P. 1
Giao an Sinh 7 Chuan 2 Cot

Giao an Sinh 7 Chuan 2 Cot

|Views: 220|Likes:
Được xuất bản bởiPhạm Duy

More info:

Published by: Phạm Duy on Aug 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

Sinh häc 7

TiÕt: 1 tuÇn: 1
Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng:
Më ®Çu
Bµi 1: ThÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng - phong phó
A. Mô ti!u:
1. KiÕn thøc:
- HS chøng minh ®îc sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ®éng vËt th
hi!n " s# $oµi vµ m%i t&'ng s#ng(
2. KÜ n¨ng:
- )*n +, n-ng ./an s0t1 ph2n t3ch1 t4ng hîp1 so s0nh(
- 5, n-ng ho¹t ®éng nh6m(
3. Th¸i ®é:
- 76 8 thøc y9/ th3ch :é m%n(
" .hu#n "$ :
- ;<: = 7h/>n :? t&anh v@ vA ®éng vËt vµ m%i t&'ng s#ng cña
chóng(
- HS :
. %o¹t ®éng d¹&- h':
(. )n ®$nh *íp: 1+
((. ,i-. t/a "µi 0: 5h%ng +im t&a
(((. Bµi .íi:
%o¹t ®éng 1: 12 ®a d¹ng *oµi vµ phong phó
v3 14 * 5ng 6 th-: 17+
B
Sinh häc 7
%o¹t ®éng 8: ®a d¹ng v3 .9i t/ :ng 14ng : 8;+
- ;<(CD7 HS ./an s0t H(B(E hoµn thµnh :µi
tËp ®iAn t9n(
- HS( F/an s0t H(B(E hoµn thµnh :µi tËp
®iAn t9n sa/ ®6 t&Gnh :µy1 nhËn HIt1 :4
s/ng J &ót &a +Kt $/Ën:
- ;<( CD7 HS ®Lc  " HB(M vµ th¶o $/Ën:
= NOc ®im nµo gióp chim c0nh cPt
th3ch nghi vQi +h3 hË/ gi0 $¹nh " vRng cùcS
= Ng/y9n nh2n nµo +hiKn ®éng vËt
vRng nhi!t ®Qi ®a d¹ng vµ phong phó hTn
®éng vËt vRng %n ®Qi vµ Nam 7ùcS
= Néng vËt " nQc ta c6 ®a d¹ng vµ phong
phó +h%ngS <G saoS
- HS( F/an s0t HB(M1 th¶o $/Ën sa/ ®6
t&Gnh :µy1 nhËn HIt1 :4 s/ng J &ót &a
+Kt $/Ën:
- ;<( Hoµn thi!n +iKn thøc cho(
- ;<( CD7 HS ®Lc +Kt $/Ën ch/ng(
((. ®a d¹ng v3 .9i t/-
:ng 14ng:
U 5V:
- Néng vËt c6 mOt +hWp
nTi do chóng th3ch nghi
vQi mLi m%i t&'ng s#ng vG
vËy c6 sù ®a d¹ng vA m%i
t&'ng s#ng(
%o¹t ®éng <a thÇ& vµ t/= >éi dung
- ;<( CD7 HS ./an s0t H(B(B1 X vµ ®Lc 
th¶o $/Ën:
= Sù ®a d¹ng vµ phong phó vA $oµi ®îc
th hi!n nh thK nµoS
= 5 t9n c0c $oµi ®éng vËt ®îc th/ thËp
+hi +Io mét mY $Qi t&9n :in1 t0t mét ao c01
®Tm ®6 ./a mét ®9m " ao hZS
= 5 t9n c0c $oµi ®éng vËt tham gia vµo
:¶n giao h"ng t&ong ®9m t&9n nh[ng c0nh
®ZngS
- HS( F/an s0t H(B(B1 X vµ ®Lc  th¶o
$/Ën nh6m sa/ ®6 t&Gnh :µy1 nhËn HIt1
:4 s/ng(
- ;<( \h%ng :0o th9m: mét s# ®éng vËt
®îc th/]n h6a t&" thµnh vËt n/%i phPc vP
nh/ c]/ cña con ng'i n9n c6 nh[ng ®Oc
t3nh +h0c Ha so vQi t4 ti9n(
- ;<( Hoµn thi!n +iKn thøc(
(. ?2 ®a d¹ng *oµi vµ
phong phó v3 14 *5ng
6 th-:
U 5V:
- \hK giQi ®éng vËt ®a
d¹ng vA s# $oµi1 s# $îng c0
th t&ong $oµi( Ngoµi &a
c^n ®a d¹ng vA +3ch thQc1
$#i s#ng(
X
Sinh häc 7
(@. A<>B A4: C+
- ;i0o vi9n n9/ c2/ h_i CD7 HS vËn dPng +iKn thøc t&¶ $'i:
= Sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ®éng vËt ®îc th hi!n "
nh[ng ®im nµoS
= <G sao ®éng vËt c6 mOt " +hWp nTi t&9n t&0i ®`tS
@. h íng dDn - dEn d=: 8+
- HLc :µi vµ $µm :µi tËp c/#i :µi S;5D a(
- <A nhµ tGm hi/ t&Qc :µi X b ch2n :i!t ®éng vËt vQi thùc
vËt ®Oc ®im ch/ng cña ®éng vËtd(
* §iÒu chØnh - B !ung:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee((
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee((
eee((eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee((
eeeee((eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee((
eeeeee((eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee((

TiÕt: 8
Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng:
Bµi 8. FhGn "iHt ®éng vËt víi th2 vËt ®E ®i-.
hung <a ®éng vËt
a. Mô ti!u:
1. KiÕn thøc:
- N9/ ®îc ®Oc ®im cT :¶n ® ph2n :i!t ®éng vËt vQi thùc vËt(
- N9/ ®îc ®Oc ®im ch/ng cña ®éng vËt(
- NWm ®îc sT $îc sù ph2n chia giQi ®éng vËt(
2. KÜ n¨ng:
- )*n +, n-ng ./an s0t1 ph2n t3ch1 t4ng hîp1 so s0nh(
- 5, n-ng ho¹t ®éng nh6m(
3. Th¸i ®é:
- ;i0o dPc 8 thøc tù gi0c t&ong hLc tËp(
- 76 8 thøc y9/ th3ch :é m%n(
". hu#n "$:
- ;<: = 7h/>n :? t&anh v@ H(X(B1 :¶ng phP(
- HS : = 5Y :¶ng B vµ X vµo v"(
A. %o¹t ®éng d¹&- h':
i.)n ®$nh *íp: 1+
((. ,i-. t/a "µi 0: I+
= Sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ®éng vËt ®îc th hi!n " nh[ng
®im nµoS
M
Sinh häc 7
= <G sao ®éng vËt c6 mOt " +hWp nTi t&9n t&0i ®`tS
(((( Bµi .íi:
%o¹t ®éng 1: phGn "iHt ®éng vËt víi th2 vËt- ®E ®i-.
hung <a ®éng vËt: 1J+
%o¹t ®éng 8: 1K * 5 phGn hia giíi ®éng vËt : L+
- ;<( ;i¶ng gi¶i:
= fo sù ph2n $o¹i mµ giQi ®éng vËt ®îc
chia $µm Xg ngµnh1 th hi!n " H(X(X(
= 7hTng t&Gnh SH h chi hLc a ngµnh
cT :¶n(

(((. ?K *5 phGn hia
giíi ®éng vËt:
- ;iQi ®éng vËt ®ùc chia
thµnh N< +h%ng HTng
s#ng vµ N< c6 HTng s#ng(
= N< +h%ng HTng s#ng
gZm h ngµnh tj N<NS
®Kn ch2n +hQp(
= N< c6 HTng s#ng c6 B
%o¹t ®éng <a thÇ& vµ t/= >éi dung
- ;<( CD7 HS ./an s0t H(X(B1 th¶o $/Ën
hoµn thµnh :¶ng B b So s0nh ®éng vËt vµ
thùc vËtd(
- HS( F/an s0t H(X(B1 th¶o $/Ën nh6m sa/
®6 $9n :¶ng t&Gnh :µy1 nhËn HIt1 :4
s/ng(
- ;<( N9/ c2/ h_i:
= Néng vËt gi#ng thùc vËt " ®im nµoS
= Néng vËt +h0c thùc vËt " ®im nµoS
- HS( fùa vµo :¶ng B1 th¶o $/Ën sa/ ®6
t&Gnh :µy1 nhËn HIt vµ :4 s/ng(
- ;<( Hoµn thi!n +iKn thøc cho HS(
- ;<( CD7 HS hoµn thµnh :µi tËp ∇ S;5 &Zi
tj ®6 &ót &a c0c ®Oc ®im ch/ng cña
®éng vËt(
- HS( Hoµn thµnh :µi tËp sa/ ®6 t&Gnh
:µy1 nhËn HIt1 :4 s/ng J &ót &a +Kt $/Ën:
- ;< hoµn thi!n +iKn thøc cho HS(

(. FhGn "iHt ®éng vËt
víi th2 vËt- ME ®i-.
hung <a ®éng vËt:
U 5VB:
- ;i#ng nha/:
= NA/ ®îc c`/ t¹o tj tK
:µo(
= VQn $9n1 sinh s¶n(
- 5h0c nha/:
= Néng vËt c6 +h¶ n-ng di
ch/yn1 s#ng d? dkng1 c6
h! th]n +inh vµ gi0c
./an(
= \hùc vËt ph]n $Qn
+h%ng di ch/yn1 tù dkng
vµ tK :µo c6 thµnh
Hln$/$%(
U 5VX:
- 76 +h¶ n-ng di ch/yn(
- 76 h! th]n +inh vµ gi0c
./an(
- 7hñ yK/ s#ng d? dkng(
E
Sinh häc 7
ngµnh gZm c01 $kng c( :^
s0t1 chim1 thó(
%o¹t ®éng N: vai t/= <a ®éng vËt:1;+
- ;<( HS hoµn thµnh :¶ng X t&ong S;5 vµ
th¶o $/Ën:
= Néng vËt c6 vai t&^ gG t&ong ®'i s#ng
con ng'iS
- HS hoµn thµnh :¶ng X vµ th¶o $/Ën sa/
®6 t&Gnh :µy1 nhËn HIt1 :4 s/ng J &ót &a
+Kt $/Ën:
- ;<( Hoµn thi!n +iKn thøc cho HS(
- ;<(CD7 HS ®Lc +Kt $/Ën ch/ng(
(@. @ai t/= <a ®éng
vËt:
U 5V:
- Néng vËt c/ng c`p
ng/y9n $i!/ $µm thùc
ph>m1 $µm th3 nghi!m1
hm t&î con ng'i t&ong $ao
®éng vµ gi¶i t&3(
- nét s# ®éng vËt g2y
:!nh t&/yAn nhiom(
(@. A<>B A4: C+
- ;i0o vi9n n9/ c2/ h_i CD7 HS vËn dPng +iKn thøc
t&¶ $'i:
= N9/ c0c ®Oc ®im ch/ng cña ®éng vËtS
= Néng vËt gi#ng vµ +h0c thùc vËt " ®im nµoS
@. h íng OD>- OE> O= : 8+
- HLc :µi vµ $µm :µi tËp c/#i :µi S;5D BX(
- <A nhµ tGm hi/ t&Qc :µi M b\hùc hµnh - F/an
s0t mét s# ®éng vËt ng/y9n sinhd(
* §iÒu chØnh - B !ung:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(e((
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(((
eee((eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(((
eeeee((eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(((
eeeeee((eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(((
,P du&Ht <a t) hu&!n .9n ,P du&Ht <a
BB% nhµ t/:ng
Ngµy th¸ng n¨m: Ngµy th¸ng n¨m:

TiÕt: C tuÇn: 8
p
Sinh häc 7
Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng:
AhKng (. nghµnh ®éng vËt ngu&!n 1inh
Bµi C. Th2 hµnh
Quan 16t .ét 14 ®éng vËt ngu&!n 1inh
A. .ôA T(Ru:
1. KiÕn thøc:
- HS th`y ®îc X ®¹i di!n ®in hGnh cho N<NS $µ t&Rng &oi vµ t&Rng
®K giµy(
- ch2n :i!t ®îc hGnh d¹ng1 c0ch di ch/yn cña X ®¹i di!n nµy(
2. KÜ n¨ng:
- )*n +, n-ng ./an s0t1 ph2n t3ch1 t4ng hîp1 thùc hµnh(
- 5, n-ng tù nghi9n cø/ vµ ho¹t ®éng nh6m(
3. Th¸i ®é:
- 76 8 thøc nghi9m tóc1 ti mi1 c>n thËn(
". hu#n "$:
- ;<: = 7h/>n :? nh S;5(
- HS : = 7h/>n :? thlo nh6m(
A. %SAT Méng d¹&- h':
(. )n®$nh *íp: 1+
((. ,i-. t/a "µi 0: I+
= N9/ c0c ®Oc ®im ch/ng cña ®éng vËtS
= Néng vËt gi#ng vµ +h0c thùc vËt " ®im nµoS
(((. Bµi .íi :
%o¹t ®éng 1: TT. hi-u v3 hTnh d¹ngU 6h di hu&-n <a t/Vng
giµ&: 8;+
q
Sinh häc 7
%o¹t ®éng 8: TT. hi-u v3 t/Vng /oi: 17+
- ;<(CD7 HS ./an s0t HM(X1 M ® nhËn
:iKt t&Rng &oi
- HS ./an s0t HM(X1 M(
- ;<(CD7 HS $`y mr/ $µm ti9/ :¶n vµ ./an
s0t tTng tù nh ./an s0t t&Rng giµy(
- HS( V`y mr/ vµ ./an s0t dQi +3nh hin vi(
- ;< n9/ c2/ h_i:
= \&Rng &oi c6 hGnh d¹ng nh thK nµoS
= 7`/ t¹o cña t&Rng &oiS
- HS th¶o $/Ën dùa t&9n  vµ hGnh ./an
s0t ®îc sa/ ®6 t&Gnh :µy1 nhËn HIt1 :4
s/ng(
- ;<( CD7 HS $µm :µi tËp mPc ∇ sa/ ®6
t&Gnh :µy1 nhËn HIt1 :4 s/ng(
- ;<( Hoµn thi!n +iKn thøc cho HS(
8. Qu6n 16t t/Vng /oi:
a. %Tnh d¹ng:
- 7T th t&Rng &oi c6 hGnh
$0 dµi1 ®]/ tR1 ®/%i nhLn(
". AWu t¹o:
- 7T th ®Tn :µo(
- 76 &oi(
- 76 ®im mWt mµ/ ®_(
- 76 c0c h¹t di!p $Pc(
. Oi hu&-n :
- Nh' &oi(
- 5i/ di ch/yn: vja
tiKn vja Hoay(
(@. A<>B A4: C+
- ;<( CD7 HS v@ t&Rng giµy vµ t&Rng &oi vµo v" vµ ghi
chó th3ch(
%o¹t ®éng <a thÇ& vµ t/= >éi dung
- ;<( HQng drn cho HS ./an s0t vµ thùc
hµnh c0c thao t0c:
= fRng #ng hót $`y mét giLt nQc nh_ " nQc
ng2m &Tm(
= Nh_ $9n $am +3nh( dRng :%ng c¶n :Qt
t#c ®é vµ ./an s0t dQi +3nh hin vi(
= NiA/ chinh th? t&'ng ® tinh chinh(
= F/an s0t HM(B1 nhËn :iKt t&Rng giµy(
- HS( Vµm thlo nh6m ®s ph2n c%ng
- ;<( 5im t&a ngay t&9n +3nh hin vi cña
c0c nh6m
- ;<(CD7 HS $`y mr/ +h0c ® ./an s0t(
- ;<( ho HS $µm :µi tËp S;5 vµ v@ sT $îc
hGnh d¹ng t&Rng giµy sa/ ®6 t&Gnh :µy1
nhËn HIt1 :4 s/ng(
1. Quan 16t t/Vng dµ&:
a. %Tnh d¹ng :
- 7T th c6 hGnh +h#i1
+h%ng ®#i Høng1 gi#ng
chiKc giµy(
". Oi hu&-n:
- fi ch/yn nh' $%ng :Ti(
- 5i/ di ch/yn: vj a
tiKn vja Hoay(
. AWu t¹o:
- Nh2n: Nh2n $Qn vµ
nh2n nh_
- ni!ng(
- H]/(
- 5h%ng :µo ti9/ h6a(
- Vm tho0t(
- 5h%ng :µo co :6p(

h
Sinh häc 7
@. h íng OD>- OE> O= : 8+
- <A nhµ tGm hi/ t&Qc :µi E b \&Rng &oid(
* §iÒu chØnh - B !ung:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(e((
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(((
eee((eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(((
eeeee((eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(((
eeeeee((eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(((

TiÕt: N
Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng:
Bµi N. T/Vng /oi
a. Mô ti!u:
1. KiÕn thøc:
- HS n9/ ®îc ®Oc ®im c`/ t¹o1 dinh dkng vµ sinh s¶n cña t&Rng &oi
Hanh1 +h¶ n-ng hQng s0ng cña t&Rng &oi Hanh(
- HS th`y ®îc :Qc ch/yn ./an t&Lng tj N< ®Tn :µo ®Kn N< ®a :µo
./a ®¹i di!n $µ tËp ®oµn t&Rng &oi(
2. KÜ n¨ng:
- )*n +, n-ng ./an s0t1 ph2n t3ch1 t4ng hîp +iKn thøc(
- 5, n-ng tù nghi9n cø/ vµ ho¹t ®éng nh6m(
C. Th¸i ®é:
- ;i0o dPc 8 thøc tù gi0c hLc tËp(
- C9/ th3ch :é m%n(
". hu#n "$:
- ;<: = 7h/>n :? thanh v@ HE(B1 X1 M S;5D Bh- Ba1 :¶ng phP(
- HS : = 5Y phiK/ hLc tËp vµo v"(
A. %SAT Méng d¹&- h':
(. )n®$nh *íp: 1+
((. ,i-. t/a "µi 0: I+
= N9/ c`/ t¹o cña t&Rng giµy vµ c0ch di ch/yn cña n6S
= \&Gnh :µy c`/ t¹o1 hGnh d¹ng vµ c0ch di ch/yn cña t&Rng &oiS
(((. Bµi .íi:
%o¹t ®éng 1: t/Vng /oi Xanh: 88+
a
Sinh häc 7
%o¹t ®éng <a thÇ& vµ t/= >éi dung
- ;<( N9/ v`n ®A :
= <NB: \Gm hi/ c`/ t¹o vµ di ch/yn
cña t&Rng &oi Hanh(
- ;<(CD7 HS ®Lc  t&ong S;51 ./an s0t H(
E(B vµ th¶o $/Ën:
= \&Rng &oi Hanh c6 c`/ t¹o nh thK nµoS
= N9/ c0ch di ch/yn cña t&Rng &oi HanhS
- HS( NLc  ./an s0t vµ th¶o $/Ën sa/ ®6
t&Gnh :µy1 nhËn HIt1 :4 s/ng(
- ;<( NhËn HIt CD7 HS &ót &a +Kt $/Ën:
- ;<( Hoµn thi!n +iKn thøc cho HS
= <NX: \Gm hi/ dinh dkng cña t&Rng &oi
Hanh(
- ;<(CD7 HS ®Lc  S;5 vµ th¶o $/Ën:
= \&Rng &oi Hanh dinh dkng nh thK nµoS
- HS( NLc  ./an s0t vµ th¶o $/Ën sa/ ®6
t&Gnh :µy1 nhËn HIt1 :4 s/ng(
- ;<( NhËn HIt CD7 HS &ót &a +Kt $/Ën
= <NM: \Gm hi/ c0ch sinh s¶n cña t&Rng
&oi Hanh(
- ;<(CD7 HS ®Lc  t&ong S;51 ./an s0t H(
E(X vµ th¶o $/Ën:
= \&Gnh :µy c0c :Qc sinh s¶n cña t&Rng
&oi HanhS
= HGnh thøc sinh s¶n cña t&Rng &oi Hanh
$µ gGS
- HS ®Lc th%ng tin1 ./an s0t vµ th¶o $/Ën
sa/ ®6 t&Gnh :µy1 nhËn HIt1 :4 s/ng(
- ;<( NhËn HIt CD7 HS &ót &a +Kt $/Ën:
= <N E: \Gm hi/ t3nh hQng s0ng cña
t&Rng &oi Hanh(
- ;<(CD7 HS ®Lc  S;5 vµ $µm :µi tËp
mPc1 th¶o $/Ën:
= \&Rng &oi Hanh tiKn vA ph3a 0nh s0ng
nh' c0c ®Oc ®im nµoS
- HS ®Lc  $µm :µi tËp vµ th¶o $/Ën sa/
®6 t&Gnh :µy1 nhËn HIt1 :4 s/ng(
- ;<( NhËn HIt CD7 HS &ót &a +Kt $/Ën:
- ;<( Hoµn thi!n +iKn thøc cho HS(
(. T/Vng /oi Xanh:
1. AWu t¹o vµ di hu&-n:
a. AWu t¹o:
- 7T th $µ mét tK :µo1
hGnh thoi1 ®/%i nhLn1
®]/ tR(
- 76 &oi(
- t9n t&ong cT th c6
nh2n1 h¹t di!p $Pc1 ®im
mWt1 +h%ng :µo co :6p1
h¹t dù t&[(
". Oi hu&-n:
- fi ch/yn nh' &oi1 &oi
Ho0y vµo t&ong nQc gióp cT
th di ch/yn vj a tiKn
vja Hoay(
8. Oinh dYng:
- \ù dkng vµ d? dkng(
- H% h`p: \&ao ®4i +h3
./a mµng tK :µo(
- tµi tiKt: nh' +h%ng :µo
co :6p th¶i nQc thja vµ s¶n
ph>m :µi tiKt &a ngoµi g6p
ph]n ®iA/ chinh 0p s/`t
th>m th`/(
C. ?inh 1Zn:
- HGnh thøc: Sinh s¶n v%
t3nh :ung c0ch ph2n ®%i
cT th thlo chiA/ dLc(
- 70c :Qc:
= Nh2n ph2n chia(
= 7h`t ng/y9n sinh ph2n
®%i vµ c0c :µo ./an ph2n
®%i(
= 7T th ph2n ®%i thlo
chiA/ dLc(
N. T[nh híng 16ng:
- \&Rng &oi Hanh c6 ®im
mWt ® nhËn :iKt 0nh
s0ng vµ &oi ® di ch/yn(
v
Sinh häc 7
%o¹t ®éng 8: tËp ®oµn t/Vng /oi: 1\+
- ;<( CD7 HS ®Lc  t&ong S;51 ./an s0t H(
E(M vµ th¶o $/Ën hoµn thµnh :µi tËp mPc
∇ (
- HS( NLc  ./an s0t vµ th¶o $/Ën sa/ ®6
t&Gnh :µy1 nhËn HIt1 :4 s/ng:
- ;<( NhËn HIt CD7 HS &ót &a +Kt $/Ën:
- ;<( ;i¶ng gi¶i: \&ong tËp ®oµn1 mét s#
c0c th " ngoµi $µm nhi!m vP di ch/yn1
:Wt mZi ®Kn +hi sinh s¶n mét s# tK :µo
ch/yn vµo t&ong ph2n chia t¹o thµnh tËp
®oµn mQi(
- ;<( N9/ c2/ h_i:
= \Ëp ®oµn v%n v#c c6 8 nghwa gG
t&ong tiKn h6aS
- HS( \h¶o $/Ën sa/ ®6 t&Gnh :µy1 nhËn
HIt1 :4 s/ng
- ;<( NhËn HIt CD7 HS &ót &a +Kt $/Ën:
- ;<( CD7 HS ®Lc +Kt $/Ën ch/ng(
((. TËp ®oµn t/Vng /oi:
U 5V:
- Vµ tËp hîp c0c tK :µo c6
&oi1 :Qc ®]/ c6 sù ph2n
h6a chøc n-ng(
- ;îi &a m#i $i9n h! gi[a
®éng vËt ®Tn :µo vµ
®éng vËt ®a :µo(
(@. A<>B A4: C+
- ;i0o vi9n n9/ c2/ h_i CD7 HS vËn dPng +iKn thøc
t&¶ $'i:
= \&Gnh :µy c`/ t¹o1 di ch/yn1 dinh dkng cña t&Rng
&oi HanhS
= \&Rng &oi Hanh gi#ng thùc vËt " ®im nµoS
@. h íng OD>- OE> O= : 8+
- HLc :µi vµ $µm :µi tËp c/#i :µi S;5D Bv(
- NLc mPc b xm c6 :iKtd
- <A nhµ tGm hi/ t&Qc :µi p b \&Rng :iKn hGnh vµ
t&Rng giµy d(
* §iÒu chØnh - B !ung:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(e((
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(((
eee((eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(((
eeeee((eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(((
eeeeee((eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(((
,P du&Ht <a t) hu&!n .9n ,P du&Ht <a
BB% nhµ t/:ng
Ngµy th¸ng n¨m: Ngµy th¸ng n¨m:
Bg
Sinh häc 7
BB

sè lîng c¸ thÓ trong loµi. Quan s¸t H1.HS. trêng sèng: 20’ II.3 vµ th¶o luËn: + §Æc ®iÓm nµo gióp chim c¸nh côt thÝch nghi víi khÝ hËu gi¸ l¹nh ë vïng cùc? + Nguyªn nh©n nµo khiÕn ®éng vËt vïng nhiÖt ®íi ®a d¹ng vµ phong phó h¬n ®éng vËt vïng «n ®íi vµ Nam Cùc? + §éng vËt ë níc ta cã ®a d¹ng vµ phong phó kh«ng? V× sao? . 2 vµ ®äc  th¶o luËn: + Sù ®a d¹ng vµ phong phó vÒ loµi ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? + KÓ tªn c¸c loµi ®éng vËt ®îc thu thËp khi kÐo mét mÎ líi trªn biÓn.1. bæ sung. th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy. bæ sung → rót ra kÕt luËn: . t¸t mét ao c¸.GV.ThÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vÒ sè loµi.Y/C HS quan s¸t H.HS.4 hoµn thµnh bµi tËp ®iÒn tªn. nhËn xÐt.GV. 2 .3. bæ sung → rót ra kÕt luËn: .1. Y/C HS quan s¸t H. ®¬m ®ã qua mét ®ªm ë ao hå? + KÓ tªn c¸c loµi ®éng vËt tham gia vµo b¶n giao hëng trong ®ªm trªn nh÷ng c¸nh ®ång? .1.GV. Quan s¸t H. Th«ng b¸o thªm: mét sè ®éng vËt ®îc thuÇn hãa trë thµnh vËt nu«i phôc vô nhu cÇu cña con ngêi nªn cã nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c xa so víi tæ tiªn. Y/C HS ®äc  ë H1. Ho¹t ®éng 2: ®a d¹ng vÒ m«i .Sinh häc 7 Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß . .HS.GV. ®a d¹ng vÒ m«i trêng sèng: * KL: . Néi dung I.GV. Quan s¸t H.4 hoµn thµnh bµi tËp ®iÒn tªn sau ®ã tr×nh bµy.1.1. 2 vµ ®äc  th¶o luËn nhãm sau ®ã tr×nh bµy. . nhËn xÐt. Hoµn thiÖn kiÕn thøc cho.GV. . Hoµn thiÖn kiÕn thøc. Sù ®a d¹ng loµi vµ phong phó vÒ sè lîng c¸ thÓ: * KL: . nhËn xÐt.GV.§éng vËt cã mÆt kh¾p n¬i do chóng thÝch nghi víi mäi m«i trêng sèng v× vËy cã sù ®a d¹ng vÒ m«i trêng sèng. Y/C HS ®äc kÕt luËn chung. . Ngoµi ra cßn ®a d¹ng vÒ kÝch thíc. lèi sèng.1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->