Chuyên ñ : CACBOHIðRAT

Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083

CHUYÊN ð : CACBOHIðRAT Câu 1. Fructozơ không ph n ng v i ch t nào sau ñây? B. dd AgNO3/NH3. C. H2 (Ni, t0). A. Dung d ch Br2.

D. Cu(OH)2.

Câu 2. Khí CO2 chi m 0,03% th tích không khí. Mu n t o ra 500 gam tinh b t thì c n bao nhiêu m3 không khí ñ cung c p CO2 cho ph n ng quang h p? A. 1382,7. B. 140,27. C. 1382,4. D. 691,33. Câu 3. H n h p X g m m1 gam mantozơ và m2 gam tinh b t. Chia X làm hai ph n b ng nhau. - Ph n 1: Hoà tan trong nư c dư, l c l y dung d ch mantozơ r i cho ph n ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,03 mol Ag. - Ph n 2: ðun nóng v i dung d ch H2SO4 loãng ñ th c hi n ph n ng th y phân. H n h p sau ph n ng ñư c trung hoà b i dung d ch NaOH sau ñó cho toàn b s n ph m thu ñư c tác d ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,11 mol Ag. Giá tr c a m1 và m2 là. A. m1 = 10,26; m2 = 4,05. B. m1 = 10,26; m2 = 8,1. C. m1 = 5,13; m2 = 4,05. D. m1 = 5,13; m2 = 8,1. Câu 4. Có 4 dung d ch m t nhãn: Glucozơ, glixerol, fomanñehit, etanol. Thu c th ñ nh n bi t ñư c 4 dung d ch trên là. B. Nư c Brom. A. Dung d ch AgNO3/NH3. C. Cu(OH)2/OH-,to D. Na kim lo i. Câu 5. Cho 2,88 kg glucozơ nguyên ch t lên men thành ancol etylic. Hi u su t quá trình lên men là 80%. N u pha rư u 400 thì th tích rư u 400 thu ñư c là bao nhiêu (bi t kh i lư ng riêng c a ancol etylic là 0,8 g/ml): A.3,68lít B.3,86lít C.3,768lít D.4,58 lít Câu 6. ð phân bi t glucozơ, saccarozơ, tinh b t và xenlulozơ, có th dùng ch t nào trong các thu c th sau. 3) dung d ch I2 1) nư c 2) dung d ch AgNO3/NH3 4) gi y quỳ. A. 1, 3, 4. B. 1,2,3. C. 2, 3,4. D. 1,2, 4. Câu 7. C u t o m ch h c a phân t glucozơ khác c u t o m ch h c a phân t fructozơ là: A. phân t glucozơ có nhóm xeton. B. phân t glucozơ có c u t o m ch nhánh. D. phân t glucozơ có m t nhóm anñehit. C. phân t glucozơ có 4 nhóm OH. Câu 8. Gluxit X có công th c ñơn gi n nh t là CH2O, ph n ng ñư c v i Cu(OH)2 cho ch t l ng xanh lam. ðem 1,2 gam X th c hi n ph n ng tráng gương t o ra 0,016 mol b c. X có công th c phân t . A. C6H12O6. B. C5H10O5. C. C12H22O11. D. (C6H10O5)n. Câu 9. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn b khí CO2 sinh ra h p th vào dung d ch NaOH dư ñư c 318 gam mu i. Hi u su t ph n ng lên men là. A. 80%. B. 75%. C. 62,5%. D. 50%.
dd HCl t 2 →  → Câu 10. Cho sơ ñ sau: X  Yduy nhÊt →Z (dung dÞch xanh lam)  T ↓ (®á g¹ch) . X là. t0 Cu(OH) /OH− 0

A. glucozơ. saccarozơ.

B. saccarozơ ho c mantozơ.

C. mantozơ.

D.

http://tuoitrevui.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 1 -

anñehit axetic (CH3CHO) ñ u tham gia ph n ng tráng gương nhưng trong th c t ñ tráng gương. CH3COOCH2 . glixerol.58 lít C. Tơ visco. Fructozơ. C.ñien. M t dung d ch có các tính ch t: . gai là. . Câu 16. C. D. s n xu t gi y. 14. ñay. CH3COOCH2CH = CHCH3. Tơ nilon . Mantozơ. ð phân bi t 3 ch t l ng là etanol. A. Mantozơ. C. Công th c c a T H + .Hoà tan Cu(OH)2 cho ph c ñ ng màu xanh lam. Là nguyên li u s n xu t ancol etylic. Tơ ñư c s n xu t t xenlulozơ là. A. B. A. CH2 = CHCOOC2H5. axit fomic (HCOOH). HCOOH. C. D. Dung d ch ñó là. 25. A. Câu 14. C. HCHO. Toàn b khí CO2 sinh ra trong quá trình này ñư c h p th h t vào dung d ch Ca(OH)2 dư t o ra 40 gam k t t a. Công th c c u t o ñúng c a G là. Giáo trình -------.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 Câu 11.3 . dung d ch glucozơ c n dùng. Câu 21. D. Tơ capron. B. Dùng ñ s n xu t m t s tơ nhân t o. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic v i hi u su t 75%.1. Dùng làm v t li u xây d ng.CH2 . Th tích axit HNO3 63%.4 kg xenlulozơ trinitrat v i hi u su t 80% là: A. Cho sơ ñ sau: Xenluloz¬  X  Y  Z  T . Fructozơ. Tham gia ph n ng th y phân. B. Các ch t: glucozơ (C6H12O6). Tinh b t. Câu 18. B. D= 1. t .34 lít Câu 17. t→ A.t 0 là. Thành ph n chính trong nguyên li u bông. D. Bài gi ng. 27. 0 0 0 A. CH2 = CHCOOCH3. 49. 24. . B. Lên men t o ancol etylic.93 lít D. 48. 27. A. Làm th c ph m cho con ngư i. Câu 13. CH3COOCH=CH2.6. B. Tơ t m.Kh [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 khi ñun nóng. B. D. Cu(OH)2. D.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m.52g/ml c n dùng ñ ñi u ch 59. D. ñ dùng gia ñình. http://tuoitrevui. CH3CHO. CH3COOCH(CH3)CH = CH2. gương ngư i ta ch dùng ch t nào trong các ch t trên? B. Câu 15. CH3COOCH2CH = CHCH3 ho c CH3COOCH2CH2CH = CH2. D.2 - . CuO (t ).7 lít B. A.Trang . Giá tr c a m là. 36. C6H12O6. C. Cho sơ ñ chuy n hoá sau. anñehit fomic (HCHO). +H 2 O +C 2 H 2 men r−îu men giÊm → → → → Câu 20. Glucozơ. C. Glucozơ không có tính ch t nào dư i ñây? A.CH = CH2. D. E là s n ph m chính: 0 CH3COOH/ H2SO4®. C.B thu phân khi có m t xúc tác axit ho c enzim.H2SO4ñ c (170 C). Xenlulozơ. CH3COOC2H5. Saccarozơ. → → → HBr(1:1) → NaOH.6. ru t phích. B. t 0 Tinh bét  X  Y  Z  E  F →G . Phát bi u nào dư i ñây v ng d ng c a xenlulozơ là không ñúng? A. Câu 12. Câu 19. kim lo i natri. trong ñó Z là buta . C. B.

5.1. Ph n ng nào sau ñây chuy n glucozơ và fructozơ thành m t s n ph m duy nh t? A. Dãy g m các ch t ñ u tác d ng ñư c v i Cu(OH)2 là. A.01 mol. glixerol.Trang . C. B.015 mol và 0. có công th c chung là Cn(H2O)m. Axit axetic. Ph n ng v i dung d ch Br2. I2. t0). B. C.0 kg. D. N u dùng 1 t n b t g trên có th ñi u ch ñư c bao nhiêu lít ancol 700. B. 0. 450 lít. Câu 22. tinh b t. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. 0. glixerol.005 mol. Cao su buna. Glucozơ.3 . D. B. 0.5 kg. xt 3 → → → Câu 30.08 gam Ag. t ). glucozơ. C. A. 0. D. 456 lít.8 g/ml). Cacbohiñrat (Gluxit. Có ba dung d ch m t nhãn: H tinh b t. Fructozơ.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 C.4 kg. D. vôi s a. 420 lít. saccarozơ. dd AgNO3/NH3. h p ch t ch có ngu n g c t th c v t. mantozơ. 0. CH3OH/HCl. saccarozơ. Cu(OH)2. D. S mol saccarozơ và mantozơ trong h n h p l n lư t là. A. C. H2 (Ni. Câu 26. 0. h p ch t ch a nhi u nhóm -OH và nhóm cacboxyl. B.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. kh i lư ng riêng c a ancol nguyên ch t là 0. B. anñehit fomic. ña s có công th c chung là Cn(H2O)m. h p ch t t p ch c. Saccarit) là. Câu 29.ñien.T là ch t nào 0 450 +H O+ 0 trong các ch t sau: A. Kh i lư ng c a tinh b t c n dùng trong quá trình lên men ñ t o thành 5 lít ancol (ancol).005 mol và 0. p. C. Câu 31. C. 4. Cu(OH)2. Glucozơ.0 kg. Cho dãy chuy n hoá sau: xenluloz¬  X  Y → Z  T . h p ch t ña ch c. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây ch ng minh nó có tính oxi hóa? A. Thu c th ñ phân bi t chúng là. Polietilen. D. ancol etylic.01 mol và 0. Tính ch t c a nhóm anñehit.10M. 0 C. B.01M. to Câu 27. T m t lo i b t g ch a 60% xenlulozơ ñư c dùng làm nguyên li u s n xu t ancol etylic.015 mol. Cho 6. ñun nóng. 0. bi t hi u su t c a quá trình ñi u ch là 70%. dd AgNO3/NH3. Ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3. A. C. http://tuoitrevui. Ph n ng v i Cu(OH)2. Tính ch t c a ancol ña ch c. Câu 24. etylic 46º là (bi t hi u su t c a c quá trình là 72% và kh i lư ng riêng c a ancol etylic nguyên ch t là 0. D. Ph n ng v i H2 (Ni. Khi ñ t cháy m t cacbohiñrat X ñư c m H2 O : m CO2 = 33 : 88 .3 - . N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là. enzim ZnO.02M. Bài gi ng. natri axetat.16 gam b c k t t a. C. D. Công th c phân t c a X là. A. Câu 25.84 gam h n h p saccarozơ và mantozơ tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 ñư c 1.20M. Glucozơ.MgO t .02 mol. natri axetat. C.01 mol và 0. D. A. 0. B. axit axetic. 426 lít. xenlulozơ. Buta . Câu 23. B. Giáo trình -------. Câu 32. A. D. B. 5.8 g/ml. 6. glixerol. t0 D. Câu 28.

Saccarozơ C. 300 gam.297 gam nư c. D. D. 550. A.4032 lít CO2 (ñktc) và 0. 0. Tính th tích ancol 460 thu ñư c. Cho sơ ñ chuy n hoá: Glucoz¬  X  Y  CH 3COOH .5. Giá tr c a m là. dd AgNO3/NH3. 810. kh i lư ng glucozơ thu ñư c là. 3. A. A. 283. toàn b khí sinh ra ñư c d n vào dung d ch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam k t t a.10M. ðun kĩ dung d ch X thu thêm ñư c 100 gam k t t a.8 g/ml. Kh i lư ng glucozơ c n dùng b ng bao nhiêu gam? A. B. B. 43. B.94. 0. Câu 37. C. Thu phân hoàn toàn 62. 240. Bi t ancol nguyên ch t có kh i lư ng riêng 0. Cho dung d ch AgNO3/NH3 vào X và ñun nh ñư c m gam Ag.1% trong môi trư ng axit (v a ñ ) ñư c dung d ch X.16 gam b c k t t a. Toàn b lư ng CO2 sinh ra ñư c h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 ñư c 550 gam k t t a và dung d ch X. D. t0).76. C. C. 40 g C. 0. D. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. → → → Câu 35. 13.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 A. D. Th y phân 324 gam tinh b t v i hi u su t ph n ng 75%. D. Cho 10 kg glucozơ ch a 10% t p ch t lên men thành ancol.5.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m.13. C. Cho m gam tinh b t lên men thành ancol etylic v i hi u su t 81%. 6. Bi t hi u su t ñi u ch là 75% và ancol etylic nguyên ch t có D = 0. C. C2H5OH và CH2=CH2.01M. Y l n lư t là.12. 93. C. 2.5. 250gam. D. A. 650. 360 gam. Câu 43. 0.02M. 270 gam. D. B. B. Câu 33. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây không ch ng minh ñư c glucozơ ch a nhóm anñehit? A. D. Tên g i c a X là gì? A. T 1 t n mùn cưa ch a 50% xenlulozơ ñi u ch ñư c bao nhiêu kg etanol. C. 50 g D.Trang . CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. bi t hi u su t lên men ñ t 75%. C.875 lít. 10. 50. t0 Câu 40. (C6H10O5)n.185 lít. 24 g B. 11. Fructozơ D. B.4 - . Giáo trình -------.785 lít. 139. Câu 34. C.20M. Giá tr c a V là. 48 g Câu 42. A.H t ---------------------- http://tuoitrevui.875 lít. Câu 38. Bài gi ng. H2 (Ni. C2H5OH và CH3CHO. C12H22O11. 198. C6H12O6. B. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là A.5130 gam m t cacbonhiñrat (X) thu ñư c 0. Câu 41.Hai ch t X. Cu(OH)2. CH3CHO và C2H5OH. Câu 39. A. D. C.125. B. 750. Khi ñ t cháy hoàn toàn 0. Bi t hi u su t c a m i quá trình th y phân xenlulozơ và lên men glucozơ ñ u ñ t 70%.8 g/ml và trong quá trình ch bi n ancol b hao h t m t 5%. B. 7. Cu(OH)2/OH-. 100. X có phân t kh i < 400 ñvC và có kh năng ph n ng tráng gương. Cn(H2O)m. Glucozơ B. 2. Mantozơ ---------------------. T 100 kg g o ch a 81% tinh b t có th ñi u ch ñư c V lít ancol etylic 460. Giá tr c a m là.5 gam dung d ch saccarozơ 17. B.75.8. Glucozơ lên men thành rư u etylic. A.75. Câu 36.