P. 1
Binh Phap Ton Tu

Binh Phap Ton Tu

|Views: 79|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Xuan Sinh

More info:

Published by: Nguyen Xuan Sinh on Aug 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^

hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
Education E-Books: HD200906083
Compiled & Published by Rosea


Binh Ph¸p T«n Tö
( §· tõ l©u Trung Hoa cæ ®¹i ®· næi tiÕng víi binh ph¸p T«n Tö – Pho s¸ch ®îc
coi lµ cuèn s¸ch gi¸o khoa Qu©n sù ®Çu tiªn trªn thÕ giíi. Tinh hoa cña nã vÉn cßn
®îc lu truyÒn ®Õn tËn ngµy nay, cho dï ngµy nay lÝ thuyÕt qu©n sù ®· kh¸c nhiÒu
vµ ®a d¹ng h¬n. C¸c níc ph¬ng §«ng trong ®ã cã VN chóng ta vÉn tu©n theo
phÇn lín nh÷ng néi dung c¨n b¶n cña s¸ch. Håi chiÕn tranh Biªn Giíi phÝa B¾c, ta
vµ Trung Quèc ®èi ®Çu kh«ng chØ vÒ qu©n sù mµ cßn c¶ vÒ ý thøc hÖ quan sù. KÕt
qu¶ cña cuéc chiÕn cho thÊy mçi níc cÇn ph¶i cã mét híng dæi míi quan niÖm
vµ t duy chiÕn thuËt th× míi cã thÓ phï hîp víi thùc tÕ h¬n lµ dËp khu«n theo c¸c
gi¸o ®iÒu trong s¸ch vë.
Nhng dï th× g×, Binh Ph¸p T«n Tö vÉn lµ mét t¸c phÈm kinh ®iÓn cña nghÖ thuËt
Qu©n sù mµ T«n Tö ®· ®Ó l¹i cho thÕ hÖ ®êi sau. Søc sèng cña nã cã thÓ xÕp ngang
víi Kinh th¸nh hay Sö thi Ramayanan. MÆc dï ngêi ViÖt chóng ta kh«ng a g× kÎ
thï Ph¬ng B¾c nhng còng nªn dµnh nh÷ng lêi tr©n träng víi 1 trong nh÷ng di
s¶n v¨n hãa cña Trung Hoa cæ ®¹i.
Cuèn ebook nµy ®· publish ë thuvien-ebook díi d¹ng file LIT. T«i m¹n phÐp
Publish t¹i trang web cña m×nh díi d¹ng file PDF ®Ó cuèn s¸ch hay nµy cã thÓ
phæ biÕn réng r·i h¬n.)
This ebook was complied from http://www.thuvien-ebook.com
Copy from BinhPhapTonTu.Lit to PDF.

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
Tôn T theo S Ký c#a T! Mã Thiên:

Tôn T tên là V% , ng!'i n!*c T,, .em sách binh pháp y/t ki/n vua
Ngô là H0p L!. H0p L! nói:
- Ta .ã .3c c5 m!'i ba thiên c#a ông r6i, nay ông th áp d7ng binh pháp .i,u khi8n
quân .9i m9t cách ti8u qui mô có .!;c không ?
Tôn T .áp:
- <!;c 0 .
H0p L! nói:
- <em .àn bà ra thí nghi>m có .!;c không ?
Tôn T .áp:
- <!;c 0 .
Vua bèn b?ng lòng cho gái .@p trong cung ra, tAt c5 m9t trBm tám m!(i ng!'i . Tôn
T chia ra làm hai .9i lAy hai ng!'i quí phi vua nuông chi,u làm .9i tr!Dng , sai tAt
c5 .,u cEm giáo.
Tôn T ra l>nh nói:
- Các ng!(i có bi/t qu5 tim, tay ph5i, tay trái và l!ng không ?
B3n con gái nói:
- Có .
Tôn T nói:
- Khi ta nói “.?ng tr!*c” thì các ng!(i nhìn vào qu5 tim, nói “bên trái” thì nhìn tay
trái, nói “bên ph5i” thì nhìn tay ph5i, “.?ng sau” thì nhìn .?ng sau l!ng.
B3n .àn bà .,u nói:
- D0 .
Sau khi .ã .!a ra kF luHt, Tôn T bèn .It ph# vi>t (nhJng .6 nghi tr!;ng D trong
quân .9i), ban l>nh ba lEn, nhKc nhD nBm l!;t. Sau .ó .ánh trLng ra l>nh nhìn v,
bên ph5i. B3n con gái c!'i r9 . Tôn T nói :
- KF luHt không rõ ràng , nhKc nhD hi>u l>nh không kM càng, .ó là t9i c#a t!*ng.
L0i ra l>nh và nhKc l0i ba lEn nBm l!;t ; r6i .ánh trLng ra l>nh nhìn v, bên trái . B3n
con gái l0i c!'i r9 . Tôn T nói :
- KF luHt không rõ ràng, nhKc nhD hi>u l>nh không kM l!Nng là t9i c#a t!*ng; nay .ã
hi8u rõ kF luHt r6i mà l0i không theo kF luHt là t9i c#a .9i tr!Dng .
Tôn T muLn chém hai ng!'i .9i tr!Dng. Ngô V!(ng .Ong trên .ài xem, thAy ông ta
sKp chém hai ng!'i ái c(, ho5ng s;, v9i vàng sai sO gi5 truy,n l>nh nói :
- Qu5 nhân .ã bi/t cách dùng binh c#a t!*ng quân r6i! Không có hai ái c( Ay thì qu5
nhân Bn không ngon, xin .Png chém !
Tôn T nói :
- ThEn .ã vâng m>nh l>nh b> h0 làm t!*ng, t!*ng .ã D trong quân thì có khi không
theo l>nh vua.
Bèn sai chém hai ng!'i .9i tr!Qong .8 thR uy, .em ng!'i k/ ti/p theo làm .9i
tr!Dng. Sau .ó l0i .ánh trLng chT huy . B3n con gái nhìn bên trái , bên ph5i, tr!*c,
sau, quì, .Ong dHy .,u nghiêm chTnh .úng .Kn, không ai dám ho he. Tôn T sai sO
gi5 báo v*i nhà vua:
- Binh .ã chTnh t,, b> h0 có th8 xuLng xem. B> h0 có th8 dùng nó th/ nào c%ng
.!;c, dù có sai nó nh5y vào la, n!*c c%ng .!;c.
Ngô V!(ng nói :
- T!*ng quân ra quán tr3 mà nghT, qu5 nhân không muLn xuLng xem.
Tôn T nói :
- <0i V!(ng thích nói suông, mà không th8 dùng trong vi>c thVc.
Do .ó, H0p L! bi/t Tôn T có tài dùng binh và cho Tôn T làm t!*ng.
Phía tây quân Ngô phá n!*c SD m0nh, .i vào .At Sinh; phía bKc uy hi/p n!*c T,,
n!*c TAn nWi ti/ng D ch! hEu, Tôn T có công D .Ay.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org


Binh pháp (phép dùng binh) c#a Tôn Võ 13 thiên (ch!(ng), binh pháp Ngô KhDi 6
thiên, h;p l0i thành Binh Pháp Tôn - Ngô, có th8 nói là kinh .i8n gLi .Eu c#a các nhà
quân sV tV cW chí kim. <'i sau .8 phân bi>t v*i Binh Pháp c#a Tôn Quy,n (n!*c Ngô
th'i Tam QuLc), ng!'i ta g3i là Binh Pháp Tôn-T hay Tôn Võ T .8 phân bi>t v*i
Binh Pháp Tôn (Ngô).

Binh pháp Tôn t .!;c truy,n t7ng tP .ông sang tây và có vô sL các nhà quân sV .ã
dày công chú thích.

X Vi>t Nam tr!*c .ây c%ng .ã có nhi,u b5n hoIc bình, hoIc dRch tP sách Tàu nh!:

. Tôn Ngô Binh Pháp. B5n dRch c#a Ngô VBn Tri>n tP b5n "Tôn T ThHp Gia Chú"
Cát Thiên b5o .'i TLng và "Ngô T Binh Pháp". B5n này có kèm l'i bình c#a 10 nhà
quân s! d!*i tr!*ng Tào Tháo, nh! Lý Thuyên, V!(ng Tích, <Z HVu, <Z M7c, Mai
Nghiêu ThEn, Gi5 Lâm, Tr!(ng DV, TrEn H0o, Hà thR, M0nh thR và c#a c5 Tào Tháo.

. Binh Th Tôn T!. v*i phEn so0n th5o và l'i bình c#a Nguy[n Duy Hinh

. Binh pháp Tôn T! V$n D(ng Vào Kinh Doanh c#a Tân Trung Kiên do Hoàng
Nam Anh dRch.

.....

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
<Li v*i các b0n .3c tr\: Phân bi>t m9t chút v, binh pháp và binh th!. Binh pháp có th hiu là
cách dùng binh, chi"n thu#t hành quân, t'n công, phòng ng(, ví d* nh) Binh Pháp Tôn T,,
binh pháp Ngô T,, binh pháp Tôn Quy.n, ... khác v/i binh th) là C2m Nang Quân S( t3ng
quát h0n binh pháp vì có g5m c6 phép xem thiên v7n, khí t)9ng, :;a lý, quân lu#t, hành quân,
v.v... Ví d* nh) "Binh Th) Y"u L)9c" c=a Tr>n H)ng ?Ao
Index:
Thiên Th nh#t................................................................................................................ 5
K' Sách........................................................................................................................... 5
Thiên Th hai.................................................................................................................. 6
Tác chi'n ........................................................................................................................ 6
Thiên Th ba................................................................................................................... 6
M!u công........................................................................................................................ 6
Thiên Th T!.................................................................................................................. 7
Hình................................................................................................................................ 7
Thiên Th N)m............................................................................................................... 8
TH+................................................................................................................................ 8
Thiên Th Sáu ................................................................................................................ 9
H! Th.c.......................................................................................................................... 9
Thiên Th B0y.............................................................................................................. 10
Quân Tranh................................................................................................................... 10
Thiên Th Tám............................................................................................................. 11
C2u Bi'n....................................................................................................................... 11
Thiên Th Chín............................................................................................................. 12
Hành Quân.................................................................................................................... 12
Thiên Th M!3i............................................................................................................ 13
67a Hình ....................................................................................................................... 13
Thiên Th M!3i m9t..................................................................................................... 14
C2u ;7a ......................................................................................................................... 14
Thiên Th M!3i hai ...................................................................................................... 17
Ho0 Công...................................................................................................................... 17
Thiên Th M!3i Ba ...................................................................................................... 17
Dùng gián ;i<p.............................................................................................................. 17
Tam th=p l>c k' 1.......................................................................................................... 18
Các lo@i ;7a hình chi'n ;#u ........................................................................................... 26
Nghiên cu vA binh pháp Tôn t2 ................................................................................... 26
Tôn vB ;ã cDm quân bao nhiêu lDn ................................................................................ 28
Nghiên cu vA binh pháp Tôn t2 ................................................................................... 28
Ph> L>c......................................................................................................................... 29
ThEng chi'n k' gFm có: ................................................................................................ 29
67ch chi'n k' gFm có:................................................................................................... 29
Công chi'n k' gFm có:.................................................................................................. 29
HGn chi'n k' gFm có:.................................................................................................... 30
T7nh chi'n k' gFm có:................................................................................................... 30
B@i chi'n k' gFm có:..................................................................................................... 30
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org

Thiên Th nh#t
K' Sách
Tôn t2 nói: Chi'n tranh là ;@i s. cIa quJc gia, quan h< tKi vi<c sJng ch't cIa nhân dân,
s. m#t còn cIa nhà n!Kc, không thL không kh0o sát nghiên cu cho th=t kN. Cho nên,
ph0i d.a vào n)m mPt sau ;ây mà phân tích, nghiên cu, so sánh các ;iAu ki<n tJt x#u
giQa hai bên ;Ji ;7ch, ;L tìm hiLu tình th' thEng b@i trong chi'n tranh:
M9t là 6@o, hai là Thiên, ba là 67a, bJn là T!Kng, n)m là Pháp.
6@o là chR vi<c chính tr7, ;@o nghTa, ph0i làm cho nguy<n vUng cIa dân chúng và vua
nh#t trí vKi nhau, ;Fng tâm ;Fng ;c. Có nh! v=y, trong chi'n tranh mKi có thL b0o nhân
dân vì vua mà ch't, vì vua mà sJng, không sV hiLm nguy.
Thiên là thiên th3i, nói vA ngày ;êm, tr3i râm tr3i nEng, tr3i l@nh tr3i nóng, tc tình tr@ng
vA khí h=u th3i ti't.
67a là ;7a lVi, nói vA ;!3ng sá xa gDn, ;7a th' hiLm y'u hay bWng phXng, khu v.c tác
chi'n r9ng hYp, ;7a hình ph0i ch)ng có lVi cho ti'n công, phòng thI, ti'n tKi, thJi lui.
T!Kng là t!Kng soái, tc nói vA tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can ;0m, s. uy nghiêm
cIa ng!3i t!Kng.
Pháp là pháp ch', nói vA tình tr@ng tZ chc, biên ch', s. quy ;7nh vA hi<u l<nh chR huy, s.
phân chia chc quyAn cIa t!Kng tá, s. cung ng v=t t! cho quân ;9i và ch' ;9 qu0n lý...
Tình huJng vA n)m mPt nói trên, ng!3i t!Kng soái không thL không bi't. ChR khi nào
hiLu rõ và nEm chPt ;!Vc nhQng tình huJng ;ó thì mKi có thL giành ;!Vc s. thEng lVi.
Không th=t s. hiLu rõ và nEm chEc ;!Vc thì không thL ;Ec thEng. Cho nên ph0i t[ b0y
mPt sau mà tính toán, so sánh nhQng ;iAu ki<n ;ôi bên giQa ;7ch và ta ;L tìm hiLu tình th'
thEng b@i trong chi'n tranh. Tc là ph0i xem xét: Vua bên nào có nAn chính tr7 ;!Vc lòng
dân h4n? T!Kng soái bên nào có tài n)ng h4n? Thiên th3i ;7a lVi bên nào tJt h4n? Pháp
l<nh bên nào ;!Vc quán tri<t h4n? Th.c l.c quân ;9i bên nào m@nh h4n? Binh sN bên
nào ;!Vc hu#n luy<n thành th>c h4n? Th!\ng ph@t bên nào nghiêm minh h4n? C)n c
vào nhQng ;iAu ;ó, ta có thL tính toán mà bi't tr!Kc ;!Vc ai thEng ai thua. N'u ch7u nghe
m!u k' cIa ta, ;L cho ta chR huy tác chi'n thì chi'n tranh có thL thEng lVi, ta s] \ l@i; N'u
không ch7u nghe m!u k' cIa ta, cho dù có dùng ta ;L chR huy tác chi'n, chi'n tranh t#t
nhiên b7 th#t b@i, ta s] r3i ;i (nguyên tác"T!Kng thinh ngã k', d>ng chi t#t thEng, l!u chi;
t!Kng b#t thinh ngã k', d>ng chi t#t b@i, kh chi") N'u k' sách có lVi và ;!Vc ch#p thu=n,
còn ph0i tìm cách t@o ra tình th' có lVi ;L làm ;iAu ki<n ph> trV bên ngoài cho vi<c ti'n
hành chi'n tranh. Th', tc là c)n c vào tình huJng ph0i ch)ng có lVi ;L mà có hành
;9ng t!4ng ng. Dùng binh ;ánh giPc là hành ;9ng dJi trá (nguyên tác "Binh gi0, qu^
;@o giã" là câu c2a mi<ng r#t nZi ti'ng cIa các v7 trí t!Kng). Thông th!3ng, n'u có thL
t#n công thì gi0 nh! không thL t#n công, muJn ;ánh nh! gi0 nh! không muJn ;ánh,
muJn hành ;9ng \ gDn nh!ng gi0 nh! muJn hành ;9ng \ xa, muJn hành ;9ng \ xa
nh!ng l@i gi0 nh! muJn hành ;9ng \ gDn. L#y lVi mà d> k_ tham, chi'n thEng k_ lo@n,
phòng b7 k_ có th.c l.c, tránh k_ thù m@nh, khiêu khích k_ hay gi=n dQ. 67ch khinh
th!3ng thì làm chúng thêm kiêu, ;7ch nhàn h@ thì làm chúng v#t v0, ;7ch ;oàn k't thì làm
chúng ly tán. T#n công k_ thù lúc chúng không phòng b7, hành ;9ng khi chúng không
ng3 tKi (nguyên tác "Công k` vô b7, xu#t k` b#t ý") T#t c0 nhQng ;iAu nói trên ;Au là s.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
khôn khéo ;L thI thEng cIa nhà quân s., nh!ng l@i không thL quy ;7nh tr!Kc m9t cách
máy móc. Phàm tr!Kc khi khai chi'n, ;oán ;!Vc thEng là do tính toán ;Dy ;I.Tr!Kc khi
khai chi'n mà ;oán không thEng là do tính toán không chu ;áo. Tính nhiAu h4n tính ít,
huJng hF không tính toán gì. Quan sát ;I các mPt ;ó, ai thEng ai b@i có thL ;oán tr!Kc
;!Vc.
Thiên Th hai
Tác chi'n
Tôn t2 nói: Nguyên tEc chung khi d>ng binh tác chi'n là khi ph0i huy ;9ng chi'n xa
nghìn chi'c, xe t0i nPng nghìn chi'c, quân ;9i m!3i v@n, v=n l!4ng ;i xa nghìn dPm, thì
tình huJng ;ó, chi phí \ tiAn ph!4ng và h=u ph!4ng, chi phí ;ãi khách kha s thDn, b0o
d!ang và bZ sung tiêu phí nghìn vàng thì mKi có thL cho m!3i v@n quân xu#t chinh ;!Vc.
Dùng m9t ;@o quân khZng lF nh! th' ;L tác chi'n thì ;òi hbi ph0i thEng nhanh. N'u kéo
dài th3i gian, quân ;9i s] m<t mbi, nhu< khí s] suy gi0m; t#n công thành trì s] hao h't
sc chi'n ;#u, quân ;9i tác chi'n \ ngoài lâu có thL làm nAn tài chính cIa quJc gia gPp
khó kh)n. N'u quân ;9i mbi m<t, nhu< khí suy gi0m thì lúc ;ó cho dù là ng!3i tài gibi
sáng suJt ;'n ;âu cBng không thL cu vãn tình th' ;!Vc. Cho nên dùng binh ;ánh giPc,
chR nghe nói trong tJc thEng có nhQng thi'u sót v>ng vA ch không bao gi3 có vi<c kéo
dài mà lVi cho quJc gia c0. Cho nên ng!3i không hiLu bi't chG h@i khi d>ng binh thì
không thL hiLu ;!Vc chG lVi trong d>ng binh. ng!3i gibi d>ng binh, lính mãn ngB không
gUi l@i, l!4ng th.c không v=n t0i quá 3 lDn, quân nhu l#y t@i n!Kc mình, l!4ng th.c gi0i
quy't t@i n!Kc ;7ch. 6!Vc v=y thì l!4ng th0o c#p d!ang cho quân ;9i s] ;!Vc tho0 mãn.
S\ dT quJc gia ph0i nghèo vì d>ng binh là do v=n t0i l!4ng th.c ;i quá xa. V=n t0i l!Vng
th.c xa, bá tánh s] nghèo. Chung quanh n4i quân ;9i t=p k't, v=t giá s] cao vUt b#t
th!3ng. V=t giá cao vUt s] làm cho tiAn tài cIa bách tính khô ki<t. TiAn tài khô ki<t t#t
ph0i g#p rút thu thêm thu'. Sc m@nh tiêu hao h't, tiAn tài khô ki<t, trong n!Kc khEp
;Fng quê nhà nhà ;Au trJng rGng. Bách tính thì tiAn tài 10 phDn hao bcy, quJc gia thì xe
hbng ng.a mbi m!3i phDn h't sáu. Cho nên t!Kng soái gibi l#y l!4ng th.c \ n!Kc ;7ch.
dn 1 chung g@o \ n!Kc ;7ch bWng 20 chung g@o \ n!Kc nhà. Dùng 1 th@ch cb \ n!Kc
;7ch bWng 20 th@ch cb \ n!Kc nhà. MuJn quân h)ng hái gi't ;7ch ph0i làm quân bi't h=n
;7ch. C!Kp cIa ;7ch mà th!\ng cho quân nhà. 6ánh bWng xe, c!Kp ;!Vc h4n 10 cái thì
th!\ng cho ng!3i ;Du tiên c!Kp ;!Vc. Bb c3 xe ;7ch, cEm c3 quân nhà mà dùng chung
vKi xe nhà. 6ãi tù binh t2 t' thì thEng ;7ch mà làm quân nhà thêm m@nh. Th' nên d>ng
binh cJt thEng, không cJt kéo dài. T!Kng soái gibi d>ng binh là thDn h9 m<nh cIa dân, là
ng!3i giQ s. an nguy cho quJc gia.
Thiên Th ba
M!u công
Tôn t2 nói: 6@i phàm cái phép d>ng binh, làm cho c0 n!Kc ;7ch khu#t ph>c trUn vYn là
th!Vng sách, ;ánh nó là kém h4n. Làm cho toàn quân ;7ch ch7u khu#t ph>c là th!Vng
sách, ;ánh nó là kém h4n. Làm nguyên lQ quân ;7ch khu#t ph>c là th!Vng sách, ;ánh nó
là kém h4n. Làm nguyên m9t tJt ;7ch khu#t ph>c là th!Vng sách, ;ánh nó là kém h4n.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
làm nguyên m9t ngB ;7ch khu#t ph>c là th!Vng sách, ;ánh nó là kém h4n. Th' nên bách
chi'n bách thEng cBng ch!a ph0i cách sáng suJt trong s. sáng suJt. Không cDn ;ánh mà
làm k_ ;7ch khu#t ph>c mKi gUi là sáng suJt nh#t trong s. sáng suJt. Cho nên th!Vng
sách trong vi<c dùng binh là l#y m!u l!Vc ;L thEng ;7ch, k' ;ó là thEng ;7ch bWng ngo@i
giao, k' nQa là dùng binh thEng ;7ch, h@ sách là t#n công thành trì. 6ánh thành là bi<n
pháp b#t ;Ec dT, ch' t@o chi'n xa, vB khí ph0i m#t 3 tháng mKi hoàn thành, chucn b7 binh
mã l@i m#t 3 tháng nQa. T!Kng sJt ru9t xua quân ;ánh thành, th!4ng vong 3 phDn m#t 1
mà vfn ch!a h@ ;!Vc. 6ó chính là cái h@i cIa vi<c ;ánh thành. Cho nên ng!3i gibi d>ng
binh, thEng ;7ch mà không ph0i giao chi'n, ;o@t thành mà không cDn t#n công, phá quJc
mà không cDn ;ánh lâu, nh#t ;7ch ph0i dùng m!u l!Vc toàn thEng mà thI thEng trong
thiên h@, quân không mbi m<t mà vfn giành ;!Vc thEng lVi hoàn toàn. Phép d>ng binh,
g#p m!3i lDn ;7ch thì bao vây, g#p n)m lDn ;7ch thì t#n công, g#p ;ôi chì chia ra mà
;ánh, bWng ;7ch thì ph0i ;ánh khéo, kém ;7ch thì rút, tránh giao tranh vKi ;7ch. Binh y'u
mà ;ánh thXng t#t b7 bEt làm tù binh. T!Kng soái là trV thI cIa quJc gia, trV thI tJt thì
n!Kc c!3ng th7nh, kém thì n!Kc suy y'u. Vua có thL gây b#t lVi cho vi<c quân trong 3
tr!3ng hVp: không bi't quân không thL ti'n mà bEt ti'n, không bi't quân không thL thoái
mà bEt thoái, ;ó là trói bu9c quân ;9i. không bi't vi<c quân mà can d. vào khi'n t!Kng sT
hoang mang khó hiLu. không bi't m!u k' d>ng binh mà can d. vào khi'n t!Kng sT b)n
kho)n nghi ng3. Quân hoang mang nghi ng3 thì các n!Kc ch! hDu th[a c4 t#n công. 6ó
là t. làm rJi mình khi'n ;7ch thEng. Cho nên có n)m ;iAu có thL thEng: Bi't có kh0 n)ng
;ánh hay không có kh0 n)ng ;ánh, có thL thEng, bi't d.a vào binh l.c nhiAu ít mà ;ánh,
có thL thEng, quân t!Kng ;Fng lòng có thL thEng, l#y quân có chucn b7 ;ánh quân không
chucn b7 có thL thEng, t!Kng gibi mà vua không can thi<p vào có thL thEng. 6ây là 5 ;iAu
có thL ;oán tr!Kc ;!Vc thEng lVi. Cho nên có thL nói: Bi't ;7ch bi't ta, tr)m tr=n không
b@i, bi't ta mà không bi't ;7ch tr=n thEng tr=n b@i, không bi't ;7ch không bi't ta, tr=n nào
cBng b@i. (nguyên v)n: Tri bR tri k^ gi0, bách chi'n b#t ;ãi, b#t tri bR nhi tri k^, nh#t thEng
nh#t ph>, b#t tri bR b#t tri k^, mGi chi'n t#t ;ãi).
Thiên Th T!
Hình
Tôn t2 nói: Tr!Kc kia ng!3i gibi d>ng binh ;ánh giPc, tr!Kc tiên ph0i không ;L b@i, sau
mKi ;ánh b@i k_ ;7ch. không ;L b@i là do mình, giành chiên thEng là t@i ;7ch. Th' nên
ng!3i gibi d>ng binh có thL làm k_ ;7ch không thEng ;!Vc mình, nh!ng không chEc làm
k_ ;7ch b7 ta ;ánh thEng. Cho nên nói thEng lVi có thL d. ki'n nh!ng không nh#t thi't ;òi
hbi ;!Vc (tJi nghTa quá:"thEng kh0 tri,i nhi b#t kh0 vi") không thL thEng ;!Vc thì thI, có
thL thEng ;!Vc thì công. ThI là do ch!a ;I ;iAu ki<n, công là khi ;iAu ki<n có th[a.
Ng!3i gibi thI ém quân t@i các lo@i ;7a hình, ng!3i gibi công phát huy mUi th' m@nh, th'
nên b0o toàn ;!Vc l.c l!Vng mà vfn toàn thEng ("thi<n thI gi0, tàng ! c2u ;7a chi h@,
thi<n công gi0, ;9ng ! c2u thiên chi th!Vng"). D. ;oán chi'n thEng mà không h4n nhiAu
ng!3i thì ch!a gUi là gibi trong nhQng ng!3i gibi, thEng 1 tr=n mà thiên h@ gUi là gibi thì
cBng ch!a gUi là gibi trong nhQng ng!3i gibi.. CBng nh! nh#c m9t cUng lông thì không
kL là kho_, nhìn th#y nh=t nguy<t không kL là mEt tinh, nghe ;!Vc s#m sét không kL là tai
thính. Th3i x!a, ng!3i gibi d>ng binh th!3ng ;ánh b@i k_ ;7ch dg thEng nên vi<c giành
;!Vc chi'n thEng #y không ;!Vc ti'ng là trí dBng. Chi'n thEng cIa hU là không có gì ph0i
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
nghi ng3 vì nó d.a trên c4 s\ t#t thEng k_ ;7ch ;ã lâm vào th' th#t b@i. Cho nên ng!3i
gibi d>ng binh bao gi3 cBng ;Pt mình vào th' b#t b@i mà cBng không bb qua c4 h9i nào
;L thEng ;7ch. Vì v=y, ;9i quân chi'n thEng bao gi3 cBng t@o ;iAu ki<n ;L thEng, sau mKi
giao tranh, ;9i quân chi'n b@i th!3ng giao tranh tranh tr!Kc, sau mKi tìm chi'n thEng
bWng s. cDu may. Ng!3i gibi d>ng binh có thL t[ các mPt tu s2a cái l] không thL thEng ;L
nEm ;!Vc quyAn quy't ;7nh s. thEng b@i. Phép d>ng binh là: Th nh#t là ";9", th hai là
"l!Vng", th 3 là "sJ", th 4 là "xng", th 5 là "thEng". Tính th' sinh ;9, ;9 sinh l!Vng,
l!Vng sinh sJ, sJ sinh xng, xng sinh thEng. ThEng binh dùng "d=t" ;ánh "thù", b@i binh
dùng "thù" chJng "d=t". Ng!3i chi'n thEng là ng!3i có quân l.c hùng m@nh, chR huy tác
chi'n dùng binh nh! tháo n!Kc ;Z t[ trên tr3i xuJng v=y, cái này gUi là hình cIa binh l.c
quân s.. Nguyên v)n "ThEng gi0 chi chi'n dân dã, nh!Vc quy't tích thu^ ! thiên nhfn
chi khê gi0, hình dã" (d=t=1/24 l@ng; l@ng=1/24 thù)
Thiên Th N)m
TH+
Tôn T2 nói : Phàm ;iAu khiLn quân, b#t kL nhiAu hay ít ;Au là vi<c tZ chc biên ch' quân
;9I, chR huy quân nhiAu hay ít là v#n ;A hi<u l<nh. ThJng lTnh toàn quân gPp ;7ch t#n
công mà không b7 b@I tr=n, #y là nh3 vào thu=t bi'n hóa k` 0o khi dùng binh là chính.
Dùng binh công ;7ch ;!Vc th' nh! l#y ;á chUI trng, #y là nh3 bi't v=n d>ng chính xác
tránh th.c chUn h!. - Phàm vi<c tác chi'n, dùng chính binh ;JI ;7ch, k` binh thI thEng.
T!Kng gibi dùng binh s] bi't bi'n hóa tác chi'n nh! tr3i ;#t không bao gi3 cùng ;!3ng,
sông biLn không bao gi3 c@n n!Kc. Nh! mPt tr)ng mPt tr3i, lPn rFi l@i mUc; nh! bJn mùa
thay ;Zi, qua rFi l@i ;'n. Âm nh@c cBng không quá 5 thanh âm, nh!ng bi'n hóa khôn
l!3ng, nghe sao cho h't ;!Vc ; sEc màu cBng chR có 5 màu, nh!ng bi'n hóa nhìn sao cho
t=n; v7 b#t quá cBng chR có 5 v7, nh! bi'n hóa n'm sao cho ;I. Chi'n thu=t cBng chR có k`
và chính, nh!ng bi'n hóa cIa k` và chính là vô cùng vô t=n. K` chính chuyLn hóa lfn
nhau nh! vòng tròn không có kh\i ;iLm cBng không có k't thúc, ai có thL bi't ;!Vc ? -
N!Kc lã ch0y xi't cuJn trôi c0 ;á g@ch, ;ó là nh3 th' n!Kc lB. Chim !ng vF mFi chR m9t
cú có thL xé nát con mFi, ;ó là d.a vào th' ti't nhanh nh! chKp nhoáng. Ng!3i chR huy
gibi là ng!3i bi't t@o nên th' hiLm hay ti't chKp nhoáng. Th' hiLm nh! cung ;ã gi!4ng
h't mc, ti't chKp nhoáng nh! l#y nb phóng tên, nhanh vô cùng. - Trong khi tác chi'n,
ng!3i ng.a rJi lo@n mà không ;L ;9i hình rJi lo@n. HGn lo@n mù m7t mà vfn ;âu ra ;#y,
duy trì ;!Vc th', ti't thì không b7 b@i. - Ta có tZ chc chPt ch] thì khi'n ;7ch hGn lo@n, ta
có lòng dBng c0m thì khi'n ;7ch khi'p sV, ta có binh l.c lKn thì khi'n ;7ch suy y'u. ChPt
ch] hay hGn lo@n là do \ tZ chc biên ch', dBng c0m hay khi'p sV là do !u th' t@o nên,
lKn m@nh hay suy y'u là do th.c l.c ;Ji sách thL hi<n ra. T!Kng gibi là bi't cách ;iAu
khiLn quân ;7ch, ng>y trang ;L d> ;7ch khi'n k_ ;7ch di ;9ng theo ý mình, dùng lVi nhb
d> k_ ;7ch, ;7ch Et ;'n ;L chi'm. Dùng cách ;ó mà khi'n quân ;7ch ;'n n@p m@ng. -
Ng!3i gibi tác chi'n là bi't t@o ra tình th' có lVi ch không trách thu9c c#p, bi't chUn l.a
và s2 dùng nhân tài ;L t@o nên lVi th'. Ng!3i gibi tác chi'n t@o ra th' giJng nh! l)n gG
;á, gG ;á \ chG bWng thì nWm im, \ chG nghiêng dJc thì d7ch chuyLn, vuông thì d[ng, tròn
thì l)n. B\i v=y mà ng!3i gibi chR huy tác chi'n cBng nh! l)n hòn ;á tròn t[ trên núi cao
v@n tr!Vng xuJng chân núi v=y. Th' t@o ra chính là nh! v=y.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
Thiên Th Sáu
H! Th.c
Tôn T2 vi't :
- Phàm ;'n chi'n ;7a tr!Kc ;Vi ;7ch là chi'm ;!Vc th' chI ;9ng an nhàn, ;'n chi'n ;7a
sau ng chi'n vKi ;7ch là lâm vào th' m<t mbi. Vì th', ng!3i chR huy tác chi'n gibi là
ng!3i có thL ;iAu khiLn quân ;7ch ch không thL theo s. ;iAu khiLn cIa quân ;7ch.
- Khi'n quân ;7ch ;'n n4i ta làm chI tr!Kc là k't qu0 cIa vi<c dùng lVi nhb nhQ ;7ch.
Khi'n ;7ch không thL ;'n n4i nó muJn, #y là do ta ng)n c0n ;!Vc nó. Do th', ;7ch ;ang
nghR ng4i, ta ph0i làm cho nó m<t mbi, ;7ch ;Dy ;I l!4ng th0o, ta ph0i làm cho chúng ;ói
khát, ;7ch ;óng tr@i yên Zn, ta ph0i làm cho chúng di chuyLn, ;ó là vì n4i ta t#n công,
;7ch Et ph0i ;'n ng cu. Quân ta ;i ;!Vc nghìn dPm mà không m<t mbi là do ta ;'n
nhQng n4i không b7 ;7ch ng)n tr\, ta ;ánh mà chEc thEng là do ta t#n công vào n4i ;7ch
không cách gì phòng thI, ta phòng thI vQng chEc do ta bi't tr!Kc n4i s] b7 ;7ch t#n công.
- Ng!3i gibi ti'n công là ng!3i có thL làm cho ;7ch không bi't n4i mà phòng thI, ng!3i
gibi phòng thI là ng!3i có thL làm cho ;7ch không bi't ph0i ti'n công vào n4i nào. Vi
di<u, vi di<u ;'n mc vô hình. ThDn k`, thDn k` ;'n mc vô thanh. Vì th' mà ta có thL
nEm v=n m@ng cIa quân ;7ch trong tay. Ta ti'n công mà ;7ch không c0n nGi vì ta nh! ti'n
vào chG không ng!3i, ta thoái lui mà ;7ch không ;uZi theo vì ta hành ;9ng nhanh lY, ;7ch
không ;uZi k7p. B\i th', ta muJn ;ánh thì dù ;7ch có lBy cao hào sâu cBng ph0i ng chi'n
vKi ta vì ta ;ánh vào n4i ;7ch bu9c ph0i ng cu, ta không muJn ;ánh thì v@ch ;#t mà
phòng thI, ;7ch cBng không thL ;'n ;ánh ta vì ta làm cho chúng ph0i ;Zi h!Kng ti'n
công. - Ta khi'n ;7ch ;L l9 th.c l.c mà ta thì vô hình thì ta có thL t=p trung binh l.c, còn
;7ch thì phân tán l.c l!Vng. Ta t=p trung binh l.c \ m9t n4i mà ;7ch phân tán l.c l!Vng \
m!3i chJn, tc là ta dùng m!3i ;ánh m9t (he he … ;7ch không ch9t cBng … ch't vì b7
h9i ;Fng), nh! th' quân ta ;ông quân ;7ch ít, lVi th' hXn cho ta. Dùng nhiAu ;ánh ít,
t!4ng quan l.c l!Vng ta vKi ;7ch rõ ràng là mình thEng. N4i ta muJn ti'n công, ;7ch
chXng thL nào bi't, không thL bi't Et ;7ch ph0i bJ trí phòng thI nhiAu n4i, ;ã phòng b7
nhiAu n4i thì quân sJ b7 phân bJ Et n4i ta cDn ti'n công s] có ít quân ;7ch. 67ch giQ ;!Vc
“mPt tiAn” thì mPt sau mbng y'u, giQ ;!Vc bên trái thì bên ph0i y'u mbng. Binh l.c
mbng là vì phòng b7 khEp n4i, binh l.c dFi dào là nh3 bu9c ;7ch ph0i phòng b7 khEp chG.
- Vì th', bi't tr!Kc chi'n ;7a và th3i gian giao tranh thì dù xa ngàn dPm cBng có thL giao
phong vKi ;7ch. Không bi't s] ;ánh \ ;âu và vào lúc nào thì cánh trái không thL ti'p ng
cánh ph0i, c0nh ph0i không thL ng ti'p cánh trái, mPt tiAn không thL ng cu vKi mPt
h=u, mPt h=u không thL ng cu mPt tiAn, huJng hF xa ngoài ngàn dPm, gDn trong vài
dPm thì th' nào ? Theo ý ta, v!Vt ng!3i vA sJ quân ;âu có ích chi cho ta trong vi<c thEng
b@i, thEng lVi có thL do ta t@o thành. Quân ;7ch tuy ;ông, có thL làm cho chúng không thL
;#u vKi ta ;!Vc.
- Ph0i bày m!u l=p k', phân tích k' ho@ch tác chi'n cIa quân ;7ch, khiêu khích ;7ch ;L
nEm tình hình và ph!4ng cách hành quân cIa ;7ch, trinh sát xem chG nào có lVi, chG nào
b#t lVi, ;ánh th2 xem binh l.c cIa ;7ch m@nh y'u th.c h! th' nào. Ta ng>y trang th=t
khéo khi'n ;7ch không tìm ra tung tích thì dù gián ;i<p có vào sâu trong ;9i hình cBng
không bi't rõ ;!Vc quân ta, k_ ;7ch khôn ngoan m#y cBng chXng bi't cách ;Ji phó vKi
quân ta. C)n c vào s. thay ;Zi tình hình cIa ;7ch mà v=n d>ng linh ho@t chi'n thu=t, dù
có bày shn thEng lVi tr!Kc mEt chúng cBng không nh=n ra s. 0o di<u cIa nó. Ng!3i ngoài
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
chR bi't ta dùng ph!4ng k' thEng ;7ch ch không bi't ta ;ã v=n d>ng ph!4ng k' ;ó th'
nào. Vì v=y, chi'n thi'n lDn sau không lPp l@i ph!4ng thc ;ã dùng trong lDn tr!Kc mà
ph0i thích ng vKi tình hình mKi, bi'n hóa vô cùng vô hình. - Cách dùng binh cBng nh!
dòng ch0y cIa n!Kc v=y, quy tEc v=n hành cIa n!Kc là t[ chG cao ;Z xuJng th#p. ThEng
lVi trên chi'n tr!3ng là do ta bi't tránh chG cng, chG th.c cIa quân ;7ch mà ;ánh vào
chG mAm, chG h! cIa ;7ch. N!Kc tùy ;7a hình cao th#p mà ;7nh ;!Vc h!Kng ch0y, tác
chi'n c)n c vào tình hình cIa ;7ch mà quy't ;7nh cách ;ánh. D>ng binh tác chi'n không
có hình th' cJ ;7nh, không có ph!4ng thc nh#t ;7nh. D.a vào bi'n ;Zi cIa ;7ch mà
chi'n thEng thì gUi là d>ng binh nh! thDn. NgB hành t!4ng sinh t!4ng khEc, không có
hành nào luôn thEng, bJn mùa nJi ti'p nhau thay ;Zi, không có mùa nào cJ ;7nh mãi,
bóng mPt tr3i lúc dài lúc ngEn, vành tr)ng có khi tròn khi khuy't.
Thiên Th B0y
Quân Tranh
Tôn T2 vi't :
- Phàm d>ng binh chi pháp …ý quên … phép dùng binh th!3ng, t!Kng soái nh=n l<nh
vua, tr!ng t=p dân chúng, tZ chc quân ;9i, sau mKi bày tr=n ;Ji ;7ch. Trong quá trình
;ó, khó nh#t là quân tranh, nghTa là giành l#y lVi th'. Cái khó nh#t cIa vi<c này là ph0i
bi'n ;!3ng vòng thành ;!3ng thXng, bi'n b#t lVi thành có lVi. Tuy ;i ;!3ng vòng nh!ng
l#y cái lVi nhb d> ;7ch thì mKi có thL xu#t phát sau mà tKi ;!Vc tr!Kc y'u ;7a cDn tranh,
th' là hiLu ;!Vc ph!4ng pháp bi'n cong thành thXng.
- Quân tranh v[a có cái lVi, v[a có nguy hiLm. N'u ;em toàn quân có trang b7 nPng nA ;i
tranh thì không thL ;@t ;!Vc d. ;7nh, n'u bb l@i trang b7 nPng thì trang b7 nPng s] tZn
th#t. Vì th', cuJn giáp ti'n g#p, ngày ;êm không nghR ;L ;i tr)m dPm tranh lVi thì t!Kng
lTnh ba quân có thL b7 bEt, lính khbe tKi tr!Kc, y'u tKi sau. CuJi cùng chR có m9t phDn
m!3i binh l.c ;'n tr!Kc. 6i n)m m!4i dPm tranh lVi, t!Kng lTnh tiAn quân s] b7 chPn, chR
có m9t n2a binh l.c tKi tr!Kc. 6i ba m!4i dPm tranh lVi, chR có hai phDn ba binh l.c tKi
tr!Kc. Quân ;9i không có trang b7 nPng Et thua, không có l!4ng th0o Et ch't, không có
v=t t! Et khó sJng.
- Ch!a bi't ý ;F chi'n l!Vc cIa các ch! hDu, không thL tính vi<c k't giao ; ch!a thông ;7a
hình sông núi, ;Dm hF, không thL hành quân ; không dùng ng!3i dfn ;!3ng không thL
chi'm ;7a lVi. Dùng binh ;ánh tr=n ph0i d.a vào bi'n hóa gian trá mKi mong thành công,
ph0i c)n c vào chG có lVi hay không mà hành ;9ng, tùy s. phân tán hay t=p trung binh
l.c mà thay ;Zi chi'n thu=t. Quân ;9i hành ;9ng thDn tJc thì nhanh nh! gió cuJn, hành
;9ng ch=m rãi thì l[ng kh[ng nh! r[ng r=m, khi t#n công thì nh! l2a cháy, khi phòng thI
thì nh! núi ;á, khi cn mình thì nh! bóng tJi, khi xung phong thì nh! s#m sét. Chi'm
;!Vc làng xã ph0i phân binh ;o@t l#y, m\ r9ng lãnh thZ, ph0i phân binh tr#n giQ ; cân
nhEc lVi h@i ;!Vc m#t rFi mKi tùy c4 hành ;9ng. Tr!Kc h't ph0i rõ ph!4ng pháp bi'n
cong thành thXng ;L giành thEng lVi, #y là nguyên tEc hành quân.
- Quân Chính vi't : “Ngôn b#t t!4ng v)n, cJ vi kim cZ, th7 b#t t!4ng ki'n, cJ vi tinh k`”
có nghTa là “khi tác chi'n mà dùng l3i nói chR huy e quân nghe không ;!Vc, ph0i cDn ;'n
chiêng trJng ; dùng ;9ng tác e quân không nhìn th#y, ph0i cDn ;'n c3 l<nh. Chiêng trJng,
c3 l<nh dùng ;L thJng nh#t hành ;9ng cIa toàn quân. Toàn quân ;ã hành ;9ng nh#t nh#t
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
thì ng!3i lính dBng c0m không thL ti'n m9t mình, ng!3i lính nhút nhát cBng không thL
lùi m9t mình, ;ó là ph!4ng pháp chR huy toàn thL ;9i hình tác chi'n”.
- 6Ji vKi quân ;7ch, có thL làm tan nhu< khí cIa chúng ; ;Ji vKi t!Kng ;7ch, có thL làm
dao ;9ng quy't tâm cIa hU. ST khí cIa quân ;9i lúc mKi giao chi'n thì h)ng hái, sau m9t
th3i gian dDn dDn suy gi0m, cuJi cùng tiêu tan. Ng!3i gibi dùng binh ph0i tránh nhu< khí
h)ng hái cIa ;7ch cho ;'n khi nhu< khí ;ó cIa chúng b7 tiêu tan gi0m sút thì ;ánh, ;ó là
cách nEm chEc sT khí quân ;9i. L#y s. nghiêm chRnh cIa quân ta ;Ji phó vKi s. hGn lo@n
cIa quân ;7ch, l#y s. bình tTnh cIa quân ta ;Ji phó vKi s. hoang mang cIa quân ;7ch, ;ó
là cách nEm chEc tâm lý quân ;9i. L#y gDn ch3 xa, l#y nhàn ch3 m<t (dT d=t ;ãi lao), l#y
no ch3 ;ói, ;ó là cách nEm chEc sc chi'n ;#u cIa quân ;9i. Không ;i chPn ;ánh quân
;7ch ;ang có hàng ngB chRnh tA, không ;ánh k_ ;7ch có th' tr=n và l.c l!Vng hùng m@nh,
;ó là cách nEm vQng bi'n hóa chuyLn ;9ng.
- Nguyên tEc dùng binh là : ;7ch chi'm núi cao thì không ;ánh lên, ;7ch d.a vào gò ;Jng
thì không nên ;ánh chính di<n, ;7ch v3 thua ch@y thì không nên ;uZi theo, quân ;7ch tinh
nhu< thì ch!a nên ;ánh v9i, ;7ch cho quân ta nh2 mFi thì mPc k< chúng, ;7ch rút vA n!Kc
thì không nên chPn ;!3ng, bao vây quân ;7ch nên ch[a m9t lJi thoát cho chúng, ;7ch
cùng khJn thì không nên quá bc bách chúng. Phép dùng binh là nh! th'.
Thiên Th Tám
C2u Bi'n
Tôn T2 vi't :
- Phàm d>ng binh chi pháp, chI t!Kng nh=n l<nh cIa vua, t=p hVp quân ;9i, quân nhu
(giáo, khí, l!4ng, tiAn, …), khi xu#t chinh \ “phR ;7a” (;#t x#u) thì không d.ng tr@i, \ “cù
;7a” (;#t có ;!3ng lKn thông suJt) ph0i k't giao vKi n!Kc láng giAng, \ “tuy<t ;7a” không
;!Vc n#n ná, \ “vi ;7a” (;#t b7 vây) thì ph0i tính k', \ “t2 ;7a” ph0i liAu ch't quy't chi'n.
Có nhQng ;!3ng không nên ;i, có nhQng lo@i ;7ch không nên ;ánh, có nhQng thành
không nên công, có nhQng vùng không nên giành, có nhQng l<nh vua không nên nghe.
T!Kng lTnh tinh thông nhQng ng bi'n trên mKi là ng!3i bi't cách dùng binh. Không tinh
thông nhQng ng bi'n #y, dù có nEm ;!Vc ;7a hình cBng không thL giành ;!Vc ;7a lVi.
ChR huy quân ;9i mà không bi't dùng nhQng ng bi'n #y thì dù bi't n)m ;iAu lVi cBng
không thL phát huy ;!Vc toàn b9 tác d>ng cIa quân ;9i.
- T!Kng lTnh thông minh suy tính t#t ph0i cân nhEc hai ph!4ng di<n lVi h@i. Khi gPp tình
hình b#t lVi, ph0i tìm cho ;!Vc ;iAu lVi mKi thành ;!Vc ;@i s.. GPp tình hình thu=n lVi,
ph0i cJ th#y rõ nhQng y'u tJ b#t lVi mKi k7p th3i gi0i tr[ ;!Vc tai bi'n.
- MuJn khu#t ph>c ch! hDu, ph0i ;ánh vào chG nguy h@i cIa hU ; muJn ;iAu khiLn ch!
hDu, ph0i bu9c hU làm nhQng vi<c hU không thL không làm ; muJn ép hU vào th' b7 ;9ng,
ph0i dùng lVi mà dfn d> hU.
- Nguyên tEc dùng binh là : không ch3 ;7ch ;'n ;ánh ta, mà ph0i t=p trung vào vi<c sEp
shn k' sách ;Ji phó ; không ;Vi ;7ch t#n công ta, mà ph0i trông vào thành lBy cIa ta vQng
chEc, ;7ch không thL h@ ;!Vc.
- Làm t!Kng có 5 ;iLm nguy hiLm : liAu ch't khinh su#t có thL b7 gi't, tham sJng sV ch't
có thL b7 bEt, nóng gi=n hF ;F có thL mEc m!u, liêm khi't t. trUng không ch7u ;!Vc nh>c
nhã, th!4ng dân có thL lo buFn b#t an. Ph@m 5 sai lDm ;ó thì tai hUa khó l!3ng cho vi<c
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
dùng binh. Quân b7 di<t, t!Kng b7 gi't ;Au do 5 ;iLm nguy hiLm #y mà ra, không thL
không suy xét kN.
Thiên Th Chín
Hành Quân
Tôn T2 vi't :
- Khi hành quân và d.ng tr@i \ nhQng d@ng ;7a hình khác nhau, khi phán ;oán tình hình
quân ;7ch, ph0i chú ý : \ vùng núi, ph0i d.a vào vùng s4n cJc có n!Kc và cb, h@ tr@i t@i
chG cao, h!Kng vA ánh sáng. N'u ;7ch chi'm ;!Vc chG cao thì không ;ánh lên. Khi v!Vt
sông, nên h@ tr@i xa b3. N'u ;7ch v!Vt sông ;ánh ta, ta không nên giao chi'n vKi ;7ch \
d!Ki sông, ch3 ;7ch sang sông ;!Vc phân n2a mKi ;ánh thì ;!Vc lVi. N'u muJn quy't
chi'n vKi ;7ch, nên bày tr=n sát b3 sông. H@ tr@i bên b3 sông cBng ph0i chi'm chG cao,
;ón ánh sáng, không ;!Vc theo h!Kng ng!Vc dòng sông công ;7ch. N'u gPp vùng ;Dm
lDy n!Kc mPn, ph0i \ gDn n4i có n!Kc và cb, l!ng d.a vào lùm cây. N'u gPp vùng ;Fng
bWng, ph0i chi'm n4i r9ng rãi, bên ph0i có gò cao, phía tr!Kc mPt th#p, phía sau l!ng cao.
Nh3 lVi th' cIa 4 cách x2 trí ;ó mà Hoàng 6' ;ã thEng 4 v7 vua khác.
- Phàm h@ tr@i nên \ n4i cao ráo tránh cm th#p, \ n4i sáng tránh chG tJi t)m, \ n4i gDn cb
và n!Kc có ;!3ng v=n chuyLn quân nhu ti<n lVi, t!Kng sT không b7 nhigm b<nh, ;ó là
;0m b0o cho chi'n thEng. Hành quân \ vùng nhiAu gò ;Jng, ;ê ;iAu, t#t ph0i chi'm phDn
cao ráo sáng sIa, chI y'u d.a vào phía bên ph0i. Cái lVi cIa cách dùng binh này là ;!Vc
lVi th' ;7a hình hG trV.
- PhDn th!Vng l!u m!a lKn t#t n!Kc sông s] dâng lên, nh#t ;7nh không ;!Vc v!Vt sông,
ph0i ch3 khi n!Kc rút. - Hành quân qua nhQng vùng nh! “Thiên gi0n” là khe suJi hiLm
tr\, “Thiên tRnh” là n4i vách cao vây b9c, “Thiên lao” là n4i 3 mPt b7 vây vào dg ra khó,
“Thiên hãm” là n4i ;#t th#p lDy l9i khó v=n ;9ng, “Thiên khích” là n4i h_m núi khe h\.
Khi gPp 5 lo@i ;7a hình ;ó t#t ph0i g#p rút chuyLn ;i, không nên ;'n gDn, ;L cho ;7ch \
gDn n4i ;ó, ta nên h!Kng mPt vA phía ;7a hình #y mà cho ;7ch xoay l!ng vào ;ó.
- Hành quân qua nhQng n4i mà hai bên s!3n có nhiAu chG hiLm tr\, ao hF ;Dm lDy, lau
s=y um tùm, cây cJi r=m r@p t#t ph0i th=n trUng dò xét vì ;ó là nhQng n4i ;7ch dg có thL
mai ph>c.
- 67ch ;ã ;'n gDn mà vfn yên tTnh là chúng ;ã chi'm ;!Vc ;7a hình hiLm y'u thu=n lVi.
67ch \ xa mà ;'n khiêu chi'n là chúng muJn dfn d> ta ti'n lên. 67ch ;óng quân \ n4i
bWng phXng là ;ã chi'm ;!Vc ;7a hình lVi th'. Cây cJi rung ;9ng là ;7ch ;ang lPng l] ti'n
gDn. Trong cb có nhiAu ch!Kng ng@i v=t là ;7ch cJ ý bày nghi tr=n, chim xáo xác bay lên
là bên d!Ki có ph>c binh. Thú kinh hãi bb ch@y là ;7ch kéo quân ;'n ;ánh úp. B>i bJc
cao mà nhUn là chi'n xa ;7ch tKi, b>i bay th#p mà t0n r9ng là ;7ch kéo b9 binh ;'n. B>i
bay t0n mác là ;7ch chia quân ;i ki'm cIi. B>i bay ít mà lúc có lúc không là ;7ch ;ang
d.ng tr@i. S gi0 nói n)ng khiêm nh!Vng mà ;7ch l@i t)ng c!3ng là ;ang chucn b7 ti'n
công. S gi0 nói cng l@i gi0 ti'n lên là ;7ch ;ang chucn b7 lui. Chi'n xa h@ng nhY ch@y ra
hai bên s!3n là ;7ch ;ang bày th' tr=n. 67ch ch!a thua ;ã v9i cDu hòa là ;ang có âm
m!u. 67ch g#p bày tr=n là ;ã ;7nh k` h@n t#n công. 67ch n2a ti'n n2a lui là ;ang muJn
d> ta. Quân lính chJng binh khí làm th' ;ng d.a vào là ;ang … ;ói b>ng. Quân ;7ch ;i
l#y n!Kc mà uJng tr!Kc mKi ;em vA là ;7ch ;ang khát. 67ch th#y lVi mà không ti'n lên
tranh ;o@t là ;ang m<t mbi. Chim chóc ;=u trên doanh tr@i ;7ch là tr@i ;ang bb trJng.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
6ang ;em ;7ch hJt ho0ng gUi nhau là biLu hi<n ho0ng sV. Quân lính trong tr@i nhigu lo@n
là t!Kng ;7ch không có uy nghiêm. C3 xí ng0 nghiêng là ;9i ngB ;7ch ;ã rJi lo@n. Quan
quân dg nZi nóng là toàn quân ;ã m<t mbi. Dùng c0 l!4ng th.c cho ng.a )n, gi't ng.a
l#y th7t, thu dUn d>ng c> n#u )n, lính không vA tr@i là ;7ch ;ã khJn cùng, liAu ch't phá
vòng vây. Quân lính thì thDm bàn tán là t!Kng ;7ch không ;!Vc lòng quân. Liên ti'p khao
th!\ng quân sT là ;7ch không có bi<n pháp hành ;9ng, liên ti'p tr[ng ph@t h@ c#p là quân
;7ch ;ang qufn bách. Tho@t ;Du hung hãn, sau l@i sV s<t c#p d!Ki là t!Kng ;7ch quá dJt,
trí l.c quá kém. Phái s ;'n tPng quà (hJi l9) và nói n)ng mAm mbng là ;7ch muJn ;ình
chi'n. 67ch gi=n dQ kéo quân bày tr=n ;Ji di<n vKi quân ta mà ;ã lâu l@i không ti'n
không lui thì ta nên ccn trUng xem xét vì sV ;7ch ;ang có m!u k'.
- 6ánh tr=n không cJt l#y quân ;ông, không nên khinh ;7ch ti'n liAu mà ph0i t=p trung
l.c l!Vng, phán ;oán tình hình, tranh thI s. tín nhi<m và Ing h9 cIa h@ c#p là ;!Vc. K_
không bi't nhìn xa trông r9ng l@i khinh ;7ch Et hXn b7 ;7ch bEt.
- Ch!a có ân ;c ;ã v9i ra uy tr[ng ph@t thì quân sT không ph>c. Quân sT không ph>c thì
khó có thL sai khi'n ;!Vc. 6ã có ân ;c vKi quân sT mà không áp d>ng k^ lu=t quân pháp
thì cBng không thL sai khi'n ;!Vc hU. Vì th' mà ph0i mAm mbng, ;9 l!Vng ;L quân sT
;Fng lòng, dùng quân pháp nghiêm minh ;L quân sT nh#t nh#t tA chRnh thì mKi có thL
khi'n quân sT kinh sV và ph>c tùng. Uy l<nh có nghiêm thì quân sT mKi quen ph>c tùng.
Th3i bình mà m<nh l<nh ;!Vc nghiêm chRnh ch#p hành thì ;ó là t!Kng ;ã ph>c ;!Vc lòng
quân, trên d!Ki ;Au ;!Vc hòa thu=n hVp nh#t.
Thiên Th M!3i
68a Hình
Tôn T2 vi't :
- 67a hình có 6 lo@i gFm : thông, qu0i, chi, 0i, hiLm, vign.
- “Thông” là ta có thL ;i, ;7ch có thL ;'n. 67a hình này ai chi'm tr!Kc ;!Vc chG cao, b0o
;0m ;!3ng v=n chuyLn l!4ng th.c thông suJt mà tác chi'n thì ;Ec lVi.
- “Qu0i” là n4i ti'n ;'n thì dg và tr\ lui thì khó. 67a hình này n'u ;7ch không phòng thì ta
có thL b#t ng3 t#n công thì ;Ec thEng, n'u ;7ch có phòng ta ;em quân ;'n ;ánh mà không
thEng thì khó có thL rút vA, r#t b#t lVi.
- “Chi” là n4i ta ti'n ;'n b#t lVi, ;7ch ti'n ;'n cBng b#t lVi. 67a hình này thì ;7ch dù có
;em lVi d> ta cBng chK nên xu#t kích, nên gi0 thua rút ;i, d> ;7ch ti'n ra n2a ch[ng hãy
;em quân tr\ l@i công kích thì ta ;Ec lVi.
- “ii” là 4i ;â hYp, \ ;7a hình ta nên tìm ách chi'm tr!Kc mà ch3 ;7ch ;'n. N'u ;7ch
chi'm tr!Kc ta mà dùng nhiAu quân giQ c2a thì ta không nên ;ánh, còn n'u ;7ch không
nhiAu binh phòng thì ta có thL ti'n ;ánh.
- “HiLm” là n4i hiLm tr\. j ;7a hình này n'u ta chi'm tr!Kc ;7ch thì nên ;óng \ chG cao,
dg quan át ;L ch3 ;7ch tKi, n'u ;7ch chi'm tr!Kc thì ta nên lui quân, chK ti'n ;ánh.
- ”Vign” là n4i xa r9ng. j ;7a hình này tình tr@ng th' l.c ;ôi bên ngang nhau thì không
ti<n khiêu chi'n, n'u mign c!ang ;ánh thì b#t lVi.
- Sáu ;iAu nói trên là nguyên tEc lVi d>ng ;7a hình, t!Kng lTnh có trUng trách không th'
không suy xét kN. - Vi<c binh có sáu tình huJng t#t b@i là tcu, trì, hãm, b)ng, lo@n, bEc.
Không ph0i do tai hUa tr3i ;#t mà là sai lDm cIa t!Kng lTnh gây ra.
- ”Tcu” là ;7a th' nh! nhau mà chR huy nhu nh!Vc, không quy't ;oán.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
- ”Trí” là binh sT h)ng hái mà chR huy nhu nh!Vc, t#t nhiên kém sc chi'n ;#u.
- ”B)ng” là chR huy nZi gi=n mà binh sT không ph>c, gPp ph>c ;7ch c t. ý xu#t chi'n,
chI t!Kng l@i không hiLu n)ng l.c cIa binh sT, Et s] b@i nh! núi l\.
- ”Lo@n” là t!Kng lTnh nhu nh!Vc, không uy nghiêm, hu#n luy<n không có bài b0n, quan
h< trên d!Ki không ra thL thJng gì, bày tr=n l9n x9n, t. mình làm rJi quân ;9i cIa mình. -
”BEc” là t!Kng lTnh không bi't phán ;oán chính xác tình hình ;7ch, l#y ít ;ánh nhiAu, l#y
y'u ;ánh m@nh, tác chi'n l@i không có l.c l!Vng mBi nhUn, cDm chEc th#t b@i.
- Sáu tình huJng #y là nguyên nhân dfn ;'n th#t b@i, t!Kng lTn có trUng trách không thL
không suy xét kN.
- 67a hình là ;iAu ki<n hG trV cho vi<c dùng binh. Phán ;oán tình hình, giành l#y thEng
lVi, kh0o sát ;7a hình lVi h@i, tính toán xa gDn, ;ó là ph!4ng pháp mà m9t t!Kng lTnh tài
gibi ph0i nEm vQng. NEm vQng ph!4ng pháp rFi mKi chR huy tác chi'n thì chEc thEng,
không nEm vQng ph!4ng pháp ;ã lo chR huy tác chi'n thì t#t b@i.
- Sau khi phân tích quy lu=t, th#y ;ánh ;!Vc chEc thEng, dù chúa b0o không ;ánh vfn
ph0i kiên trì ;ánh. Th#y ;ánh Et thua, dù chúa b0o nh#t ;7nh ph0i ;ánh cBng có thL không
;ánh. Ti'n không cDu danh thEng, lui không sV ph@m l<nh, chR cJt b0o v< lVi ích cIa nhân
dân và quJc gia, t!Kng lTnh th' mKi th.c s. là ng!3i quý cIa ;#t n!Kc.
- 6Ji x2 vKi sT tJt nh! con em, hU s] cùng ta xông pha vào nhQng n4i hung hiLm, coi sT
tJt nh! con yêu quý, hU s] cùng sJng ch't bên ta.
- H=u ;ãi quân sT mà không s2 d>ng, nuông chiAu quân sT mà không giáo hu#n, ph@m
pháp mà không ph@t thì hU khác nào nhQng ;a con h!, chXng thL dfn ;i chinh chi'n
;!Vc. - ChR bi't quân mình có thL ;ánh mà không hiLu có thL ;ánh ;7ch ;!Vc hay không
thì mKi có n2a phDn thEng. Bi't có thL ;ánh ;!Vc ;7ch mà không hiLu quân mình có ;ánh
nZi không cBng chR mKi có n2a phDn thEng. bi't k_ ;7ch có thL ;ánh b@i ;!Vc, bi't quân
ta có thL ;ánh nZi mà không hiLu ;7a hình b#t lVi cho vi<c tác chi'n thì thEng lVi cBng
mKi nEm ;!Vc m9t n2a.
- Ng!3i bi't dùng binh thì hành ;9ng quy't không mê mu9i, s2 d>ng chi'n thu=t bi'n hóa
khôn l!3ng. Th' mKi nói : bi't ;7ch bi't ta, thEng mà không nguy ; nEm vQng thiên th3i
;7a l3i s] giành ;!Vc thEng lVi hoàn toàn.
Thiên Th M!3i m:t
C2u <8a
Tôn T2 nói rWng : Trong binh pháp có chín th' ;#t khác nhau :
-Th' ;#t ly tán :
-Th' ;#t dg lui (vào c@n);
-Th' ;#t tranh giành ;
-Th' ;#t giao thông ;
-Th' ;#t ngã t! ;
-Th' ;#t khó lui(vào sâu)
-Th' ;át khó ;i l@i ;
-Th' ;#t vây bUc ;
-Th' ;#t ch't kYt ;
Ch! hDu t. ;ánh trên ;#t mình, ;ó là th' ;#t ly tán : Vào ;#t ng!3i ch!a ;u!Vc sâu, ;ó là
th' ;#t vào c@n hay dg lui ; Ta chi'm ;!Vc thì lVi cho ta,;7ch chi'm ;!Vc thì lVi cho ;7ch,
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
;ó là th' ;#t tranh giành . Ta ;i l@i dg dàng,;7ch ;i l@i cBng dg dàng,;ó là th' ;#t giao
thông. 6#t ti'p giáp vKi ba n!Kc ch! hDu,ai ;'n tr!Kcthì giao k't ;!Vc vKi dân chúng
trong thiên h@, ;ó là th' ;#t ngã t!. 6i sâu vào ;#t n!Kc cIa ng!3i,;ã v!Vt qua nhiAu
thành #p cIa ;7ch,;ó là th' ;#t vào sâu hay khó lui. j nhQng vùng núi r[ng hiLm tr\, có
nhiAu ;Dm lDy, các ;!3ng xá ;i l@i r#t khó kh)n, ;ó là th' ;#t khó ;i l@i ; LJi vào thì ch=t
hYp,lJi ra thì quanh co,binh ;7ch ít có thL ;ánh ;!Vc binh ta nhiAu, ;ó là th' ;#t vây bUc ;
Dánh g#p thì còn sJng, không dám ;ánh g#p thì ph0i thua ch't, ;ó là th' ;#t ch't kYt. B\i
th' cho nên : j ;#t ly tán thì không nên ;ánh ;!3ng hoàng. j ;#t vào c@n (dg lui) thì chK
dùng binh. j ;#t tranh giành thì chK t#n công. j ;#t giao thông thì chK ;óng binh ng)n
;!3ng. j ;#t ngã t!, thì nên k't giao vKi các n!Kc ch! hDu. j ;#t vào sâu (khó lui) thì
nên c!Kp ;o@t. j ;#t khó ;i l@i thì nên bb ;i n4i khác. j ;#t vây bUc thì nên dùng m!u. j
;#t ch't kYt thì nên liAu ;ánh Ngày x!a k_ gibi dùng binh có thL khi'n cho quân ;7ch
tr!Kc sau m#t liên l@c, binh nhiAu và ít không thL c=y nh3 nhau, ng!3i sang và k_ hèn
không thL cu nhau ng!3i trên và k_ d!Ki không thL giúp nhau, sN tJt ly tán mà không
thL t=p trung ;!Vc, binh t> hVp mà không thL chRnh tA k_ dùng binh th#y có lVi thì d#y
không có lVi thì d[ng. N'u quân ;7ch kéo ;'n ;ông ;0o và chRnh tA thì ta ph0i làm th'
nào ? Tr!Kc h't hãy ;o@t h't chG thi't y'u cIa chúng, nh! th' Et chúng ph0i nghe theo ta.
Vi<c binh cJt y'u ph0i mau lY, th[a d7p ;7ch không k7p xoay tr\, ta ;i theo nh!ng ;!3ng
lJi mà chúng không ng3 tKi ;L ;ánh vào nhQng chG mà chúng không phòng b7. Binh giQ
vai khách \ n!Kc ng!3i, ti'n vào sâu thì ;!Vc chuyên nh#t, chI nhân không thL khEc tr7
nZi. Ta chi'm ;o@t nhQng ;Fng ru9ng phì nhiêu ;L nuôi sJng ba quân ; ta bFi d!ang sT tJt
;[ng bEt hU làm l>ng v#t v0, ;L dFn cha khí l.c cho hU, khi ;9ng dùng thì dùng m!u k'
l@ khi'n cho k_ ;7ch không thL l!3ng ;!Vc. Ta ném binh vào chG không thL tháo lui nên
binh ta dfu ch't cuBng không trJn ch@y th' mà không l] ch7u ch't mà không ;!Vc gì sao
b\i th' nên sic tJt h't lòng chi'n ;#u. Binh sT b7 vây hãm quá mcEt không còn lo lEng sV
hãi nQa, không có chG ch@y nên ph0i vQng chí, ti'n vào sâu nên không b7 trói bu9c c!cj
chhng ;ã ph0i ;ánh v=y. Cho nên binh #y không cDn ph0i c)n dPn gì mà vfn giQ gìn,
không cDu mong mà ;uwocj lòng sT tJt, không cDn !Kc thúc mà th!4ng yêu bA trên không
ccàn nói mà ;ã tin c=y. C#m bàn ;iAm g\, tr[ kh2 ngi ng3 thì binh #y ;'n ch't cBng
không thay lòng . ST tJt ta không th[a tiAn cIa không ph0i hU ghét tiAn cIa, hU không ti'c
tính m@ng không ph0i hU ghét sJng lâu. Ngày ra l<nh sT tJt k_ thì ngFi khóc n!Kc mEt
ch0y !Kt áo, k_ thì nWm khóc l< tràn !Kt má. Ném binh #y và chG không ch@y ;!Vc thì hU
s] dBng c0m nh! Chuyên Ch! và Tào Qu<. Binh bi't dùng x] nh! con su#t nhiên. Su#t
nhiên là giJng rEn \ Th!3ng S4n. 6ánh vào ;Du thì ;uôi quPt l@i ;âm, ;ánh vào ;uôi thì
;Du quay l@i cEn, ;ánh vào mình thì ;Du ;uôi ;Au quPp vào giQa. Có thL dùng binh nh!
con su#t nhiên ;!Vc không ? Có thL. Ng!3i \ n!Kc Ngô và ng!3i \ n!Kc Vi<t tuy ghét
nhau nh!ng khi ngFi chung m9t thuyAn ;L qua sông gPp ph0i sóng gió, thì cùng cu nhau
nh! tay trái và tay mPt v=y. Trói chân ng.a chôn bánh xe ;Au ch!a ;I tin rWng ;ng yên
m9t chG. Làm sao cho mUi ng!3i cùng m9t lúc tr\ nên b@o d@n nh! m9t ng!3i, nh! th'
mKi ;úng là phép cDm binh. Ba quân cng hay mAm m@nh hay y'u, ;Au có thL dùng ;!Vc
c0, ;ó là nh3 ;7a th' v=y. Cho nên k_ gibi dùng binh, sai s2 ba quân giJng nh! dfn dEt
m9t ng!3i thành th2 hU c.c chXng ;ã ph0i tuân theo v=y. Khi m!u ;F vi<c gì b=c t!Kng
súy ph0i lPng l] ;L ;!Vc sâu kín, ph0i ngay thXng chRnh tA ;L ;!Vc tr7 ;!Vc yên, ph0i b7t
tay che mEt sT tJt khi'n cho hU chXng bi't ;!Vc ý mình, ph0i ;Zi công vi<c thay m!u k'
khi'n cho sT tJt không hiLu ;!Vc vi<c mình, ph0i d3i chG \ dfn binh ;i quanh kYo, khi'n
cho sT ttJ không l!3ng ;!Vc k' mình. T!Kng sT dfn binh ;i lâm tr=n cBng nh! leo lên cao
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
rFi vt thang ;i; dfn quân ;i sâu và ;#t ch! hDu, ;Jt thuyAn ;=p nFi ;L phát ;9ng tâm c4
cIa sT tJt, giJng nh! là xua m9t bDy dê xua qua thì qua xua l@i thì tìm l@i, chXng bi't là ;i
;âu ; nEm ba quân, ném vào n4i hiLm y'u ;ó là công vi<c cIa t!Kng súy. Cách ng bi'n
cIa chín th' ;#t, ;iAu lVi h@i s. co duGi, l] th!3ng cIa nhân tình, ;ó là nhQng ;iAu mà
t!Kng súy không thL không xét kN.
Theo phép ;em quân giQ vai khách \ n!Kc ng!3i thì :
• Vào sâu Et ;!Vc chuyên nh#t ;
• Vào c@n Et ph0i ly tán ;
• Ra khbi n!Kc mình, v!Vt biên giKi ;L ;óng quân ;ó là ;#t cách tuy<t ;
• Giao thông ;!Vc bJn n!Kc ;ó là ;#t ngã t! ;
• 6ã vào sâu rFi ;oa là ;#t khó lui ;
• MKi vào c@n ;ó là ;#t dg lui ;
• MPt sau hiLm tr\ không lui ;!Vc, mPt tr!Kc có ;èo 0i khó qua,;ó là \ ;#t vây bUc
• Không có lJi thoát ;ó là \ ;#t ch't kYt ;
B\i th' cho nên :
• j ;#t ly tán ta thJng nh#t ý chí cIa ba quân ;
• j ;#t dg lui ta cho ba quân ;i liAn nhau vì ;ó ;Fn ch#n giQ liAn nhau ;
• j ;#t tranh giành ta ;em quân ;ánh vào l!ng ;7ch
• j ;#t giao thông ta giQ gìn ccn th=n
• j ;#t ngã t!, ta cIng cJ tình giao h0o vKi các n!Kc ch! hDu
• j ;#t vào sâu (khó lui) ta lo chu c#p ;Au dPn l!Vng th.c cho quân sT
• j ;#t ch't kYt ta cho sT tJt bi't rWng không thL sJng còn
• j ;#t vây bUc ta cho bít chG h\
• j ;#t khó ;i l@i ta ;i qua khbi cho g#p rút Cho nên tình tr@ng vi<c binh ph0i nh! sau :
• B7 vây thì ph0i chJng c.
• C.c chXng ;ã nên ph0i ;ánh
• B7 ;7ch bc bách quá nên ph0i tuân l<nh t!Kng súy
• Không bi't ;!Vc m!u k' cIa ch! hDu thì không tính tr!Kc vi<c k't giao.
• Không bi't hình th' núi r[ng, ;Dm lDy hiLm tr\ nh! th' nào thì không thL hành quân.
• Không dùng k_ h!Kng ;@o thì không thL l#y ;7a lVi.
Trong nhQng ;iAu ;#y không bi't m9t thì không ;áng gUi là binh cIa b=c bá v!4ng Binh
cIa b=c bá v!4ng hg ;anh n!Kc lKn nào thì khi'n cho binh cIa hU không thL t> hVp ;!Vc,
uy hi'p ;7ch ;'n nGi các n!Kc khác không giám ;'n k't giao vKi ;7ch. B\i th' cho nên
không cDn tranh giành vi<c k't giao vKi thiên h@, không cDn bFi ;Ep quyAn th' cIa mình
;Ji vKi thiên h@, ch7 tin c=y th.c l.c riêng cIa mình ;L uy hi'p ;7ch quJc nên có thL ;ánh
lây thành cIa hU. Nên ban th!\ng ;@c bi<t ra ngoài phép ban th!\ng, nên ra nhQng m<nh
l<nh ;Pc bi<t ra ngoài thông l<, thì có thL s2 d>ng ba quân nh! sai khi'n m9t ng!3i. Bày
công vi<c ra ;L sai khi'n mà chK nói tr!Kc cho bi't, bày ;iAu lVi ;L sai khi'n mà chK cho
th#y ;iAu h@i. Ném binh vào ;#t m#t rFi mKi còn, ;L binh b7 vây hãn \ ;#t ch't rFi sau
mKi cho sJng. 6L cho binh th#y s. nguy h@i ;e dUa ròi sau ta m4i làm chI s. thEng b@i
;!Vc. Phép dùng binh là gi0 v3 thu=n theo ý ;7ch, dFn binh ;ánh vào m9t h!Kng , t[ ngàn
dPm ;' gi't t!Kng ;7ch, ;ó gUi là khéo nên làm nên vi<c. Ngày quy't ;7nh d#y binh hãy
;óng chPt các n4i quan 0i, hIy bb phù ti't không thông s vKi ;7ch quJc, truKc ph0i tính
toán ccn th=n chJn mi'u ;!3ng ;L sEp ;Pt công vi<c cho ;!Vc chu ;áo. Th#y ;7c s4 h\
chG nào thì v9i len vào. MuJn ;ánh chi'm chG thi't y'u nào thì ph0i gi#u kín ý ;7ng cIa
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
ta, ph0i tùy theo ;7ch tình mà sEp ;Pt k' ho@ch chi'n ;#u. Lúc mKi ;Du binh ph0i nh! gái
t4, ch3 ;7ch hé c2a thì sông vào nh! thb ch@y chJn khi'n ;7ch không k7p chJng c..
Thiên Th M!3i hai
Ho0 Công
Tôn T2 nói: Có n)m cách ;ánh bWng l2a:
-Th nh#t là ;Jt dinh tr@i ;L gi't ng!3i; -Th hai là ;Jt l!4ng th0o tích trQ;
-Th ba là ;Jt xe c9 ;
-Th t! là kho lfm ;
-Th n)m là ;Jt ;9i ngB ;L làm giPc rJi lo@n. MuJn dùng ho0 công, ph0i có nhân duyên,
các ho0 khí ph0i c>u b7 shn sàng. MuJn phóng ho0 ph0i ch3 th3i ti't, muJn châm l2a ph0i
chUn ngày. Th3i ti't thu=n lVi là khí tr3i nEng ráo. Ngày thu=n l47 là ngày mà mPt tr)ng \
l@i trong các sao C4, bích, D.c,Chcn. NhQng ngày mPt tr)ng \ l@i bônnnns sao #y là
nhQng ngày nZi gió. Khi dùng ho0 công, ph0i bi't ng bi'n tu` theo n)m tr!3ng hVp
phóng ho0 : -L2a cháy \ bên trong thì g#p ti'p ng \ bên ngoài ;
-L2a cháy rFi nh!ng binh ;7ch vfn yên lPng, hãy ch3 xem mà chK v9i ;ánh ;
-Khi l2a cháy to, vào ;!Vc thì vào, không vào ;!Vc thì thôi ;
- L2a ;ã cháy ;!Vc \ ngoài, thì không cDn n9i ng, l.a d7p thu=n lVi mà ;ánh vào.
-L2a cháy \ trên luFng gió thì chK \ d!Ki luFng gió ;ánh lên.
-Ban ngày có gió nhiAu,thì ban ;êm không có gió. Nhà binh ph0i bi't n)m tr!3ng hVp
phát hba #y và ph0i tính toán ngày gi3,ph!4ng h!Kng ;L mà giQ gìn. Dùng l2a ;L trV
giúp vào s. t#n công thì sáng sIa dg th#y,dùng n!Kc ;L trV giúp vào s. t#n công thì ;!Vc
m@nh th' h4n. N!Kc có thL dung ;L ng)n chPn, chK không thL dùng ;L chi'm ;o@t. 6ánh
thì thEng, giành thì l#y ;!Vc,mà không t!\ng th!\ng công lao cIa sT tJt, ;ó là m9t ;iAu
nguy h@i, nh! th' chR \ l@i ;#t ;7ch tiêu phí tiAn m9t cách vô ích. Cho nên Vua sáng ph0i
lo tính ;iAu #y, t!Kng tài ph0i sEt ;Pt vi<c #y . Không th#y lVi thì ;[ng d#y binh, không
nguy khJn thì ;[ng ;ánh. Nhà vua không nên vì gi=n giQ mà d#y binh, t!Kng không nên
vì oán h3n m0 gây chi'n. th#y có ích lVi cho n!Kc nhà thì d#y binh,không th#y ích lVi thì
thôi. 6ã gi=n có thL m[ng tr\ l@i, ;ã h3n có thL vui tr\ l@i ; n!Kc m#t rFi thì khó l#y l@i
ng!3i ch't rFi thì không thL sJng l@i. Cho nên vua sáng ph0i ccn th=n vA vi<c #y, t!Kng
tài ph0i c0nh giác vA ;iAu #y, ;ó là phép yêu n!Kc, giQ binh ;!Vc vYn toàn.
Thiên Th M!3i Ba
Dùng gián <i=p
Tôn T2 nói: Phàm d#y binh m!3i v@n, ;i xa ngàn dPm, tính chung các phí tZn cIa tr)m
hU, s. cung ph>ng cIa các nhà công. mGi ngày lên tKi ngàn l@ng vàng; trong ngoài ph0i
náo ;9ng, nhân dân ch7u v#t v0 vì vi<c phu d7ch \ dUc ;!3ng, bb bê công vi<c làm )n, lên
tKi b0y m!4i v@n nhà. Kéo dài ;'n nhiAu n)m ;L tranh thEng lVi trong m9t ngày,mà l@i
không dám ban t!Kc l9c,không dám th!\ng tr)m l@ng vàng ;L dùng gián ;i<p , ;'n nGi
không bi't tình hình quân ;7ch, ;ó là h@ng ng!3i h't sc b#t nhân: ng!3i #y chXng ;áng
làm chI t!Kng cu0 mUi ng!3i, chXng ;áng làm tôi phò chúa,không thL làm chI ;.4c s.
thEng lVi v=y! Cho nên các b=c vua sáng t!Kng tài, s\ dT d#y binh thEng ;7ch, thành công
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
h4n ng!3i, ;ó là nh3 biêt tr!Kc v=y. Bi't tr!Kc ;ây, không ph0i nh3 qu^ thDn mách b0o,
không ph0i nh3 so sánh các vi<c t!4ng t. mà tìm bi't ;!Vc, ph0i nh3 ng!3i mà bi't ;!Vc
tình hình cIa quân ;7ch. Dùng gián ;iêp thì có n)m lo@i :
- Nhân gián( h!4ng gián )
- T2 gián
- N9i gián;
- Sinh gián
- Ph0n gián
Khi n)m h@ng gián ;i<p #y cùng kh\i s., không ai bi't ;!Vc các ;!3ng lJi dò xét hiLm
hóc cIa hU nh! th' mKi là thDn bí, ;áng gUi là v=t báu cIa vua loài ng!3i v=y. Nhân gián,
là nhân l#y ng!3i làng bên n!Kc ;7ch ;L dùng làm gián ;i<p . N9i gián là nhân l#y quan
l@i cIa ;7ch ;L dùng làm gián ;i<p. Ph0n gián là nhân l#y gián ;i<p cIa ;7ch ;L dùng làm
gián ;i<p cho mình. T2 gián là ta phô tr!4ng các v=t tr0 giá ngoài, báo cho gián ;i<p cIa
ta bi't ;L truyAn tin cho ;7ch ; Sinh gián là h@ng gián ;i<p tr\ vA ;!Vc ;L báo cáo tình
hình . Trong ba quân, xét chung nhQng ng!3i thân thi't vKi t!Kng suý thì không ai thân
thi't cho bWng gián ;i<p,xét chung nhQng k_ ;!Vc th!\ng thì không ai ;!Vc th!\ng nhiAu
cho bWng gián ;i<p, xét chung các vi<c bí m=t thì không vi<c nào bí m=t cho bWng gián
;i<p. Không ph0i là b=c thánh trí thì không dùng ;!Vc gián ;i<p, không ph0i là b=c nhân
nghTa thì không sai khi'n ;!Vc gián ;i<p,không tinh vi khéo léo thì không bi't ;!Vc th.c
tình nh3 gián ;i<p Vi di<u thay! Vi di<u thay! Không có vi<c gì mà không dùng gián
;i<p. Gián ;i<p cIa ;7ch ch!a do thám ta xong mà ta nghe bi't tr!Kc rFi,thì gián ;i<p cIa
;7ch và k_ cáo giác cho ta bi't ;Au ph0i gi't ch't. Khi muJn ;ánh quân nào, ;Au ph0i bi't
rõ ng!3i t!Kng tr#n giQ, các ng!3i thân tín cIa ng!3i t!Kng, ng!3i ti'p khách, ng!3i gác
c2a, ng!3i giQ nhà(qu0n gia), tên hU cIa t[ng ng!3i, ;Au ph0i ki'm gián ;i<p cIa ta tìm
tòi mà bi't cho ;I Tìm cho ra gián ;i<p mà ;7ch sai tKi do thám ta, l#y ;iAu lVi mà d> dG
hU, dfn dEt hU, cho hU )n \: nh! th' có thL dùng hU làm ph0n gián cho ta ;!Vc. Nh3 hU
làm ph0n gián mà ta bi't tình hình cIa n!Kc ;7ch, do ;ó ki'm ;!Vc h!4ng gián và n9i
gián bên n!Kc ;7ch ;L mà lVi d>ng. Nhân s. ph0n gián mà bi't ;7ch hình, cho nên khi'n
t2 gián bày ;Pt vi<c dJi trá ;L ;'n cáo giác vKi quân ;7ch. Nhân s. ph0n gián mà bi't
;7ch tình, cho nên có thL sai phái sinh gián ;i vA ;úng kì h@n. N)m vi<c gián ;i<p nói
trên, nhà vua ph0i bi't ;I. Bi't ;I là nh3 \ ph0n gián, cho nên ph0n gián không thL
không h=u ;ãi. Ngày x!a khi nhà Ân kh\i nghTa thì ông Y Doãn \ bên ;#t nhà H@ ;L dò
xét; khi nhà Chu kh\i nghTa thì ông Lã VUng \ bên ;#t nhà Ân dò xét. ChR b=c vua sáng,
t!Kng tài mKi có thL dùng b=c Th!Vng Trí làm gán ;i<p nên ;Au thành công lKn. ;ó là
;iAu cJt y'u cIa vi<c binh b7, ba quân nh3 c=y vào ;ó mà hành ;9ng.
Tam th>p l?c k' 1.
D!4ng ;ông kích tây (6ánh l@c h!Kng ;Ji ph!4ng) K' "D!4ng ;ông kích tây" là reo hò
gi0 v3 nh! th=t s. ;ánh vào phía ;ông, nh!ng chI y'u l@i ;ánh vào phía tâl Trong t#t c0
mUi v#n ;A cIa xã h9i, t[ chi'n tr!3ng, th!4ng tr!3ng, chính tr!3ng cho ;'n tình tr!3ng;
n'u muJn ;iAu này nh!ng l@i gi0 làm ;iAu kia, nói ;iAu này mà làm ;iAu nU, #y là
"D!4ng ;ông kích tây" v=l K' này m3 0o vô song. Nó r#t khó bi't, khó ;oán, b7 ;ánh b#t
ng3. K' này nhWm chuyLn m>c tiêu ;L l[a dJi ;Ji ph!4ng, khi'n cho ;7ch s4 ý, l[a lúc
b#t ý t#n công k_ không chucn b7.
Có nhiAu cách thc ;L th.c hi<n k' này, nh!:
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
- T@o tin ;Fn.
- Làm rJi tai rJi mEt ;7ch.
- Bu9c ;Ji ph!4ng lo nhiAu mPt.
- Mê hoPc ý chí cIa ;7ch.
- Nghi binh.
- Làm phân tán l.c l!Vng ;Ji ph!4ng.
- Làm y'u l.c l!Vng ;Ji ph!4ng, l.c l!Vng phòng v< ;7ch.
Nguyên tEc cIa " D!4ng ;ông kích tây" là bí m=t và chI ;9ng. B7 ;9ng coi nh! ph0i
ch7u s. khJng ch' cIa ;7ch. 6iAu kl khi dùng k' " D!4ng ;ông kích tây" là ;L l9 c4. L9
c4 là m#t h't kh0 n)ng phòng b7, chucn b7.
Dù là trên chi'n tr!3ng, th!4ng tr!3ng hay chính tr!3ng cBng ;Au ph0i giQ bí m=t và
nEm ;!Vc th' chI ;9ng.
2. 6i<u hZ ly s4n (D> hZ ra khbi r[ng) K' "6i<u hZ ly s4n" là nh2, d> hay khu#y ;9ng
làm cho con hZ ra khbi r[ng. K' "6i<u hZ ly s4n" có hai lJi: M9t là nh2 hZ ra khbi r[ng
;L dg dàng gi't hZ. Hai là ;uZi hZ ;i ;L dg bEt gi't nhQng lo@i hF ly vfn d.a oai hZ mà
hoành hành.
3. Nh#t tign h@ song ;iêu (M9t mBi tên h@ hai con chim) K' "Nh#t tign song ;iêu" là
dùng m9t mBi tên bEn ch't hai con chim. Ý cIa m!u k' này là dùng sc l.c tJi thiLu ;L
;@t ;'n hi<u qu0 tJi ;a.
4. Minh tri cJ mu9i (Bi't rõ mà làm nh! không bi't) K' "Minh tri cJ mu9i" là bi't th=t rõ
chuy<n ;#y, nh!ng làm ra v_ không bi't gì. VKi ng!3i x!a, ;ây là m9t tri't lý x2 th' r#t
cao, m>c ;ích l@i cn trJn t#t c0 nhQng ti'ng th7 phi nghi hoPc, nh!ng theo nghTa m!u k',
nó là m9t thái ;9 thâm sâu. Cái ;c cIa ng!3i quân t2 không thL không cho thiên h@ bi't,
nh!ng cái m!u k' cIa tr!Vng phu không thL không gi#u thiên h@. Tóm l@i, bi't r#t nhiAu
mà tb ra không bi't m9t là k' "Minh tri cJ mu9i" v=l
5. Du long chuyLn ph!Vng (Bi'n rFng thành ph!Vng) K' "Du long chuyLn ph!Vng" là
bi'n cái này thành cái kia, bên trong là hình rFng ;ó, nh!ng làm cho nó tr\ thành ph!Vng.
Cái k' này r#t phZ bi'n, trong dân gian ta gUi là "Treo ;Du dê, bán th7t chó".
6. MN nhân k' (K' dùng gái ;Yp) "MN nhân k'" là dùng gái ;Yp ;L làm xoay chuyLn,
thay ;Zi tình th' mà nhQng cái khác không thL th.c hi<n ;!Vc. Giai nhân t[ ngàn x!a ;'n
nay bao gi3 cBng là ;A tài chính. Tuy là phái y'u, không thL vác g!4m ;ao mà ;ánh giPc,
nh!ng các nàng có thL thEng ;!Vc bWng ;ôi mEt bi'c và n> c!3i xinh ;Yp. Có nhQng bc
thành kiên cJ c0 m!3i v@n quân không h@ nZi, nh!ng nó có thL b7 s>p ;Z b\i ánh mEt mN
nhân. Sc m@nh cIa mN nhân ;Pc bi<t là có 0nh h!\ng ;Ji vKi ng!3i anh hùng, ng!3i có
quyAn th'.
7. S#n hba ;0 ki'p (Theo l2a mà hành ;9ng) K' "S#n hba ;0 ki'p" là lVi d>ng lúc lo@n ;L
thao túng, lúc tình hình rJi ren mà sEp x'p theo ý muJn. Có hai lo@i "S#n hba ;0 ki'p":
M9t là theo l2a ;L mà ;ánh c!Kp. Hai là chính ta phóng hba mà ;ánh c!Kp. Theo l2a tc
là th[a lúc ng!3i \ trong c4n nguy bi'n mà ta qu#y hGn lo@n thêm. Phóng hba tc là
chính ta gây ra s. hGn lo@n mà th.c hi<n theo ý muJn cIa ta. Theo l2a hay phóng hba
cùng ;i chung vào m9t m>c ;ích là ;ánh ;7ch và ;o@t cIa ;7ch ;L t@o c4 h9i cho ta. Theo
l2a thì d.a vào th3i c4 shn có. Phóng hba thì t. ta t@o ra th3i c4. Không thL phê phán
theo l2a hay phóng hba, cái nào hay, cái nào d\, cái nào tJt, cái nào x#u, vì c0 hai giJng
nh! m9t s. bi'n 0o giQa không khí và n!Kc. Trong s2 sách, ng!3i ta th#y tay phóng hba
gibi là Tr!4ng Nghi. M9t mình Tr!4ng Nghi ;ã phá tan th' hVp tung bWng cách dJi TA,
l[a Tri<u, dUa Ng>y, thuy't Yên, b7p S\. Tr!4ng Nghi th=t là con ng!3i có cái l!ai bWng
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
l2a thiêu ;Jt c0 sáu n!Kc, d.ng thành c4 nghi<p thJng nh#t cho nhà TDn. KhZng Minh
tuy là m9t nhà chính tr7 lGi l@c tài tình, nh!ng cái th' cIa ông ngay t[ ;Du chR là cái th'
ph0i theo l2a ;L gây vJn: L!u B7 b7 Tào Tháo ;ánh ch@y ;'n cùng ;!3ng, KhZng Minh
;ành tính k' n!4ng nh3 Tôn QuyAn rFi )n theo cu9c chi'n tranh Nam - BEc, )n theo tr=n
Xích Bích ;L c!Kp Kinh Châu. "S#n hba ;0 ki'p" ;òi hbi m9t kh0 n)ng hành ;9ng mau lY
nh! con ó bEt mFi.
8. Vô trung sinh hQu (Không có mà làm thành có) K' "Vô trung sinh hQu" là t[ không
mà t@o thành có. Thiên h@ không lo@n, tr=t t. không rJi thì làm gì có anh hào xu#t l9! B\i
l] ;ó, nhQng anh hào th!3ng ;!Vc gUi là k_ "chUc tr3i khu#y n!Kc". M>c ;ích cIa khu#y
n!Kc là làm rJi beng s. vi<c lên ;L dg bA thao túng. ThI ;o@n cIa khu#y n!Kc là gây
ti'ng t)m, tung ti'ng ;Fn, gây xáo tr9n rFi d.a vào ;ó mà thI lVi. K' "Vô trung sinh hQu"
hình dung là tu hú ;_ nh3, tZ thì chim khác làm, nh!ng con tu hú c ;'n ;Pt trng cIa nó
vào ;ó, rFi l@i nh3 loài chim khác #p trng luôn, khi trng n\ thành chim, tu hú con bay
vA vKi bDy tu hú.
9. Tiên phát ch' nhân (Ra tay tr!Kc ;L ch' ph>c ;Ji ph!4ng) "Tiên phát ch' nhân" là ra
tay tr!Kc ;L dành chi'm !u th', ;L ;o@t lVi, ;L bEt l#y s. chi'n thEng. K' "Tiên phát ch'
nhân" là không nói quá xa, vign vông, mà ph0i nhìn vào th.c t' gDn nh#t. Các v> x0y ra
trong l7ch s2 nh!: Lý Th' Dân t@i HuyAn VB Môn, Võ TEc Thiên ph' l=p L! L)ng
V!4ng, Ung Chính c!Kp B0o Tòa, T[ Hi ;9c sát Quang T., Gia Cát L!Vng l#y ;#t
Quang Trung... T#t c0 ;Au là áp d>ng thI ;o@n "chKp nhoáng" không cho ;7ch k7p tr\ tay,
không cho d! lu=n ph0n ng k7p. Vfn có câu "Tiên h@ thI vi c!3ng" là v=l
10. 60 th0o kinh xà (6=p cb làm cho rEn sV) K' "60 th0o kinh xà" là ;=p vào cb, làm
;9ng cho rEn sV.
11. Tá ;ao sát nhân (M!Vn ;ao ;L gi't ng!3i) K' "Tá ;ao sát nhân" là m!Vn dao ;L gi't
ng!3i, m!Vn tay ng!3i khác ;L gi't k_ thù cIa mình. Ng@n ngQ Trung QuJc có câu: “Sát
nhân b#t ki'n huy't, ki'n huy't phi anh hùng”. (Gi't ng!3i không th#y máu, th#y máu
không anh hùng). Trên ;3i dT nhiên ch!a có k_ nào chR gi't ng!3i mà thành anh hùng,
nh!ng cBng hi'm có tay anh hùng nào không gi't ng!3i. 6iLm khác nhau không \ có hay
không, mà \ chG thông minh hay ngu xucn. Tào Tháo m!Vn L!u BiLu gi't Ng Hành,
m!Vn lòng quân gi't D!4ng Tu rFi l@i ;!Vc làm cái vi<c mèo già khóc chu9t, th=t ;áng
kL là m9t tay thông minh, gian hùng.
12. Di thL giá hUa (Dùng v=t gì ;L vu khJng ng!3i ta) K' "Di thL giá hUa" là ;em xác
ch't hay ;F v=t gì bb vào nhà ng!3i khác ;L giá hUa. K' này th!3ng ;!Vc dùng b\i khJi
óc qu^ quy<t thông minh, t. mình không ra mPt mà làm cho ;Ji ph!4ng b7 h@i. Nh! v=y
gUi là "gi't ng!3i không th#y máu".
13. Khích t!Kng k' (K' chUc gi=n t!Kng giPc) "Khích t!Kng k'" là k' chUc gi=n t!Kng
giPc, làm t!Kng giPc nZi gi=n. NZi gi=n s] m#t sáng suJt, thi'u suy nghT, không t. chI
;!Vc con ng!3i mình. M@nh T2 nói: "Nh#t n9 nhi an thiên h@". Trong ;3i có nhiAu s.
vi<c ;!Vc thành t.u bWng m9t c4n gi=n và cBng có nhiAu vi<c th#t b@i b\i m9t c4n gi=n.
B\i v=y cái k' khích t!Kng cBng là m9t trong nhQng di<u k', n'u ;@t ra thì ki'n thiên h@,
cùng thì mang hUa vào thân. Khích t!Kng còn là kh4i d=y cái hùng khí cIa ng!3i khác ;L
ng!3i #y làm vi<c cho ta. 6Ji t!Vng tJt nh#t cIa k' khích t!Kng là nhQng ng!3i có tính
tình b@o tháo hay shn sàng phfn n9. Tuân T2 b0o rWng: “L3i nói khéo êm nh! l>a, l3i nói
ác nhUn nh! giáo mác”. Thuy't là ti'n dfn l3i nói, cái nghTa c)n b0n cIa thuy't làm cho
ng!3i ta nghe theo. Hi<u qu0 cIa thuy't r#t lKn. B\i th' mKi có câu: "Thiên h@ tTnh, nh#t
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
ngôn s2 chi ;9ng. Thiên h@ ;9ng, nh#t ngôn s2 chi tTnh". (Thiên h@ ;ang yên lPng, m9t
l3i nói làm náo lo@n. Thiên h@ ;ang náo lo@n, m9t l3i nói làm lEng d7u).
C)n b0n m!u thu=t cIa thuy't, theo Tuân T2 có bJn ;iAu: C4, dBng, trí, bi'n.
- C4: Là xem th3i ;9 th', nhân lVi thu=n ti<n.
- DBng: Là quy't ;oán nói nhQng ;iAu không ai dám nói.
- Trí: Là bi't rõ s. tình, tâm lý, gi0i quy't ;!Vc thEc mEc, ch' ph>c ;!Vc ng!3i.
- Bi'n: Là bi'n hóa, trong các tr!3ng hVp b#t trEc.
M>c ;ích cIa thuy't có n)m ;iAu:
- Làm cho ng!3i hiLu rõ.
- Làm cho ng!3i tin t!\ng.
- Làm cho ng!3i ;Fng tình.
- Làm cho ng!3i ph>c.
- Làm cho ng!3i theo.
6@t ;!Vc n)m m>c ;ích trên thì kL nh! nEm chEc phDn thEng trong tay.
14. Man thiên quá h0i (LVi d>ng s!4ng mù ;L lcn trJn) K' "Man thiên quá h0i" là lVi
d>ng lúc tr3i s!4ng mù mà lcn trJn, v!Vt qua hay hành ;9ng ngay trong lúc s!4ng mù.
Man thiên, tr3i u ám không ph0i hoàn c0nh hoàn toàn b#t lVi nh! m9t qu_ trong D7ch lý
;ã nói. Man thiên, không thL ngFi ;Vi nó tKi nh! s!4ng mù do th3i ti't thiên nhiên, mà
ph0i t@o ra nó. K' "Man thiên" ;em áp d>ng th.c hi<n ;!Vc c0 hai mPt: tiêu c.c lfn tích
c.c. Tích c.c là ;em ánh sáng ;'n cho m9t tình th' m3 m7t. Tiêu c.c là lcn tránh m9t tai
hUa, là lVi d>ng c4 h9i s4 h\ cIa ;7ch ;L thoát bí. j tr=n Xích Bích, KhZng Minh ;ã gi0i
quy't v#n ;A thi'u tên bEn cho các cung thI bWng cách l#y m!3i chi'c thuyAn lKn ch#t
;Dy r4m, ;Vi lúc tr3i s!4ng mù, âm thDm ;'n tr@i Tào Tháo nZi trJng la hét làm nh! t#n
công. Tào sV ng>y k', không dám xông ra, chR bEn tên nh! m!a vào các thuyAn r4m.
BWng m9t ;êm ;ánh trJng reo hò, không ch't m9t ng!3i, KhZng Minh ;ã l#y ;!Vc cIa
Tào Tháo c0 tr)m ngàn mBi tên.
15. Ám ;9 trDn s!4ng (6i con ;!3ng mà không ai nghT ;'n) K' "Ám ;9 trDn s!4ng" là bí
m=t ;!a quân qua con ;!3ng mà không ai nghT rWng ta s] ;i qua. K' này áp d>ng giQa lúc
hai bên ;ang ;#u tranh, chi'n ;#u vKi nhau. MGi bên ;Au ra sc gi#u m>c tiêu th=t cIa
mình rFi ;!a ra m>c tiêu gi0 mà l[a ;Ji ph!4ng. 6ây là công vi<c r#t phc t@p, có m9t
quá trình khúc tri't. Nh! "Tôn T2 Binh Pháp" vi't: “Vi<c binh là trá ng>y, có thL mà làm
ra v_ không có thL, dùng ;#y mà tb ra không dùng, gDn gi0 làm nh! xa, xa gi0 làm nh!
gDn. L#y lVi mà d>, gây rJi mà ;uZi, th#y khbe thì tránh. 6Du tiên là làm mUi cách gi0m
nh!Vc l.c ;Ji ph!4ng, sau rFi mKi ti'n hành d. ;7nh. MuJn d>ng k' này ph0i là ng!3i có
tDm nhìn xa hiLu r9ng và m9t khJi óc tuy<t v3i.
16. Ph0n khách vi chI (6Zi v7 khách thành v7 chI) K' "Ph0n khách vi chI" là ;Zi ;7a v7
khách thành ;7a v7 chI. "Ph0n khách vi chI" là trong ;#u tranh ;ang \ vào th' b7 ;9ng
nên ph0i tìm k' ho@ch ;'n chI ;9ng, khách vJn là ;7a v7 b7 chi phJi, mUi vi<c ;Au do chI
;Pt ;7nh sEp x'p. "Ph0n khách vi chI" là nguyên tEc th!3ng dùng trong ;#u tranh. Có chI
;9ng mKi khJng ch' ;!Vc c>c di<n. Không có chI ;9ng, không thL thEng lVi.
17. Kim thiAn thoát xác (Ve sDu vàng l9t xác) "Kim thiAn thoát xác” là con ve sDu vàng
l9t xác. K' này dùng cho lúc nguy c#p, tính chuy<n ng>y trang m9t hình t!Vng ;L l[a
dJi, che mEt ;Ji ph!4ng, ;Png ;ào tcu ch3 m9t c4 h9i khác. K' "Kim thiAn thoát xác" có
m9t ph@m vi r#t r9ng rãi và phZ bi'n, b#t c ai \ hoàn c0nh nào cBng có thL s2 d>ng
;!Vc.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
18. Không thành k' (K' bb trJng c2a thành) "Không thành k'" là k' bb thành trJng,
thành bb ngb. K' này có hai lo@i: - M9t là lúc tình th' c.c khcn c#p, nguy hiLm nh! treo
trên sVi tóc, bu9c ph0i dùng nghi binh ;L l[a dJi ;Ji ph!4ng mà d.a vào ;ó ;L trJn thoát.
- Hai là rút lui vKi ;Dy ;I k' ho@ch d> cho ;7ch quân xâm nh=p rFi mKi bao vây tiêu di<t.
"Không thành k'" th.c ra là m9t cách t@o nghi âm cho ;Ji ph!4ng, m>c ;ích là không
cho ;Ji ph!4ng sKm có m9t quy't ;7nh.
19. CDm tPc cDm v!4ng (DYp giPc ph0i bEt t!Kng giPc) "CDm tPc cDm v!4ng" là dYp giPc
ph0i bEt chúa giPc. Ph!4ng pháp bEt chúa giPc th=t thiên bi'n v@n hóa, không c bWng
sc m@nh hay bWng trí khôn. Các k' khác nh! "6i<u hZ ly s4n", "MN nhân k'" hay "Man
thiên quá h0i" ;Au có thL dùng cho k' "CDm tPc cDm v!4ng". 6L ;Ji phó vKi m9t nhân
v=t anh hùng, thì dù m9t qu0 ;@n mà gi't hay dùng mN nhân k' mà nh2 thì cBng nh!
nhau. Nh!ng ;a sJ âm m!u cDm v!4ng ;!Vc hi<u qu0 bWng kích thích anh hùng và mN
nhân k'. "T. cZ anh hùng ;a hi'u sEc" là v=y. Vi<t V!4ng thua tr=n rFi, mà chR dùng m9t
nàng Tây Thi ;ã ;I giam cDm Phù Sai. Lý Viên muJn ;o@t quyAn cIa Xuân Thân Quân,
nên ;ã cho cô em là Lý Yên sang làm tì thi'p. 6ó là nhQng cách gián ti'p ;L cDm v!4ng.
20. Ban ch! ng=t hZ (Gi0 làm con heo ;L )n th7t con hZ) K' "Ban ch! ng=t hZ" là gi0 làm
con heo ;L )n th7t con hZ. Lão T2 nói: “Ng!3i c.c khôn khéo mà làm ra v>ng vA”, cBng
nh! câu ";@i trí nh!Vc ngu". Ng!3i ;i s)n th!3ng hUc ti'ng heo kêu rFi t. gi0 làm heo ;L
nh2 con hZ. 6Ji vKi k_ thù, ta hãy gi0 ngu nh! m9t con heo, trên bA mPt cái gì cBng thu=n
ch7u, lúc nào cBng c!3i, lúc nào cBng cung kính ;L cho ;7ch m#t h't nghi âm. Ch3 th3i
c4 chín, tìm th#y chG nh!Vc cIa k_ thù mà ;=p ;òn s#m sét. - Dùng vi<c không gì quan
trUng bWng bí m=t. - Hành ;9ng không gì quan trUng bWng th[a lúc b#t ý. - Dò xét không
gì quan trUng bWng làm cho ;7ch không hay bi't. - Bên ngoài ra v_ lo@n mà bên trong r#t
có c4 ngB. - Tb ra ;ói m<t nh!ng th=t là no khbe. - Làm ra ngu xucn nh!ng r#t tinh
t!3ng. NhQng câu trên ;ây chính là c)n b0n lý lu=n cIa k' "Ban ch! ng=t hZ" v=y.
21. Quá kiAu tr[u b0n (Qua cDu rFi phá cDu) "Quá kiAu tr[u b0n" là qua cDu rFi thì phá
cDu, ý nói m9t ng!3i sau khi ;ã thành công, muJn h!\ng th> m9t mình nên gi't h@i hoPc
xa lánh nhQng ng!3i b@n ;ã ;Fng lao c9ng khZ vKi mình. K' "Quá kiAu tr[u b0n" th!3ng
trái ng!Vc vKi k' "Ban ch! ng=t hZ". Qua cDu c#t nh7p là lúc ;Ec th3i ;Ec th' ;em thu9c
h@ ra mà khai ;@o. Còn gi0 ti'ng heo là k' áp d>ng giQa lúc \ vào th' kYt. 6ng trên l=p
tr!3ng ;@o lý thì c#t nh7p cDu là m9t hành ;9ng vong ân b9i nghTa. L!u Bang nZi danh là
ng!3i qua cDu c#t nh7p lKn nh#t trong l7ch s2. Lúc L!u Bang hàn vi còn ;i )n cEp gà, thôi
thì Bang nói ;I các ;iAu ngon ngUt dg nghe ;L t.u chúng l=p ;0ng. 6'n khi nên c4
nghi<p rFi, lo vi<c cIng cJ quyAn th', L!u Bang chXng ng@i gì h't, ;Zi l@i thái ;9, nghi
ghét triAu thDn. Ng!3i th nh#t mà L!u Bang lôi chém là Hàn Tín, rFi ;'n Bành Vi<t,
Anh BJ, bb tù Tiêu Hà, TrDn Hi, Phàn Khoái. Tr!4ng L!4ng th#y hUa chXng chóng thì
chày cBng ;'n vKi mình, nên bb trJn lên r[ng hUc ;@o tu tiên.
22. Liên hoàn k' (K' móc nJi nhau) "Liên hoàn k'" là nJi liAn vKi nhau thành m9t dây
xích. "Liên hoàn k'" còn là v=n d>ng m9t quyAn thu=t ;L t@o ph0n ng dây chuyAn cho
;Ji ph!4ng hoPc gây thành ph0n ng nhiAu mPt. MN nhân k' là vB khí phZ bi'n nh#t cDn
thi't cho vi<c dùng "Liên hoàn k'". Vì ng!3i ;Yp ví nh! n!Kc, anh hùng ví nh! bùn,
n!Kc làm cho bùn nhão ra. T[ ngàn x!a, ;a sJ anh hùng ;ã vì th!4ng hoa ti'c ngUc nên
bb lãng nhi<m v>. Tuy v=y, vfn ph0i phân bi<t "MN nhân k'" vKi "Liên hoàn k'". Liên
hoàn k' là m9t hình 0nh cIa th.c tign, b#t c vi<c gì x0y ra cBng gây thành ph0n ng dây
chuyAn. Vi<c x0y ra hôm nay cBng không t. d!ng mUc ra, nó ph0i là k't qu0 dây chuyAn
t[ nhQng s. vi<c tr!Kc.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
23. DT d=t ;ãi lao (L#y khbe ;L ;Ji phó vKi m<t) K' "DT d=t ;ãi lao" là l#y s. thanh th0n
;L ;Ji phó vKi h#p t#p, nhUc nhWn; d!ang sc mà ;Vi k_ phí sc. K' này vi't \ trong
thiên "Quân Tranh" cIa b9 "Tôn T2 Binh Pháp": "L#y gDn ;Vi xa, l#y nhàn ;Vi m<t"
nghTa là trên chi'n thu=t ph0i tìm nEm tr!Kc ;7a v7 chI ;9ng ;L ng phó vKi mUi t#n công
cIa ;7ch. CBng có ý nói nên chucn b7 chu ;áo, dg dàng l#y cái th' bình tTnh xem xét tình
hình bi'n hóa mà quy't ;7nh chi'n l!Vc, chi'n thu=t. 6Vi ;7ch mbi m<t, tba chi't bKt
nhu< khí rFi mKi th[a c4 xu#t kích. Tôn T2 gUi th' là: "mn sâu d!Ki chín t[ng ;#t, hành
;9ng trên chín t[ng tr3i". S2 d>ng sách l!Vc này ;òi hbi thái ;9 tuy<t ;Ji trDm tTnh ng
bi'n, ;o ;!Vc ý k_ thù, hoàn c0nh k_ thù, th.c l.c k_ thù. N'u th3i c4 ch!a chín thì ;ng
yên nh! trái núi. Khi c4 h9i v[a tKi thì l=p tc l#p sông, chuyLn bL. T! Mã Ý ng)n Gia
Cát L!Vng \ K` S4n. Chu Du phóng hba t@i Xích Bích. Tào Tháo ;@i phá Viên Thi<u n4i
Quan 69. T@ HuyAn ;uZi BF Kiên \ Phi ThIy. T#t c0 ;Au l#y ít ;ánh nhiAu, th' kém v!Vt
th' khbe. T#t c0 ;Au là k't qu0 s2 d>ng tài tình sách l!Vc "DT d=t ;ãi lao".
24. ChR tang m@ hòe (ChR vào gJc dâu mà mEng cây hòe) "ChR tang m@ hòe" là chR vào
gJc dâu mà mEng cây hòe. Ý nói vì không ti<n mEng thXng mPt nên m!Vn m9t s. ki<n
khác ;L tb thái ;9.
25. L@c tRnh h@ th@ch (Ném ;á vào ng!3i d!Ki gi'ng) "L@c tRnh h@ th@ch" là ném ;á vào
;Du k_ ;ã r4i xuJng gi'ng. R4i xuJng gi'ng l@i còn ném ;á vào ;Du n@n nhân. N'u ;ng
trên quan ;iLm ;@o ;c KhZng - M@nh thì ph0i là hành ;9ng không chính nhân quân t2,
nh!ng n'u coi là m9t m!u k' thì hành ;9ng này l@i là m9t hành ;9ng sáng suJt. C)n b0n
tri't lý cIa "L@c tRnh h@ th@ch" là chi phJi ;!Vc thì mKi chi'm ;o@t ;!Vc, và nhân t[ vKi
k_ thù tc là tàn nhfn vKi chính ta. L!u B7 lúc nào hé mi<ng cBng nói nhQng ;iAu nhân
t[, lúc nào cBng ch0y n!Kc mEt, nh!ng ông l@i là ng!3i cBng gibi thI ;o@n "L@c tRnh h@
th@ch" nh#t. ChXng v=y mà khi Lã BJ vJn là ng!3i làm nhiAu ân hu< ;Ji vKi L!u B7, nào
vi<c bEn kích \ Viên Môn, nào vi<c cho L!u B7 n!4ng t.a \ c)n c mình... 6'n lúc Lã
BJ b7 bEt sau khi th#t tr=n T[ Châu, Tào Tháo trong lòng còn ;ôi chút th!4ng m'n muJn
d> dG Lã BJ, L!u B7 ng@i Tào Tháo có thêm m9t mãnh t!Kng nQa nên ;ã ghé tai Tào
Tháo mà nhEc khéo: “Ông không nhK chuy<n 6inh Nguyên và 6Zng Trác hay sao?”
(6inh Nguyên và 6Zng Trác ;Au nh=n Lã BJ làm con nuôi, nh!ng ;Au b7 ch't vì tay Lã
BJ. L!u B7 ;ã không kL ;'n 4n nghTa, l@i còn ;!a ;òn ;9c "L@c tRnh h@ th@ch" h@ Lã BJ.
Nh! v=y, Lã BJ làm sao khbi ch't!
26. H! tr!4ng thanh th' (ThZi phFng thanh th') "H! tr!4ng thanh th'" là thZi phFng
thanh th' ;L cho ng!3i ta chóa mEt, nL sV. 63i Tam QuJc, Tào Tháo ti'n xuJng Giang
67nh, rDm r9 c0 tr)m v@n hùng quân. Tháo ;7nh dùng !u th' tuy<t ;Ji ;L bu9c Tôn
QuyAn ph0i hàng ph>c. Nh!ng KhZng Minh trông th#y âm m!u này nên chR ba v@n quân
vKi m9t sJ m!u k' và tr=n gió ;ông ;ã ;ánh b@i quân Tào. Khi s2 d>ng k' này, tr!Kc h't
ph0i xem m>c ;ích và giá tr7 cIa nó th' nào ;ã, rFi mKi ;7nh ca to nhb.
27. PhI ;L tr[u tân (BKt l2a d!Ki nFi) K' "PhI ;L tr[u tân" là bKt l2a d!Ki nFi, ý nghTa
là gi0i quy't trên c)n b0n m9t v#n ;A, chI ý không cho nó phát ra (bKt l2a cho n!Kc khbi
trào). Khi có m9t vi<c ;ã bùng nZ ra rFi thì tìm cách làm cho nó d7u ;i, không ;L nó ti'p
t>c ác li<t. ChG di<u d>ng k' "PhI ;L tr[u tân" là không nghe th#y ti'ng, không nhìn th#y
hình, vô cùng nh! tr3i ;#t, khó hiLu nh! âm d!4ng, khi'n cho k_ thù r4i vào k' cIa mình
mà hU không bi't. Không kL tình tr!3ng, chi'n tr!3ng hay th!4ng tr!3ng, k' "PhI ;L
tr[u tân" lúc nào cBng là k' r#t âm ;9c, lKn mang hi<u qu0 lKn, nhb có hi<u qu0 nhb. j
tình tr!3ng, anh chàng kém v' th!3ng o b' song thân hoPc anh em cIa ;ào, h4n là t#n
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
công chính nàng! j chi'n tr!3ng, k' "PhI ;L tr[u tân" l@i càng dày ;Pc, gi)ng mEc nh!
m@ng nh<n.
28. Sát kê hách hDu (Gi't gà cho khR sV) "Sát kê hách hDu" nghTa ;en là gi't con gà cho
con khR sV. Theo truyAn thuy't dân gian, con khR r#t sV trông th#y máu, cho nên khi ng!3i
ta muJn d@y khR, tr!Kc h't hU gi't m9t con gà, bEt con khR nhìn th#y ;Jng máu bê b't rFi
mKi bEt ;Du giáo hóa. Lúc bEt khR cBng th', ng!3i ta vPn cZ con gà cho nó kêu lên nhQng
ti'ng ghê rVn, khi'n cho khR bIn rIn chân tay thì ;'n bEt. "Sát kê hách hDu" có tác d>ng
lKn, làm cho các v> mKi n\ ra trong trng n!Kc b7 r4i vào c0nh bJi rJi, sV s<t.
29. Ph0n gián k' (Dùng k' cIa ;Ji ph!4ng ;L qu=t l@i) "Ph0n gián k'" là dùng ng!3i cIa
;Ji ph!4ng l[a dJi ;Ji ph!4ng, dùng k' ;7ch l[a ;7ch. Tôn T2 nói: “Bi't mình là bi't
th.c l.c và nhi<m v> cIa mình. Bi't ng!3i là bi't th.c l.c và ý ;F cIa ;7ch. Bi't mình
thì t!4ng ;Ji dg h4n bi't ng!3i. Cho nên muJn bi't ng!3i thì ph0i dùng gián ;i<p”.
30. Lý ;@i ;ào c!4ng (6!a cây lý ch't thay cây ;ào) "Lý ;@i ;ào c!4ng" là ;!a cây lý
ch't thay cho cây ;ào. Ng!3i lKn làm hUa, bEt ng!3i bé ch7u t9i thay. Có r#t nhiAu k_ tác
gian ph@m t9i l@i bEt ng!3i khác th' thân.
31. Thu=n thI khiên d!4ng (Thu=n tay dEt con dê vA) "Thu=n thI khiên d!4ng" theo
nghTa ;en là thu=n tay dEt con dê vA. S. vi<c trên ;3i, thiên bi'n v@n hóa r#t k` di<u. Ph0i
bi't nEm l#y b#t c c4 h9i nào v>t hi<n ;'n tr!Kc mEt, ;ó là nhQng thâu ho@ch, nhQng cái
lVi b#t ng3.
32. D>c cDm cJ tung (MuJn bEt mà l@i th0 ra) "D>c cDm cJ tung" theo nghTa ;en là muJn
bEt cho nên th0 ra. MuJn th.c hành k' này, ph0i có m9t nhãn quan sâu r9ng, m9t t#m
lòng nhfn n@i vô song. NhQng k_ c#p công c=n lVi không bao gi3 có ;I tài trí ;L thi hành
nó. K' "D>c cDm cJ tung" không thi hành theo cái nghTa ;en cIa nó. K' này nói lên s.
mAm d_o cho mUi chính sách, th nh#t là chính sách thu ph>c lòng ng!3i, giQ ng!3i.
33. KhZ nh>c k' (Hành h@ thân xác mình ;L ng!3i ta tin) "KhZ nh>c k'" là hành h@ mình,
rFi ;em cái thân xác b7 hành h@ #y ;L làm bWng chng mà ti'p c=n vKi ;7ch ;L hoàn thành
m9t âm m!u nào ;ó.
34. Phao bác dfn ngUc (Ném hòn ngói ;L thu vA hòn ngUc) "Phao bác dfn ngUc" nghTa
;en là ném hòn ngói ;L thu vA hòn ngUc. Tc là dùng tiLu v=t ;L ;o@t m9t ;@i v=t, nh!
ng!3i ;i câu v=y. Dân gian th!3ng nói "th0 con tép bEt con tôm" cBng là k' này.
35. Tá thi hoàn hFn (M!Vn xác ;L hFn vA) "Tá thi hoàn hFn" nghTa là m!Vn xác ;L hFn
vA. Ý k' này chR rWng: Sau khi ;ã th#t b@i, bu9c ph0i lVi d>ng m9t l.c l!Vng nào ;ó ;L
kh\i lên thi hành tr\ l@i chI tr!4ng cIa mình. Tuy nhiên, dùng k' này r#t dg ;i vào con
;!3ng nguy hiLm, n'u s4 xu#t thì t^ nh! r!Kc voi vA giày m0 tZ. N'u m!Vn xác mà
m!Vn cu thì chXng khác gì vác xác ch't vA nhà.
36. Tcu k' (Ch@y, lùi, thoát thân) "Tcu k'" nghTa là ch@y, lùi, thoát thân. T@i sao k' sau
chót cZ nhân l@i ;Pt là "k' ch@y"? L@i có câu: "Tam th=p l>c k', tcu vi th!Vng sách". (Ba
m!4i sáu ch!Kc, ch@y là h4n h't!) B\i v=y k' này liên quan nhiAu ;'n s. thành b@i cIa
m9t công vi<c lKn. B#t lu=n là ;ánh nhau bWng v)n hay bWng võ, không ai là có thL thEng
hoài. Trong quá trình chi'n ;#u bao gFm nhiAu kiLu thEng, nhiAu kiLu b@i, lúc cn lúc
hi<n, trong chKp mEt dFn d=p c0 tr)m ngàn bi'n chuyLn. N'u không ng phó mau lY ;L
tránh nhQng c0nh b#t lVi, ;L nEm mau lVi th' mà ti'n tKi thEng lVi, thì không ph0i là nhân
tài. Ch@y có nhiAu ph!4ng thc. Bb giáp, bb vB khí mà ch@y, bb ;!3ng nhb mà ch@y tKi
;!3ng lKn, bb ;!3ng b9 mà ch@y sang ;!3ng thIy... Các ph!4ng thc tuy không giJng
nhau nh!ng cùng h!Kng chung ;'n m>c ;ích là tránh tai hUa ;L b0o ;0m an toàn, ;L b0o
toàn l.c l!Vng. "Tcu k'" không ph0i là ch@y dài. Ch@y chR là m9t gi0i pháp ;L mà s] quay
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
l@i. Tinh hoa cIa k' ch@y là giành th3i gian, b0o tFn sc khbe, l.c l!Vng. Rút ch@y ;'n
m9t v7 trí mKi, cho t! th' vQng m@nh h4n, t=p trung nG l.c và cIng cJ tinh thDn, chUn
m9t c4 h9i thu=n ti<n ;L qu=t l@i, #y mKi th.c là "Tcu k'". Sau h't ph0i lo ;'n ;iLm nguy
cIa k' ch@y: Khi ch@y, s] m#t tinh thDn, s. vi<c hoàn toàn lbng l_o, m#t s. tin t!\ng \
xung quanh. N'u không gi0i quy't cho chính xác nhQng v#n ;A trên thì "tcu" không còn
là m9t k' ho@ch nQa, mà là m9t s. tan rã v=y! Ph!4ng pháp 4 làm chI Nghiên cu vA
binh pháp Tôn t2 Tôn VB (Tôn T2) cho rWng, s. tJt x#u vA nhân tJ tinh thDn, s. m@nh
y'u vA tình tr@ng thL l.c, cái !u cái khuy't trong vi<c bJ trí tr=n ;7a chi'm m9t v7 trí quan
trUng trong v#n ;A tác chi'n. Do v=y ông nêu lên ph!4ng pháp “bJn làm chI”: “Làm chI
chí khí, làm chI nhân tâm, làm chI nhân l.c và làm chI s. bi'n ;Zi”. Ông phát biLu
trong “Thiên quân tranh”: “Ban ngày thì chí khí sEc s0o, ban ;êm thì chí khí cùn nh>t,
ch=p tJi thì chí khí tr\ vA, ;ó là làm chI chí khí; ;Ji x2 vKi rJi lo@n bWng s. làm chI, ;Ji
x2 vKi Fn ào bWng yên tTnh, ;ó là làm chI nhân tâm; ;Ji x2 vKi cái xa bWng cái gDn, ;Ji
x2 vKi cái ;ói bWng cái no, ;ó là làm chI nhân l.c; không cDu ;!Vc c3 chính thJng, chK
;ánh vào tr=n ;7a m9t cách ;!3ng hoàng”, ;ó là làm chI s. bi'n ;Zi. Ph!4ng pháp “BJn
làm chI” ;!Vc Tôn VB nêu lên nh! sau:
Làm chI chí khí: Th3i x!a, tác chi'n gEn liAn vKi vi<c ;ánh nhau tr.c ti'p, s. thEng
b@i cIa chi'n tranh vKi dBng khí cIa quân sT có mJi quan h< c.c k` m=t thi't. ST khí và ý
chí chi'n ;#u là nhân tJ hàng ;Du cIa sc chi'n ;#u. ST khí dâng cao thì dg dành thEng
lVi, sT khí sa sút thì th!3ng dfn ;'n th#t b@i.
Làm chI nhân tâm: Ý nói tr!Kc tr=n ;ánh và trong tr=n ;ánh, t!Kng soái không ;!Vc dao
;9ng hoPc dg dàng thay ;Zi quy't tâm chi'n ;#u nh! ;ã tuyên th<. ChQ “Tâm” \ ;ây
ng!3i th3i tr!Kc gUi bWng “b0n tâm”, “tâm m!u”, mPc dDu n9i dung cIa nó bao gFm các
ph!4ng di<n khí ch#t tinh thDn và tu d!ang t! t!\ng, nh!ng h@t nhân là lòng quy't tâm
chi'n ;#u cIa t!Kng soái.
Xung quanh v#n ;A lòng quy't tâm chi'n ;#u cIa ng!3i chR huy, Tôn T2 nói trong
“Thiên quân tranh”: “T!Kng có thL dành lòng ng!3i”. Ông còn b0o: “6Ji x2 vKi rJi lo@n
bWng vi<c làm chI, ;Ji x2 vKi s. Fn ào bWng s. yên tTnh, ;ó là làm chI nhân tâm”. 6iAu
này nói lên cu9c ;#u tranh giQa lòng quy't tâm chi'n ;#u cIa bên ta vKi lòng “lung lay”
hay cái “vQng tâm”, “6o@n tâm” trong quy't tâm chi'n ;#u cIa ;Ji ph!4ng. VA “vQng
tâm” m9t nhà hUc gi0 hU Hà chú thích: “Không có v7 t!Kng nào l@i muJn ;4n ;9c m9t
mình, chR d.a vào s. tinh t' khôn ngoan cIa m9t cá nhân, mà muJn liên k't vKi hàng v@n
con ng!3i, ;L ;Ji phó vKi k_ ;7ch nh! hZ, báo. Cái lVi cái h@i ;an xen, cái thEng cái b@i
lfn l9n, ng!3i tài trí ph0i bi'n, trù li<u trong tâm trí, không phóng ;@i s. vi<c, ph0i ng)n
nEp ;!Vc th' sao chXng ;áng gUi là ng quan trUng cIa “vQng tâm”. 6G M>c phát biLu:
“T! Mã Pháp nói: B0n ch#t ph0i vQng vàng, bi't ;!Vc k_ ;7ch s] có cách ;Ji phó, b0n
tâm Zn ;7nh, nh!ng còn ph0i bi't ;iAu khiLn nó, làm cho th' Zn ;7nh càng tr\ nên chEc
chEn, ;[ng b=n tâm ;'n s. nhigu lo@n, ;[ng vì cái lVi tr!Kc mEt. 6Vi ch[ng nào k_ ;7ch
rJi lo@n, Fn ã thì xu#t quân t#n công”. 6#y là nói vA yêu cDu cIa “vQng tâm”. Tr!4ng D.
b0o: “L#y tr[ng tr7 ;Ji x2 vKi rJi lo@n, l#y cái tTnh lPng ;Ji x2 vKi cái Fn ào, l#y cái bình
tâm ;Ji x2 vKi cái nôn nóng, l#y s. nhfn n@i ;Ji x2 vKi gi=n dQ, ;ó là nói vA ph!4ng
pháp cIa “vQng tâm”. VA “;o@n tâm”, Lý Chuyên nói: “B.c tc dfn ;'n phfn n9, càn
qu#y dfn ;'n rJi lo@n, nhb nhen ;i ;'n kiêu c)ng, ng)n cách dfn ;'n xa l@”. 6ó là nói vA
các ph!4ng pháp “;o@n tâm”.
Làm chI nhân l.c: Ý chR vi<c tiêu hao và làm mbi m<t sc chi'n ;#u cIa k_ thù. Tôn VB
nêu lên ph!4ng pháp “làm chI nhân l.c” trong “Thiên quân tranh”: “6Ji x2 vKi cái xa
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
bWng cái gDn, ;Ji x2 vKi cái m<t nhUc bWng cái th! nhàn, ;Ji x2 vKi cái ;ói bWng cái no”.
Ông cho rWng lúc tác chi'n ph0i nuôi d!ang bWng cái tinh nhu<, có th' mKi có kh0 n)ng
giành thEng lVi. Tôn VB còn b0o: “Giao chi'n vKi k_ ;7ch sau cu9c hành quân ;!3ng dài,
;iAu ;ó làm hao tZn binh l.c, vì binh sT ;ã ch7u nhiAu c4 c.c trên ;!3ng ;i, sinh l.c m<t
mbi dfn ;'n c@n ki<t, t#t nhiên dfn ;'n tình tr@ng hao binh tZn t!Kng.
Làm chI s. bi'n ;Zi: C4 m!u quân s. bi'n ;Zi khôn l!3ng, khi ;ã nEm ;!Vc quyAn chI
;9ng trên chi'n tr!3ng, vfn không thL xem nhY vai trò cIa chi'n thu=t “làm chI s. bi'n
;Zi”, cái gUi là làm chI s. bi'n ;Zi #y là nEm vQng ph!4ng pháp bi'n hóa c4 ;9ng. 6iAu
mà Tôn VB ;A c=p trong “Thiên quân tranh”: “Không cDu ;!Vc c3 chính thJng, chK ;ánh
vào tr=n ;7a m9t cách ;!3ng hoàng” chính là ng bi'n. “C3 chính thJng”, “tr=n ;7a
;!3ng hoàng” là chR tình th' quân ;9i khi có khí th7nh v!Vng, quân dung nghiêm chRnh,
th.c l.c hùng h=u và có s. chucn b7, ;Dy ;I vA mPt t! t!\ng, lo@i k_ thù này, v[a m@nh
v[a có s. chucn b7, t#t nhiên là khó ;ánh, lúc này ph0i gác l@i ý ;7nh tác chi'n vKi bUn
chúng. CDn s2 d>ng nhiAu thI pháp cIa chi'n thu=t làm chI ý chí, làm chI nhân tâm, làm
chI nhân l.c… bi'n ;Zi chúng theo tình hình cIa ;7ch, hoPc công phá hay cJ thI, hoPc
ti'n hay thoái, hoPc chính quy hay k` l@, nhWm giành thEng lVi.
Các loAi <8a hình chi'n <#u
Nghiên cu vB binh pháp Tôn t2
T0n ;7a - Khu v.c x0y ra tác chi'n trong n9i ;7a cIa b0n quJc, ;!Vc gUi bWng t0n
;7a. T@i sao gUi là t0n ;7a? Tào Tháo b0o: Vì quân sT quy'n luy'n quê h!4ng, ;!3ng sá
t!4ng ;Ji gDn, con ng!3i dg tan tác m#t mát. Tôn VB cho rWng ''t0n ;7a thì ;[ng ;ánh''.
Hà cK gì t0n ;7a l@i d[ng ;ánh? K_ ;7ch dám xâm ph@m, chng tb chúng có !u th', quân
phòng thI \ vào cái th' t!4ng ;Ji y'u cho nên tránh vi<c v9i vàng tác chi'n, chR nên
dùng ph!4ng cách phòng thI, tiêu di<t dDn sinh l.c ;7ch, ;Vi th3i c4 có lVi s] quy't chi'n
vKi k_ thù. Do v=y, Tôn VB l@i nh#n m@nh: quân sT ;óng n4i t0n ;7a, ;iAu quan trUng là
hU phái có ý chí chi'n ;#u thJng nh#t, lòng ng!3i son sEt. ''Không t0c chi'n'' không có
nghTa không ;ánh. Ý nói không dùng th' công mà chI y'u dùng ph!4ng cách phòng thI.
Khinh ;7a - Khu v.c tác chi'n tung thâm gDn ;#t n!Kc cIa k_ thù ;!Vc gUi bWng
khinh ;7a. Ti'n vào ;#t n!Kc cIa k_ thù ch!a sâu, t!4ng ;Ji gDn ;#t n!Kc mình, ;!3ng
giao thông cIa tuy'n sau không dài, dg v=n chuyLn l!4ng th.c và vB khí. Nh!ng ;ã ti'n
sâu vào n9i ;7a cIa k_ thù, khó tránh khbi s. chJng tr0 cIa ;Ji ph!4ng, cho nên quân sT
;óng \ vùng khinh ;7a ph0i b0o v< chPt tr=n ;7a cIa bên mình. Tôn VB b0o: “Khinh ;7a
thì không ng[ng ho@t ;9ng''. Phàm quân ;9i ;ã ti'n vào ;#t n!Kc cIa k_ thù thì nh#t thi't
ph0i d.a vào !u th' quân s. cIa mình mà ;ánh vào mPt y'u cIa ;Ji ph!4ng. Thành ra,
lúc mKi tác chi'n ph0i chI ;9ng phát huy !u th' t#n công, không ;!Vc án binh b#t ;9ng.
Ph0i ra sc ti'n sâu vào ;#t n!Kc cIa ;Ji ph!4ng, tiêu di<t k_ thù tr!Kc khi chúng nghT ra
cách phòng thI mKi nhWm ;@t ;!Vc m>c ;ích chi'n ;#u.
Tranh ;7a - Là khu v.c quan trUng vA chính tr7, kinh t' và quân s.. Tôn VB nh=n ;7nh,
bên nào có ;!Vc tranh ;7a thì bên ;ó có lVi th'. Thành ra tranh ;7a là m>c tiêu tranh giành
cIa ;ôi bên. Tác chi'n trong vùng tranh ;7a ph0i chú ý m#y ph!4ng di<n sau ;ây:
- M9t là: vùng ;#t quan trUng nh!ng trJng vEng. S. tranh ch#p cIa ;ôi bên (vA nó) ch!a
phân thEng b@i. M#u chJt cIa s. thEng b@i lúc này là \ c. ly gDn xa cIa ;ôi bên ;Ji vKi
vùng ;#t ;ó, tình tr@ng ;!3ng giao thông qua l@i \ ;#y và d>ng c> làm ;!3ng cIa b9 ;9i.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
Tr!Kc tình hình #y, b9 ;9i tr!Kc h't nên nhanh chóng hành quân tKi con ;!3ng mà k_
;7ch s] ng)n chPn ;!3ng ti'n quân cIa ;Ji ph!4ng nhWm b0o ;0m cho b9 ;9i chI l.c
chi'm lTnh ;!Vc ;7a hình.
- Hai là: k_ ;7ch ;ã chi'm ;!Vc vùng ;#t ;ó, nh!ng ch!a \ th' vQng vàng. N'u bên ta lúc
này có !u th' vA binh l.c, nên l=p tc dùng ph!4ng pháp t#n công. (Ngày nay gUi là ;ánh
vào n4i ;7ch t@m trú quân, ch!a Zn ;7nh)
- Ba là, k_ ;7ch ;ã chi'm ;!Vc vùng ;#t ;ó và có ;ông quân cJ thI. Trong tr!3ng hVp
này, không nên công khai t#n công. Có thL ;iAu m9t ít l.c l!Vng tinh nhu<, g#p rút ;ánh
thUc vào sau l!ng ;7ch, ti'n sâu vào h=u ph!4ng cIa chúng, phá ho@i ;!3ng giao thông,
qu#y rJi k_ thù.
- BJn là, bên ta ;ã chi'm ;!Vc vùng ;#t quan trUng ;ó, nh!ng k_ ;7ch có !u th' tuy<t ;Ji
vA binh l.c và vB khí, bên ta khó giQ nZi thì ;ành bb mPc vùng ;#t ;ó cho k_ ;7ch chi'm
giQ, th[a c4 phân tán binh l.c cIa chúng. Giao ;7a - Vùng ;#t nWm \ giao ;iLm cIa hai
tr>c ;!3ng ngang dUc. j vùng ;#t này, quân ta có thL ;i qua, k_ ;7ch cBng có thL l@i ;'n.
Tôn VB nh=n ;7nh: ''Giao ;7a thì vô tuy<t''. VA hàm nghTa cIa câu này, sách ''M!3i nhà
chú thích Tôn T2'' ;Au có nhQng cách gi0i thích khác nhau. ChQ ''tuy<t'' \ ;ây nên hiLu là
;o@n tuy<t, t.a nh! l3i nói ;Du vA v#n ;A hành quân mà ng!3i chR huy ph0i ghi nhK. B\i
là t> ;iLm giao thông, dg b7 k_ ;7ch cEt ;t. Cho nên, Tôn VB mKi nhEc nh\ ''bên ta ph0i
ccn th=n b0o v< nó'', nh#n m@nh khi tác chi'n \ vùng ;#t này, quân ;9i ph0i t)ng c!3ng
vi<c phòng thI.
Cù ;7a - Khu v.c ranh giKi giQa nhiAu n!Kc vKi h< thJng giao thông phát triLn. VKi khu
v.c này, m9t n!Kc nào t#n công, th!3ng th!3ng 0nh h!\ng ;'n các quJc gia khác. HoPc
gi0, có thL lVi d>ng ;!Vc quJc gia khác. B\i v=y ph0i tìm cách tranh thI các quJc gia
khác, t)ng c!3ng th.c l.c bên mình. Tôn VB nêu b=t công vi<c k't thân vKi các ch! hDu,
không ph0i chR ti'n hành khi chi'n tranh nguy c#p. 6iAu chI y'u là ph0i có chính sách
láng giAng hQu h0o lúc th3i bình, bang giao gEn bó.
TrUng ;7a - Khu v.c nWm sâu trong n9i ;7a cIa k_ thù, r3i xa thành phJ và #p tr@i cIa bên
ta, ;!Vc gUi bWng trUng ;7a. Tôn VB quan ni<m: trong vi<c tác chi'n, ''trUng ;7a thì giành
l#y'', ''trUng ;7a giúp bên ta v=n chuyLn ;Au ;Pn l!4ng th.c'' (thiên c2u ;7a). Quân ;9i ti'n
sâu vào khu tung thâm cIa ;7ch, ;!3ng giao thông giQa h=u ph!4ng và mPt tr=n kéo dài
ra, còn luôn b7 k_ thù ;ánh phá, th!3ng x0y ra tình tr@ng giao thông gián ;o@n. Thành th2
có m9t sJ v=t t! chi'n tranh, nh#t là l!4ng th.c, cDn ph0i c!Kp t@i chG ;L b0o ;0m cho
cu9c sJng cIa quân ;9i ta, là hi<n t!Vng bình th!3ng.
Tl ;7a - Khu v.c núi non hiLm tr\ và ao hF ;!Vc gUi là tl ;7a. 6Pc ;iLm cIa tl ;7a là ;i
l@i khó kh)n. Vì th' nhEc nh\ ''tl ;7a thì b!Kc qua'', nghTa là quân sT khi tác chi'n \ khu
v.c này cDn nhanh chóng xa r3i nó, không nên \ l@i lâu.
Vi ;7a - 6!3ng ti'n ch=t hYp, ;!3ng thoái xa x)m, khu v.c tác chi'n này ;!Vc gUi là vi
;7a. Tôn VB c0nh báo: ''vi ;7a thì ph0i tìm m!u k'''; Quân ;9i ho@t ;ông trong khu v.c vi
;7a ph0i nghT ra m!u k' ;L v[a có thL ti'n, v[a có thL thoái, ;Fng th3i còn ph0i ;ánh l[a
k_ ;7ch, ch3 lúc chúng chLnh m0ng, ;9t nhiên t#n công. Tôn VB còn b0o: ''VKi vi ;7a, bên
ta cDn ;óng c2a phòng thI'' (thiên c2u ;7a). Câu này ý chR trong tr!3ng hVp bên ta b7 bao
vây, cDn chI ;9ng l#p c2a phòng thI, nhWm tránh vi<c k_ thù dùng mYo ''ba vây m9t
;óng'' ;L làm lung lay quy't tâm cJ thI tr=n ;7a cIa t!Kng sT. Ng!Vc l@i khi k_ thù v!Kng,
mEc trong vòng vây nên dùng m!u l!Vc, th.c hi<n chi'n thu=t t#n công bWng tâm lý, v=n
d>ng các ph!4ng cách làm tan rã ;9i ngB, gUi hàng và công phá, nhWm th.c hi<n m>c
;ích cIa vi<c chi'n ;#u.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
T2 ;7a - Khu v.c không có lJi thoát gUi là t2 ;7a. Tác chi'n trong khu v.c t2 ;7a n'u
tham sJng sV ch't thì bb m@ng là cái chEc. Chi'n ;#u dBng c0m s] ;!Vc tFn t@i. Do ;ó, \
trong vùng “t2 ;7a”, ph0i ra sc chi'n ;#u, trong cái ch't m!u cDu s. sJng. Khi quân sT
r4i vào vùng t2 ;7a, t!Kng lTnh ph0i thL hi<n tr!Kc ba quân lòng c0m t2, khi'n toàn thL
quân sT quy't giành l#y s. sJng trong vùng t2 ;7a. Vi<c tìm ph!4ng cách tác chi'n thích
hVp vKi ;7a hình là nguyên tEc tác chi'n c4 b0n cIa b9 binh. Th3i x!a ch!a có các quân
chIng hi<n ;@i nh! không quân và h0i quân. MUi cu9c chi'n tranh ;Au dign ra trên mPt
;#t, dfu là trong chi'n tranh hi<n ;@i, không quân và h0i quân cBng ph0i nghT ;'n s. 0nh
h!\ng cIa c4 c#u l>c quân ;Ji vKi mình. Vì v=y, vi<c tìm ph!4ng cách tác chi'n thích
hVp vKi ;7a hình vfn là ;iAu c.c k` quan trUng ;Ji vKi chi'n tranh hi<n ;@i.
Tôn vD <ã cFm quân bao nhiêu lFn
Nghiên cu vB binh pháp Tôn t2
Tôn T2 Binh Pháp ;ã nZi ti'ng trên th' giKi t[ khá lâu rFi. 6'n nay nó ;!Vc d7ch ra 29
lo@i ngôn ngQ, các #n phcm bZ sung m\ r9ng lên tKi h4n 700 b0n. Th' k^ 18, cuJn Tôn
T2 Binh Pháp ;!Vc truyAn nh=p vào châu Âu, ngay l=p tc gây ra náo ;9ng ;Ji vKi giKi
quân s. ph!4ng Tây. Nhà lý lu=n quân s. nZi ti'ng ng!3i Anh, ng!3i ;Pt nAn móng lý
lu=n '';@i chi'n l!Vc'' Lydern Hatill không chR t. mình d7ch toàn b9 nguyên b0n cuJn Tôn
T2 Binh Pháp ra ti'ng Anh mà ông còn vi't thêm m9t quyLn “Lu=n chi'n l!Vc'' ;L dfn
gi0i và t!3ng thu=t l@i. Hatill cho bi't, trong tác phcm quân s. cIa ông, gi0i nghTa r#t
nhiAu quan ;iLm tìm th#y qua nguyên b0n cuJn Tôn T2 Binh Pháp t[ h4n 2500 n)m
tr!Kc. Trong b9 s2 ký cIa mình, T! Mã Thiên có vi't vA tài n)ng quân s. cIa Tôn VB
(Tôn T2) nh! sau: "Tôn VB phía tây ;@i phá n!Kc S\ m@nh, phía 6ông dYp yên TA, TDn
uy danh l[ng lfy khEp ch! hDu, làm t!Kng nh! th' th=t khó ai so bì". Qu0 th=t trong 30
n)m s. nghi<p quân s. cIa mình, Tôn VB ;ã l=p nhiAu chi'n công hiLn hách và luôn
xng ;áng vKi nhQng l3i tôn vinh trong s2 sách. Tuy nhiên có m9t v#n ;A luôn gây ra s.
tranh cãi k7ch li<t t[ tr!Kc ;'n nay ;ó là: rJt cu9c Tôn VB ;ã thân chinh chR huy bao
nhiêu tr=n ;ánh. V[a qua giKi nghiên cu l7ch s2 cZ ;@i Trung QuJc khi ;ã nghiên cu,
;Ji chi'u, tZng hVp, so sánh t[ các s2 li<u nh!: "Ngô vi<t Xuân Thu", "Vi<t sEc th!", "T0
truy<n", "S2 ký" ;ã ;!a ra k't lu=n: Trong s. nghi<p quân d7ch cIa mình, Tôn VB chR
tr.c ti'p chR huy 5 tr=n ;ánh và chính 5 tr=n chi'n ";L ;3i" này ;ã góp phDn ;!a tên tuZi
cIa ông b#t hI cùng th3i gian. - LDn chR huy th nh#t: X0y ra vào tháng 12 n)m 512 tr!Kc
công nguyên, khi ;ó Ngô V!4ng là H@p L! ra l<nh cho Tôn VB chR huy quân tiêu di<t 2
n!Kc nhb là Chung Ngô và n!Kc T[. Trong lDn cDm quân ;Du tiên này, Tôn VB ;ã xu#t
sEc h@ gUn 2 n!Kc trên ;Fng th3i th[a thEng chi'm ;!Vc ;#t Th! thu9c n!Kc S\ l=p công
lKn ;!Vc Ngô V!4ng ban th!\ng. - LDn chR huy th hai: Theo l<nh cIa H@p L!, n)m 511
tr!Kc công nguyên, Tôn VB l@i thJng lTnh ba quân cùng NgB T2 T!, B@ch H^ ;i chinh
ph@t n!Kc S\ b\i lý do "S\ V!4ng t[ chJi không ch7u trao thanh b0o ki'm Tr@m Lô cho
H@p L!". D!Ki quyAn chR huy cIa Tôn VB quân Ngô ;ánh hai tr=n thEng c0 hai, chi'm
gUn 2 x L>c và TiAm thu9c ;#t S\. - LDn chR huy th ba: x0y ra vào n)m 510 tr!Kc công
nguyên, lúc này giQa n!Kc Ngô và n!Kc Vi<t lDn ;Du tiên x0y ra cu9c chi'n tranh quy mô
lKn mà s2 sách còn ghi l@i ;ó là cu9c "6@i chi'n HuA-Lý". Trong cu9c chi'n này lDn ;Du
tiên Tôn VB ;!a ra cách d>ng binh "Quý hF tinh b#t quý hF ;a" trong ;ánh tr=n do v=y
chR vKi 3 v@n quân vKi phép d>ng binh tài tình cIa Tôn VB ;ã ;ánh b@i 16 v@n quân n!Kc
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
Vi<t. - LDn chR huy th t!: Vào n)m 509 tr!Kc công nguyên x0y ra cu9c ";@i chi'n D.
Ch!4ng" giQa hai n!Kc Ngô và S\. Khi ;ó vua S\ sai con trai là công t2 T2 Th!4ng và
công t2 T2 Phàm dfn ;@i quân ti'n ;ánh n!Kc Ngô, nhWm báo thù nGi nh>c m#t ;#t n)m
x!a. M9t lDn nQa Ngô V!4ng H@p L! l@i giao cho Tôn VB cDm quân chJng giPc. LDn này
Tôn VB khôn khéo vòng tránh ;9i quân chI l.c cIa công t2 Th!3ng, dùng lJi ;ánh vu
hFi t=p kích doanh tr@i bEt sJng công t2 Phàm, quân S\ t[ th' m@nh, chuyLn sang y'u
cDm c. ch!a ;Dy m9t tháng ph0i rút ch@y vA n!Kc. - LDn chR huy th n)m: Vào ngày 18-
11-506 tr!Kc công nguyên, 2 n!Kc Ngô-S\ m9t lDn nQa x0y ra chi'n tranh, s2 sách gUi
;ây là "cu9c chi'n Bách C2". 6ây là cu9c chi'n lKn nh#t trong l7ch s2 2 n!Kc. LDn này
quân S\ huy ;9ng 25 v@n quân ti'n ;ánh n!Kc Ngô, khí th' báo thù r#t sôi s>c. Theo k'
cIa Tôn VB và NgB T2 T!, vua Ngô bí m=t liên k't vKi 2 n!Kc nhb là 6!3ng và Thái làm
thành liên minh chJng S\. Khi tác chi'n, Tôn VB tri<t ;L lVi d>ng ;7a hình thu=n lVi cIa
2 n!Kc ";Fng minh" ;L triLn khai chi'n thu=t "KhJng ch' chính di<n", "T=p kích vu hFi
m@n s!3n" cIa mình. Sau 5 lDn giao chi'n vKi quân S\, Tôn VB ;Au giành thEng lVi. CuJi
cùng 3 v@n quân Ngô ;ã phá tan 25 v@n quân S\ ti'n vào kinh ;ô n!Kc S\ bu9c S\
v!4ng ph0i tháo ch@y. VKi 5 tr=n ;ánh ";L ;3i" này, uy danh và tài thao l!Vc quân s. cIa
Tôn VB (Tôn T2) l[ng lfy khEp thiên h@. Thêm vào ;ó là b9 "Tôn T2 Binh Pháp" dài 13
thiên b#t hI cIa ông ;ã khi'n cho tên tuZi cIa Tôn VB nZi ti'ng khEp th' giKi cho tKi
ngày nay.
Ph? L?c
ThGng chi'n k' gHm có:
1-Man thiên quá h0i (dJi tr3i qua biLn)
2-Vi Ng>y cu Tri<u (vây Ng>y cu Tri<u)
3-Tá ;ao sát nhân (m!Vn dao gi't ng!3i)
4-DT d=t ;ãi lao (l#y nhàn ;ãi m<t)
5-T#n hba ;0 c!Kp (nhân cháy nhà ;ánh c!Kp)
6-Thanh ngôn kích tây (nói thXng là ;ánh phía tây)
68ch chi'n k' gHm có:
1-Vô trung sinh hQu (trong không sinh có)
2-Ám ;9 TrDn Th!4ng (lén ;i qua TrDn Th!4ng - ghi chú ng!3i ;Uc: nay \ tRnh ThiLm
Tây)
3-Cách ng@n quan hba (cách b3 xem l2a)
4- Lý ;@i ;ào c!4ng (m=n ch't thay ;ào)
5-Thu=n thI khiên d!4ng (thu=n tay bEt dê)
6-... ;ây thi'u m9t k'
Công chi'n k' gHm có:
1-60 th0o kinh xà (;ánh cb ;9ng rEn)
2-T0 thi hoàn hFn (m!Vn xác tr0 hFn)
3-6i<u hZ ly s4n (bEt hZ lìa núi)
4-D>c cDm cJ túng (muJn bEt thì th0)
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD200906083 http://danghoanghai.999.org
5-Phao chuyên dfn ngUc (ném g@ch ;!a ngUc ;'n)
6-CDm tPc cDm v!4ng (bEt giPc bEt vua)
HIn chi'n k' gHm có:
1-Phú ;L tr[u tân (rIi cIi d!Ki ;áy nFi)
2-HGn thIy mô ng! (;>c n!Kc mò cá)
3-Kim thiAn thoát xác (ve vàng l9t xác)
4-Quan môn trúc tPc (;óng c2a bEt giPc)
5-Vign giao c=n công (xa thì ch4i, gDn thì ;ánh)
6-Gi0 ;@o ph@t QuEc (m!Vn ;!3ng ;ánh QuEc)
T8nh chi'n k' gHm có:
1-Du l!4ng hoán tr> (tr9m r!3ng thay c9t)
2-ChR tang m@ hoè (chR cây dâu mEng cây hoè)
3-Gi0 si b#t ;iên (gi0 ngu không ;iên)
4-Th!Vng Jc tr[u thê (lên nhà rút thang)
5-Th> th!Vng khai hoa (trên cây hoa n\)
6-Ph0n khách vi chI (;Zi khách làm chI)
BAi chi'n k' gHm có:
1-MN nhân k'
2-Không thành k'
3-Ph0n gián k'
4-KhZ nh>c k'
5-Liên hoàn k'
6-Tcu vi th!Vng.
6ó là 36 k' cIa ng!3i Trung Hoa.

H+T

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^ hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tôn Tử theo Sử Ký của Tư Mã Thiên: Tôn Tử tên là Vũ , người nước Tề, đem sách binh pháp yết kiến vua Ngô là Hạp Lư. Hạp Lư nói: - Ta đã đọc cả mười ba thiên của ông rồi, nay ông thử áp dụng binh pháp điều khiển quân đội một cách tiểu qui mô có được không ? Tôn Tử đáp: - Được ạ . Hạp Lư nói: - Đem đàn bà ra thí nghiệm có được không ? Tôn Tử đáp: - Được ạ . Vua bèn bằng lòng cho gái đẹp trong cung ra, tất cả một trăm tám mươi người . Tôn Tử chia ra làm hai đội lấy hai người quí phi vua nuông chiều làm đội trưởng , sai tất cả đều cầm giáo. Tôn Tử ra lệnh nói: - Các ngươi có biết quả tim, tay phải, tay trái và lưng không ? Bọn con gái nói: - Có . Tôn Tử nói: - Khi ta nói “đằng trước” thì các ngươi nhìn vào quả tim, nói “bên trái” thì nhìn tay trái, nói “bên phải” thì nhìn tay phải, “đằng sau” thì nhìn đằng sau lưng. Bọn đàn bà đều nói: - Dạ . Sau khi đã đưa ra kỷ luật, Tôn Tử bèn đặt phủ việt (những đồ nghi trượng ở trong quân đội), ban lệnh ba lần, nhắc nhở năm lượt. Sau đó đánh trống ra lệnh nhìn về bên phải. Bọn con gái cười rộ . Tôn Tử nói : - Kỷ luật không rõ ràng , nhắc nhở hiệu lệnh không kỹ càng, đó là tội của tướng. Lại ra lệnh và nhắc lại ba lần năm lượt ; rồi đánh trống ra lệnh nhìn về bên trái . Bọn con gái lại cười rộ . Tôn Tử nói : - Kỷ luật không rõ ràng, nhắc nhở hiệu lệnh không kỹ lưỡng là tội của tướng; nay đã hiểu rõ kỷ luật rồi mà lại không theo kỷ luật là tội của đội trưởng . Tôn Tử muốn chém hai người đội trưởng. Ngô Vương đứng trên đài xem, thấy ông ta sắp chém hai người ái cơ, hoảng sợ, vội vàng sai sứ giả truyền lệnh nói : - Quả nhân đã biết cách dùng binh của tướng quân rồi! Không có hai ái cơ ấy thì quả nhân ăn không ngon, xin đừng chém ! Tôn Tử nói : - Thần đã vâng mệnh lệnh bệ hạ làm tướng, tướng đã ở trong quân thì có khi không theo lệnh vua. Bèn sai chém hai người đội trưỏong để thị uy, đem người kế tiếp theo làm đội trưởng. Sau đó lại đánh trống chỉ huy . Bọn con gái nhìn bên trái , bên phải, trước, sau, quì, đứng dậy đều nghiêm chỉnh đúng đắn, không ai dám ho he. Tôn Tử sai sứ giả báo với nhà vua: - Binh đã chỉnh tề, bệ hạ có thể xuống xem. Bệ hạ có thể dùng nó thế nào cũng được, dù có sai nó nhảy vào lửa, nước cũng được. Ngô Vương nói : - Tướng quân ra quán trọ mà nghỉ, quả nhân không muốn xuống xem. Tôn Tử nói : - Đại Vương thích nói suông, mà không thể dùng trong việc thực. Do đó, Hạp Lư biết Tôn Tử có tài dùng binh và cho Tôn Tử làm tướng. Phía tây quân Ngô phá nước Sở mạnh, đi vào đất Sinh; phía bắc uy hiếp nước Tề, nước Tấn nổi tiếng ở chư hầu, Tôn Tử có công ở đấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Allrights reserved by Rosea HD200906083 http://danghoanghai.999.org

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->