P. 1
BÀI_TẬP_CHƯƠNG_ĐIỆN_LY_-_LỚP_11_NÂNG_CAO-

BÀI_TẬP_CHƯƠNG_ĐIỆN_LY_-_LỚP_11_NÂNG_CAO-

|Views: 249|Likes:
Được xuất bản bởidodinhkhai

More info:

Published by: dodinhkhai on Aug 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải

: Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a nước nguyên chất. b alcol etylic c dung dịch sacarozơ d dung dịch axit sunfuric trong nước. 2/ Sự điện ly là : a Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong dung môi ,hoặc trong nước b Quá trình phân li thành ion của các muối trong dungdịch . c Quá trình phân li thành ion của các chất có liên kết ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy d Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong nước hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. 3/ Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li: a Cl2 , N2 , NaCl , HClO3 , K2Cr2O7, CaSO4, NH3. b NaHCO3 , HCl , CH3CH2OH, BaSO4 , BaCl2. c C6H6 , C6H5ONa , C2H5OK , HF d H2S , H2SO4,H2SO3 , KClO , CaCO3, BaSO4 , AgCl 4/ Các chất nào sau đây không dẫn điện: a HI trong dung môi benzen. b Dung dịch rượu etyllic trong CCl4. c KOH và MgCl2 nóng chảy . d KCl rắn , khan., NaOH , khí HCl . 5/ Chất nào dưới đây khi tan trong nước không phân ly trong nước cho các ion : a KCl . KClO3 , NaOH. b Đường glucozơ :C6H12O6 c Axit axetic , axit clohdric. d BaSO4, CaCO3 , PbS. 6/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a MgCO3(r) Mg2+ +CO32-. b MgCO3 = Mg2+ +CO32-.

M

r

Ù B

I

M Â T

-

H T

T P

M B

-D T

L K A

K A

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM

1

3M d 0.1 c a= (0. Cl. Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ +OH.4 +0.7. 11/ Dung dịch A được tạo thành từ hai muối có nồng độ mol/l của phân tử trong dung dịch bằng nhau . Vậy a = ? a a= (0. d NaCl Na+ + Cl.7 ):2 = 0.Fe(OH)2+ Fe3+ +OH-.. 0.35. 8/ Chất điện ly mạnh có độ điện ly là : a 0  1 b  1 c  0 d 1 9/ Chất điện ly yếu có độ điện ly là : a  1 b 0 c 0. Trong đó tổng nồng độ các ion là 0. SO42.1):2 = 0. 0.5 d Kết quả khác .16M . 7/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a Fe(OH)3 Fe(OH)2+ +OH-.5M .4. 0.: 0. Na+ .8 mol/l . d MgCO3 Mg2+ +CO32-.Biết trong dung dịch A có chứa các ion sau :Ba2+ .3M c 0.HO42H+ + PO43-.. Vậy tổng số ion do nó tạo ra trong dung dịch là : a3 b4 c3 d Tất cả đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.2 +0.75 b a= (0.: 0.5M 12/ Cho dung dịch H2SO3 .7 ) = 1.Vậy nồng độ các ion là : a 0.2+0.15M . d 0    1 10/ Cho dung dịch A có các ion sau : Cu2+ : a mol . H2SO4 2H+ + SO42c H3PO4 H+ + H2PO4..H2PO4H+ + HPO42.25 M ..7 mol . 0.c MgCO3 Mg2+ +CO32-. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 13/ Cho dung dịch H2S . Vậy trong dung dịch có những chất nào :( Không tính dung môi ) Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 2 .Cl.4 mol .4. b H2SO4 2H+ + SO42-.48Mb 0.

5M c 2. 0.03 c 0. nồng độ các chất được sắp xếp theo trật tự nào sau đây thì đúng : a H2S] > [H+] >[HS-] >[S2-] b S2-] > [H+] >[HS-] >[H2S] c S2-] > [H2S>[HS-] >[H+] d S2-] > [H+] >[H2S] >[HS-].85M b 2.4M .4875 M c 0.2% . 0. HS-. c S2.06 .. 0.0.15M 16/ Trộn 150 ml dung dịch CaCl2 0.125M .2M là : a 0.0. H2S .06 b 0. H2S . d 0. H+ . b 0.0001M .04 .45 M b 0.06 d 0.Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là : a 0.02 .125M . 0.4M .5625M..0. HS-.2 có độ điện li là 0. Vậy nồng độ [H+] và [H2SO4] là : a 0. H+ .0.09 19/ Dung dịch Axit H2S . HF là chất điện ly yếu vậy bằng phương pháp thực nghiệm nào dưới đây để chứng minh đều đó : a So sánh độ tan của hai dung trên cùng nồng độ.05625M.05625M. HS-. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.4875 M.0.0980M 15/ Trong dung dịch Axit sunfuric có [SO42-] = 0. 20/ NaF là chất điện li mạnh .0. 0.0999 M c 0. H+ .0002M .2M.475 M 17/ Nồng độ các ion có trong dung dịch KOH14 % ( D= 1. 14/ Cho dung dich CH3COOH 0.. 0.0. d H2S .15M .0.02 .35M d 2. 0.0996M b 0.25M 18/ Số mol của các ion có trong 150ml dung dịch Fe2(SO4)3 0.0.125M . 0.25M d 0.04 M .2M c 0. b Chủ yếu là S2.15M với 250 ml dung dịch FeCl3 0.4M . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 3 . 0. 0.0004 .0002M . ion H+ có nồng độ lớn nhất .0565M.097 M d 0.8 M.2 M Vậy nồng độ các ion trong dung dịch là : a 0. các ion H+ và S2.14 ) là : a 2.. 0.a S2.

.Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu nâu . ... không có cực. sự điện ly ... sự điện ly . Al(OH)2+ AlOH2+ +OH-.. ion ... 23/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước ..(7).. 21/ Phương trình điện li nào sau đây đúng : a Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH..hoặc liên kết . AlOH2+ Al3+ +OH-. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 4 . b So sánh độ hằng số Kcb của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l. c CH3COOH CH3COO.(5). Liên kết hoá học trong chất điện ly là . Liên kết hoá học trong chất không điện li là ... d K3PO4 K+ +K2PO4... Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là .(3) . cốc 1 không dẫn điện .. cộng hoá trị có cực . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. không có cực c chất không điện ly . ion ....(2). c So sánh độ dẫn điện của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l d So sánh độ điện ly  của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l.. K2PO4KPO42..+K+ .. sự điện ly .chất không điện ly ..(6) . không có cực b chất điện ly . chất không điện ly ..... cộng hoá trị có cực ...chất không điện ly . ion .KPO42K+ + PO43-. cộng hoá trị có cực .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. cốc 2 có dung dịch màu lam.+ H+. ion . cộng hoá trị d chất điện ly . a chất điện ly . b FeS Fe2+ +S2-.(4). sự điện ly . 22/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là ..Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là . ..(1). .hoặc . chất điện ly ..

Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp . cốc 2 có dung dịch màu lam.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. d (1) không dẫn điện .b. (4) : Kalisunfat . d= 0. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.005 c 2a+2b .15. Cl. k thay đổi đổic M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 5 .( x mol ) . Vậy các giá trị của x . 0.2 b 0.2 mol .3 27/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl .02 26/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0.(2) dẫn điện do có sự điện ly.15 c 0. b= 0. dung dịch HCl trong nước (2). cốc 2 có dung dịch màu nâu.(2) dẫn điện do có sự điện ly. (2) : Rượu Etylic .(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện. 0. d Cốc 1 có dung dịch màu lam . c mol Cl. 0. Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46. b= 0. Biểu thức liên hệ giữa các số a. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.01. cốc 1 không dẫn điện . c (1) . b (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly . c=0.25 d 0..015 b 2a+ 2b = c+d . 0. cốc 2 có dung dịch màu nâu.2 .. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.1mol .c-d=0 .1M . và d mol NO3. Al3+ : 0.d và giá trị của b khi a =0.03 là a 2a+2b-c-d =0 . b mol Mg2+ . b  không đổi .1 . 24/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) . (3) : axit axetic . b=0. k thay đổi. y lần lượt là: a 0.01 .Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 1>2>3>4 b 4>1>3>2 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 28/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  thay đổi . cốc 1 .( y mol ) .01 d c+d-2a-2b= 0 b= 0.3 .9 gam chất rắn. cốc 1 không dẫn điện . 25/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ . đều có nồng độ mol/l là 0. SO42. c Cốc 1 có dung dịch màu lam . b Cốc 1 có dung dịch màu nâu .c.(2) dẫn điện do có sự điện ly. k không  không đổi .

k thay đổi. c [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH.1023. a (1) nước là axit .09l/l 32/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0.60..10 mol/l.(3) .6% ( D= 1g/ml) .00.1 mol/l c  =6% . [HNO2]0 = 0.1018 ion NO2.0% . (3) nước là chât oxy hoá. 31/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5. k không đổi 29/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  thay đổi . 10-19 phân tử HNO2 và 3. b (2) nước là axit . bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl.5H2O.[HNO2]0 = 0.[HNO2]0 = 0. b  không đổi . k không đổi. a  = 3% . Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH. 30/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a giảm b thay đổi c không đổi d tăng. [HNO2]0 = 0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 6 .Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước .. k không đổi. Những kết luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6. (2) nước là trung tính.10 mol/l d  = 5% .64. d  thay đổi . CuSO4 + 5H2O CuSO4. k thay đổi. d Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ 34/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit . b  = 6% .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.  =1. a 10-4 mol/l b 10-3 mol/l c 10-2 mol/l d 10-1 mol/l 33/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b C%HCOOH > C% CH3COOH. c  không đổi .(1) . d  thay đổi .

0 gam HF nguyên chất .475.10 b 6.1M . 35/ Trong 2. 0.5M . KCl 0.92.10-3 (mol/l) c 1.10-4 36/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1.2 38/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0..3.10-2 (mol/l) . Biết  = 8% .1M . c 0.3M.Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl .10-5 . a 1.10-3 (mol/l) d 1.10-5 . 0. Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0.78. KCl . c NaCl . Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0. d >1 nhưng < 7 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 7 .10M.hoặc NaCl . KCl 0. NaCl 0. Tính K của axit flohidric :( Bài này chú ý) a -4 a 6. d 6. K2SO4 39/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0. b 1.10-4 c 7.12 mol .09 mol . b 0125 mol .5M . 0. K2SO4 d Na2SO4 .25. 0.25 b 0. NaCl 0. KCl .01mol.1.18 mol c 0. 0. K3PO4 0.96. K2SO4) a 0.05.15 mol d 0.10-4 (mol/l) 37/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.05M .6 .1M phải : a <1 b> 1 c =1.15.5 .2 d 0.01mol 40/ Tích số tan của nước sẽ tăng lên khi tăng : a áp suất b [H+] c Nhiệt độ d [OH-] M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 41/ pH của dung dịch CH3COOH 0.0 lít dung dịch axit HF có 4. b Na2SO4 . 0.Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a NaCl hoặc K2SO4 .4.1M . d (1) : Nước là Bazơ. 0.05M .18 mol. 0. c (3) nước là bazơ (4) nước là axit.15 .69. (3) nước là axit.

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 8 .5 . 46/ Cho m gam Na vào B Vậy m có giá trị r : là M b 4.1M.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.2M.092 % có khối lượng riêng D=1. c [H2SO4] =0. d [H2SO4] =0.10-14 . Vậy V là : a 90ml b 110ml c 100ml d 50ml 43/ Một dung dịch axit sunfuric có pH=2 . b [H2SO4] =0.34 d 3.10-14.8 d 7. 42/ 10ml dung dịch HCl có pH= 3 thêm vào đó Vml nước cất thì thu được dung dịch có pH = 4 . [OH-]= 10-12 mol/l.2M.1M .hay 2980K .12. c4 d3 45/ Trong hoá học nhiệt độ chuẩn được chọn trong phòng thí nghiệm là 250C .54 c 5. Trong y học giá trị của K được lấy làm chuẩn ở nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C hay 3100K vì vậy tích số tan của nước là Kw370c = 2.56 b7 c 6. Tính pH của nước tinh khiết ở 370C.45 47/ Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta thấy độ dẫn điện của dung dịch tăng dần lên sau đó giảm dần là do :Biết axit sunfuric có K1 =  .5 lít dung dịch có pH = 13 . K2 =10-2 ở điều kiện đang xét : I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A   5% . pH của dung dịch là : a2 b 1. [OH-]= 10-2 mol/l.vì vậy tích số tan của nước Kw 250c = 1. a 5. [OH-]= 10-12 mol/l. 44/ Một dung dịch axit fomic 0. Ù nước ta thu được 1. Sự điện ly của axit được chấp nhận là hoàn toàn Vậy nồng độ mol/l của H2SO4 và [OH-] là : a [H2SO4] =0. [OH-]= 10-2 mol/l.35 a 3.

tiếp tục pha loãng sự dẫn điện kém đi d Ban đầu do  tăng khi pha loãng .1M M có K= 4. tiếp tục pha loãng dung dịch dẫn điện mạnh hơn b Ban đầu do  =1 khi pha loãng . tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm xuống độ dẫn điện giảm .1M có pH1 .1M có K= 1.nồng độ các ion trong dung dịch tăng . Zn IT là kim laọi tác dụng Ù được với cả axit và bazơ. a Ban đầu do  không khi pha loãng . -D T 48/ Viên kẽm đang tác dụng với dung dịch axit sun furic loãng . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion tăng thêm nữa . B r 49/ Cho dung dịch Axit HA 0. khi sự điện li xảy ra một phần thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . b pHHA > pHHX. ba zơ d Phản ứng nhanh hơn vì Natri axetat là chất có mối trường bazơ . dung dịch HCl 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.nồng độ các ion trong dung dịch tăng .10 . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . tiếp tục pha loãng mọi chất điện ly đều như vậy.nồng độ các ion trong dung dịch tăng . c [H+]HA > [H+]HX 50/ Cho dung dịch HCl 0. nếu M thêm và dung dịch muối Natri axetat thì phản ứng xảy ra : B vơi axit vừa phản ứng với a Phản ứng chậm lại do Zn vùă phản ứng T muối axetat P H b Phản ứng chậm lại do [H ] giảm xuống vì CH COO + T H CH COOH M c Phản ứng rất nhanh vì muối axetat là chất xúc tác vừa tác dụng với  axit . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . c Ban đầu do  giảm khi pha loãng .10 .nồng độ các ion trong dung dịch giảm . dung dịch axit HX 0. d Tính axit của HA > HX.01M có pH2 vậy kết luận nào sau đây sai: Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 9 . Kết luận nào sau đây sai về hai dung dịch trên: + + 3 3 -4 -5 L K A K A a pHHA < pHHX.

5M .3 P H 54/ Đimetyl amin : (C H ) NH .66.9 .1M có pH1 .145.70 7 BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. CH COONa .00 .Tính pH của dung dịch có Đimetylamin 1.00 c 2.45 I T0.Vậy K = ? 2 3 3 4 4 -4 2 5 2 b L K A K A  ? a 1. 51/ Cho dung dịch CH3COOH0.56 Â d 12.00 .Vậy 55/ Dung dịch axit fomic Ù B a 14.01M có pH lần lượt là : a 1. dung dịch HCl 0.55% r M 56/ Dung dịch axit fomic 0.M .34.Tk = 5.1M có pH2 vậy kết luận nào sau đây đúng: a pH1 =pH2 b pH2-pH1 =1 c pH1< pH2 d pH1 > pH2 52/ dung dịch HCl 0.55 a 12. c pH1 =1 > pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2. c 1.10 .7 d 2.001mol HCl và 1 lít dung dịch axit fomic thì  pH của dung dịch là : a  pH = -0. d pH1 =1 < pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2. M c 12. 2. dung dịch H2SO4 0.2 b 1.25 b  pH =0 c  pH >0 d  pH<0 -5 -2 -4 a Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 10 . b pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 >[H+]2. -D 53/ Cho các dung dich sau dung dịch nào sốT dung dịch có pH > 7 và số dung dịch có pH lần lượt là: Na CO .10-4 57/ Dung dịch axit fomic 0. 1.01M . 1.54% b 14.48 b 12. B KCl NaHSO T a 3.10 . NH Cl .15.a pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 < [H+]2.00 1.4 c 4.007M có pH=3 .007M có pH=3 .007M có pH=3 .46% d 14.28% c 14.67.10 d 1. Khi thêm 0.1 d 2. b 2.275.10 b 0.

H2O . H2O . d Cu(OH)2 . Al2O3 . Na2CO3.58/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. Al2O3 . Chất và ion có tính bazơ : a HCO3.. ZnO . Be(OH)2 . Chất và ion có tính lưỡng tính là : a AlO2.. H2O . b Na2SO4 c HCO3. Cu(OH)2 ... HSO4. Cu(OH)2 . ZnO . CH3COONH4 ..HSO4.. Al2O3 . Na2CO3.. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 11 .. CH3COONH4 . AlO2. Be(OH)2 .Cu(OH)2 . CH3COONH4. Na2CO3 . Al2O3 .. H2O . b HSO4. H2O . Al3+ 60/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. Chất và ion có tính trung tính là: : a AlO2. ZnO . Na2CO3. Na2CO3 . Na2CO3. NH4Cl . Al2O3 . ZnO .. Cu(OH)2 . Be(OH)2 . Al3+ . H2O . Be(OH)2 . CH3COONH4. NH4Cl .HSO4. NH4Cl . H2O . Na2SO4 ... b Na2SO4 c AlO2. Na2CO3 b . Al3+.. HSO4. NH4Cl .. Al2O3 . NH4Cl . AlO2.. HSO4. Cu(OH)2 .. d HSO4... HSO4. Na2SO4 . Be(OH)2 . Al3+.. Al2O3 . AlO2. AlO2.. NH4Cl . NH4Cl . Na2SO4 . AlO2. NH4Cl . CH3COONH4. Al3+ . 59/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. Be(OH)2 .Na2SO4 c Cu(OH)2 . Al2O3 .. Na2SO4 .. Chất và ion có tính axit : a Cu(OH)2 . Be(OH)2 . 61/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. Be(OH)2 . Al3+ .. CH3COONH4. Na2CO3 . Al3+ . BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. CH3COONH4. CH3COONH4. c Na2SO4 d HCO3.. Al3+ d HCO3. H2O .

Y . 63/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . X = NH Cl . X = CH COONa .Y dY . Y3 = Na2CO3 . Dung có pH > 7 là : a Y1 .Y = 64/ Cho các dung dịch sau : Y = Natriaxetat . Y c Y . Y bY . X I T . 4 3 1. bX X . X = Na CO . Dung có pH < 7K : là A aY . X T P 66/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . X c X .Y2= Amoniclorua . 3 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 4 1 3 2 a6 b1 c 12.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. 4 3 1. X = CH COONa .Y = Amoniclorua A L Na CO . Y3 = Na2CO3 .X . 62/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . X = AlCl . 3 7 3 6 5 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2 4 2.Dung dịch có pH < M 7: B aX X . Dung có pH = 7 là : a Y4. X = AlCl . 65/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = -D . X = Na CO . d X . X d X . X = Na CO . Y = NaCl . Y5 = NaCl . b Y5 c Y2 d Y1 1 2 3 K . Y = NaHSO .Y2= Amoniclorua .X . X = CH COONa Ù B aX bX dX r CO có pH= ? c X 68/ Dung dịch Na M 2 3 4 4 5 2 5 2 4 1 4 3 5 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2.Y4 c Y2 . Y4.25 d9 70/ Dung dịch NaHCO3 là chất lưỡng tính nên pH = ? a4 b6 c9 d7 2 3 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 12 .X . Y4 = NaHSO4 . Y5 = NaCl .X . X . Y4 = NaHSO4 . Y3 b Y1.Dung dịch có pH = FeSO . X = NH T >7: aX . X NaCl T = FeSO . X = AlCl . X b X X ÂM . d7 69/ Dung dịch AlCl3 có pH =? a8 b 12 c 3. cX X . X H Cl . Y3 d Y3 . X = NH Cl .Dung dịch có pH =7 = FeSO . X 67/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl .

+H2O HCO3. màu xanh c không thay đổi . không màu 73/ Dung dịch Na2CO3 có phản ứng bazơ vì : a Na+ +OHNaOH. b Dung dịch FeSO4. màu xanh c có màu hồng .+OHc CO32.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. g có màu xanh . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl b AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . màu đỏ. không màu f có màu xanh . không màu. màu đỏ d có màu hồng . không màu. d CO32. 71/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu xanh . b có màu hồng .AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . K2CO3 . Na2SO3 có pH=7. màu xanh e có màu hồng . CH3NH3Cl có pH < 7 M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 13 .+H2O 2H+ +CO32-.**1/00034 Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là : h có màu hồng . NaHSO4 . d có màu hồng . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl c AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl d AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl 75/ Trong các câu sau câu nào sai: a Dung dịch Na2SO4. b CO32.AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl .+H2O HCO3. không màu. không màu 72/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu hồng . màu xanh b có màu hồng .+OH74/ Dung dịch AlCl3 có môi trường axit vì có quá trình: a AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl .

NO3-. Cl.. NO3-.>7 . OH.. Na+. Al3+. b NH4+. Fe3+. Ca2+.NO3. NaOH có pH . c Fe3+ . Cl-. OH. OH. K+.. c Dung dịch NaHCO3 . d Dung dịch Na2SO4. d Cu2+. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 14 . HCO3-. CH3NH3+.. Na2SO3 có pH>7 76/ Các ion nào trong tập hợp sau tôn tại đồng thời trong cùng một dung dịch: a Na+.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.. K2CO3 . KHS .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->