P. 1
Bai Tap Chuong 1 MENH de TAP HOP Cuc Hay

Bai Tap Chuong 1 MENH de TAP HOP Cuc Hay

|Views: 450|Likes:
Được xuất bản bởivu_do_9

More info:

Published by: vu_do_9 on Aug 10, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

0 7 / 2 0 1 1

1
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR
A. BÀI TẬP TỔNG HỢP:
 Bài 1: Hãy phát biểu thành lời các !nh "# $%u. &'t t(nh ")n* $%i +à l,p !nh "ể ph-
".nh c-% ch)n*
a/ 0 1 :
2
= + ∈ ∃ x R x b/ 0 3 :
2
≠ + + ∈ ∀ x x R x
c/
1 : < ∈ ∃ x Z x
d/ 0 :
2
≤ ∈ ∃ x R x
e/ 0 3 4 :
2
= + − ∈ ∃ x x R x f/ 0 5 :
2
≠ − ∈ ∃ x R x
f/
2 ) 1 ( : ≠ + ∈ ∀ n n N n
g/ x x Z x < ∈ ∃
2
:
h/ 0 2 :
2
> + + ∈ ∀ x x R x i/ 9 6 :
2
− ≥ − ∈ ∀ x x R x
g/ 0 4 4 :
2
< − − − ∈ ∃ x x R x m/
x x R = − ∈ ∃ :
n/
x
x
R x < ∈ ∀
1
:
/ 0 1 :
2
= − − ∈ ∃ x x Q x
!/ 1
1
1
: :
2
+ =


∈ ∀ x
x
x
R x "/ 3
3
9
:
2
− ≠
+

∈ ∃ x
x
x
R x
#/
2
) 1 2 ( ... 7 5 3 1 : n n N n = − + + + + + ∈ ∃ $/
2
) 1 (
... 3 2 1 :
+
≠ + + + + ∈ ∀
n n
n N n
%/
2 ) 1 ( :  + ∈ ∀ n n N n
&/
x x R x < ∈ ∃ :
'/ 3 ) 2 ( :
3
 n n N n + ∈ ∃ (/ 9 ) 1 15 4 ( :  − + ∈ ∃ n N n
n
)/ 7 ) 2 3 ( :
2 1 2

+ +
+ ∈ ∀
n n
N n */ 1 ) 1 ( :
2
− = − ∈ ∀ x x R x
 Bài /: 0i1t các t,p h2p $%u b3n* cách ch4 5% t(nh ch6t "7c t58n* ch9 các ph:n t;.
a/
{ } 12 , 10 , 8 , 6 , 4 , 2 , 0 = A
b/
{ } 15 , 13 , 11 , 9 , 7 , 5 , 3 , 1 = B
c/
{ } 63 , 35 , 24 , 15 , 8 , 3 , 0 = C
d/


=
30
1
,
20
1
,
12
1
,
6
1
,
2
1
D
+
 Bài < , =i!t >? các ph:n t; c-% t,p h2p $%u :
a/
{ } 3 5 , 1 3 ≤ ≤ − ∈ − = k Z k k A
b/
{ } 9 x < ∈ = Z x B
c/


≤ < ∈ =
2
17
x 3 Z x C
d/
{ } 0 ) 7 )( 6 5 (x
2 2
= − − − ∈ = x x Q x D
e/
{ } 2,4 x va 0 5 7 2x
2
< = + − ∈ = x R x E
f/
{ } 0 2 x ) 3 ; 1 (
2
= − − − ∈ = x x F
g/
{ } 0 ) 7 8 )( 64 (x ) 3 , 8 ; 7 (
2 2
= + − − − ∈ = x x x G
 Bài @: Ah9 b% t,p h2p :

{ } 7 , 6 , 5 , 3 , 2 , 1 = A
-
{ } 9 , 7 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 1, - = B { } 7 , 2 - , 6 , 3 , 1 = C
a/ ./c 0inh c/c '1# h2# ,
B A , C A , C \ B , B \ A , C B , C A , ∪ ∪ ∩ ∩ ∩B A
b/ 3h4ng minh %5ng ,
B A A B B A B A ∪ = ∪ ∪ ∩ ) \ ( ) \ ( ) (
c/ 3h4ng minh %5ng ,
) ( ) ( ) ( C B C A C B A ∩ ∪ ∩ = ∩ ∪
TT67 T89 TÀI :;3 < NH=N >?@ AB9 T?I NHÀ H7
LICN HỆ , 0122+DD1+EFGH
0 7 / 2 0 1 1
1
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR
 Bài B: 9Ii hJc &inh !K# 10L 0M( chNi bOng 0/ h"Pc bOng ch(QMn+ BiR' %5ng cO 2D chNi
bOng 0/ -20 bSn chNi bOng ch(QMn )T 10 bSn chNi cU hai mVn 'hW 'ha" nTQ+ HXi !K# 10L cO
ba" nhiY( hJc &inh+
 Bài C. 3h" c/c '1# h2#
{ } 2 x 3 - ≤ ≤ ∈ = R x A
-
{ } 8 0 ≤ < ∈ = x R x B
{ } 1 - x < ∈ = R x C
-
{ } 6 x ≥ ∈ = R x D
a/ >Zng [ hi\( 0"Sn - h"Ung - n]a h"Ung 0W )iR' !Si c/c '1# h2# '%Yn+
b/ BiW( di^n c/c '1# h2# _- B- 3- > '%Yn '%`c &a+
c/ ./c 0bnh c/c '1# h2# &a( ,
C D , D B , C B , D A , C A , B A , D C , D B , C B , D A , C A , ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∩ ∩ ∩ ∩ ∩ ∩B A
d/
./c 0bnh c/c '1# h2# ,
C\ R ; B\ R ; A \ R ; A B ) \ ( D ; B \ C ) ( A ; C B ) ( A ) ; ( ∩ ∩ ∪ ∩ ∩ ∪ C B A
Bài D. ./c 0bnh mIi '1# h2# &a &a( ,
7) ; (0 3) ; (-5 a/ ∩

7) ; (3 ) 5 ; (-1 / ∪ b
) ; 0 ( \ / + ∞ R c
) ; 2 (- 3) ; (- / ∞ + ∩ ∞ d
1) ; (-2 ) ; (1 3) ; 1 (- / ∪ ∞ + ∩ e
) 7 ; 2 ( ) 5 ; (-1 2) ; (- / ∩ ∩ ∞ f
{ } 5 ; 3 - ; 3 ; 2 - ; 1 - 3) - ; /( ∩ −∞ g
5 ) ; ( - 1 \ ) ; 7 ( - / ∞ + h
Bài E. 3h" ba '1# h2#
{ } 0 1 - 2x R > ∈ = x A
-
{ } 4 2 - x R > ∈ = x B
)T


>
+
∈ = 0
2 x -
2
R x C
./c 0bnh '1# h2# ,
C B ; C B ; C A ; B A ; ∪ ∩ ∩ ∪ ∩B A
- C B A ∩ ∩ +
B. BÀI TẬP THFG BÀI:
BAØI 1: MEÄNH ÑEÀ
 Bài 1 .Trong caùc caâu sau ,caâu naøo laø meänh ñeà,caâu naøo laø
meänh ñeà chöùa bieán?
a.3+2 = b. !+"=3
c."+#$% &. 2' 5 ()
 Bài / .*eù+ +,nh ñuùng sai cu-a caùc meänh sau.
a. 2/0 chia heá+ cho / b. 16 laø moä+ soá hö1u
+#-
c.
15 , 3 < π
&.
0 245 > −
e. 2hcNng '%dnh 0 6 5
2
= + + x x cO nghi\m
 Bài < +T%"ng caùc caâu sau,caâu naøo laø meänh ñeà,ha1# "aùc ñ3nh
meänh ñeà ñoù ñuùng ha# sai?
a. 4hoâng ñö56c ñi 7ua loái naø# b. 8aâ# gi5ø
laø maá# gi5ø?
c. 9hieán +ranh +heá gi5ùi laàn +höù 2 :eá+ +huùc na;m %<!0. &.
!+"=/
e. %0 chia 3 &ö %.
TT67 T89 TÀI :;3 < NH=N >?@ AB9 T?I NHÀ H7
LICN HỆ , 0122+DD1+EFGH
0 7 / 2 0 1 1
1
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR
 Bài H . =eâu meänh ñeà >hu- ñ3nh cu-a mo?i meänh sau @aø "eù+
"em meänh ñeà ñoù ñuùng ha# sai?
a. 2. A >hö5ng +rBnh 0 1
2
= + + x x coù nghieämC
b.D. Ana;m 2))) laø na;m nhuaänC
c. E. A $ /C
 Bài @ . Fuøng caùc :#ù hieäu
∃ ∀,
ñeG @ieá+ caùc meänh ñeà sau.
a. Ho6i soá nhaân @5ùi % ñeàu baIng ch,nh noù.
b. 9où moä+ soá coäng @5ùi ch,nh noù baIng )
c. Ho6i soá coäng @5ùi soá ñoái cu-a noù ñeàu baIng )
 Bài B . 2haù+ bieGu +haønh l5øi mo?i meänh ñeà sau @aø "eù+ +,nh
ñuùng sai cu-a noù
a. 0 ,
2
> ∈ ∀ x R x b. n n N n = ∈ ∃
2
:
c. n n N n 2 : ≤ ∈ ∀ &.
x
x R x
1
: < ∈ ∃
 Bài C .Jaä> meänh ñeà >hu- ñ3nh cu-a mo?i meänh ñeà sau @aø
"eù+ +,nh ñuùng sai cu-a noù.
a. : N n ∈ ∀ n chia heá+ cho n. b. 2 :
2
= ∈ ∃ x Q x
c. 1 : + < ∈ ∀ x x R x &. 1 3 :
2
+ = ∈ ∃ x x R x
 Bài D. 2hu- ñ3nh meänh ñeà sau.
a.Ho6i hBnh @uoâng ñeàu laø hBnh +hoi b.9où % +am giaùc
caân :hoâng >ha-i laø +am giaùc ñeàu
c.Taá+ ca- ho6c sinh %)K< ñeàu +hoâng minh. &.Tr5øi möa.
 Bài 1I. Trong caùc caâu sau, caâu naøo laø meänh ñeà, caâu naøo
laø mñeà chöùa bieán.
aL 3 + 2 = bL ! + " = 3 cL " + # $ % &L 2 '
5 ( )
 Bài 11. M5ùi mo?i caâu sau, +Bm hai giaù +r3 +hö6c cu-a " ñeG ñö56c
moä+ mñeà ñuùng @aø moä+ mñeà sai.
aL 3"
2
+ 2" '% = ) bL !" + 3 ( 2" N %
 Bài 1/ . 9ho +am giaùc K89. Jaä> mñeà
P Q ⇒
@aø mñeà ña-o cu-a
noù, roài "eù+ +,nh ñuùng sai cu-a chuùng @5ùi.
aL 2. AOoùc K baIng <)
)
C D. A89
2
= K8
2
+ K9
2
C
bL 2. A
µ µ
A B =
C D. ATam giaùc K89 caânC
 Bài 1<. 9ho caùc mñeà :eùo +heo
=eáu a @aø b cuøng chia heá+ cho c +hB a + b chia heá+ cho c P a, b, c
laø nhö1ng soá ngu#eân L
9aùc soá ngu#eân coù +aän cuøng baIng ) ñeàu chia heá+ cho /.
Tam giaùc caân coù hai +rung +u#eán baIng nhau.
Qai +am giaùc baIng nhau coù &ieän +,ch baIng nhau.
aL Qa1# >haù+ bieGu mñeà ña-o cu-a caùc mñeà +reân.
bL 2haù+ bieGu mñeà +reân baIng caùch sö- &u6ng ñieàu :ieän ñu-,
ñieàu :ieän caàn.
 Bài 1H . 2haù+ bieGu +haønh l5øi caùc mñeà sau. *eù+ +,nh ñuùng sai
@aø laä> mñeà >hu- ñ3nh cu-a chuùng.
TT67 T89 TÀI :;3 < NH=N >?@ AB9 T?I NHÀ H7
LICN HỆ , 0122+DD1+EFGH
0 7 / 2 0 1 1
1
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR
aL
2
1 / x R x ∃ ∈ = − bL
2
2 0 / x R x x ∀ ∈ + + ≠
cL
1
/ x R x
x
∃ ∈ < &L
2
2 / x Q x ∃ ∈ = eL 1 / x R x x ∀ ∈ < +
 Bài 1@ . 9ho soá +hö6c ". *eù+ caùc m\nh ñeà
2. A" laø moä+ soá hö1u +RC
D. A"
2
laø moä+ soá hö1u +RC
aL 2haù+ bieGu mñeà
P Q ⇒
@aø "eù+ +,nh ñuùng sai cu-a noù.
bL 2haù+ bieGu mñeà ña-o cu-a mñeà +reân.
cL 9hR ra moä+ giaù +r3 cu-a " maø mñeà ña-o sai.
 Bài 1B. 9ho soá +hö6c ". *eù+ caùc mñeà.
2. A "
2
= %C D. A " = %C
aL 2haù+ bieGu mñeà
P Q ⇒
@aø mñeà ña-o cu-a noù.
bL *eù+ +,nh ñuùng sai cu-a mñeà ña-o.
cL 9hR ra moä+ giaù +r3 cu-a " maø mñeà
P Q ⇒
sai.
 Bài 1C. *eù+ +,nh &uùng sai cu-a caùc meänh ñeà sau.
aL
2
0 / x R x ∀ ∈ ≤ bL
2
0 / x R x ∃ ∈ ≤ cL
2
1
1
1
/
x
x R x
x

∀ ∈ = +

&L
2
1
1
1
/
x
x R x
x

∃ ∈ = +

eL
2
1 0 / x R x x ∀ ∈ + + > SL
2
1 0 / x R x x ∃ ∈ + + >
BAØI 2: TAÄP HÔÏP
 Bài 1 .9ho
{ } 3 cho heát chia x vaø 20 / < ∈ = x N x A
Qa1# lieä+ :eâ caùc >haàn +ö- cuøa K
 Bài / . 9ho 8=
{ } 20 ) 1 ( / ≤ + ∈ n n N n
Qa1# lieä+ :eâ caùc >haàn +ö- cu-a 8
 Bài < .9ho +aä> h56> 9=
{ } 30 , 20 , 12 , 6 , 2
Qa1# "aùc ñ3nh +aä> 8 baIng caùch chR ra moä+ +,nh chaá+ ñaTc
+röng cho caùc >haàn +ö- cu-a noù.
 Bài H . Qa1# lieä+ :eâ caùc >haàn +ö- cu-a +aä> h56> F goàm caùc
soá ch,nh >hö5ng :hoâng @ö56+ 7uaù %))
 Bài @ . Qa1# +Bm moä+ +,nh chaá+ ñaTc +röng "aùc ñ3nh caùc >haàn
+ö- cu-a +aä> h56>. U={ } 3 1 ; 3 1 − − + −
 Bài 0. Trong 2 +aä> h56> K @aø 8 sau ñaâ# ,+aä> h56> naøo laø +aä>
h56> con cu-a +aä> h56> coøn la6i?K @aø 8 coù baIng nhau :hoâng?
a.K laø +aä> h56> caùc hBnh @uoâng
8 laø +aä> h56> caùc hBnh +hoi.
b. K=
{ } 30 vaø 24 cuûa chung moät öôùc laø / n N n ∈
8=
{ } 6 cuûa moät öôùc laø n / N n ∈
 Bài C . TBm caùc +aä> h56> con cu-a +aä> h56> sau.
a.K=
{ } 2 , 1
b.8=
{ } 3 , 2 , 1
c.
φ
 Bài D . 4#ù hieäu T laø +aä> h56> caùc ho6c sinh cu-a +rö5øng, J laø
+aä> h56> caùc +eân l5ù> cu-a +rö5øng.8ieá+ raIng Kn laø moä+ ho6c
sinh cu-a +rö5øng @aø %)K laø % +eân l5ù> cu-a +rö5øng,Trong caùc
caâu sau,caâu naøo ñuùng?
TT67 T89 TÀI :;3 < NH=N >?@ AB9 T?I NHÀ H7
LICN HỆ , 0122+DD1+EFGH
0 7 / 2 0 1 1
1
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR
a.Kn∈J b.%)K∈J c.%)K⊂ T
&.%)K T ∈ e.%)K ⊂ J S.Kn ∈T
 Bài E . Jieä+ :eâ caùc >haàn +ö- cu-a +aä> h56>
a. K=
{ } 3 5 , / 1 3 ≤ ≤ − ∈ − k Z k k
b.8=
{ } 10 / < ∈ x Z x
c.9=


< < ∈
2
19
3 / x Z x
BAØI 3:CAÙC PHEÙP T GJN TREÂN TAÄP HÔÏP
 Bài 1 . 4#ù Qieäu Q laø +aä> h56> caùc ho6c sinh l5ù> %)K<,T laø
+aä> h56> caùc ho6c sinh nam @aø O laø +aä> h56> caùc ho6c sinh nö1
cu-a l5ù> %)K<.Qa1# "aùc ñ3nh caùc +aä> h56> sau.
a. G T ∪ b. G T ∩ c.Q V T &.O V T e.
T
H
C
 Bài / .9ho K={ } 0 6 /
2
= − − ∈ x x R x , 8=
{ } 0 6 2 / ≤ − ∈ n N n
)T 9=
{ } 4 / ≤ ∈ n N n
TBm
C B C A B A ∪ ∩ ∩ , ,
 Bài < . Ho?i ho6c sinh l5ù> %)K< ñeàu ch5i boùng ñaù ha# boùng
chu#eàn.8ieá+ raIng coù 2/ ba6n ch5i boùng ñaù,2) ba6n ch5i boùng
chu#eàn @aø %) ba6n ch5i ca- 2 moân +heG +hao naø#.Qo-i l5ù> %)K<
coù bao nhieâu ho6c sinh?
 Bài H . TBm >haàn buø cu-a +aä> h56> caùc soá +ö6 nhieân +rong +aä>
h56> caùc soá ngu#eân aâm.
 Bài @ . 9ho +aä> h56> K,ha1# "aùc ñ3nh
φ
φ φ
A
A
A
C C A A A A A A , , , , , ∪ ∩ ∪ ∩
 Bài B . Trong soá !/ ho6c sinh l5ù> %)K coù %/ ba6n "eá> lo6ai ho6c
lö6c gio-i,2) ba6n "eá> lo6ai ha6nh :ieGm +oá+,+rong ñoù coù %) ba6n
@öøa ho6c lö6c gio-i @öøa coù ha6nh :ieGm +oá+,ho-i
a.J5ù> %)K coù bao nhieâu ba6n ñö56c :hen +hö5-ng,bieá+ raIng
muoán ñö56c :hen +hö5-ng ba6n ñoù >ha-i ho6c lö6c gio-i hoaTc
ha6nh :ieGm +oá+?
b.J5ù> %)K coù bao nhieâu ba6n chöa "eá> ho6c lö6c gio-i @aø chöa
coù ha6nh :ieGm +oá+?
 Bài C . 9ho { } { } { } 1 2 3 4 2 4 6 1 3 5 , , , , , , , A B C = = =
.
*aùc ñ3nh caùc +aä> h56> sau.
,
,
,
a A B A B
b A C A C
c B C B C
∩ ∪
∩ ∪
∩ ∪
 Bài D. 9ho +aä> { } { } { } , , , , , , , , , E a b c d F b c e g G c d e f = = =
.
9höùng minh raIng.
! ! ! E F G E F E G ∩ ∪ = ∩ ∪ ∩
.
 Bài E. 9ho { } { } 1 2 3 4 5 2 4 6 8 , , , , , , , A B = =
TBm KV8, 8VK.
 Bài 1I. 9ho { } { } , , , , , , , , , , A a ei o E a b c d i eo f = =
.
T,nh 9
U
K
 Bài 11. 9ho
TT67 T89 TÀI :;3 < NH=N >?@ AB9 T?I NHÀ H7
LICN HỆ , 0122+DD1+EFGH
0 7 / 2 0 1 1
1
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR
{ }
{ }
{ }
8
1 3 5 7
1 2 3 6
/
, , ,
, , ,
E x N x
A
B
= ∈ ≤
=
=
aL TBm , ,
A B A B
E E E E
C C C C ∩
bL 9höùng minh
A B A B
E E
C C
∪ ∩

 Bài 1/. 9ho
{ }
{ }
{ }
2
2
5
3 4 0
2 1 2 3 0
/
/
/! ! !
E x Z x
A x R x x
B x Z x x x x
= ∈ ≤
= ∈ + − =
= ∈ − + − − =
aL 9höùng minh
, A E B E ⊂ ⊂
bLTBm ,
A B A B
E E
C C
∩ ∪
roài +Bm 7uan heä giö1a hai +aä> naø#.
cL 9höùng minh raIng.
A B A
E E
C C


 Bài 1<. 9ho
{ }
{ }
{ }
6
15
30
/
/
/
A x N x
B x N x
C x N x
= ∈
= ∈
= ∈
"
"
"
9höùng minh raIng. C A B = ∩
 Bài 1H. 9ho +aä> h56> K. Qa1# "aùc ñ3nh
, , , , ,
A
A A
A A A A A A C C

∩ ∪ ∩∅ ∪∅
 Bài 1@. 9ho hai +aä> h56> K @aø 8. *aùc ñ3nh +,nh ñuùng sai cu-a
caùc +aä> h56> sau.
#
A A B A B B
A B A B A B B
⊂ ∪ ∩ ⊂
∩ ⊂ ∪ ⊂
 Bài 1B. 9ho K @aø 8 laø hai +aä> h56>. Qa1# "aùc ñ3nh.
! # ! # ! # A B B A B A A B B ∩ ∩ ∪
 Bài 1C. 9ho +aä> h56> K. 9où +heG noùi gB @eà +aä> 8 neáu
# #
A B B A B A A B A
A B B A B A B A
∩ = ∩ = ∪ =
∪ = = ∅ =
 Bài 1D. 9ho K @aø 8 laø hai +aä>> h56>. Qa1# "aùc ñ3nh caùc +aä>
h56> sau.
! !
! # ! # ! #
a A B A b A B B
c A B B d A B B A
∩ ∪ ∪ ∩
∪ ∩
 Bài 1E. 9ho K @aø 8 laø hai +aä> h56> :haùc ro?ng >haân bieä+. *eù+
caùc meänh ñeà naøo sau ñaâ# laø ñuùng.
#
#
a A B A b A A B
c A B A B d A B A
⊂ ⊂ ∪
∩ ⊂ ∪ ⊂
TT67 T89 TÀI :;3 < NH=N >?@ AB9 T?I NHÀ H7
LICN HỆ , 0122+DD1+EFGH
0 7 / 2 0 1 1
1
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR
BAØI 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁ
 Bài 1 .*aùc ñ3nh caùc +aä> h56> sau @aø bieGu &ie?n chuùng +reân
+ru6c soá
a.W'3X%L∪ P)X!Y b.P)X2Y ∪ W'%X%L c.P'2X%/L ∪ P3X+∞L
&.P'%X
3
4
L ∪ W'%X2L e.P' ∞X%L ∪ P'2X+ ∞L S.P'%2X3Y∩ W'%X!Y
g.P!XL∩ P'X'!L h.P' ∞X2Y ∩ W'2X+ ∞L i.P2X3L ∩ W3X/L
Z.P'2X3LV P%X/L :.P'2X3LVW%X/L l.EV P2X+ ∞L
m. EV P' ∞X3Y
 Bài / . 9ho caùc +aä> h56>
K=
{ } 2 1 / ≤ ≤ − ∈ x R x
8=
{ } 7 0 / ≤ < ∈ x R x
9=
{ } 1 / − < ∈ x R x
F=
{ } 5 / ≥ ∈ x R x
a.Fuøng :, hieäu ño6an,:ho-ang,nö-a :ho-ang ñeG @ieá+ la6i caùc
+aä> h56> +reân
b.8ieGu &ie?n caùc +aä> h56> K,8,9,F +reân +ru6c soá
 Bài 3. *aùc ñ3nh caùc +aä> h56> soá sau @aø bieGu &ie?n noù +reân
+ru6c soá
a.P'3X3LVP)X/L b.P'/X/LVP'3X3L
c.EV W)X%Y &.P'2X3LV P'3X3L
 Bài H . *aùc ñ3nh +aä> h56> K∩ 8,@5ùi
a.K=W%X/YX 8=P'3X2L
) 7 ; 3 ( ∪
b.K=P'/X)L ∪ P3X/LX8=P'%X2L ∪
P!X0L
 Bài @. . *aùc ñ3nh caùc +aä> h56> sau @aø bieGu &ie?n chuùng +reân
+ru6c soá.
[ ) ( ] [ ) ( ] 3 1 0 4 3 1 0 4 $ $ , $ $ a − ∪ − ∩
( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 1 2 $ $ , $ $ b −∞ ∪ +∞ −∞ ∩ +∞
 Bài B. 9ho hai +aä> h56>. ( ) [ ) 2 3 1 5 $ $ A B = − =
.
TBm
, , # , # A B A B A B B A ∪ ∩
 Bài C. 9ho hai +aä> h56>. { } { } 2 1 5 / / A x R x B x R x = ∈ > = ∈ − < ≤
.
TBm
, , # , # A B A B A B B A ∪ ∩
 Bài 8. %aùc &'nh caùc taä( hô)( *au vaø +ie,u -ie.n chuùng t/e0n t/u)c
*oá.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) [ ] ( ) ( ) ( ) ( )
0 1 2 3 3 5 4 6
2 7 1 3 1 2 3 5 1 4
# $ $ # $ $
$ # $ $ $ # $
a R b R
c d
∪ ∩
− − ∪
TT67 T89 TÀI :;3 < NH=N >?@ AB9 T?I NHÀ H7
LICN HỆ , 0122+DD1+EFGH

D trên trục số. A ∪ D .2 . B = { x ∈ R 0 < x ≤ 8} C ={x ∈R x <.2 . 16 laø moät soá höõu tyû 4 c.caâu naøo laø meänh ñeà. ∞ { 3 .  2 > 0 . 3 . A ∩ B ∩ C . R C\ c / R \ (0.x+y>1 d. c/ Xác định các tập hợp sau : Xác định các tập hợp : A ∩B .15 d.3) ∩ . ( ∩AC \ B . . C ∩ D .∞ . A ∩ D . R \ A . Khoâng ñöôïc ñi qua loái naøy b.3 ≤ x ≤ 2} . + ∞ ∪(-2 . TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. B.caâu naøo laø meänh ñeà.551.1. B ={x ∈ x x . A ∩ C . B ∩ C . R B\.5 } h / ( -7 . 4+x=3 c. 4+x=5 e. Biết rằng có 25 chơi bóng đá . A ∩C . 3) ∩(.NVR  Bài 6: Mỗi học sinh lớp 10E đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền.Cho các tập hợp A = {x ∈ R .Trong caùc caâu sau.1 . π < 3. 16 chia 3 dö 1. 5 ) ∪(3 . . 7) b / (-1 . Hỏi lớp 10E có bao nhiêu học sinh. A ∪ B . 2576 chia heát cho 5 b. 2) ∩(-1 .5 <0  Bài 2. +∞ ) e / (. d.1 >0} .2 >4 } và C =  x ∈ R  Xác định tập hợp : A ∩B . Cho ba tập hợp R A ={x ∈ R 2 . b/ Biểu diễn các tập hợp A.1 . D ∪ C d/ A ∪ (B ∩ C) ( . 3) ∩(0 . B ∪C . B ∩ D . 5 ) ∩( 2 .Xeùt tính ñuùng sai cuûa caùc meänh sau: a. ∩AB ∪ C ).4638 B. A ∪ C .x +2  BAØI 1: MEÄNH ÑEÀ  Bài 1. B ∩C . BÀI TẬP THEO BÀI: 1 . A ∪B . + ∞ ) \ ( .caâu naøo laø meänh ñeà chöùa bieán? a.20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả hai môn thể thao này.haõy xaùc ñònh meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai? a.∞ . 2. Baây giôø laø maáy giôø? c. 3) ∩(1 . Xác định mỗi tập hợp số sau : g /( − . B ∪ D .Trong caùc caâu sau .)( \DB ∩ A).+ )∞ a/ (-5 . Chieán tranh theá giôùi laàn thöù 2 keát thuùc naêm 1946. khoảng . D = {x ∈R x ≥6} a/ Dùng kí hiệu đoạn .1} . Phương trình x + 5 x + 6 = 0 có nghiệm  Bài 3.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . C. 7)  Bài 8. B ∪ C . 1) ) f / (. 5 )   Bài 9. 7) d / (. −2 5 >0 2 e.3+2 =7 b. nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên. 07/2011  Bài 7.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->