TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR

1
<x
x
x 2 −1
= x +1
l/ ∀x ∈: R :
x −1

n/ ∀x ∈ R :

k/ ∃x ∈Q : x 2 − x −1 = 0
o/ ∃x ∈ R :

q/ ∀n ∈ N : 1 + 2 + 3 + ... + n ≠

p/ ∃n ∈ N : 1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n −1) = n 2
r/ ∀n ∈N : n(n +1)2
t/ ∃n ∈ N : (n 3 + 2n)3
v/ ∀n ∈ N : (32 n +1 + 2 n +2 )7

x2 − 9
≠ x −3
x +3

s/

n( n + 1)
2

∃x ∈R : x < x

u/ ∃n ∈ N : (4 n +15 n −1)9
w/ ∀x ∈R : ( x −1) 2 = x −1

 Bài 2: Viết các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử.
a/ A = {0, 2, 4, 6, 8, 10 , 12 }

b/ B = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 , 15 }
1
1 
1 1 1
,
,
,
.
2 6 12 20 30 

c/ C = {0 , 3 , 8 , 15 , 24 , 35 , 63 }

d/ D =  ,

 Bài 3: Liệt kê các phần tử của tập hợp sau :
a/ A = {3k −1 k ∈Z ,−5 ≤ k ≤ 3}

b/

B = x ∈Z

d/

D = x ∈Q (x 2 − 5 x − 6)( x 2 − 7) = 0

c/ C = x ∈ Z 3 < x ≤

17 

2

{

}

x <9

{
F = {x ∈( −1;3)

}

x − x − 2 = 0}
e/ E = {x ∈R 2x − 7 x + 5 = 0 va x < 2,4 }
f/
2
2
g/ G = {x ∈(−7 ; 8,3) (x −64 )( x −8 x + 7) = 0}
 Bài 5: Cho ba tập hợp :
A = {1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7} , B = {- 1, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9} C = { 1 , 3 , 6 , - 2 , 7}
a/ Xác đinh các tập hợp : A ∩B , A ∩C , B ∩C , A \ B , B \ C , A ∪C , A ∪B
2

b/ Chứng minh rằng :

2

(A∩ B)∪ (A\ B)∪ (B \ A) = A∪ B

c/ Chứng minh rằng : ( A ∪ B) ∩ C = ( A ∩ C ) ∪ ( B ∩ C )
TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS
LIÊN HỆ : 0122.551.4638

1

07/2011

A. BÀI TẬP TỔNG HỢP:
 Bài 1: Hãy phát biểu thành lời các mệnh đề sau. Xét tính đúng sai và lập mệnh để phủ
định của chúng
a/ ∃x ∈ R : x 2 + 1 = 0
b/ ∀x ∈ R : x 2 + x + 3 ≠ 0
c/ ∃x ∈Z : x <1
d/ ∃x ∈ R : x 2 ≤ 0
e/ ∃x ∈ R : x 2 − 4 x + 3 = 0
f/ ∃x ∈ R : x 2 − 5 ≠ 0
f/ ∀n ∈ N : n( n +1) ≠ 2
g/ ∃x ∈ Z : x 2 < x
2
h/ ∀x ∈ R : x + x + 2 > 0
i/ ∀x ∈ R : x 2 − 6 x ≥ −9
g/ ∃x ∈ R : − x 2 − 4 x − 4 < 0
m/ ∃∈R : −x = x

2 . .)( \DB ∩ A). + ∞) ∪(-2 .NVR  Bài 6: Mỗi học sinh lớp 10E đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền.551. A ∪B . B ∪ C . + ∞ ) \ ( . R B\ . B = { x ∈ R 0 < x ≤ 8} C ={x ∈R x <.Trong caùc caâu sau . Xác định mỗi tập hợp số sau : a/ (-5 . nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên. B.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .2 . A ∪ B .caâu naøo laø meänh ñeà chöùa bieán? a. B ∩C . Biết rằng có 25 chơi bóng đá . A ∩ B ∩ C . Hỏi lớp 10E có bao nhiêu học sinh. A ∪ D . π < 3. 3 . A ∪ C .3+2 =7 b. R \ A . A ∩C . 16 chia 3 dö 1.+ )∞ b / (-1 . R C\  Bài 8.haõy xaùc ñònh meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai? a. C ∩ D . .Xeùt tính ñuùng sai cuûa caùc meänh sau: a. ( ∩AC \ B .1. c/ Xác định các tập hợp sau : 07/2011 A ∩B .x +2  Xác định tập hợp : A ∩B . +∞) e / (.3) ∩ . 5 ) ∩( 2 .caâu naøo laø meänh ñeà.1 >0} . 16 laø moät soá höõu tyû c. B ∪ D . B ∩ D . 2) ∩(-1 . 4+x=5 e. D = {x ∈R x ≥6} a/ Dùng kí hiệu đoạn .4638 1 . Phương trình x + 5 x + 6 = 0 có nghiệm  Bài 3. Khoâng ñöôïc ñi qua loái naøy b. TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. A ∩ C .5 <0  Bài 2.∞ . −245 >0 2 e.2 >4   2 > 0 . B. 2576 chia heát cho 5 b. khoảng .1 . 3) ∩(0 . Cho ba tập hợp A ={x ∈R 2x .1 .caâu naøo laø meänh ñeà. ∩AB ∪ C ). 7) d / (.  Bài 7. 1) { g /( − ∞ . B ={x ∈R } và C =  x ∈ R x . 5 ) 3 . b/ Biểu diễn các tập hợp A. C. Baây giôø laø maáy giôø? c.20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả hai môn thể thao này.15 d. 7) c / R \ (0. 2.Cho các tập hợp A = {x ∈ R .x+y>1 d. 5 ) ∪(3 . 4+x=3 c. 3) ∩(1 . D ∪ C d/ Xác định các tập hợp : A ∪ (B ∩ C) ( .∞ .5  Bài 9. BÀI TẬP THEO BÀI: BAØI 1: MEÄNH ÑEÀ  Bài 1. B ∪C . B ∩ C . 7) h / ( -7 . - } f / (.1} . A ∩ D . d.Trong caùc caâu sau. D trên trục số.3 ≤ x ≤ 2} . Chieán tranh theá giôùi laàn thöù 2 keát thuùc naêm 1946. 3) ∩(.

551. b) Phaùt bieåu mñeà treân baèng caùch söû duïng ñieàu kieän ñuû. tìm hai giaù trò thöïc cuûa x ñeå ñöôïc moät mñeà ñuùng vaø moät mñeà sai. Trong caùc caâu sau. ∃x ∈Q : x 2 = 2 c. Cho caùc mñeà keùo theo Neáu a vaø b cuøng chia heát cho c thì a + b chia heát cho c ( a. Hai tam giaùc baèng nhau coù dieän tích baèng nhau. a) Haõy phaùt bieåu mñeà ñaûo cuûa caùc mñeà treân. Phuû ñònh meänh ñeà sau: a. Neâu meänh ñeà phuû ñònh cuûa moãi meänh sau vaø xeùt xem meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai? a. c laø nhöõng soá nguyeân ) Caùc soá nguyeân coù taän cuøng baèng 0 ñeàu chia heát cho 5. Moïi soá coäng vôùi soá ñoái cuûa noù ñeàu baèng 0  Bài 6.Laäp meänh ñeà phuû ñònh cuûa moãi meänh ñeà sau vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù: a. ∃n ∈ N : n 2 = n 1 x  Bài 7. Phaùt bieåu thaønh lôøi moãi meänh ñeà sau vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù a. Xeùt tính ñuùng sai vaø laäp mñeà phuû ñònh cuûa chuùng. b. Coù moät soá coäng vôùi chính noù baèng 0 c. Duøng caùc kyù hieäu ∀ a. Vôùi moãi caâu sau. Cho tam giaùc ABC. a) 3 + 2 = 7 b) 4 + x = 3 c) x + y > 1 d) 2 5 <0  Bài 11. caâu naøo laø mñeà chöùa bieán.  Bài 10. ∀n ∈ N : n chia heát cho n. P: “ phöông trình x 2 + x + 1 = 0 coù nghieäm” b. ∃x ∈ R : 3 x = x 2 + 1  Bài 8. R: “ 7 > 5” .Moïi hình vuoâng ñeàu laø hình thoi b. Tam giaùc caân coù hai trung tuyeán baèng nhau. ∃ñeå vieát caùc meänh ñeà sau:  Bài 5. ∀x ∈R. caâu naøo laø meänh ñeà. b. b. ∀n ∈ N : n ≤ 2n d.NVR c.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . ∀x ∈ R : x < x + 1 d.4638 1 . Laäp mñeà P ⇒ Q vaø mñeà ñaûo cuûa noù. x 2 > 0 b.Taát caû hoïc sinh 10A9 ñeàu thoâng minh. ∃x ∈ R : x < 07/2011  Bài 4. Phaùt bieåu thaønh lôøi caùc mñeà sau. ñieàu kieän caàn. a) 3x2 + 2x -1 = 0 b) 4x + 3 < 2x – 1  Bài 12. TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.Q: “naêm 2000 laø naêm nhuaän” c. d. Moïi soá nhaân vôùi 1 ñeàu baèng chính noù.Trôøi möa.Coù 1 tam giaùc caân khoâng phaûi laø tam giaùc ñeàu c.  Bài 14. roài xeùt tính ñuùng sai cuûa chuùng vôùi: a) P: “Goùc A baèng 900” Q: “BC2 = AB2 + AC2” µ ” b) P: “ µA = B Q: “Tam giaùc ABC caân”  Bài 13.

Cho soá thöïc x. Cho soá thöïc x. Xeùt caùc mñeà: P: “ x2 = 1” Q: “ x = 1” a) Phaùt bieåu mñeà P ⇒ Q vaø mñeà ñaûo cuûa noù. chung cuûa24 vaø30} b. φ  Bài 8. Xeùt caùc mệnh ñeà P: “x laø moät soá höõu tæ” Q: “x2 laø moät soá höõu tæ” a) Phaùt bieåu mñeà P ⇒ Q vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù. Haõy tìm moät tính chaát ñaëc tröng xaùc ñònh caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp: E= {−1 + 3.3} c.  Bài 16. Kyù hieäu T laø taäp hôïp caùc hoïc sinh cuûa tröôøng.6.B= {1.  Bài 4. b) Xeùt tính ñuùng sai cuûa mñeà ñaûo.30 } Haõy xaùc ñònh taäp B baèng caùch chæ ra moät tính chaát ñaëc tröng cho caùc phaàn töû cuûa noù. Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp D goàm caùc soá chính phöông khoâng vöôït quaù 100  Bài 5. L laø taäp hôïp caùc teân lôùp cuûa tröôøng.Trong caùc caâu sau.4638 1 . Cho B= { n ∈ N / n(n + 1) ≤ 20} Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa B  Bài 3 . c) Chæ ra moät giaù trò cuûa x maø mñeà ñaûo sai. Trong 2 taäp hôïp A vaø B sau ñaây .A= {1.NVR a) ∃x∈ R / x2 = −1 b) ∀x∈ R / x2 + x + 2 ≠ 0 1 c) ∃x∈ R / x < d) ∃x∈ Q / x2 = 2 e) ∀x∈ R / x < x+ 1 x  Bài 15. Xeùt tính duùng sai cuûa caùc meänh ñeà sau: x2 − 1 a) ∀x∈ R / x2 ≤ 0 b) ∃x∈ R / x2 ≤ 0 c) ∀x∈ R / = x+1 x−1 x2 − 1 d) ∃x∈ R / e) ∀x∈ R / x2 + x + 1 > 0 f) ∃x∈ R / x2 + x + 1 > 0 = x+ 1 x−1 07/2011 BAØI 2: TAÄP HÔÏP  Bài 1.  Bài 17.Cho A = { x ∈ N / x < 20 vaøx chia heátcho 3} Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuøa A  Bài 2.12 .2.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . b) Phaùt bieåu mñeà ñaûo cuûa mñeà treân.20 . A= {n ∈N / n laømoät öôùc { n ∈ N / n la ø m o ät ö ô ù c cuûa6} B=  Bài 7.taäp hôïp naøo laø taäp hôïp con cuûa taäp hôïp coøn laïi?A vaø B coù baèng nhau khoâng? a.A laø taäp hôïp caùc hình vuoâng B laø taäp hôïp caùc hình thoi. c) Chæ ra moät giaù trò cuûa x maø mñeà P ⇒ Q sai.caâu naøo ñuùng? TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.−1 − 3}  Bài 6. Tìm caùc taäp hôïp con cuûa taäp hôïp sau: a.Bieát raèng An laø moät hoïc sinh cuûa tröôøng vaø 10A laø 1 teân lôùp cuûa tröôøng.Cho taäp hôïp C= {2.2} b.551.

 Bài 10.e.T laø taäp hôïp caùc hoïc sinh nam vaø G laø taäp hôïp caùc hoïc sinh nöõ cuûa lôùp 10A9.haõy xaùc ñònh A ∩ A.G \ T e. Cho A = { 1.3.3. E = { a.B= {x ∈Z / x <10 } c.551.e.C= 19   x ∈ Z / 3 < x <  2  07/2011 BAØI 3:CAÙC PHEÙP TOÁN TREÂN TAÄP HÔÏP  Bài 1. f } .H \ T d.  Bài 5.  Bài 7. d} F = { b. T ∩ G c. 4.NVR a. A ∩ φ .An ∈ L b.trong ñoù coù 10 baïn vöøa hoïc löïc gioûi vöøa coù haïnh kieåm toát.hoûi a. B = { 2. B= { n ∈ N / 2n − 6 ≤ 0} và C= {n ∈N / n ≤ 4} Tìm A ∩ B.i. b.Hoûi lôùp 10A9 coù bao nhieâu hoïc sinh?  Bài 4. 4} Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: a) A ∩ B. C φA  Bài 6. C H  Bài 2 .10A ⊂ L f. 4.  Bài 8.6} C = { 1. Cho TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.c.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .8}  Bài 9. b.Haõy xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: T a. B\A.5} . A ∪ A.Bieát raèng coù 25 baïn chôi boùng ñaù. 2.Cho A= { x ∈ R / x 2 − x − 6 = 0} .10A ⊂ T d. Cho taäp hôïp A. A= {3k −1 / k ∈ Z . B ∪C  Bài 3. A ∪ C c) B ∩ C. T ∪ G b. Trong soá 45 hoïc sinh lôùp 10A coù 15 baïn xeáp loïai hoïc löïc gioûi.bieát raèng muoán ñöôïc khen thöôûng baïn ñoù phaûi hoïc löïc gioûi hoaëc haïnh kieåm toát? b. Cho taäp E = { a. f } .Lôùp 10A coù bao nhieâu baïn ñöôïc khen thöôûng.Lôùp 10A coù bao nhieâu baïn chöa xeáp hoïc löïc gioûi vaø chöa coù haïnh kieåm toát? B = { 2. Cho A = { a.4638 1 .An ∈ T  Bài 9. 4.20 baïn xeáp loïai haïnh kieåm toát. Tìm phaàn buø cuûa taäp hôïp caùc soá töï nhieân trong taäp hôïp caùc soá nguyeân aâm. A ∪ B b) A ∩ C. B ∪ C G = { c. Moãi hoïc sinh lôùp 10A9 ñeàu chôi boùng ñaù hay boùng chuyeàn.−5 ≤ k ≤ 3} b. A ∪ φ .3.o. 2. A ∩C .10A ∈ T e. g} Chöùng minh raèng: E ∩ (F ∪ G) = (E ∩ F ) ∪ (E ∩ G) .c. 6.c. e.5} Tìm A\B. Kyù Hieäu H laø taäp hôïp caùc hoïc sinh lôùp 10A9. Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp a. o} Tính CEA  Bài 11.20 baïn chôi boùng chuyeàn vaø 10 baïn chôi caû 2 moân theå thao naøy.e. d. C AA .10A ∈ L c. Cho A = { 1.i. d.

NVR E = { x∈ N / x ≤ 8} A = { 1. CA .3. Haõy xaùc ñònh A ∩ A. CA  Bài 15. a) A ⊂ B \ A b) A ⊂ A ∪ B c) A ∩ B ⊂ A ∪ B d) A \ B ⊂ A TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. 2.7} B = { 1. C BE . CE roài tìm quan heä giöõa hai taäp naøy. Coù theå noùi gì veà taäp B neáu A∩ B = B A∩ B = A A∪ B = A A∪ B = B A\ B = ∅ A\ B = A  Bài 18. Cho taäp hôïp A.3. Cho A = { x∈ N / xM6} B = { x∈ N / xM 15} C = { x∈ N / xM30} Chöùng minh raèng: C = A ∩ B A ∅  Bài 14. A ∪ A.5. Cho E = { x∈ Z / x ≤ 5} A = { x∈ R / x2 + 3x − 4 = 0} B = { x∈ Z /(x − 2)(x + 1)(2 x2 − x − 3) = 0} a) Chöùng minh A ⊂ E. C A∩E A∪ B b) Chöùng minh CE CB E ⊂ CEA 07/2011 a) Tìm B ∩  Bài 12. Xaùc ñònh tính ñuùng sai cuûa caùc taäp hôïp sau: A ⊂ A∪ B A∩ B ⊂ B A∩ B ⊂ A∪ B A\ B ⊂ B  Bài 16. A ∩ ∅. A ∪ ∅.4638 1 . Cho A vaø B laø hai taäp hôïp. B ⊂ E A∩ B A∪ B b)Tìm CE . A∪ B A c) Chöùng minh raèng: CE ⊂ CE  Bài 13. Haõy xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: a) ( A ∩ B) ∪ A b) ( A ∪ B) ∩ B c) (A \ B) ∪ B d) ( A \ B) ∩ (B \ A)  Bài 19. Cho A vaø B laø hai taäpp hôïp. Cho hai taäp hôïp A vaø B.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .551. Xeùt caùc meänh ñeà naøo sau ñaây laø ñuùng. Cho taäp hôïp A. Cho A vaø B laø hai taäp hôïp khaùc roãng phaân bieät. 6} C AE . Haõy xaùc ñònh: ( A \ B) ∩ B (A \ B) ∩ A (A \ B) ∪ B  Bài 17.

(i.(4. 4 ) TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. [ −3.2) ∪(3.Duøng kí hieäu ñoïan.1) ∩ ( 2.0) ∪ (3.1) ∪ ( 2.3) ∩ [3.5).+ ∞ ) 4 ) 3 ∪ [-1. Xaùc ñònh taäp hôïp A ∩ B. ( −∞.(-2.5) j. 6 ) ) c) ( −2. a) [ −3.1) ∪ ( 0. Cho caùc taäp hôïp A= { x ∈ R / −1 ≤ x ≤ 2} B= { x ∈ R / 0 < x ≤ 7} C= { x ∈ R / x < −1} D= { x ∈ R / x ≥ 5} a. +∞ ) B = [ 1.1) ∪ (0.vôùi a.5].551. R\ (.3] d) ( ( −1.R\ (2.2] ∩ [-2. 2 ) ∪ ( 3.2) ∪ (4.3)  Bài 4.3)\(0.nöûa khoûang ñeå vieát laïi caùc taäp hôïp treân b.4638 1 .4] b.3) c.(-2. B \ A  Bài 8.Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá a.2) ∞ .1) ∪ (-2.5) k.-4) h. A \ B.6)  Bài 5.3) ) b) R \ ( ( 3.3]  Bài 2. a) R \ ( ( 0. A ∩ B.[-3.D treân truïc soá  Bài 3.5) l. A \ B.3)\ (-3.(-2.7) ∩ (-7. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá.∞ .A=(-5. +∞ ) .. 4] .(-3.(-5.1) ∪ ( 2.3) Tìm A ∪ B. Cho hai taäp hôïp: A = { x∈ R / x > 2} Tìm A ∪ B.A=[1.(-2. Cho hai taäp hôïp: A = ( −2.+ ∞ ) e.7) b.(- f.3)\ (1.+ ∞ ) ∞ .  Bài 7.5 ) ∩ ( 4.5)\(-3. B=(-3.1) ∩ ( 0. B \ A B = { x∈ R / − 1 < x ≤ 5} .C.Bieåu dieãn caùc taäp hôïp A.+ ∞ ) m.(2.4] 07/2011 d.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .2] ∪ [-1. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp soá sau vaø bieåu dieãn noù treân truïc soá a.3] ∩ [-1. 4] b) ( −∞.(-12.5 ) .NVR BAØI 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁ  Bài 1 .B. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá. A ∩ B.B=(-1. 7 ) \ [ 1.R\ [0.1] d.(0.15) ∪ (3.  Bài 6. g.5) b.(-1.3)\[1.khoûang.5 ) ) \ ( 1.1) c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful