P. 1
Bai Tap Chuong 1 MENH de TAP HOP Cuc Hay

Bai Tap Chuong 1 MENH de TAP HOP Cuc Hay

|Views: 450|Likes:
Được xuất bản bởivu_do_9

More info:

Published by: vu_do_9 on Aug 10, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

0 7 / 2 0 1 1

1
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR
A. BÀI TẬP TỔNG HỢP:
 Bài 1: Hãy phát biểu thành lời các !nh "# $%u. &'t t(nh ")n* $%i +à l,p !nh "ể ph-
".nh c-% ch)n*
a/ 0 1 :
2
= + ∈ ∃ x R x b/ 0 3 :
2
≠ + + ∈ ∀ x x R x
c/
1 : < ∈ ∃ x Z x
d/ 0 :
2
≤ ∈ ∃ x R x
e/ 0 3 4 :
2
= + − ∈ ∃ x x R x f/ 0 5 :
2
≠ − ∈ ∃ x R x
f/
2 ) 1 ( : ≠ + ∈ ∀ n n N n
g/ x x Z x < ∈ ∃
2
:
h/ 0 2 :
2
> + + ∈ ∀ x x R x i/ 9 6 :
2
− ≥ − ∈ ∀ x x R x
g/ 0 4 4 :
2
< − − − ∈ ∃ x x R x m/
x x R = − ∈ ∃ :
n/
x
x
R x < ∈ ∀
1
:
/ 0 1 :
2
= − − ∈ ∃ x x Q x
!/ 1
1
1
: :
2
+ =


∈ ∀ x
x
x
R x "/ 3
3
9
:
2
− ≠
+

∈ ∃ x
x
x
R x
#/
2
) 1 2 ( ... 7 5 3 1 : n n N n = − + + + + + ∈ ∃ $/
2
) 1 (
... 3 2 1 :
+
≠ + + + + ∈ ∀
n n
n N n
%/
2 ) 1 ( :  + ∈ ∀ n n N n
&/
x x R x < ∈ ∃ :
'/ 3 ) 2 ( :
3
 n n N n + ∈ ∃ (/ 9 ) 1 15 4 ( :  − + ∈ ∃ n N n
n
)/ 7 ) 2 3 ( :
2 1 2

+ +
+ ∈ ∀
n n
N n */ 1 ) 1 ( :
2
− = − ∈ ∀ x x R x
 Bài /: 0i1t các t,p h2p $%u b3n* cách ch4 5% t(nh ch6t "7c t58n* ch9 các ph:n t;.
a/
{ } 12 , 10 , 8 , 6 , 4 , 2 , 0 = A
b/
{ } 15 , 13 , 11 , 9 , 7 , 5 , 3 , 1 = B
c/
{ } 63 , 35 , 24 , 15 , 8 , 3 , 0 = C
d/


=
30
1
,
20
1
,
12
1
,
6
1
,
2
1
D
+
 Bài < , =i!t >? các ph:n t; c-% t,p h2p $%u :
a/
{ } 3 5 , 1 3 ≤ ≤ − ∈ − = k Z k k A
b/
{ } 9 x < ∈ = Z x B
c/


≤ < ∈ =
2
17
x 3 Z x C
d/
{ } 0 ) 7 )( 6 5 (x
2 2
= − − − ∈ = x x Q x D
e/
{ } 2,4 x va 0 5 7 2x
2
< = + − ∈ = x R x E
f/
{ } 0 2 x ) 3 ; 1 (
2
= − − − ∈ = x x F
g/
{ } 0 ) 7 8 )( 64 (x ) 3 , 8 ; 7 (
2 2
= + − − − ∈ = x x x G
 Bài @: Ah9 b% t,p h2p :

{ } 7 , 6 , 5 , 3 , 2 , 1 = A
-
{ } 9 , 7 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 1, - = B { } 7 , 2 - , 6 , 3 , 1 = C
a/ ./c 0inh c/c '1# h2# ,
B A , C A , C \ B , B \ A , C B , C A , ∪ ∪ ∩ ∩ ∩B A
b/ 3h4ng minh %5ng ,
B A A B B A B A ∪ = ∪ ∪ ∩ ) \ ( ) \ ( ) (
c/ 3h4ng minh %5ng ,
) ( ) ( ) ( C B C A C B A ∩ ∪ ∩ = ∩ ∪
TT67 T89 TÀI :;3 < NH=N >?@ AB9 T?I NHÀ H7
LICN HỆ , 0122+DD1+EFGH
0 7 / 2 0 1 1
1
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR
 Bài B: 9Ii hJc &inh !K# 10L 0M( chNi bOng 0/ h"Pc bOng ch(QMn+ BiR' %5ng cO 2D chNi
bOng 0/ -20 bSn chNi bOng ch(QMn )T 10 bSn chNi cU hai mVn 'hW 'ha" nTQ+ HXi !K# 10L cO
ba" nhiY( hJc &inh+
 Bài C. 3h" c/c '1# h2#
{ } 2 x 3 - ≤ ≤ ∈ = R x A
-
{ } 8 0 ≤ < ∈ = x R x B
{ } 1 - x < ∈ = R x C
-
{ } 6 x ≥ ∈ = R x D
a/ >Zng [ hi\( 0"Sn - h"Ung - n]a h"Ung 0W )iR' !Si c/c '1# h2# '%Yn+
b/ BiW( di^n c/c '1# h2# _- B- 3- > '%Yn '%`c &a+
c/ ./c 0bnh c/c '1# h2# &a( ,
C D , D B , C B , D A , C A , B A , D C , D B , C B , D A , C A , ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∩ ∩ ∩ ∩ ∩ ∩B A
d/
./c 0bnh c/c '1# h2# ,
C\ R ; B\ R ; A \ R ; A B ) \ ( D ; B \ C ) ( A ; C B ) ( A ) ; ( ∩ ∩ ∪ ∩ ∩ ∪ C B A
Bài D. ./c 0bnh mIi '1# h2# &a &a( ,
7) ; (0 3) ; (-5 a/ ∩

7) ; (3 ) 5 ; (-1 / ∪ b
) ; 0 ( \ / + ∞ R c
) ; 2 (- 3) ; (- / ∞ + ∩ ∞ d
1) ; (-2 ) ; (1 3) ; 1 (- / ∪ ∞ + ∩ e
) 7 ; 2 ( ) 5 ; (-1 2) ; (- / ∩ ∩ ∞ f
{ } 5 ; 3 - ; 3 ; 2 - ; 1 - 3) - ; /( ∩ −∞ g
5 ) ; ( - 1 \ ) ; 7 ( - / ∞ + h
Bài E. 3h" ba '1# h2#
{ } 0 1 - 2x R > ∈ = x A
-
{ } 4 2 - x R > ∈ = x B
)T


>
+
∈ = 0
2 x -
2
R x C
./c 0bnh '1# h2# ,
C B ; C B ; C A ; B A ; ∪ ∩ ∩ ∪ ∩B A
- C B A ∩ ∩ +
B. BÀI TẬP THFG BÀI:
BAØI 1: MEÄNH ÑEÀ
 Bài 1 .Trong caùc caâu sau ,caâu naøo laø meänh ñeà,caâu naøo laø
meänh ñeà chöùa bieán?
a.3+2 = b. !+"=3
c."+#$% &. 2' 5 ()
 Bài / .*eù+ +,nh ñuùng sai cu-a caùc meänh sau.
a. 2/0 chia heá+ cho / b. 16 laø moä+ soá hö1u
+#-
c.
15 , 3 < π
&.
0 245 > −
e. 2hcNng '%dnh 0 6 5
2
= + + x x cO nghi\m
 Bài < +T%"ng caùc caâu sau,caâu naøo laø meänh ñeà,ha1# "aùc ñ3nh
meänh ñeà ñoù ñuùng ha# sai?
a. 4hoâng ñö56c ñi 7ua loái naø# b. 8aâ# gi5ø
laø maá# gi5ø?
c. 9hieán +ranh +heá gi5ùi laàn +höù 2 :eá+ +huùc na;m %<!0. &.
!+"=/
e. %0 chia 3 &ö %.
TT67 T89 TÀI :;3 < NH=N >?@ AB9 T?I NHÀ H7
LICN HỆ , 0122+DD1+EFGH
0 7 / 2 0 1 1
1
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR
 Bài H . =eâu meänh ñeà >hu- ñ3nh cu-a mo?i meänh sau @aø "eù+
"em meänh ñeà ñoù ñuùng ha# sai?
a. 2. A >hö5ng +rBnh 0 1
2
= + + x x coù nghieämC
b.D. Ana;m 2))) laø na;m nhuaänC
c. E. A $ /C
 Bài @ . Fuøng caùc :#ù hieäu
∃ ∀,
ñeG @ieá+ caùc meänh ñeà sau.
a. Ho6i soá nhaân @5ùi % ñeàu baIng ch,nh noù.
b. 9où moä+ soá coäng @5ùi ch,nh noù baIng )
c. Ho6i soá coäng @5ùi soá ñoái cu-a noù ñeàu baIng )
 Bài B . 2haù+ bieGu +haønh l5øi mo?i meänh ñeà sau @aø "eù+ +,nh
ñuùng sai cu-a noù
a. 0 ,
2
> ∈ ∀ x R x b. n n N n = ∈ ∃
2
:
c. n n N n 2 : ≤ ∈ ∀ &.
x
x R x
1
: < ∈ ∃
 Bài C .Jaä> meänh ñeà >hu- ñ3nh cu-a mo?i meänh ñeà sau @aø
"eù+ +,nh ñuùng sai cu-a noù.
a. : N n ∈ ∀ n chia heá+ cho n. b. 2 :
2
= ∈ ∃ x Q x
c. 1 : + < ∈ ∀ x x R x &. 1 3 :
2
+ = ∈ ∃ x x R x
 Bài D. 2hu- ñ3nh meänh ñeà sau.
a.Ho6i hBnh @uoâng ñeàu laø hBnh +hoi b.9où % +am giaùc
caân :hoâng >ha-i laø +am giaùc ñeàu
c.Taá+ ca- ho6c sinh %)K< ñeàu +hoâng minh. &.Tr5øi möa.
 Bài 1I. Trong caùc caâu sau, caâu naøo laø meänh ñeà, caâu naøo
laø mñeà chöùa bieán.
aL 3 + 2 = bL ! + " = 3 cL " + # $ % &L 2 '
5 ( )
 Bài 11. M5ùi mo?i caâu sau, +Bm hai giaù +r3 +hö6c cu-a " ñeG ñö56c
moä+ mñeà ñuùng @aø moä+ mñeà sai.
aL 3"
2
+ 2" '% = ) bL !" + 3 ( 2" N %
 Bài 1/ . 9ho +am giaùc K89. Jaä> mñeà
P Q ⇒
@aø mñeà ña-o cu-a
noù, roài "eù+ +,nh ñuùng sai cu-a chuùng @5ùi.
aL 2. AOoùc K baIng <)
)
C D. A89
2
= K8
2
+ K9
2
C
bL 2. A
µ µ
A B =
C D. ATam giaùc K89 caânC
 Bài 1<. 9ho caùc mñeà :eùo +heo
=eáu a @aø b cuøng chia heá+ cho c +hB a + b chia heá+ cho c P a, b, c
laø nhö1ng soá ngu#eân L
9aùc soá ngu#eân coù +aän cuøng baIng ) ñeàu chia heá+ cho /.
Tam giaùc caân coù hai +rung +u#eán baIng nhau.
Qai +am giaùc baIng nhau coù &ieän +,ch baIng nhau.
aL Qa1# >haù+ bieGu mñeà ña-o cu-a caùc mñeà +reân.
bL 2haù+ bieGu mñeà +reân baIng caùch sö- &u6ng ñieàu :ieän ñu-,
ñieàu :ieän caàn.
 Bài 1H . 2haù+ bieGu +haønh l5øi caùc mñeà sau. *eù+ +,nh ñuùng sai
@aø laä> mñeà >hu- ñ3nh cu-a chuùng.
TT67 T89 TÀI :;3 < NH=N >?@ AB9 T?I NHÀ H7
LICN HỆ , 0122+DD1+EFGH
0 7 / 2 0 1 1
1
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR
aL
2
1 / x R x ∃ ∈ = − bL
2
2 0 / x R x x ∀ ∈ + + ≠
cL
1
/ x R x
x
∃ ∈ < &L
2
2 / x Q x ∃ ∈ = eL 1 / x R x x ∀ ∈ < +
 Bài 1@ . 9ho soá +hö6c ". *eù+ caùc m\nh ñeà
2. A" laø moä+ soá hö1u +RC
D. A"
2
laø moä+ soá hö1u +RC
aL 2haù+ bieGu mñeà
P Q ⇒
@aø "eù+ +,nh ñuùng sai cu-a noù.
bL 2haù+ bieGu mñeà ña-o cu-a mñeà +reân.
cL 9hR ra moä+ giaù +r3 cu-a " maø mñeà ña-o sai.
 Bài 1B. 9ho soá +hö6c ". *eù+ caùc mñeà.
2. A "
2
= %C D. A " = %C
aL 2haù+ bieGu mñeà
P Q ⇒
@aø mñeà ña-o cu-a noù.
bL *eù+ +,nh ñuùng sai cu-a mñeà ña-o.
cL 9hR ra moä+ giaù +r3 cu-a " maø mñeà
P Q ⇒
sai.
 Bài 1C. *eù+ +,nh &uùng sai cu-a caùc meänh ñeà sau.
aL
2
0 / x R x ∀ ∈ ≤ bL
2
0 / x R x ∃ ∈ ≤ cL
2
1
1
1
/
x
x R x
x

∀ ∈ = +

&L
2
1
1
1
/
x
x R x
x

∃ ∈ = +

eL
2
1 0 / x R x x ∀ ∈ + + > SL
2
1 0 / x R x x ∃ ∈ + + >
BAØI 2: TAÄP HÔÏP
 Bài 1 .9ho
{ } 3 cho heát chia x vaø 20 / < ∈ = x N x A
Qa1# lieä+ :eâ caùc >haàn +ö- cuøa K
 Bài / . 9ho 8=
{ } 20 ) 1 ( / ≤ + ∈ n n N n
Qa1# lieä+ :eâ caùc >haàn +ö- cu-a 8
 Bài < .9ho +aä> h56> 9=
{ } 30 , 20 , 12 , 6 , 2
Qa1# "aùc ñ3nh +aä> 8 baIng caùch chR ra moä+ +,nh chaá+ ñaTc
+röng cho caùc >haàn +ö- cu-a noù.
 Bài H . Qa1# lieä+ :eâ caùc >haàn +ö- cu-a +aä> h56> F goàm caùc
soá ch,nh >hö5ng :hoâng @ö56+ 7uaù %))
 Bài @ . Qa1# +Bm moä+ +,nh chaá+ ñaTc +röng "aùc ñ3nh caùc >haàn
+ö- cu-a +aä> h56>. U={ } 3 1 ; 3 1 − − + −
 Bài 0. Trong 2 +aä> h56> K @aø 8 sau ñaâ# ,+aä> h56> naøo laø +aä>
h56> con cu-a +aä> h56> coøn la6i?K @aø 8 coù baIng nhau :hoâng?
a.K laø +aä> h56> caùc hBnh @uoâng
8 laø +aä> h56> caùc hBnh +hoi.
b. K=
{ } 30 vaø 24 cuûa chung moät öôùc laø / n N n ∈
8=
{ } 6 cuûa moät öôùc laø n / N n ∈
 Bài C . TBm caùc +aä> h56> con cu-a +aä> h56> sau.
a.K=
{ } 2 , 1
b.8=
{ } 3 , 2 , 1
c.
φ
 Bài D . 4#ù hieäu T laø +aä> h56> caùc ho6c sinh cu-a +rö5øng, J laø
+aä> h56> caùc +eân l5ù> cu-a +rö5øng.8ieá+ raIng Kn laø moä+ ho6c
sinh cu-a +rö5øng @aø %)K laø % +eân l5ù> cu-a +rö5øng,Trong caùc
caâu sau,caâu naøo ñuùng?
TT67 T89 TÀI :;3 < NH=N >?@ AB9 T?I NHÀ H7
LICN HỆ , 0122+DD1+EFGH
0 7 / 2 0 1 1
1
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR
a.Kn∈J b.%)K∈J c.%)K⊂ T
&.%)K T ∈ e.%)K ⊂ J S.Kn ∈T
 Bài E . Jieä+ :eâ caùc >haàn +ö- cu-a +aä> h56>
a. K=
{ } 3 5 , / 1 3 ≤ ≤ − ∈ − k Z k k
b.8=
{ } 10 / < ∈ x Z x
c.9=


< < ∈
2
19
3 / x Z x
BAØI 3:CAÙC PHEÙP T GJN TREÂN TAÄP HÔÏP
 Bài 1 . 4#ù Qieäu Q laø +aä> h56> caùc ho6c sinh l5ù> %)K<,T laø
+aä> h56> caùc ho6c sinh nam @aø O laø +aä> h56> caùc ho6c sinh nö1
cu-a l5ù> %)K<.Qa1# "aùc ñ3nh caùc +aä> h56> sau.
a. G T ∪ b. G T ∩ c.Q V T &.O V T e.
T
H
C
 Bài / .9ho K={ } 0 6 /
2
= − − ∈ x x R x , 8=
{ } 0 6 2 / ≤ − ∈ n N n
)T 9=
{ } 4 / ≤ ∈ n N n
TBm
C B C A B A ∪ ∩ ∩ , ,
 Bài < . Ho?i ho6c sinh l5ù> %)K< ñeàu ch5i boùng ñaù ha# boùng
chu#eàn.8ieá+ raIng coù 2/ ba6n ch5i boùng ñaù,2) ba6n ch5i boùng
chu#eàn @aø %) ba6n ch5i ca- 2 moân +heG +hao naø#.Qo-i l5ù> %)K<
coù bao nhieâu ho6c sinh?
 Bài H . TBm >haàn buø cu-a +aä> h56> caùc soá +ö6 nhieân +rong +aä>
h56> caùc soá ngu#eân aâm.
 Bài @ . 9ho +aä> h56> K,ha1# "aùc ñ3nh
φ
φ φ
A
A
A
C C A A A A A A , , , , , ∪ ∩ ∪ ∩
 Bài B . Trong soá !/ ho6c sinh l5ù> %)K coù %/ ba6n "eá> lo6ai ho6c
lö6c gio-i,2) ba6n "eá> lo6ai ha6nh :ieGm +oá+,+rong ñoù coù %) ba6n
@öøa ho6c lö6c gio-i @öøa coù ha6nh :ieGm +oá+,ho-i
a.J5ù> %)K coù bao nhieâu ba6n ñö56c :hen +hö5-ng,bieá+ raIng
muoán ñö56c :hen +hö5-ng ba6n ñoù >ha-i ho6c lö6c gio-i hoaTc
ha6nh :ieGm +oá+?
b.J5ù> %)K coù bao nhieâu ba6n chöa "eá> ho6c lö6c gio-i @aø chöa
coù ha6nh :ieGm +oá+?
 Bài C . 9ho { } { } { } 1 2 3 4 2 4 6 1 3 5 , , , , , , , A B C = = =
.
*aùc ñ3nh caùc +aä> h56> sau.
,
,
,
a A B A B
b A C A C
c B C B C
∩ ∪
∩ ∪
∩ ∪
 Bài D. 9ho +aä> { } { } { } , , , , , , , , , E a b c d F b c e g G c d e f = = =
.
9höùng minh raIng.
! ! ! E F G E F E G ∩ ∪ = ∩ ∪ ∩
.
 Bài E. 9ho { } { } 1 2 3 4 5 2 4 6 8 , , , , , , , A B = =
TBm KV8, 8VK.
 Bài 1I. 9ho { } { } , , , , , , , , , , A a ei o E a b c d i eo f = =
.
T,nh 9
U
K
 Bài 11. 9ho
TT67 T89 TÀI :;3 < NH=N >?@ AB9 T?I NHÀ H7
LICN HỆ , 0122+DD1+EFGH
0 7 / 2 0 1 1
1
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR
{ }
{ }
{ }
8
1 3 5 7
1 2 3 6
/
, , ,
, , ,
E x N x
A
B
= ∈ ≤
=
=
aL TBm , ,
A B A B
E E E E
C C C C ∩
bL 9höùng minh
A B A B
E E
C C
∪ ∩

 Bài 1/. 9ho
{ }
{ }
{ }
2
2
5
3 4 0
2 1 2 3 0
/
/
/! ! !
E x Z x
A x R x x
B x Z x x x x
= ∈ ≤
= ∈ + − =
= ∈ − + − − =
aL 9höùng minh
, A E B E ⊂ ⊂
bLTBm ,
A B A B
E E
C C
∩ ∪
roài +Bm 7uan heä giö1a hai +aä> naø#.
cL 9höùng minh raIng.
A B A
E E
C C


 Bài 1<. 9ho
{ }
{ }
{ }
6
15
30
/
/
/
A x N x
B x N x
C x N x
= ∈
= ∈
= ∈
"
"
"
9höùng minh raIng. C A B = ∩
 Bài 1H. 9ho +aä> h56> K. Qa1# "aùc ñ3nh
, , , , ,
A
A A
A A A A A A C C

∩ ∪ ∩∅ ∪∅
 Bài 1@. 9ho hai +aä> h56> K @aø 8. *aùc ñ3nh +,nh ñuùng sai cu-a
caùc +aä> h56> sau.
#
A A B A B B
A B A B A B B
⊂ ∪ ∩ ⊂
∩ ⊂ ∪ ⊂
 Bài 1B. 9ho K @aø 8 laø hai +aä> h56>. Qa1# "aùc ñ3nh.
! # ! # ! # A B B A B A A B B ∩ ∩ ∪
 Bài 1C. 9ho +aä> h56> K. 9où +heG noùi gB @eà +aä> 8 neáu
# #
A B B A B A A B A
A B B A B A B A
∩ = ∩ = ∪ =
∪ = = ∅ =
 Bài 1D. 9ho K @aø 8 laø hai +aä>> h56>. Qa1# "aùc ñ3nh caùc +aä>
h56> sau.
! !
! # ! # ! #
a A B A b A B B
c A B B d A B B A
∩ ∪ ∪ ∩
∪ ∩
 Bài 1E. 9ho K @aø 8 laø hai +aä> h56> :haùc ro?ng >haân bieä+. *eù+
caùc meänh ñeà naøo sau ñaâ# laø ñuùng.
#
#
a A B A b A A B
c A B A B d A B A
⊂ ⊂ ∪
∩ ⊂ ∪ ⊂
TT67 T89 TÀI :;3 < NH=N >?@ AB9 T?I NHÀ H7
LICN HỆ , 0122+DD1+EFGH
0 7 / 2 0 1 1
1
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR
BAØI 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁ
 Bài 1 .*aùc ñ3nh caùc +aä> h56> sau @aø bieGu &ie?n chuùng +reân
+ru6c soá
a.W'3X%L∪ P)X!Y b.P)X2Y ∪ W'%X%L c.P'2X%/L ∪ P3X+∞L
&.P'%X
3
4
L ∪ W'%X2L e.P' ∞X%L ∪ P'2X+ ∞L S.P'%2X3Y∩ W'%X!Y
g.P!XL∩ P'X'!L h.P' ∞X2Y ∩ W'2X+ ∞L i.P2X3L ∩ W3X/L
Z.P'2X3LV P%X/L :.P'2X3LVW%X/L l.EV P2X+ ∞L
m. EV P' ∞X3Y
 Bài / . 9ho caùc +aä> h56>
K=
{ } 2 1 / ≤ ≤ − ∈ x R x
8=
{ } 7 0 / ≤ < ∈ x R x
9=
{ } 1 / − < ∈ x R x
F=
{ } 5 / ≥ ∈ x R x
a.Fuøng :, hieäu ño6an,:ho-ang,nö-a :ho-ang ñeG @ieá+ la6i caùc
+aä> h56> +reân
b.8ieGu &ie?n caùc +aä> h56> K,8,9,F +reân +ru6c soá
 Bài 3. *aùc ñ3nh caùc +aä> h56> soá sau @aø bieGu &ie?n noù +reân
+ru6c soá
a.P'3X3LVP)X/L b.P'/X/LVP'3X3L
c.EV W)X%Y &.P'2X3LV P'3X3L
 Bài H . *aùc ñ3nh +aä> h56> K∩ 8,@5ùi
a.K=W%X/YX 8=P'3X2L
) 7 ; 3 ( ∪
b.K=P'/X)L ∪ P3X/LX8=P'%X2L ∪
P!X0L
 Bài @. . *aùc ñ3nh caùc +aä> h56> sau @aø bieGu &ie?n chuùng +reân
+ru6c soá.
[ ) ( ] [ ) ( ] 3 1 0 4 3 1 0 4 $ $ , $ $ a − ∪ − ∩
( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 1 2 $ $ , $ $ b −∞ ∪ +∞ −∞ ∩ +∞
 Bài B. 9ho hai +aä> h56>. ( ) [ ) 2 3 1 5 $ $ A B = − =
.
TBm
, , # , # A B A B A B B A ∪ ∩
 Bài C. 9ho hai +aä> h56>. { } { } 2 1 5 / / A x R x B x R x = ∈ > = ∈ − < ≤
.
TBm
, , # , # A B A B A B B A ∪ ∩
 Bài 8. %aùc &'nh caùc taä( hô)( *au vaø +ie,u -ie.n chuùng t/e0n t/u)c
*oá.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) [ ] ( ) ( ) ( ) ( )
0 1 2 3 3 5 4 6
2 7 1 3 1 2 3 5 1 4
# $ $ # $ $
$ # $ $ $ # $
a R b R
c d
∪ ∩
− − ∪
TT67 T89 TÀI :;3 < NH=N >?@ AB9 T?I NHÀ H7
LICN HỆ , 0122+DD1+EFGH

1 . B ∪ D . D = {x ∈R x ≥6} a/ Dùng kí hiệu đoạn .2 . d. D ∪ C d/ A ∪ (B ∩ C) ( . 3) ∩(1 . C. B ∪C .x +2  BAØI 1: MEÄNH ÑEÀ  Bài 1. + ∞ ∪(-2 .Trong caùc caâu sau. A ∩ C . R \ A . .Cho các tập hợp A = {x ∈ R .caâu naøo laø meänh ñeà chöùa bieán? a.haõy xaùc ñònh meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai? a. TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.caâu naøo laø meänh ñeà. 5 )   Bài 9. 7) d / (.3 ≤ x ≤ 2} . B.+ )∞ a/ (-5 . π < 3. B ={x ∈ x x .3+2 =7 b. 5 ) ∪(3 . ( ∩AC \ B .2 >4 } và C =  x ∈ R  Xác định tập hợp : A ∩B . 3) ∩(0 . 7)  Bài 8.20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả hai môn thể thao này. Phương trình x + 5 x + 6 = 0 có nghiệm  Bài 3.)( \DB ∩ A).5 } h / ( -7 . A ∩C .15 d.Xeùt tính ñuùng sai cuûa caùc meänh sau: a. 1) ) f / (. A ∪ B . khoảng .  2 > 0 .1. 2. + ∞ ) \ ( . 2576 chia heát cho 5 b.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . B ∩ D . c/ Xác định các tập hợp sau : Xác định các tập hợp : A ∩B . 07/2011  Bài 7.1 . A ∪B .1 >0} . 16 chia 3 dö 1. 4+x=3 c.1} . B ∩ C . −2 5 >0 2 e. BÀI TẬP THEO BÀI: 1 .∞ . 2) ∩(-1 .4638 B. R C\ c / R \ (0. B = { x ∈ R 0 < x ≤ 8} C ={x ∈R x <. +∞ ) e / (. 3 . A ∩ B ∩ C . Chieán tranh theá giôùi laàn thöù 2 keát thuùc naêm 1946. B ∩C .caâu naøo laø meänh ñeà. ∞ { 3 . 7) b / (-1 . A ∩ D . B ∪ C .551. C ∩ D .5 <0  Bài 2. Xác định mỗi tập hợp số sau : g /( − . 4+x=5 e. 5 ) ∩( 2 . A ∪ D . b/ Biểu diễn các tập hợp A. nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên. 3) ∩(.∞ . Biết rằng có 25 chơi bóng đá . Baây giôø laø maáy giôø? c. R B\. 16 laø moät soá höõu tyû 4 c. A ∪ C .x+y>1 d.3) ∩ . Hỏi lớp 10E có bao nhiêu học sinh.Trong caùc caâu sau .NVR  Bài 6: Mỗi học sinh lớp 10E đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Khoâng ñöôïc ñi qua loái naøy b.2 . . Cho ba tập hợp R A ={x ∈ R 2 . D trên trục số. ∩AB ∪ C ).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->