PHÒNG GD-ĐT VĂN YÊN TRƯỜNG THCS AN BÌNH

-------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ: 24/KH- Tr THCS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------An Bình, ngày15 tháng 10 năm 2010

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS AN BÌNH
1- Mục đích và phạm vi tự đánh giá. - Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục trường Tiểu học; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận Trường THCS Nam Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. - Phạm vi tự đánh giá theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. 2- Hội đồng tự đánh giá. 2.1- Thành phần Hội đồng tự đánh giá: Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ- Tr THCS, ngày 20/06/2010 của Hiệu trưởng trường THCS An Bình. Hội đồng gồm có 9 thành viên (Danh sách kèm theo)

TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Họ và tên Nguyễn Tiến Ước Phạm Ngọc Sơn Lê Thu Hà Nguyễn Hồng Vân Vũ Trường Thành Nguyễn Ngọc Dương Hoàng Thị Thanh Bình Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Xuân Hà

Chức danh, chức vụ Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Thư kí HĐSP Chủ tịch công đoàn Bí thư chi đoàn TN Tổng phụ trách đội Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên

Nhiệm vụ Chủ tịch HĐ Phó CTHĐ Thư kí Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên

2.2- Nhóm thư ký (Danh sách kèm theo): TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 1. Lê Thu Hà Thư kí HĐSP Nhóm trưởng nhóm thư ký 2. Đào Thị Thu Hòa Giáo viên Thư ký viên 3. Cầm Vi Hải Giáo viên Thư ký viên

1

TT trách thông tin. Chỉ đạo tổ chức phân công thực hiện KĐCLGD. lưu trữ các thông tin hồ sơ. giáo viên. xử lý thông tin các tiêu chuẩn P hiệu trưởng KĐCLGD về chuyên môn.Huy động toàn bộ cán bộ. TTCM TTCM BTCĐ Đánh giá KĐCL TC TPT đội Giáo viên 2 . học sinh trong hội đồng nhà trường.2. chức vụ Bí thư chi bộ Hiệu trưởng Nhiệm vụ Nhóm Nguyễn Tiến Ước 1 Nhóm Phạm Ngọc Sơn 2 Nhóm Nguyễn Hồng Vân 3 Nhóm Lê Thu Hà 4 Nguyễn Thị Thu Thủy Hoàng Thị Thanh Bình Nhóm Vũ Trường Thành 5 Nguyễn Ngọc Dương Nguyễn Xuân Hà Tiêu Cá nhân. Ghi chú tiêu chịu trách nhiệm minh chứng chí 1 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Nguyễn Hồng Xuyến 1 2 Tiêu Hoàng Thị Thanh Bình Tháng 10+11+12/2010 15 tiêu chí chuẩn Đinh Thị Huyền Chang 2 Trần Lệ Thủy 3 Tiêu Nguyễn Ngọc Dương Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Trần Thị Hằng 3 4 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 12 tiêu chí chuẩn Trần Văn Minh 4 Ngụy Mỹ Hoa 5 Tiêu Vũ Trường Thành Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Nguyễn Thu Hương 5 6 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Trần Thị Minh Hạnh 6 7 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 4 tiêu chí chuẩn Lương Đức Hiển 7 3. cơ sở vật chất và tài chính cần huy động: * Nguồn nhân lực: . viết báo cáo. viết báo cáo Phó BT C bộ Thu thập. chất lượng Chủ tịch công Thu thập thông tin các tiêu chuẩn về đoàn công tác đoàn thể Thư ký Tổng hợp. nhóm chuyên Thời gian thu thập chuẩn.Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động: a) Xác định các nguồn nhân lực. duyệt xử lý các tiêu chí.3.Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện: DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH TT Họ và tên Chức danh.

các tổ chức lực lượng xã hội các ngành các cấp trong và ngoài xã như Hội Khuyến học. TC6 lý. dạy thêm các tổ khối trưởng. Đoàn Thanh niên. 6 Tiêu Hồ sơ ban đại diện cha Ban đại diện cha mẹ học Từ 15/10 – chuẩn 6 mẹ học sinh. hoá GD hàng năm. Chính quyền địa phương để có sự hỗ trợ. vấn. Đảng. Bí thư Đoàn.Tập hợp các kế hoạch Hiệu trưởng. chủ đề năm học. các biên bản tịch CĐ. các tổ chức xã hội 20/12/2010 TC1 đến bản công khai tài chính trong và ngoài nhà TC2 hội. 20/12/2010 TC1 đến đồng trường. Hồ sơ quản lý thư viện. Hiệu phó Từ 15/10 – chuẩn 4 chỉ đạo về công tác phụ trách chuyên môn. hội đồng tư quan cấp trên. thiết bị giáo dục trong 5 năm. b) Chỉ rõ từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường và thời gian cần được cung cấp: Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi TT Tiêu chí Các hoạt động được huy động/ cung huy động chú cấp 1 Tiêu . ...Huy động từ ngân sách địa phương. Chủ Từ 15/10 – chuẩn 3 của BGD.. 2 Tiêu . 20/12/2010 TC1 đến chuyên môn. tổ Từ 15/10 – chuẩn 2 văn bản thành lập hội khối trưởng. Trạm y tế. * Cơ sở vật chất: . TC2 .Huy động từ ngân sách Nhà nước cấp. hội đồng thanh tra nhân dân. . 20/12/2010 TC1 đến đánh giá xếp loại quản T PT Đội.. TC12 học thêm. cơ TC15 TĐKT. thủ quỹ CSVC nhà trường. Hội Nông dân. Chính quyền địa phương các cấp.Tập hợp các văn bản BGH nhà trường. nhiệm vụ..Thu thập các hồ sơ Quản lý nhà trường. 5 Tiêu Thu thập các văn bản Hiệu trưởng. Kế 20/12/2010 TC1 đến tập hợp chứng từ quyết toán.Hoàn thiện các cơ cấu tổ chức. kế hoạch xã hội trường. các biên sinh.Rà soát lại chiến lược BGH nhà trường và các Từ 15/10 – chuẩn 1 phát triển của nhà cơ quan cấp trên 20/12/2010 TC1đến trường trong 5 năm. Hội CCB. các phong trào. Hội Phụ nữ. nhân viên. Phó HT Từ 15/10 – chuẩn 5 quy định về tài chính. phụ trách CSVC. 4 Tiêu . hoạt động GVCN lớp ngoài giờ lên lớp.Tham mưu với Đảng. .Toàn bộ cơ sở vật chất trong khuôn viên nhà trường. tổ chuyên môn 3 Tiêu . * Tài chính: . thư viện. 3 . các công văn hướng dẫn của các đoàn thể cấp trên. cán bộ phụ trách TC6 toán.Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh.

HL hàng năm 4. + Các biên bản thanh và kiểm tra của cấp trên. kết quả tổng hợp đánh giá xếp loại HK. Đảng bộ. của nhà trường lưu trữ trong các năm được thu thập. UBND huyện Văn Yên.TT Tiêu chí Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi được huy động/ cung huy động chú cấp 7 Tiêu Các văn bản hướng dẫn BGH. * Kinh phí cần có: + Từ 3 đến 5 triệu đồng. + Các quyết định bổ nhiệm các chức danh. GVCN Từ 15/10 – chuẩn 7 về xếp loại hạnh kiểm 20/12/2010 TC1 đến học lực của học sinh. Các hoạt động * Thời gian cần thu thập: + Từ 15/10/2010 đến 20/12/2010. Y tế cấp huyện. nguồn cung cấp. Các lực lượng xã hội trong và ngoài xã.Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục . Phòng GD-ĐT Văn Yên.Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. kinh phí cần có: * Thông tin thu thập từ bên ngoài: + Các quyết định của cấp trên. UBND Tỉnh Yên Bái. xã.Xác định các thông tin cần thu thập từ bên ngoài. * Nguồn cung cấp: + Bộ GD-ĐT. TC4 sổ điểm lớp. 4 . hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường. Sở GD-ĐT. . Chính quyền xã An Bình. Phòng Kế hoạch Tài chính. . thời gian cần thu thập. học bạ. văn bản của cấp trên. Phòng Nội vụ Văn Yên.Các hồ sơ.Công cụ đánh giá: .

tháng. .Hồ sơ cá nhân của GV.Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường .Hội đồng tư vấn. An Bình .Bản đăng ký đánh giá cán bộ nhân viên.Dự kiến các thông tin. Trường THCS . cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 1 2 .Biên chế và tuyển sinh các năm học.Hồ sơ Công đoàn.Kế hoạch hội giảng .Kế hoạch tổ chuyên môn Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Hồng Xuyến Từ 15/10 – 20/12/2010 Hoàng Thị Thanh Bình Đinh Thị Huyền Chang Từ 15/10 – 20/12/2010 3 4 .Hồ sơ các nhân viên hành chính. An Bình . .Hồ sơ Đoàn thanh niên.Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp. . . minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí: Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin.Kế hoạch các năm học. . .Quy hoạch giáo dục đến 2015 . . .Hồ sơ TĐKT-Kỷ luật. học sinh Trường THCS tích cực. . Nguyễn Ngọc Dương Trường THCS Cầm Vi Hải An Bình Trường THCS Nguyễn Thị Thu Thủy An Bình Trần Văn Minh Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 5 . .Hồ sơ Chi bộ Đảng.Kế hoạch xây dung trường học thân thiện.Nội quy học sinh. minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách. .Quy chế dân chủ trong cơ quan.Kế hoạch năm. .5. . .Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học.Phân công chuyên môn.Văn bằng TN cao nhất của CBCNVC. tuần.

Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém.Tổng hợp kết quả học sinh giỏi các cấp hàng năm Trường THCS Nguyễn Xuân Hà .Kế hoạch chủ nhiệm. kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp. các cuộc vận động và phong trào thi đua.Các thống kê kết quả học tập hàng năm.Hồ sơ thư viện .Rèn luyện đạo đức.Hồ sơ dạy thêm học thêm. . . .Thực hiện chủ đề năm học. minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách.Khuôn viên nhà trường. .Các biên bản của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Nguyễn Xuân Hà . . . . kỹ năng sống cho học sinh.Dự toán thu chi quyết toán hàng năm. .Kế hoạch y tế học đường. Nguyễn Thu Hương An Bình . Từ 15/10 – 20/12/2010 6 Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 7 6 .Hồ sơ Đoàn .Hồ sơ sử dụng đất.Hoạt động xã hội hoá giáo dục và các tổ chức đoàn An Bình Trần Thị Minh Hạnh thể trong và ngoài nhà trường . cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 5 .Hồ sơ học nghề phổ thông An Bình Lương Đức Hiển . .Hệ thống văn bản sổ sách chứng từ tài chính.Đội. Vũ Trường Thành Trường THCS . .Hồ sơ CSVC.Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin. GVCN.

Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo TĐG. nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của HĐTĐG.Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG. 16/12/10 Từ ngày .Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ.Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG. 10/12/10 .Nộp bản báo cáo TĐG cho Phòng GD-ĐT .Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết. phân công dự thảo kế hoạch. Họp HĐ công bố quyết định thành lập HĐTĐG.Tổ chức Hội thảo về chuyên môn. đến .Thu thập thông tin và minh chứng. 5/12/10 đến . . Từ ngày . 15/12/10 Từ ngày . Ngày . .Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG. 20/12/10 Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS An Bình TM. đến . nhân 20/10/10 viên của nhà trường.Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).Họp HĐTĐG để thông qua bản báo cáo TĐG đã sửa chữa.Hội đồng TĐG họp với các giáo viên. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CLGD CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 7 . 1/12/10 đến .Hoàn thành bản kế hoạch TĐG.Dự thảo báo cáo TĐG.Thu thập.Thời gian biểu: Thời gian Các hoạt động Ngày . nhân viên trong trường để thảo luận đến về báo cáo TĐG. giáo viên và nhân viên . 1/11/10 đến .Các cá nhân. 29/11/10 . 20/11/10 .Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTĐG. Từ ngày . Từ ngày . thời gian biểu 15/10/10 và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG). nhóm chuyên trách hoàn thiện các Phiếu mô tả các chỉ số của từng tiêu chí. 5/12/10 Từ ngày . báo cáo TĐG. 18/12/10 Từ ngày .Thu thập. 16/12/10 đến 18/12/10 Ngày .Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được. 15/12/10 .Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung. xử lý thông tin bổ sung. 10/12/10 . các biểu mẫu và các 19/12/10 phần khác của tài liệu hướng dẫn.6. Từ ngày Họp HĐTĐG để: 20/11/10 .Họp HĐTĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG. phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích. xử lý thông tin bổ sung.Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đến đóng góp. xin các ý kiến góp ý. giáo viên. phạm vi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful