P. 1
Bài tập tài chính doanh nghiệp

Bài tập tài chính doanh nghiệp

5.0

|Views: 12,067|Likes:
Được xuất bản bởihoanhtq

More info:

Published by: hoanhtq on Aug 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2015

pdf

text

original

Bài 16

:
Công ty cổ phần Hồng Hà có tổng số vốn là 8 tỷ và được hình thành từ
các nguồn tài trợ su !
• "ốn vy ! #$%&& tri'u đồng
• "ốn cổ phần ưu đ(i ! )&& tri'u đồng
• "ốn cổ phần đ*i ch+ng ! ,$&&& tri'u đồng
-.t c/u nguồn vốn như tr0n được 123 là tối ưu$ 4r5ng n63 t7i công ty
89 :i.n huy đ;ng < tỷ và vi'c huy đ;ng này được th9c hi'n th25 :.t c/u
nguồn vốn tối ưu$ 4r5ng đó công ty 89 đ=nh t>nh số lợi nhu?n đ@ tái đầu tư là
)$<&& tri'u đồng$
4h25 t>nh t5án !
• Chi ph> sA 8Bng vốn vy trư7c thu. là ! CD E n63
• Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phần ưu đ(i là ! )& D E n63
• Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phần đ*i ch+ng ! )<D E n63
Fi.t thu. thu nh?p 85nh nghi'p là <% D $ H(y t>nh chi ph> sA 8Bng vốn
vy Gình HuIn J KLCC M$
Giải :
"7i !
N8 ! Chi ph> sA 8Bng vốn vy trư7c thu.
t ! 4hu. su/t thu. 4OPO
N2 ! Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phần ưu đ(i
Ns ! Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phần đ*i ch+ng
K8 ! 4ỷ trQng vốn vy
K2 ! 4ỷ trQng vốn cổ phần ưu đ(i
Ks ! 4ỷ trQng vốn cổ phần đ*i ch+ng

P9 và5 8R :i'n đầu Gài t có GSng su!
T44 Oguồn vốn
Uiá tr=
Jtri'u đồng M
4ỷ trQng JDM
Ki V J)ME 4
Chi ph> sA 8Bng
vốn JDM
Ni
) "ốn vy J8M #%&& ,#$W% C
< "ốn cổ phần ưu đ(i J2M )&& )$<% )&

#
"ốn cổ phần lợi JsM ,,&& %% )<
, 4ổng J4M 8&&& )&&

Chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn
Xp 8Bng công thYc !
KLCC V K8 $ N8 $ J) Z t M [ K2 $ N2 [ Ks $ Ns
V\ WACC= 0,4375 × 0,09 × 1-0,25 + 0.0125 ×0.1 +0.55 ×
0.12
V )&] 8 D
"?y ! Chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn c^ công ty Hồng Hà là )&]8 D

Bài 17:
_hư`ng aông lb 3ôct công ty h5ct đôcng tr5ng ngbnh thưcc phId3 đ5eng hôcp$
Công ty hi0c3 đng 123 12et huy đôcng vôen c` hôci đIbu tư tr5ng n63 3`e i$ Cec
tbi li0cu vb thông tin như su!
)$ 4h25 ư`ec tienh đeng tin cIcy thib lfi r5bng :yb v5cng tr5ng n63 t`ei cud
_hư`ng aông lb )#W]% tri0u gTP$
<$ C` cIeu vôen hi0cn ny cud công ty đư`cc c5i lb tôei ưu 3b công ty l0n
8uy trib !
O`c 8bi hcn ,% tri0cu gTP
Côd phIbn ưu đfi < tri0cu gTP
Côd phIbn đci chueng %# tri0cu gTP
#$ 4yd l0c chi côd tưec 8ưc :i0en lb ,%D$
,$ Cec thông tin :hec v0b đi0bu :i0cn huy đôcng vôen cud công ty như su !
$ Công ty c5e th0d phet hbnh sôe lư`cng vô hcn côd phIbn ưu đfi v`ei
gie Gen lb )&&gTPE côd phIbn$ Côd tưec hbng n63 lb )&gTPE côd phIbn
vb chi phie phet hbnh lb <]%D$
G$ Công ty c5e th0d phet hbnh vô hcn côd phIbn đci chueng v`ei chi phie
phet hbnh lb )&D$ Uie Gen cud côd phIbn đci chueng hi0cn ny lb
<#gT] côd tưec n63 ng5ei cud công ty lb )])%gTPEC_ vb tôec đôc t6ng
trư`dng :yb v5cng cud côd tưec lb 8D$
c$ Công ty c5e th0d vy tôei đ lb C& tri0cu gTP v`ei lfi suIet vy lb
)&D] thu0e suIet thu0e 4OPO lb <%D$ O0eu 85nh nghi0cp vy \ C&
tri0cu gTP thib lfi suIet lb )<D$
h0u cIbu!
)$ 4ienh chi phie sưd 8ucng vôen Gibnh HuIn
<$ iec đicnh cec đi0d3 nhdy
#$ 4ienh KLCC tr5ng :h5dng cec đi0d3 nhdy$
Bài là m :
T44 Oguôbn vôen Tôe ti0bn Jtri0cu gTPM 4yd tr5cng JKM
) O`c 8bi hcn ,% ,%D
< Côd phi0eu ưu đfi < <D
# Côd phi0eu thư`bng %# %#D
tôdng )&& )&&D

)$ 4ienh chi phie sưd 8ucng vôen Gibnh HuIn J KLCCM
Lep 8ucng công thưec !
KLCC V K8 $N8$J)jtM[ K2$N2 [ Ks$Ns J)Mk
4 c5e !
K8 V ,%Dk K2 V <Dk Ks V %#D!
• Chi phie sưd 8ucng vôen vy J N8M !
N8 V )&D
• Chi phie sưd 8ucng vôen C_ ưu đfi JN2M !
N2 Vd1G(1-e)= 10100(1-0.025)=0.1026=10.26%
• Chi phie sưd 8ucng vôen C_ thư`bng JNsM !
Ns Vd1G=1.15(1+0.08)23+0.08=01.34=13.4%
4hy sôe vb5 J)M t đư`cc !
KLCC V&$,%1 &$)1J)j&$<%M [ &$&<1&$)&<l [ &$%#1&$)#, V &$)&l8 V
)&$l8D
"Icy chi phie sưd 8ucng vôen Gibnh HuIn trư`ec :hi huy đôcng th03 vôen lb )&$l8Dk
<$ iec đicnh cec đi0d3 nhdy !
$ ai0d3 nhdy thưe nhIet 1y r :hi 85nh nghi0cp sưd 8ucng h0et l`ci nhuIcn
giưf lci vb phet hbnh côd phi0eu thư`bng 3`e i !
F_) V 137.8(1-0.45)0.53=143 J tri0cu gTPM

G$ ai0d3 nhdy thưe hi 1uIet hi0cn :hi vy n`c ngIn hbng c5e lfi suIet thy
đôdi!
F_< V 900.45 V <&& J tri0cu gTPM
#$ 4ienh chi phie sưd 8ucng vôen Gibnh HuIn J KLCC M tr5ng :h5dng cec
đi0d3 nhdy
$ Tưd 8ucng vôen đIbu tư cud công ty tưb & đ0en m ),# tri0cu gTP
4hib chi phie sưd 8ucng vôen Gibnh HuIn J KLCC)M
KLCC) V K8 $N8$J)jtM[ K2$N2 [ Ks$Ns
V &$,%1&$)J)j&$<%M [ &$&<1&$)&<l [ &$%#1&$)#, V )&$l8D
G$ Tưd 8ucng nguôbn vôen cud công ty tưb ),# tri0cu gTP đ0en m <&&
tri0cu gTP nthib chi phie sưd 8ucng C_ thư`bng 3`ei thy đôdi !
Ns Vd1G(1-e)+g=1.15(1+0.08)23(1-
0.1)+0.08=0.14=14%
-hi đ5e chi phie sưd 8ucng vôen Gibnh HuIn cud công ty s2f thy đôdi lb!

KLCC< V &$,%1&$)J)j&$<%M[&$&<1&$)&l8 [ &$%#1&$), V &$)) V ))D

c$ Tưd 8ucng nguôbn vôen cud công ty o <&& tri0cu gTP !
4hib chi phie sưd 8ucng côd phi0eu thư`bng 3`ei thy đôdi Ns V ),D
Chi phie sưd 8ucng vôen vy cud công ty thy đôi N8 V )<D
-hi đ5e chi phie sưd 8ucng vôen Gibnh HuInJKLCCM cud công ty thy đôd i lb !

KLCC# V &$,%1&$)<J)j&$<%M [ &$&<1&$)&<l [ &$%#1 &$), V &$))l8 V ))$l8D
"Icy chi phie sưd 8ucng vôen Gibnh HuIn J KLCC M tr5ng :h5dng cec đi0d3 nhdy !
& p vôen đIbu tư m ),# tri0cu gTP V\ KLCC) V )&$l8D
),# tri0cu gTP p vôen đIbu tư m <&& tri0cu gTP V\ KLCC< V ))D
<&& tri0cu gTP p vôen đIbu tư V\ KLCC< V ))$l8DBài 18
C` c/u vốn c^ công ty Hưng 4h=nh được trình Gày 8ư7i đIy J:inh nghi'3
h5*t đ;ng nhiqu n63 Hu crng v7i các 89 Gá5 đqu ch5 rsng đIy là c` c/u
vốn tối ưu 3à công ty n0n 8uy trì M
) Oợ 8ài h*n ! # tri'u gTP
< Cổ phần ưu đ(i ! ) tri'u gTP
# Cổ phần đ*i ch+ng ! l tri'u gTP
Ctng tr5ng n63 :. h5*ch t7i công ty :u vQng thu được :h5Sn l(i rvng là
8,&$&&& gTP và 89 đ=nh ti.p tBc thi hành th25 tỷ l' chi cổ tYc là %&D $
4h25 thw thu?n đ( đ*t được v7i các ngIn hng đối tác ] Hưng th=nh có th@
nh?n được các :h5Sn vy 8ài h*n v7i các điqu :h5Sn su
) số lượng vy p #&&$&&&gTP thì l(i su/t là )&D
< số lượng vy \#&&$&&&gTP thì l(i su/t là )<D
aược Gi.t thu. su/t công ty phSi ch=u là ,&D $ Uiá th= trưxng cổ phi.u đ*i
ch+ng c^ công ty y thxi đi@3 hi'n ny là <&gTP
Cổ tYc n63 ng5ái c^ công ty là )],C%gTP tỷ l' t6ng cổ tYc 89 :i.n là WD]
cổ phi.u đ*i ch+ng 37i có th@ huy đ;ng v7i chi ph> phát hành là )&D n.u
giá tr= cổ phi.u 37i p <,&$&&&gTP $O.u vượt Huá c5n số này thì chi ph>
phát hành sz là <&D
Cổ phi.u ưu đ(i c^ công ty hi'n được Gán v7i giá là )&&gTP và cổ tYc ưu
đ(i hng n63 là ))]WgTP $O.u phát hành cổ phi.u ưu đ(i 37i và n.u giá tr=
cổ phi.u ưu đ(i :5 vượt Huá <&&$&&&gTP thì công ty phSi ch=u chi ph> phát
hành ,D$ O.u vượt Huá thì chi ph> phát hành là 8D
h0u cầu
) Có G5 nhi0u đi@3 nhSy tr0n đồ th= chi ph> vốn Gi0n {CC c^ công ty $
Các đi@3 nhSy sz 1u/t hi'n t*i đIu | ch5 Gi.t nguy0n nhIn 1u/t hi'n các
đi@3 nhSy đó
< H(y t>nh chi ph> vốn trung Gình th25 trQng số tr5ng :h5Sng giR các đi@3
nhSy 3ói tr0n và từ đó 1Iy 89ng đồ th= chi ph> vốn Gi0n


Bài giải
) Có , đi@3 nhSy tr0n đồ th= chi ph> vốn Gi0n {CC c^ công ty
• -hi 85nh nghi'p sA 8Bng h.t lợi nhu?n đ@ l*i phSi phát hành cổ
phi.u thưxng 37i v7i giá tr= p <,&$&&&gTP là3 1u/t hi'n đi@3 nhSy
)
}ợi nhu?n giR l*i V 8,&$&&& nJ)j&]%MV ,<&$&&& gTP
F_)V ,<&$&&& E &]l V W&&$&&&gTP
• -hi 85nh nghi'p phát hành cổ phi.u đ*i ch+ng 37i v7i giá tr=
\ <,&$&&&gTP thì chi ph> phát hành là )&D là3 1u/t hi'n đi@3 nhSy
<
F_<VJ<,&$&&& [ ,<&$&&&M E &]l V )$)&&$&&&gTP
• -hi 85nh nghi'p đi vy v7i số lượng \ #&&$&&&gTP thì l(i su/t là
)<D là3 t6ng chi ph> c^ 85nh nghi'p 1u/t hi'n đi@3 nhSy #
F_#V #&&$&&& E &]# V )$&&&$&&&gTP
• -hi 85nh nghi'p phát hành cổ phi.u ưu đ(i] n.u giá tr= cổ phi.u ưu
đ(i :5 vượt Huá <&&$&&&gTP thì công ty phSi ch=u chi ph> phát hành
,D$ O.u vượt Huá thì chi ph> phát hành là 8D là3 1u/t hi'n đi@3
nhSy ,
F_,V <&&$&&& E &]) V <$&&&$&&&gTP
< 4 có
4ỷ trQng vốn vy K8 V # E )& V &]#
4ỷ trQng vốn cw phần ưu đ(i K2 V ) E )& V &])
4ỷ trQng vốn cổ phần đ*i ch+ng K sV l E )& V &]l
Chi ph> sA 8Bng vốn vy
N8 V )&D
Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phần ưu đ(i
N2V dG(1-e)=11,7100*(1-0,04)=12,1875
Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phần đ*i ch+ng
Ns V d1G+g=1,495*(1+0,07)20[&]&W V )%D
jChi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn :hi lượng vốn huy đ;ng p W&& $ &&&gTP
KLCC) V K8 $ N8 J)jtM [ K2 $N2 [ Ks $ Ns
V&]#n&])nJ)j&],M [ &]) n &])<)8W% [&]l n &])%
V)<]&<D
jChi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn :hi lượng vốn huy đ;ng từ W&& $ &&&gTP
đ.n )$&&&$&&&gTP
-hi đó Ns thy đổi
Ns V d1G(1-e)+g=1,495*(1+0,07)20*(1-0,1)+0,07=15,88%
KLCC< V K8 $ N8 J)jtM [ K2 $N2 [ Ks $ Ns
V&]#n&])nJ)j&],M [ &]) n &])<)8W% [&]l n &])%88
V)<]%%D
jChi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn :hi lượng vốn huy đ;ng từ )$&&& $
&&&gTP đ.n <$&&&$&&&gTP
-hi đó N8 và Ns thy đổi
Ns V )%]88D
N8 V )<D
KLCC# V K8 $ N8 J)jtM [ K2 $N2 [ Ks $ Ns
V&]#n&])<nJ)j&],M [ &]) n &])<)8W% [&]l n &])%88
V)<]C)D
jChi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn :hi lượng vốn huy đ;ng từ )$)&& $
&&&gTP đ.n <$&&&$&&&gTP
-hi đó N8 và Ns thy đổi
N8 V )<D
Ns V d1G(1-e)+g=1,495*(1+0,07)20*(1-0,2)+0,07=16,99%
KLCC, V K8 $ N8 J)jtM [ K2 $N2 [ Ks $ Ns
V&]#n&])<nJ)j&],M [ &]) n &])<)8W% [&]l n &])lCC
V)#]%WD
Chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn :hi lượng vốn huy đ;ng \<$&&& $ &&&gTP
-hi đó N8 và Ns và N2 thy đổi
N8 V )<D
Ns V 16,99%
N2V dG(1-e)=11,7100*(1-0,08)=12,72%

KLCC%V K8 $ N8 J)jtM [ K2 $N2 [ Ks $ Ns
V&]#n&])<nJ)j&],M [ &]) n &])<W< [&]l n &])lCC
V)#]l#D


Bài 19:
C` c/u vốn c^ công ty a*i "i't được trình Gày 8ư7i đIy J:inh nghi'3 h5*t
đ;ng nhiqu n63 Hu crng v7i các 8B Gá5 đqu ch5 rsng đIy là c` c/u vốn tối
ưu 3à công ty n0n 8uy trìM
)$ Oợ 8ài h*n! #]% tri'u gTP
<$ Cổ phần ưu đ(i! )]% tri'u gTP
#$ Cổ phần đ*i ch+ng! % tri'u gTP
Ctng tr5ng n63 :. h5*c t7i công ty :u vQng thu được :h5Sn l(i rvng là
C&&$&&& gTP và 89 đ=nh ti.p tBc thi hành th25 tỷ l' chi cổ tYc là ,%D$
4h25 thw thu?n đ( đ*t được v7i các ngIn hàng đối tác] a*i "i't có th@
nh?n được các :h5Sn vy 8ài h*n v7i các điqu :h5Sn su!
)$ Tố lượng vy p ,&$&&& gTP thì l(i su/t là )<D
<$ Tố lượng vy \ ,&$&&& gTP thì l(i su/t là )%D
aược Gi.t thu. su/t c^ công ty phSi ch=u là <%D] giá th= trưxng c^ cổ
phi.u đ*i ch+ng c^ công ty y thxi đi@3 hi'n ny là #% gTP$ Cổ tYc n63
ng5ái c^ công ty là <]% gTP$ 4ỷ l' t6ng cổ tYc 89 :i.n là 8D$
Cổ phi.u đ*i ch+ng 37i có th@ được huy đ;ng v7i chi ph> phát hành là
)<D n.u giá tr= cổ phi.u 37i p #&&$&&& gTP$ O.u vượt Huá c5n số này
chi ph> phát hành sz là <lD$
Cổ phi.u ưu đ(i c^ công ty hi'n được Gán v7i giá là <&& gTP và cổ tYc
ưu đ(i hàng n63 là )% gTP$ O.u phát hành cổ phi.u ưu đ(i 37i và n.u
giá tr= cổ phi.u ưu đ(i :hông vượt Huá <%&$&&& gTP thì công ty phSi ch=u
chi ph> phát hành là lD$ O.u vượt Huá chi ph> phát hành là CD$
h0u cầu!
)$ Có G5 nhi0u đi@3 nhSy tr0n đồ th= chi ph> vốn Gi0n {CC c^ công
ty$ Các đi@3 nhSy này sz 1u/t hi'n t*i đIu| Ch5 Gi.t nguy0n nhIn
1u/t hi'n các đi@3 nhSy|
<$ H(y t>nh chi ph> vốn trung Gình th25 trQng số :h5Sng giR các đi@3
nhSy nói tr0n và từ đó 1Iy 89ng đồ th= chi ph> vốn Gi0n$
Bài giải:
4 có K8 V #]%E)& V &]#%
K2 V )]%E)& V &])%
Ks V %E)& V &]%
Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phần đ*i ch+ng !
Ns V <]% 1 J) [ &]&8ME#% [ 8D V )%]W),D
Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phần ưu đ(i !
N2 V )%E~<&& 1 J) Z &]&lM• V &]&8 V 8D
• iác đ=nh các đi@3 nhSy !
)$ ai@3 nhSy ) 1u/t hi'n 85 công ty sA 8Bng h.t }OU} và
phát hành cổ phi.u thưxng 37i € !
F_) V }OU}EK8 V &]C 1 &]%% E &]% V &]CC Jtri'u gTPM
<$ ai@3 nhSy < :hi công ty vy \ ,&& &&& gTP phSi ch=u l(i
su/t c5 h`n là )%D
F_< V &], E &]#% V )],8l Jtri'u gTPM
#$ ai@3 nhSy # :hi phát hành cổ phi.u thưxng 37i có giá
tr=
\ #& &&& gTP!
F_# V J&]# [ &],C%ME &]% V )]%C Jtri'u gTPM
,$ ai@3 nhSy , :hi công ty phát hành cổ phi.u ưu đ(i \ %&
&&& gTP
F_, V &]<%E&]% V )]llWJtri'u gTPM
• iác đ=nh KLCC ch5 từng đi@3 nhSy
• Công ty sA 8Bng vốn từ & đ.n &]CC Jtri'u gTPM
Ns V <]% 1 )]&8E~#% 1 J) Z &])<M• V &]&8WW V 8]WWD
KLCC) V N8 1 K8 1 J) Z tM [ N2 1 K2 [ Ns 1 Ks
V &])< 1 &]#% 1 J) Z &]<%M [ &]&8 1 &])% [ &])%W), 1 &]%
V )<]<&WD
• Công ty sA 8Bng vốn từ &]CC đ.n )],8l Jtri'u gTPM
Ns V <]% 1 )]&8E~#% 1 J) Z &])<M• [ 8D V )l]WWD
KLCC< V &])< 1 &]#% 1 J) Z &]<%M [ &]&8 1 &])% [ &])llW 1 &]%
V )<]W#%D
• Công ty sA 8Bng vốn đầu tư từ )],8l đ.n )]%C tri'u gTP
N8 V )%D
KLCC# V &])% 1 &]#% 1 J) Z &]<%M [ &]&8 1 &])% [ &])llW 1 &]%
V )#]%<D
• Công ty sA 8Bng vốn đầu tư từ )]%C đ.n )]llW tri'u gTP
Ns V <]% 1 )]&8 E~#% 1 J) Z &]<lM• [ &]&8 V )8],<D
KLCC, V &])% 1 &]#% 1 J) Z &]<%M [ &]&8 1 &])% [ &])8,< 1 &]%
V ),]#,D
• Công ty sA 8Bng vốn từ \ )]llW tri'u gTP
N2 V )%E~<&& 1 J) Z &]&CM• V 8]<,D
KLCC, V &])% 1 &]#% 1 J) Z &]<%M [ &]&8<, 1 &])% [ &])8,< 1 &]%
V &]),#8 V ),]#8D$
Bài 20:
C` c/u vốn c^ công ty 4In _h+ được th. hi'n như su!
j"ốn vy , tri'u gTP
j"ốn cổ phần ưu đ(i ) tri'u gTP
j"ốn cổ phần đ*i ch+ng % tri'u gTP
4hu. su/t th. 4OPO công ty phSi n;p ,&D
aiqu :i'n huy đ;ng vốn vy
jO.u lượng vốn huy đ;ng l7n h`n 8& &&& gTP thì chi ph> sA 8Bng vốn t6ng
từ CD đ.n )#D
jO.u lượng vốn vy l7n h`n ) &&& &&& gTP thì chi ph> sA 8Bng vốn vy l
)%D
O.u cố phi.u ưu đ(i huy đ;ng được có giá tr= l7n h`n ,&& &&&gTP thì chi
ph> tổ chYc phát hành ))D$
O.u cổ phi.u ưu đ(i phát hành có giá tr= l7n h`n #&& &&& gTP thì chi ph>
phát hành t6ng từ ,gTP l0n đ.n 8gTPE cổ phi.u$
aối v7i vốn cổ phần đ*i ch+ng!
j}(i rvng 89 :i.n là ) &&& &&& gTP
j4ỷ l' chi cổ tYc là %&D
jUiá Gán hi'n hành là <CgTP
jP& V )]%< k g V 8D
jO.u cổ phi.u đ*i ch+ng 37i có giá tr= l7n h`n ) &&& &&& gTP thì chi ph> tổ
chYc phát hành sz t6ng từ 8D l0n đ.n )lD
Fi.t th23 giá Gán c^ ) cổ phi.u ưu đ(i là )&& gTPEcổ phi.u$ P• V )& gTP$
h0u cầu!
)$Có G5 nhi0u đi@3 nhSy tr0n đồ th= vốn Gi0n {CC$
2.4>nh KLCC t*i :h5Sng giR các đi@3 nhSy và vz đồ th= vốn Gi0n {CC.
Bài làm:
)$iác đ=nh các đi@3 nhSy!
jai@3 nhSy thY nh/t 1u/t hi'n :hi công ty sA 8Bng h.t lợi nhu?n giR l*i] :hi
đó công ty phSi phát hành cổ phi.u đ*i ch+ng 37i có giá tr= nhw h`n ) &&&
&&& gTP$
}ợi nhu?n giR l*i đ@ sA 8Bng!
)&&& &&& 1 J) Z %& DM V %&& &&& gTP
-hi đó đi@3 nháy thY nh/t được 1ác đ=nh
BP1=500 00050%=1000 000U!
jai@3 nhSy thY < 1u/t hi'n :hi công ty :hông đ^ v7n sA 8Bng phSi đi vy
v7i số vốn vy th23 l7n h`n 8&& &&& gTP
-hi đó 1ác đ=nh được đi@3 nhSy thY < là!
BP2=800 00040%=2000 000U!
jai@3 nhSy thY # 1u/t hi'n :hi công ty phSi đi vy vốn v7i số vốn đi vy
th03 l7n h`n )&&& &&&gTP
-hi đó 1ác đ=nh được đi@3 nhSy thY # là!
BP3=1 000 00040%=2 500 000U!
jai@3 nhSy thY , 1u/t hi'n :hi công ty phát hành cổ phi.u ưu đ(i có giá tr=
l7n h`n #&& &&& gTP$
-hi đó 1ác đ=nh được đi@3 nháy thY , là!
BP4300 00010%=3 000 000 U!
jai@3 nhSy thY % 1u/t hi'n :hi công ty phát hành cổ phi.u ưu đ(i có giá tr=
l7n h`n ,&& &&& gTP$
-hi đó 1ác đ=nh được đi@3 nháy thY % là!
BP5=400 00010%=4 000 000 U!
jai@3 nhSy thY l 1u/t hi'n :hi công ty sA 8Bng h.t lợi nhu?n giR l*i ] ti.p
tBc phát hành cổ phi.u đ*i ch+ng 37i có giá tr= l7n h`n ) &&& &&& gTP$
-hi đó 1ác đ=nh được đi@3 nhSy thY l là!
BP6=1 000 00050%=3000 000 U!
<$4>nh chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn tr5ng :h5Sng giR các đi@3 nhSy$
4ỷ trQng nợ 8ài h*n!
Wd=4 000 00010 000 000=40%
4ỷ trQng vốn cổ phi.u ưu đ(i!
We=1 000 00010 000 000=10%
4ỷ trQng vốn cổ phi.u đ*i ch+ng!
W"=5 000 00010 000 000=50%
Chi ph> sA 8Bng vốn vy!
#d=9%
Chi ph> sA 8Bng vốn cố phi.u ưu đ(i!
#e=dG(1-e)=10100(1-4%)=10,42%
Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phi.u thưxng!
#"=d1G+g=1,52(1+8%)29+8%=13,66%
j-hi lượng vốn huy đ;ng từ & đ.n ) &&& &&& gTP
Chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn!
WACC=Wd×#d×1-$+We×#e+W"×#"
%& '( ) KLCC) V ,&D 1 CD J) Z ,&DM [ )&D 1 )&],<D [ %&D 1 )#]llD
KLCC) V )&]&#D
j-hi lượng vốn huy đ;ng được từ ) &&& &&& gTP đ.n < &&& &&& gTP
-hi đó Ns thy đổi 85 công ty phát hành cổ phi.u đ*i ch+ng 37i!
4 có chi ph> sA 8Bng vốn có phi.u đ*i ch+ng l+c này là!
#"=d1G(1-e)+g=1,52(1+8%)29(1-8%)+8%=14,15%
Chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn!
KLCC< V ,&D 1 CD J) Z ,&DM [ )&D 1 )&],<D [ %&D 1 ),])%D
KLCC< V )&]<8D
j-hi lượng vốn huy đ;ng được từ < &&& &&& gTP đ.n < %&& &&& gTP
-hi đó N8 thy đối 85 công ty đi vy vốn có giá tr= l7n h`n 8&& &&&gTP
4 có ! N8 V )#D
Chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn
KLCC# V ,&D 1 )#D J) Z ,&DM [ )&D 1 )&],<D [ %&D 1 ),])%D
KLCC# V ))]<,D
j-hi lượng vốn huy đ;ng được từ < %&& &&& gTP đ.n # &&& &&& gTP
-hi đó N8 thy đổi 85 công ty phSi đi vy vốn v7i vốn vy l7n h`n ) &&& &&&
gTP
4 có chi ph> sA 8Bng vốn vy l+c này là N8 V )%D
Chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn!
KLCC, V ,&D 1 )%D J) Z ,&DM [ )&D 1 )&],<D [ %&D 1 ),])%D
KLCC, V ))]W<D
j-hi lượng vốn huy đ;ng được từ # &&& &&& gTP đ.n , &&& &&& gTP
-hi đó cS N2 và Ns đ.u thy đổi 85 công ty đồng thxi phát hành cổ phi.u ưu
đ(i có giá tr= l7n h`n #&& &&& gTP và phát hành cổ phi.u đ*i ch+ng lần <$
Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phần ưu đ(i!
#e=dG(1-e)=1010(1-8%)=10,87%
Chi ph> sA 8Bng vốn phần đ*i ch+ng!
#"=d1G(1-e)+g=1,52(1+8%)29(1-16%)+8%=14,74%
Chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn!
KLCC% V ,&D 1 )%D J) Z ,&DM [ )&D 1 )&]8WD [ %&D 1 ),]W,D
KLCC% V )<]&lD
j-hi lượng vốn huy đ;ng được từ , &&& &&& gTP try l0n!
-hi đó N2 thy đổi 85 công ty phát hành cổ phi.u ưu đ(i có giá tr= l7n h`n
,&& &&& gTP$
4 có chi ph> sA 8Bng vốn cổ phi.u ưu đ(i!
#e=dG(1-e)=10100(1-11%)=11,42%
Chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn!
KLCCl V ,&D 1 )%D J) Z ,&DM [ )&D 1 ))]<,D [ %&D 1 ),]W,D
KLCCl V )<]&CD
-.t lu?n!
-hi nguồn vốn đầu tư từ & đ.n ) &&& &&& gTP thì KLCC V )&]&#D
-hi nguồn vốn đầu tư từ )&&& &&& gTP đ.n <&&& &&& gTP thì KLCC V
)&]<8D
-hi nguồn vốn đầu tư từ <&&& &&&gTP đ.n <%&& &&& gTP thì KLCC V
))]<,D
-hi nguồn vốn đầu tư từ <%&& &&& gTP đ.n # &&& &&& gTP thì KLCC V
))]W<D
-hi nguồn vốn đầu tư từ #&&& &&& gTP đ.n , &&& &&& gTP thì KLCC V
)<]&lD
-hi nguồn vốn đầu tư l7n h`n , &&& &&& gTP thì KLCC V )<]&CD


Bài 21:
{;t 85nh nghi'p đng sA 8Bng < tỷ tiqn vốn được hình thành từ # nguồn
vốn su!
j_hát hành cổ phi.u thưxng v7i số lượng là %& &&& cổ phi.u] giá phát hành
là <& &&& đE cố phi.u$ Các cổ đông đvi hwi 3Yc lợi tYc y n63 t7i là )<&& đE
cổ phi.u$ 4r5ng :hi đó tỷ l' t6ng hng n63 ư7c t>nh là )<D$
jCổ phi.u ưu đ(i có giá phát hành là <% &&& đ v7i số lượng là ,&&& cổ phi.u
và phSi trS cổ tYc là <%&& đEcổ phi.u$
j4rái phi.u có giá phát hành là #& &&& đEtrái phi.u v7i số lượng là #& &&&
trái phi.u$ }(i su/t trS là < ,&&đEtrái phi.u$ 4hu. su/t thu. 4OPO là #<D$
h0u cầu!
)$H(y t>nh chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn c^ 85nh nghi'p$
<$"7i :.t c/u vốn như tr0n PO c5i đó là 3;t :.t c/u hợp l‚$ H' số thnh
t5án l(i vy là ,$ PO 8ung t5àn G; lợi nhu?n giR l*i su :hi đ( trS cổ tYc đ@
tái đầu tư$ O.u 85nh nghi'p 3uốn giR nguy0n chi ph> sA 8Bng vốn thì Huy
3ô đầu tư là G5 nhi0u|
#$H(y t>nh chi ph> sA 8Bng vốn c?n Gi0n :hi Huy3ô đầu tư đ*t t7i <&& tri'u
đồng$ Fi.t chi ph> phát hành cổ phi.u thưxng 37i là < &&& đE cổ phi.u cvn
chi ph> phát hành cổ phi.u ưu đ(i và trái phi.u có th@ Gw Hu$
Bài làm!
)$4>nh chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn
4ỷ trQng c^ trái phi.u
Wd=30 000×30 0002 000 000 000=45%
4ỷ trQng c^ vốn cổ phi.u ưu đ(i
We=25000×40002000 000 000=5%
4ỷ trQng c^ vốn cổ phi.u thưxng
W"=50000×200002000 000 000=50%
Chi ph> sA 8Bng vốn vy Jtrái phi.uM
#d=2400×3000030000×30000=8%
Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phi.u ưu đ(i
#e=dG(1-e)=250025000=10%
Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phi.u thưxng
#"=d1G+g=120020000+12%=18%
"?y chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn
WACC=Wd×#d×1-$+We×#e+W"×#"
KLCC V ,%D 1 8D J)j#<DM [ %D 1 )&D [ %&D 1 )8D
KLCC V ))]C%D
<$ƒuy 3ô vốn đầu tư!
4ổng số tiqn l(i vy!
„ V <,&& 1 #& &&& V W< &&& &&&đ
H' số thnh t5án l(i vy là ,
*B+%+=4
}ợi nhu?n trư7c l(i vy và thu.!
…F„4 V , „ V , 1 W< &&& &&& V <88 &&& &&&đ
}ợi nhu?n trư7c thu. là
}O44 V <88 &&& &&& Z W< &&& &&& V <)l &&& &&&đ
}ợi nhu?n su thu. là!
}OT4 V <)l &&& &&& J) Z #<DM V ),l 88& &&&đ
}ợi nhu?n su :hi trS cổ tYc đ@ tái đầu tư là!
),l 88& &&& Z J)<&& 1 %& &&& [ <%&& 1 ,&&&M V Wl 88& &&&đ
{uốn giR cIn Gsng tỷ trQng các nguồn vốn như ct] lợi nhu?n giR l*i đ@ tái
đầu tư chi.3 %&D] cvn l*i %&D là nợ vy và cổ phi.u ưu đ(i$ P5 đó tổng số
vốn 37i có th@ sA 8Bng đ@ có c` c/u vốn tối ưu!
"ố ,ố- .7/= 76 880 00050%=153 760 0000
12ư v?y n.u 8rng Wl 88& &&&đ lợi nhu?n giR l*i đ@ tái đầu tư thì phSi huy
đ;ng th03 vốn từ!
j"y nợ! )%# Wl& &&& 1 ,%D V lC )C< &&&đ
jCố phi.u ưu đ(i! )%# Wl& &&& 1 %D V W l88 &&&đ
#$4>nh chi ph> sA 8Bng vốn c?n Gi0n :hi Huy 3ô vốn đầu tư là <&& tri'u
đồng$
-hi Huy 3ô vốn đầu tư đ*t t7i <&& tri'u đồng] 85nh nghi'p phát hành cổ
phi.u thưxng 37i v7i chi ph> phát hành là
e=200020 000=10%
Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phi.u thưxng 37i là!
#"=d1G(1-e)+g=120020000(1-10%)+12%=18,67%
Chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn là!
WACC=Wd×#d×1-$+We×#e+W"×#"
KLCC V ,%D 1 8D J)j#<DM [ %D 1 )&D [ %&D 1 )8]lWD
KLCC V )<]<8D$
"?y :hi Huy 3ô vốn đầu tư là <&& tri'u đồng thì chi ph> sA 8Bng vốn Gình
HuIn là )<]<8D$
Bài 22:
4r5ng n63 O h(ng L có nhu cầu đầu tư 3y r;ng sSn 1u/t có # phư`ng án
được đư r v7i nhu cầu vốn lần lượt là %& tri'u] 8& tri'u và )&& tri'u$
j -.t c/u vốn su đIy được c5i là :.t vốn tối ưu!
"y nợ Jtừ trái phi.uM ! #&D
cổ phi.u ưu đ(i ! <&D
Cổ phi.u thưxng ! %&D
j "q vy nợ ! Chi ph> sA 8Bng vốn trư7c thu. )&D
j Cổ phi.u ưu đ(i có chi ph> sA 8Bng là 8D
j Ni0ng cổ phi.u thưxng có cổ tYc 89 :i.n chi y n63 t7i là %&&& đ] cvn su/t
t6ng trưyng trung Gình và ổn đ=nh Hu nhiqu n63 tư`ng Yng là lD$ 4h= giá
cổ phi.u thưxng là )&&$&&& đ
H(ng L n63 O đ*t 85nh thu là 8&& tr và đ*t tỷ su/t lợi nhu?n 85nh thu
J}O trư7c thu.M là <&D$ H(ng L th25 đuổi ch>nh sách 8rng W&D }O su
thu. đ@ trS cổ tYc
Yêu cầu:
)$ 4>nh chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn c^ 89 án đầu tư h(ng L n63 O|
<$ 4>nh chi ph> sA 8Bng vốn Gi0n :hi nhu cầu vốn đầu tư là %& tr] 8& tr] và
)&& tr|
#$ 4>nh chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn :hi nhu cầu vốn đầu tư là %& tr] 8& tr]
và )&&tr |
Fi.t thu. su/t thu. 4OPO là #<D$ Chi ph> phát hành cổ phi.u thưxng 37i là
lD / giá Gán
Giải:
1. Tính chi phí ! "#ng $%n &'nh (u)n:
KLCC V K8nN8nJ) Z tM [ K2nN2 [ KsnNs
{à K8 V #&Dk N8 V )&Dk K2 V <&Dk N2 V 8Dk
Ns V 5000100000 [ lD V ))D k Ks V %&D
†KLCC V #&Dn)&DnJ) Z #<DM [<&Dn8 D[%&Dn))D V C]),D
<$ }ợi nhu?n trư7c thu. V P5nh thu n <&D V 8&&$&&&$&&&n<&D V
)l&$&&&$&&& JđồngM
}ợi nhu?n su thu. V )l&$&&&$&&&nJ) Z #<DM V )&8$8&&$&&& JđồngM
}ợi nhu?n giR l*i! )&8$8&&$&&&nJ) Z W&DM V #<$l,&$&&& JđồngM$
}ượng vốn cần huy đ;ng :hi 8rng h.t lợi nhu?n giR l*i!
F_) V 32.640.00050% V l%$<8&$&&& JđồngM
4*i đIy có Ns V 5000100.000n(1j6%) [ lD V ))]#<D
† KLCC< V )&Dn #&DnJ) Z #<DM [ <&Dn8D [ %&Dn))]#<D V C]#D
4 có GSng chi ph> c?n Gi0n và chi ph> c?n Gi0n Gình HuIn như su !
J a`n v= ! tri'u đồngM
"ốn U> tr= -.t c/u JDM Chi ph> c?n
Gi0n
Chi ph> c?n Gi0n
Gình HuIn
%&
C;ng
%&
&
%&
)&&
&
)&&
C]), D
))]#< D
C]), D
&
C]), D
8&
C;ng
l%]<8
),]W<
8&
8)]l
)8],
)&&
C]), D
C]# D
W],lD
)]W) D
C])W D
)&&
C;ng
l%]<8
#,]W<
)&&
l%]<8
#,]W<
)&&
C]), D
C]#D
%]CW D
#]<#D
C]< D

*. Tính chi phí ! "#ng $%n &'nh (u)n +hi nhu cầu ,ầu -. là /0 -01
80 -01 100 -0
• -hi nhu cầu vốn đầu tư là %& tr thì chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn
là !
KLCC V #&Dn)&D$J)j#<DM [<&Dn8D [ %&Dn))D
V C$),D
• -hi nhu cầu sA 8Bng vốn đầu tư là 8& tr h5‡c )&& tr thì h(ng L phát
hành cổ phi.u thưxng 37i n0n Ns thy đổi 85 đó chi ph> sA 8Bng vốn
Gình HuIn thy đổi
KLCCV #&Dn)&D$J)j#<DM [<&Dn8D [ %&Dn))$#<D
V C$#D
Bài 2* :
Có tài li'u y ) cty cổ phần như su!
)$ -.t c/u vốn su được c5i là tối ưu!
• "ốn vy! l&D
• "ốn góp! ,&D
<$ 4ổng 85nh thu tr5ng n63 là #&&& tr$đ và th9c t. tr5ng )đ 85nh
thu chˆ có &])%đ }O trư7c thu.$ Cty 8ành r 8&D }O su thu. đ@ đầu

#$ "ốn vy có l(i su/t vy là )&DEn63
,$ Cty 89 t>nh n.u phát hành cổ phi.u thưxng 37i thì 3'nh giá Gsng
giá phát hành] tr5ng :hi chi ph> phát hành là ,D$ }ợi tYc c^ ) cổ
phi.u 3à các cổ đông đvi hwi là )&D và tỷ l' t6ng trưyng cổ tYc là <D
%$ 4hu. su/t thu. 4OPO là #<D
Yêu cầu: Tính chi phí sử dụng vốn bình quân của cty khi ở nhu cầu vốn
đầu tư là !!t"# $!!t"

B23 425:
4 có! U ! 3'nh giá
8 V U 1 &])
U V <D
Chi ph> sA 8Bng vố cổ phi.u thưxng!
#"=dG+g=G30,1G+0,02=0,12=12%
n ai@3 nhSy!
• -hi 8rng h.t }OU}] đ@ huy đ;ng vốn cty sz phát hành cổ phi.u
thưxng 37i!
}O su thu. V #&&& 1 &])% 1 J) Z &]#<M V #&l tr$đ
}O giR l*i V #&l 1 &]8 V <,,]8 tr$đ
• F_ V <,,]8E&], V l)< tr$đ

• -hi nhu cầu vốn đầu tư c^ cty là %&& tr$đ J& ‰‰p l<)tr$đM
%hi phí sử dụng vốn bình quân của cty khi ở nhu cầu vốn đầu tư là !!t"&
KLCC) V K8 $ N8 [ Ks $ Ns
V &]l 1 &]) 1 J) Z &]#<M [ &])< 1 &], V 8]88D
• -hi nhu cầu vốn đầu tư c^ cty là 8&& tr$đ J \ l)< tr$đM
#"=dG(1-e)+g=G30,1G(1-0,04)+0,02=0,1242=12,42%
%hi phí sử dụng vốn bình quân của cty khi ở nhu cầu vốn đầu tư là $!!t"&
KLCC< V K8 $ N8 [ Ks $ Ns
V &]l 1 &]) 1 J) Z &]#<M [ &])<,< 1 &], V C]&,8D
'ài ()&
*+ bài&
"ốn c^ công ty L là <$&&& tri'u tr5ng đó!
j "y 8&& tri'u v7i l(i su/t )&D$
j "ốn góp Jcổ phi.u thưxngM ! )$&&& tri'u đồng$ 4ỷ suát 8nh lợi các cổ
đông đvi hwi là! CD$ 4ốc đ; t6ng lợi nhu?n trung Gình hàng n63 là &$%DE
n63$
j "ốn góp Jcổ phần ưu đ(iM ! <&& tri'u v7i tỷ su/t 8nh lợi đvi hwi ! 8D$
H(y t>nh chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn c^ công ty L$ Fi.t thu. su/t
thu. 4OPO là #<D$

,i-i&
4h25 đq Gài t có Gi@u! Oguồn vốn c^ công ty L

Tố
44
Oguồn vốn Uiá tr= Jtri'u
đồngM
4ỷ
trQng
JDM
)$ "ốn vy 8&& K8 V
,&
<$ "ốn cổ phần
thưxng
)$&&& Ks V
%&
#$ "ốn cổ phần ưu
đ(i
<&& K2 V
)&
C;ng <$&&& )&&

Chi ph> sA 8Bng vốn vy JN8M!
N8 V )&D$
Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phần thưxng JNsM!
Ns V CD [ &]%D V C]%D$
Chi ph> sA 8Bng vốn cổ phi.u ưu đ(i JN2M!
N2 V 8D$
L8ct t>nh chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn JKLCCM !
KLCC V K8nN8nJ)jtM [ K2nN2 [ KsnNs$
4 có! KLCC V &$,n)&DnJ)j&$#<M [ &$)n8D [ &$%nC$%D
V8$<WD$
-}! Chi ph> sA 8Bng vốn Gình HuIn c^ công ty L là! 8$<WD$
Bài 2/
Công ty LFC hi0cn đng c5e nhu cIbu đIbu tư đ0d 3`d rôcng sdn 1uIet v`ei tôdng sôe
vôen lb )%&& tri0cu vb5 tbi sdn côe đicnh J G5d ) lIbn vb5 đIbu n63M vb 85 vIcy thu
nhIcp tưb :hIeu h5 vb }O r5bng 3ôfi n63 t6ng th03 s5 v`ei hi0cn ny lb #&&tr
li0n tucc tr5ng l n63$ Fn gie3 đôec công ty ch5 Gi0et tIet cd cec 8ưc en đIbu tư
chid đc thưcc thi :hi gie tric hi0cn tci r5bng 8ư`ng$ Lnh chic hfy 1ec đicnh O_"
cud 8ưc en nby đ0d :h6dng đicnh tienh :hd thi cud 8ưc en
Fi0et r6bng vôen đIbu tư đc hibnh thbnh tưb cec nguôbn su!
M "ôen vy )&&& tri0u ] th`b i gin vy lb , n63 ] 3ôfi n63 vy phdi trd
cd gôec vb lfi như su!
O) ! )&&tr
O<! #&&tr
O#! #&&tr
O,! %&&tr
GM _het hbnh côd phi0eu thư`bng ]sôe lư`cng lb #&& côd phi0eu ] gie Gen lb
)&&&&&&Ecp
Pưc tienh chi phie phet hbnh chi0e3 ,D gie Gen vb cec côd đông đ5bi h5di
l`ci tưec c5d phIbn lb )&&&&&đ tr5ng :hi tid l0c t6ng trư`dng côd tưec hbng
n63 đ0bu đ6cn vb G6bng #D
cM _het hbnh côd phi0eu ưu đei c5e sôe lư`cng lb <&& côd phi0eu v`ei gie Gen
)&&&&&&Ecp] côd tưec phdi trd lb C&&&&Ecp ] tit l0c chi phie phet hbnh
chi0e3 %D gie Gen $ Gi0et thu0e suIet thu0e 4OPO lb #<D $
Giải :
45' 67-2 1P8 '9& d: 5- -;<
5= d>-g '?-g $2@' )
1P8) G/5 $A7 2/B- $C/ $2DE- '9& d: 5- 6ED $
CF$ ) !G-g $/H- $2DE- '9& 6ED $ I -J. $
CF0 ) 8K- 6ED $ L&- 6ED '9& d: 5-
#) 8G-g 6M/ '9& d: 5-
*%N-2 '2/ =2N "O d>-g ,K- L×-2 PDQ- )
WACC = W6*#6( 1-$) +We*Be + W"#"
%AR-g 6S)
%N-2 '2/ =2N "O d>-g ,K- ,&< (#6)
5= d>-g '?-g $2@'
GT/ A
C2T- A1 = 5%
= 38,75 U 0 ($2V& .W- <XD 'ED)
+ C2T- A2 = 10%
C2/ =2N "O d>-g ,K- ,&<
C2/ =2N "O d>-g 'Y =2/ZD D 6W/ (#e)
- C2/ =2/ "O d>-g 'Y =2/ZD 6C/ '2(-g
8[< '2/ =2N "O d>-g ,K- L×-2 PDQ-
WACC= 66,67% +*6,43%(1-32%)+13,33%*9,47%
+20%*13,42% = 6,86%
8[<
8[< d: 5- \2?-g \2] $2/ -X- '?-g $< \2?-g -X- 6ED $

Dựa vào dữ kiện đầu bài ta có bảng sau: STT 1 2 3 4 Nguồn vốn Vốn vay (d) Vốn cổ phần ưu đãi (e) Vốn cổ phần lợi (s) Tổng (T) Giá trị (triệu đồng ) 3500 100 4400 8000 Tỷ trọng (%) Wi = (1)/ T 43.75 1.25 55 100 Chi phí sử dụng vốn (%) Ri 9 10 12

Chi phí sử dụng vốn bình quân Áp dụng công thức : WACC = Wd . Rd . (1 – t ) + We . Re + Ws . Rs => WACC= 0,4375 × 0,09 × 1-0,25 + 0.0125 ×0.1 +0.55 × 0.12 = 10, 8 % Vậy : Chi phí sử dụng vốn bình quân của công ty Hồng Hà là 10,8 %

Bài 17:
Phương Đông là một công ty hoạt động trong ngành thực phẩm đóng hộp. Công ty hiệm đang xem xét huy động vốn cơ hội đầu tư trong năm mới. Các tài liệu và thông tin như sau: 1. 2. Theo ước tính đáng tin cậy thì lãi ròng kỳ vọng trong năm tới của Phương Đông là 137,5 triêu USD. Cơ cấu vốn hiện nay của công ty được coi là tối ưu mà công ty lên duy trì : Nợ dài hạn 45 triệu USD Cổ phần ưu đãi 2 triệu USD

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->