Chuyên ñ : CACBOHIðRAT

Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083

CHUYÊN ð : CACBOHIðRAT Câu 1. Fructozơ không ph n ng v i ch t nào sau ñây? B. dd AgNO3/NH3. C. H2 (Ni, t0). A. Dung d ch Br2.

D. Cu(OH)2.

Câu 2. Khí CO2 chi m 0,03% th tích không khí. Mu n t o ra 500 gam tinh b t thì c n bao nhiêu m3 không khí ñ cung c p CO2 cho ph n ng quang h p? A. 1382,7. B. 140,27. C. 1382,4. D. 691,33. Câu 3. H n h p X g m m1 gam mantozơ và m2 gam tinh b t. Chia X làm hai ph n b ng nhau. - Ph n 1: Hoà tan trong nư c dư, l c l y dung d ch mantozơ r i cho ph n ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,03 mol Ag. - Ph n 2: ðun nóng v i dung d ch H2SO4 loãng ñ th c hi n ph n ng th y phân. H n h p sau ph n ng ñư c trung hoà b i dung d ch NaOH sau ñó cho toàn b s n ph m thu ñư c tác d ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,11 mol Ag. Giá tr c a m1 và m2 là. A. m1 = 10,26; m2 = 4,05. B. m1 = 10,26; m2 = 8,1. C. m1 = 5,13; m2 = 4,05. D. m1 = 5,13; m2 = 8,1. Câu 4. Có 4 dung d ch m t nhãn: Glucozơ, glixerol, fomanñehit, etanol. Thu c th ñ nh n bi t ñư c 4 dung d ch trên là. B. Nư c Brom. A. Dung d ch AgNO3/NH3. C. Cu(OH)2/OH-,to D. Na kim lo i. Câu 5. Cho 2,88 kg glucozơ nguyên ch t lên men thành ancol etylic. Hi u su t quá trình lên men là 80%. N u pha rư u 400 thì th tích rư u 400 thu ñư c là bao nhiêu (bi t kh i lư ng riêng c a ancol etylic là 0,8 g/ml): A.3,68lít B.3,86lít C.3,768lít D.4,58 lít Câu 6. ð phân bi t glucozơ, saccarozơ, tinh b t và xenlulozơ, có th dùng ch t nào trong các thu c th sau. 3) dung d ch I2 1) nư c 2) dung d ch AgNO3/NH3 4) gi y quỳ. A. 1, 3, 4. B. 1,2,3. C. 2, 3,4. D. 1,2, 4. Câu 7. C u t o m ch h c a phân t glucozơ khác c u t o m ch h c a phân t fructozơ là: A. phân t glucozơ có nhóm xeton. B. phân t glucozơ có c u t o m ch nhánh. D. phân t glucozơ có m t nhóm anñehit. C. phân t glucozơ có 4 nhóm OH. Câu 8. Gluxit X có công th c ñơn gi n nh t là CH2O, ph n ng ñư c v i Cu(OH)2 cho ch t l ng xanh lam. ðem 1,2 gam X th c hi n ph n ng tráng gương t o ra 0,016 mol b c. X có công th c phân t . A. C6H12O6. B. C5H10O5. C. C12H22O11. D. (C6H10O5)n. Câu 9. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn b khí CO2 sinh ra h p th vào dung d ch NaOH dư ñư c 318 gam mu i. Hi u su t ph n ng lên men là. A. 80%. B. 75%. C. 62,5%. D. 50%.
dd HCl t 2 →  → Câu 10. Cho sơ ñ sau: X  Yduy nhÊt →Z (dung dÞch xanh lam)  T ↓ (®á g¹ch) . X là. t0 Cu(OH) /OH− 0

A. glucozơ. saccarozơ.

B. saccarozơ ho c mantozơ.

C. mantozơ.

D.

http://tuoitrevui.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 1 -

. Phát bi u nào dư i ñây v ng d ng c a xenlulozơ là không ñúng? A.B thu phân khi có m t xúc tác axit ho c enzim. C. D. CH3COOCH=CH2. D.CH = CH2. Bài gi ng.1.Kh [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 khi ñun nóng. Tơ visco. Glucozơ không có tính ch t nào dư i ñây? A. D. C. t . 24. B. 27. CH3COOCH2 . Câu 13.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 Câu 11. Cho sơ ñ chuy n hoá sau. anñehit fomic (HCHO). Câu 21.2 - . Saccarozơ. gai là.93 lít D. → → → HBr(1:1) → NaOH. Th tích axit HNO3 63%. B. Cu(OH)2. Các ch t: glucozơ (C6H12O6). Câu 15. B. HCOOH. Công th c c a T H + . Tinh b t. Fructozơ. C. B. Lên men t o ancol etylic.4 kg xenlulozơ trinitrat v i hi u su t 80% là: A. Giáo trình -------. D. CH3COOCH(CH3)CH = CH2.52g/ml c n dùng ñ ñi u ch 59. http://tuoitrevui. 27. CH2 = CHCOOC2H5.Hoà tan Cu(OH)2 cho ph c ñ ng màu xanh lam. Tơ ñư c s n xu t t xenlulozơ là. Glucozơ. C. B. axit fomic (HCOOH). ñay. Dung d ch ñó là. CH3COOCH2CH = CHCH3 ho c CH3COOCH2CH2CH = CH2. Fructozơ. kim lo i natri. A. 49. Là nguyên li u s n xu t ancol etylic. Cho sơ ñ sau: Xenluloz¬  X  Y  Z  T . D. A. s n xu t gi y. E là s n ph m chính: 0 CH3COOH/ H2SO4®. dung d ch glucozơ c n dùng.3 . 14.6. Dùng ñ s n xu t m t s tơ nhân t o.Trang . 36. A. C. anñehit axetic (CH3CHO) ñ u tham gia ph n ng tráng gương nhưng trong th c t ñ tráng gương. Tơ nilon . 48. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic v i hi u su t 75%. Câu 18.6.CH2 . ð phân bi t 3 ch t l ng là etanol. 25. C. CuO (t ). CH3COOCH2CH = CHCH3.58 lít C. Tơ capron. D. Công th c c u t o ñúng c a G là. +H 2 O +C 2 H 2 men r−îu men giÊm → → → → Câu 20. Giá tr c a m là. Câu 12. Tham gia ph n ng th y phân. A. t→ A. Mantozơ. ñ dùng gia ñình. Tơ t m. Câu 16. CH3CHO. HCHO. Thành ph n chính trong nguyên li u bông. trong ñó Z là buta . D. Làm th c ph m cho con ngư i. gương ngư i ta ch dùng ch t nào trong các ch t trên? B. CH3COOC2H5. B. Toàn b khí CO2 sinh ra trong quá trình này ñư c h p th h t vào dung d ch Ca(OH)2 dư t o ra 40 gam k t t a.7 lít B.34 lít Câu 17. t 0 Tinh bét  X  Y  Z  E  F →G . glixerol. D. C. B.H2SO4ñ c (170 C). 0 0 0 A. D= 1. B. C. ru t phích. D. M t dung d ch có các tính ch t: . A. Câu 19. Xenlulozơ. Câu 14.ñien.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. B. Mantozơ. C. Dùng làm v t li u xây d ng. CH2 = CHCOOCH3.t 0 là. C6H12O6. A. .

Glucozơ. Ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3. A. 0. N u dùng 1 t n b t g trên có th ñi u ch ñư c bao nhiêu lít ancol 700. D. bi t hi u su t c a quá trình ñi u ch là 70%. A. CH3OH/HCl.4 kg. D. B. A. Buta . Giáo trình -------. Cu(OH)2. Câu 23. D. Câu 24. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây ch ng minh nó có tính oxi hóa? A. ancol etylic. Câu 28. Khi ñ t cháy m t cacbohiñrat X ñư c m H2 O : m CO2 = 33 : 88 . B. 456 lít.015 mol và 0. h p ch t t p ch c. saccarozơ. ña s có công th c chung là Cn(H2O)m. C.5 kg. C. enzim ZnO. B. dd AgNO3/NH3. 450 lít.10M. p. 0 C. H2 (Ni. vôi s a.01 mol. Câu 22.84 gam h n h p saccarozơ và mantozơ tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 ñư c 1. 420 lít. glixerol. anñehit fomic. xenlulozơ. Bài gi ng. D.8 g/ml.3 . Có ba dung d ch m t nhãn: H tinh b t.16 gam b c k t t a. A.ñien. Cu(OH)2. B. D. h p ch t ch có ngu n g c t th c v t. Fructozơ. Glucozơ. 0. Dãy g m các ch t ñ u tác d ng ñư c v i Cu(OH)2 là. B. D. D. mantozơ. C. A.8 g/ml). Câu 26. glixerol. Thu c th ñ phân bi t chúng là. D.005 mol và 0. D. T m t lo i b t g ch a 60% xenlulozơ ñư c dùng làm nguyên li u s n xu t ancol etylic. glixerol.015 mol.08 gam Ag. Axit axetic. 5. Cacbohiñrat (Gluxit.0 kg.T là ch t nào 0 450 +H O+ 0 trong các ch t sau: A.Trang . B. Câu 25. 6. axit axetic. Tính ch t c a ancol ña ch c. 0.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 C. Câu 31. Cho 6. S mol saccarozơ và mantozơ trong h n h p l n lư t là.MgO t .005 mol. D. Saccarit) là. t ). h p ch t ña ch c.01 mol và 0. Polietilen. ñun nóng. etylic 46º là (bi t hi u su t c a c quá trình là 72% và kh i lư ng riêng c a ancol etylic nguyên ch t là 0. natri axetat. C. h p ch t ch a nhi u nhóm -OH và nhóm cacboxyl. kh i lư ng riêng c a ancol nguyên ch t là 0. 5. Cho dãy chuy n hoá sau: xenluloz¬  X  Y → Z  T . Cao su buna.02 mol. Câu 29. Ph n ng v i H2 (Ni. 0. dd AgNO3/NH3. t0 D. B. Ph n ng v i dung d ch Br2. A. 0. natri axetat. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. C.1. B. Ph n ng nào sau ñây chuy n glucozơ và fructozơ thành m t s n ph m duy nh t? A. t0).01 mol và 0. 426 lít. Công th c phân t c a X là. C.0 kg. Kh i lư ng c a tinh b t c n dùng trong quá trình lên men ñ t o thành 5 lít ancol (ancol). Câu 32. 0. C.20M. 4. Glucozơ. tinh b t. glucozơ. to Câu 27.01M. http://tuoitrevui. C.3 - . 0. saccarozơ. 0.02M. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. Tính ch t c a nhóm anñehit. I2. B. C. Ph n ng v i Cu(OH)2. B. A. xt 3 → → → Câu 30. có công th c chung là Cn(H2O)m.

B. A. B. Câu 37. Toàn b lư ng CO2 sinh ra ñư c h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 ñư c 550 gam k t t a và dung d ch X. D. Giáo trình -------.10M. Câu 34. 13. Cu(OH)2/OH-. T 100 kg g o ch a 81% tinh b t có th ñi u ch ñư c V lít ancol etylic 460. 650. D.8 g/ml và trong quá trình ch bi n ancol b hao h t m t 5%. C. 300 gam. 93. T 1 t n mùn cưa ch a 50% xenlulozơ ñi u ch ñư c bao nhiêu kg etanol. Th y phân 324 gam tinh b t v i hi u su t ph n ng 75%.01M.5 gam dung d ch saccarozơ 17.185 lít. Bi t ancol nguyên ch t có kh i lư ng riêng 0.297 gam nư c. D. A. B. Câu 36.4032 lít CO2 (ñktc) và 0. D. 270 gam.16 gam b c k t t a. Giá tr c a m là.5. Cn(H2O)m. A.875 lít.75. t0). 50 g D. (C6H10O5)n. Mantozơ ---------------------. 48 g Câu 42.5. 2. Cho sơ ñ chuy n hoá: Glucoz¬  X  Y  CH 3COOH . 7.125. 40 g C. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là A. 100. C. 10.1% trong môi trư ng axit (v a ñ ) ñư c dung d ch X. C. Cho 10 kg glucozơ ch a 10% t p ch t lên men thành ancol.Trang . D. Thu phân hoàn toàn 62. Cu(OH)2. Tính th tích ancol 460 thu ñư c.76.12. Giá tr c a V là. 550. B.94. 139. Cho dung d ch AgNO3/NH3 vào X và ñun nh ñư c m gam Ag. dd AgNO3/NH3. C. C. B. 0.4 - . C. 24 g B.13. C12H22O11. 250gam. C. 198. C. D. ðun kĩ dung d ch X thu thêm ñư c 100 gam k t t a. Fructozơ D. Bi t hi u su t c a m i quá trình th y phân xenlulozơ và lên men glucozơ ñ u ñ t 70%. C2H5OH và CH3CHO.785 lít. C. B. toàn b khí sinh ra ñư c d n vào dung d ch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam k t t a. kh i lư ng glucozơ thu ñư c là. 50. Cho m gam tinh b t lên men thành ancol etylic v i hi u su t 81%. → → → Câu 35. 0. Tên g i c a X là gì? A. Khi ñ t cháy hoàn toàn 0. C2H5OH và CH2=CH2. Câu 38. Glucozơ B.75. 3. bi t hi u su t lên men ñ t 75%.02M. 6. A. D. C6H12O6. Câu 33. 43. 360 gam. Kh i lư ng glucozơ c n dùng b ng bao nhiêu gam? A. Giá tr c a m là. Saccarozơ C.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 A. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây không ch ng minh ñư c glucozơ ch a nhóm anñehit? A. D. B. D.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. B.5130 gam m t cacbonhiñrat (X) thu ñư c 0.5. 750. 0. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. t0 Câu 40. Câu 39. A. B. A. Bài gi ng.H t ---------------------- http://tuoitrevui. Y l n lư t là.Hai ch t X. 283. 240. C.8 g/ml. 0. Bi t hi u su t ñi u ch là 75% và ancol etylic nguyên ch t có D = 0. Câu 41. 11. Câu 43. CH3CHO và C2H5OH. H2 (Ni.20M.875 lít. D. Glucozơ lên men thành rư u etylic. 810. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. 2. B.8. A. X có phân t kh i < 400 ñvC và có kh năng ph n ng tráng gương.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful