TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR

1
<x
x
x 2 −1
= x +1
l/ ∀x ∈: R :
x −1

n/ ∀x ∈ R :

k/ ∃x ∈Q : x 2 − x −1 = 0
o/ ∃x ∈ R :

q/ ∀n ∈ N : 1 + 2 + 3 + ... + n ≠

p/ ∃n ∈ N : 1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n −1) = n 2
r/ ∀n ∈N : n(n +1)2
t/ ∃n ∈ N : (n 3 + 2n)3
v/ ∀n ∈ N : (32 n +1 + 2 n +2 )7

x2 − 9
≠ x −3
x +3

s/

n( n + 1)
2

∃x ∈R : x < x

u/ ∃n ∈ N : (4 n +15 n −1)9
w/ ∀x ∈R : ( x −1) 2 = x −1

 Bài 2: Viết các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử.
a/ A = {0, 2, 4, 6, 8, 10 , 12 }

b/ B = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 , 15 }
1
1 
1 1 1
,
,
,
.
2 6 12 20 30 

c/ C = {0 , 3 , 8 , 15 , 24 , 35 , 63 }

d/ D =  ,

 Bài 3: Liệt kê các phần tử của tập hợp sau :
a/ A = {3k −1 k ∈Z ,−5 ≤ k ≤ 3}

b/

B = x ∈Z

d/

D = x ∈Q (x 2 − 5 x − 6)( x 2 − 7) = 0

c/ C = x ∈ Z 3 < x ≤

17 

2

{

}

x <9

{
F = {x ∈( −1;3)

}

x − x − 2 = 0}
e/ E = {x ∈R 2x − 7 x + 5 = 0 va x < 2,4 }
f/
2
2
g/ G = {x ∈(−7 ; 8,3) (x −64 )( x −8 x + 7) = 0}
 Bài 5: Cho ba tập hợp :
A = {1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7} , B = {- 1, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9} C = { 1 , 3 , 6 , - 2 , 7}
a/ Xác đinh các tập hợp : A ∩B , A ∩C , B ∩C , A \ B , B \ C , A ∪C , A ∪B
2

b/ Chứng minh rằng :

2

(A∩ B)∪ (A\ B)∪ (B \ A) = A∪ B

c/ Chứng minh rằng : ( A ∪ B) ∩ C = ( A ∩ C ) ∪ ( B ∩ C )
TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS
LIÊN HỆ : 0122.551.4638

1

07/2011

A. BÀI TẬP TỔNG HỢP:
 Bài 1: Hãy phát biểu thành lời các mệnh đề sau. Xét tính đúng sai và lập mệnh để phủ
định của chúng
a/ ∃x ∈ R : x 2 + 1 = 0
b/ ∀x ∈ R : x 2 + x + 3 ≠ 0
c/ ∃x ∈Z : x <1
d/ ∃x ∈ R : x 2 ≤ 0
e/ ∃x ∈ R : x 2 − 4 x + 3 = 0
f/ ∃x ∈ R : x 2 − 5 ≠ 0
f/ ∀n ∈ N : n( n +1) ≠ 2
g/ ∃x ∈ Z : x 2 < x
2
h/ ∀x ∈ R : x + x + 2 > 0
i/ ∀x ∈ R : x 2 − 6 x ≥ −9
g/ ∃x ∈ R : − x 2 − 4 x − 4 < 0
m/ ∃∈R : −x = x

. 7) h / ( -7 .Cho các tập hợp A = {x ∈ R . π < 3. B. 3) ∩(. D = {x ∈R x ≥6} a/ Dùng kí hiệu đoạn . + ∞) ∪(-2 . A ∪ B . A ∪ C . 2) ∩(-1 . B ={x ∈R } và C =  x ∈ R x .551.)( \DB ∩ A). B ∩ D . Baây giôø laø maáy giôø? c.caâu naøo laø meänh ñeà chöùa bieán? a.1.2 >4   2 > 0 . 16 laø moät soá höõu tyû c. Biết rằng có 25 chơi bóng đá . + ∞ ) \ ( .4638 1 . Xác định mỗi tập hợp số sau : a/ (-5 . ( ∩AC \ B . C. B ∪ D .caâu naøo laø meänh ñeà.5  Bài 9. B. A ∩ D .Xeùt tính ñuùng sai cuûa caùc meänh sau: a.3+2 =7 b. ∩AB ∪ C ). Hỏi lớp 10E có bao nhiêu học sinh.x +2  Xác định tập hợp : A ∩B . d. Cho ba tập hợp A ={x ∈R 2x . Chieán tranh theá giôùi laàn thöù 2 keát thuùc naêm 1946. khoảng . B ∪C . 5 ) ∩( 2 .∞ . 1) { g /( − ∞ .+ )∞ b / (-1 . 7) d / (. B ∪ C . D trên trục số. A ∩ B ∩ C . D ∪ C d/ Xác định các tập hợp : A ∪ (B ∩ C) ( .1} .  Bài 7. 3 . nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên.1 . 5 ) ∪(3 . 7) c / R \ (0.2 . 4+x=5 e. c/ Xác định các tập hợp sau : 07/2011 A ∩B . BÀI TẬP THEO BÀI: BAØI 1: MEÄNH ÑEÀ  Bài 1.NVR  Bài 6: Mỗi học sinh lớp 10E đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. 2576 chia heát cho 5 b. B ∩ C . B ∩C . B = { x ∈ R 0 < x ≤ 8} C ={x ∈R x <. R B\ . 3) ∩(0 .∞ . TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.2 . - } f / (. b/ Biểu diễn các tập hợp A.5 <0  Bài 2.Trong caùc caâu sau .20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả hai môn thể thao này.3) ∩ . −245 >0 2 e. +∞) e / (. C ∩ D .15 d. R C\  Bài 8. 4+x=3 c.3 ≤ x ≤ 2} . A ∪ D . 2. Khoâng ñöôïc ñi qua loái naøy b. A ∩ C . 16 chia 3 dö 1. .caâu naøo laø meänh ñeà.1 . A ∩C . A ∪B . R \ A .haõy xaùc ñònh meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai? a.1 >0} .TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .x+y>1 d.Trong caùc caâu sau. 3) ∩(1 . 5 ) 3 . Phương trình x + 5 x + 6 = 0 có nghiệm  Bài 3.

Cho tam giaùc ABC. x 2 > 0 b. a) 3x2 + 2x -1 = 0 b) 4x + 3 < 2x – 1  Bài 12.  Bài 10. ∃n ∈ N : n 2 = n 1 x  Bài 7. Cho caùc mñeà keùo theo Neáu a vaø b cuøng chia heát cho c thì a + b chia heát cho c ( a.NVR c. Moïi soá coäng vôùi soá ñoái cuûa noù ñeàu baèng 0  Bài 6.4638 1 . Phaùt bieåu thaønh lôøi caùc mñeà sau. b. ∃x ∈Q : x 2 = 2 c. d. b. ∀n ∈ N : n chia heát cho n. Phuû ñònh meänh ñeà sau: a. ∃ñeå vieát caùc meänh ñeà sau:  Bài 5.Laäp meänh ñeà phuû ñònh cuûa moãi meänh ñeà sau vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù: a. ∀n ∈ N : n ≤ 2n d.Moïi hình vuoâng ñeàu laø hình thoi b. Xeùt tính ñuùng sai vaø laäp mñeà phuû ñònh cuûa chuùng.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . ∀x ∈ R : x < x + 1 d. ∀x ∈R.551.Trôøi möa. ñieàu kieän caàn. R: “ 7 > 5” .Q: “naêm 2000 laø naêm nhuaän” c. Hai tam giaùc baèng nhau coù dieän tích baèng nhau.Taát caû hoïc sinh 10A9 ñeàu thoâng minh. a) Haõy phaùt bieåu mñeà ñaûo cuûa caùc mñeà treân. Tam giaùc caân coù hai trung tuyeán baèng nhau. Moïi soá nhaân vôùi 1 ñeàu baèng chính noù. tìm hai giaù trò thöïc cuûa x ñeå ñöôïc moät mñeà ñuùng vaø moät mñeà sai. a) 3 + 2 = 7 b) 4 + x = 3 c) x + y > 1 d) 2 5 <0  Bài 11. Coù moät soá coäng vôùi chính noù baèng 0 c. b. c laø nhöõng soá nguyeân ) Caùc soá nguyeân coù taän cuøng baèng 0 ñeàu chia heát cho 5. Duøng caùc kyù hieäu ∀ a.Coù 1 tam giaùc caân khoâng phaûi laø tam giaùc ñeàu c. Trong caùc caâu sau. ∃x ∈ R : 3 x = x 2 + 1  Bài 8. Phaùt bieåu thaønh lôøi moãi meänh ñeà sau vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù a. ∃x ∈ R : x < 07/2011  Bài 4. Vôùi moãi caâu sau. roài xeùt tính ñuùng sai cuûa chuùng vôùi: a) P: “Goùc A baèng 900” Q: “BC2 = AB2 + AC2” µ ” b) P: “ µA = B Q: “Tam giaùc ABC caân”  Bài 13. Laäp mñeà P ⇒ Q vaø mñeà ñaûo cuûa noù. P: “ phöông trình x 2 + x + 1 = 0 coù nghieäm” b. Neâu meänh ñeà phuû ñònh cuûa moãi meänh sau vaø xeùt xem meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai? a. b) Phaùt bieåu mñeà treân baèng caùch söû duïng ñieàu kieän ñuû. TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.  Bài 14. caâu naøo laø meänh ñeà. caâu naøo laø mñeà chöùa bieán.

2} b. Xeùt caùc mệnh ñeà P: “x laø moät soá höõu tæ” Q: “x2 laø moät soá höõu tæ” a) Phaùt bieåu mñeà P ⇒ Q vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù.  Bài 16.Cho A = { x ∈ N / x < 20 vaøx chia heátcho 3} Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuøa A  Bài 2. Cho soá thöïc x.6.  Bài 4.A laø taäp hôïp caùc hình vuoâng B laø taäp hôïp caùc hình thoi.4638 1 . b) Phaùt bieåu mñeà ñaûo cuûa mñeà treân.551.3} c.Trong caùc caâu sau. Cho soá thöïc x. c) Chæ ra moät giaù trò cuûa x maø mñeà ñaûo sai.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . Kyù hieäu T laø taäp hôïp caùc hoïc sinh cuûa tröôøng. A= {n ∈N / n laømoät öôùc { n ∈ N / n la ø m o ät ö ô ù c cuûa6} B=  Bài 7. Xeùt caùc mñeà: P: “ x2 = 1” Q: “ x = 1” a) Phaùt bieåu mñeà P ⇒ Q vaø mñeà ñaûo cuûa noù. Haõy tìm moät tính chaát ñaëc tröng xaùc ñònh caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp: E= {−1 + 3. Trong 2 taäp hôïp A vaø B sau ñaây .B= {1. φ  Bài 8.caâu naøo ñuùng? TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.Bieát raèng An laø moät hoïc sinh cuûa tröôøng vaø 10A laø 1 teân lôùp cuûa tröôøng.2.NVR a) ∃x∈ R / x2 = −1 b) ∀x∈ R / x2 + x + 2 ≠ 0 1 c) ∃x∈ R / x < d) ∃x∈ Q / x2 = 2 e) ∀x∈ R / x < x+ 1 x  Bài 15. Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp D goàm caùc soá chính phöông khoâng vöôït quaù 100  Bài 5. Xeùt tính duùng sai cuûa caùc meänh ñeà sau: x2 − 1 a) ∀x∈ R / x2 ≤ 0 b) ∃x∈ R / x2 ≤ 0 c) ∀x∈ R / = x+1 x−1 x2 − 1 d) ∃x∈ R / e) ∀x∈ R / x2 + x + 1 > 0 f) ∃x∈ R / x2 + x + 1 > 0 = x+ 1 x−1 07/2011 BAØI 2: TAÄP HÔÏP  Bài 1.12 .A= {1. L laø taäp hôïp caùc teân lôùp cuûa tröôøng.30 } Haõy xaùc ñònh taäp B baèng caùch chæ ra moät tính chaát ñaëc tröng cho caùc phaàn töû cuûa noù. Cho B= { n ∈ N / n(n + 1) ≤ 20} Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa B  Bài 3 .Cho taäp hôïp C= {2. b) Xeùt tính ñuùng sai cuûa mñeà ñaûo.taäp hôïp naøo laø taäp hôïp con cuûa taäp hôïp coøn laïi?A vaø B coù baèng nhau khoâng? a.  Bài 17. Tìm caùc taäp hôïp con cuûa taäp hôïp sau: a. c) Chæ ra moät giaù trò cuûa x maø mñeà P ⇒ Q sai.−1 − 3}  Bài 6. chung cuûa24 vaø30} b.20 .

A ∪ A. E = { a. 4} Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: a) A ∩ B.5} .  Bài 10. 2.Hoûi lôùp 10A9 coù bao nhieâu hoïc sinh?  Bài 4. B\A.bieát raèng muoán ñöôïc khen thöôûng baïn ñoù phaûi hoïc löïc gioûi hoaëc haïnh kieåm toát? b. Cho A = { 1. A ∩ φ .G \ T e.c.3. 4.  Bài 7. B = { 2. A= {3k −1 / k ∈ Z . e. Cho TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.4638 1 . Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp a. A ∪ B b) A ∩ C. B ∪C  Bài 3. g} Chöùng minh raèng: E ∩ (F ∪ G) = (E ∩ F ) ∪ (E ∩ G) . Kyù Hieäu H laø taäp hôïp caùc hoïc sinh lôùp 10A9.6} C = { 1. B ∪ C G = { c.i. Cho taäp hôïp A. C φA  Bài 6. Cho taäp E = { a.c.Lôùp 10A coù bao nhieâu baïn chöa xeáp hoïc löïc gioûi vaø chöa coù haïnh kieåm toát? B = { 2. T ∩ G c. f } .3. Trong soá 45 hoïc sinh lôùp 10A coù 15 baïn xeáp loïai hoïc löïc gioûi.  Bài 8. A ∩C .20 baïn xeáp loïai haïnh kieåm toát.Haõy xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: T a.10A ∈ T e.8}  Bài 9.An ∈ L b. Cho A = { a. A ∪ C c) B ∩ C.B= {x ∈Z / x <10 } c.10A ⊂ T d. B= { n ∈ N / 2n − 6 ≤ 0} và C= {n ∈N / n ≤ 4} Tìm A ∩ B. b.H \ T d.10A ⊂ L f.5} Tìm A\B. b. d.hoûi a.Bieát raèng coù 25 baïn chôi boùng ñaù. d} F = { b.An ∈ T  Bài 9. 6.10A ∈ L c.Lôùp 10A coù bao nhieâu baïn ñöôïc khen thöôûng.−5 ≤ k ≤ 3} b.e.i.3.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .551.haõy xaùc ñònh A ∩ A. C AA . A ∪ φ . 4. 4.  Bài 5.Cho A= { x ∈ R / x 2 − x − 6 = 0} . C H  Bài 2 .T laø taäp hôïp caùc hoïc sinh nam vaø G laø taäp hôïp caùc hoïc sinh nöõ cuûa lôùp 10A9.e.o. Tìm phaàn buø cuûa taäp hôïp caùc soá töï nhieân trong taäp hôïp caùc soá nguyeân aâm.e.trong ñoù coù 10 baïn vöøa hoïc löïc gioûi vöøa coù haïnh kieåm toát. d. Moãi hoïc sinh lôùp 10A9 ñeàu chôi boùng ñaù hay boùng chuyeàn.NVR a.20 baïn chôi boùng chuyeàn vaø 10 baïn chôi caû 2 moân theå thao naøy. o} Tính CEA  Bài 11. Cho A = { 1. 2. f } .C= 19   x ∈ Z / 3 < x <  2  07/2011 BAØI 3:CAÙC PHEÙP TOÁN TREÂN TAÄP HÔÏP  Bài 1. T ∪ G b.c.

Haõy xaùc ñònh: ( A \ B) ∩ B (A \ B) ∩ A (A \ B) ∪ B  Bài 17. Cho taäp hôïp A. A ∪ ∅. 2.7} B = { 1. A ∪ A. Cho taäp hôïp A. B ⊂ E A∩ B A∪ B b)Tìm CE . C A∩E A∪ B b) Chöùng minh CE CB E ⊂ CEA 07/2011 a) Tìm B ∩  Bài 12.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . Cho hai taäp hôïp A vaø B. Cho A = { x∈ N / xM6} B = { x∈ N / xM 15} C = { x∈ N / xM30} Chöùng minh raèng: C = A ∩ B A ∅  Bài 14. Cho E = { x∈ Z / x ≤ 5} A = { x∈ R / x2 + 3x − 4 = 0} B = { x∈ Z /(x − 2)(x + 1)(2 x2 − x − 3) = 0} a) Chöùng minh A ⊂ E. Xeùt caùc meänh ñeà naøo sau ñaây laø ñuùng. Haõy xaùc ñònh A ∩ A. C BE . Cho A vaø B laø hai taäpp hôïp. Cho A vaø B laø hai taäp hôïp.551. Coù theå noùi gì veà taäp B neáu A∩ B = B A∩ B = A A∪ B = A A∪ B = B A\ B = ∅ A\ B = A  Bài 18. A ∩ ∅. Xaùc ñònh tính ñuùng sai cuûa caùc taäp hôïp sau: A ⊂ A∪ B A∩ B ⊂ B A∩ B ⊂ A∪ B A\ B ⊂ B  Bài 16. CA . Haõy xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: a) ( A ∩ B) ∪ A b) ( A ∪ B) ∩ B c) (A \ B) ∪ B d) ( A \ B) ∩ (B \ A)  Bài 19.5. CA  Bài 15.3. Cho A vaø B laø hai taäp hôïp khaùc roãng phaân bieät.3.4638 1 . CE roài tìm quan heä giöõa hai taäp naøy.NVR E = { x∈ N / x ≤ 8} A = { 1. A∪ B A c) Chöùng minh raèng: CE ⊂ CE  Bài 13. 6} C AE . a) A ⊂ B \ A b) A ⊂ A ∪ B c) A ∩ B ⊂ A ∪ B d) A \ B ⊂ A TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.

5)\(-3.(i.5) k.3] d) ( ( −1.B=(-1. Cho hai taäp hôïp: A = ( −2.4] b.(-2.7) ∩ (-7. a) [ −3.551.A=[1.4638 1 .A=(-5.Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá a. R\ (.+ ∞ ) ∞ .5).Bieåu dieãn caùc taäp hôïp A. 2 ) ∪ ( 3. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá.R\ [0.6)  Bài 5. +∞ ) .2) ∞ .(-12.+ ∞ ) 4 ) 3 ∪ [-1.5 ) ) \ ( 1.1) c. A \ B.3) ) b) R \ ( ( 3.NVR BAØI 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁ  Bài 1 .(0.3)\ (1. Cho hai taäp hôïp: A = { x∈ R / x > 2} Tìm A ∪ B.B.(-2.2) ∪ (4. +∞ ) B = [ 1.1] d.2] ∩ [-2.1) ∪ (-2. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá.5) b.(-2.3)\ (-3.3] ∩ [-1. B \ A  Bài 8. B=(-3.1) ∪ ( 2.0) ∪ (3.(-3.1) ∩ ( 0.(- f.(-2.  Bài 7.5 ) . a) R \ ( ( 0.2) ∪(3.+ ∞ ) e.3) ∩ [3.3)\[1.1) ∩ ( 2.Duøng kí hieäu ñoïan.2] ∪ [-1.1) ∪ ( 2.nöûa khoûang ñeå vieát laïi caùc taäp hôïp treân b.3) c. ( −∞.3) Tìm A ∪ B.  Bài 6.-4) h.4] 07/2011 d. 4] .1) ∪ ( 0.1) ∪ (0. Cho caùc taäp hôïp A= { x ∈ R / −1 ≤ x ≤ 2} B= { x ∈ R / 0 < x ≤ 7} C= { x ∈ R / x < −1} D= { x ∈ R / x ≥ 5} a.[-3.3]  Bài 2.(4. A ∩ B. g.C.vôùi a. A ∩ B.D treân truïc soá  Bài 3. A \ B.5].15) ∪ (3. [ −3. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp soá sau vaø bieåu dieãn noù treân truïc soá a. 7 ) \ [ 1. 4 ) TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.+ ∞ ) m.5) j.(-1..(-5.5) l. 4] b) ( −∞. Xaùc ñònh taäp hôïp A ∩ B.khoûang.5 ) ∩ ( 4.(2. B \ A B = { x∈ R / − 1 < x ≤ 5} .7) b.∞ . 6 ) ) c) ( −2.3)\(0.3)  Bài 4.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .R\ (2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful