BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải

: Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a nước nguyên chất. b alcol etylic c dung dịch sacarozơ d dung dịch axit sunfuric trong nước. 2/ Sự điện ly là : a Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong dung môi ,hoặc trong nước b Quá trình phân li thành ion của các muối trong dungdịch . c Quá trình phân li thành ion của các chất có liên kết ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy d Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong nước hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. 3/ Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li: a Cl2 , N2 , NaCl , HClO3 , K2Cr2O7, CaSO4, NH3. b NaHCO3 , HCl , CH3CH2OH, BaSO4 , BaCl2. c C6H6 , C6H5ONa , C2H5OK , HF d H2S , H2SO4,H2SO3 , KClO , CaCO3, BaSO4 , AgCl 4/ Các chất nào sau đây không dẫn điện: a HI trong dung môi benzen. b Dung dịch rượu etyllic trong CCl4. c KOH và MgCl2 nóng chảy . d KCl rắn , khan., NaOH , khí HCl . 5/ Chất nào dưới đây khi tan trong nước không phân ly trong nước cho các ion : a KCl . KClO3 , NaOH. b Đường glucozơ :C6H12O6 c Axit axetic , axit clohdric. d BaSO4, CaCO3 , PbS. 6/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a MgCO3(r) Mg2+ +CO32-. b MgCO3 = Mg2+ +CO32-.

M

r

Ù B

I

M Â T

-

H T

T P

M B

-D T

L K A

K A

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM

1

: 0.15M .5M .4 +0.3M c 0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 13/ Cho dung dịch H2S ..7 ) = 1.c MgCO3 Mg2+ +CO32-.7 mol .: 0. 11/ Dung dịch A được tạo thành từ hai muối có nồng độ mol/l của phân tử trong dung dịch bằng nhau .Biết trong dung dịch A có chứa các ion sau :Ba2+ . Vậy a = ? a a= (0.. Vậy tổng số ion do nó tạo ra trong dung dịch là : a3 b4 c3 d Tất cả đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. d 0    1 10/ Cho dung dịch A có các ion sau : Cu2+ : a mol .2+0.8 mol/l .4.5 d Kết quả khác .Fe(OH)2+ Fe3+ +OH-.75 b a= (0. 0.25 M . Vậy trong dung dịch có những chất nào :( Không tính dung môi ) Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 2 .7. Na+ . 0.4. d MgCO3 Mg2+ +CO32-.Cl. Cl. SO42.48Mb 0.H2PO4H+ + HPO42. 7/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a Fe(OH)3 Fe(OH)2+ +OH-. 8/ Chất điện ly mạnh có độ điện ly là : a 0  1 b  1 c  0 d 1 9/ Chất điện ly yếu có độ điện ly là : a  1 b 0 c 0.. Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ +OH.HO42H+ + PO43-. 0.5M 12/ Cho dung dịch H2SO3 . b H2SO4 2H+ + SO42-.Vậy nồng độ các ion là : a 0. d NaCl Na+ + Cl.4 mol .7 ):2 = 0.35.3M d 0.1):2 = 0.16M . Trong đó tổng nồng độ các ion là 0.2 +0.1 c a= (0. H2SO4 2H+ + SO42c H3PO4 H+ + H2PO4. 0..

các ion H+ và S2.05625M. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.125M . d 0. 14/ Cho dung dich CH3COOH 0.25M d 0.0.4875 M c 0.2M.0004 .06 d 0. H+ . 0.0. d H2S . 0. 20/ NaF là chất điện li mạnh . 0.0. 0.475 M 17/ Nồng độ các ion có trong dung dịch KOH14 % ( D= 1.14 ) là : a 2.09 19/ Dung dịch Axit H2S .0.04 M . HF là chất điện ly yếu vậy bằng phương pháp thực nghiệm nào dưới đây để chứng minh đều đó : a So sánh độ tan của hai dung trên cùng nồng độ..04 . HS-.15M .06 b 0.45 M b 0.0.06 . b Chủ yếu là S2. 0. 0.125M .0.02 .0002M . 0.097 M d 0.. H+ .125M . Vậy nồng độ [H+] và [H2SO4] là : a 0..02 .2M c 0.85M b 2..03 c 0.0. ion H+ có nồng độ lớn nhất . HS-. 0.2 M Vậy nồng độ các ion trong dung dịch là : a 0.25M 18/ Số mol của các ion có trong 150ml dung dịch Fe2(SO4)3 0.a S2.0999 M c 0. b 0.4875 M.0. 0. H+ .4M .0996M b 0.Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là : a 0.0980M 15/ Trong dung dịch Axit sunfuric có [SO42-] = 0.8 M.0565M.05625M. 0. 0.0.15M 16/ Trộn 150 ml dung dịch CaCl2 0.35M d 2. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 3 .5M c 2.4M .0001M .2M là : a 0. nồng độ các chất được sắp xếp theo trật tự nào sau đây thì đúng : a H2S] > [H+] >[HS-] >[S2-] b S2-] > [H+] >[HS-] >[H2S] c S2-] > [H2S>[HS-] >[H+] d S2-] > [H+] >[H2S] >[HS-].5625M.4M .15M với 250 ml dung dịch FeCl3 0.2% . H2S . c S2.0002M . HS-.2 có độ điện li là 0. H2S .

Al(OH)2+ AlOH2+ +OH-. K2PO4KPO42.. Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là .chất không điện ly .(7)..(2)...KPO42K+ + PO43-... b FeS Fe2+ +S2-.(3) ..BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.. ion ... chất điện ly . AlOH2+ Al3+ +OH-. 21/ Phương trình điện li nào sau đây đúng : a Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH..hoặc . cộng hoá trị có cực ..(6) . ion .(5).. d K3PO4 K+ +K2PO4. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 4 ...(4)..... c CH3COOH CH3COO.. không có cực. 23/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước ... cốc 1 không dẫn điện .(1)... sự điện ly . ion . Liên kết hoá học trong chất không điện li là . sự điện ly .+K+ .Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là ... cộng hoá trị có cực . cộng hoá trị có cực . . không có cực c chất không điện ly . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly... cộng hoá trị d chất điện ly . . không có cực b chất điện ly . Liên kết hoá học trong chất điện ly là .chất không điện ly . . sự điện ly . a chất điện ly . sự điện ly . c So sánh độ dẫn điện của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l d So sánh độ điện ly  của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l..Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu nâu .. 22/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là . chất không điện ly .hoặc liên kết .+ H+... ion . cốc 2 có dung dịch màu lam. b So sánh độ hằng số Kcb của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l.

(2) dẫn điện do có sự điện ly. (2) : Rượu Etylic .Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 1>2>3>4 b 4>1>3>2 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 28/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  thay đổi . Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp . cốc 2 có dung dịch màu lam.b. 0. k không  không đổi . cốc 2 có dung dịch màu nâu. b mol Mg2+ . Cl.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.2 mol . và d mol NO3. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. (3) : axit axetic . d= 0. 24/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) .3 27/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl . 25/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ . Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46. đều có nồng độ mol/l là 0. k thay đổi. 0. cốc 1 .c.1 . cốc 1 không dẫn điện .02 26/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0. d Cốc 1 có dung dịch màu lam .( x mol ) . b=0.9 gam chất rắn. b  không đổi .1M . y lần lượt là: a 0.1mol . dung dịch HCl trong nước (2). Vậy các giá trị của x . b= 0. b Cốc 1 có dung dịch màu nâu .015 b 2a+ 2b = c+d .c-d=0 .03 là a 2a+2b-c-d =0 . Biểu thức liên hệ giữa các số a.25 d 0.(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện. c=0. b (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly . d (1) không dẫn điện ..(2) dẫn điện do có sự điện ly.2 .15 c 0.( y mol ) . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.01 . k thay đổi đổic M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 5 . b= 0. cốc 2 có dung dịch màu nâu. 0.(2) dẫn điện do có sự điện ly. cốc 1 không dẫn điện .005 c 2a+2b . c (1) . 0. c Cốc 1 có dung dịch màu lam .3 . c mol Cl. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.01 d c+d-2a-2b= 0 b= 0..01.15. (4) : Kalisunfat . Al3+ : 0.d và giá trị của b khi a =0. SO42.2 b 0.

(3) nước là chât oxy hoá.64.10 mol/l d  = 5% . a (1) nước là axit . k thay đổi. b  = 6% .1018 ion NO2.09l/l 32/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0.1023. c [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH.  =1.Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước . CuSO4 + 5H2O CuSO4.60.. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 6 . [HNO2]0 = 0. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH. (2) nước là trung tính. d  thay đổi . b  không đổi .[HNO2]0 = 0. b (2) nước là axit . 31/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. k không đổi. d  thay đổi . k không đổi.1 mol/l c  =6% . k không đổi 29/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  thay đổi .00.0% . [HNO2]0 = 0.(3) . d Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ 34/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit . bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl.10 mol/l. 10-19 phân tử HNO2 và 3.(1) . Những kết luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6. c  không đổi . a  = 3% .[HNO2]0 = 0..5H2O. k thay đổi. 30/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a giảm b thay đổi c không đổi d tăng. a 10-4 mol/l b 10-3 mol/l c 10-2 mol/l d 10-1 mol/l 33/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b C%HCOOH > C% CH3COOH.6% ( D= 1g/ml) .

10-4 36/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1.5M .10M.01mol 40/ Tích số tan của nước sẽ tăng lên khi tăng : a áp suất b [H+] c Nhiệt độ d [OH-] M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 41/ pH của dung dịch CH3COOH 0.2 38/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0..475. b 1.96. 0.1. 0.69. b Na2SO4 .1M .1M . K2SO4 39/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.6 . K3PO4 0.Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl .10-3 (mol/l) d 1.5 .0 lít dung dịch axit HF có 4. Biết  = 8% .25.01mol.05. Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0. (3) nước là axit.15. K2SO4 d Na2SO4 . KCl .92.25 b 0. b 0125 mol .78.09 mol .10 b 6.4. 0.18 mol c 0. Tính K của axit flohidric :( Bài này chú ý) a -4 a 6. 0.05M . 0.hoặc NaCl . NaCl 0. 0.0 gam HF nguyên chất .10-3 (mol/l) c 1.10-4 c 7.1M phải : a <1 b> 1 c =1. NaCl 0. c (3) nước là bazơ (4) nước là axit.5M .10-5 . d 6.15 . 35/ Trong 2.15 mol d 0.12 mol . c 0.3.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. K2SO4) a 0. Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0. KCl 0.2 d 0.10-5 .1M . KCl 0. 0. 0. d (1) : Nước là Bazơ. a 1.18 mol.3M.10-2 (mol/l) .05M .Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a NaCl hoặc K2SO4 . c NaCl . d >1 nhưng < 7 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 7 . KCl .10-4 (mol/l) 37/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0.

K2 =10-2 ở điều kiện đang xét : I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A   5% . Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 8 .vì vậy tích số tan của nước Kw 250c = 1. 46/ Cho m gam Na vào B Vậy m có giá trị r : là M b 4. Sự điện ly của axit được chấp nhận là hoàn toàn Vậy nồng độ mol/l của H2SO4 và [OH-] là : a [H2SO4] =0.1M. 44/ Một dung dịch axit fomic 0.2M. Ù nước ta thu được 1.2M.5 lít dung dịch có pH = 13 .5 . b [H2SO4] =0.12. [OH-]= 10-12 mol/l.45 47/ Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta thấy độ dẫn điện của dung dịch tăng dần lên sau đó giảm dần là do :Biết axit sunfuric có K1 =  . [OH-]= 10-2 mol/l.35 a 3.34 d 3. Tính pH của nước tinh khiết ở 370C. [OH-]= 10-2 mol/l.1M . Vậy V là : a 90ml b 110ml c 100ml d 50ml 43/ Một dung dịch axit sunfuric có pH=2 .10-14 . pH của dung dịch là : a2 b 1.56 b7 c 6.hay 2980K .54 c 5.092 % có khối lượng riêng D=1. Trong y học giá trị của K được lấy làm chuẩn ở nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C hay 3100K vì vậy tích số tan của nước là Kw370c = 2.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. c4 d3 45/ Trong hoá học nhiệt độ chuẩn được chọn trong phòng thí nghiệm là 250C . [OH-]= 10-12 mol/l. 42/ 10ml dung dịch HCl có pH= 3 thêm vào đó Vml nước cất thì thu được dung dịch có pH = 4 . d [H2SO4] =0. a 5.8 d 7.10-14. c [H2SO4] =0.

1M có pH1 . dung dịch axit HX 0.01M có pH2 vậy kết luận nào sau đây sai: Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 9 . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . Zn IT là kim laọi tác dụng Ù được với cả axit và bazơ. B r 49/ Cho dung dịch Axit HA 0.nồng độ các ion trong dung dịch giảm . Kết luận nào sau đây sai về hai dung dịch trên: + + 3 3 -4 -5 L K A K A a pHHA < pHHX. tiếp tục pha loãng sự dẫn điện kém đi d Ban đầu do  tăng khi pha loãng . -D T 48/ Viên kẽm đang tác dụng với dung dịch axit sun furic loãng . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion tăng thêm nữa .1M có K= 1. tiếp tục pha loãng mọi chất điện ly đều như vậy. tiếp tục pha loãng dung dịch dẫn điện mạnh hơn b Ban đầu do  =1 khi pha loãng .nồng độ các ion trong dung dịch tăng .10 . tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm xuống độ dẫn điện giảm . nếu M thêm và dung dịch muối Natri axetat thì phản ứng xảy ra : B vơi axit vừa phản ứng với a Phản ứng chậm lại do Zn vùă phản ứng T muối axetat P H b Phản ứng chậm lại do [H ] giảm xuống vì CH COO + T H CH COOH M c Phản ứng rất nhanh vì muối axetat là chất xúc tác vừa tác dụng với  axit .10 . ba zơ d Phản ứng nhanh hơn vì Natri axetat là chất có mối trường bazơ . c Ban đầu do  giảm khi pha loãng . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . d Tính axit của HA > HX.nồng độ các ion trong dung dịch tăng .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. khi sự điện li xảy ra một phần thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . a Ban đầu do  không khi pha loãng .1M M có K= 4. dung dịch HCl 0.nồng độ các ion trong dung dịch tăng . c [H+]HA > [H+]HX 50/ Cho dung dịch HCl 0. b pHHA > pHHX.

5M .10 . d pH1 =1 < pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.00 1. c 1.66.1 d 2.10-4 57/ Dung dịch axit fomic 0.M .55 a 12.a pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 < [H+]2.00 . dung dịch H2SO4 0. 51/ Cho dung dịch CH3COOH0.25 b  pH =0 c  pH >0 d  pH<0 -5 -2 -4 a Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 10 .1M có pH2 vậy kết luận nào sau đây đúng: a pH1 =pH2 b pH2-pH1 =1 c pH1< pH2 d pH1 > pH2 52/ dung dịch HCl 0.001mol HCl và 1 lít dung dịch axit fomic thì  pH của dung dịch là : a  pH = -0. CH COONa .00 .1M có pH1 .007M có pH=3 .15. B KCl NaHSO T a 3. b 2.007M có pH=3 .145.45 I T0. NH Cl .275.01M .Vậy K = ? 2 3 3 4 4 -4 2 5 2 b L K A K A  ? a 1.01M có pH lần lượt là : a 1.54% b 14.9 . c pH1 =1 > pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.28% c 14.34.Tính pH của dung dịch có Đimetylamin 1.67. b pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 >[H+]2.7 d 2.46% d 14. M c 12.48 b 12. -D 53/ Cho các dung dich sau dung dịch nào sốT dung dịch có pH > 7 và số dung dịch có pH lần lượt là: Na CO .2 b 1.3 P H 54/ Đimetyl amin : (C H ) NH . 1. Khi thêm 0.4 c 4. 1.56 Â d 12.Tk = 5.55% r M 56/ Dung dịch axit fomic 0.10 b 0.10 d 1.00 c 2.70 7 BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.10 .Vậy 55/ Dung dịch axit fomic Ù B a 14. 2. dung dịch HCl 0.007M có pH=3 .

NH4Cl . Cu(OH)2 .Na2SO4 c Cu(OH)2 . NH4Cl . Be(OH)2 . d HSO4. Al3+. Al2O3 . H2O . Al3+ .Cu(OH)2 . H2O .. NH4Cl .. NH4Cl . NH4Cl ... Na2CO3.. 59/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. ZnO .. Be(OH)2 . CH3COONH4.. HSO4. NH4Cl .HSO4. CH3COONH4 . Na2CO3. Na2CO3. b HSO4. Al3+ d HCO3.. Chất và ion có tính trung tính là: : a AlO2..HSO4. Al3+ . AlO2. HSO4. Na2CO3 b . ZnO . NH4Cl . Al3+ .. Be(OH)2 . AlO2. Chất và ion có tính lưỡng tính là : a AlO2. d Cu(OH)2 . Na2SO4 . Na2CO3 . Cu(OH)2 . H2O . AlO2. Na2CO3.. H2O . Al2O3 .. Chất và ion có tính bazơ : a HCO3... Al2O3 . Be(OH)2 .. HSO4. Be(OH)2 . Al2O3 . Al2O3 . ZnO . NH4Cl . H2O . ZnO .. Be(OH)2 . Na2SO4 . CH3COONH4 . Cu(OH)2 . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 11 . Al2O3 . H2O . Be(OH)2 . Al2O3 .. HSO4. Chất và ion có tính axit : a Cu(OH)2 . Al3+ .58/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. 61/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. CH3COONH4. Be(OH)2 .. AlO2. CH3COONH4.. Cu(OH)2 . Na2CO3 . BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.. Na2SO4 . Na2SO4 . H2O . CH3COONH4. CH3COONH4. CH3COONH4. b Na2SO4 c AlO2... Al3+ 60/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. AlO2. Na2CO3 . Al2O3 . H2O .. Al3+. c Na2SO4 d HCO3. b Na2SO4 c HCO3..

cX X .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.Dung dịch có pH = FeSO .25 d9 70/ Dung dịch NaHCO3 là chất lưỡng tính nên pH = ? a4 b6 c9 d7 2 3 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 12 . Y3 = Na2CO3 . 4 3 1. d7 69/ Dung dịch AlCl3 có pH =? a8 b 12 c 3. X = NH Cl . X I T . X b X X ÂM . Y4 = NaHSO4 .Y2= Amoniclorua . 3 7 3 6 5 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2 4 2. 3 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 4 1 3 2 a6 b1 c 12. X = CH COONa . X = NH Cl . Y5 = NaCl . Y c Y .Y = Amoniclorua A L Na CO . X = NH T >7: aX . Y4 = NaHSO4 .Dung dịch có pH =7 = FeSO . Y3 = Na2CO3 . X 67/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl .X . X c X . X = CH COONa . X NaCl T = FeSO . X . X = AlCl . Y3 b Y1. Y bY . b Y5 c Y2 d Y1 1 2 3 K .X . X = CH COONa Ù B aX bX dX r CO có pH= ? c X 68/ Dung dịch Na M 2 3 4 4 5 2 5 2 4 1 4 3 5 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2. Y5 = NaCl . Y3 d Y3 . Y = NaCl . Y . Dung có pH > 7 là : a Y1 . X = Na CO . X d X . Dung có pH < 7K : là A aY . 63/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . X = AlCl . Y4.Y = 64/ Cho các dung dịch sau : Y = Natriaxetat .Dung dịch có pH < M 7: B aX X . X = AlCl . Dung có pH = 7 là : a Y4. 4 3 1. 62/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . X = Na CO . 65/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = -D .X . Y = NaHSO .Y4 c Y2 .X .Y dY .Y2= Amoniclorua . X T P 66/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . bX X . X H Cl . d X . X = Na CO .

71/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu xanh . K2CO3 .+OHc CO32. Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl b AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl .+H2O 2H+ +CO32-. NaHSO4 . d CO32.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. không màu. màu xanh e có màu hồng . màu xanh b có màu hồng . màu xanh c không thay đổi . d có màu hồng . b Dung dịch FeSO4. không màu 73/ Dung dịch Na2CO3 có phản ứng bazơ vì : a Na+ +OHNaOH. không màu.AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . màu xanh c có màu hồng . b CO32.+H2O HCO3.AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . không màu.+H2O HCO3. màu đỏ.**1/00034 Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là : h có màu hồng . g có màu xanh . không màu 72/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu hồng . Na2SO3 có pH=7. CH3NH3Cl có pH < 7 M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 13 . không màu f có màu xanh .+OH74/ Dung dịch AlCl3 có môi trường axit vì có quá trình: a AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . màu đỏ d có màu hồng . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl c AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl d AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl 75/ Trong các câu sau câu nào sai: a Dung dịch Na2SO4. b có màu hồng .

d Dung dịch Na2SO4.. OH. OH. b NH4+. CH3NH3+.. HCO3-. K+.>7 .NO3. Cl-. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 14 . NO3-. d Cu2+... Al3+. Ca2+. NaOH có pH . c Fe3+ . Cl. Fe3+. K2CO3 . Na2SO3 có pH>7 76/ Các ion nào trong tập hợp sau tôn tại đồng thời trong cùng một dung dịch: a Na+.. Na+. KHS . c Dung dịch NaHCO3 . NO3-.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. OH.