P. 1
Giao an Lop 2 Tuan 9

Giao an Lop 2 Tuan 9

|Views: 334|Likes:
Được xuất bản bởixula

More info:

Published by: xula on Aug 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 - 2008

TUÁÖN 9
(Tæì 29/10 âãún 2/11naêm 2007)
Taäp ñoïc Taäp ñoïc Toaùn Ñaïo ñöùc Theå duïc Chính taû Toaùn Keå chuyeän Taäp ñoïc Toaùn Myõ thuaät Aâm nhaïc Theå duïc Chính taû Toaùn Luyeän töø vaø caâu Thuû coâng Taäp vieát Taäp laøm vaên Toaùn TNXH HÑTT OÂn taäp giöõa kì tieát 1 . OÂn taäp giöõa kì tieát 2. Lít Chaêm chæ hoïcï taäp OÂn baøi theå duïc - Ñieåm soá 1 -2 ; 1 -2 theo haøng doïc OÂn taäp giöõa kì tieát 3. Luyeän taäp OÂn taäp giöõa kì tieát 4. OÂn taäp giöõa kì tieát 5. Luyeän taäp chung OÂn baøi theå duïc - Ñieåm soá 1-2 ; 1 -2 theo haøng ngang OÂn taäp giöõa kì tieát 8. Kieåm tra ñinh kì OÂn taäp giöõa kì tieát 9 Gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui Kieåm tra ñoïc Kieåm tra vieát Tìm mmoät soá haïng trong moät toång Giöõ tröôøng hoïc saïch ñeïp . Sinh hoaït lôùp Thöù hai ngaøy 29 thaùng 10 naêm 2007 Taäp ñoïc Thöù 2

Thöù 3

Thöù 4

Thöù 5

Thöù 6

OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ
A/ Muïc ñích yeâu caàu : - OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng . - Hoïc sinh ñoïc ñuùng vaø nhanh caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc . - Yeâu caàu ñoïc 45 , 50 chöõ / phuùt vaø traû lôøi ñuùng caùc caâu hoûi theo noäi dung baøi taäp ñoïc - Hoïc thuoäc loøng baûng chöõ caùi . Môû roäng vaø heä thoáng voán töø veà töø chæ ngöôøi , chæ vaät , chæ con vaät , chæ caây coái . B / Chuaån bò: - Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . - Buùt daï vaø 3- 4 tôø giaáy khoå to ghi baøi taäp 3 vaø 4 . C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Giaïo aïn låïp 2 199 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë

Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 - 2008 Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Baøi cuõ: - Kieåm tra 2 hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû - Ñoïc baøi “ Baøn tay dòu daøng “ vaø lôøi caâu hoûi . TLCH. 2.Baøi môùi: a) Phaàn giôùi thieäu Hoâm nay chuùng ta oân taäp laïi caùc -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng : baøi - Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm - Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt . baøi ñoïc - Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi - Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi theo yeâu caàu . veà noäi dung baøi vöøa ñoïc . - Caùc em khaùc laéng nghe vaø -Goïi hoïc sinh nhaän xeùt baøi baïn vöøa nhaän xeùt baïn ñoïc . ñoïc . - Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em . Chuù yù : - Ñoïc ñuùng tieáng , ñuùng töø : 7 ñieåm - Ngaét nghæ hôi ñuùng choã , gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu cho 1 ñieåm . Ñaït toác ñoä ñoïc : 1 ñieåm ; Traû lôøi caâu - Ñoïc baûng chöõ caùi , lôùp ñoïc hoûi ñuùng : 1 ñieåm thaàm theo . * Ñoïc thuoäc loøng baûng chöõ caùi : - 3 em noái tieáp töø ñaàu ñeán heát - Goïi moät em khaù ñoïc thuoäc baûng chhöõ caùi . - Cho ñieåm hoïc sinh . - Hai em ñoïc . - Yeâu caàu noái tieáp nhau ñoïc baûng chöõ caùi . - Moät em ñoïc yeâu caàu . - Goïi 2 em ñoïc laïi . - 4 em leân laøm treân baûng . * OÂn taäp töø chæ ngöôøi , chæ - Laøm vaøo nhaùp . vaät , con vaät , caây coái. - Ñoïc chöõa baøi . Baøi 3 : - Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Moät em ñoïc yeâu caàu . ñeà . - Lôùp chia thaønh 4 nhoùm tìm vaø - Goïi 4 em leân baûng laøm baøi . vieát theâm caùc töø chæ ngöôøi , -Yeâu caàu lôùp laøm vaøo giaáy nhaùp . vaät , caây coái vaøo baûng töø . . - Chöõa baøi nhaän xeùt cho ñieåm . - Ñoïc chöõa baøi caùc nhoùm khaùc Baøi 4: - Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu nhaän xeùt boå sung ñeà . Chæ ngöôøi : Baïn beø , Huøng , boá - Chia lôùp thaønh caùc nhoùm phaùt meï, anh , chò . phieáu ñaõ ghi saün nhö baûng phuï cho Chæ ñoà vaät : baøn , xe ñaïp , gheá, hoïc sinh . saùch vôû ,... - Goïi töøng nhoùm ñoïc noäi dung töøng Chæ con vaät : thoû , meøo , choù , coät trong baûng töø khi ñaõ laøm xong . lôïn , gaø ,... - Chöõa baøi nhaän xeùt tuyeân döông Chæ caây coái : chuoái , xoaøi , na , nhoùm laøm toát . mít , nhaõn ,... - Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .
Giaïo aïn låïp 2 200 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë

vaø tuaàn 8 . -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn xeùt baïn ñoïc . .Lôùp chia thaønh 2 nhoùm tìm vaø thöù töï baûng chöõ caùi.OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng . .Môøi hai em khaù ñaët caâu theo gioûi .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt . baøi ñoïc . . C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 2. d) OÂn xeáp teân ngöôøi theo . . maãu .Laàn löôït töøng nhoùm ñoïc . .Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi c) Cuûng coá daën doø : môùi .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc .OÂn caùch ñaët caâu hoûi theo maãu . .Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm .Goïi 5 . .Goïi moät em khaù ñoïc baøi taäp 3.Thöïc haønh laøm baøi vaøo vôû .Treo baûng phuï ghi saün baøi taäp 2 .Baûng phuï ghi saün baøi taäp 2 . caùc nhoùm 1 tìm caùc nhaân vaät trong nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung Giaïo aïn låïp 2 201 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . .Thöïc hieän theo yeâu caàu .Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi theo yeâu caàu . vieát teân caùc nhaân vaät trong caùc Baøi 4: .Yeâu caàu laøm baøi vaøo vôû . vöøa ñoïc . laø gì ?) con gì ) laø gì ? . Taäp ñoïc OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : . con gì.Moät em ñoïc yeâu caàu .Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh .Ñoïc baøi : Baïn Lan laø hoïc sinh .Ñoïc baøi treân baûng phuï . OÂn caùch xeáp teân rieâng theo ñuùng thöù töï baûng chöõ caùi . gì . .Ñaët caâu theo maãu Ai ( caùi gì .2008 . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . con gì ) laø gì ?.7 em döôùi lôùp noùi caâu cuûa mình . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng : baøi . OÂn taäp caùch ñaët caâu theo maãu Ai ( caùi gì . . .Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . B / Chuaån bò : -Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi .Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc trong tuaàn 7 ñeà . . .Chia lôùp thaønh 2 nhoùm . c) OÂn ñaët caâu theo maãu Ai ( caùi . yeâu caàu .

Moät soá vaät duïng : coác . 20 l C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Nam .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi . .. ít hôn ( veà nöôùc .).Toå chöùc cho xeáp teân caùc nhaân .Coù bieåu töôïng veà nhieàu hôn . Can ñöïng nuôùc coù vaïch chia : 18 l .Quan saùt . HS1 laøm 2 -Yeâu caàu ñaët tính vaø thöïc hieän 37 pheùp tính vaø neâu caùch ñaët tính + 63 . nöôùc vaø moät ca nöôùc yeâu caàu nhaän xeùt veà möùc nöôùc . e) Cuûng coá daën doø : -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . 30 + 70 . .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi. 2. Moät can nöôùc . 45 + 55 vaø caùch tính . -Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà ñôn vò ño theå tích Lít b) Giôùi thieäu nhieàu hôn . Nhaän bieát ñöôïc ñôn vò ño theå tích : lít teân goïi vaø kí hieäu ( l) Bieát laøm caùc pheùp tính coäng . .HS2 : Tính nhaåm : 10 + 90 .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Quan saùt vaø nhaän xeùt . Khaùnh .Ñeå bieát trong coác coù bao nhieâu nöôùc hoaëc coác ít hôn can bao nhieâu nöôùc ngöôøi .Nhaän xeùt tuyeân döông nhoùm laøm toát . söõa . vaät theo thöù töï cuûa baûng chöõ caùi . . Nhoùm 2 : Minh . aùn .Lít vieát taét laø : l .Nam . . ( nöôùc ) ít hôn ( nöôùc ) . .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi .2008 tuaàn 7 . trong tuaàn 8.Baøi cuõ : -Goïi 2 em leân baûng söûa baøi taäp veà nhaø -Hai em leân baûng . xoâ . tröø soá ño theå tích coù ñôn vò ño laø lít ( l). 18 + 82 .Coác nöôùc ít hôn moät bình nöôùc .Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi -Yeâu caàu lôùp ñoïc ñoàng thanh ñaùp môùi . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .. -Goïi töøng nhoùm ñoïc teân caùc nhaân Xeáp theo thöù töï :An -Duõng vaät vöøa tìm ñöôïc -Khaùnh -Minh .Ñoïc : lít ta duøng ñôn vò ño laø Lít .. can . bình nöôùc . nhoùm 2 tìm caùc nhaân vaät Nhoùm 1 : Duõng .Cho hoïc sinh quan saùt moät coác Moät can nöôùc nhieàu hôn moät ca nöôùc vaø moät bình nöôùc .HS2 : Neâu caùch tính nhaåm vaø 60 + 40 nhaåm ra keát quaû . B/ Chuaån bò : . c) Giôùi thieäu Lít : . .Ghi leân baûng khi hoïc sinh ñoïc .1 lít Giaïo aïn låïp 2 202 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . An . Toaùn LÍT A/ Muïc tieâu : . .

Caâu coøn laïi laø : Ta coù 20 l .Taïi sao 9l + 8 l = 17 l ? .Chieác xoâ ñöïng bao nhieâu lít nöôùc ? chieác ca ñöïng ñöôïc 2 lít . . . Baøi 3: . . . .Trong can coù 10 lít nöôùc ñoå .Moät em leân baûng laøm baøi .2008 . Hoûi trong can coøn laïi bao .Moät em ñoïc ñeà baøi ...Töï laøm baøi vaøo vôû .Höôùng daãn hoïc sinh töông töï nhö 12 + 15 = 27 ( l ) treân . kieåm tra cheùo baøi nhau .Vì 9 + 8 = 17 ñeà baøi .Ñöa ca ra ( ñuïng ñöôïc 1l) ñoå nöôùc .. ghi keát quaû roài ghi teân . . .Yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùc soá ñôn vò sau keát quaû .Ghi baûng : lít .1lít . roài roùt nöôùc daàn vaøo töøng vaïch . d) Luyeän taäp : .Trong can coøn 8 lít vì 10 l .Laø caùc soá ño theå tích coù ñôn vò -Yeâu caàu 2 em caïnh nhau ñoåi cheùo ño laø lít .. . 5 lít . Hoûi trong . tröø coù ñôn vò ño . caàu hoïc sinh ñoïc pheùp tính . . baøi toaùn .Môøi 1 em leân baûng laøm baøi . .Baøi toaùn yeâu caàu gì ? soá ño .10 l nhieâu lít nöôùc ? = 10 l .Yeâu caàu em khaùc nhaän xeùt baøi .Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .5l = 13l baïn .. .Lôùp thöïc hieän vaøo vôû .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .l yeâu caàu ñoïc . Baøi 1: .Goïi moät em neâu yeâu caàu . . Baøi giaûi -Trong can coù bao nhieâu lít nöôùc ? Vì Soá lít nöôùc maém caû hai laàn sao ? baùn laø : .Goïi moät em neâu yeâu caàu . vôû kieåm tra . .Vieát leân baûng : 9 l + 8 l = 17 l yeâu -Moät em neâu caùch tính vaø tính .Quan saùt neâu ñeà -Yeâu caàu neâu caùch thöïc hieän . hai em roài yeâu caàu hoïc sinh ñoïc theo töøng ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå vaïch ñoù .Tính . .Yeâu caàu döïa vaøo tranh ñeå neâu .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà -Moät em ñoïc ñeà baøi . Giaïo aïn låïp 2 203 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . trong tuùi ra ca vaø hoûi ca ñöïng ñöôïc maáy lít nöôùc ? -Ñöa ra chieác can coù chia caùc vaïch . pheùp tính coäng .Thöïc hieän pheùp tính : 12l + 15 l .Taïi sao ? .Trong can coøn laïi 13 lít nöôùc .Ta thöïc hieän tính vôùi caùc chæ .2l = 8 l caùi xoâ 5 l . 2 lít .Can ñöïng 18 lít nöôùc .Vì 18l .Xoâ ñöïng 5 lít nöôùc . baøi .Yeâu caàu töï laøm baøi vaøo vôû ..Thöïc haønh laøm vaøo vôû .Nhaän xeùt baøi baïn . -Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû .9 lít coäng 8 lít baèng 17 lít -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù Baøi 2: . baèng l .Ñoïc ñeà baøi .Treo tranh phaàn b leân baûng .Neâu baøi toaùn : Trong can coù 18 l can coøn laïi bao nhieâu lít ? nöôùc ñoå nöôùc trong can vaøo moät . .Yeâu caàu ñoïc laïi pheùp tính .Trong can ñöïng bao nhieâu lít nöôùc ? nöôùc trong can vaøo ñaày moät .Lôùp theo doõi vaø chænh söûa . Ñ/S: 27 l Baøi 4: . trong baøi . . .Yeâu caàu ñoïc ñeà vaø neâu caùch hieåu .

Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc . tình caûm : Töï giaùc hoïc taäp . Thaùi ñoä . Nhöõng ích lôïi cuûa chaêm chæ hoïc taäp . hoïc thuoäc baøi tröôùc khi ñeán lôùp . Ñaïo ñöùc CHAÊM LAØM VIEÄC NHAØ A / Muïc tieâu : 1.Giaùo vieân laéng nghe nhaän xeùt vaø boå sung . .hoaït ñoäng 2 tieát 2 .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1 : Ñoùng vai xöû lí tình huoáng. ñang laøm baøi taäp caùc em caàn coá gaéng hoaøn Giaïo aïn låïp 2 204 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . d) Cuûng coá . .HS haùt 2. Noäi dung phaàn chuaån bò cuûa giaùo vieân cho hoaït ñoäng 1 tieát 2 . sau ñoù theå hieän qua troø chôi -Dung töø choái caùc baïn vaø tieáp saém vai . Dung khoâng caùc baïn ñeán ruû ñi chôi . Ghi toùm taét ñeà leân baûng. Dung phaûi caàn xin meï maø gaáp ngay baøi taäp laøm gì baây giôø ? vaøo caëp roài ñi chôi vôùi baïn . 2. B/ Chuaån bò : .. noi göông caùc baïn chaêm chæ hoïc taäp .Môøi 1 em leân baûng laøm baøi . * Keát luaän : Khi ñang hoïc . Haønh vi : Thöïc hieän caùc haønh vi theå hieän chaêm chæ hoïc taäp nhö : Chuaån bò ñaày ñuû baøi taäp veà nhaø . l ? -Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû -Nhaän xeùt ghi ñieåm hoïc sinh .Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi -Yeâu caàu töï laøm baøi vaøo vôû .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi bao nhieâu lít nöôùc maém ta laøm nhö vöøa luyeän taäp . .. Noäi dung caùc tình huoáng cuûa caùc hoaït ñoäng 1. Kieán thöùc : Nhöõng bieåu hieän cuûa chaêm chæ hoïc taäp .2008 ñeà baøi .Neâu caùc tình huoáng yeâu caàu caùc quyeát vaø chuaån bò saém vai .. Ñoàng tình . theá naøo ? . -Thaûo luaän ñöa ra caùch giaûi . buùt vieát baûng .Giaáy khoå to . 3.Daën doø: . Dung xin -Tình huoáng: Saùng ngaøy nghæ Dung pheùp meï ñi chôi vôùi baïn roài ñang laøm baøi taäp boá meï giao thì chieàu veà laøm tieáp .3 tieát 1 .Hai em nhaéc laïi . boå sung neáu coù . tuïc laøm baøi meï giao . -Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt vaø . Khôûi ñoäng: .Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp .Muoán bieát caû hai laàn baùn ñöôïc . C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Toùm taét: Laàn ñaàu : 12l Laàn sau : 15l Caû hai laàn : . caëp thaûo luaän ñeå ñöa ra caùch öùng xöû . taäp coøn laïi .

ghi yù kieán veà caùc bieåu hieän chaêm . -Laàn löôït caùc ñoäi cöû ñaïi dieän . Neáu Lan khoâng hoïc baøi thì ngaøy mai ñeán lôùp seõ bò coâ pheâ bình vaø cho ñieåm keùm . 205 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . * Hoaït ñoäng 2: Caùc bieåu hieän chaêm chæ hoïc taäp. Baïn Nam laøm nhö theá coù ñuùng khoâng ? .Khoâng ñoàng tình vôùi vieäc laøm cuûa Tuaán vì Tuaán nhö theá laø chöa chaêm hoïc . caàu. Em coù ñoàng tình vôùi Sôn khoâng ? Vì sao ? . hoïc taäp chaêm chæ laø khoâng phaûi luùc naøo cuõng phaûi ñeán lôùp . . . .Heát thôøi gian môøi hoïc sinh daùn tôø taäp ñöôïc giao . .Tình huoáng 3: Troáng tröôøng ñaõ ñaùnh nhöng vì hoâm nay chöa thuoäc baøi neân Tuaán ñaõ ñeán lôùp muoän . -Veà nhaø töï xem xeùt laïi vieäc hoïc taäp cuûa baûn thaân em vaø thöïc hieän baøi vöøa hoïc. .Ñoàng tình vôùi Sôn .Töï giaùc hoïc khoâng caàn nhaéc chæ hoïc taäp vaøo tôø giaáy khoå to.Tình huoáng 4: Maáy hoâm nay trôøi ñoå möa to nhöng Sôn vaãn ñeán tröôøng ñeàu ñaën .Keát luaän : Chaêm chæ hoïc taäp seõ ñem laïi nhieàu ích lôïi cho em nhö : Giuùp cho hoïc taäp ñaït keát quaû cao hôn . Vì coù ñi hoïc ñeàu môùi naém ñöôïc baøi vaø môùi laøm ñöôïc baøi . Laøm nhö theá Tuaán seõ muoän hoïc . Ñi hoïc ñuùng giôø.Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .2008 thaønh coâng vieäc . Nam coù theå nhôø baïn cheùp hoä baøi . .Nhoùm 4 HS thöïc hieän theo yeâu taäp .Lan neân taét ti vi ñeå ñi hoïc baøi . khoâng neân boû dôû nhö theá môùi laø chaêm chæ hoïc . * Cuûng coá daën doø : -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát Giaïo aïn låïp 2 -Lôùp chia ra caùc caëp vaø thaûo luaän theo caùc tình huoáng giaùo vieân ñöa ra . Em coù ñoàng yù vôùi Tuaán khoâng ? Vì sao ? .Tình huoáng 2 : Hoâm nay Nam bò soát cao nhöng baïn vaãn naèng naëc ñoøi meï ñöa ñeán tröôøng vì baïn sôï khoâng cheùp ñöôïc baøi . -Ñoäi khaùc theo doõi vaø nhaän xeùt . giaáy khoå to leân baûng . . Meï giuïc Lan ñi hoïc nhöng Lan chaàn chöø .Luoân hoïc thuoäc baøi tröôùc khi ñeán lôùp .Nhaän xeùt toång hôïp caùc yù kieán cuûa hoïc sinh vaø ñöa ra keát luaän chung cho caùc nhoùm .Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän roài leân daùn tôø giaáy lôùn leân baûng .Khen nhöõng nhoùm coù caùch xöû lí hay nhaát . -Lôùp laéng nghe nhaän xeùt -Vaøi HS nhaéc laïi.Yeâu caàu lôùp thaûo luaän theo caëp ñoâi vaø ñöa ra caùch giaûi quyeát hôïp lí nhaát -Tình huoáng 1 : Ñaõ ñeán giôø hoïc baøi nhöng ti vi laïi ñang chieáu phim hay . Luoân hoaøn thaønh caùc baøi .Khoâng ñoàng tình vôùi baïn Nam . em ñöôïc thaáy coâ vaø caùc baïn yeâu meán . nhôù . * Hoaït ñoäng 3: Ích lôïi cuûa vieäc chaêm chæ hoïc taäp . Baïn Lan neân laøm gì baây giôø ? .

6 laàn -Nhaûy thaû loûng ( 6 . .GV hoâ khaåu leänh “ Theo 1-2 .( 4.OÂn 8 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc ñaõ hoïc .Phaàn cô baûn : * Ñieåm soá 1-2 .4 haøng doïc vaø haùt -Cuùi laéc ngöôøi thaû loûng 5 .HS thöïc hieän . 1-2 THEO HAØNG DOÏC CHUNG A/ Muïc tieâu : . C/ Leân lôùp : Noäi dung vaø phöông phaùp daïy hoïc 1. Chia veà caùc toå .HS thöïc hieän . . . 1-2 theo ñoäi hình haøng doïc .HS thöïc hieän . -Do caùn söï caùc toå ñieàu khieån ..ñieåm soá!” Chæ daãn cho töøng em ñieåm soá cuûa mình .Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt . -Yeâu caàu caùc toå thi thöïc hieän baøi theå duïc phaùt trieån chung . toå tröôûng ñieàu khieån GV quan saùt nhaän xeùt hoïc sinh .Ñi ñeàu theo 2 .Saân baõi veä sinh .Phaàn keát thuùc: . B/ Ñòa ñieåm : . * OÂn laïi caû baøi theå duïc . .Moät coøi . khaên ñeå toå chöùc troø chôi .. neáu hieåu roài GV cho töøng toå thi ñieåm soá xem toå naøo ñieåm soá ñuùng vaø roõ raøng nhaát . . 1-2 theo ñoäi hình haøng doïc ( 3-4 laàn ) Tröôùc khi cho caû lôùp hoïc GV môøi 1 toå leân laøm maãu . choïn soá em leân laøm laïi maãu .Yeâu caàu caû lôùp oân laïi laàn löôït 8 ñoäng taùc 2 laàn moãi ñoäng taùc 2 x 8 nhòp . 2. 1-2 ñeán heát .4 haøng doïc vaø haùt .HS thöïc hieän .Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc .Phaàn môû ñaàu -Giaùo vieân nhaän lôùp phoå bieán noäi dung tieát hoïc .Veà nhaø taäp laïi Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .Hoïc ñieåm soá 1-2 .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . roõ raøng .2008 hoïc -Giaùo duïc hoïc sinh ghi nhôù thöïc theo baøi hoïc Thöù ba ngaøy 30 thaùng 10 naêm 2007 Theå duïc OÂN BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN ÑIEÅM SOÁ 1-2 .Yeâu caàu bieát vaø ñieåm ñuùng soá . ñeàu vaø ñeïp .Ñi ñeàu theo 2.Giaäm chaân taïi choã ñeám to theo nhòp .. . ñaûm baûo an toaøn nôi taäp .5 laàn ) .HS thöïc hieän . * Troø chôi : “ Nhanh leân baïn ôi ! “ -GV neâu teân troø chôi . 3.10 laàn ) Giaïo aïn låïp 2 206 Thanh Hiãön HÑ cuûa troø . GV duøng coøi laàn löôït cho töøng ñoäi chôi. . Tieáp theo cho ñieåm soá laàn 2 vaø hoûi caû lôùp ñaõ hieåu chöa .

xuoáng * Höôùng daãn vieát töø khoù. -Yeâu caàu lôùp ñoïc caùc töø khoù vieát . .Traïng nguyeân Löông Theá Vinh . . C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 2.Ñoaïn vaên keå veà ai ? .OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng . Sau . .Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt . thuyeàn naëng .Lôùp vieát vaøo vôû . -GV giao baøi taäp veà nhaø cho hoïc sinh . laéng nghe giaùo vieân Giaïo aïn låïp 2 207 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë OÂN TIEÁT GIÖÕA KÌ .Môøi hai em ñoïc laïi . veà noäi dung baøi . möùc .Treo baûng phuï ghi saün ñoaïn vaên . . vöøa ñoïc .Yeâu caàu vieát baûng con caùc töø naøy .Ñoaïn vaên coù 4 caâu . .Hai ñeán 3 em ñoïc laïi ñoaïn vaên c) OÂn taäp reøn kó naêng vieát caàn cheùp ñaõ ñöôïc ghi saün treân chính taû baûng phuï . B / Chuaån bò : -Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . .Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm . .OÂn caùch ñaët caâu hoûi theo maãu .Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .Hai em leân baûng vieát caùc töø .Duøng trí thoâng minh ñeå caân voi . Löông . . caàn cheùp .Ñoaïn vaên coù maáy caâu ? Trung Hoa . baøi ñoïc .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . .2008 -Giaùo vieân heä thoáng baøi hoïc -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi theo yeâu caàu . . .Löông Theá Vinh ñaõ laøm gì ? . .Thöïc haønh vieát baûng con caùc phaûi vieát hoa? töø : Trung Hoa .Nhìn baûng .vieát chính taû . -Nhöõng töø naøo ñöôïc vieát hoa ?Vì sao . Reøn kó naêng nghe .Caùc töø : Moät . -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn xeùt baïn ñoïc .Baûng phuï ghi saün ñoaïn vaên : Caân voi . Khi vì ñaây * Höôùng daãn trình baøy.Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em . laø chöõ ñaàu caâu Löông Theá Vinh . Chính taû A/ Muïc ñích yeâu caàu : . laø danh töø rieâng . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng : baøi .Goïi 2 em leân baûng vieát caùc töø .

Caû 2 can ñöïng bao caâu c coøn laïi . Baøi 2: .Caû 2 can nöôùc trong caû 3 coác ? ñöïng bao nhieâu lít 3l+5l = 8l .Coù maáy coác nöôùc ? Ñoïc soá ño ghi treân coác ? . -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi. Vaäy 35l tröø baøi . 12l baèng 23 l .25 lít ) C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.Thöïc hieän pheùp tính 1l + 2l + 3 l . nhieâu lít 10l +20l = 30l . Thöïc hieän pheùp tính coäng .Ta phaûi laøm theá naøo ñeå bieát soá nöôùc . -Yeâu caàu 2 em leân baûng tính -Moät em ñoïc ñeà baøi . Chuaån bò 2 coác ( loaïi 0.Tính : 7 l + 8 l . -Yeâu caàu neâu caùch tính 35 l .Yeâu caàu nhìn tranh neâu ñeà toaùn . 2. Giaïo aïn låïp 2 208 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . . 7 l + 12 l +2 -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . tröø vôùi soá ño theå tích coù ñôn vò ño laø lít .Tranh baøi taäp 2 .2008 * Vieát chính taû .1l + 2l + 3l = 6 l . -Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû . b) Luyeän taäp : -3 em leân baûng laøm baøi . B/ Chuaån bò . can .12 l . ñ) Cuûng coá daën doø : -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .Quan saùt tranh vaø nhaän xeùt .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: -Hoâm nay chuùng ta luyeän taäp veà . 3l .Keát quaû laø bao nhieâu ? . .Baøi cuõ : -Goïi 2 em leân baûng söûa baøi taäp veà nhaø -Hai em leân baûng laøm baøi.Cuûng coá veà ñôn vò ño theå tích lít ( l) .Tính soá nöôùc trong 3 coác .Lôùp laøm vaøo vôû .Baøi yeâu caàu ta laøm gì ? -Ñoïc ñeà : Can thöù nhaát ñöïng 3l . -Coù 3 coác ñöïng laàn löôït 1l . hoïc sinh töï baét loãi vaø ghi soá loãi ra . caùc pheùp tính vôùi ñôn vò ño laø lít . vò ño laø lít . . .Tieán haønh töông töï vôùi caâu b vaø thöù 2 ñöïng 20l . . .Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi leà vôû .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi . 3 l + 7 l + 4 l .Treo tranh phaàn a leân baûng . Baøi 1: .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi . môùi . 2l . * Soaùt loãi: Ñoïc laïi chaäm raõi ñeå . can thöù 2 ñöïng 5l.Can thöù nhaát ñöïng 10l nöôùc .Moät em ñoïc ñeà baøi .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà -35 tröø 12 baèng 23 .Goïi 3 em leân baûng laøm baøi . ñoïc soaùt loãi -Yeâu caàu lôùp nhìn baûng ñeå cheùp ñoaïn vaên vaøo vôû . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn . Toaùn LUYEÄN TAÄP A/ Muïc tieâu: .5l ) vaø 4 coác ( loaïi 0. -Ñoïc vieát caùc soá ño theå tích coù ñôn -Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt . Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên .

xeùt baïn ñoïc . Keå chuyeän OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : . OÂn caùch ñaët caâu noùi veà hoaït ñoäng cuûa con vaät . -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc baøi thuoäc loøng .Quan saùt .Laàn 1 : roùt ñaày 2 coác .Yeâu caàu lôùp thöïc haønh roùt nöôùc .Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . OÂn luyeän veà töø chæ hoaït ñoäng cuûa ngöôøi vaø vaät . laøm hoïc sinh .Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .2008 -Yc lôùp vieát keát quaû vaøo vôû . .Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp . caây coái .Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm . .Laàn löôït ñöa ra 2 coác loaïi . ñoà vaät . -Nhaän xeùt ñaùnh giaù ghi ñieåm baøi . nöôùc hôn coác laàn 3 . Baøi cuõ: HS haùt 2. söï vaät. caây coái .OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng .Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi baøi ñoïc theo yeâu caàu .Laàn 3 : roùt ñaày 10 coác Baøi 4: .Coác laàn 1 ñöïng nhieàu nöôùc hôn 0. B / Chuaån bò : . .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . moãi coác caøng ít c) Cuûng coá .Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt .OÂn caùch ñaët caâu noùi veà hoaït ñoäng cuûa con vaät .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi Vaäy : Coù 1l nöôùc neáu ñoå vaøo vöøa luyeän taäp . Baøi giaûi Baøi 3 – Môøi moät hoïc sinh ñoïc ñeà Soá lít daàu thöøng thöù hai ñöïng baøi . coác laàn 2 Coác laàn 2 ñöïng nhieàu . daàu .2 = 14 ( l) töï laøm baøi vaøo vôû Ñ/S : 14 l .5 l vaø 4 coác loaïi 0.25 l . caøng nhieàu coác .Baûng phuï ghi saün baøi taäp ñoïc “ Laøm vieäc thaät laø vui “ C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän veà noäi dung baøi vöøa ñoïc .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . laø : -Yeâu caàu xaùc ñònh daïng toaùn roài 16 .Daën doø: . .Laàn 2 : roùt ñaày 3 coác . -Baøi toaùn thuoäc daïng ít hôn .Môøi moät em leân baûng laøm baøi .Yeâu caàu so saùnh möùc nöôùc giöõa caùc laàn vôùi nhau .Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi ( caùc coác nhö nhau ) thì nöôùc trong taäp coøn laïi . Giaïo aïn låïp 2 209 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .

ñoà vaät .. Ñi hoïc . ngöôøi . vieäc thaät laø vui. e) Cuûng coá daën doø : . ..ñoàng hoà Baùo phuùt . OÂn luyeän kó naêng keå chuyeän theo tranh .. HS3 :Boâng hoa hoàng saép nôû .Goïi moät em khaù ñoïc baøi taäp 3.Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh .Tranh minh hoïa saùch giaùo khoa . mình . Baøi 4: . B / Chuaån bò: . .o.Lôùp töï suy nghó laøm baøi caù -Goïi töøng em laàn löôït noùi caâu cuûa nhaân .. caây coái. em khaùc -Yeâu caàu moät soá em noái tieáp ñoïc nhaän xeùt boå sung ñaùp aùn . baøi môùi .tu huù Keâu tu huù baùo muøa . . .Treo baûng phuï ghi saün baøi :Laøm . HS2: Boùng ñeøn chieáu saùng suoát ñeâm .où . toát . baùo giôø .Nhaän xeùt bình choïn baïn coù caâu -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .chim vaûi chín .Moät em ñoïc yeâu caàu .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc . hay . Bieát nhaän xeùt lôøi baïn keå. queùt nhaø . tieáng lôùp ñoïc thaàm baøi taäp ñoïc . Töø chæ Töø chæ hoaït ñoäng -Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû .. .Nhaän xeùt tuyeân döông nhoùm laøm raát toát .Hai em ñoïc thaønh .Môøi 2 em leân baûng laøm .OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ..Yeâu caàu ñoäc laäp laøm baøi ..Yeâu caàu laøm baøi vaøo vôû . .Cheùp baøi laøm vaøo vôû . . vaät chæ . . d) OÂn ñaët caâu keå veà moät nhaët rau .Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà . HS1 : Con choù nhaø em troâng nhaø . .Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi . . . .Laàn löôït töøng em ñoïc .Thöïc hieän theo yeâu caàu .. C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Giaïo aïn låïp 2 210 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .beù muøa maøng Nôû hoa cho saéc xuaân theâm. Thöù tö ngaøy 31 thaùng 10 naêm 2007 Taäp ñoïc OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : .. .Tìm caùc töø chæ hoaït ñoäng cuûa c) OÂn töø chæ hoaït ñoäng cuûa moïi vaät trong baøi taäp ñoïc :Laøm ngöôøi vaø vaät .caønh ñaøo Baét saâu baûo veä . vieäc thaät laø vui.. con vaät .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi ..2008 -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc .gaø troáng Gaùy vang oø . .

Döïa theo tranh traû lôøi caâu hoûi . Tuaán roùt . ( Caùc caâu traû lôøi phaûi taïo thaønh . boä moät mình ñeán tröôøng .Tranh veõ baøi taäp 2 . baøi . .Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em .Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh . C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Toaùn LUYEÄN TAÄP CHUNG A/ Muïc tieâu: . ñ) Cuûng coá daën doø : .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi theo yeâu caàu . chaúng may meï bò mình . Giaïo aïn låïp 2 211 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi . . Teân goïi vaø moãi quan heä giöõa caùc thaønh phaàn trong pheùp coäng . . vöøa ñoïc . nhaø -Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt .Goïi moät em khaù ñoïc baøi taäp .Baøi cuõ : -Goïi 2 em leân baûng söûa baøi taäp veà -Hai em leân baûng laøm baøi. -Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû . .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi . Hoâm nay . Ñôn vò ño khoái löôïng kiloâgam ( kg) . oám phaûi naèm ôû nhaø .Treo baûng 4 böùc tranh coù ghi saün .Môøi em khaùc nhaän xeùt .Quan saùt . baøi ñoïc . Chuaån bò caân baøn .Ñeå laøm toát baøi naøy em caàn chuù moät caâu chuyeän ) .OÂn kó naêng keå chuyeän theo tranh . -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn xeùt baïn ñoïc .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . vaät ñeå caân baøi taäp 5 .Môøi moät soá em ñoïc baøi laøm cuûa hoïc . Tuaán töï ñi .Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt . yù ñieàu gì ? . nöôùc môøi meï uoáng . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .2008 2. veà noäi dung baøi vöøa ñoïc . Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên ( toaùn ñôn ) Baøi toaùn traéc nghieäm coù 4 löïa choïn . meï vaãn ñöa Tuaán ñi . . ño theå tích lít ( l).Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .Ñoïc caâu hoûi vaø caâu traû lôøi lôøi gôïi yù .Laøm baøi vaøo vôû . Baûng phuï vieát saün baøi taäp 3 .Cuûng coá veà pheùp coäng coù nhôù trong phaïm vi 20 . B/ Chuaån bò . c) OÂn keå chuyeän theo tranh . .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng .Laàn löôït töøng em ñoïc baøi laøm .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi loøng ñaõ hoïc . -Haèng ngaøy .Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm . . . môùi .

25l + 20 l = 45 l .Baøi toaùn yeâu caàu ta laøm gì ? sau baùn 38 kg .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà baøi . .1kg = 3 kg .Ñoïc ñeà. -Hoâm nay chuùng ta luyeän taäp veà caùc pheùp tính vôùi ñôn vò ño khoái löôïng ( kg ) vaø ño theå tích lít .Yeâu caàu lôùp thöïc haønh laøm vaøo 45 + 38 = 83 vôû ( kg) Ñ/S : 83 kg gaïo .Ta khoanh vaøo yù C laø 3kg . Baøi 3: – Môøi moät hoïc sinh ñoïc ñeà . -Nhaän xeùt ñaùnh giaù ghi ñieåm baøi laøm hoïc sinh .Yeâu caàu nhìn tranh neâu ñeà toaùn .Tieán haønh töông töï vôùi caâu b vaø 2 can ñöïng bao nhieâu lít caâu c coøn laïi .Caû .Yeâu caàu ñaët ñeà toaùn theo toùm taét Baøi giaûi roài giaûi baøi toaùn . Laàn Baøi 4: . .Keát quaû laø bao nhieâu ? 25l nöôùc .Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn .2008 2.Ta laøm pheùp coäng 63 coäng 29 baøi . ñöïng bao nhieâu lít ? 15l +30l = 45 l -Moät em ñoïc ñeà baøi .Lôùp laøm vaøo vôû .Baøi toaùn hoûi gì ? gaïo? . ñuùng . -Nhaän xeùt ñaùnh giaù ghi ñieåm baøi -Yc giaûi baøi toaùn theo toùm taét . b) Luyeän taäp : . . Baøi 1: . treân töøng bao . -Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû . -3 em leân baûng laøm baøi . laøm hoïc sinh . . can thöù 2 ñöïng 20l. 20kg. Baøi 2: .Môøi moät em leân baûng laøm baøi . baèng 92 -Yeâu caàu neâu pheùp tính coù soá haïng .Tính soá kg gaïo trong 2 bao .Treo tranh phaàn a leân baûng .Laàn ñaàu baùn 45 kg gaïo .Goïi 3 em leân baûng laøm baøi .Tuùi gaïo caân naëng 3 kg .Caû 2 can -Yc lôùp vieát keát quaû vaøo vôû . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù -Coù 2 bao ñöïng laàn löôït 25kg .Vì tuùi gaïo vaø 1kg naëng baèng gaïo naëng bao nhieâu kiloâgam ? Vì sao ? 4kg neân tuùi gaïo baèng 4 kg . .Yeâu caàu khoanh vaøo caâu traû lôøi . Baøi 5 – Môøi moät hoïc sinh ñoïc ñeà baøi .Baøi toaùn cho bieát gì ? Hoûi caû 2 laàn baùn bao nhieâu kg .Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi.Moät em leân laøm baøi treân laø 63 vaø 29 baûng .Coù maáy bao gaïo?Ñoïc khoái löôïng ghi . . Soá gaïo caû 2 laàn baùn laø : .25kg + 20 kg = 45kg trong caû 2 bao? . . .Moät em ñoïc ñeà baøi . -Yeâu caàu lôùp quan saùt cho bieát tuùi .Baøi yeâu caàu ta laøm gì ? 20kg -Ta phaûi laøm theá naøo ñeå bieát soá kg . .Thuøng thöù nhaát ñöïng 15 nöôùc -Yeâu caàu 2 em leân baûng tính . .Ñoïc ñeà : Can thöù nhaát ñöïng .Quan saùt tranh vaø nhaän xeùt . can thöù 2 ñöïng 30l .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi Giaïo aïn låïp 2 212 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Thöïc hieän pheùp tính 25kg + . .

HS thöïc hieän .. roõ raøng . C/ Leân lôùp : Noäi dung vaø phöông phaùp daïy hoïc 1.OÂn 8 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc ñaõ hoïc .Saân baõi veä sinh . Yeâu caàu bieát vaø ñieåm ñuùng soá . 1-2 theo ñoäi hình haøng ngang . * Troø chôi : “ Nhanh leân baïn ôi ! “ -GV neâu teân troø chôi .Phaàn cô baûn * Ñieåm soá 1-2 .HS thöïc hieän . khaên ñeå toå chöùc troø chôi . taäp coøn laïi .4 haøng doïc vaø haùt .HS thöïc hieän .Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt . 1-2 ñeán heát .HS thöïc hieän Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . -Do caùn söï caùc toå ñieàu khieån .Phaàn môû ñaàu -Giaùo vieân nhaän lôùp phoå bieán noäi dung tieát hoïc . GV duøng coøi laàn löôït cho töøng ñoäi Giaïo aïn låïp 2 213 Thanh Hiãön Hoaït ñoäng cuûa troø .Moät coøi .Hoïc ñieåm soá 1-2 .Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .HS thöïc hieän . choïn soá em leân laøm laïi maãu . toå tröôûng ñieàu khieån GV quan saùt nhaän xeùt hoïc sinh . coù thöïc hieän ñoäng taùc quay ñaàu sang traùi . ñeàu vaø ñeïp .ÑIEÅM SOÁ 1-2 .. ñaûm baûo an toaøn nôi taäp .Yeâu caàu caû lôùp oân laïi laàn löôït 8 ñoäng taùc 2 laàn moãi ñoäng taùc 2 x 8 nhòp . . Tieáp theo cho ñieåm soá laàn 2 vaø hoûi caû lôùp ñaõ hieåu chöa . neáu hieåu roài GV cho töøng toå thi ñieåm soá xem toå naøo ñieåm soá ñuùng vaø roõ raøng nhaát .5 laàn ) . -Yeâu caàu caùc toå thi thöïc hieän baøi theå duïc phaùt trieån chung .Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp .Daën doø: vöøa luyeän taäp .Giaäm chaân taïi choã ñeám to theo nhòp . . 1-2 THEO HAØNG NGANG A/ Muïc tieâu: .Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi . Chia veà caùc toå . . 1-2 theo ñoäi hình haøng ngang ( 3-4 laàn ) Tröôùc khi cho caû lôùp hoïc GV môøi 1 toå leân laøm maãu .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Ñi ñeàu theo 2. B/ Ñòa ñieåm : .. . * OÂn laïi caû baøi theå duïc . .ñieåm soá!” Chæ daãn cho töøng em ñieåm soá cuûa mình .( 4.Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc . 2. Thöù naêm ngaøy 1 thaùng 11 naêm 2007 Theå duïc OÂN BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG .GV hoâ khaåu leänh “ Theo 1-2 .2008 c) Cuûng coá .

Goïi HS ñoïc . môùi .2008 chôi. B/ Chuaån bò : Giaïo aïn låïp 2 214 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .Caùc em khaùc laéng nghe nhaän vôû . C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 2.Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi vöøa ñoïc . . Laøm quen vôùi baøi kieåm tra.Ñi ñeàu theo 2 .Môøi hai em ñoïc baøi laøm cuûa mình tröôùc lôùp . .Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em . baïn “ .6 laàn -Nhaûy thaû loûng ( 6 .Reøn kó naêng ñoïc hieåu vaên baûn . .OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng .Ñoïc baøi .10 laàn ) -Giaùo vieân heä thoáng baøi hoïc -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc . Cuûng coá maãu caâu Ai laø gì ?. Chính taû OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : .Taäp laïi ôû nhaø. xeùt baøi baïn . 3. caû lôùp ñoïc thaàm laïi mình tröôùc lôùp .4 haøng doïc vaø haùt -Cuùi laéc ngöôøi thaû loûng 5 .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . baøi .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta oân veà ñoïc hieåu -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi vaên baûn vaø cuûng coá maãu caâu Ai laø gì ? .OÂn luyeän caùch noùi lôøi môøi yeâu caàu ñeà nghò . .Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi “ Ñoâi . -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn . lôùp ñoïc thaàm laïi . Phaàn keát thuùc .Yeâu caàu lôùp thöïc haønh laøm vaøo . . -Laàn löôït töøng em ñoïc baøi “ Ñoâi b) OÂn luyeän ñoïc hieåu vaên baïn “ baûn .Hai ñeán ba em neâu baøi laøm cuûa .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi . .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .Thöïc haønh laøm baøi vaøo vôû . . OÂn luyeän caùch tra muïc luïc . . -GV giao baøi taäp veà nhaø cho hoïc sinh . c) Cuûng coá daën doø : -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . Toaùn KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ ( Ñeà chuyeân moân ra) Luyeän töø vaø caâu OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : .

.Hoïc sinh bieát gaáp thuyeàn phaúng ñaùy.Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc daáu ñuùng . . thaàm theo . veà noäi dung baøi vöøa ñoïc .Moät em ñoïc yeâu caàu lôùp ñoïc .Môøi moät soá em leân thöïc haønh noùi thieáp chuùc möøng coâ giaùo nhaân caâu cuûa mình tröôùc lôùp .Laàn löôït töøng em ñoïc baøi laøm .Nhaän xeùt bình choïn baïn ñieàn .Nhaän xeùt ghi ñieåm cho hoïc sinh .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi loøng ñaõ hoïc .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .HS höùng thuù vaø yeâu thích gaáp thuyeàn . baøi môùi .Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm .Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng .Goïi moät em khaù ñoïc baøi taäp 2. c) OÂn caùch tra muïc luïc . yeâu caàu . B/ Chuaån bò : Giaïo aïn låïp 2 215 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . coù mui phaúng ñaùy coù mui .Laéng nghe boå sung cho baïn .Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi .Yeâu caàu ñoïc tính huoáng 1 .Baûng phuï ghi baøi taäp 3 C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 2. .Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . thaày”nheù !/ Thöa coâ . baøi . -Yeâu caàu lôùp töï laøm . .Nhaän xeùt ghi ñieåm cho hoïc sinh . .Môøi em khaùc nhaän xeùt . mình cuøng haùt baøi “ôn .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi theo yeâu caàu . d) OÂn caùch noùi lôøi môøi . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . ngaøy 20 .Goïi moät em ñoïc yeâu caàu baøi 3.Ñoïc ñeà baøi . Gaáp ñuôïc thuyeàn A/ Muïc tieâu : .. -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn xeùt baïn ñoïc . COÙ MUI (T1) . xin coâ ñ) Cuûng coá daën doø : nhaéc laïi caâu hoûi cho em vôùi aï !.Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi Thuû coâng GAÁP THUYEÀN PHAÚNG ÑAÙY.. .11 meï nheù !/ Caû lôùp . .OÂn tra muïc luïc. ñeà nghò . baøi ñoïc .Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt . . .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .Döïa vaøo muïc luïc ôû cuoái saùch -Yeâu caàu lôùp laøm vieäc roài ñoïc theo noái tieáp nhau noùi teân caùc baøi hình thöùc tieáp noái . -Meï ôi ! Meï mua giuùp con taám . em ñaõ hoïc trong tuaàn 8 . . .2008 . vöøa ñoïc .

Baøi cuõ: -Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa -Caùc toå tröôûng baùo caùo veà söï hoïc sinh chuaån bò cuûa caùc toå vieân trong toå -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .Môû daàn maãu gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui töøng böôùc cho ñeán hình daïng ban ñaàu laø tôø giaáy hình chöõ nhaät . GV nhaän xeùt caâu traû lôøi . caùc phaàn thuyeàn phaúng ñaùy coù mui coù gì khaùc .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay chuùng ta taäp laøm “ -Hai em nhaéc laïi töïa baøi hoïc .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . coù mui töø ñoù cho nhaän xeùt veà caùch gaáp thuyeàn phaúng ñaù coù H1 mui .Gaáp ñoâi tôø giaáy HCN theo chieàu H4 H5 Giaïo aïn låïp 2 Ngæåìi soaûn: Vàn Thë 216 Thanh Hiãön . Quy trình gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui coù hình veõ minh hoaï cho töøng böôùc . Böôùc 2 -Gaáp caùc neáp gaáp . saùnh vôùi thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui ñaët caâu hoûi veà hình daùng . Gôïi yù cho hoïc sinh naém ñöôïc gioáng nhau veà hình daïng . Thuyeàn phaúng ñaùy coù mui “ b) Khai thaùc: * Hoaït ñoäng1 : Höôùng daãn quan saùt vaø nhaän xeùt . mui ôû 2 ñaàu vaø loaïi khoâng coù . .Lôùp quan saùt vaø neâu nhaän xeùt -Cho HS quan saùt maãu gaáp veà caùc phaàn thuyeàn phaúng ñaùy thuyeàn phaúng ñaùy coù mui vaø so coù mui .Ñaët ngang tôø giaáy HCN leân baøn H3 gaáp 2 ñaàu tôø giaáy vaøo khoaûng 2 -3 oâ nhö H1 xeù ñöôïc H2 mieát doïc 2 ñöôøng môùi gaáp cho phaúng .Thöïc haønh laøm theo giaùo vieân . neâu caâu hoûi veà caùc -Gaáp taïo mui thuyeàn vaø muõi böôùc gaáp thuyeàn phaúng ñaùy . Böôùc 1 :Gaáp taïo mui thuyeàn’ . . Sau ñoù laàn löôït gaáp laïi töø böôùc 1 ñeán khi thaønh thuyeàn phaúng ñaùy coù mui -Böôùc 1 vaø 2 : nhö maãu . 2. C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.Böôùc 3 : Taïo thaân vaø mui thuyeàn caùch ñeàu phaúng ñaùy coù mui .thuyeàn. .Höôùng daãn HS caùch taïo mui . ñaùy vaø muõi veà caùch gaáp chæ khaùc nhau ôû choã laø loaïi coù . thaân . mình . H2 * Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn maãu . buùt maøu . maøu saéc . Giaáy thuû coâng vaø giaáy nhaùp khoå A4 .2008 -Maãu thuyeàn phaúng ñaùy coù mui ñöôïc gaáp baèng giaáy thuû coâng khoå A4 .

loän gaáp caùc neáp vöøa gaáp vaøo trong loøng -Chuaån bò duïng cuï tieát sau ñaày ñuû thuyeàn . Böôùc 3 :. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù tuyeân döông caùc saûn phaåm ñeïp . gaáp ñoâi nhö maët H7 H6 tröôùc ñöôïc H5. H6 ñöôïc H8 H11 . -GV toå chöùc cho caùc em taäp gaáp thöû thuyeàn phaúng ñaùy coù mui baèng giaáy nhaùp . Laät maët sau .Lôùp thöïc haønh gaáp thuyeàn .Taïo thuyeàn phaúng ñeå taïo thaønh thuyeàn phaúng ñaùy ñaùy coù mui coù mui theo höôùng daãn cuûa giaùo . 2 meùp giaáy . Sau khi nhaän xeùt uoán naén caùc thao taùc gaáp . hình 9 gaáp gioáng nhö maët tröôùc . Laät H4 ra maët sau .Gaáp theo ñöôøng daáu gaáp ôû hình 5 sao cho caïnh ngaén truøng vôùi caïnh daøi ñöôïc H6 töông töï H9 H10 gaáp theo ñöôøng daáu gaáp ñeå ñöôïc H7 .Gaáp taïo thaân vaø muõi thuyeàn H8 . Mieát doïc theo 2 caïnh ñeå tieát sau thöïc haønh gaáp thuyeàn tt thuyeàn vöøa loän cho phaúng seõ . caùc ngoùn coøn laïi -Hai em neâu noäi dung caùc böôùc caàm ôû hai beân phía ngoaøi . . ñöôïc thuyeàn phaúng ñaùy coù mui 11 .Goïi 1 hoaëc 2 em leân baûng thao taùc caùc böôùc gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui caû lôùp quan saùt .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Caùc nhoùm thöïc haønh gaáp thuyeàn ñöôïc H10 phaúng ñaùy coù mui theo caùc böôùc *Böôùc 3 :.Daën doø: -Yeâu caàu nhaéc laïi caùc böôùc gaáp. Laät H7 ra maët sau gaáp 2 laàn gioáng nhö H5 . c) Cuûng coá .2008 doïc ñöôïc H2 mieát theo chieàu gaáp cho phaúng ñöôïc H3 -Gaáp ñoâi maët tröôùc theo ñöôøng H4 daáu gaáp ôû H3 ñöôïc H4 .Laéch hai ngoùn tay caùi vaøo trong vieân . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc -Daën veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi xem tröôùc baøi môùi Giaïo aïn låïp 2 217 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .Töông töï gaáp theo ñöôøng daáu gaáp H8 ñeå ñöôïc H9 .

4 em .6 laø soá oâ vuoâng cuûa phaàn naøo ? .Caùc hình veõ trong phaàn baøi hoïc . 2.4 laø soá oâ vuoâng cuûa phaàn naøo ? Vaäy khi laáy toång soá oâ vuoâng tröø Giaïo aïn låïp 2 218 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . .Phaàn thöù hai .Baøi cuõ : -Goïi 2 em leân baûng laøm baøi taäp -Hai em leân baûng moãi em laøm 2 veà nhaø . caùch “ Tìm moät soá haïng trong moät toång “ b) Khai thaùc baøi: * Giôùi thieäu caùch tìm soá haïng trong moät toång .Treo leân baûng hình veõ 1 phaàn thaønh 2 phaàn .Phaàn thöù nhaát .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . Phaàn thöù nhaát coù baøi hoïc 6 oâ vuoâng .4 phaàn coù maáy oâ vuoâng ? . .Bieát caùch tìm soá haïng trong moät toång .4 coäng 6 baèng maáy ? .Coù taát caû 10 oâ vuoâng chia . B/ Chuaån bò : . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . . -Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt .2008 Thöù saùu ngaøy 2 thaùng 11 naêm 2007 Taäp vieát KIEÅM TRA ÑOÏC (Ñeà chuyeân moân ra) Taäp laøm vaên KIEÅM TRA VIEÁT (Ñeà chuyeân moân ra) Toaùn TÌM MOÄT SOÁ HAÏNG TRONG MOÄT TOÅNG A/ Muïc tieâu: .6 baèng 10 tröø maáy ? -Nhaéc laïi keát luaän 2. Böôùc 1 : . C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. pheùp tính .Nhaän xeùt ghi ñieåm töøng em. . Aùp duïng ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan ñeán tìm soá haïng trong moät toång.Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: -Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi.Phaàn thöù 2 coù 4 oâ -Taát caû coù bao nhieâu oâ vöông ? vuoâng -4 + 6 = 10 Ñöôïc chia thaønh maáy phaàn ? Moãi -6 = 10 .

Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . -Phaàn caàn tìm coù maáy oâ vuoâng ? . caù nhaân ñoïc . . x=4 . . .Vieát leân baûng : x + 4 = 10 . .Goïi moät em neâu yeâu caàu ñeà Baøi giaûi baøi . .Ruùt ra keát luaän .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi vöøa .Caùc soá caàn ñieàn vaøo oâ troáng 35 . . .Nhaän xeùt baøi baïn .Laøm baøi vaøo vôû . .Laáy 10 tröø 4 ( vì 10 laø toång soá oâ hoïc vuoâng trong hình . .Vieát leân baûng : x = 10 . töøng toå . Phaàn thöù hai coù 4 oâ vuoâng . -Yeâu caàu lôùp laøm baøi vaøo vôû .Yeâu caàu lôùp ñoïc ñoàng thanh .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà baøi .Moät em ñoïc baøi maãu . Soá hoïc sinh gaùi laø : . Ta coù : x oâ vuoâng coäng 4 oâ vuoâng baèng 10 oâ vuoâng .Yeâu caàu hoïc sinh goïi teân caùc .Haõy neâu caùch tính soá oâ vuoâng chöa bieát ? . thieáu trong pheùp coäng .Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi taäp Giaïo aïn låïp 2 219 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .4 tröø ñi soá haïng ñaõ bieát .Vaäy ta coù soá oâ vuoâng chöa bieát baèng 10 . . Baøi 1: .Laø toång hoaëc soá haïng coøn laïi .Yeâu caàu ñoïc baøi treân baûng .Treo leân baûng hình veõ 2 phaàn baøi .Moät em ñoïc ñeà -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù -Töï toùm taét baøi toaùn vaø giaûi Baøi 2: baøi toaùn vaøo vôû .Neâu caùch tìm . . .4 -Muoán tìm soá haïng ta laáy toång . .Hai em laøm baøi treân baûng .Môøi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .6 oâ vuoâng goïi laø x .2008 ñi soá oâ vuoâng cuûa phaàn thöù hai ta ñöôïc soá oâ vuoâng cuûa phaàn thöù nhaát . . -Vieát leân baûng : x = 6 . baøi ñeå ruùt ra keát luaän .Môøi 2 em leân baûng laøm baøi . Baøi 3: .Hoûi töông töï ñeå coù : 6 + x = 10 x = 10 . lôùp thaønh phaàn trong pheùp coäng cuûa ñoåi vôû kieåm tra baøi nhau.Ñoïc laïi ghi nhôù nhieàu laàn . luyeän taäp . Chia phaàn ñaõ bieát ) laøm 2 phaàn . Phaàn thöù nhaát chöa bieát ta .Moät em khaùc nhaän xeùt baøi caùch tìm soá haïng coøn thieáu trong baïn .Yeâu caàu ñoïc baøi maãu . . .Yeâu caàu neâu caùch tìm toång . töøng baøn . . -Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng .6 . -Yeâu caàu 2 em leân baûng laøm baøi . pheùp coäng .20 = 15 ( hs ) laø nhöõng soá naøo trong pheùp coäng Ñ/S: 15 hoïc sinh ? .Laøm baøi vaøo vôû . c) Luyeän taäp : .Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn . 4 oâ vuoâng laø Neâu : Coù taát caû 10 oâ vuoâng . Böôùc 2 : .Moät em ñoïc ñeà baøi .Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû .

Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . .Gv nhaän xeùt ghi ñieåm hoïc sinh .2 HS quan saùt tranh keát hôïp trao * Giaùo vieân ruùt keát luaän nhö saùch ñoåi TL.Vaøi cheâ “.Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp .2008 .Ghi toùm taét leân baûng . coøn laïi . Baøi cuõ : . Töï nhieân xaõ hoäi ÑEÀ PHOØNG BEÄNH GIUN A/ Muïc tieâu: . bò nhieãm giun ? -AÊn caùc chaát boå .Giun thöôøng soáng ôû ñaâu trong cô cô theå ngöôøi .Söùc khoûe keùm . . .Lôùp laøm vieäc theo nhoùm . Chuùng ta thöôøng bò nhieãm giun qua caùc ñöôøng thöùc aên . nöôùc uoáng .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà . * Böôùc 1 : Laøm vieäc theo nhoùm . Gaùi : .Neâu caùc trieäu chöùng cuûa ngöôøi -Giun soáng trong ruoät ngöôøi . .uoáng saïch ..Hoïc sinh bieát : Giun thöôøng soáng trong ruoät ngöôøi vaø moät soá nôi trong cô theå . hoïc sinh ? .. . lao ñoäng hoïc .Yeâu caàu hoïc sinh töï toùm taét ñeà baøi vaø giaûi .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: Cho caû lôùp haùt baøi : “ Thaät ñaùng -Laéng nghe giôùi thieäu baøi . ..Caùc nhoùm thöïc haønh thaûo .Môøi moät em leân baûng laøm baøi . Thöïc hieän ñöôïc ba ñieàu veä sinh ñeå phoøng beänh giun : aên saïch . Giaùo vieân neâu töïa baøi hoïc em nhaéc laïi töïa baøi b) Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu veà beänh giun . Giaïo aïn låïp 2 220 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë ..ôû saïch B/ Chuaån bò Tranh veõ trang 18 . . thöùc aên trong . ngöùa ôû thaûo luaän traû lôøi haäu moân .Neâu nhöõng taùc haïi do giun gaây luaän sau ñoù noái tieáp trình baøy ra ? tröôùc lôùp . theå ngöôøi ? .Daën doø: .Goïi 3 em leân baûng -Vì sao chuùng ta caàn aên uoáng traû lôøi noäi dung baøi saïch seõ ? Neáu aên uoáng khoâng “ AÊn uoáng saïch seõ “ saïch seõ thì coù taùc haïi gì ? 2. Trai : 20 hoïc sinh .Giun aên gì maø soáng ñöôïc trong cô taäp khoâng ñaït hieäu quaû . Toùm taét : Coù : 35 hoïc sinh .. d) Cuûng coá .Môøi caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy . giun gaây ra nhieàu taùc haïi ñoái vôùi söùc khoûe . . buoàn noân . . theå ngöôøi ? .Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh . 19 . C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.Ñöa ra caùc caâu hoûi ñeå caùc nhoùm -Ñau buïng .

Yeâu caàu quan saùt tranh vaø cöû ñaïi .Caùc baïn laøm nhö theá ñeå laøm gì ? .Gv gôïi yù ñeå hoïc sinh ruùt ra caùc . . xem tröôùc baøi SINH HOAÏT LÔÙP 1.Veä sinh tröôøng.Ñaùnh giaù hoaït ñoäng: . . nhaän xeùt boå sung yù nhaø cöûa saïch kieán hoïc sinh .Nhaän xeùt tieát hoïc daën hoïc baøi .Laây theo ñöôøng duøng nöôùc * Böôùc 1 : laøm vieäc trong nhoùm . laäp suy nghó vaø traû lôøi caâu hoûi . chaêm ngoan. uoáng c) Hoaït ñoäng 2 : Caùc con ñöôøng .. hoïc .Ghi baûng baøi hoïc . lôùp. * Böôùc 2 : Laøm vieäc vôùi SGK: .Ñeå ñeà phoøng beänh giun . .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . baån .Laây nhieãm qua ñöôøng aên . . . Giaïo aïn låïp 2 221 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . giaûi thích caùc vieäc laøm cuûa baïn .Phaûi aên chín .Daën doø: -Veà nhaø hoïc thuoäc baøi vaø xem . .Ñeå ñeà phoøng beänh giun ôû tröôøng em ñaõ laøm gì ? -Nhaéc nhôù HS vaän duïng baøi hoïc vaøo cuoäc soáng .Laàn löôït moät soá em ñaïi dieän giun qua nhöõng con ñöôøng naøo ? leân chæ tranh traû lôøi ñöôøng ñi * Böôùc 2 : Laøm vieäc vôùi tranh veõ cuûa tröùng gun vaøo cô theå . ñoäc nhaéc laïi . * Böôùc 1 : Laøm vieäc caû lôùp .Ñeå ñeà phoøng beänh giun ôû nhaø tröôùc baøi môùi em ñaõ laøm gì ? . -Theo em chuùng ta coù theå bò nhieãm . . . uoáng soâi . laây nhieãm giun .Nhaän xeùt boå sung yù kieán cuûa trong tranh veõ . röûa tay baèng .Quan saùt tranh vaø neâu . . .Hai em neâu laïi noäi dung baøi baøi .Yeâu caàu lôùp trao ñoåi theo caëp .Caét moùng tay . . d) Hoaït ñoäng 3 : Ñeà phoøng beänh giun .HS ñi hoïc ñeàu. . ñuùng giôø.Laéng nghe .Nhaän xeùt boå sung yù kieán cuûa dieän leân chæ tranh traû lôøi . d) Cuûng coá . giöõ veä sinh . ñeà phoøng bò nhieãm giun . . baïn .AÊn uoáng saïch . môøi nhieàu em ..Laéng nghe .Nhieàu em nhaéc laïi .Yeâu caàu suy nghó ñeå neâu caùch xaø phoøng.Cöù 6 thaùng taåy giun moät laàn . .Yeâu caàu xem tranh SGKtrang 21 vaø . .Treo tranh veõ: Caùc con ñöôøng giun chui vaøo cô theå ngöôøi .Lôùp laøm vieäc caù nhaân .Ta caàn phaûi giöõ veä sinh nhö theá naøo ? ..2008 giaùo khoa .Nhaän xeùt vaø choát laïi yù chính cuûa . baïn . thaân theå saïch ñeïp. nhaän xeùt boå sung yù kieán hoïc sinh . con ñöôøng nhieãm giun vaøo cô theå .

. .Hoïc taäp tieán boä nhö: Nôû. . Keá hoaïch: . Mô. .Giaùo duïc HS kính troïng vaø bieát ôn caùc thaày coâ giaùo..Töï quaûn 15 phuùt ñaàu giôø toát. Hoaøng.. .Hay queân saùch vôû: Tuù. .Phaùt ñoäng phong traøo “Reøn chöõ giöõ vôû”. . Thu. Thuyeát. Duy. 2. Ñöùc. Beân caïnh ñoù vaãn coøn moät soá em löôøi hoïc nhö: Thoaïi. Thi giöõa kì ñaït keát quaû cao.. bieát giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp. ñoaøn keát baïn beø.. Tuù. .2008 .Ra vaøo lôùp coù neà neáp. ñeïp ôû tröôøng cuõng nhö ôû nhaø.Leã pheùp. .Coù ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. Hueä. Ñöùc.Ñoà duøng hoïc taäp thieáu nhö: Duy..Höôùng daãn hoïc baøi. . Nhö.OÂn taäp toát .Giaùo duïc HS baûo veä moâi tröôøng xanh. Haûo.Hay noùi chuyeän rieâng trong lôùp: Thoaïi. Tuù.Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Thi ñua hoïc taäp toát chaøo möøng ngaøy 20 . .11 .Duy trì neà neáp cuõ. .Phaân coâng HS gioûi keøm HS yeáu... laøm baøi ôû nhaø. Sinh hoaït vaên ngheä: Giaïo aïn låïp 2 222 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . saïch. Coù yù thöùc hoïc taäp toát nhö: Thaûo. Leâ Phuùc. 3. .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->