Câu hỏi : Phân tích sự cần thiết và mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ

nghĩa hiện nay ? Là Đảng viên cán bộ chủ trì ở cơ sở đồng chí làm gì để góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi và sẵn sàng tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc thắng lợi ? Đảng ta luôn xác định hai nhiệm vụ chiến lược không thể tách rời của cách mạng nước ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN). Mọi hoạt động xây dựng đều phải kết hợp với hoạt động bảo vệ; bảo vệ không chỉ đối với sự xâm nhập của kẻ thù bên ngoài, mà còn là sự tự vệ, bảo đảm cho hoạt động bình thường trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và ngăn chặn các nguy cơ nảy sinh từ bên trong. Đảng ta khẳng định: “Trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng CNXH, chúng ta không một chút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; luôn coi trọng quốc phòng, an ninh, coi đó là hai nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ”. Nội dung cơ bản nhất của chiến lược quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay là tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh, thành phố, đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược. Từ quan điểm, tư tưởng trên việc tiến hành vũ trang toàn dân tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN là vô cùng cần thiết và cấp bách. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người đã xuất hiện nhiều kiểu, nhiều hình thái chiến tranh từ thấp đến cao như: Chiến tranh chiếm hữu nô lệ; Chiến tranh lãnh địa cát cứ phong kiến; Chiến tranh đế quốc; Chiến tranh “lạnh”; Chiến tranh quy ước; Chiến tranh giữa các vì sao … Song hầu hết các hình thái chiến tranh đó đều có bản chất là chiến tranh xâm lược, chiến tranh do một lực lượng quân sự của giai cấp cầm quyền ở một quốc gia này nhằm thôn tính và chiếm đoạt đối với một quốc gia hay dân tộc khác. Ngược lại với tất cả các loại hình chiến tranh xâm lược là loại hình chiến tranh nhân dân. Khi đất nước bị xâm lăng, một dân tộc cùng nhất tề
1

giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. và sau đó tiếp tục được kiểm chứng thành công trên thực tiễn chiến tranh cách mạng ở các nước XHCN trong suốt bốn thập kỷ từ những năm ba mươi đến những năm bảy mươi. đấu tranh chính trị. dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN. đặc biệt. nhiều loại hình chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch khác. chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc (không thể có hình thái chiến tranh nhân dân để xâm lược). thì dù đó là tự phát hay được tổ chức. hay nói một cách giản lược chiến tranh nhân dân là cuộc chiến đấu của nhân dân. biện pháp đấu tranh. Tuy nhiên. lực lượng vũ trang. để chiến thắng chiến tranh xâm lược của hai đế quốc đầu sỏ là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và liên tục chiến thắng nhiều kiểu. tài tình trong điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam. đồng thời không ngừng đưa đất nước Việt Nam phát triển vững mạnh về mọi mặt theo con đường XHCN trong hơn 60 năm qua. Như vậy. đã phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp. tự vệ. Có thể nói. học thuyết của Mác – Lê Nin về chiến tranh nhân dân đã được Đảng Cộng Sản Việt Nam. tư tưởng và lý luận về chiến tranh nhân dân mới thực sự trở thành một học thuyết hoàn chỉnh. giải phóng đất nước. bảo vệ thành công thành quả cách mạng tháng 8/1945. cách mạng do nhân dân tiến hành một cách toàn diện ở nước ta. kết hợp lực lượng chính trị. phải từ sau khi có chủ nghĩa Mác – Lê Nin ra đời. Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã góp phần bổ sung hoàn chỉnh học thuyết Mác – Lê Nin về chiến tranh nhân dân trên một bình diện mới về cả lý luận và thực tiễn.đứng lên để chiến đấu bảo vệ tổ quốc. toàn diện của dân tộc Việt Nam. kết hợp các hình thức. 2 . ở mức độ nhất định đều là sự thể hiện tính chất cơ bản của một cuộc chiến tranh nhân dân. Đặc trưng của chiến tranh nhân dân: Lực lượng tiến hành chiến tranh là lực lượng toàn dân. dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một cách sáng tạo. là cuộc chiến tranh chính nghĩa. đánh địch toàn diện trên tất cả các mặt trận.

phát huy sức mạnh tổng hợp truyền thống kết hợp với sự ủng hộ của nhân dân và các lực lượng yêu chuộng hoà bình trên thế giới. kết hợp không ngừng nghiên cứu sử dụng. chính vì vậy Tư tưởng mới về bảo vệ tổ quốc 3 . phương tiện hiện đại theo yêu cầu chiến tranh công nghệ cao. phát huy độc lập tự chủ. chiến sự diễn ra sẽ rất ác liệt. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã dự báo bên cạnh xu hướng phát triển bình thường của cục diện quốc tế. thậm chí không loại trừ có vũ khí sinh học. kết hợp với bạo loạn. Chúng ta phải đối phó với kẻ thù có tiềm lực mạnh về kinh tế và vũ khí công nghệ cao. “lấy nhỏ thắng lớn”. các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. do vậy chỉ dựa vào sức mình là chính. an ninh. lật đổ từ bên trong. Trong điều kiện ngày nay. trên biển. Trung Quốc và các nước anh em. chiến tranh nhân dân của chúng ta là sự kết hợp giữa kế thừa tinh hoa lịch sử quân sự thế giới với kế thừa và phát huy truyền thống quân sự độc đáo của dân tộc như: “cả nước một lòng chung sức đánh giặc” . sử dụng chiêu bài “dân chủ” “nhân quyền”. trên không gian rộng. kết hợp tác chiến của lực lượng toàn dân đánh giặc trong khu vực phòng thủ địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực cơ động. nhiều chiều và cùng lúc trên mọi nẻo đường trên bộ. “lấy yếu trị mạnh”.đấu tranh vũ trang. trên không. tuy nhiên thời cơ và thách thức đan xen nhau. Trong điều kiện hiện nay ta không còn sự hỗ trợ. cụ thể là đánh bằng mọi loại vũ khí theo truyền thống dân tộc. “tôn giáo”. kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. bạn bè …). phát triển sáng tạo các loại vũ khí. bằng chiến tranh nhân dân địa phương và chiến tranh của các binh đoàn chủ lực. Xuất phát từ những đặc điểm và yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới này. hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Đặc điểm hiện nay: Có nhiều thuận lợi to lớn do thành quả từ công cuộc đổi mới những năm qua. thì đối với nước ta. viện trợ to lớn của các nước trong khối XHCN như trước đây (viện trợ không hoàn lại của Liên Xô. đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. “lấy ít địch nhiều”.

Kiên quyết không để xảy ra những diễn biến xấu. mất cảnh giác. thực hiện toàn dân đánh giặc. ra sức tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi trong hoàn cảnh mới. rút ngắn thời gian chiến tranh. còn đối tượng trực tiếp của cách mạng nước ta là những thế lực có âm mưu hành động chống phá mục tiêu của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. phải động viên và tổ chức toàn dân đứng lên. giữa đánh nhanh và kéo dài. Trong bất cứ tình huống nào cũng không để lâm vào bị động. vừa xây dựng. phải nắm vững đối tượng chiến lược của cách mạng và đối tượng tác chiến để khắc phục tư tưởng mơ hồ. hoặc gây chiến tranh xâm lược kể cả trực tiếp và gián tiếp. Về phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc XHCN Việt Nam là: Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công. “để có phương án chủ động phòng ngừa. ngoại giao. lâu dài của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng chống phá cách mạng Việt Nam. vừa chiến đấu. sát cánh cùng lực lượng vũ trang trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống lại chiến tranh xâm lược của kẻ thù. tiến hành chiến tranh toàn dân. tránh bị động. có vũ khí hiện đại cũng khó phát huy hết tác dụng. cô lập. tập trung đánh bại địch trên hướng (khu vực) trọng điểm. đánh địch trên các chiến trường. Đối tượng chiến lược cơ bản. lật đổ.của chúng ta trong tình hình hiện nay thể hiện ở mọi số vấn đề cơ bản sau đây: Trước hết. lấy đấu tranh quân 4 . đồng thời sẽ làm địch bị đẩy vào vào mâu thuẫn giữa cách đánh tập trung với phân tán. thu hẹp không gian. những nội dung cần chú ý là: Chiến tranh toàn dân của ta sẽ khiến cho địch buộc phải đưa vào nước ta hàng chục vạn. đảm bảo đủ sức đối phó thắng lợi”. đối tượng tác chiến của quân và dân ta là những lực lượng gây bạo loạn. kinh tế văn hóa và tư tưởng. Nội dung tiến hành chiến tranh toàn diện: Kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự. gây xung đột vũ trang. đối đầu. tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất đánh bại ý chí xâm lược của địch. thậm chí hàng triệu quân mà vẫn thấy thiếu. dựa vào sức mình là chính. chính trị. Trong đó. toàn diện. giữa phòng ngự và tấn công. giành thắng lợi cho chiến tranh.

trong đó then chốt là chuẩn bị cho nhân dân. trong đó phải chú trọng tăng cường xây dựng “thế trận lòng dân” . tập trung ở những nội dung: Tiến hành chiến tranh nhân dân địa phưong và chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực. chủ động chuyển đất nước từ bình sang thời chiến.sự là chủ yếu. Về phương thức tiến hành chiến tranh. Muốn duy trì được sức mạnh đánh thắng kẻ thù xâm lược phải kiên cường trụ bám. những điểm mới về đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Trong đó. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới theo những nội dung nêu trên: Trước hết. cần có chuẩn bị giải pháp. kết hợp với xây dựng các tổ chức Đảng. giữ vững hậu phương chiến lược và hậu phương trên từng hướng chiến trường. cả hai hình thức đấu tranh này phải được triển khai. biện pháp chu đáo để lãnh đạo kịp thời. phòng chống có hiệu quả mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Từng địa phương cũng như cả nước phải phát huy cao nhất nội lực vừa chiến đấu. có như vậy mới đảm bảo nhu cầu phục vụ có hiệu quả khi có chiến tranh xảy ra. Thứ ba. Thứ hai. vừa xây dựng. 5 . trên từng địa phương. lấy thắng lợi trên chiến trường là quyết định. thực hành tiết kiệm.Vừa đánh địch vừa bồi dưỡng lực lượng ta. tâm lý và đời sống nhân dân trong tình trạng có chiến tranh xảy ra. vừa phải tích cực đẩy mạnh sản xuất. hoạt động tích cực từ thời bình. phải có những giải pháp chuẩn bị tốt cho đất nước sẵn sàng chống xâm lược. giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. củng cố. thực hiện càng đánh càng mạnh . văn hóa và đấu tranh kinh tế cần được chú trọng nghiên cứu. an ninh nhân dân. nắm vững yêu cầu. tích cực lấy vũ khí của địch để đánh địch . chuẩn bị về kinh tế và chuẩn bị tốt cho lực lượng vũ trang. chiến lược quốc phòng toàn dân. chính quyền trong sạch vững mạnh. phát huy được vai trò và hiệu lực điều hành của chính quyền và quyền làm chủ của nhân dân. phải xây dựng đất nước mạnh lên về mọi mặt. nhằm ổn định tinh thần. kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh nhân dân địa phưong với chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực.

cảnh giác. cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay. quốc phòng . những nguy cơ mà chúng ta đang phải đổi mặt. nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. âm mưu thủ đoạn của kẻ thù đối với cách mạng nước ta.An ninh. biên giới. địa phương vững mạnh đáp ứng nhu cầu bảo vệ tổ quốc. sự tự ý thức về vấn đề lãnh thổ. lôi kéo của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Tuyên truyền kiến thức hiểu biết về Quốc phòng – An ninh với đồng nghiệp tại cơ quan. 6 . giữ nước của dân Tộc. phòng. những văn bản pháp luật về quốc phòng . đảo Việt Nam. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay. biển.chủ quyền và có tinh thần cảnh giác cao độ trước những âm mưu chống phá.An ninh.Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị Quốc phòng .An ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự. chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. nhiệm vụ quốc phòng. nhân dân tại nơi cư trú nhằm góp phần xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở. biên giới. trách nhiệm. Là cán bộ Đảng viên tại cơ sở tôi nhận thấy mình cần phải tiếp tục học tập nghiên cứu nắm vững nội dung. vùng trời. chủ quyền.An ninh. Những vấn đề cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hiện nay. truyền thống dựng nước.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful