TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.

HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
1. Thông tin về giảng viên Họ tên: Văn Công Đức Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Tin Cơ Sở, Khoa Công Nghệ Thông Tin Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: 0913760992 Email: vcduc@hcmuaf.edu.vn Các hướng nghiên cứu: Database, System Analyse and Design, Information Technology Management, GIS and Remote Sensing 2. Thông tin chung về môn học
− −

Tên môn học: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ Mã môn học: 214465 Số tín chỉ: 3 Bộ môn/Khoa quản lý: Bộ môn Hệ Thống Thông Tin/Khoa CNTT Nhóm môn học: khối kiến thức chuyên nghiệp, tự chọn Tính chất môn học: tự chọn Các môn tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống Các môn kế tiếp: không
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): bố trí giảng dạy: năm thứ: 4 o


− − −

− −

học kỳ: 1 hoặc 2

Yêu cầu phục vụ môn học: 

Máy projector để phục vụ giảng dạy. Phòng máy thực hành: yêu cầu lớp học chỉ được bố trí tối đa 50sv/phòng máy(25 máy)

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: o o o o o Nghe giảng lý thuyết: 20 Làm bài tập trên lớp: 10 Thảo luận: 5 Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 25 Tự học: 20

3. Mục tiêu môn học Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về Hệ thống thông tin Địa lý. Có tầm nhìn tổng quan về ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý trong các ngành
1

khoa học. Kết hợp với kiến thức chuyên sâu trong chuyên ngành công nghệ thông tin để có khả năng hiện thực và phát triển một hệ thống thông tin địa lý trên nền Web.
-

Kỹ năng: hiểu và làm việc được với hệ thống GIS. Có khả năng triển khai, cài đặt (về mặt phần mềm), phát triển và cải tiến trong một hệ thống GIS cụ thể.

4. Tóm tắt nội dung môn học Môn học giới thiệu những nội dung cơ bản về bản đồ học, về các bản đồ chuyên đề, tập trung vào phân tích khía cạnh kỹ thuật và lập trình công nghệ thông tin của hệ thống GIS. Giới thiệu về hệ thông tin địa lý (GIS) và về mô hình số địa hình. Môn học cũng giới thiệu các ứng dụng và khả năng phát triển của GIS trong việc ứng dụng vào các lĩnh vực kinh tế xã hội. 5. Nội dung chi tiết môn học phần 1: Kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý
-

Chương 1. Cơ sở bản đồ học + + + + + Hình dạng trái đất Nguyên tắc biểu diễn bề mặt trái đất Các phép chiếu bản đồ Hệ toạ độ địa lý Tỷ lệ bản đồ

-

Chương 2. Khái niệm cơ bản về GIS + GIS  Định nghĩa  Các ngành khoa học công nghệ liên quan  Một số lãnh vực ứng dụng.  Chi phí cho GIS + Thành phần của GIS  Phần cứng  Phần mềm • Thu thập xây dựng dữ liệu • Lưu trữ trích xuất dữ liệu • Thao tác phân tích dữ liệu không gian • Trình bày thể hiện thông tin địa lý  Dữ liệu  Con người

-

 Phương pháp. Chương 3. Mô hình dữ liệu địa lý + Dữ liệu không gian (hình học)  Kiểu vector  Kiểu raster (ô lưới)  Ưu khuyết điểm của hai kiểu dữ liệu không gian  Tổ chức dữ liệu không gian (data organization 1) + Dữ liệu thuộc tính  Kiểu bảng  Kiểu phân cấp
2

-

 Kiểu mạng  Kiểu quan hệ  Kiểu hướng đối tượng. + Quan hệ không gian của các đối tượng địa lý. Chương 4 – Phân tích không gian và mô hình số địa hình + Thao tác và chuyển đổi dữ liệu không gian  Đơn giản hóa hình dạng đối tượng  Chuyển đổi hình học  Chuyển đổi hệ quy chiếu  Hiệu chỉnh vị trí tiếp giáp  Tiếp biên + Tích hợp, lập mô hình dữ liệu không gian + Các chức năng phân tích tích hợp của GIS  Trích xuất, gom nhóm, khái quát hóa  Kỹ thuật phân tích chồng phủ  Các thao tác trên vùng lân cận (neighbourhood) – nội suy (interpolation)  Các chức năng liên hợp (connectivity) + Mô hình số địa hình (DTM)  DEM và DTM  TIN  Tạo đường đồng mức  Nội suy độ cao từ đường đồng mức.  Tạo DEM  Tạo ảnh orthoimage  Trích xuất thông tin địa hình  Bóng
 Ứng dụng của DEM

-

Chương 5. GIS và GPS + GPS + Thành phần của GPS  Bộ phận người dùng  Bộ phận không gian  Bộ phận điều khiểu + Phương thức hoạt động của GPS + GPS như là đầu vào dữ liệu cho GIS

-

Chương 6. Biên tập bản đồ số + Các thành phần của bản đồ + Biên tập bản đồ nền + Biên tập bản đồ chuyên đề
3

 Dữ liệu thuộc tính độc lập  Dữ liệu thuộc tính tích hợp + Lưu trữ tập dữ liệu xây dựng bản đồ Phần mở rộng: Tiến trình 1 dự án GIS

Phần 2: Internet-gis hệ thống thông tin địa lý trên nền web - Internet GIS + Khái niệm về Internet-GIS  Mối quan hệ giữa Internet và GIS  Một số ví dụ về kết xuất bản đồ trên Web  Sự đa dạng của việc kết xuất bả đồ trên Web + Công nghệ Internet-GIS  Kiến trúc WebGIS đặt trên nền tảng mô hình Client/Server  Kiến trúc hướng đối tượng  Kiến trức mạng + Phân loại Internet-GIS (hiện tại) - Một số công nghệ đáng chú ý + OpenGIS + WMS: Web Map Sevice + WFS: Web Feature Service + GML - Phát triển WebGIS với gói thư viện mã nguồn mở (GeoTools) + Giới thiệu về GeoTools + Mô hình lớp trong GeoTools + Demo xây dựng Web-GIS với GeoTools 6. Học liệu 1. The GIS Files – March 2003 Ordnance Survey - Danny Hyam, Ordnance Survey Technical Promotions Media Manager. (Tài liệu dạng PDF) 2. Geographic Information Systems and Science, 2005. Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W. John Wiley and Son Ltd. (Tài liệu dạng PPT)
3. Getting Started with Geographic Information Systems, 2001. Clarke K C. Prentice-

Hall, Inc. (Tài liệu dạng PPT) 4. GeoTools’ Documentation, 2006. http:\\www.geotools.com. 5. Hệ thống Thông tin Địa lý, 2001. Đặng Văn Đức. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội. 6. Phần mềm cần có − − − MapInfo ArcGIS Phần mềm mã nguồn mở GeoTools

7. Hình thức tổ chức dạy học Lịch trình chung
4

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Nội dung Phần 1 - Hệ thống Thông Tin Địa Lý - Chương 1- Cơ sở bản đồ học - Chương 2-Khái niệm cơ bản về GIS - Chương 3-Mô hình dữ liệu địa lý - Chương 4-Phân tích không gian và mô hình số địa hình - Chương 5-GIS và GPS - Chương 6-Biên tập bản đồ - Phần mở rộng-Tiến trình xây dựng 1 dự án GIS Phần 2 – Internet và GIS – Hệ Thống Thông Tin Địa Lý trên WEB Yêu cầu đối với sinh viên: o o o o

Lý thuyết

Lên lớp Bài Thảo tập luận

Thực hành

Tự học, tự nghiên cứu

Tổng

3 3 3 5

  5 2

  3 

  5 10

2  5 3

5 3 23 21

3

3

5

3

3

2

5

10

20

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác đối với giảng viên Tham gia đầy đủ giờ lý thuyết và giờ thực hành Thực hiện đúng tiến độ các bài tập. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin. Có hiểu biết sâu về GIS và Remote Sensing

Yêu cầu giảng viên:

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: hoàn thành theo từng phần bài tập được giao 9.2. Kiểm tra – đánh giá định kỳ: - Kiểm tra giữa kỳ: chiếm 20% - hình thức kiển tra thực hành trực tiếp trên máy (chú trọng phần cơ sở dữ liệu địa lý - Kiểm tra cuối kỳ: + cuối kỳ 1: 30% - Kiểm tra với hình thức trắc nghiệm về kiến thức lý thuyết + cuối kỳ 2: 30% - Kiểm tra thực hành trực tiếp trên máy (chú trọng phần phân tích không gian) - Điểm môn học = (giữa kỳ*2 + cuối kỳ1*3 + cuối ky 2*3 + Seminar *2 ) / 10 9.3. Hình thức kiểm tra Kiểm tra lý thuyết với hình thức trắc nghiệm và kiểm tra thực hành trực tiếp trên máy
Giảng viên (Ký tên) Duyệt Chủ nhiệm bộ môn (Ký tên) Thủ trưởng đơn vị đào tạo (Ký tên)

5