Công thức vận tốc – lực căng dây con lắc đơn

α
α

Chọn mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng,
áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta được:
mgh +

1
mv 2 = mgho
2

0

l

⇒ v = 2 g (ho − h) = 2 g[l (1 − cos α o ) − l (1 − cos α )]
2

h

ho

T

O

P

Khi α lớn

Khi ỏ và ỏo là các góc nhỏ

⇒ v = 2 g (ho − h) = 2 g[l (1 − cos α o ) − l (1 − cos α )]

cos α = 1 −

2

v =± 2 gl (cos α−cos αo )

cos α o = 1 −

(1)
v đạt giá trị cực đại khi ỏ=0;
v max

sin 2 α
α
α2
= 1− 2 × ( )2 = 1−
2
2
2
sin 2 α o
α
α2
= 1 − 2 × ( o )2 = 1 − o
2
2
2

Thay vào (1) ta được:

= 2 gl (1 −cos αo ) = 2 gh o

v = ± 2 gl[(1 −

(2)

a2
a2
) − (1 − o )]
2
2

v = ± gl ( a o − a 2 )

v max =

(3)

2

gla

2
o

= ao

gl

(4)

2.Tính lực căng theo ly độ góc ỏ:
Khi vật có ly độ góc nhỏ, các lực tác dụng lên vật gồm có:
-

Trọng lực P = m g

Sức căng τ của sợi dây.
Hợp của hai lực này đóng vai trò lực hướng tâm làm vật chuyển động trên quỹ đạo tròn bán
kính R=l. Ta có: F ht = P + τ
Chiếu các lực lên phương sợi dây ta được:
-

ma ht = − P cos α + τ

mv 2
= −mg cos α + τ
l

Thay v tính được từ biểu thức (1) ta được:

⇒ τ = mg cos α +

mv 2
l

τ = mg cos α + 2mgl

(cos α − cos α o )
= mg cos α + 2mg (cos α − cos α o ) =
l

mg (3 cos

α−2 cos αo )

(5)

Khi ỏ và ỏo là các góc nhỏ
Khi α lớn
Từ 5, τ đạt giá trị max khi ỏ=0, ta Biến đổi biểu thức (5) ta được:
có:
α o2
α2
3
τ = mg[3(1 −
) − 2(1 −
)] = mg (1 − α 2 + α o2 )
τ
=mg (3 −2 cos α )
2
2
2
(6)
(8)
Từ 5, τ đạt giá trị min khi ỏ lớn nhất
τ đạt giá trị max khi ỏ=0, ta có:
ỏ =ỏ = ỏ , ta có:
m
ax

o

max

o

τmin =mg cos αo

(7)

τmax =mg (1 +αo2 )

(9)
τ đạt giá trị min khi ỏ lớn nhất ỏ = ỏmax = ỏo:
τ min = mg (1 −

αo2
2

(10)

)