P. 1
1 To khai cap ho chieu cong vu va ho chieu ngoại giao

1 To khai cap ho chieu cong vu va ho chieu ngoại giao

|Views: 120|Likes:
Được xuất bản bởiNhim Xinh

More info:

Published by: Nhim Xinh on Aug 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2011

pdf

text

original

Mẫu số:01/06-BNG/LS//TKHC

BỘ NGOẠI GIAO
-Nộp 03 ảnh, cỡ 46c!,
ph"n# n$n !%u s&n#,
!'( nh)n (h*n#, +,u +-
(.,n, /h"n# +01 /2nh
!%u, &1 !%u sẫ!3
- 4nh ch5p c&ch +67
/h"n# 8u& 1 n9!3
- :&n 1 ảnh ;%1 /hun#
n%7, +<n# =>u #?&p @A?
;%1 ảnh3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạ! p!"c
--------------------------------------
T# $HAI
C%& HỘ CHI'( C)NG V* VÀ HỘ CHI'( NGOẠI GIAO
HB ;% (Cn (chữ in): 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
S?nh n#%7: 3 3 (h&n# 3 3 n9! 3 3 3 NA! 3 3 3 ND 3 3
NE? s?nh: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hộ /hFu (hGHn# (.I: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
G?>7 chJn# !?nh nh6n =6n số: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 c>p n#%7: 3 / 3 / 3 3 (K?: 3 3 3 3 3 3
N#h$ n#h?Lp: 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 8uAn c"n#
(&c: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3MNA chO cE 8uAn: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 M?Ln (h1K?: 3 3 3 3 3 3 3 ChJc ;5: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
C>p PQc, h%! Rlực lượng vũ trangS: 3 3 3 3 3
C5n# chJc/;?Cn chJcT: L1K?: 3 3 3 3 BQc: 3 3 3 3 N#Kch: 3 3 3 3 3 3 3 3
M< +GUc c>p hộ ch?Vu N#1K? #?A1 số: 3 3 3 3 3 3 3 c>p n#%7: 3 / 3 / 3 3 (K?: 3 3 3
h1Wc / ;% hộ ch?Vu C5n# ;5 số: 3 3 3 3 3 3 3 c>p n#%7: 3 / 3 / 3 3 (K?:3 3 3 3 3
NA7 +? +Vn nGXc: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Yu& cảnh nGXc: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
M5c +2ch chu7Vn +?: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
:Z +Nnh u>( cảnh n#%7: 3 / 3 / [00 3ThH? #?An @%! ;?Lc \ nGXc n#1%?: 3 3 3 3 3 3 3 3
Số (hJ (Z: 3 3 (.1n# ]9n Pản c^ +? nGXc n#1%? số: 3 3 3 3 3 3 , n#%7 3 / 3 / [00 _
HB ;% (Cn n#GH? /` ]9n Pản c^ +? nGXc n#1%? : 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
G+, -.! H/ 01 23 N45 6+! N7!8 7!+9p Đ:, c!;
ChA
Ma
]U/chbn#
C1n
T"? ?n cA! +1An nhDn# @H? /hA? (.Cn @% +In# sZ (hQ( ;% ?n chNu h1%n (1%n (.&ch nh?L! (.GXc ph&p @uQ(3
Làm tại . . . . . , ngày tháng năm 200 .
N7<=+ >!,+
(Ký và ghi r h! t"n)
X?C NH@N
RThủ trưởng cơ quan#$%n v& n%i ngư'i $( ngh& c)* h+ chi,- $ang c.ng tác (n,- là ngư'i th-+c /i"n ch, nhà
nư0c) h12c Trưởng Công an phương (34) n%i $ăng 5ý h+ 5h6- thư'ng tr7 h12c tạm tr7 8ài hạn (n,- là ngư'i
5h.ng th-+c /i"n ch, c9a c% :-an ;hà nư0c) xác nhận những lời khai trên là đúng s thật !à người đ" ngh#
c$p h% chi&u đủ đi"u ki'n đư(c xu$t c)nhS3
. . . . , ngày tháng năm 200 .
(Ký, ghi r h! t"n, ch<c v=, $>ng 8)-)

TL1K?: ]2 =5: c3, c[, c1,c1, B, C1,C[,C33
BQc: ]2 =5: [/633, 3/d33, 1/e33,[/103,f/1[333
N#Kch: ]=: Chu7Cn ;?Cn, nh6n ;?Cn, /g (huQ( ;?Cn
[

2 *Loại: Ví dụ: A3..2/10. 1/9..5/12..C3.. kỹ thuật viên . nhân viên.C2. 3/8. B. Bậc: Ví dụ: 2/6. C1.Ao.. A2. A1.... Ngạch: Vd: Chuyên viên..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->