PHẦN 1.

MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của chuyên đề
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc
biệt không gì có thể thay thế được của ngành sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, là
thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là các nguồn lợi tự nhiên
như khí hậu, thời tiết, nước, không khí, khoáng sản nằm trong lòng đất, sinh vật
sống trên bề mặt trái đất thậm chí cả sinh vật sống trong lòng đất, là địa bàn phân
bổ các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc
phòng.
Đồng thời đất đai là nguồn tài nguyên có hạn về số lượng, có vị trí cố định
trong không gian. Chính vì vậy, đất đai cần được quản lý một cách hợp lý, sử dụng
một cách có hiệu quả, tiết kiệm và bền vững.
Hơn nữa, quá trình phát triển kinh tế, quá trình đô thị hoá đã làm cho mật độ
dân cư ngày càng tăng. Chính sự gia tăng dân số, sự phát triển đô thị và quá trình
công nghiệp hoá làm cho nhu cầu về nhà ở cũng như đất xây dựng các công trình
công cộng, khu công nghiệp trong cả nước vốn đã “bức xúc” nay càng trở nên
“nhức nhối” hơn. Đây là vấn đề nan giải không chỉ với nước ta mà còn với các
nước đang phát triển và phát triển trên thế giới. Để giải quyết vấn đề này, mỗi quốc
gia đều xây dựng cho mình những chương trình, kế hoạch, chiến lược riêng phù
hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình để sử dụng đất đai được hợp lý, hiệu quả,
tiết kiệm. Đặc biệt là đối với nước ta - một đất nước mà quá trình công nghiệp hoá,
hiện đại hoá và đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp cả nước.
Xã EaTrul là một xã vùng sâu,vùng xa nằm cách trung tâm huyện Krông Bông
khoảng 14km về phía Tây. Đây là xã về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội còn
nhiều khó khăn, dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu dân số.Hầu hết
đại đa số nông hộ ở xã EaTrul, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk chủ yếu dựa vào
sản xuất nông nghiệp, nên đất đai gắn chặt với người dân. Trong những năm

qua,cùng với xu thế phát triển chung của các xã trên toàn huyện, xã EaTrul đã có
những bước phát triển và đạt được những kết quả nhất định trong công tác quản lý
về đất đai. Tuy nhiên, do Luật đất đai năm 2003 mở ra các quyền của người sử
dụng đất nên trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai của xã gặp không ít khó
khăn và hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới.
Với mong muốn tìm hiểu, đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại
xã EaTrul, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý
Nhà nước về đất đai của địa phương trong những năm tới. Được sự đồng ý của Bộ
môn Quản lý tài nguyên đất - Khoa Nông Lâm nghiệp Trường Đại học Tây
Nguyên và UBND xã EaTrul chúng tôi tiến hành thực hiện chuyên đề: "Đánh giá
tình hình quản lý Nhà nước về đất đai tại xã EaTrul - huyện Krông Bông tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2007 - 2011".
1.2. Giới hạn của chuyên đề
Chuyên đề giới hạn về thời gian, đia điểm và nội dung nghiên cứu như sau :
- Thời gian nghiên cứu :
Chuyên đề nghiên cứu trong thời gian từ năm 2007 đến tháng 4/2011.
- Địa điểm thực hiện :
Xã EaTrul - huyện Krông Bông - tỉnh Đăk Lăk.
- Nội dung nghiên cứu :
Đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai theo 13 nội dung của Luật
Đất đai năm 2003.
1.3. Ý nghĩa của chuyên đề
- Ý nghĩa khoa học :
+ Là căn cứ khẳng định vai trò quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về
đất đai trong hoạt động quản lý chung của chính quyền địa phương.
+ Là cơ sở khoa học để có thể đề xuất những điều chỉnh tích cực trong chính
sách quản lý đất đai.

- Ý nghĩa thực tiễn :
Là cơ sở đánh giá hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai giúp chính quyền
địa phương có những giải pháp thích hợp cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai
tại địa phương.

PHẦN 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Một số lý luận về quản lý Nhà nước về vấn đề đất đai
2.1.1.1. Khái niệm quản lý Nhà nước và quản lý Nhà nước về đất đai
Quản lý các công việc của Nhà nước (hay quản lý Nhà nước) được thực hiện
bởi tất cả các cơ quan Nhà nước. Cũng có khi do nhân dân trực tiếp thưc hiện bằng
hình thức bõ phiếu toàn dân hoặc do các tổ chức xã hội, các cơ quan xã hội thực
hiện nếu được Nhà nước giao quyền thực hiện chức năng Nhà nước. Quản lý Nhà
nước được thực hiện thông qua bộ máy Nhà nước trên cơ sở quyền lực Nhà nước
nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Quản lý Nhà nước là hoạt
động chấp hành và điều hành của Nhà nước.
Quản lý Nhà nước đối với đất đai là nghiên cứu toàn bộ những đặc trưng cơ
bản của đất đai nhằm nắm về số lượng, chất lượng từng loại đất ở từng vùng, từng
địa phương, theo từng đơn vị hành chính ở mỗi cấp.
Quản lý Nhà nước về đất đai thống nhất về quy hoạch, kế hoạch, khai thác,
sử dụng có hiệu quả tai nguyên đất đai trong cả nước từ địa phương đến cơ sỏ, hình
thành một hệ thông s quản lý đồng bộ, thống nhất, tránh tình trạng phân tán đất, sử
dụng đất không đúng mục đích hoặc bỏ hoang làm cho đất xấu đi, không mang lại
hiệu quả kinh tế cao.
Quản lý Nhà nước về đất đai thống nhất trong cả nước là thông nhất về
đường lối, chính sách đất đai của Đảng, Chính phủ thể hiện ở Luật Đất đai. Những
văn bản quy định dưới luật liên quan đến đất đai phải được triển khai đồng bộ và
thống nhất từ Trung ương đến địa phương, làm cho người sử dụng đất đai hiểu
được pháp luật và thực hiện đúng pháp luật.
Quản lý Nhà nước về đất đai thống nhất trong cả nước là nhằm cung cấp đầy
đủ hồ sơ, tài liệu về số lượng, chất lượng của từng loại đất của từng địa phương,
từng vùng trong cả nước, giúp cho Chính phủ và các ngành có liên quan có thể

quản lý chặt chẽ và có kế hoạch sử dụng hợp lý và khoa học các nguồn tài nguyên
đất đai. Đây cũng chính là cơ sở để thể hiện việc quy hoạch và kế hoạch hóa cho
hiện tại và tương lai việc sử dụng hợp lý các loại đất trong lãnh thổ, mang lại hiệu
quả kinh tế cao nhất.
2.1.1.2. Nội dung quản lý Nhà nước về đất đai
Nội dung quản lý Nhà nước về đất đai đã được quy định rõ tại Khoản 2 Điều
6 của Luật Đất đai năm 2003, gồm 13 nội dung như sau :
- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ
chức, thực hiện các văn bản đó ;
- Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập
bản đồ hành chính ;
- Khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện
trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất ;
- Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ;
- Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng
đất ;
- Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất ;
- Thống kê, kiểm kê đất đai ;
- Quản lý tài chính về đất đai ;
- Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất
động sản ;
- Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất ;
- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và
xử lý vi phạm pháp luật về đất đai ;
- Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm
trong việc quản lý và sử dụng đất đai ;
- Quản lý các dịch vụ công về đất đai.

Vì vậy cần vận dụng. TP THUỘC TỈNH PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG UBND XÃ.1. Tổ chức hệ thống quản lý đất đai của ngành TN&MT Theo Nghị định số 91/2002/NĐ-CP.BỘ .1 CHÍNH PHỦ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG UBND TỈNH. THỊ XÃ.ý đất đai ngành TN&MT . 2.3. ngày 12/11/2002 của Chính phủ đã quy định hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai ở nước ta bao gồm 4 cấp trực thuộc bộ Tài Nguyên và Môi Trường theo sơ đồ 2.Tất cả các nội dung trên đều quan trọng trong việc quản lý và sử dụng đất và có mối quan hệ mật thiết với nhau. PHƯỜNG.CƠ QUAN NGANG BỘ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG UBND HUYỆN. THỊ TRẤN Sơ đồ 2. PHƯỜNG.1 : Tổ chức hệ thống quản .1. THỊ TRẤN CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH XÃ. phối hợp chúng một cách hợp lý để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai. THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ : .

Bộ máy quản lý đất đai cấp tỉnh : Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ ở địa phương và chịu sự chỉ đạo. chịu sự hướng dẫn. phường. đồng thời chịu sự hướng dẫn.2.Bộ máy quản lý đất đai ở Trung ương : Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ trên phạm vi cả nước. kế hoạch sử dụng đất cấp xã. kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng.1. kiểm tra tình hình thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền quyết định. cho thuê đất. ngày 15 tháng 07 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.Cán bộ địa chính xã. về giao đất. chịu sự chỉ đạo. .Bộ máy quản lý đất đai cấp huyện : Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ trên phạm vi huyện. nhiệm vụ. thu hồi đất. quyền hạn của cán bộ Tài nguyên và Môi trường cấp xã như sau : . . biên chế và công tác của UBND cấp tỉnh.Tham mưu. quản lý về tổ chức. 2. giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai. chuyển mục đích sử dụng đất. theo dõi. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. triển khai.. Nhiệm vụ của cán bộ Địa chính cấp xã Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV. đồng thời chịu sự chỉ đạo. kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường. thị trấn : Cán bộ Địa chính xã thuộc cơ cấu nhân lực UBND cấp xã. hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường . kiểm tra. trong đó quy định chức năng. chuyển quyền sử dụng đất. quản lý về tổ chức. giúp Ủy ban nhân dân cấp xã về quy hoạch. nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp. biên chế và công tác của UBND cấp huyện. .

Thực hiện việc đăng ký. . . lập và quản lý hồ sơ địa chính. kiểm kê đất đai. tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình. Cơ sở thực tiễn 2. phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý. kỹ thuật và pháp chế để tránh lãng phí và sử dụng đất không hợp lý.Báo cáo công tác về lĩnh vực tài nguyên và môi trường và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp xã giao. tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường teo quy định của pháp luật. chuyển đổi quyền sử dụng đất.Thẩm định hồ sơ.2. giám sát tình hình khai thác. . xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.Thực hiện việc đăng ký và kiểm tra các tổ chức. đo đạc và bản đồ.Tham gia hòa giải. bảo quản tư liệu về đất đai. giải quyết các tranh chấp. chống. thực hiện quản lý dấu mốc đo đạc và mốc địa giới hành chính trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. cải tạo. tham gia công tác phòng.Thực hiện thống kê. .1 Khái quát công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở Việt Nam Quản lý và sử dụng đất đai tốt nhằm khai thác. sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.. . cá nhân theo quy định của pháp luật. theo dõi. . bồi dưỡng đất có hiệu quả nhất. cá nhân trên địa bàn thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện. bảo vệ tài nguyên và môi trường. sử dụng. thống kê.2. hộ gia đình và các hoạt động bảo vệ môi trường nơi công cộng trên địa bàn theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. theo dõi biến động đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính. đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất. dưới sự lãnh đạo của Đảng.Triển khai thực hiện kế hoạch và các nhiệm vụ cụ thể về giữ gìn vệ sinh môi trường đối với các khu dân cư. 2. Để nâng cao hiệu quả sử dụng trên từng đơn vị diện tích đất phải quản lý chặt chẽ đất đai trên cả 3 mặt : kinh tế. . trình Ủy ban nhân dân cấp xã việc cho thuê đất. khắc phục hậu quả do nước gây ra trên địa bàn xã. Những năm qua. khiếu nại.

kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003 và bắt đầu có hiệu lực ngày 01/7/2004. góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. tiếp tục xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. vấn đề cần thiết trong việc sửa đổi và ban hành bộ luật mới trong lĩnh vực đất đai là một tất yếu. thiếu đồng bộ và chưa phát huy được tính khoa học để thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai. Để khắc phục những nhược điểm và bất cập trong hệ thống pháp luật đất đai hiện hành. bổ sung năm 1998 và năm 2001. .. Tuy nhiên. Tuy nhiên. đây là một trong những đạo luật quan trọng thể hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. vẫn còn nhiều bất cập nhất định. Luật Đất đai 1993 đã bộc lộ những hạn chế. . điều chỉnh các quan hệ kinh tế. Hệ thống đăng ký đất đai còn mang tính thủ công.Giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2003 : Trên cơ sở Hiến pháp năm 1992. vai trò đại diện chủ sở hữu của Nhà nước chưa thực hiện đầy đủ. Luật Đất đai năm 1993 được sửa đổi. đáp ứng những yêu cầu cụ thể trong phát triển xã hội. năng lực của cán bộ Địa chính ở các cơ sở còn yếu. Quốc hội đã ban hành Luật Đất đai năm 1993 thay thế cho Luật Đất đai năm 1987 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý. nâng cao đời sống của người dân. Cơ quan quản lý các cấp còn thiếu tính chặt chẽ. khắc phục những hạn chế của các bộ luật trước: + Xác định rõ nội dung của chế độ sỡ hữu toàn dân về đất đai.xã hội. Luật Đất đai năm 2003 được ban hành. . ổn định chính trị . thiếu sót trong đó nguyên nhân chính sự là sự bất cập của hệ thống chính sách pháp luật về quản lý đất đai: Cơ chế quản lý tài chính về đất đai thiếu hiệu quả.sự chỉ đạo sâu sắc kịp thời của các cấp chính quyền nên công tác quản lý đất đai ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng kể.Giai đoạn từ năm 2003 đến nay : Luật Đất đai năm 2003 đã được Quốc hội khoá XI.. Thị trường bất động sản hình thành tự phát thiếu sự kiểm soát của Nhà nước.

+ Chủ động phân bố đất đai đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa.551 ha. + Văn bản quy định cụ thể.2. có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý. chiếm 6.Trong đó diện tích đất nông nghiệp là 1. Khái quát tình hình quản lý Nhà nước về đất đai của tỉnh Đăk Lăk Đăk Lăk có tổng diện tích tự nhiên 1. Đây là một đạo luật quan trọng. Tuy nhiên. tính kinh tế.654 ha. Việc sử dụng các loại hồ sơ.. + Giải quyết được những tồn tại lịch sử về đất đai trước đây cũng như các vấn đề mới nảy sinh. tư liệu đảm bảo đúng quy định pháp luật.. chiếm 82. . xã. Hiện tại hồ sơ địa giới hành chính giữa các đơn vị huyện trong tỉnh. trong thời gian triển khai thực hiện Luật Đất đai 2003 vẫn gặp những khó khăn nhất định.2. Việc hoạch định ranh giới hành chính theo Chỉ thị 364/CT-HĐBT của Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là Chính phủ) đã được thực hiện tốt trên cơ sở tài liệu đo đạc và các tài liệu đo đạc chỉnh lý bổ sung. các xã thuộc các huyện giáp ranh cũng như các xã. + Tính hành chính. hiện đại hóa trong thời kì mới.38% tổng diện tích tự nhiên.312. đất đen. quản lý cả ở dạng giấy và dạng số hóa để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Các loại hồ sơ về địa giới hành chính của thành phố. diện tíc đất phi nông nghiệp là 91. Việc phân hạng đất nông nghiệp theo Nghị định số 73/NĐ-CP được thực hiện khá tốt.332 ha. của huyện. khuyến khích việc sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá. hiện đại hoá đất nước.084. chủ yếu là nhóm đất như đất đỏ bazan. phường trong Thành phố Buôn Ma Thuột đã được xác định. đất xám và một số đất khác : đất phù sa. phường đều được lưu trữ.537ha. 2.. hệ thống pháp luật được đơn giản hoá.98%. thống nhất rõ ràng. diện tích đất chưa sử dụng là 136. tính dân sự được coi trọng. chiếm 10.64%. đất gley.

UBND Tỉnh kết hợp với Phòng TN&MT cùng các ban ngành ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi theo đúng quy định của Nhà nước. dần hoàn thành công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn Tỉnh. kế hoạch sử dụng đất thường xuyên nhận được sự quan tâm. Ủy ban nhân dân Tỉnh phối hợp cùng các ban ngành tổ chức thanh tra. tình trạng chặt phá rừng có nơi xãy ra nghiêm trọng . quy định của pháp luật. Quyền của người sử dụng đất được mở rộng từ khi Luất Đất đai năm 2003 ban hành và ngày càng được quan tâm. khoáng sản ở nhiều nơi không theo quy hoạch. xây dựng trái phép ở nhiều nơi tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng thiếu tập trung sự chỉ đạo và xử lý của chính quyền địa phương. kiểm tra về tinhg hình quản lý và sử dụng đất được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Tuy nhiên tình trạng lấn chiếm đất. chi liên quan đến đất đai.Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thực hiên theo đúng quy định của pháp luật. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng TN&MT đã được thành lập có hiệu quả cao trong hoạt động và đã giảm bớt các thủ tục hành chính phức tạp cho ngưới dân. tổ chức thực hiện việc thu thuế nhà đất. Công tác thống kê đất đai hàng năm và kiểm kê đất đai 5 năm luôn hoàn thành đúng tiến độ. xử lý ô nhiễm môi trường trong . Việc cấp GCNQSD đất đã được triển khai. thuế chuyển quyền sử dụng đất. Công tác quản lý quy hoạch. chỉ đạo của các cấp. Khai thác tài nguyên. thu tiến sử dụng đất và tiền thuê đất. các ngành. cho thuê đất được thực hiện tương đối đầy đủ. Công tác quản lý tài chính về đất đai được triển khai thực hiện theo đúng trình tự. Tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án « Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Đăk Lawk đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 » Công tác giao đất. Về việc thực hiện các khoản thu.

giải quyết khiếu nại về đất đai. ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. mở rộng kinh tế trang trại với nhiều thành phần. 2. quản lý hồ sơ địa chính.Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT. . ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Tỉnh sẽ khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư khai hoang mở rộng diện tích những nơi được quy hoạch. ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập. . kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê.Thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 về việc hướng dẫn thống kê. . trình tự. Căn cứ pháp lý . ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong thời gian tới. bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. cụm công nghiệp. thâm canh.Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ sửa đổi.Nghị định số 181/2004/NĐ-CP. xã chưa có bản đồ địa chính. . thu hồi đất.Nghị định số 84/2007/NĐ-CP. ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP. phát triển trang trại.các khu.Luật Đất đai năm 2003. Tiến hành đo đạc và lập bản đồ địa chính tại các huyện.Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT. khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ gia đình chuyển đổi đất đai. thực hiện quyền sử dụng đất. chỉnh lý. . . thủ tục hỗ trợ. kiên quyết.3. . các cơ sở sản xuất chưa kịp thời. tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.Nghị định số 182/2004/NĐ-CP. . gây bức xúc trong nhân dân.Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT. thực hiện cơ giới hóa. .

. 2009.Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT về hướng dẫn lập. kế hoạch sử dụng đất. . cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. ngày 03/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý.Quyết định số 25/2004/QĐ-BTNMT.BTNMT ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch. . ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai. 2010.Quyết định số 04/2005/QĐ.Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND. .. . chính trị xã hội của xã EaTrul qua một số năm như 2007. kế hoạch sử dụng đất. 2011. 2008.Báo cáo tình hình kinh tế. sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất. điều chỉnh và thẩm định quy hoạch.

Thu thập tài liệu. . 3. Phương pháp nghiên cứu 3.2011. Phương pháp điều tra thu thập số liệu . . MỤC TIÊU. ĐỐI TƯỢNG.Đánh giá khái quát hiện trạng sử dung đất tại xã EaTrul năm 2010. Mục tiêu nghiên cứu .Phỏng vấn cán bộ lãnh đạo. . cá nhân tại địa phương.xã hội của xã EaTrul – huyện Krông Bông – tỉnh Đăk Lăk tác động đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai.2. .4.1. .Những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại xã EaTrul. Nội dung nghiên cứu .l.3. Đối tượng nghiên cứu Các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai 2003. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.Đánh giá điều kiện tự nhiên và thực trạng phát triển kinh tế . cán bộ chuyên môn của địa phương.Phỏng vấn các hộ gia đình. . .Điều tra thu thập số liệu ngoài thực địa. .Đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai của xã EaTrul – huyện Krông Bông – tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2007 . số liệu và các bản đồ liên quan đến chuyên đề. . 3.Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai của xã EaTrul. 3.PHẦN 3.2011.Đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai của xã EaTrul giai đoạn 2007 .4.Kết luận và đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã EaTrul trong những năm tới.

lựa chọn những liệu cần thiết và tối ưu nhất. .Sử dụng phần mềm Microstation để xử lý bản đồ.2.4. Phân tích. Phương pháp xử lý số liệu .3. Phương pháp thông kê. đánh giá theo từng nội dung của công tác quản lý Nhà nước về đất đai để tìm ra những ưu khuyết điểm và những thành tựu đạt được trong công tác quản lý đất đai ở địa phương. Hệ thống hoá những số liệu thu thập được để tổng hợp.3. đánh giá và tổng hợp số liệu Thống kê diện tích đất đai trên cơ sở các tài liệu thu thập được. 3.Xử lý số liệu bằng phần mềm Excel. .4. phân tích.

1.1.81% diện tích tự nhiên.389 ha chiếm khoảng 55. kinh tế .PHẦN 4. Địa hình thấp tương đối bằng phẳng tập trung ở phía Bắc có diện tích khoảng 2. Phía Bắc giáp huyện Krông Ana và xã Hòa Tân Phía Đông giáp xã Hòa Sơn Phía Nam giáp huyện Lăk Phía Tây giáp xã Yang Reh Nằm cách thị trấn Krông .1.1. Địa hình.1.1.của tỉnh.Kmar (là trung tâm hành chính của huyện Krông Bông) khoảng 12km theo TL 12 là trục giao thông huyết mạch của huyện Krông Bông chạy qua xã tạo cho xã vị trí thuận lợi trong quá trình hòa nhập chung với nhịp độ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đây là dạng địa hình thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. . Điều kiện tự nhiên 4. điều kiện tự nhiên.2.chiếm 1. tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.100 ha chiếm khoảng 44.99% diện tích tự nhiên của huyện. Vị trí địa lý Xã EaTrul nằm ở phía Tây của huyện Krông Bông và được thành lập ngày 19/02/2003 theo nghị định số 113/2002 NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ với tổng diện tích tự nhiên 2. Địa hình đồi núi cao nằm ở phía Nam của xã có diện tích khoảng 1. địa mạo Địa hình của xã bị chia cắt mạnh bởi đồi núi và sông suối.1. bố trí khu dân cư giúp phát triển các ngành kinh tế: nông nghiệp.xã hội xã EaTrul 4.1.489 ha. Đánh giá đặc điểm.19% diện tích tự nhiên. 4. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 4.

… . do bị ảnh hưởng bởi độ cao. nhất là đối với cây công nghiệp lâu năm như cà phê. ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng – phát triển của cây trồng.Nắng nhiều. trung bình từ 1800 – 2000 mm/năm. nhưng vào những năm mùa mưa kết thúc muộn hơn thì ảnh hưởng nặng đến chất lượng thụ phấn của cây như cây Điều.3 – 20. tràn vào đồng ruộng.Lượng mưa : có lượng mưa lớn.Nhiệt độ cao và ôn hòa. . . nhiệt độ có thể xuống đến 17.Mùa khô bắt đầu tù tháng 12 đến tháng 4 năm sau với lượng mưa chỉ chiếm khoảng 5 – 10% tổng lượng mưa cả năm.Do mưa rất lớn từ tháng 9 đến tháng 11 (từ 400 – 500 mm/tháng). Bên cạnh đó chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn (mùa khô biên độ nhiệt 100C). trung bình từ 150 – 160 kcal km2 năm. vật nuôi.30C. khá thuận lợi đối với những cây lâu năm. mặt khác làm nước sông dâng nhanh. tuy chỉ kéo dài 4 tháng nhưng cũng đủ gây tình trạng mất cân đối nghiêm trọng về độ ẩm. vừ bị ảnh hưởng bởi dãy núi lớn Cư Yang Sin nên khí hậu có hai mùa mưa nắng rõ rệt với những đặc trưng chính sau : . . Tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 10 và tháng 1.1. Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 4 và tháng 5.7 – 27. Việc xây dựng các công trình thủy lợi để cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của xã. bức xạ dồi dào.3. nhiệt độ trung bình có thể lên đến 28 – 300C. Nắng nhiều. gây tình trạng ngập lũ cục bộ ở những khu vực trũng và ven sông.4.10C. nhiệt độ trung bình năm 23. Năng lượng bức xạ tổng cộng lớn. trung bình từ 180 giờ/tháng. bông vải. Khí hậu. thời tiết Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Mùa mưa kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 12. thuốc lá. nhiệt độ cao và hầu như không có bão là những thuận lợi cơ bản cho phát triển nông nghiệp. trong khi các con suối nhỏ hẹp thoát nước chậm hơn nên lượng nước đổ về gây xói mòn và rửa trôi đất ở địa hình núi cao.1.… .

tập trung ở địa hình đồi núi phía Tây và phía Nam của xã. thuộc loại nước nhạt.Nguồn nước ngầm : Theo kết quả điều tra của Sở Công nghiệp Đăk Lawk và kết quả bản đồ địa chất thủy văn của Liên đoàn Địa chất công trình Miền trung cho thấy nước ngầm ở độ sâu từ 15 – 20m.62 ha rừng tự nhiên sản xuất bao gồm rừng gỗ và tre nứa. Đây là nơi cung cấp nguồn nước chính cho sản xuất Nông nghiệp. . môi trường trung tính – hiện đang được khai thác phục vụ chủ yếu cho sinh hoạt bằng giếng đào.1. . mức độ nước tăng dần theo độ sâu từ trên xuống dưới.Tài nguyên đất Theo kết quả điều tra Nông hóa Tổ nhưỡng của Sở Nông nghiệp Đăk Lawk cho thấy trên địa bàn xã có các loại đất sau : . .1. .Tài nguyên nước Trên địa bàn xã có nhiều suối bắt nguồn từ đồi núi cao phía Nam đổ về sông Krông Ana ở phía Bắc.4. giếng khoan trong các hộ gia đình. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên . .Nguồn nước mặt được tích trữ ở các hồ đập và sông Krông Ana chảy vòng từ phía Tây qua phía Bắc xã. . .Đất phù sa ngoài suối (Py) thuộc nhóm đất phù sa tập trung ở dạng địa hình thấp ở phía Bắc và Đông xã.Đất sông suối.4.Đất đỏ vàng trên đá Granit (Fa) thuộc nhóm đất đỏ vàng. . phát triển của vùng đất và con người Krông Bông nói chung và EaTrul nói riêng gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Đăk .Đất đỏ vàng trên đá phiến sét (Fs) thuộc nhóm đất đỏ vàng. .Tài nguyên nhân văn Lịch sử hình thành.Đất phù sa được bồi (Pb) thuộc nhóm đất phù sa.Tài nguyên rừng Theo kết quả thống kê đất đai tháng 10 năm 2003 thì toàn xã có 602.

.10 23.12 32. sắn) Cây ăn quả các loại Cà phê Cây thuốc lá (ha) 303.1..11 67.… Bảng 4.00 456. chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. hình thành nên những cụm dân cư rải rác ở khắp địa bàn xã. phong phú. ngô.70 833.xã hội 4. Cộng đồng các dân tộc với những truyền thống riêng đã hình thành nên nền văn hóa đa dạng. phong tục tập quán lành mạnh vẫn được gìn giữ và phát triển như các lễ hội : cúng bến nước.50 36. năng suất.50 25.Nông nghiệp Kinh tế trên địa bàn xã được xác định chủ yếu theo hướng sản xuất Nông nghiệp. Thực trạng kinh tế . Song xã vẫn gieo trồng đủ diện tích.Lăk.40 14820.… 4. Trải qua những biến động thăng trầm của lịch sử những sinh hoạt lễ hội.15 20.90 (tấn) 9732.1. làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng do thiếu nước tưới. thu hoạch đạt năng suất.50 56.00 42. sản lượng theo kế hoạch đề ra đối với các loại cây trồng chính như : lúa nước. Các dân tộc tuy không hình thành nên những lảnh thổ tộc người riêng biệt nhưng mỗi dân tộc đều tập trung ở một số vùng nhất định.10 3455.2. cơm núi..1. cầu phúc. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế .2.50 (tạ/ha) 32.40 888. sản lượng một số cây trồng chính của xã EaTrul năm 2010 STT 1 2 3 4 5 6 7 Loại cây trồng Diện tích Năng suất Sản lượng Lúa đông xuân Lúa hè thu Ngô Cây lấy bột (khoai.1: Diện tích.25 . xã EaTrul là địa bàn cư trú của người Kinh. Ê Đê. + Trồng trọt Là ngành đem lại thu nhập chủ yếu cho người dân toàn xã. của dân tộc Việt Nam.00 51. Mường. Nhìn chung tình hình sản xuất Nông nghiệp có những khó khăn đặc biệc do thời tiết nắng hạn kéo dài. vòng đời.00 310.00 17394. M nông. có những nét độc đáo.

Dân tộc Kinh : 415 hộ với 2405 khẩu . chưa phát triển giao lưu buôn bán rộng. trong đó : . xay xát các loại nông sản. chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt tại chỗ.1. chưa đem sản phẩm chăn nuôi vào thị trường hàng hóa. . người dân chủ yếu tập trung vào sản xuất nông nghiệp. phục vụ nhu cầu tại chỗ. Bên cạnh đó. gà.… Bảng 4.8 Điều 8.2. với trình độ dân trí còn thấp. mức độ đầu tư cũng như các biện pháp tiêm chủng và phòng dịch bệnh đã được quan tâm đúng mức.00 11. heo. 4. Tuy nhiên. Thực trạng xã hội .2: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn xã EaTrul giai đoạn 2007 – 2011 Hạng mục Tổng đàn lợn Tổng đàn trâu. vịt.12 89.Tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ Là một xã nằm cách xa trung tâm huyện. kịp thời ngăn chặn dịch bệnh. thiết bị còn thô sơ.00 + Chăn nuôi Ngành chăn nuôi trên địa bàn cũng đã phát triển khá lâu và đóng góp không nhỏ vào thu nhập của người dân.Dân số. thì một số hoạt động dịch vụ thương mại trong vùng còn nhỏ lẻ. Trên địa bàn chỉ có một số cơ sở nhỏ sửa chữa các công cụ sản xuất. đời sống còn có nhiều khó khăn. Vật nuôi chủ yếu là bò.2. bò Tổng đàn gia cầm Đơn vị tính Con Con Con Tổng đàn dê Con 2007 1129 716 12019 76 2008 2700 1091 12120 2009 3002 1100 1322 2010 3219 1238 1345 2011 3480 1540 14100 98 0 113 0 157 203 Hiện nay ngành chăn nuôi đã được chú trọng hơn. dân tộc Dân số trên địa bàn xã là 1034 hộ với 5515 khẩu. cho nên trong giao lưu trao đổi buôn bán và phát triển các ngành nghề có nhiều hạn chế. Ở đây. chăn nuôi trên địa bàn phát triển theo quy mô hộ gia đình mang tính chất tự cung tự cấp.

Thôn 2. Về chất ngjlao động hầu hết là lao động phổ thông. Tuy nhiên. quốc phòng Công tác an ninh chính trị. 4.Dân tộc thiểu số tại chỗ : 639 hộ với 3110 khẩu Tỷ lệ phát triển dân số hiện tại là 2. Đồng thời tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân. Thôn 3 được phân bố rải rác dọc theo các trục đường giao thông ven TL 12. Buôn Ja và Thôn 1. Trong những năm qua.40% tổng dân số. Buôn Plum. còn gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí xây dựng các công trình công cộng cũng như trong việc quản lý hành chính. Thực trạng khu dân cư nơi đây có đặc điểm là nhà ở gắn liền với đất sản xuất nông nghiệp. vận động nhân dân tham gia quản lý.1. 4..4.1. trật tự xã hội trên địa bàn giai đoạn 2007 – 2011 tương đối ổn định. tiếp tục củng cố phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. địa hình nơi phân bố dân cư khá bằng phẳng. Vì vậy. . thuận lợi về giao thông.3. đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.Về giao thông . Trong thời gian tới.An ninh. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng . gồm : Buôn KRông. UBND xã sẽ lãnh đạo các lực lượng tham gia bảo vệ tốt chiến lược an ninh quốc phòng. Buôn Cư Mil. bình quân diện tích đất nông nghiệp là 1ha/1 lao động.Lao động. mật độ dân số trung bình la 222 người/km2 . vẫn còn một bộ phận không nhỏ dân cư có đời sống vẫn còn khó khăn cả về vật chất cũng như tinh thần. Hầu hết là lao động nông nghiệp. Buôn Băng Kung. chiếm khoảng 52. Thực trạng phát triển các khu dân cư Khu dân cư trên địa bàn được chia ra làm 5 buôn và 3 thôn.2. việc làm. giảm tỷ lệ đói nghèo. đặc biệc là tài nguyên đất và rừng.2. diện tích đất khu dân cư lớn. mức sống Tổng số lao động hiện nay là 2890.3%. việc làm tương đối ổn định. dưới sự lảnh đạo của chính quyền địa phương. bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Hệ thống thủy lợi Có một số hồ đập tập trung ở phía Bắc và hệ thống kênh mương thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. hoạt động đài truyền thanh Hiện nay trên địa bàn xã có 1 bưu điện. hệ thống kênh mương xây dựng chưa hoàn chỉnh gây thất thoát nước lớn. công tác trực tiếp âm đảm bảo thường xuyên và đúng thời gian theo quy định. cơ bản đáp ứng việ liên lạc bằng điện thoại. nhằm đư thông tin kịp thời đến bà con nông dân trên địa bàn toàn xã. cán bộ Y tế bao gồm 5 người. đài tiếng nói tỉnh và huyện. Trên địa bàn xã có TL 12 chạy qua đã trải nhựa. có 5 giường bệnh được xây dựng năm 1994. lưới điện hạ thế và các trạm biến áp tiêu thụ cùng hệ thống dây dẫn.Y tế Trên địa bàn xã có 1 trạm y tế. Tổng số hộ đã sử dụng điện trên địa bàn toàn xã hiện nay chiếm khoảng 75% . kịp thời đưa thông tin đến người dân. thôn được liên tục. các tuyến đường trong thôn buôn hoàn toàn là đường đất nên đi lại rất khó khăn nhất là về mùa mưa. Hàng năm trạm Y tế đã thực hiện tốt công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân. đảm bảo tiếp sóng phát thanh ở 5 buôn.Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nên hệ thống đường giao thông trong xã đang ngày càng được gấp rút hoàn thiện.Hệ thống thông tin liên lạc. Trong năm 2010. Đài phát thanh thường xuyên tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam. Hiện trạng nhà cấp 4.Tình hình sử dụng điện Đến nay hệ thống điện lưới quốc gia đã được dẫn đến trung tâm xã nhưng chưa hoàn chỉnh. Công tác phòng chống các dịch bệnh. Mặt khác do thiên tai liên tiếp xảy ra nên hệ thống kênh mương hàng năm cũng bị hư hỏng nhiều. Nhưng nhìn chung các công trình thủy lợi phát huy hiệu quả thấp do chưa thường xuyên bảo dưỡng sửa chữa. còn phát các thông báo của xã để nhân dân kịp thời nắm bắt thông tin và tổ chức thực hiện . . Ngoài ra. . một số buôn còn có nhiều hộ thiếu điện sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. với diện tích bao chiếm là 2400m2. giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm . thư tín.

quá trình xói mòn rửa trôi thoái hóa đất diễn ra thường xuyên trong mùa mưa hàng năm. Sự hiểu biết Luật Đất đai của người dân còn nhiều hạn chế nên công tác quản lý đất đai gặp nhiều khó khăn. gây khó khăn cho công tác quản lý tài chính về đất đai. nhu cầu đất phi nông nghiệp của người dân ngày càng nhiều (chủ yếu là đất ở) nên . . chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. Trong thời gian tới cần phải đầu tư phát triển mạnh giáo dục cả về số lượng lẫn chất lượng. Trên địa bàn xã đã có trường Tiểu học nên học sinh của xã đi học tương đối thuận tiện. gây nhiều thiệt hại trong nông nghiệp. trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật còn thấp.cũng đã được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động quản lý đất đai của địa bàn xã Quản lý Nhà nước về đất đai của xã EaTrul còn có những khó khăn hạn chế nhất định do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên như đất đai một phần là đồi núi. độ dốc lớn. trang thiết bị dạy và học được bổ sung và cải tiến. Một số người dân có điều kiện kinh tế khó khăn nên không đáp ứng được các yêu cầu về nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất đai.1. Nhận định chung về điều kiện tự nhiên. vùng xa.3. đảm bảo cho học sinh trong độ tuổi đều được đến trường 4. Eatrul là một xã vùng sâu. Sự gia tăng dân số trong những năm gần đây đang là sức ép đối với đất đai.Giáo dục Công tác giáo dục được xã chú trọng hàng đầu. tình hình tiêm chủng mở rộng bảo vệ sức khỏe Bà mẹ trẻ em. kế hoạch hóa gia đình trong những năm qua đã được thực hiện thường xuyên. gồm nhiều thành phần dân tộc cùng chung sống. Hiện tại trường lớp hầu hết được xây dựng gần trung tâm hành chính của xã nên học sinh ở một số thôn đến trường quá xa. có địa hình phức tạp và bị chia cắt mạnh. tập quán canh tác còn lạc hậu ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của địa phương.

71% tổng diện tích tự nhiên.Đất sản xuất nông nghiệp có diện tích là 1285.27 38. đất phi nông nghiệp có diện tích 181. đất chưa sử dụng có diện tích 43. Đất nông nghiệp Diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã là 1300. 4. Với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thì giá trị của đất đai ngày càng tăng sẽ có nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng đất sai mục đích.2.2. trong đó : .28 CSD 43.28% tổng diện tích tự nhiên.71 7.97 963. bao gồm các nhóm đất như sau : Bảng 4.2. chiếm 52. gồm có đất sản xuất nông nghiệp.45 ha chiếm 38.74 2489 100 ( Nguồn : UBND xã EaTrul.15 Tỷ lệ (%) 52. Đánh giá khái quát hiện trạng sử dụng đất của xã EaTrul năm 2010 4.43 1. gây khó khăn cho cơ quan chức năng.3: Cơ cấu các nhóm đất của xã EaTrul Loại đất Đất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất phi nông nghiệp Mã NNP Đất chưa sử dụng và sông suối. tranh chấp.1.2.2. huyện Krông Bông ) Trong tổng số diện tích đất đưa vào sử dụng thì diện tích đất nông nghiệp chiếm phần lớn với diện tích 1300. chuyển nhượng đất trái phép. Hiện trạng sử dụng đất của xã EaTrul theo mục đích sử dụng năm 2010 4. núi đá Tổng diện tích tự nhiên PNN Diện tích (ha) 1300.74 % tổng diện tích đất tự nhiên.97 ha. xã EaTrul có tổng diện tích 2489 ha.1.18 ha chiếm 51.63% : .15 ha chiếm 7. chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép là những thách thức cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai của xã EaTrul 4. đất lâm nghiệp có diện tích 963.97 ha chiếm 52. đất cỏ chăn nuôi và đất nuôi trồng thủy sản.45 181.27% tổng diện tích tự nhiên.27% tổng diện tích tự nhiên.2.tình trạng chuyển mục đích trái phép khá lớn. Cơ cấu các nhóm đất Năm 2010.43 ha chiếm 1.

1 Mã Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất trồng cây hàng năm Diện tích Tỷ lệ (ha) 2489 1300. chiếm 7. đậu .sắn.49% tổng diện tích đất tự nhiên. nghĩa địa có diện tích 6.Đất ở nông thôn có diện tích là 57. Do đặc điểm của người dân ở đây là xây dựng nhà ở trên diện tích đất nông nghiệp nên dân cư phân bố rải rác trên toàn xã.4: Diện tích các loại đất theo mục đích sử dụng tại xã EaTrul năm 2010 Mục đích sử dụng đất STT 1 1. đất nghĩa trang.52 ha. Thôn 2.Đất chuyên dùng có diện tích là 123.31%. chủ yếu nuôi cá và một só thủy hải sản khác.2.Đất nghĩa trang.27 44.27 ha chiếm 0.31 . phân bố đều ở khắp trên toàn bộ thôn. trong đó đất lúa 673. Thôn 3.10 ha.18 ha.00 (%) 100 52. chiếm 44. buôn trên địa bàn toàn xã. chủ yếu trồng ngô. Đất trồng cây hàng năm khác 429. Buôn CưMil.2. chiếm 7.31% tổng diện tích đất tự nhiên. chủ yếu tập trung ở Thôn 2. buôn trên địa bàn xã đều có đất nghĩa địa.Đất cỏ chăn nuôi có diện tích 3. đất chuyên dùng. chiếm 0. Bảng 4.2. 4.28% tổng diện tích đất tự nhiên. .14% tổng diện tích đất tự nhiên. buôn của xã. . gồm có đất ở. Đất phi nông nghiệp Tổng diện tích đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã là 181. nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn xã và các xã lân cận.69 ha tập trung chủ yếu ở Thôn 1.. Hầu hết các thôn. điều. chủ yếu là trồng cây cà phê.24% tổng diện tích tự nhiên. . nghĩa địa Trong đó : . chiếm 0.77 ha.31 ha.+ Đất trồng cây hàng năm có diện tích 1103 ha. Buôn CuwMil.38 ha chiếm 2. Thôn 3. phân bố ở tất cả các thôn.32% tổng diện tích đất tự nhiên.97% tổng diện tích đất tự nhiên. + Đất trồng cây lâu năm có diện tích là 182. .Đất nuôi trồng thủy sản có diện tích 12..97 1103.15 ha. chiếm 4.

2 2. nghĩa địa Đất chuyên dùng khác Đất ở Đất chưa sử dụng và sông suối.00 6.3 Đất trồng lúa Đất nương rẫy Đất trồng cây hàng năm khác Đất vườn tạp Đất trồng cây lâu năm Đất cỏ chăn nuôi Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản Đất lâm nghiệp Rừng tự nhiên Đất có rừng sản xuất Đất có rừng phòng hộ Đất có rừng đặc dụng Rừng trồng Đất có rừng sản xuất Đất có rừng phòng hộ Đất có rừng đặc dụng Đất ươm cây giống Đất phi nông nghiệp Đất chuyên dùng Đất xây dựng Đất giao thông Đất thủy lợi và mặt nước chuyên 673.35 1.10 4.07 0.9 3.33 25.3 1.31 0.1 1.65 27.15 123.3 2.00 0.1 2.25 0.00 1.00 .1.21 24.5 2 2.4 4.4 3.69 0.1 3.74 4.00 0.13 83.60 602.00 3.00 0.00 0.00 0.1.10 3.3 2.38 43.1.2 1.1 4.00 14.00 0.2.77 3.2 2.71 24.45 602.7 dùng Đất di tích lịch sử văn hóa Đất quốc phòng an ninh Đất khai thác khoáng sản Đất làm nguyên vật liệu xây 0.00 1.1.2 1.3 1.97 0.30 0.60 0.4 1.2.2.00 17.27 963.31 1.00 0.1.18 3.28 4.1.52 12.00 7.2 4 dựng Đất làm muối Đất nghĩa trang.21 0.00 0.25 0.00 0.85 360.00 0. 0.5 3.1 3.1.1.05 1.1.00 0.00 429.00 360.00 181.00 0.50 14.1 2.50 0.6 3.3 3 3.00 0.13 3.1.2 3.50 0.2 2.1 2.14 0.1.00 0.43 0.70 0.1.85 0.00 182.00 7.32 0.16 2.1.00 0.03 3.1.49 38.1.06 57.8 3.3 4.13 42.1.1.06 0.2 4.5 núi đá Đất bằng chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Sông suối Núi đá không có rừng cây Đất CSD khác 0.

59 1398.5: Tình hình biến động đất đai tại địa bàn xã EaTrul giai đoạn 2007 – 2010 Mục đích sử dụng đất STT 1 1.2. trong đó : .2.2. Hiện nay diện tích đất chưa sử dụng đang dần dần được đưa vào khai thác sử dụng.45 ha.1 1.05% tổng diện tích đất tự nhiên. Sông suối trên địa bàn xã có diện tích 42. Đất chưa sử dụng và sông suối.( Nguồn : UBND xã EaTrul.19 673. huyện Krông Bông ) 4.70% tổng diện tích đất tự nhiên. núi đá Diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn xã là 1.4. Nhóm đất nông nghiệp có xu hướng giảm do chuyển sang đất ở và đất chuyên dùng. chiếm 38.13 ha.00 673.71% tổng diện tích tự nhiên.00 -264.19 0. 4. Biến động các loại đất chính của xã EaTrul giai đoạn 2007 – 2010 Nhìn chung giai đoạn 2007 – 2010.69 Giảm (-) 0.21% tổng diện tích đất tự nhiên .00 2489 1565. chiếm 14.30 ha.13 ha.62 -295.Rừng tự nhiên : Đất có rừng sản xuất là 602.3.97 1103. Trong đó đất đồi núi chưa sử dụng là 1. chiếm 1. Đất lâm nghiệp Đất lâm nghiệp trên địa bàn xã có diện tích là 963. Bảng 4.2.69 Biến động . chiếm 0.3.2.1.1 Mã Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất trồng cây hàng năm Đất trồng lúa Diện tích Diện tích năm 2007 năm 2010 Tăng (+) 2489 1300. tổng diện tích tự nhiên của xã có biến động không lớn. Do quá trình nông thôn hóa đường giao thông và gia tăng dân số trên địa bàn xã diễn ra khá nhanh nên nhóm đất phi nông nghiệp và nông nghiệp có nhiều biến động vì nhu cầu đất ở và đất chuyên dùng tăng.60 ha.85 ha.Rừng trồng : Đất có rừng sản xuất là 360.50% tổng diện tích đất tự nhiên 4. chiếm 24.

24 1.3 3 3.3 4.3 2.77 3.00 0.4 3.1.60 602.3 1.53 81.00 ----+260.4 suối.85 360.07 4.80 0.00 0.00 0.6 +1.5 khác Đất vườn tạp Đất trồng cây lâu năm Đất cỏ chăn nuôi Đất mặt nước nuôi trồng 63.40 3.93 25.6 0.68 94.00 0.18 3.47 2 2.9 3.13 42.10 4.00 6.65 +260.54 50.3 Đất nương rẫy Đất trồng cây hàng năm 286.60 0.4 1.2.95 437.6 3.00 1.00 --0.2 3.00 100.30 0.10 3.2 1.00 0.1.00 0.1.15 123.78 0.73 42.00 100.1.1 2.95 -8.5 3.00 0.43 --0.1 4.00 0.68 +87.8 3.1.2 2.00 +6.1 3.06 57.00 0.2.2 1.60 0. nghĩa địa Đất chuyên dùng khác Đất ở Đất chưa sử dụng và sông 0.84 +2 +0.1.00 1.00 1.3 2.1.1.50 0.1.00 1.1.00 6.2 4.00 3.2 2.31 -286.1 2.00 182.1.30 0.1 2.85 0.00 429.2 2.27 -63.00 0.31 121.52 12.00 0.4 0.60 602.00 0.77 2.1.84 -7.7 chuyên dùng Đất di tích lịch sử văn hóa Đất quốc phòng an ninh Đất khai thác khoáng sản Đất làm nguyên vật liệu 0.1.2.1.2 4 xây dựng Đất làm muối Đất nghĩa trang.1.1.65 963.00 170.00 181.85 0.85 ------+10.00 360.00 ----- 3.52 5.00 ---0.1 3.55 0.60 602.50 0.13 83.3 thủy sản Đất lâm nghiệp Rừng tự nhiên Đất có rừng sản xuất Đất có rừng phòng hộ Đất có rừng đặc dụng Rừng trồng Đất có rừng sản xuất Đất có rừng phòng hộ Đất có rừng đặc dụng Đất ươm cây giống Đất phi nông nghiệp Đất chuyên dùng Đất xây dựng Đất giao thông Đất thủy lợi và mặt nước 702.50 0. núi đá Đất bằng chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Sông suối Núi đá không có rừng cây 0.85 +260.33 25.10 4.00 0.38 43.00 +8.06 48.45 602.00 --- .

. trụ sở cơ quan.5 Đất CSD khác 0. Trong giai đoạn hiện nay xã EaTrul có sự phát triển về kinh tế xã hội mạnh mẽ. quản chặt đất đai thì tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước cần phải thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai.3.62 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang đất phi nông nghiệp như : Đất xây dựng khu dân cư. giao thông. đất chuyên dùng tăng 2 ha.Trong các năm vừa qua đất chưa sử dụng được đưa vào khai thác sử dụng đất.84 ha do lấy từ đất nông nghiệp để phục vụ nhu cầu đất ở và đất xây dựng cơ sở hạ tầng. huyện Krông Bông ) .84 ha.Diện tích đất nông nghiệp giảm 264.3. trong việc phân bố đất đai vào các nục đích sử dụng theo chủ trương của Nhà nước. đất ở tăng 8. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và tổ chức.Đất phi nông nghiệp tăng 10.6 ha.00 0. Để Nhà nước nắm chắc. 4. trong việc kiểm tra giám sát quá trình sử dụng đất. sử dụng đất và tổ chức thực hiện các văn bản đó là một nội dung hết sức quan trọng.4. Kể từ khi Luật Đất đai được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7/2004 thì công tác quản lý Nhà nước về đất đai của các địa phương trên cả nước ngày càng đi vào nề nếp hơn. Đánh giá tình hình quản lý đất đai tại xã EaTrul giai đoạn 2007 – 2011 Quản lý Nhà nước đối với đất đai là tổng hợp các hoạt động của cơ quan Nhà nước về đất đai : đó là các hoạt động của Nhà nước trong việc nắm chắc và quản lý tình hình sử dụng đất.00 --- ( Nguồn : UBND xã EaTrul. tạo căn cứ pháp lý cho hoạt .1. nhu cầu về đất đai ngày càng tăng nên UBND xã đã đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường và đạt được những kết quả sau : 4. Đất chưa sử dụng giảm 0.… . công trình công cộng. thực hiện các văn bản đó Ban hành các văn bản pháp luật về quản lý.

động quản lý của chính quyền các cấp và hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai của cơ quan chuyên môn. .3.Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND. . UBND huyện Krông Bông. thị trấn có liên quan xác định trên thực địa. ngày 12/05/2009 về việc thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.2. Nhìn chung. Trên cơ sở chính sách đất đai của Nhà nước thông qua các văn bản pháp luật đất đai của Nhà nước. công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã còn chậm và chưa thường xuyên. . nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và sử dụng đất trên địa bàn như : . xã còn lập các tờ trình. Các tuyến địa giới hành chính của xã được UBND huyện Krông Bông và các xã. Chỉ thị và Công văn của UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân xã EaTrul đã thực hiện khá tốt các Nghị định Chính phủ. dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đăk Lăk. UBND xã EaTrul đã ban hành một số văn bản nhằm triển khai các nội dung hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai của UBND xã. kế hoạch sử dụng đất cho từng năm trong giai đoạn 2007 – 2011. các văn bản hướng dẫn nhân dân hiểu và thực hiện và thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn đó. Quyết định. làm đập.Ngoài ra còn ban hành các thông báo về việc lập hồ sơ giải tỏa bồi thường cho người dân trên địa bàn xã khi thực hiện thu hồi đất để xây dựng trường học. 4. Xác định địa giới hành chính. đường giao thông. huyện có liên quan về đất đai.Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND.… Bên cạnh đó. lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính. các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường. lập bản đồ hành chính Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 364/TTg và Nghị định 119/CP của Chính phủ về quản lý địa giới hành chính và quy định cụ thể tại Điều 16 – Luật Đất đai năm 2003. ngày 08/01/2006 về việc lập quy hoạch. lập bảng mô tả địa giới hành chính. biên bản giải quyết các vụ việc tranh chấp liên quan đến đất đai.

Chính vì vậy mà công tác . tránh lãng phí. lập bản đồ giải thửa trên địa bàn xã trước đây được thực hiện tương đối tốt. Hiện tại bản đồ hiện trạng sử dụng đất biến động lớn so với bản đồ giải thửa thành lập năm 1997. Nhìn chung công tác đo đạc. Công tác quản lý quy hoạch. đánh giá phân hạng đất.bảng xác nhận hồ sơ vị trí mốc địa giới hành chính và lập bản đồ địa giới hành chính. đo đạc. Tuy nhiên. qua đó đánh giá được đất đai để nhận biết khả năng sinh lợi của mỗi thửa đất. đòi hỏi mỗi địa phương phải có biện pháp quản lý và sử dụng quỹ đất hợp lý. Khảo sát. Bên cạnh đó. cấp GCNQSD đất cho người sử dụng đất. lập hố sơ địa chính. Đến nay ranh giới hành chính xã EaTrul và các xã tiếp giáp được quản lý và sử dụng ổn định. Địa giới hành chính của xã dọc theo suối và các tuyến giao thông trên địa bàn huyện Krông Bông. đồng thời giúp Nhà nước nắm chắc đến từng thửa đất.3. tứng chủ sử dụng đất. bản đồ hiện trang sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất Điều tra. khảo sát.4. Hiện nay có một số tờ bản đồ bị rách nên việc chỉnh lý. được triển khai kịp thời đáp ứng cho việc thống kê. kế hoạch sử dụng đất Đất đai là nguồn tài nguyên có giới hạn về diện tích nên phải sử dụng nguồn tài nguyên này sao cho có hiệu quả tốt nhất. công tác đo đạc lập bản đò địa chính cung cấp các thông tin phục vụ cho công tác cấp GCNQSD đất.3. 4.3. đo đạc và lập bản đồ địa chính nhằm góp phần hoàn thiện hồ sơ địa chính. lập bản đồ địa chính. hiện nay dô đất đai có nhiều biến động nên địa phương cần có kế hoạch đề xuất với cấp trên để tiến hành đo đạc lập bản đồ địa chính nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý đất đai trong thòi kỳ mới 4. Công tác đo đạc thành lập bản đò địa chính : Toàn bộ diện tích đất đai xã EaTrul đã được đo đạc và lập bản đồ giải thửa từ năm 1997 với 37 tờ bản đò giải thửa tỷ lệ 1/2000. nhận diện thửa đất trên tờ bản đồ gặp khó khăn. làm căn cứ quan trọng cho việc giải quyết tranh chấp đất đai.

Mở rộng diện tích trường tiểu học EaTrul. cho thuê đất là hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để chuyển giao trên thực tế đất và quyền sử dụng đất cho các tổ chức. lấn chiếm hành lang giao thông. vẫn còn tình trạnh sử dụng đất vi phạm quy hoạch. UBND xã định kỳ hàng năm và 5 năm xây dựng kế hoạch sử dụng đất cụ thể cho địa phương mình. 4.Kế hoạch xây dựng và mở rộng đường giao thông liên xã. Quy hoạch. kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn. thu hồi đất. xây dựng Trường Trung học cơ sở EaTrul với diện tích 2000m2 . đập chứa nước phục vụ tưới tiêu.Kế hoạch xây dựng các kênh mương.quy hoạch. cơ quan tôn . bố trí quỹ đất sử dụng vào các mục đích theo quy hoach đã đị vào nề nếp.3. Tuy nhiên. cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của địa phương. Việc quản lý quy hoạch. chuyển mục đích sử dụng đất Giao đất. Người dân đã xây dựng nhà ở và chuyển nhượng QSD đất trái phép dẫn đến phá vỡ không gian quy hoạch cũng như gây thiệt hại cho Nhà nước khi tiến hành thu hồi và bồi thường QSD đất. Công tác quản lý việc giao đất. cho thuê đất. Trong đó.…Việc triển khai các điểm quy hoạch vẫn còn chậm do khó khăn trong việc giải tỏa bồi thường. phức tạp. kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng để quản lý việc sử dụng đất của mỗi địa phương.5. bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn những hạn chế nhất định như việc sử dụng đất của một số cá nhân trên địa bàn xã chưa tuân thủ nghiêm chỉnh theo đúng quy hoạch. kế hoạch sử dụng đất. bàn giao lại Trường Trung học cơ sở Hùng Vương cho UBND xã YangReh. . Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đến năm 2011. Thông qua việc thực hiện quy hoạch đã kịp thời điều chỉnh khắc phục những bất cập trong việc quản lý sử dụng đất. kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 – 2011 do UBND xã EaTrul lập bao gồm các danh mục thực hiện sau : . Đến nay việc sắp xếp. phổ biến là sử dụng đất không đúng mục đích.

3.02 2.3.1.57 3.76 7.30 6. 4. cộng đồng dân cư người Việt Nam định cư ở nước ngoài.36 1. cá nhân và các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả nhất định.85 3.98 1.12 2.11 4.2.65 12. cá nhân.58 1. cá nhân và tổ chức sử dụng đất. UBND xã đã giao 60. Trong giai đoạn năm 2007 – 2011. 4. Công tác thu hồi đất Trong giai đoạn 2007 – 2011. gắn bó với đất đai làm cho kinh tế – xã hội phát triển.91 2. UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo.81 4. điều chỉnh cho phù hợp với Luật.26 17.02 ( Nguồn : UBND xã EaTrul. ổn định đã làm cho người dân yên tâm sản xuất.23 1.6: Kết quả giao đất của xã EaTrul giai đoạn 2007 – 2011 Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Tổng Hộ gia đình. Thu hồi đất đang sử dụng là hình thức chuyển giao quyền sử dụng một diện tích đất đai nhất định từ chủ thể này sang chủ thể khác với sự thẩm duyệt của cơ quan chính quyền quản lý.20 3.13 0.80 5.5.17 10.90 7. Bảng 4.78 2. phi nông nghiệp cho hộ gia đình.15 2.5. hộ gia đình.10 1. thu hồi đất là thực hiện quyền định đoạt đất đai của Nhà nước.01 9. công tác giao đất cho các hộ gia đình.20 2. thông qua quyết định thu hồi đất của UBND huyện Krông Bông. tổ chức cá nhân sử dụng đất.57 2.20 30. Thu hồi đất là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ quyền sở hữu Nhà nước đối với đất đai. cá nhân Đất NN Đất PNN Tổng 8.67 2. cá nhân với tổng diện tích thu hồi là 26 ha đất nông nghiệp.02 1. Việc giao đất lâu dài.14 5.29 43. Đất thu hồi chủ yếu là .56 4.03 ha đất nông nghiệp.44 Đất NN Tổ chức Đất PNN Tổng (ha) (ha) 11. Công tác giao đất Khi có Luật Đất đai năm 2003. UBND xã EaTrul đã tiến hành thu hồi đất của 26 hộ gia đình.04 6. huyện Krông Bông ) Giai đoạn 2007 – 2011.giáo.22 7.

giải phóng mặt bằng được thực hiện theo đúng kế hoạch.3.5. còn trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. . 4. Buôn Plum. 4. Và theo Khoản 3 Điều 37 của Luật Đất đai năm 2003 quy định : “Ủy ban nhân dân xã. bồi thường thỏa đáng. đất nghĩa địa 2.20 ha.4.00 ha đất trồng cà phê kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm + Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất thủy lợi 3.70 ha + Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất xây dựng 3. phường. sang đất giao thông 6.3. Thôn 3 nhằm mở rộng trường học. Công tác cho thuê đất Theo quy định tại Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003 thì có 2 hình thức cho thuê đất : Nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm và Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Trong những năm qua.20 ha.80 ha. mở rộng hệ thống giao thông liên xã.00 ha. UBND xã đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác cho thuê đất trên địa bàn xã. thị trấn”.50 ha. Công tác chuyển mục đích sử dụng đất Theo quy định tại Điều 36 Luật Đất đai năm 2003 thì những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được xin phép theo quy định tại khoản 1 Điều này.50 ha. phù hợp lòng dân. sang đất giao thông 5.5. công tác thu hồi.đất trồng cây hàng năm thuộc Buôn Cư mil. kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt của xã. Nhìn chung. thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã. Diện tích đất thu hồi trên được thực hiện theo quy hoạch. đất chuyên dùng khác 3. nhưng phải đăng ký với văn phòng của tổ chức có thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất (gọi chung là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) hoặc UBND xã nơi có đất. phường. đất ở 12. Trong những năm qua cùng với việc quy hoạch phát triển nông thôn đã dẫn đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở một số loại đất sau : + Chuyển 75.3.

cá nhân từ đất nông nghiệp trong khu dân cư và đât nông nghiệp được quy hoạch là đất ở chuyển sang đất ở với diện tích 5.Công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất . chuyển mục đích sử dụng chủ yếu là đất nông nghiệp. lập và quản lý hồ sơ địa chính. chứng nhận quyền sử dụng đất và đang chờ ý kiến chỉ đạo của huyện để xử lý các trường hợp vi phạm trên. toàn xã đã thành lập được 11 quyển sổ.… Từ năm 2007 đến năm 2011. quản lý hồ sơ địa chính thì hồ sơ địa chính gồm bản đồ địa chính. trong đó có 08 quyển sổ địa chính. có 01 quyển sổ cấp GCNQSD đất và 37 tờ bản đồ giải thửa đất nông nghiệp và khu dân cư với tỷ lệ 1/2000 . Việc chỉnh lý thông tin trên hồ sơ địa chính không được thường xuyên cập nhật nên số liệu trên hồ sơ địa chính không phản ánh đúng với tình hình thực tế. Đối với các trường hợp này.Hồ sơ địa chính Đến nay. sổ địa chính. 4. dự án được phê duyệt. không có sổ theo dõi biến động đất đai.…để xây dựng các khu dân cư. sổ theo dõi biến động đất đai và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. xây dựng cơ sở hạ tầng. Công tác đăng ký quyền sử dụng đất. diện tích đất được thu hồi.6. sổ mục kê. UBND xã không đăng ký cấp giấy. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Theo Thông tư số 09/2007/TT – BTNMT ngày 08/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập. . trên địa bàn xã EaTrul có 97 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất có xin phép của hộ gia đình. chỉnh lý. người dân xxaay dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp và sử dụng đất không đúng mục đích.3. 02 quyển sổ mục kê.Trên cơ sở quy hoạch.70 ha và có 9 hộ xin đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng hoa màu sang đất trồng cây lâu năm với diện tích 2135 m2 Tuy nhiên trên thực tế có nhiều hộ gia đình tự ý chuyển mục đích sử dụng đất mà không được sự cho phép của chính quyền địa phương. đất chưa sử dụng.

thay đổi về diện tích.23 125.91 9. Trong đó tổng diện tích được cấp cho hộ gia đình. cải tạo nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thực hiện các quyền.7 Diện tích được cấp (ha) NN PNN Tổng 253.12 369.95 16. kiểm kê đất đai Do những tác động của con người trong quá trình sử dụng đất làm cho đất luôn có sự biến động.00 357. UBND xã EaTrul tiến hành thủ tục đăng ký QSD đất cho người sử dụng đất theo 2 hướng : .25 78. mạnh dạn đầu tư.05% tổng diện tích tự nhiên. hình thể. nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.33 18. Hiện nay trên địa bàn toàn xã đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1525 hộ gia đình.09 48.5 1203.48 382.85 140.62 401.cá nhân la 4569 ha đật gần 92.9 11. diện tích cấp cho tổ chức là 3.36 12.97 7.Đăng ký QSD đất tập trung nhằm đẩy nhanh công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã.36 298.… .5 65.58 10. Bảng 4.06 303. Công tác thống kê.33 376.31 1115.85 1058. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo sự yên tâm.62 15.10 5 9 ( Nguồn : UBND xã EaTrul. huyện Krông Bông ) Nhìn chung.57 417. mục đích sử dụng.7: Tình hình đăng ký cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã EaTrul giai đoạn 2007 – 2011 Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Tổng Số hồ sơ Số hồ sơ đăng ký được cấp 79 124 130 106 45 484 66 113 119 91 32 421 Diện tích đăng ký (ha) NN PNN Tổng 285. đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của người dân.54 97. .1 312. cá nhân và 02 tổ chức. công tác đăng ký cấp GCNQSD đất thực hiện khá tốt.46 56.59 56.11 264.Giải quyết hồ sơ lẻ theo nhu cầu của nhân dân.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người sư dụng.12 108. Từ năm 2007 – 2011.5 ha chiếm 0.12 40.25 1125.6 9 17. 4.7.74 13.3.06% tổng diện tích tự nhiên.

xã đã thống kê được số liệu các loại đất. mục đích sử dụng khác nhau thì có giá trị khác nhau. Vì muốn công tác thống kê có số liệu chính xác thì kết quả đăng ký và chỉnh lý biến động đất đai phải thực hiện tốt. tạo điều kiện thuận lợi . Mỗi mảnh đất có vị trí. Với điều kiện hiện nay của xã vẫn còn diện tích đất chưa được kê khai. cán bộ Địa chính không có nhiều thời gian để theo dõi cập nhật đăng ký biến động liên tục và kịp thời dẫn đến công tác thống kê chưa đảm bảo được chất lượng cao.43 ha. có những đặc trưng khiến nó không giống bất kỳ tư liệu sản xuất nào.45 ha.Thực hiện Thông tư số 08/2007/TT – BTNMT. tình hình biến động đất đai toàn xã làm cơ sở để xây dựng kế hoạch sử dụng đất của xã theo định kỳ hàng năm và thời kỳ 5 năm. công tác thống kê đất đai của xã luôn thực hiện hàng năm nhưng số liệu thống kê trong những năm gần đây cũng chua đạt được độ chính xác cao.8. 4. kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Đó là quy định quan trọng thể hiện sự có mặt của quan hệ đất đai trong cơ chế thị trường. ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê. đất chưa sử dụng là 43. Qua thống kê đất đai hàng năm. Theo số liệu thống kê diện tích đất đai của xã EaTrul tính đến ngày 01/01/2010 thì tổng diện tích tự nhiên là 2489 ha.97 ha. Hiện nay xã đang tiến hành thực hiện việc kiểm kê đất đai định kỳ 5 năm. xã EaTrul đã triể khai thực hiện đạt kết quả khá tốt. Tuy nhiên. Luật Đất đai thừ nhận giá trị của đất và “giá đất”. Công tác quản lý tài chính về đất đai Đất đai là hàng hóa đặc biệc. Công tác thống kê. Vì vậy số liệu về đất đai của xã tương đối đầy đủ. diện tích.3.15 ha. đất phi nông nghiệp là 181. có hệ thống và tương đối chính xác. đất lâm nghiệp là 963. trong đó đất nông nghiệp là 1300. Đất đai là nguồn tài nguyên có giới hạn về số lượng. kiểm kê đất đai của xã được thực hiện theo đúng định kỳ mỗi năm một lần và 5 năm một lần.

Nhìn chung tình hình chuyển nhượng của một số hộ dân của xã đã thực hiện tốt các quy định của Luật Đất đai.để đất đai tham gia vào nền kinh tế hàng hóa. con người đã xác lạp quyền sở hữu đất đai và đất đai trở thành một thứ hàng hóa đặc biệc. dây dưa nghĩa vụ tài chính gây khó khăn cho công tác quản lý tài chính về đất đai. Từ năm 2007 – 2011 thì chỉ có một số ít hộ gia đình cá nhân tham gia vào thị trường bất động sản. thuế chuyển quyền sử dụng đất với số tiền là……… Hầu hết việc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế hàng năm của đối tượng sử dụng đất luôn được thực hiện tốt. tại Điều 61. 62. Trong giai đoạn từ năm 2007 – 2011. gửi thông báo nộp nghĩa vụ tài chính đến người dân. chuyển nhượng. Tuy nhiên. thừa kế. 4. trên cơ sở kế thừa và phát triển Luật Đất đai 1993. vẫn còn khá nhiều trường hợp .9. thuế trước bạ. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng trốn tránh. đối tượng sử dụng đất đã đóng các khoản tài chính vào ngân sách Nhà nước như thuế nhà đất. trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. đúng thời gian quy định. Xã EaTrul là địa bàn kém phát triển về thị trường bất động sản.…điều này được điễn ra ở nhiều quốc gia dưới mọi hình thức. đất đai được mua bán. thế chấp. Ở nước ta thị trường nhà đất thực sự sôi động kể từ khi Nhà nước xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.3. Công tác quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản Qua quá trình phát triển của xã hội. 63 Luật Đất đai 2003 đã quy định cụ thể. từng bước tham gia vào thị trường bất động sản. Để xây dựng và phát triển thị trường bất động sản lành mạnh. rõ ràng đáp ứng yêu cầu bức thiết đặt ra trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài về phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản. Tuy không trực tiếp tham gia vào công tác quản lý tài chính về đất đai nhưng cán bộ Địa chính xã cũng đã thực hiện đầy đủ quyền hạn của mình.

63 1.90 3.19 0. thế chấp.97 1.50 0. Nhìn chunh. trong đó diện tích đất ở là 1.45 0.8: Tình hình chuyển nhượng QSD đất của hộ gia đình.21 2. trao tay nên nằm ngoài tầm kiểm soát của xã.68 ha.chuyển nhượng giữa các chủ sử dụng đất bằng các hình thức viết tay. do đó gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai tại địa phương.1. giám sát việc thực hiện quyền của người sử dụng đất.45 2. tặng cho. chứng thực hợp đồng chuyển nhượng cho 113 lượt hộ gia đình. trong những năm gần đây. 4. các nghĩa vụ của người sử dụng đất đã được thực hiện tốt.10.73 1. Bảng 4. quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.52 0. góp vốn bằng quyến sử dụng đất. một số hộ gia đình do hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Công tác quản lý. đất nông nghiệp là 8. giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất Để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất và Nhà nước quản lý. cá nhân với tổng diện tích chuyển nhượng 10.3.6 ha. cho thuê.15 1. Luật Đất đai năm 2003 đã bổ sung cho người sử dụng đất thêm một số quyền. cho thuê lại. Điều 104 Luật Đất đai năm 2003 quy định các quyền của người sử dụng đất là : Quyền chuyển đổi. bảo lãnh.34 .3. chuyển nhượng. Trên cơ sở các quyền của người sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 1993. Tuy nhiên.23 0.10.13 0. Công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2011 UBND xã EaTrul đã hướng đẫn.28 ha.16 1. cá nhân tại xã EaTrul giai đoạn 2007 – 2011 Số hộ chuyển Năm 2007 2008 2009 2010 2011 nhượng 25 32 26 17 13 Đất nông Diện tích (ha) Đất ở Tổng nghiệp 2. thừa kế. 4.

3.35 7. huyện Krông Bông ) Mặc dù UBND xã thường xuyên hướng dẫn nhân dân thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất.61 0. Công tác tặng cho quyền sử dụng đất là một trong những quyền của người sử dụng đất.54 ha. trên địa bàn xã đã có 43 hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất với diện tích là 24.21 1. Công tác tặng cho quyền sử dụng đất Tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 110 của Luật Đất đai năm 2003. Tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình.28 ( Nguồn : UBND xã EaTrul.02 2.97 0.05 7.36 0.54 ( Nguồn : UBND xã EaTrul. việc đăng ký biến dộng và chứng thực hợp đồng chuyển nhượng được giải quyết nhanh chóng và đúng pháp luật. Nhũng trường hợp không đăng ký biến động chủ yếu là đất chưa có GCNQSD đất. . diện tích đất ở chiếm một phần nhỏ. cá nhân không đăng ký biến động chuyển nhượng mà tự thỏa thuận chuyển nhượng bằng hình thức viết tay vẫn còn xảy ra. thường được diễn ra ở các hộ gia đình. Bảng 4. Thế nhưng tình trạng một số hộ gia đình.Tổng 113 8.9: Kết quả thực hiện tặng cho QSD đất tại xã EaTrul giai đoạn 2007 – 2011 Số hộ thực Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Tổng hiện 14 5 9 11 4 43 Đất nông Diện tích (ha) Đất ở Tổng nghiệp 7.89 0.19 23.71 1.29 6. trong đó : đa phần là đất nông nghiệp.6 10.03 2.16 0.93 24.2.18 6. cá nhân. cá nhân hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 121 của Luật Đất đai năm 2003. hạn chế việc chuyển nhượng đất trái phép bằng hình thức viết tay.10.68 1. huyện Krông Bông ) Trong 5 năm qua. 4.44 5.23 0.

UBND xã chưa được thường xuyên tổ chức thanh tra. kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức. tình hình vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn xã diễn ra khá nhiều.97 ha Năm 2011 : có 4 hồ sơ với diện tích 2. cá nhân trên địa bàn. những bất cập trong việc quản lý.11. trong đó diện tích đất ở là 0. trong đó diện tích đất ở là 0. trong đó diện tích đất ở là 0. nguyên nhân chính do ý thức chấp hành Luật Đất đai của người dân chưa được nâng cao. Các vụ vi phạm về đất đai từ năm 2007 – 2011 có 10 trường hợp.Năm 2007 : có 14 hồ sơ với diện tích 7. hộ gia đình.71 ha. phạt tiền).03 ha và diện tích đất nông nghiệp là 2.02 ha.05 ha và diện tích đất nông nghiệp là 6. Tùy theo mức độ vi phạm mà được áp dụng các mức xử phạt chính (cảnh cáo.23 ha Năm 2009 : có 9 hồ sơ với diện tích 6.21 ha và diện tích đất nông nghiệp là 1.16 ha 4.44 ha.29 ha và diện tích đất nông nghiệp là 5. Trong những năm qua. Thanh tra đất đai nhằm phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm.3.19 ha. hình thức xử phạt bổ sung và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. thực hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong quản lý Nhà nước về đất đai. trong đó diện tích đất ở là 0. trong đó : . kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật đất đai Thanh tra đất đai là chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai. sử dụng đất của cán bộ quản lý và người sử dụng đất.89 ha Năm 2010 : có 11 hồ sơ với diện tích 7. trong đó diện tích đất ở là 0. Chính phủ quy định chi tiết các hành vi vi phạm.36 ha Năm 2008 : có 5 hồ sơ với diện tích 1. thẩm quyền xử phạt tại Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. là phương thức đảm bảo pháp chế và tăng cường kỷ luật trong quản lý Nhà nước về đât đai.18 ha. Công tác thanh tra. mức xử phạt.35 ha và diện tích đất nông nghiệp là 7.

Nhìn chung công tác thanh tra.Năm 2010 có 02 trường hợp. ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm để việc sử dụng đất của người dân ngày càng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn.12.Năm 2007 có 02 trường hợp.Năm 2008 có 04 trường hợp. với nhiều hình thức để người dân nâng cao nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng đất. Công tác giải quyết tranh chấp về đất đai. . Thời gian tới đòi hỏi công tác thanh tra. Sau khi xác minh. 4. . UBND xã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý. khi các tổ chức. gắn với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đất đai ngày càng sâu rộng.Năm 2011 có 01 trường hợp. nên dẫn đến một số bộ phận dân cư vẫn vi phạm. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là lấn chiếm đất đai. xử lý việc lấn chiếm đất đai trên địa bàn. thẩm tra. kiểm tra. chuyển hồ sơ đó lên huyện (gồm đơn. kiểm tra đất đai trên địa bàn xã thực hiện chưa được thường xuyên. sử dụng đất đai ngày càng chặt chẽ.…Từ khi có Luật Đất đai năm 2003.. sử dụng đất không đúng mục đích. Công tác quản lý. chuyển nhượng đất trái phép. cá nhân khiếu nại hoặc tranh chấp đất đai thì hồ sơ (bao gồm đơn khiếu nại tranh chấp và giấy tờ có liên quan) phải được nộp tại UBND xã. .Năm 2009 có 01 trường hợp. biên bản hòa giải và những giấy tờ có liên quan).3. Nếu hòa giải không thành thì UBND xã. . kiểm tra đất đai phải tổ chức thường xuyên.10: Kết quả tiếp nhận và giải quyết đơn thư tranh chấp đất đai của xã EaTrul giai đoạn 2007 – 2011 Năm Tổng số vụ Đã giải quyết Chưa giải quyết . Bảng 4. đi dần vào ổn định. mời các bên đến tiến hành giải quyết trên cơ sở hòa giải. giải quyết khiếu nại. tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai Theo quy định tại Điều 135 Luật Đất đai năm 2003.

Hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai tại xã thể hiện vai trò của chính quyền địa phương trong quản lý quỹ đất. số hộ được cấp GCNQSD đất ngày tăng lên.2007 2008 2009 2010 2011 Tổng 02 05 07 03 01 18 02 00 04 01 06 01 03 00 01 00 16 02 ( Nguồn : UBND xã EaTrul. ranh giới liền kề. từ đó nâng cao ý thức của người dân trong quá trình sử dụng đất. ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng đất được nâng lên. cấp GCNQSD đất của xã được thực hiện nhanh. giải quyết mâu thuẫn người dân trong quá trình sử dụng đất. Để kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên môn giúp cho UBND các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý đất đai. gọn hơn trước đây. 4. ngày 16 tháng 02 năm 2005 phòng TN&MT huyện Krông Bông đã thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của Nghị định 181/2004/NĐ-CP. UBND xã đã thực hiện khá tốt việc hòa giải tranh chấp đất đai và hạn chế việc đơn thư vượt cấp kéo dài. Công tác quản lý các dịch vụ công về đất đai Theo Điều 64 Luật Đất đai năm 2003 thì cơ quan quản lý đất đai tại địa phương có Văn phòng đăng ký QSD đất là cơ quan dịch vụ công có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký sử dụng đất. Từ khi có Văn phòng đăng ký QSD đất của huyện Krông Bông thì công tác đăng ký đất đai.13. Tuy nhiên vẫn còn một số vụ tranh chấp về ranh giới liền kề nhưng ở mức đọ không nghiêm trọng. chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và giúp cơ quan TN&MT trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý. huyện Krông Bông ) Số vụ tranh chấp trên địa bàn xã chủ yếu là tranh chấp về quyền sử dụng đất. sử dụng đất đai. Nhìn chung. quản lý hồ sơ địa chính gốc. .3. Số vụ tranh chấp đất đai trên địa bàn xã EaTrul có xu hướng giảm dần qua các năm do việc sử dụng đất cơ bản đi vào ổn định.

. Trong những năm qua Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp lý điều chỉnh mối quan hệ đất đai.Thủ tục hành chính còn rườm rà như : phải qua rất nhiều thủ tục giấy tờ. giải quyết tranh chấp. xác định địa giới hành chính.4.…tạo điều kiện cho người dân sản xuất. phòng TN&MT chỉ đạo. giải quyết các vấn đề vướng mắc đã đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. hành lang pháp lý trong lĩnh vực đất đai dần được hoàn thiện.1. công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết các trường hợp vi phạm chưa giải quyết được trên địa bàn xã. Khó khăn Bên cạnh những thuận lợi thì công tác quản lý đất đai tại địa phương vẫn còn gặp phải một số khó khăn sau : . kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2011 của xã EaTrul được cấp thẩm quyền phê duyệt. gây khó khăn cho hộ gia đình. tạo cơ sở pháp lý cho công tác giao.Việc chấp hành các văn bản pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc. .Công tác quản lý Nhà nước về đất đai ngày càng tạo được lòng tin đối với đại đa số người dân qua các công tác như : giao đất.Được sự đầu tư quan tâm đúng mức của UBND huyện Krông Bông. giải phóng mặt bằng. phố hợp trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch. . đời sống ngày càng nâng cao. được hướng dẫn thực hiện tận cơ sở. tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết hồ sơ và các thủ tục về đất đai. cá nhân trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó. 4.4. bồi thường. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại xã EaTrul giai đoạn 2007 – 2011 4. Thuận lợi Từ năm 2007 – 2011 trong quá trình thực hiện công tác quản lys đất đai tại địa phương. thông thoáng hơn trước.4. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo.2. thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. có được một số thuận lợi sau : .4.

có hộ thừa diện tích. Điều này gây khó khăn trong việc cập nhật thông tin. . .Công tác quy hoạch.… . chưa hiểu rõ chính sách của Nhà nước về Luật Đất đai. .Trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế.Thời gian giải quyết hồ sơ chuyển nhượng còn chậm và nghĩa vụ tài chính cũng chiếm một phần không nhỏ trong quá trình người dân thực hiện như : Nộp thuế sử dụng đất quá cao.Nhiều tổ chức sử dụng đất không thực hiện việc việc kê khai đăng ký xin cấp GCNQSD đất theo quy định.Kinh phí bố trí cho công tác đo đạc. . . ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch sử dụng đất địa phương. cán bộ Địa chính xã kiêm nhiệm nhiều việc nên dẫn đến quá trình giải quyết hồ sơ chậm so với quy định. chỉnh lý biến động. một số hộ đăng ký sau chưa thực hiện cấp giấy được và một số hộ có tên trong quyết định cấp giấy nhưng chưa nhận được GCNQSD đất. kế hoạch sử dụng đất chi tiết chưa được lập cho nên công tác lập kế hoạch sư dụng đất hàng năm còn chắp vá và chưa có cơ sở khoa học.Công tác quản lý chuyển mục đích sử dụng đất đã được chú ý song chưa được kiểm soát chặt chẽ. mà còn quan niệm trách nhiệm cấp GCNQSD đất hoàn toàn do cơ quan Nhà nước. người dân chưa được hướng dẫn đầy đủ vè các quy định pháp luật đất đai có liên quan.. .Công tác chỉnh lý biến động đât đai chưa được cập nhật thường xuyên nên ảnh hưởng đến công việc quản lý Nhà nước về đất đai. .Tình trạng sang nhượng đât đai không thông qua chính quyền địa phương vẫn còn xảy ra. . . lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đủ đáp ứng theo yêu cầu và nhiệm vụ của ngành TN&MT.Một số khu vực đo chưa chính xác dẫn đến việc cấp GCNQSD đất có hộ thiếu.Công tác cấp GCNQSD đất cho đất ở còn chậm so với nhu cầu của nhân dân.

tranh chấp về lối đi. Sai phạm của một số cán bộ Địa chính trong thời gian qua đã làm cho một bộ phận người dân mất lòng tin vào chính quyền. Việc tuyên truyền sâu. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai tại địa bàn xã EaTrul Sau một thời gian thực tập về đánh giá tình hình quản lý đât đai tại xã EaTrul với kết quả nghiên cứu về hoạt động quản lý đất đai của xã. ảnh hưởng xấu tới công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã.Bản đồ giải thửa được thành lập từ năm 1997 đến nay đã cũ. . thực hiện triệt để quy hoạch. 4. Có những biện pháp xử lý nghiêm khắc với những trường hợp cố ý vi phạm. .Quản lý tốt quỹ đất của địa phương bằng cách thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai.Cán bộ địa chính xã năng lực còn hạn chế. phát hiện kịp thời và ngăn chặn những trường hợp sử dụng đất sai mục đích. . gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai tại địa bàn.5. lấn chiếm đất trái phép.. 5 năm. kế hoạch sử dụng đất của xã bằng các kế hoạch sử dụng đất hàng năm.Một số khu vực đo đạc thiếu chính xác cần phải đo lại để làm căn cứ thực hiện cấp GCNQSD đất cho một số hộ dân chưa thực hiện được. ranh giới liền kề…. rộng pháp luật về đất đai chưa được chính quyền quan tâm đúng mức. lấn chiếm hành lang giao thông. số thửa chỉnh lý nhiều so với hiện trạng sử dụng đất. chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về công tác quản lý đất đai trong những năm tới như sau : 4.Ý thức chấp hành Luật Đất đai của một số bộ phận dân cư chưa tốt như sử dụng đất trái mục đích (làm nhà trên đất nông nghiệp). . hiểu biết về pháp luật đất đai của người dân con hạn chế.1. khối lượng công việc thì nhiều. Đối với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn .Cần phải theo dõi thường xuyên biến động đất đai. căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương. .5.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về pháp luật do UBND xã tổ chức. chống tiêu cực trong công tác quản lý đất đai tại địa bàn. Kết luận Xã EaTrul là một xã thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp. . Tổng diện tích đất đai tự nhiên của xã là 2. .Cần tự trang bị các kiến thức về Luật Đất đai. thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trong khi sử dụng đất. PHẦN 5. . trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm …%. . đất chưa sử dụng chiếm …% tổng diện tích tự nhiên..2.5. Đối với người sử dụng đất .1.489 ha. 4.Cần nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ Địa chính xã. pháp luật của Nhà nước nói chung và Luật Đất đai nói riêng.Thường xuyên tuyên truyền phổ biến chính sách. đất phi nông nghiệp chiếm …%. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5. để nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân.Bồi dưỡng cán bộ chuyên môn có đủ trình độ để đảm nhiệm công việc. giúp giảm bớt việc khiếu nại vượt cấp của người dân.Tham gia đấu tranh phòng.

Tình trạng tố cao. ha. kiểm kê đất đai thực hiện theo đúng định kỳ và đúng tiến độ quy định. .Trong thời gian qua. . 02 quyển sổ mục kê. với diện tích là … ha . Xã có …. . khiếu kiện. diện tích đất thu hồi là …ha. giải quyết được …vụ.ha. trong đó thực hiện tặng cho ……hộ gia đình. 01 quyển sổ cấp GCNQSD đất và toàn xã có 37 tờ bản đồ giải thửa với tỷ lệ 1/2000.Công tác xác định ranh giới hành chính. cá nhân với diện tích ….Thống kê. chuyển cấp trên…vụ. tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn.hộ. kế hoạch sử dụng đất đến nay cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của người dân..Công tác quy hoạch. chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích đất …ha.Công tác tài chính về đất đai được thực hiện khá tốt . .vụ. 5. lấn chiếm đất trái phép có 7 trường hợp vi phạm. Kiến nghị .2.Trong những năm qua còn rất nhiều trường hợp người dân sử dụng đất sai mục đích. . sử dụng đất đai kịp thời để chỉ đạo các hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai.Xã đã thực hiện việc giao đất cho tổ chức. .Trong giai đoạn từ 2007 – 2011 công tác quản lý đất đai của xã EaTrul có những thay đổi đáng kể. Toàn xã lập được 13 quyển sổ. xã đã thực hiện …hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tổng diện tích là ….Ban hành các văn bản về quản lý. cá nhân với diện tích….Đã thực hiện việc đăng ký cấp GCNQSD đất cho …. hộ gia đình. lập và quản lý hồ sơ địa chính đạt kết quả khá tốt.Công tác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong giai đoạn 2007 – 2011 tương đối tốt. trong đó có 10 quyển sổ địa chính. . . .ha. dần đi vào ổn định.

TS Nguyễn Văn Hòa. chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ Địa chính xã.Tiến hành đo đạc. 2007. Đại học Tây Nguyên.Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng đơn giản. . phổ biến và triển khai thực hiện pháp luật về đất đai. Vận động. giải quyết các vấn đề về tranh chấp đất đai trên địa bàn xã. thành lập lại bản đồ địa chính làm cơ sở để cấp GCNQSD đất những khu vực đã đo vẽ chưa chính xác. những khu vực đến nay chưa được đo đạc cũng như việc chỉnh lý trên bản đò. Th. Đại học Tây Nguyên.Để công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã được thực hiện tốt hơn thì ngoài những giải pháp khắc phục những khó khăn tồn tại. “Giáo trình đăng ký – thống kê đất đai”. giáo dục nhân dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sử dụng đất. chúng tôi xin đưa ra một số kiến nghị dối với các cơ quan chức năng như sau : . Thông tư hướng dẫn của BTNMT đến các ngành. các địa phương và mọi tầng lớp dân cư. .S Nguyễn Kim phụng (2003). . đặc biệc là quy định rõ quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ tại UBND xã. Nhà xuất bản chính trị quốc gia (2000). “Bài giảng Thanh tra đất đai”. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. công khai hóa các nội dung của công tác quản lý Nhà nước về đất đai. “Bài giảng quản lý Nhà nước về đất đai”. rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng đất của người dân. 2. . các Nghị định của Chính phủ.Đầu tư trang thiết bị văn phòng làm việc.Tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền. 3.

kiểm kê đất đai và xây dựng bản đò hiện trạng sử dụng đất. 7. “Nghị định số 181/2004/NĐ-CP” ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003. Chính phủ. “Luật Đất đai 2003”. “Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT”. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007). . “Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2003”. ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê. 6. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2004). 5. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. “Tạp chí địa chính. số 4 tháng 8/2005. 9. 8. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tài nguyên và Môi trường. “Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về đất đai”. 2004. 10.4. NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Viện nghiên cứu địa chính (2005). “Báo cáo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2003 – 2010”. Ủy ban nhân dân xã EaTrul.

Giới tính (Nam. Xã:………………. Thông tin chung 1. Tổng diện tích đất đai đang sử dụng của ông (bà):……………………………. Tên điều tra viên:………………………………………………………………….m2 Trong đó : Đất ở :…………………………………………………………………….Năm sinh:……………Dân tộc:…………………. Huyện K rông Bông. Địa điểm điều tra Thôn (Buôn):…………….. m2 . Nghề nghiệp:………………………………………………………………………… II.. 4.. Hộ số:…………………………………………………………………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA TÌM HIỂU TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI I. Thông tin điều tra 5. 3. Nữ):………….... tỉnh Đăk Lăk 2. m2 Đất nông nghiệp :…………………………………………………………. Tên người được phỏng vấn:………………………………………………………..

kế hoạch sử dụng đất của địa phương không ? □ Có □ Không 12. Ông (bà) có biết các văn bản pháp luật về đất đai không ? □ Có □ Không Nếu có thì đó là những văn bản pháp luật về đất đai nào : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11. Các quy hoạch. Ông (bà) có biết gì về thông tin quy hoạch. kế hoạch sử dụng đất của chính quyền địa phương có ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của ông (bà) không ? □ Có □ Không .6. Hộ ông (bà) được đăng ký cấp GCNQSD đất theo hình thức nào ? □ Tập trung □ Riêng lẻ 9. Đất ông (bà) đang sử dụng đã có GCNQSD đất hay chưa ? □ Có □ Chưa Nếu có thì cấp vào năm nào ? Năm:………………………………………………… 8. Những khó khăn mà ông (bà) gặp phải trong việc đăng ký cấp GCNQSD đất ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10. Diện tích đất ông (bà) đang sử dụng có nguồn gốc từ đâu ? a) Đất ở b) Khai hoang □ Khai hoang □ Khai hoang □ Nhận chuyển nhượng □ Nhận chuyển nhượng □ Cho tặng □ Cho tặng □ Nhà nước giao □ Nhà nước giao □ Nguồn gốc khác □ Nguồn gốc khác 7.

Ông (bà) có biết gì về giá đất đai tại địa phương ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16. Ông (bà) có nhận xét như thế nào đối với công tác giao đất. Ông (bà) có nhận xét như thế nào về giá đất tại khu vực đang sống trong những năm gần đây ? . cho thuê đất. 19. Chính sách thuế của Nhà nước có ảnh hưởng như thế nào đến việc mua. chuyển mục đích sử dụng đất tại địa phương ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 14. bán nhà đất của ông (bà) ? ……………………………………………………………………………………….13. thu hồi đất.triệu đồng Với mức thuế phải đóng. Đất đai của ông (bà) đang sử dụng có xãy ra tranh chấp hay không ? □ Có □ Không Nếu có thì việc giải quyết tranh chấp diễn ra như thế nào ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. ………………………………………………………………………………………. Tiền thuế trên một thửa đất mà ông (bà) phải đóng hàng năm là bao nhiêu ? ……………………………………………………………………………. Ông (bà) có biết khung giá đất của Nhà nước áp dụng tại khu vực này không ? □ Có □ Không 17. ông (bà) thấy như thế nào ? □ Quá cao □ Cao □ Phù hợp □ Thấp 18.

Ông (bà) đã bao giờ thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất của mình chưa ? □ Có □ Chưa 26. Những năm gần đây ông (bà) có mua. Ông (bà) có biết những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai hoặc có liên quan đến lĩnh vực đất đai xãy ra tại địa phương ? □ Có □ Không Nếu có thì những hành vi vi phạm như thế nào ? . ………………………………………………………………………………………. Gia đình ông (bà) có thực hiện cho người khác thuê đất hay không ? □ Có □ Không 25. Diện tích đất ông (bà) đang sử dụng có bị Nhà nước thu hồi lần nào chưa ? □ Có □ Không Nếu có thì ông (bà) có ý kiến gì khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất ? ………………………………………………………………………………………. Nhận xét của ông (bà) về thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất ? □ Rất lâu □ Lâu □ Nhanh □ Bình thường 24. ………………………………………………………………………………………. 21. Khi chuyển mục đích sử dụng đất. ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. Thời gian đăng ký chuyển mục đích thực hiện trước hay sau khi chuyển ? □ Trước □ Sau 23. ông (bà) có đăng ký tại cơ quan Nhà nước không ? □ Có □ Không 22. bán đất hay không ? □ Có □ Không Nếu có thì có gặp khó khăn gì không ? ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. 27. 20.

đánh giá gì về tình hình quản lý. ………………………………………………………………………………………. Ông (bà) có kiến nghị gì về tình hình quản lý. ………………………………………………………………………………………. Ông (bà) có biết việc sử dụng đất nào không đúng mục đích sử dụng đất tại địa phương không ? □ Có □ Không 29. ………………………………………………………………………………………. sử dụng đất đai ở địa phương ? ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. sử dụng đất đai tại địa phương ? ………………………………………………………………………………………. 28. ………………………………………………………………………………………. Ông (bà) có nhận xét. ngày…tháng…năm 2011 Chủ Hộ Người điều tra . 30. Krông Bông.……………………………………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful