Chuyên ñ : CACBOHIðRAT

Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083

CHUYÊN ð : CACBOHIðRAT Câu 1. Fructozơ không ph n ng v i ch t nào sau ñây? B. dd AgNO3/NH3. C. H2 (Ni, t0). A. Dung d ch Br2.

D. Cu(OH)2.

Câu 2. Khí CO2 chi m 0,03% th tích không khí. Mu n t o ra 500 gam tinh b t thì c n bao nhiêu m3 không khí ñ cung c p CO2 cho ph n ng quang h p? A. 1382,7. B. 140,27. C. 1382,4. D. 691,33. Câu 3. H n h p X g m m1 gam mantozơ và m2 gam tinh b t. Chia X làm hai ph n b ng nhau. - Ph n 1: Hoà tan trong nư c dư, l c l y dung d ch mantozơ r i cho ph n ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,03 mol Ag. - Ph n 2: ðun nóng v i dung d ch H2SO4 loãng ñ th c hi n ph n ng th y phân. H n h p sau ph n ng ñư c trung hoà b i dung d ch NaOH sau ñó cho toàn b s n ph m thu ñư c tác d ng h t v i AgNO3/NH3 ñư c 0,11 mol Ag. Giá tr c a m1 và m2 là. A. m1 = 10,26; m2 = 4,05. B. m1 = 10,26; m2 = 8,1. C. m1 = 5,13; m2 = 4,05. D. m1 = 5,13; m2 = 8,1. Câu 4. Có 4 dung d ch m t nhãn: Glucozơ, glixerol, fomanñehit, etanol. Thu c th ñ nh n bi t ñư c 4 dung d ch trên là. B. Nư c Brom. A. Dung d ch AgNO3/NH3. C. Cu(OH)2/OH-,to D. Na kim lo i. Câu 5. Cho 2,88 kg glucozơ nguyên ch t lên men thành ancol etylic. Hi u su t quá trình lên men là 80%. N u pha rư u 400 thì th tích rư u 400 thu ñư c là bao nhiêu (bi t kh i lư ng riêng c a ancol etylic là 0,8 g/ml): A.3,68lít B.3,86lít C.3,768lít D.4,58 lít Câu 6. ð phân bi t glucozơ, saccarozơ, tinh b t và xenlulozơ, có th dùng ch t nào trong các thu c th sau. 3) dung d ch I2 1) nư c 2) dung d ch AgNO3/NH3 4) gi y quỳ. A. 1, 3, 4. B. 1,2,3. C. 2, 3,4. D. 1,2, 4. Câu 7. C u t o m ch h c a phân t glucozơ khác c u t o m ch h c a phân t fructozơ là: A. phân t glucozơ có nhóm xeton. B. phân t glucozơ có c u t o m ch nhánh. D. phân t glucozơ có m t nhóm anñehit. C. phân t glucozơ có 4 nhóm OH. Câu 8. Gluxit X có công th c ñơn gi n nh t là CH2O, ph n ng ñư c v i Cu(OH)2 cho ch t l ng xanh lam. ðem 1,2 gam X th c hi n ph n ng tráng gương t o ra 0,016 mol b c. X có công th c phân t . A. C6H12O6. B. C5H10O5. C. C12H22O11. D. (C6H10O5)n. Câu 9. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn b khí CO2 sinh ra h p th vào dung d ch NaOH dư ñư c 318 gam mu i. Hi u su t ph n ng lên men là. A. 80%. B. 75%. C. 62,5%. D. 50%.
dd HCl t 2 →  → Câu 10. Cho sơ ñ sau: X  Yduy nhÊt →Z (dung dÞch xanh lam)  T ↓ (®á g¹ch) . X là. t0 Cu(OH) /OH− 0

A. glucozơ. saccarozơ.

B. saccarozơ ho c mantozơ.

C. mantozơ.

D.

http://tuoitrevui.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 1 -

CH3COOCH2CH = CHCH3. .ñien. D= 1. Cho sơ ñ chuy n hoá sau. E là s n ph m chính: 0 CH3COOH/ H2SO4®.Hoà tan Cu(OH)2 cho ph c ñ ng màu xanh lam. Giáo trình -------. Fructozơ. B.Trang . C. Công th c c u t o ñúng c a G là. D. D. Tơ ñư c s n xu t t xenlulozơ là. trong ñó Z là buta . D. Tham gia ph n ng th y phân. D. Glucozơ. 0 0 0 A. 48. B. Saccarozơ. C. CH2 = CHCOOCH3. B. CH3COOCH=CH2.Kh [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 khi ñun nóng. CH3COOC2H5. CH3COOCH(CH3)CH = CH2.7 lít B. +H 2 O +C 2 H 2 men r−îu men giÊm → → → → Câu 20. s n xu t gi y. t 0 Tinh bét  X  Y  Z  E  F →G . C.4 kg xenlulozơ trinitrat v i hi u su t 80% là: A. A. D. B. . gai là. Câu 18. Tơ capron. Câu 16. Câu 12. D. → → → HBr(1:1) → NaOH. D.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. B. 36. C6H12O6. glixerol. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic v i hi u su t 75%. B. C. Th tích axit HNO3 63%.34 lít Câu 17.6. C.6. C. D. http://tuoitrevui. HCHO. Tơ visco.2 - . 24. Câu 13. CH3COOCH2 . axit fomic (HCOOH). 27. ñ dùng gia ñình. Công th c c a T H + . dung d ch glucozơ c n dùng. C. Câu 14. C. 25.58 lít C.t 0 là. Giá tr c a m là. Câu 21. 27. Cu(OH)2. ñay. Glucozơ không có tính ch t nào dư i ñây? A. Toàn b khí CO2 sinh ra trong quá trình này ñư c h p th h t vào dung d ch Ca(OH)2 dư t o ra 40 gam k t t a. ru t phích. Fructozơ. Lên men t o ancol etylic. kim lo i natri. A. Xenlulozơ. B. t . M t dung d ch có các tính ch t: . ð phân bi t 3 ch t l ng là etanol. D.CH = CH2.1. A. Tơ nilon . Mantozơ. Thành ph n chính trong nguyên li u bông.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 Câu 11. Tinh b t. anñehit fomic (HCHO).93 lít D. A. HCOOH. B. A.B thu phân khi có m t xúc tác axit ho c enzim. Các ch t: glucozơ (C6H12O6). anñehit axetic (CH3CHO) ñ u tham gia ph n ng tráng gương nhưng trong th c t ñ tráng gương. Phát bi u nào dư i ñây v ng d ng c a xenlulozơ là không ñúng? A. CH3COOCH2CH = CHCH3 ho c CH3COOCH2CH2CH = CH2.CH2 . Câu 19. Câu 15. Dung d ch ñó là. Mantozơ. Bài gi ng. CH2 = CHCOOC2H5. A.52g/ml c n dùng ñ ñi u ch 59.H2SO4ñ c (170 C). B. Dùng ñ s n xu t m t s tơ nhân t o. 49. Dùng làm v t li u xây d ng. Tơ t m. Làm th c ph m cho con ngư i. gương ngư i ta ch dùng ch t nào trong các ch t trên? B. C. t→ A.3 . CuO (t ). Là nguyên li u s n xu t ancol etylic. CH3CHO. 14. Cho sơ ñ sau: Xenluloz¬  X  Y  Z  T .

Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. Polietilen. A. Buta .005 mol và 0. D. vôi s a. Thu c th ñ phân bi t chúng là.3 - . Cu(OH)2. I2. Câu 26. A. A. Câu 28. Giáo trình -------. Khi ñ t cháy m t cacbohiñrat X ñư c m H2 O : m CO2 = 33 : 88 .Trang . Ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3. D.01 mol. C. Glucozơ. Cu(OH)2. Saccarit) là. Câu 32. CH3OH/HCl. S mol saccarozơ và mantozơ trong h n h p l n lư t là. A.5 kg. Cacbohiñrat (Gluxit. B. t0). B. C. xt 3 → → → Câu 30. B. có công th c chung là Cn(H2O)m. mantozơ. Ph n ng v i dung d ch Br2. H2 (Ni. D. C. Glucozơ. saccarozơ. ñun nóng.20M.015 mol và 0. B. 0. D. Axit axetic. 5. Ph n ng v i H2 (Ni. 0 C. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là. A.02 mol.08 gam Ag. dd AgNO3/NH3.005 mol. tinh b t. Câu 24.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. glucozơ. Cao su buna. axit axetic.MgO t . B. D.10M. D. t0 D. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây ch ng minh nó có tính oxi hóa? A.1. etylic 46º là (bi t hi u su t c a c quá trình là 72% và kh i lư ng riêng c a ancol etylic nguyên ch t là 0. 450 lít.3 . glixerol. natri axetat.8 g/ml. h p ch t ña ch c. C.16 gam b c k t t a. Câu 31. Tính ch t c a nhóm anñehit. D. B. C. 0. Câu 22. natri axetat.ñien. Cho 6. 420 lít. ancol etylic. C.0 kg.01 mol và 0. C. Fructozơ.01M. B. h p ch t ch có ngu n g c t th c v t. saccarozơ. t ). http://tuoitrevui.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 C. 0. glixerol.015 mol. N u dùng 1 t n b t g trên có th ñi u ch ñư c bao nhiêu lít ancol 700. kh i lư ng riêng c a ancol nguyên ch t là 0.02M. T m t lo i b t g ch a 60% xenlulozơ ñư c dùng làm nguyên li u s n xu t ancol etylic. Glucozơ. Tính ch t c a ancol ña ch c. xenlulozơ. Kh i lư ng c a tinh b t c n dùng trong quá trình lên men ñ t o thành 5 lít ancol (ancol). dd AgNO3/NH3. D. B. Câu 25. B.0 kg. Ph n ng nào sau ñây chuy n glucozơ và fructozơ thành m t s n ph m duy nh t? A. 4. p. A. to Câu 27.8 g/ml). 0. 0. Ph n ng v i Cu(OH)2. 426 lít. B. enzim ZnO. 456 lít.84 gam h n h p saccarozơ và mantozơ tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 ñư c 1. 5. Câu 29. ña s có công th c chung là Cn(H2O)m. 0. Công th c phân t c a X là.4 kg. C. Câu 23. C. 0. A. h p ch t t p ch c. Dãy g m các ch t ñ u tác d ng ñư c v i Cu(OH)2 là. Bài gi ng. anñehit fomic. glixerol. D. D. Có ba dung d ch m t nhãn: H tinh b t. 6. bi t hi u su t c a quá trình ñi u ch là 70%. 0. Cho dãy chuy n hoá sau: xenluloz¬  X  Y → Z  T .T là ch t nào 0 450 +H O+ 0 trong các ch t sau: A. h p ch t ch a nhi u nhóm -OH và nhóm cacboxyl.01 mol và 0.

H2 (Ni. Câu 41. 240. Giá tr c a m là. B. 40 g C. D. 810. Ph n ng c a glucozơ v i ch t nào sau ñây không ch ng minh ñư c glucozơ ch a nhóm anñehit? A. Glucozơ B. bi t hi u su t lên men ñ t 75%. Câu 38. 360 gam. A. t0 Câu 40. 300 gam. B. 2.10M. Cho dung d ch AgNO3/NH3 vào X và ñun nh ñư c m gam Ag. D. Bi t hi u su t ñi u ch là 75% và ancol etylic nguyên ch t có D = 0.875 lít. Câu 34. Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu ñư c 2. C. C. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là A. 2. 139. Cu(OH)2/OH-. B.8. Bài gi ng. 750. 550. Giá tr c a V là. Câu 36.75. Câu 43.Trang . 24 g B.76.8 g/ml. D. B. 0.5. 650.297 gam nư c. C. 50 g D.02M. 198. C2H5OH và CH2=CH2. 283. 50. 0. 0. Cu(OH)2. 6. Tính th tích ancol 460 thu ñư c. A. Bi t hi u su t c a m i quá trình th y phân xenlulozơ và lên men glucozơ ñ u ñ t 70%. A.16 gam b c k t t a.13. Câu 37. D. 3.Hai ch t X.185 lít. A. kh i lư ng glucozơ thu ñư c là.20M.4 - . D. Fructozơ D. 0. D. → → → Câu 35. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.785 lít. ðun kĩ dung d ch X thu thêm ñư c 100 gam k t t a.5130 gam m t cacbonhiñrat (X) thu ñư c 0. Tên g i c a X là gì? A. C. A. Toàn b lư ng CO2 sinh ra ñư c h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 ñư c 550 gam k t t a và dung d ch X. C. Giáo trình -------. D. toàn b khí sinh ra ñư c d n vào dung d ch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam k t t a. X có phân t kh i < 400 ñvC và có kh năng ph n ng tráng gương. Saccarozơ C. B. 48 g Câu 42. 270 gam. D. C2H5OH và CH3CHO.1% trong môi trư ng axit (v a ñ ) ñư c dung d ch X. Cho sơ ñ chuy n hoá: Glucoz¬  X  Y  CH 3COOH . Kh i lư ng glucozơ c n dùng b ng bao nhiêu gam? A. t0).125. T 1 t n mùn cưa ch a 50% xenlulozơ ñi u ch ñư c bao nhiêu kg etanol. Giá tr c a m là. 93. D. Cn(H2O)m. CH3CHO và C2H5OH. Cho 10 kg glucozơ ch a 10% t p ch t lên men thành ancol. D. C6H12O6. Glucozơ lên men thành rư u etylic.5. B. Câu 33. (C6H10O5)n. dd AgNO3/NH3. A. Mantozơ ---------------------. C12H22O11. C.4032 lít CO2 (ñktc) và 0. 13.5.75.5 gam dung d ch saccarozơ 17. Th y phân 324 gam tinh b t v i hi u su t ph n ng 75%.01M. 43. Bi t ancol nguyên ch t có kh i lư ng riêng 0. Thu phân hoàn toàn 62. 100. A. 250gam. C.875 lít. C. B. 10. Khi ñ t cháy hoàn toàn 0.12. B. Cho m gam tinh b t lên men thành ancol etylic v i hi u su t 81%. Câu 39. C. B.8 g/ml và trong quá trình ch bi n ancol b hao h t m t 5%. T 100 kg g o ch a 81% tinh b t có th ñi u ch ñư c V lít ancol etylic 460.net – Thư vi n ð thi tr c nghi m. B.H t ---------------------- http://tuoitrevui. C. 11.94.Chuyên ñ : CACBOHIðRAT Gv: Huỳnh B o Luân –0906500083 A. 7. Y l n lư t là.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful