TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR

1
<x
x
x 2 −1
= x +1
l/ ∀x ∈: R :
x −1

n/ ∀x ∈ R :

k/ ∃x ∈Q : x 2 − x −1 = 0
o/ ∃x ∈ R :

q/ ∀n ∈ N : 1 + 2 + 3 + ... + n ≠

p/ ∃n ∈ N : 1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n −1) = n 2
r/ ∀n ∈N : n(n +1)2
t/ ∃n ∈ N : (n 3 + 2n)3
v/ ∀n ∈ N : (32 n +1 + 2 n +2 )7

x2 − 9
≠ x −3
x +3

s/

n( n + 1)
2

∃x ∈R : x < x

u/ ∃n ∈ N : (4 n +15 n −1)9
w/ ∀x ∈R : ( x −1) 2 = x −1

 Bài 2: Viết các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử.
a/ A = {0, 2, 4, 6, 8, 10 , 12 }

b/ B = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 , 15 }
1
1 
1 1 1
,
,
,
.
2 6 12 20 30 

c/ C = {0 , 3 , 8 , 15 , 24 , 35 , 63 }

d/ D =  ,

 Bài 3: Liệt kê các phần tử của tập hợp sau :
a/ A = {3k −1 k ∈Z ,−5 ≤ k ≤ 3}

b/

B = x ∈Z

d/

D = x ∈Q (x 2 − 5 x − 6)( x 2 − 7) = 0

c/ C = x ∈ Z 3 < x ≤

17 

2

{

}

x <9

{
F = {x ∈( −1;3)

}

x − x − 2 = 0}
e/ E = {x ∈R 2x − 7 x + 5 = 0 va x < 2,4 }
f/
2
2
g/ G = {x ∈(−7 ; 8,3) (x −64 )( x −8 x + 7) = 0}
 Bài 5: Cho ba tập hợp :
A = {1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7} , B = {- 1, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9} C = { 1 , 3 , 6 , - 2 , 7}
a/ Xác đinh các tập hợp : A ∩B , A ∩C , B ∩C , A \ B , B \ C , A ∪C , A ∪B
2

b/ Chứng minh rằng :

2

(A∩ B)∪ (A\ B)∪ (B \ A) = A∪ B

c/ Chứng minh rằng : ( A ∪ B) ∩ C = ( A ∩ C ) ∪ ( B ∩ C )
TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS
LIÊN HỆ : 0122.551.4638

1

07/2011

A. BÀI TẬP TỔNG HỢP:
 Bài 1: Hãy phát biểu thành lời các mệnh đề sau. Xét tính đúng sai và lập mệnh để phủ
định của chúng
a/ ∃x ∈ R : x 2 + 1 = 0
b/ ∀x ∈ R : x 2 + x + 3 ≠ 0
c/ ∃x ∈Z : x <1
d/ ∃x ∈ R : x 2 ≤ 0
e/ ∃x ∈ R : x 2 − 4 x + 3 = 0
f/ ∃x ∈ R : x 2 − 5 ≠ 0
f/ ∀n ∈ N : n( n +1) ≠ 2
g/ ∃x ∈ Z : x 2 < x
2
h/ ∀x ∈ R : x + x + 2 > 0
i/ ∀x ∈ R : x 2 − 6 x ≥ −9
g/ ∃x ∈ R : − x 2 − 4 x − 4 < 0
m/ ∃∈R : −x = x

2. π < 3. 3) ∩(0 . ( ∩AC \ B .haõy xaùc ñònh meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai? a.551. B ={x ∈R } và C =  x ∈ R x .4638 1 . . Baây giôø laø maáy giôø? c.Trong caùc caâu sau . d. A ∩ D . + ∞) ∪(-2 . B ∪ C .1 . Khoâng ñöôïc ñi qua loái naøy b.15 d.NVR  Bài 6: Mỗi học sinh lớp 10E đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 chơi bóng đá .)( \DB ∩ A). 16 laø moät soá höõu tyû c.caâu naøo laø meänh ñeà. 2576 chia heát cho 5 b.2 . Cho ba tập hợp A ={x ∈R 2x . A ∩C .5 <0  Bài 2. A ∪ C . Hỏi lớp 10E có bao nhiêu học sinh. TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. 2) ∩(-1 . R C\  Bài 8.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .3+2 =7 b. C ∩ D . −245 >0 2 e. 4+x=5 e. Phương trình x + 5 x + 6 = 0 có nghiệm  Bài 3. nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên. D = {x ∈R x ≥6} a/ Dùng kí hiệu đoạn .caâu naøo laø meänh ñeà chöùa bieán? a.∞ . A ∩ C .20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả hai môn thể thao này. B ∩ C . B = { x ∈ R 0 < x ≤ 8} C ={x ∈R x <. B ∩C . 7) c / R \ (0.Xeùt tính ñuùng sai cuûa caùc meänh sau: a. + ∞ ) \ ( . +∞) e / (. . A ∪B . 5 ) ∩( 2 . D trên trục số.+ )∞ b / (-1 . 16 chia 3 dö 1. Xác định mỗi tập hợp số sau : a/ (-5 . 5 ) ∪(3 .2 >4   2 > 0 . B.1. A ∪ B .2 . 3) ∩(1 . BÀI TẬP THEO BÀI: BAØI 1: MEÄNH ÑEÀ  Bài 1. ∩AB ∪ C ).Cho các tập hợp A = {x ∈ R .caâu naøo laø meänh ñeà.x +2  Xác định tập hợp : A ∩B . B ∪C . b/ Biểu diễn các tập hợp A.x+y>1 d.∞ . 1) { g /( − ∞ . Chieán tranh theá giôùi laàn thöù 2 keát thuùc naêm 1946.1 >0} . c/ Xác định các tập hợp sau : 07/2011 A ∩B . R B\ .5  Bài 9. B ∩ D . R \ A . khoảng .3) ∩ . C. B. 5 ) 3 . 4+x=3 c.Trong caùc caâu sau.  Bài 7. 7) d / (.1 . A ∪ D .1} .3 ≤ x ≤ 2} . A ∩ B ∩ C . - } f / (. 7) h / ( -7 . D ∪ C d/ Xác định các tập hợp : A ∪ (B ∩ C) ( . 3 . B ∪ D . 3) ∩(.

P: “ phöông trình x 2 + x + 1 = 0 coù nghieäm” b. a) Haõy phaùt bieåu mñeà ñaûo cuûa caùc mñeà treân. roài xeùt tính ñuùng sai cuûa chuùng vôùi: a) P: “Goùc A baèng 900” Q: “BC2 = AB2 + AC2” µ ” b) P: “ µA = B Q: “Tam giaùc ABC caân”  Bài 13. ∃x ∈ R : 3 x = x 2 + 1  Bài 8. b. Xeùt tính ñuùng sai vaø laäp mñeà phuû ñònh cuûa chuùng. Trong caùc caâu sau. ∀x ∈ R : x < x + 1 d.Q: “naêm 2000 laø naêm nhuaän” c.Taát caû hoïc sinh 10A9 ñeàu thoâng minh. b. Neâu meänh ñeà phuû ñònh cuûa moãi meänh sau vaø xeùt xem meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai? a. tìm hai giaù trò thöïc cuûa x ñeå ñöôïc moät mñeà ñuùng vaø moät mñeà sai.NVR c.Trôøi möa. Cho tam giaùc ABC. ∀n ∈ N : n chia heát cho n. a) 3 + 2 = 7 b) 4 + x = 3 c) x + y > 1 d) 2 5 <0  Bài 11. R: “ 7 > 5” . Duøng caùc kyù hieäu ∀ a. caâu naøo laø meänh ñeà. Coù moät soá coäng vôùi chính noù baèng 0 c.Laäp meänh ñeà phuû ñònh cuûa moãi meänh ñeà sau vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù: a. Moïi soá nhaân vôùi 1 ñeàu baèng chính noù. x 2 > 0 b. Cho caùc mñeà keùo theo Neáu a vaø b cuøng chia heát cho c thì a + b chia heát cho c ( a. ∃n ∈ N : n 2 = n 1 x  Bài 7. b. Moïi soá coäng vôùi soá ñoái cuûa noù ñeàu baèng 0  Bài 6. ∃x ∈Q : x 2 = 2 c.Coù 1 tam giaùc caân khoâng phaûi laø tam giaùc ñeàu c.  Bài 14.4638 1 .551. d.  Bài 10. ∃ñeå vieát caùc meänh ñeà sau:  Bài 5. Tam giaùc caân coù hai trung tuyeán baèng nhau. caâu naøo laø mñeà chöùa bieán. Laäp mñeà P ⇒ Q vaø mñeà ñaûo cuûa noù. ∀x ∈R.Moïi hình vuoâng ñeàu laø hình thoi b. Phaùt bieåu thaønh lôøi moãi meänh ñeà sau vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù a. Phuû ñònh meänh ñeà sau: a. a) 3x2 + 2x -1 = 0 b) 4x + 3 < 2x – 1  Bài 12. ∀n ∈ N : n ≤ 2n d. b) Phaùt bieåu mñeà treân baèng caùch söû duïng ñieàu kieän ñuû. ñieàu kieän caàn. c laø nhöõng soá nguyeân ) Caùc soá nguyeân coù taän cuøng baèng 0 ñeàu chia heát cho 5. ∃x ∈ R : x < 07/2011  Bài 4.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . Vôùi moãi caâu sau. Hai tam giaùc baèng nhau coù dieän tích baèng nhau. Phaùt bieåu thaønh lôøi caùc mñeà sau. TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.

Cho B= { n ∈ N / n(n + 1) ≤ 20} Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa B  Bài 3 .NVR a) ∃x∈ R / x2 = −1 b) ∀x∈ R / x2 + x + 2 ≠ 0 1 c) ∃x∈ R / x < d) ∃x∈ Q / x2 = 2 e) ∀x∈ R / x < x+ 1 x  Bài 15. Cho soá thöïc x.6.3} c.Cho A = { x ∈ N / x < 20 vaøx chia heátcho 3} Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuøa A  Bài 2.taäp hôïp naøo laø taäp hôïp con cuûa taäp hôïp coøn laïi?A vaø B coù baèng nhau khoâng? a.20 .TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . Kyù hieäu T laø taäp hôïp caùc hoïc sinh cuûa tröôøng.2. c) Chæ ra moät giaù trò cuûa x maø mñeà ñaûo sai. φ  Bài 8.  Bài 4. Haõy tìm moät tính chaát ñaëc tröng xaùc ñònh caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp: E= {−1 + 3.30 } Haõy xaùc ñònh taäp B baèng caùch chæ ra moät tính chaát ñaëc tröng cho caùc phaàn töû cuûa noù.12 .Cho taäp hôïp C= {2. Tìm caùc taäp hôïp con cuûa taäp hôïp sau: a.Bieát raèng An laø moät hoïc sinh cuûa tröôøng vaø 10A laø 1 teân lôùp cuûa tröôøng. Xeùt caùc mñeà: P: “ x2 = 1” Q: “ x = 1” a) Phaùt bieåu mñeà P ⇒ Q vaø mñeà ñaûo cuûa noù. A= {n ∈N / n laømoät öôùc { n ∈ N / n la ø m o ät ö ô ù c cuûa6} B=  Bài 7. b) Phaùt bieåu mñeà ñaûo cuûa mñeà treân.  Bài 16.A laø taäp hôïp caùc hình vuoâng B laø taäp hôïp caùc hình thoi. b) Xeùt tính ñuùng sai cuûa mñeà ñaûo.Trong caùc caâu sau. L laø taäp hôïp caùc teân lôùp cuûa tröôøng. Cho soá thöïc x.  Bài 17.A= {1.caâu naøo ñuùng? TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. Xeùt tính duùng sai cuûa caùc meänh ñeà sau: x2 − 1 a) ∀x∈ R / x2 ≤ 0 b) ∃x∈ R / x2 ≤ 0 c) ∀x∈ R / = x+1 x−1 x2 − 1 d) ∃x∈ R / e) ∀x∈ R / x2 + x + 1 > 0 f) ∃x∈ R / x2 + x + 1 > 0 = x+ 1 x−1 07/2011 BAØI 2: TAÄP HÔÏP  Bài 1. Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp D goàm caùc soá chính phöông khoâng vöôït quaù 100  Bài 5.551. c) Chæ ra moät giaù trò cuûa x maø mñeà P ⇒ Q sai.4638 1 .2} b. Trong 2 taäp hôïp A vaø B sau ñaây . Xeùt caùc mệnh ñeà P: “x laø moät soá höõu tæ” Q: “x2 laø moät soá höõu tæ” a) Phaùt bieåu mñeà P ⇒ Q vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù. chung cuûa24 vaø30} b.B= {1.−1 − 3}  Bài 6.

8}  Bài 9.Bieát raèng coù 25 baïn chôi boùng ñaù. Trong soá 45 hoïc sinh lôùp 10A coù 15 baïn xeáp loïai hoïc löïc gioûi.Cho A= { x ∈ R / x 2 − x − 6 = 0} .An ∈ L b.G \ T e. 2.Lôùp 10A coù bao nhieâu baïn ñöôïc khen thöôûng. B\A. d.trong ñoù coù 10 baïn vöøa hoïc löïc gioûi vöøa coù haïnh kieåm toát. Moãi hoïc sinh lôùp 10A9 ñeàu chôi boùng ñaù hay boùng chuyeàn.o.An ∈ T  Bài 9. A ∪ B b) A ∩ C. E = { a. C AA . d. A= {3k −1 / k ∈ Z . 4} Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: a) A ∩ B.Hoûi lôùp 10A9 coù bao nhieâu hoïc sinh?  Bài 4. C H  Bài 2 .haõy xaùc ñònh A ∩ A.5} Tìm A\B.10A ∈ L c.i.10A ⊂ L f. T ∩ G c. B = { 2.3.e.e. A ∪ A.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . B ∪C  Bài 3. f } . B ∪ C G = { c.bieát raèng muoán ñöôïc khen thöôûng baïn ñoù phaûi hoïc löïc gioûi hoaëc haïnh kieåm toát? b. 6.20 baïn xeáp loïai haïnh kieåm toát.6} C = { 1.C= 19   x ∈ Z / 3 < x <  2  07/2011 BAØI 3:CAÙC PHEÙP TOÁN TREÂN TAÄP HÔÏP  Bài 1.B= {x ∈Z / x <10 } c.10A ⊂ T d. o} Tính CEA  Bài 11.3. Cho A = { a.NVR a.Lôùp 10A coù bao nhieâu baïn chöa xeáp hoïc löïc gioûi vaø chöa coù haïnh kieåm toát? B = { 2.551.10A ∈ T e.  Bài 7. A ∪ φ . Kyù Hieäu H laø taäp hôïp caùc hoïc sinh lôùp 10A9. Cho taäp E = { a. A ∩ φ . Cho taäp hôïp A. A ∪ C c) B ∩ C.hoûi a. Cho A = { 1. e.20 baïn chôi boùng chuyeàn vaø 10 baïn chôi caû 2 moân theå thao naøy. Tìm phaàn buø cuûa taäp hôïp caùc soá töï nhieân trong taäp hôïp caùc soá nguyeân aâm. A ∩C .i.e. Cho A = { 1.c.Haõy xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: T a.c. Cho TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. B= { n ∈ N / 2n − 6 ≤ 0} và C= {n ∈N / n ≤ 4} Tìm A ∩ B. Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp a.−5 ≤ k ≤ 3} b. 4.4638 1 . C φA  Bài 6. f } . g} Chöùng minh raèng: E ∩ (F ∪ G) = (E ∩ F ) ∪ (E ∩ G) .3. 4.5} . b. b. 2. T ∪ G b. d} F = { b.  Bài 5.H \ T d.T laø taäp hôïp caùc hoïc sinh nam vaø G laø taäp hôïp caùc hoïc sinh nöõ cuûa lôùp 10A9.  Bài 10.c. 4.  Bài 8.

3.551. CA . Cho taäp hôïp A. B ⊂ E A∩ B A∪ B b)Tìm CE . Haõy xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: a) ( A ∩ B) ∪ A b) ( A ∪ B) ∩ B c) (A \ B) ∪ B d) ( A \ B) ∩ (B \ A)  Bài 19.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .7} B = { 1. Cho hai taäp hôïp A vaø B. a) A ⊂ B \ A b) A ⊂ A ∪ B c) A ∩ B ⊂ A ∪ B d) A \ B ⊂ A TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.NVR E = { x∈ N / x ≤ 8} A = { 1. Coù theå noùi gì veà taäp B neáu A∩ B = B A∩ B = A A∪ B = A A∪ B = B A\ B = ∅ A\ B = A  Bài 18. Xaùc ñònh tính ñuùng sai cuûa caùc taäp hôïp sau: A ⊂ A∪ B A∩ B ⊂ B A∩ B ⊂ A∪ B A\ B ⊂ B  Bài 16. C A∩E A∪ B b) Chöùng minh CE CB E ⊂ CEA 07/2011 a) Tìm B ∩  Bài 12. Haõy xaùc ñònh: ( A \ B) ∩ B (A \ B) ∩ A (A \ B) ∪ B  Bài 17. A∪ B A c) Chöùng minh raèng: CE ⊂ CE  Bài 13. Cho A vaø B laø hai taäpp hôïp. Cho taäp hôïp A. Cho E = { x∈ Z / x ≤ 5} A = { x∈ R / x2 + 3x − 4 = 0} B = { x∈ Z /(x − 2)(x + 1)(2 x2 − x − 3) = 0} a) Chöùng minh A ⊂ E. 6} C AE .3. Cho A vaø B laø hai taäp hôïp. Cho A vaø B laø hai taäp hôïp khaùc roãng phaân bieät. A ∩ ∅. C BE . CA  Bài 15. A ∪ A. Haõy xaùc ñònh A ∩ A. 2.4638 1 . CE roài tìm quan heä giöõa hai taäp naøy. Cho A = { x∈ N / xM6} B = { x∈ N / xM 15} C = { x∈ N / xM30} Chöùng minh raèng: C = A ∩ B A ∅  Bài 14.5. A ∪ ∅. Xeùt caùc meänh ñeà naøo sau ñaây laø ñuùng.

Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá a.3)\[1.5 ) ∩ ( 4.-4) h.nöûa khoûang ñeå vieát laïi caùc taäp hôïp treân b.3] ∩ [-1.(-3.  Bài 7.5].(-5. [ −3.3) ) b) R \ ( ( 3.Bieåu dieãn caùc taäp hôïp A.3)\ (-3.1) ∩ ( 0. ( −∞. g.5) l.3) ∩ [3.vôùi a.Duøng kí hieäu ñoïan.2) ∞ .2] ∪ [-1.(2.3]  Bài 2.4638 1 .5) b.3] d) ( ( −1. 4] b) ( −∞.3)\(0. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp soá sau vaø bieåu dieãn noù treân truïc soá a.+ ∞ ) e.2) ∪ (4.R\ [0.(- f. B=(-3.551.B. B \ A  Bài 8.B=(-1.(-2.(-12.[-3.C.15) ∪ (3..1) ∪ ( 2.3)  Bài 4.R\ (2. 7 ) \ [ 1.5)\(-3. A ∩ B.1) ∩ ( 2.NVR BAØI 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁ  Bài 1 .1) ∪ ( 0.1) ∪ (-2.4] 07/2011 d.3) c. A \ B.(-2.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .7) b.∞ . Cho hai taäp hôïp: A = ( −2.5). Cho caùc taäp hôïp A= { x ∈ R / −1 ≤ x ≤ 2} B= { x ∈ R / 0 < x ≤ 7} C= { x ∈ R / x < −1} D= { x ∈ R / x ≥ 5} a.4] b.5 ) .  Bài 6.+ ∞ ) m.1) ∪ ( 2.2) ∪(3.(-2. Cho hai taäp hôïp: A = { x∈ R / x > 2} Tìm A ∪ B.(i.khoûang. a) R \ ( ( 0.(-1. 2 ) ∪ ( 3. +∞ ) B = [ 1.+ ∞ ) ∞ .3) Tìm A ∪ B.(-2.3)\ (1.6)  Bài 5.1] d. R\ (. A \ B. 6 ) ) c) ( −2.A=[1. Xaùc ñònh taäp hôïp A ∩ B.5) j. B \ A B = { x∈ R / − 1 < x ≤ 5} .5 ) ) \ ( 1.1) c. +∞ ) .(0.7) ∩ (-7.0) ∪ (3. 4] .(4.1) ∪ (0.D treân truïc soá  Bài 3. a) [ −3.A=(-5.5) k. 4 ) TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.+ ∞ ) 4 ) 3 ∪ [-1.2] ∩ [-2. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá. A ∩ B. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful