P. 1
Bai Thu Hoach DangDanh Cho Lop Dang Vien Moi

Bai Thu Hoach DangDanh Cho Lop Dang Vien Moi

|Views: 883|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Hoài Anh

More info:

Published by: Nguyễn Hoài Anh on Aug 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2011

pdf

text

original

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

C©u hái: §ång chÝ h·y ph©n tÝch, lµm râ t tëng Hå ChÝ Minh lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam Tr¶ lêi: §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy t«i xin ®îc phÐp ®Ò cËp ®Õn mét sè ®iÓm c¬ b¶n sau: Tríc hÕt ph¶i kh¼ng ®Þnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®ã lµ s¶n phÈm sµng läc nghiªm kh¾c cña lÞch sö ®Êu tranh d©n téc vµ ®Êu tranh giai cÊp ë ViÖt Nam díi ¸nh s¸ng cña thêi ®¹i míi; Lµ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh; Phong trµo c«ng nh©n vµ Phong trµo yªu níc ë níc ta trong nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX. T¹i §¹i héi VII n¨m 1991 ®· chØ râ: "§¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng..." (TrÝch: C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi). §©y lµ kÕt luËn rót ra tõ kÕt qu¶ tæng kÕt s©u s¾c thùc tiÔn lÞch sö cña §¶ng ta vµ c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ khi thµnh lËp §¶ng; Lµ sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o häc thuyÕt M¸c-Lªnin vÒ sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ë mét níc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn vµ cã truyÒn thèng yªu níc tõ ngµn n¨m. Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam §¶ng ta ®· vËn dông nh÷ng néi dung cña t tëng Hå ChÝ Minh vµo thùc tiÔn c¸ch m¹ng cña níc ta. Còng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII kh¼ng ®Þnh "Cïng víi chñ nghÜa M¸c-Lªnin, §¶ng nªu cao t tëng Hå ChÝ Minh". ThËt vËy, "T tëng Hå ChÝ Minh lµ mét hÖ thèng quan ®iÓm toµn diÖn vµ s©u s¾c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña níc ta, kÕ thõa vµ ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i". "T tëng Hå ChÝ Minh soi ®êng cho cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n ta giµnh th¾ng lîi, lµ tµi s¶n tinh thÇn to lín cña §¶ng vµ d©n téc ta". Kh¼ng ®Þnh chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÉn cßn nguyªn gi¸ trÞ. Khi vËn dông mét quan ®iÓm lý luËn cô thÓ cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh ph¶i n¾m ch¾c bèi c¶nh ra ®êi, ph¹m vi nhiÖm vô mµ nguyªn lý ®ã ph¶i gi¶i quyÕt. Kh«ng thÓ chØ dùa vµo mét c©u nãi, mét luËn ®iÓm t tëng cña C.M¸c, Ph.¡ngghen, V.I.Lªnin hay Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong khi kh«ng râ bèi c¶nh ra ®êi cña nã l¹i bª nguyªn xi vµo t×nh h×nh thùc tiÔn bëi nh÷ng 1

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng
c©u nãi, bµi viÕt cña c¸c nhµ kinh ®iÓn lu«n g¾n liÒn víi hoµn c¶nh thùc tiÔn cña nã. CÇn n¾m ch¾c ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh thùc tiÔn cña níc ta cÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng yªu cÇu vµ nhiÖm vô thùc tiÔn cÇn gi¶i quyÕt. §Èy m¹nh nghiªn cøu lý luËn, tæng kÕt thùc tiÔn ®Êt níc, tham kh¶o cã chän läc tõ ®ã kh¸i qu¸t thµnh nh÷ng bµi häc cho c¸ch m¹ng níc ta trong tõng giai ®o¹n, tõng thêi kú. ViÖc vËn dông chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh trong ®iÒu kiÖn thùc tiÔn níc ta hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò ®îc §¶ng ta hÕt søc quan t©m coi ®ã lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu. Sù nghiÖp ®æi míi ë níc ta hiÖn nay ®ang ®i vµo chiÒu s©u, nhiÒu vÊn ®Ò míi nh kinh tÕ thÞ trêng, kinh tÕ tri thøc, nhµ níc ph¸p quyÒn, héi nhËp... ®Òu lµ nh÷ng vÊn ®Ò rÊt míi cÇn ®îc nghiªn cøu, gi¶i ®¸p vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. Muèn vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh cÇn ph¶i n¾m v÷ng hÖ thèng c¸c quan ®iÓm vµ môc tiªu yªu cÇu cña tõng giai ®o¹n... chØ cã vËy chóng ta míi cã thÓ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh mét c¸ch ®óng ®¾n vµ khoa häc. B¶o vÖ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh tríc hÕt ph¶i b¶o vÖ c¸c nguyªn lý lý luËn cña nã; lµ b¶o vÖ tÝnh hÖ thèng, toµn vÑn cña nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n ®ã. CÇn ®Êu tranh víi nh÷ng luËn ®iÓm phñ nhËn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh. §ång thêi ph¶i tiÕp tôc ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh trong ®iÒu kiÖn míi, ®a nh÷ng t tëng, quan ®iÓm ®ã vµo thùc tÕ cuéc sèng, ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc, thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu "d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh". §ã chÝnh lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó b¶o vÖ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh. Kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng t tëng c¬ héi, xÐt l¹i vµ b¶o thñ, gi¸o ®iÒu. §Êu tranh chèng chiÕn lîc "diÔn biÕn hßa b×nh" trªn lÜnh vùc t tëng - v¨n hãa víi nh÷ng ho¹t ®éng phñ nhËn chñ ngh·i M¸c - Lªnin, xuyªn t¹c, b«i ®en nh÷ng thµnh qu¶ cña chñ nghÜa x· héi vµ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. §Êu tranh víi c¸c hµnh ®éng xuyªn t¹c, ®èi lËp víi t tëng Hå ChÝ Minh... §©y lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuÈn bÞ c«ng phu, gian khæ víi nh÷ng bíc ®i phï hîp thÓ hiÖn n¨ng lùc tæ chøc tµi t×nh cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc; Lµ sù th¾ng thÕ cña t tëng v« s¶n ®èi víi ®êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp t s¶n. Trong cuéc ®Êu tranh t tëng nµy h¬n ai hÕt ®¶ng viªn ph¶i lµ ngêi ®i 2

®êng lèi. ®êng lèi ®óng ®¾n. t¹o sù thèng nhÊt trong toµn §¶ng lu«n ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua c¸c cuéc Héi nghÞ Ban chÊp hµnh TW. sù nghiÖp CNH . ph¶i nãi vµ lµm theo nghÞ quyÕt. ThÓ hiÖn trªn con ®êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. HÖ thèng chÝnh trÞ vµ khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc ®îc t¨ng cêng. §êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. C©u 2: Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña x· héi x· héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta x©y dùng theo tinh thÇn nghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng? Tr¶ lêi: Sù l·nh ®¹o cña §¶ng tõ khi míi ra ®êi cho dï cßn non trÎ qua c¸c kú §¹i héi nhng vÉn gi÷ v÷ng ®îc nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ã lµ gi÷ v÷ng C¬ng lÜnh. §¹i héi X ®· kh¼ng ®Þnh: "Hai m¬i n¨m qua víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn §¶ng. vÒ x· héi x· héi chñ nghÜa vµ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam 3 . HÖ thèng quan ®iÓm lý luËn vÒ c«ng cuéc ®æi míi./. c«ng cuéc ®æi míi ë níc ta ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu to lín vµ cã ý nghÜa lÞch sö". kiªn ®Þnh môc tiªu lý tëng c¸ch m¹ng. Søc m¹nh tæng hîp cña quèc gia ®· t¨ng lªn nhiÒu. NhËn thøc vÒ chñ nghÜa x· héi vµ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ngµy cµng s¸ng tá h¬n. toµn qu©n. b¶o vÖ sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Quèc phßng . dao ®éng. Níc ta ®· cã sù thay ®æi c¬ b¶n vµ toµn diÖn nh: §Êt níc ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi. Kinh tÕ t¨ng trëng kh¸ nhanh. vËn dông s¸ng t¹o vµ vÊn ®Ò ®oµn kÕt. Tinh thÇn ®éc lËp tù chñ. nhÊt lµ trong nh÷ng bíc ngoÆt lÞch sö ph¶i ®¬ng ®Çu víi mäi thö th¸ch dï hiÓm nghÌo tëng kh«ng thÓ vît qua §¶ng ®· kÞp thêi cã nh÷ng quyÕt s¸ch s¸ng suèt ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña thùc tiÔn nhng díi sù l·nh ®¹o tµi t×nh s¸ng suèt cña §¶ng ®· ®a con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. §iÒu lÖ §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. kiªn quyÕt b¶o vÖ nÒn t¶ng t tëng. ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®îc ®Èy m¹nh. t¹o thÕ vµ lùc míi cho ®Êt níc tiÕp tôc ®i lªn víi nhiÒu triÓn väng tèt ®Ñp.x· héi æn ®Þnh.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®Çu. Muèn vËy. toµn d©n. ®iÒu tríc hÕt vµ chñ yÕu lµ ®¶ng viªn ph¶i cã lËp trêng t tëng v÷ng vµng. Kiªn ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vµ quan ®iÓm cã tÝnh nguyªn t¾c cña §¶ng. kh«ng m¬ hå. b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng. thùc hiÖn ®óng C¬ng lÜnh. VÞ thÕ níc ta trªn trêng quèc tÕ kh«ng ngõng ®îc n©ng cao.an ninh ®îc gi÷ v÷ng.H§H ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng. ChÝnh trÞ .

v¨n minh. x· héi c«ng b»ng. 4 . dòng c¶m phÊn ®Êu. §iÓm t¬ng ®ång ngµy nay tæng qu¸t h¬n. c¸c tÇng líp nh©n d©n ë trong vµ ngoµi níc. v× d©n. nhËn thøc cña §¶ng ta vÒ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc cã nh÷ng ph¸t triÓn míi. §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc lµ ®êng lèi chiÕn lîc. thñ th¸ch mµ c«ng cuéc ®æi míi ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu h«m nay".X· héi d©n giµu. c«ng b»ng. x· héi c«ng b»ng. d©n chñ. dÔ ®¹t ®îc sù nhÊt trÝ h¬n c¶ víi ®ång bµo ë trong níc vµ ®ång bµo ta ®Þnh c ë níc ngoµi. v× d©n giµu. nhÊn m¹nh quan ®iÓm: C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña d©n. Qu¸n triÖt t tëng "LÊy d©n lµm gèc". vÒ vÊn ®Ò d©n téc trong thêi kú míi. v¨n minh". §¹i héi X ®· nhÊn m¹nh vÊn ®Ò ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc. §©y thùc sù lµ mét quan ®iÓm rÊt míi. nguyÖn väng vµ s¸ng kiÕn cña nh©n d©n vµ nguån gèc h×nh thµnh ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®· h×nh thµnh trªn nh÷ng ®Æc trng chñ yÕu cña x· héi mµ chóng ta ®ang x©y dùng lµ: . ®Æc biÖt tõ §¹i héi VI ®Õn nay. d©n chñ. §¹i héi X chØ râ: . "x©y dùng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n lao ®éng". vît qua bao khã kh¨n.LÊy môc tiªu gi÷ v÷ng ®éc lËp. d©n chñ. níc m¹nh. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi VI. níc m¹nh. §¶ng x¸c ®Þnh ®iÓm t¬ng ®ång lµ "Gi÷ v÷ng ®éc lËp thèng nhÊt cña Tæ quèc. toµn diÖn h¬n. níc m¹nh. lµ ®éng lùc chñ yÕu cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. t¨ng cêng mèi quan hÖ gi÷a §¶ng vµ nh©n d©n. §¶ng ta lu«n quan t©m ®Õn x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc. thµnh qu¶ cña qu¸ tr×nh ®æi míi t duy lý luËn cña §¶ng ta: thay thuËt ng÷ "®¹i ®oµn kÕt toµn d©n" b»ng thuËt ng÷ "®¹i ®oµn kÕt b»ng d©n téc" víi néi dung ®Çy ®ñ h¬n. HiÖn nay. c¸c t«n gi¸o. TiÕp tôc ®êng lèi ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c kú §¹i héi tríc. T duy míi vÒ vai trß cña nh©n d©n. ®Õn ®¹i héi VIII kh¼ng ®Þnh: "ChÝnh nh÷ng ý kiÕn. Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay.H§H ®Êt níc. do d©n. v× d©n giµu. xem ®ã lµ mét trong bèn thµnh tè cña chñ ®Ò §¹i héi. v¨n minh lµm ®iÓm t¬ng ®ång ®Ó g¾n bã víi ®ång bµo c¸c d©n téc. bíc vµo thêi kú ®Èy m¹nh CNH . ngµy 27/3/1990 Héi nghÞ TW 8 ®· ra NghÞ quyÕt 8B vÒ ®æi míi c«ng t¸c quÇn chóng cña §¶ng. lµ nguån søc m¹nh. Còng do nh©n d©n hëng øng ®êng lèi ®æi míi. thèng nhÊt cña Tæ quèc.

t¹o ra nh÷ng t¸c phÈm cã gi¸ trÞ cao vÒ t tëng vµ nghÖ thuËt.Cã nÒn v¨n hãa tiªn tiÕn. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. tÝnh tù qu¶n vµ n¨ng lùc lµm chñ cña nh©n d©n trong ®êi sèng v¨n hãa. h¹nh phóc. ®ång thêi còng lµ nguyªn nh©n cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh t¹o nªn tÝnh bÒn v÷ng vµ chÊt lîng. v× nh©n d©n. phong phó cho mçi ngêi vµ c¶ céng ®ång. Nãi nh©n d©n lµ phï hîp víi môc tiªu x©y dùng Nhµ níc ta lµ cña nh©n d©n. C«ng h÷u hay kh«ng sÏ do tr×nh ®é ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt quy ®Þnh. nghÖ thuËt. tiªu biÓu. H¬n n÷a. .Con ngêi ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc. . ®Þnh kiÕn. §©y chÝnh lµ nÐt míi tiÕn bé h¬n so víi C¬ng lÜnh 1991. tÝnh tù qu¶n vµ n¨ng lùc lµm chñ cña nh©n d©n trong ®êi sèng v¨n hãa. nãi nh©n d©n lµm chñ cã lîi h¬n cho ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n.Cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. . ViÖc bá côm tõ: "dùa trªn sù c«ng h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt" xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ë níc ta tån t¹i 3 chÕ ®é së h÷u c¬ b¶n vµ nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau.T«n träng nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau kh«ng tr¸i víi lîi Ých cña d©n téc. Thùc chÊt nh©n d©n ë ®©y lµ nh©n d©n lao ®éng. ph©n biÖt ®èi xö vÒ qu¸ khø. ®©y lµ ®éng lùc lín nhÊt. . §a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng cña phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa". chó träng c«ng tr×nh v¨n hãa lín. Ph¸t huy tinh thÇn tù nguyÖn. hiÖu qu¶ cña phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa" m«i trêng v¨n hãa tèt ®Ñp. thµnh phÇn giai cÊp. Ph¸t huy tiÒm n¨ng khuyÕn khÝch s¸ng t¹o v¨n häc. lµnh m¹nh. ViÖc bá ®o¹n: "con ngêi tho¸t khái bãc lét" xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ b¶n chÊt chÕ ®é chóng ta x©y dùng kh«ng 5 . tin cËy lÉn nhau v× sù æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ ®ång thuËn x· héi. bÊt c«ng.Xãa bá mÆc c¶m. . X©y dùng vµ n©ng cÊp ®ång bé hÖ thèng thiÕt chÕ v¨n hãa. ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc. chø kh«ng ph¶i do ý muèn chñ quan ¸p ®Æt. §¹i héi X x¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc ®ã lµ: "Ph¸t huy tinh thÇn tù nguyÖn. . ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. khoan dung. chiÕm ®¹i bé phËn d©n c.§Ò cao truyÒn thèng nh©n nghÜa. ph¸t triÓn toµn diÖn. x©y dùng tinh thÇn cëi më.Do nh©n d©n lµm chñ (C¬ng lÜnh 1991 nãi: Do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ). do nh©n d©n.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng . tù do. cã cuéc sèng Êm no. vÊn ®Ò së h÷u lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn phøc t¹p.

chñ tr¬ng cña §¶ng thµnh chÝnh s¸ch. d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. ph¸p luËt mµ cßn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch. c«ng t©m. hÕt lßng phôc vô nh©n d©n. nhµ níc t s¶n. chñ tr¬ng vµ gi¶i ph¸p cña §¹i héi X vÒ thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi ngay trong tõng bíc vµ tõng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn.thiÕt kÕ. nhµ níc x· héi chñ nghÜa mµ lµ mét h×nh thøc tæ chøc nhµ níc. v× nh©n d©n díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n. mét tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nhµ níc vÒ ph¬ng diÖn tæ chøc .NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ph¶i chÕ ®é bãc lét nhng hiÖn tîng bãc lét th× vÉn cßn trong thêi kú qu¸ ®é.x· héi. nhµ níc phong kiÕn. hµnh ph¸p vµ t ph¸p". do tr×nh ®é s¶n xuÊt quy ®Þnh vµ cßn cã ý nghÜa thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. quyÒn lùc nhµ níc lµ thèng nhÊt. ho¹t ®éng trong ®ã cã sù ph©n c«ng vµ tæ chøc quyÒn lùc ®Ó b¶o ®¶m HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt gi÷ ®Þa vÞ tèi cao. Nhµ níc ph¸p quyÒn kh«ng ph¶i lµ mét kiÓu nhµ níc riªng g¾n liÒn víi mét giai cÊp nh nhµ níc chñ n«. C©u 3: Tr×nh bµy quan ®iÓm. t¬ng trî vµ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé. §¹i héi X ®· x¸c ®Þnh: NhiÖm vô cña c«ng t¸c ®èi ngo¹i lµ gi÷ v÷ng m«i trêng hßa b×nh. . Nhµ níc ph¸t huy vai trß to lín trong viÖc thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt d©n téc kh«ng chØ b»ng viÖc thÓ chÕ hãa ®êng lèi. ®oµn kÕt.Cã nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n.C¸c d©n téc trong céng ®ång ViÖt Nam b×nh ®¼ng. ®éc lËp d©n téc. . CNH . tËn tôy. §¹i héi X cña §¶ng chØ râ: "X©y dùng c¬ chÕ vËn hµnh cña nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa.Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n d©n c¸c níc trªn thÕ giíi. ph¸p luËt ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §¶ng ta ®Æt vÊn ®Ò ph¶i x©y dùng sù ®ång thuËn x· héi. . t¹o c¸c ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi cho c«ng cuéc ®æi míi. x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ®ång thêi gãp phÇn tÝch cùc vµo cuéc ®Êu tranh chung cña nh©n d©n thÕ giíi v× hßa b×nh. phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan trong viÖc thùc hiÖn quyÒn lËp ph¸p. do nh©n d©n. Qu¸n triÖt t tëng "lÊy d©n lµm gèc". trong qu¸ tr×nh l·nh 6 . ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ .H§H ®Êt níc. So víi C¬ng lÜnh 1991 ®Æc trng nµy ®îc bæ sung thªm tõ t¬ng trî. §¹i ®oµn kÕt lµ sù nghiÖp cña toµn d©n téc./. §Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña toµn d©n. Liªn hÖ tr¸ch nhiÖm b¶n th©n ? Tr¶ lêi: TiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi lµ thÓ hiÖn b¶n chÊt x· héi chñ nghÜa cña chÕ ®é ta. cã sù ph©n c«ng. lµ c«ng viÖc cña mçi ngêi d©n. th«ng qua bé m¸y c«ng quyÒn trong s¹ch. b¶o ®¶m nguyªn t¾c tÊt c¶ quyÒn lùc nhµ níc ®Òu thuéc vÒ nh©n d©n.

b¶o hiÓm y tÕ. tiÕn tíi b¶o hiÓm y tÕ toµn d©n. vÊn ®Ò ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc b¾t ®Çu tõ sù ®Æt ®óng vÞ trÝ cña yÕu tè lîi Ých. h×nh thøc trong ®ã c¸c chñ tr¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam §¶ng ta lu«n lu«n x¸c ®Þnh ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc lµ nguån lùc chñ yÕu ®Ó ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc. ®¹i ®oµn kÕt d©n téc trªn nÒn t¶ng liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ ®éi gò trÝ thøc. D©n chñ võa lµ môc tiªu. ®éng lùc chñ yÕu vµ lµ nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh b¶o ®¶m th¾ng lîi bÒn v÷ng cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Trong 5 n¨m tíi §¶ng ta chñ tr¬ng tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc nh sau: Mét lµ. ph¸p luËt cña Nhµ níc cã ý ngh·i quan träng hµng ®Çu. thèng nhÊt quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng d©n". thùc hiÖn d©n chñ vµ ph¸t huy chñ nghÜa yªu níc lµ nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc. x©y dùng. v¬n lªn tho¸t ®ãi nghÌo v÷ng ch¾c ë c¸c vïng nghÌo vµ c¸c bé phËn d©n c nghÌo. võa lµ ®éng lùc cña c¸ch m¹ng. khuyÕn khÝch mäi ngêi lµm giµu theo luËt ph¸p. thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch xãa ®ãi gi¶m nghÌo.th«ng tin.. û l¹i. lµ nguån søc m¹nh. Hai lµ. ch¨m sãc søc kháe. 7 . theo quan ®iÓm ®îc x¸c ®Þnh tõ NghÞ quyÕt Trung ¬ng 8B khãa VI lµ: "§éng lùc thóc ®Èy phong trµo quÇn chóng lµ ®¸p øng lîi Ých thiÕt thùc cña nh©n d©n vµ kÕt hîp hµi hßa c¸c lîi Ých. ph¸t triÓn m¹nh hÖ thèng b¶o hiÓm x· héi. cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ mµ h¹t nh©n l·nh ®¹o lµ c¸c tæ chøc ®¶ng ®îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p. Quan ®iÓm ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc cña §¹i héi X ®îc thÓ hiÖn qua c¸c néi dung sau: Mét lµ. hëng thô c¸c dÞch vô x· héi c¬ b¶n. Kh¾c phôc t tëng bao cÊp. X©y dùng hÖ thèng an ninh x· héi ®a d¹ng. Bèn lµ. v¨n hãa . thÓ dôc thÓ thao.. Hai lµ. Chñ nghÜa yªu níc lu«n lu«n lµ ®éng lùc lín nhÊt cña d©n téc ta trong qu¸ tr×nh lÞch sö. lÊy ®êng lèi chiÕn lîc cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. b×nh ®¼ng cho mäi ngêi d©n vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. t¹o viÖc lµm. díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. hoµn chØnh hÖ thèng chÝnh s¸ch b¶o ®¶m dÞch vô c«ng céng thiÕt yÕu. T¹o ®iÒu kiÖn vµ c¬ héi tiÕp cËn b×nh ®¼ng c¸c nguån lùc ph¸t triÓn. ®¹i ®oµn kÕt lµ sù nghiÖp cña toµn d©n téc. Ba lµ.

chÝnh s¸ch ph©n phèi thu nhËp. lµ m«i trêng quan träng h×nh thµnh. b×nh ®¼ng. Ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh ViÖt Nam thÝch øng víi nh÷ng ®ßi hái cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa. uèng níc nhí nguån ®èi víi c¸c l·o thµnh c¸ch m¹ng. tÇm vãc con ngêi ViÖt Nam. N¨m lµ.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng §a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh cøu trî x· héi. t¹o nguån nh©n lùc phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng. T¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc trong lÜnh vùc y tÕ. TiÕp tôc duy tr× kÕ ho¹ch gi¶m sinh vµ gi÷ møc sinh thay thÕ b¶o ®¶m quy m« vµ c¬ cÊu d©n sè hîp lý. ph¸t triÓn hµi hßa vÒ thÓ chÊt. ch÷a bÖnh. trÝ tuÖ vµ ®¹o ®øc. d©n téc vµ hiÖn ®¹i. Bèn lµ. thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh. gi¸o dôc. kiªn tr× vµ cã hiÖu qu¶. t¨ng tuæi thä vµ c¶i thiÖn chÊt lîng gièng nßi. alf tees bµo lµnh m¹nh cña x· héi. gi¶m nhanh tû lÖ trÎ em suy dinh dìng. nu«i dìng vµ gi¸o dôc nh©n c¸ch con ngêi. TiÕp tôc ®æi míi chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng. x©y dùng vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch trî cÊp vµ b¶o hiÓm y tÕ cho ngêi hëng chÝnh s¸ch x· héi vµ ngêi nghÌo trong kh¸m. kÕt hîp tèt thÓ thao phong trµo vµ thÓ thao thµnh tÝch cao. X©y dùng gia ®×nh Êm no. u ®·i x· héi. tiÕn bé. híng tíi xuÊt khÈu lao ®éng tr×nh ®é cao. Ba lµ. chó träng c¸c chÝnh s¸ch. Ph¸t triÓn m¹nh thÓ dôc thÓ thao.. Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô y tÕ c«ng nghÖ cao ngoµi c«ng lËp. S¸u lµ. 8 . ngêi hëng chÝnh s¸ch x· héi. b¶o tån vµ ph¸t huy v¨n hãa truyÒn thèng tèt ®Ñp. Phßng chèng HIV/AIDS b»ng c¸c biÖn ph¸p m¹nh mÏ. y tÕ dù phßng. Gi¶m tèc ®é t¨ng d©n sè. h¹nh phóc thËt sù lµ tæ Êm cña mçi ngêi. Thóc ®Èy phong trµo toµn x· héi ch¨m sãc. t¹o viÖc lµm. hiÖn ®¹i hãa. n©ng cao chÊt lîng d©n sè. b¶o ®¶m cho søc kháe mäi ngêi d©n ®îc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ. x©y dùng chiÕn lîc quèc gia vÒ n©ng cao søc kháe. Nhµ níc tiÕp tôc t¨ng ®Çu t ®Ó n©ng cÊp c¸c c¬ së y tÕ. nh÷ng ngêi cã c«ng víi níc.. lµnh m¹nh. ph¸t triÓn hÖ thèng y tÕ c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶. t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ em ®îc sèng trong m«i trêng an toµn. VËn ®éng toµn d©n tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. b¶o vÖ trÎ em.

®êng lèi cña §¶ng. nhÊt lµ nh÷ng ngêi giµ c« ®¬n. trÎ må c«i. x¸c ®Þnh lßng tin vµ ý chÝ phÊn ®Êu t¹o sù ®ång thuËn cao trong toµn x· héi. B¶y lµ. qu¸n triÖt s©u s¾c ®êng lèi. do vËy mçi ngêi d©n cÇn ph¶i häc tËp. tuyªn truyÒn chñ tr¬ng. kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña c¸c cÊp ñy c¬ quan. gi¶i ph¸p do §¹i héi X nªu ra ®Ó tõ ®ã n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ. nhiÖm vô.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ch¨m sãc ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ngêi giµ. quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng. n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc. quan ®iÓm. b¶o ®¶m ngêi lµm dÞch vô cã chÕ ®é thu nhËp hîp lý. Trong "V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc" NguyÔn §×nh ChiÓu cã viÕt "Chë bao nhiªu ®¹o thuyÒn kh«ng kh¼m. Thóc ®Èy c¸c c¬ së c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp vÒ dÞch vô c«ng céng ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ chÊt lîng x©y dùng c¸c c¬ së dÞch vô ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn trong khu vùc. lang thang. chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i t«i c tró thiÕt thùc ®a NghÞ quyÕt §¹i héi X vµo cuéc sèng. *** Liªn hÖ b¶n th©n: §¹i héi X cña §¶ng ®· ®a ra nh÷ng ®Þnh híng lín vµ thÓ hiÖn quyÕt t©m cña toµn §¶ng. toµn qu©n. c¸c chØ tiªu. ®ång thêi tÝch cùc tham dù c¸c buæi sinh ho¹t gãp ý x©y dùng §¶ng. Gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc da cam. ®æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ c«ng lËp vµ huy ®éng m¹nh mÏ mäi nguån lùc cña x· héi. cã l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña 9 . toµn d©n ta tiÕp tôc c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn. C«ng khai møc phÝ t¹i c¸c c¬ së c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp. kh«ng n¬i n¬ng tùa. ®©m mÊy th»ng gian bót ch¼ng tµ" lµ mét nhµ b¸o trong lÜnh vùc truyÒn th«ng viÖc ®a th«ng tin chÝnh thèng. Víi b¶n th©n t«i lµ mét nhµ b¸o. chÊm døt c¸c kho¶n thu. Ph¸t triÓn vÒ quy m« g¾n víi chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c¸c dÞch vô c«ng céng. ngêi tµn tËt. nh×n th¼ng vµo sù thËt nhËn thÊy cÇn tham gia tÝch cùc c¸c sinh ho¹t chÝnh trÞ. ®ãng gãp vµo viÖc thÓ chÕ hãa vµ x©y dùng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng. chi kh«ng minh b¹ch vµ sai quy ®Þnh. cã ý kiÕn kÞp thêi gióp tæ chøc ®¶ng kh¾c phôc khã kh¨n. sím ®a ®Êt níc ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. g¾n bã víi quÇn chóng lao ®éng ®Ó tæ chøc ®¶ng n¬i m×nh sinh ho¹t thùc sù trong s¹ch vµ v÷ng m¹nh trë thµnh chç dùa tin cËy cña nh©n d©n. ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ ph¬ng thøc cung øng c¸c dÞch vô c«ng céng. mét ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trªn tinh thÇn ®æi míi.

côc bé. lèi sèng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n. mét c«ng d©n g¬ng mÉu vÒ mäi mÆt. do nhiÒu nguyªn nh©n. c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ t nh©n níc ngoµi trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng. ngêi cïng c¬ quan.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Nhµ níc. b¶o vÖ §¶ng. b¶o vÖ chñ nghÜa M¸c-Lªnin. cÇn ®Êu tranh chèng nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc nh cöa quyÒn. c¸i ®óng. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nªu râ: "§èi víi c¸c níc d©n chñ níc ViÖt Nam s½n sµng thùc thi chÝnh s¸ch më cöa vµ hîp t¸c trong mäi lÜnh vùc". c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. trong ®ã cã chiÕn tranh kÐo dµi vµ côc diÖn ®èi ®Çu hai cùc trªn thÕ giíi.. Trong "Lêi kªu gäi Liªn Hîp quèc" th¸ng 12/1946. trÝ tuÖ cho sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc.. §¹i héi VIII.. §Õn ®¹i héi VII cña §¶ng chñ tr¬ng: "Më réng. gi¸o dôc. Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng tham gia c¸c thÓ chÕ kinh tÕ quèc tÕ. nhËn thøc râ cÇn cã th¸i ®é ñng hé c¸i tèt. cïng cã lîi". ®ång thêi lµ ngêi tuyªn truyÒn. Tõ §¹i héi VI. cïng n¬i c tró vµ b¹n bÌ nhËn thøc ®Çy ®ñ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn tèt ®êng lèi. ®a d¹ng hãa quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i trªn nguyªn t¾c gi÷ v÷ng ®éc lËp. nh÷ng nh©n tè ®iÓn h×nh tiªn tiÕn. cã tham gia liªn kÕt. luËt ph¸p vµ nhÊt lµ vÒ nh÷ng s¶n phÈm mµ chóng ta cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Ó héi nhËp thÞ trêng 10 .. tranh thñ më mang quan hÖ kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt víi c¸c níc thÕ giíi thø ba./. chñ tr¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch. C©u 4: Ph©n tÝch tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ c¬ héi th¸ch thøc cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay ? Tr¶ lêi: Ngay sau khi thµnh lËp níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa. quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ cña níc ta chñ yÕu víi c¸c níc x· héi chñ nghÜa.. Kiªn quyÕt ph¶n b¸c c¸c quan ®iÓm t tëng sai tr¸i. l·ng phÝ. thï ®Þch lµm c¶n trë c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc. tham nh÷ng. TÝch cùc lao ®éng s¸ng t¹o víi ý chÝ v¬n lªn ®ãng gãp thËt nhiÒu c«ng søc. ph¸p luËt cña Nhµ níc ®ã chÝnh lµ viÖc lµm cã ý nghÜa nhÊt thùc hiÖn thµnh c«ng NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng. t tëng Hå ChÝ Minh. ra søc rÌn luyÖn vÒ chÝnh trÞ. níc ta bÞ bao v©y cÊm vËn nhiÒu n¨m. ®Æc biÖt lµ NGhÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø t cña Ban ChÊp hµnh TW khãa VIII vÒ kinh Õ ®èi ngo¹i ®· nhÊn m¹nh: "Chñ ®éng chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ c¸n bé. hîp t¸c trong khu«n khæ cña SEV tõ n¨m 1978. nghiÖp vô ®Ó thùc sù trë thµnh mét nhµ b¸o giái. khi tiÕn hµnh ®æi míi toµn diÖn ®Êt níc. ®¹o ®øc. cïng cã lîi". chñ quyÒn. vËn ®éng ngêi th©n. Tuy nhiªn. H¬n n÷a. §¶ng ta chñ tr¬ng "tham gia sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. b¶o vÖ chÝnh quyÒn nh©n d©n. b¶n th©n cÇn kh«ng ngõng trau dåi lý tëng c¸ch m¹ng. b×nh ®¼ng.

. hÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. *.. §¹i héi IX cña §¶ng ®a ra chñ tr¬ng "chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc". Cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó chñ ®éng thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong khu«n khæ AFTA". §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh râ chñ tr¬ng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng khu vùc vµ thÞ trêng quèc tÕ. th¸o gì nh÷ng trãi buéc vµ c¶n trë ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.. ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. Sù chi phèi qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa cña c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn mang l¹i nhiÒu th¸ch thøc. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cÇn ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ trong níc theo híng hiÖn ®¹i. Cã thÓ thÊy r»ng. sau 20 n¨m ®æi míi. C¸c níc ph¸t triÓn giµnh nhiÒu lîi thÕ trong c¹nh tranh. song ph¬ng nwocs ta ®· kü vµ chuÈn bÞ tèt ®iÒu kiÖn ®Ó sím gia nhËp Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO).. hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cao. VÒ c¬ héi vµ th¸ch thøc trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: Héi nhËp kinh tÕ kh«ng ®¬n gi¶n lµ lËp quan hÖ th¬ng m¹i víi mét sè níc hoÆc thµnh viªn cña mét thÓ chÕ kinh tÕ quèc tÕ. thua thiÖt cho c¸c níc kÐm ph¸t triÓn. 11 . tiÕp nhËn nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý s¶n xuÊt. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng ®Æt cho nh©n d©n ta nhiÒu th¸ch thøc vµ cã nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi. TiÕn hµnh khÈn tr¬ng v÷ng ch¾c viÖc ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i víi Mü. Qua héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ c¸c doanh nghiÖp trong níc buéc ph¶i tham gia cuéc c¹nh tranh quèc tÕ gay g¾t ngay trong thÞ trêng trong níc.th¬ng m¹i . vÒ ®iÒu hµnh c¸c mÆt cña ®êi sèng x· héi. g©y søc Ðp më cöa thÞ trêng hµng hãa vµ dÞch vô. ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ . thu hót nguån vèn bªn ngoµi. NghÞ quyÕt TW 9 khãa IX nhÊn m¹nh: "Chñ ®éng vµ khÈn tr¬ng h¬n trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Sau §¹i héi IX. thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt quèc tÕ ®a ph¬ng. ®ång thêi t¹o nªn nh÷ng rµo c¶n ®Ó b¶o hé s¶n xuÊt trong níc hä.tµi chÝnh gi÷a níc ta víi c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn nhanh. gia nhËp APEC vµ WTO. tù v¬n lªn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. tõ nhËn thøc ®óng ®¾n tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ nh÷ng vÊn ®Ò cña toµn cÇu hãa. më cöa thÞ trêng. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ më réng thÞ trêng xuÊt khÈu hµng h¸o vµ dÞch vô. kinh doanh. gi¶i phãng mäi søc s¶n xuÊt. tõng bíc tù do hãa c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. trong ®ã cã níc ta. x©y dùng nÒn kinh tÕ cã chÊt lîng.

më ra kû nguyªn ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi. x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam vµ bèi c¶nh quèc tÕ míi. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÜ ®¹i s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn ®· l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n thùc hiÖn thèng nhÊt Tæ quèc. ¶nh hëng cña t duy cò. n¾m ch¾c thêi c¬ lÞch sö.. t¸c ®éng vµo kinh tÕ thÕ giíi trong ®ã cã níc ta. ®¸nh th¾ng chñ nghÜa thùc d©n cò vµ míi. b¶o vÖ Tæ quèc. KÕ thõa nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c khi cßn chiÕn tranh vµ trong nh÷ng n¨m ®Çu sau khi níc nhµ thèng nhÊt. §ã lµ th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 vµ viÖc thµnh lËp Nhµ níc ViÖt Nam d©n chñ Céng hoµ. cã sù do dù. §¶ng ta ®· l·nh ®¹o cuéc tæng khëi nghÜa C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng trän vÑn. ®a c¶ níc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. ®· xo¸ bá chÕ ®é thuéc ®Þa nöa phong kiÕn ë níc ta. d©n téc ta ®¸nh ®æi b»ng c¶ x¬ng m¸u cña c¸c líp thÕ hÖ con L¹c ch¸u Hång. nh khñng ho¶ng kinh tÕ. chiÕn tranh. tr«ng ®îi ûa l¹i vµo Nhµ níc.. Nh ba cuéc tæng diÔn tËp. víi mét nghÖ thuËt l·nh ®¹o vµ tæ chøc khëi nghÜa tµi t×nh. §Æc biÖt lµ phong trµo X« viÕt NghÖ TÜnh. th¾ng lîi mµ nh©n d©n. gãp phÇn quan träng vµo cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n thÕ giíi v× hoµ b×nh. chÇn chõ. tr¶i qua nhiÒu t×m tßi kh¶o nghiÖm s¸ng kiÕn cña nh©n d©n. víi khÝ thÕ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i cña quÇn chóng. §©y lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña c¸c phong trµo c¸ch m¹ng liªn tôc diÔn ra trong 15 n¨m sau ngµy thµnh lËp §¶ng. §ã lµ th¾ng lîi cña c¸c cuéc kh¸ng chiÕn oanh liÖt ®Ó gi¶i phãng d©n téc. NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng vÒ chñ ®éng vµ tÝch cùc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: Tõ khi ra ®êi ®Õn nay. bao cÊp cßn nÆng nÒ. chÝnh trÞ. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng gÆp nh÷ng khã kh¨n. §¶ng ®· ®Ò ra vµ l·nh ®¹o thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi.. ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. 12 .NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ g¾n liÒn víi nh÷ng biÕn ®éng cña t×nh h×nh thÕ giíi. §ã lµ th¾ng lîi cña sù nghiÖp ®æi míi vµ tõng bíc ®a ®Êt níc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi.. tõ cao trµo c¸ch m¹ng 1930 – 1931. m«i trêng. do tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cßn thÊp. cuéc vËn ®éng d©n chñ 1936 – 1939 ®Õn phong trµo gi¶i phãng d©n téc 1939 – 1945. n¨ng lîng. xung ®ét côc bé. th¸ch thøc tõ trong níc.

Héi nghÞ BCH TW §¶ng 13 . Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng (11/1939) ®· nªu cao ngän cê gi¶i phãng d©n téc. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng (11/1940) tiÕp tôc chñ tr¬ng ®ã. Trªn c¬ng vÞ lµ Ngêi ®øng ®Çu §¶ng vµ ChÝnh phñ. Cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt Trung ¬ng 5/1941. c¸c Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng n¨m 1936. dÊy lªn cuéc vËn ®éng d©n chñ réng lín – mét hiÖn tîng hiÕm cã x¶y ra ë mét níc thuéc ®Þa. thèng nhÊt phong trµo c¸ch m¹ng díi sù l·nh ®¹o cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng míi. ph¸t xÝt NhËt ®¸nh chiÕm ViÖt Nam vµ §«ng D¬ng. t×nh h×nh trong níc vµ thÕ giíi cã nhiÒu thay ®æi. Hå ChÝ Minh ®· cïng Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng ®· chÌo l¸i con thuyÒn c¸ch m¹ng chiÕn th¾ng giÆc ®ãi. Sau th¸ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 §¶ng ®· n¾m chÝnh quyÒn toµn quèc nhng do hoµn c¶nh lÞch sö khã kh¨n. ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ (1/9/1939). Th¸ng 1/1941. Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng më réng 3/1945 vµ b¶n ChØ thÞ “NhËt Ph¸p b¾n nhau vµ hµnh ®éng cña chóng ta”. ho¹t ®éng bÝ mËt kh«ng cã ®iÒu kiÖn häp §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc ®Þnh kú. §¹i héi ®· ®¸nh dÊu sù kh«i phôc cña tæ chøc §¶ng tõ Trung ¬ng ®Õn ®¹i ph¬ng. Héi nghÞ Ban thêng vô Trung ¬ng vµ Héi nghÞ c¸n bé §¶ng cã vai trß quan träng. Héi nghÞ Ban thêng vô Trung ¬ng §¶ng 11/1945 víi b¶n chØ thÞ “Kh¸ng chiÕn kiÕn quèc”. giÆc dèt vµ giÆc ngo¹i x©m. C¸c Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng ®· trùc tiÕp quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chiÕn lîc vµ s¸ch lîc cña §¶ng vµ Nhµ níc c¸ch m¹ng vÒ x©y dùng chÕ ®é míi vµ kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc. c¸c Héi nghÞ Trung ¬ng. sau gÇn 30 n¨m ho¹t ®éng ë níc ngoµi l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc vÒ níc cïng víi Trung ¬ng §¶ng trùc tiÕp l·nh ®¹o phong trµo gi¶i phãng d©n téc. phøc t¹p §¶ng ph¶i rót vµo bÝ mËt ®Ó thùc hiÖn sù l·nh ®¹o kÝn ®¸o vµ kh«n khÐo. NhËt – Ph¸p c©u kÕt thèng trÞ d©n téc ta. Nh÷ng n¨m 1936 – 1939. Trong l·nh ®¹o sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc. ®em l¹i niÒm tin cho ®¶ng viªn vµ quÇn chóng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Víi sù cè g¾ng cña c¸c tæ chøc §¶ng ë trong níc vµ cña c¸c ®ång chÝ ho¹t ®éng ë níc ngoµi §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø NhÊt (3/1935) ®Ò ra chñ tr¬ng ®êng lèi vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña §¶ng. thùc d©n Ph¸p t¨ng cêng ®µn ¸p phong trµo c¸ch m¹ng. loµm cho m©u thuÉn gi÷a d©n téc ViÖt Nam víi thùc d©n Ph¸p vµ ph¸t xÝt NhËt ph¸t triÓn gay g¾t. 1937 vµ 1939 ®· cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi vÒ chuyÓn híng h×nh thøc tæ chøc vµ sö dông nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh phï hîp.

C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø mêi mét (3/1965) vµ lÇn thø mêi hai (12/1965). Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng më réng 12/1946 víi b¶n chØ thÞ “Toµn d©n kh¸ng chiÕn”. Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ (1/1961) ra ChØ thÞ “VÒ ph¬ng híng vµ nhiÖm vô c«ng t¸c tríc m¾t cña c¸ch m¹ng miÒn Nam”. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø chÝn (12/1963) bµn vÒ “Ph¬ng híng vµ nhiÖm vô c¸ch m¹ng miÒn Nam vµ ®êng lèi quèc tÕ cña §¶ng trong t×nh h×nh míi”. ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng miÒn Nam vµ chèng MÜ cøu níc. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng lÇn thø b¶y (1962) bµn vÒ ph¬ng híng. lÇn thø Hai m¬i (1972) vµ lÇn thø Hai m¬i hai (1973) vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n ë miÒn B¾c. ph¸t triÓn lùc lîng vÒ mäi mÆt ®Ó giµnh th¾ng lîi hoµn toµn. ®Õ quèc Mü vµ chÝnh quyÒn tay sai vÉn ngoan cè tiÕp tôc chiÕn tranh. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø N¨m (1961) bµn vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. Th¸ng 2/1962 Bé ChÝnh trÞ ra NghÞ quyÕt “VÒ c«ng t¸c c¸ch m¹ng miÒn Nam”. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø Mêi (1964) tËp trung bµn vÒ th¬ng nghiÖp vµ gi¸ c¶. Trong l·nh ®¹o x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c. Tríc t×nh h×nh ®ã Héi ghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®¶ng lÇn thø 21 (1973) ®· cã NghÞ quyÕt quan träng kh¼ng ®Þnh “Con ®êng c¸ch m¹ng miÒn Nam vÉn lµ con ®êng b¹o lùc c¸ch m¹ng”. vi ph¹m HiÖp ®Þnh. C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø mêi chÝn (1971). Héi nghÞ lÇn thø T¸m (1963) bµn vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n. Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ III ®· cã nhiÒu Héi nghÞ víi nh÷ng NghÞ quyÕt quan träng. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng lÇn thø 18 (1970) víi chñ tr¬ng “§¸nh b¹i chiÕn lîc ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh cña ®Õ quèc Mü”. Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 13 (1967) vÒ ®Èy m¹nh ®Êu tranh c«ng t¸c ngo¹i giao. x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. Bé ChÝnh trÞ vµ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®· giµnh nhiÒu Héi nghÞ víi nh÷ng nghÞ quyÕt quan träng ®Ó l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o kÞp thêi.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng më réng 3/1946 víi chñ tr¬ng “Hoµ ®Ó tiÕn”. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 19 (1971) lµ “Kiªn tr× ®Èy m¹nh cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc”. Sau khi ký HiÖp ®Þnh Pari. Chñ tr¬ng më cuéc tÊn c«ng vµ næi dËy mïa Xu©n n¨m 1968 ®îc ®Ò ra t¹i Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 14. Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ ph¬ng ¸n gi¶i phãng miÒn Nam ®· ®îc Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ häp ngµy 30/9 ®Õn 8/10/1974 vµ tõ 18/12/1974 ®Õn 8/1/1975 th«ng qua trùc tiÕp ®a 14 . cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc.

c«ng t¸c t tëng vµ tæ chøc b¶o ®¶m nhiÖm vô kinh 15 . T×nh h×nh kinh tÕ. §¶ng g¾n bã víi nh©n d©n b»ng nh÷ng g× §¶ng ®· lµm cho sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt níc. §¹i héi ®· tæng kÕt th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc vµ cña c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ViÖt Nam. §¹i héi quyÕt ®Þnh ®æi tªn §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. biÖn ph¸p ®Ó kÕt hîp chÆt chÏ hai nhiÖm vô chiÕn lîc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. ®Èy m¹nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi theo nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu mµ §¹i héi ®· ®Ò ra. Nh©n d©n c¶ níc võa x©y dùng chñ nghÜa x· héi võa ph¶i tiÕn hµnh chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc ë biªn giíi T©y Nam vµ biªn giíi phÝa B¾c. ®êi sèng cña nh©n d©n cã nhiÒu khã kh¨n do hËu qu¶ cña chiÕn tranh vµ còng do sù tr× trÖ. Sau th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc ®Êt níc thèng nhÊt vµ ®i lªn chñ nghÜa x· héi. c¬ chÕ qu¶n lý míi. §¶ng x«ng pha n¬i khã kh¨n. ®æi míi chñ tr¬ng khuyÕn khÝch mäi lùc lîng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt lµm cho s¶n xuÊt bung ra lµm ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. VÒ x©y dùng chñ nghÜa x· héi. ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý… “Trong cuéc trêng chinh ®Ó giµnh l¹i ®éc lËp. §¶ng quyÕt lµm tÊt c¶ v× phån vinh cña Tæ quèc. §¹i héi ®Ò ra ®êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vµ ®êng lèi x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ trªn c¶ níc. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV cña §¶ng ®· häp th¸ng 12/1976 t¹i Hµ Néi. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø s¸u kho¸ IV (9/1979) ®· më ®Çu cho qu¸ tr×nh t×m tßi. gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt níc. v× h¹nh phóc cña nh©n d©n” (1) C¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ V ®· tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch vÒ ph¬ng híng. x¸c lËp quan hÖ s¶n xuÊt míi. x· héi.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn cña §¹i th¾ng mïa Xu©n 1975. tù do cho d©n téc. §ã lµ khã kh¨n vµ còng lµ th¸ch thøc míi. §¶ng ®i ®Çu trong chiÕn ®Êu. Trong giai ®o¹n míi. C¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng ®· ®Ò ra nh÷ng chñ tr¬ng. nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hµng n¨m vµ dµi h¹n. Ban BÝ th ®· híng vµo sù t×m tßi. ë ®©u vµ lóc nµo còng cã §¶ng. kÐm hiÖu qu¶ cña c¬ chÕ qu¶n lý cò… Tõ trong khã kh¨n ®ã §¶ng vµ nh©n d©n ta ®· b¾t ®Çu cã nh÷ng kh¶o nghiÖm thùc tÕ vµ t×m tßi c¸ch thøc. c¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®· cô thÓ ho¸ ®êng lèi cña §¹i héi IV thùc hiÖn c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë miÒn Nam. C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng tiÕp theo vµ nh÷ng quyÕt dÞnh cña Bé ChÝnh trÞ.

x©y dùng vµ t¨ng cêng cÊp huyÖn. x· héi vÒ ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ. kiªn ®Þnh môc tiªu lý tëng c¸ch m¹ng. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam häp ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII (6/1996) ®· nªu bËt nh÷ng thµnh tùu cña 10 n¨m ®æi míi vÒ nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø s¸u (10/1998) th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ – x· héi ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n yÕu kÐm. tiÒn tÖ c¸c níc trong khu vùc. nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ph©n phèi lu th«ng… Tr¶i qua mêi n¨m l·nh ®¹o thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi. t¹o sù thèng nhÊt trong toµn §¶ng vÒ chÝnh trÞ. t tëng vµ tæ chøc lu«n ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua c¸c cuéc Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng. Kiªn ®Þnh chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh suyªn suèt cuéc kh¸ng chiÕn trêng kú cña d©n téc. thùc hiÖn cã kÕt qu¶ mét sè ®æi míi quan träng vÒ hÖ thèng chÝnh trÞ vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ quan hÖ ®èi ngo¹i. thùc hiÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh nh©n kû niÖm 30 n¨m thùc hiÖn Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ kû niÖm 70 n¨m thµnh lËp §¶ng… Cã thÓ thÊy r»ng sù l·nh ®¹o cña §¶ng tõ khi míi ra ®êi cho dï cßn non trÎ qua c¸c kú §¹i héi nhng vÉn gi÷ v÷ng ®îc nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ã lµ gi÷ v÷ng C¬ng lÜnh.hiÖn ®¹i ho¸. nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc vÒ mÆt x· héi. ®Êt níc chuyÓn sang thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ . ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc”. con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta ngµy cµng ®îc x¸c ®Þnh râ h¬n. ThÓ hiÖn trªn con ®êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. vît qua nh÷ng th¸ch thøc do ¶nh hëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh. cñng cè quèc phßng an ninh. ®êng lèi ®óng ®¾n. nªu râ 5 quan ®iÓm chØ ®¹o.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng tÕ. Héi nghÞ Trung ¬ng s¸u (lÇn 2) häp th¸ng 12/1999 ®· th¶o luËn vµ ra NghÞ quyÕt “VÒ mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ cÊp b¸ch trong x©y dùng §¶ng hiÖn nay” më cuéc vËn ®éng x©y dùng. §¹i héi ®Æc biÖt nhÊn m¹nh níc ta ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ . ®· c¬ b¶n hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ò ra cho chÆng ®êng ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é lµ chuÈn bÞ tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp ho¸. chØnh ®èn §¶ng. nhÊt lµ trong nh÷ng bíc ngoÆt lÞch 16 . b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng.x· héi. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø N¨m (7/1998) ®· th«ng qua NghÞ quyÕt vÒ “X©y dùng vµ ph¸t triÓn nªn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn. gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ. Tinh thÇn ®éc lËp tù chñ. vËn dông s¸ng t¹o vµ vÊn ®Ò ®oµn kÕt. nh©n d©n ta.

Lµ sù th¾ng thÕ cña t tëng v« s¶n ®èi víi ®êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp t s¶n… §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®· chÊm døt thêi kú ®¬n ®éc. víi d©n téc ®îc nh©n d©n giao phã”(2). lµ tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ. §¶ng ta kh«ng chØ n¾m b¾t nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ cßn biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Ngêi viÕt: “§oµn kÕt lµ mét truyÒn thèng cùc kú quý b¸u cña §¶ng vµ cña d©n téc. vÎ vang cña §¶ng víi giai cÊp. kÕt hîp chñ nghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n. Tõ ®©y g¾n chÆt phong trµo c¸ch m¹ng níc ta g¾n kÕt chÆt chÏ víi phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi. ®ã lµ chñ nghÜa M¸c-Lªnin. kÕt hîp søc m¹nh thêi ®¹i vµ søc m¹nh trong níc. biÖt lËp cña phong trµo d©n téc ViÖt Nam. §¶ng kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta mµ cßn tiÕp thu nh÷ng tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. nguån gèc søc m¹nh vµ truyÒn thèng cña §¶ng lµ ë chç: §¶ng ®øng v÷ng trªn nÒn t¶ng t tëng tiªn tiÕn cña thêi ®¹i. 17 . §¶ng ®· kÞp thêi cã nh÷ng quyÕt s¸ch s¸ng suèt ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña thùc tiÔn nhng díi sù l·nh ®¹o tµi t×nh s¸ng suèt cña §¶ng ®· ®a con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. §¶ng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng kh«ng ph¶i lµ mét ®Æc quyÒn. §¶ng ta kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta vµ tiÕp thu nh÷ng tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. tr×nh ®é trÝ tuÖ ngµy cµng ®îc n©ng cao cña §¶ng ta. C¸c ®ång chÝ tõ Trung ¬ng ®Õn c¸c chi bé cÇn ph¶i gi÷ g×n sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña §¶ng nh con ng¬i cña m¾t m×nh”. t tëng Hå ChÝ Minh. gian khæ víi nh÷ng bíc ®i phï hîp thÓ hiÖn n¨ng lùc tæ chøc tµi t×nh cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh: “. “Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. Trong Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Trong bµi nãi t¹i LÔ kû niÖm 30 n¨m thµnh lËp §¶ng. §©y lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuÈn bÞ c«ng phu. §ång thêi. §¶ng ta kh«ng chØ n¾m b¾t nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ cßn biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam. §¶ng ta vÜ ®¹i nh biÓn réng nói cao. Vµ chÝnh lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña c¸c thÕ hÖ ®¶ng viªn cña §¶ng. Nh÷ng truyÒn thèng ®ã cã ý nghÜa d©n téc vµ quèc tÕ s©u s¾c thÓ hiÖn tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó... ®Æc lîi mµ lµ sø mÖnh lÞch sö. C¬ së.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng sö ph¶i ®¬ng ®Çu víi mäi thö th¸ch dï hiÓm nghÌo tëng kh«ng thÓ vît qua.

phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i míi. kÓ tõ ngµy thµnh lËp. ®éc lËp. thÊm ®îm tinh thÇn d©n téc. C¬ng lÜnh ®Çu tiªn cña §¶ng (1930) lµ mét c¬ng lÜnh c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o. chØ râ môc tiªu. C¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n kiÖn lý luËn vµ chÝnh trÞ c¬ b¶n. C«ng ¬n §¶ng thËt lµ to.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ba m¬i n¨m phÊn ®Êu vµ th¾ng lîi biÕt bao nhiªu t×nh. Ba m¬i n¨m lÞch sö §¶ng lµ c¶ mét pho lÞch sö b»ng vµng”. cïng nh©n d©n m×nh viÕt nªn nh÷ng trang sö chãi läi. §éc lËp tù do g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi lµ t tëng cèt lâi cña Hå ChÝ Minh ®· ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong c¬ng lÜnh cña §¶ng. C¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n b¶n tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ môc tiªu. nhuËn nhuyÔn vÒ quan ®iÓm giai cÊp. ®êng lèi. 18 . nhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh cña mét chÝnh ®¶ng hoÆc mét tæ chøc chÝnh trÞ. Tr¶ lêi: Trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh giai cÊp yªu cÇu ph¶i cã mét tæ chøc §¶ng ra ®êi ®ßi hái ph¶i x©y dùng mét c¬ng lÜnh hay mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cho chÝnh §¶ng cña m×nh ®Ó thu phôc nh©n d©n. lµm cho nh©n d©n ®i theo. lµ v¨n minh. ®êng lèi. Lµ thèng nhÊt. cæ vò c¸c lùc lîng x· héi phÊn ®Êu cho môc tiªu./. trong ®ã mçi kú §¹i héi §¶ng. C¬ng lÜnh 1991 ®· ®îc cô thÓ ho¸ vµ ph¸t triÓn trong cuéc sèng nh thÕ nµo ? (§i s©u vµo nh÷ng vÊn ®Ò §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng nãi râ h¬n vÒ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta). Theo quan niÖm cña §¶ng ta. nhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. lµ hoµ b×nh Êm no. Nã mang mét ý nghÜa v« cïng to lín lµ c¬ së thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng cña toµn §¶ng. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· l·nh ®¹o nh©n d©n. ph¶n ¸nh ®óng yªu cÇu kh¸ch quan cña lÞch sö vµ nguyÖn väng ®éc lËp cña quÇn chóng nh©n d©n. (1) TrÝch B¸o c¸o ChÝnh trÞ BCHTW §¶ng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV (2) TrÝch NghÞ quyÕt Trung ¬ng 7 kho¸ VI C©u 2: Tõ khi ra ®êi ®Õn nay. V× c¬ng lÜnh chÝnh lµ sù thèng nhÊt. ThËt vËy. §¶ng ta lµ ®¹o ®øc. lµ ngän cê tËp hîp. lý tëng cña §¶ng. mçi thêi ®o¹n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ mét dÊu son kh«ng thÓ phai mê trong lÞch sö d©n téc.

n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. Toµn bé ho¹t ®éng cña §¶ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ lîi Ých vµ nguyÖn väng ch©n chÝnh cña nh©n d©n. Hai lµ. Bèn lµ. 19 . Cã nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Ba lµ.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Nhng do yªu cÇu thùc tÕ cña cuéc c¸ch m¹ng trong thêi kú míi ®ßi hái ph¶i cã mét c¬ng lÜnh míi ra ®êi phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¸ch m¹ng míi. C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ®· tæng kÕt c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ n¨m 1930 ®Õn 1991 vµ nªu lªn nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm: Mét lµ. do nh©n d©n vµ v× nh©n d©n. ®oµn kÕt quèc tÕ. h¹nh phóc. lµm theo n¨ng lùc hëng theo lao ®éng. phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. ®oµn kÕt toµn d©n. søc m¹nh trong níc vµ søc m¹nh quèc tÕ. §éc lËp d©n téc lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thùc hiÖn chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa x· héi lµ c¬ së b¶o ®¶m v÷ng ch¾c cho ®éc lËp d©n téc. ®oµn kÕt d©n téc. kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII cña §¶ng (th¸ng 6/1991) trªn c¬ së tæng kÕt qu¸ tr×nh h¬n 60 n¨m thùc hiÖn c¬ng lÜnh ®Çu tiªn (1930) ph©n tÝch s©u s¾c ®Æc ®iÓm t×nh h×nh trong níc vµ quèc tÕ. Søc m¹nh cña §¶ng lµ ë sù g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. Cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ chÕ ®é c«ng h÷u vÒ c¸c t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu. kh«ng ngõng cñng cè. C¬ng lÜnh x¸c ®Þnh x· héi x· héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta x©y dùng lµ mét x· héi mang 6 ®Æc trng c¬ b¶n: X· héi nh©n d©n ta ®ang x©y dùng lµ x· héi do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ. tù do. sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n. cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn toµn diÖn c¸ nh©n. N¨m lµ. t¨ng cêng ®oµn kÕt. bÊt c«ng. bãc lét. §¶ng ta ®· ®Ò ra C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. §ã alf bµi häc xuyªn suèt qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng níc ta. cã cuéc sèng Êm no. Con ngêi ph¶i ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc. ®oµn kÕt toµn §¶ng. sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tã hµng ®Çu b¶o ®¶m th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. ChÝnh nh©n d©n lµ ngêi lµm nªn th¾ng lîi lÞch sö.

víi kû luËt. v¨n minh. d©n chñ. Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n d©n tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi. §ã lµ d©n chñ XHCN. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN cña nh©n d©n ta. an ninh trËt tù. Chñ nghÜa M¸c-Lªnin lu«n lu«n lµ nÒn t¶ng t tëng cña §¶ng ta. §i lªn chñ nghÜa x· héi lµ con ®êng tÊt yÕu cña níc ta. lµ lý tëng cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. nh÷ng h×nh thøc. D©n chñ ph¶i cã l·nh ®¹o. Ph¶i phª ph¸n nh÷ng khuynh híng phñ nhËn hoÆc h¹ thÊp sù l·nh ®¹o cña §¶ng. §æi míi t duy lµ nh»m kh¾c phôc nh÷ng quan niÖm kh«ng ®óng. l·nh ®¹o ®Ó ph¸t huy d©n chñ ®óng híng vµ l·nh ®¹o b»ng ph¬ng ph¸p d©n chñ. kh«ng ph¶i lµ d©n chñ t s¶n. D©n chñ víi nh©n d©n nhng ph¶i nghiªm trÞ nh÷ng kÎ ph¸ ho¹i thµnh qu¶ c¸ch m¹ng. võa lµ ®éng lùc cña sù nghiÖp x©y dùng CNXH. lµ sù lùa chän s¸ng suèt cña B¸c Hå. ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n vµ t«n träng ph¸p luËt. chØ ®¹o toµn bé sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. lµm phong phó nh÷ng quan niÖm ®óng vÒ thêi ®¹i. gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt”. Héi nghÞ TW 7 còng nhÊn m¹nh vµ kh¼ng ®Þnh môc tiªu XHCN cña chóng ta: §Ó ®¹t ®îc môc tiªu XHCN vÒ l©u dµi chóng ta ph¶i lµm cho quan hÖ së h÷u XHCN chiÕm u thÕ tuyÖt ®èi trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng C¸c d©n téc trong níc b×nh ®¼ng. tiÕp nhËn nh÷ng ý kiÕn trung thùc phª b×nh nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. ®ång thêi l¾ng nghe. vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn chø kh«ng ph¶i xa rêi nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin. Nh÷ng ®Æc trng ®ã thÓ hiÖn b¶n chÊt cña chñ nghÜa x· héi vµ còng lµ tiªu chÝ ®Ó ph©n biÖt kh¸c víi b¶n chÊt cña chÕ ®é chñ nghÜa t b¶n. Trong thêi gian dµi §¶ng ta chñ tr¬ng “thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch c¬ cÊu nhiÒu thµnh phÇn. §Õn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX 20 . Më réng d©n chñ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. bíc ®i vµ biÖn ph¸p thÝch hîp. ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n võa lµ môc tiªu. an toµn x· héi. X©y dùng níc ViÖt Nam XHCN lµ môc tiªu. vÒ CNXH. TiÕn tíi mét x· héi x· héi chñ nghÜa c«ng b»ng. §æi míi kh«ng ph¶i lµ thay ®æi môc tiªu XHCN mµ lµ lµm cho môc tiªu Êy ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ b»ng nh÷ng quan niÖm ®óng ®¾n vÒ CNXH. cña §¶ng ta. D©n chñ ph¶i ®i ®«i víi tËp trung. ®oµn kÕt vµ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé.

21 . v× lîi Ých cña nh©n d©n. trong bèi c¶nh d©n téc ta ®øng tríc nh÷ng thêi c¬ lín ®an xen víi nhiÒu th¸ch thøc lín. ®æi míi ph¶i dùc vµo nh©n d©n. x· héi cã tÝnh chÊt qu¸ ®é. kinh tÕ. VII. Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n g¾n víi viÖc ph¸t huy d©n chñ trªn c¸c lÜnh vùc hcÝnh trÞ. §Ó x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. t¹o ra sù biÕn ®æi vÒ chÊt cña x· héi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc lµ sù nghiÖp khã kh¨n. tËp thÓ vµ x· héi. phï hîp víi thùc tiÔn. c¸c ngµnh. Bèn lµ. lu«n lu«n s¸ng t¹o. æn ®Þnh trªn thÕ giíi vµ khu vùc cho phÐp chóng ta tËp trung vµo nhiÖm vô trung t©m lµ ph¸t triÓn kinh tÕ. cña toµn x· héi. Trong c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi diÔn ra sù ®an xen vµ ®Êu tranh gi÷a c¸i míi vµ c¸i cò. VIII cña §¶ng ®· ®óc rót vÉn cã gi¸ trÞ lín. ®êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi. Hai lµ. v¨n ho¸. bµi häc ®æi míi mµ c¸c §¹i héi VI. §¹i héi diÔn ra trong bèi c¶nh loµi ngêi ®· kÕt thøc thÕ kû XX vµ bíc sang thÕ kû XXI. X©y dùng CNXH bá qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa. Kh¶ n¨ng duy tr× hoµ b×nh. chñ ®éng ®èi phã víi c¸c t×nh huèng bÊt tr¾c. thu hót trÝ tuÖ vµ søc lùc cña toµn d©n vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ®éng lùc chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc lµ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n trªn c¬ së liªn minh gi÷a c«ng nh©n víi n«ng d©n vµ trÝ thøc do §¶ng l·nh ®¹o. nhÊt lµ nh÷ng bµi häc chñ yÕu sau: Mét lµ. ®æi míi ph¶i kÕt hîp søc m¹ng d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. phøc t¹p cho nªn ph¶i tr¶i qua mét thêi kú qu¸ ®é l©u dµi víi nhiÒu chÆng ®êng. §ã còng chÝnh lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN. trong qu¸ tr×nh ®æi míi ph¶i kiªn tr× môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh. ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vµ nguån lùc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých c¸ nh©n. M« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta lµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. x· héi ë tÊt c¶ c¸c cÊp. phøc t¹p cã thÓ x¶y ra. Ba lµ. ®ång thêi ®ßi hái ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c. nhiÒu h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng kinh nghiÖm.

kh¾c phôc yÕu kÐm ®Ó v¬n lªn. M«i trêng hoµ b×nh. “diÔn biÕn hoµ b×nh” do c¸c thÕ lùc thï ®Þch g©y ra. thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc. tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu níc trong khu vùc. tiÕp tôc cã bíc ph¸t triÓn nh¶y vät. Nh÷ng nguy c¬ ®ã ®· ®îc §¶ng chØ ra tõ Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII (1994) nhng vÉn tån t¹i vµ diÔn biÕn phóc t¹p ®an xen nhau. Tri thøc vµ së h÷ trÝ tuÖ cã vai trß ngµy cµng quan träng.. ®¶ng viªn 22 . võa t¨ng søc Ðp c¹nh tranh vµ tuú thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ. c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh trªn thÞ trêng thÕ giíi lu«n thay ®æi ®ßi hái c¸c quèc gia còng nh doanh nghiÖp ph¶i rÊt nhanh nh¹y n¾m b¾t. T×nh h×nh níc ta sau 15 n¨m ®æi míi ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng. c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. hiÖn ®¹i ho¸. tranh thñ ngo¹i lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸. Quan hÖ song ph¬ng ®a ph¬ng gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng s©u réng c¶ trong kinh tÕ. thÝch nghi. bao trïm hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc. võa thóc ®Èy hîp t¸c. ®¹o ®øc. trong ®ã cã níc ta cã c¬ héi thu hÑp kho¶ng c¸ch so víi c¸c níc ph¸t triÓn. liªn kÕt quèc tÕ vµ xu thÕ tÝch cùc cña thÕ giíi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chóng ta tiÕp tôc ph¸t huy néi lùc vµ lîi thÕ so s¸nh. Toµn cÇu ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ. sù hîp t¸c. chèng nh÷ng ¸p ®Æt phi lý cña c¸c cêng quèc kinh tÕ. chÖnh híng XHCN. Chu tr×nh lu©n chuyÓn vèn. lao ®éng. ®æi míi c«ng nghÖ vµ s¶n phÈm ngµy cµng ®îc rót ng¾n. tri thøc cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn.. t¹o thÕ vµ lùc ®Ó thóc ®Èy c«ng cuéc ®æi míi ®i vµo chiÒu s©u. Tr×nh ®é lµm chñ th«ng tin. ngµy cµng trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp. C¸c níc ®ang ph¸t triÓn. ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ sinh häc. n¹n tham nh÷ng vµ tÖ quan liªu. phßng chèng téi ph¹m. c¶i thiÖn vÞ thÕ cña m×nh. t¸c ®éng lÉn nhau. b¶o vÖ m«i trêng. toµn cÇu ho¸ còng ®Æt ViÖt Nam ®øng tríc th¸ch thøc ph¶i ®Êu tranh ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña m×nh v× mét trËt tù kinh tÕ quèc tÕ c«ng b»ng. MÆt kh¸c. Nh©n d©n ta cã phÈm chÊt tèt ®Ñp. chóng ta cßn ph¶i ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc. ®Êt níc cßn nhiÒu tiÒm n¨ng lín vÒ tµi nguyªn. lµm chuyÓn dÞch nhanh c¬ cÊu kinh tÕ vµ biÕn ®æi s©u s¾c c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Bªn c¹nh ®ã. lèi sèng cña mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé. ®ång thêi còng ®øng tríc nguy c¬ tôt hËu x· h¬n nÕu kh«ng tranh thñ ®îc c¬ héi.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng C¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ ®îc t¨ng cêng. §©y lµ xu thÕ kh¸ch quan l«i cuèn c¸c níc. thiªn tai vµ c¸c ®¹i dÞch. Trong ®ã ®¸ng chó ý lµ “T×nh tr¹ng tham nhòng vµ sù suy tho¸i vÒ t tëng chÝnh trÞ.

“Më réng quan hÖ ®èi ngo¹i vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ”. n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng”. “§Èy m¹nh c¶i c¸ch tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ níc. ®a níc ta trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp. “X©y dùng. hiÖn ®¹i ho¸. T¨ng trëng kinh tÕ ®i liÒn víi ph¸t triÓn v¨n ho¸. g©y bÊt b×nh vµ lµm gi¶m lßng tin trong nh©n d©n. lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña §¶ng ta. N¾m b¾t c¬ héi. ®ång thêi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Ph¸t huy cao ®é néi lùc. ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn nhanh. hiÖn ®¹i ho¸. “T¨ng cêng quèc phßng an ninh”. §¹i héi kh¼ng ®Þnh ph¶i coi x©y dùng §¶ng trong s¹ch. khoa häc c«ng nghÖ. x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn. §êng lèi kinh tÕ ®ã ®· x¸c ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ. 23 . KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi víi t¨ng cêng quèc phßng – an ninh. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX diÔn ra trong hoµn c¶nh ®ã. hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m. cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. “Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n”. chØnh ®èn §¶ng. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc”. Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n. t¨ng cêng ph¸p chÕ”. x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ. gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi. §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ®êng lèi l·nh ®¹o ®èi víi c¸c lÜnh vùc kh¸c: “Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. chÝnh s¸ch cña §¶ng. TiÕp tôc t¹o lËp ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ trêng. c«ng nghiÖp ho¸. u tiªn ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt. chñ tr¬ng. ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc. vît qua th¸ch thøc ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong thêi kú míi lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. x©y dùng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ta. §êng lèi kinh tÕ cña §¶ng ®îc §¹i héi th«ng qua lµ: §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸. tõng bíc c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. Níc ta vÉn lµ níc kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn. lµ nh©n tè b¶o ®¶m th¾ng lîi cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸. b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng. Cïng víi lÜnh vùc kinh tÕ. møc sèng nh©n d©n cßn thÊp trong khi ®ã cuéc c¹nh tranh quèc tÕ ngµy cµng quyÕt liÖt. thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi. v÷ng m¹nh lµ nhiÖm vô then chèt. héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. ph¸t huy d©n chñ.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®ang c¶n trë viÖc thùuc hiÖn ®êng lèi. nÕu chóng ta kh«ng nhanh chãng v¬n lªn th× sÏ cµng tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ”.

t¹o ®éng lùc gi¶i phãng vµ ph¸t huy mäi nguån lùc. x©y dùng ®ång bé nÒn t¶ng cho mét níc c«ng nghiÖp lµ yªu cÇu cÊp thiÕt. quèc phßng vµ an ninh cã bíc ®i tríc. n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ. “Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o. “Ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi”. v¨n minh. x· héi c«ng b»ng.x· héi víi quèc phßng – an ninh. t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i. tiÕp cËn tr×nh ®é thÕ giíi vµ tù ph¸t triÓn trªn mét sè lÜnh vùc. hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. thÓ chÕ kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n. vît qua th¸ch thøc tiÕn vµo thÕ kû míi. §Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu trªn “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2010 – 2010” ®· ®Ò ra “§Þnh híng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ vµ c¸c vïng”. v÷ng m¹nh”. thiªn niªn kû míi. níc m¹nh. Môc tiªu cô thÓ lµ ®a GDP n¨m 2010 lªn Ýt nhÊt gÊp ®«i n¨m 2000. thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng mét níc ViÖt Nam d©n giµu. Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc ®îc t¨ng cêng. KÕt hîp chÆt chÏ ph¸t triÓn kinh tÕ . t¨ng trëng kinh tÕ ®i ®«i víi thùc hiÖn tiÕn bé c«ng b»ng x· héi vµ b¶o vÖ m«i trêng. ®æi míi”. ®oµn kÕt. kÕt cÊu h¹ tÇng. §¹i héi IX ®· ho¹ch ®Þnh “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 2001 – 2010” víi môc tiªu tæng qu¸t lµ: §a níc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. Coi ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô trung t©m. G¾n chÆt viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Víi quan ®iÓm ph¸t triÓn nhanh. d©n chñ. “§Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh x©y dùng bé m¸y nhµ níc trong s¹ch. KÕt cÊu h¹ tÇng ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. VÞ thÕ cña níc ta trªn trêng quèc tÕ ®îc n©ng cao. d©n chñ. Nguån lùc con ngêi. n¨ng lùc néi sinh vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ñ kh¶ n¨ng øng dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. C©u 3: §ång chÝ cÇn lµm g× vµ phÊn ®Êu nh thÕ nµo ®Ó trë thµnh ®¶ng viªn ? V× sao vÊn ®Ò x©y dùng ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n ®îc ®Æt lªn 24 . quèc phßng an ninh ®îc t¨ng cêng. §Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi./. chi phèi c¸c lÜnh vùc then chèt cña nÒn kinh tÕ. §¹i héi IX cña §¶ng lµ “§¹i héi cña trÝ tuÖ. nã cã ý nghÜa träng ®¹i më ®êng cho ®Êt níc ta n¾m lÊy c¬ héi. khoa häc vµ c«ng nghÖ”.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ kh¸ch quan “T×nh h×nh ®Êt níc vµ bèi c¶nh quèc tÕ”. n©ng lªn ®¸ng kÓ chØ sè ph¸t triÓn con ngêi (HDI) cña níc ta. tiÒm lùc kinh tÕ.

§©y chÝnh lµ nÐt næi bËt cña ngêi ®¶ng viªn. kh«ng ngõng häc hái trau dåi ®Ó ®ñ kiÕn thøc ®¸p øng yªu cÇu cña cuéc sèng. Nh÷ng ngêi muèn vµo §¶ng ph¶i x©y dùng cho m×nh ®îc ®éng c¬ ®óng ®¾n bëi nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn..”. Hai lµ. KhÝ tiÕt cña ngêi c¸ch m¹ng lµ “giµu sang kh«ng quyÕn rò. Lµ mét ngêi ®¶ng viªn ch©n chÝnh. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã ®ßi hái ngêi ®¶ng viªn kh«ng chØ n©ng cao vÒ n¨ng lùc mµ cßn c¶ n¨ng lùc vÒ trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc thùc tiÔn. Môc tiªu lý tëng cña §¶ng ta lµ g× ?.. Ngêi viÕt “. phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. nhiÖm vô vµ quyÒn cña ®¶ng viªn nh thÕ nµo ?..NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng hµng ®Çu vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi mét ®¶ng viªn ? §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh tiªu chuÈn. lµ ngêi ®Çy tí thËt trung thµnh cña nh©n d©n. nã sÏ lµ ®éng lùc lín thóc ®Èy mäi hµnh ®éng.. gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu. §Ó trë thµnh mét ®¶ng viªn mçi chóng ta cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n sau: Mét lµ. lµm trän nhiÖm vô cña ngêi ®¶ng viªn”. Ph¶i gi÷ g×n §¶ng ta thËt trong s¹ch. lý tëng ®· lùa chän trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng. trung thµnh víi lîi Ých cña §¶ng. Kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc. thêng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng viÖc còng nh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. chÝ c«ng v« t. Còng trong Di chóc cña m×nh. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· d¹y: “V× sao chóng ta vµo §¶ng ? Ph¶i ch¨ng ®Ó th¨ng quan. thÊy sai ph¶i biÕt phª ph¸n. uy vò kh«ng thÓ khuÊt phôc”. phôc vô nh©n d©n. víi lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc. ph¶i xøng ®¸ng lµ ngêi l·nh ®¹o. hÕt søc phôc vô giai cÊp. nghÌo khã kh«ng thÓ chuyÓn lay. mÉu mùc kh«ng chØ hoµn thµnh nhiÖm vô mµ ph¶i g¬ng mÉu hoµn thµnh tèt. 25 . kh«ng ngõng rÌn luyÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ. Chóng ta vµo §¶ng lµ ®Ó hÕt lßng. Mçi ®¶ng viªn vµ c¸n bé ph¶i thËt sù thÊm nhuÇn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. viÖc lµm cña chóng ta sau nµy. Trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu. ph¸t tµi ? Kh«ng ph¶i !. B¶n lÜnh chÝnh trÞ ®îc thÓ hiÖn ë tÝnh kiªn ®Þnh môc tiªu. phôc vô nh©n d©n.. suèt ®êi tËn t©m trung thµnh phôc vô cho Tæ quèc... thËt sù cÇn kiÖm liªm chÝnh. Tr¶ lêi: §èi víi mçi c¸ nh©n muèn trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam cÇn ph¶i tù m×nh tr¶ lêi nh÷ng c©u hái: T¹i sao ta vµo §¶ng ? Vµo §¶ng ®Ó lµm g× ?..

§Ó ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng chóng ta kh«ng nh÷ng tù gi¸c thõa nhËn. ®i ngîc víi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. phôc vô nh©n d©n trong cuéc ®Êu tranh cho th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi. x· héi c«ng b»ng v¨n minh. b¶o ®¶m toµn thÓ thèng nhÊt trong néi bé lµm cho §¶ng lu«n trong s¹ch. mçi ngêi chóng ta kh«ng ngõng ®Êu tranh víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. chèng tham nhòng trong §¶ng. VËn ®éng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo ®êng lèi. tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng ®oµn thÓ còng nh c¸c c«ng t¸c x· héi. Thùc hiÖn nghiªm tóc tù phª b×nh vµ phª b×nh trong sinh ho¹t §¶ng. §éng c¬ th«i thóc chóng ta phÊn ®Êu vµo §¶ng lµ ®Ó ®øng trong mét tæ chøc tù nguyÖn cña nh÷ng ngêi cïng chung mét chÝ híng ®Êu tranh x©y dùng mét x· héi míi tèt ®Ñp d©n giµu. chèng l¹i sù ph¸ ho¹i cña kÎ thï. nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ níc. trëng thµnh vÒ chÝnh trÞ. biÕt l¾ng nghe. ph¸t hiÖn nh÷ng ®¶ng viªn tha ho¸ vÒ ®¹o ®øc. tÝch cùc gãp phÇn x©y dùng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ . tÝch cùc lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi. ph¶i tÝch cùc tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ §¶ng. v¨n minh.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ba lµ. N¨m lµ. v÷ng bíc ®i lªn CNXH. chÝnh s¸ch. ngêi ®¶ng viªn ph¶i g¾n bã víi tËp thÓ. gióp §¶ng ph¸t hiÖn nh÷ng quÇn chóng mÊt t c¸ch ®¹o ®øc. ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ë ngay chÝnh n¬i ë. lèi sèng. hiÓu ®îc t©m t nguyÖn väng cña quÇn chóng. kh«ng sî khã. Nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh lµ c¬ héi tèt gióp cho chóng ta tiÕn bé. 26 . vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. Bèn lµ. tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng c¬ së. d©n chñ.hiÖn ®¹i ho¸... chÊp nhËn hy sinh. chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. x· héi c«ng b»ng. n¬i lµm viÖc còng nh c¸c mèi quan hÖ víi c¸c quÇn chóng kh¸c. thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu níc m¹nh. Mçi ngêi chóng ta nguyÖn phÊn ®Êu vµo §¶ng chÝnh lµ tù nguyÖn dÊn th©n theo lý tëng c¸ch m¹ng. C¸i ®îc lín nhÊt khi vµo §¶ng lµ cã c¬ héi ®îc phôc vô c¸ch m¹ng.. quyÕt t©m theo ®uæi ®Õn cïng con ®êng dÉn ®Õn môc tiªu CNXH. v÷ng m¹nh. biÕt ch¨m lo ®Õn lîi Ých. b¶o vÖ ®êng lèi. víi nh©n d©n. sî khæ. Mçi ®¶ng viªn ph¶i hiÓu râ c¬ héi lín cña c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay. t«n träng sù l·nh ®¹o cña §¶ng mµ cßn cÇn tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng. ra søc n¾m b¾t ®Ó vËn dông vµo nhiÖm vô cña m×nh. t¹o dùng sù tÝn nhiÖm cña nh©n d©n t¹o ®µ cho mçi quÇn chóng phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn.. chñ tr¬ng.

xa l¹ víi b¶n chÊt cña ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng. vô lîi. ho¹t ®éng trong mét tæ chøc c¬ së ®¶ng. quyÕt kh«ng thu nhËn vµo hµng ngò m×nh nh÷ng ngêi cã ®éng c¬ thiÕu trong s¸ng. c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. kiªu c¨ng. lÖch l¹c. lµ ®éng lùc tinh thÇn to lín cña mçi chóng ta. chØ cã ®éng c¬ ®óng ®¾n míi cã thÓ ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu cña §¶ng vµ §¶ng còng chØ kÕt n¹p nh÷ng ngêi gi¸c ngé vÒ môc ®Ých. lý tëng c¸ch m¹ng. nghÞ quyÕt. C«ng d©n ViÖt Nam tõ mêi t¸m tuæi trë lªn thõa nhËn vµ tù nguyÖn: thùc hiÖn C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. lý tëng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n. chÊp hµnh nghiªm chØnh C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. lý tëng c¸ch m¹ng cña §¶ng. Bëi. nhiÖm vô do §¶ng ®Ò ra.. phôc tïng tæ chøc. thu h¸i lîi léc. ®Êu tranh kh¾c phôc mäi biÓu hiÖn cña chñ nghÜa c¸ nh©n. ®Æt lîi Ých tËp thÓ lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n gãp phÇn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ môc tiªu. lÏ sèng. thêng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. §¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ chiÕn sÜ c¸ch m¹ng trong ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam. kh«ng bãc lét. kû luËt cña §¶ng. §iÒu lÖ §¶ng.. ®îc nh©n d©n tÝn nhiÖm. môc ®Ých cña §¶ng b»ng chÝnh viÖc lµm hµng ngµy cña m×nh. ®Þa vÞ. 2. §Ó cã ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n chóng ta ta cÇn hiÓu s©u s¾c b¶n chÊt. NÕu kh«ng phôc vô ®îc nh©n d©n. chØ thÞ 27 . suèt ®êi phÊn ®Êu cho môc ®Ých. TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých. ®Òu cã thÓ ®îc xÐt ®Ó kÕt n¹p vµo §¶ng. Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· c¨n dÆn “. g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. cã ®¹o ®øc vµ lèi sèng lµnh m¹nh. phôc vô ®îc c¸ch m¹ng th× ®õng vµo §¶ng. tiªu chuÈn vµ nhiÖm vô ®¶ng viªn. gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. §iÒu lÖ §¶ng. T¹i §iÒu 2 §iÒu lÖ §¶ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy ®Þnh nhiÖm vô cña ®¶ng viªn: 1. T¹i §iÒu 1 §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh tiªu chuÈn cña ®¶ng viªn nh sau: 1. thùc dông.. cµng kh«ng ®Ó cho c¸c phÇn tö c¬ héi lät vµo §¶ng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng §éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n lµ ®iÒu kiÖn cã ý nghÜa tiªn quyÕt quyÕt ®Þnh. §iÒu lÖ §¶ng.”. cã lao ®éng. chÊp hµnh nghiªm chØnh C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. Bëi §¶ng lµ tæ chøc c¸ch m¹ng cã sø mÖnh cao c¶ ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh cho ®éc lËp vµ chñ nghÜa x· héi chø kh«ng ph¶i lµ n¬i ®Ó t×m kiÕm danh väng. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. qua thùc tiÔn chøng tá lµ ngêi u tó.. §éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi chÝnh lµ niÒm tin.

Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ häc tËp vÒ §¶ng t«i nhËn thÊy r»ng chØ cã §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ lùc lîng duy nhÊt l·nh ®¹o nh©n d©n ViÖt Nam giµnh th¾ng lîi. Kh«ng ngõng häc tËp. Tham gia x©y dùng b¶o vÖ ®êng lèi. c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë. chñ tr¬ng. øng cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng. trõ quyÒn biÓu quyÕt. trung thùc víi §¶ng. 4. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng cña §¶ng. chÝnh s¸ch cña §¶ng. ®êng lèi. chÊt vÊn vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn ë mäi cÊp trong ph¹m vi tæ chøc. 4. ph¸p luËt cña Nhµ níc. §iÒu lÖ §¶ng. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. thêng xuyÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh. côc bé. 2. gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. 28 . tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùuc hiÖn ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng. quan liªu. phÈm chÊt chÝnh trÞ. øng cö. Tr×nh bµy ý kiÕn khi tæ chøc ®¶ng nhËn xÐt. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n. T«i tha thiÕt vµ mong muèn ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng ®Ó gãp søc nhá bÐ cña m×nh cho sù nghiÖp chung cña d©n téc vµ x©y dùng §¶ng ta ngµy cµng trong s¹ch. ph¸p luËt cña Nhµ níc. T¹i §iÒu 3 §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy ®Þnh quyÒn cña ®¶ng viªn nh sau: 1. c¬ héi. tham nhòng. phôc tõng tuyÖt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. 3. chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng. kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm vµ yªu cÇu ®îc tr¶ lêi. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. quyÕt ®Þnh c«ng t¸c hoÆc thi hµnh kû luËt ®èi víi m×nh. n¨ng lùc c«ng t¸c. rÌn luyÖn. phôc tõng kû luËt. §¶ng viªn dù bÞ cã c¸c quyÒn trªn ®©y. Trong thêi ®¹i ngµy nay. tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. b¸o c¸o. ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt. §îc th«ng tin vµ th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò vÒ C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. biÓu quyÕt c«ng viÖc cña §¶ng. cã lèi sèng lµnh m¹nh. 2. 3. ®Ò cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o c¸c cÊp cña §¶ng theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng. sinh ho¹t ®¶ng vµ ®ãng ®¶ng phÝ ®óng quy ®Þnh. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. Phª b×nh. lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn. víi môc tiªu vµ lý tëng cao ®Ñp mµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· lùa chän vµ x©y dùng.

Hµ Néi. Chi uû.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng v÷ng m¹nh ®¸p øng yªu cÇu cña thêi ®¹i míi. §¶ng uû gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng. B¸c cïng toµn thÓ nh©n d©n ®· lùa chän. ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2008 NguyÔn ThÞ l©m h¶i 29 . TuyÖt ®èi trung thµnh víi §¶ng. Mong r»ng. nguyÖn ®i theo con ®êng mµ §¶ng. víi lý tëng c¸ch m¹ng./.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->