BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải

: Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a nước nguyên chất. b alcol etylic c dung dịch sacarozơ d dung dịch axit sunfuric trong nước. 2/ Sự điện ly là : a Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong dung môi ,hoặc trong nước b Quá trình phân li thành ion của các muối trong dungdịch . c Quá trình phân li thành ion của các chất có liên kết ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy d Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong nước hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. 3/ Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li: a Cl2 , N2 , NaCl , HClO3 , K2Cr2O7, CaSO4, NH3. b NaHCO3 , HCl , CH3CH2OH, BaSO4 , BaCl2. c C6H6 , C6H5ONa , C2H5OK , HF d H2S , H2SO4,H2SO3 , KClO , CaCO3, BaSO4 , AgCl 4/ Các chất nào sau đây không dẫn điện: a HI trong dung môi benzen. b Dung dịch rượu etyllic trong CCl4. c KOH và MgCl2 nóng chảy . d KCl rắn , khan., NaOH , khí HCl . 5/ Chất nào dưới đây khi tan trong nước không phân ly trong nước cho các ion : a KCl . KClO3 , NaOH. b Đường glucozơ :C6H12O6 c Axit axetic , axit clohdric. d BaSO4, CaCO3 , PbS. 6/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a MgCO3(r) Mg2+ +CO32-. b MgCO3 = Mg2+ +CO32-.

M

r

Ù B

I

M Â T

-

H T

T P

M B

-D T

L K A

K A

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM

1

7/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a Fe(OH)3 Fe(OH)2+ +OH-.7 ) = 1.: 0.: 0. Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ +OH.25 M .35. Cl..4.2 +0.3M c 0.4. SO42. 0.3M d 0. 0.7.H2PO4H+ + HPO42.8 mol/l . Vậy a = ? a a= (0.5M 12/ Cho dung dịch H2SO3 ..48Mb 0.4 mol . Trong đó tổng nồng độ các ion là 0. d MgCO3 Mg2+ +CO32-.Biết trong dung dịch A có chứa các ion sau :Ba2+ . H2SO4 2H+ + SO42c H3PO4 H+ + H2PO4. Na+ .2+0.15M .c MgCO3 Mg2+ +CO32-. 0.Vậy nồng độ các ion là : a 0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 13/ Cho dung dịch H2S ..Cl.75 b a= (0. Vậy trong dung dịch có những chất nào :( Không tính dung môi ) Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 2 .Fe(OH)2+ Fe3+ +OH-. d 0    1 10/ Cho dung dịch A có các ion sau : Cu2+ : a mol . 0.4 +0.7 mol .1 c a= (0. b H2SO4 2H+ + SO42-.7 ):2 = 0. d NaCl Na+ + Cl. 11/ Dung dịch A được tạo thành từ hai muối có nồng độ mol/l của phân tử trong dung dịch bằng nhau .16M .1):2 = 0.HO42H+ + PO43-. 8/ Chất điện ly mạnh có độ điện ly là : a 0  1 b  1 c  0 d 1 9/ Chất điện ly yếu có độ điện ly là : a  1 b 0 c 0.5 d Kết quả khác .5M . Vậy tổng số ion do nó tạo ra trong dung dịch là : a3 b4 c3 d Tất cả đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347..

M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 3 .06 d 0. 0.125M .475 M 17/ Nồng độ các ion có trong dung dịch KOH14 % ( D= 1. 0. 0.0. các ion H+ và S2. HF là chất điện ly yếu vậy bằng phương pháp thực nghiệm nào dưới đây để chứng minh đều đó : a So sánh độ tan của hai dung trên cùng nồng độ.2 M Vậy nồng độ các ion trong dung dịch là : a 0.03 c 0. H2S .05625M. 0.0.Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là : a 0. HS-. d H2S .06 b 0.0.15M với 250 ml dung dịch FeCl3 0. 0.4875 M.2M là : a 0.. nồng độ các chất được sắp xếp theo trật tự nào sau đây thì đúng : a H2S] > [H+] >[HS-] >[S2-] b S2-] > [H+] >[HS-] >[H2S] c S2-] > [H2S>[HS-] >[H+] d S2-] > [H+] >[H2S] >[HS-].0004 .02 ..0565M.0. 0.0. H+ .04 M .4M .a S2.0996M b 0. d 0.09 19/ Dung dịch Axit H2S .5M c 2.0. b 0. H+ . 14/ Cho dung dich CH3COOH 0.15M .0001M .06 .8 M..2M.25M d 0. HS-. 0.25M 18/ Số mol của các ion có trong 150ml dung dịch Fe2(SO4)3 0.04 .5625M. 0. ion H+ có nồng độ lớn nhất . BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.125M .4875 M c 0.45 M b 0. Vậy nồng độ [H+] và [H2SO4] là : a 0. b Chủ yếu là S2.15M 16/ Trộn 150 ml dung dịch CaCl2 0.0999 M c 0.0. 20/ NaF là chất điện li mạnh . HS-.85M b 2.125M .2 có độ điện li là 0.0002M .05625M.0980M 15/ Trong dung dịch Axit sunfuric có [SO42-] = 0.2M c 0.4M . H+ .2% .097 M d 0.4M .. H2S .0. 0.0002M . 0.35M d 2.02 .14 ) là : a 2.0. c S2. 0.

. sự điện ly .hoặc .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.. b FeS Fe2+ +S2-.chất không điện ly .. b So sánh độ hằng số Kcb của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l... sự điện ly . a chất điện ly . c So sánh độ dẫn điện của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l d So sánh độ điện ly  của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l.... Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là .... cộng hoá trị có cực .(3) .. .+K+ .. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 4 .. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly..(5). cộng hoá trị có cực .Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là ... Al(OH)2+ AlOH2+ +OH-.Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu nâu . 21/ Phương trình điện li nào sau đây đúng : a Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH.. sự điện ly . 23/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước .. không có cực. 22/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là . không có cực b chất điện ly . cộng hoá trị d chất điện ly .(4). Liên kết hoá học trong chất không điện li là ..chất không điện ly . K2PO4KPO42.(6) .(2). chất không điện ly . sự điện ly .. ion . cộng hoá trị có cực ... ion . c CH3COOH CH3COO.+ H+.. ion . Liên kết hoá học trong chất điện ly là .(1).. AlOH2+ Al3+ +OH-. cốc 2 có dung dịch màu lam.(7)... ion . ..KPO42K+ + PO43-. cốc 1 không dẫn điện ... chất điện ly ..hoặc liên kết . không có cực c chất không điện ly .. d K3PO4 K+ +K2PO4..

c.( x mol ) . Biểu thức liên hệ giữa các số a.02 26/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0. b= 0..005 c 2a+2b . SO42. cốc 1 . cốc 1 không dẫn điện . 24/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) .2 .(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện.2 mol . b (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly . Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46.d và giá trị của b khi a =0. Vậy các giá trị của x . y lần lượt là: a 0. dung dịch HCl trong nước (2).c-d=0 . (3) : axit axetic . 0. b=0. cốc 2 có dung dịch màu nâu. Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp . Al3+ : 0. b mol Mg2+ . đều có nồng độ mol/l là 0. b Cốc 1 có dung dịch màu nâu . 25/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ . cốc 1 không dẫn điện . c mol Cl.3 .015 b 2a+ 2b = c+d .1 .25 d 0. b= 0. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.(2) dẫn điện do có sự điện ly. 0. c Cốc 1 có dung dịch màu lam .01 . Cl. 0.3 27/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl . d (1) không dẫn điện . (4) : Kalisunfat . c=0. b  không đổi .01.(2) dẫn điện do có sự điện ly. cốc 2 có dung dịch màu nâu.01 d c+d-2a-2b= 0 b= 0. d= 0.2 b 0. và d mol NO3.(2) dẫn điện do có sự điện ly. 0. cốc 2 có dung dịch màu lam.b.1M . k thay đổi. k thay đổi đổic M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 5 . d Cốc 1 có dung dịch màu lam . (2) : Rượu Etylic . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.( y mol ) .15. k không  không đổi . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.9 gam chất rắn.03 là a 2a+2b-c-d =0 .15 c 0.Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 1>2>3>4 b 4>1>3>2 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 28/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  thay đổi ..1mol . c (1) .

6% ( D= 1g/ml) . (2) nước là trung tính.. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 6 . (3) nước là chât oxy hoá. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH. [HNO2]0 = 0. Những kết luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6.09l/l 32/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0.0% . a (1) nước là axit . 31/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5. 30/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a giảm b thay đổi c không đổi d tăng.(3) . 10-19 phân tử HNO2 và 3.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. d  thay đổi .[HNO2]0 = 0.10 mol/l d  = 5% . bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl.00.5H2O. b  = 6% .[HNO2]0 = 0.  =1. k không đổi.60.64. k thay đổi. k không đổi. k thay đổi. d Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ 34/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit .1018 ion NO2. a  = 3% . c [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH.Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước . c  không đổi .1023. k không đổi 29/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  thay đổi . [HNO2]0 = 0. CuSO4 + 5H2O CuSO4.10 mol/l.(1) . d  thay đổi ..1 mol/l c  =6% . b (2) nước là axit . b  không đổi . a 10-4 mol/l b 10-3 mol/l c 10-2 mol/l d 10-1 mol/l 33/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b C%HCOOH > C% CH3COOH.

01mol 40/ Tích số tan của nước sẽ tăng lên khi tăng : a áp suất b [H+] c Nhiệt độ d [OH-] M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 41/ pH của dung dịch CH3COOH 0.1M phải : a <1 b> 1 c =1. K3PO4 0. b Na2SO4 . KCl 0.0 gam HF nguyên chất .hoặc NaCl . K2SO4) a 0.0 lít dung dịch axit HF có 4.10-2 (mol/l) .25. (3) nước là axit. KCl . 0.10-4 36/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1.Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl .78. 35/ Trong 2. d >1 nhưng < 7 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 7 .1.3M.10 b 6.5 .2 d 0.10-5 . 0. NaCl 0.69.25 b 0.92. Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0. KCl 0. 0.10-4 (mol/l) 37/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0.15.1M .05M .15 mol d 0.475. NaCl 0.10-5 . K2SO4 39/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0. b 0125 mol .96.5M . K2SO4 d Na2SO4 . c NaCl . Biết  = 8% ..1M . d (1) : Nước là Bazơ.10M.10-3 (mol/l) c 1.12 mol . c (3) nước là bazơ (4) nước là axit.6 .09 mol .15 .05. Tính K của axit flohidric :( Bài này chú ý) a -4 a 6. 0.10-4 c 7. 0. 0. 0.01mol. Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0.4.05M . b 1.3. KCl . c 0.1M .2 38/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.18 mol. a 1.5M .Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a NaCl hoặc K2SO4 .18 mol c 0. 0.10-3 (mol/l) d 1. d 6.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

Sự điện ly của axit được chấp nhận là hoàn toàn Vậy nồng độ mol/l của H2SO4 và [OH-] là : a [H2SO4] =0.10-14. [OH-]= 10-12 mol/l. Ù nước ta thu được 1. Vậy V là : a 90ml b 110ml c 100ml d 50ml 43/ Một dung dịch axit sunfuric có pH=2 . Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 8 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. 46/ Cho m gam Na vào B Vậy m có giá trị r : là M b 4. [OH-]= 10-2 mol/l.2M.10-14 .35 a 3. c [H2SO4] =0.34 d 3. Tính pH của nước tinh khiết ở 370C.1M. 42/ 10ml dung dịch HCl có pH= 3 thêm vào đó Vml nước cất thì thu được dung dịch có pH = 4 . d [H2SO4] =0.5 lít dung dịch có pH = 13 .8 d 7.56 b7 c 6. Trong y học giá trị của K được lấy làm chuẩn ở nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C hay 3100K vì vậy tích số tan của nước là Kw370c = 2.12. 44/ Một dung dịch axit fomic 0.1M . pH của dung dịch là : a2 b 1.vì vậy tích số tan của nước Kw 250c = 1.2M. [OH-]= 10-12 mol/l. b [H2SO4] =0.45 47/ Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta thấy độ dẫn điện của dung dịch tăng dần lên sau đó giảm dần là do :Biết axit sunfuric có K1 =  . K2 =10-2 ở điều kiện đang xét : I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A   5% .54 c 5.5 . c4 d3 45/ Trong hoá học nhiệt độ chuẩn được chọn trong phòng thí nghiệm là 250C . a 5.hay 2980K .092 % có khối lượng riêng D=1. [OH-]= 10-2 mol/l.

Kết luận nào sau đây sai về hai dung dịch trên: + + 3 3 -4 -5 L K A K A a pHHA < pHHX. d Tính axit của HA > HX. nếu M thêm và dung dịch muối Natri axetat thì phản ứng xảy ra : B vơi axit vừa phản ứng với a Phản ứng chậm lại do Zn vùă phản ứng T muối axetat P H b Phản ứng chậm lại do [H ] giảm xuống vì CH COO + T H CH COOH M c Phản ứng rất nhanh vì muối axetat là chất xúc tác vừa tác dụng với  axit . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion tăng thêm nữa . tiếp tục pha loãng mọi chất điện ly đều như vậy. Zn IT là kim laọi tác dụng Ù được với cả axit và bazơ. tiếp tục pha loãng sự dẫn điện kém đi d Ban đầu do  tăng khi pha loãng . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa .01M có pH2 vậy kết luận nào sau đây sai: Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 9 . khi sự điện li xảy ra một phần thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm xuống độ dẫn điện giảm .nồng độ các ion trong dung dịch giảm .nồng độ các ion trong dung dịch tăng . dung dịch axit HX 0.10 . a Ban đầu do  không khi pha loãng . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa .1M M có K= 4. c [H+]HA > [H+]HX 50/ Cho dung dịch HCl 0. -D T 48/ Viên kẽm đang tác dụng với dung dịch axit sun furic loãng .1M có pH1 .nồng độ các ion trong dung dịch tăng .nồng độ các ion trong dung dịch tăng .1M có K= 1. B r 49/ Cho dung dịch Axit HA 0. b pHHA > pHHX. c Ban đầu do  giảm khi pha loãng . tiếp tục pha loãng dung dịch dẫn điện mạnh hơn b Ban đầu do  =1 khi pha loãng . dung dịch HCl 0. ba zơ d Phản ứng nhanh hơn vì Natri axetat là chất có mối trường bazơ .10 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

66. Khi thêm 0.25 b  pH =0 c  pH >0 d  pH<0 -5 -2 -4 a Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 10 .Vậy K = ? 2 3 3 4 4 -4 2 5 2 b L K A K A  ? a 1.10-4 57/ Dung dịch axit fomic 0.007M có pH=3 .01M có pH lần lượt là : a 1.1M có pH2 vậy kết luận nào sau đây đúng: a pH1 =pH2 b pH2-pH1 =1 c pH1< pH2 d pH1 > pH2 52/ dung dịch HCl 0.28% c 14.4 c 4.2 b 1.007M có pH=3 .145. b pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 >[H+]2.5M .00 .70 7 BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.a pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 < [H+]2. -D 53/ Cho các dung dich sau dung dịch nào sốT dung dịch có pH > 7 và số dung dịch có pH lần lượt là: Na CO .48 b 12.7 d 2.275. B KCl NaHSO T a 3.Vậy 55/ Dung dịch axit fomic Ù B a 14. CH COONa .Tk = 5.1 d 2.15.001mol HCl và 1 lít dung dịch axit fomic thì  pH của dung dịch là : a  pH = -0.Tính pH của dung dịch có Đimetylamin 1.10 . d pH1 =1 < pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2. dung dịch HCl 0.54% b 14.10 .56 Â d 12.67.10 b 0.55% r M 56/ Dung dịch axit fomic 0. c 1. NH Cl .34.9 .10 d 1.55 a 12.00 1. dung dịch H2SO4 0.45 I T0. b 2.00 c 2. 1.M .46% d 14. 51/ Cho dung dịch CH3COOH0.1M có pH1 . c pH1 =1 > pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2. 2.00 .007M có pH=3 . 1. M c 12.01M .3 P H 54/ Đimetyl amin : (C H ) NH .

Cu(OH)2 . Na2CO3. Al3+ . CH3COONH4 . NH4Cl . Cu(OH)2 ... Cu(OH)2 . Al2O3 . Na2CO3 . AlO2. Be(OH)2 . Na2CO3 b . AlO2. CH3COONH4. Al3+. Na2SO4 ...58/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. Al2O3 . Al3+ 60/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. CH3COONH4... b Na2SO4 c AlO2. Na2CO3 . Be(OH)2 . Al3+ d HCO3. Cu(OH)2 . Be(OH)2 .. Al2O3 . Chất và ion có tính axit : a Cu(OH)2 . Be(OH)2 . NH4Cl .. Na2SO4 . HSO4.Na2SO4 c Cu(OH)2 . AlO2. CH3COONH4. H2O . NH4Cl .... Chất và ion có tính lưỡng tính là : a AlO2. HSO4. Al2O3 ... CH3COONH4.. 61/ Cho các chất và các ion sau : HCO3.HSO4.. Na2SO4 .. CH3COONH4 . CH3COONH4. d Cu(OH)2 . ZnO . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 11 . Al2O3 .. H2O . Be(OH)2 . Chất và ion có tính bazơ : a HCO3. ZnO .. Al2O3 . H2O . Al3+. Chất và ion có tính trung tính là: : a AlO2.. Al2O3 . H2O . CH3COONH4.. Be(OH)2 . H2O . d HSO4. HSO4. b Na2SO4 c HCO3. Na2CO3. ZnO .. H2O . Be(OH)2 . Cu(OH)2 . ZnO . H2O . NH4Cl . NH4Cl . NH4Cl . b HSO4. 59/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. AlO2. Na2CO3.HSO4. H2O . Al3+ . Na2CO3. HSO4. AlO2. NH4Cl .. Al2O3 . Al3+ . BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Al3+ . Be(OH)2 .. Na2SO4 .. c Na2SO4 d HCO3. NH4Cl . Na2CO3 .

X b X X ÂM . X = AlCl . b Y5 c Y2 d Y1 1 2 3 K . Dung có pH > 7 là : a Y1 .25 d9 70/ Dung dịch NaHCO3 là chất lưỡng tính nên pH = ? a4 b6 c9 d7 2 3 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 12 . Y3 d Y3 . X NaCl T = FeSO .Dung dịch có pH =7 = FeSO .Y dY . Y3 b Y1. X = CH COONa . d X . Y4 = NaHSO4 .X .X . Y c Y . X = NH Cl . Y = NaHSO . Dung có pH < 7K : là A aY . Dung có pH = 7 là : a Y4. X c X .Y = Amoniclorua A L Na CO . 3 7 3 6 5 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2 4 2. Y . X = AlCl .X . X = NH Cl . X I T . cX X . 63/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat .Y = 64/ Cho các dung dịch sau : Y = Natriaxetat .X . Y5 = NaCl . 4 3 1. bX X . Y = NaCl . Y5 = NaCl .Y4 c Y2 .Y2= Amoniclorua . X = AlCl . Y3 = Na2CO3 . X = Na CO . 3 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 4 1 3 2 a6 b1 c 12. X = NH T >7: aX . X = CH COONa Ù B aX bX dX r CO có pH= ? c X 68/ Dung dịch Na M 2 3 4 4 5 2 5 2 4 1 4 3 5 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2. X d X . X = Na CO . X = Na CO .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. X . 62/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat .Dung dịch có pH = FeSO .Y2= Amoniclorua . Y4.Dung dịch có pH < M 7: B aX X . 4 3 1. Y4 = NaHSO4 . X T P 66/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . d7 69/ Dung dịch AlCl3 có pH =? a8 b 12 c 3. Y bY . 65/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = -D . X H Cl . X 67/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . X = CH COONa . Y3 = Na2CO3 .

không màu 72/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu hồng . không màu f có màu xanh . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl c AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl d AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl 75/ Trong các câu sau câu nào sai: a Dung dịch Na2SO4. NaHSO4 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.+H2O HCO3. d có màu hồng . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl b AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . K2CO3 . không màu. g có màu xanh . màu xanh c có màu hồng . b CO32. 71/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu xanh . không màu. d CO32. không màu 73/ Dung dịch Na2CO3 có phản ứng bazơ vì : a Na+ +OHNaOH.**1/00034 Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là : h có màu hồng . màu xanh b có màu hồng . b Dung dịch FeSO4. màu xanh c không thay đổi . màu đỏ.AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . màu xanh e có màu hồng . không màu. CH3NH3Cl có pH < 7 M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 13 .+OHc CO32.AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . Na2SO3 có pH=7. b có màu hồng .+OH74/ Dung dịch AlCl3 có môi trường axit vì có quá trình: a AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . màu đỏ d có màu hồng .+H2O HCO3.+H2O 2H+ +CO32-.

. CH3NH3+.. NaOH có pH . d Cu2+. Cl.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Na+. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 14 . HCO3-.>7 . Al3+. Ca2+. NO3-. OH... c Dung dịch NaHCO3 . OH. OH. K2CO3 . d Dung dịch Na2SO4.NO3. Fe3+.. c Fe3+ . b NH4+. Cl-. Na2SO3 có pH>7 76/ Các ion nào trong tập hợp sau tôn tại đồng thời trong cùng một dung dịch: a Na+. KHS . K+. NO3-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful