Chuyên ñ : CACBOHIðRAT

Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083

CHUYÊN ð : CACBOHIðRAT Câu 1. Fructozơ không ph n ng v i ch t nào sau ñây? B. dd AgNO3/NH3. C. H2 (Ni, t0). A. Dung d ch Br2.

D. Cu(OH)2.

Câu 2. Khí CO2 chi m 0,03% th tích không khí. Mu n t o ra 500 gam tinh b t thì c n bao nhiêu m3 không khí ñ cung c p CO2 cho ph n ng quang h p? A. 1382,7. B. 140,27. C. 1382,4. D. 691,33. Câu 3. H n h p X g m m1 gam mantozơ và m2 gam tinh b t. Chia X làm hai ph n b ng nhau. - Ph n 1: Hoà tan trong nư c dư, l c l y dung d ch mantozơ r i cho ph n ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,03 mol Ag. - Ph n 2: ðun nóng v i dung d ch H2SO4 loãng ñ th c hi n ph n ng th y phân. H n h p sau ph n ng ñư c trung hoà b i dung d ch NaOH sau ñó cho toàn b s n ph m thu ñư c tác d ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,11 mol Ag. Giá tr c a m1 và m2 là. A. m1 = 10,26; m2 = 4,05. B. m1 = 10,26; m2 = 8,1. C. m1 = 5,13; m2 = 4,05. D. m1 = 5,13; m2 = 8,1. Câu 4. Có 4 dung d ch m t nhãn: Glucozơ, glixerol, fomanñehit, etanol. Thu c th ñ nh n bi t ñư c 4 dung d ch trên là. B. Nư c Brom. A. Dung d ch AgNO3/NH3. C. Cu(OH)2/OH-,to D. Na kim lo i. Câu 5. Cho 2,88 kg glucozơ nguyên ch t lên men thành ancol etylic. Hi u su t quá trình lên men là 80%. N u pha rư u 400 thì th tích rư u 400 thu ñư c là bao nhiêu (bi t kh i lư ng riêng c a ancol etylic là 0,8 g/ml): A.3,68lít B.3,86lít C.3,768lít D.4,58 lít Câu 6. ð phân bi t glucozơ, saccarozơ, tinh b t và xenlulozơ, có th dùng ch t nào trong các thu c th sau. 3) dung d ch I2 1) nư c 2) dung d ch AgNO3/NH3 4) gi y quỳ. A. 1, 3, 4. B. 1,2,3. C. 2, 3,4. D. 1,2, 4. Câu 7. C u t o m ch h c a phân t glucozơ khác c u t o m ch h c a phân t fructozơ là: A. phân t glucozơ có nhóm xeton. B. phân t glucozơ có c u t o m ch nhánh. D. phân t glucozơ có m t nhóm anñehit. C. phân t glucozơ có 4 nhóm OH. Câu 8. Gluxit X có công th c ñơn gi n nh t là CH2O, ph n ng ñư c v i Cu(OH)2 cho ch t l ng xanh lam. ðem 1,2 gam X th c hi n ph n ng tráng gương t o ra 0,016 mol b c. X có công th c phân t . A. C6H12O6. B. C5H10O5. C. C12H22O11. D. (C6H10O5)n. Câu 9. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn b khí CO2 sinh ra h p th vào dung d ch NaOH dư ñư c 318 gam mu i. Hi u su t ph n ng lên men là. A. 80%. B. 75%. C. 62,5%. D. 50%.
dd HCl t 2 →  → Câu 10. Cho sơ ñ sau: X  Yduy nhÊt →Z (dung dÞch xanh lam)  T ↓ (®á g¹ch) . X là. t0 Cu(OH) /OH− 0

A. glucozơ. saccarozơ.

B. saccarozơ ho c mantozơ.

C. mantozơ.

D.

http://tuoitrevui.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 1 -

Dùng làm v t li u xây d ng. 0 0 0 A. B. Fructozơ. Dùng ñ s n xu t m t s tơ nhân t o. C. A. kim lo i natri. Th tích axit HNO3 63%. ð phân bi t 3 ch t l ng là etanol. A. http://tuoitrevui. Saccarozơ.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 Câu 11. Toàn b khí CO2 sinh ra trong quá trình này ñư c h p th h t vào dung d ch Ca(OH)2 dư t o ra 40 gam k t t a. CH3COOCH(CH3)CH = CH2. glixerol.3 . HCHO. Xenlulozơ. 14. D. Tơ visco. Bài gi ng. Glucozơ. C.H2SO4ñ c (170 C). CH3COOCH2 .Trang . Tơ ñư c s n xu t t xenlulozơ là. . → → → HBr(1:1) → NaOH. Thành ph n chính trong nguyên li u bông.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. Mantozơ. C6H12O6. 27. Cho sơ ñ sau: Xenluloz¬  X  Y  Z  T . Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic v i hi u su t 75%. Câu 18. Tơ t m. Phát bi u nào dư i ñây v ng d ng c a xenlulozơ là không ñúng? A. Là nguyên li u s n xu t ancol etylic. D. Dung d ch ñó là. D= 1. E là s n ph m chính: 0 CH3COOH/ H2SO4®.t 0 là. D. CH3COOCH=CH2. 48. t . D. gương ngư i ta ch dùng ch t nào trong các ch t trên? B. Tơ nilon . t→ A. C. Câu 21. 27. A.1. M t dung d ch có các tính ch t: .6. Fructozơ. CH2 = CHCOOC2H5. anñehit fomic (HCHO).Hoà tan Cu(OH)2 cho ph c ñ ng màu xanh lam. ñ dùng gia ñình. D. Câu 14. ru t phích. Câu 12. s n xu t gi y. Tơ capron. CH2 = CHCOOCH3. Tham gia ph n ng th y phân. trong ñó Z là buta . A. C. . +H 2 O +C 2 H 2 men r−îu men giÊm → → → → Câu 20. anñehit axetic (CH3CHO) ñ u tham gia ph n ng tráng gương nhưng trong th c t ñ tráng gương.93 lít D. B. Câu 16. Lên men t o ancol etylic. CH3CHO. Công th c c u t o ñúng c a G là. A.52g/ml c n dùng ñ ñi u ch 59. D.CH2 . Cho sơ ñ chuy n hoá sau. Mantozơ. D.34 lít Câu 17. 24. Câu 19.CH = CH2. C.7 lít B. B.4 kg xenlulozơ trinitrat v i hi u su t 80% là: A. ñay. 36. B. B.58 lít C.B thu phân khi có m t xúc tác axit ho c enzim. Công th c c a T H + . HCOOH. Glucozơ không có tính ch t nào dư i ñây? A. Giáo trình -------. CH3COOCH2CH = CHCH3. CH3COOC2H5. CH3COOCH2CH = CHCH3 ho c CH3COOCH2CH2CH = CH2. 25. CuO (t ). gai là. Giá tr c a m là. D. 49. Làm th c ph m cho con ngư i. B. A. dung d ch glucozơ c n dùng. t 0 Tinh bét  X  Y  Z  E  F →G . Cu(OH)2. axit fomic (HCOOH). B.ñien.6. Các ch t: glucozơ (C6H12O6). C. Tinh b t. C. B. Câu 13. Câu 15. B. D.Kh [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 khi ñun nóng. C.2 - . C.

D. Câu 22. A.005 mol. h p ch t t p ch c. http://tuoitrevui.T là ch t nào 0 450 +H O+ 0 trong các ch t sau: A. D. Cacbohiñrat (Gluxit. etylic 46º là (bi t hi u su t c a c quá trình là 72% và kh i lư ng riêng c a ancol etylic nguyên ch t là 0. Glucozơ. C. h p ch t ña ch c. B. 5. ñun nóng.MgO t . 0. D.3 - . 0. N u dùng 1 t n b t g trên có th ñi u ch ñư c bao nhiêu lít ancol 700.01 mol. H2 (Ni. Cho dãy chuy n hoá sau: xenluloz¬  X  Y → Z  T . D. B. h p ch t ch a nhi u nhóm -OH và nhóm cacboxyl. Câu 28.8 g/ml).3 . A. glucozơ.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 C. C. 0. B. Kh i lư ng c a tinh b t c n dùng trong quá trình lên men ñ t o thành 5 lít ancol (ancol). C. B. T m t lo i b t g ch a 60% xenlulozơ ñư c dùng làm nguyên li u s n xu t ancol etylic. B. I2. kh i lư ng riêng c a ancol nguyên ch t là 0. to Câu 27. Saccarit) là. Ph n ng v i H2 (Ni. bi t hi u su t c a quá trình ñi u ch là 70%. B. anñehit fomic. Ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3. Dãy g m các ch t ñ u tác d ng ñư c v i Cu(OH)2 là.1. Thu c th ñ phân bi t chúng là. axit axetic. t0 D. glixerol.ñien. Cu(OH)2.4 kg.8 g/ml. 0 C. A. xt 3 → → → Câu 30.02 mol. Ph n ng nào sau ñây chuy n glucozơ và fructozơ thành m t s n ph m duy nh t? A.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. 456 lít. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây ch ng minh nó có tính oxi hóa? A. Cao su buna. Polietilen. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. 0.01 mol và 0. B. C. Ph n ng v i dung d ch Br2.0 kg. mantozơ. C. Tính ch t c a nhóm anñehit. C.0 kg. Câu 26. Có ba dung d ch m t nhãn: H tinh b t.5 kg. B. 0. A. Ph n ng v i Cu(OH)2. 4. D.01M. 5. Cho 6. D. Fructozơ. dd AgNO3/NH3. Câu 23. 0. enzim ZnO.84 gam h n h p saccarozơ và mantozơ tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 ñư c 1. 426 lít. saccarozơ. 450 lít. vôi s a. Glucozơ. glixerol. D. ña s có công th c chung là Cn(H2O)m. Câu 31.08 gam Ag. Giáo trình -------. A. D.015 mol.01 mol và 0. Câu 25. Câu 24. CH3OH/HCl. Tính ch t c a ancol ña ch c. Buta . B. có công th c chung là Cn(H2O)m. 0.015 mol và 0. xenlulozơ. Bài gi ng. Cu(OH)2.02M. natri axetat. p. Glucozơ. tinh b t. B. natri axetat. D. A. C. 0.20M. t ). ancol etylic. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là. Khi ñ t cháy m t cacbohiñrat X ñư c m H2 O : m CO2 = 33 : 88 . S mol saccarozơ và mantozơ trong h n h p l n lư t là. C. saccarozơ.005 mol và 0. t0). D. 420 lít.16 gam b c k t t a. 6. A.Trang . Câu 29. h p ch t ch có ngu n g c t th c v t. C. Câu 32.10M. Công th c phân t c a X là. dd AgNO3/NH3. Axit axetic. glixerol.

C.185 lít. C. Giáo trình -------.Trang . C. D. D.875 lít. Cho dung d ch AgNO3/NH3 vào X và ñun nh ñư c m gam Ag. A. C. bi t hi u su t lên men ñ t 75%. dd AgNO3/NH3. C12H22O11.8 g/ml và trong quá trình ch bi n ancol b hao h t m t 5%. D. 6.H t ---------------------- http://tuoitrevui. 0. B. 3. Kh i lư ng glucozơ c n dùng b ng bao nhiêu gam? A. Câu 33. A.5.297 gam nư c. A.75. Câu 38. Cu(OH)2/OH-.4032 lít CO2 (ñktc) và 0. D.75. 360 gam. Bài gi ng. 43. C6H12O6.16 gam b c k t t a.20M. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. 24 g B. → → → Câu 35. 750. A. Saccarozơ C. Câu 37. C. Cn(H2O)m. B.5. t0 Câu 40. Khi ñ t cháy hoàn toàn 0. 650. A. B.8. CH3CHO và C2H5OH. Bi t hi u su t c a m i quá trình th y phân xenlulozơ và lên men glucozơ ñ u ñ t 70%. Giá tr c a m là. Câu 41. 2. C. 11. ðun kĩ dung d ch X thu thêm ñư c 100 gam k t t a. C. Glucozơ B. 48 g Câu 42. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là A. 300 gam. C2H5OH và CH3CHO. B. X có phân t kh i < 400 ñvC và có kh năng ph n ng tráng gương. toàn b khí sinh ra ñư c d n vào dung d ch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam k t t a. 0.4 - .76. A. 550. 50 g D. Fructozơ D. Toàn b lư ng CO2 sinh ra ñư c h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 ñư c 550 gam k t t a và dung d ch X. Th y phân 324 gam tinh b t v i hi u su t ph n ng 75%. 0.94. 270 gam.5130 gam m t cacbonhiñrat (X) thu ñư c 0. T 100 kg g o ch a 81% tinh b t có th ñi u ch ñư c V lít ancol etylic 460. C. Y l n lư t là.785 lít. D. 10. D. Cu(OH)2. Giá tr c a m là. 2. Cho 10 kg glucozơ ch a 10% t p ch t lên men thành ancol. Câu 34. Câu 43. 93. 139. t0). kh i lư ng glucozơ thu ñư c là. C2H5OH và CH2=CH2. 810. Thu phân hoàn toàn 62. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. Tên g i c a X là gì? A.10M.02M. 7.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m.875 lít. 50. T 1 t n mùn cưa ch a 50% xenlulozơ ñi u ch ñư c bao nhiêu kg etanol. Cho m gam tinh b t lên men thành ancol etylic v i hi u su t 81%.13.5 gam dung d ch saccarozơ 17. 198. 283. C. B. Mantozơ ---------------------. D. 240. Câu 39. 13. Câu 36. C.1% trong môi trư ng axit (v a ñ ) ñư c dung d ch X. D. 100.12. 250gam. 0.8 g/ml. D. B. B. A.Hai ch t X. D. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây không ch ng minh ñư c glucozơ ch a nhóm anñehit? A. Bi t hi u su t ñi u ch là 75% và ancol etylic nguyên ch t có D = 0. B. Tính th tích ancol 460 thu ñư c. Glucozơ lên men thành rư u etylic. Bi t ancol nguyên ch t có kh i lư ng riêng 0. Giá tr c a V là.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 A.5.125. (C6H10O5)n.01M. Cho sơ ñ chuy n hoá: Glucoz¬  X  Y  CH 3COOH . 40 g C. B. H2 (Ni. B.