PHÒNG GD-ĐT VĂN YÊN TRƯỜNG THCS AN BÌNH

-------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ: 24/KH- Tr THCS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------An Bình, ngày15 tháng 10 năm 2010

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS AN BÌNH
1- Mục đích và phạm vi tự đánh giá. - Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục trường Tiểu học; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận Trường THCS Nam Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. - Phạm vi tự đánh giá theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. 2- Hội đồng tự đánh giá. 2.1- Thành phần Hội đồng tự đánh giá: Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ- Tr THCS, ngày 20/06/2010 của Hiệu trưởng trường THCS An Bình. Hội đồng gồm có 9 thành viên (Danh sách kèm theo)

TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Họ và tên Nguyễn Tiến Ước Phạm Ngọc Sơn Lê Thu Hà Nguyễn Hồng Vân Vũ Trường Thành Nguyễn Ngọc Dương Hoàng Thị Thanh Bình Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Xuân Hà

Chức danh, chức vụ Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Thư kí HĐSP Chủ tịch công đoàn Bí thư chi đoàn TN Tổng phụ trách đội Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên

Nhiệm vụ Chủ tịch HĐ Phó CTHĐ Thư kí Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên

2.2- Nhóm thư ký (Danh sách kèm theo): TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 1. Lê Thu Hà Thư kí HĐSP Nhóm trưởng nhóm thư ký 2. Đào Thị Thu Hòa Giáo viên Thư ký viên 3. Cầm Vi Hải Giáo viên Thư ký viên

1

học sinh trong hội đồng nhà trường.2.3. cơ sở vật chất và tài chính cần huy động: * Nguồn nhân lực: . nhóm chuyên Thời gian thu thập chuẩn. viết báo cáo. TTCM TTCM BTCĐ Đánh giá KĐCL TC TPT đội Giáo viên 2 .Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động: a) Xác định các nguồn nhân lực.Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện: DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH TT Họ và tên Chức danh. viết báo cáo Phó BT C bộ Thu thập. giáo viên. chất lượng Chủ tịch công Thu thập thông tin các tiêu chuẩn về đoàn công tác đoàn thể Thư ký Tổng hợp. xử lý thông tin các tiêu chuẩn P hiệu trưởng KĐCLGD về chuyên môn. chức vụ Bí thư chi bộ Hiệu trưởng Nhiệm vụ Nhóm Nguyễn Tiến Ước 1 Nhóm Phạm Ngọc Sơn 2 Nhóm Nguyễn Hồng Vân 3 Nhóm Lê Thu Hà 4 Nguyễn Thị Thu Thủy Hoàng Thị Thanh Bình Nhóm Vũ Trường Thành 5 Nguyễn Ngọc Dương Nguyễn Xuân Hà Tiêu Cá nhân. duyệt xử lý các tiêu chí.Huy động toàn bộ cán bộ. TT trách thông tin. Chỉ đạo tổ chức phân công thực hiện KĐCLGD. lưu trữ các thông tin hồ sơ. Ghi chú tiêu chịu trách nhiệm minh chứng chí 1 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Nguyễn Hồng Xuyến 1 2 Tiêu Hoàng Thị Thanh Bình Tháng 10+11+12/2010 15 tiêu chí chuẩn Đinh Thị Huyền Chang 2 Trần Lệ Thủy 3 Tiêu Nguyễn Ngọc Dương Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Trần Thị Hằng 3 4 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 12 tiêu chí chuẩn Trần Văn Minh 4 Ngụy Mỹ Hoa 5 Tiêu Vũ Trường Thành Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Nguyễn Thu Hương 5 6 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Trần Thị Minh Hạnh 6 7 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 4 tiêu chí chuẩn Lương Đức Hiển 7 3.

các biên sinh.. * Cơ sở vật chất: . . thủ quỹ CSVC nhà trường. 3 . Đoàn Thanh niên.Hoàn thiện các cơ cấu tổ chức. Phó HT Từ 15/10 – chuẩn 5 quy định về tài chính. hoạt động GVCN lớp ngoài giờ lên lớp. Hội CCB. hội đồng tư quan cấp trên. các công văn hướng dẫn của các đoàn thể cấp trên. Hội Phụ nữ. * Tài chính: . các tổ chức lực lượng xã hội các ngành các cấp trong và ngoài xã như Hội Khuyến học. Hội Nông dân. nhân viên.Rà soát lại chiến lược BGH nhà trường và các Từ 15/10 – chuẩn 1 phát triển của nhà cơ quan cấp trên 20/12/2010 TC1đến trường trong 5 năm. b) Chỉ rõ từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường và thời gian cần được cung cấp: Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi TT Tiêu chí Các hoạt động được huy động/ cung huy động chú cấp 1 Tiêu . Chính quyền địa phương để có sự hỗ trợ. phụ trách CSVC. hoá GD hàng năm. thiết bị giáo dục trong 5 năm.Huy động từ ngân sách địa phương. . hội đồng thanh tra nhân dân. các phong trào. cán bộ phụ trách TC6 toán..Thu thập các hồ sơ Quản lý nhà trường. Trạm y tế. Hiệu phó Từ 15/10 – chuẩn 4 chỉ đạo về công tác phụ trách chuyên môn. 5 Tiêu Thu thập các văn bản Hiệu trưởng. Hồ sơ quản lý thư viện. cơ TC15 TĐKT. các tổ chức xã hội 20/12/2010 TC1 đến bản công khai tài chính trong và ngoài nhà TC2 hội. tổ chuyên môn 3 Tiêu . 6 Tiêu Hồ sơ ban đại diện cha Ban đại diện cha mẹ học Từ 15/10 – chuẩn 6 mẹ học sinh. nhiệm vụ. thư viện. Đảng.Huy động từ ngân sách Nhà nước cấp. TC12 học thêm.Tập hợp các văn bản BGH nhà trường.. Bí thư Đoàn. 20/12/2010 TC1 đến đồng trường.Tham mưu với Đảng.Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh. . vấn. 2 Tiêu . các biên bản tịch CĐ. Chính quyền địa phương các cấp.Toàn bộ cơ sở vật chất trong khuôn viên nhà trường.. 20/12/2010 TC1 đến chuyên môn. TC6 lý. 4 Tiêu . tổ Từ 15/10 – chuẩn 2 văn bản thành lập hội khối trưởng. kế hoạch xã hội trường. chủ đề năm học.Tập hợp các kế hoạch Hiệu trưởng. 20/12/2010 TC1 đến đánh giá xếp loại quản T PT Đội. Kế 20/12/2010 TC1 đến tập hợp chứng từ quyết toán. dạy thêm các tổ khối trưởng. Chủ Từ 15/10 – chuẩn 3 của BGD. TC2 ..

4 . + Các quyết định bổ nhiệm các chức danh. HL hàng năm 4. hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường. Phòng GD-ĐT Văn Yên. UBND huyện Văn Yên.TT Tiêu chí Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi được huy động/ cung huy động chú cấp 7 Tiêu Các văn bản hướng dẫn BGH. của nhà trường lưu trữ trong các năm được thu thập. . TC4 sổ điểm lớp. UBND Tỉnh Yên Bái. xã. học bạ. * Kinh phí cần có: + Từ 3 đến 5 triệu đồng. Sở GD-ĐT.Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục . Các lực lượng xã hội trong và ngoài xã. kinh phí cần có: * Thông tin thu thập từ bên ngoài: + Các quyết định của cấp trên. . văn bản của cấp trên.Các hồ sơ. thời gian cần thu thập. * Nguồn cung cấp: + Bộ GD-ĐT. kết quả tổng hợp đánh giá xếp loại HK. Các hoạt động * Thời gian cần thu thập: + Từ 15/10/2010 đến 20/12/2010. GVCN Từ 15/10 – chuẩn 7 về xếp loại hạnh kiểm 20/12/2010 TC1 đến học lực của học sinh. + Các biên bản thanh và kiểm tra của cấp trên. Phòng Nội vụ Văn Yên.Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. Chính quyền xã An Bình.Công cụ đánh giá: .Xác định các thông tin cần thu thập từ bên ngoài. Phòng Kế hoạch Tài chính. Y tế cấp huyện. Đảng bộ. nguồn cung cấp.

. minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách.Văn bằng TN cao nhất của CBCNVC. .Hội đồng tư vấn.Nội quy học sinh. cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 1 2 .Hồ sơ Đoàn thanh niên.Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học. . . Nguyễn Ngọc Dương Trường THCS Cầm Vi Hải An Bình Trường THCS Nguyễn Thị Thu Thủy An Bình Trần Văn Minh Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 5 .Quy hoạch giáo dục đến 2015 .Kế hoạch năm. . .Hồ sơ các nhân viên hành chính.Hồ sơ Chi bộ Đảng.Kế hoạch các năm học.Phân công chuyên môn. . .Kế hoạch tổ chuyên môn Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Hồng Xuyến Từ 15/10 – 20/12/2010 Hoàng Thị Thanh Bình Đinh Thị Huyền Chang Từ 15/10 – 20/12/2010 3 4 . . .5.Dự kiến các thông tin. học sinh Trường THCS tích cực.Quy chế dân chủ trong cơ quan. An Bình . Trường THCS . minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí: Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin. .Bản đăng ký đánh giá cán bộ nhân viên. . tuần.Hồ sơ TĐKT-Kỷ luật.Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường . . An Bình .Hồ sơ cá nhân của GV.Hồ sơ Công đoàn.Kế hoạch xây dung trường học thân thiện. tháng.Biên chế và tuyển sinh các năm học.Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp.Kế hoạch hội giảng . .

. .Thực hiện chủ đề năm học. . .Kế hoạch chủ nhiệm.Hệ thống văn bản sổ sách chứng từ tài chính. .Kế hoạch y tế học đường.Hồ sơ CSVC. Vũ Trường Thành Trường THCS .Đội.Dự toán thu chi quyết toán hàng năm. .Hồ sơ thư viện .Rèn luyện đạo đức. .Hồ sơ Đoàn .Tổng hợp kết quả học sinh giỏi các cấp hàng năm Trường THCS Nguyễn Xuân Hà . minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách.Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém. cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 5 . . Từ 15/10 – 20/12/2010 6 Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 7 6 .Hồ sơ sử dụng đất. .Hồ sơ dạy thêm học thêm.Hồ sơ học nghề phổ thông An Bình Lương Đức Hiển .Các biên bản của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Nguyễn Xuân Hà . Nguyễn Thu Hương An Bình .Hoạt động xã hội hoá giáo dục và các tổ chức đoàn An Bình Trần Thị Minh Hạnh thể trong và ngoài nhà trường . GVCN.Khuôn viên nhà trường.Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin.Các thống kê kết quả học tập hàng năm. kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp. các cuộc vận động và phong trào thi đua. kỹ năng sống cho học sinh. .

nhân 20/10/10 viên của nhà trường. thời gian biểu 15/10/10 và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG). Họp HĐ công bố quyết định thành lập HĐTĐG.Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ.Thu thập. Từ ngày .Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đến đóng góp. xử lý thông tin bổ sung. nhân viên trong trường để thảo luận đến về báo cáo TĐG.Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích.Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo TĐG. đến . 10/12/10 . xin các ý kiến góp ý.Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG. 20/11/10 . giáo viên và nhân viên .Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). 20/12/10 Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS An Bình TM. 1/12/10 đến .Thu thập. . . 1/11/10 đến .Hội đồng TĐG họp với các giáo viên. đến . các biểu mẫu và các 19/12/10 phần khác của tài liệu hướng dẫn. 15/12/10 Từ ngày .Thu thập thông tin và minh chứng. Từ ngày . Ngày . nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của HĐTĐG.Các cá nhân.Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG.Thời gian biểu: Thời gian Các hoạt động Ngày . Từ ngày Họp HĐTĐG để: 20/11/10 . báo cáo TĐG. giáo viên. phạm vi.Tổ chức Hội thảo về chuyên môn.6.Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.Nộp bản báo cáo TĐG cho Phòng GD-ĐT .Họp HĐTĐG để thông qua bản báo cáo TĐG đã sửa chữa.Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được. 5/12/10 đến . 16/12/10 đến 18/12/10 Ngày . 15/12/10 . nhóm chuyên trách hoàn thiện các Phiếu mô tả các chỉ số của từng tiêu chí.Dự thảo báo cáo TĐG.Hoàn thành bản kế hoạch TĐG. phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. 29/11/10 .Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTĐG.Họp HĐTĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG.Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG. Từ ngày . 10/12/10 . 16/12/10 Từ ngày . xử lý thông tin bổ sung. phân công dự thảo kế hoạch.Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung. 18/12/10 Từ ngày . 5/12/10 Từ ngày . HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CLGD CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 7 .