Câu hỏi : Phân tích sự cần thiết và mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ

nghĩa hiện nay ? Là Đảng viên cán bộ chủ trì ở cơ sở đồng chí làm gì để góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi và sẵn sàng tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc thắng lợi ? Đảng ta luôn xác định hai nhiệm vụ chiến lược không thể tách rời của cách mạng nước ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN). Mọi hoạt động xây dựng đều phải kết hợp với hoạt động bảo vệ; bảo vệ không chỉ đối với sự xâm nhập của kẻ thù bên ngoài, mà còn là sự tự vệ, bảo đảm cho hoạt động bình thường trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và ngăn chặn các nguy cơ nảy sinh từ bên trong. Đảng ta khẳng định: “Trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng CNXH, chúng ta không một chút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; luôn coi trọng quốc phòng, an ninh, coi đó là hai nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ”. Nội dung cơ bản nhất của chiến lược quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay là tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh, thành phố, đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược. Từ quan điểm, tư tưởng trên việc tiến hành vũ trang toàn dân tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN là vô cùng cần thiết và cấp bách. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người đã xuất hiện nhiều kiểu, nhiều hình thái chiến tranh từ thấp đến cao như: Chiến tranh chiếm hữu nô lệ; Chiến tranh lãnh địa cát cứ phong kiến; Chiến tranh đế quốc; Chiến tranh “lạnh”; Chiến tranh quy ước; Chiến tranh giữa các vì sao … Song hầu hết các hình thái chiến tranh đó đều có bản chất là chiến tranh xâm lược, chiến tranh do một lực lượng quân sự của giai cấp cầm quyền ở một quốc gia này nhằm thôn tính và chiếm đoạt đối với một quốc gia hay dân tộc khác. Ngược lại với tất cả các loại hình chiến tranh xâm lược là loại hình chiến tranh nhân dân. Khi đất nước bị xâm lăng, một dân tộc cùng nhất tề
1

tư tưởng và lý luận về chiến tranh nhân dân mới thực sự trở thành một học thuyết hoàn chỉnh. đã phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp. toàn diện của dân tộc Việt Nam. dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN. dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một cách sáng tạo. giải phóng đất nước. và sau đó tiếp tục được kiểm chứng thành công trên thực tiễn chiến tranh cách mạng ở các nước XHCN trong suốt bốn thập kỷ từ những năm ba mươi đến những năm bảy mươi. Như vậy. hay nói một cách giản lược chiến tranh nhân dân là cuộc chiến đấu của nhân dân. nhiều loại hình chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch khác. thì dù đó là tự phát hay được tổ chức. tài tình trong điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam. trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.đứng lên để chiến đấu bảo vệ tổ quốc. chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc (không thể có hình thái chiến tranh nhân dân để xâm lược). tự vệ. ở mức độ nhất định đều là sự thể hiện tính chất cơ bản của một cuộc chiến tranh nhân dân. Có thể nói. đồng thời không ngừng đưa đất nước Việt Nam phát triển vững mạnh về mọi mặt theo con đường XHCN trong hơn 60 năm qua. phải từ sau khi có chủ nghĩa Mác – Lê Nin ra đời. kết hợp các hình thức. là cuộc chiến tranh chính nghĩa. đánh địch toàn diện trên tất cả các mặt trận. 2 . bảo vệ thành công thành quả cách mạng tháng 8/1945. đấu tranh chính trị. biện pháp đấu tranh. kết hợp lực lượng chính trị. Đặc trưng của chiến tranh nhân dân: Lực lượng tiến hành chiến tranh là lực lượng toàn dân. cách mạng do nhân dân tiến hành một cách toàn diện ở nước ta. đặc biệt. giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã góp phần bổ sung hoàn chỉnh học thuyết Mác – Lê Nin về chiến tranh nhân dân trên một bình diện mới về cả lý luận và thực tiễn. để chiến thắng chiến tranh xâm lược của hai đế quốc đầu sỏ là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và liên tục chiến thắng nhiều kiểu. lực lượng vũ trang. Tuy nhiên. học thuyết của Mác – Lê Nin về chiến tranh nhân dân đã được Đảng Cộng Sản Việt Nam.

“tôn giáo”. thậm chí không loại trừ có vũ khí sinh học. trên không gian rộng. kết hợp không ngừng nghiên cứu sử dụng. phát huy sức mạnh tổng hợp truyền thống kết hợp với sự ủng hộ của nhân dân và các lực lượng yêu chuộng hoà bình trên thế giới. trên biển. sử dụng chiêu bài “dân chủ” “nhân quyền”. phương tiện hiện đại theo yêu cầu chiến tranh công nghệ cao. kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. “lấy nhỏ thắng lớn”. do vậy chỉ dựa vào sức mình là chính. trên không. thì đối với nước ta. Trung Quốc và các nước anh em. tuy nhiên thời cơ và thách thức đan xen nhau. Xuất phát từ những đặc điểm và yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới này. viện trợ to lớn của các nước trong khối XHCN như trước đây (viện trợ không hoàn lại của Liên Xô. chiến sự diễn ra sẽ rất ác liệt. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã dự báo bên cạnh xu hướng phát triển bình thường của cục diện quốc tế. chiến tranh nhân dân của chúng ta là sự kết hợp giữa kế thừa tinh hoa lịch sử quân sự thế giới với kế thừa và phát huy truyền thống quân sự độc đáo của dân tộc như: “cả nước một lòng chung sức đánh giặc” . Trong điều kiện ngày nay. Trong điều kiện hiện nay ta không còn sự hỗ trợ. lật đổ từ bên trong. Đặc điểm hiện nay: Có nhiều thuận lợi to lớn do thành quả từ công cuộc đổi mới những năm qua. “lấy ít địch nhiều”. đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. cụ thể là đánh bằng mọi loại vũ khí theo truyền thống dân tộc.đấu tranh vũ trang. kết hợp tác chiến của lực lượng toàn dân đánh giặc trong khu vực phòng thủ địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực cơ động. các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. kết hợp với bạo loạn. nhiều chiều và cùng lúc trên mọi nẻo đường trên bộ. Chúng ta phải đối phó với kẻ thù có tiềm lực mạnh về kinh tế và vũ khí công nghệ cao. phát huy độc lập tự chủ. bằng chiến tranh nhân dân địa phương và chiến tranh của các binh đoàn chủ lực. chính vì vậy Tư tưởng mới về bảo vệ tổ quốc 3 . phát triển sáng tạo các loại vũ khí. “lấy yếu trị mạnh”. hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. an ninh. bạn bè …).

Trong bất cứ tình huống nào cũng không để lâm vào bị động. “để có phương án chủ động phòng ngừa. giữa đánh nhanh và kéo dài. dựa vào sức mình là chính.của chúng ta trong tình hình hiện nay thể hiện ở mọi số vấn đề cơ bản sau đây: Trước hết. còn đối tượng trực tiếp của cách mạng nước ta là những thế lực có âm mưu hành động chống phá mục tiêu của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất đánh bại ý chí xâm lược của địch. tập trung đánh bại địch trên hướng (khu vực) trọng điểm. tránh bị động. giữa phòng ngự và tấn công. thực hiện toàn dân đánh giặc. giành thắng lợi cho chiến tranh. đối đầu. đánh địch trên các chiến trường. phải nắm vững đối tượng chiến lược của cách mạng và đối tượng tác chiến để khắc phục tư tưởng mơ hồ. đảm bảo đủ sức đối phó thắng lợi”. Về phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc XHCN Việt Nam là: Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công. tiến hành chiến tranh toàn dân. Đối tượng chiến lược cơ bản. cô lập. chính trị. có vũ khí hiện đại cũng khó phát huy hết tác dụng. kinh tế văn hóa và tư tưởng. lâu dài của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng chống phá cách mạng Việt Nam. ra sức tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi trong hoàn cảnh mới. phải động viên và tổ chức toàn dân đứng lên. vừa chiến đấu. lật đổ. những nội dung cần chú ý là: Chiến tranh toàn dân của ta sẽ khiến cho địch buộc phải đưa vào nước ta hàng chục vạn. Kiên quyết không để xảy ra những diễn biến xấu. thậm chí hàng triệu quân mà vẫn thấy thiếu. thu hẹp không gian. lấy đấu tranh quân 4 . ngoại giao. mất cảnh giác. vừa xây dựng. Nội dung tiến hành chiến tranh toàn diện: Kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự. toàn diện. hoặc gây chiến tranh xâm lược kể cả trực tiếp và gián tiếp. gây xung đột vũ trang. đối tượng tác chiến của quân và dân ta là những lực lượng gây bạo loạn. Trong đó. sát cánh cùng lực lượng vũ trang trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống lại chiến tranh xâm lược của kẻ thù. rút ngắn thời gian chiến tranh. đồng thời sẽ làm địch bị đẩy vào vào mâu thuẫn giữa cách đánh tập trung với phân tán.

cần có chuẩn bị giải pháp. vừa phải tích cực đẩy mạnh sản xuất. những điểm mới về đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. nhằm ổn định tinh thần. phải có những giải pháp chuẩn bị tốt cho đất nước sẵn sàng chống xâm lược. lấy thắng lợi trên chiến trường là quyết định. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới theo những nội dung nêu trên: Trước hết. thực hành tiết kiệm. nắm vững yêu cầu. giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. an ninh nhân dân. tích cực lấy vũ khí của địch để đánh địch . phòng chống có hiệu quả mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. chiến lược quốc phòng toàn dân. tâm lý và đời sống nhân dân trong tình trạng có chiến tranh xảy ra. Thứ hai. hoạt động tích cực từ thời bình. giữ vững hậu phương chiến lược và hậu phương trên từng hướng chiến trường. trong đó phải chú trọng tăng cường xây dựng “thế trận lòng dân” . trên từng địa phương. Về phương thức tiến hành chiến tranh. củng cố. chuẩn bị về kinh tế và chuẩn bị tốt cho lực lượng vũ trang. phát huy được vai trò và hiệu lực điều hành của chính quyền và quyền làm chủ của nhân dân. vừa xây dựng. biện pháp chu đáo để lãnh đạo kịp thời. tập trung ở những nội dung: Tiến hành chiến tranh nhân dân địa phưong và chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực. có như vậy mới đảm bảo nhu cầu phục vụ có hiệu quả khi có chiến tranh xảy ra. phải xây dựng đất nước mạnh lên về mọi mặt. 5 .Vừa đánh địch vừa bồi dưỡng lực lượng ta. cả hai hình thức đấu tranh này phải được triển khai. trong đó then chốt là chuẩn bị cho nhân dân. Thứ ba. Muốn duy trì được sức mạnh đánh thắng kẻ thù xâm lược phải kiên cường trụ bám. kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh nhân dân địa phưong với chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực. Trong đó. thực hiện càng đánh càng mạnh . Từng địa phương cũng như cả nước phải phát huy cao nhất nội lực vừa chiến đấu. chính quyền trong sạch vững mạnh. kết hợp với xây dựng các tổ chức Đảng. văn hóa và đấu tranh kinh tế cần được chú trọng nghiên cứu. chủ động chuyển đất nước từ bình sang thời chiến.sự là chủ yếu.

cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay. biển. Những vấn đề cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân.An ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự. đảo Việt Nam. những văn bản pháp luật về quốc phòng . Tuyên truyền kiến thức hiểu biết về Quốc phòng – An ninh với đồng nghiệp tại cơ quan. truyền thống dựng nước. 6 . biên giới. những nguy cơ mà chúng ta đang phải đổi mặt. giữ nước của dân Tộc.Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị Quốc phòng . phòng.chủ quyền và có tinh thần cảnh giác cao độ trước những âm mưu chống phá.An ninh. âm mưu thủ đoạn của kẻ thù đối với cách mạng nước ta. quốc phòng . cảnh giác. nhân dân tại nơi cư trú nhằm góp phần xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở.An ninh. biên giới. nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Là cán bộ Đảng viên tại cơ sở tôi nhận thấy mình cần phải tiếp tục học tập nghiên cứu nắm vững nội dung. vùng trời. sự tự ý thức về vấn đề lãnh thổ. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay. lôi kéo của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. nhiệm vụ quốc phòng. trách nhiệm. chủ quyền. yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hiện nay. địa phương vững mạnh đáp ứng nhu cầu bảo vệ tổ quốc.An ninh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful