P. 1
Giao an Lop 2 Tuan 9

Giao an Lop 2 Tuan 9

|Views: 334|Likes:
Được xuất bản bởixula

More info:

Published by: xula on Aug 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 - 2008

TUÁÖN 9
(Tæì 29/10 âãún 2/11naêm 2007)
Taäp ñoïc Taäp ñoïc Toaùn Ñaïo ñöùc Theå duïc Chính taû Toaùn Keå chuyeän Taäp ñoïc Toaùn Myõ thuaät Aâm nhaïc Theå duïc Chính taû Toaùn Luyeän töø vaø caâu Thuû coâng Taäp vieát Taäp laøm vaên Toaùn TNXH HÑTT OÂn taäp giöõa kì tieát 1 . OÂn taäp giöõa kì tieát 2. Lít Chaêm chæ hoïcï taäp OÂn baøi theå duïc - Ñieåm soá 1 -2 ; 1 -2 theo haøng doïc OÂn taäp giöõa kì tieát 3. Luyeän taäp OÂn taäp giöõa kì tieát 4. OÂn taäp giöõa kì tieát 5. Luyeän taäp chung OÂn baøi theå duïc - Ñieåm soá 1-2 ; 1 -2 theo haøng ngang OÂn taäp giöõa kì tieát 8. Kieåm tra ñinh kì OÂn taäp giöõa kì tieát 9 Gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui Kieåm tra ñoïc Kieåm tra vieát Tìm mmoät soá haïng trong moät toång Giöõ tröôøng hoïc saïch ñeïp . Sinh hoaït lôùp Thöù hai ngaøy 29 thaùng 10 naêm 2007 Taäp ñoïc Thöù 2

Thöù 3

Thöù 4

Thöù 5

Thöù 6

OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ
A/ Muïc ñích yeâu caàu : - OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng . - Hoïc sinh ñoïc ñuùng vaø nhanh caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc . - Yeâu caàu ñoïc 45 , 50 chöõ / phuùt vaø traû lôøi ñuùng caùc caâu hoûi theo noäi dung baøi taäp ñoïc - Hoïc thuoäc loøng baûng chöõ caùi . Môû roäng vaø heä thoáng voán töø veà töø chæ ngöôøi , chæ vaät , chæ con vaät , chæ caây coái . B / Chuaån bò: - Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . - Buùt daï vaø 3- 4 tôø giaáy khoå to ghi baøi taäp 3 vaø 4 . C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Giaïo aïn låïp 2 199 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë

Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 - 2008 Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Baøi cuõ: - Kieåm tra 2 hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû - Ñoïc baøi “ Baøn tay dòu daøng “ vaø lôøi caâu hoûi . TLCH. 2.Baøi môùi: a) Phaàn giôùi thieäu Hoâm nay chuùng ta oân taäp laïi caùc -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng : baøi - Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm - Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt . baøi ñoïc - Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi - Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi theo yeâu caàu . veà noäi dung baøi vöøa ñoïc . - Caùc em khaùc laéng nghe vaø -Goïi hoïc sinh nhaän xeùt baøi baïn vöøa nhaän xeùt baïn ñoïc . ñoïc . - Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em . Chuù yù : - Ñoïc ñuùng tieáng , ñuùng töø : 7 ñieåm - Ngaét nghæ hôi ñuùng choã , gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu cho 1 ñieåm . Ñaït toác ñoä ñoïc : 1 ñieåm ; Traû lôøi caâu - Ñoïc baûng chöõ caùi , lôùp ñoïc hoûi ñuùng : 1 ñieåm thaàm theo . * Ñoïc thuoäc loøng baûng chöõ caùi : - 3 em noái tieáp töø ñaàu ñeán heát - Goïi moät em khaù ñoïc thuoäc baûng chhöõ caùi . - Cho ñieåm hoïc sinh . - Hai em ñoïc . - Yeâu caàu noái tieáp nhau ñoïc baûng chöõ caùi . - Moät em ñoïc yeâu caàu . - Goïi 2 em ñoïc laïi . - 4 em leân laøm treân baûng . * OÂn taäp töø chæ ngöôøi , chæ - Laøm vaøo nhaùp . vaät , con vaät , caây coái. - Ñoïc chöõa baøi . Baøi 3 : - Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Moät em ñoïc yeâu caàu . ñeà . - Lôùp chia thaønh 4 nhoùm tìm vaø - Goïi 4 em leân baûng laøm baøi . vieát theâm caùc töø chæ ngöôøi , -Yeâu caàu lôùp laøm vaøo giaáy nhaùp . vaät , caây coái vaøo baûng töø . . - Chöõa baøi nhaän xeùt cho ñieåm . - Ñoïc chöõa baøi caùc nhoùm khaùc Baøi 4: - Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu nhaän xeùt boå sung ñeà . Chæ ngöôøi : Baïn beø , Huøng , boá - Chia lôùp thaønh caùc nhoùm phaùt meï, anh , chò . phieáu ñaõ ghi saün nhö baûng phuï cho Chæ ñoà vaät : baøn , xe ñaïp , gheá, hoïc sinh . saùch vôû ,... - Goïi töøng nhoùm ñoïc noäi dung töøng Chæ con vaät : thoû , meøo , choù , coät trong baûng töø khi ñaõ laøm xong . lôïn , gaø ,... - Chöõa baøi nhaän xeùt tuyeân döông Chæ caây coái : chuoái , xoaøi , na , nhoùm laøm toát . mít , nhaõn ,... - Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .
Giaïo aïn låïp 2 200 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë

Ñoïc baøi treân baûng phuï . .Moät em ñoïc yeâu caàu .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . d) OÂn xeáp teân ngöôøi theo . OÂn caùch xeáp teân rieâng theo ñuùng thöù töï baûng chöõ caùi . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . . . .Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 2.Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi c) Cuûng coá daën doø : môùi . vaø tuaàn 8 . .Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh .Chia lôùp thaønh 2 nhoùm . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng : baøi .Ñaët caâu theo maãu Ai ( caùi gì . yeâu caàu .Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm . . caùc nhoùm 1 tìm caùc nhaân vaät trong nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung Giaïo aïn låïp 2 201 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .Thöïc hieän theo yeâu caàu . B / Chuaån bò : -Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .Môøi hai em khaù ñaët caâu theo gioûi .OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng . . laø gì ?) con gì ) laø gì ? .Ñoïc baøi : Baïn Lan laø hoïc sinh . -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn xeùt baïn ñoïc .Thöïc haønh laøm baøi vaøo vôû . .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi .Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi theo yeâu caàu .2008 . con gì ) laø gì ?.Baûng phuï ghi saün baøi taäp 2 .Yeâu caàu laøm baøi vaøo vôû .Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc trong tuaàn 7 ñeà . .Treo baûng phuï ghi saün baøi taäp 2 . vieát teân caùc nhaân vaät trong caùc Baøi 4: . gì . con gì. .Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em . c) OÂn ñaët caâu theo maãu Ai ( caùi .7 em döôùi lôùp noùi caâu cuûa mình .Goïi 5 . . maãu . OÂn taäp caùch ñaët caâu theo maãu Ai ( caùi gì .Laàn löôït töøng nhoùm ñoïc . Taäp ñoïc OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : . . baøi ñoïc .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc .Goïi moät em khaù ñoïc baøi taäp 3.OÂn caùch ñaët caâu hoûi theo maãu .Lôùp chia thaønh 2 nhoùm tìm vaø thöù töï baûng chöõ caùi. . vöøa ñoïc .

30 + 70 . Nhaän bieát ñöôïc ñôn vò ño theå tích : lít teân goïi vaø kí hieäu ( l) Bieát laøm caùc pheùp tính coäng . tröø soá ño theå tích coù ñôn vò ño laø lít ( l). e) Cuûng coá daën doø : -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .Coác nöôùc ít hôn moät bình nöôùc . .Toå chöùc cho xeáp teân caùc nhaân . 2. -Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà ñôn vò ño theå tích Lít b) Giôùi thieäu nhieàu hôn . HS1 laøm 2 -Yeâu caàu ñaët tính vaø thöïc hieän 37 pheùp tính vaø neâu caùch ñaët tính + 63 .1 lít Giaïo aïn låïp 2 202 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . Nhoùm 2 : Minh . xoâ . 45 + 55 vaø caùch tính . . .Lít vieát taét laø : l .2008 tuaàn 7 . -Goïi töøng nhoùm ñoïc teân caùc nhaân Xeáp theo thöù töï :An -Duõng vaät vöøa tìm ñöôïc -Khaùnh -Minh .Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi -Yeâu caàu lôùp ñoïc ñoàng thanh ñaùp môùi .Nam . . .). vaät theo thöù töï cuûa baûng chöõ caùi .Quan saùt . ít hôn ( veà nöôùc . can . nhoùm 2 tìm caùc nhaân vaät Nhoùm 1 : Duõng .Baøi cuõ : -Goïi 2 em leân baûng söûa baøi taäp veà nhaø -Hai em leân baûng .. -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . An .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .Quan saùt vaø nhaän xeùt . söõa . Nam . trong tuaàn 8. nöôùc vaø moät ca nöôùc yeâu caàu nhaän xeùt veà möùc nöôùc .Nhaän xeùt tuyeân döông nhoùm laøm toát . Khaùnh . bình nöôùc . .. 18 + 82 . Moät can nöôùc .Ghi leân baûng khi hoïc sinh ñoïc .Ñoïc : lít ta duøng ñôn vò ño laø Lít . Toaùn LÍT A/ Muïc tieâu : .HS2 : Neâu caùch tính nhaåm vaø 60 + 40 nhaåm ra keát quaû .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi . .. Can ñöïng nuôùc coù vaïch chia : 18 l . B/ Chuaån bò : .Coù bieåu töôïng veà nhieàu hôn . c) Giôùi thieäu Lít : .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . ( nöôùc ) ít hôn ( nöôùc ) .Moät soá vaät duïng : coác . 20 l C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. .Cho hoïc sinh quan saùt moät coác Moät can nöôùc nhieàu hôn moät ca nöôùc vaø moät bình nöôùc .HS2 : Tính nhaåm : 10 + 90 . aùn .Ñeå bieát trong coác coù bao nhieâu nöôùc hoaëc coác ít hôn can bao nhieâu nöôùc ngöôøi .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi.

Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . hai em roài yeâu caàu hoïc sinh ñoïc theo töøng ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå vaïch ñoù . Hoûi trong can coøn laïi bao . ghi keát quaû roài ghi teân .. Baøi 1: .Yeâu caàu ñoïc ñeà vaø neâu caùch hieåu . .Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn . 5 lít .Yeâu caàu döïa vaøo tranh ñeå neâu . Ñ/S: 27 l Baøi 4: .Môøi 1 em leân baûng laøm baøi .9 lít coäng 8 lít baèng 17 lít -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù Baøi 2: .Taïi sao 9l + 8 l = 17 l ? .Yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùc soá ñôn vò sau keát quaû .Can ñöïng 18 lít nöôùc . Baøi giaûi -Trong can coù bao nhieâu lít nöôùc ? Vì Soá lít nöôùc maém caû hai laàn sao ? baùn laø : .Nhaän xeùt baøi baïn .1lít . trong baøi . .Goïi moät em neâu yeâu caàu .Xoâ ñöïng 5 lít nöôùc .Töï laøm baøi vaøo vôû . . .Ta thöïc hieän tính vôùi caùc chæ . baøi .Trong can coøn 8 lít vì 10 l . vôû kieåm tra ..Thöïc hieän pheùp tính : 12l + 15 l .2008 . . -Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû .Goïi moät em neâu yeâu caàu .Ñoïc ñeà baøi . baèng l .Trong can ñöïng bao nhieâu lít nöôùc ? nöôùc trong can vaøo ñaày moät .Lôùp thöïc hieän vaøo vôû ..Thöïc haønh laøm vaøo vôû . . kieåm tra cheùo baøi nhau . .Trong can coù 10 lít nöôùc ñoå . . . roài roùt nöôùc daàn vaøo töøng vaïch .5l = 13l baïn ..Vieát leân baûng : 9 l + 8 l = 17 l yeâu -Moät em neâu caùch tính vaø tính . .Chieác xoâ ñöïng bao nhieâu lít nöôùc ? chieác ca ñöïng ñöôïc 2 lít .Tính . d) Luyeän taäp : .Lôùp theo doõi vaø chænh söûa . .Vì 18l . Baøi 3: ..10 l nhieâu lít nöôùc ? = 10 l .Taïi sao ? . .Baøi toaùn yeâu caàu gì ? soá ño . .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà -Moät em ñoïc ñeà baøi .2l = 8 l caùi xoâ 5 l .Vì 9 + 8 = 17 ñeà baøi . caàu hoïc sinh ñoïc pheùp tính .Trong can coøn laïi 13 lít nöôùc .l yeâu caàu ñoïc .Ñöa ca ra ( ñuïng ñöôïc 1l) ñoå nöôùc . 2 lít . . .Caâu coøn laïi laø : Ta coù 20 l . trong tuùi ra ca vaø hoûi ca ñöïng ñöôïc maáy lít nöôùc ? -Ñöa ra chieác can coù chia caùc vaïch .Ghi baûng : lít .Treo tranh phaàn b leân baûng .Höôùng daãn hoïc sinh töông töï nhö 12 + 15 = 27 ( l ) treân .Yeâu caàu em khaùc nhaän xeùt baøi .Neâu baøi toaùn : Trong can coù 18 l can coøn laïi bao nhieâu lít ? nöôùc ñoå nöôùc trong can vaøo moät . tröø coù ñôn vò ño .Yeâu caàu töï laøm baøi vaøo vôû . Hoûi trong . baøi toaùn .Yeâu caàu ñoïc laïi pheùp tính .Moät em leân baûng laøm baøi . . pheùp tính coäng .Laø caùc soá ño theå tích coù ñôn vò -Yeâu caàu 2 em caïnh nhau ñoåi cheùo ño laø lít . Giaïo aïn låïp 2 203 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . .Moät em ñoïc ñeà baøi .Quan saùt neâu ñeà -Yeâu caàu neâu caùch thöïc hieän ..

Thaùi ñoä . Ñoàng tình . Dung phaûi caàn xin meï maø gaáp ngay baøi taäp laøm gì baây giôø ? vaøo caëp roài ñi chôi vôùi baïn . B/ Chuaån bò : . ñang laøm baøi taäp caùc em caàn coá gaéng hoaøn Giaïo aïn låïp 2 204 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . sau ñoù theå hieän qua troø chôi -Dung töø choái caùc baïn vaø tieáp saém vai .Môøi 1 em leân baûng laøm baøi .Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi -Yeâu caàu töï laøm baøi vaøo vôû .Giaùo vieân laéng nghe nhaän xeùt vaø boå sung . Ghi toùm taét ñeà leân baûng. . Ñaïo ñöùc CHAÊM LAØM VIEÄC NHAØ A / Muïc tieâu : 1. tuïc laøm baøi meï giao .Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc . . Noäi dung caùc tình huoáng cuûa caùc hoaït ñoäng 1. d) Cuûng coá . . noi göông caùc baïn chaêm chæ hoïc taäp .Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp . caëp thaûo luaän ñeå ñöa ra caùch öùng xöû .Muoán bieát caû hai laàn baùn ñöôïc .HS haùt 2. buùt vieát baûng ..Hai em nhaéc laïi . tình caûm : Töï giaùc hoïc taäp . * Keát luaän : Khi ñang hoïc .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi bao nhieâu lít nöôùc maém ta laøm nhö vöøa luyeän taäp .2008 ñeà baøi .3 tieát 1 .. l ? -Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû -Nhaän xeùt ghi ñieåm hoïc sinh . C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. taäp coøn laïi . Dung xin -Tình huoáng: Saùng ngaøy nghæ Dung pheùp meï ñi chôi vôùi baïn roài ñang laøm baøi taäp boá meï giao thì chieàu veà laøm tieáp . Dung khoâng caùc baïn ñeán ruû ñi chôi .hoaït ñoäng 2 tieát 2 .Neâu caùc tình huoáng yeâu caàu caùc quyeát vaø chuaån bò saém vai . Toùm taét: Laàn ñaàu : 12l Laàn sau : 15l Caû hai laàn : . theá naøo ? .Giaáy khoå to . Kieán thöùc : Nhöõng bieåu hieän cuûa chaêm chæ hoïc taäp . Khôûi ñoäng: . Haønh vi : Thöïc hieän caùc haønh vi theå hieän chaêm chæ hoïc taäp nhö : Chuaån bò ñaày ñuû baøi taäp veà nhaø . Nhöõng ích lôïi cuûa chaêm chæ hoïc taäp .Daën doø: .. 2. 3.Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . hoïc thuoäc baøi tröôùc khi ñeán lôùp . boå sung neáu coù . -Thaûo luaän ñöa ra caùch giaûi . Noäi dung phaàn chuaån bò cuûa giaùo vieân cho hoaït ñoäng 1 tieát 2 .Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1 : Ñoùng vai xöû lí tình huoáng. -Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt vaø .

Meï giuïc Lan ñi hoïc nhöng Lan chaàn chöø . em ñöôïc thaáy coâ vaø caùc baïn yeâu meán . Luoân hoaøn thaønh caùc baøi . * Cuûng coá daën doø : -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát Giaïo aïn låïp 2 -Lôùp chia ra caùc caëp vaø thaûo luaän theo caùc tình huoáng giaùo vieân ñöa ra .2008 thaønh coâng vieäc . . khoâng neân boû dôû nhö theá môùi laø chaêm chæ hoïc .Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän roài leân daùn tôø giaáy lôùn leân baûng .Nhoùm 4 HS thöïc hieän theo yeâu taäp .Heát thôøi gian môøi hoïc sinh daùn tôø taäp ñöôïc giao . Laøm nhö theá Tuaán seõ muoän hoïc . Baïn Nam laøm nhö theá coù ñuùng khoâng ? . . * Hoaït ñoäng 3: Ích lôïi cuûa vieäc chaêm chæ hoïc taäp .Ñoàng tình vôùi Sôn .Töï giaùc hoïc khoâng caàn nhaéc chæ hoïc taäp vaøo tôø giaáy khoå to.Yeâu caàu lôùp thaûo luaän theo caëp ñoâi vaø ñöa ra caùch giaûi quyeát hôïp lí nhaát -Tình huoáng 1 : Ñaõ ñeán giôø hoïc baøi nhöng ti vi laïi ñang chieáu phim hay .Tình huoáng 3: Troáng tröôøng ñaõ ñaùnh nhöng vì hoâm nay chöa thuoäc baøi neân Tuaán ñaõ ñeán lôùp muoän .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Nhaän xeùt toång hôïp caùc yù kieán cuûa hoïc sinh vaø ñöa ra keát luaän chung cho caùc nhoùm . * Hoaït ñoäng 2: Caùc bieåu hieän chaêm chæ hoïc taäp. nhôù . Em coù ñoàng tình vôùi Sôn khoâng ? Vì sao ? . Nam coù theå nhôø baïn cheùp hoä baøi . -Lôùp laéng nghe nhaän xeùt -Vaøi HS nhaéc laïi. Neáu Lan khoâng hoïc baøi thì ngaøy mai ñeán lôùp seõ bò coâ pheâ bình vaø cho ñieåm keùm . 205 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . Baïn Lan neân laøm gì baây giôø ? .Lan neân taét ti vi ñeå ñi hoïc baøi . giaáy khoå to leân baûng . Ñi hoïc ñuùng giôø. caàu. Em coù ñoàng yù vôùi Tuaán khoâng ? Vì sao ? . . .Khoâng ñoàng tình vôùi baïn Nam . ghi yù kieán veà caùc bieåu hieän chaêm . -Laàn löôït caùc ñoäi cöû ñaïi dieän .Keát luaän : Chaêm chæ hoïc taäp seõ ñem laïi nhieàu ích lôïi cho em nhö : Giuùp cho hoïc taäp ñaït keát quaû cao hôn .Khoâng ñoàng tình vôùi vieäc laøm cuûa Tuaán vì Tuaán nhö theá laø chöa chaêm hoïc .Tình huoáng 4: Maáy hoâm nay trôøi ñoå möa to nhöng Sôn vaãn ñeán tröôøng ñeàu ñaën . . hoïc taäp chaêm chæ laø khoâng phaûi luùc naøo cuõng phaûi ñeán lôùp . .Tình huoáng 2 : Hoâm nay Nam bò soát cao nhöng baïn vaãn naèng naëc ñoøi meï ñöa ñeán tröôøng vì baïn sôï khoâng cheùp ñöôïc baøi . Vì coù ñi hoïc ñeàu môùi naém ñöôïc baøi vaø môùi laøm ñöôïc baøi . -Veà nhaø töï xem xeùt laïi vieäc hoïc taäp cuûa baûn thaân em vaø thöïc hieän baøi vöøa hoïc.Khen nhöõng nhoùm coù caùch xöû lí hay nhaát . -Ñoäi khaùc theo doõi vaø nhaän xeùt .Luoân hoïc thuoäc baøi tröôùc khi ñeán lôùp . .

HS thöïc hieän .ñieåm soá!” Chæ daãn cho töøng em ñieåm soá cuûa mình .Yeâu caàu caû lôùp oân laïi laàn löôït 8 ñoäng taùc 2 laàn moãi ñoäng taùc 2 x 8 nhòp .HS thöïc hieän . -Yeâu caàu caùc toå thi thöïc hieän baøi theå duïc phaùt trieån chung . khaên ñeå toå chöùc troø chôi .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .6 laàn -Nhaûy thaû loûng ( 6 . .Ñi ñeàu theo 2 . -Do caùn söï caùc toå ñieàu khieån . 3. .HS thöïc hieän .GV hoâ khaåu leänh “ Theo 1-2 . 1-2 theo ñoäi hình haøng doïc . * OÂn laïi caû baøi theå duïc .HS thöïc hieän . ñeàu vaø ñeïp . toå tröôûng ñieàu khieån GV quan saùt nhaän xeùt hoïc sinh .2008 hoïc -Giaùo duïc hoïc sinh ghi nhôù thöïc theo baøi hoïc Thöù ba ngaøy 30 thaùng 10 naêm 2007 Theå duïc OÂN BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN ÑIEÅM SOÁ 1-2 . .( 4.Moät coøi .. choïn soá em leân laøm laïi maãu . . 1-2 THEO HAØNG DOÏC CHUNG A/ Muïc tieâu : . Tieáp theo cho ñieåm soá laàn 2 vaø hoûi caû lôùp ñaõ hieåu chöa .OÂn 8 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc ñaõ hoïc . C/ Leân lôùp : Noäi dung vaø phöông phaùp daïy hoïc 1. GV duøng coøi laàn löôït cho töøng ñoäi chôi.Phaàn cô baûn : * Ñieåm soá 1-2 . neáu hieåu roài GV cho töøng toå thi ñieåm soá xem toå naøo ñieåm soá ñuùng vaø roõ raøng nhaát . 2.HS thöïc hieän . . 1-2 ñeán heát . .10 laàn ) Giaïo aïn låïp 2 206 Thanh Hiãön HÑ cuûa troø .Phaàn keát thuùc: . ..Giaäm chaân taïi choã ñeám to theo nhòp .Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc . Chia veà caùc toå .Yeâu caàu bieát vaø ñieåm ñuùng soá ..5 laàn ) . * Troø chôi : “ Nhanh leân baïn ôi ! “ -GV neâu teân troø chôi .Saân baõi veä sinh .4 haøng doïc vaø haùt .Veà nhaø taäp laïi Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . 1-2 theo ñoäi hình haøng doïc ( 3-4 laàn ) Tröôùc khi cho caû lôùp hoïc GV môøi 1 toå leân laøm maãu .4 haøng doïc vaø haùt -Cuùi laéc ngöôøi thaû loûng 5 . ñaûm baûo an toaøn nôi taäp .Hoïc ñieåm soá 1-2 . roõ raøng .Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt .Ñi ñeàu theo 2.Phaàn môû ñaàu -Giaùo vieân nhaän lôùp phoå bieán noäi dung tieát hoïc . B/ Ñòa ñieåm : .

baøi ñoïc .Hai em leân baûng vieát caùc töø .Ñoaïn vaên coù 4 caâu .Baûng phuï ghi saün ñoaïn vaên : Caân voi .Treo baûng phuï ghi saün ñoaïn vaên . -Yeâu caàu lôùp ñoïc caùc töø khoù vieát .vieát chính taû .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi theo yeâu caàu . laø danh töø rieâng . Löông . Khi vì ñaây * Höôùng daãn trình baøy.OÂn caùch ñaët caâu hoûi theo maãu .Duøng trí thoâng minh ñeå caân voi . . -GV giao baøi taäp veà nhaø cho hoïc sinh . caàn cheùp .Hai ñeán 3 em ñoïc laïi ñoaïn vaên c) OÂn taäp reøn kó naêng vieát caàn cheùp ñaõ ñöôïc ghi saün treân chính taû baûng phuï .Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi . möùc . -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn xeùt baïn ñoïc . laéng nghe giaùo vieân Giaïo aïn låïp 2 207 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë OÂN TIEÁT GIÖÕA KÌ .Yeâu caàu vieát baûng con caùc töø naøy . . -Nhöõng töø naøo ñöôïc vieát hoa ?Vì sao . xuoáng * Höôùng daãn vieát töø khoù. Chính taû A/ Muïc ñích yeâu caàu : .Ñoaïn vaên keå veà ai ? .Thöïc haønh vieát baûng con caùc phaûi vieát hoa? töø : Trung Hoa .Ñoaïn vaên coù maáy caâu ? Trung Hoa .2008 -Giaùo vieân heä thoáng baøi hoïc -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm .Lôùp vieát vaøo vôû .Traïng nguyeân Löông Theá Vinh .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . . .Caùc töø : Moät . . . veà noäi dung baøi . Sau . Reøn kó naêng nghe . B / Chuaån bò : -Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .Nhìn baûng . laø chöõ ñaàu caâu Löông Theá Vinh . . .OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng .Löông Theá Vinh ñaõ laøm gì ? . thuyeàn naëng . .Goïi 2 em leân baûng vieát caùc töø .Môøi hai em ñoïc laïi . C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 2.Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt . .Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em . . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng : baøi . . vöøa ñoïc .

-Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi. -Ñoïc vieát caùc soá ño theå tích coù ñôn -Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt . caùc pheùp tính vôùi ñôn vò ño laø lít .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . . 2. B/ Chuaån bò . -Yeâu caàu neâu caùch tính 35 l . nhieâu lít 10l +20l = 30l . .Cuûng coá veà ñôn vò ño theå tích lít ( l) . . . can thöù 2 ñöïng 5l. vò ño laø lít .Quan saùt tranh vaø nhaän xeùt . .Caû 2 can ñöïng bao caâu c coøn laïi . -Coù 3 coác ñöïng laàn löôït 1l . Toaùn LUYEÄN TAÄP A/ Muïc tieâu: .Caû 2 can nöôùc trong caû 3 coác ? ñöïng bao nhieâu lít 3l+5l = 8l .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: -Hoâm nay chuùng ta luyeän taäp veà . -Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû . ñ) Cuûng coá daën doø : -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . 12l baèng 23 l .Tranh baøi taäp 2 .Thöïc hieän pheùp tính 1l + 2l + 3 l .12 l .Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi leà vôû . Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên .Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .Ta phaûi laøm theá naøo ñeå bieát soá nöôùc .Tính : 7 l + 8 l .Tieán haønh töông töï vôùi caâu b vaø thöù 2 ñöïng 20l .Tính soá nöôùc trong 3 coác . . hoïc sinh töï baét loãi vaø ghi soá loãi ra .Can thöù nhaát ñöïng 10l nöôùc .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà -35 tröø 12 baèng 23 .2008 * Vieát chính taû . Baøi 1: . 3 l + 7 l + 4 l .Lôùp laøm vaøo vôû . 7 l + 12 l +2 -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .Goïi 3 em leân baûng laøm baøi .1l + 2l + 3l = 6 l .Moät em ñoïc ñeà baøi . Chuaån bò 2 coác ( loaïi 0. 2l .Baøi yeâu caàu ta laøm gì ? -Ñoïc ñeà : Can thöù nhaát ñöïng 3l . 3l . tröø vôùi soá ño theå tích coù ñôn vò ño laø lít .25 lít ) C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.Coù maáy coác nöôùc ? Ñoïc soá ño ghi treân coác ? . Giaïo aïn låïp 2 208 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . can . Vaäy 35l tröø baøi . môùi . Thöïc hieän pheùp tính coäng .Yeâu caàu nhìn tranh neâu ñeà toaùn .Baøi cuõ : -Goïi 2 em leân baûng söûa baøi taäp veà nhaø -Hai em leân baûng laøm baøi. b) Luyeän taäp : -3 em leân baûng laøm baøi . ñoïc soaùt loãi -Yeâu caàu lôùp nhìn baûng ñeå cheùp ñoaïn vaên vaøo vôû .5l ) vaø 4 coác ( loaïi 0. -Yeâu caàu 2 em leân baûng tính -Moät em ñoïc ñeà baøi . * Soaùt loãi: Ñoïc laïi chaäm raõi ñeå .Treo tranh phaàn a leân baûng . Baøi 2: .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi .Keát quaû laø bao nhieâu ? .

2008 -Yc lôùp vieát keát quaû vaøo vôû .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi Vaäy : Coù 1l nöôùc neáu ñoå vaøo vöøa luyeän taäp . Keå chuyeän OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : . moãi coác caøng ít c) Cuûng coá .5 l vaø 4 coác loaïi 0. caây coái . .Laàn 3 : roùt ñaày 10 coác Baøi 4: . Giaïo aïn låïp 2 209 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . nöôùc hôn coác laàn 3 .Yeâu caàu so saùnh möùc nöôùc giöõa caùc laàn vôùi nhau . coác laàn 2 Coác laàn 2 ñöïng nhieàu .Baûng phuï ghi saün baøi taäp ñoïc “ Laøm vieäc thaät laø vui “ C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Baøi cuõ: HS haùt 2. -Baøi toaùn thuoäc daïng ít hôn . caøng nhieàu coác .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän veà noäi dung baøi vöøa ñoïc .25 l .Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm . . OÂn caùch ñaët caâu noùi veà hoaït ñoäng cuûa con vaät .Laàn 1 : roùt ñaày 2 coác .Daën doø: . laø : -Yeâu caàu xaùc ñònh daïng toaùn roài 16 . caây coái . -Nhaän xeùt ñaùnh giaù ghi ñieåm baøi .2 = 14 ( l) töï laøm baøi vaøo vôû Ñ/S : 14 l . B / Chuaån bò : .Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi ( caùc coác nhö nhau ) thì nöôùc trong taäp coøn laïi .Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .Yeâu caàu lôùp thöïc haønh roùt nöôùc . xeùt baïn ñoïc .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Laàn 2 : roùt ñaày 3 coác . söï vaät. .Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi baøi ñoïc theo yeâu caàu .Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt .Coác laàn 1 ñöïng nhieàu nöôùc hôn 0. daàu .OÂn caùch ñaët caâu noùi veà hoaït ñoäng cuûa con vaät .Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp .Laàn löôït ñöa ra 2 coác loaïi . OÂn luyeän veà töø chæ hoaït ñoäng cuûa ngöôøi vaø vaät . .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng . ñoà vaät . laøm hoïc sinh .Môøi moät em leân baûng laøm baøi . -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc baøi thuoäc loøng .Quan saùt . . Baøi giaûi Baøi 3 – Môøi moät hoïc sinh ñoïc ñeà Soá lít daàu thöøng thöù hai ñöïng baøi .

Cheùp baøi laøm vaøo vôû . tieáng lôùp ñoïc thaàm baøi taäp ñoïc . .2008 -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi . hay .Thöïc hieän theo yeâu caàu .. ngöôøi .Nhaän xeùt bình choïn baïn coù caâu -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .. baùo giôø . vieäc thaät laø vui.caønh ñaøo Baét saâu baûo veä . HS1 : Con choù nhaø em troâng nhaø .chim vaûi chín . .Goïi moät em khaù ñoïc baøi taäp 3. .Lôùp töï suy nghó laøm baøi caù -Goïi töøng em laàn löôït noùi caâu cuûa nhaân ...Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 ..Laàn löôït töøng em ñoïc .. Thöù tö ngaøy 31 thaùng 10 naêm 2007 Taäp ñoïc OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : .. . .OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng .gaø troáng Gaùy vang oø .o.Môøi 2 em leân baûng laøm ...Treo baûng phuï ghi saün baøi :Laøm . Bieát nhaän xeùt lôøi baïn keå. queùt nhaø . .ñoàng hoà Baùo phuùt . vaät chæ . em khaùc -Yeâu caàu moät soá em noái tieáp ñoïc nhaän xeùt boå sung ñaùp aùn .Tìm caùc töø chæ hoaït ñoäng cuûa c) OÂn töø chæ hoaït ñoäng cuûa moïi vaät trong baøi taäp ñoïc :Laøm ngöôøi vaø vaät .Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh . d) OÂn ñaët caâu keå veà moät nhaët rau . C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Giaïo aïn låïp 2 210 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . e) Cuûng coá daën doø : . baøi môùi ..Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc . OÂn luyeän kó naêng keå chuyeän theo tranh . Baøi 4: . .Moät em ñoïc yeâu caàu .Yeâu caàu ñoäc laäp laøm baøi . . Ñi hoïc . mình . . . . caây coái.Nhaän xeùt tuyeân döông nhoùm laøm raát toát . . HS3 :Boâng hoa hoàng saép nôû .tu huù Keâu tu huù baùo muøa . toát . .Yeâu caàu laøm baøi vaøo vôû . HS2: Boùng ñeøn chieáu saùng suoát ñeâm .Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi .Hai em ñoïc thaønh .beù muøa maøng Nôû hoa cho saéc xuaân theâm. vieäc thaät laø vui.où .. con vaät . B / Chuaån bò: .ñoà vaät .Tranh minh hoïa saùch giaùo khoa . .Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà . Töø chæ Töø chæ hoaït ñoäng -Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû .

Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi . -Haèng ngaøy . .Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi . c) OÂn keå chuyeän theo tranh .Môøi em khaùc nhaän xeùt .Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh .2008 2. -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . . Giaïo aïn låïp 2 211 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Baûng phuï vieát saün baøi taäp 3 . meï vaãn ñöa Tuaán ñi . Hoâm nay .Ñoïc caâu hoûi vaø caâu traû lôøi lôøi gôïi yù .Döïa theo tranh traû lôøi caâu hoûi .Quan saùt .Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm . -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn xeùt baïn ñoïc . Tuaán töï ñi .Cuûng coá veà pheùp coäng coù nhôù trong phaïm vi 20 . Toaùn LUYEÄN TAÄP CHUNG A/ Muïc tieâu: . nöôùc môøi meï uoáng . yù ñieàu gì ? . baøi . oám phaûi naèm ôû nhaø .Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .Môøi moät soá em ñoïc baøi laøm cuûa hoïc . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng . baøi ñoïc .Tranh veõ baøi taäp 2 . Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên ( toaùn ñôn ) Baøi toaùn traéc nghieäm coù 4 löïa choïn . veà noäi dung baøi vöøa ñoïc . B/ Chuaån bò . Chuaån bò caân baøn . . .Goïi moät em khaù ñoïc baøi taäp . ( Caùc caâu traû lôøi phaûi taïo thaønh .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi loøng ñaõ hoïc . nhaø -Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt . Tuaán roùt . Ñôn vò ño khoái löôïng kiloâgam ( kg) . .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . vaät ñeå caân baøi taäp 5 . . boä moät mình ñeán tröôøng .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi theo yeâu caàu .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi . chaúng may meï bò mình . -Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû .Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em .Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt . ño theå tích lít ( l). vöøa ñoïc . môùi .OÂn kó naêng keå chuyeän theo tranh .Ñeå laøm toát baøi naøy em caàn chuù moät caâu chuyeän ) .Treo baûng 4 böùc tranh coù ghi saün . . ñ) Cuûng coá daën doø : .Laøm baøi vaøo vôû .Baøi cuõ : -Goïi 2 em leân baûng söûa baøi taäp veà -Hai em leân baûng laøm baøi. . Teân goïi vaø moãi quan heä giöõa caùc thaønh phaàn trong pheùp coäng .Laàn löôït töøng em ñoïc baøi laøm .

Baøi 2: .Keát quaû laø bao nhieâu ? 25l nöôùc . .Vì tuùi gaïo vaø 1kg naëng baèng gaïo naëng bao nhieâu kiloâgam ? Vì sao ? 4kg neân tuùi gaïo baèng 4 kg .Ñoïc ñeà : Can thöù nhaát ñöïng .Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn .Tuùi gaïo caân naëng 3 kg . laøm hoïc sinh . baèng 92 -Yeâu caàu neâu pheùp tính coù soá haïng .Yeâu caàu lôùp thöïc haønh laøm vaøo 45 + 38 = 83 vôû ( kg) Ñ/S : 83 kg gaïo .Tính soá kg gaïo trong 2 bao .Baøi toaùn cho bieát gì ? Hoûi caû 2 laàn baùn bao nhieâu kg . .1kg = 3 kg .Yeâu caàu nhìn tranh neâu ñeà toaùn . Laàn Baøi 4: .Goïi 3 em leân baûng laøm baøi .Treo tranh phaàn a leân baûng .Caû .Caû 2 can -Yc lôùp vieát keát quaû vaøo vôû . . -Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû .Quan saùt tranh vaø nhaän xeùt . . .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . Baøi 1: . 20kg. can thöù 2 ñöïng 20l.Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi.Baøi toaùn yeâu caàu ta laøm gì ? sau baùn 38 kg . -Hoâm nay chuùng ta luyeän taäp veà caùc pheùp tính vôùi ñôn vò ño khoái löôïng ( kg ) vaø ño theå tích lít . -Nhaän xeùt ñaùnh giaù ghi ñieåm baøi -Yc giaûi baøi toaùn theo toùm taét .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi Giaïo aïn låïp 2 212 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . ñöïng bao nhieâu lít ? 15l +30l = 45 l -Moät em ñoïc ñeà baøi .Thöïc hieän pheùp tính 25kg + .Yeâu caàu ñaët ñeà toaùn theo toùm taét Baøi giaûi roài giaûi baøi toaùn .Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .Baøi toaùn hoûi gì ? gaïo? .Yeâu caàu khoanh vaøo caâu traû lôøi .Thuøng thöù nhaát ñöïng 15 nöôùc -Yeâu caàu 2 em leân baûng tính .Ta laøm pheùp coäng 63 coäng 29 baøi . ñuùng . -3 em leân baûng laøm baøi . .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà baøi .Lôùp laøm vaøo vôû . .25kg + 20 kg = 45kg trong caû 2 bao? .Moät em leân laøm baøi treân laø 63 vaø 29 baûng . Soá gaïo caû 2 laàn baùn laø : .Ñoïc ñeà. Baøi 5 – Môøi moät hoïc sinh ñoïc ñeà baøi . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù -Coù 2 bao ñöïng laàn löôït 25kg .2008 2. can thöù 2 ñöïng 30l . treân töøng bao . -Nhaän xeùt ñaùnh giaù ghi ñieåm baøi laøm hoïc sinh .Ta khoanh vaøo yù C laø 3kg . .Moät em ñoïc ñeà baøi . 25l + 20 l = 45 l .Laàn ñaàu baùn 45 kg gaïo .Coù maáy bao gaïo?Ñoïc khoái löôïng ghi .Môøi moät em leân baûng laøm baøi .Baøi yeâu caàu ta laøm gì ? 20kg -Ta phaûi laøm theá naøo ñeå bieát soá kg .Tieán haønh töông töï vôùi caâu b vaø 2 can ñöïng bao nhieâu lít caâu c coøn laïi . b) Luyeän taäp : . Baøi 3: – Môøi moät hoïc sinh ñoïc ñeà . . -Yeâu caàu lôùp quan saùt cho bieát tuùi . . .

ñaûm baûo an toaøn nôi taäp . Thöù naêm ngaøy 1 thaùng 11 naêm 2007 Theå duïc OÂN BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG .Giaäm chaân taïi choã ñeám to theo nhòp .ÑIEÅM SOÁ 1-2 . 1-2 theo ñoäi hình haøng ngang . .2008 c) Cuûng coá .HS thöïc hieän .HS thöïc hieän Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . .Ñi ñeàu theo 2. Tieáp theo cho ñieåm soá laàn 2 vaø hoûi caû lôùp ñaõ hieåu chöa .Hoïc ñieåm soá 1-2 .5 laàn ) . roõ raøng .Moät coøi . neáu hieåu roài GV cho töøng toå thi ñieåm soá xem toå naøo ñieåm soá ñuùng vaø roõ raøng nhaát . 1-2 THEO HAØNG NGANG A/ Muïc tieâu: . B/ Ñòa ñieåm : .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . choïn soá em leân laøm laïi maãu .Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt . .Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc .Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi . 1-2 theo ñoäi hình haøng ngang ( 3-4 laàn ) Tröôùc khi cho caû lôùp hoïc GV môøi 1 toå leân laøm maãu . coù thöïc hieän ñoäng taùc quay ñaàu sang traùi . C/ Leân lôùp : Noäi dung vaø phöông phaùp daïy hoïc 1. Chia veà caùc toå ..Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .ñieåm soá!” Chæ daãn cho töøng em ñieåm soá cuûa mình .GV hoâ khaåu leänh “ Theo 1-2 . . . taäp coøn laïi .Yeâu caàu caû lôùp oân laïi laàn löôït 8 ñoäng taùc 2 laàn moãi ñoäng taùc 2 x 8 nhòp . 1-2 ñeán heát .Daën doø: vöøa luyeän taäp .Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp . -Do caùn söï caùc toå ñieàu khieån . * Troø chôi : “ Nhanh leân baïn ôi ! “ -GV neâu teân troø chôi ..HS thöïc hieän .Phaàn môû ñaàu -Giaùo vieân nhaän lôùp phoå bieán noäi dung tieát hoïc .4 haøng doïc vaø haùt . Yeâu caàu bieát vaø ñieåm ñuùng soá .HS thöïc hieän . khaên ñeå toå chöùc troø chôi .HS thöïc hieän . 2. ñeàu vaø ñeïp . -Yeâu caàu caùc toå thi thöïc hieän baøi theå duïc phaùt trieån chung .. * OÂn laïi caû baøi theå duïc .OÂn 8 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc ñaõ hoïc .( 4.Phaàn cô baûn * Ñieåm soá 1-2 .Saân baõi veä sinh . toå tröôûng ñieàu khieån GV quan saùt nhaän xeùt hoïc sinh . GV duøng coøi laàn löôït cho töøng ñoäi Giaïo aïn låïp 2 213 Thanh Hiãön Hoaït ñoäng cuûa troø .

Cuûng coá maãu caâu Ai laø gì ?. .Caùc em khaùc laéng nghe nhaän vôû . OÂn luyeän caùch tra muïc luïc . Laøm quen vôùi baøi kieåm tra. c) Cuûng coá daën doø : -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . .4 haøng doïc vaø haùt -Cuùi laéc ngöôøi thaû loûng 5 . .Ñoïc baøi . -Laàn löôït töøng em ñoïc baøi “ Ñoâi b) OÂn luyeän ñoïc hieåu vaên baïn “ baûn .Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi “ Ñoâi . -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn . caû lôùp ñoïc thaàm laïi mình tröôùc lôùp . Toaùn KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ ( Ñeà chuyeân moân ra) Luyeän töø vaø caâu OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : . -GV giao baøi taäp veà nhaø cho hoïc sinh .Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em .10 laàn ) -Giaùo vieân heä thoáng baøi hoïc -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .Ñi ñeàu theo 2 .Hai ñeán ba em neâu baøi laøm cuûa . B/ Chuaån bò : Giaïo aïn låïp 2 214 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .6 laàn -Nhaûy thaû loûng ( 6 .Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi vöøa ñoïc . lôùp ñoïc thaàm laïi .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta oân veà ñoïc hieåu -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi vaên baûn vaø cuûng coá maãu caâu Ai laø gì ? .Reøn kó naêng ñoïc hieåu vaên baûn . môùi . . Phaàn keát thuùc . baøi . . .OÂn luyeän caùch noùi lôøi môøi yeâu caàu ñeà nghò . xeùt baøi baïn .Taäp laïi ôû nhaø.OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng .2008 chôi.Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi .Yeâu caàu lôùp thöïc haønh laøm vaøo .Thöïc haønh laøm baøi vaøo vôû . Chính taû OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : .Môøi hai em ñoïc baøi laøm cuûa mình tröôùc lôùp . baïn “ . . . C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 2.Goïi HS ñoïc . 3.

baøi môùi . coù mui phaúng ñaùy coù mui .Yeâu caàu ñoïc tính huoáng 1 .Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi loøng ñaõ hoïc . yeâu caàu .HS höùng thuù vaø yeâu thích gaáp thuyeàn . ngaøy 20 . xin coâ ñ) Cuûng coá daën doø : nhaéc laïi caâu hoûi cho em vôùi aï !.Nhaän xeùt ghi ñieåm cho hoïc sinh .Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em .Baûng phuï ghi baøi taäp 3 C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 2. .Nhaän xeùt bình choïn baïn ñieàn .Goïi moät em khaù ñoïc baøi taäp 2.Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi Thuû coâng GAÁP THUYEÀN PHAÚNG ÑAÙY. -Yeâu caàu lôùp töï laøm . veà noäi dung baøi vöøa ñoïc .Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm ..Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . d) OÂn caùch noùi lôøi môøi . .Nhaän xeùt ghi ñieåm cho hoïc sinh .Moät em ñoïc yeâu caàu lôùp ñoïc . ñeà nghò ..Laàn löôït töøng em ñoïc baøi laøm . . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .Hoïc sinh bieát gaáp thuyeàn phaúng ñaùy. baøi . .Môøi moät soá em leân thöïc haønh noùi thieáp chuùc möøng coâ giaùo nhaân caâu cuûa mình tröôùc lôùp .Môøi em khaùc nhaän xeùt . -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn xeùt baïn ñoïc .OÂn tra muïc luïc.Goïi moät em ñoïc yeâu caàu baøi 3. -Meï ôi ! Meï mua giuùp con taám . . . Gaáp ñuôïc thuyeàn A/ Muïc tieâu : . .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc daáu ñuùng . thaàm theo . baøi ñoïc . mình cuøng haùt baøi “ôn .Döïa vaøo muïc luïc ôû cuoái saùch -Yeâu caàu lôùp laøm vieäc roài ñoïc theo noái tieáp nhau noùi teân caùc baøi hình thöùc tieáp noái . B/ Chuaån bò : Giaïo aïn låïp 2 215 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi theo yeâu caàu . . c) OÂn caùch tra muïc luïc .Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi .Ñoïc ñeà baøi .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .11 meï nheù !/ Caû lôùp . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng . thaày”nheù !/ Thöa coâ . . .Laéng nghe boå sung cho baïn .2008 . vöøa ñoïc . em ñaõ hoïc trong tuaàn 8 . . COÙ MUI (T1) .

GV nhaän xeùt caâu traû lôøi . . .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Gaáp ñoâi tôø giaáy HCN theo chieàu H4 H5 Giaïo aïn låïp 2 Ngæåìi soaûn: Vàn Thë 216 Thanh Hiãön . .Lôùp quan saùt vaø neâu nhaän xeùt -Cho HS quan saùt maãu gaáp veà caùc phaàn thuyeàn phaúng ñaùy thuyeàn phaúng ñaùy coù mui vaø so coù mui .Höôùng daãn HS caùch taïo mui . saùnh vôùi thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui ñaët caâu hoûi veà hình daùng . H2 * Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn maãu .Thöïc haønh laøm theo giaùo vieân . neâu caâu hoûi veà caùc -Gaáp taïo mui thuyeàn vaø muõi böôùc gaáp thuyeàn phaúng ñaùy .2008 -Maãu thuyeàn phaúng ñaùy coù mui ñöôïc gaáp baèng giaáy thuû coâng khoå A4 . caùc phaàn thuyeàn phaúng ñaùy coù mui coù gì khaùc . Quy trình gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui coù hình veõ minh hoaï cho töøng böôùc . Giaáy thuû coâng vaø giaáy nhaùp khoå A4 . Baøi cuõ: -Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa -Caùc toå tröôûng baùo caùo veà söï hoïc sinh chuaån bò cuûa caùc toå vieân trong toå -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .thuyeàn. C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Böôùc 1 :Gaáp taïo mui thuyeàn’ . mình .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay chuùng ta taäp laøm “ -Hai em nhaéc laïi töïa baøi hoïc . coù mui töø ñoù cho nhaän xeùt veà caùch gaáp thuyeàn phaúng ñaù coù H1 mui . thaân . Böôùc 2 -Gaáp caùc neáp gaáp . 2.Böôùc 3 : Taïo thaân vaø mui thuyeàn caùch ñeàu phaúng ñaùy coù mui .Ñaët ngang tôø giaáy HCN leân baøn H3 gaáp 2 ñaàu tôø giaáy vaøo khoaûng 2 -3 oâ nhö H1 xeù ñöôïc H2 mieát doïc 2 ñöôøng môùi gaáp cho phaúng .Môû daàn maãu gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui töøng böôùc cho ñeán hình daïng ban ñaàu laø tôø giaáy hình chöõ nhaät . mui ôû 2 ñaàu vaø loaïi khoâng coù . buùt maøu . ñaùy vaø muõi veà caùch gaáp chæ khaùc nhau ôû choã laø loaïi coù . maøu saéc . Thuyeàn phaúng ñaùy coù mui “ b) Khai thaùc: * Hoaït ñoäng1 : Höôùng daãn quan saùt vaø nhaän xeùt . Gôïi yù cho hoïc sinh naém ñöôïc gioáng nhau veà hình daïng . Sau ñoù laàn löôït gaáp laïi töø böôùc 1 ñeán khi thaønh thuyeàn phaúng ñaùy coù mui -Böôùc 1 vaø 2 : nhö maãu .

Goïi 1 hoaëc 2 em leân baûng thao taùc caùc böôùc gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui caû lôùp quan saùt .Caùc nhoùm thöïc haønh gaáp thuyeàn ñöôïc H10 phaúng ñaùy coù mui theo caùc böôùc *Böôùc 3 :. gaáp ñoâi nhö maët H7 H6 tröôùc ñöôïc H5. -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc -Daën veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi xem tröôùc baøi môùi Giaïo aïn låïp 2 217 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . ñöôïc thuyeàn phaúng ñaùy coù mui 11 . Sau khi nhaän xeùt uoán naén caùc thao taùc gaáp .Lôùp thöïc haønh gaáp thuyeàn .Gaáp taïo thaân vaø muõi thuyeàn H8 . caùc ngoùn coøn laïi -Hai em neâu noäi dung caùc böôùc caàm ôû hai beân phía ngoaøi . Böôùc 3 :. . Laät maët sau .Töông töï gaáp theo ñöôøng daáu gaáp H8 ñeå ñöôïc H9 .Gaáp theo ñöôøng daáu gaáp ôû hình 5 sao cho caïnh ngaén truøng vôùi caïnh daøi ñöôïc H6 töông töï H9 H10 gaáp theo ñöôøng daáu gaáp ñeå ñöôïc H7 .Laéch hai ngoùn tay caùi vaøo trong vieân .Taïo thuyeàn phaúng ñeå taïo thaønh thuyeàn phaúng ñaùy ñaùy coù mui coù mui theo höôùng daãn cuûa giaùo . H6 ñöôïc H8 H11 . 2 meùp giaáy .Daën doø: -Yeâu caàu nhaéc laïi caùc böôùc gaáp. hình 9 gaáp gioáng nhö maët tröôùc . Laät H4 ra maët sau . Mieát doïc theo 2 caïnh ñeå tieát sau thöïc haønh gaáp thuyeàn tt thuyeàn vöøa loän cho phaúng seõ . loän gaáp caùc neáp vöøa gaáp vaøo trong loøng -Chuaån bò duïng cuï tieát sau ñaày ñuû thuyeàn .2008 doïc ñöôïc H2 mieát theo chieàu gaáp cho phaúng ñöôïc H3 -Gaáp ñoâi maët tröôùc theo ñöôøng H4 daáu gaáp ôû H3 ñöôïc H4 . -Nhaän xeùt ñaùnh giaù tuyeân döông caùc saûn phaåm ñeïp .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . Laät H7 ra maët sau gaáp 2 laàn gioáng nhö H5 . -GV toå chöùc cho caùc em taäp gaáp thöû thuyeàn phaúng ñaùy coù mui baèng giaáy nhaùp . c) Cuûng coá .

Phaàn thöù hai . .4 laø soá oâ vuoâng cuûa phaàn naøo ? Vaäy khi laáy toång soá oâ vuoâng tröø Giaïo aïn låïp 2 218 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .2008 Thöù saùu ngaøy 2 thaùng 11 naêm 2007 Taäp vieát KIEÅM TRA ÑOÏC (Ñeà chuyeân moân ra) Taäp laøm vaên KIEÅM TRA VIEÁT (Ñeà chuyeân moân ra) Toaùn TÌM MOÄT SOÁ HAÏNG TRONG MOÄT TOÅNG A/ Muïc tieâu: . C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.6 baèng 10 tröø maáy ? -Nhaéc laïi keát luaän 2. . Aùp duïng ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan ñeán tìm soá haïng trong moät toång.Baøi cuõ : -Goïi 2 em leân baûng laøm baøi taäp -Hai em leân baûng moãi em laøm 2 veà nhaø . Phaàn thöù nhaát coù baøi hoïc 6 oâ vuoâng .4 em .Phaàn thöù 2 coù 4 oâ -Taát caû coù bao nhieâu oâ vöông ? vuoâng -4 + 6 = 10 Ñöôïc chia thaønh maáy phaàn ? Moãi -6 = 10 . .Bieát caùch tìm soá haïng trong moät toång . caùch “ Tìm moät soá haïng trong moät toång “ b) Khai thaùc baøi: * Giôùi thieäu caùch tìm soá haïng trong moät toång .4 phaàn coù maáy oâ vuoâng ? .Caùc hình veõ trong phaàn baøi hoïc . Böôùc 1 : .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . B/ Chuaån bò : .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: -Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi. -Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt .Coù taát caû 10 oâ vuoâng chia . .Nhaän xeùt ghi ñieåm töøng em.6 laø soá oâ vuoâng cuûa phaàn naøo ? . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .4 coäng 6 baèng maáy ? .Treo leân baûng hình veõ 1 phaàn thaønh 2 phaàn .Phaàn thöù nhaát . 2. pheùp tính .

Moät em ñoïc ñeà baøi . Böôùc 2 : .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi vöøa .Treo leân baûng hình veõ 2 phaàn baøi .Moät em ñoïc ñeà -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù -Töï toùm taét baøi toaùn vaø giaûi Baøi 2: baøi toaùn vaøo vôû . caù nhaân ñoïc . .Môøi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn . Soá hoïc sinh gaùi laø : .Caùc soá caàn ñieàn vaøo oâ troáng 35 .Yeâu caàu lôùp ñoïc ñoàng thanh . . x=4 .20 = 15 ( hs ) laø nhöõng soá naøo trong pheùp coäng Ñ/S: 15 hoïc sinh ? .Yeâu caàu ñoïc baøi treân baûng .Vieát leân baûng : x + 4 = 10 .Moät em khaùc nhaän xeùt baøi caùch tìm soá haïng coøn thieáu trong baïn .Nhaän xeùt baøi baïn . Phaàn thöù nhaát chöa bieát ta .Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn . . Baøi 1: .Moät em ñoïc baøi maãu .6 oâ vuoâng goïi laø x . Baøi 3: . . .Goïi moät em neâu yeâu caàu ñeà Baøi giaûi baøi . Chia phaàn ñaõ bieát ) laøm 2 phaàn . lôùp thaønh phaàn trong pheùp coäng cuûa ñoåi vôû kieåm tra baøi nhau. .4 tröø ñi soá haïng ñaõ bieát .Laáy 10 tröø 4 ( vì 10 laø toång soá oâ hoïc vuoâng trong hình . töøng toå . -Yeâu caàu 2 em leân baûng laøm baøi .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .4 -Muoán tìm soá haïng ta laáy toång . pheùp coäng .Laø toång hoaëc soá haïng coøn laïi . . c) Luyeän taäp : .Ruùt ra keát luaän . . baøi ñeå ruùt ra keát luaän . .Vaäy ta coù soá oâ vuoâng chöa bieát baèng 10 . Phaàn thöù hai coù 4 oâ vuoâng . 4 oâ vuoâng laø Neâu : Coù taát caû 10 oâ vuoâng . .Neâu caùch tìm .Vieát leân baûng : x = 10 .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà baøi .Laøm baøi vaøo vôû .Ñoïc laïi ghi nhôù nhieàu laàn .Yeâu caàu hoïc sinh goïi teân caùc .2008 ñi soá oâ vuoâng cuûa phaàn thöù hai ta ñöôïc soá oâ vuoâng cuûa phaàn thöù nhaát .Yeâu caàu ñoïc baøi maãu .6 . . Ta coù : x oâ vuoâng coäng 4 oâ vuoâng baèng 10 oâ vuoâng . -Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng . .Hai em laøm baøi treân baûng .Môøi 2 em leân baûng laøm baøi . .Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi taäp Giaïo aïn låïp 2 219 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . . . töøng baøn .Hoûi töông töï ñeå coù : 6 + x = 10 x = 10 . . -Vieát leân baûng : x = 6 . -Yeâu caàu lôùp laøm baøi vaøo vôû . -Phaàn caàn tìm coù maáy oâ vuoâng ? .Yeâu caàu neâu caùch tìm toång .Haõy neâu caùch tính soá oâ vuoâng chöa bieát ? .Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû . luyeän taäp . . thieáu trong pheùp coäng .Laøm baøi vaøo vôû .

lao ñoäng hoïc .Caùc nhoùm thöïc haønh thaûo . Gaùi : . Giaïo aïn låïp 2 220 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . * Böôùc 1 : Laøm vieäc theo nhoùm .. buoàn noân .Goïi 3 em leân baûng -Vì sao chuùng ta caàn aên uoáng traû lôøi noäi dung baøi saïch seõ ? Neáu aên uoáng khoâng “ AÊn uoáng saïch seõ “ saïch seõ thì coù taùc haïi gì ? 2. . 19 . theå ngöôøi ? .Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp .2008 . Töï nhieân xaõ hoäi ÑEÀ PHOØNG BEÄNH GIUN A/ Muïc tieâu: . Chuùng ta thöôøng bò nhieãm giun qua caùc ñöôøng thöùc aên .Hoïc sinh bieát : Giun thöôøng soáng trong ruoät ngöôøi vaø moät soá nôi trong cô theå .Neâu nhöõng taùc haïi do giun gaây luaän sau ñoù noái tieáp trình baøy ra ? tröôùc lôùp . thöùc aên trong . Thöïc hieän ñöôïc ba ñieàu veä sinh ñeå phoøng beänh giun : aên saïch .Ñöa ra caùc caâu hoûi ñeå caùc nhoùm -Ñau buïng . C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. nöôùc uoáng .Gv nhaän xeùt ghi ñieåm hoïc sinh .2 HS quan saùt tranh keát hôïp trao * Giaùo vieân ruùt keát luaän nhö saùch ñoåi TL.Neâu caùc trieäu chöùng cuûa ngöôøi -Giun soáng trong ruoät ngöôøi . .Ghi toùm taét leân baûng .Môøi moät em leân baûng laøm baøi . coøn laïi . .. . bò nhieãm giun ? -AÊn caùc chaát boå . .Môøi caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy .Vaøi cheâ “.. Toùm taét : Coù : 35 hoïc sinh .Lôùp laøm vieäc theo nhoùm .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà .uoáng saïch .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: Cho caû lôùp haùt baøi : “ Thaät ñaùng -Laéng nghe giôùi thieäu baøi . giun gaây ra nhieàu taùc haïi ñoái vôùi söùc khoûe . theå ngöôøi ? . Baøi cuõ : . Giaùo vieân neâu töïa baøi hoïc em nhaéc laïi töïa baøi b) Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu veà beänh giun . d) Cuûng coá .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . .. .Giun thöôøng soáng ôû ñaâu trong cô cô theå ngöôøi .Giun aên gì maø soáng ñöôïc trong cô taäp khoâng ñaït hieäu quaû .. . . hoïc sinh ? .Yeâu caàu hoïc sinh töï toùm taét ñeà baøi vaø giaûi . Trai : 20 hoïc sinh .Daën doø: . ngöùa ôû thaûo luaän traû lôøi haäu moân .Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .Söùc khoûe keùm .ôû saïch B/ Chuaån bò Tranh veõ trang 18 .Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh .

.Caùc baïn laøm nhö theá ñeå laøm gì ? . * Böôùc 1 : Laøm vieäc caû lôùp . xem tröôùc baøi SINH HOAÏT LÔÙP 1.Ghi baûng baøi hoïc .Nhaän xeùt vaø choát laïi yù chính cuûa . -Theo em chuùng ta coù theå bò nhieãm .Daën doø: -Veà nhaø hoïc thuoäc baøi vaø xem . giaûi thích caùc vieäc laøm cuûa baïn . . baïn .Laây nhieãm qua ñöôøng aên . con ñöôøng nhieãm giun vaøo cô theå .Quan saùt tranh vaø neâu .Nhaän xeùt boå sung yù kieán cuûa trong tranh veõ ..Phaûi aên chín . thaân theå saïch ñeïp. . nhaän xeùt boå sung yù kieán hoïc sinh .Ta caàn phaûi giöõ veä sinh nhö theá naøo ? . .Yeâu caàu suy nghó ñeå neâu caùch xaø phoøng.Caét moùng tay .Gv gôïi yù ñeå hoïc sinh ruùt ra caùc . uoáng soâi . . * Böôùc 2 : Laøm vieäc vôùi SGK: . hoïc .Nhieàu em nhaéc laïi .Ñeå ñeà phoøng beänh giun ôû nhaø tröôùc baøi môùi em ñaõ laøm gì ? . .Lôùp laøm vieäc caù nhaân . . . . ñeà phoøng bò nhieãm giun . uoáng c) Hoaït ñoäng 2 : Caùc con ñöôøng . baïn . d) Hoaït ñoäng 3 : Ñeà phoøng beänh giun .Cöù 6 thaùng taåy giun moät laàn . röûa tay baèng . . giöõ veä sinh .Laàn löôït moät soá em ñaïi dieän giun qua nhöõng con ñöôøng naøo ? leân chæ tranh traû lôøi ñöôøng ñi * Böôùc 2 : Laøm vieäc vôùi tranh veõ cuûa tröùng gun vaøo cô theå . . môøi nhieàu em .AÊn uoáng saïch .Laéng nghe .Nhaän xeùt tieát hoïc daën hoïc baøi . ñoäc nhaéc laïi . .HS ñi hoïc ñeàu. Giaïo aïn låïp 2 221 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . d) Cuûng coá . ñuùng giôø.2008 giaùo khoa .Yeâu caàu xem tranh SGKtrang 21 vaø . .Laây theo ñöôøng duøng nöôùc * Böôùc 1 : laøm vieäc trong nhoùm . nhaän xeùt boå sung yù nhaø cöûa saïch kieán hoïc sinh .Ñeå ñeà phoøng beänh giun .Veä sinh tröôøng.Yeâu caàu quan saùt tranh vaø cöû ñaïi . laäp suy nghó vaø traû lôøi caâu hoûi .Ñeå ñeà phoøng beänh giun ôû tröôøng em ñaõ laøm gì ? -Nhaéc nhôù HS vaän duïng baøi hoïc vaøo cuoäc soáng .Nhaän xeùt boå sung yù kieán cuûa dieän leân chæ tranh traû lôøi .Treo tranh veõ: Caùc con ñöôøng giun chui vaøo cô theå ngöôøi . chaêm ngoan. lôùp.Ñaùnh giaù hoaït ñoäng: .Laéng nghe .. . . baån .Hai em neâu laïi noäi dung baøi baøi . laây nhieãm giun .Yeâu caàu lôùp trao ñoåi theo caëp . .

Thi ñua hoïc taäp toát chaøo möøng ngaøy 20 . 2. 3.Höôùng daãn hoïc baøi.. . .. Coù yù thöùc hoïc taäp toát nhö: Thaûo. Leâ Phuùc.Ñoà duøng hoïc taäp thieáu nhö: Duy.Hoïc taäp tieán boä nhö: Nôû. laøm baøi ôû nhaø.Phaân coâng HS gioûi keøm HS yeáu. Ñöùc. . Sinh hoaït vaên ngheä: Giaïo aïn låïp 2 222 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .. Duy.. Ñöùc.Giaùo duïc HS kính troïng vaø bieát ôn caùc thaày coâ giaùo. bieát giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp... . .Duy trì neà neáp cuõ. Tuù. Hoaøng. Hueä. . .Phaùt ñoäng phong traøo “Reøn chöõ giöõ vôû”. Thu.Töï quaûn 15 phuùt ñaàu giôø toát. Keá hoaïch: . Tuù. saïch.OÂn taäp toát .Ra vaøo lôùp coù neà neáp.Hay queân saùch vôû: Tuù. . . . Thi giöõa kì ñaït keát quaû cao.2008 . . Nhö. Mô. .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . ñoaøn keát baïn beø. . Beân caïnh ñoù vaãn coøn moät soá em löôøi hoïc nhö: Thoaïi. Haûo.Hay noùi chuyeän rieâng trong lôùp: Thoaïi.11 .Leã pheùp..Coù ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. Thuyeát.Giaùo duïc HS baûo veä moâi tröôøng xanh. ñeïp ôû tröôøng cuõng nhö ôû nhaø.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->