PHÒNG GD-ĐT VĂN YÊN TRƯỜNG THCS AN BÌNH

-------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ: 24/KH- Tr THCS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------An Bình, ngày15 tháng 10 năm 2010

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS AN BÌNH
1- Mục đích và phạm vi tự đánh giá. - Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục trường Tiểu học; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận Trường THCS Nam Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. - Phạm vi tự đánh giá theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. 2- Hội đồng tự đánh giá. 2.1- Thành phần Hội đồng tự đánh giá: Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ- Tr THCS, ngày 20/06/2010 của Hiệu trưởng trường THCS An Bình. Hội đồng gồm có 9 thành viên (Danh sách kèm theo)

TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Họ và tên Nguyễn Tiến Ước Phạm Ngọc Sơn Lê Thu Hà Nguyễn Hồng Vân Vũ Trường Thành Nguyễn Ngọc Dương Hoàng Thị Thanh Bình Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Xuân Hà

Chức danh, chức vụ Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Thư kí HĐSP Chủ tịch công đoàn Bí thư chi đoàn TN Tổng phụ trách đội Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên

Nhiệm vụ Chủ tịch HĐ Phó CTHĐ Thư kí Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên

2.2- Nhóm thư ký (Danh sách kèm theo): TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 1. Lê Thu Hà Thư kí HĐSP Nhóm trưởng nhóm thư ký 2. Đào Thị Thu Hòa Giáo viên Thư ký viên 3. Cầm Vi Hải Giáo viên Thư ký viên

1

chức vụ Bí thư chi bộ Hiệu trưởng Nhiệm vụ Nhóm Nguyễn Tiến Ước 1 Nhóm Phạm Ngọc Sơn 2 Nhóm Nguyễn Hồng Vân 3 Nhóm Lê Thu Hà 4 Nguyễn Thị Thu Thủy Hoàng Thị Thanh Bình Nhóm Vũ Trường Thành 5 Nguyễn Ngọc Dương Nguyễn Xuân Hà Tiêu Cá nhân. giáo viên. chất lượng Chủ tịch công Thu thập thông tin các tiêu chuẩn về đoàn công tác đoàn thể Thư ký Tổng hợp. Chỉ đạo tổ chức phân công thực hiện KĐCLGD. TTCM TTCM BTCĐ Đánh giá KĐCL TC TPT đội Giáo viên 2 . cơ sở vật chất và tài chính cần huy động: * Nguồn nhân lực: .2. TT trách thông tin. học sinh trong hội đồng nhà trường.Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động: a) Xác định các nguồn nhân lực. duyệt xử lý các tiêu chí. lưu trữ các thông tin hồ sơ. viết báo cáo Phó BT C bộ Thu thập.3. xử lý thông tin các tiêu chuẩn P hiệu trưởng KĐCLGD về chuyên môn.Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện: DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH TT Họ và tên Chức danh. viết báo cáo.Huy động toàn bộ cán bộ. Ghi chú tiêu chịu trách nhiệm minh chứng chí 1 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Nguyễn Hồng Xuyến 1 2 Tiêu Hoàng Thị Thanh Bình Tháng 10+11+12/2010 15 tiêu chí chuẩn Đinh Thị Huyền Chang 2 Trần Lệ Thủy 3 Tiêu Nguyễn Ngọc Dương Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Trần Thị Hằng 3 4 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 12 tiêu chí chuẩn Trần Văn Minh 4 Ngụy Mỹ Hoa 5 Tiêu Vũ Trường Thành Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Nguyễn Thu Hương 5 6 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Trần Thị Minh Hạnh 6 7 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 4 tiêu chí chuẩn Lương Đức Hiển 7 3. nhóm chuyên Thời gian thu thập chuẩn.

Tập hợp các kế hoạch Hiệu trưởng.. TC12 học thêm.. 2 Tiêu . Chính quyền địa phương các cấp.Toàn bộ cơ sở vật chất trong khuôn viên nhà trường. Hội CCB. chủ đề năm học. Hồ sơ quản lý thư viện.. TC6 lý. Hội Nông dân. 3 . phụ trách CSVC. hoạt động GVCN lớp ngoài giờ lên lớp...Huy động từ ngân sách địa phương. các biên sinh. các công văn hướng dẫn của các đoàn thể cấp trên. dạy thêm các tổ khối trưởng. . Chủ Từ 15/10 – chuẩn 3 của BGD. 20/12/2010 TC1 đến chuyên môn. kế hoạch xã hội trường. * Cơ sở vật chất: . Kế 20/12/2010 TC1 đến tập hợp chứng từ quyết toán. hoá GD hàng năm.Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh. b) Chỉ rõ từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường và thời gian cần được cung cấp: Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi TT Tiêu chí Các hoạt động được huy động/ cung huy động chú cấp 1 Tiêu .Tập hợp các văn bản BGH nhà trường. thiết bị giáo dục trong 5 năm. thủ quỹ CSVC nhà trường.Thu thập các hồ sơ Quản lý nhà trường. Đảng. hội đồng thanh tra nhân dân. Trạm y tế. Phó HT Từ 15/10 – chuẩn 5 quy định về tài chính. Chính quyền địa phương để có sự hỗ trợ. tổ chuyên môn 3 Tiêu . 20/12/2010 TC1 đến đồng trường. các tổ chức lực lượng xã hội các ngành các cấp trong và ngoài xã như Hội Khuyến học. cán bộ phụ trách TC6 toán.Huy động từ ngân sách Nhà nước cấp. thư viện. 4 Tiêu . nhiệm vụ.Hoàn thiện các cơ cấu tổ chức. Hiệu phó Từ 15/10 – chuẩn 4 chỉ đạo về công tác phụ trách chuyên môn. 6 Tiêu Hồ sơ ban đại diện cha Ban đại diện cha mẹ học Từ 15/10 – chuẩn 6 mẹ học sinh.Rà soát lại chiến lược BGH nhà trường và các Từ 15/10 – chuẩn 1 phát triển của nhà cơ quan cấp trên 20/12/2010 TC1đến trường trong 5 năm. cơ TC15 TĐKT. Hội Phụ nữ. nhân viên. * Tài chính: . . các biên bản tịch CĐ. vấn. hội đồng tư quan cấp trên. 5 Tiêu Thu thập các văn bản Hiệu trưởng. Đoàn Thanh niên. TC2 .Tham mưu với Đảng. các phong trào. . tổ Từ 15/10 – chuẩn 2 văn bản thành lập hội khối trưởng. Bí thư Đoàn. 20/12/2010 TC1 đến đánh giá xếp loại quản T PT Đội. các tổ chức xã hội 20/12/2010 TC1 đến bản công khai tài chính trong và ngoài nhà TC2 hội.

Phòng Nội vụ Văn Yên. * Kinh phí cần có: + Từ 3 đến 5 triệu đồng. UBND huyện Văn Yên. TC4 sổ điểm lớp.Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. + Các biên bản thanh và kiểm tra của cấp trên. kinh phí cần có: * Thông tin thu thập từ bên ngoài: + Các quyết định của cấp trên. Phòng Kế hoạch Tài chính. Y tế cấp huyện. UBND Tỉnh Yên Bái. học bạ.Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục . .Công cụ đánh giá: . thời gian cần thu thập. văn bản của cấp trên. + Các quyết định bổ nhiệm các chức danh. Các lực lượng xã hội trong và ngoài xã. Sở GD-ĐT. xã. nguồn cung cấp. kết quả tổng hợp đánh giá xếp loại HK. Đảng bộ.Các hồ sơ.TT Tiêu chí Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi được huy động/ cung huy động chú cấp 7 Tiêu Các văn bản hướng dẫn BGH. của nhà trường lưu trữ trong các năm được thu thập. GVCN Từ 15/10 – chuẩn 7 về xếp loại hạnh kiểm 20/12/2010 TC1 đến học lực của học sinh. . 4 . * Nguồn cung cấp: + Bộ GD-ĐT. HL hàng năm 4. Chính quyền xã An Bình. Phòng GD-ĐT Văn Yên.Xác định các thông tin cần thu thập từ bên ngoài. hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường. Các hoạt động * Thời gian cần thu thập: + Từ 15/10/2010 đến 20/12/2010.

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp.Hồ sơ TĐKT-Kỷ luật.Hồ sơ các nhân viên hành chính. . tháng. Trường THCS . minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí: Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin. .Hồ sơ cá nhân của GV. .Hội đồng tư vấn.Biên chế và tuyển sinh các năm học.Quy hoạch giáo dục đến 2015 . . . .5.Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường .Văn bằng TN cao nhất của CBCNVC. cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 1 2 . minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách. học sinh Trường THCS tích cực. . . . .Phân công chuyên môn.Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học.Hồ sơ Chi bộ Đảng.Kế hoạch các năm học.Quy chế dân chủ trong cơ quan.Kế hoạch năm.Kế hoạch hội giảng . .Hồ sơ Công đoàn.Dự kiến các thông tin. An Bình . .Kế hoạch tổ chuyên môn Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Hồng Xuyến Từ 15/10 – 20/12/2010 Hoàng Thị Thanh Bình Đinh Thị Huyền Chang Từ 15/10 – 20/12/2010 3 4 .Hồ sơ Đoàn thanh niên. tuần.Nội quy học sinh.Bản đăng ký đánh giá cán bộ nhân viên. . An Bình . . Nguyễn Ngọc Dương Trường THCS Cầm Vi Hải An Bình Trường THCS Nguyễn Thị Thu Thủy An Bình Trần Văn Minh Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 5 .Kế hoạch xây dung trường học thân thiện.

.Kế hoạch chủ nhiệm.Đội.Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin. cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 5 .Hồ sơ dạy thêm học thêm.Hồ sơ học nghề phổ thông An Bình Lương Đức Hiển . .Hoạt động xã hội hoá giáo dục và các tổ chức đoàn An Bình Trần Thị Minh Hạnh thể trong và ngoài nhà trường . Từ 15/10 – 20/12/2010 6 Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 7 6 .Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém. . .Hồ sơ sử dụng đất.Rèn luyện đạo đức. .Dự toán thu chi quyết toán hàng năm. Nguyễn Thu Hương An Bình . .Thực hiện chủ đề năm học.Hồ sơ Đoàn .Tổng hợp kết quả học sinh giỏi các cấp hàng năm Trường THCS Nguyễn Xuân Hà . kỹ năng sống cho học sinh. Vũ Trường Thành Trường THCS .Các biên bản của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Nguyễn Xuân Hà .Hồ sơ thư viện . GVCN.Kế hoạch y tế học đường.Hệ thống văn bản sổ sách chứng từ tài chính. .Các thống kê kết quả học tập hàng năm. .Hồ sơ CSVC. kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp. . . các cuộc vận động và phong trào thi đua. minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách.Khuôn viên nhà trường.

Các cá nhân.Dự thảo báo cáo TĐG. nhân 20/10/10 viên của nhà trường. 16/12/10 Từ ngày .Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG.Thu thập. Từ ngày . giáo viên. nhóm chuyên trách hoàn thiện các Phiếu mô tả các chỉ số của từng tiêu chí.Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG. các biểu mẫu và các 19/12/10 phần khác của tài liệu hướng dẫn. phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được. 15/12/10 .Hoàn thành bản kế hoạch TĐG. 20/12/10 Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS An Bình TM. đến . xử lý thông tin bổ sung.Thu thập. đến .Nộp bản báo cáo TĐG cho Phòng GD-ĐT . Ngày . .Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).Họp HĐTĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG. Từ ngày .Tổ chức Hội thảo về chuyên môn. .6.Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung.Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo TĐG. 20/11/10 . thời gian biểu 15/10/10 và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG). nhân viên trong trường để thảo luận đến về báo cáo TĐG. giáo viên và nhân viên . 10/12/10 .Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết. phạm vi.Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTĐG. phân công dự thảo kế hoạch. 5/12/10 Từ ngày . 5/12/10 đến . Từ ngày . nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của HĐTĐG. 29/11/10 . Từ ngày Họp HĐTĐG để: 20/11/10 .Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích.Thời gian biểu: Thời gian Các hoạt động Ngày .Thu thập thông tin và minh chứng. 1/11/10 đến . 1/12/10 đến .Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đến đóng góp.Họp HĐTĐG để thông qua bản báo cáo TĐG đã sửa chữa. báo cáo TĐG.Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG. 16/12/10 đến 18/12/10 Ngày .Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ. Họp HĐ công bố quyết định thành lập HĐTĐG. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CLGD CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 7 . 10/12/10 . xử lý thông tin bổ sung. xin các ý kiến góp ý. 18/12/10 Từ ngày .Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG.Hội đồng TĐG họp với các giáo viên. 15/12/10 Từ ngày .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful