KI M TRA BÀI C Gi i ph ng trình 3 x 12 x 1 ! 0 G i ý:bi n i v trái c a ph ng trình thành m t bình ph ng. 2 . còn v ph i là m t h ng s .

2 và thêm 3 vào hai v cùng m t s v trái thành 11 2 2 3 33  x2! s 3 33  x!s 2 3 V y ph ng có hai nghi m: x1 !  .x.2 4 ! 4(Tách 4x v trái thành 2.x.3 x 12 x 1 ! 0 2 Gi i  3 x 12 x ! 1 (chuy n 1 sang v ph i) 1 2 (Chia hai v cho 3) x 4x ! 3 1 2 x 2.

x 2 ! m t bình ph ng. ) 33 33 2. x2 ! 2 3 3 .

CÔNG TH C NGHI M Em hãy bi n i ph ng trình t ng quát v d ng có v trái là bình ph ng c a m t bi u th c.§4.CÔNG TH C NGHI M C A PH NG TRÌNH B C HAI 1. v ph i là h ng s ? ax 2 bx c ! 0 (a { 0)(1)  ax 2 bx ! c b c 2  x x ! a a b ¨ b ¸ ¨ b ¸ c  x 2. © ¹ !© ¹ 2a ª 2a º ª 2a º a 2 2 2 b ¸ b 2 4ac ¨  ©x ¹ ! 2 2a º 4a ª 2 ( ! b 4ac ( 2 2 c là ³ enta´) b ¸ ( ¨ V y ©x (2) ¹ ! 2 2a º 4a ª .x.

....... ng trình -b . 2a 2a b 0 x ! ... 2a ó.. 2a 2a b ( b ( x1 ! .CÔNG TH C NGHI M C A PH NG TRÌNH B C HAI i v i ph ng trình ax2 + bx +c = 0 (a  0) và bi t th c ( = b2 ....... x2 = 2a Do ó..........4ac : 1... ph b ( x ! s...... 2a trình vô nghi m ng trình (1) có hai nghi m: b) N u ( = 0 thì t ph ng trình (2) suy ra 2a Do m kép ?2 Hãy gi i thích vì sao khi (<0 thì ph ng .§4....CÔNG TH C NGHI M N u ( > 0 thì ph ng trình có hai nghi m phân bi t: vào các ch tr ng(«)d i ây: a) N u ( > 0 thì t ph ng trình (2) suy ra ?1 Hãy i n nh ng bi u th c thích h p ( b ¸ ¨ ! x (2) © ¹ 2 2a º 4a ª 2 x1 -b + 2a N u ( = 0 thì ph ng trình có nghi m kép x1 x 2 N u ( < 0 thì ph vô nghi m.. ph ng trình (1) có nghi b x ! . x2 ! .............

4ac V i i u ki n nào c a ( thì: + Ph ng trình có hai nghi m phân bi t? + Ph ng trình có nghi m kép? + Ph ng trình vô nghi m ? 2a . x2 = 2a T k t qu ?1 và ?2 .4ac : 1.CÔNG TH C NGHI M N u ( > 0 thì ph ng trình có hai nghi m phân bi t: x1 -b + 2a N u ( = 0 thì ph ng trình có nghi m kép x1 x 2 N u ( < 0 thì ph vô nghi m.CÔNG TH C NGHI M C A PH NG TRÌNH B C HAI i v i ph ng trình ax2 + bx +c = 0 (a  0) và bi t th c ( = b2 . ng trình -b .v i ph ng trình b c hai ax2 +bx +c = 0 (a 0) và bi t th c ( = b2 .§4.

B c 2: Tính (.4ac : 1. ng trình -b . B c 4: Tính nghi m theo công th c n u ph ng trình có nghi m. ta có th th c hi n qua nh ng b c nào? N u ( > 0 thì ph ng trình có hai nghi m phân bi t: x1 -b + 2a N u ( = 0 thì ph ng trình b có nghi m kép x1 x 2 N u ( < 0 thì ph vô nghi m. .CÔNG TH C NGHI M C A PH NG TRÌNH B C HAI i v i ph ng trình ax2 + bx +c = 0 (a  0) và bi t th c ( = b2 .§4.CÔNG TH C NGHI M Theo các em gi i m t ph ng trình b c hai. B c 3:K t lu n s nghi m c a ph ng trình. b. x2 = 2a 2a Các b c gi i m t ph ng trình b c hai: B c 1: Xác nh các h s a. c.

CÔNG TH C NGHI M B c 1: Xác nh các h s a.Gi i ph ng trình 3x2 + 5x ± 1=0 Gi i 3x2 + 5x ± 1=0 (a = 3.2a ng trình B c 2: Tính ( ? 2a B c 3: K t lu n s nghi m c a ph ng trình ? Ví d .3. 6 5 37 x2 ! 6 B c 4: Tính nghi m theo công th c? .( 1) ! 25 12 ! 37 " 0   ( ! 37 V y ph ng trình có hai nghi m phân bi t: 5 37 x1 ! .ÁP D NG .4ac : N u ( > 0 thì ph ng trình có hai nghi m phân bi t: 1. c ? -b + 1 N u ( = 0 thì ph ng trình có nghi m kép x1 = x 2 = N u ( < 0 thì ph vô nghi m.§4. x2 = .c = -1) ( ! 5 2 4.CÔNG TH C NGHI M C A PH NG TRÌNH B C HAI i v i ph ng trình ax2 + bx +c = 0 (a  0) và bi t th c ( = b2 . b. 2.b = 5.

§4.( 1) ! 25 12 ! 37 0 V y ph ng trình có hai nghi m phân bi t: 1 61 1 61   ( ! 37 ! x1 ! . x1 ! x 2 ! V y ph ng trình có nghi m kép 5 37 x1 ! .c=1) ( ! ( 4)2 4.(3).2 ! 1 40 ! 39 0 ng trình vô nghi m b) 4x2 ± 4 x + 1=0.5.ÁP D NG 1.4ac : N u ( > 0 thì ph ng trình có hai nghi m phân bi t: b -b + x2 = x1 = .c=5) Ví d .b = 5.5 ! 1 60 ! 61 0 Gi i 3x2 + 5x ± 1=0 (a = 3. (a=4.CÔNG TH C NGHI M C A PH NG TRÌNH B C HAI i v i ph ng trình ax2 + bx +c = 0 (a  0) và bi t th c ( = b2 .c=2) V y ph ( ! (1)2 4.3. 6 5 37 x2 ! 6 6 6 1 61 1 61 x1 ! ! 6 6 .b= 1. V y ph ng trình có hai nghi m phân bi t: 1 2 c) -3x2 + x +5=0.4. (a=5.CÔNG TH C NGHI M ?3 Áp d ng công th c nghi m gi i các ph ng trình: a) 5x2 ± x + 2=0. 2a 2a N u ( = 0 thì ph ng trình b có nghi m kép x1 = x2 = N u ( < 0 thì ph vô nghi m.b= -4.1 ! 16 16 ! 0 ng trình 2a (a= -3.Gi i ph ng trình 3x2 + 5x ± 1=0 ( ! 12 4. 2.b= -1.c = -1)   ( ! 61 ( ! 5 2 4.

2.ÁP D NG 1.3. 2a 2a N u ( = 0 thì ph ng trình b có nghi m kép x1 = x2 = N u ( < 0 thì ph vô nghi m. x2 ! 5 5 B n Thi gi i: 15 x 2 39 ! 0 15 x 2 39 ! 0  15 x 2 ! 39  x 2 ! 5 65  x! s 5 Bài t p 1 :Khi gi i ph ng trình 15x2 .Gi i ph ng trình 3x2 + 5x ± 1=0 V y ph ng trình có 2 nghi m phân bi t: Gi i 0 6 65 65 2 + 5x ± 1=0 (a = 3.c = -1) x1 ! ! . 6 6 .CÔNG TH C NGHI M C A PH NG TRÌNH B C HAI i v i ph ng trình ax2 + bx +c = 0 (a  0) và bi t th c ( = b2 .4ac : N u ( > 0 thì ph ng trình có hai nghi m phân bi t: b -b + x2 = x1 = .39 = 0. b ! 0. 3x 30 5 2 ( ! 5 4.CÔNG TH C NGHI M V y ph ng trình có 2 nghi m phân bi t: 65 65 x1 ! .b = 5.§4.( 1) ! 25 12 ! 37 0 65 0 6 65 x2 ! !   ( ! 37 30 5 V y ph ng trình có hai nghi m phân bi t: Hãy nêu nh n xét c a em v 2 cách 5 37 5 37 x1 ! . c ! 39) ( ! 0 2 4 .1 5 . x2 ! gi i trên. B n Mai và Thi ã gi i theo hai cách nh sau: B n Mai gi i: 13 ng trình 2a (a ! 15.( 3 9 ) ! 2 3 4 0 " 0 ( ! 2340 ! 6 65 Ví d .

Gi i ph ng trình b c hai d ng c bi t (b = 0 ho c c = 0) b ng công th c nghi m có th ph c t p nên ta th ng gi i b ng ph ng pháp riêng ã bi t.3.( 1) ! 25 12 ! 37 0   ( ! 37 V y ph ng trình có hai nghi m phân bi t: 5 37 x1 ! .CÔNG TH C NGHI M C A PH NG TRÌNH B C HAI i v i ph ng trình ax2 + bx +c = 0 (a  0) và bi t th c ( = b2 .CÔNG TH C NGHI M Chú ý: 1.4ac : N u ( > 0 thì ph ng trình có hai nghi m phân bi t: b -b + x2 = x1 = .b = 5.§4.Gi i ph ng trình 3x2 + 5x ± 1=0 Gi i 3x2 + 5x ± 1=0 (a = 3. 6 5 37 x2 ! 6 . ng trình 2a 2.c = -1) ( ! 5 2 4. 2a 2a N u ( = 0 thì ph ng trình b có nghi m kép x1 = x2 = N u ( < 0 thì ph vô nghi m. 2.ÁP D NG 1.NÕu ph-¬ng tr×nh ax2 + bx + c = 0(a   0 )Ph ang trình ax2+bx+c=0    0) > cã vµ c tr¸i dÊuac < 0 (a -4ac 0   a và c 4ac N u(= b2 -trái d>u0thì tích ac mang d u 2 gì? Khi ó bi t th c ( 2 nghiÖm có d u biÖ   Ph-¬ng tr×nh cã = b .4ac ph©n nh th nào?Hãy xác nh s nghi m c a ph ng trình? Ví d .

2.2008 = 0 X X X X (= 42 .4.4.Bài t p 2: i n d u X vào ô vô nghi m.17x .4.1.2x + 5 = 0 x2 + 4x + 4= 0 2007x2 .1 = 28 > 0 (=(-2)2.5 = -56 < 0 2x2 + 6x + 1 = 0 3x2.4 =0 a và c trái d u .3. có nghi m kép. có hai nghi m phân bi t t ng ng v i m i ph ng trình sau: Ph ng trình Vô nghi m Có nghi m kép Có 2 nghi m phân bi t Gi i thích ( = 62 .

2 = 0 a=1.2 (=b2 .1 2 2a .72 .4. b = .1(-.4ac = . c=.7x .1 2 2a b ( 7 57 7 57 x2 ! ! ! 2.2) = 49 + 8 = 57 > 0   Ph ( ! 57 ng trình có 2 nghi m b ( 7 57 7 57 ! ! x1 ! 2.(-2) =.2 (=b2 .7x .4.1.7.4ac = (.7)2 .Bài t p 3. c= .Tìm ch sai trong bài t p sau: Bài gi i 1: x2 . b = .2 = 0 a=1.41 < 0  Ph ng trình vô nghi m Bài gi i 2: x2 .7.49 +8 =.

6 5 37 x2 ! 6 .16 /SGK tr45 -Xem tr c bài 5:Công th c nghi m thu g n.ÁP D NG 1. 2a 2a N u ( = 0 thì ph ng trình b có nghi m kép x1 = x2 = N u ( < 0 thì ph vô nghi m. Ví d .Gi i ph ng trình 3x2 + 5x ± 1=0 Gi i 3x2 + 5x ± 1=0 ( ! 5 2 4.CÔNG TH C NGHI M HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ ng trình 2a -H c lý thuy t: K t lu n chung: SGK -Xem l i cách gi i các ph ng trình ã ch a -Làm bài t p15.( 1) ! 25 12 ! 37 0   ( ! 37 V y ph ng trình có hai nghi m phân bi t: 5 37 x1 ! .CÔNG TH C NGHI M C A PH NG TRÌNH B C HAI i v i ph ng trình ax2 + bx +c = 0 (a  0) và bi t th c ( = b2 .4ac : N u ( > 0 thì ph ng trình có hai nghi m phân bi t: b -b + x2 = x1 = .3. 2.§4.