PHÒNG GD-ĐT VĂN YÊN TRƯỜNG THCS AN BÌNH

-------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ: 24/KH- Tr THCS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------An Bình, ngày15 tháng 10 năm 2010

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS AN BÌNH
1- Mục đích và phạm vi tự đánh giá. - Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục trường Tiểu học; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận Trường THCS Nam Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. - Phạm vi tự đánh giá theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. 2- Hội đồng tự đánh giá. 2.1- Thành phần Hội đồng tự đánh giá: Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ- Tr THCS, ngày 20/06/2010 của Hiệu trưởng trường THCS An Bình. Hội đồng gồm có 9 thành viên (Danh sách kèm theo)

TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Họ và tên Nguyễn Tiến Ước Phạm Ngọc Sơn Lê Thu Hà Nguyễn Hồng Vân Vũ Trường Thành Nguyễn Ngọc Dương Hoàng Thị Thanh Bình Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Xuân Hà

Chức danh, chức vụ Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Thư kí HĐSP Chủ tịch công đoàn Bí thư chi đoàn TN Tổng phụ trách đội Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên

Nhiệm vụ Chủ tịch HĐ Phó CTHĐ Thư kí Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên

2.2- Nhóm thư ký (Danh sách kèm theo): TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 1. Lê Thu Hà Thư kí HĐSP Nhóm trưởng nhóm thư ký 2. Đào Thị Thu Hòa Giáo viên Thư ký viên 3. Cầm Vi Hải Giáo viên Thư ký viên

1

viết báo cáo. xử lý thông tin các tiêu chuẩn P hiệu trưởng KĐCLGD về chuyên môn. Ghi chú tiêu chịu trách nhiệm minh chứng chí 1 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Nguyễn Hồng Xuyến 1 2 Tiêu Hoàng Thị Thanh Bình Tháng 10+11+12/2010 15 tiêu chí chuẩn Đinh Thị Huyền Chang 2 Trần Lệ Thủy 3 Tiêu Nguyễn Ngọc Dương Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Trần Thị Hằng 3 4 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 12 tiêu chí chuẩn Trần Văn Minh 4 Ngụy Mỹ Hoa 5 Tiêu Vũ Trường Thành Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Nguyễn Thu Hương 5 6 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Trần Thị Minh Hạnh 6 7 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 4 tiêu chí chuẩn Lương Đức Hiển 7 3. chất lượng Chủ tịch công Thu thập thông tin các tiêu chuẩn về đoàn công tác đoàn thể Thư ký Tổng hợp.Huy động toàn bộ cán bộ. lưu trữ các thông tin hồ sơ. duyệt xử lý các tiêu chí. học sinh trong hội đồng nhà trường. chức vụ Bí thư chi bộ Hiệu trưởng Nhiệm vụ Nhóm Nguyễn Tiến Ước 1 Nhóm Phạm Ngọc Sơn 2 Nhóm Nguyễn Hồng Vân 3 Nhóm Lê Thu Hà 4 Nguyễn Thị Thu Thủy Hoàng Thị Thanh Bình Nhóm Vũ Trường Thành 5 Nguyễn Ngọc Dương Nguyễn Xuân Hà Tiêu Cá nhân.Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện: DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH TT Họ và tên Chức danh.2. giáo viên. cơ sở vật chất và tài chính cần huy động: * Nguồn nhân lực: . TT trách thông tin. nhóm chuyên Thời gian thu thập chuẩn. Chỉ đạo tổ chức phân công thực hiện KĐCLGD.3. TTCM TTCM BTCĐ Đánh giá KĐCL TC TPT đội Giáo viên 2 .Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động: a) Xác định các nguồn nhân lực. viết báo cáo Phó BT C bộ Thu thập.

Rà soát lại chiến lược BGH nhà trường và các Từ 15/10 – chuẩn 1 phát triển của nhà cơ quan cấp trên 20/12/2010 TC1đến trường trong 5 năm. Hiệu phó Từ 15/10 – chuẩn 4 chỉ đạo về công tác phụ trách chuyên môn.Tập hợp các kế hoạch Hiệu trưởng. hoá GD hàng năm.Hoàn thiện các cơ cấu tổ chức.Tham mưu với Đảng. hoạt động GVCN lớp ngoài giờ lên lớp. kế hoạch xã hội trường. TC6 lý. Chính quyền địa phương để có sự hỗ trợ. . .Huy động từ ngân sách Nhà nước cấp. * Tài chính: . Chính quyền địa phương các cấp. vấn. thiết bị giáo dục trong 5 năm. hội đồng tư quan cấp trên. nhân viên. . thư viện.Tập hợp các văn bản BGH nhà trường. các phong trào.Thu thập các hồ sơ Quản lý nhà trường. các biên bản tịch CĐ.. tổ chuyên môn 3 Tiêu . các tổ chức lực lượng xã hội các ngành các cấp trong và ngoài xã như Hội Khuyến học. Chủ Từ 15/10 – chuẩn 3 của BGD.. các biên sinh. Hội Nông dân.. 20/12/2010 TC1 đến đánh giá xếp loại quản T PT Đội. TC12 học thêm. hội đồng thanh tra nhân dân. Hội Phụ nữ. TC2 . Hồ sơ quản lý thư viện.Huy động từ ngân sách địa phương. chủ đề năm học. 3 . cán bộ phụ trách TC6 toán. 5 Tiêu Thu thập các văn bản Hiệu trưởng. Phó HT Từ 15/10 – chuẩn 5 quy định về tài chính.. nhiệm vụ. 4 Tiêu . dạy thêm các tổ khối trưởng. các công văn hướng dẫn của các đoàn thể cấp trên. b) Chỉ rõ từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường và thời gian cần được cung cấp: Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi TT Tiêu chí Các hoạt động được huy động/ cung huy động chú cấp 1 Tiêu .Toàn bộ cơ sở vật chất trong khuôn viên nhà trường. 20/12/2010 TC1 đến đồng trường. thủ quỹ CSVC nhà trường. 2 Tiêu . phụ trách CSVC. 6 Tiêu Hồ sơ ban đại diện cha Ban đại diện cha mẹ học Từ 15/10 – chuẩn 6 mẹ học sinh. 20/12/2010 TC1 đến chuyên môn. Đảng.Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh.. các tổ chức xã hội 20/12/2010 TC1 đến bản công khai tài chính trong và ngoài nhà TC2 hội. * Cơ sở vật chất: . Đoàn Thanh niên. Hội CCB. Trạm y tế. cơ TC15 TĐKT. tổ Từ 15/10 – chuẩn 2 văn bản thành lập hội khối trưởng. Bí thư Đoàn. Kế 20/12/2010 TC1 đến tập hợp chứng từ quyết toán.

Xác định các thông tin cần thu thập từ bên ngoài. văn bản của cấp trên. HL hàng năm 4. nguồn cung cấp. Chính quyền xã An Bình. Các hoạt động * Thời gian cần thu thập: + Từ 15/10/2010 đến 20/12/2010. Phòng GD-ĐT Văn Yên. . hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường. * Nguồn cung cấp: + Bộ GD-ĐT. thời gian cần thu thập. UBND Tỉnh Yên Bái. Phòng Kế hoạch Tài chính. của nhà trường lưu trữ trong các năm được thu thập. Sở GD-ĐT. Các lực lượng xã hội trong và ngoài xã. 4 . Phòng Nội vụ Văn Yên. kinh phí cần có: * Thông tin thu thập từ bên ngoài: + Các quyết định của cấp trên. GVCN Từ 15/10 – chuẩn 7 về xếp loại hạnh kiểm 20/12/2010 TC1 đến học lực của học sinh. + Các biên bản thanh và kiểm tra của cấp trên. + Các quyết định bổ nhiệm các chức danh. học bạ. kết quả tổng hợp đánh giá xếp loại HK.Các hồ sơ. UBND huyện Văn Yên. Y tế cấp huyện.Công cụ đánh giá: .TT Tiêu chí Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi được huy động/ cung huy động chú cấp 7 Tiêu Các văn bản hướng dẫn BGH. xã. Đảng bộ. * Kinh phí cần có: + Từ 3 đến 5 triệu đồng. . TC4 sổ điểm lớp.Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS.Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục .

.Kế hoạch năm. tuần. .Bản đăng ký đánh giá cán bộ nhân viên.Quy hoạch giáo dục đến 2015 . .Hồ sơ Chi bộ Đảng.Hồ sơ các nhân viên hành chính. minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách.Biên chế và tuyển sinh các năm học. tháng.Hồ sơ TĐKT-Kỷ luật. . học sinh Trường THCS tích cực. .Nội quy học sinh.Hội đồng tư vấn.Kế hoạch hội giảng .Kế hoạch tổ chuyên môn Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Hồng Xuyến Từ 15/10 – 20/12/2010 Hoàng Thị Thanh Bình Đinh Thị Huyền Chang Từ 15/10 – 20/12/2010 3 4 .Kế hoạch các năm học.Dự kiến các thông tin.Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp. . minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí: Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin. . . An Bình .Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học.Phân công chuyên môn. Trường THCS .Hồ sơ cá nhân của GV. . An Bình . Nguyễn Ngọc Dương Trường THCS Cầm Vi Hải An Bình Trường THCS Nguyễn Thị Thu Thủy An Bình Trần Văn Minh Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 5 . . .Kế hoạch xây dung trường học thân thiện.Văn bằng TN cao nhất của CBCNVC. . cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 1 2 .Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường .5. .Hồ sơ Công đoàn. .Hồ sơ Đoàn thanh niên.Quy chế dân chủ trong cơ quan.

.Hồ sơ sử dụng đất.Hồ sơ CSVC. . GVCN. . kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp. kỹ năng sống cho học sinh.Các biên bản của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Nguyễn Xuân Hà .Hồ sơ dạy thêm học thêm.Hồ sơ học nghề phổ thông An Bình Lương Đức Hiển .Hệ thống văn bản sổ sách chứng từ tài chính.Hồ sơ thư viện . các cuộc vận động và phong trào thi đua.Kế hoạch chủ nhiệm. minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách.Rèn luyện đạo đức. .Dự toán thu chi quyết toán hàng năm.Khuôn viên nhà trường.Hồ sơ Đoàn .Tổng hợp kết quả học sinh giỏi các cấp hàng năm Trường THCS Nguyễn Xuân Hà . Nguyễn Thu Hương An Bình . Từ 15/10 – 20/12/2010 6 Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 7 6 .Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém. .Các thống kê kết quả học tập hàng năm. cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 5 .Thực hiện chủ đề năm học. .Kế hoạch y tế học đường. . . Vũ Trường Thành Trường THCS . .Hoạt động xã hội hoá giáo dục và các tổ chức đoàn An Bình Trần Thị Minh Hạnh thể trong và ngoài nhà trường .Đội.Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin. .

Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG. Từ ngày Họp HĐTĐG để: 20/11/10 . 10/12/10 . 15/12/10 . 1/11/10 đến .Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). 5/12/10 đến . 5/12/10 Từ ngày . 1/12/10 đến . . Từ ngày . . Họp HĐ công bố quyết định thành lập HĐTĐG. phân công dự thảo kế hoạch.Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung.Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG. 29/11/10 . Từ ngày .Nộp bản báo cáo TĐG cho Phòng GD-ĐT . nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của HĐTĐG. đến . thời gian biểu 15/10/10 và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG).Thu thập.Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG. xử lý thông tin bổ sung. các biểu mẫu và các 19/12/10 phần khác của tài liệu hướng dẫn. phạm vi. 16/12/10 đến 18/12/10 Ngày . giáo viên.6. báo cáo TĐG.Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích.Dự thảo báo cáo TĐG. xin các ý kiến góp ý. đến . xử lý thông tin bổ sung.Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ. 20/11/10 . Từ ngày .Hoàn thành bản kế hoạch TĐG. giáo viên và nhân viên .Thu thập thông tin và minh chứng.Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG.Tổ chức Hội thảo về chuyên môn.Các cá nhân.Thu thập. 18/12/10 Từ ngày . 16/12/10 Từ ngày . nhân viên trong trường để thảo luận đến về báo cáo TĐG. 10/12/10 .Họp HĐTĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG.Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo TĐG.Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được. Ngày .Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đến đóng góp.Thời gian biểu: Thời gian Các hoạt động Ngày .Hội đồng TĐG họp với các giáo viên. 20/12/10 Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS An Bình TM. nhóm chuyên trách hoàn thiện các Phiếu mô tả các chỉ số của từng tiêu chí. 15/12/10 Từ ngày .Họp HĐTĐG để thông qua bản báo cáo TĐG đã sửa chữa.Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết. nhân 20/10/10 viên của nhà trường. phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CLGD CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 7 .Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTĐG.