Chỉ số ối

1. Khi nói về chỉ số ối (AFI), ta nên hiểu là lượng nước ối trên
thai đủ tháng, lúc này mới có ý nghĩa chẩn đoán thực sự về
lượng nước ối đo được và tình trạng thai kỳ.
Cách đo AFI như Scor đã mô tả ở trên, về ý nghĩa AFI cần
lưu ý thêm các trường hợp bất thường khác như sau:
Vô ối: AFI =<2
Thiểu ối: AFI=<5
Ối giảm: AFI 5 ->8
Ối bình thường:AFI 8 ->12
Ối dư: AFI 12 ->18
Đa ối: AFI >=18
2. < 5 cm: thiểu ối
_ 5 cm < và < 8 cm: nước ối ít hơn bình thường
_ 8 cm <: nước ối lượng bình thường
Cũng có 1 cách tính khác là không cần chia 4 phần như vậy mà
chỉ cần xem trong tử cung, chọn lấy một túi ối sâu nhất rồi đo.
Nếu kết quả: (tính theo mm)
_ < 10 mm: thiểu ối
_ 10 mm < và < 20 mm: nước ối ít hơn bình thường
_ 20 mm <: nước ối lượng bình thường