P. 1
Bai Thu Hoach DangDanh Cho Lop Dang Vien Moi

Bai Thu Hoach DangDanh Cho Lop Dang Vien Moi

|Views: 883|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Hoài Anh

More info:

Published by: Nguyễn Hoài Anh on Aug 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2011

pdf

text

original

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

C©u hái: §ång chÝ h·y ph©n tÝch, lµm râ t tëng Hå ChÝ Minh lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam Tr¶ lêi: §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy t«i xin ®îc phÐp ®Ò cËp ®Õn mét sè ®iÓm c¬ b¶n sau: Tríc hÕt ph¶i kh¼ng ®Þnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®ã lµ s¶n phÈm sµng läc nghiªm kh¾c cña lÞch sö ®Êu tranh d©n téc vµ ®Êu tranh giai cÊp ë ViÖt Nam díi ¸nh s¸ng cña thêi ®¹i míi; Lµ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh; Phong trµo c«ng nh©n vµ Phong trµo yªu níc ë níc ta trong nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX. T¹i §¹i héi VII n¨m 1991 ®· chØ râ: "§¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng..." (TrÝch: C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi). §©y lµ kÕt luËn rót ra tõ kÕt qu¶ tæng kÕt s©u s¾c thùc tiÔn lÞch sö cña §¶ng ta vµ c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ khi thµnh lËp §¶ng; Lµ sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o häc thuyÕt M¸c-Lªnin vÒ sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ë mét níc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn vµ cã truyÒn thèng yªu níc tõ ngµn n¨m. Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam §¶ng ta ®· vËn dông nh÷ng néi dung cña t tëng Hå ChÝ Minh vµo thùc tiÔn c¸ch m¹ng cña níc ta. Còng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII kh¼ng ®Þnh "Cïng víi chñ nghÜa M¸c-Lªnin, §¶ng nªu cao t tëng Hå ChÝ Minh". ThËt vËy, "T tëng Hå ChÝ Minh lµ mét hÖ thèng quan ®iÓm toµn diÖn vµ s©u s¾c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña níc ta, kÕ thõa vµ ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i". "T tëng Hå ChÝ Minh soi ®êng cho cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n ta giµnh th¾ng lîi, lµ tµi s¶n tinh thÇn to lín cña §¶ng vµ d©n téc ta". Kh¼ng ®Þnh chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÉn cßn nguyªn gi¸ trÞ. Khi vËn dông mét quan ®iÓm lý luËn cô thÓ cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh ph¶i n¾m ch¾c bèi c¶nh ra ®êi, ph¹m vi nhiÖm vô mµ nguyªn lý ®ã ph¶i gi¶i quyÕt. Kh«ng thÓ chØ dùa vµo mét c©u nãi, mét luËn ®iÓm t tëng cña C.M¸c, Ph.¡ngghen, V.I.Lªnin hay Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong khi kh«ng râ bèi c¶nh ra ®êi cña nã l¹i bª nguyªn xi vµo t×nh h×nh thùc tiÔn bëi nh÷ng 1

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng
c©u nãi, bµi viÕt cña c¸c nhµ kinh ®iÓn lu«n g¾n liÒn víi hoµn c¶nh thùc tiÔn cña nã. CÇn n¾m ch¾c ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh thùc tiÔn cña níc ta cÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng yªu cÇu vµ nhiÖm vô thùc tiÔn cÇn gi¶i quyÕt. §Èy m¹nh nghiªn cøu lý luËn, tæng kÕt thùc tiÔn ®Êt níc, tham kh¶o cã chän läc tõ ®ã kh¸i qu¸t thµnh nh÷ng bµi häc cho c¸ch m¹ng níc ta trong tõng giai ®o¹n, tõng thêi kú. ViÖc vËn dông chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh trong ®iÒu kiÖn thùc tiÔn níc ta hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò ®îc §¶ng ta hÕt søc quan t©m coi ®ã lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu. Sù nghiÖp ®æi míi ë níc ta hiÖn nay ®ang ®i vµo chiÒu s©u, nhiÒu vÊn ®Ò míi nh kinh tÕ thÞ trêng, kinh tÕ tri thøc, nhµ níc ph¸p quyÒn, héi nhËp... ®Òu lµ nh÷ng vÊn ®Ò rÊt míi cÇn ®îc nghiªn cøu, gi¶i ®¸p vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. Muèn vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh cÇn ph¶i n¾m v÷ng hÖ thèng c¸c quan ®iÓm vµ môc tiªu yªu cÇu cña tõng giai ®o¹n... chØ cã vËy chóng ta míi cã thÓ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh mét c¸ch ®óng ®¾n vµ khoa häc. B¶o vÖ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh tríc hÕt ph¶i b¶o vÖ c¸c nguyªn lý lý luËn cña nã; lµ b¶o vÖ tÝnh hÖ thèng, toµn vÑn cña nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n ®ã. CÇn ®Êu tranh víi nh÷ng luËn ®iÓm phñ nhËn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh. §ång thêi ph¶i tiÕp tôc ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh trong ®iÒu kiÖn míi, ®a nh÷ng t tëng, quan ®iÓm ®ã vµo thùc tÕ cuéc sèng, ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc, thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu "d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh". §ã chÝnh lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó b¶o vÖ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh. Kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng t tëng c¬ héi, xÐt l¹i vµ b¶o thñ, gi¸o ®iÒu. §Êu tranh chèng chiÕn lîc "diÔn biÕn hßa b×nh" trªn lÜnh vùc t tëng - v¨n hãa víi nh÷ng ho¹t ®éng phñ nhËn chñ ngh·i M¸c - Lªnin, xuyªn t¹c, b«i ®en nh÷ng thµnh qu¶ cña chñ nghÜa x· héi vµ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. §Êu tranh víi c¸c hµnh ®éng xuyªn t¹c, ®èi lËp víi t tëng Hå ChÝ Minh... §©y lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuÈn bÞ c«ng phu, gian khæ víi nh÷ng bíc ®i phï hîp thÓ hiÖn n¨ng lùc tæ chøc tµi t×nh cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc; Lµ sù th¾ng thÕ cña t tëng v« s¶n ®èi víi ®êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp t s¶n. Trong cuéc ®Êu tranh t tëng nµy h¬n ai hÕt ®¶ng viªn ph¶i lµ ngêi ®i 2

nhÊt lµ trong nh÷ng bíc ngoÆt lÞch sö ph¶i ®¬ng ®Çu víi mäi thö th¸ch dï hiÓm nghÌo tëng kh«ng thÓ vît qua §¶ng ®· kÞp thêi cã nh÷ng quyÕt s¸ch s¸ng suèt ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña thùc tiÔn nhng díi sù l·nh ®¹o tµi t×nh s¸ng suèt cña §¶ng ®· ®a con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. ThÓ hiÖn trªn con ®êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Tinh thÇn ®éc lËp tù chñ. HÖ thèng quan ®iÓm lý luËn vÒ c«ng cuéc ®æi míi. ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®îc ®Èy m¹nh. ®iÒu tríc hÕt vµ chñ yÕu lµ ®¶ng viªn ph¶i cã lËp trêng t tëng v÷ng vµng. Níc ta ®· cã sù thay ®æi c¬ b¶n vµ toµn diÖn nh: §Êt níc ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi. Søc m¹nh tæng hîp cña quèc gia ®· t¨ng lªn nhiÒu. ®êng lèi. NhËn thøc vÒ chñ nghÜa x· héi vµ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ngµy cµng s¸ng tá h¬n. toµn qu©n. §¹i héi X ®· kh¼ng ®Þnh: "Hai m¬i n¨m qua víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn §¶ng. b¶o vÖ sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Kinh tÕ t¨ng trëng kh¸ nhanh. toµn d©n. c«ng cuéc ®æi míi ë níc ta ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu to lín vµ cã ý nghÜa lÞch sö". vËn dông s¸ng t¹o vµ vÊn ®Ò ®oµn kÕt.x· héi æn ®Þnh. kh«ng m¬ hå. ®êng lèi ®óng ®¾n. Kiªn ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vµ quan ®iÓm cã tÝnh nguyªn t¾c cña §¶ng. C©u 2: Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña x· héi x· héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta x©y dùng theo tinh thÇn nghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng? Tr¶ lêi: Sù l·nh ®¹o cña §¶ng tõ khi míi ra ®êi cho dï cßn non trÎ qua c¸c kú §¹i héi nhng vÉn gi÷ v÷ng ®îc nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ã lµ gi÷ v÷ng C¬ng lÜnh. ChÝnh trÞ . §iÒu lÖ §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. kiªn quyÕt b¶o vÖ nÒn t¶ng t tëng. VÞ thÕ níc ta trªn trêng quèc tÕ kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. HÖ thèng chÝnh trÞ vµ khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc ®îc t¨ng cêng. t¹o thÕ vµ lùc míi cho ®Êt níc tiÕp tôc ®i lªn víi nhiÒu triÓn väng tèt ®Ñp. sù nghiÖp CNH . vÒ x· héi x· héi chñ nghÜa vµ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam 3 .NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®Çu.H§H ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng. §êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. kiªn ®Þnh môc tiªu lý tëng c¸ch m¹ng. ph¶i nãi vµ lµm theo nghÞ quyÕt. dao ®éng. b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng. Muèn vËy. Quèc phßng . thùc hiÖn ®óng C¬ng lÜnh.an ninh ®îc gi÷ v÷ng. t¹o sù thèng nhÊt trong toµn §¶ng lu«n ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua c¸c cuéc Héi nghÞ Ban chÊp hµnh TW./.

c«ng b»ng. §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc lµ ®êng lèi chiÕn lîc. níc m¹nh. v¨n minh". nguyÖn väng vµ s¸ng kiÕn cña nh©n d©n vµ nguån gèc h×nh thµnh ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng. dòng c¶m phÊn ®Êu. d©n chñ. §¶ng ta lu«n quan t©m ®Õn x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc. Còng do nh©n d©n hëng øng ®êng lèi ®æi míi. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi VI. t¨ng cêng mèi quan hÖ gi÷a §¶ng vµ nh©n d©n. nhÊn m¹nh quan ®iÓm: C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña d©n. TiÕp tôc ®êng lèi ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c kú §¹i héi tríc. HiÖn nay. níc m¹nh. §iÓm t¬ng ®ång ngµy nay tæng qu¸t h¬n.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®· h×nh thµnh trªn nh÷ng ®Æc trng chñ yÕu cña x· héi mµ chóng ta ®ang x©y dùng lµ: .H§H ®Êt níc. Qu¸n triÖt t tëng "LÊy d©n lµm gèc". §©y thùc sù lµ mét quan ®iÓm rÊt míi. lµ nguån søc m¹nh. v¨n minh. lµ ®éng lùc chñ yÕu cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. §¹i héi X chØ râ: . ngµy 27/3/1990 Héi nghÞ TW 8 ®· ra NghÞ quyÕt 8B vÒ ®æi míi c«ng t¸c quÇn chóng cña §¶ng. dÔ ®¹t ®îc sù nhÊt trÝ h¬n c¶ víi ®ång bµo ë trong níc vµ ®ång bµo ta ®Þnh c ë níc ngoµi. bíc vµo thêi kú ®Èy m¹nh CNH . v¨n minh lµm ®iÓm t¬ng ®ång ®Ó g¾n bã víi ®ång bµo c¸c d©n téc. do d©n. vÒ vÊn ®Ò d©n téc trong thêi kú míi. nhËn thøc cña §¶ng ta vÒ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc cã nh÷ng ph¸t triÓn míi. ®Õn ®¹i héi VIII kh¼ng ®Þnh: "ChÝnh nh÷ng ý kiÕn. §¹i héi X ®· nhÊn m¹nh vÊn ®Ò ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc. v× d©n giµu. §¶ng x¸c ®Þnh ®iÓm t¬ng ®ång lµ "Gi÷ v÷ng ®éc lËp thèng nhÊt cña Tæ quèc. vît qua bao khã kh¨n.X· héi d©n giµu. xem ®ã lµ mét trong bèn thµnh tè cña chñ ®Ò §¹i héi. x· héi c«ng b»ng. thµnh qu¶ cña qu¸ tr×nh ®æi míi t duy lý luËn cña §¶ng ta: thay thuËt ng÷ "®¹i ®oµn kÕt toµn d©n" b»ng thuËt ng÷ "®¹i ®oµn kÕt b»ng d©n téc" víi néi dung ®Çy ®ñ h¬n. v× d©n giµu. Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay. c¸c t«n gi¸o. d©n chñ. thèng nhÊt cña Tæ quèc. x· héi c«ng b»ng. d©n chñ. ®Æc biÖt tõ §¹i héi VI ®Õn nay. 4 . T duy míi vÒ vai trß cña nh©n d©n. "x©y dùng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n lao ®éng". thñ th¸ch mµ c«ng cuéc ®æi míi ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu h«m nay". v× d©n. toµn diÖn h¬n. níc m¹nh. c¸c tÇng líp nh©n d©n ë trong vµ ngoµi níc.LÊy môc tiªu gi÷ v÷ng ®éc lËp.

tÝnh tù qu¶n vµ n¨ng lùc lµm chñ cña nh©n d©n trong ®êi sèng v¨n hãa.§Ò cao truyÒn thèng nh©n nghÜa. lµnh m¹nh. h¹nh phóc. bÊt c«ng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng . ph©n biÖt ®èi xö vÒ qu¸ khø. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. cã cuéc sèng Êm no. . khoan dung. chø kh«ng ph¶i do ý muèn chñ quan ¸p ®Æt. tiªu biÓu. nãi nh©n d©n lµm chñ cã lîi h¬n cho ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n. §©y chÝnh lµ nÐt míi tiÕn bé h¬n so víi C¬ng lÜnh 1991. thµnh phÇn giai cÊp. hiÖu qu¶ cña phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa" m«i trêng v¨n hãa tèt ®Ñp. C«ng h÷u hay kh«ng sÏ do tr×nh ®é ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt quy ®Þnh. tin cËy lÉn nhau v× sù æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ ®ång thuËn x· héi. . . ®Þnh kiÕn.Xãa bá mÆc c¶m. v× nh©n d©n. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. H¬n n÷a. t¹o ra nh÷ng t¸c phÈm cã gi¸ trÞ cao vÒ t tëng vµ nghÖ thuËt. . do nh©n d©n. chiÕm ®¹i bé phËn d©n c.T«n träng nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau kh«ng tr¸i víi lîi Ých cña d©n téc. chó träng c«ng tr×nh v¨n hãa lín.Do nh©n d©n lµm chñ (C¬ng lÜnh 1991 nãi: Do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ). §a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng cña phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa". ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc. x©y dùng tinh thÇn cëi më. Ph¸t huy tiÒm n¨ng khuyÕn khÝch s¸ng t¹o v¨n häc.Cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. §¹i héi X x¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc ®ã lµ: "Ph¸t huy tinh thÇn tù nguyÖn. Nãi nh©n d©n lµ phï hîp víi môc tiªu x©y dùng Nhµ níc ta lµ cña nh©n d©n. X©y dùng vµ n©ng cÊp ®ång bé hÖ thèng thiÕt chÕ v¨n hãa.Con ngêi ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc. ®©y lµ ®éng lùc lín nhÊt. phong phó cho mçi ngêi vµ c¶ céng ®ång. vÊn ®Ò së h÷u lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn phøc t¹p. ®ång thêi còng lµ nguyªn nh©n cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh t¹o nªn tÝnh bÒn v÷ng vµ chÊt lîng. . Thùc chÊt nh©n d©n ë ®©y lµ nh©n d©n lao ®éng. . nghÖ thuËt. Ph¸t huy tinh thÇn tù nguyÖn. tÝnh tù qu¶n vµ n¨ng lùc lµm chñ cña nh©n d©n trong ®êi sèng v¨n hãa. ph¸t triÓn toµn diÖn.Cã nÒn v¨n hãa tiªn tiÕn. ViÖc bá ®o¹n: "con ngêi tho¸t khái bãc lét" xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ b¶n chÊt chÕ ®é chóng ta x©y dùng kh«ng 5 . ViÖc bá côm tõ: "dùa trªn sù c«ng h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt" xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ë níc ta tån t¹i 3 chÕ ®é së h÷u c¬ b¶n vµ nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau. tù do.

§¶ng ta ®Æt vÊn ®Ò ph¶i x©y dùng sù ®ång thuËn x· héi. nhµ níc t s¶n. C©u 3: Tr×nh bµy quan ®iÓm. ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ . §¹i ®oµn kÕt lµ sù nghiÖp cña toµn d©n téc. . trong qu¸ tr×nh l·nh 6 . t¹o c¸c ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi cho c«ng cuéc ®æi míi. v× nh©n d©n díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n. chñ tr¬ng vµ gi¶i ph¸p cña §¹i héi X vÒ thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi ngay trong tõng bíc vµ tõng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn. quyÒn lùc nhµ níc lµ thèng nhÊt. §¹i héi X ®· x¸c ®Þnh: NhiÖm vô cña c«ng t¸c ®èi ngo¹i lµ gi÷ v÷ng m«i trêng hßa b×nh. . do nh©n d©n. phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan trong viÖc thùc hiÖn quyÒn lËp ph¸p. Nhµ níc ph¸t huy vai trß to lín trong viÖc thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt d©n téc kh«ng chØ b»ng viÖc thÓ chÕ hãa ®êng lèi.H§H ®Êt níc. ®oµn kÕt. c«ng t©m.Cã nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n. ®éc lËp d©n téc.thiÕt kÕ.Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n d©n c¸c níc trªn thÕ giíi. cã sù ph©n c«ng. Nhµ níc ph¸p quyÒn kh«ng ph¶i lµ mét kiÓu nhµ níc riªng g¾n liÒn víi mét giai cÊp nh nhµ níc chñ n«.C¸c d©n téc trong céng ®ång ViÖt Nam b×nh ®¼ng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ph¶i chÕ ®é bãc lét nhng hiÖn tîng bãc lét th× vÉn cßn trong thêi kú qu¸ ®é. Liªn hÖ tr¸ch nhiÖm b¶n th©n ? Tr¶ lêi: TiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi lµ thÓ hiÖn b¶n chÊt x· héi chñ nghÜa cña chÕ ®é ta.x· héi. §¹i héi X cña §¶ng chØ râ: "X©y dùng c¬ chÕ vËn hµnh cña nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa./. th«ng qua bé m¸y c«ng quyÒn trong s¹ch. b¶o ®¶m nguyªn t¾c tÊt c¶ quyÒn lùc nhµ níc ®Òu thuéc vÒ nh©n d©n. do tr×nh ®é s¶n xuÊt quy ®Þnh vµ cßn cã ý nghÜa thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. nhµ níc phong kiÕn. . CNH . tËn tôy. ph¸p luËt ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶. mét tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nhµ níc vÒ ph¬ng diÖn tæ chøc . ph¸p luËt mµ cßn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch. t¬ng trî vµ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé. §Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña toµn d©n. lµ c«ng viÖc cña mçi ngêi d©n. x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ®ång thêi gãp phÇn tÝch cùc vµo cuéc ®Êu tranh chung cña nh©n d©n thÕ giíi v× hßa b×nh. So víi C¬ng lÜnh 1991 ®Æc trng nµy ®îc bæ sung thªm tõ t¬ng trî. hÕt lßng phôc vô nh©n d©n. hµnh ph¸p vµ t ph¸p". Qu¸n triÖt t tëng "lÊy d©n lµm gèc". d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. nhµ níc x· héi chñ nghÜa mµ lµ mét h×nh thøc tæ chøc nhµ níc. chñ tr¬ng cña §¶ng thµnh chÝnh s¸ch. ho¹t ®éng trong ®ã cã sù ph©n c«ng vµ tæ chøc quyÒn lùc ®Ó b¶o ®¶m HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt gi÷ ®Þa vÞ tèi cao.

thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch xãa ®ãi gi¶m nghÌo. x©y dùng. hëng thô c¸c dÞch vô x· héi c¬ b¶n. võa lµ ®éng lùc cña c¸ch m¹ng. T¹o ®iÒu kiÖn vµ c¬ héi tiÕp cËn b×nh ®¼ng c¸c nguån lùc ph¸t triÓn. ®éng lùc chñ yÕu vµ lµ nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh b¶o ®¶m th¾ng lîi bÒn v÷ng cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Quan ®iÓm ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc cña §¹i héi X ®îc thÓ hiÖn qua c¸c néi dung sau: Mét lµ. díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. lÊy ®êng lèi chiÕn lîc cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. thùc hiÖn d©n chñ vµ ph¸t huy chñ nghÜa yªu níc lµ nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc. v¨n hãa . v¬n lªn tho¸t ®ãi nghÌo v÷ng ch¾c ë c¸c vïng nghÌo vµ c¸c bé phËn d©n c nghÌo. Trong 5 n¨m tíi §¶ng ta chñ tr¬ng tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc nh sau: Mét lµ. 7 . Hai lµ. ch¨m sãc søc kháe. û l¹i. thèng nhÊt quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng d©n". cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ mµ h¹t nh©n l·nh ®¹o lµ c¸c tæ chøc ®¶ng ®îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p. h×nh thøc trong ®ã c¸c chñ tr¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch. b¶o hiÓm y tÕ. ®¹i ®oµn kÕt lµ sù nghiÖp cña toµn d©n téc. vÊn ®Ò ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc b¾t ®Çu tõ sù ®Æt ®óng vÞ trÝ cña yÕu tè lîi Ých. Ba lµ.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam §¶ng ta lu«n lu«n x¸c ®Þnh ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc lµ nguån lùc chñ yÕu ®Ó ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc.. b×nh ®¼ng cho mäi ngêi d©n vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. tiÕn tíi b¶o hiÓm y tÕ toµn d©n.. Hai lµ. Chñ nghÜa yªu níc lu«n lu«n lµ ®éng lùc lín nhÊt cña d©n téc ta trong qu¸ tr×nh lÞch sö. Kh¾c phôc t tëng bao cÊp. Bèn lµ. X©y dùng hÖ thèng an ninh x· héi ®a d¹ng. hoµn chØnh hÖ thèng chÝnh s¸ch b¶o ®¶m dÞch vô c«ng céng thiÕt yÕu. ph¸t triÓn m¹nh hÖ thèng b¶o hiÓm x· héi. lµ nguån søc m¹nh.th«ng tin. thÓ dôc thÓ thao. ph¸p luËt cña Nhµ níc cã ý ngh·i quan träng hµng ®Çu. t¹o viÖc lµm. khuyÕn khÝch mäi ngêi lµm giµu theo luËt ph¸p. D©n chñ võa lµ môc tiªu. x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. theo quan ®iÓm ®îc x¸c ®Þnh tõ NghÞ quyÕt Trung ¬ng 8B khãa VI lµ: "§éng lùc thóc ®Èy phong trµo quÇn chóng lµ ®¸p øng lîi Ých thiÕt thùc cña nh©n d©n vµ kÕt hîp hµi hßa c¸c lîi Ých. ®¹i ®oµn kÕt d©n téc trªn nÒn t¶ng liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ ®éi gò trÝ thøc.

y tÕ dù phßng. X©y dùng gia ®×nh Êm no. ph¸t triÓn hµi hßa vÒ thÓ chÊt. ngêi hëng chÝnh s¸ch x· héi. Thóc ®Èy phong trµo toµn x· héi ch¨m sãc. d©n téc vµ hiÖn ®¹i.. b¶o vÖ trÎ em. chÝnh s¸ch ph©n phèi thu nhËp. h¹nh phóc thËt sù lµ tæ Êm cña mçi ngêi. x©y dùng chiÕn lîc quèc gia vÒ n©ng cao søc kháe. nu«i dìng vµ gi¸o dôc nh©n c¸ch con ngêi. tiÕn bé. trÝ tuÖ vµ ®¹o ®øc. gi¸o dôc. híng tíi xuÊt khÈu lao ®éng tr×nh ®é cao. kÕt hîp tèt thÓ thao phong trµo vµ thÓ thao thµnh tÝch cao. ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng. t¨ng tuæi thä vµ c¶i thiÖn chÊt lîng gièng nßi. TiÕp tôc ®æi míi chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng. uèng níc nhí nguån ®èi víi c¸c l·o thµnh c¸ch m¹ng. Ba lµ. Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô y tÕ c«ng nghÖ cao ngoµi c«ng lËp. hiÖn ®¹i hãa. b×nh ®¼ng. ch÷a bÖnh.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng §a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh cøu trî x· héi. b¶o ®¶m cho søc kháe mäi ngêi d©n ®îc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ. VËn ®éng toµn d©n tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. kiªn tr× vµ cã hiÖu qu¶. n©ng cao chÊt lîng d©n sè. t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ em ®îc sèng trong m«i trêng an toµn. nh÷ng ngêi cã c«ng víi níc. Phßng chèng HIV/AIDS b»ng c¸c biÖn ph¸p m¹nh mÏ. Bèn lµ. 8 . Nhµ níc tiÕp tôc t¨ng ®Çu t ®Ó n©ng cÊp c¸c c¬ së y tÕ. lµ m«i trêng quan träng h×nh thµnh. ph¸t triÓn hÖ thèng y tÕ c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶. Ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh ViÖt Nam thÝch øng víi nh÷ng ®ßi hái cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa. b¶o tån vµ ph¸t huy v¨n hãa truyÒn thèng tèt ®Ñp. thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh. t¹o viÖc lµm. lµnh m¹nh. chó träng c¸c chÝnh s¸ch. alf tees bµo lµnh m¹nh cña x· héi. t¹o nguån nh©n lùc phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. x©y dùng vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch trî cÊp vµ b¶o hiÓm y tÕ cho ngêi hëng chÝnh s¸ch x· héi vµ ngêi nghÌo trong kh¸m. S¸u lµ. gi¶m nhanh tû lÖ trÎ em suy dinh dìng. u ®·i x· héi. Gi¶m tèc ®é t¨ng d©n sè. TiÕp tôc duy tr× kÕ ho¹ch gi¶m sinh vµ gi÷ møc sinh thay thÕ b¶o ®¶m quy m« vµ c¬ cÊu d©n sè hîp lý. Ph¸t triÓn m¹nh thÓ dôc thÓ thao. N¨m lµ. tÇm vãc con ngêi ViÖt Nam. T¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc trong lÜnh vùc y tÕ..

®æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ c«ng lËp vµ huy ®éng m¹nh mÏ mäi nguån lùc cña x· héi. Thóc ®Èy c¸c c¬ së c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp vÒ dÞch vô c«ng céng ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ chÊt lîng x©y dùng c¸c c¬ së dÞch vô ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn trong khu vùc. do vËy mçi ngêi d©n cÇn ph¶i häc tËp. Ph¸t triÓn vÒ quy m« g¾n víi chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c¸c dÞch vô c«ng céng. quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng. chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña 9 . sím ®a ®Êt níc ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. ®êng lèi cña §¶ng. Trong "V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc" NguyÔn §×nh ChiÓu cã viÕt "Chë bao nhiªu ®¹o thuyÒn kh«ng kh¼m. mét ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trªn tinh thÇn ®æi míi. chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i t«i c tró thiÕt thùc ®a NghÞ quyÕt §¹i héi X vµo cuéc sèng. qu¸n triÖt s©u s¾c ®êng lèi. gi¶i ph¸p do §¹i héi X nªu ra ®Ó tõ ®ã n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ. quan ®iÓm. ®ãng gãp vµo viÖc thÓ chÕ hãa vµ x©y dùng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng. chi kh«ng minh b¹ch vµ sai quy ®Þnh. ®©m mÊy th»ng gian bót ch¼ng tµ" lµ mét nhµ b¸o trong lÜnh vùc truyÒn th«ng viÖc ®a th«ng tin chÝnh thèng. B¶y lµ. *** Liªn hÖ b¶n th©n: §¹i héi X cña §¶ng ®· ®a ra nh÷ng ®Þnh híng lín vµ thÓ hiÖn quyÕt t©m cña toµn §¶ng. Víi b¶n th©n t«i lµ mét nhµ b¸o. kh«ng n¬i n¬ng tùa. tuyªn truyÒn chñ tr¬ng. ngêi tµn tËt. cã ý kiÕn kÞp thêi gióp tæ chøc ®¶ng kh¾c phôc khã kh¨n. nh×n th¼ng vµo sù thËt nhËn thÊy cÇn tham gia tÝch cùc c¸c sinh ho¹t chÝnh trÞ. c¸c chØ tiªu. toµn d©n ta tiÕp tôc c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn. cã l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. toµn qu©n. ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ ph¬ng thøc cung øng c¸c dÞch vô c«ng céng. b¶o ®¶m ngêi lµm dÞch vô cã chÕ ®é thu nhËp hîp lý.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ch¨m sãc ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ngêi giµ. chÊm døt c¸c kho¶n thu. x¸c ®Þnh lßng tin vµ ý chÝ phÊn ®Êu t¹o sù ®ång thuËn cao trong toµn x· héi. nhiÖm vô. Gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc da cam. nhÊt lµ nh÷ng ngêi giµ c« ®¬n. n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc. ®ång thêi tÝch cùc tham dù c¸c buæi sinh ho¹t gãp ý x©y dùng §¶ng. kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña c¸c cÊp ñy c¬ quan. g¾n bã víi quÇn chóng lao ®éng ®Ó tæ chøc ®¶ng n¬i m×nh sinh ho¹t thùc sù trong s¹ch vµ v÷ng m¹nh trë thµnh chç dùa tin cËy cña nh©n d©n. lang thang. trÎ må c«i. C«ng khai møc phÝ t¹i c¸c c¬ së c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp.

c¸i ®óng. ®Æc biÖt lµ NGhÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø t cña Ban ChÊp hµnh TW khãa VIII vÒ kinh Õ ®èi ngo¹i ®· nhÊn m¹nh: "Chñ ®éng chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ c¸n bé.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Nhµ níc. ra søc rÌn luyÖn vÒ chÝnh trÞ. luËt ph¸p vµ nhÊt lµ vÒ nh÷ng s¶n phÈm mµ chóng ta cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Ó héi nhËp thÞ trêng 10 . §¹i héi VIII. thï ®Þch lµm c¶n trë c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc. H¬n n÷a. vËn ®éng ngêi th©n. trong ®ã cã chiÕn tranh kÐo dµi vµ côc diÖn ®èi ®Çu hai cùc trªn thÕ giíi. Trong "Lêi kªu gäi Liªn Hîp quèc" th¸ng 12/1946. b¶o vÖ chÝnh quyÒn nh©n d©n. TÝch cùc lao ®éng s¸ng t¹o víi ý chÝ v¬n lªn ®ãng gãp thËt nhiÒu c«ng søc. b¶o vÖ chñ nghÜa M¸c-Lªnin. c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ t nh©n níc ngoµi trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng. b¶n th©n cÇn kh«ng ngõng trau dåi lý tëng c¸ch m¹ng. Tuy nhiªn. Kiªn quyÕt ph¶n b¸c c¸c quan ®iÓm t tëng sai tr¸i.. hîp t¸c trong khu«n khæ cña SEV tõ n¨m 1978. cïng cã lîi". lèi sèng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n. Tõ §¹i héi VI. cÇn ®Êu tranh chèng nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc nh cöa quyÒn. Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng tham gia c¸c thÓ chÕ kinh tÕ quèc tÕ. ®ång thêi lµ ngêi tuyªn truyÒn. côc bé. §Õn ®¹i héi VII cña §¶ng chñ tr¬ng: "Më réng. trÝ tuÖ cho sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc. chñ tr¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch. c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. cïng cã lîi". ®¹o ®øc. b×nh ®¼ng. níc ta bÞ bao v©y cÊm vËn nhiÒu n¨m. khi tiÕn hµnh ®æi míi toµn diÖn ®Êt níc.. mét c«ng d©n g¬ng mÉu vÒ mäi mÆt. t tëng Hå ChÝ Minh... tranh thñ më mang quan hÖ kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt víi c¸c níc thÕ giíi thø ba. chñ quyÒn. l·ng phÝ. ®a d¹ng hãa quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i trªn nguyªn t¾c gi÷ v÷ng ®éc lËp. do nhiÒu nguyªn nh©n.. tham nh÷ng. cã tham gia liªn kÕt. §¶ng ta chñ tr¬ng "tham gia sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. ngêi cïng c¬ quan. gi¸o dôc. nhËn thøc râ cÇn cã th¸i ®é ñng hé c¸i tèt. b¶o vÖ §¶ng. nghiÖp vô ®Ó thùc sù trë thµnh mét nhµ b¸o giái. cïng n¬i c tró vµ b¹n bÌ nhËn thøc ®Çy ®ñ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn tèt ®êng lèi. C©u 4: Ph©n tÝch tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ c¬ héi th¸ch thøc cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay ? Tr¶ lêi: Ngay sau khi thµnh lËp níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nªu râ: "§èi víi c¸c níc d©n chñ níc ViÖt Nam s½n sµng thùc thi chÝnh s¸ch më cöa vµ hîp t¸c trong mäi lÜnh vùc". nh÷ng nh©n tè ®iÓn h×nh tiªn tiÕn./. ph¸p luËt cña Nhµ níc ®ã chÝnh lµ viÖc lµm cã ý nghÜa nhÊt thùc hiÖn thµnh c«ng NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng. quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ cña níc ta chñ yÕu víi c¸c níc x· héi chñ nghÜa.

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng ®Æt cho nh©n d©n ta nhiÒu th¸ch thøc vµ cã nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi. Cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó chñ ®éng thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong khu«n khæ AFTA". gia nhËp APEC vµ WTO. hÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. më cöa thÞ trêng. th¸o gì nh÷ng trãi buéc vµ c¶n trë ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng khu vùc vµ thÞ trêng quèc tÕ. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ më réng thÞ trêng xuÊt khÈu hµng h¸o vµ dÞch vô. tù v¬n lªn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. thu hót nguån vèn bªn ngoµi. Cã thÓ thÊy r»ng. sau 20 n¨m ®æi míi.. Sù chi phèi qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa cña c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn mang l¹i nhiÒu th¸ch thøc. Qua héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ c¸c doanh nghiÖp trong níc buéc ph¶i tham gia cuéc c¹nh tranh quèc tÕ gay g¾t ngay trong thÞ trêng trong níc. tiÕp nhËn nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý s¶n xuÊt.th¬ng m¹i . hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cao.. vÒ ®iÒu hµnh c¸c mÆt cña ®êi sèng x· héi. §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh râ chñ tr¬ng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc. TiÕn hµnh khÈn tr¬ng v÷ng ch¾c viÖc ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i víi Mü. kinh doanh.tµi chÝnh gi÷a níc ta víi c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn nhanh. trong ®ã cã níc ta. 11 . thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt quèc tÕ ®a ph¬ng. x©y dùng nÒn kinh tÕ cã chÊt lîng. VÒ c¬ héi vµ th¸ch thøc trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: Héi nhËp kinh tÕ kh«ng ®¬n gi¶n lµ lËp quan hÖ th¬ng m¹i víi mét sè níc hoÆc thµnh viªn cña mét thÓ chÕ kinh tÕ quèc tÕ. ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ . ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. *.. g©y søc Ðp më cöa thÞ trêng hµng hãa vµ dÞch vô. ®ång thêi t¹o nªn nh÷ng rµo c¶n ®Ó b¶o hé s¶n xuÊt trong níc hä. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cÇn ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ trong níc theo híng hiÖn ®¹i. C¸c níc ph¸t triÓn giµnh nhiÒu lîi thÕ trong c¹nh tranh. tõ nhËn thøc ®óng ®¾n tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ nh÷ng vÊn ®Ò cña toµn cÇu hãa. §¹i héi IX cña §¶ng ®a ra chñ tr¬ng "chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc". Sau §¹i héi IX. gi¶i phãng mäi søc s¶n xuÊt. thua thiÖt cho c¸c níc kÐm ph¸t triÓn. song ph¬ng nwocs ta ®· kü vµ chuÈn bÞ tèt ®iÒu kiÖn ®Ó sím gia nhËp Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). NghÞ quyÕt TW 9 khãa IX nhÊn m¹nh: "Chñ ®éng vµ khÈn tr¬ng h¬n trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. tõng bíc tù do hãa c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ..

më ra kû nguyªn ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi. ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. §©y lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña c¸c phong trµo c¸ch m¹ng liªn tôc diÔn ra trong 15 n¨m sau ngµy thµnh lËp §¶ng. víi khÝ thÕ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i cña quÇn chóng. ®· xo¸ bá chÕ ®é thuéc ®Þa nöa phong kiÕn ë níc ta. ®¸nh th¾ng chñ nghÜa thùc d©n cò vµ míi. §ã lµ th¾ng lîi cña sù nghiÖp ®æi míi vµ tõng bíc ®a ®Êt níc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. n¨ng lîng. tr«ng ®îi ûa l¹i vµo Nhµ níc. th¸ch thøc tõ trong níc. §Æc biÖt lµ phong trµo X« viÕt NghÖ TÜnh. §ã lµ th¾ng lîi cña c¸c cuéc kh¸ng chiÕn oanh liÖt ®Ó gi¶i phãng d©n téc. tõ cao trµo c¸ch m¹ng 1930 – 1931. nh khñng ho¶ng kinh tÕ. t¸c ®éng vµo kinh tÕ thÕ giíi trong ®ã cã níc ta. th¾ng lîi mµ nh©n d©n. víi mét nghÖ thuËt l·nh ®¹o vµ tæ chøc khëi nghÜa tµi t×nh. ¶nh hëng cña t duy cò. NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng vÒ chñ ®éng vµ tÝch cùc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: Tõ khi ra ®êi ®Õn nay. chiÕn tranh. b¶o vÖ Tæ quèc. xung ®ét côc bé. x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam vµ bèi c¶nh quèc tÕ míi.. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÜ ®¹i s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn ®· l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c.. KÕ thõa nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c khi cßn chiÕn tranh vµ trong nh÷ng n¨m ®Çu sau khi níc nhµ thèng nhÊt. m«i trêng. d©n téc ta ®¸nh ®æi b»ng c¶ x¬ng m¸u cña c¸c líp thÕ hÖ con L¹c ch¸u Hång. bao cÊp cßn nÆng nÒ. chÇn chõ. cuéc vËn ®éng d©n chñ 1936 – 1939 ®Õn phong trµo gi¶i phãng d©n téc 1939 – 1945. do tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cßn thÊp. §¶ng ®· ®Ò ra vµ l·nh ®¹o thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi. chÝnh trÞ. §ã lµ th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 vµ viÖc thµnh lËp Nhµ níc ViÖt Nam d©n chñ Céng hoµ. Nh ba cuéc tæng diÔn tËp. n¾m ch¾c thêi c¬ lÞch sö. §¶ng ta ®· l·nh ®¹o cuéc tæng khëi nghÜa C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng trän vÑn.. gãp phÇn quan träng vµo cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n thÕ giíi v× hoµ b×nh.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ g¾n liÒn víi nh÷ng biÕn ®éng cña t×nh h×nh thÕ giíi. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng gÆp nh÷ng khã kh¨n. tr¶i qua nhiÒu t×m tßi kh¶o nghiÖm s¸ng kiÕn cña nh©n d©n. ®a c¶ níc ®i lªn chñ nghÜa x· héi.. 12 . cã sù do dù. hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n thùc hiÖn thèng nhÊt Tæ quèc.

Héi nghÞ Ban thêng vô Trung ¬ng §¶ng 11/1945 víi b¶n chØ thÞ “Kh¸ng chiÕn kiÕn quèc”. sau gÇn 30 n¨m ho¹t ®éng ë níc ngoµi l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc vÒ níc cïng víi Trung ¬ng §¶ng trùc tiÕp l·nh ®¹o phong trµo gi¶i phãng d©n téc. c¸c Héi nghÞ Trung ¬ng. Hå ChÝ Minh ®· cïng Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng ®· chÌo l¸i con thuyÒn c¸ch m¹ng chiÕn th¾ng giÆc ®ãi. 1937 vµ 1939 ®· cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi vÒ chuyÓn híng h×nh thøc tæ chøc vµ sö dông nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh phï hîp. ®em l¹i niÒm tin cho ®¶ng viªn vµ quÇn chóng. dÊy lªn cuéc vËn ®éng d©n chñ réng lín – mét hiÖn tîng hiÕm cã x¶y ra ë mét níc thuéc ®Þa. Cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt Trung ¬ng 5/1941. ho¹t ®éng bÝ mËt kh«ng cã ®iÒu kiÖn häp §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc ®Þnh kú. NhËt – Ph¸p c©u kÕt thèng trÞ d©n téc ta. Héi nghÞ Ban thêng vô Trung ¬ng vµ Héi nghÞ c¸n bé §¶ng cã vai trß quan träng. Th¸ng 1/1941. Sau th¸ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 §¶ng ®· n¾m chÝnh quyÒn toµn quèc nhng do hoµn c¶nh lÞch sö khã kh¨n. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng (11/1940) tiÕp tôc chñ tr¬ng ®ã.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Víi sù cè g¾ng cña c¸c tæ chøc §¶ng ë trong níc vµ cña c¸c ®ång chÝ ho¹t ®éng ë níc ngoµi §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø NhÊt (3/1935) ®Ò ra chñ tr¬ng ®êng lèi vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña §¶ng. Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng (11/1939) ®· nªu cao ngän cê gi¶i phãng d©n téc. Nh÷ng n¨m 1936 – 1939. giÆc dèt vµ giÆc ngo¹i x©m. Héi nghÞ BCH TW §¶ng 13 . ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ (1/9/1939). thèng nhÊt phong trµo c¸ch m¹ng díi sù l·nh ®¹o cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng míi. loµm cho m©u thuÉn gi÷a d©n téc ViÖt Nam víi thùc d©n Ph¸p vµ ph¸t xÝt NhËt ph¸t triÓn gay g¾t. t×nh h×nh trong níc vµ thÕ giíi cã nhiÒu thay ®æi. ph¸t xÝt NhËt ®¸nh chiÕm ViÖt Nam vµ §«ng D¬ng. thùc d©n Ph¸p t¨ng cêng ®µn ¸p phong trµo c¸ch m¹ng. c¸c Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng n¨m 1936. Trong l·nh ®¹o sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc. phøc t¹p §¶ng ph¶i rót vµo bÝ mËt ®Ó thùc hiÖn sù l·nh ®¹o kÝn ®¸o vµ kh«n khÐo. C¸c Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng ®· trùc tiÕp quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chiÕn lîc vµ s¸ch lîc cña §¶ng vµ Nhµ níc c¸ch m¹ng vÒ x©y dùng chÕ ®é míi vµ kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc. Trªn c¬ng vÞ lµ Ngêi ®øng ®Çu §¶ng vµ ChÝnh phñ. §¹i héi ®· ®¸nh dÊu sù kh«i phôc cña tæ chøc §¶ng tõ Trung ¬ng ®Õn ®¹i ph¬ng. Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng më réng 3/1945 vµ b¶n ChØ thÞ “NhËt Ph¸p b¾n nhau vµ hµnh ®éng cña chóng ta”.

Trong l·nh ®¹o x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c. cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc. lÇn thø Hai m¬i (1972) vµ lÇn thø Hai m¬i hai (1973) vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n ë miÒn B¾c. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø chÝn (12/1963) bµn vÒ “Ph¬ng híng vµ nhiÖm vô c¸ch m¹ng miÒn Nam vµ ®êng lèi quèc tÕ cña §¶ng trong t×nh h×nh míi”. Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ (1/1961) ra ChØ thÞ “VÒ ph¬ng híng vµ nhiÖm vô c«ng t¸c tríc m¾t cña c¸ch m¹ng miÒn Nam”. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng lÇn thø b¶y (1962) bµn vÒ ph¬ng híng. Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng më réng 12/1946 víi b¶n chØ thÞ “Toµn d©n kh¸ng chiÕn”. x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng më réng 3/1946 víi chñ tr¬ng “Hoµ ®Ó tiÕn”. Th¸ng 2/1962 Bé ChÝnh trÞ ra NghÞ quyÕt “VÒ c«ng t¸c c¸ch m¹ng miÒn Nam”. Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 13 (1967) vÒ ®Èy m¹nh ®Êu tranh c«ng t¸c ngo¹i giao. Tríc t×nh h×nh ®ã Héi ghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®¶ng lÇn thø 21 (1973) ®· cã NghÞ quyÕt quan träng kh¼ng ®Þnh “Con ®êng c¸ch m¹ng miÒn Nam vÉn lµ con ®êng b¹o lùc c¸ch m¹ng”. Héi nghÞ lÇn thø T¸m (1963) bµn vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n. vi ph¹m HiÖp ®Þnh. C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø mêi chÝn (1971). Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ ph¬ng ¸n gi¶i phãng miÒn Nam ®· ®îc Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ häp ngµy 30/9 ®Õn 8/10/1974 vµ tõ 18/12/1974 ®Õn 8/1/1975 th«ng qua trùc tiÕp ®a 14 . Bé ChÝnh trÞ vµ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®· giµnh nhiÒu Héi nghÞ víi nh÷ng nghÞ quyÕt quan träng ®Ó l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o kÞp thêi. ph¸t triÓn lùc lîng vÒ mäi mÆt ®Ó giµnh th¾ng lîi hoµn toµn. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 19 (1971) lµ “Kiªn tr× ®Èy m¹nh cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc”. ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng miÒn Nam vµ chèng MÜ cøu níc. Sau khi ký HiÖp ®Þnh Pari. Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ III ®· cã nhiÒu Héi nghÞ víi nh÷ng NghÞ quyÕt quan träng. ®Õ quèc Mü vµ chÝnh quyÒn tay sai vÉn ngoan cè tiÕp tôc chiÕn tranh. Chñ tr¬ng më cuéc tÊn c«ng vµ næi dËy mïa Xu©n n¨m 1968 ®îc ®Ò ra t¹i Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 14. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø Mêi (1964) tËp trung bµn vÒ th¬ng nghiÖp vµ gi¸ c¶. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng lÇn thø 18 (1970) víi chñ tr¬ng “§¸nh b¹i chiÕn lîc ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh cña ®Õ quèc Mü”. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø N¨m (1961) bµn vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø mêi mét (3/1965) vµ lÇn thø mêi hai (12/1965).

§¶ng x«ng pha n¬i khã kh¨n. §ã lµ khã kh¨n vµ còng lµ th¸ch thøc míi. ë ®©u vµ lóc nµo còng cã §¶ng. v× h¹nh phóc cña nh©n d©n” (1) C¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ V ®· tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch vÒ ph¬ng híng. tù do cho d©n téc. T×nh h×nh kinh tÕ. c«ng t¸c t tëng vµ tæ chøc b¶o ®¶m nhiÖm vô kinh 15 . Nh©n d©n c¶ níc võa x©y dùng chñ nghÜa x· héi võa ph¶i tiÕn hµnh chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc ë biªn giíi T©y Nam vµ biªn giíi phÝa B¾c. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø s¸u kho¸ IV (9/1979) ®· më ®Çu cho qu¸ tr×nh t×m tßi. ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý… “Trong cuéc trêng chinh ®Ó giµnh l¹i ®éc lËp. §¶ng quyÕt lµm tÊt c¶ v× phån vinh cña Tæ quèc. C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng tiÕp theo vµ nh÷ng quyÕt dÞnh cña Bé ChÝnh trÞ. §¹i héi ®· tæng kÕt th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc vµ cña c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ViÖt Nam. ®Èy m¹nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi theo nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu mµ §¹i héi ®· ®Ò ra. VÒ x©y dùng chñ nghÜa x· héi. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV cña §¶ng ®· häp th¸ng 12/1976 t¹i Hµ Néi.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn cña §¹i th¾ng mïa Xu©n 1975. Sau th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc ®Êt níc thèng nhÊt vµ ®i lªn chñ nghÜa x· héi. C¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng ®· ®Ò ra nh÷ng chñ tr¬ng. Trong giai ®o¹n míi. ®êi sèng cña nh©n d©n cã nhiÒu khã kh¨n do hËu qu¶ cña chiÕn tranh vµ còng do sù tr× trÖ. §¶ng ®i ®Çu trong chiÕn ®Êu. gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt níc. ®æi míi chñ tr¬ng khuyÕn khÝch mäi lùc lîng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt lµm cho s¶n xuÊt bung ra lµm ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. c¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®· cô thÓ ho¸ ®êng lèi cña §¹i héi IV thùc hiÖn c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë miÒn Nam. x· héi. Ban BÝ th ®· híng vµo sù t×m tßi. §¶ng g¾n bã víi nh©n d©n b»ng nh÷ng g× §¶ng ®· lµm cho sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt níc. nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hµng n¨m vµ dµi h¹n. §¹i héi ®Ò ra ®êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vµ ®êng lèi x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ trªn c¶ níc. §¹i héi quyÕt ®Þnh ®æi tªn §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. c¬ chÕ qu¶n lý míi. kÐm hiÖu qu¶ cña c¬ chÕ qu¶n lý cò… Tõ trong khã kh¨n ®ã §¶ng vµ nh©n d©n ta ®· b¾t ®Çu cã nh÷ng kh¶o nghiÖm thùc tÕ vµ t×m tßi c¸ch thøc. biÖn ph¸p ®Ó kÕt hîp chÆt chÏ hai nhiÖm vô chiÕn lîc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. x¸c lËp quan hÖ s¶n xuÊt míi.

t tëng vµ tæ chøc lu«n ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua c¸c cuéc Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng. con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta ngµy cµng ®îc x¸c ®Þnh râ h¬n. gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ. §¹i héi ®Æc biÖt nhÊn m¹nh níc ta ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ . §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam häp ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII (6/1996) ®· nªu bËt nh÷ng thµnh tùu cña 10 n¨m ®æi míi vÒ nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ. nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ph©n phèi lu th«ng… Tr¶i qua mêi n¨m l·nh ®¹o thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi. tiÒn tÖ c¸c níc trong khu vùc. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø N¨m (7/1998) ®· th«ng qua NghÞ quyÕt vÒ “X©y dùng vµ ph¸t triÓn nªn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn. Héi nghÞ Trung ¬ng s¸u (lÇn 2) häp th¸ng 12/1999 ®· th¶o luËn vµ ra NghÞ quyÕt “VÒ mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ cÊp b¸ch trong x©y dùng §¶ng hiÖn nay” më cuéc vËn ®éng x©y dùng. vËn dông s¸ng t¹o vµ vÊn ®Ò ®oµn kÕt. thùc hiÖn cã kÕt qu¶ mét sè ®æi míi quan träng vÒ hÖ thèng chÝnh trÞ vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ quan hÖ ®èi ngo¹i.x· héi. Kiªn ®Þnh chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh suyªn suèt cuéc kh¸ng chiÕn trêng kú cña d©n téc. nhÊt lµ trong nh÷ng bíc ngoÆt lÞch 16 . ®Êt níc chuyÓn sang thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ . nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc vÒ mÆt x· héi. ®êng lèi ®óng ®¾n. ®· c¬ b¶n hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ò ra cho chÆng ®êng ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é lµ chuÈn bÞ tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp ho¸.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng tÕ. Tinh thÇn ®éc lËp tù chñ. x©y dùng vµ t¨ng cêng cÊp huyÖn. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø s¸u (10/1998) th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ – x· héi ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n yÕu kÐm. thùc hiÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh nh©n kû niÖm 30 n¨m thùc hiÖn Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ kû niÖm 70 n¨m thµnh lËp §¶ng… Cã thÓ thÊy r»ng sù l·nh ®¹o cña §¶ng tõ khi míi ra ®êi cho dï cßn non trÎ qua c¸c kú §¹i héi nhng vÉn gi÷ v÷ng ®îc nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ã lµ gi÷ v÷ng C¬ng lÜnh. vît qua nh÷ng th¸ch thøc do ¶nh hëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh. chØnh ®èn §¶ng.hiÖn ®¹i ho¸. nh©n d©n ta. t¹o sù thèng nhÊt trong toµn §¶ng vÒ chÝnh trÞ. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc”. x· héi vÒ ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ. kiªn ®Þnh môc tiªu lý tëng c¸ch m¹ng. b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng. nªu râ 5 quan ®iÓm chØ ®¹o. cñng cè quèc phßng an ninh. ThÓ hiÖn trªn con ®êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam.

§¶ng ta kh«ng chØ n¾m b¾t nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ cßn biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam. ®ã lµ chñ nghÜa M¸c-Lªnin. Vµ chÝnh lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña c¸c thÕ hÖ ®¶ng viªn cña §¶ng. tr×nh ®é trÝ tuÖ ngµy cµng ®îc n©ng cao cña §¶ng ta. kÕt hîp chñ nghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n. 17 . C¬ së. lµ tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ. §¶ng ta vÜ ®¹i nh biÓn réng nói cao. §¶ng ®· kÞp thêi cã nh÷ng quyÕt s¸ch s¸ng suèt ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña thùc tiÔn nhng díi sù l·nh ®¹o tµi t×nh s¸ng suèt cña §¶ng ®· ®a con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. C¸c ®ång chÝ tõ Trung ¬ng ®Õn c¸c chi bé cÇn ph¶i gi÷ g×n sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña §¶ng nh con ng¬i cña m¾t m×nh”. Trong Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. ®Æc lîi mµ lµ sø mÖnh lÞch sö. Lµ sù th¾ng thÕ cña t tëng v« s¶n ®èi víi ®êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp t s¶n… §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®· chÊm døt thêi kú ®¬n ®éc. “Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. víi d©n téc ®îc nh©n d©n giao phã”(2).NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng sö ph¶i ®¬ng ®Çu víi mäi thö th¸ch dï hiÓm nghÌo tëng kh«ng thÓ vît qua. t tëng Hå ChÝ Minh. nguån gèc søc m¹nh vµ truyÒn thèng cña §¶ng lµ ë chç: §¶ng ®øng v÷ng trªn nÒn t¶ng t tëng tiªn tiÕn cña thêi ®¹i. §©y lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuÈn bÞ c«ng phu.. §¶ng ta kh«ng chØ n¾m b¾t nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ cßn biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam. §ång thêi. §¶ng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng kh«ng ph¶i lµ mét ®Æc quyÒn. Nh÷ng truyÒn thèng ®ã cã ý nghÜa d©n téc vµ quèc tÕ s©u s¾c thÓ hiÖn tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó. §¶ng kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta mµ cßn tiÕp thu nh÷ng tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. vÎ vang cña §¶ng víi giai cÊp. gian khæ víi nh÷ng bíc ®i phï hîp thÓ hiÖn n¨ng lùc tæ chøc tµi t×nh cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc. kÕt hîp søc m¹nh thêi ®¹i vµ søc m¹nh trong níc. §¶ng ta kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta vµ tiÕp thu nh÷ng tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh: “. Tõ ®©y g¾n chÆt phong trµo c¸ch m¹ng níc ta g¾n kÕt chÆt chÏ víi phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi. Ngêi viÕt: “§oµn kÕt lµ mét truyÒn thèng cùc kú quý b¸u cña §¶ng vµ cña d©n téc. biÖt lËp cña phong trµo d©n téc ViÖt Nam. Trong bµi nãi t¹i LÔ kû niÖm 30 n¨m thµnh lËp §¶ng..

®éc lËp. 18 . kÓ tõ ngµy thµnh lËp. nhuËn nhuyÔn vÒ quan ®iÓm giai cÊp. §éc lËp tù do g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi lµ t tëng cèt lâi cña Hå ChÝ Minh ®· ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong c¬ng lÜnh cña §¶ng. nhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. Tr¶ lêi: Trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh giai cÊp yªu cÇu ph¶i cã mét tæ chøc §¶ng ra ®êi ®ßi hái ph¶i x©y dùng mét c¬ng lÜnh hay mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cho chÝnh §¶ng cña m×nh ®Ó thu phôc nh©n d©n. V× c¬ng lÜnh chÝnh lµ sù thèng nhÊt. §¶ng ta lµ ®¹o ®øc. cïng nh©n d©n m×nh viÕt nªn nh÷ng trang sö chãi läi. phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i míi. ®êng lèi. mçi thêi ®o¹n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ mét dÊu son kh«ng thÓ phai mê trong lÞch sö d©n téc. C¬ng lÜnh ®Çu tiªn cña §¶ng (1930) lµ mét c¬ng lÜnh c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ba m¬i n¨m phÊn ®Êu vµ th¾ng lîi biÕt bao nhiªu t×nh. C«ng ¬n §¶ng thËt lµ to. Ba m¬i n¨m lÞch sö §¶ng lµ c¶ mét pho lÞch sö b»ng vµng”. lµ hoµ b×nh Êm no. Nã mang mét ý nghÜa v« cïng to lín lµ c¬ së thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng cña toµn §¶ng. lµm cho nh©n d©n ®i theo. lµ ngän cê tËp hîp. C¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n b¶n tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ môc tiªu. lý tëng cña §¶ng. trong ®ã mçi kú §¹i héi §¶ng. (1) TrÝch B¸o c¸o ChÝnh trÞ BCHTW §¶ng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV (2) TrÝch NghÞ quyÕt Trung ¬ng 7 kho¸ VI C©u 2: Tõ khi ra ®êi ®Õn nay./. ph¶n ¸nh ®óng yªu cÇu kh¸ch quan cña lÞch sö vµ nguyÖn väng ®éc lËp cña quÇn chóng nh©n d©n. C¬ng lÜnh 1991 ®· ®îc cô thÓ ho¸ vµ ph¸t triÓn trong cuéc sèng nh thÕ nµo ? (§i s©u vµo nh÷ng vÊn ®Ò §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng nãi râ h¬n vÒ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta). Theo quan niÖm cña §¶ng ta. lµ v¨n minh. C¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n kiÖn lý luËn vµ chÝnh trÞ c¬ b¶n. ThËt vËy. cæ vò c¸c lùc lîng x· héi phÊn ®Êu cho môc tiªu. ®êng lèi. Lµ thèng nhÊt. nhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh cña mét chÝnh ®¶ng hoÆc mét tæ chøc chÝnh trÞ. thÊm ®îm tinh thÇn d©n téc. chØ râ môc tiªu. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· l·nh ®¹o nh©n d©n.

Hai lµ. kh«ng ngõng cñng cè. C¬ng lÜnh x¸c ®Þnh x· héi x· héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta x©y dùng lµ mét x· héi mang 6 ®Æc trng c¬ b¶n: X· héi nh©n d©n ta ®ang x©y dùng lµ x· héi do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ. ®oµn kÕt toµn §¶ng. bãc lét. tù do. t¨ng cêng ®oµn kÕt. n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. Cã nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ®· tæng kÕt c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ n¨m 1930 ®Õn 1991 vµ nªu lªn nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm: Mét lµ. lµm theo n¨ng lùc hëng theo lao ®éng. §¶ng ta ®· ®Ò ra C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. ®oµn kÕt toµn d©n. kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. Cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ chÕ ®é c«ng h÷u vÒ c¸c t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu. cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn toµn diÖn c¸ nh©n. phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n. ChÝnh nh©n d©n lµ ngêi lµm nªn th¾ng lîi lÞch sö. Toµn bé ho¹t ®éng cña §¶ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ lîi Ých vµ nguyÖn väng ch©n chÝnh cña nh©n d©n. Con ngêi ph¶i ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc. Søc m¹nh cña §¶ng lµ ë sù g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. §ã alf bµi häc xuyªn suèt qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng níc ta. søc m¹nh trong níc vµ søc m¹nh quèc tÕ. bÊt c«ng. ®oµn kÕt d©n téc. §éc lËp d©n téc lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thùc hiÖn chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa x· héi lµ c¬ së b¶o ®¶m v÷ng ch¾c cho ®éc lËp d©n téc. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII cña §¶ng (th¸ng 6/1991) trªn c¬ së tæng kÕt qu¸ tr×nh h¬n 60 n¨m thùc hiÖn c¬ng lÜnh ®Çu tiªn (1930) ph©n tÝch s©u s¾c ®Æc ®iÓm t×nh h×nh trong níc vµ quèc tÕ. h¹nh phóc. Ba lµ. 19 . do nh©n d©n vµ v× nh©n d©n. ®oµn kÕt quèc tÕ.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Nhng do yªu cÇu thùc tÕ cña cuéc c¸ch m¹ng trong thêi kú míi ®ßi hái ph¶i cã mét c¬ng lÜnh míi ra ®êi phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¸ch m¹ng míi. Bèn lµ. cã cuéc sèng Êm no. sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tã hµng ®Çu b¶o ®¶m th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. N¨m lµ.

X©y dùng níc ViÖt Nam XHCN lµ môc tiªu. vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn chø kh«ng ph¶i xa rêi nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin. Ph¶i phª ph¸n nh÷ng khuynh híng phñ nhËn hoÆc h¹ thÊp sù l·nh ®¹o cña §¶ng. d©n chñ. cña §¶ng ta. lµ sù lùa chän s¸ng suèt cña B¸c Hå. lµm phong phó nh÷ng quan niÖm ®óng vÒ thêi ®¹i. TiÕn tíi mét x· héi x· héi chñ nghÜa c«ng b»ng. bíc ®i vµ biÖn ph¸p thÝch hîp. v¨n minh. vÒ CNXH. lµ lý tëng cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. tiÕp nhËn nh÷ng ý kiÕn trung thùc phª b×nh nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. §ã lµ d©n chñ XHCN. ®ång thêi l¾ng nghe. ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n võa lµ môc tiªu. l·nh ®¹o ®Ó ph¸t huy d©n chñ ®óng híng vµ l·nh ®¹o b»ng ph¬ng ph¸p d©n chñ. Më réng d©n chñ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. an ninh trËt tù. D©n chñ víi nh©n d©n nhng ph¶i nghiªm trÞ nh÷ng kÎ ph¸ ho¹i thµnh qu¶ c¸ch m¹ng. kh«ng ph¶i lµ d©n chñ t s¶n. Trong thêi gian dµi §¶ng ta chñ tr¬ng “thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch c¬ cÊu nhiÒu thµnh phÇn. D©n chñ ph¶i cã l·nh ®¹o. víi kû luËt. Chñ nghÜa M¸c-Lªnin lu«n lu«n lµ nÒn t¶ng t tëng cña §¶ng ta. võa lµ ®éng lùc cña sù nghiÖp x©y dùng CNXH. §i lªn chñ nghÜa x· héi lµ con ®êng tÊt yÕu cña níc ta. Nh÷ng ®Æc trng ®ã thÓ hiÖn b¶n chÊt cña chñ nghÜa x· héi vµ còng lµ tiªu chÝ ®Ó ph©n biÖt kh¸c víi b¶n chÊt cña chÕ ®é chñ nghÜa t b¶n. §æi míi kh«ng ph¶i lµ thay ®æi môc tiªu XHCN mµ lµ lµm cho môc tiªu Êy ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ b»ng nh÷ng quan niÖm ®óng ®¾n vÒ CNXH. chØ ®¹o toµn bé sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n vµ t«n träng ph¸p luËt. ®oµn kÕt vµ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé. Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n d©n tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi. D©n chñ ph¶i ®i ®«i víi tËp trung. gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt”. Héi nghÞ TW 7 còng nhÊn m¹nh vµ kh¼ng ®Þnh môc tiªu XHCN cña chóng ta: §Ó ®¹t ®îc môc tiªu XHCN vÒ l©u dµi chóng ta ph¶i lµm cho quan hÖ së h÷u XHCN chiÕm u thÕ tuyÖt ®èi trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. nh÷ng h×nh thøc. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN cña nh©n d©n ta. §Õn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX 20 . §æi míi t duy lµ nh»m kh¾c phôc nh÷ng quan niÖm kh«ng ®óng. an toµn x· héi.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng C¸c d©n téc trong níc b×nh ®¼ng.

ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vµ nguån lùc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. phøc t¹p cã thÓ x¶y ra. v¨n ho¸. phøc t¹p cho nªn ph¶i tr¶i qua mét thêi kú qu¸ ®é l©u dµi víi nhiÒu chÆng ®êng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng kinh nghiÖm. §¹i héi diÔn ra trong bèi c¶nh loµi ngêi ®· kÕt thøc thÕ kû XX vµ bíc sang thÕ kû XXI. M« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta lµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. lu«n lu«n s¸ng t¹o. x· héi ë tÊt c¶ c¸c cÊp. v× lîi Ých cña nh©n d©n. ®êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi. cña toµn x· héi. X©y dùng CNXH bá qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa. Hai lµ. §Ó x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. c¸c ngµnh. VII. Kh¶ n¨ng duy tr× hoµ b×nh. bµi häc ®æi míi mµ c¸c §¹i héi VI. Trong c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi diÔn ra sù ®an xen vµ ®Êu tranh gi÷a c¸i míi vµ c¸i cò. kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých c¸ nh©n. §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ®éng lùc chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc lµ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n trªn c¬ së liªn minh gi÷a c«ng nh©n víi n«ng d©n vµ trÝ thøc do §¶ng l·nh ®¹o. VIII cña §¶ng ®· ®óc rót vÉn cã gi¸ trÞ lín. Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n g¾n víi viÖc ph¸t huy d©n chñ trªn c¸c lÜnh vùc hcÝnh trÞ. t¹o ra sù biÕn ®æi vÒ chÊt cña x· héi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc lµ sù nghiÖp khã kh¨n. ®æi míi ph¶i dùc vµo nh©n d©n. §ã còng chÝnh lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN. trong qu¸ tr×nh ®æi míi ph¶i kiªn tr× môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh. nhiÒu h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ. phï hîp víi thùc tiÔn. æn ®Þnh trªn thÕ giíi vµ khu vùc cho phÐp chóng ta tËp trung vµo nhiÖm vô trung t©m lµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Ba lµ. Bèn lµ. kinh tÕ. thu hót trÝ tuÖ vµ søc lùc cña toµn d©n vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. x· héi cã tÝnh chÊt qu¸ ®é. ®æi míi ph¶i kÕt hîp søc m¹ng d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. tËp thÓ vµ x· héi. chñ ®éng ®èi phã víi c¸c t×nh huèng bÊt tr¾c. ®ång thêi ®ßi hái ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c. nhÊt lµ nh÷ng bµi häc chñ yÕu sau: Mét lµ. 21 . trong bèi c¶nh d©n téc ta ®øng tríc nh÷ng thêi c¬ lín ®an xen víi nhiÒu th¸ch thøc lín.

lµm chuyÓn dÞch nhanh c¬ cÊu kinh tÕ vµ biÕn ®æi s©u s¾c c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Toµn cÇu ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ. c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. MÆt kh¸c. liªn kÕt quèc tÕ vµ xu thÕ tÝch cùc cña thÕ giíi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chóng ta tiÕp tôc ph¸t huy néi lùc vµ lîi thÕ so s¸nh. ®¹o ®øc. c¶i thiÖn vÞ thÕ cña m×nh. Nh÷ng nguy c¬ ®ã ®· ®îc §¶ng chØ ra tõ Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII (1994) nhng vÉn tån t¹i vµ diÔn biÕn phóc t¹p ®an xen nhau. bao trïm hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc. n¹n tham nh÷ng vµ tÖ quan liªu. b¶o vÖ m«i trêng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng C¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ. ®Êt níc cßn nhiÒu tiÒm n¨ng lín vÒ tµi nguyªn. Nh©n d©n ta cã phÈm chÊt tèt ®Ñp. võa t¨ng søc Ðp c¹nh tranh vµ tuú thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã. T×nh h×nh níc ta sau 15 n¨m ®æi míi ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng. tiÕp tôc cã bíc ph¸t triÓn nh¶y vät. phßng chèng téi ph¹m. lao ®éng. Tr×nh ®é lµm chñ th«ng tin. ®ång thêi còng ®øng tríc nguy c¬ tôt hËu x· h¬n nÕu kh«ng tranh thñ ®îc c¬ héi. tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu níc trong khu vùc. trong ®ã cã níc ta cã c¬ héi thu hÑp kho¶ng c¸ch so víi c¸c níc ph¸t triÓn. thiªn tai vµ c¸c ®¹i dÞch. M«i trêng hoµ b×nh. tri thøc cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn. kh¾c phôc yÕu kÐm ®Ó v¬n lªn. c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh trªn thÞ trêng thÕ giíi lu«n thay ®æi ®ßi hái c¸c quèc gia còng nh doanh nghiÖp ph¶i rÊt nhanh nh¹y n¾m b¾t. t¸c ®éng lÉn nhau. toµn cÇu ho¸ còng ®Æt ViÖt Nam ®øng tríc th¸ch thøc ph¶i ®Êu tranh ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña m×nh v× mét trËt tù kinh tÕ quèc tÕ c«ng b»ng. Quan hÖ song ph¬ng ®a ph¬ng gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng s©u réng c¶ trong kinh tÕ. ®æi míi c«ng nghÖ vµ s¶n phÈm ngµy cµng ®îc rót ng¾n. §©y lµ xu thÕ kh¸ch quan l«i cuèn c¸c níc. ngµy cµng trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp. sù hîp t¸c. chóng ta cßn ph¶i ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc. ®¶ng viªn 22 . chÖnh híng XHCN. thÝch nghi. t¹o thÕ vµ lùc ®Ó thóc ®Èy c«ng cuéc ®æi míi ®i vµo chiÒu s©u. ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ sinh häc. Chu tr×nh lu©n chuyÓn vèn. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ ®îc t¨ng cêng. võa thóc ®Èy hîp t¸c. hiÖn ®¹i ho¸.. chèng nh÷ng ¸p ®Æt phi lý cña c¸c cêng quèc kinh tÕ. tranh thñ ngo¹i lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸. Trong ®ã ®¸ng chó ý lµ “T×nh tr¹ng tham nhòng vµ sù suy tho¸i vÒ t tëng chÝnh trÞ.. C¸c níc ®ang ph¸t triÓn. “diÔn biÕn hoµ b×nh” do c¸c thÕ lùc thï ®Þch g©y ra. Tri thøc vµ së h÷ trÝ tuÖ cã vai trß ngµy cµng quan träng. lèi sèng cña mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé. thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc.

“Më réng quan hÖ ®èi ngo¹i vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ”. 23 . x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn. “T¨ng cêng quèc phßng an ninh”. gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi. ®ång thêi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc. T¨ng trëng kinh tÕ ®i liÒn víi ph¸t triÓn v¨n ho¸. §êng lèi kinh tÕ cña §¶ng ®îc §¹i héi th«ng qua lµ: §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸. u tiªn ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt. TiÕp tôc t¹o lËp ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ trêng. Ph¸t huy cao ®é néi lùc. hiÖn ®¹i ho¸. hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m. n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng”.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®ang c¶n trë viÖc thùuc hiÖn ®êng lèi. tõng bíc c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña §¶ng ta. vît qua th¸ch thøc ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong thêi kú míi lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. chØnh ®èn §¶ng. b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng. ®a níc ta trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp. §¹i héi kh¼ng ®Þnh ph¶i coi x©y dùng §¶ng trong s¹ch. chñ tr¬ng. ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn nhanh. §êng lèi kinh tÕ ®ã ®· x¸c ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ. t¨ng cêng ph¸p chÕ”. lµ nh©n tè b¶o ®¶m th¾ng lîi cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸. “§Èy m¹nh c¶i c¸ch tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ níc. v÷ng m¹nh lµ nhiÖm vô then chèt. héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. khoa häc c«ng nghÖ. hiÖn ®¹i ho¸. x©y dùng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ta. ph¸t huy d©n chñ. x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX diÔn ra trong hoµn c¶nh ®ã. møc sèng nh©n d©n cßn thÊp trong khi ®ã cuéc c¹nh tranh quèc tÕ ngµy cµng quyÕt liÖt. “X©y dùng. “Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n”. Níc ta vÉn lµ níc kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn. KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi víi t¨ng cêng quèc phßng – an ninh. c«ng nghiÖp ho¸. nÕu chóng ta kh«ng nhanh chãng v¬n lªn th× sÏ cµng tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ”. g©y bÊt b×nh vµ lµm gi¶m lßng tin trong nh©n d©n. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc”. §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ®êng lèi l·nh ®¹o ®èi víi c¸c lÜnh vùc kh¸c: “Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Cïng víi lÜnh vùc kinh tÕ. Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n. thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi. N¾m b¾t c¬ héi. chÝnh s¸ch cña §¶ng.

n©ng lªn ®¸ng kÓ chØ sè ph¸t triÓn con ngêi (HDI) cña níc ta. VÞ thÕ cña níc ta trªn trêng quèc tÕ ®îc n©ng cao. níc m¹nh. Coi ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô trung t©m. x©y dùng ®ång bé nÒn t¶ng cho mét níc c«ng nghiÖp lµ yªu cÇu cÊp thiÕt. tiÒm lùc kinh tÕ. n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ. t¹o ®éng lùc gi¶i phãng vµ ph¸t huy mäi nguån lùc. vît qua th¸ch thøc tiÕn vµo thÕ kû míi. tiÕp cËn tr×nh ®é thÕ giíi vµ tù ph¸t triÓn trªn mét sè lÜnh vùc. thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng mét níc ViÖt Nam d©n giµu. Môc tiªu cô thÓ lµ ®a GDP n¨m 2010 lªn Ýt nhÊt gÊp ®«i n¨m 2000. Nguån lùc con ngêi. G¾n chÆt viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.x· héi víi quèc phßng – an ninh. v÷ng m¹nh”. t¨ng trëng kinh tÕ ®i ®«i víi thùc hiÖn tiÕn bé c«ng b»ng x· héi vµ b¶o vÖ m«i trêng. t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i. n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n./. ®æi míi”. KÕt hîp chÆt chÏ ph¸t triÓn kinh tÕ . x· héi c«ng b»ng. n¨ng lùc néi sinh vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ñ kh¶ n¨ng øng dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. kÕt cÊu h¹ tÇng. khoa häc vµ c«ng nghÖ”. ®oµn kÕt. Víi quan ®iÓm ph¸t triÓn nhanh. “Ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi”. Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc ®îc t¨ng cêng. chi phèi c¸c lÜnh vùc then chèt cña nÒn kinh tÕ. thÓ chÕ kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n. quèc phßng vµ an ninh cã bíc ®i tríc.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ kh¸ch quan “T×nh h×nh ®Êt níc vµ bèi c¶nh quèc tÕ”. hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. nã cã ý nghÜa träng ®¹i më ®êng cho ®Êt níc ta n¾m lÊy c¬ héi. “§Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh x©y dùng bé m¸y nhµ níc trong s¹ch. KÕt cÊu h¹ tÇng ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. §Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu trªn “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2010 – 2010” ®· ®Ò ra “§Þnh híng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ vµ c¸c vïng”. §¹i héi IX cña §¶ng lµ “§¹i héi cña trÝ tuÖ. thiªn niªn kû míi. §¹i héi IX ®· ho¹ch ®Þnh “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 2001 – 2010” víi môc tiªu tæng qu¸t lµ: §a níc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. quèc phßng an ninh ®îc t¨ng cêng. d©n chñ. v¨n minh. §Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi. C©u 3: §ång chÝ cÇn lµm g× vµ phÊn ®Êu nh thÕ nµo ®Ó trë thµnh ®¶ng viªn ? V× sao vÊn ®Ò x©y dùng ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n ®îc ®Æt lªn 24 . “Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o. d©n chñ.

gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu. phôc vô nh©n d©n. Còng trong Di chóc cña m×nh. chÝ c«ng v« t. 25 . nghÌo khã kh«ng thÓ chuyÓn lay.. nã sÏ lµ ®éng lùc lín thóc ®Èy mäi hµnh ®éng. phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· d¹y: “V× sao chóng ta vµo §¶ng ? Ph¶i ch¨ng ®Ó th¨ng quan.. Ph¶i gi÷ g×n §¶ng ta thËt trong s¹ch. kh«ng ngõng häc hái trau dåi ®Ó ®ñ kiÕn thøc ®¸p øng yªu cÇu cña cuéc sèng. thêng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. KhÝ tiÕt cña ngêi c¸ch m¹ng lµ “giµu sang kh«ng quyÕn rò. uy vò kh«ng thÓ khuÊt phôc”. thËt sù cÇn kiÖm liªm chÝnh. Ngêi viÕt “. nhiÖm vô vµ quyÒn cña ®¶ng viªn nh thÕ nµo ?.. Nh÷ng ngêi muèn vµo §¶ng ph¶i x©y dùng cho m×nh ®îc ®éng c¬ ®óng ®¾n bëi nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn. lý tëng ®· lùa chän trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng. suèt ®êi tËn t©m trung thµnh phôc vô cho Tæ quèc. kh«ng ngõng rÌn luyÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ. ph¸t tµi ? Kh«ng ph¶i !.. B¶n lÜnh chÝnh trÞ ®îc thÓ hiÖn ë tÝnh kiªn ®Þnh môc tiªu. lµ ngêi ®Çy tí thËt trung thµnh cña nh©n d©n. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã ®ßi hái ngêi ®¶ng viªn kh«ng chØ n©ng cao vÒ n¨ng lùc mµ cßn c¶ n¨ng lùc vÒ trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc thùc tiÔn. §©y chÝnh lµ nÐt næi bËt cña ngêi ®¶ng viªn. trung thµnh víi lîi Ých cña §¶ng. Hai lµ. ph¶i xøng ®¸ng lµ ngêi l·nh ®¹o. víi lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc. Tr¶ lêi: §èi víi mçi c¸ nh©n muèn trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam cÇn ph¶i tù m×nh tr¶ lêi nh÷ng c©u hái: T¹i sao ta vµo §¶ng ? Vµo §¶ng ®Ó lµm g× ?. Chóng ta vµo §¶ng lµ ®Ó hÕt lßng.. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao.. hÕt søc phôc vô giai cÊp.. Môc tiªu lý tëng cña §¶ng ta lµ g× ?. Mçi ®¶ng viªn vµ c¸n bé ph¶i thËt sù thÊm nhuÇn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc. thÊy sai ph¶i biÕt phª ph¸n. Trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu. §Ó trë thµnh mét ®¶ng viªn mçi chóng ta cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n sau: Mét lµ..NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng hµng ®Çu vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi mét ®¶ng viªn ? §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh tiªu chuÈn. ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng viÖc còng nh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. lµm trän nhiÖm vô cña ngêi ®¶ng viªn”. Lµ mét ngêi ®¶ng viªn ch©n chÝnh. viÖc lµm cña chóng ta sau nµy. phôc vô nh©n d©n. mÉu mùc kh«ng chØ hoµn thµnh nhiÖm vô mµ ph¶i g¬ng mÉu hoµn thµnh tèt.”.

. §éng c¬ th«i thóc chóng ta phÊn ®Êu vµo §¶ng lµ ®Ó ®øng trong mét tæ chøc tù nguyÖn cña nh÷ng ngêi cïng chung mét chÝ híng ®Êu tranh x©y dùng mét x· héi míi tèt ®Ñp d©n giµu. chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. biÕt ch¨m lo ®Õn lîi Ých. b¶o vÖ ®êng lèi.. x· héi c«ng b»ng v¨n minh. víi nh©n d©n. §Ó ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng chóng ta kh«ng nh÷ng tù gi¸c thõa nhËn. chèng l¹i sù ph¸ ho¹i cña kÎ thï. tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng ®oµn thÓ còng nh c¸c c«ng t¸c x· héi. chñ tr¬ng. n¬i lµm viÖc còng nh c¸c mèi quan hÖ víi c¸c quÇn chóng kh¸c. Thùc hiÖn nghiªm tóc tù phª b×nh vµ phª b×nh trong sinh ho¹t §¶ng. N¨m lµ. hiÓu ®îc t©m t nguyÖn väng cña quÇn chóng. v¨n minh. kh«ng sî khã. sî khæ. Bèn lµ. d©n chñ. mçi ngêi chóng ta kh«ng ngõng ®Êu tranh víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt.. tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng c¬ së. Nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh lµ c¬ héi tèt gióp cho chóng ta tiÕn bé. t¹o dùng sù tÝn nhiÖm cña nh©n d©n t¹o ®µ cho mçi quÇn chóng phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn. tÝch cùc gãp phÇn x©y dùng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ . ra søc n¾m b¾t ®Ó vËn dông vµo nhiÖm vô cña m×nh. v÷ng m¹nh. vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu níc m¹nh. quyÕt t©m theo ®uæi ®Õn cïng con ®êng dÉn ®Õn môc tiªu CNXH. lèi sèng. chÝnh s¸ch. nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ níc. gióp §¶ng ph¸t hiÖn nh÷ng quÇn chóng mÊt t c¸ch ®¹o ®øc. ®i ngîc víi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. phôc vô nh©n d©n trong cuéc ®Êu tranh cho th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ë ngay chÝnh n¬i ë.. C¸i ®îc lín nhÊt khi vµo §¶ng lµ cã c¬ héi ®îc phôc vô c¸ch m¹ng. 26 . VËn ®éng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo ®êng lèi. b¶o ®¶m toµn thÓ thèng nhÊt trong néi bé lµm cho §¶ng lu«n trong s¹ch. trëng thµnh vÒ chÝnh trÞ. chèng tham nhòng trong §¶ng. x· héi c«ng b»ng. ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. v÷ng bíc ®i lªn CNXH. ph¶i tÝch cùc tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ §¶ng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ba lµ. ph¸t hiÖn nh÷ng ®¶ng viªn tha ho¸ vÒ ®¹o ®øc.hiÖn ®¹i ho¸. t«n träng sù l·nh ®¹o cña §¶ng mµ cßn cÇn tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng. Mçi ngêi chóng ta nguyÖn phÊn ®Êu vµo §¶ng chÝnh lµ tù nguyÖn dÊn th©n theo lý tëng c¸ch m¹ng. ngêi ®¶ng viªn ph¶i g¾n bã víi tËp thÓ. Mçi ®¶ng viªn ph¶i hiÓu râ c¬ héi lín cña c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay. chÊp nhËn hy sinh. biÕt l¾ng nghe. tÝch cùc lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi.

§iÒu lÖ §¶ng. ®Þa vÞ. qua thùc tiÔn chøng tá lµ ngêi u tó. quyÕt kh«ng thu nhËn vµo hµng ngò m×nh nh÷ng ngêi cã ®éng c¬ thiÕu trong s¸ng. cã ®¹o ®øc vµ lèi sèng lµnh m¹nh. lý tëng c¸ch m¹ng. nhiÖm vô do §¶ng ®Ò ra. Bëi. chØ thÞ 27 . T¹i §iÒu 2 §iÒu lÖ §¶ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy ®Þnh nhiÖm vô cña ®¶ng viªn: 1. ®Æt lîi Ých tËp thÓ lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n gãp phÇn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ môc tiªu.. cã lao ®éng. ®Òu cã thÓ ®îc xÐt ®Ó kÕt n¹p vµo §¶ng. Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· c¨n dÆn “. chÊp hµnh nghiªm chØnh C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. §éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi chÝnh lµ niÒm tin.. Bëi §¶ng lµ tæ chøc c¸ch m¹ng cã sø mÖnh cao c¶ ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh cho ®éc lËp vµ chñ nghÜa x· héi chø kh«ng ph¶i lµ n¬i ®Ó t×m kiÕm danh väng. gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. tiªu chuÈn vµ nhiÖm vô ®¶ng viªn. 2. §iÒu lÖ §¶ng.”. nghÞ quyÕt. kh«ng bãc lét. lÏ sèng. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. ®îc nh©n d©n tÝn nhiÖm.. thu h¸i lîi léc. thêng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. §Ó cã ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n chóng ta ta cÇn hiÓu s©u s¾c b¶n chÊt. lý tëng c¸ch m¹ng cña §¶ng. g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. cµng kh«ng ®Ó cho c¸c phÇn tö c¬ héi lät vµo §¶ng. phôc tïng tæ chøc. ®Êu tranh kh¾c phôc mäi biÓu hiÖn cña chñ nghÜa c¸ nh©n. kiªu c¨ng. TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých. T¹i §iÒu 1 §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh tiªu chuÈn cña ®¶ng viªn nh sau: 1. chØ cã ®éng c¬ ®óng ®¾n míi cã thÓ ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu cña §¶ng vµ §¶ng còng chØ kÕt n¹p nh÷ng ngêi gi¸c ngé vÒ môc ®Ých. suèt ®êi phÊn ®Êu cho môc ®Ých. chÊp hµnh nghiªm chØnh C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. kû luËt cña §¶ng. §¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ chiÕn sÜ c¸ch m¹ng trong ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam. xa l¹ víi b¶n chÊt cña ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng. phôc vô ®îc c¸ch m¹ng th× ®õng vµo §¶ng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng §éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n lµ ®iÒu kiÖn cã ý nghÜa tiªn quyÕt quyÕt ®Þnh. vô lîi. môc ®Ých cña §¶ng b»ng chÝnh viÖc lµm hµng ngµy cña m×nh. lý tëng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n. thùc dông.. c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. §iÒu lÖ §¶ng. ho¹t ®éng trong mét tæ chøc c¬ së ®¶ng. C«ng d©n ViÖt Nam tõ mêi t¸m tuæi trë lªn thõa nhËn vµ tù nguyÖn: thùc hiÖn C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. lµ ®éng lùc tinh thÇn to lín cña mçi chóng ta. NÕu kh«ng phôc vô ®îc nh©n d©n. lÖch l¹c.

4. §iÒu lÖ §¶ng. biÓu quyÕt c«ng viÖc cña §¶ng. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n. Trong thêi ®¹i ngµy nay. tham nhòng. Kh«ng ngõng häc tËp. trung thùc víi §¶ng. lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn. trõ quyÒn biÓu quyÕt. b¸o c¸o. phôc tõng tuyÖt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. 2. thêng xuyÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh. tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng. tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. chñ tr¬ng. øng cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng. chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng. ®Ò cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o c¸c cÊp cña §¶ng theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùuc hiÖn ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng. §¶ng viªn dù bÞ cã c¸c quyÒn trªn ®©y. Phª b×nh. c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë. sinh ho¹t ®¶ng vµ ®ãng ®¶ng phÝ ®óng quy ®Þnh. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ häc tËp vÒ §¶ng t«i nhËn thÊy r»ng chØ cã §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ lùc lîng duy nhÊt l·nh ®¹o nh©n d©n ViÖt Nam giµnh th¾ng lîi. 28 . gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. T«i tha thiÕt vµ mong muèn ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng ®Ó gãp søc nhá bÐ cña m×nh cho sù nghiÖp chung cña d©n téc vµ x©y dùng §¶ng ta ngµy cµng trong s¹ch. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. 3.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng cña §¶ng. 3. chÝnh s¸ch cña §¶ng. 2. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. øng cö. côc bé. ®êng lèi. kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm vµ yªu cÇu ®îc tr¶ lêi. phÈm chÊt chÝnh trÞ. víi môc tiªu vµ lý tëng cao ®Ñp mµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· lùa chän vµ x©y dùng. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. quyÕt ®Þnh c«ng t¸c hoÆc thi hµnh kû luËt ®èi víi m×nh. rÌn luyÖn. §îc th«ng tin vµ th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò vÒ C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. 4. cã lèi sèng lµnh m¹nh. n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. n¨ng lùc c«ng t¸c. T¹i §iÒu 3 §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy ®Þnh quyÒn cña ®¶ng viªn nh sau: 1. ph¸p luËt cña Nhµ níc. ph¸p luËt cña Nhµ níc. c¬ héi. ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt. phôc tõng kû luËt. chÊt vÊn vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn ë mäi cÊp trong ph¹m vi tæ chøc. quan liªu. Tr×nh bµy ý kiÕn khi tæ chøc ®¶ng nhËn xÐt. Tham gia x©y dùng b¶o vÖ ®êng lèi.

TuyÖt ®èi trung thµnh víi §¶ng./. §¶ng uû gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng v÷ng m¹nh ®¸p øng yªu cÇu cña thêi ®¹i míi. Mong r»ng. ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2008 NguyÔn ThÞ l©m h¶i 29 . B¸c cïng toµn thÓ nh©n d©n ®· lùa chän. Hµ Néi. víi lý tëng c¸ch m¹ng. Chi uû. nguyÖn ®i theo con ®êng mµ §¶ng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->