PHÒNG GD-ĐT VĂN YÊN TRƯỜNG THCS AN BÌNH

-------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ: 24/KH- Tr THCS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------An Bình, ngày15 tháng 10 năm 2010

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS AN BÌNH
1- Mục đích và phạm vi tự đánh giá. - Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục trường Tiểu học; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận Trường THCS Nam Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. - Phạm vi tự đánh giá theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. 2- Hội đồng tự đánh giá. 2.1- Thành phần Hội đồng tự đánh giá: Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ- Tr THCS, ngày 20/06/2010 của Hiệu trưởng trường THCS An Bình. Hội đồng gồm có 9 thành viên (Danh sách kèm theo)

TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Họ và tên Nguyễn Tiến Ước Phạm Ngọc Sơn Lê Thu Hà Nguyễn Hồng Vân Vũ Trường Thành Nguyễn Ngọc Dương Hoàng Thị Thanh Bình Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Xuân Hà

Chức danh, chức vụ Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Thư kí HĐSP Chủ tịch công đoàn Bí thư chi đoàn TN Tổng phụ trách đội Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên

Nhiệm vụ Chủ tịch HĐ Phó CTHĐ Thư kí Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên

2.2- Nhóm thư ký (Danh sách kèm theo): TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 1. Lê Thu Hà Thư kí HĐSP Nhóm trưởng nhóm thư ký 2. Đào Thị Thu Hòa Giáo viên Thư ký viên 3. Cầm Vi Hải Giáo viên Thư ký viên

1

giáo viên. duyệt xử lý các tiêu chí. xử lý thông tin các tiêu chuẩn P hiệu trưởng KĐCLGD về chuyên môn. viết báo cáo.Huy động toàn bộ cán bộ. nhóm chuyên Thời gian thu thập chuẩn. chức vụ Bí thư chi bộ Hiệu trưởng Nhiệm vụ Nhóm Nguyễn Tiến Ước 1 Nhóm Phạm Ngọc Sơn 2 Nhóm Nguyễn Hồng Vân 3 Nhóm Lê Thu Hà 4 Nguyễn Thị Thu Thủy Hoàng Thị Thanh Bình Nhóm Vũ Trường Thành 5 Nguyễn Ngọc Dương Nguyễn Xuân Hà Tiêu Cá nhân. lưu trữ các thông tin hồ sơ.Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động: a) Xác định các nguồn nhân lực. chất lượng Chủ tịch công Thu thập thông tin các tiêu chuẩn về đoàn công tác đoàn thể Thư ký Tổng hợp. viết báo cáo Phó BT C bộ Thu thập. Chỉ đạo tổ chức phân công thực hiện KĐCLGD. học sinh trong hội đồng nhà trường.2. TTCM TTCM BTCĐ Đánh giá KĐCL TC TPT đội Giáo viên 2 .3.Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện: DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH TT Họ và tên Chức danh. Ghi chú tiêu chịu trách nhiệm minh chứng chí 1 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Nguyễn Hồng Xuyến 1 2 Tiêu Hoàng Thị Thanh Bình Tháng 10+11+12/2010 15 tiêu chí chuẩn Đinh Thị Huyền Chang 2 Trần Lệ Thủy 3 Tiêu Nguyễn Ngọc Dương Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Trần Thị Hằng 3 4 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 12 tiêu chí chuẩn Trần Văn Minh 4 Ngụy Mỹ Hoa 5 Tiêu Vũ Trường Thành Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Nguyễn Thu Hương 5 6 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Trần Thị Minh Hạnh 6 7 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 4 tiêu chí chuẩn Lương Đức Hiển 7 3. TT trách thông tin. cơ sở vật chất và tài chính cần huy động: * Nguồn nhân lực: .

3 . thủ quỹ CSVC nhà trường. các tổ chức lực lượng xã hội các ngành các cấp trong và ngoài xã như Hội Khuyến học. nhiệm vụ. thư viện. . các tổ chức xã hội 20/12/2010 TC1 đến bản công khai tài chính trong và ngoài nhà TC2 hội. các công văn hướng dẫn của các đoàn thể cấp trên. hội đồng tư quan cấp trên. các biên sinh.Tập hợp các kế hoạch Hiệu trưởng.Tập hợp các văn bản BGH nhà trường. chủ đề năm học. các biên bản tịch CĐ. 5 Tiêu Thu thập các văn bản Hiệu trưởng. phụ trách CSVC. . hội đồng thanh tra nhân dân. Đảng. Trạm y tế. 6 Tiêu Hồ sơ ban đại diện cha Ban đại diện cha mẹ học Từ 15/10 – chuẩn 6 mẹ học sinh. kế hoạch xã hội trường. Chính quyền địa phương để có sự hỗ trợ. Hội CCB. 20/12/2010 TC1 đến đồng trường. TC12 học thêm.. nhân viên. tổ chuyên môn 3 Tiêu .Huy động từ ngân sách Nhà nước cấp.Toàn bộ cơ sở vật chất trong khuôn viên nhà trường.Tham mưu với Đảng. TC2 . các phong trào. thiết bị giáo dục trong 5 năm. Hiệu phó Từ 15/10 – chuẩn 4 chỉ đạo về công tác phụ trách chuyên môn.Rà soát lại chiến lược BGH nhà trường và các Từ 15/10 – chuẩn 1 phát triển của nhà cơ quan cấp trên 20/12/2010 TC1đến trường trong 5 năm.. Đoàn Thanh niên.Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh. * Cơ sở vật chất: . Hội Phụ nữ. Phó HT Từ 15/10 – chuẩn 5 quy định về tài chính. Chủ Từ 15/10 – chuẩn 3 của BGD. 20/12/2010 TC1 đến đánh giá xếp loại quản T PT Đội. Hồ sơ quản lý thư viện. hoạt động GVCN lớp ngoài giờ lên lớp. Chính quyền địa phương các cấp. Kế 20/12/2010 TC1 đến tập hợp chứng từ quyết toán..Hoàn thiện các cơ cấu tổ chức. . cơ TC15 TĐKT. Bí thư Đoàn. cán bộ phụ trách TC6 toán. 20/12/2010 TC1 đến chuyên môn. tổ Từ 15/10 – chuẩn 2 văn bản thành lập hội khối trưởng. vấn.Thu thập các hồ sơ Quản lý nhà trường. b) Chỉ rõ từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường và thời gian cần được cung cấp: Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi TT Tiêu chí Các hoạt động được huy động/ cung huy động chú cấp 1 Tiêu . Hội Nông dân. dạy thêm các tổ khối trưởng. * Tài chính: ... 2 Tiêu . 4 Tiêu . hoá GD hàng năm. TC6 lý.Huy động từ ngân sách địa phương.

Y tế cấp huyện. TC4 sổ điểm lớp. thời gian cần thu thập. . kinh phí cần có: * Thông tin thu thập từ bên ngoài: + Các quyết định của cấp trên. HL hàng năm 4.Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. UBND huyện Văn Yên. . * Nguồn cung cấp: + Bộ GD-ĐT. Các lực lượng xã hội trong và ngoài xã. Sở GD-ĐT. Phòng GD-ĐT Văn Yên. + Các quyết định bổ nhiệm các chức danh. kết quả tổng hợp đánh giá xếp loại HK.Xác định các thông tin cần thu thập từ bên ngoài. GVCN Từ 15/10 – chuẩn 7 về xếp loại hạnh kiểm 20/12/2010 TC1 đến học lực của học sinh.TT Tiêu chí Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi được huy động/ cung huy động chú cấp 7 Tiêu Các văn bản hướng dẫn BGH. Phòng Kế hoạch Tài chính. Các hoạt động * Thời gian cần thu thập: + Từ 15/10/2010 đến 20/12/2010. UBND Tỉnh Yên Bái. 4 . xã. hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường. * Kinh phí cần có: + Từ 3 đến 5 triệu đồng. văn bản của cấp trên. Phòng Nội vụ Văn Yên.Các hồ sơ. + Các biên bản thanh và kiểm tra của cấp trên.Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục . Đảng bộ. của nhà trường lưu trữ trong các năm được thu thập. nguồn cung cấp. Chính quyền xã An Bình. học bạ.Công cụ đánh giá: .

Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học.Kế hoạch hội giảng . . minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách.5.Kế hoạch năm. .Kế hoạch tổ chuyên môn Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Hồng Xuyến Từ 15/10 – 20/12/2010 Hoàng Thị Thanh Bình Đinh Thị Huyền Chang Từ 15/10 – 20/12/2010 3 4 .Kế hoạch các năm học.Hồ sơ cá nhân của GV. Nguyễn Ngọc Dương Trường THCS Cầm Vi Hải An Bình Trường THCS Nguyễn Thị Thu Thủy An Bình Trần Văn Minh Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 5 . . . An Bình . .Quy hoạch giáo dục đến 2015 . .Kế hoạch xây dung trường học thân thiện. An Bình .Nội quy học sinh.Dự kiến các thông tin.Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường . học sinh Trường THCS tích cực.Hồ sơ Chi bộ Đảng. . . .Phân công chuyên môn.Hồ sơ Công đoàn.Văn bằng TN cao nhất của CBCNVC. . .Quy chế dân chủ trong cơ quan.Hồ sơ các nhân viên hành chính. . .Bản đăng ký đánh giá cán bộ nhân viên.Hồ sơ Đoàn thanh niên. tháng.Hội đồng tư vấn. Trường THCS .Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp. tuần. . cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 1 2 . minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí: Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin.Hồ sơ TĐKT-Kỷ luật.Biên chế và tuyển sinh các năm học.

kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp. .Dự toán thu chi quyết toán hàng năm.Hồ sơ Đoàn .Hồ sơ thư viện .Hồ sơ sử dụng đất.Các biên bản của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Nguyễn Xuân Hà . Từ 15/10 – 20/12/2010 6 Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 7 6 .Hệ thống văn bản sổ sách chứng từ tài chính.Hoạt động xã hội hoá giáo dục và các tổ chức đoàn An Bình Trần Thị Minh Hạnh thể trong và ngoài nhà trường . . Nguyễn Thu Hương An Bình . kỹ năng sống cho học sinh. cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 5 .Khuôn viên nhà trường. . .Hồ sơ học nghề phổ thông An Bình Lương Đức Hiển .Hồ sơ CSVC.Hồ sơ dạy thêm học thêm. các cuộc vận động và phong trào thi đua. GVCN. . .Các thống kê kết quả học tập hàng năm.Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin. Vũ Trường Thành Trường THCS . minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách.Kế hoạch y tế học đường.Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém. .Tổng hợp kết quả học sinh giỏi các cấp hàng năm Trường THCS Nguyễn Xuân Hà . . .Đội. .Rèn luyện đạo đức.Thực hiện chủ đề năm học.Kế hoạch chủ nhiệm.

Thu thập. nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của HĐTĐG. .Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG. 16/12/10 Từ ngày . 16/12/10 đến 18/12/10 Ngày . giáo viên và nhân viên . nhân 20/10/10 viên của nhà trường. 10/12/10 . giáo viên. 15/12/10 .Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được.6.Thu thập.Dự thảo báo cáo TĐG. nhóm chuyên trách hoàn thiện các Phiếu mô tả các chỉ số của từng tiêu chí. đến . HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CLGD CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 7 .Nộp bản báo cáo TĐG cho Phòng GD-ĐT .Thu thập thông tin và minh chứng. báo cáo TĐG.Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTĐG.Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đến đóng góp.Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung. xử lý thông tin bổ sung. Từ ngày .Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết. 20/11/10 . Họp HĐ công bố quyết định thành lập HĐTĐG. phạm vi. thời gian biểu 15/10/10 và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG). 5/12/10 Từ ngày . xin các ý kiến góp ý.Họp HĐTĐG để thông qua bản báo cáo TĐG đã sửa chữa.Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). 20/12/10 Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS An Bình TM. nhân viên trong trường để thảo luận đến về báo cáo TĐG.Hoàn thành bản kế hoạch TĐG. 1/11/10 đến .Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG. Từ ngày . đến . 15/12/10 Từ ngày .Họp HĐTĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG. xử lý thông tin bổ sung. Từ ngày .Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích. 10/12/10 . 1/12/10 đến .Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG.Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG. .Thời gian biểu: Thời gian Các hoạt động Ngày .Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo TĐG.Tổ chức Hội thảo về chuyên môn. các biểu mẫu và các 19/12/10 phần khác của tài liệu hướng dẫn.Hội đồng TĐG họp với các giáo viên. Ngày .Các cá nhân. 18/12/10 Từ ngày .Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ. Từ ngày Họp HĐTĐG để: 20/11/10 . phân công dự thảo kế hoạch. 29/11/10 . phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. 5/12/10 đến .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful