Phân tích vai trò đặc biệt quan trọng của nền văn hóa tiên tiến, đậm

đà bản sắc dân tộc trong bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người Việt Nam hiện nay? Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng xã hội mới. Việc phát triển kinh tế - xã hội cần đến nhiều nguồn lực khác nhau: tài nguyên thiên nhiên, vốn… Những nguồn lực này đều có hạn và có thể bị khai thác cạn kiệt. Chỉ có tri thức con người mới là nguồn lực vô hạn, có khả năng tái sinh và tự sinh không bao giờ cạn kiệt. Các nguồn lực khác sẽ không được sử dụng có hiệu quả nếu không có những con người đủ trí tuệ và năng lực khai thác chúng. Năm 1990, UNDP (Chương trình phát triển của Liên hợp quốc) đưa ra những tiêu chí mới để đánh giá mức độ phát triển của quốc gia, trong đó có chỉ số phát triển con người. Tức là, quốc gia nào đạt thành tự giáo dục cao, có vốn trí tuệ toàn dân nhiều hơn thì chứng tỏ xã hội đó phát triển hơn, có khả năng tăng trưởng dồi dào. Như vậy, văn hóa trực tiếp tạo dựng và nâng cao vốn “tài nguyên người”. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người. tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả trong hình thức biểu hiện, trong các phương tiện chuyền tải nội dung.

. tính giản dị trong lối sống… Bản sắc dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo.Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị văn hóa truyền thống bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – Tổ quốc. trọng tình nghĩa. Tóm lại việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc chính là con đường bồi dưỡng nhân cách con người Việt Nam. sự tinh tế trong ứng xử. Nó cũng phát triển theo quá trình hội nhập kinh tế thế giới. tự vượt qua chính bản thân mình. đạo lý. hiện đại hóa. quá trình giao lưu văn hóa với các quốc gia khác và sự tiếp nhận tích cực văn hóa. Bản sắc dân tộc phát triển theo sự phát triển của thể chế kinh tế. tinh thần đoàn kết. sáng tạo trong lao động. Bản sắc dân tộc là sức sống bên trong của dân tộc. Vì vậy. ý chí tự cường dân tộc. đó là lòng nhân ái. văn minh nhân loại. chúng ta chủ trương xây dựng và hoàn thiện các giá trị và nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa. là quá trình dân tộc thường xuyên tự ý thức. Đó là long yêu nước nồng nàn. là đức tính cần cù. thể chế xã hội và thể chế chính trị của các quốc gia. biết cạnh tranh và hợp tác để tồn tại và phát triển. tự khám phá. khoan dung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful