Chuyên ñ : CACBOHIðRAT

Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083

CHUYÊN ð : CACBOHIðRAT Câu 1. Fructozơ không ph n ng v i ch t nào sau ñây? B. dd AgNO3/NH3. C. H2 (Ni, t0). A. Dung d ch Br2.

D. Cu(OH)2.

Câu 2. Khí CO2 chi m 0,03% th tích không khí. Mu n t o ra 500 gam tinh b t thì c n bao nhiêu m3 không khí ñ cung c p CO2 cho ph n ng quang h p? A. 1382,7. B. 140,27. C. 1382,4. D. 691,33. Câu 3. H n h p X g m m1 gam mantozơ và m2 gam tinh b t. Chia X làm hai ph n b ng nhau. - Ph n 1: Hoà tan trong nư c dư, l c l y dung d ch mantozơ r i cho ph n ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,03 mol Ag. - Ph n 2: ðun nóng v i dung d ch H2SO4 loãng ñ th c hi n ph n ng th y phân. H n h p sau ph n ng ñư c trung hoà b i dung d ch NaOH sau ñó cho toàn b s n ph m thu ñư c tác d ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,11 mol Ag. Giá tr c a m1 và m2 là. A. m1 = 10,26; m2 = 4,05. B. m1 = 10,26; m2 = 8,1. C. m1 = 5,13; m2 = 4,05. D. m1 = 5,13; m2 = 8,1. Câu 4. Có 4 dung d ch m t nhãn: Glucozơ, glixerol, fomanñehit, etanol. Thu c th ñ nh n bi t ñư c 4 dung d ch trên là. B. Nư c Brom. A. Dung d ch AgNO3/NH3. C. Cu(OH)2/OH-,to D. Na kim lo i. Câu 5. Cho 2,88 kg glucozơ nguyên ch t lên men thành ancol etylic. Hi u su t quá trình lên men là 80%. N u pha rư u 400 thì th tích rư u 400 thu ñư c là bao nhiêu (bi t kh i lư ng riêng c a ancol etylic là 0,8 g/ml): A.3,68lít B.3,86lít C.3,768lít D.4,58 lít Câu 6. ð phân bi t glucozơ, saccarozơ, tinh b t và xenlulozơ, có th dùng ch t nào trong các thu c th sau. 3) dung d ch I2 1) nư c 2) dung d ch AgNO3/NH3 4) gi y quỳ. A. 1, 3, 4. B. 1,2,3. C. 2, 3,4. D. 1,2, 4. Câu 7. C u t o m ch h c a phân t glucozơ khác c u t o m ch h c a phân t fructozơ là: A. phân t glucozơ có nhóm xeton. B. phân t glucozơ có c u t o m ch nhánh. D. phân t glucozơ có m t nhóm anñehit. C. phân t glucozơ có 4 nhóm OH. Câu 8. Gluxit X có công th c ñơn gi n nh t là CH2O, ph n ng ñư c v i Cu(OH)2 cho ch t l ng xanh lam. ðem 1,2 gam X th c hi n ph n ng tráng gương t o ra 0,016 mol b c. X có công th c phân t . A. C6H12O6. B. C5H10O5. C. C12H22O11. D. (C6H10O5)n. Câu 9. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn b khí CO2 sinh ra h p th vào dung d ch NaOH dư ñư c 318 gam mu i. Hi u su t ph n ng lên men là. A. 80%. B. 75%. C. 62,5%. D. 50%.
dd HCl t 2 →  → Câu 10. Cho sơ ñ sau: X  Yduy nhÊt →Z (dung dÞch xanh lam)  T ↓ (®á g¹ch) . X là. t0 Cu(OH) /OH− 0

A. glucozơ. saccarozơ.

B. saccarozơ ho c mantozơ.

C. mantozơ.

D.

http://tuoitrevui.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 1 -

CH3COOCH(CH3)CH = CH2. http://tuoitrevui.H2SO4ñ c (170 C). D. Fructozơ. . D.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. ñay. 14. 48. Câu 19. Toàn b khí CO2 sinh ra trong quá trình này ñư c h p th h t vào dung d ch Ca(OH)2 dư t o ra 40 gam k t t a. Xenlulozơ. kim lo i natri.CH = CH2. CH3COOC2H5. Bài gi ng. 24. Lên men t o ancol etylic. 27.ñien. s n xu t gi y. D.Hoà tan Cu(OH)2 cho ph c ñ ng màu xanh lam. 27. Câu 21. A. axit fomic (HCOOH). . C.Trang . 49. Glucozơ không có tính ch t nào dư i ñây? A.93 lít D. CH3COOCH2 . ru t phích. → → → HBr(1:1) → NaOH.1. B. Tơ nilon .t 0 là.6. Làm th c ph m cho con ngư i. 0 0 0 A. D.3 . A. t . t→ A.58 lít C. A. Dùng ñ s n xu t m t s tơ nhân t o. ñ dùng gia ñình. CH2 = CHCOOCH3. D.2 - . Giá tr c a m là. C. Dung d ch ñó là. t 0 Tinh bét  X  Y  Z  E  F →G . Câu 16. Fructozơ. Cho sơ ñ chuy n hoá sau. anñehit axetic (CH3CHO) ñ u tham gia ph n ng tráng gương nhưng trong th c t ñ tráng gương. 36. A. Tham gia ph n ng th y phân. M t dung d ch có các tính ch t: . Công th c c a T H + . Câu 12. Cho sơ ñ sau: Xenluloz¬  X  Y  Z  T . B. Tơ t m. C. D.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 Câu 11. Cu(OH)2. Câu 14. Glucozơ. C. Tơ visco. CH2 = CHCOOC2H5. CuO (t ). C. Th tích axit HNO3 63%. glixerol. 25.34 lít Câu 17. CH3COOCH2CH = CHCH3. D= 1.6. B. Tơ capron. D. A.7 lít B. B. CH3COOCH2CH = CHCH3 ho c CH3COOCH2CH2CH = CH2. C. Giáo trình -------. Phát bi u nào dư i ñây v ng d ng c a xenlulozơ là không ñúng? A. Thành ph n chính trong nguyên li u bông. Câu 15. Là nguyên li u s n xu t ancol etylic.Kh [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 khi ñun nóng.CH2 . Tơ ñư c s n xu t t xenlulozơ là. A. CH3COOCH=CH2. Tinh b t. Câu 18. B. +H 2 O +C 2 H 2 men r−îu men giÊm → → → → Câu 20. Câu 13. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic v i hi u su t 75%. CH3CHO. trong ñó Z là buta . ð phân bi t 3 ch t l ng là etanol. Các ch t: glucozơ (C6H12O6). HCHO. D. gai là. B. Mantozơ. dung d ch glucozơ c n dùng.4 kg xenlulozơ trinitrat v i hi u su t 80% là: A.B thu phân khi có m t xúc tác axit ho c enzim. B. C6H12O6. C. D. C. gương ngư i ta ch dùng ch t nào trong các ch t trên? B. Mantozơ. HCOOH. C.52g/ml c n dùng ñ ñi u ch 59. E là s n ph m chính: 0 CH3COOH/ H2SO4®. anñehit fomic (HCHO). Dùng làm v t li u xây d ng. Công th c c u t o ñúng c a G là. Saccarozơ. B. B.

456 lít. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là. enzim ZnO. 6. Polietilen. B. C.005 mol. glixerol. anñehit fomic. Thu c th ñ phân bi t chúng là. bi t hi u su t c a quá trình ñi u ch là 70%. etylic 46º là (bi t hi u su t c a c quá trình là 72% và kh i lư ng riêng c a ancol etylic nguyên ch t là 0. h p ch t ña ch c. Ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3. 0. Kh i lư ng c a tinh b t c n dùng trong quá trình lên men ñ t o thành 5 lít ancol (ancol). C. B.MgO t .08 gam Ag.0 kg.01 mol và 0. Ph n ng v i Cu(OH)2. h p ch t t p ch c. 0.T là ch t nào 0 450 +H O+ 0 trong các ch t sau: A.1. p. T m t lo i b t g ch a 60% xenlulozơ ñư c dùng làm nguyên li u s n xu t ancol etylic. Cao su buna. glixerol. natri axetat. N u dùng 1 t n b t g trên có th ñi u ch ñư c bao nhiêu lít ancol 700. B.3 . C. D. B. Câu 25. C. D. B.02M. Fructozơ. Ph n ng v i H2 (Ni.0 kg. có công th c chung là Cn(H2O)m. mantozơ.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m.20M. B. dd AgNO3/NH3. Giáo trình -------. Glucozơ. ña s có công th c chung là Cn(H2O)m.5 kg. 0. Câu 32. t0). 0. Câu 29. t0 D. vôi s a. Axit axetic. xt 3 → → → Câu 30. 0. D.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 C. C. D. kh i lư ng riêng c a ancol nguyên ch t là 0. Cho dãy chuy n hoá sau: xenluloz¬  X  Y → Z  T . Glucozơ. C. A.Trang . t ). D. Ph n ng nào sau ñây chuy n glucozơ và fructozơ thành m t s n ph m duy nh t? A. 0. Cu(OH)2. A. B. 0 C. D. 5. saccarozơ. axit axetic. h p ch t ch có ngu n g c t th c v t.01 mol. Cacbohiñrat (Gluxit. h p ch t ch a nhi u nhóm -OH và nhóm cacboxyl.16 gam b c k t t a. xenlulozơ. Saccarit) là.84 gam h n h p saccarozơ và mantozơ tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 ñư c 1. tinh b t. 450 lít. 420 lít. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây ch ng minh nó có tính oxi hóa? A. Bài gi ng. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. I2. Câu 23.005 mol và 0. Câu 24. C. Công th c phân t c a X là. Có ba dung d ch m t nhãn: H tinh b t. D. B. B.8 g/ml).015 mol và 0. 0.10M. H2 (Ni. Câu 26. dd AgNO3/NH3. Khi ñ t cháy m t cacbohiñrat X ñư c m H2 O : m CO2 = 33 : 88 . Ph n ng v i dung d ch Br2. D. Tính ch t c a ancol ña ch c.3 - . natri axetat.ñien. A. glixerol.4 kg. Câu 22. Cho 6. D.015 mol. Glucozơ. Dãy g m các ch t ñ u tác d ng ñư c v i Cu(OH)2 là. A. Tính ch t c a nhóm anñehit. http://tuoitrevui. 0. D. Câu 31. S mol saccarozơ và mantozơ trong h n h p l n lư t là. saccarozơ. Câu 28.02 mol. 426 lít. A. C. ancol etylic. 4. ñun nóng.8 g/ml.01M. to Câu 27. Buta . A. A. B. glucozơ. C.01 mol và 0. Cu(OH)2. CH3OH/HCl. 5.

C. Th y phân 324 gam tinh b t v i hi u su t ph n ng 75%. Tên g i c a X là gì? A. Bài gi ng.5. Bi t hi u su t ñi u ch là 75% và ancol etylic nguyên ch t có D = 0. C.297 gam nư c.16 gam b c k t t a.875 lít. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây không ch ng minh ñư c glucozơ ch a nhóm anñehit? A. 550. C2H5OH và CH2=CH2. B. CH3CHO và C2H5OH. 7. Cho 10 kg glucozơ ch a 10% t p ch t lên men thành ancol. 100. 270 gam. 13.12. Cu(OH)2.13.8 g/ml và trong quá trình ch bi n ancol b hao h t m t 5%. 810.125. B. B. Khi ñ t cháy hoàn toàn 0. 40 g C. C2H5OH và CH3CHO. 0. 11. Cho m gam tinh b t lên men thành ancol etylic v i hi u su t 81%. D.785 lít. C. 139. B. B.75.75. 300 gam. C. H2 (Ni. C. B. C.8.4 - . Bi t hi u su t c a m i quá trình th y phân xenlulozơ và lên men glucozơ ñ u ñ t 70%. Cn(H2O)m. 250gam. X có phân t kh i < 400 ñvC và có kh năng ph n ng tráng gương. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. B. Saccarozơ C. Toàn b lư ng CO2 sinh ra ñư c h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 ñư c 550 gam k t t a và dung d ch X. 2.875 lít. Câu 41. Câu 36. toàn b khí sinh ra ñư c d n vào dung d ch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam k t t a.02M. 650. A. dd AgNO3/NH3.94.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 A. Glucozơ B. Câu 43. A. C6H12O6.10M. Câu 33.76. ðun kĩ dung d ch X thu thêm ñư c 100 gam k t t a. 50. t0). T 100 kg g o ch a 81% tinh b t có th ñi u ch ñư c V lít ancol etylic 460. A. D.20M. Cu(OH)2/OH-. Fructozơ D. → → → Câu 35.Hai ch t X. bi t hi u su t lên men ñ t 75%. 0. kh i lư ng glucozơ thu ñư c là. Kh i lư ng glucozơ c n dùng b ng bao nhiêu gam? A. Tính th tích ancol 460 thu ñư c. 43. C.185 lít. A. 6. 93. Câu 37. Câu 34. 2. B. Glucozơ lên men thành rư u etylic.1% trong môi trư ng axit (v a ñ ) ñư c dung d ch X. Giá tr c a m là. D. 3. D. D. B. Cho dung d ch AgNO3/NH3 vào X và ñun nh ñư c m gam Ag. D. t0 Câu 40. Câu 38. B.01M. 48 g Câu 42. 24 g B.Trang .5 gam dung d ch saccarozơ 17.4032 lít CO2 (ñktc) và 0. 198. C12H22O11. A. Thu phân hoàn toàn 62.8 g/ml. Câu 39. D. C. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. C. D. Mantozơ ---------------------. T 1 t n mùn cưa ch a 50% xenlulozơ ñi u ch ñư c bao nhiêu kg etanol. Giá tr c a V là.5. Bi t ancol nguyên ch t có kh i lư ng riêng 0. 240. Giá tr c a m là. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là A.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. D. A. Y l n lư t là. Giáo trình -------. D. 750. C. 0. A. 283.H t ---------------------- http://tuoitrevui.5130 gam m t cacbonhiñrat (X) thu ñư c 0.5. 0. 360 gam. 10. 50 g D. (C6H10O5)n. Cho sơ ñ chuy n hoá: Glucoz¬  X  Y  CH 3COOH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful