P. 1
Danh Muc 11 Tap Tieu Chuan Xay Dung Viet Nam

Danh Muc 11 Tap Tieu Chuan Xay Dung Viet Nam

|Views: 273|Likes:
Được xuất bản bởiHoàng Xuân Quý

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Hoàng Xuân Quý on Aug 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam gồm 11 tập

Tập 1- Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dn!"
Tập #- Tiêu chuẩn quy định chun! $% thi&t '& xây dn!"
Tập (- Tiêu chuẩn thi&t '& c)n! tr*nh xây dn!"
Tập +- Tiêu chuẩn thi&t '& '&t c,u xây dn!"
Tập -- Tiêu chuẩn thi&t '& $. /ắp đ0t tran! thi&t 1ị '2 thuật c)n! tr*nh"
Tập 3- Tiêu chuẩn $ật /i4u $. c,u 'i4n xây dn!"
Tập 5- Tiêu chuẩn ph6n! ch7n! cháy n8 c)n! tr*nh $. an to.n xây dn!"
Tập 9- Tiêu chuẩn thi c)n! $. n!hi4: thu c)n! tr*nh xây dn!"
Tập ;- Tiêu chuẩn thi c)n! $. n!hi4: thu '&t c,u th<p $. 1êt)n! c7t th<p"
Tập 1=-Tiêu chuẩn ch,t />?n! đ,t, n>@c, 'h)n! 'hA $. ph>Bn! pháp thC"
Tập 11- Tiêu chuẩn ph>Bn! pháp thC $. $ật /i4u xây dn!"
Quyển 1: Tiêu chuẩn quy hoạch !h"o #$t t%&c '(a xây dựng )1*+, t%ang -,./
D"TDEF GHFIJ KFL HMNGH OP THQ, JPJR THPJ"
1"Tiêu chuẩn quy hoạch xây dn! đ) thị, n)n! th)n"
1"TGSJ ++15T1;95 Kuy tr*nh /ập hU sB $. đU án quy hoạch xây dn! $Vn!"
#"TGSJ +++;T1;95 Kuy hoạch xây dn! đ) thị - Tiêu chuẩn thi&t '&"
("TGWX SJ (3#T#==- Kuy hoạch cây xanh sC dYn! c)n! cZn! tron! các đ) thị -
Tiêu chuẩn thi&t '&"
+"TGSJ +313T1;99 Kuy hoạch :0t 1[n! t8n! th\ cY: c)n! n!hi4p-Tiêu chuẩn
thi&t '&"
-"TGSJ ++19T1;95 H>@n! d]n /ập đU án quy hoạch xây dn! huy4n"
3"TGSJ +++9T1;95 H>@n! d]n /ập quy hoạch xây dn! thị tr,n huy4n /^"
5"TGSJ ++-+T1;95 Kuy hoạch xây dn! đi\: dân c> _ x`, h?p tác x`-Tiêu chuẩn
thi&t '&"
9"TGSJ +=;#T1;9- H>@n! d]n thi&t '& quy hoạch xây dn! đi\: dân c> n)n!
tr>an!"
DD"TDEF GHFIJ KHbM cdT WeL XfJR"
;" TGSJ ++1;T1;95 Khảo sát cho xây dn! g n!uyên tắt cB 1ản"
1=" TGSJ +11;T1;9- Oịa ch,t thhy $in - Thuật n!j $. định n!hka"
11" TGSJ -5+5T 1;;( O,t xây dn! g lhân /oại"
1#" TGWX 131T 1;95 G)n! tác thi: d6 đi4n tron! 'hảo sát xây dn!"
1(" TGWX 13=T 1;95 Khảo sát địa '2 thuật, lhYc $Y cho thi&t '& $. thi c)n! :mn!
cnc"
1+" TGWXSJ 1;+T#==3 Jh. cao ton! - c)n! tác 'hảo sát địa '2 thuật"
1-" TGWXSJ (33T#==3 Ghp d]n '2 thuật c)n! tác 'hảo sát địa ch,t c)n! tr*nh cho
xây dn! tron! $Vn! Karst"
13" TGWXSJ #5=T#==# Khảo sát đánh !iá t*nh trạn! nh. $. c)n! tr*nh xây !ạch
đá"
15" ## TGJ #-;T#=== Kuy tr*nh 'hoan thi: d6 địa ch,t c)n! tr*nh"
19" ## TGJ 151T1;95 Kuy tr*nh 'hảo sát địa ch,t c)n! tr*nh $. thi&t '& 1i4n pháp
8n định n%n đ>an! $Vn! cm hoạt đZn! tr>?t sYt /_"
1;" 1+ TGJ 1(T1;9- Kuy tr*nh 'hảo sát địa ch,t c)n! tr*nh đ\ thi&t '& $. 'hảo sát
các c)n! tr*nh n!o:"
#=" 1+ TGJ 1+--#==- H>@n! d]n /ập đ% c>Bn! 'hảo sát thi&t '& xây dn!"
#1" 1+ TGJ 11--#=== Th.nh phon, nZD dun!, $. 'h7D />?n! 'hảo sát địa ch,t tron!
các !iai đoạn /ập d án $. thi&t '& c)n! tr*nh thhy /?i"
##" 1+TGJ 113-1;;; Th.nh phon 'h7D />?n! 'hảo sát địa h*nh tron! các !iai đoạn
/ập d án $. thi&t '& c)n! tr*nh thhy /?i"
#(" 1+TGJ +- #==(" Th.nh phon nZD dun!, Kh7D />?n! đi%u tra 'hảo sát $. tAnh
toán 'hA t>?n! thhy $in các !iai đoạn /ập d án $. thi&t '& c)n! tr*nh thhy /?i"
#+" 1+TGJ 119-#==# Th.nh phon, nZD dun! $. 'h7D />?n! /ập d án đou t> thhy
/?i"
#-" 1+TGJ 9(-;1 Kuy tr*nh xác định đZ th,: n>@c cha đá 1[n! ph>Bn! pháp thA
n!hi4: <p n>@c $.o h7 'hoan"
DDD"TDEF GHFIJ TqrG OQs TqMJR WeL XfJR"
#3"TGWXSJ (=;T#==+ G)n! tác trắc địa tron! c)n! tr*nh xây dn! g Lêu cou
chun!"
#5" TGWXSJ (3+T#==3 Tiêu chuẩn '2 thuật đo $. xC /t s7 /i4u Rlc tron! trắc địa
c)n! tr*nh"
#9" TGWX #=(T1;;5 Jh. cao ton!T K2 thuật đo đạc phYc $Y c)n! tác thi c)n!"
#;" TGWXSJ #51T#==# Kuy tr*nh '2 thuật xác định đZ /un c)n! tr*nh dân dYn! $.
c)n! n!hi4p 1[n! 1[n! ph>Bn! pháp đo cao h*nh hnc"
(=" TGWXSJ (-1T#==- Kuy tr*nh quan trắc chuy\n dịch n!an! nh. $. c)n! tr*nh"
(1" TGWXSJ (-5T#==- Jh. $. c)n! tr*nh dạn! tháp- Kuy tr*nh quan trắc đZ
n!hiên! 1[n! ph>Bn! pháp trắc địa"
(#" 1+ TGJ 1+1-#==- Kuy phạ: đo $v :0c cắt, w*nh đU địa h*nh c)n! tr*nh thhy
/?i"
((" 1+TGJ +=-#==# Kuy phạ: đo 'ênh $. xác định ti: c)n! tr*nh trên 'ênh"
(+" TGJ 1=#-#==# Kuy phạ: 'h7n! ch& cao đZ cB s_ tron! c)n! tr*nh thhy /?i"
(-" 1+ TGJ ##-#==# Kuy phạ: 'h7n! ch& :0t 1[n! cB s_ tron! c)n! tr*nh thhy
/?i"
Quyển 0: T123 4536N Q37 89N5 453N: V; T51<T =< >?7 @AN:
)T%ang 1B,+ t%ang -,.
D" TDEF GHFIJ wbJ Sx WeL XfJR Sy KDzJ Tq{G"
1"TGWXSJ (+=T#==- |ập hU sB '2 thuật- T} $n!- lhon 1T Thuật n!~ /iên quan
#
đ&n 1ản $v '2 thuật-Thuật n!j chun! $. các dạn! 1ản $v"
#"TGSJ 3=9#T1;;- wản $v xây dn! nh. $. 'i&n truc-T} $n!"
("TGSJ #T 1;5+ H4 th7n! t.i /i4u thi&t '&- Kh8 !i,y"
+"TGSJ (T 1;5+ H4 th7n! thi&t '& t.i /i4u - T• /4"
-"TGSJ 5#93T #==( wản $v '2 thuật-T• /4"
3"TGSJ 3=5;T1;;- wản $v xây dn! $. 'i&n truc- Gách tr*nh 1.y 1ản $v- T• /4"
5"TGSJ --51T1;;1 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! - wản $v xây dn! $.
'hun! rên"
9"TGSJ -9;3T1;;- wản $v xây dn!-Gác phon 17 trA h*nh $v chu thAch 1[n! chj
$. 'hun! tên trên 1ản $v"
;"TGSJ -T 1;59 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '&-H*nh 1i\u di€n, h*nh chi&u, h*nh cắt,
:0c cắt"
1="TGSJ 11T 1;59 H4 th7n! t.i /i4u thi&t g H*nh chi&u trYc đo"
11"TGSJ 3=9=T1;;- wản $v xây dn! g lh>Bn! lháp chi&u"
1#"TGSJ 3=91T 1;;- wản $v nh. $. c)n! tr*nh xây dn!-Th\ hi4n các ti&t di4n
trên :0t cắt $. :0t nh*n-n!uyên tắc chun!"
1("TGSJ 9-(=T#==( wản $v '2 thuật g n!uyên tắc chun! $% 1i\u di€n- lhon (=T
Kuy >@c cB 1ản $% h*nh chi&u"
1+"TGSJ 9-+=T#==( wản $v '2 thuật g n!uyên tắc chun! $% 1i€u di€n-lhon +=T
Kuy >@c cB 1ản $% :0t cắt $. h*nh cắt
1-"TGSJ 9--=T#==- wản $v '2 thuật g J!uyên tắc chun! $% 1i\u di€n - lhon -=T
Kuy >@c cB 1ản n<t $v"
13"TGSJ 9-1;;( Gác n<t cắt"
15"TGSJ 9-#=T#==# wản $v '2 thuật g J!uyên tắc chun! $% 1i\u di€n-lhon #=T
Kuy >@c cB 1ản $% n<t $v"
19"TGSJ 9-#1T#==- wản $v '2 thuật g J!uyên tắc chun! $% 1i\u di€n - lhon #1T
Ghuẩn 1ị các n<t $v cho h4 th7n! GsX"
1;"TGSJ --5=T1;;1 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! - wản $v xây dn! g Kt
hi4u đ>an! n<t $. đ>an! trYc tron! 1ản $v"
#="TGSJ +T1;;( Kt hi4u 1[n! chj cha các đạD />?n!"
#1"TGSJ (;93T1;9- Kt hi4u chj tron! xây dn!"
##"TGSJ 5T1;;( Kt hi4u $ật /i4u"
#("TGSJ -9;5T1;;- wản $v '2 thuật-wản $v xây dn! gGách 't hi4u các c)n!
tr*nh $. 1Z phận c)n! tr*nh 't hi4u các ph6n! các di4n tAch 'hác"
#+"TGSJ 3==(T1;;- wản $v xây dn! gGách 't hi4u c)n! tr*nh $. 1Z phận c)n!
tr*nh"
#-"TGSJ +31+T1;99 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn!-Gác 1Z phận c,u tạo n!)i
nh.-Kt hi4u quy >@c trên 1ản $v xây dn!"
#3"TGSJ 3=9+T1;;- wản $v nh. $. c)n! tr*nh xây dn! g Kt hi4u cho c7t th<p
xây dn!"
#5"TGSJ+3=;T 1;99 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn!-OU dVn! tron! nh.-Kt
hi4u quy u@c th\ hi4n trên 1ản $v :0t 1[n! n!)i nh."
#9"TGSJ ++--T1;95 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! g Kuy tắc !hi 'Ach th>@c,
Ghj tiêu đ%, các yêu cou '2 thuật $. 1i\u 1ản! trên 1ản $v '2 thuật"
#;"TGSJ 1+#T1;99 c7 >u tiên $. d`y s7 >u tiên"
(
(="TGSJ 1;#T 1;93 KAch th>@c >u tiên"
(1"TGSJ 5#95T#==( wản $v '2 thuật g chu d]n phon tC"
(#"TGSJ --39T1;;1 Oi%u h?p 'Ach th>@c th•o :odun tron! xây dn!-J!uyên tắc
cB 1ản"
(("TGSJ -9;-T 1;;- wản $v '2 thuật-wản $v xây dn!-wi\u di€n các 'Ach th>@c
:)dun, các đ>an! />@D :) đun"
(+"TGWX #1+T1;;9 wản $v '2 thuật-H4 th7n! n!hi :` $. trAch d]n‚Tha: chi&uƒ
cho 1ản $v xây dn! $. các t.i /i4u cm /iên quan"
(-"TGSJ ##(T1;;9 wản $v '2 thuật g J!uyên tắc chun! đ\ th\ hi4n"
(3"TGSJ -351T1;;# H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn!-HU sB thi&t '& 'i&n truc"
(5"TGWX #1#T1;;9 wản $v xây dn!-Gách $v 1ản $v 'i&n truc phon! cảnh"
(9"TGSJ 3=9(T1;;- wản $v '2 thuật-wản $v xây dn! g J!uyên tắc chun! $%
tr*nh 1.y 1ản $v 17 cYc chun! $. 1ản $v /ắp !h<p"
(;"TGSJ 3=59T1;;- wản $v nh. $. c)n! tr*nh xây dn! - wản $v /ắp !h<p các '&t
c,u xây dn!"
+="TGSJ 3=9-T1;9- wản $v '2 thuật - wản $v xây dn! g n!uyên tắc chun! đ\ /ập
1ản $v thi c)n! $. '&t c,u ch& tạo s„n"
+1"TGSJ -9;9T1;;- wản $v xây dn! $. c)n! tr*nh dân dn! - wản th7n! 'ê c7t
th<p"
+#"TGSJ (;99T1;9- H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! g Kuy tắc tr*nh 1.y
nhjn! sCa đ8D 'hi $ận dYn! t.i /i4u thi&t '&"
+("TGSJ (;;=T 1;9- H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! g Kuy tắc th7n! 'ê $.
1ảo quản chAnh hU sB thi&t '& xây dn!"
++"1+ TGJ 11;-#==# Th.nh phon nZD d>n! $. 'h7D />?n! /ập thi&t '& c)n! tr*nh
thhy /?i"
+-"1+ TGJ #1-#==- wản $v thhy /?D g Gác n!uyên tắc tr*nh 1.y"
DD" TDEF GHFIJ THF…T JR†-lHeJ |MND GPJR Tq‡JH Sy GdG THPJR
cˆ THDzT Kz"
+3"TGWX #1(T1;;9 Jh. $. c)n! tr*nh dân dYn! - T} $n! - Thuật n!j chun!"
+5"TGWXSJ (==T#==( Gách nhi4t - Oi%u 'i4n truy%n nhi4t $. các đ0c tAnh cha $ật
/i4u-Thuật n!j"
+9"TGWXSJ #;;T#==( Gách nhi4t g các đạD />?n! $ật /t $. định n!hka"
+;"TGSJ #5+9T1;;1 lhân c,p c)n! tr*nh xây dn! g J!uyên tắc chun!"
-="TGWX 1(T1;;1 lhân c,p nh. $. c)n! tr*nh dân dYn!-J!uyên tắc chun!"
-1"TGSJ +(;1T1;93 Khách sạn du /ịch-W&p hạn!"
-#"TGSJ +;#(T1;9; lh>Bn! ti4n $. 1i4n pháp ch7n! Un-lhân /oại"
-("TGSJ (;=-T1;9+ Jh. _ nh. c)n! cZn!-Th)n! s7 h*nh hnc"
-+"TGSJ (;=+T 1;9+ Jh. cha các xA n!hi4p c)n! n!hi4p g Th)n! s7 h*nh hnc"
--"TGSJ (;=3-1;9+ Jh. c)n! n!hi4p g Th)n! s7 h*nh hnc"
-3"TGWXSJ (=3T#==+ Jh. _ $. c)n! tr*nh c)n! cZn! g Gác th)n! s7 $i 'hA hậu
tron! ph6n!"
-5"TGWXSJ ((;T#==- Tiêu chuẩn tAnh nin! tron! t6a nh. - Oịnh n!hka, ph>Bn!
pháp tAnh các chp s7 di4n tAch $. 'h)n! !ian"
+
-9"TGSJ -;+;T1;;9 e: hnc - Ti&n! Un 'hu $c c)n! cZn! $. dân c>-‰Šc đZ Un
t7D đa cho ph<p"
-;"TGSJ -51(T1;;( lh6n! hnc tr>an! ph8 th)n! cB s_ - Lêu cou $4 sinh hnc
đ>an!"
3="TGWX #=+T1;;9 wảo $4 c)n! tr*nh xây dn! g lh6n! ch7n! :7D cho c)n!
tr*nh xây dn! :@i"
DDD" TDEF GHFIJ GHFJR S‹ THDzT Kz"
31"TGSJ #5(5T1;;- TảD trnn! $. tác đZn!-Tiêu chuẩn thi&t '&"
3#"TGWX ##;-1;;; Ghp d]n tAnh toán th.nh phon đZn! cha tảD trnn! th•o tiêu
chuẩn TGSJ #5(5T1;;-
3("KlT|-G-1-59 Kuy phạ: tảD trnn! $. tác dYn! /ên c)n! tr*nh thhy /?i"
3+"KlT|-G-5- Kuy phạ: tAnh toán c7n! thhy /c d>@D sâu"
3-"KlT|-G-9-53 Kuy phạ: tAnh toán thhy /c đập tr.n"
33"TGWXSJ (5-T#==3 Thi&t '& c)n! tr*nh chịu đZn! đ,t - lhon D- Kuy định
chun! , tác đZn! cha đZn! đ,t $. quy định đ7D $@D '&t c,u nh."
35"TGWXSJ (5-T#==3 Thi&t '& c)n! tr*nh chịu đ)n! đ,t - lhon DD- J%n :mn!-
T>an! chắn $. các $,n đ% '2 thuật"
39"TGWX +-T1;59 Tiêu chuẩn thi&t '& n%n nh. $. c)n! tr*nh"
3;"TGWX -5-5( Tiêu chuẩn thi&t '& t>an! chắn các c)n! tr*nh thhy c)n!"
5="TGWXSJ #3-T#==# O>an! $. hŒ ph7 - J!uyên tắc cB 1ản xây dn! c)n! tr*nh
đ\ đả: 1ảo n!>aD t.n tật ti&p cận sC dYn!"
51"TGWX #99T1;;9 |7D đi cho n!>aD t.n tật tron! c)n! tr*nh - lhon D-|7D đi cho
n!>aD dVn! x• /in g Lêu cou thi&t '&"
5#"TGWXSJ #3+T#==# Jh. c)n! tr*nh g n!uyên tắc cB 1ản xây dn! c)n! tr*nh
đ\ đả: 1ảo n!>aD t.n tật ti&p cận sC dYn!"
5("TGWXSJ #33T#==# Jh. _-H>@n! d]n xây dn! đ\ n!>aD t.n tật ti&p cận sC
dYn!"
5+"TGWXSJ #;(T#==( Gh7n! nmn! cho nh. _ -Ghp d]n thi&t '&"
5-"TGWXSJ 15-T#==- ‰Šc Un t7D đa cho ph<p tron! c)n! tr*nh c)n! cZn! g Tiêu
chuẩn thi&t '&"
53"TGSJ +-1+T 1;99 WA n!hi4p c)n! n!hi4p - T8n! :0t 1[n! g Tiêu chuẩn thi&t
'&"
55"TGSJ 13#=T1;5- Jh. :áy đi4n $. trạ: đi4n tron! sB đU cun! c,p đi4n g Kt
hi4u 1[n! h*nh $v trên sB đU đi4n
59"TGSJ 315=-1T1;;3 G)n! tr*nh 1i\n c7 định - lhon D-Kuy định chun!"
5;"TGWXSJ 3151T1;;3 G)n! tr*nh 1i\n c7 định g Kuy đinh $% !iá: sát '2 thuật
$. phân c,p"
9="TGSJ 315=-#T1;;9 G)n! tr*nh 1i\n c7 định - Oi%u 'i4n :)i tr>an!"
91"TGSJ 315=-(T1;;9 G)n! tr*nh 1i\n c7 định - lhon (T TảD trnn! thi&t '&"
9#"TGWXSJ (55T#==3 H4 th7n! c,p 'hA đ7t trun! tâ: tron! nh. _ - Tiêu chuẩn
thi&t '&"
9("TGWXSJ (95T#==3 H4 th7n! c,p 'hA đ7t trun! tâ: tron! nh. _ - Tiêu chuẩn
thi&t '&"
-
9+"## TGJ (-3-=3 Kuy tr*nh c)n! n!h4 thi c)n! $. n!hi4: thu :0t đ>an! 1êt)n!
nha sC dYn! nha đ>an! po/i:•"
9-"TGWXSJ (9-T#==3 lh>Bn! pháp !ia c7 n%n đ,t y&u 1[n! trY đ,t xi :in!"
Quyển *: T123 4536N T51<T =< 4CN: TDEN5 >?7 @AN:/)1*B0 t%ang
-,./
D" TDEF GHFIJ THDzT Kz JHy • Sy GPJR Tq‡JH GPJR GŽJR"
1" TGSJ ++-1T1;95 Jh. _ - J!uyên tắc cB 1ản đ\ thi&t '&"
#" TGSJ ++-=T1;95 Gin hZ _ - Tiêu chuẩn thi&t '&"
(" TGWXSJ (-(T#==- Jh. _ /iên '& - Tiêu chuẩn thi&t '&"
+" TGWSJ (#(T #==+ Jh. cao ton! g Tiêu chuẩn thi&t '&"
-" Kuy&t định #1•#==3•KO-wWX n!.y 1; thán! =5 ni: #==3 cha wZ tr>_n! wZ
Wây Xn! $% $i4c sCa đ8D 18 sun! :Zt s7 nZD dun! cha TGWXSJ (#(T#==+
3" TGWXSJ #53T#==( G)n! tr*nh c)n! cZn! g J!uyên tắc cB 1ản đ\ thi&t '&"
5" TGSJ (;91T1;9- Tr>an! đạD hnc g Tiêu chuẩn thi&t '&"
9" TGWXSJ #5-T#==# Tr>an! trun! hnc chuyên n!hi4p g Tiêu chuẩn thi&t '&"
;" TGWXSJ 3=T #==( Tr>an! dạy n!h% - Tiêu chuẩn thi&t '&"
1=" TGSJ (;59T1;9+ Tr>an! hnc ph8 th)n! g Tiêu chuẩn thi&t '&"
11" TGWXSJ #3=T#==# Tr>an! :o: non g Tiêu chuẩn thi&t '&"
1#" TGSJ +3=1T1;99 TrY s_ cB quan g Tiêu chuẩn thi&t '&"
1(" TGWXSJ #91T #==+ Jh. $in hma th\ thao g n!uyên tắc cB 1ản đ\ thi&t '&"
1+" TGWXSJ #95T#==+ G)n! tr*nh th\ thao-cân th\ thao g tiêu chuẩn thi&t '&"
1-" TGWXSJ #99T#==+ G)n! tr*nh th\ thao - w\ 1Bi g Tiêu chuẩn thi&t '&"
13" TGWXSJ #9;T#==+ G)n! tr*nh th\ thao g Jh. th\ thao g Tiêu chuẩn thi&t '&"
15" TGSJ ++5=T1;;- w4nh $i4n đa 'hoa - Lêu cou thi&t '&"
19" -#TGJ g GTLT (;T #==- Tiêu chuẩn thi&t '& - Khoa c,p cŠu, Oi%u trị tAch cc
$. ph6n! đZc-w4nh $i4n đa 'hoa"
1;" -#TGJ g GTLT +=T #==- Tiêu chuẩn thi&t '& - Khoa chẩn đoán h*nh ảnh -
w4nh $i4n đa 'hoa"
#=" -#TGJ g GTLT (5T#==- Tiêu chuẩn thi&t '&-Gác 'hoa x<t n!hi4: - w4nh $i4n
đa 'hoa"
#1" -#TGJ g GTLT (9T#==- Tiêu chuẩn thi&t '& - Khoa phẩu thuật - w4nh $i4n đa
'hoa"
##" TGSJ --55-1;;1 qạp chi&u 1mn! g Tiêu chuẩn thi&t '&"
#(" TGWXSJ (--T#==- Tiêu chuẩn thi&t '& nh. hát g lh6n! 'hán !iả - yêu cou '2
thuật"
#+" TGSJ -=3-T 1;;= Khách sạn g Tiêu chuẩn thi&t '&"
#-" TGWXSJ (31T #==3 Gh? - Tiêu chuẩn thi&t '&"
DD" TDEF GHFIJ THDzT Kz GPJR Tq‡JH GPJR JRHD•l, JPJR JRHD•l
Sy TH‘L |’D"
#3" TGSJ +3=+T1;99 WA n!hi4p c)n! n!hi4p g Jh. sản xu,t - Tiêu chuẩn thi&t '&"
3
#5" TGSJ +(51T 1;93 Jh. 'ho g n!uyên tắc cB 1ản đ\ thi&t '&"
#9" TGSJ +=;=T 1;9- O>an! 7n! d]n chAnh dou g $. sản phẩ: dou g Tiêu chuẩn
thi&t '&"
#;" TGSJ +-(=T1;;9 GCa h.n! xin! dou g Lêu cou thi&t '&"
(=" TGSJ (;;-T 1;9- Kho phân 'h) thoán! g Tiêu chuẩn thi&t '&"
(1" TGSJ (;;3T1;9- Kho !i7n! /ua g tiêu chuẩn thi&t '&"
(#" TGSJ -+-#T1;;1 GB s_ !i&t :8 - yêu cou $4 sinh"
((" TGWXSJ #9-T#==# G)n! tr*nh thhy /?D g Gác quy định chh y&u $% thi&t '&"
(+" TGSJ +119T 1;9- H4 th7n! 'ênh t>@D g Tiêu chuẩn thi&t '&"
(-" HXT| gG-+-53 H>@n! d]n thi&t '& t>an! chắn g G)n! tr*nh thhy /?i"
(3" HXT|-G- 5-9( H>@n! d]n thi&t '& trạ: 1B: t>@D tiêu n>@c"
(5" Kl" T| gG---5- Kuy phạ: thi&t '& ton! /nc n!>?c g G)n! tr*nh thhy n)n!"
(9" 1+ TGJ -5-99 Thi&t '& d]n d6n! tron! c)n! tr*nh thhy /?D"
DDD" TDEF GHFIJ THDzT Kz GPJR Tq‡JH RDsM THPJR"
(;" TGSJ +115T1;9- O>an! sắt 'h8 1+(-::-Tiêu chuẩn thi&t '&"
+=" TGSJ +-#5T 1;99 Ho: đ>an! sắt $. ho: đ>an! ) t)- Tiêu chuẩn thi&t '&"
+1" TGSJ -5#;T1;;5 O>an! ) t) cao t7c g yêu cou thi&t '&"
+#" TGSJ 5=#-T #==# O>an! ) t) /â: n!hi4p g Lêu cou thi&t '&"
+(" TGSJ +=-+T#==- O>an! ) t) g Lêu cou thi&t '&"
++"##TGJ (#3-=+ Tiêu chuẩn c,p '2 thuật cản! thhy nZD địa g Tiêu chuẩn 1&n
cản! thhy nZD địa"
Quyển ,: T123 4536N T5<T=< =<T 4F3 >?7 @AN:) 1*0+ t%ang -,./
D"TDEF GHFIJ THDzT Kz KzT G“F wETPJR GˆT TH”l"
1" TGSJ -393T1;;# H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! g Gác '&t c,u c)n! tr*nh
xây dn!-Kt hi4u quy >@c chun!"
#" TGSJ 3#=(T1;;- GB s_ đ\ thi&t '& '&t c,u - |ập 't hi4u - Kt hi4u chun!"
(" TGWXSJ (5(T#==3 Ghp d]n đánh !iá :Šc đZ n!uy hi\: cha '&t c,u nh."
+" TGSJ +=-9T1;9- H4 th7n! chp tiêu ch,t />?n! sản phẩ: xây dn! - cản phẩ:
'&t c,u 1[n! 1êt)n! $. 1êt)n! c7t th<p-Xạnh :Yc chp tiêu"
-" TGSJ +31#T1;99 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! - K&t c,u 1êt)n! $.
1êt)n! c7t th<p g Kt hi4u quy u@c $. th\ hi4n 1ản $v"
3" TGSJ --5#-1;;1 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! - K&t c,u 1êt)n! $.
1êt)n! c7t th<p g wản $v thi c)n!"
5" TGWXSJ (-3T#==- K&t c,u 1êt)n! $. 1êt)n! c7t th<p g Tiêu chuẩn thi&t '&"
9" TGSJ +113T1;9- K&t c,u 1êt)n! $. 1êt)n! c7t th<p thhy c)n! g Tiêu chuẩn
thi&t '&"
;" 1+TGJ -+-95 Kuy tr*nh thi&t '& '&t c,u 1êt)n! $. 1êt)n! c7t th<p c)n! tr*nh
thu• c)n!"
1=" 1+TGJ -3T99 Thi&t '& đập 1êt)n! $. 1êt)n! c7t th<p thhy c)n! g Tiêu chuẩn
thi&t '&"
5
11" TGSJ 1;9T1;;5 Jh. cao ton! g Thi&t '& '&t c,u 1êt)n! c7t th<p to.n 'h7i"
1#" TGWX 1;-T1;;5 Jh. cao ton! - Thi&t '& cnc 'hoan nhUi"
1(" TGWX 19;T1;;3 ‰mn! cnc ti&t di4n nh• - Tiêu chuẩn thi&t '&"
1+" TGWX #=-T1;;9 ‰mn! cnc g Tiêu chuẩn thi&t '&"
1-" TGWXSJ #3;T#==# Gnc g lh>Bn! pháp <p dnc trYc 1[n! tảD trnn! tknh <p dnc
trYc"
13" TGWXSJ (-9T #==- Gnc 'hoan nh6i g lh>Bn! pháp xun! siêu â: xác định
tAnh đUn! nh,t cha 1êt)n!"
15" TGWXSJ (-;T#==- Gnc - Ki\: tra 'huy&t tật 1[n! ph>Bn! pháp đZn! 1i&n
dạn! nh•"
19" TGSJ 315=-3T1;;; G)n! tr*nh 1i\n c7 định - K&t c,u - lhon 3T Thi&t '& '&t
c,u 1êt)n! c7t th<p"
1;" TGSJ 315=-5T1;;; G)n! tr*nh 1i\n c7 định - K&t c,u - lhon 5 - Thi&t '&
:mn!"
#=" TGSJ -9+3T1;;+ GZt đi4n 1êt)n! c7t th<p /y tâ: - K&t c,u $. 'Ach th>@c"
#1" TGWXSJ #5+T#==# G,u 'i4n 1êt)n! $. 1êt)n! c7t th<p đuc s„n g ph>Bn!
pháp thA n!hi4: !ia tảD đánh !iá đZ 1%n đZ cŠn! $. 'hả nin! ch7n! nŠt"
##" TGWXSJ (3(T#==3 K&t c,u 1êt)n! c7t th<p g Oánh !iá đZ 1%n cha các c,u
'i4n chịu u7n trên c)n! tr*nh 1[n! ph>Bn! pháp thA n!hi4: ch,t tảD tknh"
#(" TGSJ (;;(T1;9- Gh7n! in :6n tron! xây dn! - '&t c,u 1êt)n! $. 1êt)n!
c7t th<p g J!uyên tắc cB 1ản đ\ thi&t '&"
#+" TGSJ (;;+T1;9- Gh7n! in :6n tron! xây dn! - K&t c,u 1êt)n! $. 1êt)n!
c7t th<p g lhân /nai :)i tr>an! xâ: thc"
#-" TGWXSJ (#5T#==+ K&t c,u 1êt)n! $. 1êt)n! c7t th<p g Lêu cou 1ảo $4
ch7n! in :6n tron! :)i tr>an! 1i\n"
DD"TDEF GHFIJ THDzT Kz KzT G“F TH”l"
#3" TGSJ +=-;T1;9- H4 th7n! chp tiêu ch,t />?n! sản phẩ: xây dn! - K&t c,u
th<p g Xanh :Yc tiêu chuẩn"
#5" TGSJ +31(T1;99 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! - K&t c,u th<p g Kt hi4u
quy >@c $. th\ hi4n 1ản $v"
#9" TGSJ -99;T1;;- wản $v các '&t c,u 'i: /oại"
#;" TGWXSJ ((9T#==- K&t c,u th<p g Tiêu chuẩn thi&t '&"
(=" TGSJ 315=-+T1;;9 G)n! tr*nh 1i\n c7 định-lhon +T Thi&t '& '&t c,u th<p"
(1" TGSJ 315=--T1;;; G)n! tr*nh 1i\n c7 định - K&t c,u - lhon -T Thi&t '& '&t
c,u h?p 'i: nho:"
(#" TGSJ 315=-9T1;;; G)n! tr*nh 1i\n c7 định - K&t c,u - lhon 9T H4 th7n!
ch7n! in :6n"
((" TGWX 1+;T1;93 wảo $4 '&t c,u xây dn! 'h•D 1ị in :6n"
(+" TGSJ -=33T1;;= O>an! 7n! chAnh d]n 'hA đ7t - Xou :• $. sản phẩ: dou :•
đ0t n!o: d>@D đ,t g Lêu cou chun! $% thi&t '& ch7n! in :6n"
DDD" TDEF GHFIJ THDzT Kz KzT G“F R–, RNGH Od Sy GdG |MND KzT
G“F KHdG"
9
(-" TGSJ +31=T1;99 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! - K&t c,u !— - Kt hi4u
quy >@c th\ hi4n trên 1ản $v"
(3" TGSJ --5(T1;;1 K&t c,u !ạch đá $. !ạch đá c7t th<p g Tiêu chuẩn thi&t '&"
(5" TGWX +=T1;95 K&t c,u xây dn! n%n g J!uyên tắc cB 1ản $% tAnh toán"
(9" TGSJ +#-(T1;93 J%n các c)n! tr*nh thhy c)n! g Tiêu chuẩn thi&t '&"
(;" 1+TGJ 1-5-#==- Tiêu chuẩn thi&t '& đập đ,t đo: n<n"
+=" TGWX 1-=T1;93 Thi&t '& ch7n! Un cho nh. _"
+1" TGWXSJ #55T#==# Gách â: cho các '&t c,u phân cách 1ên tron! nh. dân
dYn!"
+#" TGSJ +3=-T1;99 K2 thuật nhi4t - K&t c,u n!in ch• g Tiêu chuẩn thi&t '&"
+(" TGWX 1=+T1;9( Kuy phạ: '2 thuật thi&t '& đ>an! ph7, O>an!, Kuản! tr>an!
đ) thị"
Quyển B: T123 4536N T51<T =< VG HIJ 8KT TD-N: T51<T L9 =M
T53NT 4CN: TDEN5 )1,10 t%ang -,./
D" TDEF GHFIJ THDzT Kz G“l THMdT J˜™G GPJR Tq‡JH"
1" TGSJ +=(5T1;9- G,p n>@c - Thuật n!j $. định n!hka"
#" TGSJ +=(9T1;9- Thoát n>@c - Thuật n!j $. định n!hka"
(" TGSJ -+##T1;;1 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '&-Kt hi4u đ>an! 7n!"
+" TGSJ +=(3T1;9- H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! g Kt hi4u đ>an! 7n! trên
h4 th7n! '2 thuật $4 sinh"
-" TGSJ +31-T1;99 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! g Kt hi4u quy >@c tran!
thi&t 1ị '2 thuật $4 sinh"
3" TGSJ +-1(T1;99 G,p n>@c 1ên tron! g Tiêu chuẩn thi&t '&"
5" TGSJ ++5+T1;95 Thoát n>@c 1ên tron! g Tiêu chuẩn thi&t '&"
9" TGWX -1T1;9+ Thoát n>@c - ‰ạn! />@D 1ên n!o.i $. c)n! tr*nh g Tiêu chuẩn
thi&t '&"
;" TGWXSJ ((T#==3 G,p n>@c - ‰ạn! />@D đ>an! 7n! $. c)n! tr*nh g Tiêu
chuẩn thi&t '&"
1=" TGSJ --53T1;;1 H4 th7n! c,p thoát n>@c g Kuy phạ: quản /t '2 thuật"
11" TGWX 53T 1;5; Kuy tr*nh quản /t '2 thuật tron! $ận h.nh h4 th7n! cun! c,p
n>@c"
DD" TDEF GHFIJ THDzT Kz Sy |rl OšT OD›J GPJR Tq‡JH"
1#" TGSJ 19-T1;93 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& - K2 thuật 1[n! h*nh $v trên sB đU
đi4n-Thi&t 1ị đi4n $. dây d]n trên :0t 1[n!"
1(" TGWX #-T1;;1 O0t đ>an! d]n đi4n tron! nh. _ $. c)n! tr*nh c)n! cZn! g
Tiêu chuẩn thi&t '&"
1+" TGWX #5T1;;1 O0t thi&t 1ị tron! nh. _ $. c)n! tr*nh c)n! cZn! g Tiêu chuẩn
thi&t '&"
1-" TGSJ #(#9T1;59 ‰)i tr>an! /ắp đ0t thi&t 1ị đi4n - Oịnh n!hka chun!"
13" TGSJ #-+3T1;59 wản! đi4n chi&u sán! d.nh cho nh. _ - Lêu cou '2 thuật"
;
15" TGSJ 5++5-1T#==+ H4 th7n! /ắp đ0t đi4n cha các t6a nh.-lhon D-J!uyên tắc
cB 1ản g Oánh !iá các đ0c tAnh chun!, định n!hka"
19" TGSJ 5++5----1T#==+ H4 th7n! /ắp đit đi4n cha các t6a nh., lhon ---1T |a
chnn $. /ắp đ0t thi&t 1ị đi4n g Kuy tắc chun!"
1;"TGSJ 5++5-----T#==- H4 th7n! /ắp đ0t đi4n cha các t6a nh. - lhon ----T |a
chnn $. /ắp đ0t thi&t 1ị đi4n-Gác thi&t 1ị 'hác"
#=" TGSJ 5++5----(T#==- H4 th7n! /ắp đ0t đi4n cha các t6a nh. - lhon -T -(T |a
chnn $. /ắp đ0t thi&t 1ị đi4n g Gách /y , đmn! cắt $. đi%u 'hi\n"
#1" TGSJ 5++5----+T#==- H4 th7n! /ắp đ0t đi4n cha các t6a nh., lhon ---+ T |a
chnn $. /ắp đ0t thi&t 1ị đi4n - w7 trA n7D đ,t g dây 1ảo $4 $. dây /iên '&t 1ảo $4"
##" TGWXSJ (1;T#==+ |ắp đ0t h4 th7n! n7D đ,t thi&t 1ị cho các c)n! tr*nh c)n!
n!hi4p g Lêu cou chun!"
#(" 11 TGJ g 19-#==3 Kuy phạ: thi&t 1ị đi4n - lhon D-Kuy định chun!"
#+" 11TGJ g1;-#==3 Kuy phạ: tran! 1ị đi4n - lhon DD- H4 th7n! đ>an! d]n đi4n"
#-" 11TGJ g#=-#==3 Kuy phạ: tran! 1ị đi4n - lhon DDD- Tran! 1ị phân ph7D $.
trạ: 1i&n áp"
#3" 11TGJ g#1-#==3 Kuy phạ: tran! 1ị đi4n - phon DS - wảo $4 $. t đZn!"
#5" TGSJ (51-T1;91 Trạ: 1i&n áp trnn 1Z c)n! su,t đ&n 1===KSs, Oi4n áp đ&n
#=KS- Lêu cou '2 thuật"
DDD" TDEF GHFIJ THDzT Kz Sy |rl OšT GHDzF cdJR GPJR Tq‡JH"
#9" TGSJ ++==T1;95 K2 thuật chi&u sán! - Thuật n!j $. định n!hka"
#;" TGWX #;T1;;1 Ghi&u sán! t nhiên tron! c)n! tr*nh dân dYn! g Tiêu chuẩn
thi&t '&"
(=" TGSJ (5+(T1;9( Ghi&u sán! nhân tạo các nh. c)n! n!hi4p $. c)n! tr*nh c)n!
n!hi4p"
(1" TGSJ #=3#T1;93 Ghi&u sán! nhân tạo tron! nh. :áy xA n!hi4p d4t thoi s?D
1)n!"
(#" TGSJ #=3(T1;93 Ghi&u sán! nhân tạo tron! nh. :áy cB 'hA"
((" TGSJ (#-5T1;93 Ghi&u sán! nhân tạo tron! xA n!hi4p :ay c)n! n!hi4p"
(+" TGSJ (#-9T1;93 Ghi&u sán! nhân tạo tron! nh. :áy đmn! t.u"
(-" TGSJ +#1(T1;93 Ghi&u sán! nhân tạo tron! xA n!hi4p ch& 1i&n :h cao su"
(3" TGWXSJ #-(T#==1 |ắp đ0t thi&t 1ị chi&u sán! cho các c)n! t*nh c)n! n!hi4p
g yêu cou chun!"
(5" TGWX 13T1;93 Ghi&u sán! nhân tạo tron! c)n! tr*nh dân dYn!"
(9" TGWXSJ (((T#==- Ghi&u sán! nhân tạo 1ên n!o.i các c)n! tr*nh c)n! cZn!
$. - Hạ ton! đ) thị - Tiêu chuẩn thi&t '&"
(;" TGWXSJ #-;T#==1 Tiêu chuẩn thi&t '& chi&u sán! nhân tạo đ>an! - O>an!
ph7 - Kuản! tr>an! đ) thị"
+=" TGSJ -9#9T1;;+ OŒn đi4n chi&u sán! đ>an! ph7 - Lêu cou '2 thuật chun!"
DS" TDEF GHFIJ THDzT Kz Sy |rl OšT THDzT wQ THPJR RDœ Sy OD‹F
H•s KHPJR KHž, c˜•D “‰, e‰ THyJH"
1=
+1" TGSJ -395T1;;# Th)n! !im, Oi%u ti&t 'h)n! 'hA-c>_D ,: g Tiêu chuẩn thi&t
'&"
+#" TGWX #(#T1;;; H4 th7n! th)n! !im - đi%u h6a 'h)n! 'hA $. c,p /ạnh - Gh&
tạo - /ắp đ0t - n!hi4: thu"
+(" TGSJ +-1=T1;99 ctudio â: thanh g Lêu cou '2 thuật $% â: thanh 'i&n truc"
++" TGSJ +311T1;;9 ctudio â: thanh g Lêu cou '2 thuật $% â: thanh xây dn!"
+-" TGSJ +311T1;99 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! g Kt hi4u quy >@c cho
thi&t 1ị nân! chuy\n tron! nh. c)n! n!hi4p"
Quyển O P T123 4536N VNT H1Q3 VG 4F3 =1QN >?7 @AN:) 1*,R
t%ang -,.
D" TDEF GHFIJ WD‰ŸJR
1" TGSJ -+(9T#==+ Wi :in! - Thuật n!j $. định n!hka"
#" TGSJ -+(;T#==+ Wi :in! g lhân /oại"
(" TGSJ +5+-T#==- Wi :in! g Xanh :Yc chp tiêu $. ch,t />?n!"
+" TGSJ #39#-1;;; Wi :in! looc/in! g Lêu cou '2 thuật"
-" TGSJ -3;1T#=== Wi :in! looc/in! trắn!"
3" TGSJ 3#3=T1;55 Wi:in! looc/in! h—n h?p g Lêu cou '2 thuật"
5" TGSJ 3=3;T1;;- Wi:in! looc/in! At t•a nhi4t g Lêu cou '2 thuật"
9" TGSJ +=((T1;;- Wi:in! looc/in! luo/an! g Lêu cou '2 thuật"
;" TGSJ 3=35T#==+ Wi:in! looc/in! 1%n sun¡at g Lêu cou '2 thuật"
1=" TGSJ 5++--1T#==+ Wi:in! !i&n! 'hoan chhn! /oạD R- lhon 1- Lêu cou '2
thuật"
11" TGSJ +(13T1;93 Wi:in! looc/in! xp hoạt /6 cao g Lêu cou '2 thuật"
1#" TGWXSJ (#+T#==+ Wi:in! xây trát"
1(" TGWXSJ 135T#==# Wi:in! đ\ sản xu,t t,: s:iin! xi:in!"
1+" TGWXSJ #9(T#==# Tiêu chuẩn a:iin! Griotin đ\ sản xu,t t,: smn! a:iin!
xi:in!"
1-" TGWX 3-T1;9; Kuy định sC dYn! h?p /t xi :in! tron! xây dn!"
13" TGWX 399#T#==1 lhY !ia 'hman cho xi:in!"
15" TGWX 5=#+T#==# G/in'• xi:in! looc/in! th>Bn! phẩ:"
19" TGSJ 5=3#T#==# Ri,y 1ao xi:in!"
1;" TGSJ 5=3#T1;;3 J!uyên /i4u đ\ sản xu,t xi:in! looc/in! g Oá S)i g Lêu
cou '2 thuật"
#=" TGWX 139T1;9; Thạch cao dVn! đ\ sản xu,t xi:in!"
#1" TGSJ 3=51T1;;- J!uyên /i4u đ\ sản xu,t xi:in! h—n h?p s<t"
##" TGSJ +(1-T 1;93 Wp hạt /6 cao g dVn! đ\ sản xu,t xi:in!"
#(" TGWX 15#T1;9; WAch tr•o tron! /6 xi:in!"
DD" TDEF GHFIJ S‹ wETPJR Sy G“F KD•J wETPJR"
#+" TGSJ ++(+T#=== T,: smn! a:iin! xi:in! g Lêu cou '2 thuật"
#-" TGWX 1;1T1;;3 wêt)n! $. $ật /i4u /.: 1êt)n! - Thuật n!j $. định n!hka"
11
#3" TGSJ 3##=T1;;5 G7t /i4u nh¢ cho 1êt)n! - c•D , di: s•D g $. cát Kara:it g
Lêu cou '2 thuật"
#5" TGWX 1#5T1;9- Gát :ịn đ\ /.: 1êt)n! g $. $ja xây dn! - H>@n! d]n sC
dYn!"
#9" TGSJ 1551T1;95 Oá di: s•D-s•D di:- dVn! tron! xây dn! g yêu cou '2
thuật"
#;" TGWXSJ 155=T1;93 Gát xây dn! g yêu cou '2 thuật"
(=" TGSJ -++=T1;;1 wêt)n! - Ki\: tra $. đánh !Aa đZ 1%n-Kuy định chun!"
(1" TGSJ --;#T1;;1 wêt)n! n0n! g yêu cou 1ảo d>£n! ẩ: t nhiên"
(#" TGSJ 3=#-T1;;- wêt)n! - lhon :ac th•o c>an! đZ chịu n<n"
((" TGWX 151T1;9; wêt)n! n0n! g lh>Bn! pháp 'h)n! phá hoạD - sC dYn! '&t
h?p :áy đo siêu â: $. sun! 1ật nẩy đ\ xác đinh c>an! đZ chịu n<n"
(+" TGWX 15(T1;9; lhY !ia tin! d¤o KOT# cho $ja $. 1êt)n! xây dn!"
(-" TGSJ ##53T1;;1 T,: s.n hZp 1êt)n! c7t th<p dVn! /.: s.n $. :ái nh. dân
dYn!"
(3" TGSJ -9+5T1;;+ GZt đi4n 1êt)n! c7t th<p /y tâ: g Lêu cou '2 thuật $.
ph>Bn! pháp thC"
(5" TGWX #(-T1;;; Xo: 1êt)n! c7t th<p Šn! /c tr>@c llw $. $iên w/oc 1êt)n!
dVn! /.: s.n $. :ái nh."
(9" TGWXSJ (=#T#==+ J>@c trZn 1êt)n! $. $ja" Lêu cou '2 thuật"
(;" TGWXSJ (=#T#==+ lhY !ia 'hoán hoạt tAnh cao dVn! cho 1êt)n! $. $ja
si/ica¡u:• $. tro tr,u n!hi%n :ịn"
+=" TGWXSJ (13T#==+ w/oc wêt)n! nh¢ - Lêu cou '2 thuật"
+1" TGWXSJ (##T#==+ Ghp d]n '2 thuật chnn th.nh phon 1êt)n! sC dYn! cát
n!hi%n"
+#" TGSJ (5(-T1;9# lhY !ia hoạt tAnh luB/in
+(" TGWXSJ (#-T#==+ lhY !ia hma hnc cho 1êt)n!"
++" TGWXSJ ((5T#==- Sja $. 1êt)n! chịu axit"
+-" TGWXSJ (+;T#==- Gát n!hi%n cho 1êt)n! $. $ja"
+3" TGSJ 3(;+T 1;;9 G,u 'i4n 'ênh 1êt)n! $• :•n! cm />@D th<p"
+5" TGSJ 3(;(T1;;9 ˆn! 1B: 1êt)n! $• :•n! cm />@D th<p"
+9" TGWXSJ (5#T#==3 ˆn! 1êt)n! c7t th<p thoát n>@c"
+;" 1+TGJ 3(-5(-#==# wêt)n! thhy c)n! $. các /oạD dVn! cho 1êt)n! thhy c)n! g
Lêu cou '2 thuật $. ph>Bn! pháp thC"
-=" 1+TGJ 1=(-1=;-1;;; lhY !ia cho 1êt)n! $. $ja g Lêu cou '2 thuật $.
ph>Bn! pháp thC"
DDD" TDEF GHFIJ SPD, S¥s, RNGH Od, Rˆ‰ c¦ WeL XfJR"
-1" TGSJ ++-;T1;95 H>@n! d]n pha trZn $. sC dYn! $ja xây dn!"
-#" TGSJ ##(1T1;9; S)i canxi cho xây dn!"
-("TGSJ +(1+T#==( Sja xây dn! g Lêu cou '2 thuật"
-+" 1+ TGJ 9=-#==1 Sja thhy c)n! g Lêu cou '2 thuật $. ph>Bn! pháp thC"
--" TGWX #(1T1;;; Gh,t '&t dAnh $)i g đá waan g Lêu cou '2 thuật"
-3" TGWX ;=T1;9# Rạch /át đ,t s<t nun!"
1#
-5" TGWX 111T1;9( Rạch tran! trA đ,t s<t nun!"
-9" TGWX 9-T1;91 Rạch /át /á d}a"
-;" TGSJ 1+-=T 1;;9 Rạch r—n! đ,t s<t nun!"
3=" TGSJ 1+-1T1;;9 Rạch đ0c đ,t s<t nun!"
31" TGSJ #119T1;;+ Rạch canxi si/icat g Lêu cou '2 thuật"
3#" TGSJ 3=3-T1;;- Rạch can xi /át n%n"
3(" TGSJ 3=5+T1;;- Rạch /át !ranito"
3+" TGWX 93T1;91 Rạch chịu sxit"
3-" TGSJ 3+1+T1;;9 Rạch !7: 7p /át g Lêu cou chun!"
33" TGSJ 399(T#==1 Rạch !7: 7p /át - Rạch !ranit g Lêu cou '2 thuật"
35" TGSJ 399+T#==1 Rạch !7: 7p /át cm đZ hut n>@c th,p g Lêu cou '2 thuật"
39" TGSJ 51(#T#==# Rạch !7: 7p /át - Oịnh n!hka g lhân /oạD, các đ0c tAnh '2
thuật $. n!hi nh`n"
3;" TGSJ 51((T#==# Rạch !7: 7p /át, nhm: wDDD1 ‚3§¨©¨1=§ƒ- Lêu cou '2
thuật"
5=" TGSJ 51(+T#==# Rạch !7: 7p /át nh7: wDDD‚©ª1=§ƒ g Lêu cou '2 thuật"
51" TGSJ 5+9(T#==- Rạch !7: 7p /át đVn d¤o g Lêu cou '2 thuật"
5#" TGSJ 3+53T1;;; Rạch 1êt)n! t /Œn"
5(" TGSJ 3+55T1;;; Rạch w/oc' 1êt)n!"
5+" TGSJ +5(#T1;9; Oá 7p /át xây dn! g Lêu cou '2 thuật"
5-" TGSJ #11;T1;;1 Oá canxicat1onnat - đ\ nun! $)i xây dn!"
53" TGSJ -3+#T1;;# Kh7D đá thiên nhiên đ\ sản xu,t đá 7p /át"
55" TGSJ 1+-#T 1;;- Kh7D đ,t s<t nun! g Lêu cou '2 thuật"
59" TGSJ 1+-(T1;93 J!mi xi:in! cát"
5;" TGSJ 51;-T #==# J!mi trán! :•n"
9=" TGSJ (593T1;;+ ˆn! s.nh thoát n>@c $. phY tVn!"
91" TGSJ +(-(T1;93 O,t s<t đ\ sản xu,t !ạch n!mi nun! g Lêu cou '2 thuật"
9#" TGSJ 3(==T1;;5 J!uyên /i4u đ\ sản xu,t sản phẩ: !7: xây dn! - O,t s<t g
Lêu cou '2 thuật"
9(" TGSJ 3(=1T1;;5 J!uyên /i4u đ\ sản xu,t sản phẩ: !7: xây dn! g Gao /anh
/nc g yêu cou '2 thuật"
9+" TGSJ 3-;9T#=== J!uyên /i4u đ\ sản xu,t !7: xây dn! - Tr>an! thạch"
9-" TGSJ 3;#5T #==1 J!uyên /i4u đ\ sản xu,t !7: xây dn! - Thạch anh"
93" TGSJ 3=5(T#==- cản phẩ: sŠ $4 sinh g Lêu cou '2 thuật"
DS" TDEF GHFIJ S…T |D•F GHQF |«s"
95" TGWXSJ ((#T#==+ Sật /i4u chịu /Ca g Kt hi4u các đạD />?n! $. đBn $ị"
99" TGWXSJ (-=T#==- Rạch chịu /Ca cho /6 quay g KAch th>@c cB 1ản"
9;" TGSJ 5+9+T#==- Sật /i4u chịu /Ca - Rạch cao s/u:in"
;=" TGSJ 5+-(T#==+ Sật /i4u chịu /Ca - Thuật n!j $. định n!hka"
;1" TGSJ -++1T#==+ Sật /i4u chịu /Ca- lhân /oại"
;#" TGSJ 3+13T1;;9 Sật /i4u chịu /Ca - Sja sa:ot"
;(" TGSJ +51=T1;;9 Sật /i4u chịu /Ca - Rạch sa:ot"
;+" TGWX 9+T1;91 Sja chịu /Ca sa:ot"
1(
;-" TGSJ 3-99T#=== J!uyên /i4u sản xu,t $ật /i4u chịu /Ca g sa:ot g Gao /anh"
;3" TGSJ 3-95T#=== J!uyên /i4u đ\ sản xu,t $ật /i4u chịu /Ca g ca:ot"
S" TDEF GHFIJ TH‘L TDJH Sy KžJH WeL XfJR"
;5" TGSJ (;;#T1;9- cản phẩ: thhy tinh tron! xây dn! - Thuật n!j - Oịnh
n!hka"
;9" TGWXSJ #;1T#==# J!uyên /i4u đ\ sản xu,t thy tinh xây dn! g Oá $7i"
;;" TGSJ 3;#3T#==1 J!uyên /i4u đ\ sản xu,t thhy tinh xây dn! g O)/):At"
1==" TGWX 1-1T1;93 Gát sC dYn! tron! c)n! n!hi4p thhy tinh g Lêu cou '2 thuật"
1=1" TGSJ 5#19T#==# KAnh t,: xây dn! g KAnh n8D g Lêu cou '2 thuật"
1=#" TGSJ 5(3+-1-3-#==+ KAnh nhi%u /@p $. 'Anh dán an to.n nhi%u /@p"
1=(" TGSJ 5+--T#==+ KAnh xây dn! g KAnh t)i nhi4t an to.n"
1=+" TGSJ 5+-3T#==+ KAnh xây dn! g KAnh c7t />@D th<p"
1=-" TGSJ 5-#3T #==+ KAnh xây dn! - định n!hka $. phân /nai"
1=3" TGSJ 5-#3T#==- KAnh xây dn! g KAnh $án $ân hoa"
1=5" TGSJ 5-#9T#==- KAnh xây dn! g KAnh phh phản quan"
1=9" TGSJ 5-#;T#==- KAnh xây dn! g KAnh :.u h,p thY nhi4t"
SD" TDEF GHFIJ ˆJR JHfs"
1=;" TGSJ 31-1T1;;3 ˆn! $. phY tVn! n7D 1[n! po/i$iny/ cŠn! ‚ lSG-Fƒ dVn!
đ\ c,p n>@c g Lêu cou '2 thuật"
11=" TGSJ 31-1-1T#==- ˆn! $. phY tVn! n7D 1[n! lo/i$iny/ c/orua 'h)n! hma
d¤o ‚lSG-Fƒ dVn! đ\ c,p n>@c-Lêu cou '2 thuật g lhon D g Lêu cou chun!"
111" TGSJ 31-1-#T#==# ˆn! $. phY tVn! n7D 1[n! lo/i$iny/ c/orua 'h)n! hma
d¤o ‚lSG-Fƒ dVn! đ\ c,p n>@c" Lêu cou '2 thuật"
11#" TGSJ 31-1-(-#==# ˆn! $. phY tVn! n7D 1[n! lo/i$iny/ c/orua 'h)n! hma
d¤o ‚lSG-Fƒ dVn! đ\ c,p n>@c" lhon ( - lhY tVn! n7D $. đou n7i"
11(" TGSJ 31-1-+T #==# ˆn! $. phY tVn! n7D 1[n! lo/i$iny/ c/orua 'h)n! hma
d¤o ‚lSG-Fƒ dVn! đ\ c,p n>@c" lhon + - San $. tran! ị phY"
11+" TGSJ--T#==# ˆn! $. phY tVn! n7D 1[n! lo/i$iny/ c/orua 'h)n! hma d¤o
‚lSG-Fƒ dVn! đ\ c,p n>@c g Lêu cou '2 thuật - lhon S - c phV h?p $@D :Yc
đAch cha h4 th7n!"
113" TGSJ 31-=-1T#==( ˆn! nha nhi4t d¤o dVn! đ\ $ận chuy\n ch,t /•n! -
O>an! 'Anh n!o.i danh n!hka $. áp su,t danh n!hka- X`y th7n! s7 th•o h4 inch"
115" TGSJ 31-=-#T#==( ˆn! nha nhi4t d¤o dVn! đ\ $ận chuy\n ch,t /•n! -
O>an! 'Anh n!o.i danh n!hka $. áp su,t danh n!hka - lhon # g X`y th7n! s7 th•o
h4 inch"
119" TGSJ 5=;(-1T #==( ˆn! nha nhi4t d¤o dVn! đ\ $ận chuy\n ch,t /•n! g
KAch th>@c $. dun! sai - lhon D g d`y th7n! s7 th•o h4 :<t"
11;" TGSJ 5=;(-#T#==( ˆn! nha nhi4t d¤o dVn! đ\ $ận chuy\n ch,t /•n! g KAch
th>@c $. dun! sai - lhon # g d`y th7n! s7 th•o h4 inch"
1#=" TGSJ 31+1T#==( ˆn! nha nhi4t d¤o - wản chi%u d.y th)n! dYn! cha th.nh
7n!"
1+
1#1" TGSJ 3#+(-1T#==( lhY tVn! n7D 1[n! lo/y ‚ Siny/ c/oruaƒ Kh)n! hma d¤o
‚ lSG-F ƒ, lo/y ‚Siny/ c/oruaƒ
c/orua hma ‚lSG-Gƒ ho0c acry/onitri/••1utadi•n•stryrr•n ‚swcƒ $@D các 'h@p n7D
nh„n dVn! cho 7n! chịu áp /c - lhon DT X`y th)n! s7 th•o h4 :<t"
1##" TGSJ 3#+3T#==( Kh@p n7D đBn dVn! cho 7n! chịu áp /c 1[n! lo/y
‚Sinyc/oruaƒ 'h)n! hma d¤o ‚ lSG-Fƒ $. 1[n! lo/y ‚Siny/ c/orua ƒ c/orua hma
‚lSG-Gƒ $@D các d6n! đ4: đ.n hUD - OZ sâu ti&p !iáp t7D thi\u"
1#(" TGSJ 3#+5T#==( Kh@p n7D '<p dVn! cho áp /c 1[n! lo/y ‚Siny/ c/oruaƒ
'h)n! hma d¤o ‚lSG-Fƒ $@D các $6n! đ4: đ.n hUD - OZ sâu ti&p !iáp t7D thi\u"
1#(" TGSJ 3#+5T#==( Kh@p n7D '<p cho đ>an! 7n! chạy 1[n! áp /c /. lo/y
‚Siny/ c/oruaƒ 'h)n! hma d¤o ‚ lSG-Fƒ $@D các $6n! đ4: đ.n hUD - OZ sâu ti&p
!iáp t7D thi\u"
1#+" TGSJ 5(=-T#==( ˆn! nha lo/y•ty/•n dVn! đ\ c,p n>@c g Lêu cou '2 thuật"
1#-" TGWXSJ #5#T#==# ˆn! nha !ân xoắn HXl©"
1#3" TGSJ 5+-1T#==+ GCa s8 $. cha đi 1[n! 'hun! nha cŠn! F-lSG g Kuy
định '2 thuật"
SDD" TDEF GHFIJ S…T |D•F GHˆJR TH“‰ Sy c¬J"
1#5" TGSJ 3--5T#=== Sật /i4u ch7n! th,: g sBn witu: cao su"
1#9" TGWXSJ #;=T#==# win! chắn n>@c dVn! tron! :7D n7D c)n! tr*nh xây dn!
g Lêu cou sC dYn!"
1#;" TGWXSJ (#9T#==+ T,: trảD ch7n! th,: trên cB s_ witu: 1i&n tAnh"
1(=" TGWXSJ (35T#==3 Sật /i4u ch7n! th,: tron! xây dn! g lhân /oại"
1(1" TGWXSJ (39T#==3 Sật /i4u ch7n! th,: sBn nh~ t>Bn! 1itu: po/i:•"
1(#" TGWXSJ (1=T#==+ Sật /i4u /nc dạn! hạt dVn! tron! h4 th7n! xC /t n>@c
sạch g Lêu cou '2 thuật"
1((" TGSJ 51;+T#==# Sật /i4u cách nhi4t g lhân /oại"
1(+" TGSJ 5+;(T#==- witu: g Lêu cou '2 thuật"
1(-" TGSJ 5#(;T#==( wZt 1ả t>an!"
1(3" TGWXSJ (#1T#==+ cBn xây dn! g lhân /oại"
1(5" TGSJ -3;3T1;;# wZt :.u xây dn! xanh cro: )xit"
SDDD" TDEF GHFIJ R– Sy G«s"
1(9" TGWX 1=5#T1;51 R— - lhân nh7: th•o tAnh ch,t cB /t"
1(;" TGSJ 1=5(T1;51 R— tr6n g KAch th>@c cB 1ản"
1+=" TGSJ 1=5-T1;51 R— x¤ - KAch th>@c cB 1ản"
1+1" TGSJ +(+=T1;;+ Sán s.n 1[n! !—"
1+#" TGWX 1;#T1;;3 GCa !— - Gja đi - cCa s8 - Lêu cou '2 thuật"
1+(" TGWX #(5T 1;;; GCa 'i: /oại- Gja đi - cCa s8 - Lêu cou '2 thuật chun!"
1++" TGWX;+T1;9( lhY tVn! cCa s8 $. cCa đi g Tay nắ: ch7t n!an!"
1+-" TGSJ -531T1;;( Khma tr•o g Lêu cou '2 thuật"
1+3" TGSJ -53#T 1;;( Khma cCa cm tay nắ: g Lêu cou '2 thuật"
1-
1+5" TGWX ;#T1;9( lhY tVn! cCa s8 $. cCa đi - wản /% cCa"
1+9" TGWX ;(T1;9( lhY tVn! cCa s8 $. cCa đi-K• cánh cCa"
DW" TDEF GHFIJ TH”l Sy KD‰ |MND"
1+;" TGSJ 13-1T1;9- Th<p c7t 1êt)n! cán nmn!"
1-=" TGSJ -5=;T1;;( Th<p các1on cán nmn! dVn! tron! xây dn! Lêu cou '2
thuật"
1-1" TGSJ 153-T1;5- Th<p cac1on '&t c,u th7n! th>an! g ‰ac th<p $. yêu cou
'2 thuật"
1-#" TGSJ 1533T1;5- Th<p cac1on '&t c,u ch,t />?n! t7t g ‰ac th<p $. yêu cou
'2 thuật"
1-(" TGSJ 13-+T 1;5- Th<p cán nmn! g Th<p chj G- c£, Th)n! s7 'Ach th>@c"
1-+" TGSJ 13--T1;5- Th<p cán nmn!, th<p chj D-c£, th)n! s7 'Ach th>@c"
1--" TGSJ #=-;T1;55 Th<p d.i 'h8 rZn! cán nmn! g Th<p chj D - c£ th)n! s7
'Ach th>@c"
1-3" TGSJ (1=+T1;5; Th<p '&t c,u h?p 'i: th,p g ‰ac th<p $. yêu cou '2 thuật"
1-5" TGSJ (3==T1;91 Th<p t,: :•n! /?p nh., :ạ 'v: $. rCa axit G£ th)n! s7
'Ach th>@c"
1-9" TGSJ (3=1T 1;91 Th<p t,: :•n! /?p nh."
1-;" TGSJ 19++T 1;9; Th<p 1in! cán nmn!"
13=" TGSJ 13-3T1;;( Th<p !mc cạnh đ%u cán nmn! - c£, Th)n! s7 'Ach th>@c"
131" TGSJ 13-5T1;;( Th<p !mc cạnh 'h)n! đ%u cán nmn! - c£, th)n! s7 'Ach
th>@c"
13#" TGSJ 3#9(-1T1;;5 Th<p thanh cán nmn! - lhon D-KAch th>@c cha th<p tr6n"
13(" TGSJ 3#9(-#T1;;5 Th<p thanh cán nmn! - lhon #T KAch th>@c cha th<p
$u)n!"
13+" TGSJ 3#9(-(T1;;5 Th<p thanh cán nmn! - lhon (T KAch th>@c cha th<p d¢t"
13-" TGSJ 3#9+-1T1;;5 Th<p c7t 1êt)n! d Šn! /c - lhon D-Lêu cou chun!"
133" TGSJ 3#9+-#T1;;5 Th<p c7t th<p 1êt)n! d Šn! /c - lhon #T Xây '<o
n!uZi"
135" TGSJ 3#9+-(T1;;5 Th<p c7t th<p d Šn! /c - lhon (T Xây t)i $. ra:"
139" TGSJ 3#9+-+T1;;5 Th<p c7t 1êt)n! d Šn! /c - lhon +T Xảnh"
13;" TGSJ 3#9+--T1;;5 Th<p c7t 1êt)n! d Šn! /c - lhon -- Thanh th<p cán
nmn! g cm ho0c 'h)n! cm sC /t ti&p"
15=" TGSJ 3#9-T1;;5 Th<p c7t th<p 1êt)n! g Th<p thanh $[n"
151" TGSJ 3#93T1;;5 Th<p c7t 1êt)n! - |>@D th<p h.n"
15#" TGSJ 3#99T 1;;5 Xây th<p $u7t n!uZD đ\ /.: c7t 1êt)n! $. sản xu,t />@D
th<p h.n /.: c7t"
15(" TGSJ 3#9(-+T1;;; Th<p g dây th<p cán nmn! - lhon + T Xun! sai"
15+" TGSJ 3-#1T1;;; Th<p '&t c,u 1%n in :6n 'hA quy\n"
15-" TGSJ 3-##T1;;; Th<p t,: '&t c,u cán nmn!"
153" TGSJ 3-#(T1;;; Th<p t,: '&t c,u cán nmn! g cm !i@D hạn chảy cao"
155" TGSJ 3-#+T1;;; Th<p t,: '&t c,u cán n!uZi"
159" TGSJ 3-#-T1;;; Th<p t,: cac1on '&t c,u :ạ 'v: g nhun! nmn! /iên tYc"
13
15;" TGSJ 3-#3T1;;; Th<p 1in! '&t c,u cán nmn!"
19=" TGSJ 3-#5T1;;; Th<p d.i 'h8 rZn! - K&t c,u cán nmn! g Xun! sai g KAch
th>@c $. h*nh dạn!"
191" TGSJ -5-;T1;;( OUn! hU đo n>@c /ạnh 'i\u cánh quạt g Lêu cou '2 thuật"
19#" TGSJ #;+#T1;;( ˆn! $. phY tVn! 1[n! !an! dVn! cho h4 th7n! d]n chAnh
chịu áp /c"
19(" TGSJ (##(T#=== Ku• h.n đi4n dVn! cho th<p các 1on th,p $. th<p h?p 'i:
th,p g 't hi4u 'Ach th>@c $. yêu cou '2 thuật chun!"
19+" TGWXSJ ((=T#==+ Jh):, h?p 'i: định h*nh dVn! tron! xây dn! g Lêu
cou '2 thuật $. ph>Bn! pháp 'i\: tra ch,t />?n! sản phẩ:"
Quyển ST T123 4536N 45UN: 45V7 NW 4CN: TDEN5 VG -N TXGN
>?7 @ANR ‚ 1-#= tran! s+ƒ"
D" TDEF GHFIJ lH•JR GHˆJR GHdL J-"
1" TGSJ (;;1T1;9- Tiêu chuẩn ph6n! cháy tron! thi&t '& xây dn! - Thuật n!j
$. định n!hka"
#" TGWX #1-T1;;9 lh6n! cháy chja cháy-T} $n!- lhát hi4n cháy $. 1áo đZn!
cháy"
(" TGWX #13T1;;9 lh6n! cháy chja cháy-T} $n!- Thi&t 1ị chja cháy"
+" TGWX #15T1;;9 lh6n! cháy chja cháy - T} $n! - Thuật n!j chuyên dVn! cho
ph6n! cháy chja cháy, cŠu nạn $. xC /t $ật /i4u n!uy hi\:"
-" TGWX #13T 1;;9 lhân /oại cháy"
3" TGSJ -(=(T1;;= sn to.n cháy - thuật n!j $. định n!hka"
5" TGSJ (#-+T1;9; sn to.n cháy g Lêu cou chun!"
9" TGSJ (#--T1;93 sn to.n n8 - yêu cou chun!"
;" TGSJ +95;T1;9; lh6n! cháy - d,u hi4u an to.n"
1=" TGSJ -=+=T1;;= Thi&t 1ị ph6n! cháy chja cháy g Kt hi4u h*nh $v trên sB đU
ph6n! cháy chja cháy-Lêu cou '2 thuật"
11" TGSJ #3##T1;;- lh6n! cháy - Gh7n! cháy cho nh. $. c)n! tr*nh gLêu cou
thi&t '&"
1#" TGSJ 313=T1;;3 lh6n! cháy chja cháy g Jh. cao ton! g Lêu cou thi&t '&"
1(" TGSJ 3131T1;;3 lh6n! cháy chja cháy - ch? $. trun! tâ: th>Bn! :ại g yêu
cou thi&t '&"
1+" TGSJ -39+T#==( sn to.n cháy các c)n! tr*nh dou :• - Lêu cou chun!"
1-" TGSJ -53=T1;;( H4 th7n! chja cháy g Lêu cou chun! $% thi&t '&, /ắp đ0t $.
sC dYn!"
13" TGWX #19T1;;9 H4 th7n! phát hi4n cháy $. 1áo đZn! cháy g Kuy định chun!"
15" TGSJ -5(9T#==1 H4 th7n! 1áo cháy t đZn! g Lêu cou '2 thuật"
19" TGSJ 3(5;T1;;9 Thi&t 1ị chja cháy - trY n>@c chja cháy g Lêu cou '2 thuật"
1;" TGSJ 5((3T#==( lh6n! cháy chja cháy - h4 th7n! cprin'/•r t đZn! g Lêu
cou thi&t '& $. /ắp đ0t"
#=" TGSJ 5=#3T#==# Ghja cháy, 1*nh chja cháy xách tay g tAnh nin! $. c,u tạo"
#1" TGSJ 5=#5T#==# Ghja cháy-W• đẩy chja cháy g tAnh nin! $. c,u tạo"
15
DD" TDEF GHFIJ sJ TMyJ GPJR Tq‡JH"
##" TGSJ -(=9T1;;1 Kuy phạ: '2 thuật an to.n tron! xây dn!"
#(" TGSJ (#-3T1;5; sn to.n đi4n - thuật n!j $. định n!hka"
#+" TGSJ +=93T1;9- sn to.n đi4n tron! xây dn! g Lêu cou chun!"
#-" TGSJ #-5#T1;59 wi\n 1áo an to.n $% đi4n"
#3" TGSJ (1+-T1;5; KhA cY đmn! cắt :0ch đi4n, đi4n áp 1===S-Lêu cou an to.n"
#5" TGSJ ---3T1;;1 Thi&t 1ị đi4n hạ áp g yêu cou chun! $% 1ảo $4 ch7n! đi4n
!iật"
#9" TGSJ 5++5-++1T#==+ H4 th7n! /ắp đ0t đi4n cha các t6a nh. - lhon +-+1T wảo
$4 an to.n - 1ảo $4 ch7n! đi4n !iật"
#;" TGSJ 5++5-+-+(T#==+ H4 th7n! /ắp đ0t đi4n cha các t6a nh.-lhon +-+(T wảo
$4 an to.n T wảo $4 ch7n! quá d6n!"
(=" TGSJ 5++5-+-++T#==+ H4 th7n! /ắp đ0t đi4n cha các t6a nh., lhon +-++T wảo
$4 an to.n-1ảo $4 ch7n! chi&u nhi€u đi4n áp $. nhi€u đi4n t}"
(1" TGSJ 5++5-+-+#T#==- H4 th7n! /ắp đ0t đi4n cha các t6a nh. - lhon +-+#T wảo
$4 an to.n $. 1ảo $4 ch7n! ảnh h>_n! $% nhi4t"
(#" TGSJ +5-3-1;9; Kuy phạ: n7i đ,t $. n7i 'h)n! các thi&t 1ị đi4n"
((" TGSJ 39T15+T#==3 Kuy phạ: ch7n! s<t $. ti&p đ,t cho các c)n! tr*nh $i€n
th)n!"
(+" TGSJ -((+T1;;1 Thi&t 1ị đi4n 'ho dou $. sản phẩ: dou g Kuy phạ: '2 thuật
an to.n tron! thi&t '& $. /ắp đ0t"
(-" TGSJ (#99T1;5; H4 th7n! th)n! !im g yêu cou chun! $% an to.n"
(3" TGSJ ++(1T1;95 |an can an to.n đi%u 'i4n $% '2 thuật"
(5" TGWX 155T1;;( O>an! 7n! d]n 'hA đ0t _ đ,t /i%n g Kuy phạ: '2 thuật tạ:
thai $% h.nh /an! an to.n"
(9" TGSJ -5++T1;;( Than! :áy g yêu cou an to.n tron! /ắp đ0t $. sC dYn!"
(;" TGSJ -935T1;;- Than! :áy g ca1in, đ7i trnn!, ray h>@n! d]n-Lêu cou an
to.n"
+=" TGSJ -933T1;;- Than! :áy g yêu cou an to.n $% cB 'hA"
+1" TGSJ 3(;-T1;;9 Than! :áy đi4n g Lêu cou an to.n $% c,u tạo $. /ắp đ0t"
+#" TGSJ 3(;3T1;;9 Than! :áy thhy /c g yêu cou an to.n $% c,u tạo $. /ắp đ0t"
+(" TGSJ 3(;5T 1;;9 Than! cu7n $. 1in! ch_ n!>ai g yêu cou an to.n $% c,u tạo
$. /ắp đ0t"
++" TGSJ 3;=+T#==1 Than! :áy đi4n g ph>Bn! pháp thC các yêu cou an to.n $%
c,u tạo $. /ắp đ0t"
+-" TGSJ 3;=-T#==1 Than! :áy thhy /c g ph>Bn! pháp thC các yêu cou $% an
to.n $% c,u tạo $. /ắp đ0t"
+3" TGSJ 3;=3T#==1 Than! cu7n $. 1in! ch_ n!>ai g lh>Bn! pháp thC các yêu
cou an to.n $% c,u tạo $. /ắp đ0t"
+5" TGSJ 5139-1T#==# co sánh các tiêu chuẩn an to.n than! :áy trên th& !i@i -
lhon 1T Than! :áy đi4n"
DDD" TDEF GHFIJ sJ TMyJ TqMJR cbJ WF“T THD GPJR WeL XfJR"
19
+9" TGSJ (1-(T1;5; H4 th7n! tiêu chuẩn an to.n /ao đZn! g các 'hái ni4: cB
1ản - thuật n!j $. định n!hka"
+;" TGSJ (1+3T1;93 G)n! $i4c h.n đi4n g Lêu cou chun! $% an to.n"
-=" TGSJ --93T 1;;1 Rin! cách đi4n"
-1" TGSJ --95T 1;;1 c.o cách đi4n"
-#" TGSJ --99T 1;;1 ‘n! cách đi4n"
-(" TGSJ --9;T1;;1 Thả: cách đi4n"
-+" TGSJ -19=T1;;= la/in! đi4n g yêu cou chun! $% an to.n"
--" TGSJ +#++T1;93 Kuy phạ: '2 thuật an to.n thi&t 1ị nân!"
-3" TGSJ -93(T1;;- Thi&t 1ị nân! g yêu cou $% an to.n tron! /ắp đ0t $. sC dYn!"
-5" TGSJ -93+T1;;- Thi&t 1ị nân! g cáp th<p, tan!, r6n! rnc, xAch $. đka xAch g
yêu cou an to.n"
-9" TGSJ (1+5T1;;= Kuy phạ: an to.n tron! c)n! tác x&p d£ - yêu cou chun!"
-;" TGSJ -191T1;;= Thi&t 1ị n<n 'hA g yêu cou chun! $% an to.n"
3=" TGSJ 3==9T 1;;- Thi&t 1ị áp /c :7i h.n g yêu cou '2 thuật $. ph>Bn! pháp
'i\: tra"
31" TGSJ +#+-T1;;3 yêu cou '2 thuật g an to.n tron! sản xuât sC dYn! ) xy g
ax•ti/•n -"
3#" TGSJ -=1;T1;9; Thi&t 1ị ax•ti/•n - yêu cou $% an to.n"
3(" TGSJ -(+3T 1;;1 K2 thuật an to.n nUi hBi nUi n>@c nmn! g yêu cou chun! đ7i
$@i $i4c tAnh đZ 1%n"
3+" TGSJ 3==+T1;;- JUi hBi g yêu cou '2 thuật an to.n $. thi&t '&, '&t c,u, ch&
tạo"
3-" TGSJ 3==-T1;;- JUi hBi g yêu cou '2 thuật an to.n $% thi&t '&, '&t c,u, ch&
tạo, ph>Bn! pháp thC"
33" TGSJ 3==3T1;;- JUi hBi g yêu cou '2 thuật an to.n $% /ắp đ0t, sC dYn!, sCa
chja"
35" TGSJ 3==5T1;;- JUi hBi g yêu cou '2 thuật $. an to.n, $% /ắp đ0t sCa chja g
ph>Bn! pháp thC"
39" TGSJ 31-(T1;;3 w*nh chịu áp /c g yêu cou '2 thuật an to.n $% thi&t '&, '&t
c,u, ch& tạo"
3;" TGSJ 31-+T 1;;3 w*nh chịu áp /c g yêu cou '2 thuật an to.n $% thi&t '&, '&t
c,u, ch& tạo- ph>Bn! pháp thC"
5=" TGSJ 31--T1;;3 w*nh chịu áp /c g yêu cou '2 thuật an to.n $% /ắp đ0t , sC
dYn! $. sCa chja- ph>Bn! pháp thC"
51" TGSJ 31-3T1;;3 w*nh chịu áp /c g yêu cou '2 thuật an to.n $% /ắp đ0t, sC
dYn!, sCa chja- ph>Bn! pháp thC"
5#" TGSJ ##;#T 1;95 G)n! $i4c sBn g yêu cou chun! $% an to.n"
5(" TGSJ ##;(T1;59 Ria c)n! !— - yêu cou chun! $% an to.n"
5+" TGSJ (5+9T1;9( ‰áy !ia c)n! 'i: /oại g yêu cou chun! $% an to.n"
5-" TGSJ +13(T1;9- ‰áy đi4n co: tây g Lêu cou an to.n"
53" TGSJ +5#3T1;9; K2 thuật an to.n g ‰áy cắt 'i: /oại g yêu cou đ7i $@i tran!
thi&t 1ị đi4n"
55" TGSJ +5++T1;9; Kuy phạ: '2 thuật an to.n tron! các cB s_ cB 'hA"
59" TGWXSJ #;3T#==+ X.n !iáo các yêu cou $% an to.n"
1;
5;" 1=TGJ -3+T#==( ‰áy n)n! /â: n!hi4p $. thhy /?i - :ạn! cun! c,p đi4n $.
thi&t 1ị đi%u 'hi\n g yêu cou chun! $% an to.n"
9=" 1=TGJ -3-T#==( ‰áy /.: n)n! n!hi4p $. thhy /?i - J7i đ,t g yêu cou '2
thuật $. ph>Bn! pháp thC"
91" TGWX 33T1;;1 Sận h.nh 'hai thác h4 th7n! c,p n>@c g yêu cou $% an to.n"
9#" TGSJ ##9;T1;59 Kuá tr*nh sản xu,t g yêu cou chun! $% an to.n"
9(" TGSJ ##;=T1;59 Thi&t 1ị sản xu,t - yêu cou chun! $% an to.n"
9+" TGSJ ##;1T1;59 lh>Bn! ti4n1ảo $4 n!>ai /ao đZn! g lhân /oại"
9-" TGSJ -3-;T1;;# Gác y&u t7 n!uy hi\: cm hại cho sản xu,t g phân /oại"
93" TGSJ -3-;T1;;# Thi&t 1ị sản xu,t - 1Z phận đi%u chpnh g yêu cou an to.n
chun!"
95" TGSJ 5(3-T#==( Kh)n! 'hA $Vn! /.: $i4c, !i@i hạn nUn! đZ 1Yi $. ch,t )
nhi€: 'h)n! 'hA tron! c)n! n!hi4p sản xu,t ch,t ) nhi€: 'h)n! 'hA tại cB s_ sản
xu,t ch,t xi:in!"
99"TGWXSJ #9#T#==# Kh)n! 'hA $Vn! /.: $i4c-Tiêu chuẩn 1Yi $. ch,t ) nhi€:
'h)n! 'hA tron! c)n! n!hi4p sản xu,t các sản phẩ: a:iin!"
9;" TGSJ +5(=T1;9; cản xu,t !ạch n!mi nun! g yêu cou chun! $% an to.n"
;=" TGSJ -159T1;;= Kuy phạ: '2 thuật an to.n tron! 'hai thác $. ch& 1i&n đá /Z
thiên"
;1" TGSJ 35(+T#=== Thi&t 1ị đi4n dVn! tron! :• ho: /6 g yêu cou $% an to.n '&t
c,u $. sC dYn!"
;#" TGSJ 359=-1T#=== Lêu cou tron! an to.n 'hai thác ho: /6 $. :• qu0n! g
Lêu cou chun! $. c)n! tác 'hai thác :•"
;(" TGSJ 359+=-1T#=== yêu cou chun! tron! 'hai thác ho: /6 :• qu0n! $. phi
qu0n! g c)n! tác $ận tải :•"
;+" TGSJ 359=-(T#=== Lêu cou tron! 'hai thác ho: /6 :• qu0n! g G)n! tác
th)n! !im $. 'i\: tra 'hA :•"
;-" TGSJ 359=T-+T#=== Lêu cou tron! 'hai thác ho: /6 :• qu0n! $. phi qu0n! g
c)n! tác cun! c,p đi4n"
;3" Kuy&t định 1((9•#==3•KO-wWX cha 1Z tr>_n! 1Z xây dn! 1an h.nh h>@n!
d]n '2 thuật ph6n! n!}a s c7 thi c)n! h7 đ.o tron! $Vn! đ,t y&u"
Q37YN +: T123 4536N T51 4CN: VG N:51QZ T53 4CN: TDEN5
>?7 @AN: )T%ang 10+, t%ang -,./
D" TDEF GHFIJ TyD |D•F THD GPJR Sy JRHD•‰ THF GPJR Tq‡JH"
1" TGSJ +#-#T1;99 Kuy tr*nh /ập thi&t '& t8 chŠc xây dn! $. thi&t '& thi c)n! g
Kui phạ: thi c)n! $. n!hi4: thu"
#" TGSJ -35#T1;;# H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! - HU sB thi c)n! g yêu cou
chun!"
(" TGSJ +=--T1;9- T8 chŠc thi c)n!"
+" TGSJ +3=5T1;99 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn!-Kt hi4u quy >@c trên 1ản
$v :0t 1[n! t8n! th\ $. :0t 1[n! thi c)n! c)n! tr*nh"
-" TGSJ (;95T1;9- H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn!- Kuy tắt sCa đ8i hU sB
#=
thi&t '& thi c)n!"
3"TGSJ -3(5T1;;1 Kuản /t ch,t />?n! xây /ắp c)n! tr*nh xây dn! g J!uyên tắt
cB 1ản"
5" TGSJ +=-5T1;9- H4 th7n! chp tiêu ch,t />?n! sản phẩ: gJ!uyên tắt cB 1ản"
9" TGSJ -3(9T1;;1 Oánh !iá ch,t />?n! c)n! tác xây /ắp g J!uyên tắt cB 1ản"
;" TGWXSJ (51T#==3 J!hi4: thu ch,t />?n! thi c)n! c)n! tr*nh xây dn!"
1=" TGSJ -3(;T1;;1 J!hi4: thu thi&t 1ị đ` /ắp đ0t son! g n!uyên tắt cB 1ản"
11" TGSJ -3+=T1;;1 w.n !iao c)n! tr*nh xây dn! g J!uyên tắt cB 1ản"
1#" 1+TGJ 1#1T#==# HU chŠa n>@c g G)n! tr*nh thhy /?i Kuy định $% /ập $. 1an
h.nh quy tr*nh $ận h.nh $. đi%u ti&t"
DD" TDEF GHFIJ THD GPJR JRHD•‰ THF GdG GPJR TdG WeL XfJR
Sy KzT G“F"
1(" TGSJ +++5T1;95 G)n! tác đ,t g Kuy phạ: thi c)n! $. n!hi4: thu"
1+" TGSJ +-13T1;99 Ho.n thi4n :0t 1[n! xây dn! g Kuy phạ: thi c)n! $.
n!hi4: thu"
1-" TGWX 5;T1;9= Thi c)n! $. n!hi4: thu c)n! tác n%n :mn!"
13" TGWX #+-T#=== Ria c7 n%n đ,t y&u 1[n! 1ậc th,: thoát n>@c"
15" TGWX #(=T1;;9 J%n nh. ch7n! nU: gTiêu chuẩn thi&t '& $. thi c)n!"
19" TGSJ +=9-T1;9- K&t c,u !ạch đá g Thi c)n! $. n!hi4: thu"
1;" TGWXSJ (=(T#==+ G)n! tác ho.n thi4n tron! xây dn! g Thi c)n! $. n!hi4:
thu"
#=" TGWXSJ (=(T#==3 G)n! tác ho.n thi4n tron! xây dn! - lhon c)n! tác 7p
tron! xây dn!"
#1" TGWX 1-;T1;93 Trát đá tran! trA-Thi c)n! $. n!hi4: thu"
##" TGSJ 5-=-T#==- Kuy phạ: sC dYn! 'Anh tron! xây dn! - |a chnn $. /ắp
đ0t"
#(" TGWXSJ #3(T#==# |ắp đ0t cáp $. dây đi4n cho các c)n! tr*nh c)n! n!hi4p"
#+" TGSJ -35(T1;;# H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! - c,p n>@c 1ên tron! -
HU sB 1ản $v thi c)n!"
#-" TGSJ +-1;T1;99 H4 th7n! c,p thoát n>@c 1ên tron! nh. $. c)n! tr*nh g Kuy
phạ: thi c)n! $. n!hi4: thu"
#3" TGSJ 3#-=T1;;5 H>@n! d]n thc h.nh /ắp đ0t 7n! lo/y$ini/ c/orua cŠn!
‚lSG-Fƒ"
#5" TGSJ (;9;T1;9- H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! c,p n>@c $. thoát n>@c -
‰ạn! />@i 1ên n!o.i - wản $v thi c)n!"
#9" TGSJ +(19T1;93 H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! - c>_i g Th)n! !im - 1ản
$v thi c)n!"
#;" TGWX +3T1;9+ Gh7n! s<t cho các c)n! tr*nh xây dn! g Tiêu chuẩn thi&t '&,
thi c)n!"
(=" TGWX -391T1;;# H4 th7n! t.i /i4u thi&t '& xây dn! - Ghi&u sán! đi4n c)n!
tr*nh n!o.i nh.-HU sB 1ản $v thi c)n!"
(1" TGSJ +3=3T1;99 O>an! 7n! chAnh d]n dou $. sản phẩ: dou g Kuy phạ: thi
c)n! $. n!hi4: thu"
#1
(#" TGSJ +-#9T1;99 Ho: đ>an! sắt $. ho: đ>an! ) t)-Kuy phạ: thi c)n! $.
n!hi4: thu"
((" Kl"T|"X-(T1;5+ Thi c)n! $. n!hi4: thu 'hoan n8 :*n các c)n! tr*nh đ,t đá"
(+" 1+ TGJ 1T#==+ Kuy tr*nh '2 thuật phYt $ja !ia c7 đê"
(-" 1+TGJ #T1;9- G)n! tr*nh 1[n! đ,t g Kuy tr*nh thi c)n! 1[n! 1i4n pháp đo:
n<n nh¢"
(3" 1+TGJ 1#T#==# G)n! tr*nh thhy /?i g Wây $. /át đá g Lêu cou '2 thuật thi
c)n! $. n!hi4: thu"
(5" 1+TGJ 1#=T#==# G)n! tr*nh thhy /?i g Wây $. /át !ạch g Lêu cou '2 thuật thi
c)n! $. n!hi4: thu"
(9" 1+TGJ #=T#==+ Oập đ,t g Lêu cou '2 thuật thi c)n! đo: n<n"
(;" 1+ TGJ ;T#==( G)n! tr*nh thhy /?i g 'ênh đ,t g yêu cou '2 thuật g thi c)n! $.
n!hi4: thu"
+=" 1+TGJ ;=T1;;- G)n! tr*nh thhy /?i g Kuy tr*nh thi c)n! $. n!hi4: thu 'h@p
n7i 1i&n dạn!"
+1" 1+TGJ 115T1;;; GCa $an cun! - thi&t '& ch& tạo, /ắp đ0t n!hi4: thu $. 1.n
!iao g yêu cou '2 thuật"
+#" 1+ TGJ 1=1T#==1 Ri&n! !iả: áp g Kuy tr*nh '2 thuật thi c)n! $. ph>Bn!
pháp 'i\: tra $. n!hi4: thu"
+(" 1+TGJ +(T9- O>an! thi c)n! c)n! tr*nh thhy /?i g Kuy phạ: thi&t '&"
++" 1+TGJ 11+T#==1 Wi:in! $. phY !ia tron! c)n! tr*nh thhy /?i g H>@n! d]n sC
dYn!"
+-" 1+TGJ 11=T1;;3 Ghp d]n thi&t '& $. sC dYn! $ải địa '2 thuật đ\ /nc tron!
c)n! tr*nh thhy /?i"
+3" ##TGJ #==T1;9; Kuy tr*nh thi&t '& c)n! tr*nh $. thi&t 1ị phY tr? thi c)n! cou"
+5" ##TGJ (+--=3 Kuy tr*nh c)n! n!h4 thi c)n! $. n!hi4: thu 'h@p phh :mn!
1êt)n! nha cm đZ nhá: cao"
DDD" TDEF GHFIJ ‰dL ‰œG, THDzT wQ, X®JR G® THD GPJR"
+9" TGJ +=95T1;9- cC dYn! :áy xây dn! g Lêu cou chun!"
+;" TGSJ ++5(T1;95 ‰áy xây dn! g ‰áy /.: đ,t - Thuật n!j $. định n!hka"
-=" TGSJ #+1T#=== ‰áy đ.o $. chuy\n đ,t g lh>Bn! pháp đo /c '<o trên thanh
'<o"
-1" TGWX #+#T#=== ‰áy đ.o $. chuy\n đ,t g lh>Bn! pháp xác đinh trnn! tâ:"
-#" TGWX #+(T#=== O.o $. chuy\n đ,t g lh>Bn! pháp đo 'Ach th>@c t8n! th\ cha
:áy cVn! thi&t 1ị c)n! tác"
-(" TGWX #--T#==1 ‰áy đ.o $. chuy\n đ,t g ‰áy xuc /ật - lh>Bn! pháp đo các
/c !.u xuc $. tải trnn! /ật"
-+" TGWX #-3T#==1 ‰áy đ.o $. chuy\n đ,t g ‰áy đ.o thhy /c g ph>Bn! pháp
đo /c đ.o"
--" TGWX #-5T#==1 ‰áy đ.o $. chuy\n đ,t g lh>Bn! pháp xác định t7c đZ duy
chuy\n"
-3" TGWXSJ #59T#==# ‰áy đ.o $. chuy\n đ,t g lh>Bn! pháp đo thai !ian dịch
chuy\n cha 1Z phận c)n! tác"
##
-5" TGWXSJ #5;T#==# ‰áy đ.o $. chuy\n đ,t g Gác ph>Bn! pháp đo 'h7i />?n!
to.n 1Z :áy, thi&t 1ị c)n! tác $. các 1Z phận c,u th.nh cha :áy"
-9" TGWXSJ #9=T#==# ‰áy đ.o $. chuy\n đ,t g các ph>Bn! pháp xác định 'Ach
th>@c quay $6n! cha :áy 1ánh /mp"
-;" TGSJ 3=-#T1;;- Ri.n !iáo th<p"
3=" TGSJ -93#T1;;- Thi&t 1ị nân! g lhân /oại th•o ch& đZ /.: $i4c"
31" TGSJ -93-T1;;- Gon trYc thi&u nhi"
3#" TGSJ +#=(T1;93 XYn! cY co: tay tron! xây dn! g Xanh :Yc"
3(" TGSJ +=-3T1;9- H4 th7n! 1ảo d>£n! '2 thuật $. sCa chja :áy xây dn! -
Thuật n!j $. định n!hka"
3+" TGSJ +-15T1;99 H4 th7n! 1ảo d>£n! '2 thuật $. sCa chja :áy xây dn! -
Thuật n!j $. định n!hka"
3-" TGSJ +-15T1;99 H4 th7n! 1ảo d>£n! '2 thuật $. sCa chja :áy xây dn! g
Kuy phạ: nhận $. !iao :áy xây dn! tron! sCa chja /@n g Lêu cou chun!"
Quyển [: T123 4536N T51 4CN: VG N:51QZ T53 =<T 4F3 T5\J
VG L2TCN: 4UT T5\J
D" TDEF GHFIJ K¯ THF…T THD GPJR KzT G“F TH”l"
1" TGWX 15=T1;9; K&t c,u th<p g Ria c)n!, /ắp đ0t $. n!hi4: thu g Lêu cou '2
thuật"
#" TGWXSJ (1+T#==- H.n 'i: /oại - Thuật n!j $. định n!hka"
(" TGSJ 35==-1T#=== Ki\: tra ch,p nhận th? h.n g H.n nmn! chảy-lhon DT Th<p"
+" TGSJ 35==-#T#=== Ki\: tra ch,p nhận th? h.n g H.n nmn! chảy - lhon DD-
Jh): $. hZp nh): 'i: /oại"
-" TGSJ 39(+-1T#==1 O0c tAnh '2 thuật $. ch,p nhận các quy định h.n $ật /i4u
'i: /oại - lhon DT Kuy tắt chun! đ7i $@i h.n nmn! chảy"
3" TGSJ 39(+-#T#==1 O0c tAnh '2 thuật $. ch,p nhận các quy định h.n $ật /i4u
'i: /oại - lhon DDT O0c tAnh '2 thuật quy tr*nh '2 thuật h.n hU quan!"
5" TGSJ 39(+-#T#==1 O0c tAnh '2 thuật $. ch,p nhận các quy định h.n $ật /i4u
'i: /oại - lhon DDDT ThC quy tr*nh h.n cho h.n hU quan! th<p"
9" TGSJ 39(+-+T#==1 O0c tAnh '2 thuật $. ch,p nhận các quy định h.n $ật /i4u
'i: /oại - lhon DST ThC quy tr*nh h.n cho h.n hU quan! đ7i $@i nh): $. hZp 'i:
nh):"
;" TGSJ 5#;3T#==( H.n - Xun! sai chun! cho '&t c,u h.n g 'Ach th>@c d.i $.
'Ach th>@c !mc- H*nh dạn! $. $ị trA"
1=" TGSJ 311--1T#==- H.n các quá tr*nh h.n /iên quan g phân /oại các 'huy&t tật
h*nh hnc _ 'i: /oại - lhon 1- H.n nmn! chảy"
11" TGSJ 5+5#T#==- H.n g Gác /iên '&t h.n nmn! chảy _ th<p g ni'•n, titan, $.
các h?p 'i: cha chun! ‚ tr} h.n chV: ti:ƒ ‰Šc ch,t />?n! đ7i $@i 'huy&t tật"
1#" TGWXSJ ((+T#==- Kuy phạ: sBn thi&t 1ị $. '&t c,u th<p tron! xây dn! dân
dYn! $. c)n! n!hi4p"
1(" 1+ TGJ 5;T#==+ K&t c,u th<p $. thi&t 1ị cB 'hA c)n! tr*nh thhy /?i g cBn 1ảo
$4"
#(
DD" TDEF GHFIJ THD GPJR Sy JRHD•‰ THF KzT G“F wETPJR GˆT
TH”l"
1+" TGSJ ++-#T1;95 K&t c,u 1êt)n! $. 1êt)n! c7t th<p /ắp !h<p g Kuy phạ: thi
c)n! $. n!hi4: thu"
1-" TGSJ -5#+T1;;( K&t c,u 1êt)n! $. 1êt)n! c7t th<p-Oi%u 'i4n '2 thuật t7i
thi\u đ\ thi c)n! $. n!hi4: thu"
13" TGSJ ++-(T1;;- K&t c,u 1êt)n! $. 1êt)n! c7t th<p to.n 'h7i g Kuy phạ: thi
c)n! $. n!hi4: thu"
15" TGWX #-+T#==1 G)n! tr*nh 1êt)n! c7t th<p to.n 'h7i xây dn! 1[n! c7t pha
tr>?c - H>@n! d`n thi c)n! $. n!hi4: thu"
19" TGWXSJ (1(T#==+ K&t c,u 1êt)n! $. 1êt)n! c7t th<p - H>@n! d]n '2 thuật
ph6n! ch7n! nŠt d>@i 'hA hậu nmn! ẩ:"
1;" TGWXSJ (19T#==+ K&t c,u 1êt)n! $. 1êt)n! c7t th<p to.n 'h7i - H>@n! d]n
c)n! tác 1ảo tr*"
#=" 1+ TGJ -;T#==# G)n! tr*nh thhy /?i - '&t c,u 1êt)n! $. 1êt)n! c7t th<p g Lêu
cou '2 thuật thi c)n! $. n!hi4: thu"
#1" 1+TGJ 1+#-#==+ K&t c,u 1êt)n! $. 1êt)n! c7t th<p c)n! tr*nh thhy /?i $Vn!
$•n 1i\n g Gác quy định chh y&u $% thi&t '& - $ật /i4u g thi c)n! $. $ận h.nh c)n!
tr*nh"
##" TGSJ -519T 1;;( ‰ái $. s.n 1êt)n! c7t th<p tron! c)n! tr*nh xây dn! g yêu
cou '2 thuật ch7n! th,:"
#(" TGSJ -3+1T1;;1 w\ chŠa 1[n! 1êt)n! c7t th<p g Kuy phạ: thi c)n! $.
n!hi4: thu"
#+" TGWXSJ (=-T#==+ wêt)n! 'h7i /@n g Kuy phạ: thi c)n! $. n!hi4: thu"
#-" TGWX ##5T1;;; G7t th<p tron! 1êt)n! g h.n hU quan!"
#3" TGWX #(+T1;;; J7i c7t th<p cm !a 1[n! ph>Bn! pháp dập <p 7n! n7i -
H>@n! d]n thi&t '& - thi c)n! $. n!hi4: thu"
#5" TGWXSJ #35T#==# |>@i th<p h.n dVn! tron! '&t c,u 1êt)n! c7t th<p-Tiêu
chuẩn thi&t '& - thi c)n! $. /ắp đ0t $. n!hi4: thu"
#9" GXKT 559•1;;9•KO-wWX Ghnn th.nh phon 1êt)n! các /oại"
#;" TGWXSJ (5+T#==3 H—n h?p 1êt)n! trZn s„n, các yêu cou cB 1ản đánh !iá
ch,t />?n! $. n!hi4: thu"
(=" GXKT #=•1;;;•KO-wWX wêt)n! phun 'h) - chp d]n '2 thuật thi c)n! $.
n!hi4: thu"
(1" TGWX 1;=T1;;1 ‰mn! cnc ti&t di4n nh• -Tiêu chuẩn thi c)n! $. n!hi4: thu"
(#" TGWX #=3T1;;9 Gnc 'hoan nh6i g yêu cou $% ch,t />?n! thi c)n!"
((" TGWXSJ (#3T#==+ Gnc 'hoan nhUi g Tiêu chuẩn thi c)n! $. n!hi4: thu"
(+" TGWXSJ #93T#==( Omn! $. <p cnc g Tiêu chuẩn thi c)n! $. n!hi4: thu"
(-" TGWX 99T1;9# Gnc g lh>Bn! pháp thA n!hi4: hi4n tr>an!"
(3" TGWX 1;3T1;;5 Jh. cao ton! g G)n! tr*nh thC tknh g $. 'i\: tra ch,t />?n!
cnc 'hoan nh6i"
(5" TGWX #+=T#=== K&t c,u 1êt)n! c7t th<p g lh>Bn! pháp đi4n tC xác định
chi%u d.y /@p 1êt)n! 1ảo $4, $ị trA $. đ>an! 'Anh c7t th<p tron! 1êt)n!"
#+
(9" TGWX 1;;T1;;5 Jh. cao ton! - K2 thuật ch& tạo 1êt)n! :ác +==-3=="
(;" TGWX #==T1;;5 Jh. cao ton! - K2 thuật $% 1êt)n! 1B:"
+=" TGWX #=1T1;;5 Jh. cao ton! - '2 thuật sC dYn! !iáo tr•o"
+1" TGWX #=#T1;;5 Jh. cao ton! g thi c)n! phon thân"
+#" 1+TGJ 9#-1;;- G)n! tr*nh thhy /?i g Tiêu chuẩn '2 thuật 'hoan phYt xi :in!
$.o n%n đá"
+(" TGSJ -9+(T1;;+ ‰áy trZn 1êt)n! #-= /At"
DDD" TDEF GHFIJ XFJR csD TqMJR WeL XfJR"
++" TGWX 1;(T1;;3 Xun! sai tron! xây dn! c)n! tr*nh g Gác lh>Bn! pháp đo
'i\: c)n! tr*nh $. c,u 'i4n ch& s„n cha c)n! tr*nh"
+-" TGWX #=;T1;;9 Wây dn! nh. g dun! sai - t} $n! - thuật n!j chun!"
+3" TGSJ #1=T1;;9 Xun! sai tron! xây dn! c)n! tr*nh g lh>Bn! pháp đo 'i\:
tra c)n! tr*nh $. c,u 'i4n ch& s„n cha c)n! tr*nh-Sị trA các đi\: đo"
+5" TGWX #11T1;;9 Xun! sai tron! xây dn! c)n! tr*nh g Riá: định $% 'Ach
th>@c $. 'i\: tra c)n! tác thi c)n!"
+9" TGWX #+5T#==1 Xun! sai tron! xây dn! g J!uyên tắt cB 1ản đ\ đánh !iá $.
yêu cou riên!"
+;" TGWX #-#T#==1 Wây dn! c)n! tr*nh dun! sai g cách th\ hi4n chAnh xác 'Ach
th>@c g J!uyên tắt $. thuật n!j"
-=" TGWX #-1T#==1 wản $v xây dn! g cách th\ hi4n đZ sai /4ch !i@i hạn"
-1" TGWX 19=T1;;3 ‰áy n!hi%n n!uyên /i4u g sai s7 /ắp đ0t"
-#" TGWX 191T1;;3 win! tải, !.u xAch, xAch tải, sai s7 /ắp đ0t"
-(" TGWX 19#T1;;3 ‰áy n<n 'hA sai s7 /ắp đ0t"
-+" TGWX 19(T1;;3 ‰áy 1B: g sai s7 /ắp đ0t"
--" TGWX 19+T1;;3 ‰áy quạt g cai s7 /ắp đ0t"
-3" TGWX 19-T1;;3 ‰áy n!hi%n 1i g sai s7 /ắp đ0t"
-5" TGWX 193T1;;3 |6 nun! c/in'• 'i\u quay g sai s7 /ắp đ0t"
-9" TGWX 195T1;;3 Kh@p n7i trYc g sai s7 /ắp đ0t"
-;" TGWX #=5T1;;9 wZ /nc 1Yi tknh đi4n g sai s7 /ắp đ0t"
3=" TGSJ --;(T1;;1 G)n! tr*nh xây dn! dân dYn! g sai s7 h*nh hnc cho ph<p"
Quyển 1R: T123 4536N 45FT H]^N: 8FT N]_4 =5CN: =5` VG
J5]aN: J5VJ T5b ) T%ang 1*1+ t%ang -,./
D" TDEF GHFIJ lH•JR THž JRHD•‰ GHFL©J JRsJH WeL XfJR
1" TGWXSJ #;5T#==( lh6n! thA n!hi4: chuyên n!.nh xây dn! g tiêu chuẩn
c)n! nhận"
#" TGWXSJ #5(T#==# Tiêu chuẩn c,p 1ậc '2 thuật g c)n! nhận thA n!hi4: n!.nh
xây dn!"
DD" TDEF GHFIJ GH“T |˜’JR O“T
#-
(" TGSJ +(+-T1;93 O,t s<t đ\ sản xu,t !ạch n!mi nun! g lh>Bn! pháp thC cB /t"
+" TGSJ +(+3T1;93 O,t s<t đ\ sản xu,t !ạch n!mi g ph>Bn! pháp phân tAch hma
hnc g Kuy định chun!"
-" TGSJ +(+5T1;93 O,t s<t đ\ sản xu,t !ạch n!mi nun! - lh>Bn! pháp xác định
h.: />?n! si/ic dioxit"
3" TGSJ +(+9T1;93 O,t s<t đ\ sản xu,t !ạch n!mi nun! g lh>Bn! pháp xác định
h.: />?n! nh): )xit"
5" TGSJ +(+;T1;93 O,t s<t đ\ sản xu,t !ạch n!mi nun! g lh>Bn! pháp xác định
h.: />?n! sắt ) xAt"
9" TGSJ +(-=T1;93 O,t s<t đ\ sản xu,t !ạch n!mi nun! g lh>Bn! pháp xác định
h.: />?n! canxi )xAt"
;" TGSJ +(-1T1;93 Oắt s<t đ\ sản xu,t !ạch n!mi nun! g lh>Bn! pháp xác định
h.: />?n! ‰an!iê ) xAt"
1=" TGSJ +(-#T1;93 Oắt s<t đ\ sản xu,t !ạch n!mi nun! g lh>Bn! pháp xác định
h.: />?n! ion sun¡at h6a tan"
11"TGSJ #39(T1;;1 O,t xây dn! g ph>Bn! pháp 1ao !mi - $ận chuy\n $. 1ảo
quản :]u"
1#" TGWX +1;-T1;;- O,t xây dn! g lh>Bn! pháp xác định 'h7i />?n! riên!
tron! ph6n! thA n!hi4:"
1(" TGSJ +1;3T1;;- O,t xây dn! g lh>Bn! pháp xác định đZ ẩ: $. đZ hut ẩ:
tron! ph6n! thA n!hi4:"
1+" TGSJ -;+1T1;;- Gh,t />?n! đ,t - !i@i hạn t7i đa cho ph<p cha d> />?n! hma
ch,t 1ảo $4 thc $ật tron! đ,t"
1-" TGSJ -;31T1;;- Gh,t />?n! đ,t g ảnh h>_n! cha các ch,t ) nhi€: /ên !iun
đ,t g xác định đZ đZc c,p tAnh 1[n! cách sC dYn! n%n đ,t nhân tạo"
13" TGSJ -;3#T1;;- Gh,t />?n! đ,t g Wác định ảnh h>_n! cha các tác nhân )
nhi€: đ&n thả: thc $ật- lh>Bn! pháp đo s Šc ch& phát tri\n r€"
15" TGSJ -;5;T1;;- Gh,t />?n! đ,t xác định lH"
19" TGSJ -#;;T1;;- Gh,t />?n! đ,t g lh>Bn! pháp xác định :Šc đZ smi :6n đ,t
do :>a"
1;" TGSJ -(==T1;;- Gh,t />?n! đ,t da trên :Šc nhi€: 1ẩn hma ch,t"
#=" TGSJ -(=1T1;;- Gh,t />?n! đ,t - hU sB đ,t"
#1" TGSJ -(=#T1;;- Gh,t />?n! đ,t g yêu cou chun! đ7i $@i $i4c tái tạo đ,t"
##" 1+TGJ 1#(-#==# O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g lhân /oại"
#(" 1+TGJ 1#+T#==# O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /Bi g yêu cou chun! $% /,y :]u
g đmn! !mi $. $ận chuy\n $. 1ảo quản :]u đ,t dVn! cho thA n!hi4: _ tron!
ph6n!"
#+" 1+TGJ 1#--#==# O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g ph>Bn! pháp xác định đZ
ẩ: cha đ,t tron! ph6n! thA n!hi4:"
#-" 1+TGJ 1#3-#==# O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g ph>Bn! pháp xác định
'h7i />?n! th\ tAch cha đ,t tron! ph6n! thA n!hi4:"
#3" 1+" TGJ 1#5T#==# O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g lh>Bn! pháp xác định
'h7i />?n! riên! cha đ,t tron! ph6n! thA n!hi4:"
#5" 1+ TGJ 1#9T#==# O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g lh>Bn! pháp xác định
!i@i hạn chảy d¤o cha đ,t tron! ph6n! thA n!hi4:"
#3
#9" 1+ TGJ 1#;T#==# O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g lh>Bn! pháp phân tAch
th.nh phon hạt cha đ,t tron! ph6n! thA n!hi4:"
#;" 1+ TGJ 1(#T#==- O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g ph>Bn! pháp xác định
các đ0c tr>n! tan r` cha đ,t tron! ph6n! thA n!hi4:"
(=" 1+ TGJ 1((T#==- O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g ph>Bn! pháp xác định
các đ0c tr>n! tr>Bn! n_ tron! ph6n! thA n!hi4:"
(1" 1+ TGJ 1(+T#==- O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g lh>Bn! pháp xác định
các đ0c tr>n! co n!mt cha đ,t tron! ph6n! thA n!hi4:"
(#" 1+ TGJ 1(-T#==- O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g ph>Bn! pháp xác định
'h7i />?n! th\ tAch 'h) /@n nh,t $. đZ đo: n<n t7t nh,t cha $ật /i4u đ,t dAnh tron!
ph6n! thA n!hi4:"
((" 1+ TGJ 1(3T#==- O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i - ph>Bn! pháp xác định
'h7i />?n! th\ tAch 'h) /@n nh,t $. nh• nh,t cha đ,t cát $. đ,t s•i sạn ‚đ,t rai
tron! ph6n! thA n!hi4:ƒ"
(+" 1+ TGJ 1(5T#==- O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g lh>Bn! pháp xác định
các đ0c tr>n! /un :Zt chi%u cha đ,t tron! ph6n! thA n!hi4:"
(-" 1+ TGJ 1(9T#==- O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i - lh>Bn! pháp xác định
đ0c tr>n! /un >@t cha đ,t tron! ph6n! thA n!hi4:"
(3" 1+ TGJ 1(;T#==- O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g lh>Bn! pháp xác định h4
s7 th,: cha đ,t tron! ph6n! thA n!hi4:"
(5" 1+ TGJ 1+=T#==- O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g lh>Bn! pháp xác đinh đZ
1%n ch7n! cắt 1[n! thi&t 1ị cắt ph°n! tron! ph6n! thA n!hi4:"
(9" 1+ TGJ 1+3T#==- O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g ph>Bn! pháp thA n!hi4:
tron! ph6n! đ\ xác định !mc n!hp t nhiên cha đ,t"
(;" 1+ TGJ 1+5T#==- O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g ph>Bn! pháp thA n!hi4:
cắt cánh tron! ph6n! đ\ xác định sŠc ch7n! cắt cha đ,t hạt :ịn :%: y&u"
+=" 1+ TGJ 1+9T#==- O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g lh>Bn! pháp thA n!hi4:
tron! ph6n! đ\ xác đinh h.: />?n! ch,t hju cB cha đ,t"
+1" 1+ TGJ 1+;T#==- O,t xây dn! c)n! tr*nh thhy /?i g lh>Bn! pháp thA n!hi4:
tron! ph6n! đ\ xác định h.: />?n! $. th.nh phon :u7i h6a tan cha đ,t"
+#" TGSJ 33;3T#=== Gh,t thải rắn g w`i ch)n /,p h?p $4 sinh g yêu cou chun! $%
1ảo $4 :)i tr>an!"
+(" TGSJ 35=-T#=== Gh,t thải rắn 'h)n! n!uy hại g lhân /oại"
++" TGSJ 35=3T#=== Gh,t thải n!uy hại g lhân /oại"
+-" TGSJ 35=5T#=== Gh,t thải n!uy hại - d,u hi4u cảnh 1áo g ph6n! n!}a"
+3" TGWXSJ #31T#==1 w`i ch)n /,p ch,t thải rắn g Tiêu chuẩn thi&t '&"
+5" TGWXSJ (#=T#==+ w`i ch)n ch,t thải n!uy hại g Tiêu chuẩn thi&t '&"
+9" TGSJ +1;9T1;;- O,t xây dn! g Gác ph>Bn! pháp xác định th.nh phon hạt"
+;" TGSJ +1;;T1;;- O,t xây dn! g lh>Bn! pháp xác định sŠc ch7n! cắt"
-="TGSJ +#==T1;;-- O,t xây dn! g lh>Bn! pháp xác định tAnh n<n /un tron!
ph6n! thA n!hi4:"
-1" TGSJ +#=1T1;;- O,t xây dn! g lh>Bn! pháp xác định đZ ch0t tiêu chuẩn
tron! ph6n! thA n!hi4:"
-#" TGSJ +#=#T1;;- O,t xây dn! g Gác ph>Bn! pháp xác đinh 'h7i />?n! th\
tAch tron! ph6n! thA n!hi4:"
#5
-(" TGSJ -#;5T1;;- Gh,t />?n! đ,t g Lêu cou /,y :]u g Lêu cou chun!"
-+" TGSJ -;3=T1;;- Gh,t />?n! đ,t g |,y :]u - H>@n! d]n $% thu thập - $ận
chuy\n $. />u !ij :]u đ,t đ\ đánh !iá quá tr*nh hoạt đZn! cha $i sinh $ật hi&u 'hA
tron! ph6n! thA n!hi4:"
--" TGSJ 51(1T#==# O,t s<t g lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc"
-3" TGSJ 33+9T#=== Gh,t />?n! đ,t g Wác định ch,t 'h) $. h.: />?n! n>@c th•o
'h7i />?n! g lh>Bn! pháp 'h7i />?n!"
-5" TGWX 15+T1;9; O,t xây dn! g lh>Bn! pháp thA n!hi4: xuyên tknh"
-9" TGWX ##3T1;;; O,t xây dn! g lh>Bn! pháp thA n!hi4: hi4n tr>an! g ThA
n!hi4: xuyên tknh tiêu chuẩn"
-;" TGWXSJ 9=T#==# O,t xây dn! g lh>Bn! pháp xác định :) đun 1i&n dạn!
tại hi4n tr>an! 1[n! t,: n<n ph°n!"
3=" TGWXSJ (=1T#==( O,t xây dn! g lh>Bn! pháp phmn! xạ đZ ẩ: $. đZ ch0t
cha đât tại hi4nt tr>an!"
31" TGWX 5+T1;95 O,t xây dn! g lh>Bn! pháp chpnh /t th7n! 'ê các '&t quả,
xác định các đ0c tr>n! cha chun!"
3#" TGSJ +(++T1;93 O,t s<t đ\ sản xu,t !ạch n!mi nun! g |,y :]u"
3(" TGSJ +1;5T1;;- O,t xây dn! g lh>Bn! pháp xác định !i@i hạn d¤o"
3+" ## TGJ (+3T=3 Kuy tr*nh thA n!hi4: xác đinh đZ ch0t n%n :mn! đ>an! 1[n!
phi€u rmt cát"
3-" ## TGJ ((#T=3 Kuy tr*nh thA n!hi4: xác định chp s7 Gwq cha đ,t, đá di:
tron! ph6n! thA n!hi4:"
33" ## TGJ (((-=3 Kuy tr*nh đo: n<n đ,t g đá di: tron! ph6n! thA n!hi4:"
35" ## TGJ ((+T=3 Kuy tr*nh '2 thuật thi c)n! $. n!hi4: thu /@p :mn! c,p ph7i"
39" ## TGJ ((-T=3 Kuy tr*nh thA n!hi4: $. đánh !iá c>an! đZ n%n đ>an! $. '&t
c,u :0t đ>an! :%: cha đ>an! ) t) 1[n! thi&t 1ị đo đZn! ±²X"
3;" ## TGJ (--T=3 Kuy tr*nh thA n!hi4: cắt cánh hi4n tr>an!"
DDD" TDEF GHFIJ GH“T |˜’JR J˜™G Sy lH˜¬JR lHdl TH«"
5=" TGSJ --3;T1;;1 X6n! n>@c - Thuật n!j $. định n!hka"
51" TGSJ -;9=T1;;- Gh,t />?n! n>@c - Thuật n!j -lhon 1"
5#" TGSJ -;91T1;;- Gh,t />?n! n>@c - Thuật n!j -lhon #"
5(" TGSJ -;9#T1;;- Gh,t />?n! n>@c - Thuật n!j -lhon ("
5+" TGSJ -;9(T1;;- Gh,t />?n! n>@c - Thuật n!j -lhon +"
5-" TGSJ -;9+T1;;- Gh,t />?n! n>@c - Thuật n!j -lhon -"
53" TGSJ -;9-T1;;- Gh,t />?n! n>@c - Thuật n!j -lhon 3"
55" TGSJ -;93T1;;- Gh,t />?n! n>@c - Thuật n!j -lhon 5"
59" TGSJ -#;+T1;;- Gh,t />?n! n>@c g Kuy tắt /a chnn $. đánh !iá ch,t />?n!
n!uUn tập trun! c,p n>@c u)n!, n>@c sinh hoạt"
5;" TGSJ -#;-T1;;- Gh,t />?n! n>@c g Lêu cou chun! $% 1ảo $4 n>@c :0t g $.
n>@c n!o: 'h•i 1ị nhi€: 1ẩn do d.u $. sản phẩ: dou"
9=" TGSJ -#;3T1;;- Gh,t />?n! n>@c g Kuy tắt 1ảo $4 n>@c 'hmi 1ị nhi€: 1ẩn
'hi $ận chuy\n dou $. các sản phẩ: dou th•o đ>an! 7n!"
91" TGSJ --#+T1;;- Gh,t />?n! n>@c $. yêu cou chun! $% 1ảo $4 n>@c :0t 'h•i
#9
1ị ) nhi€: 1ẩn"
9#" TGSJ --#-T1;;- Gh,t />?n! n>@c g yêu cou chun! $% 1ảo $4 n>@c n!o:"
9(" TGSJ -;+#T1;;- Gh,t />?n! n>@c g Tiêu chuẩn ch,t />?n! n>@c :0t"
9+" TGSJ -;+(T1;;- Gh,t />?n! n>@c g Tiêu chuẩn ch,t />?n! n>@c $•n 1a"
9-" TGSJ -;++T1;;- Gh,t />?n! n>@c g Tiêu chuẩn ch,t />?n! n>@c n!o:"
93" TGSJ -;+-T1;;- J>@c thải c)n! n!hi4p g Tiêu chuẩn thải"
95" TGSJ 3#1;T1;;- Gh,t />?n! n>@c g Oo t8n! đZ phmn! xạ 1êta tron! n>@c
'h)n! :0n"
99" TGWX 199T1;;3 J>@c thải đ) thị - Tiêu chuẩn thải"
9;" TGSJ --=1T1;;1 J>@c u7n! g Lêu cou '2 thuật"
;="TGSJ 5##1T#==# Lêu cou chun! $% :)i tr>an! đ7i $@i các trạ: sC /t n>@c
thải c)n! n!hi4p tập trun!
;1"TGSJ 5###T#==# Lêu cou chun! $% :)i tr>an! đ7i $@i các trạ: xC /t n>@c
thải sinh hoạt tập trun!"
;#" 1+ TGJ111T1;;5 H>@n! d]n đánh !iá tác đZn! cha :)i tr>an! các d án phát
tri\n t.i n!uyên n>@c"
;(" TGWX #((T1;;; Gác chp tiêu /a chnn n!uUn n>@c :0t, n>@c n!o: phYc $Y
cho h4 th7n! c,p n>@c sinh hoạt"
;+" TGSJ --=#T#==( J>@c c,p sinh hoạt g yêu cou ch,t />?n!"
;-" TGSJ -#;9T1;;- Lêu cou chun! đ7i $@i $i4c sC dYn! n>@c thải $. c0n /ắn!
cha chun! dVn! đ\ t>@i $. /.: phân 1mn"
;3" TGSJ -=5=T1;;- Gh,t />?n! n>@c g lh>Bn! pháp 'h7i />?n! xác định dou
:• $. sản phẩ: dou :•"
;5" TGSJ -+;;T1;;- Gh,t />?n! n>@c g lh>Bn! pháp Fync/•‚²in'/•rƒ xác định
) xi hma"
;9" TGSJ -;95T1;;- Gh,t />?n! n>@c g xác định nitB '•ndan g lh>Bn! pháp sau
'hi $) cB hma $@i cê/•n"
;;" TGSJ -;99T1;;- Gh,t />?n! n>@c g Wác định a:)ni g lh>Bn! pháp ch>n!
c,t $. chCn! đZ"
1==" TGSJ -;9;T1;;- Gh,t />?n! n>@c g Wác định thhy n!ân 1[n! s7 quan! ph8
h,p thY n!uyên tC 'h)n! n!nn /Ca
1=1" TGSJ -;;=T1;;- Gh,t />?n! n>@c g xác định thu• n!ân t8n! s7 1[n! quan!
ph8 h,p thY n!uyên tC 'h)n! n!nn"
1=#" TGSJ -;;1T1;;- Gh,t />?n! n>@c g xác định thhy n!ân t8n! s7 1[n! quan!
ph8 - lh>Bn! pháp sau 'hi $) cB hma 1ro:"
1=(" TGSJ -;;#T1;;- Gh,t />?n! n>@c - /,y :]u - h>@n! d]n '2 thuật /,y :]u"
1=+" TGSJ -;;(T1;;- Gh,t />?n! n>@c - |,u :]u - H>@n! d]n 1ảo quản $. xC /t
:]u"
1=-" TGSJ -;;+T1;;- Gh,t />?n! n>@c - |,u :]u - H>@n! d]n /,y :]u ao hU t
nhiên $. nhân tạo"
1=3" TGSJ -;;3T1;;- Gh,t />?n! n>@c - |,u :]u - H>@n! d]n /,y :]u _ s)n!
$. su7i"
1=5" TGSJ -;;5T1;;- Gh,t />?n! n>@c - |,u :]u - H>@n! d]n /,y :]u n>@c
1i\n"
1=9" TGSJ -;;9T1;;- Gh,t />?n! n>@c - |,u :]u - H>@n! d]n /,y :]u n>@c
#;
:>a"
1=;" TGSJ -;;;T1;;- Gh,t />?n! n>@c - |,u :]u - H>@n! d]n /,y :]u n>@c
thải"
11=" TGSJ 3===T1;;- Gh,t />?n! n>@c - |,u :]u - H>@n! d]n /,y :]u n>@c
n!o:"
111" TGSJ 3==1T1;;- Gh,t />?n! n>@c g Wác định nhu cou ) xi sinh hma sau -
n!.y ‚wMX-ƒ lh>Bn! pháp c,y $. pha /o`n!"
11#" TGSJ 3==#T1;;- Gh,t />?n! n>@c g xác định :an !an lh>Bn! pháp trắc
quan! dVn! ±o:a/dox:"
11(" TGSJ 3=-(T1;;- Gh,t />?n! n>@c đo t8n! đZ phmn! xạ anpha tron! n>@c
'h)n! :0n g lh>Bn! pháp n!uUn d.y"
11+" TGSJ 31;;-1T1;;- Gh,t />?n! n>@c xác định ¡•no/a đBn hma trị /a chnn -
lhon 1- lh>Bn! pháp sắc 't sau 'hi /.: !i.u 1[n! chi&t"
11-" TGSJ 3#=1T1;;- Gh,t />?n! n>@c xác định canxi $. :an!iê g lh>Bn! pháp
ph8 quan! h,p thY n!uyên tC"
113" TGWX 91T1;91 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp xác định nhi4t đZ"
115" TGWX #3-#T1;59 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp /,y, 1ảo quản $. $ận chuy\n
:]u"
119" TGWX #3-(T1;59 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp xác định :Vi $ị, :.u sắc $. đZ
đYc"
11;" TGWX #3-+T1;59 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp xác định nhi4t đZ"
1#=" TGWX #3--T1;59 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp xác định đZ lH
1#1" TGWX #351T1;59 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n! ch,t hju
cB"
1##" TGWX #35#T1;59 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp xác định đZ cŠn! t8n! s7"
1#(" TGWX #35(T1;59 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n! c/o t do"
1#+" TGWX #35+T1;59 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n! 1•ri/i"
1#-" TGWX #35-T1;59 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n! :)/Ap đ•n"
1#3" TGWX #353T1;59 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n! ch* $. 'v:
tron! cVn! :Zt :]u"
1#5" TGWX #355T1;59 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n! 1ạc"
1#9" TGWX #359T1;59 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc g OBn $ị đo
đZ cŠn!"
1#;" TGWX #35;T1;59 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp phân tAch $i 'huẩn /,y :]u"
1(=" TGWX #5=T1;59 J>@c u7n! g lh>Bn! pháp /,y :]u g h>@n! d]n /,y :]u
n>@c u7n! $. nŠBc dVn! đ\ ch& 1i&n thc phẩ: $. đU u7n!"
1(1" TGSJ 333(-1-T#==+ Gh,t />?n! n>@c /,y :]u - lhon 1-T H>@n! d]n 1ảo
quản $. xC /t :]u 1Vn $. tro: tAch"
1(#" TGSJ 5(#(-1T#==+ Gh,t />?n! n>@c g Wác định ni trát - lhon 1T lh>Bnn!
pháp đo ph8 dVn! #"3 g Xi:•thuy/ph•no/"
1((" TGSJ 5(#(-#T#==+ Gh,t />?n! n>@c g Wác định nitrát lhon #T lh>Bn! pháp
đo ph8 dVn! +T ±/uoroph•no/ sau 'hi ch>n! c,t"
1(+" TGSJ 5(#+T#==+ Gh,t />?n! n>@c g xác định ) xy h6a tan g lh>Bn! pháp
iod"
1(-" TGSJ 5(#-T#==+ Gh,t />?n! n>@c xác định ) xi h6a tan g lh>Bn! pháp đou
(=
đo đi4n hma"
DS" TDEF GHFIJ GH“T |˜’JR KHPJR KHž Sy lH˜¬JR lHdl WdG
OQJH"
1(3" TGSJ -;33T1;;- Gh,t />?n! 'h)n! 'hA - Jhjn! $,n đ% chun! - thuật n!j"
1(5" TGSJ -;(5T1;;- Gh,t />?n! 'h)n! 'hA g Tiêu chuẩn ch,t />?n! 'h)n! 'hA
xun! quanh"
1(9" TGSJ -;(9T1;;- Gh,t />?n! 'h)n! 'hA - JUn! đZ t7i đa cho ph<p"
1(;" TGSJ -;(;T1;;- Gh,t />?n! 'h)n! 'hA g Tiêu chuẩn 'hA thải c)n! n!hi4p
đ7i $@i 1Yi $. các ch,t $) cB"
1+=" TGSJ -;+=T1;;- Gh,t />?n! 'h)n! 'hA g tiêu chuẩn 'hA thải c)n! n!hi4p"
1+1" TGSJ -;5=T1;;- |ập '& hoạch !iá: sát ch,t />?n! 'h)n! 'hA xun! quanh"
1+#" TGSJ -;5+T1;;- Kh)n! 'hA xun! quanh g Wác định chp s7 'hmi đ•n"
1+(" TGSJ 131#T1;5- Gác thC n!hi4: ảnh h>_n! cha y&u t7 'hA hậu - thC n!hi4:
nmn! ẩ: 1i&n đ8i chu '³"
1++" TGSJ -5=+T1;;( Kh)n! 'hA $Vn! /.: $i4c g lh>Bn! pháp xác định h.:
/>?n! 1Yi"
1+-" TGSJ -=35T1;;- Gh,t />?n! 'h)n! 'hA g lh>Bn! pháp xác định 'h7i />?n!
h.: />?n! 1Yi"
1+3" TGSJ -#;(T1;;- Gh,t />?n! 'h)n! 'hA - lh>Bn! pháp indoph•no/ xác định
h.: />?n! a:oniac"
1+5" TGSJ -+;9T1;;- Gh,t />?n! 'h)n! 'hA g lh>Bn! pháp xác định 'h7i />?n!
1Yi /ắn!"
1+9" TGSJ -;35T1;;- Gh,t />?n! 'h)n! 'hA - nhjn! $,n đ% chun! g Gác đBn $ị
đo"
1+;" TGSJ -;39T1;;- Gh,t />?n! 'h)n! 'hA g xác định các h?p ch,t 'hA cha />u
hu³nh tron! 'h)n! 'hA xun! quanh - Thi&t 1ị /,y :]u"
1-=" TGSJ -;3;T1;;- Kh)n! 'hA xun! quanh xác định chp s7 ) nhi€:"
1-1" TGWXSJ #39T#==# Gh,t />?n! 'h)n! 'hA g Wác định nUn! đZ s7 s?i g
a:iin! tron! 'h)n! 'hA $Vn! /.: $i4c 1[n! 'Anh hi\n $i quan! hnc"
1-#" TGSJ -153T1;;= Ghi&u sán! nhân tạo g lh>Bn! pháp đo đZ rZi"
1-(" TGSJ 1;33T1;55 KhA hậu chuẩn g dVn! tron! đo />an! $. thC n!hi4:"
Quyển 11: T123 4536N J5]aN: J5VJ T5b VNT H1Q3 >?7 @AN:/
1" TGSJ +595T#==1 Wi:in! g lh>Bn! pháp /,y :]u $. chuẩn 1ị :]u thC"
#" TGSJ 1+1T1;;9 Wi:in! g lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc"
(" TGSJ 39#=T#==1 Wi:in! looc/in! chŠa wari g lh>Bn! pháp phân tAch hma
hnc"
+" TGSJ +=(=T#==( Wi:in! g lh>Bn! pháp xác định đZ :ịn"
-" TGSJ 3=39T#==+ Wi:in! looc/in! 1%n sun¡at g lh>Bn! pháp xác định đZ n_
sun¡at"
3" TGSJ 3=5=T#==- Wi:in! g lh>Bn! pháp xác định nhi4t thhy hma"
(1
5" TGWXSJ (=9T#==( Wi:in! looc/in! h—n h?p g lh>Bn! pháp xác định h.:
/>?n! phY !ia 'hoán"
9" TGSJ 5++--#T#==+ Wi:in! !i&n! 'hoan chhn! /oại R- lhon # T lh>on! pháp
thC"
;" TGSJ +=#;T1;9- Wi:in! g Lêu cou chun! $% ph>Bn! pháp thC cB /t"
1=" TGSJ +=(1T1;9- Wi:in! g lh>Bn! pháp xác định đZ d¤o tiêu chuẩn, thai
!ian đ)n! '&t dAnh $. tAnh 8n định cha th\ tAch"
11" TGSJ +=(#T1;9- Wi:in! g lh>Bn! pháp xác định !i@i hạn 1%n n<n $. u7n!"
1#" TGSJ 3=13T1;;- Wi:in! g lh>Bn! pháp thC - xác định đZ 1%n"
1+" TGSJ (5(3T1;9# Wi:in! g ph>Bn! pháp nhanh xác định !i@i hạn 1%n 'hi
n<n"
1-" TGWXSJ #9+T#==# Oịnh />?n! các 'hoán cB 1ản g tron! c/in'• xi:in!
pooc/in!"
13" TGSJ 1(;T1;;1 Gát tiêu chuẩn đ\ thC xi:in!"
15" TGSJ 3##5T1;;3 Gát tiêu chuẩn DcM đ\ xác định c>an! đZ cha xi:in!"
DD" TDEF GHFIJ, lH˜¬JR lHdl TH« GdT, Od, c´D"
19" TGSJ ((5T1;93 Gát xây dn! g lh>Bn! pháp /,y :]u"
1;" TGSJ ((9T1;93 Gát xây dn! g lh>Bn! pháp xác định th.nh phon 'hoán $ật"
#="" TGSJ ((;T1;93 Gát xây dn! g lh>Bn! pháp xác định 'h7i />?n! riên!"
#1" TGSJ (+=T1;93 Gát xây dn! g lh>Bn! pháp xác định 'h7i />?n! th\ tAch
x7p $. đZ x7p"
##" TGSJ (+1T1;93 Gát xây dn! g lh>Bn! pháp xác định đZ ẩ:"
#(" TGSJ (+#T1;93 Gát xây dn! g lh>Bn! pháp xác định th.nh phon hạt $.
:)dun/ đZ /@n"
#+" TGSJ (+(T1;93 Gát xây dn! g lh>Bn! pháp xác định th.nh phon h.: />?n!
chun!, 1Yi 1Vn s<t"
#-" TGSJ (++T1;93 Gát xây dn! g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n! s<t"
#3" TGSJ (+-T1;93 Gát xây dn! g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n! tạp ch,t
hju cB"
#5" TGSJ (+3T1;93 Gát xây dn! g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n! sun ¡át $.
sun ¡At"
#9" TGSJ (+5T1;93 Gát xây dn! g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n! :ica"
#;" TGSJ (+9T1;93 c•i, ph>Bn! pháp xác định h.: />nn! các tập ch,t"
(=" TGSJ 3##1T1;;5 G7t /i4u nh¢ cho 1êt)n! - c•i, di: s•i $. '•rait"
(1" TGWX" #=9T1;;9 Oá 1aan /.: phY !ia cho xi:in!-yêu cou '2 thuật $.
ph>Bn! pháp thC"
(#" TGWXSJ #;#T#==# Sật /i4u cát 1ua xi/ic- lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc"
((" TGWXSJ (1#T#==+ Oá $)i g lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc"
DDD" TDEF GHFIJ lH˜¬JR lHdl TH« Sy S¥s WeL XfJR"
(+" TGSJ (1#1-1T#==( Sja xây dn! g lh>Bn! pháp thC- lhon 1T Wác định 'Ach
th>@c hạt c7t /i4u /@n"
(#
(-" TGSJ (1#1-#T#==( Sja xây dn! g lh>Bn! pháp thC - lhon #T /,y :]u $.
chuẩn 1ị :]u thC"
(3" TGSJ (1#1-(T#==( Sja xây dn! g lh>Bn! pháp thC - lhon (T Wác định đZ
/>u đZn! cha $ja t>oi"
(5" TGSJ (1#1-3T#==( Sja xây dn! g lh>Bn! pháp thC - lhon 3T Wác định 'h7i
/>?n! th\ tAch $ja t>Bi"
(9" TGSJ (1#1-9T#==( Sja xây dn! g lh>Bn! pháp thC - lhon 9T Wác định 'hả
nin! !ij đZ />u đZn! cha $ja t>Bi"
(;" TGSJ (1#1-;T#==( Sja xây dn! g lh>Bn! pháp thC - lhon ;T Wác định thai
!ian 1ắt đou đ)n! '&t cha $ja t>Bi"
+=" TGSJ (1#1-1=T#==( Sja xây dn! g lh>Bn! pháp thC - lhon 1=T Wác định
'h7i />?n! th\ tAch :]u $ja đmn! rắn"
+1" TGSJ (1#1-11T#==( Sja xây dn! g lh>Bn! pháp thC - lhon 11T Wác định
c>an! đZ u7n $. n<n cha $ja đ` đmn! rắn"
+#" TGSJ (1#1-1#T#==( Sja xây dn! g lh>Bn! pháp thC - lhon 1#T Wác định
c>an! đZ 1á: dAnh cha $ja đ` đmn! rắn trên n%n"
+(" TGSJ (1#1-15T#==( Sja xây dn! g lh>Bn! pháp thC - lhon 15T Wác định
h.: />?n! ion h6a tan tron! n>@c"
++" TGSJ (1#1-19T#==( Sja xây dn! g lh>Bn! pháp thC - lhon 19T Wác định
đZ hut n>@c :]u $ja đ` đmn! rắn"
+-" TGWXSJ ((3T#==- Sja dán !ạch 7p /át g Lêu cou '2 thuật $. ph>Bn! pháp
thC"
DS" TDEF GHFIJ lH˜¬JR lHdl TH‘ RNGH, JRœD , c¦ S• cDJH"
+3" TGSJ 3(---1T1;;9 Rạch xây g lh>Bn! pháp thC - lhon 1T Wác định c>an! đZ
n<n"
+5" TGSJ 3(---#T1;;9 Rạch xây g lh>Bn! pháp thC - lhon #T Wác định c>an! đZ
u7n
+9" TGSJ 3(---(T1;;9 Rạch xây g lh>Bn! pháp thC - lhon (T Wác định đZ hut
n>@c"
+;" TGSJ 3(---+T1;;9 Rạch xây g lh>Bn! pháp thC - lhon +T Wác định 'h7i
/>?n! riên!"
-=" TGSJ 3(----T1;;9 Rạch xây g lh>Bn! pháp thC - lhon -T Wác định 'h7i
/>?n! th\ tAch"
-1" TGSJ 3(---3T1;;9 Rạch xây g lh>Bn! pháp thC - lhon 3T Wác định đZ r—n!
-#" TGSJ 3(---5T1;;9 Rạch xây g lh>Bn! pháp thC - lhon 5T Wác định $&t trmc
do $)i"
-( TGSJ 3(---9T1;;9 Rạch xây g lh>Bn! pháp thC - lhon 9T Wác định s thoát
n>@c"
-+" TGWXSJ 3+1--1 #==- Rạch !7: 7p /át g lh>Bn! pháp thC"
--" TGSJ +(1(T1;;- J!mi g lh>Bn! pháp thC cB /t"
-3" TGSJ ++(-T#=== T,: smn! a:iin! xi:in! g lh>Bn! pháp thC"
-5" TGSJ -+(3T1;;9 cản phẩ: sŠ $4 sinh g lh>Bn! pháp thC"
-9" TGSJ (11#T1;;( wê t7n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định 'h7i />?n! riên!"
((
-;" TGSJ (11(T1;;( wê t7n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định đZ hut n>@c"
3=" TGSJ (11+T1;;( wê t7n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định đZ :.i :6n"
31" TGSJ (11-T1;;( wê t7n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định 'h7i />?n! th\ tAch"
3#" TGSJ (113T1;;( wê t7n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định đZ ch7n! th,: n>@c"
3(" TGSJ (115T1;;( wê t7n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định đZ co n!mt"
3+" TGSJ (119T1;;( wê t7n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định c>an! đZ n<n"
3-" TGSJ (11;T1;;( wê t7n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định c>an! đZ '<o 'hi
u7n"
33" TGSJ (1#=T1;;( wê t7n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định c>an! đZ '<o 'hi
1Ca"
35" TGSJ (1#1T1;;( wê t7n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định c>an! đZ /in! trY $.
:) đun đ.n hUi 'hi n<n tknh"
39" TGWX ##-T1;;9 wê t)n! n0n! g Oánh !iá ch,t />?n! 1êt)n! g lh>Bn! pháp
xác định $ận t7c xun! siêu â:"
3;" TGWX #(;T#=== wêt)n! n0n! - chp d]n đánh !iá c>an! đZ 1êt)n! trên '&t c,u
c)n! tr*nh"
5=" TGWX SJ #3#T#==1 wê t)n! n0n! - lh>Bn! pháp xác định h.: />?n! i)n
c/orua tron! c7t /i4u $. 1êt)n!"
51" TGWXSJ (=5T#==( wêt)n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n! xi:in!
tron! 1êt)n! đ` đmn! rắn"
5#" TGWXSJ (-+T#==- wêt)n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n! sun¡at
tron! 1êt)n!"
5(" TGWXSJ (3=T#==- wêt)n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định c/orua 1[n! ph>Bn!
pháp đo đi4n />?n!"
5+" TGWXSJ 13#T#==+ wêt)n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định 1[n! sun! 1ật nẩy"
5-" TGWXSJ (53T#==3 H—n h?p 1êt)n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định thai !ian
đ)n! '&t"
53" TGWXSJ (15T#==+ w/)c 1êt)n! nh¢ - lh>Bn! pháp thC"
55" TGWXSJ (#;T#==+ wêt)n! $. $ja xây dn! g lh>Bn! pháp xác định lH"
59" TGWX #(9T1;;; G7t /i4u 1êt)n! g lh>Bn! pháp hma hnc g xác định 'hả nin!
phản Šn! 'i%: g si/ic"
5;" TGSJ (1=-T1;;( H—n h?p 1êt)n! n0n! $. 1êt)n! n0n! - |,y :]u - ch& tạo $.
1ảo d>£n! :]u"
9=" TGSJ (1=3T1;;( H—n h?p 1êt)n! n0n! g lh>Bn! pháp thC đZ sYt"
91" TGSJ (1=5T1;;( H—n h?p 1êt)n! n0n! g lh>Bn! pháp $•1• xác định đZ
cŠn!"
9#" TGSJ (1=9T1;;( H—n h?p 1êt)n! n0n! g lh>Bn! pháp xác định đZ tách $ja
$. đZ tách n>@c"
9(" TGSJ (1=;T1;;( H—n h?p 1êt)n! n0n! - lh>Bn! pháp 'h7i />?n! th¤ tAch"
9+" TGSJ (11=T1;;( H—n h?p 1êt)n! n0n! - lh>Bn! pháp phân tAch th.nh ph.n"
9-" TGSJ (111T1;;( H—n h?p 1êt)n! n0n! - lh>Bn! pháp xác định h.: />?n!
1nt 'hA"
93" TGSJ (11#T1;;( H—n h?p 1êt)n! n0n! - lh>Bn! pháp đi4n th& 'i\: tra 'hả
nin! c7t th<p 1ị in :6n"
95" TGWX #(3T1;;; |@p phh :0t '&t c,u xây dn! g lh>Bn! pháp '<o đŠc thC đZ
(+
1á: dAnh 1%n"
SD" TDEF GHFIJ lH˜¬JR lHdl TH‘ KD‰ |MND, TH”l, ‰ˆD HyJ"
99" TGSJ 1;5T#==# Sật /i4u 'i: /oại - thC '<o _ nhi4t đZ th>an!"
9;" TGSJ 1;9T1;9- Ki: /oại g lh>Bn! pháp thC u7n"
;=" TGSJ 3#95T1;;5 Th<p thanh - c7t th<p 1êt)n! g lh>Bn! pháp thh u7n $. u7n
/ại"
;1" TGWX ##+T1;;9 Th<p dVn! tron! 1êt)n! c7t th<p g lh>Bn! pháp thC u7n $.
n!>?c /ại"
;#" TGSJ (;=;T#=== Ku• h.n đi4n dVn! cho th<p các 1)n g Th<p h?p 'i: th,p $.
ph>Bn! pháp thC"
;(" TGSJ +(;+T1;93 Ki\: tra 'h)n! phá hhy g lhân /oại đánh !iá 'huy&t tật :7i
h.n 1[n! ph>Bn! pháp phi: rBn !•n"
;+" TGSJ +(;-T1;93 Ki\: tra 'h)n! phá hhy - Ki\: tra :7i h.n 'i: /oại 1[n!
tia rBn !•n $. tia !a:a"
;-" TGWX 13-T1;;9 Ki\: tra 'h)n! phá hhy - Ki\: tra ch,t />?n! :7i h.n"
;3" TGSJ -+==T1;;1 ‰7i h.n µ yêu cou chun! $% /,y :]u thC cB /t"
;5" TGSJ -+=1T1;;1 ‰7i h.n g lh>Bn! pháp thC u7n"
;9" TGSJ -+=#T1;;1 ‰7i h.n g lh>Bn! pháp thC u7n $. dập"
;;" TGSJ -+=(T1;;1 ‰7i h.n g lh>Bn! pháp thC '<o"
SDD" TDEF GHFIJ lH˜¬JR lHdl TH« R– Sy G«s"
1==" TGSJ (--T1;5= R— - lh>Bn! pháp chnn r}n! - chnn cây $. c>a 'huc"
1=1" TGSJ (-3T1;5= R— - lh>Bn! pháp /,y :]u $. yêu cou chun! 'hi thC cB /t"
1=#" TGSJ (-5T1;5= R— - lh>on! pháp xác định s7 $6n! ni:"
1=(" TGSJ (-9T1;5= R— - lh>on! pháp xác định đZ ẩ: 'hi thC cB /t"
1=+" TGSJ (-;T1;5= R— - lh>on! pháp xác định đZ hut n>@c"
1=-" TGSJ (3=T1;5= R— - lh>on! pháp xác định đZ hut n>@c $. đZ !i`n d.i"
1=3" TGSJ (31T1;5= R— - lh>on! pháp xác định đZ co rut"
1=5" TGSJ (3#T1;5= R— - lh>on! pháp xác định 'h7i />?n! th\ tAch"
1=9" TGSJ (3(T1;5= R— - lh>on! pháp xác định !i@i hạn 1%n 'hi n<n"
1=;" TGSJ (3+T1;5= R— - lh>on! pháp xác định !i@i hạn 1%n 'hi '<o"
11=" TGSJ (3-T1;5= R— - lh>on! pháp xác định !i@i hạn 1%n 'hi u7n tknh"
111" TGSJ (33T1;5= R— - lh>on! pháp xác định !i@i hạn 1%n 'hi u7n $. dập"
11#" TGSJ (35T1;5= R— - lh>on! pháp xác định !i@i hạn 1%n 'hi tr>?c $. cắt"
11(" TGSJ (39T1;5= R— - lh>on! pháp xác định sŠc ch7n! tách"
11+" TGSJ (3;T1;5= R— - lh>on! pháp xác định đZ cŠn!"
11-" TGSJ (5=T1;5= R— - lh>on! pháp xác định các chp tiêu 1i&n dạn! đ.n hUi"
113" TGSJ 5+-#-1T#==+ GCa s8 $. cCa đi g lh>Bn! pháp thC - lhon 1T Wác định
đZ /nt 'hA"
115" TGSJ 5+-#-#T#==+ GCa s8 $. cCa đi g lh>Bn! pháp thC - lhon #T Wác định
đZ 'An n>@c"
119" TGSJ 5+-#-(T#==+ GCa s8 $. cCa đi g lh>Bn! pháp thC - lhon (T Wác định
(-
đZ 1%n áp /c !im"
11;" TGSJ 5+-#-+T#==+ GCa s8 $. cCa đi g lh>Bn! pháp thC - lhon +T Wác định
đZ 1%n !mc h.n thanh pro¡/i• F"
1#=" TGSJ 5+-#--T#==+ GCa s8 $. cCa đi g lh>Bn! pháp thC - lhon -T Wác định
/c đmn!"
1#1" TGSJ 5+-#-3T#==+ GCa s8 $. cCa đi g lh>Bn! pháp thC - lhon 3T ThC
n!hi4: đmn! $. :_ /0p /ại"
SDDD" TDEF GHFIJ lH˜¬JR lHdl TH« ˆJR JHfs"
1##" TGSJ 3=+1T1;;- lhY tVn! cho 7n! lo/y$inyn c/orua ‚lSGƒ cŠn! chịu áp
/c th•o 'i\u n7i"
1#(" TGSJ 31+=T1;;3 ˆn! lo/yc/orua cŠn! g lSG g F dVn! đ\ cun! c,p n>@c
u7n! g H.: />nn! cm th\ chi&c ra đ>?c cadi:i $. thhy n!ân"
1#+" ˆn! nha nhi4t d¤o Wác định đZ 1%n $. đập 1ên n!o.i g lh>Bn! pháp $6n!
tuon ho.n"
1#-" TGSJ 31+5-1T#==( ˆn! $. phY tVn! n7i 1[n! nha nhi4t d¤o - Jhi4t đZ hma
:%n $icat - lhon D- lh>Bn! pháp thC chu!n"
1#3" TGSJ 31+5-#T#==( ˆn! $. phY tVn! n7i 1[n! nha nhi4t d¤o - Jhi4t đZ hma
:%: $icát g lhon DD- Oi%u 'i4n thC 1in! 7n! $. phY tVn! 1[n! lo/y 'h)n! hma
d¤o"
1#5" TGSJ 31+5-(T#==( ˆn! $. phY tVn! n7i 1[n! nha d¤o - Jhi4t đZ hma :%:
$icát - lhon DDD- Oi%u 'i4n thC dVn!"
1#9" TGSJ 31+9-1T#==( ˆn! nha d¤o s thay đ8i 'Ach th>@c th•o chi%u dnc -
lhon D- lh>Bn! pháp xác định"
1#;" TGSJ 31+;T#==( ˆn! nha nhi4t d¤o dVn! đ\ $ận chuy\n ch,t /•n! - đZ 1%n
$@i áp su,t 1ên tron! g ph>Bn! pháp thC"
1(=" TGSJ 3#-(T#==( H4 th7n! 7n! nha dVn! đ\ $ận chuy\n n>@c sinh hoạt g
Oánh !iá s h6a tan g Wác định !iá trị h6a tan cha 7n! nha - phY tVn! n7i $. đou
n7i"
1(1" TGSJ 3#+#T#==( lhY tVn! n7i 1[n! dạn! duc phun po/y 'h)n! hma d¤o- ThC
tron! th !ia nhi4t g lh>Bn! pháp thC $. yêu cou '2 thuật cB 1ản"
1(#" TGSJ 5(=3T#==( ˆn! lo/y 'h)n! hma d¤o - OZ 1%n chịu d•c/o:•tan _ nhi4t
đZ quy định"
1((" TGSJ 31+3T1;;3 ˆn! lo/y$iny/ c/orua cŠn! - OZ 1%n chịu dVn! đ\ c,p
n>@c g h.: />?n! chi&c ra đ>?c cha ch* $. thi&t g lh>Bn! pháp thC"
1(+" TGWX 1(3T1;9- Thhy tinh g cát dVn! đ\ sản xu,t thu• tinh- lh>on! pháp
phân tAch hma hnc g xác định h.: />?n! sắt )xAt"
1(-" TGWX 1(5T1;9- Thhy tinh g cát dVn! đ\ sản xu,t thu• tinh- lh>on! pháp
phân tAch hma hnc g xác định h.: />?n! sắt )xAt"
1(3" TGWX 1(9T1;9- Thhy tinh g cát dVn! đ\ sản xu,t thu• tinh- lh>on! pháp
phân tAch hma hnc g xác định h.: />?n! titan )xit"
1(5" TGWX 1(;T1;9- Thhy tinh g cát dVn! đ\ sản xu,t thu• tinh- lh>on! pháp
phân tAch hma hnc g xác định h.: />?n! đUn! )xit"
(3
1(9" TGWX 1+=T1;9- Thhy tinh g cát dVn! đ\ sản xu,t thu• tinh- lh>on! pháp
phân tAch hma hnc g xác định h.: />?n! c)1an )xit"
1(;" TGWX 1+1T1;9- Thhy tinh g cát dVn! đ\ sản xu,t thu• tinh- lh>on! pháp
phân tAch hma hnc g xác định h.: />?n! Ji'•n )xit"
1+=" TGWX 1-#T1;93 Gát dVn! tron! c)n! n!hi4p thhy tinh g lh>Bn! pháp /,y
:]u"
1+1" TGWX 1-(T1;93 Gát dVn! tron! c)n! n!hi4p thhy tinh g lh>Bn! pháp xác
đinh h.: />?n! si/ic ciM#"
1+#" TGWX 1-+T1;93 Gát dVn! tron! c)n! n!hi4p thhy tinh g lh>Bn! pháp xác
đinh h.: />?n! ±•#M("
1+(" TGWX 1--T1;93 Gát dVn! tron! c)n! n!hi4p thhy tinh g lh>Bn! pháp xác
đinh h.: />?n! s/#M("
1++" TGWX 1-3T1;93 Gát dVn! tron! c)n! n!hi4p thhy tinh g lh>Bn! pháp xác
đinh h.: />?n! TiM#"
1+-" TGWX 1-5T1;93 Gát dVn! tron! c)n! n!hi4p thhy tinh g lh>Bn! pháp xác
đinh đZ ẩ:"
1+3" TGWX 1-9T1;93 Gát sC dYn! tron! c)n! n!hi4p thhy tinh g lh>Bn! pháp xác
định th.nh phon c£ hạt"
1+5" TGWX 1#9T1;9- Thhy tinh g lh>Bn! pháp chuẩn 1ị :]u tron! ph6n! thA
n!hi4: đ\ phân tAch hma hn"
1+9" TGWX1#;T1;9- Thhy tinh- lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc xác định h.:
/>?n! si/ic dioxit"
1+;" TGWX1(=T1;9- Thhy tinh- lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc xác định h.:
/>?n! />u hu³nh trioxit"
1-=" TGWX1(1T1;9- Thhy tinh- lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc xác định h.:
/>?n! cắt Mxit"
1-1" TGWX1(#T1;9- Thhy tinh- lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc xác định h.:
/>?n! nh): Mxit"
1-#" TGWX1((T1;9- Thhy tinh- lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc xác định h.:
/>?n! canxi oxit $. :annh• )xit"
1-(" TGWX1(+T1;9- Thhy tinh- lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc xác định h.:
/>?n! natri )xit $. Ka/i ) xit"
1-+" TGWX1(-T1;9- Thhy tinh- lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc xác định h.:
/>?n! 1o )xit"
1--" TGWX1=+-T1;99 Thhy tinh- lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc xác định đZ 1%n
nhi4t"
1-3" TGWX1=+3T1;99 Thhy tinh- lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc xác định đZ 1%n
n>@c _ ;9 đZ G"
1-5" TGWX1=+5T1;99 Thhy tinh- lh>Bn! pháp phân tAch hma hnc xác định đZ 1%n
'i%: $. phân c,p"
1-9" TGWX1=+9T1;99 Thhy tinh- OZ 1%n axit $. phân c,p"
1-;" TGSJ 5#1;T#==# KAnh t,: xây dn! g lh>Bn! pháp thC"
W" TDEF GHFIJ lH˜¬JR lHdl TH« c¬J, wDTF‰ Sy SbD OQs K¯
THF…T"
(5
13=" TGWXSJ (+1T#==- cBn t>an! sBn nh~ t>Bn! - lh>Bn! pháp xác định đZ
1%n nhi4t ẩ: cha :.n! sBn"
131" TGWXSJ (-#T#==- cBn-lh>Bn! pháp 'h)n! phá hhy g xác định chi%u d.y
:.n! sBn 'h)"
13#" TGSJ 3;(+T#==1 cBn t>an! g sBn nh~ t>Bn! g yêu cou '2 thuật $. ph>Bn!
pháp thC"
13(" TGSJ 5+;+T#==- witu:- lh>Bn! pháp /,y :]u"
13+" TGSJ 5+;-T#==- witu: g lh>Bn! pháp xác định đZ 'i: /un"
13-" TGSJ 5+;3T#==- witu: g lh>Bn! pháp xác định đZ '<o d.i"
133" TGSJ 5+;5T#==- witu: g lh>Bn! pháp xác định đi\: hma :%:"
135" TGSJ 5+;9T#==- witu: g lh>Bn! pháp xác định đi\: ch@p cháy $. đi\:
cháy 1[n! thi<t 1ị 'hh c7c h_ c/•$•/and"
139" TGSJ 5+;;T#==- witu: g lh>Bn! pháp xác định t8n th,t 'h7i />?n! sau !ia
nhi4t"
13;" TGSJ 5-==T#==- witu: g lh>Bn! pháp xác định đZ h6a tan tron! dun! dịch
tric/o•ti/•n"
15=" TGSJ 5-=1T#==- witu: g lh>Bn! pháp xác định đZ nh@t đZn! hnc"
151" TGSJ 5-=#T#==- witu: g lh>Bn! pháp xác định đZ nh@t"
15#" TGSJ 5-=(T#==- witu: g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n! paraphin 1[n!
ph>Bn! pháp ch>n! c,t"
15(" TGSJ 5-=+T#==- witu: g lh>Bn! pháp xác định đZ 1á: dAnh $@i đá"
15+" ## TGJ(+-T=3 Tiêu chuẩn $ật /i4u nh~ t>Bn! nha đ>an! !7c axit g Lêu cou
'2 thuật $. ph>Bn! pháp thC"
15-"" 1+ TGJ ;1-;;T-1;;3 Sải địa '2 thuật g lh>Bn! pháp thC các tAnh ch,t cB /t"
WD" TDEF GHFIJ lH˜¬JR lHdl TH« S…T |D•F GHQF |«s"
153" TGSJ 3-(=-1T1;;; Sật /i4u chịu /Ca g lh>Bn! pháp thC - lhon 1T Wác định
đZ 1%n n<n _ nhi4t đZ th>an!"
155" TGSJ 3-(=-#T1;;; Sật /i4u chịu /Ca g lh>Bn! pháp thC - lhon #T Wác định
'h7i />?n! riên!"
159" TGSJ 3-(=-(T1;;; Sật /i4u chịu /Ca g lh>Bn! pháp thC - lhon (T Wác định
'h7i />?n! th\ tAch - đZ hut n>@c, đZ xmp 1i\u 'i&n $. đZ xmp thc"
15;" TGSJ 3-(=-+T1;;; Sật /i4u chịu /Ca g lh>Bn! pháp thC - lhon +T Wác định
đZ chịu /Ca"
19=" TGSJ 3-(=--T1;;; Sật /i4u chịu /Ca g lh>Bn! pháp thC - lhon -T Wác định
đZ co n_ phY sau 'hi nun!"
191" TGSJ 3-(=-3T1;;; Sật /i4u chịu /Ca g lh>Bn! pháp thC - lhon 3T Wác định
đZ 1i&n dạn! d>@i tải trnn!"
19#" TGSJ 3-(=-5T1;;; Sật /i4u chịu /Ca g lh>Bn! pháp thC - lhon 3T Wác định
đZ 1%n x7c nhi4t"
19(" TGSJ 3-(=-9T1;;; Sật /i4u chịu /Ca g lh>Bn! pháp thC - lhon 5T Wác định
đZ 1%n xp"
(9
19+" TGSJ 3-(=-;T1;;; Sật /i4u chịu /Ca s/u:osi/icat g lh>on! pháp phân tAch
hma hnc"
19-" TGSJ 51;=-1T#==# Sật /i4u chịu /Ca g lh>Bn! pháp /,y :]u - lhon 1T |,y
:]u n!uyên /i4u $. sản phẩ: 'h)n! định h*nh"
193" TGSJ 51;=-#T#==# Sật /i4u chịu /Ca g lh>Bn! pháp /,y :]u g lhon #T |,y
:]u $. 'i\: tra n!hi4: thu sản phẩ: định h*nh"
195" TGWXSJ #;9T#==( G,u 'i4n $. các 1Z phận cha c)n! tr*nh - Jhi4t tr_ $. đZ
truy%n nhi4t g lh>Bn! pháp tAnh toán"
199" TGWXSJ ((1T#==+ Sật /i4u xây dn! g lh>Bn! pháp thC tknh 'h)n! cháy"
19;" TGWXSJ (+#T#==- ThC n!hi4: chịu /Ca g Gác 1Z phận '&t c,u cha t6a nh. -
lhon 1T Lêu cou chun!"
1;=" TGWXSJ (+(T#==- ThC n!hi4: chịu /Ca g Gác 1Z phận '&t c,u cha t6a nh.-
lhon (T Ghp d]n $% ph>Bn! pháp thC $. áp dYn! s7 /i4u thC n!hi4:"
1;1" TGWXSJ (++T#==- ThC n!hi4: chịu /Ca g Gác 1Z phận '&t c,u cha t6a nh. -
lhon +T Gác yêu cou riên! đ7i $@i 1Z phận n!in cách đŠn! chịu tải"
1;#" TGWXSJ (+-T#==- ThC n!hi4: chịu /Ca g các 1Z phận '&t c,u cha t6a nh. -
lhon -T Gác yêu cou riên! đ7i $@i 1Z phận n!in cách đŠn! chịu tải"
1;(" TGWXSJ (+3T#==- ThC n!hi4: chịu /Ca g các 1Z phận '&t c,u cha t6a nh.-
lhon 3T các yêu cou riên! đ7i $@i do:"
1;+" TGWXSJ (+5T#==- ThC n!hi4: chịu /Ca g Gác 1Z phận '&t c,u cha t6a nh. -
lhon 5T Gác yêu cou riên! đ7i $@i cZt"
1;-" TGWXSJ (+9T#==- ThC n!hi4: chịu /Ca g Gác 1Z phận '&t c,u cha t6a nh."-
lhon 9T các yêu cou riên! đ7i $@i 1Z phận n!in cách đŠn! 'h)n! chịu tải"
1;3" TGWXSJ (59T#==3 Sật /i4u chịu /Ca g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n!
titan dioxit"
1;5" TGWXSJ (5;T#==3 Sật /i4u chịu /Ca g lh>Bn! pháp xác định h.: />?n!
ph7t pho p•ntoxyt l#M-"
(;

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->