P. 1
BaiChuyenDe

BaiChuyenDe

|Views: 60|Likes:
Được xuất bản bởiĐức Hà Văn

More info:

Published by: Đức Hà Văn on Aug 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2011

pdf

text

original

PHẦN 1.

MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của chuyên đề
Đất đai la tai nguyên vô cung quy gia của mỗi quốc gia, la tư liệu sản xuất đác
biệt không gi co thê thay thê đưoc của nganh sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, la
thanh phân quan trong hang đâu của môi trưong sống, la cac nguôn loi tu nhiên
như khi hâu, thoi tiêt, nưoc, không khi, khoang sản nám trong long đất, sinh vât
sống trên bê mát trai đất thâm chi cả sinh vât sống trong long đất, la đia ban phân
bô cac khu dân cư, xây dung cac co so kinh tê, ván hoa, xã hôi, an ninh va quốc
phong.
Đông thoi đất đai la nguôn tai nguyên co han vê số lưong, co vi tri cố đinh
trong không gian. Chinh vi vây, đất đai cân đưoc quản ly môt cach hop ly, su dung
môt cach co hiệu quả, tiêt kiệm va bên vung.
Hon nua, qua trinh phat triên kinh tê, qua trinh đô thi hoa đã lam cho mât đô
dân cư ngay cang táng. Chinh su gia táng dân số, su phat triên đô thi va qua trinh
công nghiệp hoa lam cho nhu câu vê nha o cung như đất xây dung cac công trinh
công công, khu công nghiệp trong cả nưoc vốn đã 'buc xuc¨ nay cang tro nên
'nhuc nhối¨ hon. Đây la vấn đê nan giải không chi voi nưoc ta ma con voi cac
nưoc đang phat triên va phat triên trên thê gioi. Đê giải quyêt vấn đê nay, mỗi quốc
gia đêu xây dung cho minh nhung chưong trinh, kê hoach, chiên lưoc riêng phu
hop voi hoan cảnh, điêu kiện của minh đê su dung đất đai đưoc hop ly, hiệu quả,
tiêt kiệm. Đác biệt la đối voi nưoc ta - môt đất nưoc ma qua trinh công nghiệp hoa,
hiện đai hoa va đô thi hoa đang diên ra manh më trên kháp cả nưoc.
Xã EaTrul la môt xã vung sâu,vung xa nám cach trung tâm huyện Krông Bông
khoảng 14km vê phia Tây. Đây la xã vê điêu kiện tu nhiên, kinh tê xã hôi con
nhiêu kho khán, dân tôc thiêu số chiêm ty lệ kha cao trong co cấu dân số.Hâu hêt
đai đa số nông hô o xã EaTrul, huyện Krông Bông, tinh Đák Lák chủ yêu dua vao
sản xuất nông nghiệp, nên đất đai gán chát voi ngưoi dân. Trong nhung nám
qua,cung voi xu thê phat triên chung của cac xã trên toan huyện, xã EaTrul đã co
nhung bưoc phat triên va đat đưoc nhung kêt quả nhất đinh trong công tac quản ly
vê đất đai. Tuy nhiên, do Luât đất đai nám 2003 mo ra cac quyên của ngưoi su
dung đất nên trong công tac quản ly Nha nưoc vê đất đai của xã gáp không it kho
khán va han chê cân phải khác phuc trong thoi gian toi.
Voi mong muốn tim hiêu, đanh gia công tac quản ly Nha nưoc vê đất đai tai
xã EaTrul, tu đo đê xuất nhung giải phap nhám nâng cao hiệu quả công tac quản ly
Nha nưoc vê đất đai của đia phưong trong nhung nám toi. Đưoc su đông y của Bô
môn Quản ly tai nguyên đất - Khoa Nông Lâm nghiệp Trưong Đai hoc Tây
Nguyên va UBND xã EaTrul chung tôi tiên hanh thuc hiện chuyên đê: "Đánh giá
tình hình u!n "# Nh$ n%&c 'ề đất đai t(i )* +aT,u" - huy.n /,0ng 10ng -
t2nh Đ34 534 giai đ6(n 7889 - 7811:.
1.7. ;i&i h(n của chuyên đề
Chuyên đê gioi han vê thoi gian, đia điêm va nôi dung nghiên cưu như sau :
- Th<i gian nghiên c%=u >
Chuyên đê nghiên cuu trong thoi gian tu nám 2007 đên thang 4/2011.
- Đ?a đi@A th%Bc hiêBn >
Xã EaTrul - huyện Krông Bông - tinh Đák Lák.
- NCi Dung nghiên c%=u >
Đanh gia tinh hinh quản ly Nha nưoc vê đất đai theo 13 nôi dung của Luât
Đất đai nám 2003.
1.E. F nghGa của chuyên đề
- F nghGa 4h6a hHc >
¹ La cán cu kháng đinh vai tro quan trong của công tac quản ly Nha nưoc vê
đất đai trong hoat đông quản ly chung của chinh quyên đia phưong.
¹ La co so khoa hoc đê co thê đê xuất nhung điêu chinh tich cuc trong chinh
sach quản ly đất đai.
- F nghGa thIc tiJn >
La co so đanh gia hoat đông quản ly Nha nưoc vê đất đai giup chinh quyên
đia phưong co nhung giải phap thich hop cho công tac quản ly Nha nưoc vê đất đai
tai đia phưong.
PHẦN 7. TKN; LUMN NON ĐP N;HQRN STU
7.1. SU VW "# "uXn
7.1.1. M0Bt V0= "y= "uYBn 'êZ ua[n "y= NhaZ n%U=c 'êZ 'Y=n đêZ đY= t đai
7.1.1.1. /ha=i niêB A ua[n "y= NhaZ n%U=c 'aZ ua[n "y= NhaZ n%U=c 'êZ đY=t đai
Quan ly cac công viêc cua Nha nưoc (hay quan ly Nha nưoc) đưoc thưc hiên
boi tât ca cac co quan Nha nưoc. Cung co khi do nhân dân trưc tiêp thưc hiên báng
hinh thưc bo phiêu toan dân hoác do cac tô chưc xa hôi, cac co quan xa hôi thưc
hiên nêu đưoc Nha nưoc giao quyên thưc hiên chưc náng Nha nưoc. Quan ly Nha
nưoc đưoc thưc hiên thông qua bô may Nha nưoc trên co so quyên lưc Nha nưoc
nhám thưc hiên cac chưc náng, nhiêm vu cua Nha nưoc. Quan ly Nha nưoc la hoat
đông châp hanh va điêu hanh cua Nha nưoc.
Quan ly Nha nưoc đôi voi đât đai la nghiên cưu toan bô nhưng đác trưng co
ban cua đât đai nhám nám vê sô lưong, chât lưong tưng loai đât o tưng vung, tưng
đia phưong, theo tưng đon vi hanh chinh o môi câp.
Quan ly Nha nưoc vê đât đai thông nhât vê quy hoach, kê hoach, khai thac,
sư dung co hiêu qua tai nguyên đât đai trong ca nưoc tư đia phưong đên co so, hinh
thanh môt hê thông s quan ly đông bô, thông nhât, tranh tinh trang phân tan đât, sư
dung đât không đung muc đich hoác bo hoang lam cho đât xâu đi, không mang lai
hiêu qua kinh tê cao.
Quan ly Nha nưoc vê đât đai thông nhât trong ca nưoc la thông nhât vê
đưong lôi, chinh sach đât đai cua Đang, Chinh phu thê hiên o Luât Đât đai. Nhưng
ván ban quy đinh dưoi luât liên quan đên đât đai phai đưoc triên khai đông bô va
thông nhât tư Trung ưong đên đia phưong, lam cho ngưoi sư dung đât đai hiêu
đưoc phap luât va thưc hiên đung phap luât.
Quan ly Nha nưoc vê đât đai thông nhât trong ca nưoc la nhám cung câp đây
đu hô so, tai liêu vê sô lưong, chât lưong cua tưng loai đât cua tưng đia phưong,
tưng vung trong ca nưoc, giup cho Chinh phu va cac nganh co liên quan co thê
quan ly chát che va co kê hoach sư dung hop ly va khoa hoc cac nguôn tai nguyên
đât đai. Đây cung chinh la co so đê thê hiên viêc quy hoach va kê hoach hoa cho
hiên tai va tưong lai viêc sư dung hop ly cac loai đât trong lanh thô, mang lai hiêu
qua kinh tê cao nhât.
7.1.1.7. N0Bi Dung ua[n "y= NhaZ n%U=c 'êZ đY= t đai
Nôi dung quan ly Nha nưoc vê đât đai đa đưoc quy đinh ro tai Khoan 2 Điêu
6 cua Luât Đât đai nám 2003, gô m 13 nôi dung như sau :
- Ban hanh cac ván ban quy pham phap luât vê quan ly, sư dung đât đai va tô
chưc, thưc hiên cac ván ban đo ;
- Xac đinh đia gioi hanh chinh, lâp va quan ly hô so đia gioi hanh chinh, lâp
ban đô hanh chinh ;
- Khao sat, đo đac, đanh gia phân hang đât; lâp ban đô đia chinh, ban đô hiên
trang sư dung đât va ban đô quy hoach sư dung đât ;
- Quan ly quy hoach, kê hoach sư dung đât ;
- Quan ly viêc giao đât, cho thuê đât, thu hôi đât, chuyên muc đich sư dung
đât ;
- Đáng ky quyên sư dung đât, lâp va quan ly hô so đia chinh, câp giây chưng
nhân quyên sư dung đât ;
- Thông kê, kiêm kê đât đai ;
- Quan ly tai chinh vê đât đai ;
- Quan ly va phat triên thi trưong quyên sư dung đât trong thi trưong bât
đông san ;
- Quan ly, giam sat viêc thưc hiên quyên va nghia vu cua ngưoi sư dung đât ;
- Thanh tra, kiêm tra viêc châp hanh cac quy đinh cua phap luât vê đât đai va
xư ly vi pham phap luât vê đât đai ;
- Giai quyêt tranh châp vê đât đai; giai quyêt khiêu nai, tô cao cac vi pham
trong viêc quan ly va sư dung đât đai ;
- Quan ly cac dich vu công vê đât đai.
Tât ca cac nôi dung trên đêu quan trong trong viêc quan ly va sư dung đât va
co môi quan hê mât thiêt vo i nhau. Vi vây cân vân dung, phôi hop chung môt cach
hop ly đê nâng cao hiêu qua quan ly đât đai.
7.1.1.E. T0[ ch%=c hêB th0=ng ua[n "y= đY=t đai cu[a ngaZ nh TN\MT
Theo Nghi đinh sô 91/2002/NĐ-CP, ngay 12/11/2002 cua Chinh phu đa quy
đinh hê thông quan ly Nha nưoc vê đât đai o nưoc ta bao gôm 4 câp trưc thuôc bô
Tai Nguyên va Môi Trưong theo so đô 2.1
]U đ0Z 7.1 > T0[ ch%=c hêB th0=ng ua[ n ^y= đY=t đai ngaZnh TN\MT
SHQ=NH PHU[
UBND TINH, THANH PHÔ TRUC
THUÔC TRUNG UONG
UBND HUYÊN, THI XA, TP
THUÔC TINH
CAC CO QUAN THUÔC
CHINH PHU :
- BÔ
- CO QUAN NGANG BÔ
SO TAI NGUYÊN VA
MÔI TRUO NG
PH•NG TAI NGUYÊN
VA MÔI TRUONG
CAN BÔ ĐIA CHI NH XA ,
PHUONG, THI TR€N
UBND XA, PHUO NG, THI TR€N
BÔ TAI NGUYÊN VA
MÔI TRUO NG
- Bô may quan ly đât đai o Trung ưong : Bô Tai nguyên va Môi trưong la co
quan thuôc Chinh phu thưc hiên chưc náng quan ly Nha nưoc vê đât đai va đo đac
ban đô trên pham vi ca nưoc.
- Bô may quan ly đât đai câp tinh : So Tai nguyên va Môi trưong la co quan
chuyên môn giup UBND tinh thưc hiên chưc náng quan ly Nha nưoc vê đât đai va
đo đac ban đô o đia phưong va chiu sư chi đao, quan ly vê tô chưc, biên chê va
công tac cua UBND câp tinh; đông thoi chiu sư chi đao, kiêm tra, hưong dân vê
chuyên môn nghiêp vu cua Bô Tai nguyên va Môi trưong
- Bô may quan ly đât đai câp huyên : Phong Ta i nguyên va Môi trưong la co
quan chuyên môn giup UBND huyên thưc hiên chưc náng quan ly Nha nưoc vê đât
đai va đo đac ban đô trên pham vi huyên, chiu sư chi đao, quan ly vê tô chưc, biên
chê va công tac cua UBND câp huyên, đông thoi chiu sư hưong dân, kiêm tra vê
chuyên môn nghiêp vu cua So Tai nguyên va Môi trưong.
- Can bô đia chinh xa, phưong, thi trân : Can bô Đia chinh xa thuôc co câu
nhân lưc UBND câp xa, giup UBND câp xa thưc hiên nhiêm vu quan ly Nha nưoc
vê đât đai; chiu sư hưong dân, kiêm tra vê chuyên môn nghiêp vu cua Phong Tai
nguyên va Môi trưong.
7.1.7. NhiêBA 'uB cu[a ca=n _0B ĐiBa chi=nh cY=p )a`
Thông tư liên tich sô 03/200•/TTLT-BTNMT-BNV, ngay 1‚ thang 07 nám
200• cua Bô Tai nguyên va Môi trưong, Bô Nôi vu hưong dân chưc náng, nhiêm
vu, quyên han va co câu tô chưc cua co quan chuyên môn vê tai nguyên va môi
trưong thuôc Uy ban nhân dân cac câp, trong đo quy đinh chưc náng, nhiêm vu,
quyên han cua can bô Tai nguyên va Môi trưong câp xa như sau :
- Tham mưu, giup Uy ban nhân dân câp xa vê quy hoach, kê hoach sư dung
đât câp xa, vê giao đât, cho thuê đât, thu hôi đât, chuyên quyên sư dung đât,
chuyên muc đich sư dung đât, câp giây chưng nhân quyên sư dung đât theo quy
đinh cua phap luât; triên khai, theo doi, kiêm tra tinh hinh thưc hiên sau khi câp co
thâm quyên quyêt đinh.
- Thâm đinh hô so, trinh Uy ban nhân dân câp xa viêc cho thuê đât, chuyên
đôi quyên sư dung đât, đáng ky giao dich bao đam đôi voi quyên sư dung đât, tai
san gán liên voi đât cho hô gia đinh, ca nhân theo quy đinh cua phap luât.
- Thưc hiên viêc đáng ky, lâp va quan ly hô so đia chinh; theo doi biên đông
đât đai va chinh ly hô so đia chinh; thông kê, kiêm kê đât đai; bao quan tư liêu vê
đât đai, đo đac va ban đô; thưc hiên quan ly dâu môc đo đac va môc đia gioi hanh
chinh trên đia ban xa theo quy đinh cua phap luât.
- Thưc hiên thông kê, theo doi, giam sat tinh hinh khai thac, sư dung va bao
vê tai nguyên nưoc; tham gia công tac phong, chông, khác phuc hâu qua do nưoc
gây ra trên đia ban xa.
- Thưc hiên viêc đáng ky va kiêm tra cac tô chưc, ca nhân trên đia ban thưc
hiên cam kêt bao vê môi trưong theo uy quyên cua Uy ban nhân dân câp huyên.
- Triên khai thưc hiên kê hoach va cac nhiêm vu cu thê vê giư gin vê sinh
môi trưong đô i voi cac khu dân cư, hô gia đinh va cac hoat đông bao vê môi
trưong noi công công trên đia ban theo phân công cua Chu tich Uy ban nhân dân
câp xa.
- Tham gia hoa giai, giai quyêt cac tranh châp, khiêu nai, tô cao vê linh vưc
tai nguyên va môi trưong teo quy đinh cua phap luât; phat hiên cac trưong hop vi
pham phap luât vê quan ly, bao vê tai nguyên va môi trưong, xư ly theo thâm
quyên va kiên nghi cac co quan co thâm quyên xư ly theo quy đinh cua phap luât.
- Bao cao công tac vê linh vưc tai nguyên va môi trưong va thưc hiên cac
nhiêm vu khac do Uy ban nhân dân câp xa giao.
7.7. SU VU[ th%Bc tiê`n
7.7.1 /ha=i ua= t c0ng ta=c ua[ n "y= NhaZ n%U=c 'êZ đY= t đai U[ NiêB t NaA
Quản ly va su dung đất đai tốt nhám khai thac, su dung, cải tao, bôi dưƒng
đất co hiệu quả nhất. Đê nâng cao hiệu quả su dung trên tung đon vi diện tich đất
phải quản ly chát chë đất đai trên cả 3 mát : kinh tê, k„ thuât va phap chê đê tranh
lãng phi va su dung đất không hop ly. Nhung nám qua, dưoi su lãnh đao của Đảng,
su chi đao sâu sác kip thoi của cac cấp chinh quyên nên công tac quản ly đất đai o
Việt Nam đã đat đưoc nhiêu kêt quả đang kê. Tuy nhiên, v…n con nhiêu bất câp
nhất đinh.
- ;iai đ6(n ta n3A 1bbE đến n3A 788E >
Trên co so Hiên phap nám 1992, Quốc hôi đã ban hanh Luât Đất đai nám
1993 thay thê cho Luât Đất đai nám 19•7 nhám hoan thiện hanh lang phap ly, điêu
chinh cac quan hệ kinh tê, tiêp tuc xoa b† co chê tâp trung quan liêu bao cấp, đap
ung nhung yêu câu cu thê trong phat triên xã hôi. Luât Đất đai nám 1993 đưoc sua
đôi, bô sung nám 199• va nám 2001, đây la môt trong nhung đao luât quan trong
thê hiện đưong lối đôi moi của Đảng va Nha nưoc ta, gop phân thuc đ‡y phat triên
kinh tê, ôn đinh chinh tri - xã hôi, nâng cao đoi sống của ngưoi dân.
Tuy nhiên, Luât Đất đai 1993 đã bôc lô nhung han chê, thiêu sot trong đo
nguyên nhân chinh su la su bất câp của hệ thống chinh sach phap luât vê quản ly đất
đai: Co chê quản ly tai chinh vê đất đai thiêu hiệu quả; Thi trưong bất đông sản hinh
thanh tu phat thiêu su kiêm soat của Nha nưoc; Co quan quản ly cac cấp con thiêu
tinh chát chë, náng luc của can bô Đia chinh o cac co so con yêu; Hệ thống đáng ky
đất đai con mang tinh thủ công, thiêu đông bô va chưa phat huy đưoc tinh khoa hoc
đê thống nhất quản ly Nha nưoc vê đất đai...
Đê khác phuc nhung nhưoc điêm va bất câp trong hệ thống phap luât đất đai hiện
hanh, vấn đê cân thiêt trong việc sua đôi va ban hanh bô luât moi trong lˆnh vuc
đất đai la môt tất yêu.
- ;iai đ6(n ta n3A 788E đến nay >
Luât Đất đai nám 2003 đã đưoc Quốc hôi khoa XI, k‰ hop thu 4 thông qua
ngay 26/11/2003 va bát đâu co hiệu luc ngay 01/7/2004. Luât Đất đai nám 2003
đưoc ban hanh, khác phuc nhung han chê của cac bô luât trưoc:
¹ Xac đinh rŠ nôi dung của chê đô sƒ huu toan dân vê đất đai, vai tro đai diện
chủ so huu của Nha nưoc chưa thuc hiện đây đủ.
¹ Chủ đông phân bố đất đai đap ung yêu câu đ‡y nhanh su nghiệp công
nghiệp hoa, hiện đai hoa trong thoi ki moi.
¹ Tinh hanh chinh, tinh kinh tê, tinh dân su đưoc coi trong.
¹ Giải quyêt đưoc nhung tôn tai lich su vê đất đai trưoc đây cung như cac vấn
đê moi nảy sinh.
¹ Ván bản quy đinh cu thê, hệ thống phap luât đưoc đon giản hoa.
Đây la môt đao luât quan trong, co y nghˆa to lon trong việc nâng cao hiệu
quả quản ly, khuyên khich việc su dung hop ly va co hiệu quả nguôn tai nguyên
đất đai gop phân đ‡y manh công nghiệp hoa, hiện đai hoa đất nưoc.
Tuy nhiên, trong thoi gian triên khai thuc hiện Luât Đất đai 2003 v…n gáp
nhung kho khán nhất đinh.
7.7.7. /ha=i ua= t tiZnh hiZnh ua[n "y= NhaZ n%U=c 'êZ đY= t đai cu[a ti[nh Đ34 534
Đák Lák co tông diên tich tư nhiên 1.312.‚37ha, chu yêu la nhom đât như
đât đo ba‹an, đât xam va môt sô đât khac : đât phu sa, đât gley, đât đen,...Trong đo
diên tich đât nông nghiêp la 1.0•4.6‚4 ha, chiêm •2,64Œ, diên tic đât phi nông
nghiêp la 91.‚‚1 ha, chiêm 6,9•Œ, diên tich đât chưa sư dung la 136.332 ha, chiêm
10,3•Œ tông diên tich tư nhiên.
Viêc hoach đinh ranh gio i hanh chinh theo Chi thi 364/CT-HĐBT cua Hôi
Đông Bô Trưong (nay la Chinh phu) đa đưoc thưc hiên tôt trên co so tai liêu đo
đac va cac tai liêu đo đac chinh ly bô sung. Hiên tai hô so đia gioi hanh chinh giưa
cac đon vi huyên trong tinh, cac xa thuôc cac huyên giap ranh cung như cac xa,
phưong trong Thanh phô Buôn Ma Thuôt đa đưoc xac đinh, thông nhât ro rang.
Cac loai hô so vê đia gioi hanh chinh cua thanh phô, cua huyên, xa, phưong đêu
đưoc lưu trư, quan ly ca o dang giây va dang sô hoa đê đam bao hiêu qua cao nhât.
Viêc sư dung cac loai hô so, tư liêu đam bao đung quy đinh phap luât.
Viêc phân hang đât nông nghiêp theo Nghi đinh sô 73/NĐ-CP đưoc thưc
hiên kha tôt.
Lâp ban đô hiên trang sư dung đât va ban đô quy hoach sư dung đât thưc
hiên theo đung quy đinh cua phap luât. Công tac quan ly quy hoach, kê hoach sư
dung đât thưong xuyên nhân đưoc sư quan tâm, chi đao cua cac câp, cac nganh.
Tinh đa trinh Thu tưong Chinh phu đê an • Quy hoach tông thê phat triên kinh tê
-xa hôi tinh Đák LaŽk đên nám 2010 va đinh hưong đên nám 2020 •
Công tac giao đât, cho thuê đât đưoc thưc hiên tưong đôi đây đu.
Viêc câp GCNQSD đât đa đưoc triên khai, dân hoan thanh công tac câp
GCNQSD đât trên đia ban Tinh.
Công tac thông kê đât đai hang nám va kiêm kê đât đai ‚ nám luôn hoan
thanh đung tiên đô.
Công tac quan ly tai chinh vê đât đai đưoc triên khai thưc hiên theo đung
trinh tư, quy đinh cua phap luât. Vê viêc thưc hiên cac khoan thu, chi liên quan đên
đât đai, UBND Tinh kêt hop voi Phong TN•MT cung cac ban nganh ban hanh cac
ván ban hưong dân thưc thi theo đung quy đinh cua Nha nưoc, tô chưc thưc hiên
viêc thu thuê nha đât, thuê chuyên quyên sư dung đât, thu tiên sư dung đât va tiên
thuê đât.
Quyên cua ngưoi sư dung đât đưoc mo rông tư khi Luât Đât đai nám 2003
ban hanh va ngay cang đưoc quan tâm.
Uy ban nhân dân Tinh phôi hop cung cac ban nganh tô chưc thanh tra, kiêm
tra vê tinhg hinh quan ly va sư dung đât đưoc thưc hiên thưong xuyên va co hiêu
qua.
Ván phong đáng ky quyên sư dung đât trưc thuôc Phong TN•MT đa đưoc
thanh lâp co hiêu qua cao trong hoat đông va đa giam bot cac thu tuc hanh chinh
phưc tap cho ngưo i dân.
Tuy nhiên tinh trang lân chiêm đât, xây dưng trai phep o nhiêu noi tiêp tuc
diên biên phưc tap nhưng thiêu tâp trung sư chi đao va xư ly cua chinh quyên đia
phưong. Khai thac tai nguyên, khoang san o nhiêu noi không theo quy hoach, tinh
trang chát pha rưng co noi xay ra nghiêm trong ; xư ly ô nhiêm môi trưong trong
cac khu, cum công nghiêp, cac co so san xuât chưa kip thoi, kiên quyêt, gây bưc
xuc trong nhân dân.
Trong thoi gian toi, Tinh se khuyên khich moi thanh phân kinh tê đâu tư
khai hoang mo rông diên tich nhưng noi đưoc quy hoach, mo rông kinh tê trang
trai voi nhiêu thanh phân, khuyên khich va tao điêu kiên cho cac hô gia đinh
chuyên đôi đât đai, thưc hiên co gioi hoa, thâm canh, phat triên trang trai. Tiên
hanh đo đac va lâp ban đô đia chinh tai cac huyên, xa chưa co ban đô đia chinh.
7.E. S3n cc pháp "#
- Luât Đất đai nám 2003.
- Nghi đinh số 1•1/2004/NĐ-CP, ngay 29 thang 10 nám 2004 của Chinh phủ
vê việc hưong d…n thi hanh Luât Đất đai.
- Nghi đinh số 17/2006/NĐ-CP ngay 27/01/2006 của Chinh phủ sua đôi, bô
sung môt số điêu của cac Nghi đinh hưong d…n thi hanh Luât Đất đai.
- Nghi đinh số 1•2/2004/NĐ-CP, ngay 29 thang 10 nám 2004 của Chinh phủ
vê xu phat vi pham hanh chinh trong lˆnh vuc đất đai.
- Nghi đinh số •4/2007/NĐ-CP, ngay 2‚ thang ‚ nám 2007 của Chinh phủ
quy đinh bô sung vê việc cấp giấy chung nhân quyên su dung đất, thu hôi đất, thuc
hiện quyên su dung đất, trinh tu, thủ tuc hỗ tro, tai đinh cư khi Nha nưoc thu hôi
đất, giải quyêt khiêu nai vê đất đai.
- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT, ngay 1‚ thang 6 nám 2007 của Bô Tai
nguyên va Môi trưong vê việc hưong d…n thuc hiện môt số điêu của Nghi đinh số
•4/2007/NĐ-CP.
- Thông tư số 0•/2007/TT-BTNMT, ngay 02/•/2007 của Bô Tai nguyên va
Môi trưong vê việc hưong d…n thuc hiện thống kê, kiêm kê đất đai va xây dung bản
đô hiện trang su dung đất.
- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT, ngay 02/•/2007 của Bô Tai nguyên va
Môi trưong vê hưong d…n việc lâp, chinh ly, quản ly hô so đia chinh.
- Thông tư số 2•/2004/TT-BTNMT ngay 01/11/2004 vê việc hưong d…n thống
kê, kiêm kê đất đai va xây dung bản đô hiện trang su dung đất.
- Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT vê hưong d…n lâp, điêu chinh va th‡m
đinh quy hoach, kê hoach su dung đất.
- Quyêt đinh số 04/200‚/QĐ- BTNMT ban hanh quy trinh lâp va điêu chinh
quy hoach, kê hoach su dung đất.
- Quyêt đinh số 2‚/2004/QĐ-BTNMT, ngay 01/11/2004 của Bô Tai nguyên va
Môi trưong vê việc ban hanh kê hoach triên khai thi hanh Luât Đất đai.
- Chi thi số 02/200•/CT-UBND, ngay 03/4/200• của Chủ tich UBND tinh
Đák Lák vê việc kiêm kê qu„ đất đang quản ly, su dung của cac tô chuc đưoc Nha
nưoc giao đất, cho thuê đất trên đia ban tinh.
- Bao cao tinh hinh kinh tê, chinh tri xã hôi của xa EaTrul qua môt số nám như
2007, 200•, 2009, 2010, 2011.
PHẦN E. ĐdQ TefN;^ MgS TQRU^ NhQ iUN; Nj PHekN;
PHlP N;HQRN STU
E.1. Đmi t%nng nghiên ccu
Cac nôi dung quản ly Nha nưoc vê đất đai theo Luât Đất đai 2003.
E.7. Moc tiêu nghiên ccu
- Đanh gia kêt quả đat đưoc va nhung han chê trong công tac quản ly Nha
nưoc vê đất đai của xa EaTrul ‘ huyên Krông Bông ‘ tinh Đák Lák giai đoan 2007
- 2011.
- Đê xuất môt số giải phap gop phân nâng cao hiệu quả công tac quản ly Nha
nưoc vê đất đai của xa EaTrul.
E.E. NCi Dung nghiên ccu
- Đanh gia điêu kiện tu nhiên va thuc trang phat triên kinh tê - xã hôi của xa
EaTrul ‘ huyên Krông Bông ‘ tinh Đák Lák tac đông đên công tac quản ly Nha
nưoc vê đất đai.
- Đanh gia khai quat hiện trang su dung đất tai xa EaTrul nám 2010.
- Đanh gia tinh hinh quản ly Nha nưoc vê đất đai của xa EaTrul giai đoan
2007 - 2011.
- Nhung thuân loi va kho khán trong công tac quản ly Nha nưoc vê đất đai
tai xa EaTrul.
- Kêt luân va đưa ra nhung biện phap nhám nâng cao hiệu quả của công tac
quản ly nha nưoc vê đất đai tai xa EaTrul trong nhung nám toi.
E.p. Ph%Ung pháp nghiên ccu
E.p.". Ph%Ung pháp điều t,a thu thXp Vm "i.u
- Thu thâp tai liệu, số liệu va cac bản đô liên quan đên chuyên đê.
- Điêu tra thu thâp số liệu ngoai thuc đia.
- Ph†ng vấn cac hô gia đinh, ca nhân tai đia phưong.
- Ph†ng vấn can bô lãnh đao, can bô chuyên môn của đia phưong.
E.p.7. Ph%Ung pháp th0ng 4ê^ phYn tích^ đánh giá '$ tqng hnp Vm "i.u
Thống kê diện tich đất đai trên co so cac tai liệu thu thâp đưoc.
Hệ thống hoa nhung số liệu thu thâp đưoc đê tông hop, lua chon nhung liệu
cân thiêt va tối ưu nhất.
Phân tich, đanh gia theo tung nôi dung của công tac quản ly Nha nưoc vê đất
đai đê tim ra nhung ưu khuyêt điêm va nhung thanh tuu đat đưoc trong công tac
quản ly đất đai o đia phưong.
E.p.E. Ph%Ung pháp )r "# Vm "i.u
- Xu ly số liệu báng phân mêm Excel.
- Su dung phân mêm Microstation đê xu ly bản đô.
PHẦN p. is /QtN /tT LUu ĐvT ĐefS
p.1. Đánh giá đwc đi@A^ điều 4i.n tI nhiên^ 4inh tế - )* hCi )* +aT,u"
p.1.1. Điều 4i.n tI nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
Xa EaTrul nám o phia Tây cua huyên Krông Bông va đưoc thanh lâp ngay
19/02/2003 theo nghi đinh sô 113/2002 NĐ-CP ngay 31 thang 12 nám 2002 cua
Chinh phu voi tông diên tich tư nhiên 2.4•9 ha,chiêm 1,99Œ diên tich tư nhiên cua
huyên.
Phia Bác giap huyên Krông Ana va xa Hoa Tân
Phia Đông giap xa Hoa Son
Phia Nam giap huyên Lák
Phia Tây giap xa Yang Reh
Nám cach thi trân Krông - Kmar (la trung tâm hanh chinh cua huyên Krông
Bông) khoang 12km theo TL 12 la truc giao thông huyêt mach cua huyên Krông
Bông chay qua xa tao cho xa vi tri thuân loi trong qua trinh hoa nhâp chung voi
nhip đô phat triên kinh tê xa hôi cua huyên,cua tinh.
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo
Đia hinh cua xa bi chia cát manh boi đôi nui va sông suôi. Đia hinh đôi nui
cao nám o phia Nam cua xa co diên tich khoang 1.100 ha chiêm khoang 44,19Œ
diên tich tư nhiên. Đia hinh thâp tưong đôi báng pháng tâp trung o phia Bác co
diên tich khoang 2.3•9 ha chiêm khoang ‚‚,•1Œ diên tich tư nhiên.
Đây la dang đia hinh thuân loi cho việc xây dung co so ha tâng, bố tri khu
dân cư giup phat triên cac nganh kinh tê: nông nghiệp, tiêu thủ công nghiệp va dich
vu.
4.1.1.3. Khí hậu, thời tiết
Nám trong vung nhiêt đoi gio mua, do bi anh hưong boi đô cao, vư bi anh
hưong boi day nui lon Cư Yang Sin nên khi hâu co hai mua mưa náng ro rêt voi
nhưng đác trưng chinh sau :
- Náng nhiêu, trung binh tư 1•0 gio/thang. Náng lưong bưc xa tông công
lon, trung binh tư 1‚0 ‘ 160 kcal km
2
nám.
- Nhiêt đô cao va ôn hoa, nhiêt đô trung binh nám 23,7 ‘ 27,3
0
C. Thang co
nhiêt đô trung binh thâp nhât la thang 10 va thang 1, nhiêt đô co thê xuông đên
17,3 ‘ 20,1
0
C. Thang co nhiêt đô cao nhât la thang 4 va thang ‚, nhiêt đô trung
binh co thê lên đên 2• ‘ 30
0
C. Bên canh đo chênh lêch nhiêt đô ngay va đêm kha
lon (mua khô biên đô nhiêt 10
0
C). Náng nhiêu, bưc xa dôi dao, nhiêt đô cao va hâu
như không co bao la nhưng thuân loi co ban cho phat triên nông nghiêp, nhât la đôi
voi cây công nghiêp lâu nám như ca phê, thuôc la, bông vai,’
- Lưong mưa : co lưong mưa lon, trung binh tư 1•00 ‘ 2000 mm/nám. Mua
mưa keo dai tư cuôi thang 4 đên đâu thang 12, kha thuân loi đôi voi nhưng cây lâu
nám, nhưng vao nhưng nám mua mưa kêt thuc muôn hon thi anh hưong náng đên
chât lưong thu phân cua cây như cây Điêu,’
- Do mưa rât lon tư thang 9 đên thang 11 (tư 400 ‘ ‚00 mm/thang), trong khi
cac con suôi nho hep thoat nưoc châm hon nên lưong nưoc đô vê gây xoi mon va
rưa trôi đât o đia hinh nui cao, mát khac lam nưoc sông dâng nhanh, tran vao đông
ruông, gây tinh trang ngâp lu cuc bô o nhưng khu vưc trung va ven sông.
- Mua khô bát đâu tu thang 12 đên thang 4 nám sau voi lưong mưa chi
chiêm khoang ‚ ‘ 10Œ tông lưong mưa ca nám, tuy chi keo dai 4 thang nhưng
cung đu gây tinh trang mât cân đôi nghiêm trong vê đô âm, anh hưong lon đên qua
trinh sinh trưong ‘ phat triên cua cây trông, vât nuôi. Viêc xây dưng cac công trinh
thuy loi đê cung câp nưoc san xuât va sinh hoat trong mua khô co vai tro quan
trong trong phat triên kinh tê ‘ xa hôi cua xa.
4.1.1.4. C! n"u#n t$i n"u%&n thi&n nhi&n
- T$i nguyên đất
Theo kêt qua điêu tra Nông hoa Tô nhưong cua So Nông nghiêp Đák LaŽk
cho thây trên đia ban xa co cac loai đât sau :
- Đât đo vang trên đa Granit (“a) thuôc nhom đât đo vang, tâp trung o đia
hinh đôi nui phia Tây va phia Nam cua xa.
- Đât phu sa ngoai suôi (Py) thuôc nhom đât phu sa tâp trung o dang đia hinh
thâp o phia Bác va Đông xa.
- Đât đo vang trên đa phiên set (“s) thuôc nhom đât đo vang.
- Đât phu sa đưoc bôi (Pb) thuôc nhom đât phu sa.
- Đât sông suôi.
- T$i nguyên n%&c
Trên đia ban xa co nhiêu suôi bát nguôn tư đô i nui cao phia Nam đô vê sông
Krông Ana o phia Bác.
- Nguôn nưoc mát đưoc tich trư o cac hô đâp va sông Krông Ana chay vong
tư phia Tây qua phia Bác xa. Đây la noi cung câp nguôn nưoc chinh cho san xuât
Nông nghiêp.
- Nguôn nưoc ngâm : Theo kêt qua điêu tra cua So Công nghiêp Đák LaŽk
va kêt qua ban đô đia chât thuy ván cua Liên đoan Đia chât công trinh Miên trung
cho thây nưoc ngâm o đô sâu tư 1‚ ‘ 20m, mưc đô nưoc táng dân theo đô sâu tư
trên xuông dưoi, thuôc loai nưoc nhat, môi trưong trung tinh ‘ hiên đang đưoc khai
thac phuc vu chu yêu cho sinh hoat báng giêng đao, giêng khoan trong cac hô gia
đinh.
- TaZi nguyên ,%Zng
Theo kêt qua thông kê đât đai thang 10 nám 2003 thi toan xa co 602,62 ha
rưng tư nhiên san xuât bao gôm rưng gô va tre nưa.
- TaZi nguyên nhYn '3n
Lich sư hinh thanh, phat triên cua vung đât va con ngưoi Krông Bông noi
chung va EaTrul noi riêng gán liên voi lich sư hinh thanh va phat triên cua Đák
Lák, cua dân tôc Viêt Nam. Cac dân tôc tuy không hinh thanh nên nhưng lanh thô
tôc ngưoi riêng biêt nhưng môi dân tôc đêu tâp trung o mô t sô vung nhât đinh, xa
EaTrul la đia ban cư tru cua ngưoi Kinh, Mưong, M nông, Ê Đê,... hinh thanh nên
nhưng cum dân cư rai rac o kháp đia ban xa.
Công đông cac dân tôc voi nhưng truyên thông riêng đa hinh thanh nên nên
ván hoa đa dang, phong phu, co nhưng net đôc đao. Trai qua nhưng biên đông
tháng trâm cua lich sư nhưng sinh hoat lê hôi, phong tuc tâp quan lanh manh vân
đưoc gin giư va phat triên như cac lê hôi : cung bên nưoc, com nui, vong đoi, câu
phuc,’
p.1.7. ThIc t,(ng 4inh tế - )* hCi
4.1.2.1. 'h(! trạn" )ht tri*n !! n"$nh +inh tế
- N0ng nghi.p
Kinh tê trên đia ban xa đưoc xac đinh chu yêu theo hưong san xuât Nông
nghiêp, chu yêu la trông trot va chán nuôi.
¹ Trông trot
La nganh đem lai thu nhâp chu yêu cho ngưoi dân toan xa.
Nhin chung tinh hinh san xuât Nông nghiêp co nhưng kho khán đác biêc do
thoi tiêt náng han keo dai, lam anh hưong đên náng suât cây trông do thiêu nưoc
tưoi. Song xa vân gieo trông đu diên tich, thu hoach đat náng suât, san lưong theo
kê hoach đê ra đôi voi cac loai cây trông chinh như : lua nưoc, ngô,’
1a[ng p.1> iiêBn ti=ch^ n3ng VuY=t^ Va[n "%UBng A0Bt V0= cYy t,0Zng chi=nh cu[a )a`
+aT,u" n3A 7818
]TT 56aBi cYy t,0Zng iiêBn ti=ch
xhay
N3ng VuY=t
xtaBzhay
]a[ n "%UBng
xtY=ny
1 Lua đông xuân 303.00 32.12 9732.40
2 Lua he thu 4‚6.00 32.‚0 14•20.00
3 Ngô 310.00 ‚6.11 17394.10
4 Cây lây bôt (khoai, sán) ‚1.‚0 67.10 34‚‚.70
‚ Cây án qua cac loai 36.00 23.1‚ •33.40
6 Ca phê 42.‚0 20.90 •••.2‚
7 Cây thuôc la 2‚.‚0
• Điêu •.00 11.12 •9.00
¹ Chán nuôi
Nganh chán nuôi trên đia ban cung đa phat triên kha lâu va đong gop không
nho vao thu nhâp cua ngưoi dân. Vât nuôi chu yêu la bo, heo, ga, vit,’
1a[ng p.7> TiZnh hiZnh ch3n nu0i t,ên điBa _aZn )a` +aT,u" giai đ6aB n 7889 { 7811
HaBng AuBc ĐUn 'iB ti= nh 7889 788| 788b 7818 7811
Tông đan lon Con 1129 2700 3002 3219 34•0
Tông đan trâu, bo Con 716 1091 1100 123• 1‚40
Tông đan gia câm Con 12019 12120 1322
0
134‚
0
14100
Tông đan dê Con 76 9• 113 1‚7 203
Hiên nay nganh chán nuôi đa đưoc chu trong hon, mưc đô đâu tư cung như
cac biên phap tiêm chung va phong dich bênh đa đưoc quan tâm đung mưc, kip
thoi ngán chán dich bênh. Tuy nhiên, chán nuôi trên đia ban phat triên theo quy mô
hô gia đinh mang tinh chât tư cung tư câp, phuc vu nhu câu tai chô, chưa đem san
phâm chán nuôi vao thi trưong hang hoa.
- Tiê[u thu[ c0ng nghiêBp 'aZ th%Ung AaBi DiBch 'uB
La môt xa nám cach xa trung tâm huyên, voi trinh đô dân tri con thâp, đo i
sông con co nhiêu kho khán, cho nên trong giao lưu trao đôi buôn ban va phat triên
cac nganh nghê co nhiêu han chê. O đây, ngưo i dân chu yêu tâp trung vao san xuât
nông nghiêp. Trên đia ban chi co mô t sô co so nho sưa chưa cac công cu san xuât,
xay xat cac loai nông san, thiêt bi con thô so. Bên canh đo, thi môt sô hoat đông
dich vu thưong mai trong vung con nho le, chu yêu phuc vu nhu câu tiêu dung va
sinh hoat tai chô, chưa phat triên giao lưu buôn ban rông.
4.1.2.2. 'h(! trạn" ,- h.i
- iYn V0=^ DYn t0Bc
Dân sô trên đia ban xa la 1034 hô voi ‚‚1‚ khâu, trong đo :
- Dân tôc Kinh : 41‚ hô vo i 240‚ khâu
- Dân tôc thiêu sô tai chô : 639 hô voi 3110 khâu
Ty lê phat triên dân sô hiên tai la 2,3Œ, mât đô dân sô trung binh la 222
ngưoi/km
2
- 5a6 đ0Bng^ 'iêBc "aZA^ A%=c V0=ng
Tông sô lao đông hiên nay la 2•90, chiêm khoang ‚2,40Œ tông dân sô. Hâu
hêt la lao đông nông nghiêp, binh quân diên tich đât nông nghiêp la 1ha/1 lao
đông. Vê chât ng”lao đông hâu hêt la lao đông phô thông, viêc lam tưong đôi ôn
đinh. Trong nhưng nám qua, dưoi sư lanh đao cua chinh quyên đia phưong, đo i
sông cua nhân dân ngay cang đưoc nâng cao, giam ty lê đo i ngheo. Tuy nhiên, vân
con môt bô phân không nho dân cư co đoi sông vân con kho khán ca vê vât chât
cung như tinh thân.
- Mn ninh^ u0=c ph6Zng
Công tac an ninh chinh tri, trât tư xa hôi trên đia ban giai đoan 2007 ‘ 2011
tưong đôi ôn đinh. Trong thoi gian toi, UBND xa se lanh đao cac lưc lưong tham
gia bao vê tôt chiên lưoc an ninh quôc phong, tiêp tuc cung cô phong trao quân
chung bao vê an ninh tô quôc. Đông thoi tô chưc tuyên truyên phap luât va tro giup
phap ly cho nhân dân, vân đông nhân dân tham gia quan ly, bao vê tai nguyên thiên
nhiên, đác biêc la tai nguyên đât va rưng.
4.1.2.3. 'h/0! tra0n" )ha1t tri&2n !a1! +hu 34n !/
Khu dân cư trên đia ban đưoc chia ra lam ‚ buôn va 3 thôn, gôm : Buôn
KRông, Buôn Báng Kung, Buôn Cư Mil, Buôn Plum, Buôn •a va Thôn 1, Thôn 2,
Thôn 3 đưoc phân bô rai rac doc theo cac truc đưong giao thông ven TL 12, đia
hinh noi phân bô dân cư kha báng pháng, thuân loi vê giao thông. Thưc trang khu
dân cư noi đây co đác điêm la nha o gán liên vo i đât san xuât nông nghiêp, diên
tich đât khu dân cư lon. Vi vây, con gáp nhiêu kho khán trong viêc bô tri xây dưng
cac công trinh công công cung như trong viêc quan ly hanh chinh.
4.1.2.4. 'h/0! tra0n" )ha1t tri&2n !5 652 ha0 t47n"
- NêZ gia6 th0ng
Voi phưong châm 'Nha nưoc va nhân dân cung lam¨ nên hê thông đưong
giao thông trong xa đang ngay cang đưoc gâp rut hoan thiên.
Trên đia ban xa co TL 12 chay qua đa trai nhưa, cac tuyên đưong trong thôn
buôn hoan toan la đưong đât nên đi lai rât kho khán nhât la vê mua mưa.
- HêB th0=ng thu[y "UBi
Co môt sô hô đâp tâp trung o phia Bác va hê thông kênh mưong thuân loi
cho phat triên nông nghiêp. Nhưng nhin chung cac công trinh thuy loi phat huy
hiêu qua thâp do chưa thưong xuyên bao dưong sưa chưa, hê thông kênh mưong
xây dưng chưa hoan chinh gây thât thoat nưoc lon. Mát khac do thiên tai liên tiêp
xay ra nên hê thông kênh mưong hang nám cung bi hư hong nhiêu.
- TiZnh hiZ nh V%[ DuBng điêBn
Đên nay hê thông điên lưoi quôc gia đa đưoc dân đên trung tâm xa nhưng
chưa hoan chinh, lưoi điên ha thê va cac tram biên ap tiêu thu cung hê thông dây
dân, môt sô buôn con co nhiêu hô thiêu điên sinh hoat trong đoi sông hang ngay.
Tông sô hô đa sư dung điên trên đia ban toan xa hiên nay chiêm khoang 7‚Œ
- HêB th0=ng th0ng tin "iên "aBc^ h6aB t đ0Bng đaZi t,uyêZn thanh
Hiên nay trên đia ban xa co 1 bưu điên, co ban đap ưng viê liên lac báng
điên thoai, thư tin. Đai phat thanh thưong xuyên tiêp âm đai tiêng noi Viêt Nam,
đai tiêng noi tinh va huyên, kip thoi đưa thông tin đên ngưoi dân.
Trong nám 2010, công tac trưc tiêp âm đam bao thưong xuyên va đung thoi
gian theo quy đinh, đam bao tiêp song phat thanh o ‚ buôn, thôn đưoc liên tuc,
nhám đư thông tin kip thoi đên ba con nông dân trên đia ban toan xa. Ngoai ra, con
phat cac thông bao cua xa đê nhân dân kip thoi nám bát thông tin va tô chưc thưc
hiên
- } tê=
Trên đia ban xa co 1 tram y tê, voi diên tich bao chiêm la 2400m
2
. Hiên
trang nha câp 4, co ‚ giưong bênh đưoc xây dưng nám 1994, can bô Y tê bao gô m
‚ ngưoi. Hang nám tram Y tê đa thưc hiên tôt công tac kham va chưa bênh cho
nhân dân. Công tac phong chông cac dich bênh, giư gin vê sinh an toan thưc phâm
cung đa đưoc tuyên truyên rông rai trong nhân dân, tinh hinh tiêm chung mo rông
bao vê sưc khoe Ba me tre em, kê hoach hoa gia đinh trong nhưng nám qua đa
đưoc thưc hiên thưong xuyên.
- ;ia=6 DuBc
Công tac giao duc đưoc xa chu trong hang đâu, chât lưong giao duc không
ngưng đưoc nâng cao, trang thiêt bi day va hoc đưoc bô sung va cai tiên.
Trên đia ban xa đa co trưong Tiêu hoc nên hoc sinh cua xa đi hoc tưong đôi
thuân tiên. Chât lưong day va hoc tưng bưoc đưoc nâng lên. Hiên tai trưong lop
hâu hêt đưoc xây dưng gân trung tâm hanh chinh cua xa nên hoc sinh o môt sô
thôn đên trưong qua xa. Trong thoi gian toi cân phai đâu tư phat triên manh giao
duc ca vê sô lưong lân chât lưong, đam bao cho hoc sinh trong đô tuôi đêu đưoc
đên trưong
p.1.E. NhYBn điBnh chung 'êZ điêZu 4iêBn t%B nhiên^ 4inh tê= )a` h0Bi a[nh h%U[ng đê=n
h6aBt đ0B ng ua[n "y= đY= t đai cu[a điBa _aZ n )a`
Quan ly Nha nưoc vê đât đai cua xa EaTrul con co nhưng kho khán han chê
nhât đinh do anh hưong cua điêu kiên tư nhiên như đât đai môt phân la đôi nui, co
đia hinh phưc tap va bi chia cát manh, đô dôc lon, qua trinh xoi mon rưa trôi thoai
hoa đât diên ra thưong xuyên trong mua mưa hang nám, gây nhiêu thiêt hai trong
nông nghiêp.
Sư hiêu biêt Luât Đât đai cua ngưoi dân con nhiêu han chê nên công tac
quan ly đât đai gáp nhiêu kho khán.
Môt sô ngưoi dân co điêu kiên kinh tê kho khán nên không đap ưng đưoc
cac yêu câu vê nghia vu tai chinh khi sư dung đât đai, gây kho khán cho công tac
quan ly tai chinh vê đât đai.
Eatrul la môt xa vung sâu, vung xa, gôm nhiêu thanh phân dân tôc cung
chung sông, trinh đô ưng dung khoa hoc ky thuât con thâp, tâp quan canh tac con
lac hâu anh hưong đên viêc sư dung đât cua đia phưong.
Sư gia táng dân sô trong nhưng nám gân đây đang la sưc ep đôi voi đât đai,
nhu câu đât phi nông nghiêp cua ngưoi dân ngay cang nhiêu (chu yêu la đât o ) nên
tinh trang chuyên muc đich trai phep kha lon, gây kho khán cho co quan chưc
náng.
Voi tôc đô táng trưong cua nên kinh tê thi gia tri cua đât đai ngay cang táng
se co nhiêu vân đê phat sinh trong qua trinh sư dung đât sai muc đich, tranh châp,
chuyên nhưong đât trai phep, chuyên đôi muc đich sư dung đât trai phep la nhưng
thach thưc cho công tac quan ly Nha nưoc vê đât đai cua xa EaTrul
p.7. Đa=nh gia= 4ha=i ua=t hiêBn t,aBng V%[ DuBng đY=t cu[a )a` +aT,u" n3A 7818
p.7.1. SU cY=u ca=c nh6= A đY=t
Nám 2010, xa EaTrul co tông diên tich 24•9 ha, bao gôm cac nhom đât như
sau :
1a[ng p.E> SU cY=u ca=c nh6= A đY=t cu[a )a` +aT,u"
56aBi đY=t Ma` iiêBn ti=ch xhay Ty[ "êB x~y
Đât nông nghiêp NNP 1300.97 ‚2.27
Đât lâm nghiêp 963.4‚ 3•.71
Đât phi nông nghiêp PNN 1•1.1‚ 7.2•
Đât chưa sư dung va sông
suôi, nui đa
CSD 43.43 1.74
T0[ng DiêBn ti=ch t%B nhiên 7p|b 188
( Nguồn : UBND xã EaTrul, huyện Krông Bông )
Trong tông sô diên tich đât đưa vao sư dung thi diên tich đât nông nghiêp
chiêm phân lon vo i diên tich 1300.97 ha chiêm ‚2.27Œ tông diên tich tư nhiên;
đât phi nông nghiêp co diên tich 1•1.1‚ ha chiêm 7.2•Œ tông diên tich tư nhiên;
đât lâm nghiêp co diên tich 963.4‚ ha chiêm 3•.71Œ tông diên tich tư nhiên; đât
chưa sư dung co diên tich 43.43 ha chiêm 1.74 Œ tông diên tich đât tư nhiên.
p.7.7. HiêBn t,aBng V%[ DuBng đY= t cu[a )a` +aT,u" th•6 AuBc đi=ch V%[ DuBng n3A 7818
4.2.2.1. Đ41t n8n" n"hi&0)
Diên tich đât nông nghiêp trên đia ban xa la 1300.97 ha, chiêm ‚2.27Œ tông
diên tich tư nhiên, gôm co đât san xuât nông nghiêp, đât co chán nuôi va đât nuôi
trông thuy san, trong đo :
- Đât san xuât nông nghiêp co diên tich la 12•‚.1• ha chiêm ‚1.63Œ :
¹ Đât trông cây hang nám co diên tich 1103 ha, chiêm 44.31Œ, trong đo đât
lua 673.69 ha tâp trung chu yêu o Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Buôn CuŽMil. Đât
trông cây hang nám khac 429.31 ha, chu yêu trông ngô, đâu ,sán,..
¹ Đât trông cây lâu nám co diên tich la 1•2.1• ha, chiêm 7.32Œ tông diên
tich đât tư nhiên, chu yêu la trông cây ca phê, điêu, phân bô đêu o kháp trên toan
bô thôn, buôn cua xa.
- Đât co chán nuôi co diên tich 3.‚2 ha, chiêm 0.14Œ tông diên tich đât tư
nhiên, chu yêu tâp trung o Thôn 2, Buôn CưMil, Thôn 3.
- Đât nuôi trông thuy san co diên tich 12.27 ha chiêm 0.49Œ tông diên tich
đât tư nhiên, chu yêu nuôi ca va môt so thuy hai san khac, nhám đap ưng nhu câu
cua ngưo i dân trên đia ban xa va cac xa lân cân.
4.2.2.2. Đ41t )hi n8n" n"hi&0)
Tông diên tich đât phi nông nghiêp trên đia ban xa la 1•1.1‚ ha, chiêm
7.2•Œ tông diên tich đât tư nhiên, gôm co đât o, đât chuyên dung, đât nghia trang,
nghia đia
Trong đo :
- Đât o nông thôn co diên tich la ‚7.3• ha chiêm 2.31Œ tông diên tich đât tư
nhiên. Do đác điêm cua ngưoi dân o đây la xây dưng nha o trên diên tich đât nông
nghiêp nên dân cư phân bô rai rac trên toan xa.
- Đât chuyên dung co diên tich la 123.77 ha, chiêm 4.97Œ tông diên tich đât
tư nhiên, phân bô o tât ca cac thôn, buôn trên đia ban toan xa.
- Đât nghia trang, nghia đia co diên tich 6.10 ha, chiêm 0.24Œ tông diên tich
tư nhiên. Hâu hêt cac thôn, buôn trên đia ban xa đêu co đât nghia đia.
1a[ng p.p> iiêBn ti=ch ca=c "6aBi đY=t th•6 AuBc đi=ch V%[ DuBng taBi )a` +aT,u"
n3A 7818
]TT
MuBc đi=ch V%[ DuBng đY=t
Ma`
iiêBn ti=ch
xhay
Ty[ "êB
x~y
T0[ng DiêBn ti=ch t%B nhiên 7p|b 188
1 ĐY= t n0ng nghiêBp 1E88.b9 €7.79
1.1 Đât trông cây hang nám 1103.00 44.31
1.1.1 Đât trông lua 673.69 27.07
1.1.2 Đât nưong rây 0.00 0.00
1.1.3 Đât trông cây hang nám khac 429.31 17.2‚
1.2 Đât vưon tap 0.00 0.00
1.3 Đât trông cây lâu nám 1•2.1• 7.32
1.4 Đât co chán nuôi 3.‚2 0.14
1.‚ Đât mát nưoc nuôi trông thuy san 12.27 0.49
7 ĐY= t "YA nghiêBp b•E.p€ E|.91
2.1 Rưng tư nhiên 602.60 24.21
2.1.1 Đât co rưng san xuât 602.60 24.21
2.1.2 Đât co rưng phong hô 0.00 0.00
2.1.3 Đât co rưng đác dung 0.00 0.00
2.2 Rưng trông 360.•‚ 14.‚0
2.2.1 Đât co rưng san xuât 360.•‚ 14.‚0
2.2.2 Đât co rưng phong hô 0.00 0.00
2.2.3 Đât co rưng đác dung 0.00 0.00
2.3 Đât ưom cây giông 0.00 0.00
E ĐY= t phi n0ng nghiêBp 1|1.1€ 9.7|
3.1 Đât chuyên dung 123.77 4.97
3.1.1 Đât xây dưng 3.13 0.13
3.1.2 Đât giao thông •3.33 3.3‚
3.1.3 Đât thuy loi va mát nưoc chuyên
dung
2‚.6‚ 1.03
3.1.4 Đât di tich lich sư ván hoa 0.00 0.00
3.1.‚ Đât quôc phong an ninh 1.‚0 0.06
3.1.6 Đât khai thac khoang san 0.00 0.00
3.1.7 Đât lam nguyên vât liêu xây
dưng
0.00 0.00
3.1.• Đât lam muôi 0.00 0.00
3.1.9 Đât nghia trang, nghia đia 6.10 0.2‚
3.1.10 Đât chuyên dung khac 4.06 0.16
3.2 Đât o ‚7.3• 2.31
p ĐY= t ch%a V%[ DuB ng 'aZ V0ng Vu0=i^
nu=i đa=
pE.pE 1.9p
4.1 Đât báng chưa sư dung 0.00 0.00
4.2 Đât đôi nui chưa sư dung 1.13 0.0‚
4.3 Sông suôi 42.30 1.70
4.4 Nui đa không co rưng cây 0.00 0.00
4.‚ Đât CSD khac 0.00 0.00
( Nguồn : UBND xã EaTrul, huyện Krông Bông )
4.2.2.3. Đ41t l4m n"hi&0)
Đât lâm nghiêp trên đia ban xa co diên tich la 963.4‚ ha, chiêm 3•.71Œ tông
diên tich tư nhiên, trong đo :
- Rưng tư nhiên :
Đât co rưng san xuât la 602.60 ha, chiêm 24.21Œ tông diên tich đât tư nhiên
- Rưng trông :
Đât co rưng san xuât la 360.•‚ ha, chiêm 14.‚0Œ tông diên tich đât tư nhiên
4.2.2.4. Đ41t !h/a 6/2 3u0n" 9a7 68n" 6u81i, nu1i đa1
Diên tich đât chưa sư dung trên đia ban xa la 1.13 ha, chiêm 0.0‚Œ tông
diên tich đât tư nhiên. Trong đo đât đô i nui chưa sư dung la 1.13 ha. Hiên nay diên
tich đât chưa sư dung đang dân dân đưoc đưa vao khai thac sư dung.
Sông suôi trên đia ban xa co diên tich 42.30 ha, chiêm 1.70Œ tông diên tich
đât tư nhiên.
p.7.E. 1iê=n đ0Bng ca=c "6aB i đY=t chi=nh cu[a )a` +aT,u" giai đ6aBn 7889 { 7818
Nhin chung giai đoan 2007 ‘ 2010, tông diên tich tư nhiên cua xa co biên
đông không lon. Do qua trinh nông thôn hoa đưong giao thông va gia táng dân sô
trên đia ban xa diên ra kha nhanh nên nhom đât phi nông nghiêp va nông nghiêp co
nhiêu biên đông vi nhu câu đât o va đât chuyên dung táng. Nhom đât nông nghiêp
co xu hưong giam do chuyên sang đât o va đât chuyên dung.
1a[ng p.€> TiZnh hiZnh _iê=n đ0Bng đY= t đai taBi điBa _aZn )a` +aT,u" giai đ6aBn
7889 { 7818
]TT
MuBc đi=ch V%[ DuBng đY=t
Ma`
iiêBn ti=ch
n3A 7889
iiêBn ti=ch
n3A 7818
1iê=n đ0Bng
T3ng x‚y
;ia[ A x-y
T0[ng DiêBn ti=ch t%B nhiên 7p|b 7p|b 8.88
1 ĐY= t n0ng nghiêBp 1€•€.€b 1E88.b9 -7•p.•7
1.1 Đât trông cây hang nám 139•.19 1103.00 -29‚.19
1.1.1 Đât trông lua 673.69 673.69 0.00
1.1.2 Đât nưong rây 2•6.9‚ 0.00 -2•6.9‚
1.1.3 Đât trông cây hang nám
khac
437.‚‚ 429.31 -•.24
1.2 Đât vưon tap 63.6• 0.00 -63.6•
1.3 Đât trông cây lâu nám 94.40 1•2.1• ¹•7.7•
1.4 Đât co chán nuôi 3.‚2 3.‚2 0.00
1.‚ Đât mát nưoc nuôi trông
thuy san
‚.•0 12.27 ¹6.47
7 ĐY= t "YA nghiêBp 987.•8 b•E.p€ ‚7•8.|€
2.1 Rưng tư nhiên 602.60 602.60 0.00
2.1.1 Đât co rưng san xuât 602.60 602.60 0.00
2.1.2 Đât co rưng phong hô 0.00 0.00 ---
2.1.3 Đât co rưng đác dung 0.00 0.00 ---
2.2 Rưng trông 100.00 360.•‚ ¹260.•‚
2.2.1 Đât co rưng san xuât 100.00 360.•‚ ¹260.•‚
2.2.2 Đât co rưng phong hô 0.00 0.00 ---
2.2.3 Đât co rưng đác dung 0.00 0.00 ---
2.3 Đât ưom cây giông 0.00 0.00 ---
E ĐY= t phi n0ng nghiêBp 198.E1 1|1.1€ ‚18.|p
3.1 Đât chuyên dung 121.77 123.77 ¹2
3.1.1 Đât xây dưng 2.‚3 3.13 ¹0.6
3.1.2 Đât giao thông •1.93 •3.33 ¹1.4
3.1.3 Đât thuy loi va mát nưoc
chuyên dung
2‚.6‚ 2‚.6‚ 0.00
3.1.4 Đât di tich lich sư ván hoa 0.00 0.00 ---
3.1.‚ Đât quôc phong an ninh 1.‚0 1.‚0 0.00
3.1.6 Đât khai thac khoang san 0.00 0.00 ---
3.1.7 Đât lam nguyên vât liêu
xây dưng
0.00 0.00 ---
3.1.• Đât lam muôi 0.00 0.00 ---
3.1.9 Đât nghia trang, nghia đia 6.10 6.10 0.00
3.1.10 Đât chuyên dung khac 4.06 4.06 0.00
3.2 Đât o 4•.‚4 ‚7.3• ¹•.•4
p ĐY= t ch%a V%[ DuB ng 'aZ V0ng
Vu0=i^ nu=i đa=
€8.€8 pE.pE -9.89
4.1 Đât báng chưa sư dung 0.00 0.00 ---
4.2 Đât đôi nui chưa sư dung 1.73 1.13 -0.6
4.3 Sông suôi 42.30 42.30 0.00
4.4 Nui đa không co rưng cây 0.00 0.00 ---
4.‚ Đât CSD khac 0.00 0.00 ---
( Nguồn : UBND xã EaTrul, huyện Krông Bông )
- Diên tich đât nông nghiêp giam 264.62 ha do chuyên tư đât trông cây hang
nám sang đât phi nông nghiêp như : Đât xây dưng khu dân cư, tru so co quan, công
trinh công công, giao thông,’
- Đât phi nông nghiêp táng 10.•4 ha do lây tư đât nông nghiêp đê phuc vu
nhu câu đât o va đât xây dưng co so ha tâng; đât o táng •.•4 ha, đât chuyên dung
táng 2 ha.
- Trong cac nám vưa qua đât chưa sư dung đưoc đưa vao khai thac sư dung
đât. Đât chưa sư dung giam 0.6 ha.
p.E. Đa=nh gia= tiZnh hiZnh ua[n "y= đY= t đai taBi )a` +aT,u" giai đ6aBn 7889 { 7811
Quan ly Nha nưoc đôi voi đât đai la tông hop cac hoat đông cua co quan
Nha nưoc vê đât đai : đo la cac hoat đông cua Nha nưoc trong viêc nám chác va
quan ly tinh hinh sư dung đât; trong viêc phân bô đât đai vao cac nuc đich sư dung
theo chu trưong cua Nha nưoc; trong viêc kiêm tra giam sat qua trinh sư dung đât.
Đê Nha nưoc nám chác, quan chát đât đai thi tât ca cac đia phưong trên
pham vi ca nưoc cân phai thưc hiên tôt công tac quan ly Nha nưoc vê đât đai. Kê
tu khi Luât Đất đai đưoc Quốc hôi ban hanh va co hiệu luc tu ngay 1/7/2004 thi
công tac quản ly Nha nưoc vê đất đai của cac đia phưong trên cả nưoc ngay cang
đi vao nê nêp hon.
Trong giai đoan hiện nay xa EaTrul co su phat triên vê kinh tê xã hôi manh
më, nhu câu vê đất đai ngay cang táng nên UBND xa đã đ‡y manh công tac quản
ly Nha nưoc vê đất đai trên đia ban phưong va đat đưoc nhung kêt quả sau :
p.E.1. 1an haZnh ca=c '3n _a[n uy phaBA pha=p "uYBt 'êZ ua[n "y= V%[ DuBng đY=t đai
'aZ t0[ ch%=c^ th%Bc hiêBn ca=c '3n _a[n đ6=
Ban hanh cac ván ban phap luât vê quan ly, sư dung đât va tô chưc thưc hiên
cac ván ban đo la môt nôi dung hêt sưc quan trong, tao cán cư phap ly cho hoat
đông quan ly cua chinh quyên cac câp va hoat đông quan ly Nha nưoc vê đât đai
cua co quan chuyên môn.
Uy ban nhân dân xa EaTrul đa thưc hiên kha tôt cac Nghi đinh Chinh phu,
cac Thông tư cua Bô Tai nguyên va Môi trưong, Quyêt đinh, Chi thi va Công ván
cua UBND tinh, huyên co liên quan vê đât đai.
Trên co so chinh sach đât đai cua Nha nưoc thông qua cac ván ban phap luât
đât đai cua Nha nưoc, dưoi sư chi đao cua UBND tinh Đák Lák, UBND huyên
Krông Bông, UBND xa EaTrul đa ban hanh môt sô ván ban nhám triên khai cac
nôi dung hoat đông quan ly Nha nưoc vê đât đai cua UBND xa, nhám đap ưng nhu
câu quan ly va sư dung đât trên đia ban như :
- Nghi quyêt sô 0‚/2006/NQ-HĐND, ngay 0•/01/2006 vê viêc lâp quy
hoach, kê hoach sư dung đât cho tưng nám trong giai đoan 2007 ‘ 2011.
- Nghi quyêt sô 26/2009/NQ-HĐND, ngay 12/0‚/2009 vê viêc thưc hiên
công tac câp giây chưng nhân quyên sư dung đât.
- Ngoai ra con ban hanh cac thông bao vê viêc lâp hô so giai toa bôi thưong
cho ngưoi dân trên đia ban xa khi thưc hiên thu hôi đât đê xây dưng trưong hoc,
lam đâp, đưong giao thông,’
Bên canh đo, xa con lâp cac to trinh, biên ban giai quyêt cac vu viêc tranh
châp liên quan đên đât đai, cac ván ban hưong dân nhân dân hiêu va thưc hiên va
thưc hiên đung cac ván ban hưong dân đo.
Nhin chung, công tac ban hanh ván ban quy pham phap luât vê linh vưc đât
đai trên đia ban xa con châm va chưa thưong xuyên.
p.E.7. ƒa=c điBnh điBa giU=i haZnh chi=nh^ "YB p 'aZ ua[n "y= h0Z VU điBa giU=i haZ nh chi= nh^
"YBp _a[n đ0Z haZnh chi=nh
Trên co so nôi dung Chi thi 364/TTg va Nghi đinh 119/CP cua Chinh phu vê
quan ly đia gioi hanh chinh va quy đinh cu thê tai Điêu 16 ‘ Luât Đât đai nám
2003. Cac tuyên đia gioi hanh chinh cua xa đưoc UBND huyên Krông Bông va cac
xa, thi trân co liên quan xac đinh trên thưc đia, lâp bang mô ta đia gio i hanh chinh,
bang xac nhân hô so vi tri môc đia gioi hanh chinh va lâp ban đô đia gioi hanh
chinh. Đia gioi hanh chinh cua xa doc theo suôi va cac tuyên giao thông trên đia
ban huyên Krông Bông. Đên nay ranh gioi hanh chinh xa EaTrul va cac xa tiêp
giap đưoc quan ly va sư dung ôn đinh.
p.E.E. /ha[6 Va=t^ đ6 đaBc^ đa=nh gia= phYn haBng đY=t„ "YBp _a[n đ0Z điBa chi=nh^ _a[n đ0Z
hiêBn t,ang V%[ DuBng đY=t 'aZ _a[n đ0Z uy h6aBch V%[ DuBng đY= t
Điêu tra, khao sat, đo đac va lâp ban đô đia chinh nhám gop phân hoan thiên
hô so đia chinh, đông thoi giup Nha nưoc nám chác đên tưng thưa đât, tưng chu sư
dung đât, qua đo đanh gia đưoc đât đai đê nhân biêt kha náng sinh loi cua môi thưa
đât. Bên canh đo, công tac đo đac lâp ban đo đia chinh cung câp cac thông tin phuc
vu cho công tac câp GCNQSD đât, lam cán cư quan trong cho viêc giai quyêt tranh
châp đât đai.
Công tac đo đac thanh lâp ban đo đia chinh :
Toan bô diên tich đât đai xa EaTrul đa đưoc đo đac va lâp ban đô giai thưa
tư nám 1997 voi 37 to ban đo giai thưa ty lê 1/2000. Hiên nay co mô t sô to ban đô
bi rach nên viêc chinh ly, nhân diên thưa đât trên to ban đô gáp kho khán. Hiên tai
ban đô hiên trang sư dung đât biên đông lon so voi ban đô giai thưa thanh lâp nám
1997.
Nhin chung công tac đo đac, lâp ban đô giai thưa trên đia ban xa trưoc đây
đưoc thưc hiên tưong đôi tôt, đưoc triên khai kip thoi đap ưng cho viêc thông kê,
lâp hô so đia chinh, câp GCNQSD đât cho ngưoi sư dung đât. Tuy nhiên, hiên nay
dô đât đai co nhiêu biên đông nên đia phưong cân co kê hoach đê xuât voi câp trên
đê tiên hanh đo đac lâp ban đô đia chinh nhám đap ưng đưoc yêu câu quan ly đât
đai trong thoi ky moi
p.E.p. S0ng ta=c ua[ n "y= uy h6aBch^ 4ê= h6aBch V%[ DuBng đY= t
Đât đai la nguôn tai nguyên co gioi han vê diên tich nên phai sư dung nguôn
tai nguyên nay sao cho co hiêu qua tôt nhât, tranh lang phi, đoi hoi môi đia phưong
phai co biên phap quan ly va sư dung quy đât hop ly. Chinh vi vây ma công tac
quy hoach, kê hoach sư dung đât la môt trong nhưng nôi dung quan trong đê quan
ly viêc sư dung đât cua môi đia phưong.
Viêc quan ly quy hoach, kê hoach sư dung đât trên đia ban xa gáp nhiêu kho
khán, phưc tap. Ngưoi dân đa xây dưng nha o va chuyên nhưong QSD đât trai
phep dân đên pha vo không gian quy hoach cung như gây thiêt hai cho Nha nưoc
khi tiên hanh thu hôi va bôi thưong QSD đât.
Trên co so quy hoach sư dung đât đa đưoc phê duyêt đên nám 2011, UBND
xa đinh ky hang nám va ‚ nám xây dưng kê hoach sư dung đât cu thê cho đia
phưong minh. Quy hoach, kê hoach sư dung đât giai đoan 2007 ‘ 2011 do UBND
xa EaTrul lâp bao gôm cac danh muc thưc hiên sau :
- Mo rông diên tich trưong tiêu hoc EaTrul, ban giao lai Trưong Trung hoc
co so Hung Vưong cho UBND xa YangReh, xây dưng Trưong Trung hoc co so
EaTrul voi diên tich 2000m
2
- Kê hoach xây dưng va mo rông đưong giao thông liên xa.
- Kê hoach xây dưng cac kênh mưong, đâp chưa nưoc phuc vu tưo i tiêu.
Thông qua viêc thưc hiên quy hoach đa kip thoi điêu chinh khác phuc nhưng
bât câp trong viêc quan ly sư dung đât. Đên nay viêc sáp xêp, bô tri quy đât sư
dung vao cac muc đich theo quy hoach đa đi vao nê nêp, co ban đap ưng đưoc nhu
câu sư dung đât cua đia phưong. Tuy nhiên, bên canh nhưng mát đa đat đưoc vân
con nhưng han chê nhât đinh như viêc sư dung đât cua môt sô ca nhân trên đia ban
xa chưa tuân thu nghiêm chinh theo đung quy hoach, kê hoach sư dung đât, vân
con tinh tranh sư dung đât vi pham quy hoach. Trong đo, phô biên la sư dung đât
không đung muc đich, lân chiêm hanh lang giao thông,’Viêc triên khai cac điêm
quy hoach vân con châm do kho khán trong viêc giai toa bôi thưong.
p.E.€. S0ng ta=c ua[ n "y= 'iêBc gia6 đY=t^ ch6 thuê đY=t^ thu h0Zi đY= t^ chuyê[n AuB c
đi=ch V%[ DuBng đY= t
Giao đât, cho thuê đât la hoat đông cua co quan Nha nưoc co thâm quyên đê
chuyên giao trên thưc tê đât va quyên sư dung đât cho cac tô chưc, co quan tôn
giao, hô gia đinh, ca nhân, công đông dân cư ngưoi Viêt Nam đinh cư o nưoc
ngoai, tô chưc ca nhân sư dung đât.
Thu hôi đât la biên phap quan trong nhám bao vê quyên so hưu Nha nưoc
đôi voi đât đai, thu hôi đât la thưc hiên quyên đinh đoat đât đai cua Nha nưoc. Thu
hôi đât đang sư dung la hinh thưc chuyên giao quyên sư dung môt diên tich đât đai
nhât đinh tư chu thê nay sang chu thê khac voi sư thâm duyêt cua co quan chinh
quyên quan ly.
p.E.€.1. S0ng ta=c gia6 đY= t
Khi co Luât Đât đai nám 2003, UBND tinh đa kip thoi chi đao, điêu chinh
cho phu hop voi Luât. Viêc giao đât lâu dai, ôn đinh đa lam cho ngưoi dân yên tâm
san xuât, gán bo voi đât đai lam cho kinh tê ‘ xa hôi phat triên.
Trong giai đoan nám 2007 ‘ 2011, công tac giao đât cho cac hô gia
đinh, ca nhân va cac tô chưc sư dung đât trên đia ban xa đa đat đưoc nhưng kêt qua
nhât đinh.
1a[ng p.•> /ê=t ua[ gia6 đY=t cu[a )a` +aT,u" giai đ6aBn 7889 { 7811
N3A H0B gia điZnh^ ca= nhYn T0[ ch%=c
ĐY=t NN ĐY= t PNN T0[ng
xhay
ĐY=t NN ĐY= t PNN T0[ng
xhay
2007 •.11 3.12 11.23 1.13 0.91 2.04
200• 4.‚6 2.02 6.‚• 1.02 1.20 2.22
2009 4.90 2.67 7.‚7 2.36 1.•1 4.17
2010 7.•0 2.9• 10.7• 2.10 1.20 3.30
2011 ‚.20 1.6‚ 6.•‚ 3.1‚ 2.14 ‚.29
T0[ng E8.€9 17.pp pE.81 b.9• 9.7• 19.87
( Nguồn : UBND xã EaTrul, huyện Krông Bông )
Giai đoan 2007 ‘ 2011, UBND xa đa giao 60.03 ha đât nông nghiêp, phi
nông nghiêp cho hô gia đinh, ca nhân va tô chưc sư dung đât.
p.E.€.7. S0ng ta=c thu h0Zi đY= t
Trong giai đoan 2007 ‘ 2011, thông qua quyêt đinh thu hôi đât cua UBND
huyên Krông Bông, UBND xa EaTrul đa tiên hanh thu hôi đât cua 26 hô gia đinh,
ca nhân voi tông diên tich thu hôi la 26 ha đât nông nghiêp. Đât thu hôi chu yêu la
đât trông cây hang nám thuôc Buôn Cư mil, Buôn Plum, Thôn 3 nhám mo rông
trưong hoc, mo rông hê thông giao thông liên xa. Diên tich đât thu hôi trên đưoc
thưc hiên theo quy hoach, kê hoach sư dung đât đa đưoc phê duyêt cua xa.
Nhin chung, công tac thu hôi, giai phong mát báng đưoc thưc hiên theo đung
kê hoach, bôi thưong thoa đang, phu hop long dân.
p.E.€.E. S0ng ta=c ch6 thuê đY=t
Theo quy đinh tai Điêu 3‚ cua Luât Đât đai nám 2003 thi co 2 hinh thưc cho
thuê đât : Nha nưoc cho thuê đât thu tiên hang nám va Nha nưoc cho thuê đât thu
tiên thuê đât môt lân cho ca thoi gian thuê. Va theo Khoan 3 Điêu 37 cua Luât Đât
đai nám 2003 quy đinh : 'Uy ban nhân dân xa, phưong, thi trân cho thuê đât thuôc
quy đât nông nghiêp sư dung vao muc đich công ich cua xa, phưong, thi trân¨.
Trong nhưng nám qua, UBND xa đa phô i hop cung cac co quan chưc náng
thưc hiên tôt công tac cho thuê đât trên đia ban xa.
p.E.€.p. S0ng ta=c chuyê[n AuBc đi=ch V%[ DuBng đY=t
Theo quy đinh tai Điêu 36 Luât Đât đai nám 2003 thi nhưng trưong hop
chuyên muc đich sư dung đât phai đưoc xin phep theo quy đinh tai khoan 1 Điêu
nay, con trưong hop chuyên muc đich sư dung đât không thuôc quy đinh tai khoan
1 Điêu nay thi ngưoi sư dung đât không phai xin phep co quan Nha nưoc co thâm
quyên, nhưng phai đáng ky voi ván phong cua tô chưc co thâm quyên đáng ky
quyên sư dung đât (go i chung la Ván phong đáng ky quyên sư dung đât) hoác
UBND xa noi co đât.
Trong nhưng nám qua cung voi viêc quy hoach phat triên nông thôn đa dân
đên viêc chuyên đôi muc đich sư dung đât o mô t sô loai đât sau :
¹ Chuyên 7‚,00 ha đât trông ca phê kem hiêu qua sang trông cây hang nám
¹ Đât trông cây hang nám chuyên sang đât thuy loi 3,00 ha, sang đât giao
thông ‚,70 ha
¹ Đât trông cây lâu nám chuyên sang đât xây dưng 3,20 ha, sang đât giao
thông 6,•0 ha, đât o 12,‚0 ha, đât nghia đia 2,‚0 ha, đât chuyên dung khac 3,20 ha.
Trên co so quy hoach, dư an đưoc phê duyêt, diên tich đât đưoc thu hôi,
chuyên muc đich sư dung chu yêu la đât nông nghiêp, đât chưa sư dung,’đê xây
dưng cac khu dân cư, xây dưng co so ha tâng,’
Tư nám 2007 đên nám 2011, trên đia ban xa EaTrul co 97 hô so chuyên muc
đich sư dung đât co xin phep cua hô gia đinh, ca nhân tư đât nông nghiêp trong khu
dân cư va đât nông nghiêp đưoc quy hoach la đât o chuyên sang đât o vo i diên tich
‚,70 ha va co 9 hô xin đáng ky chuyên muc đich sư dung đât tư trông hoa mau
sang đât trông cây lâu nám voi diên tich 213‚ m
2
Tuy nhiên trên thưc tê co nhiêu hô gia đinh tư y chuyên muc đich sư dung
đât ma không đưoc sư cho phep cua chinh quyên đia phưong, ngưoi dân xxaay
dưng nha o trai phep trên đât nông nghiêp va sư dung đât không đung muc đich.
Đôi voi cac trưong hop nay, UBND xa không đáng ky câp giây, chưng nhân quyên
sư dung đât va đang cho y kiên chi đao cua huyên đê xư ly cac trưong hop vi pham
trên.
p.E.•. S0ng ta=c đ3ng 4y= uyêZn V%[ DuBng đY=t^ "YBp 'aZ ua[n "y= h0Z VU điBa chi=nh^ cY=p
giY=y ch%=ng nhYBn uyêZn V%[ DuBng đY=t
Theo Thông tư sô 09/2007/TT ‘ BTNMT ngay 0•/02/2007 cua Bô Ta i
nguyên va Môi trưong vê hưong dân lâp, chinh ly, quan ly hô so đia chinh thi hô
so đia chinh gôm ban đô đia chinh, sô đia chinh, sô muc kê, sô theo doi biên đông
đât đai va giây chưng nhân quyên sư dung đât. Viêc chinh ly thông tin trên hô so
đia chinh không đưoc thưong xuyên câp nhât nên sô liêu trên hô so đia chinh
không phan anh đung voi tinh hinh thưc tê.
- Hô so đia chinh
Đên nay, toan xa đa thanh lâp đưoc 11 quyên sô, trong đo co 0• quyên sô
đia chinh, 02 quyên sô muc kê, không co sô theo doi biên đông đât đai, co 01
quyên sô câp GCNQSD đât va 37 to ban đô giai thưa đât nông nghiêp va khu dân
cư voi ty lê 1/2000
- Công tac câp giây chưng nhân QSD đât
Giây chưng nhân quyên sư dung đât la chưng thư phap ly xac nhân quyên sư
dung đât hop phap cua ngưoi sư dung, giây chưng nhân quyên sư dung đât tao sư
yên tâm, manh dan đâu tư, cai tao nâng cao hiêu qua sư dung đât va thưc hiên cac
quyên, nghia vu cua ngưoi sư dung đât theo quy đinh cua phap luât.
Hiên nay trên đia ban toan xa đa câp giây chưng nhân quyên sư dung đât cho
1‚2‚ hô gia đinh, ca nhân va 02 tô chưc. Trong đo tông diên tich đưoc câp cho hô
gia đinh,ca nhân la 4‚69 ha đât gân 92,06Œ tông diên tich tư nhiên, diên tich câp
cho tô chưc la 3.‚ ha chiêm 0,0‚Œ tông diên tich tư nhiên.
Tư nám 2007 ‘ 2011, UBND xa EaTrul tiên hanh thu tuc đáng ky QSD đât
cho ngưoi sư dung đât theo 2 hưong :
- Đáng ky QSD đât tâp trung nhám đây nhanh công tac câp GCNQSD đât
trên đia ban xa.
- Giai quyêt hô so le theo nhu câu cua nhân dân.
1a[ng p.9> TiZnh hiZnh đ3ng 4y= cY=p ;SNL]i đY=t t,ên điBa _aZn )a` +aT,u"
giai đ6aBn 7889 { 7811
N3A ]0= h0Z VU
đ3ng 4y=
]0= h0Z VU
đ%UBc cY=p
iiêBn ti=ch đ3ng 4y= xhay iiêBn ti=ch đ%UBc cY=p xhay
NN PNN T0[ng NN PNN T0[ng
2007 79 66 2•‚.62 17.9‚ 303.‚7 2‚3.12 11.36 264.4•
200• 124 113 401.23 16.62 417.•‚ 369.‚4 12.‚• 3•2.12
2009 130 119 12‚.00 1‚.33 140.33 97.36 10.74 10•.1
2010 106 91 3‚7.‚9 1•.91 376.‚ 29•.12 13.97 312.09
2011 4‚ 32 ‚6.2‚ 9.2‚ 6‚.‚ 40.•‚ 7.46 4•.31
T0[ng p|p p71 117€.•
b
9|.8• 178E.9

18€|.b
b
€•.11 111€.18
( Nguồn : UBND xã EaTrul, huyện Krông Bông )
Nhin chung, công tac đáng ky câp GCNQSD đât thưc hiên kha tôt, đap ưng
đưoc nhu câu sư dung đât cua ngưoi dân.
p.E.9. S0ng ta=c th0=ng 4ê^ 4iê[A 4ê đY= t đai
Do nhưng tac đông cua con ngưoi trong qua trinh sư dung đât lam cho đât
luôn co sư biên đông, thay đôi vê diên tich, hinh thê, muc đich sư dung,’
Thưc hiên Thông tư sô 0•/2007/TT ‘ BTNMT, ngay 02/0•/2007 cua Bô Tai
nguyên va Môi trưong vê viêc hưong dân thưc hiên thông kê, kiêm kê đât đai va
xây dưng ban đô hiên trang sư dung đât, xa EaTrul đa triê khai thưc hiên đat kêt
qua kha tô t. Công tac thông kê, kiêm kê đât đai cua xa đưoc thưc hiên theo đung
đinh ky môi nám môt lân va ‚ nám môt lân. Vi vây sô liêu vê đât đai cua xa tưong
đôi đây đu, co hê thông va tưong đôi chinh xac.
Qua thông kê đât đai hang nám, xa đa thông kê đưoc sô liêu cac loai đât,
tinh hinh biên đông đât đai toan xa lam co so đê xây dưng kê hoach sư dung đât
cua xa theo đinh ky hang nám va thoi ky ‚ nám. Hiên nay xa đang tiên hanh thưc
hiên viêc kiêm kê đât đai đinh ky ‚ nám.
Theo sô liêu thông kê diên tich đât đai cua xa EaTrul tinh đên ngay
01/01/2010 thi tông diên tich tư nhiên la 24•9 ha, trong đo đât nông nghiêp la
1300.97 ha, đât phi nông nghiêp la 1•1.1‚ ha, đât lâm nghiêp la 963.4‚ ha, đât
chưa sư dung la 43.43 ha.
Tuy nhiên, công tac thông kê đât đai cua xa luôn thưc hiên hang nám nhưng
sô liêu thông kê trong nhưng nám gân đây cung chua đat đưoc đô chinh xac cao.
Vi muôn công tac thông kê co sô liêu chinh xac thi kêt qua đáng ky va chinh ly
biên đông đât đai phai thưc hiên tôt. Voi điêu kiên hiên nay cua xa vân con diên
tich đât chưa đưoc kê khai, can bô Đia chinh không co nhiêu thoi gian đê theo doi
câp nhât đáng ky biên đông liên tuc va kip thoi dân đên công tac thông kê chưa
đam bao đưoc chât lưong cao.
p.E.|. S0ng ta=c ua[ n "y= taZi chi=nh 'êZ đY=t đai
Đât đai la hang hoa đác biêc, co nhưng đác trưng khiên no không giông bât
ky tư liêu san xuât nao. Đât đai la nguôn tai nguyên co gioi han vê sô lưong. Môi
manh đât co vi tri, diên tich, muc đich sư dung khac nhau thi co gia tri khac nhau.
Luât Đât đai thư nhân gia tri cua đât va 'gia đât¨. Đo la quy đinh quan trong thê
hiên sư co mát cua quan hê đât đai trong co chê thi trưong, tao điêu kiên thuân loi
đê đât đai tham gia vao nên kinh tê hang hoa, tưng bưoc tham gia vao thi trưong
bât đông san.
Tuy không trưc tiêp tham gia vao công tac quan ly tai chinh vê đât đai
nhưng can bô Đia chinh xa cung đa thưc hiên đây đu quyên han cua minh, gưi
thông bao nôp nghia vu tai chinh đên ngưoi dân.
Trong giai đoan tư nám 2007 ‘ 2011, đôi tưong sư dung đât đa đong cac
khoan tai chinh vao ngân sach Nha nưoc như thuê nha đât, thuê trưoc ba, thuê
chuyên quyên sư dung đât voi sô tiên la’’’
Hâu hêt viêc thưc hiên nghia vu đong thuê hang nám cua đôi tưong sư dung đât
luôn đưoc thưc hiên tôt, đung thoi gian quy đinh. Tuy nhiên vân con tinh trang trôn
tranh, dây dưa nghia vu tai chinh gây kho khán cho công tac quan ly tai chinh vê
đât đai.
p.E.b. S0ng ta=c ua[n "y= 'aZ pha=t t,iê[n thiB t,%UZng uyêZn V%[ DuB ng đY= t t,6ng thiB
t,%UZ ng _Y=t đ0B ng Va[n
Qua qua trinh phat triên cua xa hôi, con ngưoi đa xac lap quyên so hưu đât
đai va đât đai tro thanh môt thư hang hoa đác biêc, đât đai đưoc mua ban, chuyên
nhưong, thưa kê, thê châp,’điêu nay đưoc điên ra o nhiêu quôc gia dưoi moi hinh
thưc. O nưoc ta thi trưong nha đât thưc sư sôi đông kê tư khi Nha nưoc xoa bo co
chê quan liêu bao câp chuyên sang co chê thi trưong co sư quan ly cua Nha nưoc.
Đê xây dưng va phat triên thi trưong bât đông san lanh manh, trong đo co thi
trưong quyên sư dung đât, trên co so kê thưa va phat triên Luât Đât đai 1993, tai
Điêu 61, 62, 63 Luât Đât đai 2003 đa quy đinh cu thê, ro rang đap ưng yêu câu bưc
thiêt đát ra trong giai đoan trưoc mát cung như lâu dai vê phat triên thi trưong
quyên sư dung đât trong thi trưong bât đông san.
Xa EaTrul la đia ban kem phat triên vê thi trưong bât đông san. Tư nám
2007 ‘ 2011 thi chi co môt sô it hô gia đinh ca nhân tham gia vao thi trưong bât
đông san. Nhin chung tinh hinh chuyên nhưong cua môt sô hô dân cua xa đa thưc
hiên tôt cac quy đinh cua Luât Đât đai. Tuy nhiên, vân con kha nhiêu trưong hop
chuyên nhưong giưa cac chu sư dung đât báng cac hinh thưc viêt tay, trao tay nên
nám ngoai tâm kiêm soat cua xa, do đo gây kho khán cho công tac quan ly đât đai
tai đia phưong.
p.E.18. S0ng ta=c ua[ n "y=^ gia=A Va=t 'iêBc th%Bc hiêBn uyêZn 'aZ nghi`a 'uB cu[a ng%UZi
V%[ DuBng đY=t
Đê bao vê quyên loi cua ngưoi sư dung đât va Nha nưoc quan ly, giam sat
viêc thưc hiên quyên cua ngưoi sư dung đât. Trên co so cac quyên cua ngưoi sư
dung đât theo Luât Đât đai nám 1993, Luât Đât đai nám 2003 đa bô sung cho
ngưoi sư dung đât thêm mô t sô quyên. Điêu 104 Luât Đât đai nám 2003 quy đinh
cac quyên cua ngưoi sư dung đât la : Quyên chuyên đôi, chuyên nhưong, cho thuê,
cho thuê lai, táng cho, thưa kê, thê châp, bao lanh, gop vôn báng quyên sư dung
đât, quyên đưoc bôi thưong khi Nha nưoc thu hô i đât.
Nhin chunh, trong nhưng nám gân đây, cac nghia vu cua ngưoi sư dung đât
đa đưoc thưc hiên tô t. Tuy nhiên, môt sô hô gia đinh do hoan canh kho khán vân
chưa thưc hiên đây đu cac nghia vu cua minh.
4.3.1:.1. C8n" ta1! !hu%&2n nh/50n" ;u%&7n 6/2 3u0n" đ41t
Trong giai đoan tư nám 2007 đên nám 2011 UBND xa EaTrul đa hưong
đân, chưng thưc hop đông chuyên nhưong cho 113 lưot hô gia đinh, ca nhân voi
tông diên tich chuyên nhưong 10.2• ha, trong đo diên tich đât o la 1.6 ha, đât nông
nghiêp la •.6• ha.
1a[ng p.|> TiZnh hiZnh chuyê[n nh%UB ng L]i đY=t cu[a h0B gia điZnh^ ca= nhYn
taBi )a` +aT,u" giai đ6aBn 7889 { 7811
N3A
]0= h0B chuyê[n
nh%UBng
iiêBn ti=ch xhay
ĐY=t n0ng
nghiêBp
ĐY= t U[ T0[ng
2007 2‚ 2.4‚ 0.4‚ 2.90
200• 32 2.63 0.‚2 3.1‚
2009 26 1.‚0 0.23 1.73
2010 17 0.97 0.19 1.16
2011 13 1.13 0.21 1.34
T0[ng 11E |.•| 1.• 18.7|
( Nguồn : UBND xã EaTrul, huyện Krông Bông )
Mác du UBND xa thưong xuyên hưong dân nhân dân thưc hiên đây đu cac
quyên cua ngưoi sư dung đât, viêc đáng ky biên dông va chưng thưc hop đông
chuyên nhưong đưoc giai quyêt nhanh chong va đung phap luât, han chê viêc
chuyên nhưong đât trai phep báng hinh thưc viêt tay. Thê nhưng tinh trang mô t sô
hô gia đinh, ca nhân không đáng ky biên đông chuyên nhưong ma tư thoa thuân
chuyên nhưong báng hinh thưc viêt tay vân con xay ra. Nhung trưong hop không
đáng ky biên đông chu yêu la đât chưa co GCNQSD đât.
4.3.1:.2. C8n" ta1! t<0 n" !ho ;u%&7n 6/2 3u0 n" đ41t
Táng cho quyên sư dung đât theo quy đinh tai điêm c khoan 2 Điêu 110 cua
Luât Đât đai nám 2003; Táng cho quyên sư dung đât đôi vo i hô gia đinh, ca nhân
hoác ngưoi Viêt Nam đinh cư o nưoc ngoai quy đinh tai khoan 1 Điêu 121 cua
Luât Đât đai nám 2003.
Công tac táng cho quyên sư dung đât la môt trong nhưng quyên cua ngưoi
sư dung đât, thưong đưoc diên ra o cac hô gia đinh, ca nhân.
1a[ng p.b> /ê=t ua[ th%Bc hiêBn t3Bng ch6 L]i đY= t taBi )a` +aT,u" giai đ6aBn
7889 { 7811
N3A
]0= h0B th%Bc
hiêBn
iiêBn ti=ch xhay
ĐY=t n0ng
nghiêBp
ĐY= t U[ T0[ng
2007 14 7.36 0.3‚ 7.71
200• ‚ 1.23 0.21 1.44
2009 9 ‚.•9 0.29 6.1•
2010 11 6.97 0.0‚ 7.02
2011 4 2.16 0.03 2.19
T0[ng pE 7E.•1 8.bE 7p.€p
( Nguồn : UBND xã EaTrul, huyện Krông Bông )
Trong ‚ nám qua, trên đia ban xa đa co 43 hô so táng cho quyên sư dung đât
voi diên tich la 24.‚4 ha, trong đo : đa phân la đât nông nghiêp, diên tich đât o
chiêm môt phân nho.
Nám 2007 : co 14 hô so vo i diên tich 7.71 ha, trong đo diên tich đât o la
0.3‚ ha va diên tich đât nông nghiêp la 7.36 ha
Nám 200• : co ‚ hô so vo i diên tich 1.44 ha, trong đo diên tich đât o la 0.21
ha va diên tich đât nông nghiêp la 1.23 ha
Nám 2009 : co 9 hô so vo i diên tich 6.1• ha, trong đo diên tich đât o la 0.29
ha va diên tich đât nông nghiêp la ‚.•9 ha
Nám 2010 : co 11 hô so vo i diên tich 7.02 ha, trong đo diên tich đât o la
0.0‚ ha va diên tich đât nông nghiêp la 6.97 ha
Nám 2011 : co 4 hô so vo i diên tich 2.19 ha, trong đo diên tich đât o la 0.03
ha va diên tich đât nông nghiêp la 2.16 ha
p.E.11. S0ng ta=c thanh t,a^ 4iê[A t,a 'iêBc chY=p haZnh ca=c uy điBnh cu[a pha=p
"uYBt 'êZ đY= t đai 'aZ )%[ "y= 'i phaBA pha=p "uYBt đY= t đai
Thanh tra đât đai la chưc náng thiêt yêu cua co quan quan ly Nha nưoc vê
đât đai, la phưong thưc đam bao phap chê va táng cưong ky luât trong quan ly Nha
nưoc vê đât đai; thưc hiên quyên dân chu xa hôi chu nghia trong quan ly Nha nưoc
vê đât đai. Thanh tra đât đai nhám phat hiên va ngán chán nhưng hanh vi vi pham,
nhưng bât câp trong viêc quan ly, sư dung đât cua can bô quan ly va ngưoi sư dung
đât.
Tuy theo mưc đô vi pham ma đưoc ap dung cac mưc xư phat chinh (canh
cao, phat tiên), hinh thưc xư phat bô sung va ap dung biên phap khác phuc hâu qua.
Chinh phu quy đinh chi tiêt cac hanh vi vi pham, mưc xư phat, thâm quyên xư phat
tai Nghi đinh sô 1•2/2004/NĐ-CP ngay 29/10/2004 vê xư phat vi pham hanh chinh
trong linh vưc đât đai.
Trong nhưng nám qua, tinh hinh vi pham phap luât đât đai trên đia ban xa
diên ra kha nhiêu, nguyên nhân chinh do y thưc châp hanh Luât Đât đai cua ngưoi
dân chưa đưoc nâng cao, UBND xa chưa đưoc thưong xuyên tô chưc thanh tra,
kiêm tra viêc sư dung đât cua cac tô chưc, hô gia đinh, ca nhân trên đia ban. Cac vu
vi pham vê đât đai tư nám 2007 ‘ 2011 co 10 trưong hop, trong đo :
- Nám 2007 co 02 trưong hop.
- Nám 200• co 04 trưong hop.
- Nám 2009 co 01 trưong hop.
- Nám 2010 co 02 trưong hop.
- Nám 2011 co 01 trưong hop.
Cac trưong hop vi pham chu yêu la lân chiêm đât đai, sư dung đât không
đung muc đich, chuyên nhưong đât trai phep,’Tư khi co Luât Đât đai nám 2003,
UBND xa chi đao táng cưong công tac quan ly, kiêm tra, xư ly viêc lân chiêm đât
đai trên đia ban, gán voi công tac tuyên truyên giao duc phap luât đât đai ngay
cang sâu rông, voi nhiêu hinh thưc đê ngưoi dân nâng cao nhân thưc vê quyên loi
va nghia vu cua minh trong viêc sư dung đât. Công tac quan ly, sư dung đât đai
ngay cang chát che, đi dân vao ôn đinh.
Nhin chung công tac thanh tra, kiêm tra đât đai trên đia ban xa thưc hiên
chưa đưoc thưong xuyên, nên dân đên mô t sô bô phân dân cư vân vi pham. Tho i
gian toi đoi hoi công tac thanh tra, kiêm tra đât đai phai tô chưc thưong xuyên,
ngán chán va xư ly kip thoi nhưng trưong hop vi pham đê viêc sư dung đât cua
ngưoi dân ngay cang phu hop voi quy hoach sư dung đât trên đia ban.
p.E.17. S0ng ta=c gia[i uyê=t t,anh chY= p 'êZ đY=t đai^ gia[i uyê=t 4hiê=u naBi^ t0= ca=6
ca=c 'i phaBA t,6ng 'iêBc ua[n "y= 'aZ V%[ DuBng đY= t đai
Theo quy đinh tai Điêu 13‚ Luât Đât đai nám 2003, khi cac tô chưc, ca nhân
khiêu nai hoác tranh châp đât đai thi hô so (bao gô m đon khiêu nai tranh châp va
giây to co liên quan) phai đưoc nôp tai UBND xa. Sau khi xac minh, thâm tra, moi
cac bên đên tiên hanh giai quyêt trên co so hoa giai. Nêu hoa giai không thanh thi
UBND xa, chuyên hô so đo lên huyên (gôm đon, biên ban hoa giai va nhưng giây
to co liên quan).
1a[ng p.18> /ê=t ua[ tiê=p nhYB n 'aZ gia[i uyê=t đUn th% t,anh chY=p đY=t đai
cu[a )a` +aT,u" giai đ6aBn 7889 { 7811
N3A T0[ng V0= 'uB Đa` gia[i uyê=t Sh%a gia[i uyê= t
2007 02 02 00
200• 0‚ 04 01
2009 07 06 01
2010 03 03 00
2011 01 01 00
T0[ng 1| 1• 87
( Nguồn : UBND xã EaTrul, huyện Krông Bông )
Sô vu tranh châp trên đia ban xa chu yêu la tranh châp vê quyên sư dung đât,
ranh gioi liên kê. Nhin chung, UBND xa đa thưc hiên kha tôt viêc hoa giai tranh
châp đât đai va han chê viêc đon thư vưot câp keo dai.
Sô vu tranh châp đât đai trên đia ban xa EaTrul co xu hưong giam dân qua
cac nám do viêc sư dung đât co ban đi vao ôn đinh, sô hô đưoc câp GCNQSD đât
ngay táng lên, y thưc châp hanh phap luât cua ngưo i sư dung đât đưoc nâng lên.
Tuy nhiên vân con môt sô vu tranh châp vê ranh gioi liên kê nhưng o mưc đo
không nghiêm trong.
Hoat đông giai quyêt tranh châp đât đai tai xa thê hiên vai tro cua chinh
quyên đia phưong trong quan ly quy đât, giai quyêt mâu thuân ngưoi dân trong qua
trinh sư dung đât, tư đo nâng cao y thưc cua ngưoi dân trong qua trinh sư dung đât.
p.E.1E. S0ng ta=c ua[ n "y= ca=c DiBch 'uB c0ng 'êZ đY=t đai
Theo Điêu 64 Luât Đât đai nám 2003 thi co quan quan ly đât đai tai đia
phưong co Ván phong đáng ky QSD đât la co quan dich vu công co chưc náng tô
chưc thưc hiên đáng ky sư dung đât, quan ly hô so đia chinh gôc, chinh ly thông
nhât hô so đia chinh va giup co quan TN•MT trong viêc thưc hiên thu tuc hanh
chinh vê quan ly, sư dung đât đai. Đê kiên toan bô may co quan chuyên môn giup
cho UBND cac câp thưc hiên tôt chưc náng quan ly đât đai, ngay 16 thang 02 nám
200‚ phong TN•MT huyên Krông Bông đa thanh lâp Ván phong đáng ky quyên
sư dung đât theo quy đinh cua Nghi đinh 1•1/2004/NĐ-CP. Tư khi co Ván phong
đáng ky QSD đât cua huyên Krông Bông thi công tac đáng ky đât đai, câp
GCNQSD đât cua xa đưoc thưc hiên nhanh, gon hon trưoc đây.
p.p. ThuYBn "UBi 'aZ 4h6= 4h3n t,6ng ua= t,iZ nh t,iê[n 4hai th%Bc hiêBn c0ng ta=c ua[n
"y= NhaZ n%U=c 'êZ đY= t đai taB i )a` +aT,u" giai đ6aBn 7889 { 7811
p.p.1. ThuYBn "UBi
Tư nám 2007 ‘ 2011 trong qua trinh thưc hiên công tac quan lys đât đai tai
đia phưong, co đưoc môt sô thuân loi sau :
- Viêc châp hanh cac ván ban phap luât cua Nha nưoc đưoc thưc hiên
nghiêm tuc, đưoc hưong dân thưc hiên tân co so. Viêc ban hanh cac ván ban chi
đao, giai quyêt cac vân đê vưong mác đa đap ưng yêu câu thưc tê đát ra.
- Đưoc sư đâu tư quan tâm đung mưc cua UBND huyên Krông Bông, phong
TN•MT chi đao, phô hop trong qua trinh triên khai thưc hiên quy hoach, kê hoach
sư dung đât, xac đinh đia gioi hanh chinh, công tac câp giây chưng nhân quyên sư
dung đât va giai quyêt cac trưong hop vi pham chưa giai quyêt đưoc trên đia ban
xa. Quy hoach sư dung đât đên nám 2011 cua xa EaTrul đưoc câp thâm quyên phê
duyêt, tao co so phap ly cho công tac giao, thu hôi va chuyên muc đich sư dung
đât.
- Công tac quan ly Nha nưoc vê đât đai ngay cang tao đưoc long tin đôi voi
đai đa sô ngưoi dân qua cac công tac như : giao đât, giai phong mát báng, bôi
thưong, giai quyêt tranh châp,’tao điêu kiên cho ngưo i dân san xuât, đoi sông
ngay cang nâng cao.
Bên canh đo, hanh lang phap ly trong linh vưc đât đai dân đưoc hoan thiên,
thông thoang hon trưoc. Trong nhưng nám qua Nha nưoc đa ban hanh nhiêu ván
ban phap ly điêu chinh môi quan hê đât đai, tao điêu kiên thuân loi cho viêc giai
quyêt hô so va cac thu tuc vê đât đai.
p.p.7. /h6= 4h3n
Bên canh nhưng thuân loi thi công tac quan ly đât đai tai đia phưong vân
con gáp phai môt sô kho khán sau :
- Thu tuc hanh chinh con rưom ra như : phai qua rât nhiêu thu tuc giây to,
gây kho khán cho hô gia đinh, ca nhân trong qua trinh thưc hiên.
- Trinh đô nhân thưc cua ngưoi dân con han chê, chưa hiêu ro chinh sach cua
Nha nưoc vê Luât Đât đai.
- Thoi gian giai quyêt hô so chuyên nhưong con châm va nghia vu tai chinh
cung chiêm mô t phân không nho trong qua trinh ngưoi dân thưc hiên như : Nôp
thuê sư dung đât qua cao, can bô Đia chinh xa kiêm nhiêm nhiêu viêc nên dân đên
qua trinh giai quyêt hô so châm so voi quy đinh.
- Kinh phi bô tri cho công tac đo đac, lâp hô so đia chinh va câp giây chưng
nhân quyên sư dung đât chưa đu đap ư ng theo yêu câu va nhiêm vu cua nganh
TN•MT.
- Môt sô khu vưc đo chưa chinh xac dân đên viêc câp GCNQSD đât co hô
thiêu, co hô thưa diên tich, môt sô hô đáng ky sau chưa thưc hiên câp giây đưoc va
môt sô hô co tên trong quyêt đinh câp giây nhưng chưa nhân đưoc GCNQSD đât.
- Công tac chinh ly biên đông đât đai chưa đưoc câp nhât thưong xuyên nên
anh hưong đên công viêc quan ly Nha nưoc vê đât đai.
- Công tac quan ly chuyên muc đich sư dung đât đa đưoc chu y song chưa
đưoc kiêm soat chát che.
- Công tac câp GCNQSD đât cho đât o con châm so voi nhu câu cua nhân
dân; ngưoi dân chưa đưoc hưong dân đây đu ve cac quy đinh phap luât đât đai co
liên quan,’
- Công tac quy hoach, kê hoach sư dung đât chi tiêt chưa đưoc lâp cho nên
công tac lâp kê hoach sư dung đât hang nám con cháp va va chưa co co so khoa
hoc.
- Nhiêu tô chưc sư dung đât không thưc hiên viêc viêc kê khai đáng ky xin
câp GCNQSD đât theo quy đinh, ma con quan niêm trach nhiêm câp GCNQSD đât
hoan toan do co quan Nha nưoc.
- Tinh trang sang nhưong đât đai không thông qua chinh quyên đia phưong
vân con xay ra. Điêu nay gây kho khán trong viêc câp nhât thông tin, chinh ly biên
đông, anh hưong đên thưc hiên kê hoach sư dung đât đia phưong.
- Ban đô giai thưa đưoc thanh lâp tư nám 1997 đên nay đa cu, sô thưa chinh
ly nhiêu so voi hiên trang sư dung đât, gây kho khán cho công tac quan ly đât đai
tai đia ban.
- Y thưc châp hanh Luât Đât đai cua môt sô bô phân dân cư chưa tô t như sư
dung đât trai muc đich (lam nha trên đât nông nghiêp), lân chiêm hanh lang giao
thông, tranh châp vê lôi đi, ranh gioi liên kê’, hiêu biêt vê phap luât đât đai cua
ngưoi dân con han chê. Viêc tuyên truyên sâu, rông phap luât vê đât đai chưa đưoc
chinh quyên quan tâm đung mưc.
- Can bô đia chinh xa náng lưc con han chê, khôi lưong công viêc thi nhiêu.
Sai pham cua mô t sô can bô Đia chinh trong thoi gian qua đa lam cho môt bô phân
ngưoi dân mât long tin vao chinh quyên, anh hưong xâu toi công tac quan ly Nha
nưoc vê đât đai trên đia ban xa.
p.€. ĐêZ )uY=t A0Bt V0= gia[i pha=p g6=p phYZn nYng ca6 hiêBu ua[ ua[n "y= đY=t đai taBi
điBa _aZn )a` +aT,u"
Sau môt thoi gian thưc tâp vê đanh gia tinh hinh quan ly đât đai tai xa
EaTrul voi kêt qua nghiên cưu vê hoat đông quan ly đât đai cua xa, cán cư vao điêu
kiên thưc tê cua đia phưong, chung tôi xin đê xuât môt sô giai phap nhám nâng cao
hiêu qua vê công tac quan ly đât đai trong nhưng nám toi như sau :
p.€.1. Đ0=i 'U=i chi= nh uyêZn điBa ph%Ung 'aZ cU uan chuyên A0n
- Quan ly tôt quy đât cua đia phưong báng cach thưc hiên đông bô cac nô i
dung quan ly Nha nưoc vê đât đai, thưc hiên triêt đê quy hoach, kê hoach sư dung
đât cua xa báng cac kê hoach sư dung đât hang nám, ‚ nám.
- Môt sô khu vưc đo đac thiêu chinh xac cân phai đo lai đê lam cán cư thưc
hiên câp GCNQSD đât cho môt sô hô dân chưa thưc hiên đưoc.
- Cân phai theo doi thưong xuyên biên đông đât đai, phat hiên kip thoi va
ngán chán nhưng trưong hop sư dung đât sai muc đich, lân chiêm đât trai phep.
Co nhưng biên phap xư ly nghiêm khác voi nhưng trưong hop cô y vi pham.
- Cân nâng cao trinh đô chuyên môn va tinh thân trach nhiêm cua can bô Đia
chinh xa.
- Thưong xuyên tuyên truyên phô biên chinh sach, phap luât cua Nha nưoc
noi chung va Luât Đât đai noi riêng, đê nâng cao nhân thưc vê phap luât cho ngưoi
dân, giup giam bot viêc khiêu nai vưot câp cua ngưoi dân.
- Bôi dưong can bô chuyên môn co đu trinh đô đê đam nhiêm công viêc.
p.€.7. Đ0=i 'U=i ng%UZi V%[ DuBng đY= t
- Cân tư trang bi cac kiên thưc vê Luât Đât đai, thưc hiên tôt quyên va nghia
vu theo quy đinh cua phap luât trong khi sư dung đât. Tham gia đây đu cac lop tâp
huân vê phap luât do UBND xa tô chưc.
- Tham gia đâu tranh phong, chông tiêu cưc trong công tac quan ly đât đai
tai đia ban.
PHẦN €. /tT 5U…N Nj ĐP N;H†
€.1. /ết "uXn
Xa EaTrul la môt xa thuân loi cho viêc phat triên nông nghiêp. Tông diên
tich đât đai tư nhiên cua xa la 2.4•9 ha, trong đo diên tich đât nông nghiêp chiêm
’Œ, đât phi nông nghiêp chiêm ’Œ, đât chưa sư dung chiêm ’Œ tông diên tich
tư nhiên.
Trong giai đoan tư 2007 ‘ 2011 công tac quan ly đât đai cua xa EaTrul co
nhưng thay đôi đang kê, dân đi vao ôn đinh.
- Ban hanh cac ván ban vê quan ly, sư dung đât đai kip thoi đê chi đao cac
hoat đông quan ly Nha nưoc vê đât đai.
- Công tac xac đinh ranh gioi hanh chinh, lâp va quan ly hô so đia chinh đat
kêt qua kha tôt. Toan xa lâp đưoc 13 quyên sô, trong đo co 10 quyên sô đia chinh,
02 quyên sô muc kê, 01 quyên sô câp GCNQSD đât va toan xa co 37 to ban đô giai
thưa voi ty lê 1/2000.
- Công tac quy hoach, kê hoach sư dung đât đên nay co ban đap ưng đưoc
nhu câu sư dung đât cua ngưoi dân.
- Xa đa thưc hiên viêc giao đât cho tô chưc, hô gia đinh, ca nhân voi diên
tich ’. ha, chuyên muc đich sư dung đât voi diên tich đât ’ha, diên tich đât thu
hôi la ’ha.
- Đa thưc hiên viêc đáng ky câp GCNQSD đât cho ’..hô, voi diên tich la ’
ha
- Thông kê, kiêm kê đât đai thưc hiên theo đung đinh ky va đung tiên đô quy
đinh.
- Công tac tai chinh vê đât đai đưoc thưc hiên kha tôt
- Trong thoi gian qua, xa đa thưc hiên ’hô so chuyên nhưong quyên sư
dung đât voi tông diên tich la ’.ha.
- Công tac thưc hiên quyên va nghia vu cua ngưoi sư dung đât trong giai
đoan 2007 ‘ 2011 tưong đôi tôt, trong đo thưc hiên táng cho ’’hô gia đinh, ca
nhân voi diên tich’.ha.
- Trong nhưng nám qua con rât nhiêu trưong hop ngưoi dân sư dung đât sai
muc đich, lân chiêm đât trai phep co 7 trưong hop vi pham.
- Tinh trang tô cao, khiêu kiên, tranh châp đât đai xay ra trên đia ban. Xa co
’.vu, giai quyêt đưoc ’vu, chuyên câp trên’vu.
€.7. /iê=n nghiB
Đê công tac quan ly Nha nưoc vê đât đai trên đia ban xa đưoc thưc hiên tôt
hon thi ngoai nhưng giai phap khác phuc nhưng kho khán tôn tai, chung tôi xin đưa
ra môt sô kiên nghi dôi voi cac co quan chưc náng như sau :
- Tiêp tuc đây manh táng cưong công tac tuyên truyên, phô biên va triên
khai thưc hiên phap luât vê đât đai, cac Nghi đinh cua Chinh phu, Thông tư hưong
dân cua BTNMT đên cac nganh, cac đia phưong va moi tâng lop dân cư. Vân
đông, giao duc nhân dân châp hanh đung cac quy đinh cua phap luât trong linh vưc
sư dung đât.
- Tiêp tuc đây manh công tac cai cach hanh chinh trong linh vưc đât đai theo
hưong đon gian, công khai hoa cac nôi dung cua công tac quan ly Nha nưoc vê đât
đai, đác biêc la quy đinh ro quy trinh va thoi gian giai quyêt hô so tai UBND xa,
rut ngán thoi gian giai quyêt hô so tao điêu kiên thuân loi cho viêc sư dung đât cua
ngưoi dân.
- Đâu tư trang thiêt bi ván phong lam viêc, chu trong bô i dưong chuyên môn
cho can bô Đia chinh xa.
- Tiên hanh đo đac, thanh lâp lai ban đô đia chinh lam co so đê câp
GCNQSD đât nhưng khu vưc đa đo ve chưa chinh xac, nhưng khu vưc đên nay
chưa đưoc đo đac cung như viêc chinh ly trên ban đo, giai quyêt cac vân đê vê
tranh châp đât đai trên đia ban xa.
iMNH MUBS TMZQ 5QRBU THMM /HM[‡

1. TS Nguyên Ván Hoa, 2007, 'Bai giang Thanh tra đât đai¨, Đai hoc Tây
Nguyên.
2. Th.S Nguyên Kim phung (2003), 'Bai giang quan ly Nha nưoc vê đât đai¨,
Đai hoc Tây Nguyên.
3. 'Giao trinh đáng ky ‘ thông kê đât đai¨, Nha xuât ban chinh tri quôc gia
(2000).
4. Uy ban nhân dân xa EaTrul, 'Bao cao quy hoach sư dung đât tho i ky 2003 ‘
2010¨.
‚. Bô Tai nguyên va Môi trưong (2004), 'Kê hoach triên khai thi hanh Luât Đât
đai 2003¨.
6. Bô Tai nguyên va Môi trưong, 'Tai liêu bôi dưong kiên thưc quan ly nha
nưoc vê đât đai¨.
7. Bô Tai nguyên va Môi trưong (2007), 'Thông tư sô 0•/2007/TT-BTNMT¨,
ngay 02/0•/2007 cua Bô Tai nguyên va Môi trưong vê viêc hưong dân thưc hiên
thông kê, kiêm kê đât đai va xây dưng ban đo hiên trang sư dung đât.
•. Chinh phu, 2004, 'Nghi đinh sô 1•1/2004/NĐ-CP¨ ngay 29 thang 10 nám
2004 vê thi hanh Luât Đât đai va cac ván ban hưong dân thi hanh Luât Đât đai
2003, NXB Tông hop Thanh phô Hô Chi Minh.
9. 'Luât Đât đai 2003¨, NXB tông hop Thanh phô Hô Chi Minh.
10. Viên nghiên cưu đia chinh (200‚), 'Tap chi đia chinh, Bô Tai Nguyên va
Môi Trưong, sô 4 thang •/200‚.
SˆBN; H‡ZM ƒM` HˆBQ SHU[ N;HQ`M NQRBT NMM
Đ0Bc "YBp { T%B D6 { HaBnh phu=c
PHQR=U ĐQRZU T‰M
TQZM HQR[U TQZNH HQZNH LUM[N 5}= ĐŠ=T ĐMQ
Q. Th0ng tin chung
1. Đia điêm điêu tra
Thôn (Buôn):’’’’’. Xa:’’’’’’. Huyên K rông Bông, tinh Đák Lák
2. Hô sô:’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’...
3. Tên điêu tra viên:’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
4. Tên ngưoi đưoc phong vân:’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
Gioi tinh (Nam, Nư ):’’’’..Nám sinh:’’’’’Dân tôc:’’’’’’’...
Nghê nghiêp:’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
II. Thông tin điêu tra
‚. Tông diên tich đât đai đang sư dung cua ông (ba ):’’’’’’’’’’’.m
2
Trong đo :
Đât o :’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’... m
2
Đât nông nghiêp :’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’. m
2
6. Diên tich đât ông (ba) đang sư dung co nguôn gôc tư đâu –
a) Đât o b) Khai hoang
— Khai hoang — Khai hoang
— Nhân chuyên nhưong — Nhân chuyên nhưong
— Cho táng — Cho táng
— Nha nưoc giao — Nha nưoc giao
— Nguôn gôc khac — Nguôn gôc khac
7. Đât ông (ba) đang sư dung đa co GCNQSD đât hay chưa –
— Co — Chưa
Nêu co thi câp vao nám nao – Nám:’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
•. Hô ông (ba) đưoc đáng ky câp GCNQSD đât theo hinh thưc nao –
— Tâp trung — Riêng le
9. Nhưng kho khán ma ông (ba) gáp phai trong viêc đáng ky câp GCNQSD đât –
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
10. Ông (ba) co biêt cac ván ban phap luât vê đât đai không –
— Co — Không
Nêu co thi đo la nhưng ván ban phap luât vê đât đai nao :
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
11. Ông (ba) co biêt gi vê thông tin quy hoach, kê hoach sư dung đât cua đia
phưong không –
— Co — Không
12. Cac quy hoach, kê hoach sư dung đât cua chinh quyên đia phưong co anh
hưong đên viêc sư dung đât cua ông (ba) không –
— Co — Không
13. Ông (ba) co nhân xet như thê nao đôi voi công tac giao đât, cho thuê đât, thu
hôi đât, chuyên muc đich sư dung đât tai đia phưong
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
14. Đât đai cua ông (ba) đang sư dung co xay ra tranh châp hay không –
— Co — Không
Nêu co thi viêc giai quyêt tranh châp diên ra như thê nao –
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1‚. Ông (ba) co biêt gi vê gia đât đai tai đia phưong –
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
16. Ông (ba) co biêt khung gia đât cua Nha nưoc ap dung tai khu vưc nay không –
— Co — Không
17. Tiên thuê trên mô t thưa đât ma ông (ba) phai đong hang nám la bao nhiêu –
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.triêu đông
Voi mưc thuê phai đong, ông (ba) thây như thê nao –
— Qua cao — Cao — Phu hop — Thâp
1•. Chinh sach thuê cua Nha nưoc co anh hưong như thê nao đên viêc mua, ban
nha đât cua ông (ba) –
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
19. Ông (ba) co nhân xet như thê nao vê gia đât tai khu vưc đang sông trong nhưng
nám gân đây –
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
20. Nhưng nám gân đây ông (ba) co mua, ban đât hay không –
— Co — Không
Nêu co thi co gáp kho khán gi không –
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
21. Khi chuyên muc đich sư dung đât, ông (ba) co đáng ky tai co quan Nha nưoc
không –
— Co — Không
22. Thoi gian đáng ky chuyên muc đich thưc hiên trưoc hay sau khi chuyên –
— Trưoc — Sau
23. Nhân xet cua ông (ba ) vê thu tuc đáng ky chuyên muc đich sư dung đât –
— Rât lâu — Lâu — Nhanh — Binh thưong
24. Gia đinh ông (ba) co thưc hiên cho ngưoi khac thuê đât hay không –
— Co — Không
2‚. Ông (ba) đa bao gio thưc hiên táng cho quyên sư dung đât cua minh chưa –
— Co — Chưa
26. Diên tich đât ông (ba) đang sư dung co bi Nha nưoc thu hôi lân nao chưa –
— Co — Không
Nêu co thi ông (ba) co y kiên gi khi Nha nưoc thưc hiên thu hôi đât –
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
27. Ông (ba) co biêt nhưng hanh vi vi pham phap luât vê đât đai hoác co liên quan
đên linh vưc đât đai xay ra tai đia phưong –
— Co — Không
Nêu co thi nhưng hanh vi vi pham như thê nao –
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
2•. Ông (ba) co biêt viêc sư dung đât nao không đung muc đich sư dung đât tai đia
phưong không –
— Co — Không
29. Ông (ba) co nhân xet, đanh gia gi vê tinh hinh quan ly, sư dung đât đai o đia
phưong –
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
30. Ông (ba) co kiên nghi gi vê tinh hinh quan ly, sư dung đât đai tai đia phưong –
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.
Krông Bông, ngày…tháng…năm !""
Shu[ H0B Ng%UZ i điêZu t,a

qua,cùng với xu thế phát triển chung của các xã trên toàn huyện, xã EaTrul đã có những bước phát triển và đạt được những kết quả nhất định trong công tác quản lý về đất đai. Tuy nhiên, do Luật đất đai năm 2003 mở ra các quyền của người sử dụng đất nên trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai của xã gặp không ít khó khăn và hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Với mong muốn tìm hiểu, đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại xã EaTrul, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai của địa phương trong những năm tới. Được sự đồng ý của Bộ môn Quản lý tài nguyên đất - Khoa Nông Lâm nghiệp Trường Đại học Tây Nguyên và UBND xã EaTrul chúng tôi tiến hành thực hiện chuyên đề: "Đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai tại xã EaTrul - huyện Krông Bông tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2007 - 2011". 1.2. Giới hạn của chuyên đề Chuyên đề giới hạn về thời gian, đia điểm và nội dung nghiên cứu như sau : - Thời gian nghiên cứu : Chuyên đề nghiên cứu trong thời gian từ năm 2007 đến tháng 4/2011. - Địa điểm thực hiện : Xã EaTrul - huyện Krông Bông - tỉnh Đăk Lăk. - Nội dung nghiên cứu : Đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai theo 13 nội dung của Luật Đất đai năm 2003. 1.3. Ý nghĩa của chuyên đề - Ý nghĩa khoa học : + Là căn cứ khẳng định vai trò quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai trong hoạt động quản lý chung của chính quyền địa phương. + Là cơ sở khoa học để có thể đề xuất những điều chỉnh tích cực trong chính sách quản lý đất đai.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->