Ke Hoach Kiem Dinh Chat Luong

PHÒNG GD-ĐT VĂN YÊN TRƯỜNG THCS AN BÌNH

-------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ: 24/KH- Tr THCS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------An Bình, ngày15 tháng 10 năm 2010

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS AN BÌNH
1- Mục đích và phạm vi tự đánh giá. - Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục trường Tiểu học; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận Trường THCS Nam Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. - Phạm vi tự đánh giá theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. 2- Hội đồng tự đánh giá. 2.1- Thành phần Hội đồng tự đánh giá: Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ- Tr THCS, ngày 20/06/2010 của Hiệu trưởng trường THCS An Bình. Hội đồng gồm có 9 thành viên (Danh sách kèm theo)

TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Họ và tên Nguyễn Tiến Ước Phạm Ngọc Sơn Lê Thu Hà Nguyễn Hồng Vân Vũ Trường Thành Nguyễn Ngọc Dương Hoàng Thị Thanh Bình Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Xuân Hà

Chức danh, chức vụ Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Thư kí HĐSP Chủ tịch công đoàn Bí thư chi đoàn TN Tổng phụ trách đội Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên

Nhiệm vụ Chủ tịch HĐ Phó CTHĐ Thư kí Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên

2.2- Nhóm thư ký (Danh sách kèm theo): TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 1. Lê Thu Hà Thư kí HĐSP Nhóm trưởng nhóm thư ký 2. Đào Thị Thu Hòa Giáo viên Thư ký viên 3. Cầm Vi Hải Giáo viên Thư ký viên

1

học sinh trong hội đồng nhà trường. lưu trữ các thông tin hồ sơ. chất lượng Chủ tịch công Thu thập thông tin các tiêu chuẩn về đoàn công tác đoàn thể Thư ký Tổng hợp.Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động: a) Xác định các nguồn nhân lực. nhóm chuyên Thời gian thu thập chuẩn. duyệt xử lý các tiêu chí.2. xử lý thông tin các tiêu chuẩn P hiệu trưởng KĐCLGD về chuyên môn.Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện: DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH TT Họ và tên Chức danh. cơ sở vật chất và tài chính cần huy động: * Nguồn nhân lực: . viết báo cáo Phó BT C bộ Thu thập.3. TTCM TTCM BTCĐ Đánh giá KĐCL TC TPT đội Giáo viên 2 . chức vụ Bí thư chi bộ Hiệu trưởng Nhiệm vụ Nhóm Nguyễn Tiến Ước 1 Nhóm Phạm Ngọc Sơn 2 Nhóm Nguyễn Hồng Vân 3 Nhóm Lê Thu Hà 4 Nguyễn Thị Thu Thủy Hoàng Thị Thanh Bình Nhóm Vũ Trường Thành 5 Nguyễn Ngọc Dương Nguyễn Xuân Hà Tiêu Cá nhân. TT trách thông tin. giáo viên. viết báo cáo. Ghi chú tiêu chịu trách nhiệm minh chứng chí 1 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Nguyễn Hồng Xuyến 1 2 Tiêu Hoàng Thị Thanh Bình Tháng 10+11+12/2010 15 tiêu chí chuẩn Đinh Thị Huyền Chang 2 Trần Lệ Thủy 3 Tiêu Nguyễn Ngọc Dương Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Trần Thị Hằng 3 4 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 12 tiêu chí chuẩn Trần Văn Minh 4 Ngụy Mỹ Hoa 5 Tiêu Vũ Trường Thành Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Nguyễn Thu Hương 5 6 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Trần Thị Minh Hạnh 6 7 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 4 tiêu chí chuẩn Lương Đức Hiển 7 3. Chỉ đạo tổ chức phân công thực hiện KĐCLGD.Huy động toàn bộ cán bộ.

chủ đề năm học. 20/12/2010 TC1 đến chuyên môn. TC2 . * Tài chính: . thiết bị giáo dục trong 5 năm. các tổ chức xã hội 20/12/2010 TC1 đến bản công khai tài chính trong và ngoài nhà TC2 hội. Chính quyền địa phương để có sự hỗ trợ. thư viện. TC6 lý.Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh. TC12 học thêm. * Cơ sở vật chất: . 2 Tiêu . Bí thư Đoàn.Thu thập các hồ sơ Quản lý nhà trường. nhân viên. các công văn hướng dẫn của các đoàn thể cấp trên.Toàn bộ cơ sở vật chất trong khuôn viên nhà trường.. các biên sinh. Kế 20/12/2010 TC1 đến tập hợp chứng từ quyết toán. . Đoàn Thanh niên. hội đồng tư quan cấp trên. hoá GD hàng năm. dạy thêm các tổ khối trưởng. kế hoạch xã hội trường.Rà soát lại chiến lược BGH nhà trường và các Từ 15/10 – chuẩn 1 phát triển của nhà cơ quan cấp trên 20/12/2010 TC1đến trường trong 5 năm. các biên bản tịch CĐ. b) Chỉ rõ từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường và thời gian cần được cung cấp: Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi TT Tiêu chí Các hoạt động được huy động/ cung huy động chú cấp 1 Tiêu ..Tập hợp các kế hoạch Hiệu trưởng. Đảng. 6 Tiêu Hồ sơ ban đại diện cha Ban đại diện cha mẹ học Từ 15/10 – chuẩn 6 mẹ học sinh. Hội CCB. Chủ Từ 15/10 – chuẩn 3 của BGD.Huy động từ ngân sách địa phương. hoạt động GVCN lớp ngoài giờ lên lớp. 3 . nhiệm vụ. vấn. hội đồng thanh tra nhân dân.Hoàn thiện các cơ cấu tổ chức. Hiệu phó Từ 15/10 – chuẩn 4 chỉ đạo về công tác phụ trách chuyên môn.Tập hợp các văn bản BGH nhà trường. Chính quyền địa phương các cấp. tổ Từ 15/10 – chuẩn 2 văn bản thành lập hội khối trưởng. Trạm y tế. các phong trào. Hội Nông dân. cơ TC15 TĐKT. .. . thủ quỹ CSVC nhà trường. cán bộ phụ trách TC6 toán.Huy động từ ngân sách Nhà nước cấp.Tham mưu với Đảng. Hồ sơ quản lý thư viện. 20/12/2010 TC1 đến đánh giá xếp loại quản T PT Đội. 4 Tiêu . 20/12/2010 TC1 đến đồng trường. Phó HT Từ 15/10 – chuẩn 5 quy định về tài chính. Hội Phụ nữ. 5 Tiêu Thu thập các văn bản Hiệu trưởng. tổ chuyên môn 3 Tiêu ... phụ trách CSVC. các tổ chức lực lượng xã hội các ngành các cấp trong và ngoài xã như Hội Khuyến học.

của nhà trường lưu trữ trong các năm được thu thập. Y tế cấp huyện. Các lực lượng xã hội trong và ngoài xã. Các hoạt động * Thời gian cần thu thập: + Từ 15/10/2010 đến 20/12/2010. Phòng Kế hoạch Tài chính. Phòng Nội vụ Văn Yên. thời gian cần thu thập. GVCN Từ 15/10 – chuẩn 7 về xếp loại hạnh kiểm 20/12/2010 TC1 đến học lực của học sinh. + Các quyết định bổ nhiệm các chức danh.TT Tiêu chí Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi được huy động/ cung huy động chú cấp 7 Tiêu Các văn bản hướng dẫn BGH. TC4 sổ điểm lớp.Công cụ đánh giá: .Các hồ sơ. * Nguồn cung cấp: + Bộ GD-ĐT. kinh phí cần có: * Thông tin thu thập từ bên ngoài: + Các quyết định của cấp trên. UBND Tỉnh Yên Bái. * Kinh phí cần có: + Từ 3 đến 5 triệu đồng. Chính quyền xã An Bình. Phòng GD-ĐT Văn Yên. Đảng bộ. Sở GD-ĐT.Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục . 4 . hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường. kết quả tổng hợp đánh giá xếp loại HK. HL hàng năm 4. xã.Xác định các thông tin cần thu thập từ bên ngoài.Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. . văn bản của cấp trên. + Các biên bản thanh và kiểm tra của cấp trên. UBND huyện Văn Yên. . nguồn cung cấp. học bạ.

Kế hoạch hội giảng . An Bình . .Quy hoạch giáo dục đến 2015 . .Hồ sơ các nhân viên hành chính. tháng. .Hồ sơ Chi bộ Đảng. minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí: Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin.Văn bằng TN cao nhất của CBCNVC. .Hội đồng tư vấn.Nội quy học sinh. Trường THCS . . học sinh Trường THCS tích cực.5. .Kế hoạch xây dung trường học thân thiện. .Quy chế dân chủ trong cơ quan.Kế hoạch tổ chuyên môn Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Hồng Xuyến Từ 15/10 – 20/12/2010 Hoàng Thị Thanh Bình Đinh Thị Huyền Chang Từ 15/10 – 20/12/2010 3 4 . .Biên chế và tuyển sinh các năm học.Dự kiến các thông tin.Bản đăng ký đánh giá cán bộ nhân viên.Kế hoạch năm. .Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp. minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách. . .Phân công chuyên môn.Hồ sơ cá nhân của GV.Hồ sơ TĐKT-Kỷ luật.Hồ sơ Công đoàn.Kế hoạch các năm học. cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 1 2 .Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường .Hồ sơ Đoàn thanh niên. . tuần. . An Bình . Nguyễn Ngọc Dương Trường THCS Cầm Vi Hải An Bình Trường THCS Nguyễn Thị Thu Thủy An Bình Trần Văn Minh Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 5 . .Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học.

Hoạt động xã hội hoá giáo dục và các tổ chức đoàn An Bình Trần Thị Minh Hạnh thể trong và ngoài nhà trường . kỹ năng sống cho học sinh.Hồ sơ sử dụng đất.Kế hoạch chủ nhiệm. cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 5 .Đội.Các biên bản của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Nguyễn Xuân Hà . Vũ Trường Thành Trường THCS . . GVCN.Hồ sơ thư viện . các cuộc vận động và phong trào thi đua.Hồ sơ dạy thêm học thêm.Các thống kê kết quả học tập hàng năm. .Khuôn viên nhà trường.Tổng hợp kết quả học sinh giỏi các cấp hàng năm Trường THCS Nguyễn Xuân Hà .Dự toán thu chi quyết toán hàng năm.Thực hiện chủ đề năm học.Hệ thống văn bản sổ sách chứng từ tài chính. . . Nguyễn Thu Hương An Bình . .Kế hoạch y tế học đường. .Hồ sơ CSVC. . . minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách.Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém.Hồ sơ học nghề phổ thông An Bình Lương Đức Hiển .Hồ sơ Đoàn .Rèn luyện đạo đức. kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp. . Từ 15/10 – 20/12/2010 6 Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 7 6 . .Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin.

15/12/10 Từ ngày . các biểu mẫu và các 19/12/10 phần khác của tài liệu hướng dẫn. nhân 20/10/10 viên của nhà trường.Họp HĐTĐG để thông qua bản báo cáo TĐG đã sửa chữa.Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG. nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của HĐTĐG. 1/12/10 đến .Họp HĐTĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG. 10/12/10 .Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTĐG. xử lý thông tin bổ sung. đến . nhóm chuyên trách hoàn thiện các Phiếu mô tả các chỉ số của từng tiêu chí. báo cáo TĐG.Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được.Các cá nhân. 16/12/10 đến 18/12/10 Ngày .Tổ chức Hội thảo về chuyên môn.Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG. 16/12/10 Từ ngày . 5/12/10 Từ ngày .Hoàn thành bản kế hoạch TĐG. xin các ý kiến góp ý.Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung.Thu thập.Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ. 20/12/10 Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS An Bình TM.Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết. 15/12/10 . Họp HĐ công bố quyết định thành lập HĐTĐG. phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo TĐG. Từ ngày . Từ ngày . xử lý thông tin bổ sung. giáo viên và nhân viên . 5/12/10 đến . . 1/11/10 đến . nhân viên trong trường để thảo luận đến về báo cáo TĐG. phân công dự thảo kế hoạch. 29/11/10 .Dự thảo báo cáo TĐG.Thu thập. 10/12/10 .Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đến đóng góp.Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích.Thu thập thông tin và minh chứng. phạm vi. 18/12/10 Từ ngày . .Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). 20/11/10 . giáo viên.Nộp bản báo cáo TĐG cho Phòng GD-ĐT .Hội đồng TĐG họp với các giáo viên. Từ ngày Họp HĐTĐG để: 20/11/10 . Ngày .6. Từ ngày . đến .Thời gian biểu: Thời gian Các hoạt động Ngày . thời gian biểu 15/10/10 và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG).Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CLGD CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful