P. 1
ke hoach su dung do dung day hoc sinh 7

ke hoach su dung do dung day hoc sinh 7

|Views: 1,032|Likes:
Được xuất bản bởingan2011

More info:

Published by: ngan2011 on Aug 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Môn: Sinh học lớp 7
GV: Đặng Thị Oanh Vân
Tuần Tiết Tên đồ !ng Ghi ch"
#
# T$anh %#&#'(&
( T$anh ph)ng t* %(&#' %(&( +g, t$-& ./ng ph0 n1i ung 2/ng #&
(
3 45nh hi6n 7i' la8 ,5nh' 9ng h"t' ,h:n lau' t$anh t$!ng đế gi;<' t$ung $*i =anh'
ch>u nuôi đ1ng 7>t ngu<ên +inh&
? T$anh c@u tA* t$!ng $*i 7; t>p đ*;n 7ôn 79c&
3
B T$anh t$!ng 2iến hCnh 7; t$!ng gi;<&
D T$anh %D&#'('3'?& ./ng ph0&
?
7 T$anh %7&#'(& .agn$ ph0 ghi n1i ung 2/ng # 7; (&
E T$anh E&#'(& T$anh c@u tA* t$*ng cFa thF< tGc&
B - T$anh %-&#'('3& ./ng ph0 ghi n1i ung 2/ng # 7; (&&
#H T$anh % #H&#& ./ng ph0&&
D
## T$anh %##&#'(& ./ng ph0&
#( T$anh %#(&#'('3& ./ng ph0&
7
#3 T$anh 7I ph)ng t* %#3&#'('3'?&&
#? T$anh %#?&#('3'?& Jhiếu học t>p&
E
#B T$anh %#B&#'('3'?'B'D&
#D .1 đồ 8K' ,ha< 8K' đinh gi8' ,h:n lau' ,5nh l"p& Lh>u thF< tinh& T$anh c@u
tA* ng*;i' c@u tA* t$*ng cFa giun đ@t& MMi tK ( c*n giun đ@t t*&
-
#7 T$anh %#7&#'('3& ./ng ph0&
#E ĐN ,i68 t$a O đPp Pn&
#H
#- T$anh %#E&#'('3'?& MQu 7>t: c*n t$ai +ông' 7R t$ai&
(H T$anh % #-&#' ('3'?'B'D'7& M1t +9 l*Ai 9c&
##
(# T$anh 7R 9c' 7R t$ai' c*n 8Sc& 45nh l"p' ,i8 nhọn' panh&
(( T$anh % (#&#& ./ng ph0&
#(
(3 MQu 7>t: c*n tô8& T$anh % ((& ./ng ph0&
(? MQu 7>t: c*n tô8 t*' 21 đồ 8K' ,5nh l"p& T$anh 7I c@u tA* ng*;i 7; t$*ng cFa
tô8&
#3
(B T$anh ph)ng t* %(?&#'('3'?'B'D'7& ./ng ph0&
(D T$anh %(B&#'('3'?'B&&./ng ph0&
#?
(7 T$anh % (D&#'('3'?'B&
(E T$anh %(7&#'('3'?'B'D'7& ./ng ph0&
#B
(- .:ng hCnh' 8P< chiếu&
3H T$anh %(-&#'('3'?'B'D& ./ng ph0&
#D
3# T$anh c@u tA* ng*;i c/u cPc chTp' 8Qu 7>t cP chTp' 8ô hCnh cP chTp&
3( LP chTp' 21 đồ 8K' ,ha< 8K' đinh gi8' t$anh 7I c@u tA* t$*ng cFa cP chTp 7;
21 =UVng& Mô hCnh 21 nW*&
#7
33 T$anh c@u tA* t$*ng' 8ô hCnh cP chTp' 21 nW* cP chTp&&
3?
T$anh % 3?&# →7&./ng ph0&
#E 3B ./ng ph0&
#- 3D ĐN ,i68 t$a h, X O đPp Pn&
(H
37 T$anh c@u tA* ng*;i cFa ếch đồng' 8ô hCnh c*n ếch& MQu 7>t c*n ếch& SV đồ
+S phPt t$i6n c) 2iến thPi Y ếch&
3E MQu ếch 8K +Zn' 8ô hCnh c@u tA* t$*ng cFa ếch đồng' t$anh 21 =UVng ếch&
T$anh % 3D&('3&
3- T$anh % 37&#'('3'?'B& ./ng ph0&
(# ?H T$anh % 3E&#'(& MQu 7At c*n th[n l[n&./ng ph0&
((
?# Mô hCnh c@u tA* t$*ng cFa th[n l[n& T$anh % 3-&#'('3'?&
?( T$anh 81t +9 l*;i 2\ +Pt' ,hFng l*ng&
(3
?3 T$anh c@u tA* ng*;i cFa chi8 2ồ câu' 8ô hCnh chi8 2ồ câu
?? T$anh 21 =UVng chi8 2ồ câu' 21 =UVng chi8 2ồ câu' 8Qu 8K chi8 2ồ câu&&
(?
?B T$anh %?3&#'('3'?&
?D
T$anh %??&# →3& ./ng ph0&
(B
?7 .:ng hCnh' 8P< chiếu& LPc ,iến thGc t$*ng lớp chi8&
?E T$anh % ?D&#'('3'?'B& Mô hCnh c*n thR&
(D
?- T$anh % ?7&#'('3'?& Mô hCnh c@u tA* t$*ng cFa thR&
BH T$anh % ?E&#'(& 2/ng ph0&
(7
B# T$anh % ?-&#'(& ./ng ph0&
B( T$anh % BH&#'('3&./ng ph0&
(E
B3 T$anh % B#&#'('3& ./ng ph0
B? ./ng ph0&
(-
BB ĐN ,i68 t$a O đPp Pn&
BD
T$anh % B3&# →3& ./ng ph0&
3H
B7 T$anh B?&#& 2/ng ph0&
BE ./ng ph0&
3#
B- T$anh % BD&#'('3&
DH T$anh % B7&#'(& ./ng ph0
3(
D# T$anh % B7&#'(& ./ng ph0
D( T$anh % B-&#'(& ./ng ph0&
33
D3 T$anh % DH& ./ng ph0&
D? ./ng ph0 7; gi@< ,hK lớn&
3?
DB %S chu]n 2ị gi@< ,hK lớn&
DD ./ng ph0&
3B
D7 ĐN ,i68 t$a O đPp Pn&
DE ^0ng c0 2_t đ1ng 7>t' gi@<' 2"t' địa đi68`
3D D- ^0ng c0 2_t đ1ng 7>t' gi@<' 2"t' địa đi68`
37 7H ^0ng c0 2_t đ1ng 7>t' gi@<' 2"t' địa đi68`
GV.M

Đặng Thị Oanh Vân
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Môn: Sinh học lớp E
GV: Đặng Thị Oanh Vân
Tuần Tiết Tên đồ !ng Ghi ch"
#
# T$anh %#&#'('3
( T$anh ph)ng t* %(&#' %(&( +g, t$E' 8ô hCnh cPc cV auan Y phần thân& ./ng
ph0&
(
3 T$anh %3&# +g, t$ ##' 2/ng ph0' +V đồ 89i auan hb 7N chGc n:ng cFa tế 2;*
7ới cV th6 7; 8ôi t$Ucng&
? T$anh 7I cPc l*Ai 8ô' t$anh 7I 8ô 8Pu 7; 2/ng ph0&
3
B 45nh hi6n 7i' la 8dn 7; la8 ,5nh' a* 8K' ,i8 nhọn' ,i8 8ei 8Pc' thịt lfn
nAc' ung ịch +inh l5 gaLl H'DBh' a=ita=dtic #h& .1 tiêu 2/n 7N cPc l*Ai 8ô&
D T$anh %D&#' D&( +g, t$ (H' +V đồ 7\ng ph/n =A&
?
7 T$anh %7&#'('3'?& .1 =UVng ngUci&
E T$anh E&#'('3'?'B'D'7'E& =UVng đ!i ếch' 2/ng ph0 E&#&
^0ng c0: â< đồng' panh'& 4ip' đjn cồn' c9c ( cPi' a=it' nUớc& phi8 ch0p +S
t:ng t$UYng cFa t$k d8 lnếu c)m
B - T$anh %-&#'('3'?& ."a < tế&
#H MP< ghi công cV' 2/ng ph0' đông hồ 2@8 â<&
D
## T$anh %##&#'('3'?'B& Mô hCnh 21 =UVng ngUci' h1p +ọ' 8ô hCnh 21 =UVng th"&
./ng ph0' phiếu học t>p&
#( T$anh %#(&#' c@u tA* =UVng ;i' 8ô hCnh 21 =UVng ngUci&
Lhu]n 2ị thd* nh)8: ( thanh nip ;i 3H n ?Ho $1ng ? n B c8o ;< H'D n # c8' ?
cu1n 2:ng < tế 8Mi cu1n ;i (8' ? 8iếng gAc < tế&
7
#3 T$anh 7I ph)ng t* tế 2;* 8Pu' %#3&(&
#? T$anh %#?&#('3'?& Jhiếu học t>p&
E
#B T$anh %#B&(' +V đồ t$u<Nn 8Pu' 2/ng ph0&
#D T$anh %#D&#' #D&(& Mô hCnh npa ngUci&
-
#7 T$anh %#7&#'('3&
#E ĐN ,i68 t$a&
#H
#- T$anh %#E&#'(& ./ng ph0&
(H %S: # cu9n 2:ng' ( 8iếng gAc' 2ông' â< ca* +u' # 8iếng 7/i 8N8&
##
(# T$anh ph)ng t* h(H&#'('3& ./ng ph0' phiếu học t>p&
(( T$anh % (#&#'('3'?& ./ng ph0&
#(
(3 %S +Uu t>p t$anh /nh 7N h*At đ1ng cFa c*n ngUci gâ< ô nhiq8 8ôi t$Ucng&
(? T$anh %(3&#' chiếu' g9i&
#3
(B T$anh ph)ng t* %(?&#'('3&
(D T$anh %(B&#'('3&./ng ph0 (B&
#?
(7 ^0ng c0: 9ng nghib8 nhRo đjn cồn' 9ng chia đ1' gi@p p%' 2Cnh thF< tinh' đea
thF< tinh' nhibt ,ế' ,ip' nUớc n)ng&
V>t libu: gUớc 2ọt h\a l*Wng (Bh lọc aua 2ông' hồ tinh 21t #h' ung ịch
%Ll (h' ung ịch X 9t #h' thu9c thp +t$*8d' đUcng gluc*&
(E T$anh ph)ng t* %(7&#'(& ./ng ph0&
#B
(- T$anh ph)ng t* %(E&#'('3& ./ng ph0&
3H T$anh %(-&#'('3& T$anh hUớng Qn 7b +inh $:ng 8ibng&
#D
3# ./ng ph0& T$anh tế 2;*' 8ô' hb 7>n đ1ng' tuần h*;n' tiêu h)a' hô h@p&
3( T$anh ph)ng t* %3#&#'(& ./ng ph0&
#7
33 T$anh %3(&#'(& ./ng ph0&
3? ./ng ph0&
#E 3B ./ng ph0&
#- 3D ĐN ,i68 t$a h, X O đPp Pn&
(H
37 T$anh /nh 81t +9 nh)8 thSc ph]8 chGa 7ita8in 7; 8u9i ,h*Png& T$anh /nh
t$k d8 2ị c\i =UVng * thiếu 7ita8in ^' 2Uớu cK * thiếu X 9t&
3E T$anh /nh cPc nh)8 thSc ph]8' thPp inh Urng& 2/n ph0 l0c giP t$ị inh
Urng cFa 8Mi l*Ai thGc :n&
(#
3- ./ng 37&#'('3 c) ,j8 đPp Pn&
?H T$anh +V đồ c@u tA* hb 2;i tiết nUớc ti6u&
((
?# T$anh +V đồ auP t$Cnh tA* th;nh nUớc ti6u Y 81t đVn 7ị chGc n:ng cFa th>n&
?( ./ng ph0
(3
?3 T$anh c@u tA* a' 8ô hCnh c@u tA* a lnếu c)m
?? T$anh cPc 2bnh ng*;i a&
(?
?B T$anh %?3&#'(&
?D ếch' 21 đồ 8K' %Ll H'3h' #h' 3h& %S: ,h:n lau' 2ông' ,I 2/ng ?? 7;* 7Y&
(B
?7 T$anh % ?B&#'(&
?E T$anh % ?D&#'('3& Mô hCnh nW* thP* l_p&
(D
?- T$anh % ?7&#'('3'?& Mô hCnh nW* thP* l_p&
BH T$anh % ?E&#'('3& 2/ng ph0 ghi n1i ung phiếu học t>p&
(7
B# T$anh % ?-&#'('3'?& 8ô hCnh c@u tA* 8_t&
B( T$anh % BH&#'('3'?&
(E
B3 T$anh % B#&#'(& Mô hCnh c@u tA* tai&
B? T$anh % B(&#'('3' 2/ng ph0 ghi n1i ung 2/ng B(&(&
(-
BB ĐN ,i68 t$a O đPp Pn&
BD Sg,&
3H
B7 ./ng ph0&
BE T$anh %BB&#'('3&
3#
B- T$anh % BD&('3& 2/ng ph0&
DH T$anh % B7&#'(&
3(
D# T$anh % BE&#'('3& ./ng #'(&
D( T$anh % B-&#'('3&
33
D3 T$anh % DH&#'(o %D#&#'(& ./ng ph0&
D? T$anh % D(&#'('3&
3?
DB T$anh 81t +9 0ng c0 t$Pnh thai' thu9c t$Pnh thai'`
DD T$anh % D?& 2/ng ph0&
3B
D7 ./ng ph0&
DE ./ng ph0&
3D D- ĐN ,i68 t$a O đPp Pn&
37 7H T$anh % DB +g,' t$anh auP t$Cnh =â8 nh>p 7i$ut %XV 7;* cV th6 ngUci& t$u<ên
t$u<Nn 7N %XV& ./ng DB t$ (H3&
GV.M

Đặng Thị Oanh Vân

1.1.. Bảng phụ. Tranh H 50. Tranh 54. địa điểm… GVBM Đặng Thị Oanh Vân . Bảng phụ. Bảng phụ.2. Tranh H 48.2.Bảng phụ.4. Mô hình cấu tạo trong của thằn lằn.3. bút.3. giấy. Tranh H43. Bảng phụ Tranh H 59.3.1. Tranh H 51. mô hình chim bồ câu Tranh bộ xương chim bồ câu.1.2.5.2. Tranh H44. Tranh H 46.1.21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Tranh H 38. bút. Mô hình cấu tạo trong của thỏ. địa điểm… Dụng cụ bắt động vật.4. Băng hình. Tranh H 60.1 → 3. Tranh H 47.2. khủng long. bút.2.1.2.3. Bảng phụ Tranh H 57. bảng phụ.1.3. Bảng phụ.1.2.2.Bảng phụ. giấy.2. Đề kiểm tra + đáp án. HS chuẩn bị giấy khổ lớn.2.1. Tranh H 49. Đề kiểm tra + đáp án. Bảng phụ. Mẫu vạt con thằn lằn.4. Mô hình con thỏ. Tranh H 39.1.1.2. địa điểm… Dụng cụ bắt động vật. Bảng phụ Bảng phụ. giấy.1 → 3. Các kiến thức trong lớp chim.1.3.1. Tranh H 53. Bảng phụ.1. máy chiếu. Bảng phụ. bộ xương chim bồ câu. bảng phụ.4. Tranh một số loài bò sát. Dụng cụ bắt động vật. Tranh H 56.3. Tranh cấu tạo ngoài của chim bồ câu. mẫu mổ chim bồ câu. Tranh H 57.2. Bảng phụ và giấy khổ lớn.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->