BÀI TẬP ĐẠI SỐ TỔ HỢP Giáo viên : HÀ MINH TRÍ

Bài 1 : Từ các số : 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số trong đó hai chữ số cuối cùng
phải khác nhau
Đáp số : 25088 số
Bài 2 : Với các số : 0 ,1 , 2, 3, 4, 5 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên thỏa :
1) số đó lẻ gồm bốn chữ số đôi một khác nhau ?
2) Số đó chẵn gồm bốn chữ số đôi một khác nhau ?
Đáp số : 1) 144 số
2) 156
Bài 3 : Với các số : 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên thỏa :
1) Số đó chia hết cho 5 gồm 5 chữ số đôi một khác nhau ?
2) Số đó có 5 chữ số khác nhau trong đó luôn luôn có mặt chữ số 5 ?
Đáp số : 1) 660 số
2) 1560 số
Bài 4 : Với các số : 1 , 2, 3, 4, 5 ,6 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau trong đó hai chữ số
1 và 6 không đứng cạnh nhau ?
Đáp số : 672
Bài 5 : Với các số : 0 ,1 , 2, 3, 4, 5 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau biết rằng số đó chia
hết cho 3 ?
Đáp số : 40 số
Bài 6 : Từ các số : 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,….,8 ,9 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm sáu chữ số đôi một khác nhau trong
đó có đúng ba chữ số chẵn và đúng ba chữ số lẻ ?
Đáp số :
3 3 2 3
5 5 5 5
6! . 5!. . C C C C −
Bài 7 : Cho các số : 1 ,2 ,5 ,7 ,8 Có bao nhiêu cách lập ra một số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau từ năm chữ số nói trên
sao cho :
1) Số đó là một số chẵn ?
2) Số đó là một số không có mặt chữ số 7 ?
3) Số đó luôn nhỏ hơn 278 ?
Đáp số : 1) 24 số
2) 24 số
3) 20 số
Bài 8 : Bạn An có 12 cuốn sách gồm 6 cuốn sách toán ,4 cuốn sách lí và 2 cuốn sách hóa .Bạn muốn xếp chúng vào ba
ngăn A,B,C trên một kệ sách sao cho mỗi ngăn chứa một loại sách .Hỏi bạn An có bao nhiêu cách xếp ?
Đáp số : 207.360 cách
Bài 9 : Một đoàn tàu có ba toa khách đỗ ở sân ga ,có ba hành khách bước lên tàu .Hỏi :
1) Có bao nhiêu cách xếp ba hành khách đó vào ba toa khác nhau ?
2) Có bao nhiêu cách xếp ba hành khách trên sao cho hai người lên một toa và người còn lại lên toa khác ?
Đáp số : 1) 3 ! = 6 cách
2) 18 cách
Bài 10 : Một câu lạc bộ toán học của trường THPT có 25 thành viên .Hỏi
1) Có bao nhiêu cách chọn 4 thành viên vào ban thường trực của câu lạc bộ ?
2) Có bao nhiêu cách chọn 3 thành viên bầu vào chủ tịch ,phó chủ tịch và thủ quỷ ?
Đáp số : 1) 12.650
2) 13.800
Bài 11 : Trong một lớp 11A của trường THPT có 12 học sinh gồm 4 nữ và 8 nam .Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn 3 học
sinh để trực thư viên trong đó phải có ít nhất một học sinh nam .Hỏi GVCN có bao nhiêu cách chọn ?
Đáp số : 216 cách
Bài 12 : Một tổ có 12 học sinh gồm 7 nam và 5 nữ .Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 6 học sinh để dự mít ting biết số học
sinh nữ phải nhỏ hơn 4 .Hỏi GVCN có bao nhiêu cách chọn ?
Đáp số : 462 cách
Bài 13 : Đội thanh niên tình nguyện có 12 học sinh nam và 3 học sinh nữ .Hỏi có bao nhiêu cách phân công 15 học sinh đó
về giúp đỡ ba tỉnh miền núi biết mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ ?
Đáp số : 207.900 cách
Bài 14 : Một đội văn nghệ của trường THPT có 10 học sinh nam ,5 học sinh nữ .Hỏi có bao nhiêu cách lập một nhóm đồng
ca gồm có 8 học sinh biết trong nhóm đó có ít nhất 3 học sinh nữ ?
Đáp số : 3690 cách
Bài 15 : Đội thanh niên xung kích của một trường THPT có 12 học sinh gồm 5 học sinh lớp 11A ,4 học sinh lớp 11C và 3
học sinh lớp 11CB .Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh làm nhiệm vụ “ mù hè xanh” sao cho trong 4 học sinh
được chọn có không quá hai lớp ?
Đáp số : 225 cách
Bài 16 : Trong một môn học toán gióa viên có 30 câu hỏi gồm 5 câu khó ,10 câu trung bình và 15 câu dễ .Hỏi từ 30 câu hỏi
đó giáo viên có thể lập ra bao nhiêu đề kiểm tra gồm 5 câu hỏi khác nhau biết rằng mỗi đề phải có đủ ba loại câu hỏi
và số câu hỏi dễ không ít hơn 2 .
Đáp số : 56.875 đề kiểm tra
Bài 17 : Một đội học sinh giỏi của trường THPT có 18 học sinh gồm 7 học sinh khối 12 ,6 học sinh khối 11 và 5 học sinh
khối 10 .Hỏi có bao nhiêu cách chọn 8 học sinh trại xuân năm 2008 sao cho mỗi khối có ít nhất một học sinh ?
Đáp số : 41.811 cách
Bài 18 : Tìm hệ số không chứa x của khai triển nhị thức :
6
2
1
2x
x
| `


. ,
Đáp số :
2 4 2
6
2 ( 1) 240 C − ·
Bài 20 : Cho khai triển nhị thức Niutơn
1
2
n
x
| `


. ,
biết hệ số chứa
2 n
x

bằng 132 .Tìm số n
Đáp số : n = 33
Bài 21 : Cho khai triển nhị thức Niutơn
1
n
x
x
| `
+

. ,
biết tổng ba hệ số đầu tiên bằng 79
Tìm n và hệ số không chứa x của khai triển trên ?
Đáp số : n = 12 và
8
12
495 C ·
Bài 22 : Cho khai triển nhị thức Niutơn
1
n
x
x
| `
+

. ,
biết hệ số của số hạng thứ ba lớn hơn hệ số của số hạng thứ hai là 35
Tìm hệ số không chứa x
Đáp số : n = 10 và
5
10
C
Bài 23 : Cho khai triển nhị thức Niutơn
( )
2
1
n
x + biết tổng các hệ số của khai triển bằng 1024
Tìm số hạng chứa x
12
Đáp số :
6 6
10
. C x
BÀI TẬP ĐẠI SỐ TỔ HỢP
Bài 1 : Người ta viết ngẫu nhiên các số : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 lên các phiếu sau đó xếp ngẫu nhiên thành một hang
ngang
a) Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 6 chữ số tạo thành .
b) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 6 chữ số tạo thành .
Đáp số : a) 288 số
b) 312 số
Bài 2 : Cho tập A = { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số trong đó chữ số 1
có mặt 3 lần các chữ số còn lại có mặt đúng một lần .
Đáp số : 5880 số .
Bài 3 : có bao nhiêu số chẵn lớn hơn số 5000 gồm bốn chữ số đôi một khác nhau ?
Đáp số : 1288 số .
Bài 4 : Từ các số : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau biết
rằng số đó chia hết cho 3 ?
Đáp số : 40 số
Bài 5 : Từ các số : 0 ,1 , 2 , 3 , 4 , 5 ta lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau trong đó hai
chữ số 1 và 2 luôn đứng cạnh nhau ?
Đáp số : 192 số
Bài 6 : Với các số : 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm có 5 chữ số khác nhau trong
đó :
a) Luôn có chữ số 5 ?
b) Luôn có chữ số 0 và chữ số 5 ?
Đáp số : a) 1560 số ; b) 960 số
Bài 7 : Từ các số : 1,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau trong đó
tổng của ba chữ số đầu nhỏ hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị ?
Đáp số : 108 số .
Bài 8 : Từ các số : 1,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau
trong đó tổng của các số hang chục ,hang trăm và hàng nghìn bằng 8 ?
Đáp số : 1440 số .
Bài 9 : Bạn An có 6 cuốn sách toán ,4 cuốn sách lí và 2 cuốn sách hoán khác nhau .An muốn xếp chúng vào 3
ngăn A,B,C trên một kệ sách sao cho mỗi ngăn chứa một loại sách .Hỏi bạn An có bao nhiêu cách xếp ?
Đáp số : 207.360 cách xếp
Bài 10 : Một tổ của lớp 11A có 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ .Giáo viên muốn xếp 10 học sinh trên vào hai
cái bàn ,mỗi bàn có 5 cái ghế biết :
a) Xếp tùy ý .
b) Xếp nam ngồi một bàn và nữ ngồi một bàn .
Đáp số : a) 10 ! cách xếp ; b) 28800 cách xếp .
Bài 11 : Có 5 tem thư khác nhau và 5 bì thư khác nhau .Người ta muốn chọn 3 tem thư 3 bì thư và dán 3 tem
thư đó lên 3 bì thư đã chọn sao cho mỗi bì thư chỉ dán một tem thư Hỏi có bao nhiêu cách làm như vậy ?
Đáp số : 1200 cách
Bài 12 : Một tổ của lớp 11A trường THPT có 12 học sinh gồm 8 học sinh nữ ,4 học sinh nam Giáo viên cần
chọn 5 học sinh để trực lớp trong đó có không quá 3 học sinh nữ .
Hỏi có bao nhiêu cách chọn ?
Đáp số : 456 cách chọn .
Bài 13 : Một đội văn nghệ của trường THPT có 10 nam và 5 nữ .Cần chọn 8 học sinh để lập một nhóm đồng ca
biết rằng : trong nhóm đó phải có ít nhất 3 học sinh nữ
Hỏi có bao nhiêu cách chọn ?
Đáp số : 3690 cách chọn
Bài 14:Một đội học sinh giỏi của trường THPT có 12 học sinh gồm 5 học sinh khối 12 ,4 học sinh khối 11 và 3
học sinh khối 10 .Nhà trường cần chọn 6 học sinh để thực hiện chiến dịnh “ mùa hè xanh “ trong đó :
a) Mỗi khối có đúng 2 học sinh ?
b) Mỗi khối có ít nhất một học sinh ?
Đáp số : a)
2 2 2
5 4 3
C .C .C cách chọn ; b) ( )
6 6 6 6
12 7 8 9
C C C C − + +

Bài 15 : Trong hộp có 9 bi màu xanh ,5 bi màu đỏ và 5 bi màu vàng có kích thước đôi một khác nhau
a) Hỏi có bao nhiêu cách chọn 6 viên bi trong đó có đúng 2 viên bi đỏ
b) Hỏi có bao nhiêu cách chọn 6 viên bi trong đó số bi đỏ bằng số bi xanh .
Đáp số : a) 7150 cách chọn ; b) 3054 cách chọn
Bài 16: Trên các cạnh AB,BC,CD,DA của một hình vuông ABCD lần lượt lấy 1 ,2 ,3 và n điểm .Tìm số tự nhiên
n để từ ( n + 6 ) điểm đó ta lập được 439 tam giác .
Đáp số : n = 10
Bài 17 : Một đội thanh niên tình nguyện gồm có 15 người gồm cố : 12 nam và 3 nữ . Hỏi có bao nhiêu cách
phân công nhóm thanh niên tình nguyện về giúp ba tỉnh miền núi sao cho Mỗi tỉnh có bốn người nam và
một người nữ ?
Đáp số : 207900 cách chọn
Bài 18 : Trong một môn học thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó ,10 câu hỏi trung bình và 15
câu hỏi dễ .Từ 30 câu hỏi đó thầy giáo có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra ,mỗi đề gồm có 5 câu hỏi
khác nhau sao cho trong đề phai có đủ ba loại câu hỏi ( khó ,dễ và trung bình ) và số câu hỏi dễ không ít
hơn 2 ?
Đáp số : 56875 cách chọn
Bài 19: Đội thanh niên xung kích của một trường THPT có 12 học sinh gồm : 5 học sinh lớp A 4 học sinh lớp B
và 3 học sinh lớp C .Cần chọn ra 4 học sinh đi làm nhiệm vụ “ ánh sang hè 2009” sao cho trong bốn học
sinh này không quá 2 trong 3 lớp trên
Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy ?
Bài 20: Tìm số hạng chứa
10
x
của khai triển nhị thức Newton sau

5
2
2
2
3x
x
| `


. ,
Đáp số : 810
10
x
Bài 21: Tìm hệ số không chứa x của khai triển nhị thức Newton sau :

n
1
x
x
| `
+

. ,
Biết tổng ba hệ số đầu tiên của khai triển bằng 79
Đáp số : n 12 · → hệ số : 495
Bài 22: Biết tổng các hệ số của khai triển nhị thức
n
3
1
x
x
| `
+

. ,
bằng 2048 .
Tìm hệ số chứa
9
x

Đáp số : n = 11
8
11
C →
Bài 23: Tìm hệ số chứa
8
x
của khai triển : ( )
8
2
1 x 1 x ] + −
]
Đáp số : 238
Bài 24 : Xác định số hạng chứa
7
x
của khai triển : ( )
2n
2 3x − .Biết n là số nguyên dương thỏa
1 3 5 2n 1
2n 1 2n 1 2n 1 2n 1
C C C ... C 4096
+
+ + + +
+ + + + ·
Đáp số : n = 6
7 3 7
10
C .2 .3 → −
Bài 25 : Xác định hệ số chứa
8
x
của khai triển :
n
5
3
1
x
x
| `
+

. ,
. Biết n là số nguyên dương thỏa

n 1 n
n 4 n 3
C C 7(n 3)
+
+ +
− · +
Đáp số : n 12 · → hệ số : 495
Bài 256 Tính biểu thức
4 3
n 1 n
A 3A
P
(n 1)!
+
+
·
+
.Biết rằng n là số tự nhiên thỏa điều kiện :
2 2 2 2
n 1 n 2 n 3 n 4
C 2C 2C C 149
+ + + +
+ + + ·
Đáp số :
3
n 5 P
4
· → ·
Bài 27: Tìm số tự nhiên n thỏa điều kiện :
2 n 2 2 3 3 n 3
n n n n n n
C C 2C C C C
− −
+ + = 100
Đáp số : n = 4
Bài 28: Tìm số tự nhiên n thỏa điều kiện :
1 3 5 2n 1
2n 2n 2n 2n
C C C ... C 2048

+ + + + ·
Đáp số : n = 6
Bài 29 : Cho khai triển :
10
(x 1) (x 2) + + được viết dưới dạng :
10 11 10 9
0 1
(x 1) (x 2) x a x a x .... + + · + + +
Tính hệ số
5
a