TCVN

TIEU

CHUAN

;?

QUaC

A'

GIA

TCVN 1651·1 : 2008 .
Xuat ban 14n 1

THEP COT BE TONG PHAN 1: THEP THANH TRON TRON
Steel for the reinforcement of concrete Part 1: Plain bars

HA NQI ~2008
..

_. -_'_':'.~_':_"" .

_
',.

\

.'

_,-.'

TCVN 1651~1:2008

Ldin6idau
TCVN 1651-1: 2008 thay the cho cac dieu qui dinh doi voi thep cot be tong nh6m C1 cua TCVN 1651: 1985. TCVN 1651-1: 2008 dllc;1C bien soan tren co va GB 1499: 1998. TCVN 1651-1: 2008 do Ban T6ng cue Tleu chu§n eong
£)0

sCI ISO 6935-1: 2007; JIS 3112: 2004

ky thuat

tieu chu§n TCVNITC 17 Thep bien soan,

1l1angChat IlI<;mgde nghi.

B9 Khoa

h9C va Cong ngh$

bo.
I LVN

I CVN 1651: ~UU8thay the cno I LVN 10b1. 18tib; 11.NN bLtib: 188/,

ezse,

188 { .

TCVN 1651: 2008

gam

e6 ba phan:

Phan 1: Thep thanh tron tron; Phan 2: Thep thanh van; Phan 3 (ISO 6935-3: 1992-Teehnical corrigendum 1- 2000): Lvoi thep han.

3

TIEU

CHUAN

QUaC

GIA

TCVN 1651~1: 2008
Xuat ban

Uln

1

Thep cot

be tong of concrete -

Phan 1: Thep thanh tron tron
Steel for the reinforcement Part 1: Plain bars

1

Pham vi ap d1}ng

Tieu chuan nay qui dinh yeu cau ky thu~t cho thep thanh tron tron dung lam cot be tong. Tieu chu§n nay ap d1;Jngcho thep mac CB240T va CB300T. PhU'Cfngphap san xuat do nha san xuat quyet djnh, CHO THlcH: Chfl' "CB" d~u tilln U:tviet tat eua tlt e6t b€!tOng. Ba ehfr s6 tiep thea th~ hi~n gia tr] d~e tn.mg dllQc qui dlnh eua gil1ihan chay tr~n. Ky hi~u cu6'i cung "T" Ie!! iet tat cua tMp thanh v Tieu chu§n nay ap dl:lng cho cac san ph§m dltQC cung cap

trim tron.

b d~ng

th~ng. Tieu chu§n nay cung ap dunq

cho cac thep thanh tron tron dliin9 cuon va cac san ph§m dlt<;1cnan th~ng. Tieu chuAn nay khong ap dl;Jng cho thep thanh trim tron dlt<;1cche tao tcr thanh ph§m nhu thep tam hay dl10ng ray xe Ilia.

Cac tal Ii~u dLtbi cay

Ie rat can

thiet doi vai vi~c ap dl:lng tieu chu§n nay. £>oivoi tal li~u co ghi narn cong

bo, ap dl:lng phien ban dll9c neu, £)oi vai tal li$u khong co nam c6ng bo, ap dl:lng phien ban moi nhat (k~ ca

cac siia c5i).

TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992), Thep va san ph§m thep - Yeu cau

ky thu~t

chung khi cung cap.

ISOrTS 4949, Steel names based on letter symbols (Ten thep di/B tren cec ky hi~u bAng chCl). ISOrTR 9769: 1991, quan

va phtlOng phap phtm
Certification

Steel and iron - Review of available tich hi~n co).

methods of analysis (Thep

va gang

- T6ng

ISO 10144,

scheme for steel bars and wires for the reinforcement

of concrete structures

(H~ thong ch(mg nh(m doi vo! thep thanh va day dung cho ket

cau

cot be tong).

5

TCVN

1651-1

=

2008 Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the determination of

ISO 14284:1996,

chemical composition (Thep va gang - Lay m~u va chuan b] m~u de xac dinh thanh phan hoa hoc), ISO 15630-1, Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1:

Reinforcing bars, wire rod and wire (Thep dung lam cot be tong va b{j tong dJ.!tlng IJ./C Phuong phap -

thlr - Ph§n 1: Thep thanh, day th~ng va day lam cot be tong).
3 Ky hi~u
Cac ky hi$u

sa dl:mg trong
Dcm vi
% %.

tieu chuan nay dU'c,1c ke trong Bang 1. li$t

Ky hi~u
A5
Agt An

Mota
f)9 gian dai tU'dng doi sau khi dUt f)9 gian dal tong ling voi II!C Ion nha~t Di~n tfch mat cat ngang danh nghia f)uong kfnh danh nghia cua thanh Gia tr! d~c tn.rng qui d!nh
~ ______ •• _ •••• _",0. ,,_ •••••

f)ieu vi~n din
7.1,8.1 7.1,8.1 f)jeu 5, 8.1 f)ieu 5, 8.1, 8.2, E>ieu 9 11.3.2.3.1 11.3.2.3.1 11.3.2.3.1 11.3.2.3.1 7.1 7.1 7.1

mm"
mm

d

fk k, k'

-

ChI so so sanh Gia tr] trung blnh cua n gia trj rifmg

mn
n
ReH

MPa MPa MPa

56 gia tr! riemg
Gioi han chay tren Gioi han ben keo Gioi han chay qui Lloc 0,2 % , voi d9 gian dal kh6ng

Rm
RpO,2

ty I~
11.3.2.3.1 11.3.2.3.1

Sn

-

£)9 I~ch chuan doi voi n gia tr! rieng Gia tr! rieng

Xi

4 Thuat ngu va dinh nghia
Tleu chu§n nay ap dI:Jn9cac thuat ngli va djnh nghia sau: 4.1 Philn

tlch

me nau (Cast

analysis)

Phan tich thanh phan hoa hoc cua m~u d~i dien cho rieng cua ho [ISO 16020: 20051

me nau

do nha san xuat thuc hi~n thea qui trinh

6

TCVN 1651-1: 2008

4.2
H~ thong chCmgnh~n (Certification scheme)

H~ thong chLtng nhan liim quan den cac san pham, cac qua trlnh san xuat hay dich vu theo nhG'ng tieu chuan va qui d!nh rieng va co Cling phuong phap tien hanh.

4.3
Gia tr] d~c tnmg (Characteristic value)
Gia trj xac xuat qul dlnh vaj gia thiet so Ian thlt la vo han [ISO 16020:2005}
CHU THiCH 1: TLfong allong vC1i vung phfm b6" dll<;lc dinh nghia trong ISO 3534-1. " CHO THlcH 2: Gj;~ t~ danh nghia dU'<;lc dl,mg nhll gia tr] d~c trtlng trong m9t s6 trllong hop, sa

4.4
Cap

d9 deo

(Ductility class)

SI,J'phan lo~i

cac tinh chat dec cua thep lam cot be tong can c(( vao gia tri ve ty 1$gioi han ben keo voi
Agt

gioi han chay cOng nhu de;> gian dai dUQc do bang
CHU THiCH: Xem Bang 5.

hoac As.

4.5 Phin tich san phim (Product analysis)
Phfm tfch thanh phan hoa hoc dllQc tien hanh tren san pham [ISO 16020:2005]

5 Kich thltdc, khoi hrqng 1 m chieu dai va sai I,ch cho phep
Thep thanh tron tron c6 dltClng kfnh danh nghia den Ian han 10 mm dl1Qc cung cap duoi d~ng thanh. Klch trnroc, khoi IltQng 1 m chieu dai va sa! It?ch cho phep dL1Qcneu trong Bang 2. Theo thoa thu~n gilJa nha san xuat va ngL1aimua, co th~ sa dl:'ng cac thanh thep tron tron c6 dL1ang kfnh danh nghia khac voi dltClng kfnh neu trong Bang 2. Khi co su thoa thuan giua nha san xuat va ngU'Oimua, sai I$ch cho phep ve khoi Iltc;mg theo chieu dal co th~ dU<;'cthay the bang dung sai dL1ang kfnh. Chieu dal cung cap phai dUQc thoa thuan giva nha san xufit va nguoi mua. Chieu dai cung cap cua cac . thanh dL19C tien la 6 m hoac 12 m. Nfiu khong c6 su thoa thuan khac, thi sal I$ch cho phep cua chieu LfU dai cung cap nr xUdng can la
+100

10 mm dU'Qccung cfip dl/Oi d~ng cuon hoac thanh,

o

mm.

7

"

_""

TCVN 1651-1: 2008
Bang 2 - Kich thllac, khoi h19ng 1 m chieu dai va sai li1ch cho phep Duong kinh thanh danh nghia
d mm 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25

Di~n tleh m~t cat ngang danh nghia
An
a

Khoi h/qng 1 m chleu did Yiu cau b
kg/m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,21 1,58 2,00 2,47 2,98 3,85 4,83 6,31
I

Sal I,ch cho phltp
% ±8 ±8 ±S ±S ±5 ±s ±5 ±S ±5 ±4 ±4 ±4
I

C

rnrrr'
28,3 50,3 78,5 113 154 201 254,5 314 380 490,9 615,8 804,2

28
32 36 40 a An
b
C

i
X"

1017.9 1256,S

7.99 9,86

±4 ±4

= 0,7854

Kh6i IU'Qngtheo chieu dai

= 7,85

X 10-3 X An

Sai s6 cho phep 06i v~i mc)t thanh dan.

6

Thanh phan hail hec

Thanh phan hoa h9C cua thep, al1~Cxac ainh bang phan tlch duc, phaj phu hop voi Bang 3. Sl,I'sai khac cua vi$e phan tfch san ph§m lien quan den vj~e phan tfch due dl1CJcqui ,dinh trong Bang 3 va neu trong Bang 4.

Bang 3 - Thanh phdn hOB h9c dlfcl vao phin

tich

me nau -

Gia tri Idn

nhat tinh b~ng phan tram khoi ILtqng
Miic thep
CB240-T CB300-T C Si Mn

P
0,050

S
0,050

N -

-

-

-

8

TCVN 1651~1:2008
Bang 4 - Thanh ph'" hoa hoc dlfa villo phin tlch san phim - Sai s6 cho philp
cua phan tich san phim tinh theo phan tram kh6i Ilfqng Cae nguyen to' Gia tr] Ion nhat qui dinh trong pMn trch ~I Bang 3 % P S
~O,05 :>:0,05

Sai s6 eho phep cua phin tich san phim tLt eae 9101 han qui djnh cua phin tich duc t~i Bang 3
% + 0,008 + 0,008

7

ce tinh

7.1 DC?ben keo
Vi~c thlr keo phai dllc;:tctien hanh phD hc;:tp 8.1. voi V~t li~u phai phu hop vol cac yeu cau va d~c tinh d¢ ben keo qui dinh trong Bang 5. Trang tieu chu~n nay (neu kh6ng co gia trt nao khac), gia tri d~c tnlng la gioi han dlloi hay giai han trsn rna 90 % (1 - a = 0,90) cac trlfong hop co 95 % (p = 0,95) cac gia trj tl/ang ang IOn han hoac bang gio; han dllOi, hay nhe han hoac bang gioi han tren. f)jnh nghTa nay la mllc chat Illang dai han cua san xuat. Neu kh6ng xuat hit?n hit?n tllQng chay, gioi han chay qui lIac 0,2 % (RpO,2) phai dllc;:tcxac djnh.

7.2 Tinh uon
Sau khi thatheo 8.2, cac thanh thep kh6ng dlfc;:tcgay, ran nat c6 the nhln thay bang rn~t thlldng. Bang 5 Gia tr! qui dinh cua gldl h~n chiy trin LOi\li thep R.H
MPa

09 ben

keo
Tfnh chat dec GI6 trj qui d!nh cua Rm/R.H Nho nhat 1,46 A5 Nho nhat
20

Gia trj qui djnh cua gidi h,n ben keo Rm
MPa

Gia tr! qui djnh cua d9 glan did

%
Agt

Nho nhat
CB240~T CB300~T 240 300

Nho nhat
380 440

Nho nhat 2

16

8.1 Thltkeo
Thlr keo dU'c;Jc tien hanh phu hop voi ISO 15630-1.

9

_

L_

... -_

~

TCVN 1651-1: 2008
8§ xac dlnh d(> gian dill sau khi dUt, A5, chieu dal cll ban dau cua m@.uthti phai b~lng 5 Ian dU'ang kinh danh nghia. f)§ xac dinh 0(> gian dal tong ling voi hfc Ion nh§t, Agt, phal danh dau cac khoang each bang nhau tren chieu dal bat ky cua m@.uthLr. Khoimg each gilla cac dau /8 20 mm, 10 mm hoac 5 mm tuy thu9c vao dU'ong kfnh thanh thep,
f)~

xac dlnh cac tfnh chat keo, phai sti dl:mg di~n tfch mat cat ngang danh nghTa cua thanh thep,

8.2 Thlt uan
ThLt uon olfc;1c tien hanh phu h<;lpvai ISO 15630-1. Mau thii dU<;Ic uon den g6c tll 160
0

va 180

0

bang goi uon dllgc qui dinh trong Bang 6.

Bang 6 - Ollbng klnh gai uon dung cho thlt uan
Kfch thlloc tfnh bang milirnet

OU'Cfng kinh danh nghia

OU'bng kinh goi uon
(Ion nhat)
a. b

d
~40
a

2d

Neu co S1,f thea thuan giiia nha san xuat '/3 ngt.ti1i rnua c6 th~ sti dl)ng {ludng

kfnh g6i u6n I"n han.
b

fJoi vOi du'ang kfnh Ion han 40 mm, dllang kfnh g6i u6n trong thii u6n phai dllQC

thoa thu~n gilra nha san

xuat va ngllai mua.

8.3 Thanh ph'n hoa h9C
Thong thlldng, thanh pMn hoa hoc dl1<;1C dinh bang cac phLfdng phap quang pho. xac Khi co tranh chap va phU'ong phap phan tich, thanh phan hoa hQC phai dU'Qc xac dinh bang phLldng phap tronq tal thfch hop dL1Qcqui dinh tal m9t trong so cac Tieu chu~n quoc ISOfTR 9769.

te dll<;lC li~t

ke trong

9 Ky hi~uqui lICfc
Trong tieu chuan nay, cac thanh thep tron tron phld dll<;lCkY hi~u qui U'oc theo thCttvsau day:

a) thep lam cot be tong:
b)

s6 hi~u

cua tieu chu~n nay:

c) auang kfnh danh nghTa tinh bang rnilirnet theo Bang 1:

d) loai thep.
vi Dl,J: Thep

c6t be t6ng TCVN1651-1

- 12 CB240-T.

10

TCVN 1651·1: 2008 10 Ghi nhan
M6i b6 thep phai c6 m(lt nhan ghi ten nha san xuat, 56 hieu cua tleu chu§n nay, leal thep, dLJang kfnh danh nghTa, 56 elsa me nau hoac cac 56 li$u eo lien quan den cac phep thLt va ten cua rnroc san xuat.

11 E>anh gia 51/ phil hc;fp 11.1 Qui dinh chung
Chlmg nh~n va kiem tra thep e6t be t6ng phai dl1c;le thuc hi~n: a) theo m9t h~ th6ng chlmg nh~n do mot co quan ben ngoai giam sat; hoac b) theo m9t phep thLt cua vi~c cung cap d~c bi~t.

11.2 H, thong chung nh,n
Trong trl1ang hop theo m9t h~ thong ehlmg nh~n thl vi~c chlmg nh~n va kiem tra phai dlfc;lCthuc hi~n theo ISO 10144.

11.3 Phep thti chap nh,n cua vi,c cung cap d(jc bi,t 11.3.1 Qui djnh chung
Cac dieu khoan lien quan den ban chat, pham vi va danh gia cua cac phep thlt chap nhan va vj~ceung cap leal thep lam cot be t6ng kh6ng phai la d6i tl1c;lngcua m¢t h~ thong ehlmg nh~n dlf<;lCneu t~i 11.3.2 va 11.3.3. Phep thlt chap nhan va vi~c cung cap d~c bi$t phai dl1<;1C tnuc hi~n thea 11.3.2. Khi co su thaa thu~n gilia nha san xu at va ngllOi mua thi eo the slt dvng 11.3.3.

11.3.2 Thim dinh cac gia tr] d,c trU'ng 11.3.2.1

T6 chuc

Cac phep thlt phai dll<;lCt6 ch(fc va thl/C hi~n thea sl/ thaa thuan gilia nha san xuat va ngl1ai mua cO xet
den cac qui djnh quec gia clla nl1ae mua hang.

11.3.2.2 Pham vi lay miu

va thti nghi,m

De thlt nghi$m phai phan chia 16hang eung cap thanh cac 16thlt VClikh6i 111gng Ion nhat la 50 tan hoac m9t phan ella no. M6i m¢t 16 thLt phai baa gam cac san pham cung m9t loal thep va cung duang kinh danh nghTa dlfgc san xuat tll' mot me nau. Nha san xuat phai khimg djnh trong baa cao thlt rang tat ca cac m~u thLt trang 16thLt dLt9c lay tlt me nau. Thanh phan hoa hoc (ph an Uch me nau) phai dll<;lc c6ng bo trang baa cao thLt nay. Cac m~u thlt dllc;1C tlt cac 16thlt nhu sau: lay a) hai m~u thlt nr cac thanh khac nhau

de thlt thanh

phan hoa h9C (phan tlch san ph§m);

11

·

:~'

_- __

.

"."

TCVN 1651-1: 2008
b) toi thi~u 15 m~u thlt (neu thich hop thl lay 60 mau thLt, xem 11.3.2.3.1) tLt cac thanh khac nhau d~ thLt !fit ca cac tfnh chat khac dl1<;'cqui djnh trong tieu chuan nay.

11.3.2.3 Danh gia cac ket qua 11.3.2.3.1 Ki~m tra theo dau hi+u dinh htqn 9

80i voi cac tfnh chat d'Lf<;'C d'jnh h1cac gia tr! d'~c trLlng thl phai xac djnh nhiJng gia tr! sau: qui a) tat ca

cac gia tr! rieng,
m15

Xi,

cua 15 mau thLt (n
n

= 15);

b) gia tr] trung blnh, c) sai I$ch chudn,

(voi
n

= 15);
15).

S15

(voi

=

La thLt phu hop voi cac yeu C8U nau dh~u ki~n neu dtIoi day thoa man tat ca cac tinh chat.
m15 -

2,33

x S15

~

h.
qui djnh;

(1)

trong d6

h la gia trj d'~c trllng
(1 - a

2,33 la gia tr! cua chi 56 chap nh~n k, voi

n = 15 va

tY

I~ hong 5 % (p = 0,95) voi X8C suat 90 %

= 0,90).
I(Xj
-mlsY
14
(2)

Neu dieu ki$n neu tren kh6ng dl1Qc thoa man thi chi 56 k' = m15
fk

515

(3)

dLf<;'C xac dlnh tCt cac kat qua thLt s~n c6. Nau k' ~ phai thLt 45 mau tj~p thee lay tlt (n = 60).

2 thl phep thLt c6 the tiep tuc, Trong trlldng hop nay

cac thanh khac nhau trong 16 thli, nhll v~y c6 t6ng so 60 kat qua thLt

La thli dtIQC coi 103thoa man cac yeu
chat:

C8U

n~u dieu ki~n neu dtIoi day dlf9C thoa man voi tat ca cac tfnh

mao -1,93 x seo >
trong d6

Jk tY I~ hong

(4)
bang 5 % (p = 0,95) voi xac

1,93103 gia tr] cua chi so chap nhan, k, doi voi n = 60 va

suat bang 90 % (1 - a

= 0,90).

11.3.2.3.2 Ki~m tra theo diu hi9U lo,i trLr
Khi cac tlnh chat thLt dl1QCqui dinh nhll gia tri Ion nhat hay nho nhat thi tat ca cac kat qua dtIQc xac djnh tren 15 mau thLr phai thoa man cac yeu cau cua tleu chuan san pham. Trong trLJdng hop nay 16 thLt dLfQcdanh gia

103thoa man cac yeu cau.

12

TCVN 1651-1: 2008
Cac phep thlr c6 th~ tiep tuc khi nhieu nhat e6 hai ket qua kh6ng phu hop aieu kil;!n. Trang tn.rang hop nay phai thlt 45 mfiu thlr tiep thea tlr cac thanh khac nhau trong 16thlt nhu v~y S6 c6 tong s660 ket qua tha. L6 thlr thoa man cac yeu cau neu co nhieu nhat 2 trong so 60 ket qua kh6ng thoa man cac Oiau ki~n nay.

11.3.2.3.3 Thanh ph'n hoa hqc
Ca hal mfiu thLt phal phu hop vai cac yeu cau cua tleu chu§n nay.

11.3.3 Kiim tra cae gia trj nho nhatlld'n nhal dllQc qui dinh
Cac phep thlt phai dlJ\'lCtien hanh nhu sau: a) Cac thanh cua cung met me duc phai thu9c m9t nhom, Clf 50 tan hay m9t phan cua n6 phai tien hanh m9t Ian thLt keo

va met Ian thlr uon I tha uon I~i cho m¢t loal dllang kfnh; thoa man cac gia t~ yeu cau theo Bang 6 va cac tfnh chat thLt u6n I thlt

b) Moi ket qua thlr rieng phai uon ''ili t'ili 7.2;

c) Moi me nau phai tien hanh phan tlch duc mfw phai allCJClay thea ISO 14284; d) Neu bat ky TCVN 4399; e) Nha san xuat phai n¢p

mgt

Ian de kiem tra thanh phan hoa h9C (Dieu 6). Cac

mqt

ket qua thlt nao kh6ng thoa man cac yeu C8U thi co the tien hanh thlr lal theo

mqt

ban bao cao ket qua tha nau len rang cac san pham cung cap thoa man hQC dllQc qui cljnh trong cac £lieu 6 va fJieu 7 va

cac tfnh chat hoa hQC va

co

mqt ban khang alnh

rang cac yau cau khac cua tieu chuan nay cOng dllc;1C thoa man.

11.3.4 Bao cao thiinghi~m
Bao

cao thlr nghi~m phai bao gam cac thong tin sau:

a) Ky hi~u thep lam cot be tong theo tieu chuan nay; b) Chi tiet mac (tren the, son, v.v ...); c) Thai gian thlt; d) Kh6i IlIQng cua 10thlt, e)

cac

ket qua thlr.

13

TCVN 1651-1: 2008

ThU' ml;lc tid li~u tham khao

[1]

ISO 3534-1,

Statistic - Vocabulary

and symbols - Part 1: General statistical terms and terms

used in probability (Thong kfJ - Til vl/f1g va thu?t nga xsc suat chung) [2] ISO 16020, Steel for the reinforcement

ky

hi~u - Ph§n 1: Cac thu(lt nga thong klJ va cac

and prestressing of concrete - Vocabulary

(Thep dung

lam cot be t6ng va duc bf:J t6ng dl/ itng II,IC-Til vl,Ing ) [3] TCVN 6450 (ISOIIEC Guide 2), Tleu chuan hoa va cac hoat d9n9 c61ien quan - Tuvvng chung

14

TCVN
.1

TIEU
.,

CHUAN

Quae

GIA

TCVN 1651-2 : 2008
Xuat ban liin 1

THEP COT BE TONG PHAN 2 : THEP THANH VAN
Steel for the reinforcement of concrete -

Part 2 : Ribbed bars

HA N(U -2008

TCVN 1651-2: 2008

Ldin6idau
TCVN 1651-2: 2008 thay the cho TCVN 6285: 1997. TCVN 1651-2: 2008 dliQC bien 50~n tren co 5d ISO 6935-2: 2007; JIS 3112: 2004 va GB 1499:1998. TCVN 1651-2: 2008 do Ban

ky thuat

tieu chu~n TCVNfTC 17 Thep bien 50~n.

T6ng cue Tleu chu§n £)0 lliang Chat ll1Qng cong bo.

de nghL 89 Khoa hoc va Cong

nghE;!

TCVN 1651: 2003 thay the cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: '1997; TCVN 6286: 1997. TCVN 1651: 2008 gam co ba phan; Phan 1 : Thep thanh trim tron: Phan 2 : Thep thanh van; Phan 3 (ISO 6935-3: 1992-Technical corrigendum 1- 2000): Llioi thep han.

.---,~--.;

.

3

TIE

u

e

HUA N

~

Quae

GIA

TCVN 1651 .. : 2008 2
Xuat

bim Ian 1

Thep cot

be tang

-

Phan 2 : Thep thanh van
Steel for the reinforcement Part 2: Ribbed bars of concrete -

Tleu chu§n nay qui djnh yeu

cau kY thuat cho thep thanh van dung lam cOt

trong

cac ket cau be tong.
l.olIe: L<;IU Jv ni-Ia

Tieu chuan flay ap dl,lng chu ba tlidL. tllt:(J Jd Ca3DO-V, C84DO-'v', CGGOO-V. CUllY lIyll~
SilO

xuat hra chon,

CHU THicH: Chu "CB" c!au tien la viet tat cua ttl cot be tong. Ba chu 56 tiep iheo th~ hi~n gia trj qui c!jnh cua gibi holmchay tren.

Ky

hi~u cu6i cung "V" 18viet uit cua tt.ep thanh van.

Tieu chuan nay ap dl:lng cho cac thanh van

dLl<;fC cung cap

d d.;mg thilng. Tieu chuan nay cOng ap

dl,mg cho cac thanh van danq cuon va cac san pham d'Ll<;fCan thilng. n Tleu chuan nay khong ap dl:mg cho thep thanh van dLl<;fC che t<;10 d'l.IOngray xe Ilta.

nr thanh

pham nhLl thep tam hay

Cac tal li~u dLloi day ta rat din thiet doi voj vi~c ap dl:lng tieu chuan nay. Doi voj tal li~u c6 ghi nam cOng bo, ap dl:lng phi€m ban dLl«;:'C neu. 80i vai tai Ii$u khong co narn cong bo, ap dunq phlen ban mCli nhat (k~ ca cac slta d6i). TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992), Thsp va
SilO

ph§m thep - Yeu cau ky thuat chung khi cung cap.

ISO/TS 4949 Steel names based on letter symbols (Ten thep dl,la ISOITR 9769: 1991 Steel and iron - Review of available quan

tren

esc ky hi~u bang ch(1).

methods of analysis (Thep va gang - Tong

ve phuong

phap phfw

ttch

hi~n co). of concrete structures

ISO 10144, Certification

scheme for steel bars and wires for the reintorcement

(Hft thong chUng nh~n doi vo! thep thanh va day dung cho kef

diu

cot be tong).

5

TCVN 1651 2: 2008
M

150,14284:

1996, Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the determination

of

chemical composition (Thep va gang - Lay mau va chuan b{ mau ISO 15630-1, Steel for the reinforcement and prestressing

ad XBC ajnh

thanh phen hOB hQC). - Part 1:

of concrete

- Test methods

Reinforcing bars, wire rod and wire (Thep dung Jam cot be tong va be tong dlJ (fng Ji/C- Phl10ng phap thlt - Phan 1: Thep thanh, day th~ng va day lam cot be tong).

3 Kyo hi~u
Cac ky hi~u sLrdunq trong tieu chuan nay dl1Qc li~t ke trong Bang

1.

Ky hi~u
a A5 Agt An c
d

adn vi
mrn % % Chieu cao gan

Mota
89 gian dai tl/dng doi sau khi dUt £)9 gian dal tong ling voi hIe Ion nhat Di~n

eh!u vi~n din
4.10, Dieu 6 8.1.9.1 8.1.9.1
Elieu 5.9.1

mrn2

tlch m~t cat ngang danh nghia

mm mm
mm

BU'Ocgan 8L1ong kinh danh nghi'a cue. thanh

4.11. £lieu 6
8ieu 5. 8ieu 6. 9.1. 9.2.

9.3, £lieu 10, 11.2
E~
fk

Chu vi gan Gis tr] d~c tnmq qui d!nh Di~n tfch gan tL1dngdoi Chi so so sanh Gil. tr] trung oinh cua n gia tr] rieng

4.12. £>ieu 6 12.3.2.3 4.9. 8ieu 6 12.3.2.3.1 12.3.2.3.1 12.3.2.3.1 8.1 8.1 8.1 12.3.2.3.1 12.3.2.3.1 4. 14, £lieu 6 4.15, 8ieu 6

-

t;
k, k'
mn

n
ReH

MPa MPa MPa

s6 gi8 tr] rieng
Giei han chay tren Gioi han ben keo Gioi han ehay qui L10e0,2 %, voi d9 gian dai kh6ng ty 1$

Rm
RpO,2

Sn
Xi

-

£)91~eh chuan doi vol n gia tr] ri€mg Gia tr] rieng Gc,c nghieng canh cua gan ngang Goc tao boi true cua gan ngang va true thanh thep van
>.

d6 d9

a

f3

6

TCVN 1651-2: 2008 4 Thuat ng((v3 dinh nghia
Tieu chuan nay ap dl,lng cac thuat ngli va d[nh nghTa sau:

4.1 Phin tich

me nau (Cast

analysis)

Phan tich thanh phan hoa h9C cua mau di;li dj~n cho me nau do ngLtai san xuat thuc hi~n theo qui trinh rieng cua ho [ISO 16020: 2005]

4.2

H,

thong chUng nh~n (Certification

scheme)

H~ thong chUng nhan lien quan den san pham, cac qua trinh san xuat hay dich vu theo nhflng tieu chuan va qui d[nh rieng va co cLIng phl1CJng phap tien hanh

4.3
Gis trj d~c tnmg (Characteristic
value)

Gia tr] xac xuat qui djnh vC,igia thiet s6 Ian thlt la vo han [ISO 16020: 2005]
CHU THICH 1: TltOng dllong vOi "vung phan b6" dllQc dinh nghTa trong ISO 3534-1. CHU THlcH 2: Gia

tri

danh nghTa dllc;rc

sa dl,lng nhll

gia

tri d~c

tnmg trong m(>t 56 tn.rang hop.

4.4
Loi (Core)
Phan mat cat ngang cua thanh khong chUa cac gan d9C cling nhu cac gan ngang
CHU THlcH : Phu hop vOi ISO 16020: 2005.

4.5
Cap de;.deo (Ductility class) Sl/ phan loai cac tfnh chat deo ella thep lam cot be tong can clf vao gia tr] gioi han chay cOng nhLt d¢ gian dal dl1~c do bang CHU THicH : Xem Bang 6.
Agt

ve ty

I~ gioi han ben keo voi

hoac A5•

4.6
Gan d9C (Longitudinal rib)

Gan lien tuc deu d~n song song voi true ella thanh CHU THicH : Phu hop voi ISO 16020: 2005.

7

TCVN 1651-2: 2008

4.7
Di~n tich m~t e~t ngang danh nghia (Nominal cross-sectional area)
Di~n Uch mat cat ngang tLldng dllClng vol di~n tfch cua m¢t thanh tron tron c6 cung dl10ng kfnh danh nghia CHO THlcH : Phu hop vol ISO 16020: 2005.

4.8
Phan tieh san

phim (Product analysis)

Phan tlch thanh phan hoa hoc dllc;1ctien hanh tren san pham [ISO 16020: 2005]

4.9
Oi,n tieh gan btdng doi (Relative rib area)
fR

Di~n tlch cua tat ca cac gan ngang trong m¢t chieu dal da xac dlnh tr€m be mat vuong g6c voi true doc cua thanh thep, chia cho chieu did nay va chu vi danh nghia CHO.THicH: Phu hQp vol ISO 16020: 2005.

4.10 Chieu cao gan (Rib height)

a
Khoang each tlt di~m cao nhat cua gan den be m~t cua 16idl1Qc do theo phlldng vuong goc voi true cua thanh thep CHU THicH 1: Xem Hinh 2. CHU THlcH 2: Phu hop val ISO 16020:2005.

4.11
SlICte gan (Rib spacing)

c
Khoang each giua cac tam cua hal gan ngang ke nhau alfc;1cao song song val true cua thanh
CHO THlcH 1: Xem Hlnh 1. CHO THlcH 2: Phu hQp val ISO 16020: 2005.

4.12
Chu vi khong co gan (Ribless perimeter)

'Lfi
T6ng

cac khoang each doc theo be mat 16i gilia cac Oiem cuoi cua gan ngang cac hang ke nhau d119C

do nhu la hlnh chieu len mat ph~ng vuong g6e voi true cua thanh CHU THlcH : Phu hcp vdi ISO 16020: 2005.

8

TCVN 1651-2: 2008 4.13 Gin ngang (Transverse rib)
Phan 16ilem cua thanh vuong goe hoac xien goe so voi true doc cua thanh
CHO THlcH : Pht'J hop vai ISO 16020: 2005.

4.14

09 nghieng canh
a

cua gan ngang (Transverse-rib flank inclination)

G6c giLta m~t ben cua m¢t gfm ngang va 00 m~t 16ieua thanh dl/<;JC tren mat ~t vuong goe voi tl1;JC e do dg
cua gan ngang
CHO THICH 1: Xem Hinh 2. CHU THlcH 2: Phu hQp vai ISO 16020: 2005.

4.15 G6c nghiing eua gan ngang (Transverse-rib
inclination)

f3
G6c giiia gan ngang va true doc cua thanh
CHO THlcH 1: Xem Hlnh 1. 3 va 4.

CHO THlcH 2: PhD hQp vai ISO 16020: 2005.

5 Kich thltcJ:c,khoi h/c;1ng1 m chieu dai va sai I~ch cho phep
Thep thanh van c6 duang kinh danh nghia dgn 10 mm dl1Qc cung cap duoi d~ng cuon hoac thanh, Ion hen 10 mm dl1Qc cung

cap dLtOid~ng

thanh.

Kich thlloc, khoi IlIQng 1 m chieu da! va sal I~eh eho phep dllc;:lCneu trong Bang 2. Thea thaa thu~n giU'a nhi:! san xuat va ngllai mua, c6 th~ sa df:.lngcac lo~j thep van e6 dllang kfnh danh nghTa khac voi dllang kinh nau trong Bang 2.

9

TCVN 1651·2: 2008
Bang 2 - Kich thlldC, khoi htc;lng 1 m dai va sai I~ch cho phep DlIong kinh danh nghia thanh a d Di~n tich danh nghia m,t c~t ngang b Khoi h/qng 1 m dai

mm
6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50 !

Yiu

C3U c

An
rnm'
28,3 50,3 78,5 113 154 201 254,5 314 380,1 491 616 804 1017,9 1 257

kg/m
0,222 0,395 0,617 0,888 1,21 1,58 2,00 2,47 2,98 3,85 4,84 6,31 7,99 9,86
I

Sai I~ch cho phep % ±8 ±8 ±6 ±6 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4
j

d

1 964

i5,42

.:c4 trim

a £)lIang kfnh 100n hem 50 mm phai co sl,f thoa thuan giiJa nha san xuat va ngllai mua. Sai I~ch cho phep tt:mg thanh phai 13 ±4 %. b An 0,785 4 X cf c Khoi ILlc;lngtheo chieu dai 7,85 X 10-3 X An d Sai lech cho phep d6i vO'imot thanh ddn.

=

=

Chieu dal cung cap phai dLt~c thoa thuan gilla nha san xuat va ngLtai mua.
CHO THlcH: Chieu dai cung cap thong thLlO'ng cua cac thanh th~ng 1312 m.

Neu co

SI! thea

thuan khac thi sai It}ch cho phep cua chieu dal cung cap tu XLtdng can 18 + ~oomm.

6 Yiu cau

va gin

Thanh thep van phal co cac gan ngang, cac gan d9C la kh6ng bat buoc. Phai co ft nhat hai hang gan ngang phan be deu xung quanh chu vi cua thanh. Cac gan ngang trong tUng hang phai dLtQc phan be deu d~n tren toan be?chieu dai cua thanh, tnr vung ghi nhan. Cac gfm phai phu hop voi nhiing yeu cau neu trong Bang 3.

10

TCVN 1651~2:2008
Bang 3 - Yiu cau va gin £luang kinh danh nghfa
d mm Chieu eao cua gan, nho nhat SlIoe gan, C

Gin co chiau cao khong d6i

Gin hinh hlBi liem

a,

Tat ea 6:5; d < 10

0,05 d Q,5d:5; O,5d
C:5; 0,7d

O,065d O,5d:5; C5 1,Od 0,5d
5

d ~ 10

5 C5

O,7d

C 5 O,ad

£>9
f3

nghi€mg ella gan ngang,

Tat ea

35°5 j3:5; 90°

35°.::0;; 750 j35

8(> nghieng canh ella gan ngang, a Chu vi kh6ng co gan, Ion nhat

Tat ea

a~45°

a~45°

1:~:

Tat ea

-

O,25d1t

Yeu eau ve cac thonq

s6 ella

gan co th~ dllde qui dinh theo SlI thoa thuan gilra nha san xuat va ngllai

mua vi du nhl1 bang di~n tfch gan tLJdng d6L Vi~e do cac thong 56 ella gan phai dllCic tien hanh phu hcp voi ISO 15630-1. Cac kfnh thuoc xac dinh hinh danq cua gan trong Bang 3 dl1CiC me ta tren Hlnh 1 d8'n Hinh 4. Khi eo gan d9C thl ehieu eao cua gan kheng dl1ge VLf¢ qua 0,15d

CHU DAN: 1 Gan d9C

2 GEIn ngang

Hinh 1 - Thanh thep v~n ~Xac djnh hinh d~ng 11
"

-_-"

_,

TCVN 1651-2: 2008

CHO DAN:
1 Gfm 2 SU chuy~n doi thea hinh tron

Hinh 2 -

D9 nghiing

canh clia gan, a, va ehieu eao gan, a - M,t cat A-A eua Hinh 1

Hinh 3 - Vi d\l va thanh khong xoan viii cac gan thay d6i d{>nghieng theo true d9C

12

TCVN 1651-2: 2008

<:
-1-. 1-.-

-

-

1-'-

~

.- ._

HJnh 4 -

Vi dlJ va thanh khong xo'n vdi cac gan ngang co chiau cao khong dc5i (P = 90°)

7

Thanh phan hoa h9C

Thanh phan hoa hoc cua thep, dL!l;'exac dlnh bang phan tfeh me nau, phal phu hc;lPvoi Bang 4. £llIdng IlIc;lng cac bon, CEV, dl1c;1e tfnh bang eong thCte:

Mn (Cr+V+Mo) + C EV = C + 6 5

(Cu+Ni) + -'------'15

(1)

Trong do: C, Mn, Cr, V, Mo, Cu va Ni la phan tram khoi Il1I;Ingella cac nguyen to trong thep, Sai I$eh eho phep khi phan tieh san ph§m so voi phan ttch me nau dl1c;1e dlnh trong Bang 4 va neu qui trong Bang 5. Bang 4 - Thanh phan hoi h9C - trin
cd Sd phin

tich me nau

Gill trj Ian nhat tinh b~ng phan tram khoi ILfqng Macthep
C8300-V CB400-V C8S00-Vb
a

CB 0,29 0,32

Si
-

Mn

P
0,050 0,040 0,040

S 0,050 0,040 0,040

csv0,56 0,61

1,80 1,80

0,55 0,55

C6 th~

sa dl,mg cac gia tr] va cOng thCtc CEV khac khi co 51! thea thuan clIa nha san xuat va ngltOi 51! thoa

mua.
b

cac nguyen t6 hc;1P kim, nhll N, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Nb, Ti va Zr, co th~ dU'c;1c them vao khi eo

thuan cua nha

slm xuat va nguai mua.

13

TCVN 1651-2: 2008 Bang 5 - Thanh phan hoa hoc trim co sa phan tich san ph~m - Sai I,ch cho phep cua phan tich san phim tinh thee phan tram khai Illqng
Nguyen tei Gia tr] Ion nhat qui dinh trong phan tlch me nau t'lli Bang 4 %
~0,25 C >0,25 Si
:5 0,55 :5 1,65

Sai U;ch cho phep cua phfm nch san ph5m voi cac gioi han qui djnh cua phin ttch me nau tilli Bang 4 %
+0,02 ±O,O3 +0,05 +0,06 ±0,O8 + 0,008 + 0,008

Mn > 1,65

P
S

:5 0,05 :5 0,05

8
8.1

ce tinh
£)Q ben keo

Tha keo phai d'l1<;se hanh phu hop voi 9.1. tien V?t li$u thLr phai phu hop vo;

cac yeu eau ve 09 ben keo qui d!nh trong Bang 6.

Trong tieu ehu~n nay, gia tr! d'~c trllng (nt3U kh6ng e6 gia tr! nao khac) thap han hoac eao han gio; han cua pharn vi dung sai thong ke vo; xac suat la 90 % (1 - a = 0,90) rna 95 % (p = 0,95) cac gia tri la bang hoac tren gio; han dl10i nay, hay bang hoac duoi g;o; han cao han nay tlldng Ctng. D,nh nghTa nay c6 lien quan toi

muc chat ILI<;snge; han cua hoat d9n9 san xuat. d

14

..
TCVN 1651-2: 2008

Gia tr] dije trltng Maethep eua gidi han ehay tren

Gia trj dije trltng eua gi8i han ben keo

Gia tr] dije trltng qui djnh eua de;.gUin did
%

R.H
Nho nh~t

Rm
Nho nh~t

As
Nho nha't

Agt
Nho nhat

MPa MPa

CB30D-V

300 400 500

450 570 650

19 14 14

8 8 8

CB40D - V

CBSDD

-v

Theo thoa thuan gilJa nha san xuat va ngvoi mua co th~ lua chon de?gian dai As trong Agt• Neu khong co qui dinh rieng nen chon d9 gian dai (rng voi ILfCIon nhat

Agt.

Neu kh6ng xuat hi~n hi$n tlJQng chay, gioi han chay qui uoc 0,2 % (RpO,2) phai auqc xac d!nh.

8.2

£)9 ben uon

Neu nguai mua yeu cau thl tha uon phai dLf<;1c hanh phu hop voi 9.2. tien Sau khi thlt. cac thanh thep kh6ng dllgC gay. ran nUt c6 the nhin thay bang mat thuang.

8.3

99 ben

uon sau khi hoi gia

Neu c6 yeu cau thl thlt d9 ben uon I~i phai dU<;lctien hanh phD hop vCfi9.3
CHO THfcH: Thli u6n I~i dllQ'c sli dl,lng d~ ki~m tra tinh chat ella thanh thep sau khi hoa gia.

Sau khi thlt. thanh thep khong dU'c;1C gay, ran nCitco the nhin thay bang mat thu'Ong.

8.4

99 ben

moi

Neu khach hang yeu cau thl nha san xuat phai minh chltng

d9 ben

mai cua san pham dira tren thl't mei

ILfC doc true co kiem scat trong dai Crngsuat dao 09n9 phu hop vCfi9.4.
S6 11I<;lngui dinh ve chu q

ky Ung suat,

dai Lrng suat 2aa va Ung suat Ian nhat amax phal theo thoa thuan

gilta nha san xuat va nguai mua tal thai di~m yeu cau va

o~tmua.

15
~.

-_-- - -..:

TCVN 1651-2: 2008

9 ThLr nghh~m
9.1 Thukeo
Thl't keo phai dLlc;1C h~mh phu h9P voi ISO 15630-1. tien De xac djnh d9 gian dai sau khi dUt, As, chieu dai ban dau cua mau phai bang 5 Ian dLtdng kinh danh nghia.

8e xac djnh d¢ gian da! tal h/C Ion nhat,
thanh thep,

Agh

phai danh dau cac khoang each bang nhau tren chieu dal

bat ky cua mau thl't. Khoang each gilia cac dau la 20 mm, 10 mm hoi(ic 5 mm tuy thu9C vao dLlang kinh

8e xac djnh tfnh chat keo, phai sl't dl,mg di~n tfch danh nghia mi(it cat ngang
9.2 Thuuon
Thl't uon phai dLtQctien hanh phu h9P voi ISO 15630-1. Mau thlt phai dllQc uon den g6c

cua thanh thep.

nr 160

0

va 1800 tren m¢t goi uon dl1c;1Cui dinh trong Bang 7. q

Bang 7 - £)U'ifng kfnh gOi uon dung cho thu uon
Kich thllOc tfnh bang miltmet

Mac thep

I

£h/dng kinh danh nghia

I

d d
CB 300 V

£)ltdng kinh goi uon (Ian nhat) a, b

I

s

16

3d 4d 4d Sd Sd 6d

16 < d 5. 50 d
CB 400 V

s

16

16 < d ~ 50 d
CB 500 V

s

16

16 < d ~ 50
a

ad; vaj dllClng kfnh Ian hem 50 mm, dllClng kfnh g61 u6n trong thl'r uon phai dll<;1c thoa thu~n giila nha san xua't

va ngllC1imua.
b

Neu c6 sl! thoa thu~n girta nha san xuat va ngllCli mua c6 th~

sa dl)ng dllClng kfnh g61 uon Idn han.

9.3 Thlr uon lal
Thlt uon ICjli hai dltQc tien hanh phu hop voi ISO 15630-1. Mau thLt phai dLtqc uon trim m¢t g6i uon e6 p dLlang kinh dltQc qui dInh trong Bang 8. G6c uon tnrcc khi gia nhi$t (hoa gia) phai toi thieu Ii:! 90° va g6e uon 19i phai t6i thieu 20°. ea hai g6c uon phai dl1Qedo tnJOc khi bo tai.

16

TCVN 1651~2:2008
Bang 8 - Dltdng kinh go; uon dung cho thlt uon I~i
Kfch thlloc tlnh bang mlllrnet

OltCfngkinh danh nghia
d

Dltdng kinh goi uon
(Jon nhat) 5d ad 10d
a, b

d « 16
16 < d s; 25 25 <
a

a « 50

Doi voi dllong kfnh Ion han 50 mm, dllong kfnh goi uon trong thll' uon Ial phai N~u co sl,l thoa thuan gifla nha san xuat va ngUOimua, sii dl,mg dlfong kinh goi

dU'c;lchoa thu~n gilta nha san xuat va nguoi mua. t
b

uon Ion han.

9.4 Thllmoi
Khi co yeu C8Uthlt mol phili dllgc tien hanh phu hop voi ISO 15630-1.

9.5 Thanh ph~n hoa h9C
Noi chung, thanh phan hoa hoc dlfqc xac dinh bang cac phtlcfng phap quang ph6. Khi co tranh chap ve phuong phap phan tich, thanh phan hoa h9C phai dlf<;1C xac dlnh bang phuong phap trqng tal thfch hcp dugc qui djnh t~j m¢t trong so

cac Tieu chu§n dl1c;1c ke trong Isorrs 9769. liE?t

10

Ky hi~u

qui L(Cfc

Trong tleu ehu§n nay, thanh thep van phai dtlge ky hiE?U uOc theo thir nr sau day: qui a) thep lam

eeit

be tong;

b) so hiE?u ella tieu chuan nay; e) dllong kfnh danh nghia Hnh bang rnillrnet theo Bang 2;

d) toal thep. VIDl,J: Thep cot be tong TCVN1651 -2 - 12 CB500 -v.

11 Ghi nhan
11.1 Ghi nhan len thanh thep
Tat ea cac thanh thep deu phai dl1gc ghi nhan trong qua trinh can de chi ra: a) 10;;1i thep: b)

tim cua nha san xuat.

M¢t so VI du ve cac h~ thong ghi nhan ella nhieu qucc gia dL1<;1C trong PhI:! luc A. neu

17
-.~ L •

TCVN 1651-2: 2008
11.2 Ghi nhan b6 thep
M6i b6 thep phai c6 m(>t nhan ghi ten nha san xuat, so hi~u cua tieu chuan nay, loai thep, duang kinh danh nghia, so cua me nau hoac cac so Ii~u co lien quan den cac phep tha va ten clla nUdc san xuat.

12 Danh giii 51/ phil hqp
12.1 Qui djnh chung
ChUng nhan va kiem tra thep cot be tong phai dugc thuc hi~n: a) thea mot h$ thong chUng nh~n do mc?tco quan ben ngoai giam sat; hoac b) thea m(>t phep tha cua vi~c cung cap d~c bi~t.

12.2 H~ thong chung nh,n
Trang trudng hop thea met h~ thong chUng nhan thl vi$c chUng nhan va kiem tra phai dl1<;1C thuc hi$n theo ISO 10144.

12.3 Phep thiichap nh,n cua vi,c cung cap d~c bii1t 12.3.1 Khili quat
Cac di~u khoan lien quan den ban chat, pharn vi va danh Qia cua cac phep thlt chip nhan ve vi$c cung cap la~i thep lam cot be t6ng khong phai la doi tl1Qng cua m9t h$ thong chUng nh~n dUQc neu tal 12.3.2 va 12.3.3. Phep thlt chap nh~n ve vi$c cung cap d~c bi$t phai dl1Qc thuo hi$n theo 12.3.2. Khi co

51! thoa thu~n giiia nha san xuat va ngLiOi mua thi co the sa dl:ln9 12.3.3.

12.3.2 £)anh gia cae gia trj d~c trLtng 12.3.2.1 To chU'C
Cac phep tha phai dl1Qc to' chuc va thuc hi$n theo SL,/ thaa thuan giCta nha san xuat va nguai mua co xet den
.2 ,

cac qui djnh quac gia ella nuae mua hang.

12.3.2.2 Ph,m vi lay miu vii thlr De tha phai phan ehia 10 hang cung eap thanh cac 16 thu- vdi khoi 11Igng khong qua 50 tan hoac mot
phan cua 16 hang. Moi 16 thu- phai baa gam cac san pham cling m¢t loai thep, cling dUdng klnh danh nghTa va dU'Qcsan xuat tlt m9t

me nau.

Nha san xuat phai khang djnh trong baa

cao thlt rang tat ca cac

m~u thlt trong 16 thu- dlt<;1C tLt me nau. Thanh phfin hoa hoc (phan tlch due) phai dLlQCcong ba trong lay bao cao thu- nay.

Cac m~u thlt dU'QC tlr cac 16thlt nhir sau: lay
a) hai m~u tha nr cac thanh khac nhau de tha thanh phan hail hoc (phan tich san pham);

18

TCVN 1651-2: 2008
b) toi thi~u 15 m~u thl't (neu thfch hop thl lay 60 miiu thl't, xem 12.3.2.3.1) tir cac thanh khac nhau d~ thl! tat ca cac tinh chat khac dvgc qui dinh trong tieu chu~n nay.

12.3.2.3 Oanh gia cae ket qua 12.3.2.3.1 Ki~mtra theo diu hi~u dinh lU'qng

80i vOi cac tfnh chat dvgc qui dinh la cac gia tr! d~c trlfng thl phai xac dinh nhling gia trl sau: a) tat ca cac gia tri rieng, xi, cua 15 miiu thl't (n b) gia tr] trung blnh, c} d{> I~ch chuan,
m15

= 15);

(voi
n

n

= 15); 15).

S15

(voi

=

L6 thli phu hop voi cac yeu cau neu dieu ki$n neu dLtOiday thoa man tat ca
m15 -

cac tinh chat.
(2)

2,33

x S15

2:::

It.
yeu cau;

trong d6

It. la gia tr] d~c trlfng
(1 - c = 0,90).

2,33 la gia trt cua chi s6 chap nhan k, voi n

=

15 va

tY

1$ hong 5 % (p

= 0,95)

vo; xac suat 90 %

I(x, -m Y
15

14
Neu dieu ki~n neu tren kh6ng dV(,1cthoa man thl chi so k' = m15
-fk

(3)

515

(4)
cac ket qua thlt s~n c6. Neu k'
2:::

dVQC xac dinh tlt

2 thl phep thli c6 th~ tiep tuc. Trong trlldng hqp nay

phai thli 45 mfiu tiep theo lay tlt (n

cac thanh khac nhau trong 16 thll, nhll v~y c6 tong 56 60 ket qua thli

= 60).

L6 thl! dllqc coi la thoa man cac yeu cau neu dieu ki~n neu dl.lCfiday dllQC thea man voi tat ca cac trnh chat:

meo -

1,93

x S60 > I;
k, doi voi n

(5)

trong d6 1,93 la gia tr! cua chi so chap nh~n, suat bang 90 % (1 <l

= 60 va tY 1$ hong

bang 5 % (p

= 0,95)

vai xac

= 0,90).

12.3.2.3.2

Kiim tra theo diu hi~u 'o~1i trlr'

Khi cac tinh chat thlr dl1QCqui dinh nhu gia tr! Ion nhat hay nho nhat thi tat ca cac ket qua dll(,1Cxac dinh tren 15 mau thlr phai thea man cac yeu cau cua tieu chu§n san pham. Trong trlldng hop nay 16 thli

dV~c danh gia la thea man cac yeu cau, 19

«

TCVN 1651·2: 2008

( Cac phep thlt c6 the tisp tuc khi nhieu nhat co hai ket qua kh6ng phu hc;:1poi dieu ki$n. Trang trltong v hop nay phai thlJ 45 m~u thlt tisp thea tCtcac thanh khac nhau trong 16thlt nhu v~y se co t8n9 so 60 ket qua

ttur, La thLt thaa man cac yeu cau neu nhieu nhat la 2 trang 56 60 ket qua kh6ng thoa man cac dieu

ki~n nay.

12.3.2.3.3 Thanh phan hoa h9C
Ca hal mau thLr phai phu hop vbi cac yeu cau cua tleu chuan nay.

12.3.3 Kiim tra cae gia trj nho nhat/lbn nhat duqc qui djnh
Cac phep tha phai dU9C tien hanh nhu sau: a) Cac thanh cua cung m¢t me duc phai thuec mgt nhorn. hanh m¢t Ian thll keo

Cu 50

tan hay m¢t phan cua n6 phai th~n

va met Ian thll uon I thLr uon I~i cho m¢t loal dltong klnh;

b) Moi ket qua thlt rieng phai thoa man cac gia tr] yeu cau thee Bang 6 va cac tfnh cha't thll uon I thlt uon I~i tal 8.2 va 8.3; c)

Moi me nau phai til~n hanh phan tlch duc met Ian de kiem tra thanh phan hoa hoc (Dieu 7). Cac
m~u phai duc;:1C lay thea ISO 14284;

d) Neu bat ky mgt ket qua thlt nao khong thoa man cac yeu cau thl co the tien hanh thli Ial thea
TCVN 4399; e) Nha san xuat phai cung cap m¢t ban bao cao ket qua thLt chUng to r~ng cac san pham cung cap thea man cac tfnh chat hoa hQC va Cd hQC duqc qui dinh treng cac £lieu 7 va £lieu 8 va m9t ban

kh~ng dlnh r~ng cac yeu cau khac cua tleu chuan nay cOng dltQc thea man.

12.3.4 Bao cao thu nghi~m
Baa a)

cao thLr nghi~m

phai bao gam

cac thong

tin sau:

Ky hi~u thep lam cot be tong thea tieu chuan nay;

b) Ghi nh~m len thep lam cot be tong; c) Thai gian thlr; d) Khoi lU'Qngcaa 10thlt, e) Cac ket qua thlt.

20

TCVN 1651-2: 2008

Phl) Il)c A
(tham khao)

Bon vi dl} vii h, thong ghi nhan thap thanh viin

A.1 lieu chuin vi,n dan
EN 100BO: 2005, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General (Thap lam cot be tang - Thap c6t be tong ASTM A615/A615M-06a, reinforcement tang) ASTM A706/A706M-06a, Standard specification for low-alloy steel deformed and plain carbon-steel

co the hEm dl1f;JC -

Yeu cau chung)
bars for concrete

Standard specification for deformed and plain carbon-steel

(Qui djnh chuan doi voi thanh thap esc bon khang h(Jp kim va bien dfijng lam cot be

bars for concrete reinforcement

(Qui d;nh chuan doi voi thanh thap

cac bon

kh6ng hqp kim va tbep hqp

kim thap bien difmg lam cot be tang) CAN/CSA G30.1B-M92, ism cot ba tong) JIS G 3112:2004, GB 1499-1998, Steel bars for concrete reinforcement (Thanh thap lam cot be t6ng) Hot rolled ribbed steel bars for the reinforcement of concrete (Thanh thap van can Billet-steel bars for concrete reinforcement (Thanh thap ph6i can nhd dung

nong lam cot be tong)

A.2 Vi dl) 1: H, thong theo EN 10080: 2005
A.2.1 Moi thanh thep cot be tong phai c6 rnet mac de xac d!nh nha san xuat tren moi hang go3n.Mac
nay phili dL/<;1C tal trong khoang each kh6ng Ian hon 1,5 m. I~p

A.2.2 Mac nay phili bao gam:
a) m¢t ky hi$u bieu th]

51! bat

dau cua mac;

b) m¢t h$ thong so de nh~n biet nha san xuat, bao gam ca so cua nVac san xuat va so cua nha san xuat. A.2.3 M¢t h$ thong

s6

de nhan biet nVac san xuat va nha san xuat phc'lli sa dl:mg met trong cac

phtJdng phap sau: a) M¢t chLt so cua cac giln hoac vet danh dinh gilta cac gftn hoac vet to hem (vf du: xem Hinh A.1). b) M¢t ehLt so cua cac g€m hoac vet danh dinh giLta cac gftn hoac vet khang trang thay. c) Cac ehli so tren be m~t thanh thep. d) Cac mac dVge danh dau hoac can cung vai m¢t chLt so cua cac gftn hoac vet danh djnh giLta chung.

21

TCVN 1651-2: 2008

Bat dau

Nvac 50 4

Nha san xuat 5016

Hinh A.1 - Vi dlJ A.2.4 M¢t ky hi~u chi ro

ve mac nh,n

biet nhi san xuat (co str dlJng cae gin to hen)

51/ bat dau cua dau phal lei m9t trong cac ky hi~u sau:

a) khi phvong phap ghi nhan

sa dunq

cac gan hoac vet to hon thl ky hi~u nh~n biet su bat dau cua

mac phai baa gam hai gan hoac vet to hon lien tiap. Vf du: xem Hinh A.1); b) khi phvong phap ghi nhan

sa dl,Jng cac gan

ho~c vet to hon khong nhin thay dllc;:lcthi ky hi$u nhan

biet Sl! bat dau cua mac phili baa gam hai g~1nhoac vet khong nhin thay dllc;:lcli€m tiap; c) khi cac chli

so dll9c

can len be mat cua thanh thep thl thi ky hi~u nhan biet

51! bat dau cua mac phai 51! bat dau cua mac phai

baa gem m¢t chrt X hoac 0; d) khi mac dVc;:lc can hoac d~p len be mat thanh thep thi thi baa gem hal mac girta m¢t c~p gan hoac vet danh nghia. A.2.5 NLfoc san xuat phal dlf<;lc bieu th] bang m¢t chu so tu 1 den 9 theo Bang A.1. (Vi du: xem

kY hi~u

nh~n biet

Hlnh A.1).
A.2.6 ChU' 56 cac nha san xuat phai bao gam m¢t hoac hal chrt 56 tlt 1 den 99, ngo~i tnr b¢i so cua

10. (Vf du: xem Hlnh A.1).

Bang A.1 - Ghi nhan nlldc san xuat Ten nlldc
Oxtralia, C¢ng hoa Sec, Xlovakla
£)((c,

ss gin
Ba Lan,

xiin thong thllong

gifta hai gin xiin to hen

1

ai,

Ha Lan, Luc-xam-bua,

Thuy Si

2
3

Phap, Hungary

Y,

Man-ta, XI6venia

4
5 6 7 8 9

Anh, Ai-len, Ai-xo-len Dan Mach, Etonia, Phan Lan, Lat-vi-a,

Llt-thu-ni-a, Na Uy, Thuy' Di~n

So Dao

Nha, Tay Ban Nha

Xfp, Hy Lap Cac nllac khac

22

TCVN 1651-2: 2008 A.3 Vi dlJ 2: H~ thong thea ASTM A615/A615M-06a
A.3.1

va ASTM A706/A706M-06a

Khi xep hang de chuyen chd thl cac thanh thep phal dLlQCtach rieng va gan the cua nha san

xuat m¢t each hop Iy co ghi so cua me mlu A.3.2 A.3.3

va 56 nh?n d~ng kiem tra.

Moi nha san xuat phai xac dinh cac ky hi~u cua h~ thong ghi nhan cua minh. Tat eli cac thanh thep phai dLl<;1Cac d!nh bdi m¢t b¢ cac mac phan bi~t nhau dllgC can r5 net x

len be m~t cua m¢t phal cua thanh thep

de bieu th! cac

h~ng rnuc sau theo thCt tv neu tlt A.3.3.1 den

A.3.3A.
A.3.3.1 8iem xuat phat

Ghii cal hay ky hiEjtudo nha san xuat thh3t I?p. A.3.3.2 Ghii so A.3.3.3 Ky hi~u qui LJOC

ve kich thutlc

A r?p wang
Loai thep

U'ng vai chCt s6 qui Llac cua thanh (dLlong kinh danh nghTa).

Ghi chii S nau thanh thep d'l/<;1c cha tao theo qui djnh cua ASTM A615/A615

M, hoac chU W nau thanh

thep dLl<;1C tao theo qui djnh cua ASTM A706/A706M. Khong ghi nhan nau thanh thep dLl<;1che tao che c theo GSA G30.18-M1992. A.3.3.4 Ky hiETlu Lloc gioi nan cnay nno nnat qui

86i vol loal thep RB 420 hoac ca 564 (ASTM) hay 400 (GSA) hay m¢t dLlong thang doc lien tuc qua nhat 5 khoang tll tam cua thanh (khong ghl ky hi~u qui LlOCcho thep thanh cap 280). 1

it

)
X 10 S
4

--v-- --v--- --v--- ----..--2 3 4 5
CHU DAN: 1 HU'ong dQc

2 3 4 5

Ky hi~u nhi:!san xuat Kfch thU'oc thanh Theo ASTM Loai thep

Hlnh A.2 - Ghi nhin theo ASTM A615/A615M-06a

va ASTM A706/A706M-06a

A.4 Vi dl:! 3: H~ thong thea JIS G 3112: 2004
A.4.1 A.4.1.1 Cac thanh thep lam c6t be tong phai dLl<;lc ghi nhan nhLl qui dinh trong tieu chu§n nay. Ghi nhan cho tUng thanh thep lam cot be tong

Cac thanh thep lam cot be tong phai chi r5 each ghi nhan nharn xac djnh IOCili thep theo Bang A.2.
23

TCVN 1651-2: 2008 Bang A.2 - PhU'dng phap ghi nhan di xac djnh lo~i thep Lo~i thep
B300D-R B300DWR B350DWR B400DWR B500DWR
CHO THlcH:

PhU'cmgphap ghi nhan de xac dinh lo~i thep Ghi nhan b~ng can
Kh6ng can mac 1 hoac

Ghi nhan b~ng mau s'c
Kh6ng ap dl,lng Trang (tren mgt m~t cat) Yang (tren m¢t mat cat) Xanh la

I

Chuso n51, mgt cham (e) ChCt 56 n5i, hai cham (ee) chus6 n5i, ba cham (e.. )

cay (tren

mgt m~t cat)

Xanh da troi (tren m¢t mat cat)

TnJang hop thanh thep e6 dlli:Jng kfnh 8 mm hoac nho han, ghi nhan bAng rnau s~c c6 th' duge ap

dl,mg thay eho ghi nhan bang can.

A.4.1.2 Ghi nhan tren bo thep
Thanh thep van lam c6t be tong phai dUQc ghi nhan bang m¢t trong each thfch hop sau: a) Kyohi~u loal thep; b) 56 me nau hoac so ki4m tra; c) Duong kinh hoac ky hi~u qui 1I0C; d) Ten hoac chuviet t~h cua nha

sim

xuat.

A.S

Vi dlJ 4: H~ thong theo GB 1499-1998

M6i thanh thep van phai dl1Qc ghi nhan theo

cac qui dinh sau.

A.S.1

Loai thep, chli viet tat cua ten nha san xuat thep (hoac thl1dng hi~u) va kfch thllOc cua thanh

thep van phai dllQc can IEm

be m~\t cua cac thanh

tnep van.

Doi voi cac thanh thep van co dllong kfnh nho han hoac bang 10 mm thl khong sa dl,lng phl10ng phap can mac. Chi can gan the vao thanh thap,

A.S.1.1 Loal thep phai dllQC ghi kYO hi~u qui U'oc bang chu so
thea Bang A.3.

A r~p

ho~c chu

56 c9n9 voi chu cal

A r~p

Bang A.3 - PhU'dng philp ghi nhan di nh,n biet lo~i thep Lo~i thep trong GB 1499: 1998
HRB 335 HRB 400 HRB 500 HRBF335 HRBF400 HRBF500

Kj hi,u qui U'8c
3 4 5 C3 C4 C5

24

TCVN 1651-2: 2008 A.5.1.2
Ghi nhan dor voi ten cua nha san xuat thep phai la ten viet t~t

eua nha san xuat (2 ky tl,f) hoac

thlldng hi~u.

A.5.1.3
rnilimet,

£)lIong kfnh cua cac thanh thep van phai dLlge ghi

ky hiE)uqui

lIoe bang ehii so

A r~p tlnh

bang

vi Dl,J:
Mac dLlc;1c can cua thep thanh van (IO~,i tMp: 25 mm): "3 AS 25" trong d6 "3" HRB335, dttqc che tao bai Cong ty Thep ABC, vClj dt/dng kfnh

Is loai thep Is nha

HRB335

"AS"

san xuat thep: COng ty TMp ABC

"25"

Is dLldng klnh: 25 mm

25
• __ ._ ." T

l (

TCVN 1651 2: 2008
4

Phl;l II;IC B
(tham khao)

Cae khi nang

di thoa

thu,n

gifta nha san xuat va ngtJai mua

f)~

cho thuan tj~n, trong tleu chu~n nay co dLla ra cac dieu khoan ve cac yeu cau b6 sung hoac bat

dong co th6 thea thuan giiia nha san xuat va ngLtoi mua dLtQc li~t ke dvoi day. Ban liet ke nay kh6ng bao ham m¢t han che nao ve cac thoa thuan lien quan den cac dieu khoan khac. a) E>Vongkinh Ion hem 50 mm (Blmg 2 va f)ieu 9); b) Chieu dal cung cap (f)ieu 5); c) Gfm doc (E>ieu6);

d) Cac gia tr] nhe nhat/lon nhat dLtQcqui djnh (8.1 va 12.3.3);

e) cac tinh chat uon I~i (8.3);
f) Cac tinh chat moi (8.4):

g) Thfr nghi~m cua t6 ch(rc cung cap (12.3.2.1).

26

TCVN 1651-2: 2008

Thtr rnuc tAi Ii\!u tham khao

[1]

ISO 3534-1,

Statistic - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms

used in probability (Thong ke - Til vl/llg va ky hi~u - Ph an 1: Cac thuijJt ngfl thong ktJ va cac
thu~t ngfl
XBC

suat chung)

{2]

ISO 16020, Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Vocabulary (Thep diJng
lam cot

be t6ng

va dOc

be t6ng

dt! IJng II/C)

[3]

TCVN 6450 (ISO/IEG Guide 2), Tleu chugn hoa va cac hoat d9n9 co liim quan - Tu vl,fngchung

27

TCVN

TIEU

CHUAN

QUaC

GIA

TCVN 1651-3 : 2008 ISO 6935-3 : 1992
Technical corrigendum 1-2000 Xuat ban Ian 1

THEP COT BE TONG PHAN 3 : LUOI THEP HAN
Steel for the reinforcement

of concrete -

Part 3 : Welded fabric

HA
,

NQI. 2008

'i

'I

_

I q,

Ii

W

r
"

( i:
r_L-' \

f

~

t"
,

,

,

_.-.".;,;,.. __

,....._.;_

'.

-.. , ~

.... " .... _ ......, .. ,'"'-

"."'

.., ,-_,_"~c.~,,,.~

.... _. ~"""

__ -..,

""-..J~-'-

__ ' ..,__

.

...

..

• •......

~

.•..•

- __

_~

.•.

""

.,_

,.".

_"_

TCVN 1651·3: 2008

lainoidau
TCVN 1651-3: 2008 thay the cho TCVN 6286:1997. TCVN 1651-3: 2008 tuang dUdng co sLta d6i vdi ISO 6935-3 : 1992, SLta dbi ky thuat 1-2000. TCVN 1651-3: 2008 do Ban ky thuat tieu chu§n TCVNITC 17 Thep bien soan, T6ng cue Tleu chuan Cong ngh~ cong
£)0

Illang Chat 1l1c;mg nghL 89 Khoa hoc va

bo.

de

TCVN 1651: 2008 thay the cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997. TCVN 1651: 2008 gam co ba phan: Phan 1: Thep thanh tron tron: Phan 2: Thep thanh van; Phan 3 (ISO 6935-3: 1992, Technical corrigendum 1-2000): L110ithep han.

3
." ~ __ :':_.' r

TIEU

CHUAN

QUaC

GIA

TCVN 1651.. : 2008 3
Xuat ban Ian 1

Thep cot

be tong

-

Phan 3 : LlIdi thep han
Steel for the reinforcement of concrete Part 3: Welded fabric

Tieu chugn nay quy Cjnh cac yeu cau ky thuat cho cac tam hoac cuon cua Iuoi thep han (sau day gqi la IlICIithep) du<;scslm xuat tal 16 mm

cac nha may che tao bang thep day va thanh voi duang klnh tCt 4 mm den

va dll<;SC thiet ke d~ lam cot cua cac ket cau be tong va lam cot ban dau cua cac kat cau be

tong dl,f ling h/c, Trang tieu chugn nay, thuat ng[( "day" cOng bao gem ea thep thanh.

Cac tai Ii~u dl10i day la rat can thiet doi voi vi~c ap dl;lng tieu chugn nay. Doi voi tai li~u co ghi narn cong bo, ap dl;Jng phien ban dU<;Ieneu. 80i voi tai li~u khong co narn cong bo, ap dl,mg phien ban moi nhat (k~ ca

cac slla dOi),

TCVN 197: 2002 (ISO 6892: 1998) V~t li~u kim loai - Thlt keo; TCVN 1651-1: 2008, TCVN 1651-2: 2008, Thep cot be tong - Phan 1 : Thep thanh tron tron: Thep cot be tong - Phan 2 .Thep thanh van;

TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992) Thep va cac san ph§m thep - Yeu C8U ky thuat chung khi cung cap; TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065: 1990) Thep cot be tong - Tha uon va tha uon lal khong hoan toan: TCVN 6288 : 1997 (ISO 10544: 1992) Day thep gia cong ngu9i de; lam cot be tong va san xuat Illoi thep han lam cot;

5
.. -;-

_.

~

TCVN 1651-3:2008
ISO 10287: 1992 Stell for the reinforcermnt of concrete - Determination of strength of joints in welded fabric (Thep c6t be tong - xac dinh d9 ben cua cac moi han trong ket ca-u han ); ISO 11082: 1992 Certification scheme for welded fabric for the reinforcerment of concrete

structures(

H$ thong chUng nhan cac ket cau han d~ lam cot cua cac ket cau be tong).

3 f)jnh nghia
Trong tieu chu§n nay sa dl,lng cac dinh nghTa sau:

3.1 La thu (Test unit)
So san ph§m hoac m9t khoi I~ng cac san ph§m cung dlt<;1Cchap nh~n hay leal bo trim co so clla cac

phep thLr dVQc thuc hi$n tren cac san ph§m m~u phu hop voi cac yeu cau cua tieu chuan hay don d~t hang san ph§m [TCVN 4399].

3.2
H, thong chUng nh,n (Certification scheme)
H$ thong chUng nhan lien quan dencac san ph§m, cac cong ngh$ san xuat hay cac dich vI;! cung tuan

thea nhling tieu chu§n, quy dinh rieng bi$t va co cung each tien hanh [TCVN 6450].

3.3 Giil tri d~c tnrng (Characteristic value)

Giil tr! co xac suat qui dinh voi gia thiet solan thli 103vo han [ISO 8930].
CHU THfCH 1: TlIdng dllang vai "vung phan boo dlh;lc djnh nghia trong ISO 3534-1.

3.4 LltO'ithep (fabric)
M9t su sap xep hlnh h9C cua cac day ngang va dQC sao cho chung tao voi nhau m¢t g6c thfch hop va dlf9C han ICili oi nhau v

a tat ca cac giao di~m.

3.5 Kiim tra (inspection)
Cac thao tac nhu do, ki~m tra, thli va danh gia m¢t hay nhieu d~c tfnh cua met san ph§m hay dich vu va so sanh chung voi cac yeu cau da dl1gc quy dinh de xac dinh xem co phu hop hay khong [TCVN ISO 9000].

6

TCVN 1651~3: 2008 3.6
Chieu diti ciia Illai thep (length of fabric) Kfch thucc dai nhat cua luci thep, co th~ khong U'ng vai huang che tao.

3.7
Day dQc (longitudinal wire)

Day theo huang che tao cua luci thep,

3.8
Di~n tich m,t cat ngang danh nghia (norminal cross-sectional area)

Oi~n Uch m~\t c~t ngang tllC1ng dlldng voi di~n tieh ella mot day tron cung duang kfnh danh nghia.

3.9
Phan nho

ra (overhang)

Chieu dai ella cac day doc hoac ngang nhe khoi dLtdng tam cua day ngang nqoai eung cua m¢t Illai thep. £)oi vai ket cau day kep, phan nhe ra dllgc do W du'dng tiep tuysn ella cac day canh nhau. (Xem Hlnh 1).

(

t

?
"

"
U

Hinh 1 - Khoang each day, b, va phan nho ra,
3.10
Bllde day (spacing)

Khoang each giCracac tam cua hai day ke nhau trong m¢t 1110i thep. £)6l voi Illci thep day kep, khoang each day dugc do giCracac duang tisp tuyen cua hai cap day ke nhau (xem Hinh 1).

3.11
Day ngang (transverse wire) Day vuong goc vol huang ehe tao ella ILtbithep,

3.12
Day kep (twin wires) Hai day cung 10Sti a kfch thLJ'oedL!qe d~t lien nhau va tiep xuc vol nhau nhu m¢t cap. v

7

TCVN 1651-3:2008

3.13
Chi4~u fi}ng cua luoi thep (width of fabric)
M~t ngan nhat cua Iuoi thep, khong trung vai hUang che t90.

3.14
Day (wire)

V~t lit?u han nen ruoi thep.
CHU THlcH 2: Trong tieu chuan nay, thuat ng[( "day" eOng bao gom ea thep thanh voi dai kfch thU'dC d'lIQc

quy d'!nh trong 4.1.1.

4 Hinh d~ng

va kfch

thlfCJc

Tieu chuan nay bao gam Iuoi thep thong thlldng (4.2) va luai thep thiet k~ (4.3).

4.1 Yiu cau chung 4.1.1 LLtai thep phai dllCJcche tao tCt
- cac day vu6t ngu9i val dLtong kfnh danh nghia tlt 4 mm den 16 mm (nen dung 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 rnrn, 10 mm va 12 rnm), khoi 1119ng hlnh dc;mgtheo TCVN 6288; hoac va cac thanh thep tron tron vai dlldng kinh danh nghTa 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm hay 16 mm (nen dung: 6 mm, 8 mm, 10 mm va 12 mm), khoi ILtc;mgtheo TCVN 1651-1; hoac cac thanh thep van vOi duong kfnh danh nghTa 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm hay 16 mm (nen dung:

6 mm, 8 mm, 10 mm va 12 mm). khoi IUCJng hlnh dCiJng va theo TCVN 1651-2.

4.1.2 Toan be?Illai thep phai dLtCJCha tao bang may va cac glao di§m cua cac day doc va day ngang c
phai dl19c him b~mg han di~n tro-d4 tCiJO cac ch6 noi chong trU'¢ theo £>ieu 6. nen

4.1.3 M6i tam ILtoithep phal bao gam m¢t so day thfeh hCJpvoi chieu dai, chieu r¢ng, bLtoc day va kfch
thU'ClC cua ph~n nhc ra cho trLtoc. So moi han

bi bong

khong dLtQCVLt¢ qua 1 % tong 56 mol han trong tam hoac nll'a so moi hEm doc

theo m¢t day bat

kY.

4.1.4 LLlai thep khong dllQc co cac khuyet t~t lam Imh hUCJng xau den cac tfnh chat co hoc cua thep,
Cho phep Illai thep chua cac day co han nOi dau va cac day thieu do lay mflu tha theo £)ieu 7 SEl khong dlfQC col la khuyet t~t.

4.1.5 cac day
4.1.6

dQC

co th~ 18day don hay day kep, Cac day ngang phai la cac day don,

£)Ltdng kfnh eua cac day giao nhau trong JlIai thep day ddn phai thea man yeu C3U sau day:

8

TCVN 1651·3: 2008
Trong d6:

dmax la dU'Ong kfnh danh nghia cua day Ian nhat;
dmin la dLtO'ngkfnh danh nghia cua day giao nhau.

Doi voj hJoi day kep thi dLfi1ng kfnh cac day phaj thoa man yeu cau sau:

Trong do:

a,
dL

18duang kfnh danh nghia cua day ngang; 18duang kfnh danh nghia cua m¢t day trong day kep,

4.1.7 Cac kfch thuoc ella luoi thep dLt<;1eui dlnh la d~ dai b ea hai huong. q 4.1.8 Sai I~ch hinh hoc cho phep doi voj IllOi thep 18:
Chieu dai va chieu r(>ng: Khoang each gilia cac day:

± 25 mm ± 10 mm

hoac ±

0,5 % lay s6 Ion han;

hoac ± 7,5 % lay s61"n han.

4.1.9 Suoc day dQC nen dung 18b(>is6 cua 50 mrn va khong nen nhe han 100 mm.
Suoc day ngang nen dung la b(>i s6 cua

25 mm va khong nen nhe han 100 mm.

4.2 . D~lng hinh hQc cua Ittbi thep thong thU'dng
Luoi thep thong thU'O'ngc6 tat ca cac day cung met dLtO'ngkinh danh nghTa tren suot chieu dai va chieu r(>ng cua n6; bllOC day la nhu nhau hl10ng c6 the khac nhau. Tat ca cac day trsn m¢t hllOng phai co chieu dai nhu nhau. Ph~n nho ra nsn dung, u, khong dl1<;'cnhe han

a mol hutlng,

duang kfnh day va khoimg cach gilta cac day

a hal

25 mm.

4.3

D~lng hlnh h9c cua IU'O'ihep thiit t

ke

LLlai thep thiet ke thong thllang , . D~ng hinh h9C va kfch thtloc

dl/c;1C rno ta b 4.2.
cua Illai thep thiet ke phai dll«;'c thoa thu~n gUia nha san xuat va

ngllai mua va phai dLl«;'Cqui d[nh tren ban ve. Phan nho ra nen dung, u, khong dll«;'c nhe han

25 mm.

5 Thanh phan hoa hoc
Thanh phan hoa hoc cua llidi thep lam llidi thep han phai tuan theo cac yeu TCVN 6288 dol vai day thep vuet ngu(>i; TCVN 1651-1 deli val thep thanh tron tron:

c8U ve

pMn Uch san pham cua:

9

TCVN 1651-3:2008
TCVN 1651-2 doi vOi theo thanh van.

6 Cd tinh
Cac trnh chat thlt keo va thlt uon cua thep lam luoi thep han phai tUEIntheo cac yeu C3Ucua: TCVN 6288 doi vol day thep vuot ngu¢i; TCVN1651-1 TCVN1651-2 doi vai thep thanh tron tron: doi voi thep thanh v~n.

89 ben cua cac moi him, tinh bang Niuton, it nhat phai bang 30 % gioi han chay nhan voj di$n tlch m~t cat ngang cua day Ion nhat.

7 Thlt cc tinh
Phep thlt pha! dU9C tien hanh tren cac day lay tCr kat cau trong dieu kiE}n cung cap. M~u thii khong dl19C gia conq truoc khi thlt nhLtng c6 the§dLfc;JC nung den 100 °C va sau d6 dLfc;Jc lam ngu¢i tv do trong kh6ng khl dan nhiE}td9 thlt.

7.1 Thltkeo
Cac trnh chat thlt keo phai dU'9Cxac dinh thea TCVN197. M~u thlt phai c6 chi~u dal tfnh toan bang nhat phai bang 20 Ian dLfang klnh danh nghTa va khong dU'c;Jc ho han 180 mm. n Trang ILfoi day kep, day khong thlt phai cat di khaang 20 mm ke§ moi han. tlJ 8~ tinh gioi han chay 5

Ian duang kinh danh nghia va It nhat phai c6 mot day dai chay qua. Khoang each gilia hai dau cap it

va gioi han ben keo phai dung diE}nUch m~t cat ngang danh nghia.

7.2 Thltuon
Thll uon phai tien hanh theo TCVN 6287. Mau thlt phai dU'c;JC tet day to nhat trong kat cau doi voi day don lay kat CBUday kep thl mau thll phai lay tCr day kep, Chieu dai cua m~u thll rt nhat phai b~mg 200 mm, va n6 khong dLfc;JC chtra cac day dal chay qua trong doan chieu dal thlt uon. M~u thlt dLfQCuon den m9t g6c tlt 1600 dan 1800 tren m¢t goi uon c6 dllang kinh dU'c;Jcui dinh trong: q TCVN 6288 dol vOi day thep vuot ngu¢i; TCVN 1651-1 doi voi thep thanh tron tron; TCVN 1651- 2 doi voi thep thanh van. Goc uon phai d1l9C do trU'oc khi nha tai tronq.

b ca

hal hLtOng. Trang tl110ng hop

10

TCVN 1651-3: 2008
7.3

119 ben

cua

cac rnai han

Mei han phai dllQe thl! theo ISO 10287. Cac mei helmthlt voi cac klch thl10e nho nhat nen dung neu ra trong Hinh 2 dllQC cat ra W ILIOithep,

Be

thlt them mei han, m~u thlt co th~ co m¢t hay nhieu mei helmtuy thu¢c vao khoang each giiia cac day. 80i voi cac Illai day don trong ca hai hllang thi day to hon phai ollQe dung lam day keo, Boi vai cac It.tOt day kep thi m¢t trong cac day kep phai 18day keo, Day kep con I~j phai dllqe cat kh6i day bang qua sao eho kh6ng anh hu'Ong den mol han d!nh thlt. Cac mau thl't da qua thLt keo co th~ dung cho phep thlt 09 ben cat mol han tnr khi cho co that cfeho dUt r6 rang thu¢e

ve vung

han.
Cac kfch thtJoc tfnh b~ng miUmet

25

2S

25

25

~,._

~

n

L

I

f

I

Dayddn Hinh 2 - Mau thu

Day kep

8 Ky hi~u
8.1

LIJ'Oi thep thong thlJ'ang

LlJai thep thong thtJdng phai c\tqe ky hi$u theo thO Illai thep han TCVN 1651-3;

tv sau:
11
-,~

.~ ..

-

TCVN 1651~3=2008
khoang each giCtacac day theo hllong chieu dai va chieu r¢ng: trnh bang rnllirnet; chieu dal x chieu r¢ng, tfnh bang met; nhan ella cac day

a hU'Ong chieu

dar va chieu r¢ng thea yeu cau clla tieu chu§n Quoc gia hi~n

hanh.
Vi du va ghi nhan cua Illoi thep thong thllang: LlIoi thep him TCVN 1651-3 - 150 mm x 200 mm - 5 m x 2 m; thep cot be tong TCVN 6288, 8 mm c6 cac vet an. Thep cot be tong TCVN 6288,6 mm c6 cac vet an.

8.2 lltdi thep thiet ke
Llloi thep thiet ke thea tieu chuan nay phai dllc;JC ghi nhan thea thCt tI! sau: Illoi thep him TCVN1651-3;

o (chi

Illoi thep thiet ke);

chieu dai x chieu r¢ng, trnh bang met; so clla ban ve; so chi

v! tri;

nhan cua cac day thea tieu chu§n Quoc gia hi~n hanh. Vf du va ghi nhan ella Illoi thep thiet ke: Llfbi thep him TCVN 1651-3 - D 6,2 m x 3,4 m, ban ve so 318 - Vj trf so 3, tnep cot be tong TCVN 1651-2 - 16 - CB 500 V; thep cot be tong TCVN1651-1-10 CB 300 T.

9 Ghi mac
M6i met Icilloi thep han phai co m¢t tam nhan ella nha san xu at

,so hj~u
con

cua tieu chuan nay va solil?U

tham khaa lien quan den ch(mg nh~n thlt. 80i vC1iU'CIi l thep thiet ke

phai bao gam

cea so

chi vi tri.

10

ChUng nh,n

va ki€!m tra

Ch(mg nh$n va ki~m tra thep cot phai dllc;JC tien hanh thea h~ thong ch(mg nhan do m¢t co quan ngaai giam sat, xem ISO 11082; theo phuonq phap thlt cua Vil?Ccung cap

a~cbi~t.

10.1 H, thong chung nh~n.
Thea h¢ thong ch(mg nhan, vi$c cherng nhan V2 thanh tra phai dVc;Jc tien hanh thea ISO 11082.

12

TCVN 1651·3: 2008 10.2 Phep thii clia vi~c cung cap d~c bi,t
Cac qui d!nh lien quan den ban chat, pham vi va danh gia cua cac phep tha chap nh~'mva cung cap

cac Illoi thep han kh6ng phai 103 oi tll(;mg cua m(>th$ thong chCtng nhan neu treng 10.3 va 1004. d
Phep tha cua vi~c cung cap d~c bi$t phai dllc;lc tien hanh thee 10.3. Neu nglfai san xuat va khach hang thea thuan thi co th~ dung 10.4.

10.3 Thim tra 51/ phu h9P 10.3.1

T6 chU'c

Cac phep tha phai dll~C t6 chuc va tien hanh thea thoa thu~n gilia khach hang va nha: san 'xuat, co xem xet den cac qui dinh cua nlloc nh~p hang.

10.3.2 Pharn vi lay mAu va thlt 10.3.3.1 Kiim tra theo dau hi~u d!nh h/qng
£>oivoi cac tfnh chat d~c a) b) c) tat ca gia qui d[nh nhu nhling gia tr! d~c tnmq, thi phai xac djnh nhling gia tr] sau:

cac gia tr! rieng bi~t, )( cua 15 m§u tha (n

=

15);

tr] trung binh m15 (doi voi n
S15

= 15);

sai I~ch chu§n,

(doi voi

n = 15). La thi1 dap Ctngdll~c cac yeu cau neu dieu ki~n neu dl10i day cac tfnh chat:

dl1c;1C thaa man dol voi tat ca

Trang do

/k

103 gia tr] d~c trllng yeu cau;

2.3318 gia tr] clia chi so chap nh~n k doi vol suat 90 % (1 -

n = 15 va tl I~ hong Iii 5 % (p= 0,95) voi xac

a

= 0,90).

Neu diau ki~n neu tren khang dl1c;1C thoa man thl chi so:

k'=----

dl1c;Jc xac djnh nr cac ket qua thi1 san co. Neu k' phai thi1 45 mau tlap thea lay (n

;?

2 thi phep tha co the tlep tuc, Trang tntCtng hop nay

nr cac

luoi thep khac nhau, nhu the sa co t6ng so 60 ket qua thlr

= 60).

La thlr dlfc;lCcoi 103 phu hop voi cac yeu C8U nau diau ki$n dllal day dUc;lcthea man dol Val tat ca cac tinh chat:

13
.

__ .-

.'-

TCVN 1651 3:2008
M

Trang d6 1,93 18 gia tri cua chi so chap nh~n k doi vOi n = 60 va suat la 90 % (1 -

f I~ hong bang 5 % (p = 0,95) vOi X8C

a

= 0,90).

10.3.3.2

Kiim tra theo dau hi,u IO\Jitni

Khi cac tfnh chat thlt dLlQCquy d[nh la nhrtng gia tri Idn nhat hoac nho nhat thl tat ca cac ket qua dLlgc xac djnh tr€m 15 m~u thLt phai tuan theo cac yeu cau cua tieu chuc1n nay. Trang trLIang hgp nay 16 thlt dLlQc danh gia la thea man cac yeu cau. cac phep thlt co th~ dvgc tiap tuc khi nhieu nhat co 2 ket qua kh6ng phll hop voi cac dieu ki$n x§y ra. Trang trLlong hop nay phai thlt 45 mau thlt tiep theo lay

tt:t cac

ILldi thep khac nhau trong 16thlt, nhu v~y

59 co tong 56 60 ket qua thlt.
L6 thlt

la thaa

man cac yeu cau neu nhieu nhat la 2 trong so 60 ket qua kh6ng tuan theo cac dieu ki$n.

10.4 Kiim tra cae gia trl nho nhat dlft;fC dam bao
Cac phep thO'phal dl1<;lc tien hanh nhir sau: slm ph§m cung cap phai dU'Qcchia thanh phan cua no. M61 16thlr phai bao gem mot 16 san xuat; doi voi tLtng tfnh chat co hQCdLlgc quy djnh, meli 16phai tien hanh m(>t phep thlt. Meli ket qua thlt riang bi$t phai thea man cac yeu cau qui d[nh trong £lieu 6: neu bat ky ket qua thlt nao kh6ng thea man cac yeu cau thl phai tien hanh thlt I~i thee TCVN 4399; nha san xuat phai n(>p m9t bien ban thlt neu len cac slm ph§m cung cap thoa man cac tinh chat cc hQC trong £lieu 6 va m9t khimg djnh rang thea man.

cac 16thO' vol khoi ll1c;mg Ion nhat la 50 tan hoac m(>t

cac slm ph§m co cling duang kfnh danh nghia va tCt cling

cac yeu cau khac cua tieu chu§n nay cOng dLl<;lC

11 Bao cao thai nghi~m
Bao a) b) c) d) e) f) g)

cao thlt nghi$m phai bao gam cac thong tin sau:
nha may che tao ILloi thep han; ghi nhan cua ket cau theo £)ieu 8;

s6 tam

trong m9t dong;

ten cua co quan tien hanh tha, neu thieh hcp: ngaythangth~ khoi ILI(;mgcua mot 16th~

cac ket qua thlt.

14

TCVN 1651-3: 2008

Thu muc tili Ii~utham khao

[1] [2]

ISO 3534: 1977, Statistics -Vocabulary and symbols (Thong ke - Til vvng va ky hi(w) ISO 8930: 1987, General principles on reliability for structures - List of equivalent terms
(Nguyen lac chung xac djnh Q9 ben cho ket cau - Danh

sect: cac thu~t ngCt ttJong Quong)

[3]

TCVN 6450 (ISO/IEC Guide 2), Tleu chuan hoa va cac heat d¢ng chung

co lien quan - Tir vl/flg

15
.
"';~

..-_.