P. 1
[TuoiTreVui.Net] Bài Tập HÓA 12 - Cacbonhidrat - Có Đáp án

[TuoiTreVui.Net] Bài Tập HÓA 12 - Cacbonhidrat - Có Đáp án

|Views: 229|Likes:
Được xuất bản bởidanthanhnth

More info:

Published by: danthanhnth on Aug 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2012

pdf

text

original

Chuyên ñ : CACBOHIðRAT

Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083

CHUYÊN ð : CACBOHIðRAT Câu 1. Fructozơ không ph n ng v i ch t nào sau ñây? B. dd AgNO3/NH3. C. H2 (Ni, t0). A. Dung d ch Br2.

D. Cu(OH)2.

Câu 2. Khí CO2 chi m 0,03% th tích không khí. Mu n t o ra 500 gam tinh b t thì c n bao nhiêu m3 không khí ñ cung c p CO2 cho ph n ng quang h p? A. 1382,7. B. 140,27. C. 1382,4. D. 691,33. Câu 3. H n h p X g m m1 gam mantozơ và m2 gam tinh b t. Chia X làm hai ph n b ng nhau. - Ph n 1: Hoà tan trong nư c dư, l c l y dung d ch mantozơ r i cho ph n ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,03 mol Ag. - Ph n 2: ðun nóng v i dung d ch H2SO4 loãng ñ th c hi n ph n ng th y phân. H n h p sau ph n ng ñư c trung hoà b i dung d ch NaOH sau ñó cho toàn b s n ph m thu ñư c tác d ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,11 mol Ag. Giá tr c a m1 và m2 là. A. m1 = 10,26; m2 = 4,05. B. m1 = 10,26; m2 = 8,1. C. m1 = 5,13; m2 = 4,05. D. m1 = 5,13; m2 = 8,1. Câu 4. Có 4 dung d ch m t nhãn: Glucozơ, glixerol, fomanñehit, etanol. Thu c th ñ nh n bi t ñư c 4 dung d ch trên là. B. Nư c Brom. A. Dung d ch AgNO3/NH3. C. Cu(OH)2/OH-,to D. Na kim lo i. Câu 5. Cho 2,88 kg glucozơ nguyên ch t lên men thành ancol etylic. Hi u su t quá trình lên men là 80%. N u pha rư u 400 thì th tích rư u 400 thu ñư c là bao nhiêu (bi t kh i lư ng riêng c a ancol etylic là 0,8 g/ml): A.3,68lít B.3,86lít C.3,768lít D.4,58 lít Câu 6. ð phân bi t glucozơ, saccarozơ, tinh b t và xenlulozơ, có th dùng ch t nào trong các thu c th sau. 3) dung d ch I2 1) nư c 2) dung d ch AgNO3/NH3 4) gi y quỳ. A. 1, 3, 4. B. 1,2,3. C. 2, 3,4. D. 1,2, 4. Câu 7. C u t o m ch h c a phân t glucozơ khác c u t o m ch h c a phân t fructozơ là: A. phân t glucozơ có nhóm xeton. B. phân t glucozơ có c u t o m ch nhánh. D. phân t glucozơ có m t nhóm anñehit. C. phân t glucozơ có 4 nhóm OH. Câu 8. Gluxit X có công th c ñơn gi n nh t là CH2O, ph n ng ñư c v i Cu(OH)2 cho ch t l ng xanh lam. ðem 1,2 gam X th c hi n ph n ng tráng gương t o ra 0,016 mol b c. X có công th c phân t . A. C6H12O6. B. C5H10O5. C. C12H22O11. D. (C6H10O5)n. Câu 9. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn b khí CO2 sinh ra h p th vào dung d ch NaOH dư ñư c 318 gam mu i. Hi u su t ph n ng lên men là. A. 80%. B. 75%. C. 62,5%. D. 50%.
dd HCl t 2 →  → Câu 10. Cho sơ ñ sau: X  Yduy nhÊt →Z (dung dÞch xanh lam)  T ↓ (®á g¹ch) . X là. t0 Cu(OH) /OH− 0

A. glucozơ. saccarozơ.

B. saccarozơ ho c mantozơ.

C. mantozơ.

D.

http://tuoitrevui.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 1 -

D. Dung d ch ñó là. Tơ t m. Phát bi u nào dư i ñây v ng d ng c a xenlulozơ là không ñúng? A. 27. . B. ru t phích. E là s n ph m chính: 0 CH3COOH/ H2SO4®. B. 25. ñ dùng gia ñình. Glucozơ không có tính ch t nào dư i ñây? A. A.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. Saccarozơ.7 lít B. t . CH3COOCH2CH = CHCH3. Th tích axit HNO3 63%. Câu 18. Tơ capron. Câu 13. Công th c c a T H + . CH3COOC2H5. D. t 0 Tinh bét  X  Y  Z  E  F →G . CH3COOCH2CH = CHCH3 ho c CH3COOCH2CH2CH = CH2.34 lít Câu 17. axit fomic (HCOOH). Cho sơ ñ chuy n hoá sau. s n xu t gi y. → → → HBr(1:1) → NaOH. D= 1. B. D.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 Câu 11. Câu 19. Giáo trình -------. A.ñien.CH2 . D. ð phân bi t 3 ch t l ng là etanol. C. B. trong ñó Z là buta . Là nguyên li u s n xu t ancol etylic.3 . D. 36. Câu 14. C. 14. Fructozơ.2 - . ñay. Thành ph n chính trong nguyên li u bông. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic v i hi u su t 75%. B.1. C. B. anñehit fomic (HCHO). anñehit axetic (CH3CHO) ñ u tham gia ph n ng tráng gương nhưng trong th c t ñ tráng gương. D. C. CH2 = CHCOOC2H5.4 kg xenlulozơ trinitrat v i hi u su t 80% là: A. Tơ visco. Câu 16. CH3COOCH(CH3)CH = CH2. B. Cho sơ ñ sau: Xenluloz¬  X  Y  Z  T . C. glixerol. CH2 = CHCOOCH3. Toàn b khí CO2 sinh ra trong quá trình này ñư c h p th h t vào dung d ch Ca(OH)2 dư t o ra 40 gam k t t a. http://tuoitrevui. HCOOH. CuO (t ). D.CH = CH2. CH3COOCH=CH2. CH3COOCH2 . Các ch t: glucozơ (C6H12O6).52g/ml c n dùng ñ ñi u ch 59. CH3CHO. A. C6H12O6. D. Dùng làm v t li u xây d ng. 0 0 0 A.Trang . Lên men t o ancol etylic. Câu 21.6. dung d ch glucozơ c n dùng. Mantozơ. C. Giá tr c a m là.93 lít D. C. A.Hoà tan Cu(OH)2 cho ph c ñ ng màu xanh lam. Mantozơ.H2SO4ñ c (170 C). Cu(OH)2.t 0 là. Câu 15.58 lít C. 27. gương ngư i ta ch dùng ch t nào trong các ch t trên? B. Câu 12.Kh [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 khi ñun nóng. Tơ ñư c s n xu t t xenlulozơ là. Glucozơ. Tham gia ph n ng th y phân. C. Bài gi ng.6. 48. C. HCHO. +H 2 O +C 2 H 2 men r−îu men giÊm → → → → Câu 20. Dùng ñ s n xu t m t s tơ nhân t o. A. 49. gai là. Làm th c ph m cho con ngư i. Tơ nilon . M t dung d ch có các tính ch t: . B. kim lo i natri. t→ A. Tinh b t. Xenlulozơ. Công th c c u t o ñúng c a G là. .B thu phân khi có m t xúc tác axit ho c enzim. B. Fructozơ. A. D. 24.

0 kg. to Câu 27. C. 6. C.01M. 0.02 mol. Câu 24. Cu(OH)2. natri axetat. Cho 6. 0. 5. Buta . axit axetic. Cu(OH)2. D. Câu 29. I2. 0.20M. Ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3. D.1.5 kg. 426 lít. Fructozơ. D. C. Polietilen. T m t lo i b t g ch a 60% xenlulozơ ñư c dùng làm nguyên li u s n xu t ancol etylic. C. kh i lư ng riêng c a ancol nguyên ch t là 0. glixerol. A. Câu 26. Cho dãy chuy n hoá sau: xenluloz¬  X  Y → Z  T . C. H2 (Ni. Ph n ng v i Cu(OH)2. etylic 46º là (bi t hi u su t c a c quá trình là 72% và kh i lư ng riêng c a ancol etylic nguyên ch t là 0. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. ñun nóng. Glucozơ. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây ch ng minh nó có tính oxi hóa? A. http://tuoitrevui.3 . h p ch t ña ch c. Cao su buna. natri axetat. 5. 450 lít. Ph n ng nào sau ñây chuy n glucozơ và fructozơ thành m t s n ph m duy nh t? A.4 kg.005 mol. tinh b t. Saccarit) là. 0. Khi ñ t cháy m t cacbohiñrat X ñư c m H2 O : m CO2 = 33 : 88 . B. B. Tính ch t c a nhóm anñehit.10M. Ph n ng v i dung d ch Br2. Axit axetic. 420 lít.Trang . Câu 32. D. 0. 0. Glucozơ. D. C. A. 0. glixerol.16 gam b c k t t a. Cacbohiñrat (Gluxit. B.02M. Glucozơ.T là ch t nào 0 450 +H O+ 0 trong các ch t sau: A. B.015 mol và 0.005 mol và 0. Có ba dung d ch m t nhãn: H tinh b t.8 g/ml).01 mol và 0.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 C. Câu 31. 456 lít. Dãy g m các ch t ñ u tác d ng ñư c v i Cu(OH)2 là.0 kg. 0. bi t hi u su t c a quá trình ñi u ch là 70%. C. D. glixerol. có công th c chung là Cn(H2O)m. A. xt 3 → → → Câu 30. vôi s a.3 - . ancol etylic. Thu c th ñ phân bi t chúng là. A. C. CH3OH/HCl. Câu 22. Ph n ng v i H2 (Ni.MgO t . ña s có công th c chung là Cn(H2O)m. anñehit fomic. B. D. B. A. h p ch t ch a nhi u nhóm -OH và nhóm cacboxyl. h p ch t t p ch c.01 mol. saccarozơ.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m.8 g/ml. 4. B. Kh i lư ng c a tinh b t c n dùng trong quá trình lên men ñ t o thành 5 lít ancol (ancol). glucozơ. saccarozơ. t ). 0 C. t0 D. D. enzim ZnO. N u dùng 1 t n b t g trên có th ñi u ch ñư c bao nhiêu lít ancol 700. Bài gi ng. D. Tính ch t c a ancol ña ch c. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là. C. xenlulozơ. S mol saccarozơ và mantozơ trong h n h p l n lư t là. A. t0). Câu 25. B. mantozơ. B. Công th c phân t c a X là. D.01 mol và 0.ñien. B. Câu 23. dd AgNO3/NH3.015 mol. Câu 28.84 gam h n h p saccarozơ và mantozơ tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 ñư c 1. A. p. dd AgNO3/NH3. h p ch t ch có ngu n g c t th c v t. Giáo trình -------.08 gam Ag.

Khi ñ t cháy hoàn toàn 0. Câu 43.5.Trang . Toàn b lư ng CO2 sinh ra ñư c h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 ñư c 550 gam k t t a và dung d ch X. 2. Glucozơ lên men thành rư u etylic. 40 g C. Câu 37. Bi t hi u su t c a m i quá trình th y phân xenlulozơ và lên men glucozơ ñ u ñ t 70%. 283. C2H5OH và CH2=CH2. C6H12O6. Tên g i c a X là gì? A. 100. 0. 93.875 lít. A. 250gam. Bài gi ng. D. t0 Câu 40.8 g/ml và trong quá trình ch bi n ancol b hao h t m t 5%. Cu(OH)2/OH-.5130 gam m t cacbonhiñrat (X) thu ñư c 0. 7. A. Tính th tích ancol 460 thu ñư c. D. T 100 kg g o ch a 81% tinh b t có th ñi u ch ñư c V lít ancol etylic 460. toàn b khí sinh ra ñư c d n vào dung d ch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam k t t a. 43. B.13. Thu phân hoàn toàn 62. 270 gam. Bi t hi u su t ñi u ch là 75% và ancol etylic nguyên ch t có D = 0. C.875 lít. C. Câu 38.02M.75. CH3CHO và C2H5OH. D. dd AgNO3/NH3. 50 g D.5. T 1 t n mùn cưa ch a 50% xenlulozơ ñi u ch ñư c bao nhiêu kg etanol. Câu 36.8 g/ml. B. 750. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là A. D.Hai ch t X.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 A.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. 360 gam.5. 6. D.785 lít. Y l n lư t là. ðun kĩ dung d ch X thu thêm ñư c 100 gam k t t a. Giá tr c a m là. 550. 50. Kh i lư ng glucozơ c n dùng b ng bao nhiêu gam? A. 10.10M. Saccarozơ C. 0. 48 g Câu 42. 2. A. Giá tr c a m là. A. C2H5OH và CH3CHO. t0). (C6H10O5)n. Bi t ancol nguyên ch t có kh i lư ng riêng 0. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây không ch ng minh ñư c glucozơ ch a nhóm anñehit? A.H t ---------------------- http://tuoitrevui. Th y phân 324 gam tinh b t v i hi u su t ph n ng 75%. B. C.12.20M. D. X có phân t kh i < 400 ñvC và có kh năng ph n ng tráng gương. D. 300 gam.16 gam b c k t t a. 810. 139. C12H22O11. D.4 - .75.5 gam dung d ch saccarozơ 17. Cn(H2O)m. Câu 41. B. 0.185 lít. → → → Câu 35. 3. 0. C. 11. C. H2 (Ni. B. A. C. D. Giá tr c a V là. Giáo trình -------. C. Fructozơ D. Glucozơ B. B. B. Mantozơ ---------------------. Câu 34.4032 lít CO2 (ñktc) và 0.297 gam nư c. B. Cho m gam tinh b t lên men thành ancol etylic v i hi u su t 81%.1% trong môi trư ng axit (v a ñ ) ñư c dung d ch X. 198. Cu(OH)2. Cho sơ ñ chuy n hoá: Glucoz¬  X  Y  CH 3COOH . C. Câu 33. Câu 39. D. A. kh i lư ng glucozơ thu ñư c là. Cho dung d ch AgNO3/NH3 vào X và ñun nh ñư c m gam Ag. B. A.8. 240. C.125. 24 g B. B. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. 650.94.76.01M. Cho 10 kg glucozơ ch a 10% t p ch t lên men thành ancol. bi t hi u su t lên men ñ t 75%. C. 13.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->