TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - NVR

1
<x
x
x 2 −1
= x +1
l/ ∀x ∈: R :
x −1

n/ ∀x ∈ R :

k/ ∃x ∈Q : x 2 − x −1 = 0
o/ ∃x ∈ R :

q/ ∀n ∈ N : 1 + 2 + 3 + ... + n ≠

p/ ∃n ∈ N : 1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n −1) = n 2
r/ ∀n ∈N : n(n +1)2
t/ ∃n ∈ N : (n 3 + 2n)3
v/ ∀n ∈ N : (32 n +1 + 2 n +2 )7

x2 − 9
≠ x −3
x +3

s/

n( n + 1)
2

∃x ∈R : x < x

u/ ∃n ∈ N : (4 n +15 n −1)9
w/ ∀x ∈R : ( x −1) 2 = x −1

 Bài 2: Viết các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử.
a/ A = {0, 2, 4, 6, 8, 10 , 12 }

b/ B = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 , 15 }
1
1 
1 1 1
,
,
,
.
2 6 12 20 30 

c/ C = {0 , 3 , 8 , 15 , 24 , 35 , 63 }

d/ D =  ,

 Bài 3: Liệt kê các phần tử của tập hợp sau :
a/ A = {3k −1 k ∈Z ,−5 ≤ k ≤ 3}

b/

B = x ∈Z

d/

D = x ∈Q (x 2 − 5 x − 6)( x 2 − 7) = 0

c/ C = x ∈ Z 3 < x ≤

17 

2

{

}

x <9

{
F = {x ∈( −1;3)

}

x − x − 2 = 0}
e/ E = {x ∈R 2x − 7 x + 5 = 0 va x < 2,4 }
f/
2
2
g/ G = {x ∈(−7 ; 8,3) (x −64 )( x −8 x + 7) = 0}
 Bài 5: Cho ba tập hợp :
A = {1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7} , B = {- 1, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9} C = { 1 , 3 , 6 , - 2 , 7}
a/ Xác đinh các tập hợp : A ∩B , A ∩C , B ∩C , A \ B , B \ C , A ∪C , A ∪B
2

b/ Chứng minh rằng :

2

(A∩ B)∪ (A\ B)∪ (B \ A) = A∪ B

c/ Chứng minh rằng : ( A ∪ B) ∩ C = ( A ∩ C ) ∪ ( B ∩ C )
TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS
LIÊN HỆ : 0122.551.4638

1

07/2011

A. BÀI TẬP TỔNG HỢP:
 Bài 1: Hãy phát biểu thành lời các mệnh đề sau. Xét tính đúng sai và lập mệnh để phủ
định của chúng
a/ ∃x ∈ R : x 2 + 1 = 0
b/ ∀x ∈ R : x 2 + x + 3 ≠ 0
c/ ∃x ∈Z : x <1
d/ ∃x ∈ R : x 2 ≤ 0
e/ ∃x ∈ R : x 2 − 4 x + 3 = 0
f/ ∃x ∈ R : x 2 − 5 ≠ 0
f/ ∀n ∈ N : n( n +1) ≠ 2
g/ ∃x ∈ Z : x 2 < x
2
h/ ∀x ∈ R : x + x + 2 > 0
i/ ∀x ∈ R : x 2 − 6 x ≥ −9
g/ ∃x ∈ R : − x 2 − 4 x − 4 < 0
m/ ∃∈R : −x = x

∞ . BÀI TẬP THEO BÀI: BAØI 1: MEÄNH ÑEÀ  Bài 1.x +2  Xác định tập hợp : A ∩B . D trên trục số. A ∪ B . 3) ∩(0 . ( ∩AC \ B . A ∩C . 2. A ∪ C . khoảng . π < 3. B.1. A ∪B .3) ∩ . Biết rằng có 25 chơi bóng đá . R \ A . Phương trình x + 5 x + 6 = 0 có nghiệm  Bài 3.5  Bài 9. 4+x=3 c. B ∩C . nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên.15 d. 7) h / ( -7 . ∩AB ∪ C ). B ={x ∈R } và C =  x ∈ R x . 1) { g /( − ∞ . 16 chia 3 dö 1. B. B ∪ C .caâu naøo laø meänh ñeà. 5 ) ∪(3 . 2) ∩(-1 .NVR  Bài 6: Mỗi học sinh lớp 10E đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền.Trong caùc caâu sau.2 . B = { x ∈ R 0 < x ≤ 8} C ={x ∈R x <. - } f / (.551. b/ Biểu diễn các tập hợp A.5 <0  Bài 2. A ∩ D . D ∪ C d/ Xác định các tập hợp : A ∪ (B ∩ C) ( . B ∪C . R C\  Bài 8.  Bài 7. 5 ) ∩( 2 .)( \DB ∩ A). 3) ∩(1 .x+y>1 d. D = {x ∈R x ≥6} a/ Dùng kí hiệu đoạn . + ∞) ∪(-2 . Khoâng ñöôïc ñi qua loái naøy b. Chieán tranh theá giôùi laàn thöù 2 keát thuùc naêm 1946.1 >0} .caâu naøo laø meänh ñeà.+ )∞ b / (-1 .3 ≤ x ≤ 2} .1 .1} .caâu naøo laø meänh ñeà chöùa bieán? a. 16 laø moät soá höõu tyû c. 3 . C ∩ D . c/ Xác định các tập hợp sau : 07/2011 A ∩B . . B ∪ D .TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . 7) d / (.Cho các tập hợp A = {x ∈ R . R B\ . 4+x=5 e.haõy xaùc ñònh meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai? a. 2576 chia heát cho 5 b. B ∩ D .∞ .20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả hai môn thể thao này.1 . Xác định mỗi tập hợp số sau : a/ (-5 . TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. A ∩ C .4638 1 . A ∪ D . + ∞ ) \ ( . Baây giôø laø maáy giôø? c. 5 ) 3 . . Hỏi lớp 10E có bao nhiêu học sinh.3+2 =7 b. 3) ∩(.Xeùt tính ñuùng sai cuûa caùc meänh sau: a.2 >4   2 > 0 . 7) c / R \ (0. A ∩ B ∩ C . C. +∞) e / (. Cho ba tập hợp A ={x ∈R 2x . B ∩ C . −245 >0 2 e. d.2 .Trong caùc caâu sau .

roài xeùt tính ñuùng sai cuûa chuùng vôùi: a) P: “Goùc A baèng 900” Q: “BC2 = AB2 + AC2” µ ” b) P: “ µA = B Q: “Tam giaùc ABC caân”  Bài 13. Xeùt tính ñuùng sai vaø laäp mñeà phuû ñònh cuûa chuùng.Taát caû hoïc sinh 10A9 ñeàu thoâng minh. b.551. Trong caùc caâu sau.Q: “naêm 2000 laø naêm nhuaän” c.Coù 1 tam giaùc caân khoâng phaûi laø tam giaùc ñeàu c. Hai tam giaùc baèng nhau coù dieän tích baèng nhau. R: “ 7 > 5” . Phaùt bieåu thaønh lôøi moãi meänh ñeà sau vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù a. tìm hai giaù trò thöïc cuûa x ñeå ñöôïc moät mñeà ñuùng vaø moät mñeà sai. Coù moät soá coäng vôùi chính noù baèng 0 c. ∃ñeå vieát caùc meänh ñeà sau:  Bài 5. b) Phaùt bieåu mñeà treân baèng caùch söû duïng ñieàu kieän ñuû. ∃n ∈ N : n 2 = n 1 x  Bài 7. ∀n ∈ N : n ≤ 2n d. a) 3 + 2 = 7 b) 4 + x = 3 c) x + y > 1 d) 2 5 <0  Bài 11. Duøng caùc kyù hieäu ∀ a. Phaùt bieåu thaønh lôøi caùc mñeà sau. ∃x ∈ R : x < 07/2011  Bài 4. a) 3x2 + 2x -1 = 0 b) 4x + 3 < 2x – 1  Bài 12. Vôùi moãi caâu sau. P: “ phöông trình x 2 + x + 1 = 0 coù nghieäm” b. Phuû ñònh meänh ñeà sau: a.Moïi hình vuoâng ñeàu laø hình thoi b. caâu naøo laø mñeà chöùa bieán. ∀x ∈ R : x < x + 1 d. d. b. ∃x ∈ R : 3 x = x 2 + 1  Bài 8. Moïi soá coäng vôùi soá ñoái cuûa noù ñeàu baèng 0  Bài 6. a) Haõy phaùt bieåu mñeà ñaûo cuûa caùc mñeà treân.4638 1 . Tam giaùc caân coù hai trung tuyeán baèng nhau. Cho caùc mñeà keùo theo Neáu a vaø b cuøng chia heát cho c thì a + b chia heát cho c ( a. Neâu meänh ñeà phuû ñònh cuûa moãi meänh sau vaø xeùt xem meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai? a. Laäp mñeà P ⇒ Q vaø mñeà ñaûo cuûa noù.Trôøi möa.  Bài 10. caâu naøo laø meänh ñeà. x 2 > 0 b. Cho tam giaùc ABC. ñieàu kieän caàn. ∀x ∈R. ∃x ∈Q : x 2 = 2 c. ∀n ∈ N : n chia heát cho n. c laø nhöõng soá nguyeân ) Caùc soá nguyeân coù taän cuøng baèng 0 ñeàu chia heát cho 5.  Bài 14. b. TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.NVR c.Laäp meänh ñeà phuû ñònh cuûa moãi meänh ñeà sau vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù: a.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . Moïi soá nhaân vôùi 1 ñeàu baèng chính noù.

Cho A = { x ∈ N / x < 20 vaøx chia heátcho 3} Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuøa A  Bài 2.A laø taäp hôïp caùc hình vuoâng B laø taäp hôïp caùc hình thoi. Xeùt caùc mệnh ñeà P: “x laø moät soá höõu tæ” Q: “x2 laø moät soá höõu tæ” a) Phaùt bieåu mñeà P ⇒ Q vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù.12 . L laø taäp hôïp caùc teân lôùp cuûa tröôøng.  Bài 16.−1 − 3}  Bài 6.Bieát raèng An laø moät hoïc sinh cuûa tröôøng vaø 10A laø 1 teân lôùp cuûa tröôøng. Xeùt caùc mñeà: P: “ x2 = 1” Q: “ x = 1” a) Phaùt bieåu mñeà P ⇒ Q vaø mñeà ñaûo cuûa noù.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . Xeùt tính duùng sai cuûa caùc meänh ñeà sau: x2 − 1 a) ∀x∈ R / x2 ≤ 0 b) ∃x∈ R / x2 ≤ 0 c) ∀x∈ R / = x+1 x−1 x2 − 1 d) ∃x∈ R / e) ∀x∈ R / x2 + x + 1 > 0 f) ∃x∈ R / x2 + x + 1 > 0 = x+ 1 x−1 07/2011 BAØI 2: TAÄP HÔÏP  Bài 1. c) Chæ ra moät giaù trò cuûa x maø mñeà P ⇒ Q sai.B= {1.2} b.caâu naøo ñuùng? TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122.Trong caùc caâu sau. Tìm caùc taäp hôïp con cuûa taäp hôïp sau: a.30 } Haõy xaùc ñònh taäp B baèng caùch chæ ra moät tính chaát ñaëc tröng cho caùc phaàn töû cuûa noù. Haõy tìm moät tính chaát ñaëc tröng xaùc ñònh caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp: E= {−1 + 3. b) Phaùt bieåu mñeà ñaûo cuûa mñeà treân. Cho soá thöïc x. b) Xeùt tính ñuùng sai cuûa mñeà ñaûo. Kyù hieäu T laø taäp hôïp caùc hoïc sinh cuûa tröôøng.551.20 .taäp hôïp naøo laø taäp hôïp con cuûa taäp hôïp coøn laïi?A vaø B coù baèng nhau khoâng? a.NVR a) ∃x∈ R / x2 = −1 b) ∀x∈ R / x2 + x + 2 ≠ 0 1 c) ∃x∈ R / x < d) ∃x∈ Q / x2 = 2 e) ∀x∈ R / x < x+ 1 x  Bài 15.A= {1. A= {n ∈N / n laømoät öôùc { n ∈ N / n la ø m o ät ö ô ù c cuûa6} B=  Bài 7.6. c) Chæ ra moät giaù trò cuûa x maø mñeà ñaûo sai.  Bài 4. Cho soá thöïc x. Cho B= { n ∈ N / n(n + 1) ≤ 20} Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa B  Bài 3 .3} c. Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp D goàm caùc soá chính phöông khoâng vöôït quaù 100  Bài 5. Trong 2 taäp hôïp A vaø B sau ñaây .  Bài 17. chung cuûa24 vaø30} b.4638 1 .2.Cho taäp hôïp C= {2. φ  Bài 8.

g} Chöùng minh raèng: E ∩ (F ∪ G) = (E ∩ F ) ∪ (E ∩ G) . 4.  Bài 5.6} C = { 1.Lôùp 10A coù bao nhieâu baïn chöa xeáp hoïc löïc gioûi vaø chöa coù haïnh kieåm toát? B = { 2. d. B ∪C  Bài 3.20 baïn xeáp loïai haïnh kieåm toát. B= { n ∈ N / 2n − 6 ≤ 0} và C= {n ∈N / n ≤ 4} Tìm A ∩ B. C H  Bài 2 . Cho A = { a. f } .8}  Bài 9. A ∩C . Moãi hoïc sinh lôùp 10A9 ñeàu chôi boùng ñaù hay boùng chuyeàn.NVR a. 2. A= {3k −1 / k ∈ Z . 4. B\A.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ .3. A ∪ φ . A ∩ φ .10A ⊂ L f. Tìm phaàn buø cuûa taäp hôïp caùc soá töï nhieân trong taäp hôïp caùc soá nguyeân aâm.An ∈ L b.T laø taäp hôïp caùc hoïc sinh nam vaø G laø taäp hôïp caùc hoïc sinh nöõ cuûa lôùp 10A9. T ∪ G b. A ∪ C c) B ∩ C.Bieát raèng coù 25 baïn chôi boùng ñaù. C φA  Bài 6. Cho A = { 1.G \ T e. b. Kyù Hieäu H laø taäp hôïp caùc hoïc sinh lôùp 10A9. Trong soá 45 hoïc sinh lôùp 10A coù 15 baïn xeáp loïai hoïc löïc gioûi.H \ T d.5} . B ∪ C G = { c. Cho A = { 1.e. d.o.C= 19   x ∈ Z / 3 < x <  2  07/2011 BAØI 3:CAÙC PHEÙP TOÁN TREÂN TAÄP HÔÏP  Bài 1. Cho TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. A ∪ A.Lôùp 10A coù bao nhieâu baïn ñöôïc khen thöôûng. Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp a.3.i.haõy xaùc ñònh A ∩ A.−5 ≤ k ≤ 3} b.10A ∈ T e. 6.  Bài 8. 4} Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: a) A ∩ B.10A ⊂ T d. A ∪ B b) A ∩ C.An ∈ T  Bài 9.  Bài 7. 2.551. B = { 2. 4.Hoûi lôùp 10A9 coù bao nhieâu hoïc sinh?  Bài 4. e. C AA .bieát raèng muoán ñöôïc khen thöôûng baïn ñoù phaûi hoïc löïc gioûi hoaëc haïnh kieåm toát? b.c. b.10A ∈ L c. d} F = { b.e.  Bài 10.4638 1 . E = { a.hoûi a.Cho A= { x ∈ R / x 2 − x − 6 = 0} . o} Tính CEA  Bài 11.3.20 baïn chôi boùng chuyeàn vaø 10 baïn chôi caû 2 moân theå thao naøy. T ∩ G c.Haõy xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: T a.c.i.c.B= {x ∈Z / x <10 } c.5} Tìm A\B.trong ñoù coù 10 baïn vöøa hoïc löïc gioûi vöøa coù haïnh kieåm toát. Cho taäp hôïp A. f } . Cho taäp E = { a.e.

551. A ∪ ∅. B ⊂ E A∩ B A∪ B b)Tìm CE . 2. CE roài tìm quan heä giöõa hai taäp naøy. A∪ B A c) Chöùng minh raèng: CE ⊂ CE  Bài 13. Haõy xaùc ñònh: ( A \ B) ∩ B (A \ B) ∩ A (A \ B) ∪ B  Bài 17. A ∩ ∅.3. Cho hai taäp hôïp A vaø B. Coù theå noùi gì veà taäp B neáu A∩ B = B A∩ B = A A∪ B = A A∪ B = B A\ B = ∅ A\ B = A  Bài 18. CA  Bài 15. Cho A vaø B laø hai taäp hôïp. Xeùt caùc meänh ñeà naøo sau ñaây laø ñuùng. C A∩E A∪ B b) Chöùng minh CE CB E ⊂ CEA 07/2011 a) Tìm B ∩  Bài 12. Haõy xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: a) ( A ∩ B) ∪ A b) ( A ∪ B) ∩ B c) (A \ B) ∪ B d) ( A \ B) ∩ (B \ A)  Bài 19. Cho taäp hôïp A. Cho A vaø B laø hai taäpp hôïp. a) A ⊂ B \ A b) A ⊂ A ∪ B c) A ∩ B ⊂ A ∪ B d) A \ B ⊂ A TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. C BE . Cho taäp hôïp A.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . A ∪ A.3. Cho E = { x∈ Z / x ≤ 5} A = { x∈ R / x2 + 3x − 4 = 0} B = { x∈ Z /(x − 2)(x + 1)(2 x2 − x − 3) = 0} a) Chöùng minh A ⊂ E.7} B = { 1.NVR E = { x∈ N / x ≤ 8} A = { 1. Haõy xaùc ñònh A ∩ A.4638 1 .5. Cho A vaø B laø hai taäp hôïp khaùc roãng phaân bieät. CA . Xaùc ñònh tính ñuùng sai cuûa caùc taäp hôïp sau: A ⊂ A∪ B A∩ B ⊂ B A∩ B ⊂ A∪ B A\ B ⊂ B  Bài 16. 6} C AE . Cho A = { x∈ N / xM6} B = { x∈ N / xM 15} C = { x∈ N / xM30} Chöùng minh raèng: C = A ∩ B A ∅  Bài 14.

4] b) ( −∞.  Bài 7.B.(-1.(-2. 4 ) TTGS TÂM TÀI ĐỨC – NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ HS LIÊN HỆ : 0122. a) R \ ( ( 0.7) b.5)\(-3.5 ) ) \ ( 1.A=[1.3)  Bài 4. 6 ) ) c) ( −2.1) c.TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ . 2 ) ∪ ( 3.3)\ (1.5].6)  Bài 5.vôùi a..nöûa khoûang ñeå vieát laïi caùc taäp hôïp treân b. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá. B \ A  Bài 8. B \ A B = { x∈ R / − 1 < x ≤ 5} .0) ∪ (3.7) ∩ (-7.(i.5) k.(0.(4.(-5.3)\ (-3.+ ∞ ) e.5 ) ∩ ( 4. Xaùc ñònh taäp hôïp A ∩ B. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá.(- f.(-2.5).+ ∞ ) ∞ .khoûang. g. 7 ) \ [ 1.5) l.D treân truïc soá  Bài 3.1) ∪ (-2. 4] . A \ B.(-12.(-2.  Bài 6.(2.+ ∞ ) 4 ) 3 ∪ [-1.2] ∪ [-1.2) ∞ .+ ∞ ) m.Duøng kí hieäu ñoïan. Cho caùc taäp hôïp A= { x ∈ R / −1 ≤ x ≤ 2} B= { x ∈ R / 0 < x ≤ 7} C= { x ∈ R / x < −1} D= { x ∈ R / x ≥ 5} a.3)\[1.4] b.3]  Bài 2.2) ∪(3.3) Tìm A ∪ B.A=(-5.R\ [0.4] 07/2011 d. a) [ −3.C.4638 1 . A \ B.-4) h. A ∩ B. Cho hai taäp hôïp: A = ( −2.2] ∩ [-2.3) c.5) j.NVR BAØI 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁ  Bài 1 .3) ∩ [3. +∞ ) B = [ 1.(-2. B=(-3.[-3.R\ (2.Bieåu dieãn caùc taäp hôïp A.3] d) ( ( −1. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp soá sau vaø bieåu dieãn noù treân truïc soá a. Cho hai taäp hôïp: A = { x∈ R / x > 2} Tìm A ∪ B. A ∩ B.5) b.551. R\ (.1) ∪ ( 2.3)\(0.15) ∪ (3.1) ∩ ( 2.1) ∩ ( 0. [ −3.(-3.1) ∪ (0.∞ .5 ) . +∞ ) .3) ) b) R \ ( ( 3.1) ∪ ( 2.3] ∩ [-1.1] d. ( −∞.2) ∪ (4.Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá a.B=(-1.1) ∪ ( 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful