TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR

1
<x
x
x 2 −1
= x +1
l/ ∀x ∈: R :
x −1

n/ ∀x ∈ R :

k/ ∃x ∈Q : x 2 − x −1 = 0
o/ ∃x ∈ R :

q/ ∀n ∈ N : 1 + 2 + 3 + ... + n ≠

p/ ∃n ∈ N : 1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n −1) = n 2
r/ ∀n ∈N : n(n +1)2
t/ ∃n ∈ N : (n 3 + 2n)3
v/ ∀n ∈ N : (32 n +1 + 2 n +2 )7

x2 − 9
≠ x −3
x +3

s/

n( n + 1)
2

∃x ∈R : x < x

u/ ∃n ∈ N : (4 n +15 n −1)9
w/ ∀x ∈R : ( x −1) 2 = x −1

 Bài 2: Viết các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử.
a/ A = {0, 2, 4, 6, 8, 10 , 12 }

b/ B = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 , 15 }
1
1 
1 1 1
,
,
,
.
2 6 12 20 30 

c/ C = {0 , 3 , 8 , 15 , 24 , 35 , 63 }

d/ D =  ,

 Bài 3: Liệt kê các phần tử của tập hợp sau :
a/ A = {3k −1 k ∈Z ,−5 ≤ k ≤ 3}

b/

B = x ∈Z

d/

D = x ∈Q (x 2 − 5 x − 6)( x 2 − 7) = 0

c/ C = x ∈ Z 3 < x ≤

17 

2

{

}

x <9

{
F = {x ∈( −1;3)

}

x − x − 2 = 0}
e/ E = {x ∈R 2x − 7 x + 5 = 0 va x < 2,4 }
f/
2
2
g/ G = {x ∈(−7 ; 8,3) (x −64 )( x −8 x + 7) = 0}
 Bài 5: Cho ba tập hợp :
A = {1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7} , B = {- 1, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9} C = { 1 , 3 , 6 , - 2 , 7}
a/ Xác đinh các tập hợp : A ∩B , A ∩C , B ∩C , A \ B , B \ C , A ∪C , A ∪B
2

b/ Chứng minh rằng :

2

(A∩ B)∪ (A\ B)∪ (B \ A) = A∪ B

c/ Chứng minh rằng : ( A ∪ B) ∩ C = ( A ∩ C ) ∪ ( B ∩ C )
TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS
LIÊN HỆ : 0122.551.4638

1

07/2011

A. BÀI TẬP TỔNG HỢP:
 Bài 1: Hãy phát biểu thành lời các mệnh đề sau. Xét tính đúng sai và lập mệnh để phủ
định của chúng
a/ ∃x ∈ R : x 2 + 1 = 0
b/ ∀x ∈ R : x 2 + x + 3 ≠ 0
c/ ∃x ∈Z : x <1
d/ ∃x ∈ R : x 2 ≤ 0
e/ ∃x ∈ R : x 2 − 4 x + 3 = 0
f/ ∃x ∈ R : x 2 − 5 ≠ 0
f/ ∀n ∈ N : n( n +1) ≠ 2
g/ ∃x ∈ Z : x 2 < x
2
h/ ∀x ∈ R : x + x + 2 > 0
i/ ∀x ∈ R : x 2 − 6 x ≥ −9
g/ ∃x ∈ R : − x 2 − 4 x − 4 < 0
m/ ∃∈R : −x = x

x +2  Xác định tập hợp : A ∩B .Trong caùc caâu sau .Cho các tập hợp A = {x ∈ R . . Chieán tranh theá giôùi laàn thöù 2 keát thuùc naêm 1946.caâu naøo laø meänh ñeà. 3) ∩(0 . A ∪ C . 5 ) ∪(3 . 4+x=5 e.1 . Phương trình x + 5 x + 6 = 0 có nghiệm  Bài 3. B = { x ∈ R 0 < x ≤ 8} C ={x ∈R x <. Khoâng ñöôïc ñi qua loái naøy b.3 ≤ x ≤ 2} . 2576 chia heát cho 5 b. 2) ∩(-1 . 7) c / R \ (0.2 . B. 3 . −245 >0 2 e.Trong caùc caâu sau.1} . B ∩C .3) ∩ .∞ .2 . 3) ∩(.1.  Bài 7. D = {x ∈R x ≥6} a/ Dùng kí hiệu đoạn . Hỏi lớp 10E có bao nhiêu học sinh.+ )∞ b / (-1 . d. A ∩C . 7) h / ( -7 . C ∩ D .)( \DB ∩ A). ∩AB ∪ C ). Xác định mỗi tập hợp số sau : a/ (-5 . TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.15 d.∞ . +∞) e / (. B ∩ D . c/ Xác định các tập hợp sau : 07/2011 A ∩B .551. A ∪ B . 2. R B\ . B ∪C . 16 chia 3 dö 1. 1) { g /( − ∞ . A ∪ D . D ∪ C d/ Xác định các tập hợp : A ∪ (B ∩ C) ( . ( ∩AC \ B . Baây giôø laø maáy giôø? c. 5 ) ∩( 2 .caâu naøo laø meänh ñeà chöùa bieán? a. khoảng .caâu naøo laø meänh ñeà. 7) d / (. BÀI TẬP THEO BÀI: BAØI 1: MEÄNH ÑEÀ  Bài 1. 16 laø moät soá höõu tyû c. + ∞) ∪(-2 .haõy xaùc ñònh meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai? a.5  Bài 9. 3) ∩(1 .2 >4   2 > 0 . π < 3. 4+x=3 c.1 >0} . D trên trục số.NVR  Bài 6: Mỗi học sinh lớp 10E đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. A ∩ B ∩ C . B ∪ C .5 <0  Bài 2. A ∩ D . 5 ) 3 . B. Cho ba tập hợp A ={x ∈R 2x . Biết rằng có 25 chơi bóng đá .TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . B ={x ∈R } và C =  x ∈ R x . . R \ A . R C\  Bài 8.x+y>1 d. + ∞ ) \ ( . b/ Biểu diễn các tập hợp A. B ∪ D . C. B ∩ C .Xeùt tính ñuùng sai cuûa caùc meänh sau: a.3+2 =7 b. A ∪B .20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả hai môn thể thao này.4638 1 . - } f / (. nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên. A ∩ C .1 .

Xeùt tính ñuùng sai vaø laäp mñeà phuû ñònh cuûa chuùng. b. b) Phaùt bieåu mñeà treân baèng caùch söû duïng ñieàu kieän ñuû. a) 3 + 2 = 7 b) 4 + x = 3 c) x + y > 1 d) 2 5 <0  Bài 11. ∃x ∈ R : 3 x = x 2 + 1  Bài 8.  Bài 10. Phuû ñònh meänh ñeà sau: a. Cho tam giaùc ABC.Trôøi möa. Tam giaùc caân coù hai trung tuyeán baèng nhau. caâu naøo laø mñeà chöùa bieán. a) Haõy phaùt bieåu mñeà ñaûo cuûa caùc mñeà treân. b.4638 1 . ∀x ∈ R : x < x + 1 d.Taát caû hoïc sinh 10A9 ñeàu thoâng minh.Laäp meänh ñeà phuû ñònh cuûa moãi meänh ñeà sau vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù: a. TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. a) 3x2 + 2x -1 = 0 b) 4x + 3 < 2x – 1  Bài 12. b. ∀x ∈R. x 2 > 0 b. caâu naøo laø meänh ñeà. c laø nhöõng soá nguyeân ) Caùc soá nguyeân coù taän cuøng baèng 0 ñeàu chia heát cho 5. Laäp mñeà P ⇒ Q vaø mñeà ñaûo cuûa noù. ∃n ∈ N : n 2 = n 1 x  Bài 7. Phaùt bieåu thaønh lôøi caùc mñeà sau. R: “ 7 > 5” . ∃x ∈ R : x < 07/2011  Bài 4.NVR c. Neâu meänh ñeà phuû ñònh cuûa moãi meänh sau vaø xeùt xem meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai? a. Moïi soá coäng vôùi soá ñoái cuûa noù ñeàu baèng 0  Bài 6. ∃ñeå vieát caùc meänh ñeà sau:  Bài 5. d. Coù moät soá coäng vôùi chính noù baèng 0 c.Q: “naêm 2000 laø naêm nhuaän” c. roài xeùt tính ñuùng sai cuûa chuùng vôùi: a) P: “Goùc A baèng 900” Q: “BC2 = AB2 + AC2” µ ” b) P: “ µA = B Q: “Tam giaùc ABC caân”  Bài 13. Vôùi moãi caâu sau. ñieàu kieän caàn. Duøng caùc kyù hieäu ∀ a. ∃x ∈Q : x 2 = 2 c. ∀n ∈ N : n ≤ 2n d. Trong caùc caâu sau. Cho caùc mñeà keùo theo Neáu a vaø b cuøng chia heát cho c thì a + b chia heát cho c ( a.Coù 1 tam giaùc caân khoâng phaûi laø tam giaùc ñeàu c. tìm hai giaù trò thöïc cuûa x ñeå ñöôïc moät mñeà ñuùng vaø moät mñeà sai.Moïi hình vuoâng ñeàu laø hình thoi b. Moïi soá nhaân vôùi 1 ñeàu baèng chính noù. P: “ phöông trình x 2 + x + 1 = 0 coù nghieäm” b.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .551. ∀n ∈ N : n chia heát cho n.  Bài 14. Phaùt bieåu thaønh lôøi moãi meänh ñeà sau vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù a. Hai tam giaùc baèng nhau coù dieän tích baèng nhau.

Tìm caùc taäp hôïp con cuûa taäp hôïp sau: a. Cho soá thöïc x.−1 − 3}  Bài 6. Cho B= { n ∈ N / n(n + 1) ≤ 20} Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa B  Bài 3 . Haõy tìm moät tính chaát ñaëc tröng xaùc ñònh caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp: E= {−1 + 3.  Bài 4.taäp hôïp naøo laø taäp hôïp con cuûa taäp hôïp coøn laïi?A vaø B coù baèng nhau khoâng? a.  Bài 16.6. Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp D goàm caùc soá chính phöông khoâng vöôït quaù 100  Bài 5. chung cuûa24 vaø30} b.2. c) Chæ ra moät giaù trò cuûa x maø mñeà P ⇒ Q sai.Trong caùc caâu sau. c) Chæ ra moät giaù trò cuûa x maø mñeà ñaûo sai.12 .  Bài 17.Bieát raèng An laø moät hoïc sinh cuûa tröôøng vaø 10A laø 1 teân lôùp cuûa tröôøng.Cho taäp hôïp C= {2. Xeùt caùc mñeà: P: “ x2 = 1” Q: “ x = 1” a) Phaùt bieåu mñeà P ⇒ Q vaø mñeà ñaûo cuûa noù. A= {n ∈N / n laømoät öôùc { n ∈ N / n la ø m o ät ö ô ù c cuûa6} B=  Bài 7. φ  Bài 8.4638 1 .TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .caâu naøo ñuùng? TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. Xeùt tính duùng sai cuûa caùc meänh ñeà sau: x2 − 1 a) ∀x∈ R / x2 ≤ 0 b) ∃x∈ R / x2 ≤ 0 c) ∀x∈ R / = x+1 x−1 x2 − 1 d) ∃x∈ R / e) ∀x∈ R / x2 + x + 1 > 0 f) ∃x∈ R / x2 + x + 1 > 0 = x+ 1 x−1 07/2011 BAØI 2: TAÄP HÔÏP  Bài 1. b) Phaùt bieåu mñeà ñaûo cuûa mñeà treân. b) Xeùt tính ñuùng sai cuûa mñeà ñaûo.NVR a) ∃x∈ R / x2 = −1 b) ∀x∈ R / x2 + x + 2 ≠ 0 1 c) ∃x∈ R / x < d) ∃x∈ Q / x2 = 2 e) ∀x∈ R / x < x+ 1 x  Bài 15.20 .B= {1.Cho A = { x ∈ N / x < 20 vaøx chia heátcho 3} Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuøa A  Bài 2. Trong 2 taäp hôïp A vaø B sau ñaây . Xeùt caùc mệnh ñeà P: “x laø moät soá höõu tæ” Q: “x2 laø moät soá höõu tæ” a) Phaùt bieåu mñeà P ⇒ Q vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù.3} c. Kyù hieäu T laø taäp hôïp caùc hoïc sinh cuûa tröôøng. Cho soá thöïc x.551.2} b. L laø taäp hôïp caùc teân lôùp cuûa tröôøng.30 } Haõy xaùc ñònh taäp B baèng caùch chæ ra moät tính chaát ñaëc tröng cho caùc phaàn töû cuûa noù.A= {1.A laø taäp hôïp caùc hình vuoâng B laø taäp hôïp caùc hình thoi.

B\A. A ∪ C c) B ∩ C. A ∪ φ .C= 19   x ∈ Z / 3 < x <  2  07/2011 BAØI 3:CAÙC PHEÙP TOÁN TREÂN TAÄP HÔÏP  Bài 1.3. C H  Bài 2 . o} Tính CEA  Bài 11. 4. A ∪ B b) A ∩ C.An ∈ T  Bài 9. d.bieát raèng muoán ñöôïc khen thöôûng baïn ñoù phaûi hoïc löïc gioûi hoaëc haïnh kieåm toát? b.4638 1 .TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . A ∩ φ . A ∪ A. e.Cho A= { x ∈ R / x 2 − x − 6 = 0} .5} Tìm A\B. B ∪ C G = { c.e.e. B= { n ∈ N / 2n − 6 ≤ 0} và C= {n ∈N / n ≤ 4} Tìm A ∩ B.10A ∈ L c.H \ T d.e.8}  Bài 9. A ∩C .c.i. Trong soá 45 hoïc sinh lôùp 10A coù 15 baïn xeáp loïai hoïc löïc gioûi. T ∪ G b. Tìm phaàn buø cuûa taäp hôïp caùc soá töï nhieân trong taäp hôïp caùc soá nguyeân aâm. Cho taäp hôïp A. d. 6.Lôùp 10A coù bao nhieâu baïn chöa xeáp hoïc löïc gioûi vaø chöa coù haïnh kieåm toát? B = { 2.Hoûi lôùp 10A9 coù bao nhieâu hoïc sinh?  Bài 4. T ∩ G c. f } .  Bài 8.6} C = { 1. Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp a. Cho taäp E = { a. E = { a.Haõy xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: T a.NVR a. Moãi hoïc sinh lôùp 10A9 ñeàu chôi boùng ñaù hay boùng chuyeàn.20 baïn chôi boùng chuyeàn vaø 10 baïn chôi caû 2 moân theå thao naøy. 4. f } . C φA  Bài 6. d} F = { b. g} Chöùng minh raèng: E ∩ (F ∪ G) = (E ∩ F ) ∪ (E ∩ G) .c.B= {x ∈Z / x <10 } c. Cho A = { 1.551. b.3. C AA .o.−5 ≤ k ≤ 3} b.i. 2. A= {3k −1 / k ∈ Z .Bieát raèng coù 25 baïn chôi boùng ñaù. B = { 2.Lôùp 10A coù bao nhieâu baïn ñöôïc khen thöôûng.10A ∈ T e. Cho TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. 4. 4} Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: a) A ∩ B.  Bài 7.  Bài 10.haõy xaùc ñònh A ∩ A. Cho A = { 1. b.c.3. B ∪C  Bài 3.5} .trong ñoù coù 10 baïn vöøa hoïc löïc gioûi vöøa coù haïnh kieåm toát.10A ⊂ T d.20 baïn xeáp loïai haïnh kieåm toát.G \ T e.T laø taäp hôïp caùc hoïc sinh nam vaø G laø taäp hôïp caùc hoïc sinh nöõ cuûa lôùp 10A9.An ∈ L b.10A ⊂ L f. Cho A = { a.hoûi a. 2. Kyù Hieäu H laø taäp hôïp caùc hoïc sinh lôùp 10A9.  Bài 5.

5. 2. a) A ⊂ B \ A b) A ⊂ A ∪ B c) A ∩ B ⊂ A ∪ B d) A \ B ⊂ A TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.3. C BE . A ∩ ∅.3. A∪ B A c) Chöùng minh raèng: CE ⊂ CE  Bài 13. Xeùt caùc meänh ñeà naøo sau ñaây laø ñuùng. Cho taäp hôïp A. Xaùc ñònh tính ñuùng sai cuûa caùc taäp hôïp sau: A ⊂ A∪ B A∩ B ⊂ B A∩ B ⊂ A∪ B A\ B ⊂ B  Bài 16. Cho taäp hôïp A. Cho A vaø B laø hai taäp hôïp.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . Coù theå noùi gì veà taäp B neáu A∩ B = B A∩ B = A A∪ B = A A∪ B = B A\ B = ∅ A\ B = A  Bài 18. CE roài tìm quan heä giöõa hai taäp naøy. Cho hai taäp hôïp A vaø B. A ∪ ∅. A ∪ A. C A∩E A∪ B b) Chöùng minh CE CB E ⊂ CEA 07/2011 a) Tìm B ∩  Bài 12. Cho A vaø B laø hai taäpp hôïp. B ⊂ E A∩ B A∪ B b)Tìm CE . Haõy xaùc ñònh: ( A \ B) ∩ B (A \ B) ∩ A (A \ B) ∪ B  Bài 17. Haõy xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: a) ( A ∩ B) ∪ A b) ( A ∪ B) ∩ B c) (A \ B) ∪ B d) ( A \ B) ∩ (B \ A)  Bài 19.551.4638 1 .NVR E = { x∈ N / x ≤ 8} A = { 1. Cho E = { x∈ Z / x ≤ 5} A = { x∈ R / x2 + 3x − 4 = 0} B = { x∈ Z /(x − 2)(x + 1)(2 x2 − x − 3) = 0} a) Chöùng minh A ⊂ E. Haõy xaùc ñònh A ∩ A. 6} C AE . Cho A = { x∈ N / xM6} B = { x∈ N / xM 15} C = { x∈ N / xM30} Chöùng minh raèng: C = A ∩ B A ∅  Bài 14. Cho A vaø B laø hai taäp hôïp khaùc roãng phaân bieät. CA . CA  Bài 15.7} B = { 1.

3) ) b) R \ ( ( 3.R\ (2.+ ∞ ) ∞ .5 ) ∩ ( 4.+ ∞ ) e. A \ B.(0.nöûa khoûang ñeå vieát laïi caùc taäp hôïp treân b.Bieåu dieãn caùc taäp hôïp A.khoûang.1) c. +∞ ) B = [ 1. 4 ) TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.-4) h.5) b.(-5.5 ) .+ ∞ ) 4 ) 3 ∪ [-1.A=(-5.3] ∩ [-1.∞ .1] d.3)\[1.(2.  Bài 7.3)\ (1.7) ∩ (-7.B=(-1.15) ∪ (3.551. g.2) ∞ .D treân truïc soá  Bài 3. 4] . Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá.+ ∞ ) m.1) ∪ (-2.(-2.1) ∩ ( 0.3) c. Cho hai taäp hôïp: A = ( −2.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .NVR BAØI 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁ  Bài 1 . B \ A B = { x∈ R / − 1 < x ≤ 5} . Xaùc ñònh taäp hôïp A ∩ B. Cho caùc taäp hôïp A= { x ∈ R / −1 ≤ x ≤ 2} B= { x ∈ R / 0 < x ≤ 7} C= { x ∈ R / x < −1} D= { x ∈ R / x ≥ 5} a.(-1.3)\(0.5) l. a) R \ ( ( 0.7) b. 7 ) \ [ 1.5) k. 2 ) ∪ ( 3.1) ∪ ( 2.B.2] ∩ [-2. B=(-3.5].3)\ (-3. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp soá sau vaø bieåu dieãn noù treân truïc soá a.6)  Bài 5.(-12.Duøng kí hieäu ñoïan.(i.1) ∪ ( 2. [ −3.(- f. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá.(4.4] 07/2011 d.3)  Bài 4.R\ [0. R\ (.5 ) ) \ ( 1.(-3.(-2. 4] b) ( −∞.(-2. A \ B..3) Tìm A ∪ B. +∞ ) .3]  Bài 2.2) ∪ (4.(-2.5) j. A ∩ B.5).C.1) ∪ ( 0. Cho hai taäp hôïp: A = { x∈ R / x > 2} Tìm A ∪ B.2] ∪ [-1.2) ∪(3.vôùi a.A=[1. A ∩ B.5)\(-3.Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá a.3] d) ( ( −1.4] b. 6 ) ) c) ( −2.[-3.  Bài 6.1) ∪ (0. ( −∞.3) ∩ [3.4638 1 . a) [ −3.1) ∩ ( 2. B \ A  Bài 8.0) ∪ (3.