BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải

: Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a nước nguyên chất. b alcol etylic c dung dịch sacarozơ d dung dịch axit sunfuric trong nước. 2/ Sự điện ly là : a Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong dung môi ,hoặc trong nước b Quá trình phân li thành ion của các muối trong dungdịch . c Quá trình phân li thành ion của các chất có liên kết ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy d Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong nước hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. 3/ Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li: a Cl2 , N2 , NaCl , HClO3 , K2Cr2O7, CaSO4, NH3. b NaHCO3 , HCl , CH3CH2OH, BaSO4 , BaCl2. c C6H6 , C6H5ONa , C2H5OK , HF d H2S , H2SO4,H2SO3 , KClO , CaCO3, BaSO4 , AgCl 4/ Các chất nào sau đây không dẫn điện: a HI trong dung môi benzen. b Dung dịch rượu etyllic trong CCl4. c KOH và MgCl2 nóng chảy . d KCl rắn , khan., NaOH , khí HCl . 5/ Chất nào dưới đây khi tan trong nước không phân ly trong nước cho các ion : a KCl . KClO3 , NaOH. b Đường glucozơ :C6H12O6 c Axit axetic , axit clohdric. d BaSO4, CaCO3 , PbS. 6/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a MgCO3(r) Mg2+ +CO32-. b MgCO3 = Mg2+ +CO32-.

M

r

Ù B

I

M Â T

-

H T

T P

M B

-D T

L K A

K A

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM

1

. 0. Vậy a = ? a a= (0.5M 12/ Cho dung dịch H2SO3 ..7 ) = 1. b H2SO4 2H+ + SO42-. Trong đó tổng nồng độ các ion là 0.7 ):2 = 0.7.16M . 8/ Chất điện ly mạnh có độ điện ly là : a 0  1 b  1 c  0 d 1 9/ Chất điện ly yếu có độ điện ly là : a  1 b 0 c 0. 0.25 M .3M d 0.: 0.4 +0.4 mol . Cl. 11/ Dung dịch A được tạo thành từ hai muối có nồng độ mol/l của phân tử trong dung dịch bằng nhau . SO42.48Mb 0.c MgCO3 Mg2+ +CO32-.75 b a= (0.Vậy nồng độ các ion là : a 0.1):2 = 0.H2PO4H+ + HPO42. 0.4.Cl. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 13/ Cho dung dịch H2S . Vậy tổng số ion do nó tạo ra trong dung dịch là : a3 b4 c3 d Tất cả đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. 7/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a Fe(OH)3 Fe(OH)2+ +OH-.HO42H+ + PO43-.: 0.Biết trong dung dịch A có chứa các ion sau :Ba2+ .7 mol .35.15M .5 d Kết quả khác .2 +0. d 0    1 10/ Cho dung dịch A có các ion sau : Cu2+ : a mol ..1 c a= (0.3M c 0. 0.2+0.5M . Na+ ..8 mol/l . d NaCl Na+ + Cl. Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ +OH. d MgCO3 Mg2+ +CO32-.Fe(OH)2+ Fe3+ +OH-. Vậy trong dung dịch có những chất nào :( Không tính dung môi ) Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 2 . H2SO4 2H+ + SO42c H3PO4 H+ + H2PO4.4.

15M với 250 ml dung dịch FeCl3 0.09 19/ Dung dịch Axit H2S .a S2.0. H+ .0999 M c 0.125M .4875 M.25M 18/ Số mol của các ion có trong 150ml dung dịch Fe2(SO4)3 0.14 ) là : a 2.25M d 0. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.2M c 0. b Chủ yếu là S2. 0.0001M ..04 . H+ .0. 0..4M .2 có độ điện li là 0.4875 M c 0.2M. 0. 0.0996M b 0.04 M . H2S .0.4M . 14/ Cho dung dich CH3COOH 0. ion H+ có nồng độ lớn nhất .0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 3 .0.125M .0.0. b 0.2% . 20/ NaF là chất điện li mạnh .5625M. các ion H+ và S2.097 M d 0. 0.475 M 17/ Nồng độ các ion có trong dung dịch KOH14 % ( D= 1.45 M b 0. 0.03 c 0.0. 0.02 ..06 d 0.0002M .2M là : a 0. HS-.06 .5M c 2.4M .05625M.05625M.35M d 2. 0. d H2S . H+ .2 M Vậy nồng độ các ion trong dung dịch là : a 0.15M 16/ Trộn 150 ml dung dịch CaCl2 0.125M . HS-. 0.06 b 0.Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là : a 0.8 M.02 .15M . Vậy nồng độ [H+] và [H2SO4] là : a 0.0. HF là chất điện ly yếu vậy bằng phương pháp thực nghiệm nào dưới đây để chứng minh đều đó : a So sánh độ tan của hai dung trên cùng nồng độ. c S2.0002M .0004 . HS-. 0..0565M.85M b 2. nồng độ các chất được sắp xếp theo trật tự nào sau đây thì đúng : a H2S] > [H+] >[HS-] >[S2-] b S2-] > [H+] >[HS-] >[H2S] c S2-] > [H2S>[HS-] >[H+] d S2-] > [H+] >[H2S] >[HS-]. d 0.0980M 15/ Trong dung dịch Axit sunfuric có [SO42-] = 0. H2S . 0.

Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là . chất không điện ly .. a chất điện ly .chất không điện ly .. Liên kết hoá học trong chất điện ly là ..+ H+. b FeS Fe2+ +S2-. cộng hoá trị d chất điện ly ..(1). 22/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là . cốc 1 không dẫn điện .... sự điện ly ..Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là ... cộng hoá trị có cực .. không có cực c chất không điện ly . sự điện ly ...(6) .. cốc 2 có dung dịch màu lam.+K+ .(5).(2).KPO42K+ + PO43-...hoặc liên kết .(7). ion .... ion . cộng hoá trị có cực ... chất điện ly . không có cực... 23/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước . . cộng hoá trị có cực .. Liên kết hoá học trong chất không điện li là .hoặc ..Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu nâu .. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. sự điện ly .(3) .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. ..(4). c So sánh độ dẫn điện của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l d So sánh độ điện ly  của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l. . không có cực b chất điện ly . Al(OH)2+ AlOH2+ +OH-. K2PO4KPO42..chất không điện ly .. ion . 21/ Phương trình điện li nào sau đây đúng : a Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH.. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 4 . d K3PO4 K+ +K2PO4. ion ... AlOH2+ Al3+ +OH-. b So sánh độ hằng số Kcb của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l. c CH3COOH CH3COO. sự điện ly .

Cl. b= 0. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. và d mol NO3. 24/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) .(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện. c=0. đều có nồng độ mol/l là 0. 25/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ . (4) : Kalisunfat .15. d= 0. Biểu thức liên hệ giữa các số a.2 b 0. Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp . cốc 1 không dẫn điện .(2) dẫn điện do có sự điện ly.. cốc 2 có dung dịch màu lam. 0.005 c 2a+2b . dung dịch HCl trong nước (2).01 d c+d-2a-2b= 0 b= 0. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.03 là a 2a+2b-c-d =0 .2 . 0.3 27/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl .9 gam chất rắn.1mol .3 . 0. b  không đổi .1 . d (1) không dẫn điện .1M . k thay đổi.( x mol ) . y lần lượt là: a 0.01 .c. cốc 2 có dung dịch màu nâu. k không  không đổi . b= 0. (2) : Rượu Etylic . Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46. b (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly .15 c 0. b=0. cốc 1 .015 b 2a+ 2b = c+d .Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 1>2>3>4 b 4>1>3>2 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 28/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  thay đổi .(2) dẫn điện do có sự điện ly. 0. c (1) . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.02 26/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0. c Cốc 1 có dung dịch màu lam .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.c-d=0 . SO42. cốc 2 có dung dịch màu nâu.25 d 0. (3) : axit axetic .b.01. c mol Cl. b mol Mg2+ .2 mol . Al3+ : 0. b Cốc 1 có dung dịch màu nâu . cốc 1 không dẫn điện .d và giá trị của b khi a =0..( y mol ) . Vậy các giá trị của x . d Cốc 1 có dung dịch màu lam .(2) dẫn điện do có sự điện ly. k thay đổi đổic M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 5 .

c [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH. 10-19 phân tử HNO2 và 3.1 mol/l c  =6% .Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước . d  thay đổi .[HNO2]0 = 0.[HNO2]0 = 0.60. 31/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5. [HNO2]0 = 0.0% .(1) . k không đổi. a (1) nước là axit . c  không đổi . k không đổi 29/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  thay đổi . [HNO2]0 = 0.. b  không đổi .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl. k thay đổi.. CuSO4 + 5H2O CuSO4. 30/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a giảm b thay đổi c không đổi d tăng. d Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ 34/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit . d  thay đổi . Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH.  =1. b  = 6% . (2) nước là trung tính.1023. (3) nước là chât oxy hoá.(3) .5H2O. k không đổi. a 10-4 mol/l b 10-3 mol/l c 10-2 mol/l d 10-1 mol/l 33/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b C%HCOOH > C% CH3COOH. b (2) nước là axit .00. a  = 3% .6% ( D= 1g/ml) . k thay đổi.10 mol/l d  = 5% .1018 ion NO2.10 mol/l.09l/l 32/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 6 . Những kết luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6.64.

10M.10 b 6.3. a 1. K2SO4 39/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.15. c NaCl .01mol 40/ Tích số tan của nước sẽ tăng lên khi tăng : a áp suất b [H+] c Nhiệt độ d [OH-] M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 41/ pH của dung dịch CH3COOH 0.18 mol.25 b 0. d >1 nhưng < 7 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 7 .10-5 . d 6.4.5M .15 mol d 0. 0.96. Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0.10-4 36/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1. KCl .Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a NaCl hoặc K2SO4 . 0. NaCl 0.10-3 (mol/l) c 1. c 0.1M .09 mol ..10-3 (mol/l) d 1.69. d (1) : Nước là Bazơ. K3PO4 0.5M .05.12 mol .92.1.0 lít dung dịch axit HF có 4.2 38/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.25. KCl . (3) nước là axit.18 mol c 0.1M . K2SO4 d Na2SO4 . KCl 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. 0. c (3) nước là bazơ (4) nước là axit. b 0125 mol . b 1.05M . 0. Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0.10-4 (mol/l) 37/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0. 0.1M .10-5 .3M.01mol.05M . b Na2SO4 . 0.6 .78.5 .Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl .15 . 35/ Trong 2. 0.475.hoặc NaCl . K2SO4) a 0. KCl 0.1M phải : a <1 b> 1 c =1.10-4 c 7. Tính K của axit flohidric :( Bài này chú ý) a -4 a 6. Biết  = 8% .0 gam HF nguyên chất .10-2 (mol/l) . NaCl 0. 0.2 d 0.

[OH-]= 10-12 mol/l. b [H2SO4] =0.12.5 lít dung dịch có pH = 13 . c [H2SO4] =0.54 c 5.56 b7 c 6. d [H2SO4] =0.10-14 .092 % có khối lượng riêng D=1. Vậy V là : a 90ml b 110ml c 100ml d 50ml 43/ Một dung dịch axit sunfuric có pH=2 .8 d 7.hay 2980K . [OH-]= 10-2 mol/l.10-14.2M.vì vậy tích số tan của nước Kw 250c = 1.34 d 3.35 a 3.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.2M. 42/ 10ml dung dịch HCl có pH= 3 thêm vào đó Vml nước cất thì thu được dung dịch có pH = 4 . Sự điện ly của axit được chấp nhận là hoàn toàn Vậy nồng độ mol/l của H2SO4 và [OH-] là : a [H2SO4] =0. pH của dung dịch là : a2 b 1.1M .5 . Ù nước ta thu được 1. 46/ Cho m gam Na vào B Vậy m có giá trị r : là M b 4. Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 8 . [OH-]= 10-2 mol/l. K2 =10-2 ở điều kiện đang xét : I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A   5% . Trong y học giá trị của K được lấy làm chuẩn ở nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C hay 3100K vì vậy tích số tan của nước là Kw370c = 2. [OH-]= 10-12 mol/l. 44/ Một dung dịch axit fomic 0.45 47/ Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta thấy độ dẫn điện của dung dịch tăng dần lên sau đó giảm dần là do :Biết axit sunfuric có K1 =  .1M. c4 d3 45/ Trong hoá học nhiệt độ chuẩn được chọn trong phòng thí nghiệm là 250C . a 5. Tính pH của nước tinh khiết ở 370C.

nồng độ các ion trong dung dịch tăng . khi sự điện li xảy ra một phần thì nồng độ ion không tăng thêm nữa .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.nồng độ các ion trong dung dịch tăng . c Ban đầu do  giảm khi pha loãng . tiếp tục pha loãng sự dẫn điện kém đi d Ban đầu do  tăng khi pha loãng . b pHHA > pHHX. ba zơ d Phản ứng nhanh hơn vì Natri axetat là chất có mối trường bazơ . Kết luận nào sau đây sai về hai dung dịch trên: + + 3 3 -4 -5 L K A K A a pHHA < pHHX.10 .nồng độ các ion trong dung dịch tăng . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . d Tính axit của HA > HX. B r 49/ Cho dung dịch Axit HA 0.1M M có K= 4.01M có pH2 vậy kết luận nào sau đây sai: Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 9 . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion tăng thêm nữa . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . nếu M thêm và dung dịch muối Natri axetat thì phản ứng xảy ra : B vơi axit vừa phản ứng với a Phản ứng chậm lại do Zn vùă phản ứng T muối axetat P H b Phản ứng chậm lại do [H ] giảm xuống vì CH COO + T H CH COOH M c Phản ứng rất nhanh vì muối axetat là chất xúc tác vừa tác dụng với  axit .1M có pH1 . tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm xuống độ dẫn điện giảm . dung dịch HCl 0. dung dịch axit HX 0.1M có K= 1. c [H+]HA > [H+]HX 50/ Cho dung dịch HCl 0. Zn IT là kim laọi tác dụng Ù được với cả axit và bazơ.nồng độ các ion trong dung dịch giảm . tiếp tục pha loãng dung dịch dẫn điện mạnh hơn b Ban đầu do  =1 khi pha loãng . a Ban đầu do  không khi pha loãng .10 . tiếp tục pha loãng mọi chất điện ly đều như vậy. -D T 48/ Viên kẽm đang tác dụng với dung dịch axit sun furic loãng .

55 a 12.a pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 < [H+]2. Khi thêm 0.00 .Tk = 5.10 d 1.25 b  pH =0 c  pH >0 d  pH<0 -5 -2 -4 a Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 10 .10 .10 .10 b 0. M c 12. 1. c pH1 =1 > pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.01M .01M có pH lần lượt là : a 1.00 c 2.00 .Vậy 55/ Dung dịch axit fomic Ù B a 14.66.34.M . -D 53/ Cho các dung dich sau dung dịch nào sốT dung dịch có pH > 7 và số dung dịch có pH lần lượt là: Na CO . NH Cl .007M có pH=3 . CH COONa .275. b pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 >[H+]2.15.46% d 14.145.1M có pH2 vậy kết luận nào sau đây đúng: a pH1 =pH2 b pH2-pH1 =1 c pH1< pH2 d pH1 > pH2 52/ dung dịch HCl 0.7 d 2.001mol HCl và 1 lít dung dịch axit fomic thì  pH của dung dịch là : a  pH = -0. 1.10-4 57/ Dung dịch axit fomic 0. B KCl NaHSO T a 3. dung dịch H2SO4 0.2 b 1.Vậy K = ? 2 3 3 4 4 -4 2 5 2 b L K A K A  ? a 1. c 1. d pH1 =1 < pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.54% b 14.007M có pH=3 .48 b 12.70 7 BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.1 d 2.56 Â d 12. 51/ Cho dung dịch CH3COOH0.1M có pH1 .Tính pH của dung dịch có Đimetylamin 1.4 c 4.55% r M 56/ Dung dịch axit fomic 0.3 P H 54/ Đimetyl amin : (C H ) NH . 2.00 1.5M . dung dịch HCl 0. b 2.007M có pH=3 .67.9 .45 I T0.28% c 14.

Al3+. H2O .. AlO2. Al2O3 .HSO4. Na2CO3 . CH3COONH4.. Be(OH)2 . Na2SO4 .. Na2SO4 . Al2O3 . HSO4. Be(OH)2 . NH4Cl . 59/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. d HSO4.. Na2SO4 . Na2SO4 . CH3COONH4 . Al2O3 . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 11 .. b Na2SO4 c HCO3. NH4Cl . NH4Cl . CH3COONH4 .. AlO2. d Cu(OH)2 . ZnO . Be(OH)2 . CH3COONH4... Chất và ion có tính bazơ : a HCO3.. HSO4. Al2O3 . Al3+ . Al2O3 . Al3+ 60/ Cho các chất và các ion sau : HCO3.. HSO4. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Be(OH)2 . Al3+. H2O .. Cu(OH)2 .... H2O .Cu(OH)2 . ZnO . H2O . CH3COONH4. Al3+ d HCO3. Al3+ .. Al2O3 . Na2CO3 .. H2O . Al3+ . Be(OH)2 .. NH4Cl . Al2O3 . AlO2. ZnO ... H2O . Be(OH)2 . Na2CO3. NH4Cl . CH3COONH4. Na2CO3.. Na2CO3 b .58/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. H2O .. CH3COONH4. Be(OH)2 . Chất và ion có tính trung tính là: : a AlO2. Cu(OH)2 . AlO2. Al2O3 .. Cu(OH)2 . Cu(OH)2 . NH4Cl . Chất và ion có tính axit : a Cu(OH)2 . HSO4. Al3+ . b Na2SO4 c AlO2. c Na2SO4 d HCO3. H2O . 61/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. NH4Cl .Na2SO4 c Cu(OH)2 . b HSO4.. Be(OH)2 .. AlO2. ZnO . NH4Cl . CH3COONH4. Na2CO3.HSO4. Na2CO3 . Na2CO3. Chất và ion có tính lưỡng tính là : a AlO2.

X = CH COONa .Y4 c Y2 . Dung có pH > 7 là : a Y1 . 3 7 3 6 5 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2 4 2. Y3 d Y3 . X d X . X = Na CO . 4 3 1. X c X . Y3 = Na2CO3 . 4 3 1. Y3 = Na2CO3 . Y c Y . X = AlCl . Y . X 67/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl .25 d9 70/ Dung dịch NaHCO3 là chất lưỡng tính nên pH = ? a4 b6 c9 d7 2 3 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 12 .Dung dịch có pH =7 = FeSO . X = Na CO . X b X X ÂM . Y4.Y2= Amoniclorua . X = AlCl .Y2= Amoniclorua . Y4 = NaHSO4 .Dung dịch có pH = FeSO .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. X H Cl . 62/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . X NaCl T = FeSO . d X . Dung có pH < 7K : là A aY . cX X . X = CH COONa Ù B aX bX dX r CO có pH= ? c X 68/ Dung dịch Na M 2 3 4 4 5 2 5 2 4 1 4 3 5 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2.X . Y3 b Y1. X T P 66/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . X I T . Y = NaHSO . 3 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 4 1 3 2 a6 b1 c 12. Y bY . Y4 = NaHSO4 .Y = Amoniclorua A L Na CO .X . bX X . d7 69/ Dung dịch AlCl3 có pH =? a8 b 12 c 3. X = NH T >7: aX . Y5 = NaCl . X = NH Cl .X . 65/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = -D . X .Dung dịch có pH < M 7: B aX X . Dung có pH = 7 là : a Y4. 63/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat .X . X = AlCl . Y = NaCl . X = NH Cl .Y dY . b Y5 c Y2 d Y1 1 2 3 K .Y = 64/ Cho các dung dịch sau : Y = Natriaxetat . X = CH COONa . X = Na CO . Y5 = NaCl .

Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl c AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl d AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl 75/ Trong các câu sau câu nào sai: a Dung dịch Na2SO4.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.+H2O HCO3. Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl b AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . d CO32.+OH74/ Dung dịch AlCl3 có môi trường axit vì có quá trình: a AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl .AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . màu xanh c có màu hồng . b CO32. không màu f có màu xanh . g có màu xanh . NaHSO4 . b có màu hồng . không màu. màu xanh b có màu hồng .+OHc CO32. Na2SO3 có pH=7. không màu 73/ Dung dịch Na2CO3 có phản ứng bazơ vì : a Na+ +OHNaOH. 71/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu xanh . d có màu hồng .AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . không màu. màu xanh e có màu hồng . màu đỏ d có màu hồng . không màu. CH3NH3Cl có pH < 7 M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 13 .+H2O HCO3. màu đỏ.**1/00034 Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là : h có màu hồng . không màu 72/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu hồng . b Dung dịch FeSO4. K2CO3 . màu xanh c không thay đổi .+H2O 2H+ +CO32-.

NO3-. OH. Na+. Cl-. NO3-. Na2SO3 có pH>7 76/ Các ion nào trong tập hợp sau tôn tại đồng thời trong cùng một dung dịch: a Na+. K2CO3 . Cl. Al3+. d Cu2+. b NH4+.. c Dung dịch NaHCO3 . d Dung dịch Na2SO4. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 14 . NaOH có pH . KHS .. HCO3-. OH.. OH. CH3NH3+. c Fe3+ .. Ca2+.NO3.. Fe3+. K+.>7 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful