P. 1
ke hoach su dung do dung day hoc sinh 7

ke hoach su dung do dung day hoc sinh 7

|Views: 1,032|Likes:
Được xuất bản bởingan2011

More info:

Published by: ngan2011 on Aug 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Môn: Sinh học lớp 7
GV: Đặng Thị Oanh Vân
Tuần Tiết Tên đồ !ng Ghi ch"
#
# T$anh %#&#'(&
( T$anh ph)ng t* %(&#' %(&( +g, t$-& ./ng ph0 n1i ung 2/ng #&
(
3 45nh hi6n 7i' la8 ,5nh' 9ng h"t' ,h:n lau' t$anh t$!ng đế gi;<' t$ung $*i =anh'
ch>u nuôi đ1ng 7>t ngu<ên +inh&
? T$anh c@u tA* t$!ng $*i 7; t>p đ*;n 7ôn 79c&
3
B T$anh t$!ng 2iến hCnh 7; t$!ng gi;<&
D T$anh %D&#'('3'?& ./ng ph0&
?
7 T$anh %7&#'(& .agn$ ph0 ghi n1i ung 2/ng # 7; (&
E T$anh E&#'(& T$anh c@u tA* t$*ng cFa thF< tGc&
B - T$anh %-&#'('3& ./ng ph0 ghi n1i ung 2/ng # 7; (&&
#H T$anh % #H&#& ./ng ph0&&
D
## T$anh %##&#'(& ./ng ph0&
#( T$anh %#(&#'('3& ./ng ph0&
7
#3 T$anh 7I ph)ng t* %#3&#'('3'?&&
#? T$anh %#?&#('3'?& Jhiếu học t>p&
E
#B T$anh %#B&#'('3'?'B'D&
#D .1 đồ 8K' ,ha< 8K' đinh gi8' ,h:n lau' ,5nh l"p& Lh>u thF< tinh& T$anh c@u
tA* ng*;i' c@u tA* t$*ng cFa giun đ@t& MMi tK ( c*n giun đ@t t*&
-
#7 T$anh %#7&#'('3& ./ng ph0&
#E ĐN ,i68 t$a O đPp Pn&
#H
#- T$anh %#E&#'('3'?& MQu 7>t: c*n t$ai +ông' 7R t$ai&
(H T$anh % #-&#' ('3'?'B'D'7& M1t +9 l*Ai 9c&
##
(# T$anh 7R 9c' 7R t$ai' c*n 8Sc& 45nh l"p' ,i8 nhọn' panh&
(( T$anh % (#&#& ./ng ph0&
#(
(3 MQu 7>t: c*n tô8& T$anh % ((& ./ng ph0&
(? MQu 7>t: c*n tô8 t*' 21 đồ 8K' ,5nh l"p& T$anh 7I c@u tA* ng*;i 7; t$*ng cFa
tô8&
#3
(B T$anh ph)ng t* %(?&#'('3'?'B'D'7& ./ng ph0&
(D T$anh %(B&#'('3'?'B&&./ng ph0&
#?
(7 T$anh % (D&#'('3'?'B&
(E T$anh %(7&#'('3'?'B'D'7& ./ng ph0&
#B
(- .:ng hCnh' 8P< chiếu&
3H T$anh %(-&#'('3'?'B'D& ./ng ph0&
#D
3# T$anh c@u tA* ng*;i c/u cPc chTp' 8Qu 7>t cP chTp' 8ô hCnh cP chTp&
3( LP chTp' 21 đồ 8K' ,ha< 8K' đinh gi8' t$anh 7I c@u tA* t$*ng cFa cP chTp 7;
21 =UVng& Mô hCnh 21 nW*&
#7
33 T$anh c@u tA* t$*ng' 8ô hCnh cP chTp' 21 nW* cP chTp&&
3?
T$anh % 3?&# →7&./ng ph0&
#E 3B ./ng ph0&
#- 3D ĐN ,i68 t$a h, X O đPp Pn&
(H
37 T$anh c@u tA* ng*;i cFa ếch đồng' 8ô hCnh c*n ếch& MQu 7>t c*n ếch& SV đồ
+S phPt t$i6n c) 2iến thPi Y ếch&
3E MQu ếch 8K +Zn' 8ô hCnh c@u tA* t$*ng cFa ếch đồng' t$anh 21 =UVng ếch&
T$anh % 3D&('3&
3- T$anh % 37&#'('3'?'B& ./ng ph0&
(# ?H T$anh % 3E&#'(& MQu 7At c*n th[n l[n&./ng ph0&
((
?# Mô hCnh c@u tA* t$*ng cFa th[n l[n& T$anh % 3-&#'('3'?&
?( T$anh 81t +9 l*;i 2\ +Pt' ,hFng l*ng&
(3
?3 T$anh c@u tA* ng*;i cFa chi8 2ồ câu' 8ô hCnh chi8 2ồ câu
?? T$anh 21 =UVng chi8 2ồ câu' 21 =UVng chi8 2ồ câu' 8Qu 8K chi8 2ồ câu&&
(?
?B T$anh %?3&#'('3'?&
?D
T$anh %??&# →3& ./ng ph0&
(B
?7 .:ng hCnh' 8P< chiếu& LPc ,iến thGc t$*ng lớp chi8&
?E T$anh % ?D&#'('3'?'B& Mô hCnh c*n thR&
(D
?- T$anh % ?7&#'('3'?& Mô hCnh c@u tA* t$*ng cFa thR&
BH T$anh % ?E&#'(& 2/ng ph0&
(7
B# T$anh % ?-&#'(& ./ng ph0&
B( T$anh % BH&#'('3&./ng ph0&
(E
B3 T$anh % B#&#'('3& ./ng ph0
B? ./ng ph0&
(-
BB ĐN ,i68 t$a O đPp Pn&
BD
T$anh % B3&# →3& ./ng ph0&
3H
B7 T$anh B?&#& 2/ng ph0&
BE ./ng ph0&
3#
B- T$anh % BD&#'('3&
DH T$anh % B7&#'(& ./ng ph0
3(
D# T$anh % B7&#'(& ./ng ph0
D( T$anh % B-&#'(& ./ng ph0&
33
D3 T$anh % DH& ./ng ph0&
D? ./ng ph0 7; gi@< ,hK lớn&
3?
DB %S chu]n 2ị gi@< ,hK lớn&
DD ./ng ph0&
3B
D7 ĐN ,i68 t$a O đPp Pn&
DE ^0ng c0 2_t đ1ng 7>t' gi@<' 2"t' địa đi68`
3D D- ^0ng c0 2_t đ1ng 7>t' gi@<' 2"t' địa đi68`
37 7H ^0ng c0 2_t đ1ng 7>t' gi@<' 2"t' địa đi68`
GV.M

Đặng Thị Oanh Vân
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Môn: Sinh học lớp E
GV: Đặng Thị Oanh Vân
Tuần Tiết Tên đồ !ng Ghi ch"
#
# T$anh %#&#'('3
( T$anh ph)ng t* %(&#' %(&( +g, t$E' 8ô hCnh cPc cV auan Y phần thân& ./ng
ph0&
(
3 T$anh %3&# +g, t$ ##' 2/ng ph0' +V đồ 89i auan hb 7N chGc n:ng cFa tế 2;*
7ới cV th6 7; 8ôi t$Ucng&
? T$anh 7I cPc l*Ai 8ô' t$anh 7I 8ô 8Pu 7; 2/ng ph0&
3
B 45nh hi6n 7i' la 8dn 7; la8 ,5nh' a* 8K' ,i8 nhọn' ,i8 8ei 8Pc' thịt lfn
nAc' ung ịch +inh l5 gaLl H'DBh' a=ita=dtic #h& .1 tiêu 2/n 7N cPc l*Ai 8ô&
D T$anh %D&#' D&( +g, t$ (H' +V đồ 7\ng ph/n =A&
?
7 T$anh %7&#'('3'?& .1 =UVng ngUci&
E T$anh E&#'('3'?'B'D'7'E& =UVng đ!i ếch' 2/ng ph0 E&#&
^0ng c0: â< đồng' panh'& 4ip' đjn cồn' c9c ( cPi' a=it' nUớc& phi8 ch0p +S
t:ng t$UYng cFa t$k d8 lnếu c)m
B - T$anh %-&#'('3'?& ."a < tế&
#H MP< ghi công cV' 2/ng ph0' đông hồ 2@8 â<&
D
## T$anh %##&#'('3'?'B& Mô hCnh 21 =UVng ngUci' h1p +ọ' 8ô hCnh 21 =UVng th"&
./ng ph0' phiếu học t>p&
#( T$anh %#(&#' c@u tA* =UVng ;i' 8ô hCnh 21 =UVng ngUci&
Lhu]n 2ị thd* nh)8: ( thanh nip ;i 3H n ?Ho $1ng ? n B c8o ;< H'D n # c8' ?
cu1n 2:ng < tế 8Mi cu1n ;i (8' ? 8iếng gAc < tế&
7
#3 T$anh 7I ph)ng t* tế 2;* 8Pu' %#3&(&
#? T$anh %#?&#('3'?& Jhiếu học t>p&
E
#B T$anh %#B&(' +V đồ t$u<Nn 8Pu' 2/ng ph0&
#D T$anh %#D&#' #D&(& Mô hCnh npa ngUci&
-
#7 T$anh %#7&#'('3&
#E ĐN ,i68 t$a&
#H
#- T$anh %#E&#'(& ./ng ph0&
(H %S: # cu9n 2:ng' ( 8iếng gAc' 2ông' â< ca* +u' # 8iếng 7/i 8N8&
##
(# T$anh ph)ng t* h(H&#'('3& ./ng ph0' phiếu học t>p&
(( T$anh % (#&#'('3'?& ./ng ph0&
#(
(3 %S +Uu t>p t$anh /nh 7N h*At đ1ng cFa c*n ngUci gâ< ô nhiq8 8ôi t$Ucng&
(? T$anh %(3&#' chiếu' g9i&
#3
(B T$anh ph)ng t* %(?&#'('3&
(D T$anh %(B&#'('3&./ng ph0 (B&
#?
(7 ^0ng c0: 9ng nghib8 nhRo đjn cồn' 9ng chia đ1' gi@p p%' 2Cnh thF< tinh' đea
thF< tinh' nhibt ,ế' ,ip' nUớc n)ng&
V>t libu: gUớc 2ọt h\a l*Wng (Bh lọc aua 2ông' hồ tinh 21t #h' ung ịch
%Ll (h' ung ịch X 9t #h' thu9c thp +t$*8d' đUcng gluc*&
(E T$anh ph)ng t* %(7&#'(& ./ng ph0&
#B
(- T$anh ph)ng t* %(E&#'('3& ./ng ph0&
3H T$anh %(-&#'('3& T$anh hUớng Qn 7b +inh $:ng 8ibng&
#D
3# ./ng ph0& T$anh tế 2;*' 8ô' hb 7>n đ1ng' tuần h*;n' tiêu h)a' hô h@p&
3( T$anh ph)ng t* %3#&#'(& ./ng ph0&
#7
33 T$anh %3(&#'(& ./ng ph0&
3? ./ng ph0&
#E 3B ./ng ph0&
#- 3D ĐN ,i68 t$a h, X O đPp Pn&
(H
37 T$anh /nh 81t +9 nh)8 thSc ph]8 chGa 7ita8in 7; 8u9i ,h*Png& T$anh /nh
t$k d8 2ị c\i =UVng * thiếu 7ita8in ^' 2Uớu cK * thiếu X 9t&
3E T$anh /nh cPc nh)8 thSc ph]8' thPp inh Urng& 2/n ph0 l0c giP t$ị inh
Urng cFa 8Mi l*Ai thGc :n&
(#
3- ./ng 37&#'('3 c) ,j8 đPp Pn&
?H T$anh +V đồ c@u tA* hb 2;i tiết nUớc ti6u&
((
?# T$anh +V đồ auP t$Cnh tA* th;nh nUớc ti6u Y 81t đVn 7ị chGc n:ng cFa th>n&
?( ./ng ph0
(3
?3 T$anh c@u tA* a' 8ô hCnh c@u tA* a lnếu c)m
?? T$anh cPc 2bnh ng*;i a&
(?
?B T$anh %?3&#'(&
?D ếch' 21 đồ 8K' %Ll H'3h' #h' 3h& %S: ,h:n lau' 2ông' ,I 2/ng ?? 7;* 7Y&
(B
?7 T$anh % ?B&#'(&
?E T$anh % ?D&#'('3& Mô hCnh nW* thP* l_p&
(D
?- T$anh % ?7&#'('3'?& Mô hCnh nW* thP* l_p&
BH T$anh % ?E&#'('3& 2/ng ph0 ghi n1i ung phiếu học t>p&
(7
B# T$anh % ?-&#'('3'?& 8ô hCnh c@u tA* 8_t&
B( T$anh % BH&#'('3'?&
(E
B3 T$anh % B#&#'(& Mô hCnh c@u tA* tai&
B? T$anh % B(&#'('3' 2/ng ph0 ghi n1i ung 2/ng B(&(&
(-
BB ĐN ,i68 t$a O đPp Pn&
BD Sg,&
3H
B7 ./ng ph0&
BE T$anh %BB&#'('3&
3#
B- T$anh % BD&('3& 2/ng ph0&
DH T$anh % B7&#'(&
3(
D# T$anh % BE&#'('3& ./ng #'(&
D( T$anh % B-&#'('3&
33
D3 T$anh % DH&#'(o %D#&#'(& ./ng ph0&
D? T$anh % D(&#'('3&
3?
DB T$anh 81t +9 0ng c0 t$Pnh thai' thu9c t$Pnh thai'`
DD T$anh % D?& 2/ng ph0&
3B
D7 ./ng ph0&
DE ./ng ph0&
3D D- ĐN ,i68 t$a O đPp Pn&
37 7H T$anh % DB +g,' t$anh auP t$Cnh =â8 nh>p 7i$ut %XV 7;* cV th6 ngUci& t$u<ên
t$u<Nn 7N %XV& ./ng DB t$ (H3&
GV.M

Đặng Thị Oanh Vân

.1 → 3. khủng long.1.2. giấy. Tranh H 53.5.2. bút. Bảng phụ.2. Mô hình con thỏ.1.3.Bảng phụ.1. Tranh H43. Bảng phụ.1. Bảng phụ Bảng phụ. Mẫu vạt con thằn lằn.2. giấy.4. mô hình chim bồ câu Tranh bộ xương chim bồ câu. máy chiếu. Tranh H 39.3. Tranh H 56.2. bảng phụ. Tranh H 60.1. bút. Các kiến thức trong lớp chim.2. mẫu mổ chim bồ câu.3. Đề kiểm tra + đáp án. giấy.1. Băng hình.21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Tranh H 38. Bảng phụ và giấy khổ lớn.2. Tranh cấu tạo ngoài của chim bồ câu.1. Bảng phụ. Tranh H 50. Tranh H 57. địa điểm… Dụng cụ bắt động vật. Tranh H 51. Tranh H 46.1. HS chuẩn bị giấy khổ lớn.1. địa điểm… GVBM Đặng Thị Oanh Vân . Tranh 54.2. bút.4. Bảng phụ. Tranh H 49. Đề kiểm tra + đáp án. Tranh H44. Mô hình cấu tạo trong của thỏ. Dụng cụ bắt động vật.4.3.1.3.1.2. địa điểm… Dụng cụ bắt động vật.1 → 3.2.2. Tranh H 47. Mô hình cấu tạo trong của thằn lằn. Bảng phụ.3. bộ xương chim bồ câu.4. Bảng phụ Tranh H 59. Tranh một số loài bò sát. Tranh H 48.2.1.1. Bảng phụ. Bảng phụ Tranh H 57.1.2. bảng phụ. Bảng phụ.3.Bảng phụ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->