P. 1
Cong Thuc Giai Nhanh Trac Nghiem Vat Ly

Cong Thuc Giai Nhanh Trac Nghiem Vat Ly

|Views: 140|Likes:
Được xuất bản bởiquanghung1611

More info:

Published by: quanghung1611 on Aug 10, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2011

pdf

text

original

Công thức giải nhanh trắc nghiệm vật lý - GS.Vũ Hải – !"#.$%&.'!

(
)*+ ,Ộ-G ,.Ề/ H0*
$. li 123 45 *c6789:t;<=
v>n t?c3 v54@5 -*97in89:t;<=
gia t?c3 a5v@5 -*9c6789:t;<=
; v>n t?c 7Am Bha 76 vAi li 12
; gia t?c 7Am Bha 76 vAi v>n t?c
; li 12 vC gia t?c ngưDc Bha nhau
'. EFc lG 46
; v>n t?c gHc3 9 5 5 5I J59 m5
; chu JK3 L 5 5 ': 5 ':
; tMn 7?3 N 5 5
&. EFc 1On
; v>n t?c 3 9 5
; chu JK 3 L 5 5 ':
; tMn 7? 3 N 5 5
(. 12ng năng3 P 5 mv
%. thQ năng3 P 5 J4
#. cO năng3 P 5 J*
". - gFn v>t m thR v>t Sa6 12ng vAi chu JR L
- gFn v>t m thR v>t Sa6 12ng vAi chu JR L
- gFn v>t m ; m thR v>t Sa6 12ng vAi chu JR L5
T. - chiUu SCi Sây l thR v>t Sa6 12ng vAi chu JR L
- chiUu SCi l thR v>t Sa6 12ng vAi chu JR L
- chiUu SCi l ; l thR v>t Sa6 12ng vAi chu JR L5
!. 5 V 5 ; 5I J 5
$.* 5 V
$$.EWc căng3 L 5 mg8&c67X – 'c67 =
$'.,2 ch>m cYa 1Zng hZ tr6ng $ ngCy 1êm3 [t 5 T#(
$&. \iên 12 t]ng hDB
[< 5 5I * 5
[< 5 5I * 5
[< 5 : 5I * 5 ^ ^
Lrư_ng hDB Jh`c3 * 5
$(.
$%. 5I
$#.Lh_i gian 1i ta 3 t 5 L
$".L5 8tr6ng 1H n lC 7? Sa6 12ng tr6ng th_i gian t=
$T.' 1Mu c? 1bnh3 l 5 J 8 tr6ng 1H J lC 7? cdng 5 7? net – $=
$!.$ 1Mu tW S63 l 5 8 J ; = 8 tr6ng 1H J lC 7? cdng 5 7? net – $=
'.,2 lfch Bha3 [< 5
Công thức giải nhanh trắc nghiệm vật lý - GS.Vũ Hải – !"#.$%&.'!(
'$.Hifu 1ư_ng 1i3
''.S? Sa6 12ng cWc 1gi3
'&.ChiUu SCi Sây lC thR Sa6 12ng vAi chu JK hay 7? Sa6 12ng lC
ChiUu SCi Sây lC thR Sa6 12ng vAi chu JK hay 7? Sa6 12ng lC
h J 5 h 5 J
i nQu J I $ thR3 a I
i nQu J j $ thR3 a j
8 a lC 12 tăng gikm cla l=
)*+ ,m-G ,.n- Lo
$. i Sa6 12ng 7Am Bha hOn p gHc
'. năng lưDng 1ifn trư_ng3
&. năng lưDng ta trư_ng3
(. năng lưDng 1ifn ta3 P 5
%. iqp Sa6 12ng vAi chu JR L tMn 7? N h Sa6 12ng vAi chu JR Lr' vC 'N
#.
".
T.
!. N 5
$.E 5
$$.C 5
$'.s 5 ':.c.
$&.E 5
$(. 5
Công thức giải nhanh trắc nghiệm vật lý - GS.Vũ Hải – !"#.$%&.'!(
$%. 5
$#.
$".
$T.9 5 6r 9 5 thR . 6r t 6r Jhông 1]i h 5
$!.
rr
s 5
N 5
C 5
C 5
)0-G ,.n- u+*v CH.w/
$. x 5
'. . 5
&. t 5 5 .y 5
(. Lan< 5
%. Hf 7? công 7uzt3 J 5 c67< 5
#. ,iUu ch{nh E 6r C 1| 3 } h
Eec nCy tr6ng mgch cH 1~c 1i|m3


Công thức giải nhanh trắc nghiệm vật lý - GS.Vũ Hải – !"#.$%&.'!(


". ,iUu ch{nh y 1| t ma43
• y 5 ^ ^
• x 5 y.
• 5
T. ,iUu ch{nh E 1| 3
!. ,iUu ch{nh C 1| 3
$.•hi E 5 6r E 5 thR cH c€ng gi` trb3 1| thR
E 5
$$.•hi C 5 6r C 5 thR cH c€ng gi` trb3 1| thR
C 5
$'.•hi 9 5 6r 9 5 thR 6r . 6r t cH c€ng gi` trb3 1| 6r thR
9 5 h N 5
$&.
$(.-Qu tăng / lên n lMn thR gikm
S•-G ‚ƒ
$. Cư_ng 12 âm3 . 5
• „3 năng lưDng Bh`t âm 8 … =
• t3 công 7uzt Bh`t âm 8 † =
• S3 Sifn t‡ch ˆ nQu m~t cMu thR S 5 (: ‰
Công thức giải nhanh trắc nghiệm vật lý - GS.Vũ Hải – !"#.$%&.'!(
'. ƒŠc cư_ng 12 âm3 5 6r
8 5 †r =
&. 5 a 8 S\ =
h
S•-G ‹-H S‹-G
$. i 5 h
'. s thu>n i nghbch nqN
&. ; $
(.
%. S? vân 7`ng tr€ng nhau trên 16gn
L‡nh 5
E>B t{ lf 1ưDc JQt puk 3 5I Œ n Œ
#. LRm Jh6kng c`ch ngFn nhzt3
L‡nh 5
E>B t{ lf 1ưDc JQt puk 3 5I Jh6kng c`ch min 5 5
". S? vân 7`ng trên 16gn cla
T. ƒ2t 1i|m c`ch vân trung tâm 16gn 4 lC vân gR•

EŽ•-G L• ‹-H S‹-G
$. „ 5 5 8 … =
-Qu mu?n JQt puk cH 1On vb ‘V3 „ 5
'. Công th6`t3 * 5 5 8 … =
&. ,iUu Jifn 1| 4ky ra hifn tưDng puang 1ifn3 s Œ
Công thức giải nhanh trắc nghiệm vật lý - GS.Vũ Hải – !"#.$%&.'!(
(. Công 7uzt Bhôtôn `nh 7`ng3 t 5
%. /.^‘^ 5 8 /3 hifu 1ifn thQ h’m =
#. 8 5 %q&. =
8 =
Vgch + t - ƒ E •
n # % ( & ' $
H“L -H‚-
$. S? hgt can 1Mu3
'. S? hgt cGn lgi3 - 5 5
&. S? hgt Bhân r’3 [- 5 – - 5 .8 $ - 5 8 $ -
(. •h?i lưDng cGn lgi3 m 5
%. •h?i lưDng Bhân r’3 [m 5
#. •h?i lưDng hgt mAi 7inh ra3
". ,2 BhHng 4g can 1Mu3 5
T. ,2 BhHng 4g tgi th_i 1i|m t3 H 5 5
!. Lh_i 1i|m thR Jh?i lưDng lC
Lh_i 1i|m thR Jh?i lưDng lC
h 5
$.L{ 7? gi”a 3 5 J h
$$.thMn trăm 7? hgt cGn lgi3 a• h
$'. Hgt nhân cUn v”ng cH 7? Jh?i thu2c Jh6kng3 % j * j !%

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->