DANH M C TIÊU CHU N VI T NAM

DANH M C TIÊU CHU N VI T NAM HI N HÀNH V THI CÔNG , NGHI M THU VÀ AN TOÀN (TCVN & TCXDVN : 1978 ± 2011) (C P NH T 01/05/2011) Ký hi u tiêu chu n Tên tiêu chu n THI CÔNG & NGHI M THU Các v n chung TCVN 4055:1985 T ch c thi công TCVN 4087:1985 S d ng máy xây d ng . Yêu c u chung TCVN 4091:1985 Nghi m thu các công trình xây d ng TCVN 4252:1988 Quy trình l p thi t k t ch c xây d ng và thi t k thi công. Quy ph m thi công và nghi m thu TCVN 4517:1988 H th ng b o d ng k thu t và s a ch a máy xây d ng. Quy ph m nh n và giao máy xây d ng trong s a ch a l n. Yêu c u chung TCVN 5593:1991 Công trình xây d ng dân d ng. Sai s hình h c cho phép TCVN 5637:1991 Qu n lý ch t l ng xây l p công trình xây d ng. Nguyên t c c b n TCVN 5638:1991 ánh giá ch t l ng xây l p. Nguyên t c c b n TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây d ng. Nguyên t c c b n TCXD 65:1989 Quy nh s d ng h p lý xi m ng trong xây d ng TCXD 210:1998 Dung sai trong xây d ng công trình ± Ph ng pháp o ki m công trình và các c u ki n ch s n c a công trình ± V trí các i m o. TCXD 211:1998 Dung sai trong xây d ng công trình- Giám nh v kích th c và ki m tra công tác thi công TCXD 247:2001 Dung sai trong xây d ng- Nguyên t c c b n ánh giá và yêu c u riêng TCXD 252:2001 Xây d ng công trình- Dung sai- Cách th hi n chính xác kích th c- Nguyên t c và thu t ng TCXDVN Nhà và công trình ± Nguyên t c c b n xây d ng công trình m b o ng i tàn t t ti p c n s 264:2002 d ng. TCXDVN ng và hè ph ± Nguyên t c c b n xây d ng công trình m b o ng i tàn t t ti p c n s 265:2002 d ng. TCXDVN Nhà ± H ng d n xây d ng m b o ng i tàn t t ti p c n s d ng. 266:2002 TCXDVN Nghi m thu ch t l ng thi công công trình xây d ng 371:2006 Công tác tr c a TCXD 203:1997 Nhà cao t ng. K thu t o c ph c v công tác thi công. TCXDVN 271 Quy trình k thu t xác nh lún công trình dân d ng và công nghi p b ng ph ng pháp o cao :2002 hình h c TCXDVN Công tác tr c a trong xây d ng công trình . Yêu c u chung 309:2004 TCXDVN Quy trình k thu t quan tr c chuy n d ch ngang nhà và công trình 351:2005

TCXDVN 357:2005 TCXDVN 364:2006 TCVN 4447:1987 TCXD 79:1980 TCXD 190:1996 TCXD 230:1998 TCXD 245:2000 TCXDVN 286:2003 TCXDVN 326:2004 TCXDVN 385:2006

Nhà và công trình d ng tháp ± Quy trình quan tr c

nghiêng b ng ph

ng pháp tr c a

Tiêu chu n k thu t o và x lý s li u GPS trong tr c a công trình Công tác t, n n, móng, móng c c Công tác t. Quy ph m thi công và nghi m thu Thi công và nghi m thu các công tác n n móng. Móng c c ti t di n nh . Tiêu chu n thi công và nghi m thu. N n nhà ch ng n m. Tiêu chu n thi t k và thi công Gia c n n t y u b ng b c th m thoát n c. óng và ép c c. Tiêu chu n thi công và nghi m thu C c khoan nh i . Tiêu chu n thi công và nghi m thu Ph ng pháp gia c n n t y u b ng tr t xi m ng

Thí nghi m c c TCXD 88:1982 C c. Ph ng pháp thí nghi m hi n tr ng TCXD 196:1997 Nhà cao t ng. Công tác th t nh và ki m tra ch t l ng c c khoan nh i. TCXDVN C c - Ph ng pháp thí nghi m b ng t i tr ng t nh ép d c tr c 269:2002 TCXDVN C c khoan nh i- Ph ng pháp xung siêu âm xác nh tính ng nh t c a bê tông 358:2005 TCXDVN C c - Thí nghi m ki m tra khuy t t t b ng ph ng pháp ng bi n d ng nh 359:2005 K t c u g ch á, v a xây d ng TCVN 4085:1985 K t c u g ch á. Quy ph m thi công và nghi m thu TCVN 4459:1987 H ng d n pha tr n và s d ng v a trong xây d ng TCXDVN V a dán g ch p lát ± Yêu c u k thu t và ph ng pháp th 336:2005 Bê tông c t thép toàn kh i TCVN 4453:1995 K t c u bê tông và bê tông c t thép toàn kh i. Quy ph m thi công và nghi m thu. TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông c t thép trong công trình xây d ng. Yêu c u k thu t ch ng th m n c. TCVN 5724:1993 K t c u bê tông và bê tông c t thép. i u ki n t i thi u thi công và nghi m thu TCVN 5641:1991 B ch a b ng bê tông c t thép. Quy ph m thi công và nghi m thu. TCXD 199:1997 Nhà cao t ng. K thu t ch t o bê tông mác 400 ± 600. TCXD 200:1997 Nhà cao t ng. K thu t bê tông b m TCXD 201:1997 Nhà cao t ng. K thu t s d ng giáo treo. TCXD 202:1997 Nhà cao t ng. Thi công ph n thân. TCXD 227:1999 C t thép trong bê tông ± Hàn h quang TCXD 234:1999 N i c t thép có g b ng ph ng pháp d p ép ng n i- H ng d n thi t k , thi công và nghi m thu TCXDVN Bê tông n ng ± Ch d n ánh giá c ng trên k t c u công trình 239:2006 TCXD 254:2001 Công trình bê tông c t thép toàn kh i xây d ng b ng c p pha tr t . Tiêu chu n thi công và nghi m thu. TCXDVN L i thép hàn dùng trong k t c u bê tông c t thép. Tiêu chu n thi t k , thi công l p t và nghi m

267:2002 TCXDVN 290:2002 TCXDVN 305:2004 TCXDVN 313:2004 TCXDVN 363:2006 TCXDVN 374:2006 TCXDVN 376:2006 TCXDVN 391:2007 TCXDVN 318:2004

thu B ng ch n n

c dùng trong m i n i công trình xây d ng ±Yêu c u s d ng.

Bê tông kh i l n . Quy ph m thi côngvà nghi m thu K t c u bê tông và bê tông c t thép . H ng d n k thu t phòng ch ng n t d i tác ng c a khí h u nóng m K t c u bê tông c t thép ± ánh giá b n c a các b ph n k t c u ch u u n trong công trình b ng ph ng pháp thí nghi m ch t t i t nh H n h p bê tông tr n s n ± Các yêu c u c b n ánh giá ch t l ng và nghi m thu H n h p bê tông n ng ± Ph Bê tông ± Yêu c u d ng pháp xác nh th i gian ông k t

ng m t nhiên

B o trì công trình K t c u bê tông và bê tông c t thép . H ng d n công tác b o trì

Bê tông c t thép l p ghép và ng l c tr c TCVN 4452:1987 K t c u bê tông và bê tông c t thép l p ghép. Quy ph m thi công và nghi m thu TCXD 147:1986 Nhà l p ghép t m l n. Tiêu chu n thi công và nghi m thu. TCXDVN S n ph m bê tông ng l c tr c ± Yêu c u k thu t và nghi m thu 389:2007 TCXDVN K t c u bê tông và bê tông c t thép l p ghép. Quy ph m thi công và nghi m thu. 390:2007 TCXDVN C ng h p BTCT úc s n ± Yêu c u k thu t và ph ng pháp th 392:2007 K t c u thép TCVN 6700Ki m tra ch p nh n th hàn ± Hàn núng ch y ± Ph n 1: Thép 1:2000 TCVN 6700Ki m tra ch p nh n th hàn ± Hàn núng ch y ± Ph n 2: Nhôm và h p kim nhôm 2:2000 TCVN 6834c tính k thu t và s ch p nh n các quy trình hàn v t li u kim lo i- Ph n 1: Quy t c chung i 1:2001 v i hàn nóng ch y TCVN 6834c tính k thu t và s ch p nh n các quy trình hàn v t li u kim lo i- Ph n 2: c tính k thu t 2:2001 hàn h quang TCVN 6834c tính k thu t và s ch p nh n các quy trình hàn v t li u kim lo i- Ph n 3: Th quy trình hàn 3:2001 cho hàn h quang thép TCVN 6834c tính k thu t và s ch p nh n các quy trình hàn v t li u kim lo i- Ph n 4: Th quy trình hàn 4:2001 cho hàn h quang i v i nhôm và h p kim nhôm TCVN 7296:2003 Hàn- Dung sai chung cho các k t c u hàn- Kích th c dài và kích th c góc- Hình d ng và v trí TCVN 6115Hàn và các quy trình liên quan- Phân lo i khuy t t t hình h c kim lo i- Ph n 1: Hàn nóng ch y 1:2005 TCVN 7472:2005 Hàn- Các liên k t hàn nóng ch y thép, niken, titan và các h p kim c a chúng (tr hàn chùm tia)M c ch t l ng i v i khuy t t t TCXD 170:1989 K t c u thép. Gia công l p ráp và nghi m thu ± Yêu c u k thu t.

TCXDVN 314:2005 TCXDVN 334:2005

Hàn kim lo i ± Thu t ng và

nh ngh a

Quy ph m s n thi t b và k t c u thép trong xây d ng dân d ng và công nghi p

Ch ng n mòn k t c u TCXD 149:1986 B o v k t c u xây d ng kh i b n mòn TCXDVN K t c u bê tông và bê tông c t thép . Yêu c u b o v ch ng n mòn trong môi tr ng bi n 327:2004 Công tác hoàn thi n TCVN 4516:1988 Hoàn thi n m t b ng xây d ng. Quy ph m thi công và nghi m thu. TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thi n trong xây d ng. Thi công và nghi m thu. TCVN 7505:2005 Quy ph m s d ng kính trong xây d ng ± L a ch n và l p t TCXDVN Công tác hoàn thi n trong xây d ng . Thi công và nghi m thu. Ph n 1 : Công tác lát và láng trong 303:2004 xây d ng TCXDVN Công tác hoàn thi n trong xây d ng . Thi công và nghi m thu. Ph n 2: Công tác trét trong xây 303:2006 d ng; Ph n 3: Công tác p trong xây d ng TCXD 159:1986 Trát á trang trí. Thi công và nghi m thu H th ng c p thoát n c TCVN 4519:1988 H th ng c p thoát n c bên trong nhà và công trình. Quy ph m thi công và nghi m thu. TCVN 5576:1991 H th ng c p thoát n c. Quy ph m qu n lý k thu t TCVN 6250:1997 ng polyvinyl clorua c ng (PVC-U) dùng c p n c ± H ng d n th c hành l p t. TCXD 76:1979 Quy trình qu n lý k thu t trong v n hành các h th ng cung c p n c H th ng c p i n, c p khí t, ch ng sét, chi u sáng, i u hoà không khí, phòng cháy ch a cháy TCXD 232:1999 H th ng thông gió, i u hoà không khí và c p l nh. Ch t o l p t và nghi m thu. TCXDVN 46:2007Ch ng sét cho các công trình xây d ng. H ng d n thi t k , ki m tra và b o trì h th ng. TCXDVN L p t thi t b chi u sáng cho các công trình công nghi p. Yêu c u chung 253:2001 TCXDVN L p t cáp và dây i n cho các công trình công nghi p. 263:2002 TCXDVN L p t h th ng n i t thi t b cho các công trình công nghi p ± Yêu c u chung 319:2004 TCXDVN Th nghi m kh n ng ch u l a. C a i và c a ng n cháy 386:2007 TCXDVN H th ng c p khí t trung tâm trong nhà - Tiêu chu n thi công và nghi m thu 387:2006 Công trình giao thông TCVN 4528:1988 H m ng s t và h m ng ô tô. Quy ph m thi công và nghi m thu ng ng d n d u TCVN 4606:1988 ng ng chính d n d u và s n ph m d u. Quy ph m thi công và nghi m thu. L p t thi t b TCVN 5639:1991 Nghi m thu thi t b ã l p t xong. Nguyên t c c b n TCXD 180:1996 Máy nghi n nhiên li u. Sai s l p t TCXD 181:1996 B ng t i, g u t i, xích t i, vít t i. Sai s l p t TCXD 182:1996 Máy nén khí. Sai s l p t TCXD 183:1996 Máy b m. Sai s l p t TCXD 184:1996 Máy qu t. Sai s l p t

TCXD 185:1995 TCXD 186:1995 TCXD 187:1996 TCXD 207:1998 TCXDVN 319:2004 TCVN 2287:1978 TCVN 2288:1978 TCVN 2289:1978 TCVN 2291:1978 TCVN 2292:1978 TCVN 2293:1978 TCVN 3146:1986 TCVN 3147:1990 TCVN 3153:1979 TCVN 3254:1989 TCVN 3255:1986 TCVN 3288:1979 TCVN 4086:1985 TCVN 4245:1996 TCVN 4431:1987 TCVN 4586:1997 TCVN 4730:1989 TCVN 4878:1989 TCVN 4879:1989 TCVN 5178:1990 TCVN 5308:1991 TCVN 5586:1991 TCVN 5587:1991 TCVN 5588:1991 TCVN 5589:1991 TCVN 6174:1997 TCVN 6223:1996 TCVN 6304:1997 TCVN 6780:2000 TCXD 66:1991 TCXDVN 296.2004 TCVN 2290:1978 TCVN 3748:1983 TCVN 4163:1985 TCVN 4244:1986 TCVN 4726:1989 TCVN 4744:1989

Máy nghi n bi. Sai s l p t Lò nung clanh ke ki u quay. Sai s l p t Kh p n i tr c. Sai s l p t B l c b i t nh i n. Sai s l p t L p t h th ng n i t thi t b cho các công trình công nghi p . Yêu c u chung AN TOÀN TRONG XÂY D NG H th ng tiêu chu n an toàn lao ng. Quy nh c b n Các y u t nguy hi m và có h i trong s n xu t Quá trình s n xu t. Yêu c u chung v an toàn Ph ng ti n b o v ng i lao ng. Phân lo i Công vi c s n. Yêu c u chung v an toàn. Gia công g . Yêu c u chung v an toàn. Công vi c hàn i n. Yêu c u chung v an toàn. Quy ph m an toàn trong Công tác x p d - Yêu c u chung H th ng tiêu chu n an toàn lao ng- Các khái ni m c b n- Thu t ng và nh ngh a An toàn cháy. Yêu c u chung An toàn n . Yêu c u chung. H th ng thông gió. Yêu c u chung v an toàn An toàn i n trong xây d ng. Yêu c u chung Yêu c u k thu t an toàn trong s n xu t s d ng oxy-axetylen Lan can an toàn. i u ki n k thu t V t li u n công nghi p- Yêu c u an toàn v b o qu n, v n chuy n và s d ng S n xu t g ch ngói nung. Yêu c u chung v an toàn. Phân lo i cháy Phòng cháy. D u hi u an toàn Quy ph m k thu t an toàn trong khai thác và ch bi n á l thiên Quy ph m k thu t an toàn trong xây d ng G ng cách i n Sào cách i n ng cách i n Th m cách i n V t li u n công nghi p- Yêu c u an toàn v s n xu t, th n và nghi m thu C a hàng kinh doanh khí t hóa l ng- Yêu c u chung v an toàn Chai ch a khí t hóa l ng ± Yêu c u an toàn trong b o qu n, x p d và v n chuy n Yêu c u an toàn trong khai th c h m l m qu ng và phi qu ng V n hành khai thác h th ng c p thoát n c. Yêu c u an toàn. Dàn giáo- Các yêu c u v an toàn AN TOÀN TRONG CH T O , S D NG THI T B Thi t b s n xu t. Yêu c u chung v an toàn. Máy gia công kim lo i- Yêu c u chung v an toàn Máy i n c m tay- Yêu c u an toàn Quy ph m k thu t an toàn thi t b nâng. K thu t an toàn- Máy c t kim lo i- Yêu c u i v i trang b i n Quy ph m an toàn trong các c s c khí

TCVN 5019:1989 TCVN 5180:1990 TCVN 5181:1990 TCVN 5346:1991 TCVN 5659:1992 TCVN 5744:1993 TCVN 5863:1995 TCVN 5864:1995 TCVN 5866:1995 TCVN 5867:1995 TCVN 6004:1995 TCVN 6005:1995 TCVN 6006:1995 TCVN 6007:1995 TCVN 6008:1995 TCVN 6153:1996 TCVN 6154:1996 TCVN 6155:1996 TCVN 6156:1996 TCVN 6734:2000

Thi t b axetylen- Yêu c u an toàn Pal ng i n- Yêu c u chung v an toàn Thi t b nén khí- Yêu c u chung v an toàn K thu t an toàn n i h i và n i n c nóng- Yêu c u chung i v i vi c tính b n Thi t b s n xu t- B ph n i u khi n- Yêu c u an toàn chung Thang máy. Yêu c u an toàn trong l p t và s d ng Thi t b nâng. Yêu c u an toàn trong l p t và s d ng Thi t b nâng. Cáp thép, tang, ròng r c, xích và a xích. Yêu c u an toàn. Thang máy. C c u an toàn c khí Thang máy, cabin, i tr ng, ray h ng d n. Yêu c u an toàn N i h i- Yêu c u k thu t an toàn v thi t k , k t c u, ch t o N i h i- Yêu c u k thu t an toàn v thi t k , k t c u, ch t o- Ph ng pháp th N i h i- Yêu c u k thu t an toàn v l p t, s d ng, s a ch a N i h i- Yêu c u k thu t an toàn v l p t, s d ng, s a ch a- Ph ng pháp th Thi t b áp l c- M i hàn- Yêu c u k thu t và ph ng pháp ki m tra Bình ch u áp l c. Yêu c u k thu t an toàn v thi t k , k t c u, ch t o Bình ch u áp l c. Yêu c u k thu t an toàn v thi t k , k t c u, ch t o. Ph ng pháp th Bình ch u áp l c. Yêu c u k thu t an toàn v l p t, s d ng, s a ch a Bình ch u áp l c. Yêu c u k thu t an toàn v l p t, s d ng, s a ch a. Ph ng pháp th Thi t b i n dùng trong m h m l - Yêu c u an toàn v k t c u và s d ng