BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải

: Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a nước nguyên chất. b alcol etylic c dung dịch sacarozơ d dung dịch axit sunfuric trong nước. 2/ Sự điện ly là : a Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong dung môi ,hoặc trong nước b Quá trình phân li thành ion của các muối trong dungdịch . c Quá trình phân li thành ion của các chất có liên kết ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy d Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong nước hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. 3/ Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li: a Cl2 , N2 , NaCl , HClO3 , K2Cr2O7, CaSO4, NH3. b NaHCO3 , HCl , CH3CH2OH, BaSO4 , BaCl2. c C6H6 , C6H5ONa , C2H5OK , HF d H2S , H2SO4,H2SO3 , KClO , CaCO3, BaSO4 , AgCl 4/ Các chất nào sau đây không dẫn điện: a HI trong dung môi benzen. b Dung dịch rượu etyllic trong CCl4. c KOH và MgCl2 nóng chảy . d KCl rắn , khan., NaOH , khí HCl . 5/ Chất nào dưới đây khi tan trong nước không phân ly trong nước cho các ion : a KCl . KClO3 , NaOH. b Đường glucozơ :C6H12O6 c Axit axetic , axit clohdric. d BaSO4, CaCO3 , PbS. 6/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a MgCO3(r) Mg2+ +CO32-. b MgCO3 = Mg2+ +CO32-.

M

r

Ù B

I

M Â T

-

H T

T P

M B

-D T

L K A

K A

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM

1

7 ) = 1.16M ..1):2 = 0. 0. 11/ Dung dịch A được tạo thành từ hai muối có nồng độ mol/l của phân tử trong dung dịch bằng nhau .5 d Kết quả khác .HO42H+ + PO43-..4 +0.Vậy nồng độ các ion là : a 0.. 0.48Mb 0.3M d 0.7 mol .. Vậy trong dung dịch có những chất nào :( Không tính dung môi ) Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 2 . 7/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a Fe(OH)3 Fe(OH)2+ +OH-.Cl.4 mol .7. Vậy a = ? a a= (0. Vậy tổng số ion do nó tạo ra trong dung dịch là : a3 b4 c3 d Tất cả đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. H2SO4 2H+ + SO42c H3PO4 H+ + H2PO4.15M .7 ):2 = 0. Cl.5M 12/ Cho dung dịch H2SO3 . b H2SO4 2H+ + SO42-. Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ +OH.4. 0.5M .1 c a= (0.3M c 0.H2PO4H+ + HPO42. SO42.: 0.Biết trong dung dịch A có chứa các ion sau :Ba2+ . Na+ .Fe(OH)2+ Fe3+ +OH-. d NaCl Na+ + Cl.25 M .75 b a= (0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 13/ Cho dung dịch H2S .c MgCO3 Mg2+ +CO32-. 8/ Chất điện ly mạnh có độ điện ly là : a 0  1 b  1 c  0 d 1 9/ Chất điện ly yếu có độ điện ly là : a  1 b 0 c 0. 0. Trong đó tổng nồng độ các ion là 0.2+0.4.: 0.8 mol/l . d 0    1 10/ Cho dung dịch A có các ion sau : Cu2+ : a mol .35. d MgCO3 Mg2+ +CO32-.2 +0.

nồng độ các chất được sắp xếp theo trật tự nào sau đây thì đúng : a H2S] > [H+] >[HS-] >[S2-] b S2-] > [H+] >[HS-] >[H2S] c S2-] > [H2S>[HS-] >[H+] d S2-] > [H+] >[H2S] >[HS-].2M.4M .2% .125M .5625M.0996M b 0.15M với 250 ml dung dịch FeCl3 0.4M .2M c 0.0980M 15/ Trong dung dịch Axit sunfuric có [SO42-] = 0.06 . H+ .0.14 ) là : a 2.0004 . c S2.0. 0. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. 14/ Cho dung dich CH3COOH 0.0999 M c 0.8 M. 0.0. các ion H+ và S2.0565M..5M c 2.45 M b 0.0.03 c 0. 0. H2S . 20/ NaF là chất điện li mạnh .125M . d 0..09 19/ Dung dịch Axit H2S .4M . HS-.15M 16/ Trộn 150 ml dung dịch CaCl2 0.0. H+ .2 có độ điện li là 0.0.05625M. Vậy nồng độ [H+] và [H2SO4] là : a 0.0002M .0. 0. 0. d H2S ..0001M .02 .05625M. 0..25M 18/ Số mol của các ion có trong 150ml dung dịch Fe2(SO4)3 0.2 M Vậy nồng độ các ion trong dung dịch là : a 0.097 M d 0.15M .Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là : a 0.475 M 17/ Nồng độ các ion có trong dung dịch KOH14 % ( D= 1.04 M . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 3 .4875 M.a S2.0. 0. HF là chất điện ly yếu vậy bằng phương pháp thực nghiệm nào dưới đây để chứng minh đều đó : a So sánh độ tan của hai dung trên cùng nồng độ. 0.2M là : a 0.02 . b 0.125M . ion H+ có nồng độ lớn nhất . 0. HS-.4875 M c 0.35M d 2. b Chủ yếu là S2. H2S . 0.06 d 0.85M b 2.0.06 b 0. HS-. H+ .04 .0002M .25M d 0. 0.

cộng hoá trị có cực . Liên kết hoá học trong chất không điện li là . c So sánh độ dẫn điện của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l d So sánh độ điện ly  của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l. không có cực b chất điện ly ...+ H+. a chất điện ly .. cộng hoá trị có cực . không có cực......(5). 22/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là .Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu nâu . sự điện ly . sự điện ly . Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là . c CH3COOH CH3COO.. Liên kết hoá học trong chất điện ly là ...+K+ ....(3) .(7).. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. sự điện ly .chất không điện ly . cộng hoá trị d chất điện ly . K2PO4KPO42.(2).BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.hoặc . Al(OH)2+ AlOH2+ +OH-. . cốc 2 có dung dịch màu lam. 23/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước ... ion .chất không điện ly .. 21/ Phương trình điện li nào sau đây đúng : a Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH. ion . chất không điện ly . . AlOH2+ Al3+ +OH-.. . không có cực c chất không điện ly . b So sánh độ hằng số Kcb của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l. b FeS Fe2+ +S2-. chất điện ly .. cốc 1 không dẫn điện .. sự điện ly .Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là ... d K3PO4 K+ +K2PO4. ion ..(4).KPO42K+ + PO43-...hoặc liên kết . cộng hoá trị có cực . ion ....(6) .. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 4 .(1)...

b= 0. (4) : Kalisunfat .3 . 0.02 26/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0. cốc 1 . d (1) không dẫn điện . d Cốc 1 có dung dịch màu lam . cốc 2 có dung dịch màu lam. b mol Mg2+ .( y mol ) .03 là a 2a+2b-c-d =0 . y lần lượt là: a 0. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.01 d c+d-2a-2b= 0 b= 0. 0.c-d=0 .b. b  không đổi . b Cốc 1 có dung dịch màu nâu . b (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly .1 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.01 . dung dịch HCl trong nước (2).(2) dẫn điện do có sự điện ly.c.(2) dẫn điện do có sự điện ly. SO42.(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện.25 d 0.1M . Vậy các giá trị của x . Al3+ : 0. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.015 b 2a+ 2b = c+d . c mol Cl. và d mol NO3. cốc 1 không dẫn điện . c Cốc 1 có dung dịch màu lam . d= 0. k không  không đổi . cốc 2 có dung dịch màu nâu. (3) : axit axetic .2 mol . Cl. b=0.15 c 0. 24/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) .Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 1>2>3>4 b 4>1>3>2 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 28/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  thay đổi . Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp .01.005 c 2a+2b .1mol . (2) : Rượu Etylic . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. 25/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ .d và giá trị của b khi a =0.(2) dẫn điện do có sự điện ly. b= 0..15. cốc 1 không dẫn điện .. c=0. cốc 2 có dung dịch màu nâu.9 gam chất rắn.2 .3 27/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl . c (1) . Biểu thức liên hệ giữa các số a.( x mol ) .2 b 0. k thay đổi. 0. k thay đổi đổic M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 5 . đều có nồng độ mol/l là 0. Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46. 0.

a 10-4 mol/l b 10-3 mol/l c 10-2 mol/l d 10-1 mol/l 33/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b C%HCOOH > C% CH3COOH. c  không đổi .60.1 mol/l c  =6% . k thay đổi. a (1) nước là axit . d  thay đổi .10 mol/l. bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl. a  = 3% . 10-19 phân tử HNO2 và 3.6% ( D= 1g/ml) .[HNO2]0 = 0.5H2O. [HNO2]0 = 0. c [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH.64. 30/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a giảm b thay đổi c không đổi d tăng. b (2) nước là axit . (3) nước là chât oxy hoá. k không đổi.  =1.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.1018 ion NO2.10 mol/l d  = 5% . [HNO2]0 = 0. 31/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5. d  thay đổi .0% .1023. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 6 . d Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ 34/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit . (2) nước là trung tính. CuSO4 + 5H2O CuSO4. b  = 6% . Những kết luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6.. b  không đổi . k thay đổi.. k không đổi.Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước .[HNO2]0 = 0.00.09l/l 32/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0. k không đổi 29/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  thay đổi .(3) .(1) .

Tính K của axit flohidric :( Bài này chú ý) a -4 a 6. c 0.10-3 (mol/l) d 1.4.1.10-3 (mol/l) c 1.3.01mol 40/ Tích số tan của nước sẽ tăng lên khi tăng : a áp suất b [H+] c Nhiệt độ d [OH-] M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 41/ pH của dung dịch CH3COOH 0.15. 0. 0. c (3) nước là bazơ (4) nước là axit.10-5 .10-4 (mol/l) 37/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0. 0.1M .05M .09 mol .0 lít dung dịch axit HF có 4. NaCl 0.05.25.10-5 . 0.92.15 mol d 0.6 . b 1.18 mol c 0.5 . 0.10-4 c 7. KCl . 35/ Trong 2.2 d 0.10-2 (mol/l) .69. d >1 nhưng < 7 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 7 . K2SO4) a 0. d (1) : Nước là Bazơ.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. KCl 0. a 1.3M.12 mol ..5M . NaCl 0. Biết  = 8% .10M.Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl . K2SO4 39/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0. K2SO4 d Na2SO4 .1M .25 b 0.0 gam HF nguyên chất .15 . (3) nước là axit. KCl .10-4 36/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1.hoặc NaCl . b Na2SO4 .18 mol. K3PO4 0.1M .96. 0.05M .Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a NaCl hoặc K2SO4 . Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0. KCl 0.01mol.1M phải : a <1 b> 1 c =1.78.10 b 6.2 38/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.475. c NaCl . b 0125 mol . d 6. 0. 0.5M . Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0.

d [H2SO4] =0. Trong y học giá trị của K được lấy làm chuẩn ở nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C hay 3100K vì vậy tích số tan của nước là Kw370c = 2. c [H2SO4] =0.34 d 3. pH của dung dịch là : a2 b 1.2M. Vậy V là : a 90ml b 110ml c 100ml d 50ml 43/ Một dung dịch axit sunfuric có pH=2 .56 b7 c 6. Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 8 . Tính pH của nước tinh khiết ở 370C. [OH-]= 10-12 mol/l. [OH-]= 10-2 mol/l.092 % có khối lượng riêng D=1. [OH-]= 10-2 mol/l.35 a 3.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.1M. [OH-]= 10-12 mol/l.vì vậy tích số tan của nước Kw 250c = 1.8 d 7.45 47/ Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta thấy độ dẫn điện của dung dịch tăng dần lên sau đó giảm dần là do :Biết axit sunfuric có K1 =  .2M.10-14. c4 d3 45/ Trong hoá học nhiệt độ chuẩn được chọn trong phòng thí nghiệm là 250C .5 lít dung dịch có pH = 13 . K2 =10-2 ở điều kiện đang xét : I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A   5% . 46/ Cho m gam Na vào B Vậy m có giá trị r : là M b 4.hay 2980K .1M . Ù nước ta thu được 1.12. Sự điện ly của axit được chấp nhận là hoàn toàn Vậy nồng độ mol/l của H2SO4 và [OH-] là : a [H2SO4] =0.10-14 .5 . b [H2SO4] =0.54 c 5. 44/ Một dung dịch axit fomic 0. a 5. 42/ 10ml dung dịch HCl có pH= 3 thêm vào đó Vml nước cất thì thu được dung dịch có pH = 4 .

1M có K= 1. khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion tăng thêm nữa .10 . Kết luận nào sau đây sai về hai dung dịch trên: + + 3 3 -4 -5 L K A K A a pHHA < pHHX.1M M có K= 4.1M có pH1 .nồng độ các ion trong dung dịch tăng . tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm xuống độ dẫn điện giảm . tiếp tục pha loãng dung dịch dẫn điện mạnh hơn b Ban đầu do  =1 khi pha loãng . b pHHA > pHHX. tiếp tục pha loãng mọi chất điện ly đều như vậy.nồng độ các ion trong dung dịch tăng .10 . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . B r 49/ Cho dung dịch Axit HA 0. khi sự điện li xảy ra một phần thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . ba zơ d Phản ứng nhanh hơn vì Natri axetat là chất có mối trường bazơ . c [H+]HA > [H+]HX 50/ Cho dung dịch HCl 0. a Ban đầu do  không khi pha loãng .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. nếu M thêm và dung dịch muối Natri axetat thì phản ứng xảy ra : B vơi axit vừa phản ứng với a Phản ứng chậm lại do Zn vùă phản ứng T muối axetat P H b Phản ứng chậm lại do [H ] giảm xuống vì CH COO + T H CH COOH M c Phản ứng rất nhanh vì muối axetat là chất xúc tác vừa tác dụng với  axit . dung dịch axit HX 0.01M có pH2 vậy kết luận nào sau đây sai: Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 9 . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . d Tính axit của HA > HX. tiếp tục pha loãng sự dẫn điện kém đi d Ban đầu do  tăng khi pha loãng . Zn IT là kim laọi tác dụng Ù được với cả axit và bazơ.nồng độ các ion trong dung dịch tăng . dung dịch HCl 0. -D T 48/ Viên kẽm đang tác dụng với dung dịch axit sun furic loãng . c Ban đầu do  giảm khi pha loãng .nồng độ các ion trong dung dịch giảm .

56 Â d 12. 2. b pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 >[H+]2. dung dịch HCl 0.Tính pH của dung dịch có Đimetylamin 1.55% r M 56/ Dung dịch axit fomic 0.01M có pH lần lượt là : a 1.10 .25 b  pH =0 c  pH >0 d  pH<0 -5 -2 -4 a Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 10 .001mol HCl và 1 lít dung dịch axit fomic thì  pH của dung dịch là : a  pH = -0.55 a 12.1M có pH1 .275.00 .2 b 1.01M .M .54% b 14.34.10-4 57/ Dung dịch axit fomic 0.70 7 BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.1 d 2.15.a pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 < [H+]2.28% c 14. Khi thêm 0.1M có pH2 vậy kết luận nào sau đây đúng: a pH1 =pH2 b pH2-pH1 =1 c pH1< pH2 d pH1 > pH2 52/ dung dịch HCl 0. dung dịch H2SO4 0.Tk = 5. 1. 1. c pH1 =1 > pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.00 .007M có pH=3 .10 d 1.67. -D 53/ Cho các dung dich sau dung dịch nào sốT dung dịch có pH > 7 và số dung dịch có pH lần lượt là: Na CO .10 b 0. B KCl NaHSO T a 3.Vậy 55/ Dung dịch axit fomic Ù B a 14. d pH1 =1 < pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.9 . b 2.10 .5M .46% d 14. CH COONa .3 P H 54/ Đimetyl amin : (C H ) NH .007M có pH=3 .00 1.4 c 4.48 b 12.Vậy K = ? 2 3 3 4 4 -4 2 5 2 b L K A K A  ? a 1.007M có pH=3 .00 c 2. M c 12. 51/ Cho dung dịch CH3COOH0.145. c 1.45 I T0.66. NH Cl .7 d 2.

AlO2. AlO2.. Al3+. Na2CO3. H2O . Na2CO3 .Na2SO4 c Cu(OH)2 . NH4Cl . Cu(OH)2 .. 61/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. CH3COONH4. Cu(OH)2 . AlO2.. CH3COONH4. NH4Cl . Al3+ . Al2O3 .. NH4Cl .... ZnO .. CH3COONH4.. ZnO .. NH4Cl . Be(OH)2 .. H2O . Chất và ion có tính lưỡng tính là : a AlO2. Al3+ .. HSO4.. H2O . CH3COONH4. NH4Cl . Be(OH)2 ... H2O .. Na2CO3. Be(OH)2 . Na2SO4 . Al2O3 . Be(OH)2 .HSO4. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 11 . Al2O3 . CH3COONH4 . b Na2SO4 c AlO2. Na2CO3. Cu(OH)2 .. d HSO4. Na2SO4 . ZnO . 59/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. CH3COONH4 . AlO2. H2O .. Na2SO4 . CH3COONH4. Al3+ d HCO3. Cu(OH)2 .. Al2O3 . b HSO4. NH4Cl . b Na2SO4 c HCO3. NH4Cl . Na2CO3 b . Na2CO3 . Na2SO4 . HSO4.. c Na2SO4 d HCO3.. Be(OH)2 .HSO4. ZnO .. Chất và ion có tính bazơ : a HCO3. CH3COONH4. Al3+ . Na2CO3.. HSO4.58/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. Na2CO3 . Be(OH)2 . AlO2. Chất và ion có tính axit : a Cu(OH)2 . Al3+ 60/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. d Cu(OH)2 . HSO4. NH4Cl . Al2O3 . Al2O3 . Al2O3 . Be(OH)2 . Al2O3 . Chất và ion có tính trung tính là: : a AlO2. H2O . BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Be(OH)2 . Al3+ . H2O . H2O .Cu(OH)2 . Al3+..

Dung dịch có pH = FeSO . Y = NaHSO . Y4 = NaHSO4 . X H Cl . Y5 = NaCl . X = Na CO .X .Y dY .X . X 67/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . Y = NaCl . X = NH Cl . Y3 = Na2CO3 . Y bY .Y2= Amoniclorua . X = Na CO . X = NH Cl . Y4. d7 69/ Dung dịch AlCl3 có pH =? a8 b 12 c 3. Y5 = NaCl . 63/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat .X . 3 7 3 6 5 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2 4 2. X = CH COONa . 4 3 1. 65/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = -D . cX X . X NaCl T = FeSO . Y3 d Y3 . X T P 66/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . X d X . b Y5 c Y2 d Y1 1 2 3 K . X . X = AlCl . X = AlCl . Y c Y .25 d9 70/ Dung dịch NaHCO3 là chất lưỡng tính nên pH = ? a4 b6 c9 d7 2 3 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 12 .Y4 c Y2 .Dung dịch có pH =7 = FeSO . X = CH COONa Ù B aX bX dX r CO có pH= ? c X 68/ Dung dịch Na M 2 3 4 4 5 2 5 2 4 1 4 3 5 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2. X = AlCl . X c X . X b X X ÂM . bX X . Dung có pH = 7 là : a Y4. X = Na CO .X .Dung dịch có pH < M 7: B aX X . Y4 = NaHSO4 . Dung có pH < 7K : là A aY . X = NH T >7: aX .Y = 64/ Cho các dung dịch sau : Y = Natriaxetat . Y3 b Y1. Dung có pH > 7 là : a Y1 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Y3 = Na2CO3 . 62/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . X I T . 3 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 4 1 3 2 a6 b1 c 12. d X .Y = Amoniclorua A L Na CO . X = CH COONa . Y .Y2= Amoniclorua . 4 3 1.

+H2O HCO3. màu xanh e có màu hồng . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl c AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl d AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl 75/ Trong các câu sau câu nào sai: a Dung dịch Na2SO4. NaHSO4 . không màu. Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl b AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl .+H2O 2H+ +CO32-. b có màu hồng . màu đỏ.AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . g có màu xanh . b CO32.AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl .+OH74/ Dung dịch AlCl3 có môi trường axit vì có quá trình: a AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . không màu 73/ Dung dịch Na2CO3 có phản ứng bazơ vì : a Na+ +OHNaOH. K2CO3 . không màu f có màu xanh .**1/00034 Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là : h có màu hồng . b Dung dịch FeSO4. màu đỏ d có màu hồng . màu xanh b có màu hồng . màu xanh c không thay đổi . không màu.+OHc CO32. màu xanh c có màu hồng . 71/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu xanh . không màu 72/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu hồng .+H2O HCO3.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Na2SO3 có pH=7. d CO32. CH3NH3Cl có pH < 7 M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 13 . d có màu hồng . không màu.

OH. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 14 . CH3NH3+. NaOH có pH . Al3+. c Fe3+ . d Dung dịch Na2SO4.. KHS . Na+. NO3-. Cl. K2CO3 .NO3. b NH4+.>7 . Cl-.. K+... NO3-. Ca2+. HCO3-.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Fe3+. d Cu2+.. c Dung dịch NaHCO3 . Na2SO3 có pH>7 76/ Các ion nào trong tập hợp sau tôn tại đồng thời trong cùng một dung dịch: a Na+. OH. OH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful