BM14/QT04/ĐT

Khoa: Công nghệ thực phẩm
.

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Hệ: LT. (CQ, LT, B2, VLVH)
Họ và tên sinh viên: NGUYỄN THANH TRỌNG.
MSSV

: 09B1100456 .. Lớp: 09HTP07

Địa chỉ

: Tân Hải – Hàm Tân – Bình Thuận

E-mail

: trongnt78@gmail.com

Ngành

: Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành : Thực phẩm
Tên đề tài: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BÁNH MÌ SANDWICH ĐẬU NÀNH
Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Cúc Phương
NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG
1. Tính cấp thiết của đề tài:
2. Tình hình nghiên cứu:

3. Mục đích nghiên cứu:
4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
5. Phương pháp nghiên cứu:
6. Dự kiến kết quả nghiên cứu:
7. Tài liệu tham khảo:
8. Kết cấu của ĐA/KLTN:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về đậu nành
1.1.1.

Thành phần hóa học của hạt đậu nành

1.1.2.

Các tính chất chức năng của hạt đậu nành

1.1.3.

Chất lượng hạt đậu nành và các tiêu chuẩn đánh giá

1.2. Tổng quan về bánh mì sandwich
1.2.1.

Mô tả sản phẩm

1.2.2.

Chỉ tiêu chất lượng của bánh mì sandwich

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1

BM14/QT04/ĐT

2.1. Nguyên liệu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1.

Lựa chọn nguyên liệu

2.3.2.

Sản xuất bánh mì sandwich

2.3.3.

Phương pháp bố trí thí nghiệm

2.3.4.

Phương pháp đánh giá cảm quan

2.3.5.

Phương pháp xác định độ ẩm

2.3.6.

Phương pháp xử lý số liệu

2.3.7.

Phương pháp tính giá thành sản phẩm

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT
3.3.1

Ảnh hưởng của việc bổ sung các loại nguyên liệu đậu nành

3.3.1

Ảnh hưởng của việc bổ sung sữa đậu nành đến chất lượng sản phẩm

4.3.1

Ảnh hưởng của việc bổ sung hạt đậu nành nấu chín đến chất lượng sản phẩm

5.3.1

Ảnh hưởng của việc bổ sung bột đậu nành đến chất lượng sản phẩm .

6.3.1

Ảnh hưởng của hàm lượng nguyên liệu đậu nành bổ sung vào.

4.1.1
3.3.1

Đánh giá chất lượng của 5 mẫu bánh theo phép thử thị hiếu
Kết quả tính giá thành của sản phẩm

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận
4.2. Kiến nghị
9. Kế hoạch thực hiện đồ án/ khóa luận tốt nghiệp trong ........ tuần:

Ý kiến giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. HCM, ngày … tháng … năm ……….
Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

2