n nOec đ]+ đVArWt chip* kh3chA )r& Vn2 hq e n! nh- :
01<<>65331< pass )an anh T*an
##########################
Th1& +ến pass Rạn anh d*+ )1& hi0 091><60416
######################
e phOPn2 1>t nick +h 3nh0kr+3*4nh0<11 sdt 01<1>446169
pass )an a G*+nh kv ct8 2]n nh8 s3ch n2*+Nn vjn ck
########################
01<14430343 M 400k/s )ạn a th3i M Dinh )%nh thạnh
########################
ThH+ $i 090>394690 400k/hA FI* dian2 ;46
############################
+ teen G5: 090>394690
#####################
6R d&anh nh@n 6+ ;11 M 090 469 ><95 pass : )asn anh Rat& 400/h
######################
?an 2& vap 0983555054 anh na 2t
######################
01<0<413001 pe 6i
pass thi 6:E5 set ?ai r&i
c* n&i )an a Tr*n2 sdt d*&i >41
#########################
Rich C2&c : 093349<94008 M 500k/s M pass: e a T$R
###########################
FO`n2 (R%nh D&n2"
0908 865 311A 2i3 400k/sA )ạn anh F1i d' $Wp
##########################
C2a teen ;410 016><8888<9A 01<<90>9008 500/s R&+ Riên F'a &r anh Tr[
##########################
01<14430343 M 400k/s M )ạn a th3i M Dinh )%nh thạnh
##########################
ai ha n&i
090<685086 pass )an a )a&
di ve nh& rep&st c&n2 tin d*n2
##########################
090<603<4< )ạn a49anti 600k/s
###########################
Th1& T4R%nh
09036>0983 RH ?iế t'an th@n
$+ u C$ $p ph3p ?*It
0906 9< 15 06 Rạn )- 6i 4 500/s
:&anh 09594<8096 )an a Tami
Dinh R8* /3t
01<1<<868>0 )an a T*an 300/s thiethien)a)+)*&n
Th*+ Th*+: ;>
090>394690 400/h
=hOPn2 :i
01688690688 =ass e anh T$R 500k/1s
C2&c
0938<0118> =ass 7nh T&an /h& 400k/1h
vanh
01<<<900951 500k/1h
0906<0<03>
C2&c s* van hanh 2ian t* 300k M 400k
w+ên
090631585> <4t 500k/<s pass: )ạn a $jn n2@n h8n2 (Tace >đA)&d+ 8đ vH )xAe& th&nAch@n
d8i444Aservice 8M9đ cxc 2&&dAdN chc*Ak& hfi thHcAd@444 e n8+ c! th0 s@ ?*YnA2i3 s@ th% tU+ )r& dZ&
i,n2 tk 300kM400k/e"
############################
)- 5h1 6+ nick : e2aitrie*cha*1989 pass : 74T&8n 9: 2t4
############################
F&n2 n2*a E$F : 0913>640>5 pass s&n n&*v&
Tran2 R/ 0938 963 899A 3lA )an pipi
6ai F= : 0983453496416 k& pass (300k/1h"
#############################
e tra y10 : 01<0<851864A2i3 300k/hA pass : )ạn anh phOPn2Anhe cqn2 t[n dzn2 nha pr&
##########################################
l*ka 09333339<1 anh aka& ch& sf
##################################
tra + pass )an anh hOn2 dt 093834508< 500k/hAe ?8 tk 11h trOa đến >h tfi4
###########################
e h&n2 =9D nb 098<114360 )an anh t*an
###########################
ThH+ $i 090>394690 400k/h
###############################
e 67i (ati??a G410" 01<1<151300A G10A đLpA tr\n2 A h3t rWt ha+A168A4400k/sApass )ạn anh DvCd4
n2&8i t&pic 2hi C2a( v% dW* tên thYi nh- )r&" c! h8n2 share %nh nha
##############################
B ?an )%nh thạnh : 016583>9438A e <1t A2i3 300k/hA pass : )ạn anh phOPn2
##########################
09084<689>
pass )ạn anh FUn2 1010 2thie*
300k/s
=9DM=C
##################################################
n2ọcA G*In 10A ph&ne :01<0391>499A2i3 500k/hApass : )ạn anh phOPn2
e n2ọc G*In 10 :0958896896A 2i3 500k/hA pass : )ạn anh phOPn2
##################################
e tra y10 : 01<84886483A2i3 300k/hA pass : )ạn anh phOPn2
####################################
tr@ G1< : 09064<3341A2i3 400k/h Apass : )ạn anh phOPn2
##################################
ai ha n&i
090<685086 pass )an a )a&
##################################
B 6ai F1i =h'n2:
098 353 9616
300/h
#####################
M B C2ọc F8 Cqi :
098 353 9636
400k/h
=ass : )ạn anh F&8n2
#####################
090<603<4< )ạn a49anti 600k/s
#####################
Dinh R%nh Thạnh M 01<14430343 M )ạn a th3i
###########################
w+en 6T 0938<51568 pass )ạn a phUn2 500k/h
###########################
vanh 01<65530>90 pass: )ạn anh Tb&4 2i3 400k/s
###############################
B + tan ph*
=h&ne: 01<6>3>4>3>
=ass: en ac
#####################
:*+en R/ 01<1>685456Mn!i )ạn anh hUn2 2' vWp 306 nh-
##################
nhi tan phH4
01<146><><3
pass: B vi 2i&i thie*4
########################
ks :wCd F7CF E$F ;10
090<06664< dian2 G10 300k/h pass ?+ ?&n2 (w<>" Kt[n dzn2 %nh nha
#####################
01<8<88>5<4 500k 1h
pass )ạn anh t*Wn4
e n! )ên kh* ;104
#######################
Th1& TEC: 0166 548 3669A 300k/1hA pass: )ạn anh D@n
#####################
$+A sdt 01<1>819444A pass 5*ad& h&ac a Ca Rien F&a
#######################
th3i an 4sf đt e 0938<1>369 pass ichae? 4)ạn e 090<50>880 pass )- an
300k1s 500k <s4t@n )%nh t@n phH
#########################
th*4nhi90 sdt 09381<<<45 2i3 500/1h )3c ch3t vei e n! trOec
#####################
B ?an )%nh thạnh : 016583>9438A e <1t A2i3 300k/hA pass : )ạn anh phOPn2
######################
C+ ?8 01<8<88>5<4 pass ?8 )ạn cVa a4F1i e n! )en ;10 di 500k 1h
############################
01<1 >648>01 $+ d$ <0t :dF 300k/sh&&t
#############################
)e {in2 016964>8<4>>0 pass )an a =h*c de& kien2444400/s
#########################
pe D+ 01696>8<>>0A pass: )an a G*an2 G6A 315< nhe )r&
########################
Chi: 09336604>6 =ass )ạn cVa 7 R1& chzp h%nh >00s pl?A c*c k+ h&t
#####################################
C2ọc F8 Cqi : 2&&d teen 098 353 9636
400k/h =ass : )ạn anh F&8n2
#####################################
C2a G*In 6 M 093 884 4<55 pass : anh R1& 1010 500/h
#####################################
Thiên anh 0909<4514<Ah8n2 n2&8i )\c ei v8& na sfn2A
kh* vxc G*In 10AEv tftAsn 90Ac'n kh3 teenA
vH t& đ]* ti hon2Ajn n!i nhL nh8n2 t%nh c1A2i3 600/s4
pr& nhe check v8 rp nh-Apass )ạn anh hUn2
#########################################
|ến (E5:7" G1 ca& 16 h&t teen 090 <3> 3>86 (}}}" )an anh F8 500/s
#################################################
ThO T@n R%nh ( n2O`i )\c nha" : 09>88<9694 M 300k/hA pass : 6id* 2iei thi,*
#####################################
E+ & T@n =hH 01<93801649 teen M =ass 7 =h&n2 ;4 h&ac =ass: )an 5e 6+J 400k/s
#####################################
6+ teen T@n =hH : 01665>5868> M 400k/s A pass: anh D&n2
###############################
B Tina : G*an 10 M 093 6<3 1><1 M =ass: )ạn anh chc C2ọc )3n ~ ph• 400/ s
########################################
5ai(ai" Tan=h* 01<65101309 teenA 300s/ 500h >die
#################################################
6ai F1i =h'n2: 098 353 9616 300/h n& pass
###########################
Trinh sv kt sdt: 01<0865060> M pass: trinh(tên e n!"
################################
0986030>58 Ch*€A anh D&n2 7R 2t nhaA 300k hA G1A danh 2ia 5A>d
#######################
$+ <0 t*&i
n&i ch*+en ?ich s* v&i e n& nhe4
01<<<99<666 C!i anh t@ •&i thie* &r anh F*+ c*n2 d*&c
###################
Tran2 ;10 <6t 01<13444969 300k/1h =ass )an s*pper)&&A)an anh D&n2n2*+en#
########################
teen nhi tan phH4
01<146><><3
pass: B vi 2i&i thie*4
#####################
e =hOPn2 nh-:01<894<>94<64 pass )ạn anh T*Wn
#############################
e 18t can a+ anh di ks ( G10 ?e h&n2 ph&n2 " nick ten ?a ?a?inh?inh<001 4 s& dt ?a 090<>44891 e ten
?inh ( 2ian 1h400 "
################################
B Tran2 091398<690 pass )ạn cVa a410
###################################
tran2 G10 09455044>4 )ạn anh đ‚c4
###########################
nh8 e n8+ _ G*In t@n phH đO`n2 vO`n ?8iA sf ph&ne 01<64<113<3A pass ?8 09334495946
#####################
|en d$
0989680<15
=ass: anh d*+ h&ƒc anh F1i 2iei thi,*
##############################
nhi G5 khi h&ạt đqn2 tên thi M kv )O* điLn G5 M dt 0909190465 M 300/h
#######################
e n2&c „ v* t& da tran2 at linh … sdt ?a 09>33140664 )ass ?a )an anh h*n2A h&ac )an anh $*J la
inhm nhe : ch*c )r& n2&n ch+ 300/h 4 dia )an ph* nh*an nhe: tien the share ?*&n e ai )ac ch& )ac4
#########################
e 67i <3 t A sv A 2ia ?a 300k/h: sdt 0988004356 )ass ?a )an anh F*n2A h&ac )an anh D&n2 ap nhe Ae
ai na+ n&i tien2 ser t&t d&
#################
Dinh /hi ?8: 090 603 ><>9A pass )ạn anh T*an a*t&
#####################
th*+?&v5 †+ah&&4c& A s& dt ?8 01<8514<4994 nên ?iên ?asc vP‡i e i‡ kh&atn2 10h sa‡n2 trPt đi
###########################
FOPn2 T= 09>88>0<5< pass )an anh T&8n
#################
/h@* : 01<899930<5A09036543>6 k/v : T@n R%nh4A 300/s 400/hA 4 =ass : 7nh 6inh đe& k[nh
############################
)- v+ :01<<414>81>A nick +ah&&: teen2ir?titeen)&+r199<A 2i3 300k/hA pass : )ạn anh phOPn24
#########################
Th1& T@n EPn Ch% 01665483669 M pass )ạn anh vinh
############################
01<6369011<4 Fan2 )t pass )an a h*+
#############################
09>88>0<5< pass )ạn a Ca
#############################
Dinh R%nh Thạnh M 01<14430343 M )ạn a th3i 400k/s
###################
e Chi 09336604>6 pass )an a ?*@n
######################
ChO ˆ ( Deer8l" : 090>89090> M 500k/h A pass : Rạn anh 5iki4
##############################
Dan R\c F1i : 0936<14303 M 500k/hA pass : anh Th8nh ;1< 2iei thi,*4
#################################
C2ọc Thanh T@n R%nh : 01694090895 M 400k/s A pass : )ạn anh (ạt )3n le hPi4
##############################
Thanh R8* /3t : 090<15<844 M 300k/s 500k/<s A pass: )ạn anh Thạch4
#################################
6+ teen T@n =hH : 01665>5868> M 400k/s A pass: anh D&n2
########################
Tina ;10 ( F8n G*fc" 0936<31><1 M 400k/s A pass: )ạn chc C2ọc )3n ~ ph•4
###########################
:*+ên R8* /3t : 093305<980 M 300k/s A pass : anh 6inh
###################
;*+ên R8* /3t : 01<88099609 M 300k/s A pass : anh /O`n2
###########
Tf T@ (d$" : 0959566003 M <50k/h A pass : anh :an2
################################
Dinh /h‰ /]* (;1<" : 01<1>3>4161 M 300k/h A pass : anh :an2
##############################
n2ọc pass )ạn a FOn2 09>>5<09>1 kv pvt 2v
###########################
n2ọcA G*In 10A ph&ne :01<0391>499A2i3 500k/hApass : )ạn anh phOPn2
################################
s+ tp 01<93801649 =h&n2 G*In 4 pass )an a t*an sinhvien
#########################
isa tan )inh ph&ne : 09<<>35430A500k/hApass : )ạn anh phOPn2
#######################
B ?an )%nh thạnh : 016583>9438A e <1t A2i3 300k/hA pass : )ạn anh phOPn2
##############################
01<64951><64 T*A pass )an anh t*an4 400k/s
####################
e h&n2 =9D nb 098<114360 )an anh t*an
#########################
14 ;*Šnh 090>>>5>0> 8< d$ 300k/h 9inh 8 > 8 8 tr\n2 k& c]n pass d@Aser vY đfi
<4 C2a 09139><90< 90 ;*an2 Tr*n2 d$ ra*A tr\n2A e đi spac+
34 FOPn2 090>93341< 8> Thc C2hb 300k/h > > > 8 )t c! đi vei e roi
44 T*+pn 0166<<09885 88 TR 300k/s > > 8 8 tr\n2 e )a& ph'n2
54 Thi 09><00<41< 89 d$ <00k/h Einh $iênA )t k& )a& ph'n2
64 Tr@ 0934668943 86 ;1ATr]n ;*an2 5h1i 300k/h 645 6 > > )t c! đi vei e roi
>4 B 18t 0166>9830>1 9< sa* <3hA166A48k2 <00k/h 86 6< 89 8 tr\n2 c! đi vei e roi
84 C2&c 0938<9>054 89 ;8 <50k/s 9 9 )t vH )xAchi )!t
94 Fon2 09089<4943 8> Thanh (a 500k/<s 8 8 8 tr\n2 c! đi vei e roi
104 R1& Tr@ 0903356155 8> ;1Ad@ 300k/<h 8 8 8 8 )t
###################
/and+ nb )ạn : h*+enanh49 09>90350>4 )ạn anh Th\n2 E//A ?@* rUi chOa đi k& )[t e n! ra sa&
###################
Dan =hOPn2 01<9>>95355 ch*c )ạn v*i vZ4pass )an a Eê 7
###########################
F*+pn 090>038858 1tr/sA kh* G*In 3A anh Th*In 899
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF*+pn 090>40384858 1tr/s pass: anh Th*In 899 ch& sf
################
TH nb 01<64951><6 7 Tr[ 2t nha
01<64951><64 T*A pass )an anh t*an4 400k/s
################
ChO
:T : 0986030>58 A 0168<134836
=ass : )ạn anh Diê
=rice : 300/h
#############################
n2&c 0933>86501 pass )an anh G*anA 300k/1s
###################
Tiê tên ?8 Ci C7 đca ch‹ 385 đO`n2 F'a F1&4 ;*In 10
e n! tên ?8 5i C2@n ha+ ?8 5i C2ọc 2% đ!A %nh can2 G*ên roi4
Ticke : >0 Œ Tip : 130 # t•n2 cqn2 <004
=ass : 7nh /O`n2 n!i e c! đqc chiê* }
##########################
gen tan ph* M 01<1>0<336< 4 Ef dt cVa e n! 4 C!i ?8 ch3t tr&n2 vi,tT*n ?a đO‰c 4
#################
01<6899>666 T*+ết pass thaŽnh đ@Ž* )asc 1ch
093888465> $+ th8nh đ]* )ạc 1ch
01<65638468 C2&c Fa )an e anh < 800k/shA G*In 3 M G*In 10 sO vạn hạnh
#########################
Th+ G54$H )x4500k/s40934 188 80<4pass )ạn a 5h&a c! zt rUi 2i•a tr3n
############################
01<146><><3 ChiA pass )an anh F*n2A Tan ph*A 315<A n&i ch*n2 can2 đO‰cA
01<65530>90 vanh T)A chOa checkA 400kA pass anh Te&4
09333339<1 D+ l*kaA aca&kin2A chOa check ?*nA >00k
#######################
01<>>8>0610 sf e Dinh E$F
#########################
h8n2 Ci =d • 6/ 619< a ki,t 2iei thi,* 01<193<<511 2ir?l•nhrtir)&+s&ck
###################
/h\c c! nhip* )3c )iết e n8+ roiA nhOn2 share ch& nh•n2 ai chOa check444
Tên: Th3i 7n
T*•i: 18M19}
5h* $xc: T@n =hH R]* /3t
di3: 300k/s
:t: 0938<>13lll
=ass: ichae?
(ƒc đi0: c! s@ h%nh c&n )Oe _ e&
########################################
n2&c 0933>86501 pass )an anh G*anA 300k/1s
##################
|ến <>t kh* vxc ;10 pass )ạn anh /ọp 400k sh&t
090863>08< AchHc n2&n ch+ .
#######################
‘B sa 093>>591<9 pass )an anh CaŒ F&a 093>>59<31 =ass Ran 7nh D&n2
###################
‘01634<51<41 e kie* anh pass )an a vinh
##################
e 6+ y6 0933533483 pas pan a F*+A k& d&c pas k& di nha pr& 300k/h
###################
|en ;1: 090< 3> 3> 86 4 =ass : )ạn a4 :an2
Ef đt e |ến: 090<3>3>86 (pass: 7nh F8 dT"
’ace: >đA R&d+: 16 u >đA $H: 5h3 t&A c'n hon2A =[: C2&n v8 thP hê hê.
COec nYi kh3A Q thanh: nh^ nhOn2 tr*n2 thxc4
|ến ;1 :090<3>3>86 pass ?8 : “Rạn anh F&8 2iei thi,*“
#####################
Thanh TR kh* v*c CTR 0933498331 pas pan a F*+ 500k/s han2 tc vip nheA kh* v*c C2*+en Thai Rinh
<0t
################
=hOPn2 n8+ đi 300k/h _ kh* vxc =9D A (T:01<894<>94<64A pass )ạn anh T*Wn
#############
)e t@ 09<<6<9>39 pass )ạn anh @n
######################
n2ọcA G*In 10A ph&ne :01<0391>499A2i3 500k/hApass : )ạn anh phOPn2
##########
ai ha n&i
090<685086 pass )an a )a&
##################
:*n2 /6T8 MM”09341131>5 A )ạn viet?inh
##################
tr*c 01<0 545 0634 4 500k 1hA pass )an nha* anh ?&n2 A kh* v*c G10
#######################
Ra& Th* d$ 01<8450>><4 3005/hA k& can =assA &i ?an check phai ?am 3 phat e &i ch& ve
########################
14 9*5a kh* E$FA 18tA 09333339<1A >00/hA 6aca&5in2
<4 Ea6i kh* E$FA 09<3809969 )}n anh 6aca& 800/s4
34 6ai GcA 01<86000154A 6aca& 800/sA )&d+ đ}pA v*i v}.
44 F&n2 n2*aA ;54 500k/s (t: 0913>640>5A pass 6aca&5in2
54 C2a teen ;10A 18t 016><8888<9A 01<<90>9008A 500k/sA pass )an a Tr[
64 ?ee8l (ChO +" 090>89090> <3tA 500/s kh* E$F4 6aca&5in2
>4 Ra& C2&c 19tA sdt: 09<9099910Apass 6aca&5in2 A di3: 500k/1s
84 Tran2 R/A 0938 963 899 300k/sA )}n anh =i=i4
94 6+ R8* c3tA 09><1>5418A 2i3 315<A 6aca&5in2 2i}i thi}*4
104 6i kh* R/A ca& 14>3A 093385>3<5A 500k/h 6aca& 2i}i thi}*
1<4 F@n d$: 0168 <1<1 900 A 500k/sh 4 =ass: R}n anh :}n2
134 w+ên 6T:0938<51568A viet?inh96 2tA 500k/1h
############################################
)- kL& 09>90350>4 A n2he đ@* 2i` ?ên 1c/s A ƒc ƒc A pass th% G*3 tr`i A thYi ?W+ pass )ạn a hiế* s@n )a+
?inh chi h8 nqi n2he )1& 2&&d ?\ A 8 nh•n2 8l/s A thYi e nhO`n2 c3c a 090603>3>9 )ạn a t*Wn a*t&
h@n t@n )%nh cVa a4h!i A 8l/s 0906836681 )ạn a )i 4 n2he đon ?8 lŠ teen d@*
kh3nh t@n )%nh A 0933364>36 A )ạn a inh A 3l/s
?an R\c F1i cVa a 5h&ai A 0936<14303 A 5l/s A )ạn a thjn2A Dan svh: 0936<14303 )an a kh&a \t kiến2
?inh ch‰ c]* A 0l<l> 3>4l6l 3l/h )ạn a dan2
?inh s•a G8 0l<64 555 66l )ạn a ?qc A 5l/s
?+?+ G5 0l66 99<> 00> )ạn a hUn2 v- sf (ƒc ƒc" 5l/s
?an anh A )ạn )- kL& 4 ?@* '+ k n2he a n8& nh\c đến )- n8+ A ch•n2 )[t ?ên 2i3 chOa ha+ v–n 3l/s nh‹ } )ạn
a h1i trip* A 0l645 0l6<l>
ai G*1n2 ch@* 0l<86 000 l54 )ạn a len A 8l/s A thIt ?8 vhi đ3i
3i )ai hon2 1 c&n cVa a tid*s& A l98< 114 36l A 4l/s )ạn a t*Wn 4 e n8+ n2&n 3
3i )ai nick sa&)an2>4 A siê* kinh đi0n cVa a a??rise 4 0l<03 >l0 >84 )ạn a vinh A 3l/<s
3i )ai phOPn2 phan l[ch ?&n2 A l9l8 3<9l9> A tk <l tei 3l
i G8 A c]* ch• + A vế* t& A nick ekc<0 A l9l> 39469l 4l/h
)- + ()- ch[n A )- ni2ht" teen %nh d@+ A 0l<966> l33l )ạn a dreaviet 3l/s
na?es 0l6>3 68>0l5 )ạn a ?&n2 A 5l/s (n2he ai )1& c&n n8+ )c ),nh 8 }"
n2a 0l<0< 605><> )ạn cI* tO 4 h%nh nhO 3l/s A h% h% 444 nhe k ?] th% e n8+ c! nh^ )ạn tên tran2 chc* kLp
thct
n2a ?ê G*an2 đcnh A ca nhO c3i ha A l93< l85 <l4 <l/s
n2@n hU+nh —jn )3nh cVa a ca s˜ A teen Ip A vế* t& A <l *?ti sh&t A 0l<69 68<l6< )ạn a d*+ _ G*3n <4h
n2hi )8* c3t A )ạn a na A 3l/s A 0l<8 9958 0>0
n2ọc anh A 8l/s A l93 <<< >>>3
thanh c]n thP A 4l/s A 0l694 090 895 )ạn a đạt )3n le hPi
nhi )%nh thạnh cVa a )ata*?ai A )ạn a t*Wn 4< A 0l<83 668 >56 A 3l/s
)- nh[ A ca hPn c3i ha A l936 53>811 A )ạn a n2*+ên t@n )%nh A 5l/s 4 n2he đ@* e n! đh đV t*•i roi A c3c a
check điA hihi
nhO tY hiến th8nh A 0l<6> l83 <l< )ạn a th\n2 3l/h
)- tin G8 A ca + chan2 c3i ha A 3l/s A )ạn a G*an2 A 0l<l< 0344l9
phOPn2 phf nHi A h&t2ir? hi,n nai A 3l/s A 0l<89 <>9 <64 A )ạn a t*Wn
l8 tinh a n• sai A l9<3 8l9969 )ạn a len A 8l/s A vế* )P
s+ t@n phH A 0l<93 801649 A 4l/s A nhO n!i lW* ?\ A hahahah
1 e teen 3l/s (tên • G*ên '+" l9l< 15<844 )ạn a th\n2
th1& phan l[ch ?&n2 A h8n2 2*d 2i3 tft n8 4l9l> 1l5 46> 3l/s )ạn a dan2 khYn2 tipn
thU+ G5 0l69 65lll85 )ạn a vinh 3l/s
tran2 )8* c3t l933 <89 4ll )ạn a t*Wn 3l/s
tH G1< 2&&d service A l9l< 631<9< 3l/<s
)- tOPi l9l6 l9l 4<< )ạn a tr[ đt <0<< 4l/s
v@n hon2 )8n2 A ca tOPn2 tx c3i ha A l9l6 888 59< 5l/<s )ạn a h1i trip*
+ến @* cP A h&t2ir? cVa th3n2 1<M<010 đ@+ 4 l918 44< 334 )ạn a t*Wn A 3l/s 4 e n8+ hạn2 3i )ai '+ A <8t
+ến >l/s 0l663 4>< 809 )ạn a sPn
###################
Dinh 090<>44891
nick ?a?inh?inh<001
)ac c* 2&i n&i ?a )an anh ch& s& ...
#################
‘=hOPn2 7nh 01<153011<3 pass Rạn anh 5iên ##” FC
#################
$@n 7Ch sf ph&ne : 09151<3591
pass )ạn anh T*Wn
###################
Tran2 sf ph&ne 016986>58<6
=ass )ạn anh /O`n2
##############
Tace:5A5d
v&n2 1 :8d(n2*c tr&nAdep chac n*aJ ™™"
v&n2 < :6d(h&i &J li* ”4š"
v&n2 3 :>d (vUa"
=rice :300k/1h
C2a (6id*" R%nh T@n 300k/h 01666080016
6+ /qn2 F'a 0936<14840 315< =ass 7nh Re& đi le C&*v& (da )& n2he"
;*+ên 01<16919<61 pass )an a thisnh 400k/s (2&&d"
e ch‰ t@n đcnh ph&ne 01<498>111<A pass a 6inh \t kiến2 (ch*a check"
Thai An 0938271369 pass ban a Michael
lyly HN 0932543991 ban a Robert 3152
yen a co 0918442334 500!"s pas Anh T#n $han% &o'()
Mi *H Hl+it 0169642311 ban A Tien hoc Ri'it %t
'i ,6 s&t 0988344311- pass. anh Ha
M/ 0906933567 0ass anh 1on% 600!"s 2 &ep &a'- 3 b
e a+ ten 6i 300k/1s (d&i den n& n&i nh] sf roi anh &i.A cHp a+ cai rzp"
09089<4943 pass: anh ?8 )ạn c*a anh D&n2
e F&8i 7nhA kv R%nh Thạnh : 09084<689> pass T&+ (e na+ h&i 2iaA net linh v* )*"
Gói 1
Hàng :
1.Lan Bắc Hải : 0936214303 - 500k/h, pass : anh Thành Q12 gii !hi"#.
2.Tina Q10 $ Hàn %#&c' 0936231(21 - 400k/s , pass: )*n ch+ ,g-c ).n /0 ph1/
4.2/ 3a4i 092 350 9969 6ass : )*n anh Thắng 500/s
5.Th7 Bắc Hải !89n ng7:i 09(5.529.694 pass:)*n c;a /i<# 300k/1h
Hàng teen:
1.Thanh Bàu Cát: 0902152844 Nếu có hỏi pass thì bạn nói à bạn c!a B"# Bi$n %&a '152 8(
).5(9 *""+
2.Thanh T=n B>nh : 01694090595 - 400k/s , pass : )*n anh ?*! ).n @A hBi.
3.6C 4DE : 01653653105 - 200k/h, nE pass.
4.Thy – An Giang 19t 012(9220150 400F/s 6ass Ban Gnh Hanh
5.,inh s-a : 012)4555))1 .ass : bạn anh /anh
).01 2# t33n s+t 01))8904'2) pass ban5 anh chu#$n *ia 400671s )00671h chuc8 ban n*"n
ch#1
Máy bay tình cảm:
1.2# 9): 1006: 09028'1882 : ;nh T< *i=i thi>u
2.2?n ;nh 091)'14410 @'
Máy bay thương mại:
1. MB Phương SVH 0937454314- 300k, a!! "#n anh T$% &7 'k( h)i
a!! th* th+i,
-. MB &.y/n 090375355300903111544 - -00k, kh+ng 23n a!!.
3.Quyên DD! "##$%m&i chuym ' #(#3)))*++
+.H,ng -! 3##$%h #(3.".+3))/#1".*).*.("/ nic$:thuh0ng(("##"
*.-hương 12H 31#/ 3##$/ #(34+*+31+
).ThA" B.ha1 2an %aiC 2 nDt ( 09180'1990
(.Th#IJ /a@i/a@ KLMng hENa, 016(9((((19 pas:)an !7O %#JO 4 PF.QPPH.
Hang
V4P
-a55
1 26 1.###$%5 #(+"...*.34. anh 7hy
" 86 86 91 t:ên ;ư<ng 7:=n >ình
?u Q1
4##$%5 #(.*."4+."4# anh 7hy
3 7@A!G -h0ne em tBi/ bCt $D nơi
;Eu t:0ng 1G
.##$%5 #(1+.+3..((( anh 7F
+ 7HG HH!G Ia: !umbe: Jne ' 1au
"3h##
1.###$%5 #(#3.4))..+) anh 7hy
* 2K! A!H 3# 7:=n >ình ?u. QuLn 1 4##$%5 #(#..33".3*4 anh 9ha
) 8A! 8M!H 12H .##$%5 #("3..#(.()(
4 MM!H Nem cOa 8an
8inhP
8Qnh Iinh 7hRng ' QuLn
11
.##$%5 #("3..#(.()( anh 80ng/ anh
7hy
. 86 86 Nngư<i mSu -h0ne em tBi/ bCt $D nơi ".###$%h #1"1..4..4()4 anh DTng 29
2UM@AP ;Eu t:0ng 1G
( JA!H Nngư<i mSu
7:umVP
.. 8ê 8ai . QuLn 1 *##$%5'
.##$%h
#(#..+13.31(
1# HH!G 1.###$%5 #(3".333.+++ anh 80ng/ anh
7hy
11 !GW -HJ7J
17GDMJ
-h0ne em tBi/ bCt $D nơi
;Eu t:0ng 1G
1.###$%h #(*...+*.(4" anh I0
1" DG!G 4##$%5 #(44.##4.+34 cLu 7ư cOa
anh 7hy
13 MM!H MM!H ' 6X! .##$%5 #(#".343.4.) cLu 7ư cOa
anh 7hy
1+ My teen Q1 1###$%5 #(44 4"" 4(1 ban anh tuan
/ B 7n M 3005 M 09094885>< M ;43
</ B R[ch M 3005 M 0909<1<300 M EO $ạn Fạnh
3/ B /hi M <005 M 0908>898>3 MR%nh Thạnh
4/ B Th1& M <505 M 0918<39355 M R%nh Thạnh
5/ B :iN M <505 M 09031>>388M EO $ạn Fạnh
6/ B Fon2 M 3005 M 090<0<9599 M d' $Wp
>/ B FOPn2 M 3005 M 0908331>49 M ;41
8/ B 6ai M 3005 M 090966>486 M T)%nh
9 / B D&an M <005 M 090931<894M ;46
10/ B TH M300k/h/<sM 090<631<9< Md' $Wp
11/ B $@n M 3005/h/<E M 091914<919 M d' $Wp
1</e ThU+ :*n2 300/h/<s M 0908913191 M Thanh đa
13/ 6ai (h*ế" M <00k/h/<s M 090866>486 M T@n =hH
14/Thanh (d' $Wp": 090<53<435 M =rice: <00k/<s/<h (nế* ”<h can2 ch•n2 sa&A ch‹ s‰ e n! lin thê 1s
th% )^ ca"
15/ B Ci: 090993315> M =rice: <00k/1h/<s M kh* vxc h&ạt đqn2 ?8 /$ Dê Thc {iên2
16/ B Th1&M <3t*•i M090>03446<M<00k/s
1>/ FOPn2: 0909680<66A le 7ti?aA 300n/sh&tA kh* CP Tran2 D&n2A ƒt kh3A n2O`i đ]+ đƒn
18/ Th1& 091914>860 M <0054 F8n2 đO‰cA )%nh d@n nhOn2 đi,n nOec đ]+ đV
19/ $+ M;434 M <0tM 090911<855
<0/R1& Tr@A <<t 300/<h 0903356155
<1/NhiA 21tA 500/2h 0958899642
<</FạnhA <<tA 300/<h 090>399<31
<3/ Th*ŠA <<t 300/<h 0909306553
<4/ Th* : 0919881955 150kk/<s
<5/ ThH+:0909<>301> 150k/<s
<6/Tran2A <<tA $H v8 đLpAtr\n2 hon2 chPi cxc sOen2 M dt: 09093651>64 dia 300M400/s
<>/ ;*Šnh Dan u 0918110>00 M 500/90› &r 1A<tr/ni2ht u Ed
<8/ :iN u 09031>>338 M <00k/}}} M EO $ạn Fạnh
<9/ $+ u 0908<06605 M <5t ch‰ T@n (cnhA k/n chip* kh3ch ca& 1A6 300k/h
30/ Dan u 0908838389 M <3t 100œ/h Ed d@n FCA n2xc t& ?Yn2 t‹a h%nh tr3i ti
31/ Tran2 u 0958855183 M <<t 300k/sh can dea? iT kh-& n!i4 :a tr\n2 n2xc t&A th@n h%nh 2ọn đLpA sạch s•A
an2 kiến2 cIn trYn2 tr[ th‚c
3</ D@ Nhi u 091856>>98 M 500k/h4 Tiếp viên nh8 han2 vshinA rWt k-n kh3ch4 dOPn2 ƒt đLpA d3n2
ca&A k& tr\n2 ?\A n2xc t& v8 sjn ch\c4
33/ vanh u 0908413319 M 400k/sh 2OPn2 ƒt đLpA da tr\n2A hPi k-n kh3ch
34/ C2a u 09139><90< M 300k/h (rWt chip* kh3chA jn n!i nh^ nhLA chPi )!t44 B đi le spac+ nhIt"
35/ C2ọc u 0918330811 M <<t 500k/h M /O`n2 6Ip 2t
36/ w+ên =hOPn2 M 300k/h chOa t[nh h&te?A tr\n2A n2xc đLpA 2i3 c1 s& vei chWt ?O‰n2 th% phU h‰p
3>/ Fạnh u 0903384133 M 600k/ni2ht 300/h
38/ 6ai M 0903388>844 150/h
39/ C2*+,t M 09084611>3 M <0t M <00/h
40/ C2ọc M 0918>34645 M 150/h
41/ Tr@ M 09185>8>60 M <00/h
4</ C2ọc Thanh u 090839<501 M <00/h
43/ D&an u 0918<1583<M 300/h
44/ ChO ( F1i ph€n2 " 0909868>95 <00 5h^i n!iA ai can2 )iết
45/e 6ai(h*ế" 090866>486 <00k/h /<s chi đi )an n28+4
46/Thanh (d' $Wp": 090<53<435 M =rice: <00k/<s/<h (nế* ”<h can2 ch•n2 sa&A ch‹ s‰ e n! lin thê 1s
th% )^ ca"
4>/ B Ci: 090993315> M =rice: <00k/1h/<s M kh* vxc h&ạt đqn2 ?8 /$ Dê Thc {iên2
48/ $+ M;434 M <0tM 090911<855
49/ FOPn2: 0909680<66A le 7ti?aA 300n/sh&tA kh* CP Tran2 D&n2A ƒt kh3A n2O`i đ]+ đƒn
50/ Th1& 091914>860 M <0054 F8n2 đO‰cA )%nh d@n nhOn2 đi,n nOec đ]+ đV
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrr
M 090834<444 M 5i 7nh M <505/sh&tA w<6A thO`n2 đi kh3ch sạn _ đO`n2 EO $ạn FạnhA ;10
M 0918519444 M 9*+ên M <005/sh&tA w<0A nh^ nh\nA thO`n2 _ kh* ch‰ =ha vjn FaiA ;4T@n R%nh4
M 09183>6>48 M T*+pn
M 0903396936 M :*n2 u 150/hA thO`n2 đi _ c3c 5E _ <5 CTR%nh4
M 0908805<>6 M F1i M <00/h
M 09031>>338 M :iN M <00/1hA thO`n2 đi _ 5E EO $ạn Fạnh
M 0903644553 M Dan M 150/hA e đi 7tti?a tr\n2A chPi _ ;5A
M 0908<06605 M $+: <00M300/hA h&ạt đqn2 kh* T@n žcnh ;1A e đh <8tA kh3 nhi,t t%nhA kinh n2hi, ca&4
M 090816541< M Tr@ 7nhA 23i 3tla tại nhêA tx th^a th*Ÿn ?W+4 300/h tênh ?*Yn tipn 3t la4
M 091881<161 M ThH+ Fn2 150/hA n!i ?ê anh $a $5 =h3p 2iei thi,*4
M 09093651>6 M Tran2 <00/hA n!i anh FUn2 (d+?an d&" 2t4
M 0903413319 M vanh 500/hA ?ê _ kh* s24
M 09139><90< M C2a 300/1h
M 0918330811 M C2ọc 500/h n!i /O`n2 Ÿp 2t4
M 09038>9006 M TH 400/h
M 091850>914: Tr@
M 0908696151: ThV+
M 09036616><: ThV+
M 0903>63491: C2*+,t
M 0918036941: Dan
M 09084611>3: C2*+,t <0t*•iA <00/h
M 0903>>40>8: Trinh
M 0918>34645: C2ọc 150/h
M 09185>8>60: Tr@ <00/h
M 090839<501: C2ọc Thanh <00/h
M 0958809<4<: 6ai
M 09588594>9: C2ọc
M 0903394144: DanA anh T*Wn 2t
M 0918<1583<: D&an 300/h
M 0913916988: ;*Šnh ChO h&ƒc Rêch /OPn2
M 09085840>1: Fipn
M 090360699<: Fon2
M 090334<349: C2@n Fê
M 0908665<43: R1& Tr@n
M 0903963106: Thanh ThH+
M 0903615183: D&an
M 0908838389: Dan
M 090835<69<: Fê
M 0903>60816: F*+pnA n!i anh F&ên 2t
M 0903916><<: Rêch
M 0903 6>5369: THA n!i anh C2h˜a vi tênh 2t
M 0913 9><90<: C2a 300/h
M 0913 36983>: C2*+,t
M 091< 0>6>30: Tiên
M 0913 53<51>: Thanh
M 0913 9><90<: C2a u 3005/h (2&&d"
M 0908 4491><: Dan
M 0908 5>3>64: 6ai
M 0903 >18>00: Tran2
M 0908 808133: |ến
M 0913 >3<498: Thanh T*+pn
M 0918110>00 : ;*Šnh DanA hi,n ?ê E$ 5T nj3 5h&a ;T5:A 2i3 ?ê 500/hA nế* ya đê ?ê 1A<M1A5tr4
Che T1i 2ọi trOec 1h đ0 e ch*•n )c4 B nê+ n!i chi,n kh3 ha+A c‚ th¡ đi roi )iết4 Th‹nh th&1n2 e ha+
n2oi _ Rar <61 C$Tr¢i4
M 0903396936: :*n2 2i3 kh&1n2 150/hA đ@+ ?ê nh! 23i la yêA c! th0 t\ ch*n2 trOec khi )U)U4
ThO`n2 chPi _ c3c kh3ch sạn _ đO`n2 CTR%nh4
M 0908805<>6: F1i (e nê+ ?ê chc chon2 c&n d*n2 đ!"A cUn2 ?ê nh! 23i G*ê thYiA nhOn2 2i3 th% <00/hA
tipn ph€n2 tx ?& (kh^an2 504000"4
M 09031>>338: :iN <00/1hA h&ạt đqn2 _ kh* Ed h&ƒc dọc đO`n2 E$Fạnh _ ;10
M 0903644553: Dan 150/hA e đi 7tti?a tr\n2A chPi _ ;5A e nê+ vka h3t vka ?ê t%nh kh3 ha+A k& linh
?\ nhOn2 rWt nhi,t t%nh vê c! n2hp ca&4
M 0908<06605: $+ <00M300/hA tU+ %nh th^a th*ŸnA h&ạt đqn2 kh* T@n žcnh ;1A e đh <8tA kh3 nhi,t
t%nhA kinh n2hi, ca&4
M 091881<161: ThH+ Fn2 150/hA n!i ?ê anh $a $5 =h3p 2iei thi,*4
M 0958855183: Tran2 <00/hA n!i anh FUn2 (d+?an d&" 2t4
M 0903413319: vanh 500/hA ?ê _ kh* s24
M 09139><90<: C2a 300/1h
M 0918330811: C2ọc 500/h n!i /O`n2 Ÿp 2t4
M 09038>9006: TH 400/h
M ž@+ ?ê sf žT cVa e 3 % tên Th* FOPn2 090869996>
M 0908145494: ;*Šnh ChO assa2e and T*ck
M 09185143>6: 5i _ d' $Wp
M 0903119330/0904161>9</090414>611
M 090333>56>: 6inh =h*&n2
M 0903636<6>: 6ai <<tAC&1
;*+nh DanA09184110 >00Avverni2ht: 14<trAEdA“&i va& n2he A h&c na 3 dhktrkh&a ;*an tri4$a“
Tha& DinhA9138365<1A“100/ 1hA 300/ &ver (khach t* tra tien 5E"“AEai d&nA“C2*&i da+ danA at ta
d*&c“
NhiA918413>84A500/1h Asai 2&nA“C*&c da* n2*&nA dien 3 phaA a+ khit4 Eai nick |6 ?a )e)*i000“
6an i Cd7A0908<98664 M 0848350394A3005/sh&t M 5005/&verA“<34 De F&n2 =h&n2 =44A ;45“A/&
kh&an2 30 e 2ai rat linh nh*n2 phai va& <34 DF= tr*&c r&i r&i &i ch& cac e di4
F&n2 C2aACick: enh&anh19>8A’reeAEai 2&nA“Cha & ;46 tren d*&n2 Fa* dian2A ?a & 5/C Tan Ta&A
Rinh /hanh4 6at h&i la*A h&i apA nan2 kh&an2 54k2A rat )iet cach ?a tinh.“
|enA & d*&n2 Tran ;*an 5haiA Eai d&n (0908<>6061"A 2ia 1 chai/1 h&*r
MThiAs& dien th&ai ?a 09085>6>904dep c*c ki44
M5i4 v Eaid&n.E& ph&ne ?a 09185143>6
|ah&& i:: 2ia+tran2<003
MB ten F*&n2A n2*&i n2&nA ca& 16A &n2 ch*a d*&c 2&&d ?a nh*n2 &k4 Fien e dan2 & tr& 2an san
)a+ TEC4 E& dth&ai c*a e ?aaaa:09039301344
B *&n den nh*n2 ksan an t&anA sach seA d& cac )ac ch&n nh*n2 d*n2 nen la n&i & c*a e G*a4 dia ca
kha e s& v&i han2 c*a e t* 5M>005 per nite
d&i $an s& :T : 0904 4<9131> n&i anh Fien(c& da* h&i" 2i&i thie*
dia 3005/sh&t4 tien 5E inh chi* A th* di a+ )r&
t&i v*a &i lin d*&c s& ph&ne c*a a+ e 2ai 2&i A )ac na& & Eai 2&n thi 2&i a+ e sa* A han2 c*c dep
?*&n A tran2 va linh ?a A chi t&i 2ia ca h&i ac A e ten C2&c :091801>095: e khac ten Th*:
09180>>6<0 A & Fai =h&n2 c& < eA e th* nhat : 0316<0384A n&i ch& 2ap Dinh r&i hen di ch&i ra 2ia A e
n*a c& s& ph&ne ?a: 091<<399<<4 /h*c cac )ac v*i ve nhaA nen nh& phai c& it nhat 3004000d &i ch&i
d*&c a+ e na+ A tien na& c*a da+ a A dat nh*n2 that ra &n A ch&i kh&i n2hi ?*&n . c& 2i eai? ?ai ch&
t&i
09043615183 (<00k/h&*r" n2*&i d&n2 ;>A da tran2A ?&n2 itA Aa+ )&tA nhiet tinhA n&i anh than2 & ks h&an2
anhA tren d*&n2 n2*+en h** ca* 2i&i thie*4 /a pha 2ia da+ nhe4
0903840439(<005/h&*r" n2*&i kien 2ian2A v* h&i nhe&A dan2 ca& ra&A )* c*n2 d*&cA nhe nhan24 n&i anh
than2 n2*&i Fn 2&i thie*4
0908650<08 :wCdA TF7CF K DvCd :i 7$BCiE
M€ E& dt 0903 615183 c*a e D&an ?a &kie A e d&i <00k/?anA 300k/h nh*n2 ne* < n2*&i 1 ?*c c*n2 d*&c
2ia ?a 600/h444 t*&n2 ta c*n2 nh& c&n A chac va da den den44 nhin c*n2 ha+A va ?a tinh thi dac )iet Te ?&i
daiiiii v5
€ E& dt 0908805<>6 2ap =h*&n2 A n&i :*n2 ch& s&4 369 n2*+en thai )inh v5
€ E& dt 0903 644553 A e na+ ten DanA e na+ ch&i c*n2 tinh ca va rat thich hatA )ac na& thich ?*c e
n2*&i & tren v*a d—&n2 l*&n2 va e v*a hat444 c*c k+ ?a hap dan va Te A dac )iet ?a d&i e na+ e c& the
2&i )an e den va < e 1 anh 444 t&i da th* ca < tr*&n2 h&p r&i 44 2ia <00k/1 ha+ < cai A t*+ . v5
M B : :ie dt 09031>>338 ( ca& A da tran2 v* t& " v5
M B : Dan dt 0903644553 ( h&i la* A v* nh& ?a " v5
M t&i c*n2 lin tan2 anh e &t e n*a da+A e ten Da Nhi 091856>>98
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
M 09081<55>4 2ap Tran2 n& a4 Fie* 2i&i thire* v5
M T&i )iết 1 B r3t ha+ (chiê* ?a nhe" 2ia )inh danM150 B )a& ph&n2M s& te? ?a 0904161>9<Mten ?a nh*n24
7i c& s& c*a B na& kh3c ha+ ha+ thi 2i&i thiê* nhe
M Ch*n2 de dap ?ai t&i c*n2 d*a ch& &n2 1 s& 09038>9006 2ap th*+A c&i ch*n2 than2 nh& nhaAc&n nh& na+
da ?a d&
M c! c&n nh^ tên 6inh =hOPn2 can2 chc* ch%a W+ anh ?\A đƒc )i,t ?8 e n•+ can2 học th‚c ?\ 4 6W+
h*+nh ?iên hê the& sf 090333>56>A e n8+ _ E8i 2'n nhOn2 chc* đi ?\4 5h&n2 phai ca??2ir?4
M The e n*a ne: ten 6ai <<tA de th*&n2A hien dan2 ?a & C&1 EdA ph&ne: 0903636<6>4 Fa+ th* &t
?an r&i le4
M vanh: 090415<<<0
M dap |en 0908<>6061 v5
M e F8 ph1i k2} đt 0908444<16 2i3 1tr Ap3c n!i R%nhF1i ph€n2 2iei thi,*4 6Yn2 t& A vH vka đV ta+ Ath•i
n2I nOec W4 C!i ch*n2 ?8 sOen2A nế*p3c sOen2 th% ch& t*i sf nh- v5
M C2*&i a* h&a h&c d*&n2A 21t A ca& 1468M0908443664 2ap =hO‰n2A n&i anh T*@£n ch‹4
M C2&c Dinh 0909<9<<33
M 9*+ê£n 09039>>05< v5
M Da 090869<0<4
M Dinh 090859033<
M Ef :T cVa vanh:0908413319
M Nhi:091856>>98
M TFw| 0909555884 3004000/1h
M T{7Cd 09081<55>4 3004000/1h
M Th*+ 0909555884 3004000/1d* v5
M :w 0918418608 5004000/1d* u e na+ c&n di h&c v5
M 09093541<4 2ap F*e n&i Than2 2i&i thie*
M 09084611>3 2ap C2*+et v5
M 09039>>05< 2ap Tr*c v5
M 0913>638<8 2ap 5i 7nh
M 09093541<4 2ap F*e
M 0904<5036> 2ap Dinh
M B n8+ tên ?8 =hOPn244Ef đt ?8 09036<<3534B ?a tr&n2 Ti7/E $C air?ines 44/a& 163A ran2 khenhA
n2*c t*&n2 d&i depA cha+ chiec ¤ave )ien s& ><F4444
/Hc 0918551434 (300C/h&*r"
tr\n2A rjn2 kh0nhA nh^ nh\nA c! đon2 tipnA dN thOPn2A 7tti?a đ^A kh* Rl 6ipn žYn2A <4t4 C!i anh T*Wn 2tA
Fon2 0903>>6131
n2O`i )\cA da n2j đenA n!i ch*+,n dN thOPn2 300C/h&*r4 C!i anh T*Wn 2tA
9*+ến 09039>>05<
w<1n2O`i nh^ c&nA n2xc sjn đLpA ƒt 6/10 (F*nter" A kh* =ha $an FaiA e ha+ hHt th*fc4 E¥n s8n2
h*n )a)+4 (<00C/h&*r"
$+ 0908<06605 (300C/h&*r"
?8 th‰ a+A w <8A nh%n ƒt can2 kh3 linhA n2O`i sạch s•A chc* kh! ch%* kh3chA ca& kh^an2 1A6A n2xc
đLp
TH 09038>9006 (hoi trOec <00C/h&*rA )@+ 2i` 300C"
1 6<A tr\n2 trZ&A n2xc tr'n đ]+ đƒnA ƒt 5/10A c! cY e tên Tr@nA can2 đi kh3ch sạn ?*Yn4
Tran2 09081<55>4 (300C/h&*r"
n2O`i c]n thPA w<1A nh^ c&nA chi )!tA khYn2 ch& h*nA %nh d@+A n!i ch*+,n dN thOPn2A n!i anh Fiế* 2tA
6~ Th* 0908638306 (300C/h&*r"
158A %nh d@+A da tr\n2A c! đip* ?8 d@ cxc kŠA 6ƒt: 6/104 R&d+:>/10A nick “d&reirc“
nick: n2rh&n2rph*&n2 (<00C/h&*r"
:th&ai 0918919<>8 A <5 t*•iA *fn le ƒtA th% c‚ add nick +ah&& v8&4
nick: e&>5*s (300C/h&*r"
:th&ai: 09033809>1A tr\n2A t!c l¦a nh%n dN thOPn24
nick: kihan2cat (300C/<h&*r"
tOPi t\nA đ]+ đƒn v*i vZA thO`n2 đi )*•i trOa4
/*Y‡n sa‡ch Pt ra vP‡i nhO§n2 điêŽ* h*+êŽn )i‡ se§ ra j‡ t ca‡c pr& B lin thY‡n2 kê ?asi hYsp danh )as vaŽ +ah&&
essen2er c*ta e:
1””Cick chat sel ?@§n ca?? 2ir? (s&rr+ nê‡* ca‡c pr& naŽ& )iê‡ t r*Ži"Ae lin asn phe‡p:
M esel+thich+e* ””” t*+ês t vPŽi nê‡* đOPsc cP hYsi chiê n2OP§n2 đOPŽn2 c&n2 vaŽ ?*‡c e ?aŽ tiŽnh
M c&nan2rdeth*&n2<<0<
M ecantienrtianhdiks C2&sc haŽ nYsi (t*‡ )aŽ ?@§n ca?? 2ir?": haŽn2 500k/1h =h&ne: 0946><<006
M ec&d&n<4t A e?&ve?+86<000e
M ethichanh<<05<000 T*‡ G*@sn 3 500k /1 sh&t =h&ne: 0906><845>
M ethichda1 4B naŽ+ chit &ra? sel k& ch& d—Y tr&n2Athi‡ ch anh naŽ& )atnh trai viŽ e đa§ c&‡ n2hêŽ n2hiêsp Ytn
đinh c&st : <0 œApass: anh (ast
M ?eer8l ChO |‡ 500k/1hAG*@sn 1 =h&ne: 09581<5546Aai đi h&nda nhP‡ an2 thê 1 n&‡n )at& hiêt viŽ e n&‡
k& c&‡ n&‡n h&jsc nê‡* đi tali thiŽ kh&ti4/&Žn 1 sY‡ ca‡ nh@n chit daŽnh ch& n2OPŽi e thi‡ch sa* khi e n2hit hO*Ase§
share sa* ch& anh e ...
M ?+rlinh2ai1<4 ”” chOa check
M nh&cra?&ne90 e naŽ+ P‡i thi đas i h&c l&n2 đan2 vêŽ G*ê Rê‡n Tre n2hit heŽAhaŽn2 500kA7nh /h*n2 2iP‡i
thiês*AaŽ e naŽ+ c&Žn r*st rb chit đi vP‡i ai G*en th@n thYi4
M nhin2&cnhi65 haŽn2 500k Tr@Žn ;*an2 5hatiAa‡+ )a+ hPi 2iaŽ
M n+n+rn+<4 ”” haŽn2 ha+ sh&y ca chOa check
M th*+dievn<003 a‡+ )a+ )aŽ 2iaŽ ha+ sh&y ye)ca
M )e+e*rcanth&r9l haŽn2 kh* vOsc RaŽ* /a‡t 400k/1sh&tA500k/1hA>00k/1 đê &kie
M t+t+rn&?&ve and t+t+n&?&ve c&st : 50 œ A2a‡i haŽ nYs i trj‡n2 tret&Aph&ne: 0933456686 ch*n2 nh&‡ vP‡ i C2&sc
haŽ nYs i
<””C2&aŽi ra c&‡ ph&ne e Tiên ?es đa§ vêŽ hO* Aai *Y‡n n2YŽi t@ sOs thiŽ ca?? chO‡ e 2ia§ tOŽ n2hêŽ rYŽi :
093831>3<>Alin phe‡p ca‡c 2ent?e an n&‡i ch*+êsn ?isch sOs nhe‡
M e Nhi 18 t*•i Aservice tY‡tAle 2aA kh* G*@sn 8 vaŽ RiŽnh Thasnh c&st 300k/1h: 0909>31390Ae naŽ+ c&Žn nh&t
ca‡c anh nhP‡ n&‡i ch*+êsn nhes nhaŽn2 nhe‡...
M e :*n2 Ch@st Dinh h&te? đOPŽn2 :< c&st 300k/1sh&t : 09>5<31><3
M e FaŽ <1 t*Yti Ad@n chPi Ad—@ i‡t đi haŽn2 Achit chis* khi đa§ 2jsp jst vaŽ hPsp nha§n c*ta e c&st 500k/1h Aca??
: 090666>003 A?O* +‡ e naŽ+ ha+ ?ên le&di c&i Ti? nên anh e phati khe‡& ?e‡& k& nên đ*n2 < tOŽ ?l Ae dO§
se§ j‡n2 ch& c&iA?isch sOs r*t đi rYŽi check
M e FOPn2 093<34<0<0”” k& nhP‡ chi tiê‡ t Ađat )at& ?aŽ ca?? 2ir?
M e 5i 7nh 090834<444
M e Dan 300k : 01<<>961008
M e Thj‡ ()&d+ ch*@tn" ?aŽ Pt <<< Dê ;*an2 (isnh ph&ne: 090669<306
M e T*‡ t@n )iŽnh ca??: 09038>9006
3”” :aŽnh ch& ca‡ c e Pt kh* RiŽnh Thasnh:
M F&te? TrOPŽn2 =hOP‡c 2&‡c (inh RYs Di§nh vaŽ R*Ži điŽnh t*‡+A t*‡ Yn2 tên (Yn2 : 0918633953 AhaŽn2 &kie 2ia‡
<50M300kAtiêŽn ph&Žn2 50k/1hAanh e 2&s i tP‡ i n&‡ i trOP‡c sY‡ ph&Žn2 se§ c&‡ haŽn2 tP‡ i ?iêŽn Apass anh đas t (k& c@Žn
c*§n2 đOPsc iê§n nhP‡ đ*‡n2 tên (Yn2"
M F&te? Ch@st Dinh &r )@‡t k+Ž kh* naŽ& 2@Žn đ&‡ Aanh e tP‡ i trOP‡c n&‡i sY‡ ph&Žn2 đis a chit c*s thêt At*‡ Yn2 tên F&‡a :
090835181>Apass : anh Ean2 G*@sn 4Ac&st <50M300kA+ê* c@Ž* ?@‡+ @‡+ e c*t a )aŽ vanh Ac&‡ e tên D+ &kie
?e‡
1 BA" 2# E24 95: nic6 : F#F#2205: /T : 0908'19'98
2 Bich 28t G2 : +?1 FH t" à1 tình sI=n*: nic6:1#ti3n222004: +t:0908454884
' Chi bình thạnh '2t B # +JC ( 09'4.010)04
4 /un* 95 090'810228
5 /u#$n Bình T?nBn" haiKC: 1006: 090)444982 : Bạn anh N*u#>n: nic6 : b3u"1101980
) %à : thaihaLinh2004: t3: 09'91)404): 2006
4 %Mn* 91 090''94401
8 %Mn* 090''8'84)
9 %Mn* B.Thạnh ( 09'4'9))44
10 %Mn* Th! N<c ( 01284)51)'9
11 %ạnh '5t 98 ca" 1)4 c1 506* +?1 tinh cA1 nic6:tinh19)4 :+t: 09'808)424
12 %ạnh O chPnh thQn* 2006 09559'491'
1' %?n TB ( 09824584'8
14 %"a 98 ( 0909)48'20 : 1006
15 %Rn* 91 Bu40C 090)4)29)9
1) %Rn* 910 ( 090840)211
14 %Rn* B.Thạnh B''tC : 012''9'8018
18 %Rn* .N '0067h 09'8284')):01285)85892: nic6:thuh"n*992002
19 %ISn* 098924201) T cUu T?n ThuVn: ):5+
20 %ISn* T?n .hH: 0909592959
21 WiXu ThA" BG2 ( @12C 09'808929)
22 Wi1 G2 09'852'55)
2' ,an @1 ( 0904980'42
24 ,an ,2Y 40067h : 09''5)8919:
25 ,an .N ( 0942 )8882)
2) ,i$n ZB @' ('9t ph"n3 012)'480549
24 ,i$n @.1: 1006: 012255))811
28 ,i$n @.10: 1006: 0908049454
29 ,i$n G2 012224)0420
'0 ,inh '0t 9) +a tKQn* FH t" +?1: bán 9uUn á" 910: +t:0902'4)'0'
'1 ,inh Bình Thạnh: 09'8)5155)
'2 ,inh 25t G2 : 0902444)54 1006 bA" tKì
'' ,inh '2t ( 090)4204'1 : pass : ban cua anh cha# L3 [utuK3 .
'4 ,"an @1 B Wh\n* ch3c6 n-a nha 1]# bác: t^i _i Q1C
'5 ,"an bt 09'42'8445
') ,"an .han N`n* ,Iu 09082))95) pass Bạn anh Wi1
'4 ,"an T?n .hH 090281')22: 2006
'8 ,"an T?n phH ( 012140)8'95
'9 ,# .hạ1 2`n %ai 0945882889: 1006
40 Zai B''tC @1 ( 01255424541
41 Zai 9' 2006 0944 215'84:
42 Za 2)t @' ( 09028))45'
4' N*a '8t 9) ca" 1)5c1: 50 6*: ch! 9uán bHn b&: nic6: n*atKann*"c2004: +t:0908109484
44 N*a 910 : 0909585984
45 N*a 98 0908109484
4) N*a T?n Bình: 0904489559
44 N*a G2: 091'942902
48 N*bc: 0902851540: pass: anh Tu]n *i=i thi>u
49 Nhàn '5t 9 binh thanh: à1 9uAn O cT sT *ià# +cp +t:090488)442
50 !hi G& F]p 09'21'9548
51 !hi 13tK" 912: 09'8 9)9 '49
52 !hi: #(4")1"**(: 6cn T?n Bình
5' danh G& 2]p 01214090488
54 danh G& F]p 0908489495
55 .hISn* bình thạnh ( G2: 012)944194'
5) .hISn* Bn*a 5 chu"n* ch"C 2006 ( 012)5544251: pass: anh Tuan *t
54 .hISn* Y2% 910: '006: 09'4454'14
58 @uenh G2: 0904445404 '006
59 Yan* : 0902902'0'. T %óc Z\n
)0 ThQ1 @4 ( 01)880)2021
)1 Thanh %"a 6cn T?n Bình 01)4)45504)
)2 Thanh 98 09'45'8859 : 1006
)' ThA" B.ha1 2an %aiC 2 nDt ( 09180'1990
)4 ThA" .f,: .ass : Bạn anh .hiip: 09041054)4
)5 ThA" @4 ( 0902014)'1 : '0067h
)) Th!# 1aLi1aL C^n* h&a: 01)49444419 pas:ban t< 9uO 4
)4 Th!# Bình Thạnh 0909184049 pass: %iếu *t: 2006
)8 Th!#Bt6t9C (1006( 0902549424 : ;n *thi>u
)9 TK?1 G2 45t ( 091'8945)4 ( tutKa105g#ah"".c"1
40 TKan*: 95 : 0902'2')40 2006
41 TKan* G& 2]p : 01)8.45'.2'52: pass bạn anh hà bá.
42 TKan* Z"bi3: 098)1882'9
4' TKan* '2t ( 01))888'))1
44 Tu#ết 91 01)9'9)9414
45 @u#$n //CN 200671ỏi chu#1 ( 090')))544
4) 2?n ;nh 091)'14410
44 2?n t?n phH 0988''51'0
48 2# G2 2't: 0909592441
49 2# G2 01225198295
80 2# 9): 1006: 09028'1882 : ;nh T< *i=i thi>u
Nic6 chát LLL
Nic6 Chat Y0fh
bab#ta119822004
bab#Fuitinh198'
ban*an*bu"n004
ba"F320004
bichian1980
bich"an198'
bichn*"c911
bi6inii*iK"F38)
b"n*h"n*nhi3u*aii1984
b"n*h"n*nhun*h
bu"nFiLinh*aii19jc
b#1#"F30410
caii+31bu"nnh"anh
ca1inh12'45)
ca1tuiac
ca1tu#3nus
ca1Fan08i20
cat9u33nusa
ch33K094'
chi3ubu"ni6*anh
chi3u1u"n4'
chu"t6h"n*+u"iis*
c"i+"aithic"3n*iu"n*
c"b3iLaui+3i*h3tijc
c"b3+3thu"n*882
c"b3tinhn*hichihp2004
c"c"i330909
c"ni+319)4
csba"chau
cunc"n 6*iuiu
cuti3iFi'ti*iK
+an9ua#s*
+atha"15111985
++ajnpKinc3ss
+3pinhun*i6h"n*i6i3u
+i3uthu#3n2014
+"iaiiLinhiban*i31
+#ani0'1
3*hn80
31i1atin*u"ii#3u
31itKu#iac
31chantinhi1
31+an*ihun*9ua
31+an*canti3niti1anh+i6s
31+an*c"+"n
31+"ianh09
31*aiFn24
31LauLi21
31#3u1inhanh1949
[pikka'''
*in*u"ii1au20
*ai+3pFuitinh
*aianhun*1984
*ainha#212121
*ainha#sanh+i3u8)
*aithichs3Li*aithichs3L
*aija#thichsj
*i"tsu"n*+312005200'
*i"tsu"n*+319)
*iKichanhichua
*iKi3i"i101
*iKi1"schin"i19
*iKin"F"ui+3thu"n*it"cFan*
*iKiphainhui9u#i12'
*iKisai*"ni1985200'
*iKitKun*h"a8)
*iKb3auti[us3L#
*iKi63+anc31
*iK1u1b3K"n382
*iKLinhichantinh
*"+*iKi"n3#
*"inh"12200'
hibipi[u+*3
hantatca+an"n*tK3n+"ina#
ha"s*84
ha#+331itut9uanih"anhnh3
h3nh"iFuiF3ianhnh3
h"aih"n*i+3ni194)
h"a10h+31
h"a+aiiF3n+u"n*
h"a+aiiiF3n+u"n*
bab#"F34)11
"F3i"L21299
h"a+aib3n+u"n*iuu#
c"nan*+3thu"n*i1999
tu#3tinhi+#
h"ah"n*tKan*12'
h"aiani009
h"aucbinhti1iLL
h"an*i1inhhaFn
h"an*h"nti1i"n*an
h"athu#ti3nt19)1985
h"n*in*u#3n544
h"n*phu"n*'2t
h"n*thu#44n*u#3n
h"n*tKani01
h"n*Luani19
hu3i1uaibu"n2404
hu"n*inina
5ui3tiba"F#
63#isa"ban*"6
6hanh#nh200'
6i3pb3"tK"i
6i3pn*h3"1901
6i3u+un*'0
6i3u"anh1#th"2004
6i1chau1982
6i1n*"cis*2005
6"n'1052001
6"n'1052001
ananh211)
3iba"1#
3i6hanh084
3han*19442000
in+atKanitKan2000
in+atKuciFnn
inhi+#ani)1)1i"nin3
inhiLinh.3n3t
"aih"a10h
uu1anh1"t+"i2000
1aianh8084
1asupia1i
13"c"nih"an*an
1ii1iihan"i
1inhtha"8281
1issu6itt#i'485
1"n*i+u"cib3nianh)05
1#iinh"F3
1#+u#3ni8'Fn
1#hanh
1#n*acas#iFn
n*antKan*ita#ch"i
n*hitKan
n*"ci+3b"n
n*"ci#84
n*"ci3n'02000
n*"c1ai852004
n*"c1#25Fnu+3'11
n*"cn*"c18
n*"ctKan*244
n*"isa"tinhbu"nj
n*tthuha290481
n*u"i+3ptK3nn3t
n*u#3ni+3bbi31945
nha#iauiFiianh090
nhiiphc11984
nhibinh45)
niic"i6hatitinh
nic3*iK2)04
n"iibu"nichi1isa"2004
n"iinh"in*"isa"Laui8)
nuh"nch"anh2002
"anhcp
"c1#i6*200)
"La#3u5
p'Lh
phu"n*in*a842000
phu"n*anhihan"i.3n3t
phu"n*9u#3nibu"n
phu"n*9u#nh9000
phu"n*ta10811
phu"n*Linhin*u"i1au
9u#3n19s
9u#nh1aii159
K"ch#+
K"s312118'
s3L#*iK4#3j
s3L#*iKLLLiijants3L
s3L#pi32)
s3L#pi32)
sh"c6i*iKibab#0905
spKin*["j3K009
stu+3ntin'108
tihiuitu#3t
tanhu"n*i"F3
tatcach"anh200'
thanhtha"is*4)
tha"F#999
th"itKan*99'
thuihu"n*181
thuhi3n1959200'
thusu"n*2)4
thu#iinh40b1
thu#han*bab#
thu#inhi999
thu#n*a19)8Fn
thu#n*"c208'
thu#thi3nsu
thu#ti1tKai
thu#F#
thu##3un"6ia
th#19492000
th#th#012000
ti3u"n*nui5un6*iK
ti3uthuii3utKaiichanhch3
tinhi31itKa"ianh200'2000
tinh1+31t
tinhna#tKa"anh281248
tini200)2000
titaniciinh
t"ciFan*i#3uanh
tKac#tK2005
tKaiti1tannatiFianh
tuanh120
tuinhn*u#3nFi
tuipFn
tu"n*Fii1982
tu"n*Fiisi3u9ua#
tu#3n+#an2005
tu#nhu"n*s*
t#t#i*iK18
utcun*2912
u#3n1ai2200'
u#3n1ai8084
L9211814
Linich"i31i1"ti+31ith"i2000
Lini+un*itini31inh3
LinhLinhi6i3u6i3ui6"+a1#3u8)05
L"tLa3tinh080'
LtKuLFi3tLbabiL
LLLiti3u6i1tuiLLL
#3ncut32002
#3st3K+a#an+n"ji3thu#
#3uanhia1tha11985
hu"n*ic6ip
1#"F3200844
+"tpha"l1m
31ichiiaic"ib3i1988
ti3uthuiph"i6i11a
31#3uanh1'21945
*iKiFi3t+uc2000
ch4pi0F'
31i+aitinhi#3uianhih3ti1inh
*iKii1u"ni9uai+31
*iKi6h"n*nhaith31ti3n1984
31caF3i1ti3n*i2phati"6i
*iKiba#biith5chis3Li
31*aiichuabi3t#3uiFas36h"n*#3u
th4nhL1nhib4b4inc6ti9L
#'ui4nhi10tiphuti+4i4nhi10ti*54#
inhiLinhi18
t5'uthuic4tbu5
#cun199Lihn84
*aith31tinhi84hn
c"b36inhcania"ib"p
ch5p.0n5n38)
bab#is3L#i84
h"aih"n*nhun*i##
c"b3isiitinhFn
31Linhi*"ica1icanti3n84
31#3uanhinhun*i6"ba"*i"a#anh
thi3nithanitinhi#3u141982
ti3uithuicaiiban*
*1Kibu0ninh04nhi4n*th4n*i8L
*aii+3pian*ich"i
*ai+3pth31anhiFcnh
*i4n*.bui+0i
ti3uthui"0Fip0"i"nin3
*iKi6ha1thi3ni6i3ui+3"i#3uai91
*iKiLiiinhiLiiinihi1989
hthu44us
nh"ci"nin3is6#1102
*iKiLinhi1"schin"i1989
thuhan*198)i"6
*iKip
17Thanh BGn 2C: 09025'24'5 ( .Kic3: 200672s72h
27 01 Ni: 09099''154 ( .Kic3: 200671h72s ( @.1
'7 01 Tha"( 2't (09040'44)2(20067s
47 %u"n*: 0909)802)): L3 ;tia: '00n7sh"t:@.BT
57 Tha" 09191448)0 ( 200W. @.TB
)7 2# (@.'. ( 20t( 0909112855
47TK?1: 22t '0072h 090''5)155
87!hi: 21t: 50072h 0958899)42
97%anh: 22t: '0072h 0904'992'1
107 Thu#: 22t '0072h 0909'0)55'
117 Thu : 0919881955 1506672s
127 ThH#:090924'014 150672s
1'7TKan*: 22t: +t: 0909')514). Gia '00(4007s
147 ,an o 0918110400 ( 500790p "K 1:2tK7ni*ht o YG
157 /i31 o 090'144''8 ( 20067qqq ( @.10
1)7 2# o 090820))05 ( 25t @.' '0067h
147 ,an o 09088'8'89 ( 2't 100r7h YG +?n %N
187 TKan* o 095885518' ( 22t '0067sh can +3a i[ 6hc" nói
197 ,?1 !hi o 09185)4498 ( 50067h.
207 danh o 090841''19 ( 40067sh
217 N*a o 091'942902 ( '0067h
227 N*"c o 0918''0811 ( 22t 50067h ( Cu"n* Zap *t
2'7 E#$n .hu"n* ( '0067h chua tPnh h"t3:
247 %anh o 090''841'' ( )0067ni*ht '007h
257 Zai ( 090''88484. 1507h
2)7 N*u#3t ( 09084)114' ( 20t ( 2007h
247 N*"c ( 09184'4)45 ( 1507h
287 TK?1 ( 09185484)0 ( 2007h
297 Thanh o 0908'92501 ( 2007h
'07 ,"an o 09182158'2( '007h
'17 Thanh @.5 092'8099)9 .ass bạn W3n+# nó nói 80067s
'17 Bich 094522'441 o han* n*"n @1..ass ;nh ,"n* 40067s
'27 /un* 091840949' @10
''7 ,inh ( Bình Thạnh o 09'8)5155)
'47 %u"n* 090)84'9'0
'57 %Mn* T?n Bình: 01214595818
')7 TKan* 0122904'2'1 .hu Nhuan BKauC
'47 Zai 01212151'00 9uan 10 anh "n* *i"i thi3u 4006

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->