NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

C©u hái: §ång chÝ h·y ph©n tÝch, lµm râ t tëng Hå ChÝ Minh lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam Tr¶ lêi: §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy t«i xin ®îc phÐp ®Ò cËp ®Õn mét sè ®iÓm c¬ b¶n sau: Tríc hÕt ph¶i kh¼ng ®Þnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®ã lµ s¶n phÈm sµng läc nghiªm kh¾c cña lÞch sö ®Êu tranh d©n téc vµ ®Êu tranh giai cÊp ë ViÖt Nam díi ¸nh s¸ng cña thêi ®¹i míi; Lµ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp chñ nghÜa M¸cLªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh; Phong trµo c«ng nh©n vµ Phong trµo yªu níc ë níc ta trong nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX. T¹i §¹i héi VII n¨m 1991 ®· chØ râ: "§¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng..." (TrÝch: C¬ng lÜnh
x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi). §©y lµ

kÕt luËn rót ra tõ kÕt qu¶ tæng kÕt s©u s¾c thùc tiÔn lÞch sö cña §¶ng ta vµ c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ khi thµnh lËp §¶ng; Lµ sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o häc thuyÕt M¸c-Lªnin vÒ sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ë mét níc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn vµ cã truyÒn thèng yªu níc tõ ngµn n¨m. Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam §¶ng ta ®· vËn dông nh÷ng néi dung cña t tëng Hå ChÝ Minh vµo thùc tiÔn c¸ch m¹ng cña níc ta. Còng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII kh¼ng ®Þnh "Cïng víi chñ nghÜa M¸cLªnin, §¶ng nªu cao t tëng Hå ChÝ Minh". ThËt vËy, "T tëng Hå ChÝ Minh lµ mét hÖ thèng quan ®iÓm toµn diÖn vµ
1

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

s©u s¾c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña níc ta, kÕ thõa vµ ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i". "T tëng Hå ChÝ Minh soi ®êng cho cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n ta giµnh th¾ng lîi, lµ tµi s¶n tinh thÇn to lín cña §¶ng vµ d©n téc ta". Kh¼ng ®Þnh chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÉn cßn nguyªn gi¸ trÞ. Khi vËn dông mét quan ®iÓm lý luËn cô thÓ cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh ph¶i n¾m ch¾c bèi c¶nh ra ®êi, ph¹m vi nhiÖm vô mµ nguyªn lý ®ã ph¶i gi¶i quyÕt. Kh«ng thÓ chØ dùa vµo mét c©u nãi, mét luËn ®iÓm t tëng cña C.M¸c, Ph.¡ngghen, V.I.Lªnin hay Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong khi kh«ng râ bèi c¶nh ra ®êi cña nã l¹i bª nguyªn xi vµo t×nh h×nh thùc tiÔn bëi nh÷ng c©u nãi, bµi viÕt cña c¸c nhµ kinh ®iÓn lu«n g¾n liÒn víi hoµn c¶nh thùc tiÔn cña nã. CÇn n¾m ch¾c ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh thùc tiÔn cña níc ta cÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng yªu cÇu vµ nhiÖm vô thùc tiÔn cÇn gi¶i quyÕt. §Èy m¹nh nghiªn cøu lý luËn, tæng kÕt thùc tiÔn ®Êt níc, tham kh¶o cã chän läc tõ ®ã kh¸i qu¸t thµnh nh÷ng bµi häc cho c¸ch m¹ng níc ta trong tõng giai ®o¹n, tõng thêi kú. ViÖc vËn dông chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh trong ®iÒu kiÖn thùc tiÔn níc ta hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò ®îc §¶ng ta hÕt søc quan t©m coi ®ã lµ mét trong
2

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu. Sù nghiÖp ®æi míi ë níc ta hiÖn nay ®ang ®i vµo chiÒu s©u, nhiÒu vÊn ®Ò míi nh kinh tÕ thÞ trêng, kinh tÕ tri thøc, nhµ níc ph¸p quyÒn, héi nhËp... ®Òu lµ nh÷ng vÊn ®Ò rÊt míi cÇn ®îc nghiªn cøu, gi¶i ®¸p vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. Muèn vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh cÇn ph¶i n¾m v÷ng hÖ thèng c¸c quan ®iÓm vµ môc tiªu yªu cÇu cña tõng giai ®o¹n... chØ cã vËy chóng ta míi cã thÓ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh mét c¸ch ®óng ®¾n vµ khoa häc. B¶o vÖ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh tríc hÕt ph¶i b¶o vÖ c¸c nguyªn lý lý luËn cña nã; lµ b¶o vÖ tÝnh hÖ thèng, toµn vÑn cña nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n ®ã. CÇn ®Êu tranh víi nh÷ng luËn ®iÓm phñ nhËn chñ nghÜa M¸c Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh. §ång thêi ph¶i tiÕp tôc ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh trong ®iÒu kiÖn míi, ®a nh÷ng t tëng, quan ®iÓm ®ã vµo thùc tÕ cuéc sèng, ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc, thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu "d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh". §ã chÝnh lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó b¶o vÖ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh. Kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng t tëng c¬ héi, xÐt l¹i vµ b¶o thñ, gi¸o ®iÒu. §Êu tranh chèng chiÕn lîc "diÔn biÕn hßa b×nh" trªn lÜnh vùc t tëng - v¨n hãa víi nh÷ng ho¹t ®éng phñ nhËn chñ ngh·i M¸c - Lªnin, xuyªn t¹c, b«i ®en nh÷ng thµnh qu¶ cña chñ nghÜa x· héi vµ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. §Êu tranh víi c¸c hµnh ®éng
3

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

xuyªn t¹c, ®èi lËp víi t tëng Hå ChÝ Minh... §©y lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuÈn bÞ c«ng phu, gian khæ víi nh÷ng bíc ®i phï hîp thÓ hiÖn n¨ng lùc tæ chøc tµi t×nh cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc; Lµ sù th¾ng thÕ cña t tëng v« s¶n ®èi víi ®êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp t s¶n. Trong cuéc ®Êu tranh t tëng nµy h¬n ai hÕt ®¶ng viªn ph¶i lµ ngêi ®i ®Çu, kiªn quyÕt b¶o vÖ nÒn t¶ng t tëng, ®êng lèi, b¶o vÖ sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Muèn vËy, ®iÒu tríc hÕt vµ chñ yÕu lµ ®¶ng viªn ph¶i cã lËp trêng t tëng v÷ng vµng, kh«ng m¬ hå, dao ®éng; ph¶i nãi vµ lµm theo nghÞ quyÕt, thùc hiÖn ®óng C¬ng lÜnh, §iÒu lÖ §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc; Kiªn ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vµ quan ®iÓm cã tÝnh nguyªn t¾c cña §¶ng./.

C©u 2: Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña x· héi x· héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta x©y dùng theo tinh thÇn nghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng? Tr¶ lêi: Sù l·nh ®¹o cña §¶ng tõ khi míi ra ®êi cho dï cßn non trÎ qua c¸c kú §¹i héi nhng vÉn gi÷ v÷ng ®îc nh÷ng truyÒn
4

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

thèng quý b¸u cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ã lµ gi÷ v÷ng C¬ng lÜnh, ®êng lèi ®óng ®¾n, b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, kiªn ®Þnh môc tiªu lý tëng c¸ch m¹ng. Tinh thÇn ®éc lËp tù chñ, vËn dông s¸ng t¹o vµ vÊn ®Ò ®oµn kÕt, t¹o sù thèng nhÊt trong toµn §¶ng lu«n ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua c¸c cuéc Héi nghÞ Ban chÊp hµnh TW; ThÓ hiÖn trªn con ®êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, nhÊt lµ trong nh÷ng bíc ngoÆt lÞch sö ph¶i ®¬ng ®Çu víi mäi thö th¸ch dï hiÓm nghÌo tëng kh«ng thÓ vît qua §¶ng ®· kÞp thêi cã nh÷ng quyÕt s¸ch s¸ng suèt ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña thùc tiÔn nhng díi sù l·nh ®¹o tµi t×nh s¸ng suèt cña §¶ng ®· ®a con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. §¹i héi X ®· kh¼ng ®Þnh: "Hai m¬i n¨m qua víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn §¶ng, toµn d©n, toµn qu©n, c«ng cuéc ®æi míi ë níc ta ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu to lín vµ cã ý nghÜa lÞch sö". Níc ta ®· cã sù thay ®æi c¬ b¶n vµ toµn diÖn nh: §Êt níc ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi. Kinh tÕ t¨ng trëng kh¸ nhanh, sù nghiÖp CNH - H§H ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®îc ®Èy m¹nh. §êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. HÖ thèng chÝnh trÞ vµ khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc ®îc t¨ng cêng; ChÝnh trÞ - x· héi æn ®Þnh; Quèc phßng - an ninh ®îc gi÷ v÷ng; VÞ thÕ níc ta trªn trêng quèc tÕ kh«ng ngõng ®îc n©ng cao; Søc m¹nh tæng hîp cña quèc gia ®· t¨ng lªn nhiÒu, t¹o thÕ vµ lùc míi cho ®Êt níc tiÕp tôc ®i lªn víi nhiÒu triÓn väng tèt ®Ñp.
5

Qu¸n triÖt t tëng "LÊy d©n lµm gèc". v× d©n. nhËn thøc cña §¶ng ta vÒ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc cã nh÷ng ph¸t triÓn míi. níc m¹nh. HÖ thèng quan ®iÓm lý luËn vÒ c«ng cuéc ®æi míi. §¶ng ta lu«n quan t©m ®Õn x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc. §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc lµ ®êng lèi chiÕn lîc. t¨ng cêng mèi quan hÖ gi÷a §¶ng vµ nh©n d©n.X· héi d©n giµu. lµ nguån søc m¹nh. nhÊn m¹nh quan ®iÓm: C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña d©n. vÒ vÊn ®Ò d©n téc trong thêi kú míi. dòng c¶m phÊn ®Êu. do d©n. T duy míi vÒ vai trß cña nh©n d©n. ®Æc biÖt tõ §¹i héi VI ®Õn nay. d©n chñ. c«ng b»ng. vît qua bao khã kh¨n. nguyÖn väng vµ s¸ng kiÕn cña nh©n d©n vµ nguån gèc h×nh thµnh ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng. lµ ®éng lùc chñ yÕu cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. thñ th¸ch mµ c«ng cuéc ®æi míi ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu h«m nay". ngµy 27/3/1990 Héi nghÞ TW 8 ®· ra NghÞ quyÕt 8B vÒ ®æi míi c«ng t¸c quÇn chóng cña §¶ng. Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi VI. v¨n minh. TiÕp tôc ®êng 6 . vÒ x· héi x· héi chñ nghÜa vµ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam ®· h×nh thµnh trªn nh÷ng ®Æc trng chñ yÕu cña x· héi mµ chóng ta ®ang x©y dùng lµ: . Còng do nh©n d©n hëng øng ®êng lèi ®æi míi. ®Õn ®¹i héi VIII kh¼ng ®Þnh: "ChÝnh nh÷ng ý kiÕn.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng NhËn thøc vÒ chñ nghÜa x· héi vµ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ngµy cµng s¸ng tá h¬n. "x©y dùng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n lao ®éng".

c¸c tÇng líp nh©n d©n ë trong vµ ngoµi níc. v¨n minh". x· héi c«ng b»ng. v× d©n giµu. §iÓm t¬ng ®ång ngµy nay tæng qu¸t h¬n.LÊy môc tiªu gi÷ v÷ng ®éc lËp. HiÖn nay. toµn diÖn h¬n.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng lèi ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c kú §¹i héi tríc. §¶ng x¸c ®Þnh ®iÓm t¬ng ®ång lµ "Gi÷ v÷ng ®éc lËp thèng nhÊt cña Tæ quèc. thèng nhÊt cña Tæ quèc. thµnh qu¶ cña qu¸ tr×nh ®æi míi t duy lý luËn cña §¶ng ta: thay thuËt ng÷ "®¹i ®oµn kÕt toµn d©n" b»ng thuËt ng÷ "®¹i ®oµn kÕt b»ng d©n téc" víi néi dung ®Çy ®ñ h¬n. khoan dung. d©n chñ. c¸c t«n gi¸o. d©n chñ. . v× d©n giµu. ®Þnh kiÕn. tin cËy lÉn nhau v× sù æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ ®ång thuËn x· héi. thµnh phÇn giai cÊp. xem ®ã lµ mét trong bèn thµnh tè cña chñ ®Ò §¹i héi.Xãa bá mÆc c¶m.H§H ®Êt níc. x©y dùng tinh thÇn cëi më. v¨n minh lµm ®iÓm t¬ng ®ång ®Ó g¾n bã víi ®ång bµo c¸c d©n téc. §©y thùc sù lµ mét quan ®iÓm rÊt míi. níc m¹nh. níc m¹nh. dÔ ®¹t ®îc sù nhÊt trÝ h¬n c¶ víi ®ång bµo ë trong níc vµ ®ång bµo ta ®Þnh c ë níc ngoµi. .T«n träng nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau kh«ng tr¸i víi lîi Ých cña d©n téc. bíc vµo thêi kú ®Èy m¹nh CNH . 7 .§Ò cao truyÒn thèng nh©n nghÜa. . ph©n biÖt ®èi xö vÒ qu¸ khø. §¹i héi X ®· nhÊn m¹nh vÊn ®Ò ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc. x· héi c«ng b»ng. §¹i héi X chØ râ: .

. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. tÝnh tù qu¶n vµ n¨ng lùc lµm chñ cña nh©n d©n trong ®êi sèng v¨n hãa.Cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. chiÕm ®¹i bé phËn d©n c. v× nh©n d©n. ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc. §¹i héi X x¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc ®ã lµ: "Ph¸t huy tinh thÇn tù nguyÖn. vÊn ®Ò së h÷u lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn phøc t¹p.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng . H¬n n÷a. §a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng cña phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa". nghÖ thuËt.Cã nÒn v¨n hãa tiªn tiÕn. t¹o ra nh÷ng t¸c phÈm cã gi¸ trÞ cao vÒ t tëng vµ nghÖ thuËt. Nãi nh©n d©n lµ phï hîp víi môc tiªu x©y dùng Nhµ níc ta lµ cña nh©n d©n. Thùc chÊt nh©n d©n ë ®©y lµ nh©n d©n lao ®éng. chó träng c«ng tr×nh v¨n hãa lín. nãi nh©n d©n lµm chñ cã lîi h¬n cho ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n.Do nh©n d©n lµm chñ (C¬ng lÜnh 1991 nãi: Do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ). do nh©n d©n. . tiªu biÓu. X©y dùng vµ n©ng cÊp ®ång bé hÖ thèng thiÕt chÕ v¨n hãa. C«ng h÷u hay kh«ng sÏ do tr×nh ®é ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt quy ®Þnh. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. ViÖc bá côm tõ: "dùa trªn sù c«ng h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt" xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ë níc ta tån t¹i 3 chÕ ®é së h÷u c¬ b¶n vµ nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau. Ph¸t huy tinh thÇn tù nguyÖn. Ph¸t huy tiÒm n¨ng khuyÕn khÝch s¸ng t¹o v¨n häc. tÝnh tù 8 . §©y chÝnh lµ nÐt míi tiÕn bé h¬n so víi C¬ng lÜnh 1991. chø kh«ng ph¶i do ý muèn chñ quan ¸p ®Æt.

®oµn kÕt. §¶ng ta ®Æt vÊn ®Ò ph¶i x©y dùng sù ®ång thuËn x· héi. t¬ng trî vµ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé. ®ång thêi còng lµ nguyªn nh©n cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh t¹o nªn tÝnh bÒn v÷ng vµ chÊt lîng. phong phó cho mçi ngêi vµ c¶ céng ®ång. 9 . ph¸p luËt ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶. . So víi C¬ng lÜnh 1991 ®Æc trng nµy ®îc bæ sung thªm tõ t¬ng trî. tù do. tËn tôy. Nhµ níc ph¸t huy vai trß to lín trong viÖc thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt d©n téc kh«ng chØ b»ng viÖc thÓ chÕ hãa ®êng lèi. hÕt lßng phôc vô nh©n d©n.C¸c d©n téc trong céng ®ång ViÖt Nam b×nh ®¼ng. bÊt c«ng. lµnh m¹nh. th«ng qua bé m¸y c«ng quyÒn trong s¹ch.Con ngêi ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc. §¹i ®oµn kÕt lµ sù nghiÖp cña toµn d©n téc. chñ tr¬ng cña §¶ng thµnh chÝnh s¸ch. ®©y lµ ®éng lùc lín nhÊt. h¹nh phóc. ViÖc bá ®o¹n: "con ngêi tho¸t khái bãc lét" xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ b¶n chÊt chÕ ®é chóng ta x©y dùng kh«ng ph¶i chÕ ®é bãc lét nhng hiÖn tîng bãc lét th× vÉn cßn trong thêi kú qu¸ ®é. lµ c«ng viÖc cña mçi ngêi d©n. §Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña toµn d©n.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng qu¶n vµ n¨ng lùc lµm chñ cña nh©n d©n trong ®êi sèng v¨n hãa. ph¸t triÓn toµn diÖn. do tr×nh ®é s¶n xuÊt quy ®Þnh vµ cßn cã ý nghÜa thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. hiÖu qu¶ cña phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa" m«i trêng v¨n hãa tèt ®Ñp. cã cuéc sèng Êm no. ph¸p luËt mµ cßn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch. c«ng t©m. .

b¶o ®¶m nguyªn t¾c tÊt c¶ quyÒn lùc nhµ níc ®Òu thuéc vÒ nh©n d©n. nhµ níc phong kiÕn. v× nh©n d©n díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n. ho¹t ®éng trong ®ã cã sù ph©n c«ng vµ tæ chøc quyÒn lùc ®Ó b¶o ®¶m HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt gi÷ ®Þa vÞ tèi cao.Cã nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n. hµnh ph¸p vµ t ph¸p".H§H ®Êt níc. do nh©n d©n. Nhµ níc ph¸p quyÒn kh«ng ph¶i lµ mét kiÓu nhµ níc riªng g¾n liÒn víi mét giai cÊp nh nhµ níc chñ n«. .Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n d©n c¸c níc trªn thÕ giíi. cã sù ph©n c«ng. nhµ níc t s¶n. quyÒn lùc nhµ níc lµ thèng nhÊt. mét tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nhµ níc vÒ ph¬ng diÖn tæ chøc . d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan trong viÖc thùc hiÖn quyÒn lËp ph¸p.thiÕt kÕ. t¹o c¸c ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi cho c«ng cuéc ®æi míi. CNH ./. 10 .NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng . §¹i héi X ®· x¸c ®Þnh: NhiÖm vô cña c«ng t¸c ®èi ngo¹i lµ gi÷ v÷ng m«i trêng hßa b×nh. §¹i héi X cña §¶ng chØ râ: "X©y dùng c¬ chÕ vËn hµnh cña nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa. ®éc lËp d©n téc. nhµ níc x· héi chñ nghÜa mµ lµ mét h×nh thøc tæ chøc nhµ níc. ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ . x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ®ång thêi gãp phÇn tÝch cùc vµo cuéc ®Êu tranh chung cña nh©n d©n thÕ giíi v× hßa b×nh.x· héi.

trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam §¶ng ta lu«n lu«n x¸c ®Þnh ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc lµ nguån lùc chñ yÕu ®Ó ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc. lÊy ®êng lèi chiÕn lîc cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. 11 .NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng C©u 3: Tr×nh bµy quan ®iÓm. lµ nguån søc m¹nh. ph¸p luËt cña Nhµ níc cã ý ngh·i quan träng hµng ®Çu. cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ mµ h¹t nh©n l·nh ®¹o lµ c¸c tæ chøc ®¶ng ®îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p. h×nh thøc trong ®ã c¸c chñ tr¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch. Qu¸n triÖt t tëng "lÊy d©n lµm gèc". díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. chñ tr¬ng vµ gi¶i ph¸p cña §¹i héi X vÒ thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi ngay trong tõng bíc vµ tõng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn. Hai lµ. ®éng lùc chñ yÕu vµ lµ nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh b¶o ®¶m th¾ng lîi bÒn v÷ng cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. ®¹i ®oµn kÕt d©n téc trªn nÒn t¶ng liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ ®éi gò trÝ thøc. ®¹i ®oµn kÕt lµ sù nghiÖp cña toµn d©n téc. Liªn hÖ tr¸ch nhiÖm b¶n th©n ? Tr¶ lêi: TiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi lµ thÓ hiÖn b¶n chÊt x· héi chñ nghÜa cña chÕ ®é ta. Quan ®iÓm ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc cña §¹i héi X ®îc thÓ hiÖn qua c¸c néi dung sau: Mét lµ. x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.

thèng nhÊt quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng d©n". D©n chñ võa lµ môc tiªu. v¨n hãa . thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch xãa ®ãi gi¶m nghÌo. võa lµ ®éng lùc cña c¸ch m¹ng.. x©y dùng. Chñ nghÜa yªu níc lu«n lu«n lµ ®éng lùc lín nhÊt cña d©n téc ta trong qu¸ tr×nh lÞch sö. thùc hiÖn d©n chñ vµ ph¸t huy chñ nghÜa yªu níc lµ nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc. vÊn ®Ò ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc b¾t ®Çu tõ sù ®Æt ®óng vÞ trÝ cña yÕu tè lîi Ých.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ba lµ. thÓ dôc thÓ thao. T¹o ®iÒu kiÖn vµ c¬ héi tiÕp cËn b×nh ®¼ng c¸c nguån lùc ph¸t triÓn. 12 .. hoµn chØnh hÖ thèng chÝnh s¸ch b¶o ®¶m dÞch vô c«ng céng thiÕt yÕu. v¬n lªn tho¸t ®ãi nghÌo v÷ng ch¾c ë c¸c vïng nghÌo vµ c¸c bé phËn d©n c nghÌo. hëng thô c¸c dÞch vô x· héi c¬ b¶n. t¹o viÖc lµm. b×nh ®¼ng cho mäi ngêi d©n vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Kh¾c phôc t tëng bao cÊp. Trong 5 n¨m tíi §¶ng ta chñ tr¬ng tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc nh sau: Mét lµ.th«ng tin. û l¹i. ch¨m sãc søc kháe. Bèn lµ. Hai lµ. theo quan ®iÓm ®îc x¸c ®Þnh tõ NghÞ quyÕt Trung ¬ng 8B khãa VI lµ: "§éng lùc thóc ®Èy phong trµo quÇn chóng lµ ®¸p øng lîi Ých thiÕt thùc cña nh©n d©n vµ kÕt hîp hµi hßa c¸c lîi Ých. khuyÕn khÝch mäi ngêi lµm giµu theo luËt ph¸p.

híng tíi xuÊt khÈu lao ®éng tr×nh ®é cao. ph¸t triÓn hÖ thèng y tÕ c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶. §a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh cøu trî x· héi. Thóc ®Èy phong trµo toµn x· héi ch¨m sãc. y tÕ dù phßng. lµnh m¹nh. ph¸t triÓn m¹nh hÖ thèng b¶o hiÓm x· héi. Bèn lµ. TiÕp tôc ®æi míi chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng. b¶o vÖ trÎ em.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng X©y dùng hÖ thèng an ninh x· héi ®a d¹ng. Ph¸t triÓn m¹nh thÓ dôc thÓ thao. t¹o viÖc lµm. gi¸o dôc. tiÕn tíi b¶o hiÓm y tÕ toµn d©n. ph¸t triÓn hµi hßa vÒ thÓ chÊt. d©n téc vµ hiÖn ®¹i. x©y dùng vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch trî cÊp vµ b¶o hiÓm y tÕ cho ngêi hëng chÝnh s¸ch x· héi vµ ngêi nghÌo trong kh¸m. T¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc trong lÜnh vùc y tÕ. b¶o ®¶m cho søc kháe mäi ngêi d©n ®îc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ. Ba lµ.. ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng. ch÷a bÖnh. t¨ng tuæi thä vµ c¶i thiÖn chÊt lîng gièng nßi. trÝ 13 . b¶o hiÓm y tÕ. Nhµ níc tiÕp tôc t¨ng ®Çu t ®Ó n©ng cÊp c¸c c¬ së y tÕ. Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô y tÕ c«ng nghÖ cao ngoµi c«ng lËp. kÕt hîp tèt thÓ thao phong trµo vµ thÓ thao thµnh tÝch cao. tÇm vãc con ngêi ViÖt Nam. chÝnh s¸ch ph©n phèi thu nhËp. t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ em ®îc sèng trong m«i trêng an toµn. x©y dùng chiÕn lîc quèc gia vÒ n©ng cao søc kháe..

Ch¨m sãc ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ngêi giµ. alf tees bµo lµnh m¹nh cña x· héi. thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh. t¹o nguån nh©n lùc phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc da cam. h¹nh phóc thËt sù lµ tæ Êm cña mçi ngêi. kiªn tr× vµ cã hiÖu qu¶. trÎ må c«i. uèng níc nhí nguån ®èi víi c¸c l·o thµnh c¸ch m¹ng. nh÷ng ngêi cã c«ng víi níc.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng tuÖ vµ ®¹o ®øc. u ®·i x· héi. N¨m lµ. nhÊt lµ nh÷ng ngêi giµ c« ®¬n. kh«ng n¬i n¬ng tùa. nu«i dìng vµ gi¸o dôc nh©n c¸ch con ngêi. Phßng chèng HIV/AIDS b»ng c¸c biÖn ph¸p m¹nh mÏ. VËn ®éng toµn d©n tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. hiÖn ®¹i hãa. TiÕp tôc duy tr× kÕ ho¹ch gi¶m sinh vµ gi÷ møc sinh thay thÕ b¶o ®¶m quy m« vµ c¬ cÊu d©n sè hîp lý. tiÕn bé. gi¶m nhanh tû lÖ trÎ em suy dinh dìng. lµ m«i trêng quan träng h×nh thµnh. S¸u lµ. ngêi hëng chÝnh s¸ch x· héi. n©ng cao chÊt lîng d©n sè. chó träng c¸c chÝnh s¸ch. b×nh ®¼ng. Ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh ViÖt Nam thÝch øng víi nh÷ng ®ßi hái cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa. Gi¶m tèc ®é t¨ng d©n sè. lang thang. b¶o tån vµ ph¸t huy v¨n hãa truyÒn thèng tèt ®Ñp. ngêi tµn tËt. 14 . X©y dùng gia ®×nh Êm no.

quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng. mét ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trªn tinh thÇn ®æi míi. 15 . Thóc ®Èy c¸c c¬ së c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp vÒ dÞch vô c«ng céng ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ chÊt lîng x©y dùng c¸c c¬ së dÞch vô ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn trong khu vùc. toµn qu©n. b¶o ®¶m ngêi lµm dÞch vô cã chÕ ®é thu nhËp hîp lý. ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ ph¬ng thøc cung øng c¸c dÞch vô c«ng céng. qu¸n triÖt s©u s¾c ®êng lèi. gi¶i ph¸p do §¹i héi X nªu ra ®Ó tõ ®ã n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ. c¸c chØ tiªu. x¸c ®Þnh lßng tin vµ ý chÝ phÊn ®Êu t¹o sù ®ång thuËn cao trong toµn x· héi. *** Liªn hÖ b¶n th©n: §¹i héi X cña §¶ng ®· ®a ra nh÷ng ®Þnh híng lín vµ thÓ hiÖn quyÕt t©m cña toµn §¶ng. cã l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. Víi b¶n th©n t«i lµ mét nhµ b¸o. Ph¸t triÓn vÒ quy m« g¾n víi chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c¸c dÞch vô c«ng céng. toµn d©n ta tiÕp tôc c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn. C«ng khai møc phÝ t¹i c¸c c¬ së c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp. quan ®iÓm. chi kh«ng minh b¹ch vµ sai quy ®Þnh. n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc. nh×n th¼ng vµo sù thËt nhËn thÊy cÇn tham gia tÝch cùc c¸c sinh ho¹t chÝnh trÞ. ®æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ c«ng lËp vµ huy ®éng m¹nh mÏ mäi nguån lùc cña x· héi.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng B¶y lµ. sím ®a ®Êt níc ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. do vËy mçi ngêi d©n cÇn ph¶i häc tËp. chÊm døt c¸c kho¶n thu. nhiÖm vô.

lèi sèng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®ãng gãp vµo viÖc thÓ chÕ hãa vµ x©y dùng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng. Trong "V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc" NguyÔn §×nh ChiÓu cã viÕt "Chë bao nhiªu ®¹o thuyÒn kh«ng kh¼m. chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ níc. kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña c¸c cÊp ñy c¬ quan. trÝ tuÖ cho sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc. b¶o vÖ chñ nghÜa M¸c-Lªnin. ra søc rÌn luyÖn vÒ chÝnh trÞ. chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i t«i c tró thiÕt thùc ®a NghÞ quyÕt §¹i héi X vµo cuéc sèng. nh÷ng nh©n tè ®iÓn h×nh tiªn tiÕn. nghiÖp vô ®Ó thùc sù trë thµnh mét nhµ b¸o giái. ®êng lèi cña §¶ng.. t tëng Hå ChÝ Minh. TÝch cùc lao ®éng s¸ng t¹o víi ý chÝ v¬n lªn ®ãng gãp thËt nhiÒu c«ng søc. b¶o vÖ §¶ng.. b¶n th©n cÇn kh«ng ngõng trau dåi lý tëng c¸ch m¹ng. ®©m mÊy th»ng gian bót ch¼ng tµ" lµ mét nhµ b¸o trong lÜnh vùc truyÒn th«ng viÖc ®a th«ng tin chÝnh thèng. g¾n bã víi quÇn chóng lao ®éng ®Ó tæ chøc ®¶ng n¬i m×nh sinh ho¹t thùc sù trong s¹ch vµ v÷ng m¹nh trë thµnh chç dùa tin cËy cña nh©n d©n. ®ång thêi 16 . cã ý kiÕn kÞp thêi gióp tæ chøc ®¶ng kh¾c phôc khã kh¨n. cÇn ®Êu tranh chèng nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc nh cöa quyÒn. côc bé. tuyªn truyÒn chñ tr¬ng. c¸i ®óng. ®¹o ®øc. tham nh÷ng. l·ng phÝ. Kiªn quyÕt ph¶n b¸c c¸c quan ®iÓm t tëng sai tr¸i. nhËn thøc râ cÇn cã th¸i ®é ñng hé c¸i tèt. ®ång thêi tÝch cùc tham dù c¸c buæi sinh ho¹t gãp ý x©y dùng §¶ng. b¶o vÖ chÝnh quyÒn nh©n d©n. H¬n n÷a. thï ®Þch lµm c¶n trë c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc. mét c«ng d©n g¬ng mÉu vÒ mäi mÆt.

quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ cña níc ta chñ yÕu víi c¸c níc x· héi chñ nghÜa. ph¸p luËt cña Nhµ níc ®ã chÝnh lµ viÖc lµm cã ý nghÜa nhÊt thùc hiÖn thµnh c«ng NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng lµ ngêi tuyªn truyÒn. c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t 17 . tranh thñ më mang quan hÖ kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt víi c¸c níc thÕ giíi thø ba. Tõ §¹i héi VI. C©u 4: Ph©n tÝch tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ c¬ héi th¸ch thøc cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay ? Tr¶ lêi: Ngay sau khi thµnh lËp níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nªu râ: "§èi víi c¸c níc d©n chñ níc ViÖt Nam s½n sµng thùc thi chÝnh s¸ch më cöa vµ hîp t¸c trong mäi lÜnh vùc". Tuy nhiªn. khi tiÕn hµnh ®æi míi toµn diÖn ®Êt níc. gi¸o dôc. hîp t¸c trong khu«n khæ cña SEV tõ n¨m 1978. chñ tr¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch. cïng n¬i c tró vµ b¹n bÌ nhËn thøc ®Çy ®ñ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn tèt ®êng lèi. do nhiÒu nguyªn nh©n./. Trong "Lêi kªu gäi Liªn Hîp quèc" th¸ng 12/1946. cã tham gia liªn kÕt. trong ®ã cã chiÕn tranh kÐo dµi vµ côc diÖn ®èi ®Çu hai cùc trªn thÕ giíi... Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng tham gia c¸c thÓ chÕ kinh tÕ quèc tÕ. níc ta bÞ bao v©y cÊm vËn nhiÒu n¨m.. vËn ®éng ngêi th©n. ngêi cïng c¬ quan. §¶ng ta chñ tr¬ng "tham gia sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ.

§Õn ®¹i héi VII cña §¶ng chñ tr¬ng: "Më réng. Cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó chñ ®éng thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong khu«n khæ AFTA". chñ quyÒn. luËt ph¸p vµ nhÊt lµ vÒ nh÷ng s¶n phÈm mµ chóng ta cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Ó héi nhËp thÞ trêng khu vùc vµ thÞ trêng quèc tÕ. sau 20 n¨m ®æi míi.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng triÓn. ®Æc biÖt lµ NGhÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø t cña Ban ChÊp hµnh TW khãa VIII vÒ kinh Õ ®èi ngo¹i ®· nhÊn m¹nh: "Chñ ®éng chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ c¸n bé. VÒ c¬ héi vµ th¸ch thøc trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: Héi nhËp kinh tÕ kh«ng ®¬n gi¶n lµ lËp quan hÖ th¬ng m¹i víi mét sè níc hoÆc thµnh viªn cña mét thÓ chÕ kinh tÕ 18 . *. song ph¬ng nwocs ta ®· kü vµ chuÈn bÞ tèt ®iÒu kiÖn ®Ó sím gia nhËp Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). cïng cã lîi". TiÕn hµnh khÈn tr¬ng v÷ng ch¾c viÖc ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i víi Mü. gia nhËp APEC vµ WTO. cïng cã lîi". §¹i héi IX cña §¶ng ®a ra chñ tr¬ng "chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc". tõ nhËn thøc ®óng ®¾n tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ nh÷ng vÊn ®Ò cña toµn cÇu hãa. thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt quèc tÕ ®a ph¬ng. ®a d¹ng hãa quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i trªn nguyªn t¾c gi÷ v÷ng ®éc lËp. NghÞ quyÕt TW 9 khãa IX nhÊn m¹nh: "Chñ ®éng vµ khÈn tr¬ng h¬n trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. §¹i héi VIII. Sau §¹i héi IX. Cã thÓ thÊy r»ng. §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh râ chñ tr¬ng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc. b×nh ®¼ng. c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ t nh©n níc ngoµi trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng.

g©y søc Ðp më cöa thÞ trêng hµng hãa vµ dÞch vô. 19 . hÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng quèc tÕ. Sù chi phèi qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa cña c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn mang l¹i nhiÒu th¸ch thøc. më cöa thÞ trêng.. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn nhanh. thua thiÖt cho c¸c níc kÐm ph¸t triÓn. Qua héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ c¸c doanh nghiÖp trong níc buéc ph¶i tham gia cuéc c¹nh tranh quèc tÕ gay g¾t ngay trong thÞ trêng trong níc. hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cao. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ më réng thÞ trêng xuÊt khÈu hµng h¸o vµ dÞch vô. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng ®Æt cho nh©n d©n ta nhiÒu th¸ch thøc vµ cã nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi.. tù v¬n lªn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. kinh doanh. vÒ ®iÒu hµnh c¸c mÆt cña ®êi sèng x· héi. tõng bíc tù do hãa c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. ®ång thêi t¹o nªn nh÷ng rµo c¶n ®Ó b¶o hé s¶n xuÊt trong níc hä. thu hót nguån vèn bªn ngoµi. ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ .th¬ng m¹i .tµi chÝnh gi÷a níc ta víi c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cÇn ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ trong níc theo híng hiÖn ®¹i.. trong ®ã cã níc ta. x©y dùng nÒn kinh tÕ cã chÊt lîng. ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. th¸o gì nh÷ng trãi buéc vµ c¶n trë ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c níc ph¸t triÓn giµnh nhiÒu lîi thÕ trong c¹nh tranh. tiÕp nhËn nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý s¶n xuÊt. gi¶i phãng mäi søc s¶n xuÊt..

m«i trêng. §Æc biÖt lµ phong trµo X« viÕt NghÖ TÜnh. tõ cao trµo c¸ch m¹ng 1930 – 1931. §©y lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña c¸c phong trµo c¸ch m¹ng liªn tôc diÔn ra trong 15 n¨m sau ngµy thµnh lËp §¶ng. tr«ng ®îi ûa l¹i vµo Nhµ níc. bao cÊp cßn nÆng nÒ. t¸c ®éng vµo kinh tÕ thÕ giíi trong ®ã cã níc ta.. chÝnh trÞ. cuéc vËn ®éng d©n chñ 1936 – 1939 ®Õn phong trµo gi¶i phãng d©n téc 1939 – 1945. nh khñng ho¶ng kinh tÕ.. xung ®ét côc bé. Nh ba cuéc tæng diÔn tËp. d©n téc ta ®¸nh ®æi b»ng c¶ x¬ng m¸u cña c¸c líp thÕ hÖ con L¹c ch¸u Hång.. NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng vÒ chñ ®éng vµ tÝch cùc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: Tõ khi ra ®êi ®Õn nay. chÇn chõ. §ã lµ th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 vµ viÖc thµnh lËp Nhµ níc ViÖt Nam d©n chñ Céng hoµ.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ g¾n liÒn víi nh÷ng biÕn ®éng cña t×nh h×nh thÕ giíi.. ¶nh hëng cña t duy cò. cã sù do dù. th¾ng lîi mµ nh©n d©n. th¸ch thøc tõ trong níc. 20 . §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÜ ®¹i s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn ®· l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. chiÕn tranh. n¨ng lîng. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng gÆp nh÷ng khã kh¨n. do tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cßn thÊp.

Víi sù cè g¾ng cña c¸c tæ chøc §¶ng ë trong níc vµ cña c¸c ®ång chÝ ho¹t ®éng ë níc ngoµi §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø NhÊt (3/1935) ®Ò ra chñ tr¬ng ®êng lèi vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña §¶ng. hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n thùc hiÖn thèng nhÊt Tæ quèc. më ra kû nguyªn ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi. ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. ®· xo¸ bá chÕ ®é thuéc ®Þa nöa phong kiÕn ë níc ta. gãp phÇn quan träng vµo cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n thÕ giíi v× hoµ b×nh.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng víi khÝ thÕ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i cña quÇn chóng. §¶ng ta ®· l·nh ®¹o cuéc tæng khëi nghÜa C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng trän vÑn. b¶o vÖ Tæ quèc. víi mét nghÖ thuËt l·nh ®¹o vµ tæ chøc khëi nghÜa tµi t×nh. §ã lµ th¾ng lîi cña c¸c cuéc kh¸ng chiÕn oanh liÖt ®Ó gi¶i phãng d©n téc. n¾m ch¾c thêi c¬ lÞch sö. KÕ thõa nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c khi cßn chiÕn tranh vµ trong nh÷ng n¨m ®Çu sau khi níc nhµ thèng nhÊt. thèng nhÊt phong trµo c¸ch m¹ng díi sù l·nh ®¹o cña Ban chÊp hµnh 21 . ®a c¶ níc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam vµ bèi c¶nh quèc tÕ míi. tr¶i qua nhiÒu t×m tßi kh¶o nghiÖm s¸ng kiÕn cña nh©n d©n. §¶ng ®· ®Ò ra vµ l·nh ®¹o thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi. §ã lµ th¾ng lîi cña sù nghiÖp ®æi míi vµ tõng bíc ®a ®Êt níc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. §¹i héi ®· ®¸nh dÊu sù kh«i phôc cña tæ chøc §¶ng tõ Trung ¬ng ®Õn ®¹i ph¬ng. ®¸nh th¾ng chñ nghÜa thùc d©n cò vµ míi.

Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng më réng 3/1945 vµ b¶n ChØ thÞ “NhËt Ph¸p b¾n nhau vµ hµnh ®éng cña chóng ta”. Trªn c¬ng vÞ lµ Ngêi ®øng ®Çu §¶ng vµ ChÝnh phñ. Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng (11/1939) ®· nªu cao ngän cê gi¶i phãng d©n téc. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng (11/1940) tiÕp tôc chñ tr¬ng ®ã. t×nh h×nh trong níc vµ thÕ giíi cã nhiÒu thay ®æi. dÊy lªn cuéc vËn ®éng d©n chñ réng lín – mét hiÖn tîng hiÕm cã x¶y ra ë mét níc thuéc ®Þa. ho¹t ®éng bÝ mËt kh«ng cã ®iÒu kiÖn häp §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc ®Þnh kú. Th¸ng 1/1941. c¸c Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng n¨m 1936.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Trung ¬ng míi. ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ (1/9/1939). c¸c Héi nghÞ Trung ¬ng. Trong l·nh ®¹o sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc. 1937 vµ 1939 ®· cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi vÒ chuyÓn híng h×nh thøc tæ chøc vµ sö dông nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh phï hîp. ph¸t xÝt NhËt ®¸nh chiÕm ViÖt Nam vµ §«ng D¬ng. NhËt – Ph¸p c©u kÕt thèng trÞ d©n téc ta. ®em l¹i niÒm tin cho ®¶ng viªn vµ quÇn chóng. Nh÷ng n¨m 1936 – 1939. sau gÇn 30 n¨m ho¹t ®éng ë níc ngoµi l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc vÒ níc cïng víi Trung ¬ng §¶ng trùc tiÕp l·nh ®¹o phong trµo gi¶i phãng d©n téc. loµm cho m©u thuÉn gi÷a d©n téc ViÖt Nam víi thùc d©n Ph¸p vµ ph¸t xÝt NhËt ph¸t triÓn gay g¾t. thùc d©n Ph¸p t¨ng cêng ®µn ¸p phong trµo c¸ch m¹ng. Cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt Trung ¬ng 5/1941. Héi nghÞ Ban thêng vô Trung ¬ng vµ Héi nghÞ c¸n bé §¶ng cã vai trß quan träng. Hå ChÝ Minh ®· cïng 22 .

cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc. Héi nghÞ Ban thêng vô Trung ¬ng §¶ng 11/1945 víi b¶n chØ thÞ “Kh¸ng chiÕn kiÕn quèc”. Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ III ®· cã nhiÒu Héi nghÞ víi nh÷ng NghÞ quyÕt quan träng. phøc t¹p §¶ng ph¶i rót vµo bÝ mËt ®Ó thùc hiÖn sù l·nh ®¹o kÝn ®¸o vµ kh«n khÐo. giÆc dèt vµ giÆc ngo¹i x©m. Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng më réng 12/1946 víi b¶n chØ thÞ “Toµn d©n kh¸ng chiÕn”. C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø mêi chÝn (1971). Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø Mêi (1964) tËp trung bµn vÒ th¬ng nghiÖp vµ gi¸ c¶. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng lÇn thø b¶y (1962) bµn vÒ ph¬ng híng. Sau th¸ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 §¶ng ®· n¾m chÝnh quyÒn toµn quèc nhng do hoµn c¶nh lÞch sö khã kh¨n. Trong l·nh ®¹o x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng ®· chÌo l¸i con thuyÒn c¸ch m¹ng chiÕn th¾ng giÆc ®ãi. Héi nghÞ BCH TW §¶ng më réng 3/1946 víi chñ tr¬ng “Hoµ ®Ó tiÕn”. x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. 23 . C¸c Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng ®· trùc tiÕp quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chiÕn lîc vµ s¸ch lîc cña §¶ng vµ Nhµ níc c¸ch m¹ng vÒ x©y dùng chÕ ®é míi vµ kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc. Héi nghÞ lÇn thø T¸m (1963) bµn vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n. lÇn thø Hai m¬i (1972) vµ lÇn thø Hai m¬i hai (1973) vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n ë miÒn B¾c. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø N¨m (1961) bµn vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp.

Chñ tr¬ng më cuéc tÊn c«ng vµ næi dËy mïa Xu©n n¨m 1968 ®îc ®Ò ra t¹i Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 14. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø chÝn (12/1963) bµn vÒ “Ph¬ng híng vµ nhiÖm vô c¸ch m¹ng miÒn Nam vµ ®êng lèi quèc tÕ cña §¶ng trong t×nh h×nh míi”. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 19 (1971) lµ “Kiªn tr× ®Èy m¹nh cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc”. Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ (1/1961) ra ChØ thÞ “VÒ ph¬ng híng vµ nhiÖm vô c«ng t¸c tríc m¾t cña c¸ch m¹ng miÒn Nam”. Sau khi ký HiÖp ®Þnh Pari. C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø mêi mét (3/1965) vµ lÇn thø mêi hai (12/1965).NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng miÒn Nam vµ chèng MÜ cøu níc. ph¸t triÓn lùc lîng vÒ mäi mÆt ®Ó giµnh th¾ng lîi hoµn toµn. Th¸ng 2/1962 Bé ChÝnh trÞ ra NghÞ quyÕt “VÒ c«ng t¸c c¸ch m¹ng miÒn Nam”. Tríc t×nh h×nh ®ã Héi ghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®¶ng lÇn thø 21 (1973) ®· cã NghÞ quyÕt quan träng kh¼ng ®Þnh “Con ®êng c¸ch m¹ng miÒn Nam vÉn lµ con ®êng b¹o lùc c¸ch m¹ng”. vi ph¹m HiÖp ®Þnh. Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ ph¬ng ¸n gi¶i phãng miÒn Nam ®· ®îc Héi nghÞ Bé 24 . ®Õ quèc Mü vµ chÝnh quyÒn tay sai vÉn ngoan cè tiÕp tôc chiÕn tranh. Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 13 (1967) vÒ ®Èy m¹nh ®Êu tranh c«ng t¸c ngo¹i giao. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng lÇn thø 18 (1970) víi chñ tr¬ng “§¸nh b¹i chiÕn lîc ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh cña ®Õ quèc Mü”. Bé ChÝnh trÞ vµ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®· giµnh nhiÒu Héi nghÞ víi nh÷ng nghÞ quyÕt quan träng ®Ó l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o kÞp thêi.

x¸c lËp quan hÖ s¶n xuÊt míi. c¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®· cô thÓ ho¸ ®êng lèi cña §¹i héi IV thùc hiÖn c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë miÒn Nam. ®Èy m¹nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi theo nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu mµ §¹i héi ®· ®Ò ra. §¹i héi ®· tæng kÕt th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc vµ cña c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ViÖt Nam. T×nh h×nh kinh tÕ. Sau th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc ®Êt níc thèng nhÊt vµ ®i lªn chñ nghÜa x· héi.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ChÝnh trÞ häp ngµy 30/9 ®Õn 8/10/1974 vµ tõ 18/12/1974 ®Õn 8/1/1975 th«ng qua trùc tiÕp ®a ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn cña §¹i th¾ng mïa Xu©n 1975. §ã lµ khã kh¨n vµ còng lµ th¸ch thøc míi. Nh©n d©n c¶ níc võa x©y dùng chñ nghÜa x· héi võa ph¶i tiÕn hµnh chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc ë biªn giíi T©y Nam vµ biªn giíi phÝa B¾c. ®êi sèng cña nh©n d©n cã nhiÒu khã kh¨n do hËu qu¶ cña chiÕn tranh vµ còng do sù tr× trÖ. §¹i héi quyÕt ®Þnh ®æi tªn §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. kÐm hiÖu qu¶ cña c¬ chÕ qu¶n lý cò… Tõ trong khã kh¨n ®ã 25 . gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt níc. §¹i héi ®Ò ra ®êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vµ ®êng lèi x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ trªn c¶ níc. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV cña §¶ng ®· häp th¸ng 12/1976 t¹i Hµ Néi. biÖn ph¸p ®Ó kÕt hîp chÆt chÏ hai nhiÖm vô chiÕn lîc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. x· héi. VÒ x©y dùng chñ nghÜa x· héi. C¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng ®· ®Ò ra nh÷ng chñ tr¬ng.

thùc hiÖn cã kÕt qu¶ mét sè ®æi 26 . §¶ng x«ng pha n¬i khã kh¨n. c¬ chÕ qu¶n lý míi. C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng tiÕp theo vµ nh÷ng quyÕt dÞnh cña Bé ChÝnh trÞ. ®æi míi chñ tr¬ng khuyÕn khÝch mäi lùc lîng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt lµm cho s¶n xuÊt bung ra lµm ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. Ban BÝ th ®· híng vµo sù t×m tßi. Trong giai ®o¹n míi. nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc vÒ mÆt x· héi. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø s¸u kho¸ IV (9/1979) ®· më ®Çu cho qu¸ tr×nh t×m tßi. gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ. c«ng t¸c t tëng vµ tæ chøc b¶o ®¶m nhiÖm vô kinh tÕ. v× h¹nh phóc cña nh©n d©n” (1) C¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ V ®· tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch vÒ ph¬ng híng. §¶ng ®i ®Çu trong chiÕn ®Êu. §¶ng quyÕt lµm tÊt c¶ v× phån vinh cña Tæ quèc. §¶ng g¾n bã víi nh©n d©n b»ng nh÷ng g× §¶ng ®· lµm cho sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt níc. tù do cho d©n téc. nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ph©n phèi lu th«ng… Tr¶i qua mêi n¨m l·nh ®¹o thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng §¶ng vµ nh©n d©n ta ®· b¾t ®Çu cã nh÷ng kh¶o nghiÖm thùc tÕ vµ t×m tßi c¸ch thøc. ë ®©u vµ lóc nµo còng cã §¶ng. ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý… “Trong cuéc trêng chinh ®Ó giµnh l¹i ®éc lËp. x· héi vÒ ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ. nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hµng n¨m vµ dµi h¹n. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam häp ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII (6/1996) ®· nªu bËt nh÷ng thµnh tùu cña 10 n¨m ®æi míi vÒ nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ. x©y dùng vµ t¨ng cêng cÊp huyÖn. cñng cè quèc phßng an ninh.

chØnh ®èn §¶ng. tiÒn tÖ c¸c níc trong khu vùc. con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta ngµy cµng ®îc x¸c ®Þnh râ h¬n. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc”. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø s¸u (10/1998) th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ – x· héi ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n yÕu kÐm. thùc hiÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh nh©n kû niÖm 30 n¨m thùc hiÖn Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ kû niÖm 70 n¨m thµnh lËp §¶ng… Cã thÓ thÊy r»ng sù l·nh ®¹o cña §¶ng tõ khi míi ra ®êi cho dï cßn non trÎ qua c¸c kú §¹i héi nhng vÉn gi÷ v÷ng ®îc nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ã lµ gi÷ v÷ng C¬ng lÜnh.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng míi quan träng vÒ hÖ thèng chÝnh trÞ vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ quan hÖ ®èi ngo¹i.x· héi. §¹i héi ®Æc biÖt nhÊn m¹nh níc ta ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ . ®êng lèi ®óng ®¾n. ®· c¬ b¶n hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ò ra cho chÆng ®êng ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é lµ chuÈn bÞ tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp ho¸.hiÖn ®¹i ho¸. nªu râ 5 quan ®iÓm chØ ®¹o. Héi nghÞ Trung ¬ng s¸u (lÇn 2) häp th¸ng 1-2/1999 ®· th¶o luËn vµ ra NghÞ quyÕt “VÒ mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ cÊp b¸ch trong x©y dùng §¶ng hiÖn nay” më cuéc vËn ®éng x©y dùng. vît qua nh÷ng th¸ch thøc do ¶nh hëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh. ®Êt níc chuyÓn sang thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ . b¶n lÜnh 27 . Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø N¨m (7/1998) ®· th«ng qua NghÞ quyÕt vÒ “X©y dùng vµ ph¸t triÓn nªn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn.

t tëng vµ tæ chøc lu«n ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua c¸c cuéc Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng. tr×nh ®é trÝ tuÖ 28 . ThÓ hiÖn trªn con ®êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Nh÷ng truyÒn thèng ®ã cã ý nghÜa d©n téc vµ quèc tÕ s©u s¾c thÓ hiÖn tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng chÝnh trÞ v÷ng vµng. §¶ng ta kh«ng chØ n¾m b¾t nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ cßn biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Tinh thÇn ®éc lËp tù chñ. Vµ chÝnh lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña c¸c thÕ hÖ ®¶ng viªn cña §¶ng. vËn dông s¸ng t¹o vµ vÊn ®Ò ®oµn kÕt. t¹o sù thèng nhÊt trong toµn §¶ng vÒ chÝnh trÞ. nh©n d©n ta. §¶ng ta kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta vµ tiÕp thu nh÷ng tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. Ngêi viÕt: “§oµn kÕt lµ mét truyÒn thèng cùc kú quý b¸u cña §¶ng vµ cña d©n téc. §¶ng ®· kÞp thêi cã nh÷ng quyÕt s¸ch s¸ng suèt ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña thùc tiÔn nhng díi sù l·nh ®¹o tµi t×nh s¸ng suèt cña §¶ng ®· ®a con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. Kiªn ®Þnh chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh suyªn suèt cuéc kh¸ng chiÕn trêng kú cña d©n téc. kiªn ®Þnh môc tiªu lý tëng c¸ch m¹ng. Trong Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. §ång thêi. nhÊt lµ trong nh÷ng bíc ngoÆt lÞch sö ph¶i ®¬ng ®Çu víi mäi thö th¸ch dï hiÓm nghÌo tëng kh«ng thÓ vît qua. C¸c ®ång chÝ tõ Trung ¬ng ®Õn c¸c chi bé cÇn ph¶i gi÷ g×n sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña §¶ng nh con ng¬i cña m¾t m×nh”.

Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh: “. kÕt hîp chñ nghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n. ®Æc lîi mµ lµ sø mÖnh lÞch sö. kÕt hîp søc m¹nh thêi ®¹i vµ søc m¹nh trong níc.. Tõ ®©y g¾n chÆt phong trµo c¸ch m¹ng níc ta g¾n kÕt chÆt chÏ víi phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi. §¶ng kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta mµ cßn tiÕp thu nh÷ng tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. víi d©n téc ®îc nh©n d©n giao phã”(2). §¶ng ta vÜ ®¹i nh biÓn réng nói cao.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ngµy cµng ®îc n©ng cao cña §¶ng ta. t tëng Hå ChÝ Minh. nguån gèc søc m¹nh vµ truyÒn thèng cña §¶ng lµ ë chç: §¶ng ®øng v÷ng trªn nÒn t¶ng t tëng tiªn tiÕn cña thêi ®¹i. C¬ së. biÖt lËp cña phong trµo d©n téc ViÖt Nam. §©y lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuÈn bÞ c«ng phu. Trong bµi nãi t¹i LÔ kû niÖm 30 n¨m thµnh lËp §¶ng. lµ tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ. §¶ng ta kh«ng chØ n¾m b¾t nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ cßn biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam. vÎ vang cña §¶ng víi giai cÊp. 29 .. ®ã lµ chñ nghÜa M¸c-Lªnin. Lµ sù th¾ng thÕ cña t tëng v« s¶n ®èi víi ®êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp t s¶n… §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®· chÊm døt thêi kú ®¬n ®éc. gian khæ víi nh÷ng bíc ®i phï hîp thÓ hiÖn n¨ng lùc tæ chøc tµi t×nh cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc. “Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. §¶ng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng kh«ng ph¶i lµ mét ®Æc quyÒn.

Lµ thèng nhÊt. ThËt vËy./. C«ng ¬n §¶ng thËt lµ to. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· l·nh ®¹o nh©n d©n. §¶ng ta lµ ®¹o ®øc. Ba m¬i n¨m lÞch sö §¶ng lµ c¶ mét pho lÞch sö b»ng vµng”. lµ v¨n minh. lµ hoµ b×nh Êm no. mçi thêi ®o¹n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ mét dÊu son kh«ng thÓ phai mê trong lÞch sö d©n téc. (1) TrÝch B¸o c¸o ChÝnh trÞ BCHTW §¶ng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV (2) TrÝch NghÞ quyÕt Trung ¬ng 7 kho¸ VI 30 . cïng nh©n d©n m×nh viÕt nªn nh÷ng trang sö chãi läi.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ba m¬i n¨m phÊn ®Êu vµ th¾ng lîi biÕt bao nhiªu t×nh. ®éc lËp. trong ®ã mçi kú §¹i héi §¶ng. kÓ tõ ngµy thµnh lËp.

Theo quan niÖm cña §¶ng ta. chØ râ môc tiªu. C¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n b¶n tr×nh bµy 31 . ®êng lèi. V× c¬ng lÜnh chÝnh lµ sù thèng nhÊt. lµm cho nh©n d©n ®i theo. Tr¶ lêi: Trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh giai cÊp yªu cÇu ph¶i cã mét tæ chøc §¶ng ra ®êi ®ßi hái ph¶i x©y dùng mét c¬ng lÜnh hay mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cho chÝnh §¶ng cña m×nh ®Ó thu phôc nh©n d©n.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng C©u 2: Tõ khi ra ®êi ®Õn nay. nhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh cña mét chÝnh ®¶ng hoÆc mét tæ chøc chÝnh trÞ. C¬ng lÜnh 1991 ®· ®îc cô thÓ ho¸ vµ ph¸t triÓn trong cuéc sèng nh thÕ nµo ? (§i s©u vµo nh÷ng vÊn ®Ò §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng nãi râ h¬n vÒ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta). C¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n kiÖn lý luËn vµ chÝnh trÞ c¬ b¶n.

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ môc tiªu. ®êng lèi. Nã mang mét ý nghÜa v« cïng to lín lµ c¬ së thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng cña toµn §¶ng. §éc lËp tù do g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi lµ t tëng cèt lâi cña Hå ChÝ Minh ®· ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong c¬ng lÜnh cña §¶ng. lý tëng cña §¶ng. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII cña §¶ng (th¸ng 6/1991) trªn c¬ së tæng kÕt qu¸ tr×nh h¬n 60 n¨m thùc hiÖn c¬ng lÜnh ®Çu tiªn (1930) ph©n tÝch s©u s¾c ®Æc ®iÓm t×nh h×nh trong níc vµ quèc tÕ. phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ®· tæng kÕt c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ n¨m 1930 ®Õn 1991 vµ nªu lªn nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm: 32 . nhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. §¶ng ta ®· ®Ò ra C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. lµ ngän cê tËp hîp. nhuËn nhuyÔn vÒ quan ®iÓm giai cÊp. C¬ng lÜnh ®Çu tiªn cña §¶ng (1930) lµ mét c¬ng lÜnh c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o. phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i míi. Nhng do yªu cÇu thùc tÕ cña cuéc c¸ch m¹ng trong thêi kú míi ®ßi hái ph¶i cã mét c¬ng lÜnh míi ra ®êi phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¸ch m¹ng míi. ph¶n ¸nh ®óng yªu cÇu kh¸ch quan cña lÞch sö vµ nguyÖn väng ®éc lËp cña quÇn chóng nh©n d©n. thÊm ®îm tinh thÇn d©n téc. cæ vò c¸c lùc lîng x· héi phÊn ®Êu cho môc tiªu.

kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. ®oµn kÕt quèc tÕ. Hai lµ. kh«ng ngõng cñng cè. ®oµn kÕt toµn §¶ng. ChÝnh nh©n d©n lµ ngêi lµm nªn th¾ng lîi lÞch sö.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Mét lµ. do nh©n d©n vµ v× nh©n d©n. ®oµn kÕt toµn d©n. N¨m lµ. Cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ chÕ ®é c«ng h÷u vÒ c¸c t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu. C¬ng lÜnh x¸c ®Þnh x· héi x· héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta x©y dùng lµ mét x· héi mang 6 ®Æc trng c¬ b¶n: X· héi nh©n d©n ta ®ang x©y dùng lµ x· héi do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ. Cã nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. søc m¹nh trong níc vµ søc m¹nh quèc tÕ. Toµn bé ho¹t ®éng cña §¶ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ lîi Ých vµ nguyÖn väng ch©n chÝnh cña nh©n d©n. ®oµn kÕt d©n téc. sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n. Søc m¹nh cña §¶ng lµ ë sù g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. §ã alf bµi häc xuyªn suèt qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng níc ta. sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tã hµng ®Çu b¶o ®¶m th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Ba lµ. n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. t¨ng cêng ®oµn kÕt. 33 . Bèn lµ. §éc lËp d©n téc lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thùc hiÖn chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa x· héi lµ c¬ së b¶o ®¶m v÷ng ch¾c cho ®éc lËp d©n téc.

lµm phong phó nh÷ng quan niÖm ®óng vÒ thêi ®¹i. vÒ CNXH. §æi míi kh«ng ph¶i lµ thay ®æi môc tiªu XHCN mµ lµ lµm cho môc tiªu Êy ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ b»ng nh÷ng quan niÖm ®óng ®¾n vÒ CNXH. cã cuéc sèng Êm no. bíc ®i vµ biÖn ph¸p thÝch hîp. - C¸c d©n téc trong níc b×nh ®¼ng. lµ sù lùa chän s¸ng suèt cña B¸c Hå. bÊt c«ng. bãc lét. nh÷ng h×nh thøc. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN cña nh©n d©n ta. h¹nh phóc. chØ ®¹o toµn bé sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. ®oµn kÕt vµ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé. cña §¶ng ta. X©y dùng níc ViÖt Nam XHCN lµ môc tiªu. tù do. lµ lý tëng cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn toµn diÖn c¸ nh©n. §æi míi t duy lµ nh»m kh¾c phôc nh÷ng quan niÖm kh«ng ®óng. Nh÷ng ®Æc trng ®ã thÓ hiÖn b¶n chÊt cña chñ nghÜa x· héi vµ còng lµ tiªu chÝ ®Ó ph©n biÖt kh¸c víi b¶n chÊt cña chÕ ®é chñ nghÜa t b¶n.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng - Con ngêi ph¶i ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc. Chñ nghÜa M¸c-Lªnin lu«n lu«n lµ nÒn t¶ng t tëng cña §¶ng ta. Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n d©n tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi. Ph¶i phª ph¸n nh÷ng khuynh híng phñ nhËn 34 . lµm theo n¨ng lùc hëng theo lao ®éng. §i lªn chñ nghÜa x· héi lµ con ®êng tÊt yÕu cña níc ta. vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn chø kh«ng ph¶i xa rêi nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin.

D©n chñ ph¶i cã l·nh ®¹o. 35 . ®ång thêi l¾ng nghe. Trong thêi gian dµi §¶ng ta chñ tr¬ng “thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch c¬ cÊu nhiÒu thµnh phÇn. an toµn x· héi. bµi häc ®æi míi mµ c¸c §¹i héi VI. tiÕp nhËn nh÷ng ý kiÕn trung thùc phª b×nh nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. võa lµ ®éng lùc cña sù nghiÖp x©y dùng CNXH. ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n vµ t«n träng ph¸p luËt. VIII cña §¶ng ®· ®óc rót vÉn cã gi¸ trÞ lín. D©n chñ ph¶i ®i ®«i víi tËp trung. l·nh ®¹o ®Ó ph¸t huy d©n chñ ®óng híng vµ l·nh ®¹o b»ng ph¬ng ph¸p d©n chñ. kh«ng ph¶i lµ d©n chñ t s¶n.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng hoÆc h¹ thÊp sù l·nh ®¹o cña §¶ng. d©n chñ. Héi nghÞ TW 7 còng nhÊn m¹nh vµ kh¼ng ®Þnh môc tiªu XHCN cña chóng ta: §Ó ®¹t ®îc môc tiªu XHCN vÒ l©u dµi chóng ta ph¶i lµm cho quan hÖ së h÷u XHCN chiÕm u thÕ tuyÖt ®èi trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n võa lµ môc tiªu. gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt”. §ã lµ d©n chñ XHCN. TiÕn tíi mét x· héi x· héi chñ nghÜa c«ng b»ng. víi kû luËt. nhÊt lµ nh÷ng bµi häc chñ yÕu sau: Mét lµ. Më réng d©n chñ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. trong qu¸ tr×nh ®æi míi ph¶i kiªn tr× môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh. D©n chñ víi nh©n d©n nhng ph¶i nghiªm trÞ nh÷ng kÎ ph¸ ho¹i thµnh qu¶ c¸ch m¹ng. VII. an ninh trËt tù. §Õn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng kinh nghiÖm. v¨n minh.

§Ó x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. Ba lµ. lu«n lu«n s¸ng t¹o. x· héi cã tÝnh chÊt qu¸ ®é. kinh tÕ. §ã còng chÝnh lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN. Trong c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi diÔn ra sù ®an xen vµ ®Êu tranh gi÷a c¸i míi vµ c¸i cò. cña toµn x· héi. ®æi míi ph¶i dùc vµo nh©n d©n. phï hîp víi thùc tiÔn. tËp thÓ vµ x· héi. §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ®éng lùc chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc lµ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n trªn c¬ së liªn minh gi÷a c«ng nh©n víi n«ng d©n vµ trÝ thøc do §¶ng l·nh ®¹o. v¨n ho¸. v× lîi Ých cña nh©n d©n. Bèn lµ. M« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta lµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n g¾n víi viÖc ph¸t huy d©n chñ trªn c¸c lÜnh vùc hcÝnh trÞ. X©y dùng CNXH bá qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa. phøc t¹p cho nªn ph¶i tr¶i qua mét thêi kú qu¸ ®é l©u dµi víi nhiÒu chÆng ®êng. ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vµ nguån lùc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. ®êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi. kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých c¸ nh©n. ®æi míi ph¶i kÕt hîp søc m¹ng d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. x· héi 36 . t¹o ra sù biÕn ®æi vÒ chÊt cña x· héi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc lµ sù nghiÖp khã kh¨n.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Hai lµ. nhiÒu h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ.

37 . c¸c ngµnh. æn ®Þnh trªn thÕ giíi vµ khu vùc cho phÐp chóng ta tËp trung vµo nhiÖm vô trung t©m lµ ph¸t triÓn kinh tÕ. thu hót trÝ tuÖ vµ søc lùc cña toµn d©n vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. ®ång thêi còng ®øng tríc nguy c¬ tôt hËu x· h¬n nÕu kh«ng tranh thñ ®îc c¬ héi. trong bèi c¶nh d©n téc ta ®øng tríc nh÷ng thêi c¬ lín ®an xen víi nhiÒu th¸ch thøc lín. C¸c níc ®ang ph¸t triÓn. c¶i thiÖn vÞ thÕ cña m×nh. ®ång thêi ®ßi hái ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c. trong ®ã cã níc ta cã c¬ héi thu hÑp kho¶ng c¸ch so víi c¸c níc ph¸t triÓn. ngµy cµng trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ë tÊt c¶ c¸c cÊp. §¹i héi diÔn ra trong bèi c¶nh loµi ngêi ®· kÕt thøc thÕ kû XX vµ bíc sang thÕ kû XXI. c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh trªn thÞ trêng thÕ giíi lu«n thay ®æi ®ßi hái c¸c quèc gia còng nh doanh nghiÖp ph¶i rÊt nhanh nh¹y n¾m b¾t. lµm chuyÓn dÞch nhanh c¬ cÊu kinh tÕ vµ biÕn ®æi s©u s¾c c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. chñ ®éng ®èi phã víi c¸c t×nh huèng bÊt tr¾c. C¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ. phøc t¹p cã thÓ x¶y ra. tiÕp tôc cã bíc ph¸t triÓn nh¶y vät. Chu tr×nh lu©n chuyÓn vèn. thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc. Tr×nh ®é lµm chñ th«ng tin. Tri thøc vµ së h÷ trÝ tuÖ cã vai trß ngµy cµng quan träng. ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ sinh häc. Kh¶ n¨ng duy tr× hoµ b×nh. ®æi míi c«ng nghÖ vµ s¶n phÈm ngµy cµng ®îc rót ng¾n. kh¾c phôc yÕu kÐm ®Ó v¬n lªn. tri thøc cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn. thÝch nghi.

. §©y lµ xu thÕ kh¸ch quan l«i cuèn c¸c níc. chèng nh÷ng ¸p ®Æt phi lý cña c¸c cêng quèc kinh tÕ. phßng chèng téi ph¹m. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ ®îc t¨ng cêng. chÖnh híng XHCN. hiÖn ®¹i ho¸. MÆt kh¸c. c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. b¶o vÖ m«i trêng. Trong 38 . “diÔn biÕn hoµ b×nh” do c¸c thÕ lùc thï ®Þch g©y ra. tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu níc trong khu vùc. liªn kÕt quèc tÕ vµ xu thÕ tÝch cùc cña thÕ giíi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chóng ta tiÕp tôc ph¸t huy néi lùc vµ lîi thÕ so s¸nh. chóng ta cßn ph¶i ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc. sù hîp t¸c. tranh thñ ngo¹i lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸. Quan hÖ song ph¬ng ®a ph¬ng gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng s©u réng c¶ trong kinh tÕ. ®Êt níc cßn nhiÒu tiÒm n¨ng lín vÒ tµi nguyªn.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Toµn cÇu ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ.. lao ®éng. bao trïm hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc. T×nh h×nh níc ta sau 15 n¨m ®æi míi ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng. thiªn tai vµ c¸c ®¹i dÞch. t¹o thÕ vµ lùc ®Ó thóc ®Èy c«ng cuéc ®æi míi ®i vµo chiÒu s©u. t¸c ®éng lÉn nhau. Bªn c¹nh ®ã. võa t¨ng søc Ðp c¹nh tranh vµ tuú thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ. M«i trêng hoµ b×nh. toµn cÇu ho¸ còng ®Æt ViÖt Nam ®øng tríc th¸ch thøc ph¶i ®Êu tranh ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña m×nh v× mét trËt tù kinh tÕ quèc tÕ c«ng b»ng. n¹n tham nh÷ng vµ tÖ quan liªu. Nh©n d©n ta cã phÈm chÊt tèt ®Ñp. võa thóc ®Èy hîp t¸c. Nh÷ng nguy c¬ ®ã ®· ®îc §¶ng chØ ra tõ Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII (1994) nhng vÉn tån t¹i vµ diÔn biÕn phóc t¹p ®an xen nhau.

chÝnh s¸ch cña §¶ng. x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ. nÕu chóng ta kh«ng nhanh chãng v¬n lªn th× sÏ cµng tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ”. hiÖn ®¹i ho¸. thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi. u tiªn ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt. §êng lèi kinh tÕ cña §¶ng ®îc §¹i héi th«ng qua lµ: §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®ã ®¸ng chó ý lµ “T×nh tr¹ng tham nhòng vµ sù suy tho¸i vÒ t tëng chÝnh trÞ. vît qua th¸ch thøc ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong thêi kú míi lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. lèi sèng cña mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé. ®¶ng viªn ®ang c¶n trë viÖc thùuc hiÖn ®êng lèi. Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh 39 . cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX diÔn ra trong hoµn c¶nh ®ã. g©y bÊt b×nh vµ lµm gi¶m lßng tin trong nh©n d©n. §êng lèi kinh tÕ ®ã ®· x¸c ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ. tõng bíc c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. ®a níc ta trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp. chñ tr¬ng. ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn nhanh. N¾m b¾t c¬ héi. Níc ta vÉn lµ níc kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn. b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng. Ph¸t huy cao ®é néi lùc. T¨ng trëng kinh tÕ ®i liÒn víi ph¸t triÓn v¨n ho¸. møc sèng nh©n d©n cßn thÊp trong khi ®ã cuéc c¹nh tranh quèc tÕ ngµy cµng quyÕt liÖt. ®¹o ®øc. hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m. c«ng nghiÖp ho¸. KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi víi t¨ng cêng quèc phßng – an ninh. ®ång thêi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.

§¹i héi kh¼ng ®Þnh ph¶i coi x©y dùng §¶ng trong s¹ch. n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng”. quèc phßng an ninh ®îc t¨ng cêng. héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. “Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n”. v÷ng m¹nh lµ nhiÖm vô then chèt. “Më réng quan hÖ ®èi ngo¹i vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ”. “§Èy m¹nh c¶i c¸ch tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ níc. tiÒm lùc kinh tÕ. “T¨ng cêng quèc phßng an ninh”. Cïng víi lÜnh vùc kinh tÕ. TiÕp tôc t¹o lËp ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ trêng. x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn. n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ. t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i. hiÖn ®¹i ho¸. kÕt cÊu h¹ tÇng. gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi. §¹i héi IX ®· ho¹ch ®Þnh “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 2001 – 2010” víi môc tiªu tæng qu¸t lµ: §a níc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. t¨ng cêng ph¸p chÕ”. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc”.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng phÇn lµ chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n. chØnh ®èn §¶ng. thÓ 40 . lµ nh©n tè b¶o ®¶m th¾ng lîi cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸. n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña §¶ng ta. §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ®êng lèi l·nh ®¹o ®èi víi c¸c lÜnh vùc kh¸c: “Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ kh¸ch quan “T×nh h×nh ®Êt níc vµ bèi c¶nh quèc tÕ”. ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc. “X©y dùng. ph¸t huy d©n chñ. x©y dùng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ta. khoa häc c«ng nghÖ. Nguån lùc con ngêi.

“§Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh x©y dùng bé m¸y nhµ níc trong s¹ch. chi phèi c¸c lÜnh vùc then chèt cña nÒn kinh tÕ.x· héi víi quèc phßng – an ninh. n©ng lªn ®¸ng kÓ chØ sè ph¸t triÓn con ngêi (HDI) cña níc ta. x©y dùng ®ång bé nÒn t¶ng cho mét níc c«ng nghiÖp lµ yªu cÇu cÊp thiÕt. “Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o. t¹o ®éng lùc gi¶i phãng vµ ph¸t huy mäi nguån lùc. Môc tiªu cô thÓ lµ ®a GDP n¨m 2010 lªn Ýt nhÊt gÊp ®«i n¨m 2000.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng chÕ kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n. v÷ng m¹nh”. n¨ng lùc néi sinh vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ñ kh¶ n¨ng øng dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. G¾n chÆt viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. t¨ng trëng kinh tÕ ®i ®«i víi thùc hiÖn tiÕn bé c«ng b»ng x· héi vµ b¶o vÖ m«i trêng. Víi quan ®iÓm ph¸t triÓn nhanh. khoa häc vµ c«ng nghÖ”. “Ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi”. 41 . Coi ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô trung t©m. Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc ®îc t¨ng cêng. §Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu trªn “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2010 – 2010” ®· ®Ò ra “§Þnh híng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ vµ c¸c vïng”. KÕt hîp chÆt chÏ ph¸t triÓn kinh tÕ . hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. KÕt cÊu h¹ tÇng ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. quèc phßng vµ an ninh cã bíc ®i tríc. §Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi. tiÕp cËn tr×nh ®é thÕ giíi vµ tù ph¸t triÓn trªn mét sè lÜnh vùc. VÞ thÕ cña níc ta trªn trêng quèc tÕ ®îc n©ng cao.

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng §¹i héi IX cña §¶ng lµ “§¹i héi cña trÝ tuÖ. nã cã ý nghÜa träng ®¹i më ®êng cho ®Êt níc ta n¾m lÊy c¬ héi. ®æi míi”. ®oµn kÕt. 42 . v¨n minh. níc m¹nh. thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng mét níc ViÖt Nam d©n giµu. d©n chñ. d©n chñ. x· héi c«ng b»ng. vît qua th¸ch thøc tiÕn vµo thÕ kû míi. thiªn niªn kû míi./.

Nh÷ng ngêi muèn vµo §¶ng ph¶i x©y dùng cho m×nh ®îc ®éng c¬ ®óng ®¾n bëi nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn. phôc vô nh©n d©n. hÕt søc phôc vô giai cÊp. nhiÖm vô vµ quyÒn cña ®¶ng viªn nh thÕ nµo ?. ph¶i xøng ®¸ng lµ ngêi l·nh ®¹o. chÝ c«ng v« t. Còng trong Di chóc cña m×nh. §Ó trë thµnh mét ®¶ng viªn mçi chóng ta cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n sau: 43 . Môc tiªu lý tëng cña §¶ng ta lµ g× ?. lµ ngêi ®Çy tí thËt trung thµnh cña nh©n d©n.. lµm trän nhiÖm vô cña ngêi ®¶ng viªn”.. Tr¶ lêi: §èi víi mçi c¸ nh©n muèn trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam cÇn ph¶i tù m×nh tr¶ lêi nh÷ng c©u hái: T¹i sao ta vµo §¶ng ? Vµo §¶ng ®Ó lµm g× ?. Chóng ta vµo §¶ng lµ ®Ó hÕt lßng. thËt sù cÇn kiÖm liªm chÝnh. Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· d¹y: “V× sao chóng ta vµo §¶ng ? Ph¶i ch¨ng ®Ó th¨ng quan.. Ph¶i gi÷ g×n §¶ng ta thËt trong s¹ch. ph¸t tµi ? Kh«ng ph¶i !.”.. nã sÏ lµ ®éng lùc lín thóc ®Èy mäi hµnh ®éng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng C©u 3: §ång chÝ cÇn lµm g× vµ phÊn ®Êu nh thÕ nµo ®Ó trë thµnh ®¶ng viªn ? V× sao vÊn ®Ò x©y dùng ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi mét ®¶ng viªn ? §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh tiªu chuÈn. viÖc lµm cña chóng ta sau nµy... Ngêi viÕt “. Mçi ®¶ng viªn vµ c¸n bé ph¶i thËt sù thÊm nhuÇn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng.

thêng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. víi nh©n d©n. Kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc. Ba lµ. phôc vô nh©n d©n. mÉu mùc kh«ng chØ hoµn thµnh nhiÖm vô mµ ph¶i g¬ng mÉu hoµn thµnh tèt.. víi lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc. thÊy sai ph¶i biÕt phª ph¸n. suèt ®êi tËn t©m trung thµnh phôc vô cho Tæ quèc. kh«ng ngõng rÌn luyÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ. n¬i lµm viÖc còng nh c¸c mèi quan hÖ víi c¸c quÇn chóng kh¸c. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ë ngay chÝnh n¬i ë. ngêi ®¶ng viªn ph¶i g¾n bã víi tËp thÓ. kh«ng ngõng häc hái trau dåi ®Ó ®ñ kiÕn thøc ®¸p øng yªu cÇu cña cuéc sèng. ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng viÖc còng nh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Lµ mét ngêi ®¶ng viªn ch©n chÝnh. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã ®ßi hái ngêi ®¶ng viªn kh«ng chØ n©ng cao vÒ n¨ng lùc mµ cßn c¶ n¨ng lùc vÒ trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc thùc tiÔn. §©y chÝnh lµ nÐt næi bËt cña ngêi ®¶ng viªn. phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. hiÓu ®îc t©m t nguyÖn väng cña 44 .NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Mét lµ. Hai lµ. B¶n lÜnh chÝnh trÞ ®îc thÓ hiÖn ë tÝnh kiªn ®Þnh môc tiªu. Trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu. trung thµnh víi lîi Ých cña §¶ng. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. KhÝ tiÕt cña ngêi c¸ch m¹ng lµ “giµu sang kh«ng quyÕn rò.. gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu. lý tëng ®· lùa chän trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng. nghÌo khã kh«ng thÓ chuyÓn lay. uy vò kh«ng thÓ khuÊt phôc”. biÕt l¾ng nghe. tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng ®oµn thÓ còng nh c¸c c«ng t¸c x· héi.

N¨m lµ. mçi ngêi chóng ta kh«ng ngõng ®Êu tranh víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu níc m¹nh.. Bèn lµ. §éng c¬ th«i thóc chóng ta phÊn ®Êu vµo §¶ng lµ ®Ó ®øng trong mét tæ chøc tù nguyÖn cña nh÷ng ngêi cïng chung mét chÝ híng ®Êu tranh x©y dùng mét x· héi míi tèt ®Ñp d©n giµu... chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. gióp §¶ng ph¸t hiÖn nh÷ng quÇn chóng mÊt t c¸ch ®¹o ®øc. ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng c¬ së. chèng tham nhòng trong §¶ng. lèi sèng. Nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh lµ c¬ héi tèt gióp cho chóng ta tiÕn bé. v÷ng bíc ®i lªn CNXH. ®i ngîc víi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. VËn ®éng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo ®êng lèi. t¹o dùng sù tÝn nhiÖm cña nh©n d©n t¹o ®µ cho mçi quÇn chóng phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn. trëng thµnh vÒ chÝnh trÞ. x· héi c«ng b»ng v¨n minh. vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. d©n chñ. t«n träng sù l·nh ®¹o cña §¶ng mµ cßn cÇn tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng. ph¸t hiÖn nh÷ng ®¶ng viªn tha ho¸ vÒ ®¹o ®øc. §Ó ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng chóng ta kh«ng nh÷ng tù gi¸c thõa nhËn. tÝch cùc gãp phÇn x©y dùng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. x· héi c«ng b»ng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng quÇn chóng.. biÕt ch¨m lo ®Õn lîi Ých. 45 . v¨n minh. Mçi ngêi chóng ta nguyÖn phÊn ®Êu vµo §¶ng chÝnh lµ tù nguyÖn dÊn th©n theo lý tëng c¸ch m¹ng.

®Êu tranh kh¾c phôc mäi biÓu hiÖn cña chñ nghÜa c¸ nh©n. lÖch l¹c. sî khæ. ra søc n¾m b¾t ®Ó vËn dông vµo nhiÖm vô cña m×nh. cµng kh«ng ®Ó cho c¸c phÇn tö c¬ héi lät vµo §¶ng. Bëi. Mçi ®¶ng viªn ph¶i hiÓu râ c¬ héi lín cña c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay. chñ tr¬ng. kh«ng sî khã. môc ®Ých cña §¶ng b»ng chÝnh viÖc lµm hµng ngµy cña m×nh. b¶o vÖ ®êng lèi. kiªu 46 . chØ cã ®éng c¬ ®óng ®¾n míi cã thÓ ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu cña §¶ng vµ §¶ng còng chØ kÕt n¹p nh÷ng ngêi gi¸c ngé vÒ môc ®Ých. ph¶i tÝch cùc tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ §¶ng. §Ó cã ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n chóng ta ta cÇn hiÓu s©u s¾c b¶n chÊt.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng chÊp nhËn hy sinh. b¶o ®¶m toµn thÓ thèng nhÊt trong néi bé lµm cho §¶ng lu«n trong s¹ch. nhiÖm vô do §¶ng ®Ò ra. tÝch cùc lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi. chèng l¹i sù ph¸ ho¹i cña kÎ thï. chÝnh s¸ch. C¸i ®îc lín nhÊt khi vµo §¶ng lµ cã c¬ héi ®îc phôc vô c¸ch m¹ng. nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ níc. quyÕt kh«ng thu nhËn vµo hµng ngò m×nh nh÷ng ngêi cã ®éng c¬ thiÕu trong s¸ng. v÷ng m¹nh. ®Æt lîi Ých tËp thÓ lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n gãp phÇn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ môc tiªu. lý tëng c¸ch m¹ng. §éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n lµ ®iÒu kiÖn cã ý nghÜa tiªn quyÕt quyÕt ®Þnh. thêng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. phôc vô nh©n d©n trong cuéc ®Êu tranh cho th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi. quyÕt t©m theo ®uæi ®Õn cïng con ®êng dÉn ®Õn môc tiªu CNXH. Thùc hiÖn nghiªm tóc tù phª b×nh vµ phª b×nh trong sinh ho¹t §¶ng.

NÕu kh«ng phôc vô ®îc nh©n d©n. ®îc tiªu chuÈn cña 47 . §éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi chÝnh lµ niÒm tin. C«ng d©n ViÖt Nam tõ mêi t¸m tuæi trë lªn thõa nhËn vµ tù nguyÖn: thùc hiÖn C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. ho¹t ®éng trong mét tæ chøc c¬ së ®¶ng. lµ ®éng lùc tinh thÇn to lín cña mçi chóng ta. gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. §iÒu lÖ §¶ng. c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. ®Þa vÞ. Bëi §¶ng lµ tæ chøc c¸ch m¹ng cã sø mÖnh cao c¶ ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh cho ®éc lËp vµ chñ nghÜa x· héi chø kh«ng ph¶i lµ n¬i ®Ó t×m kiÕm danh väng. Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· c¨n dÆn “. §iÒu lÖ §¶ng. phôc vô ®îc c¸ch m¹ng th× ®õng vµo §¶ng. chÊp hµnh nghiªm chØnh C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. qua thùc tiÔn chøng tá lµ ngêi u tó. cã lao ®éng. §¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ chiÕn sÜ c¸ch m¹ng trong ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam. lÏ sèng. vô lîi.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng c¨ng. thu h¸i lîi léc. lý tëng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. suèt ®êi phÊn ®Êu cho môc ®Ých.. cã ®¹o ®øc vµ lèi sèng lµnh m¹nh. thùc dông.. T¹i §iÒu 1 §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh ®¶ng viªn nh sau: 1.”. kh«ng bãc lét. kû luËt cña §¶ng.. tiªu chuÈn vµ nhiÖm vô ®¶ng viªn. 2. phôc tïng tæ chøc. xa l¹ víi b¶n chÊt cña ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng..

phôc tõng kû luËt. §iÒu lÖ §¶ng. tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùuc hiÖn ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng. rÌn luyÖn. thêng xuyÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh. TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých. côc bé. phôc tõng tuyÖt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. ®Òu cã thÓ ®îc xÐt ®Ó kÕt n¹p vµo §¶ng. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. 3. c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë. T¹i §iÒu 2 §iÒu lÖ §¶ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy ®Þnh nhiÖm vô cña ®¶ng viªn: 1. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. ph¸p luËt cña Nhµ níc. lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng. cã lèi sèng lµnh m¹nh. lý tëng c¸ch m¹ng cña §¶ng. 2. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n. ph¸p luËt cña Nhµ níc. gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng nh©n d©n tÝn nhiÖm. tham nhòng. trung thùc víi §¶ng. chØ thÞ cña §¶ng. quan liªu. tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng. 48 . phÈm chÊt chÝnh trÞ. nghÞ quyÕt. Kh«ng ngõng häc tËp. n¨ng lùc c«ng t¸c. tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. 4. ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt. sinh ho¹t ®¶ng vµ ®ãng ®¶ng phÝ ®óng quy ®Þnh. Tham gia x©y dùng b¶o vÖ ®êng lèi. n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. chÊp hµnh nghiªm chØnh C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. c¬ héi. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c.

chñ tr¬ng. víi lý tëng c¸ch m¹ng. §îc th«ng tin vµ th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò vÒ C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. v÷ng m¹nh ®¸p øng yªu cÇu cña thêi ®¹i míi. quyÕt ®Þnh c«ng t¸c hoÆc thi hµnh kû luËt ®èi víi m×nh. TuyÖt ®èi trung thµnh víi §¶ng. 49 . §¶ng viªn dù bÞ cã c¸c quyÒn trªn ®©y. ®êng lèi. víi môc tiªu vµ lý tëng cao ®Ñp mµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· lùa chän vµ x©y dùng. øng cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng. T«i tha thiÕt vµ mong muèn ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng ®Ó gãp søc nhá bÐ cña m×nh cho sù nghiÖp chung cña d©n téc vµ x©y dùng §¶ng ta ngµy cµng trong s¹ch. b¸o c¸o. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ häc tËp vÒ §¶ng t«i nhËn thÊy r»ng chØ cã §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ lùc lîng duy nhÊt l·nh ®¹o nh©n d©n ViÖt Nam giµnh th¾ng lîi. §iÒu lÖ §¶ng. ®Ò cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o c¸c cÊp cña §¶ng theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng. Trong thêi ®¹i ngµy nay. 3. 4. Tr×nh bµy ý kiÕn khi tæ chøc ®¶ng nhËn xÐt. nguyÖn ®i theo con ®êng mµ §¶ng. Phª b×nh. Mong r»ng. øng cö. biÓu quyÕt c«ng viÖc cña §¶ng. B¸c cïng toµn thÓ nh©n d©n ®· lùa chän. chÝnh s¸ch cña §¶ng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng T¹i §iÒu 3 §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy ®Þnh quyÒn cña ®¶ng viªn nh sau: 1. 2. chÊt vÊn vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn ë mäi cÊp trong ph¹m vi tæ chøc. kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm vµ yªu cÇu ®îc tr¶ lêi. trõ quyÒn biÓu quyÕt.

ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2008 NguyÔn ThÞ l©m h¶i 50 . Hµ Néi. §¶ng uû gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng./.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Chi uû.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful