Chuyên ñ : CACBOHIðRAT

Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083

CHUYÊN ð : CACBOHIðRAT Câu 1. Fructozơ không ph n ng v i ch t nào sau ñây? B. dd AgNO3/NH3. C. H2 (Ni, t0). A. Dung d ch Br2.

D. Cu(OH)2.

Câu 2. Khí CO2 chi m 0,03% th tích không khí. Mu n t o ra 500 gam tinh b t thì c n bao nhiêu m3 không khí ñ cung c p CO2 cho ph n ng quang h p? A. 1382,7. B. 140,27. C. 1382,4. D. 691,33. Câu 3. H n h p X g m m1 gam mantozơ và m2 gam tinh b t. Chia X làm hai ph n b ng nhau. - Ph n 1: Hoà tan trong nư c dư, l c l y dung d ch mantozơ r i cho ph n ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,03 mol Ag. - Ph n 2: ðun nóng v i dung d ch H2SO4 loãng ñ th c hi n ph n ng th y phân. H n h p sau ph n ng ñư c trung hoà b i dung d ch NaOH sau ñó cho toàn b s n ph m thu ñư c tác d ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,11 mol Ag. Giá tr c a m1 và m2 là. A. m1 = 10,26; m2 = 4,05. B. m1 = 10,26; m2 = 8,1. C. m1 = 5,13; m2 = 4,05. D. m1 = 5,13; m2 = 8,1. Câu 4. Có 4 dung d ch m t nhãn: Glucozơ, glixerol, fomanñehit, etanol. Thu c th ñ nh n bi t ñư c 4 dung d ch trên là. B. Nư c Brom. A. Dung d ch AgNO3/NH3. C. Cu(OH)2/OH-,to D. Na kim lo i. Câu 5. Cho 2,88 kg glucozơ nguyên ch t lên men thành ancol etylic. Hi u su t quá trình lên men là 80%. N u pha rư u 400 thì th tích rư u 400 thu ñư c là bao nhiêu (bi t kh i lư ng riêng c a ancol etylic là 0,8 g/ml): A.3,68lít B.3,86lít C.3,768lít D.4,58 lít Câu 6. ð phân bi t glucozơ, saccarozơ, tinh b t và xenlulozơ, có th dùng ch t nào trong các thu c th sau. 3) dung d ch I2 1) nư c 2) dung d ch AgNO3/NH3 4) gi y quỳ. A. 1, 3, 4. B. 1,2,3. C. 2, 3,4. D. 1,2, 4. Câu 7. C u t o m ch h c a phân t glucozơ khác c u t o m ch h c a phân t fructozơ là: A. phân t glucozơ có nhóm xeton. B. phân t glucozơ có c u t o m ch nhánh. D. phân t glucozơ có m t nhóm anñehit. C. phân t glucozơ có 4 nhóm OH. Câu 8. Gluxit X có công th c ñơn gi n nh t là CH2O, ph n ng ñư c v i Cu(OH)2 cho ch t l ng xanh lam. ðem 1,2 gam X th c hi n ph n ng tráng gương t o ra 0,016 mol b c. X có công th c phân t . A. C6H12O6. B. C5H10O5. C. C12H22O11. D. (C6H10O5)n. Câu 9. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn b khí CO2 sinh ra h p th vào dung d ch NaOH dư ñư c 318 gam mu i. Hi u su t ph n ng lên men là. A. 80%. B. 75%. C. 62,5%. D. 50%.
dd HCl t 2 →  → Câu 10. Cho sơ ñ sau: X  Yduy nhÊt →Z (dung dÞch xanh lam)  T ↓ (®á g¹ch) . X là. t0 Cu(OH) /OH− 0

A. glucozơ. saccarozơ.

B. saccarozơ ho c mantozơ.

C. mantozơ.

D.

http://tuoitrevui.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 1 -

CH = CH2. C. Fructozơ. Mantozơ. Tơ nilon . A. C. s n xu t gi y. Câu 12. Câu 16.6. Dùng làm v t li u xây d ng. Fructozơ. Saccarozơ. D. M t dung d ch có các tính ch t: . D. Là nguyên li u s n xu t ancol etylic.B thu phân khi có m t xúc tác axit ho c enzim. CuO (t ). Câu 13.H2SO4ñ c (170 C). D= 1. B. Công th c c a T H + . t→ A. . Tơ t m. CH3COOCH2CH = CHCH3. 14. .6. C. anñehit fomic (HCHO). ñ dùng gia ñình. C6H12O6. 36. 48. ñay. kim lo i natri. Xenlulozơ. B. B. C. Phát bi u nào dư i ñây v ng d ng c a xenlulozơ là không ñúng? A. http://tuoitrevui. B. Tham gia ph n ng th y phân.7 lít B. Glucozơ.Trang . t . Thành ph n chính trong nguyên li u bông. 25. Dùng ñ s n xu t m t s tơ nhân t o.ñien. CH3COOCH2 . Cho sơ ñ sau: Xenluloz¬  X  Y  Z  T . Giáo trình -------.t 0 là. +H 2 O +C 2 H 2 men r−îu men giÊm → → → → Câu 20. Tinh b t. B. HCOOH. A. E là s n ph m chính: 0 CH3COOH/ H2SO4®. Cu(OH)2.34 lít Câu 17. 27. Câu 14. Câu 15. dung d ch glucozơ c n dùng. D. ru t phích. Mantozơ. B. gương ngư i ta ch dùng ch t nào trong các ch t trên? B. 27. CH3CHO.Hoà tan Cu(OH)2 cho ph c ñ ng màu xanh lam.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. D.Kh [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 khi ñun nóng. Tơ capron. D.58 lít C. Làm th c ph m cho con ngư i. B. Lên men t o ancol etylic. Câu 18. C. A. Công th c c u t o ñúng c a G là. C. B. D. 49. glixerol. Dung d ch ñó là. trong ñó Z là buta .1. CH3COOCH=CH2.93 lít D. CH3COOCH(CH3)CH = CH2.4 kg xenlulozơ trinitrat v i hi u su t 80% là: A. ð phân bi t 3 ch t l ng là etanol. HCHO. D. Toàn b khí CO2 sinh ra trong quá trình này ñư c h p th h t vào dung d ch Ca(OH)2 dư t o ra 40 gam k t t a. anñehit axetic (CH3CHO) ñ u tham gia ph n ng tráng gương nhưng trong th c t ñ tráng gương. Giá tr c a m là. CH3COOC2H5. A.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 Câu 11. t 0 Tinh bét  X  Y  Z  E  F →G .CH2 .3 . Th tích axit HNO3 63%. Cho sơ ñ chuy n hoá sau. → → → HBr(1:1) → NaOH. CH2 = CHCOOCH3. gai là.2 - . A. Tơ ñư c s n xu t t xenlulozơ là. D.52g/ml c n dùng ñ ñi u ch 59. A. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic v i hi u su t 75%. Các ch t: glucozơ (C6H12O6). C. Câu 21. Câu 19. Bài gi ng. CH2 = CHCOOC2H5. C. axit fomic (HCOOH). D. Glucozơ không có tính ch t nào dư i ñây? A. 0 0 0 A. C. Tơ visco. CH3COOCH2CH = CHCH3 ho c CH3COOCH2CH2CH = CH2. 24. B.

A. t0). N u dùng 1 t n b t g trên có th ñi u ch ñư c bao nhiêu lít ancol 700.02 mol.01 mol và 0.8 g/ml). I2.20M.5 kg. CH3OH/HCl. 0. natri axetat. kh i lư ng riêng c a ancol nguyên ch t là 0.MgO t . D. h p ch t ch a nhi u nhóm -OH và nhóm cacboxyl. Câu 25. Cacbohiñrat (Gluxit. anñehit fomic. H2 (Ni. 0. Saccarit) là. p. Glucozơ. Khi ñ t cháy m t cacbohiñrat X ñư c m H2 O : m CO2 = 33 : 88 .ñien. B. Có ba dung d ch m t nhãn: H tinh b t. Câu 24.01 mol. Cu(OH)2. Glucozơ. C.005 mol. glucozơ. T m t lo i b t g ch a 60% xenlulozơ ñư c dùng làm nguyên li u s n xu t ancol etylic. Giáo trình -------. Kh i lư ng c a tinh b t c n dùng trong quá trình lên men ñ t o thành 5 lít ancol (ancol).015 mol và 0.T là ch t nào 0 450 +H O+ 0 trong các ch t sau: A.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 C.015 mol.8 g/ml. 456 lít. dd AgNO3/NH3. tinh b t. A. 0. Câu 23.02M. h p ch t ña ch c.Trang . D. 5. Thu c th ñ phân bi t chúng là.3 . dd AgNO3/NH3. axit axetic. B. B. to Câu 27. 0. A. C. Fructozơ. ñun nóng. D. C. Câu 28. A. Polietilen. mantozơ. Ph n ng v i H2 (Ni. 0. C. enzim ZnO.10M. 5. t0 D. Câu 31. 450 lít. natri axetat. saccarozơ. 0 C. Ph n ng v i Cu(OH)2. Cho 6.4 kg. Tính ch t c a nhóm anñehit. S mol saccarozơ và mantozơ trong h n h p l n lư t là. xt 3 → → → Câu 30.01M. Cao su buna. glixerol. có công th c chung là Cn(H2O)m. Bài gi ng. D.08 gam Ag. B.0 kg. Dãy g m các ch t ñ u tác d ng ñư c v i Cu(OH)2 là. xenlulozơ. Công th c phân t c a X là. B.1. Câu 29.84 gam h n h p saccarozơ và mantozơ tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 ñư c 1. A. 0. C. t ).005 mol và 0. h p ch t t p ch c. Tính ch t c a ancol ña ch c. 6. B.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. D. 426 lít. A. etylic 46º là (bi t hi u su t c a c quá trình là 72% và kh i lư ng riêng c a ancol etylic nguyên ch t là 0.01 mol và 0. Ph n ng nào sau ñây chuy n glucozơ và fructozơ thành m t s n ph m duy nh t? A. B. B. bi t hi u su t c a quá trình ñi u ch là 70%. glixerol. Buta . Cho dãy chuy n hoá sau: xenluloz¬  X  Y → Z  T . 0. 420 lít. ña s có công th c chung là Cn(H2O)m. Ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3. Câu 22. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. http://tuoitrevui. D. ancol etylic. B. D. D. 4. C. Ph n ng v i dung d ch Br2.16 gam b c k t t a. h p ch t ch có ngu n g c t th c v t. B. Axit axetic. Câu 32. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây ch ng minh nó có tính oxi hóa? A.0 kg. vôi s a. 0.3 - . C. D. Cu(OH)2. glixerol. Câu 26. C. saccarozơ. Glucozơ. A. D. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là. C.

D. 360 gam. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. B. A. 3. 270 gam. Cu(OH)2. 40 g C. C6H12O6.5130 gam m t cacbonhiñrat (X) thu ñư c 0.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. 750.1% trong môi trư ng axit (v a ñ ) ñư c dung d ch X. Tính th tích ancol 460 thu ñư c. 7. 139. kh i lư ng glucozơ thu ñư c là.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 A. D. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là A. Câu 34. Câu 43.297 gam nư c. C. C. Bài gi ng. A. 300 gam. Toàn b lư ng CO2 sinh ra ñư c h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 ñư c 550 gam k t t a và dung d ch X. D.16 gam b c k t t a. C. Kh i lư ng glucozơ c n dùng b ng bao nhiêu gam? A. Fructozơ D. C. 100. Câu 41. Giá tr c a V là. Glucozơ lên men thành rư u etylic. Y l n lư t là. 50. B. Bi t hi u su t ñi u ch là 75% và ancol etylic nguyên ch t có D = 0.02M. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây không ch ng minh ñư c glucozơ ch a nhóm anñehit? A. Khi ñ t cháy hoàn toàn 0. A. D.785 lít.Trang . t0). 198. D.8 g/ml và trong quá trình ch bi n ancol b hao h t m t 5%. D. 650. 250gam. C2H5OH và CH2=CH2. 550. C. toàn b khí sinh ra ñư c d n vào dung d ch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam k t t a. Giáo trình -------.5. A. 10.75. H2 (Ni. C. ðun kĩ dung d ch X thu thêm ñư c 100 gam k t t a.875 lít. B. D.13. bi t hi u su t lên men ñ t 75%. A. B. 240. C. Giá tr c a m là. 0. Bi t hi u su t c a m i quá trình th y phân xenlulozơ và lên men glucozơ ñ u ñ t 70%.875 lít.94.5. 11.5. C. X có phân t kh i < 400 ñvC và có kh năng ph n ng tráng gương. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. T 1 t n mùn cưa ch a 50% xenlulozơ ñi u ch ñư c bao nhiêu kg etanol. 2. → → → Câu 35. B. Mantozơ ---------------------. C2H5OH và CH3CHO. D. Cu(OH)2/OH-. C.20M. B. 6. Saccarozơ C. D.185 lít. B. 0. A.125. B.5 gam dung d ch saccarozơ 17. 0. Câu 33. 43. Glucozơ B. 93. Cho dung d ch AgNO3/NH3 vào X và ñun nh ñư c m gam Ag. 2. CH3CHO và C2H5OH. 50 g D. Thu phân hoàn toàn 62. dd AgNO3/NH3. D. Cn(H2O)m. Giá tr c a m là. 48 g Câu 42. Câu 37. Th y phân 324 gam tinh b t v i hi u su t ph n ng 75%. A.8. t0 Câu 40. B. Câu 36.76. Cho m gam tinh b t lên men thành ancol etylic v i hi u su t 81%. 0. B. 283. 13.01M. Câu 38. 24 g B.4032 lít CO2 (ñktc) và 0. Cho sơ ñ chuy n hoá: Glucoz¬  X  Y  CH 3COOH .12. 810. C12H22O11. (C6H10O5)n.H t ---------------------- http://tuoitrevui. Câu 39.4 - . C.8 g/ml.75.Hai ch t X. Cho 10 kg glucozơ ch a 10% t p ch t lên men thành ancol. T 100 kg g o ch a 81% tinh b t có th ñi u ch ñư c V lít ancol etylic 460. Tên g i c a X là gì? A. Bi t ancol nguyên ch t có kh i lư ng riêng 0.10M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful