PHÒNG GD-ĐT VĂN YÊN TRƯỜNG THCS AN BÌNH

-------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ: 24/KH- Tr THCS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------An Bình, ngày15 tháng 10 năm 2010

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS AN BÌNH
1- Mục đích và phạm vi tự đánh giá. - Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục trường Tiểu học; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận Trường THCS Nam Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. - Phạm vi tự đánh giá theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. 2- Hội đồng tự đánh giá. 2.1- Thành phần Hội đồng tự đánh giá: Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ- Tr THCS, ngày 20/06/2010 của Hiệu trưởng trường THCS An Bình. Hội đồng gồm có 9 thành viên (Danh sách kèm theo)

TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Họ và tên Nguyễn Tiến Ước Phạm Ngọc Sơn Lê Thu Hà Nguyễn Hồng Vân Vũ Trường Thành Nguyễn Ngọc Dương Hoàng Thị Thanh Bình Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Xuân Hà

Chức danh, chức vụ Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Thư kí HĐSP Chủ tịch công đoàn Bí thư chi đoàn TN Tổng phụ trách đội Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên

Nhiệm vụ Chủ tịch HĐ Phó CTHĐ Thư kí Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên

2.2- Nhóm thư ký (Danh sách kèm theo): TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 1. Lê Thu Hà Thư kí HĐSP Nhóm trưởng nhóm thư ký 2. Đào Thị Thu Hòa Giáo viên Thư ký viên 3. Cầm Vi Hải Giáo viên Thư ký viên

1

Chỉ đạo tổ chức phân công thực hiện KĐCLGD. chức vụ Bí thư chi bộ Hiệu trưởng Nhiệm vụ Nhóm Nguyễn Tiến Ước 1 Nhóm Phạm Ngọc Sơn 2 Nhóm Nguyễn Hồng Vân 3 Nhóm Lê Thu Hà 4 Nguyễn Thị Thu Thủy Hoàng Thị Thanh Bình Nhóm Vũ Trường Thành 5 Nguyễn Ngọc Dương Nguyễn Xuân Hà Tiêu Cá nhân. giáo viên.Huy động toàn bộ cán bộ. viết báo cáo. học sinh trong hội đồng nhà trường. chất lượng Chủ tịch công Thu thập thông tin các tiêu chuẩn về đoàn công tác đoàn thể Thư ký Tổng hợp.3.2. TTCM TTCM BTCĐ Đánh giá KĐCL TC TPT đội Giáo viên 2 .Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện: DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH TT Họ và tên Chức danh. xử lý thông tin các tiêu chuẩn P hiệu trưởng KĐCLGD về chuyên môn. TT trách thông tin.Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động: a) Xác định các nguồn nhân lực. nhóm chuyên Thời gian thu thập chuẩn. lưu trữ các thông tin hồ sơ. viết báo cáo Phó BT C bộ Thu thập. duyệt xử lý các tiêu chí. cơ sở vật chất và tài chính cần huy động: * Nguồn nhân lực: . Ghi chú tiêu chịu trách nhiệm minh chứng chí 1 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Nguyễn Hồng Xuyến 1 2 Tiêu Hoàng Thị Thanh Bình Tháng 10+11+12/2010 15 tiêu chí chuẩn Đinh Thị Huyền Chang 2 Trần Lệ Thủy 3 Tiêu Nguyễn Ngọc Dương Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Trần Thị Hằng 3 4 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 12 tiêu chí chuẩn Trần Văn Minh 4 Ngụy Mỹ Hoa 5 Tiêu Vũ Trường Thành Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Nguyễn Thu Hương 5 6 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Trần Thị Minh Hạnh 6 7 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 4 tiêu chí chuẩn Lương Đức Hiển 7 3.

Chính quyền địa phương để có sự hỗ trợ. 4 Tiêu . kế hoạch xã hội trường. 3 . 6 Tiêu Hồ sơ ban đại diện cha Ban đại diện cha mẹ học Từ 15/10 – chuẩn 6 mẹ học sinh. TC2 .Tập hợp các văn bản BGH nhà trường. Hội CCB. 5 Tiêu Thu thập các văn bản Hiệu trưởng.. Kế 20/12/2010 TC1 đến tập hợp chứng từ quyết toán. hội đồng tư quan cấp trên. * Cơ sở vật chất: .Toàn bộ cơ sở vật chất trong khuôn viên nhà trường. phụ trách CSVC. nhiệm vụ. Hiệu phó Từ 15/10 – chuẩn 4 chỉ đạo về công tác phụ trách chuyên môn. các biên sinh. thiết bị giáo dục trong 5 năm. TC6 lý. hoá GD hàng năm. tổ chuyên môn 3 Tiêu . Trạm y tế. . chủ đề năm học.Tham mưu với Đảng.Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh. thủ quỹ CSVC nhà trường. cán bộ phụ trách TC6 toán. Phó HT Từ 15/10 – chuẩn 5 quy định về tài chính. hội đồng thanh tra nhân dân.Huy động từ ngân sách Nhà nước cấp. 20/12/2010 TC1 đến chuyên môn. các tổ chức xã hội 20/12/2010 TC1 đến bản công khai tài chính trong và ngoài nhà TC2 hội. Bí thư Đoàn. cơ TC15 TĐKT. ..Rà soát lại chiến lược BGH nhà trường và các Từ 15/10 – chuẩn 1 phát triển của nhà cơ quan cấp trên 20/12/2010 TC1đến trường trong 5 năm. dạy thêm các tổ khối trưởng. Đoàn Thanh niên.Tập hợp các kế hoạch Hiệu trưởng. Chính quyền địa phương các cấp. thư viện. Đảng. . hoạt động GVCN lớp ngoài giờ lên lớp... các tổ chức lực lượng xã hội các ngành các cấp trong và ngoài xã như Hội Khuyến học. * Tài chính: ..Huy động từ ngân sách địa phương. Hồ sơ quản lý thư viện. tổ Từ 15/10 – chuẩn 2 văn bản thành lập hội khối trưởng. nhân viên. 2 Tiêu . Hội Nông dân. TC12 học thêm.Hoàn thiện các cơ cấu tổ chức. 20/12/2010 TC1 đến đánh giá xếp loại quản T PT Đội. các biên bản tịch CĐ. b) Chỉ rõ từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường và thời gian cần được cung cấp: Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi TT Tiêu chí Các hoạt động được huy động/ cung huy động chú cấp 1 Tiêu . các công văn hướng dẫn của các đoàn thể cấp trên. 20/12/2010 TC1 đến đồng trường. Hội Phụ nữ. vấn.Thu thập các hồ sơ Quản lý nhà trường. Chủ Từ 15/10 – chuẩn 3 của BGD. các phong trào.

+ Các quyết định bổ nhiệm các chức danh. Y tế cấp huyện. Phòng Nội vụ Văn Yên.TT Tiêu chí Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi được huy động/ cung huy động chú cấp 7 Tiêu Các văn bản hướng dẫn BGH. GVCN Từ 15/10 – chuẩn 7 về xếp loại hạnh kiểm 20/12/2010 TC1 đến học lực của học sinh.Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục . Phòng Kế hoạch Tài chính. * Kinh phí cần có: + Từ 3 đến 5 triệu đồng. văn bản của cấp trên. Các hoạt động * Thời gian cần thu thập: + Từ 15/10/2010 đến 20/12/2010. của nhà trường lưu trữ trong các năm được thu thập. hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường. Phòng GD-ĐT Văn Yên. xã. HL hàng năm 4. UBND huyện Văn Yên. 4 . Chính quyền xã An Bình. TC4 sổ điểm lớp. + Các biên bản thanh và kiểm tra của cấp trên. thời gian cần thu thập. . Đảng bộ.Các hồ sơ. nguồn cung cấp. . Sở GD-ĐT. học bạ.Công cụ đánh giá: . kinh phí cần có: * Thông tin thu thập từ bên ngoài: + Các quyết định của cấp trên.Xác định các thông tin cần thu thập từ bên ngoài.Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. kết quả tổng hợp đánh giá xếp loại HK. Các lực lượng xã hội trong và ngoài xã. * Nguồn cung cấp: + Bộ GD-ĐT. UBND Tỉnh Yên Bái.

. .Kế hoạch tổ chuyên môn Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Hồng Xuyến Từ 15/10 – 20/12/2010 Hoàng Thị Thanh Bình Đinh Thị Huyền Chang Từ 15/10 – 20/12/2010 3 4 .Quy hoạch giáo dục đến 2015 .Văn bằng TN cao nhất của CBCNVC. cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 1 2 .Kế hoạch hội giảng . .Hồ sơ Công đoàn.Kế hoạch năm.Hồ sơ các nhân viên hành chính.Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường .Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp. .Hồ sơ Chi bộ Đảng. .Kế hoạch các năm học.Kế hoạch xây dung trường học thân thiện.Hồ sơ TĐKT-Kỷ luật.Hồ sơ cá nhân của GV.Dự kiến các thông tin. . Trường THCS . . . tháng. . minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách.Phân công chuyên môn. . học sinh Trường THCS tích cực. Nguyễn Ngọc Dương Trường THCS Cầm Vi Hải An Bình Trường THCS Nguyễn Thị Thu Thủy An Bình Trần Văn Minh Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 5 .Hồ sơ Đoàn thanh niên.Bản đăng ký đánh giá cán bộ nhân viên. An Bình . . . minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí: Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin.Biên chế và tuyển sinh các năm học.Hội đồng tư vấn.Quy chế dân chủ trong cơ quan.5. An Bình . .Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học. tuần. .Nội quy học sinh.

. .Kế hoạch chủ nhiệm. GVCN.Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin.Hoạt động xã hội hoá giáo dục và các tổ chức đoàn An Bình Trần Thị Minh Hạnh thể trong và ngoài nhà trường .Các biên bản của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Nguyễn Xuân Hà .Các thống kê kết quả học tập hàng năm.Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém. các cuộc vận động và phong trào thi đua. kỹ năng sống cho học sinh.Hồ sơ thư viện .Đội.Hồ sơ học nghề phổ thông An Bình Lương Đức Hiển . . cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 5 . kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp. . . .Hồ sơ dạy thêm học thêm.Hồ sơ CSVC. .Thực hiện chủ đề năm học.Khuôn viên nhà trường. minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách.Dự toán thu chi quyết toán hàng năm. .Hồ sơ sử dụng đất. Vũ Trường Thành Trường THCS .Kế hoạch y tế học đường. . .Hệ thống văn bản sổ sách chứng từ tài chính. Từ 15/10 – 20/12/2010 6 Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 7 6 .Tổng hợp kết quả học sinh giỏi các cấp hàng năm Trường THCS Nguyễn Xuân Hà .Rèn luyện đạo đức.Hồ sơ Đoàn . Nguyễn Thu Hương An Bình .

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTĐG. 5/12/10 đến . giáo viên.6. thời gian biểu 15/10/10 và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG). Từ ngày . 15/12/10 Từ ngày . xin các ý kiến góp ý. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CLGD CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 7 . 1/11/10 đến .Thu thập thông tin và minh chứng.Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết. 20/12/10 Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS An Bình TM.Hoàn thành bản kế hoạch TĐG. xử lý thông tin bổ sung. nhóm chuyên trách hoàn thiện các Phiếu mô tả các chỉ số của từng tiêu chí. phân công dự thảo kế hoạch. nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của HĐTĐG.Hội đồng TĐG họp với các giáo viên.Họp HĐTĐG để thông qua bản báo cáo TĐG đã sửa chữa. 10/12/10 . . xử lý thông tin bổ sung.Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung.Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích. nhân 20/10/10 viên của nhà trường. 10/12/10 .Nộp bản báo cáo TĐG cho Phòng GD-ĐT . 1/12/10 đến .Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG. 16/12/10 Từ ngày . Từ ngày . các biểu mẫu và các 19/12/10 phần khác của tài liệu hướng dẫn. 18/12/10 Từ ngày . phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được. giáo viên và nhân viên . 20/11/10 . nhân viên trong trường để thảo luận đến về báo cáo TĐG. Họp HĐ công bố quyết định thành lập HĐTĐG.Tổ chức Hội thảo về chuyên môn. Từ ngày Họp HĐTĐG để: 20/11/10 .Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG. đến . 15/12/10 .Họp HĐTĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG. .Thu thập. Ngày . phạm vi.Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đến đóng góp. Từ ngày .Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG.Các cá nhân. 29/11/10 .Thời gian biểu: Thời gian Các hoạt động Ngày .Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).Thu thập.Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo TĐG. báo cáo TĐG. 5/12/10 Từ ngày .Dự thảo báo cáo TĐG.Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ. 16/12/10 đến 18/12/10 Ngày . đến .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful