P. 1
[TuoiTreVui.Net] Bài Tập HÓA 12 - Cacbonhidrat - Có Đáp án

[TuoiTreVui.Net] Bài Tập HÓA 12 - Cacbonhidrat - Có Đáp án

|Views: 229|Likes:
Được xuất bản bởidanthanhnth

More info:

Published by: danthanhnth on Aug 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2012

pdf

text

original

Chuyên ñ : CACBOHIðRAT

Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083

CHUYÊN ð : CACBOHIðRAT Câu 1. Fructozơ không ph n ng v i ch t nào sau ñây? B. dd AgNO3/NH3. C. H2 (Ni, t0). A. Dung d ch Br2.

D. Cu(OH)2.

Câu 2. Khí CO2 chi m 0,03% th tích không khí. Mu n t o ra 500 gam tinh b t thì c n bao nhiêu m3 không khí ñ cung c p CO2 cho ph n ng quang h p? A. 1382,7. B. 140,27. C. 1382,4. D. 691,33. Câu 3. H n h p X g m m1 gam mantozơ và m2 gam tinh b t. Chia X làm hai ph n b ng nhau. - Ph n 1: Hoà tan trong nư c dư, l c l y dung d ch mantozơ r i cho ph n ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,03 mol Ag. - Ph n 2: ðun nóng v i dung d ch H2SO4 loãng ñ th c hi n ph n ng th y phân. H n h p sau ph n ng ñư c trung hoà b i dung d ch NaOH sau ñó cho toàn b s n ph m thu ñư c tác d ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,11 mol Ag. Giá tr c a m1 và m2 là. A. m1 = 10,26; m2 = 4,05. B. m1 = 10,26; m2 = 8,1. C. m1 = 5,13; m2 = 4,05. D. m1 = 5,13; m2 = 8,1. Câu 4. Có 4 dung d ch m t nhãn: Glucozơ, glixerol, fomanñehit, etanol. Thu c th ñ nh n bi t ñư c 4 dung d ch trên là. B. Nư c Brom. A. Dung d ch AgNO3/NH3. C. Cu(OH)2/OH-,to D. Na kim lo i. Câu 5. Cho 2,88 kg glucozơ nguyên ch t lên men thành ancol etylic. Hi u su t quá trình lên men là 80%. N u pha rư u 400 thì th tích rư u 400 thu ñư c là bao nhiêu (bi t kh i lư ng riêng c a ancol etylic là 0,8 g/ml): A.3,68lít B.3,86lít C.3,768lít D.4,58 lít Câu 6. ð phân bi t glucozơ, saccarozơ, tinh b t và xenlulozơ, có th dùng ch t nào trong các thu c th sau. 3) dung d ch I2 1) nư c 2) dung d ch AgNO3/NH3 4) gi y quỳ. A. 1, 3, 4. B. 1,2,3. C. 2, 3,4. D. 1,2, 4. Câu 7. C u t o m ch h c a phân t glucozơ khác c u t o m ch h c a phân t fructozơ là: A. phân t glucozơ có nhóm xeton. B. phân t glucozơ có c u t o m ch nhánh. D. phân t glucozơ có m t nhóm anñehit. C. phân t glucozơ có 4 nhóm OH. Câu 8. Gluxit X có công th c ñơn gi n nh t là CH2O, ph n ng ñư c v i Cu(OH)2 cho ch t l ng xanh lam. ðem 1,2 gam X th c hi n ph n ng tráng gương t o ra 0,016 mol b c. X có công th c phân t . A. C6H12O6. B. C5H10O5. C. C12H22O11. D. (C6H10O5)n. Câu 9. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn b khí CO2 sinh ra h p th vào dung d ch NaOH dư ñư c 318 gam mu i. Hi u su t ph n ng lên men là. A. 80%. B. 75%. C. 62,5%. D. 50%.
dd HCl t 2 →  → Câu 10. Cho sơ ñ sau: X  Yduy nhÊt →Z (dung dÞch xanh lam)  T ↓ (®á g¹ch) . X là. t0 Cu(OH) /OH− 0

A. glucozơ. saccarozơ.

B. saccarozơ ho c mantozơ.

C. mantozơ.

D.

http://tuoitrevui.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 1 -

Saccarozơ. CH2 = CHCOOC2H5. B.52g/ml c n dùng ñ ñi u ch 59. ð phân bi t 3 ch t l ng là etanol. Tơ capron. Các ch t: glucozơ (C6H12O6). Câu 21. 25. Phát bi u nào dư i ñây v ng d ng c a xenlulozơ là không ñúng? A. B. M t dung d ch có các tính ch t: . C6H12O6. Tinh b t. B. Tham gia ph n ng th y phân.6. 36. Dung d ch ñó là.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. Lên men t o ancol etylic. ru t phích. CH3COOCH2CH = CHCH3 ho c CH3COOCH2CH2CH = CH2. D. Fructozơ. Công th c c a T H + . CH2 = CHCOOCH3.H2SO4ñ c (170 C). trong ñó Z là buta . B. A. t→ A. C. C.58 lít C. . Là nguyên li u s n xu t ancol etylic. Cho sơ ñ chuy n hoá sau. D. . dung d ch glucozơ c n dùng. D. C. CuO (t ). A.Kh [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 khi ñun nóng. Bài gi ng. Glucozơ. Câu 13. C. D= 1. axit fomic (HCOOH). Tơ ñư c s n xu t t xenlulozơ là. D. 27. C.t 0 là. A. → → → HBr(1:1) → NaOH. Câu 19. B. Th tích axit HNO3 63%. Xenlulozơ. Cho sơ ñ sau: Xenluloz¬  X  Y  Z  T .Hoà tan Cu(OH)2 cho ph c ñ ng màu xanh lam. CH3COOCH(CH3)CH = CH2. ñ dùng gia ñình. +H 2 O +C 2 H 2 men r−îu men giÊm → → → → Câu 20. CH3CHO. CH3COOCH2 . A.CH2 . B. s n xu t gi y.ñien. Công th c c u t o ñúng c a G là. 49. D.34 lít Câu 17. t . Mantozơ. gương ngư i ta ch dùng ch t nào trong các ch t trên? B. glixerol.4 kg xenlulozơ trinitrat v i hi u su t 80% là: A.3 . 14. Làm th c ph m cho con ngư i. HCHO. 0 0 0 A. D. HCOOH. C. t 0 Tinh bét  X  Y  Z  E  F →G . C. A. Câu 12. Tơ visco. CH3COOCH=CH2. B. gai là. E là s n ph m chính: 0 CH3COOH/ H2SO4®.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 Câu 11.1.CH = CH2. Dùng làm v t li u xây d ng. Tơ nilon . B. Câu 18. Câu 15. Thành ph n chính trong nguyên li u bông. Câu 14. D. Câu 16. B. anñehit axetic (CH3CHO) ñ u tham gia ph n ng tráng gương nhưng trong th c t ñ tráng gương. C. Mantozơ. 48. CH3COOC2H5. Glucozơ không có tính ch t nào dư i ñây? A. 24.2 - . C.7 lít B. CH3COOCH2CH = CHCH3. Giá tr c a m là. anñehit fomic (HCHO). ñay. kim lo i natri. 27. D.B thu phân khi có m t xúc tác axit ho c enzim. Giáo trình -------. D. Tơ t m. Cu(OH)2. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic v i hi u su t 75%. http://tuoitrevui. Toàn b khí CO2 sinh ra trong quá trình này ñư c h p th h t vào dung d ch Ca(OH)2 dư t o ra 40 gam k t t a.93 lít D.6. Fructozơ.Trang . Dùng ñ s n xu t m t s tơ nhân t o. A.

B. B. D. Cu(OH)2. h p ch t ch a nhi u nhóm -OH và nhóm cacboxyl. D. ñun nóng.3 .Trang . axit axetic. glixerol.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. 4. Câu 26. C.84 gam h n h p saccarozơ và mantozơ tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 ñư c 1. natri axetat. xt 3 → → → Câu 30. A. 420 lít. http://tuoitrevui. Kh i lư ng c a tinh b t c n dùng trong quá trình lên men ñ t o thành 5 lít ancol (ancol). Bài gi ng. Axit axetic.02 mol. Ph n ng nào sau ñây chuy n glucozơ và fructozơ thành m t s n ph m duy nh t? A.MgO t . D.0 kg. Có ba dung d ch m t nhãn: H tinh b t. C. 0. D. 0. Thu c th ñ phân bi t chúng là. có công th c chung là Cn(H2O)m. Cacbohiñrat (Gluxit.16 gam b c k t t a. CH3OH/HCl. B. D. C. Câu 29. Glucozơ. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. ña s có công th c chung là Cn(H2O)m.4 kg. Polietilen. 5. C. 0. Câu 28. Giáo trình -------. H2 (Ni.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 C. Cao su buna. Fructozơ. D. 6. xenlulozơ. kh i lư ng riêng c a ancol nguyên ch t là 0. Cu(OH)2. to Câu 27. h p ch t ch có ngu n g c t th c v t.02M. enzim ZnO. A.ñien. glixerol. B. C. B. 0 C. t0 D. Glucozơ.10M. D. C.005 mol. Khi ñ t cháy m t cacbohiñrat X ñư c m H2 O : m CO2 = 33 : 88 . A. Công th c phân t c a X là. Ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3. h p ch t t p ch c. dd AgNO3/NH3. ancol etylic.015 mol và 0.01 mol. A. 456 lít.01M.01 mol và 0. C. bi t hi u su t c a quá trình ñi u ch là 70%. T m t lo i b t g ch a 60% xenlulozơ ñư c dùng làm nguyên li u s n xu t ancol etylic. N u dùng 1 t n b t g trên có th ñi u ch ñư c bao nhiêu lít ancol 700. Glucozơ. t ). A. Câu 25. Câu 22.1. 0. Ph n ng v i H2 (Ni. Dãy g m các ch t ñ u tác d ng ñư c v i Cu(OH)2 là. saccarozơ. Saccarit) là. p. C. Câu 31. A. glixerol. tinh b t. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là.005 mol và 0. B.8 g/ml). vôi s a. S mol saccarozơ và mantozơ trong h n h p l n lư t là. 0. anñehit fomic.01 mol và 0. natri axetat. Cho 6. C. 5. 0. Tính ch t c a ancol ña ch c.015 mol. B. B. D.3 - . glucozơ. D. Câu 23. t0). etylic 46º là (bi t hi u su t c a c quá trình là 72% và kh i lư ng riêng c a ancol etylic nguyên ch t là 0. h p ch t ña ch c.5 kg. 0. 426 lít. saccarozơ. Buta . Câu 32. 0. Ph n ng v i dung d ch Br2. B.8 g/ml.0 kg. Cho dãy chuy n hoá sau: xenluloz¬  X  Y → Z  T . Ph n ng v i Cu(OH)2. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây ch ng minh nó có tính oxi hóa? A. A. D. 450 lít.20M. dd AgNO3/NH3. Tính ch t c a nhóm anñehit. mantozơ.T là ch t nào 0 450 +H O+ 0 trong các ch t sau: A. B. I2. Câu 24.08 gam Ag.

B.75. Cu(OH)2.1% trong môi trư ng axit (v a ñ ) ñư c dung d ch X. A. B. 50 g D. Cu(OH)2/OH-.5130 gam m t cacbonhiñrat (X) thu ñư c 0. bi t hi u su t lên men ñ t 75%. C. B. 40 g C. C. Cho sơ ñ chuy n hoá: Glucoz¬  X  Y  CH 3COOH .02M.125. → → → Câu 35. C. C.5. B. 13. 100. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. H2 (Ni. A. CH3CHO và C2H5OH. 10. Giáo trình -------. D. D. 283.4032 lít CO2 (ñktc) và 0. Câu 33. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.20M.5. A.8 g/ml và trong quá trình ch bi n ancol b hao h t m t 5%. Saccarozơ C.785 lít. D. Câu 37. 270 gam.76. 360 gam. B. 300 gam. Kh i lư ng glucozơ c n dùng b ng bao nhiêu gam? A.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m.5 gam dung d ch saccarozơ 17.8 g/ml. ðun kĩ dung d ch X thu thêm ñư c 100 gam k t t a. Bi t hi u su t c a m i quá trình th y phân xenlulozơ và lên men glucozơ ñ u ñ t 70%. Khi ñ t cháy hoàn toàn 0. Glucozơ B. 0. 2.H t ---------------------- http://tuoitrevui. T 100 kg g o ch a 81% tinh b t có th ñi u ch ñư c V lít ancol etylic 460. D. Cn(H2O)m.Trang . dd AgNO3/NH3.10M. C2H5OH và CH3CHO. B. 11. Glucozơ lên men thành rư u etylic. Toàn b lư ng CO2 sinh ra ñư c h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 ñư c 550 gam k t t a và dung d ch X.75. 50. 3. t0). Câu 41. C. 650.13. Cho 10 kg glucozơ ch a 10% t p ch t lên men thành ancol. B. kh i lư ng glucozơ thu ñư c là. D.875 lít. D. Câu 34. 250gam. Th y phân 324 gam tinh b t v i hi u su t ph n ng 75%. B.01M. 48 g Câu 42. Fructozơ D. Bi t hi u su t ñi u ch là 75% và ancol etylic nguyên ch t có D = 0. Giá tr c a V là.297 gam nư c.185 lít. 750. 0. 2. T 1 t n mùn cưa ch a 50% xenlulozơ ñi u ch ñư c bao nhiêu kg etanol.94. 43. 240.Hai ch t X. 550. D. 139.875 lít. Giá tr c a m là. Cho m gam tinh b t lên men thành ancol etylic v i hi u su t 81%. A.16 gam b c k t t a. Mantozơ ---------------------. Bài gi ng. Câu 43. A. C. 810. Tính th tích ancol 460 thu ñư c. (C6H10O5)n. C12H22O11. C. 7.5. D. A. C. Giá tr c a m là. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là A. C6H12O6. toàn b khí sinh ra ñư c d n vào dung d ch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam k t t a. Câu 36. Thu phân hoàn toàn 62. Cho dung d ch AgNO3/NH3 vào X và ñun nh ñư c m gam Ag. Câu 38. C2H5OH và CH2=CH2.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 A. C. 198. Bi t ancol nguyên ch t có kh i lư ng riêng 0. 6. B. A. D. D. 0. B. 93. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây không ch ng minh ñư c glucozơ ch a nhóm anñehit? A.12. 24 g B. X có phân t kh i < 400 ñvC và có kh năng ph n ng tráng gương.8. 0. Y l n lư t là. t0 Câu 40. Tên g i c a X là gì? A. C. Câu 39.4 - .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->