TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR

1
<x
x
x 2 −1
= x +1
l/ ∀x ∈: R :
x −1

n/ ∀x ∈ R :

k/ ∃x ∈Q : x 2 − x −1 = 0
o/ ∃x ∈ R :

q/ ∀n ∈ N : 1 + 2 + 3 + ... + n ≠

p/ ∃n ∈ N : 1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n −1) = n 2
r/ ∀n ∈N : n(n +1)2
t/ ∃n ∈ N : (n 3 + 2n)3
v/ ∀n ∈ N : (32 n +1 + 2 n +2 )7

x2 − 9
≠ x −3
x +3

s/

n( n + 1)
2

∃x ∈R : x < x

u/ ∃n ∈ N : (4 n +15 n −1)9
w/ ∀x ∈R : ( x −1) 2 = x −1

 Bài 2: Viết các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử.
a/ A = {0, 2, 4, 6, 8, 10 , 12 }

b/ B = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 , 15 }
1
1 
1 1 1
,
,
,
.
2 6 12 20 30 

c/ C = {0 , 3 , 8 , 15 , 24 , 35 , 63 }

d/ D =  ,

 Bài 3: Liệt kê các phần tử của tập hợp sau :
a/ A = {3k −1 k ∈Z ,−5 ≤ k ≤ 3}

b/

B = x ∈Z

d/

D = x ∈Q (x 2 − 5 x − 6)( x 2 − 7) = 0

c/ C = x ∈ Z 3 < x ≤

17 

2

{

}

x <9

{
F = {x ∈( −1;3)

}

x − x − 2 = 0}
e/ E = {x ∈R 2x − 7 x + 5 = 0 va x < 2,4 }
f/
2
2
g/ G = {x ∈(−7 ; 8,3) (x −64 )( x −8 x + 7) = 0}
 Bài 5: Cho ba tập hợp :
A = {1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7} , B = {- 1, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9} C = { 1 , 3 , 6 , - 2 , 7}
a/ Xác đinh các tập hợp : A ∩B , A ∩C , B ∩C , A \ B , B \ C , A ∪C , A ∪B
2

b/ Chứng minh rằng :

2

(A∩ B)∪ (A\ B)∪ (B \ A) = A∪ B

c/ Chứng minh rằng : ( A ∪ B) ∩ C = ( A ∩ C ) ∪ ( B ∩ C )
TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS
LIÊN HỆ : 0122.551.4638

1

07/2011

A. BÀI TẬP TỔNG HỢP:
 Bài 1: Hãy phát biểu thành lời các mệnh đề sau. Xét tính đúng sai và lập mệnh để phủ
định của chúng
a/ ∃x ∈ R : x 2 + 1 = 0
b/ ∀x ∈ R : x 2 + x + 3 ≠ 0
c/ ∃x ∈Z : x <1
d/ ∃x ∈ R : x 2 ≤ 0
e/ ∃x ∈ R : x 2 − 4 x + 3 = 0
f/ ∃x ∈ R : x 2 − 5 ≠ 0
f/ ∀n ∈ N : n( n +1) ≠ 2
g/ ∃x ∈ Z : x 2 < x
2
h/ ∀x ∈ R : x + x + 2 > 0
i/ ∀x ∈ R : x 2 − 6 x ≥ −9
g/ ∃x ∈ R : − x 2 − 4 x − 4 < 0
m/ ∃∈R : −x = x

( ∩AC \ B . 1) { g /( − ∞ . R \ A .3) ∩ .  Bài 7.551. 3) ∩(0 . Chieán tranh theá giôùi laàn thöù 2 keát thuùc naêm 1946.3+2 =7 b. 3) ∩(1 . ∩AB ∪ C ). A ∩ D . 7) d / (. . 2.Xeùt tính ñuùng sai cuûa caùc meänh sau: a.caâu naøo laø meänh ñeà chöùa bieán? a.NVR  Bài 6: Mỗi học sinh lớp 10E đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Khoâng ñöôïc ñi qua loái naøy b. A ∪ D .∞ .x +2  Xác định tập hợp : A ∩B .1 >0} . c/ Xác định các tập hợp sau : 07/2011 A ∩B . 3 . nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên.2 . D trên trục số. - } f / (.x+y>1 d. 5 ) 3 . 7) c / R \ (0.)( \DB ∩ A).4638 1 . BÀI TẬP THEO BÀI: BAØI 1: MEÄNH ÑEÀ  Bài 1. −245 >0 2 e. 2) ∩(-1 .TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . B ∩ C . A ∩ C . B ∪C . + ∞) ∪(-2 . Cho ba tập hợp A ={x ∈R 2x .2 .20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả hai môn thể thao này. b/ Biểu diễn các tập hợp A.caâu naøo laø meänh ñeà.+ )∞ b / (-1 . Biết rằng có 25 chơi bóng đá .Cho các tập hợp A = {x ∈ R .haõy xaùc ñònh meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai? a.5 <0  Bài 2.Trong caùc caâu sau . B ={x ∈R } và C =  x ∈ R x . C. R B\ . Hỏi lớp 10E có bao nhiêu học sinh. C ∩ D . 4+x=3 c. TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. 5 ) ∩( 2 . B ∪ D . 16 chia 3 dö 1. D = {x ∈R x ≥6} a/ Dùng kí hiệu đoạn . 3) ∩(. 2576 chia heát cho 5 b.Trong caùc caâu sau. A ∪ C .5  Bài 9.2 >4   2 > 0 . Phương trình x + 5 x + 6 = 0 có nghiệm  Bài 3. A ∪B . d. 4+x=5 e. D ∪ C d/ Xác định các tập hợp : A ∪ (B ∩ C) ( . khoảng . R C\  Bài 8. B ∩C .3 ≤ x ≤ 2} . +∞) e / (. + ∞ ) \ ( .1} . . B = { x ∈ R 0 < x ≤ 8} C ={x ∈R x <. A ∪ B . 16 laø moät soá höõu tyû c. B. 7) h / ( -7 . B.1. 5 ) ∪(3 .15 d. Xác định mỗi tập hợp số sau : a/ (-5 . A ∩ B ∩ C . B ∪ C . Baây giôø laø maáy giôø? c. B ∩ D .1 .∞ .caâu naøo laø meänh ñeà.1 . π < 3. A ∩C .

Duøng caùc kyù hieäu ∀ a. Cho caùc mñeà keùo theo Neáu a vaø b cuøng chia heát cho c thì a + b chia heát cho c ( a.Coù 1 tam giaùc caân khoâng phaûi laø tam giaùc ñeàu c. ∃ñeå vieát caùc meänh ñeà sau:  Bài 5. a) 3x2 + 2x -1 = 0 b) 4x + 3 < 2x – 1  Bài 12. Xeùt tính ñuùng sai vaø laäp mñeà phuû ñònh cuûa chuùng. Vôùi moãi caâu sau. Tam giaùc caân coù hai trung tuyeán baèng nhau. ∀n ∈ N : n ≤ 2n d. a) Haõy phaùt bieåu mñeà ñaûo cuûa caùc mñeà treân. Phaùt bieåu thaønh lôøi caùc mñeà sau. R: “ 7 > 5” . ∀x ∈R.  Bài 14.Laäp meänh ñeà phuû ñònh cuûa moãi meänh ñeà sau vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù: a. Moïi soá coäng vôùi soá ñoái cuûa noù ñeàu baèng 0  Bài 6. b. ∀x ∈ R : x < x + 1 d. Moïi soá nhaân vôùi 1 ñeàu baèng chính noù. c laø nhöõng soá nguyeân ) Caùc soá nguyeân coù taän cuøng baèng 0 ñeàu chia heát cho 5. b.4638 1 . Neâu meänh ñeà phuû ñònh cuûa moãi meänh sau vaø xeùt xem meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai? a. TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. x 2 > 0 b. Trong caùc caâu sau. d. Phaùt bieåu thaønh lôøi moãi meänh ñeà sau vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù a.Taát caû hoïc sinh 10A9 ñeàu thoâng minh. ∀n ∈ N : n chia heát cho n. ñieàu kieän caàn. Coù moät soá coäng vôùi chính noù baèng 0 c. ∃x ∈ R : x < 07/2011  Bài 4.  Bài 10.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . caâu naøo laø mñeà chöùa bieán. Cho tam giaùc ABC.Moïi hình vuoâng ñeàu laø hình thoi b. a) 3 + 2 = 7 b) 4 + x = 3 c) x + y > 1 d) 2 5 <0  Bài 11. Phuû ñònh meänh ñeà sau: a. Laäp mñeà P ⇒ Q vaø mñeà ñaûo cuûa noù.NVR c.Trôøi möa. b. b) Phaùt bieåu mñeà treân baèng caùch söû duïng ñieàu kieän ñuû.Q: “naêm 2000 laø naêm nhuaän” c. Hai tam giaùc baèng nhau coù dieän tích baèng nhau. P: “ phöông trình x 2 + x + 1 = 0 coù nghieäm” b. tìm hai giaù trò thöïc cuûa x ñeå ñöôïc moät mñeà ñuùng vaø moät mñeà sai. ∃n ∈ N : n 2 = n 1 x  Bài 7. roài xeùt tính ñuùng sai cuûa chuùng vôùi: a) P: “Goùc A baèng 900” Q: “BC2 = AB2 + AC2” µ ” b) P: “ µA = B Q: “Tam giaùc ABC caân”  Bài 13. ∃x ∈ R : 3 x = x 2 + 1  Bài 8.551. caâu naøo laø meänh ñeà. ∃x ∈Q : x 2 = 2 c.

30 } Haõy xaùc ñònh taäp B baèng caùch chæ ra moät tính chaát ñaëc tröng cho caùc phaàn töû cuûa noù. c) Chæ ra moät giaù trò cuûa x maø mñeà ñaûo sai.2.  Bài 16.Bieát raèng An laø moät hoïc sinh cuûa tröôøng vaø 10A laø 1 teân lôùp cuûa tröôøng.A= {1.12 . Xeùt caùc mệnh ñeà P: “x laø moät soá höõu tæ” Q: “x2 laø moät soá höõu tæ” a) Phaùt bieåu mñeà P ⇒ Q vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù.caâu naøo ñuùng? TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. chung cuûa24 vaø30} b. b) Xeùt tính ñuùng sai cuûa mñeà ñaûo.6. b) Phaùt bieåu mñeà ñaûo cuûa mñeà treân.B= {1.Cho A = { x ∈ N / x < 20 vaøx chia heátcho 3} Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuøa A  Bài 2. Xeùt caùc mñeà: P: “ x2 = 1” Q: “ x = 1” a) Phaùt bieåu mñeà P ⇒ Q vaø mñeà ñaûo cuûa noù. L laø taäp hôïp caùc teân lôùp cuûa tröôøng.20 .−1 − 3}  Bài 6. Tìm caùc taäp hôïp con cuûa taäp hôïp sau: a.NVR a) ∃x∈ R / x2 = −1 b) ∀x∈ R / x2 + x + 2 ≠ 0 1 c) ∃x∈ R / x < d) ∃x∈ Q / x2 = 2 e) ∀x∈ R / x < x+ 1 x  Bài 15. Kyù hieäu T laø taäp hôïp caùc hoïc sinh cuûa tröôøng. Cho soá thöïc x.  Bài 17. Cho B= { n ∈ N / n(n + 1) ≤ 20} Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa B  Bài 3 . Xeùt tính duùng sai cuûa caùc meänh ñeà sau: x2 − 1 a) ∀x∈ R / x2 ≤ 0 b) ∃x∈ R / x2 ≤ 0 c) ∀x∈ R / = x+1 x−1 x2 − 1 d) ∃x∈ R / e) ∀x∈ R / x2 + x + 1 > 0 f) ∃x∈ R / x2 + x + 1 > 0 = x+ 1 x−1 07/2011 BAØI 2: TAÄP HÔÏP  Bài 1. Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp D goàm caùc soá chính phöông khoâng vöôït quaù 100  Bài 5. Trong 2 taäp hôïp A vaø B sau ñaây . Cho soá thöïc x.taäp hôïp naøo laø taäp hôïp con cuûa taäp hôïp coøn laïi?A vaø B coù baèng nhau khoâng? a.4638 1 . A= {n ∈N / n laømoät öôùc { n ∈ N / n la ø m o ät ö ô ù c cuûa6} B=  Bài 7.3} c.Trong caùc caâu sau.Cho taäp hôïp C= {2.  Bài 4.A laø taäp hôïp caùc hình vuoâng B laø taäp hôïp caùc hình thoi. φ  Bài 8.551.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . c) Chæ ra moät giaù trò cuûa x maø mñeà P ⇒ Q sai. Haõy tìm moät tính chaát ñaëc tröng xaùc ñònh caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp: E= {−1 + 3.2} b.

4.T laø taäp hôïp caùc hoïc sinh nam vaø G laø taäp hôïp caùc hoïc sinh nöõ cuûa lôùp 10A9.20 baïn chôi boùng chuyeàn vaø 10 baïn chôi caû 2 moân theå thao naøy. A ∩C . Cho taäp E = { a.10A ⊂ T d.5} Tìm A\B. A ∪ B b) A ∩ C. Moãi hoïc sinh lôùp 10A9 ñeàu chôi boùng ñaù hay boùng chuyeàn. b.Cho A= { x ∈ R / x 2 − x − 6 = 0} . A ∪ φ . d} F = { b.Bieát raèng coù 25 baïn chôi boùng ñaù. f } .3. A ∩ φ . B ∪ C G = { c. d. A= {3k −1 / k ∈ Z . T ∩ G c. 4. b. Cho A = { 1.Hoûi lôùp 10A9 coù bao nhieâu hoïc sinh?  Bài 4. g} Chöùng minh raèng: E ∩ (F ∪ G) = (E ∩ F ) ∪ (E ∩ G) . A ∪ C c) B ∩ C.G \ T e. Cho taäp hôïp A.bieát raèng muoán ñöôïc khen thöôûng baïn ñoù phaûi hoïc löïc gioûi hoaëc haïnh kieåm toát? b. C H  Bài 2 .i. Cho TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.o. Kyù Hieäu H laø taäp hôïp caùc hoïc sinh lôùp 10A9.10A ⊂ L f.C= 19   x ∈ Z / 3 < x <  2  07/2011 BAØI 3:CAÙC PHEÙP TOÁN TREÂN TAÄP HÔÏP  Bài 1. T ∪ G b.c.e. Cho A = { a.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .An ∈ T  Bài 9.−5 ≤ k ≤ 3} b.10A ∈ T e. e. Cho A = { 1.NVR a. 6. 4} Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: a) A ∩ B. C AA . B = { 2.6} C = { 1. d.  Bài 10. C φA  Bài 6. Trong soá 45 hoïc sinh lôùp 10A coù 15 baïn xeáp loïai hoïc löïc gioûi.c.hoûi a.Lôùp 10A coù bao nhieâu baïn chöa xeáp hoïc löïc gioûi vaø chöa coù haïnh kieåm toát? B = { 2. o} Tính CEA  Bài 11. B ∪C  Bài 3.i. 2. 4.20 baïn xeáp loïai haïnh kieåm toát.e. f } . E = { a.An ∈ L b.8}  Bài 9.  Bài 7.551.haõy xaùc ñònh A ∩ A. B= { n ∈ N / 2n − 6 ≤ 0} và C= {n ∈N / n ≤ 4} Tìm A ∩ B.  Bài 8. A ∪ A.  Bài 5. B\A.4638 1 .5} . Tìm phaàn buø cuûa taäp hôïp caùc soá töï nhieân trong taäp hôïp caùc soá nguyeân aâm.H \ T d.trong ñoù coù 10 baïn vöøa hoïc löïc gioûi vöøa coù haïnh kieåm toát.Lôùp 10A coù bao nhieâu baïn ñöôïc khen thöôûng. Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp a.3.c.3.Haõy xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: T a.10A ∈ L c.e. 2.B= {x ∈Z / x <10 } c.

Haõy xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: a) ( A ∩ B) ∪ A b) ( A ∪ B) ∩ B c) (A \ B) ∪ B d) ( A \ B) ∩ (B \ A)  Bài 19. B ⊂ E A∩ B A∪ B b)Tìm CE . A ∪ A. Cho A = { x∈ N / xM6} B = { x∈ N / xM 15} C = { x∈ N / xM30} Chöùng minh raèng: C = A ∩ B A ∅  Bài 14. CA . C BE . Coù theå noùi gì veà taäp B neáu A∩ B = B A∩ B = A A∪ B = A A∪ B = B A\ B = ∅ A\ B = A  Bài 18. Haõy xaùc ñònh: ( A \ B) ∩ B (A \ B) ∩ A (A \ B) ∪ B  Bài 17. 2.NVR E = { x∈ N / x ≤ 8} A = { 1.3. 6} C AE . Cho taäp hôïp A. Xeùt caùc meänh ñeà naøo sau ñaây laø ñuùng.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . CA  Bài 15.551. Cho A vaø B laø hai taäp hôïp. Cho A vaø B laø hai taäpp hôïp. C A∩E A∪ B b) Chöùng minh CE CB E ⊂ CEA 07/2011 a) Tìm B ∩  Bài 12. Cho A vaø B laø hai taäp hôïp khaùc roãng phaân bieät. A∪ B A c) Chöùng minh raèng: CE ⊂ CE  Bài 13. Cho taäp hôïp A. Cho E = { x∈ Z / x ≤ 5} A = { x∈ R / x2 + 3x − 4 = 0} B = { x∈ Z /(x − 2)(x + 1)(2 x2 − x − 3) = 0} a) Chöùng minh A ⊂ E.7} B = { 1. A ∩ ∅. CE roài tìm quan heä giöõa hai taäp naøy. Xaùc ñònh tính ñuùng sai cuûa caùc taäp hôïp sau: A ⊂ A∪ B A∩ B ⊂ B A∩ B ⊂ A∪ B A\ B ⊂ B  Bài 16. Haõy xaùc ñònh A ∩ A. A ∪ ∅. a) A ⊂ B \ A b) A ⊂ A ∪ B c) A ∩ B ⊂ A ∪ B d) A \ B ⊂ A TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.3.4638 1 .5. Cho hai taäp hôïp A vaø B.

.NVR BAØI 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁ  Bài 1 .R\ (2.(-5.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .551. a) [ −3.  Bài 7.(-12.  Bài 6.(2. B \ A B = { x∈ R / − 1 < x ≤ 5} .1) ∪ ( 2.(- f.1) ∪ ( 0.D treân truïc soá  Bài 3.1] d.+ ∞ ) 4 ) 3 ∪ [-1.3) ) b) R \ ( ( 3.+ ∞ ) m. Cho caùc taäp hôïp A= { x ∈ R / −1 ≤ x ≤ 2} B= { x ∈ R / 0 < x ≤ 7} C= { x ∈ R / x < −1} D= { x ∈ R / x ≥ 5} a.3)\(0.B=(-1.(-2.5) k. a) R \ ( ( 0.2] ∪ [-1.(-2.4] 07/2011 d. A ∩ B. Cho hai taäp hôïp: A = ( −2.[-3. B=(-3.(-3.2) ∪(3. B \ A  Bài 8.1) ∪ (-2.A=(-5.3)\ (1.(0. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá. R\ (.3]  Bài 2.B.1) c. Xaùc ñònh taäp hôïp A ∩ B.(i.3] d) ( ( −1. Cho hai taäp hôïp: A = { x∈ R / x > 2} Tìm A ∪ B. 4 ) TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá a.nöûa khoûang ñeå vieát laïi caùc taäp hôïp treân b.+ ∞ ) ∞ .5). 4] .5) b.Bieåu dieãn caùc taäp hôïp A.4638 1 .∞ .3] ∩ [-1.1) ∩ ( 2.15) ∪ (3. g.2) ∞ .5 ) ∩ ( 4.khoûang. 6 ) ) c) ( −2. 4] b) ( −∞.2) ∪ (4.(-2. +∞ ) B = [ 1.R\ [0.-4) h.C.0) ∪ (3.1) ∪ (0.vôùi a. 2 ) ∪ ( 3.5 ) .5) j.7) ∩ (-7. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá.(4.(-2. ( −∞. A \ B.5) l.3)\[1.5 ) ) \ ( 1.(-1.1) ∩ ( 0.5)\(-3.3) ∩ [3.+ ∞ ) e.Duøng kí hieäu ñoïan.3)  Bài 4. 7 ) \ [ 1.6)  Bài 5. A ∩ B. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp soá sau vaø bieåu dieãn noù treân truïc soá a.2] ∩ [-2. A \ B. +∞ ) .A=[1.4] b.7) b.3) c.1) ∪ ( 2.3)\ (-3.5]. [ −3.3) Tìm A ∪ B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful