Chương 1 ESTE – LIPIT A. KI N TH C C N NH 1. C u trúc và phân lo i este và lipit. Este là nh ng h p ch t có công th c chung R-COO-R’.

Các este ơn gi n có R, R’ là g c hi ro cacbon no, không no ho c thơm (tr trư ng h p este c a axit fomic có R=H). -Lipit là nh ng este ph c t p g m các lo i chính sau: ch t béo, sáp, sterit và photpho lipit. Ch t béo là trieste c a glixerol v i các axit monocacboxilic có m ch C dài ( thư ng ≥ C16) không phân nhánh g i chung là triglixerit. 2. Tính ch t v t lí. - Các este v i phân t kh i không l n thư ng là nh ng ch t l ng, nh hơn nư c, r t ít tan trong nư c, có kh năng hoà tan ư c nhi u ch t h u cơ khác nhau. - Nh ng este có kh i lư ng phân t l n có th tr ng thái r n (như m ng v t, sáp, sterit). Chúng nh hơn nư c, không tan trong nư c, tan t t trong các dung môi không phân c c như clorofom, ete, benzen,…) - Các este thư ng có mùi thơm d ch u (mùi hoa qu ). 3. Tính ch t hoá h c. Ph n ng quan tr ng chung cho este và lipit là ph n ng thu phân. - Este và lipit b thu phân không hoàn toàn (thu n ngh ch) khi un nóng trong môi trư ng axit:
H 2SO 4 ,t   → R − COO − R' + H − OH ← R − COOH + R'OH
o

- Este và lipit b thu phân hoàn toàn (không thu n ngh ch) khi un nóng trong môi trư ng ki m. ó là ph n ng xà phòng hoá:
2 R−COOR’ + NaOH  R−COONa + R'OH → - Lipit b thu phân b i nh ng enzim c hi u (xúc tác sinh h c) trong cơ th ngay i u ki n thư ng t o thành axit béo và glixerol. 4. ng d ng. - Este có kh năng hoà tan t t các ch t h u cơ, k c h p ch t cao phân t , nên ư c dùng làm dung môi. Metyl acrylat, metyl metacrylat ư c trùng h p thành polime dùng làm thu tinh h u cơ. M t s este khác ư c dùng làm ch t hoá d o, làm dư c ph m, làm ch t thơm trong công nghi p th c ph m và mĩ ph m. - Ch t béo là ngu n cung c p và d tr năng lư ng c a cơ th . Ch t béo dùng i u ch xà phòng và glixerol. Ngoài ra ch t béo còn ư c dùng s n xu t m t s th c ph m khác như mì s i, h p,…

H O, to

1

B.

BÀI VÀ L I GI I

Bài 1: ESTE bài 1. Hãy i n ch ( ) S (sai) trong m i ô tr ng bên c nh các câu sau: a) Este là s n ph m c a ph n ng gi a axit và ancol b) Este là h p ch t h u cơ trong phân t có nhóm –COOc) Este no, ơn ch c, m ch h có công th c phân t CnH2nO2 v i n≥2 d) H p ch t CH3COOC2H5 thu c lo i este e) S n ph m c a ph n ng gi a axit và ancol là este 2. A. 2 ng v i công th c phân t C4H8O2 có bao nhiêu B. 3 C. 4 ng phân este c a nhau ? D.5

3. Ch t X có CTPT C4H8O2. Khí X tác d ng v i dung d ch NaOH sinh ra ch t Y có công th c C2H3O2Na. Công th c c u t o c a X là: A. HCOOC3H7 C. CH3COOC2H5 nào? 5. Khi th y phân este X có công th c phân t C4H8O2 trong dung d ch NaOH thu ư c h n h p 2 ch t h u cơ Y, Z trong ó Z có t kh i hơi so v i H2 b ng 23. Tên c a X là : A. etyl axetat C. metyl propionat 6. a. Xác b. Bài gi i 1. a – Có 4 ; b;c– ;d– ;e-S 2. áp án C ng phân c a este C4H8O2 B. Metyl axetat D. Propyl fomiat B. C2H5COOCH3 D. HCOOC3H5 i m

4. Ph n ng th y phân c a este trong môi trư ng axit và môi trư ng bazơ khác nhau

t cháy hoàn toàn 7,4 gam este X ơn ch c thu ư c 6,72 lít CO2 ( ktc) và 5,4 gam nư c. nh công th c phân t c a X n khi ph n ng hoàn toàn thu ư c un 7,4 gam X trong dung d ch NaOH v a 3,2 gam ancol X và rư u Y

2

HCOOCHCH3
HCOOCH2CH2CH3 n-propyl fomiat
3. áp án C. Y có CTPT C2H3O2Na có CTCT là CH3COONa Như v y X là : CH3COOC2H5 4. Ph n ng th y phân este trong môi trư ng axit là ph n ng thu n ngh ch, este v n còn, n i lên trên b m t dung d ch
t , H 2 SO4  → CH3COOC2H5 + H 2O ← CH3COOH + C2H5OH 
0

CH3 isopropyl fomiat

CH3COOCH2CH3 CH3CH2COOCH3 metyl propionat etyl axetat

Ph n ng th y phân este trong môi trư ng ki m x y ra m t chi u nên este ã ph n ng h t. Còn ư c g i là ph n ng xà phòng hóa.
t CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH →
0

5. áp án A Ta có

dZ =
H2

MZ =23 ⇒ M Z =23.2=46 M H2

Z:C 2 H 5OH ⇒ X:CH 3COOC 2 H 5
6. Ta có S mol CO2 nCO2 =

6, 72 = 0,3( mol ) 22, 4
5, 4 = 0,3( mol ) 27

S mol nư c là nH 2O =

Ta th y nCO2 = nH 2O ⇒ este là no ơn ch c CTPT CnH2nO2

Cn H 2n O 2 +
neste =

3n-2 O 2 → nCO 2 +nH 2 O 2

0, 3 7, 4 74 ⇒ M este = = n 0,3 3 n n ⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

Công th c phân t c a este X là C3H6O2

3

S mol X là nX =

7, 4 = 0,1(mol ) 74 RCOOR1 +NaOH → RCOONa + R1OH
0,1 (mol) 0,1(mol) 0,1(mol)

G i CTPT RCOOR1

Y : R1OH MY = 3, 2 = 32 ⇒ Y : CH 3OH 0,1 X : CH 3COOCH 3

Z : CH 3COONa n Z = 0,1(mol ) ⇒ mZ = 0,1.82 = 8, 2( g )
Bài 2: LIPIT bài 1. Ch t béo là gì? D u ăn và m Cho ví d minh h a ? 2. Phát bi u nào sau ây là không úng ? A. Ch t béo không tan trong nư c. B. Ch t béo không tan trong nư c, nh hơn nư c nhưng tan nhi u trong dung môi h u cơ. C. D u ăn và m bôi trơn có cùng thành ph n nguyên t . D. Ch t béo là este c a glixerol và các axit cacboxylic m ch cacbon dài, không phân nhánh. 3. Trong thành ph n c a m t s lo i sơn có Trieste c a glixerol v i axit linoleic C17H31COOH và axit linolenic C17H29COOH . Vi t công th c c u t o thu g n c a các trieste có th có c a hai axit trên v i glixerol. 4. Trong ch t béo luôn có m t axit t do. S miligam KOH dung trong 1 gam ch t béo g i là ch s axit c a ch t béo. Bài gi i 1. Ch t béo là trieste c a glyxerol và các axit béo, g i chung là triglixerit. Công th c c u t o chung c a ch t béo là : dung d ch KOH 0,1M. Tính ch s axit c a m u ch t béo trên. trung hòa lư ng axit t do trung hòa 2,8 gam ch t béo c n 3,0 ml ng v t có i m gì khác nhau v c u t o và tính ch t v t lí ?

4

R1COOCH2 R2COOCH
3 Trong ó R1, R2, R3 là g c axit, R COOCH2

có th gi ng nhau ho c khác nhau D u ăn và m ch : - D u ăn thành ph n là các axit béo có g c hidrocacbon không no, chúng l ng. Ví d -M 2. áp án C 3. Các công th c c u t o có th có là: Ví d (C17H33COO)3C3H5 tr ng thái r n (C17H35COO)3C3H5 ng v t thành ph n là các axit béo có g c hidrocacbon no, chúng tr ng thái ng v t u là este c a glixerol và các axit béo. Chúng khác nhau

C17H31COOCH2 C17H31COOCH C17H31COOCH2 C17H31COOCH2 C17H29COOCH C17H29COOCH2

C17H29COOCH2 C17H29COOCH C17H29COOCH2 C17H31COOCH2 C17H29COOCH C17H31COOCH2

C17H31COOCH2 C17H31COOCH C17H29COOCH2 C17H31COOCH2 C17H29COOCH C17H31COOCH2

4. S mol KOH là nKOH = 0,003.0,1 = 0.0003 (mol) Kh i lư ng KOH c n dùng là mKOH = 0,0003.56 = 0,0168 (g) = 16,8 (mg) Trung hòa 2,8 gam ch t béo c n 16,8 mg KOH

1 gam

x?

Ch s axit c a m u ch t béo trên là x =

16,8.1 =6 2,8

5

Bài 3: KHÁI NI M V XÀ PHÒNG VÀ CH T GI T R A T NG H P bài 1. Xà phòng là gì? 2. Ghi – ho c S – sai vào ô tr ng bên c nh các câu sau: a) Xà phòng là s n ph m c a ph n ng xà phòng hóa. b) Mu i natri ho c kali c a axit h u cơ là thành ph n chính c a xà phòng. c) Khi un nóng ch t béo v i dung d ch NaOH ho c KOH ta ư c xà phòng. d) T d u m có th s n xu t ư c ch t t y r a t ng h p. 3. M t lo i m ng v t ch a 20% tristearoyl glixerol, 30% tripanmitoyl glixerol và 50 % trioleoyl gixerol (v kh i lư ng ) a) Vi t phương trình hóa h c c a các ph n ng x y ra khi th c hi n ph n ng xà phòng hóa lo i m trên. b) Tính kh i lư ng mu i thu ư c khi xà phòng hóa 1 t n m trên b ng dung d ch NaOH, gi s hi u su t c a quá trình t 90% 4. Nêu nh ng ưu i m và h n ch c a vi c dùng xà phòng so v i dùng ch t gi t r a t ng h p. 5. C n bao nhiêu kg ch t béo ch a 89% kh i lư ng tristearin (còn 11% t p ch t trơ b lo i b trong quá trình n u xà phòng ) lư ng natri stearat). s n xu t ư c 1 t n xà phòng 72 ( xà phòng ch a 72% kh i

6

Bài gi i 1. do ó xà phòng không dùng c ng.3 (kg).90 = 929.3. (3) Kh i lư ng mu i thu ư c là: 304 0. S c.304 + + = 1. d.5.72 7 . (2). 100 Ưu i m: Xà phòng có ch a các axit béo b vi sinh v t phân h y do ó không gây ô nhi m môi trư ng.3.306 0. Tr l i • • Như c i m: Các mu i panmitat hay stearat c a các kim lo i hóa tr II c a xà phòng thư ng khó tan trong nư c. b.03255 (t n) = 1032. 306 0. Trong khi ó các ch t gi t r a t ng h p có th gây ô nhi m môi trư ng 4. 55.55 (kg) 890 806 884 Vì hi u su t là 90% nên kh i lư ng mu i thu ư c là m= 1032. 72 (t n) 100 PTHH (C17 H 35COO)3C3H 5 +3NaOH → 3C17 H35COONa+C3 H5 (OH)3 890 x? 3. Xà phòng là h n h p mu i natri ho c mu i kali c a axit béo có thêm m t s ch t ph gia 2.278 0.3 t n (C15H31COO)3C3H5 0. 0 3.3.3.5 t n (C17H33COO)3C3H5 Theo pt (1).72 = 0. .2 t n (C17H35COO)3C3H5 0. gi t r a ư c trong nư c 5. Phương trình hóa h c t (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H35COONa + C3H5(OH)3 (1) → 890 0 306 t (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH  3C15H31COONa + C3H5(OH)3 (2) → 806 0 278 t (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H33COONa + C3H5(OH)3 (3) → 884 Trong 1 t n m có 0. a. 2. Kh i lư ng c a natri stearat là: mC17 H 35COONa = 1.

698.m(C17 H35COO)3C3 H 5 = x = 890. 698( kg ) 3.306 Kh i lư ng ch t béo là: m= 0.0. 784 (t n). 89 8 .100 = 0. 72 = 0.

6.7 gam B. ơn ch c thu ư c m t th tích hơi b ng th tich c a 3. Este có th có công th c c u t o nào sau ây? C17H 35 CH 2 CH CH 2 c i m c u t o phân t và tính ch t? 2. C5H8O2 H2O.36 lít CO2 ( ktc) và 2. Tính giá tr c a a.6gam m t ancol Y.92 gam glixerol. etyl propionate D.4 gam m t este A no. C3H6O2 C.8 gam mu i. Tên g i c a X là: B. Khi un h n h p hai axit cacboxylic v i glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có th thu ư c C17H 35 CH 2 CH CH 2 A C17H 35 C17H 35 B C 15 H31 C17H 35 C17H 35 CH 2 CH CH 2 C17H 35 CH 2 CH CH 2 C C17H 33 C 15 H31 D C H 15 31 C 15 H31 4. A.2 gam khí oxi cùng i u ki n nhi t và áp su t. Tìm công th c c u t o. etyl fomiat C. 5. C4H8O2 D. panmitic (C15H31COOH ) theo t l mol 2:1. 3.8 gam m t este ơn ch c m ch h X v i 100 ml dung d ch KOH 1M (v a ) thu ư c 4.02 gam natri linoleat C17H31COONa và m gam mu i c a natri oleat C17H33COONa. propyl axetat. Vi t công th c c u t o có th có c a X. t cháy hoàn toàn 3.Bài 4: LUY N T P ESTE VÀ CH T BÉO bài 1.4 gam A v i dung d ch NaOH toàn thu ư c s n ph m có 6. g i tên A. Khi th y phân hoàn toàn 8. m. etyl axetat 7. Công th c phân t c a X là A. m y trieste? Vi t công th c c u t o c a các ch t này? 3. n ph n ng hoàn a) Tìm công th c phân t c a A b) Th c hi n ph n ng xà phòng hóa 7. C2H4O2 9 . Khi th y phân (xúc tác axit) m t este thu ư c glixerol và hõn h p các axit stearic (C17H35COOH).7 gam m t este ơn ch c X thu ư c 3. So sánh ch t béo và este v : thành ph n nguyên t . Khi th y phân a gam m t este X thu ư c 0. Làm bay hơi 7.

8. 59. không tan trong nư c nhưng Este và ch t béo tan trong các dung môi h u cơ 2.7% D. O B.3% C. xúc tác axit t 0 . 22% Bài gi i 1. R1COOCH2 R1COOCH R1COOCH2 R1COOCH2 R1COOCH R2COOCH2 R2COOCH2 R2COOCH R2COOCH2 R2COOCH2 R1COOCH R2COOCH2 R1COOCH2 R2COOCH R2COOCH2 R1COOCH2 R2COOCH R1COOCH2 10 . H 2 SO4  → RCOOR1 + H 2O ← RCOOH + R1OH  • Ph n ng xà phòng hóa 0 t RCOOR1 + NaOH  RCOONa + R1OH → t ( RCOO )3 C3 H 5 + 3 NaOH  3RCOONa + C3 H 5 (OH )3 → 0 • Tính ch t v t lí Ph n ng hidro hóa ch t béo l ng u nh hơn nư c. Ph n trăm theo kh i lư ng c a etyl axetat trong h n h p b ng : Ch t béo este c a axit Là tri este c a axit béo có m ch cacboxylic có nhóm –COOR C dài v i glixerol v i R là g c hi rocacbon Tính ch t hoá h c • u có các ph n ng sau: Ph n ng th y phân.4 gam h n h p g m axit axetic và etyl axetat tác d ng v a A. H. Thu ư c 6 trieste. Cho 10.42. So sánh este và ch t béo Este Thành ph n c i mc ut o Trong phân t u ch a : C. 88% v i 150 gam dung d ch NaOH 4%.

áp án B 4. 0.1 (mol) 32 và áp su t nên nA = nO2 = 0.01 =8. áp án C G i CTPT c a este là RCOOR1 S mol KOH nKOH = 0.08 (g) Kh i lư ng c a este là a = 882 . S mol C3H5(OH)3 nC3 H 5 ( OH )3 = 0. 2 = 0.1( mol ) t RCOOR1 +KOH  RCOOK+R1OH → 0 11 . 92 = 0.02 .1 (mol) 6.1 A là este no ơn ch c nên có CTPT CnH2nO2 n>=2 ⇔ 14n+32 = 74 ⇒ n =3 CTPT C3H6O2 G i CTPT c a A là R1COOR2 t R1COOR2 + NaOH  R1COONa + R2OH → 0 0.82 (g) Có 2 công th c c u t o phù h p C17H 33 C17H 33 C 17 H31 CH 2 CH CH 2 C17H 33 C 17 H31 CH 2 CH CH 2 và C17H 33 6. S mol O2 nO2 = Vì A và O2 ⇒M A 3. 01(mol ) 92 3.1 (mol) cùng i u ki n nhi t = 7.1 ↔ R1 + 67 = 68 → R1 = 1 → R1 : H CTCT HCOOC3H7 propyl fomiat 5. 4 = 74 0. 01( mol ) 302 S mol mu i C17H31COONa. 304 = 6.1 (mol) Kh i lư ng mu i M Muôi = 0.8 = 68 0. 02 = 0.1 = 0. nC17 H31COONa = Kh i lư ng mu i natri oleat C17H33COONa m = 0.3.1.

6 : : = 0.3 = 1.8 − 0.15 : 0. 6( g ) mC = CT : Cx H y Oz 1.1(mol) M RCOOR1 = M R1OH 8.2 = 0. áp án B Gi i 3.3 1.1(mol) 0.1 = 1. 7 − 1.0. áp án B.15(mol ) 100.1 4.1(mol) 0. S mol Na H là nNaOH = 150.8 0.8 = 88 0. 4 2.1  R : CH 3 −  R + 44 + R 1 = 88  R = 15 Ta có  ⇒ ⇒  R1 = 29  R1 : C2 H 5 −  R1 + 17 = 46 Công th c c u t o là: CH3COOC2H5 etyl axetat 7. 4 ⇒   x + y = 0.3 : 0.5 : 3 :1 = 3 : 6 : 2 12 1 16 CTPT : (C3 H 6O2 ) n x: y:z = Vì este ơn ch c có 2 oxi nên n = 1 ⇒ CTPT C3H6O2 8. 7 mH = .4 = 0. y l n lư t là s mol c a CH3COOH và CH3COOC2H5 CH 3COOH+NaOH → CH 3COONa+H 2 O x (mol) x (mol) 0 t CH 3COOC2 H 5 +NaOH  CH 3COONa+C 2 H 5OH → y (mol) y (mol) Theo bài ra ta có h phương trình 60 x + 88 y = 10.40 G i x. 3( g ) 18 mO = 3.12 = 1. 36 . 05 12 . 6 = = 46 0.1   y = 0.15 Kh i lư ng etyl axetat  x = 0.8( g ) 22.

4 Chương 2. KI N TH C C N NH Cacbohi rat là nh ng h p ch t h u cơ t p ch c và a s chúng có công th c chung là Cn(H2O)m. nh t là nư c nóng. . có tính ch t c a ancol a ch c.3% 10. H HO H H CHO OH H OH OH CH2OH CH2OH H OH OH H OH O H OH H CH2OH H OH OH H OH O H H OH Công th c Fisơ c a D-Glucozơ α. Trong môi trư ng ki m.glucozơ. g m m t nhóm ch c an ehit (CHO) và năm nhóm ch c hi roxit (OH). n cùng m i phân t sinh ra ư c.glucozơ β. fructozơ chuy n hoá thành glucozơ. C6H12O6 lên0 men rư u. không th thu phân fructozơ. Có nhi u nhóm cacbohi rat trong ó quan tr ng nh t là ba nhóm sau: . CACBOHI RAT A. trong phân t không có nhóm ch c an ehit nên không có ph n ng tráng gương. Saccarozơ tác d ng v i Ca(OH)2 t o 13 . Thí d glucozơ. trong dung d ch t n t i ba d ng c u t o là d ng m ch h . 05 = 4. Thí d saccarozơ và mantozơ. có nhi u trong thân cây mía. Saccarozơ tan trong nư c. hoà tan ư c Cu(OH)2 thành dung d ch màu xanh lam nhi t phòng. Thí d tinh b t và xenlulozơ. khi th y phân nhi u phân t monosaccarit. m i phân t sinh ra hai phân t monosaccarit.glucozơ và β. 30 2C2H5OH + 2CO2 32 C ng phân c a glucozơ là fructozơ.100% = 42. Các ch t tiêu bi u: C6H12O6 g i là glucozơ. nhưng khi un nóng thì oxi hoá ti p thành Cu2O có màu g ch. m t ong. tên g i này b t ngu n t lo i ư ng này có nhi u trong hoa qu . 4 . Ph n ng hoá h c này ư c dùng phân bi t glixerol v i glucozơ. hai d ng m ch vòng là α.Monosaccarit là nhóm cacbohi rat ơn gi n nh t. 4( g ) % mCH COOC H = 3 2 5 4. Fructozơ có v ng t hơn glucozơ. isaccarit là nhóm cacbohi rat khi th y phân.Saccarozơ (C12H22O11) là ch t k t tinh không màu v ng t. Glucozơ có tính ch t c a an ehit: ph n ng tráng gương. c c i ư ng. Ngoài ra glucozơ còn có tính ch t riêng là lên men t o thành etanol. .0.glucozơ.Poliisaccarit là nhóm cacbohi rat ph c t p nh t.mCH3COOC2 H 5 = 88.

khi un nóng.6000 m t xích là các α.glucozơ. Thu phân tinh b t. có màu xanh th m. mì. h tinh b t. . xúc tác axit thu ư c glucozơ. khoai. Tinh b t không tan trong nư c l nhtrong nư c nóng chuy n thành d ng keo.thành canxi saccarat tan trong nư c.glucozơ. Thu c th c a h tinh b t là dung d ch iot. dùng làm thu c súng không khói. m t este.Tinh b t (C6H10O5)n v i n t 1200 . màu xanh bi n m t. s c khí CO2 vào thu ư c saccarozơ. ngô. Xenlulozơ có th tan trong nư c Svâyde (Cu(NH3)4(OH)2) dùng ch t o tơ visco. Tính ch t này ư c s d ng trong vi c tinh ch ư ng saccarozơ. m t xích là các β. s n. ngu i l i xu t hi n. ây là m t quá trình b t thu n ngh ch. 14 . Xenlulozơ có th tác d ng v i dung d ch HNO3 c xúc tác là H2SO4 c t o ra xenlulozơ trinitrat.Xenlulozơ (C6H10O5)n v i n l n hơn nhi u so v i tinh b t. . Tinh b t có nhi u trong g o.

tráng m t chi c gương soi ngư i ta ph i un nóng m t dung d ch ch a 36 gam glucozơ dung d ch AgNO3/NH3. a. Fructozơ. BÀI VÀ L I GI I Bài 5 :GLUCOZƠ bài 1. glixerol. Thu c th nào sau ây có th phân bi t ư c các dung d ch trên. Na kim lo i d minh h a ? 4. fomandehit. etanol. B. Cacbohidrat là gì ? Có m y lo i cacbohidrat quan tr ng ? Nêu kh i lư ng AgNO3 ã dùng. fomandehit. Cho các dung d ch : Glucozơ. etanol. A. 15 . Nư c brom. glixerol. u t o ư c dung d ch màu xanh lam khi tác d ng Cu(OH)2 u có ch a nhóm CHO trong phân t u là hai d ng thù hình c a cùng m t ch t u t n t i ch y u d ng m ch h 2. Glucozơ. Trình bày cách nh n bi t các h p ch t trong dung d ch c a m i dãy sau ây b ng phương pháp hóa h c.B. 5. axit axetic b. nh nghĩa t ng lo i và l y ví 3. Glucozơ. glixerol. D. Cu(OH)2 C. axit axetic 6. bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Glucozơ và fructozơ A. Tính kh i lư ng b c sinh ra bám vào gương soi và v i lư ng v a B. C. etanol. Nh ng thí nghi m nào ch ng minh ư c c u t o phân t c a glucozơ. etanol c. Dung d ch AgNO3/NH3 D.

5. còn l i là etanol 0 t HCOOH + 2Cu (OH )2 + NaOH  HCOONa + Cu2O ↓ +3H 2O → 3. ch ng t phân t glucozơ có 6 nguyên t C t o thành m t m ch dài không nhánh. 4. không th th y phân ư c. Cu(OH)2 Cho Cu(OH)2 vào 4 mãu th . a. glixerol.. như : mantozơ Polisaccarit là nhóm cacbohidrat ph c t p nh t.Bài gi i 1. áp án : A. còn l i là glixerol 0 t C5 H11O5CHO + 2Cu (OH )2 + NaOH  C5 H11O5COONa+Cu 2O ↓ +3H 2O → Nhóm II có 1 m u th t o k t t a g ch là fomandehit. m u th nào quỳ tím chuy n sang màu h ng là axit axetic. axit axetic Cho quỳ tím vào 4 m u th . áp án A 2. Cacbohidrat là nh ng h p ch t h u cơ t p ch c và a s chúng có công th c chung là Cn(H2O)m Ví d : Tinh b t (C6H10O5)n Có nhi u nhóm cacbihidrat. fructozơ. khi th y phân sinh ra nhi u phân t monosaccarit . như : tinh b t. Glucozơ t o este ch a 5 g c axit CH3COO ch ng t phân t có 5 nhóm –OH Kh hoàn toàn glucozơ cho hexan. ta ư c 2 nhóm: Nhóm I: dung d ch có màu xanh là glucozo và glixerol Nhóm II: dung d ch không có màu un nóng t t c các ch t trong hai nhóm th y: Nhóm I có 1 m u th t o k t t a g ch là glucozo. n cùng m i phân t 16 . như : glucozơ. quan tr ng nh t là ba lo i sau ây : • • • Monosaccarit là nhóm cacbohidrat ơn gi n nh t. Glucozơ. isaccarit là nhóm cacbohidrat mà khi th y phân m i phân t sinh ra hai phân t monosaccarit. Nh ng thí nghi m ch ng minh ư c c u t o phân t c a glucozơ: Glucozơ b oxi hóa b i nư c brom t o thành axit gluconic ch ng t phân t glucozơ có nhóm –CH=O Glucozơ tác d ng v i Cu(OH)2 cho dung d ch màu xanh lam ch ng t phân t glucozơ có nhi u nhóm –OH v trí k nhau. etanol.

Fructozơ. m u th nào dung d ch có màu xanh là glucozơ. Cho Cu(OH)2 vào 3 m u th . fomandehit. m u th nào có k t t a tư ng gì là etanol. sau ó un nóng hai n u th còn l i. m u th nào có k t t a tr ng là fructozơ. glixerol. m u th nào có k t t a tr ng là glucozơ AgNO3 + 3NH3 + H2O → [Ag(NH3)2]OH + NH4NO3 CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O Còn l i là glixerol b.Glucozơ.Cho Cu(OH)2 vào 3 m u th . HCHO + Cu(OH)2 t → HCOOH + Cu2O + H2O 6. etanol Cho Cu(OH)2 vào 3 m u th . glixerol. CH2 −OH | | HO−CH2 | | CH2 −OH | | HO−CH2 | | CH −O−H + HO−Cu−OH + H−O− CH CH2 −OH HO−CH2 CH − O − Cu − O−CH + 2H2O CH2 −OH HO−CH2 Cho AgNO3/NH3 vào hai m u th còn l i. m u th nào cho dung d ch có màu xanh là glucozo. etanol. CH2 −OH | | HO−CH2 | | CH2 −OH | | HO−CH2 | | CH −O−H + HO−Cu−OH + H−O− CH CH2 −OH HO−CH2 CH − O − Cu − O−CH + 2H2O CH2 −OH HO−CH2 Cho AgNO3/NH3 vào hai m u th còn l i. không có hi n tư ng gì là etanol. không có hi n tư ng gì là etanol. Không có hi n 36 = 0. m u th nào quỳ tím chuy n sang màu h ng là axit axetic. axit axetic Cho quỳ tím vào 4 m u th . glixerol. Vì trong môi trư ng ki m OH −  → fructozo ← glucozo  Sau ó AgNO3 + 3NH3 + H2O → [Ag(NH3)2]OH + NH4NO3 CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O Còn l i là glixerol c. 2(mol ) 180 17 . m u th nào dung d ch có màu xanh là Fructozơ. S mol glucozơ là nC6 H12O6 = 0 g ch là fomandehit.

18 .4 (mol) → mAg = 0.2 = 0.170 = 68( g ) .t C5 H11O5CHO + 2 AgNO3 + 3 NH 3 + H 2O  C5 H11O5COONH 4 + 2 Ag ↓ +2 NH 4 NO3 → 0 0.0. 4. 4(mol ) → mAgNO3 = 0.2 (mol) 2. 2.2(mol) 2.2.2 =0.108 = 43. 2( g ) S mol AgNO3 = 0. 4.2(mol) S mol Ag = 0.0.

TINH B T. So sánh tính ch t v t lý c a glucozơ. Nh ng phát bi u nào sau ây. Vi t phương trình hóa h c (n u có ) 5. D. A. Tinh b t và xenlulozơ C. saccarozơ. S. Hãy vi t các phương n cùng tinh b t và xenlulozơ u cho glucozơ. áp án B 2. Fructozơ có ph n ng tráng b c ch ng t phân t fructozơ có nhóm ch c –CHO B. tính kh i lư ng AgNO3 c n dùng và kh i lư ng Ag t o ra. ngư i ta ph i dùng 100 gam saccarozơ. u là polisaccarit ch khác nhau v c u t o c a g c glucozơ. Th y phân saccarozơ. 19 . Ch t r n. tinh b t và xenlulozơ 4. tinh b t và xenlulozơ. C. tinh Ch t r n k t tinh. Bài gi i 1. D. B. Th y phân xenlulozơ thu ư c glucozơ D. a. Glucozơ Tính ch t v t lý Saccarozơ Tinh b t Xenlulozơ d ng Ch t r n. c. Hãy nêu nh ng tính ch t hóa h c gi ng nhau c a saccarozơ. Saccarozơ ư c coi là m t o n m ch c a tinh b t B. . un nóng xenlulozơ v i h n h p HNO3/H2SO4 tráng b c m t ru t phích. d ng Ch t r n. sau ó cho s n ph m tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 (l y dư) c. Th y phân tinh b t (có xúc tác axit). So sánh tính ch t v t lý c a glucozơ.Bài 6 : SACCAROZƠ. saccarozơ. Tìm m i liên quan v c u t o c a glucozơ. b. tinh b t và xenlulozơ u cho m t lo i n cùng trình ph n ng x y ra. saccarozơ. saccarozơ. câu nào ( ). tinh b t và xenlulozơ. 6. tinh b t và xenlulozơ. Khi th y phân monosaccarit. S. C xenlulozơ và tinh b t u có ph n ng tráng b c 2. Gi thi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Phát bi u nào dư i ây là úng A. Khi th y phân 3. Vi t phương trình hóa h c x y ra (n u có) gi a các các ch t sau: a. XENLULOZƠ bài 1. tinh b t và xenlulozơ b. câu nào sai (S) A. 3.

Th y phân saccarozơ. nư c l nh.t → Th y phân saccarozơ: C12 H 22O11 + H 2O  C6 H12O6 + C6 H12O6 + 0 Glucozơ H .t Th y phân tinh b t: (C6 H10O5 ) n + nH 2O  nC6 H12O6 → + 0 fructozơ Tinh b t + glucozơ 0 H . saccarozơ. trong không mùi. M i liên quan v c u t o c a glucozơ. có v trong nư c.t Th y phân xenlulozơ: (C6 H10O5 ) n + nH 2O  nC6 H12O6 → Xenlulozơ AgNO3/NH3 (l y dư) glucozơ b.t Th y phân saccarozơ: C12 H 22O11 + H 2O  C6 H12O6 + C6 H12O6 → Glucozơ H .t Th y phân xenlulozơ: (C6 H10O5 ) n + nH 2O  nC6 H12O6 → Xenlulozơ 5. a. nư c và nhi u nư c dung môi h u tan s ng m ư c trong nư c nư c t t không tan trong không tan trong tan tăng nhanh Trong b t nóng. không có mùi v . theo nhi t hình. g i là h tinh b t d. h t tinh cơ…Ch nư c và trương Svayde. b t. tinh b t và xenlulozơ 4.th d không màu. sau ó cho s n ph m tác d ng v i dung d ch 20 . ph ng lên t o thành dung d ch keo.t Th y phân tinh b t: (C6 H10O5 ) n + nH 2O  nC6 H12O6 → + 0 fructozơ Tinh b t + glucozơ 0 H . tan màu. vô nh s i màu tr ng. tinh b t và xenlulozơ + 0 glucozơ H . màu tr ng. H . Th y phân tinh b t (có xúc tác axit). không tan ng t.

H . 21 . AgNO3/NH3 t cháy hoàn toàn m t h p ch t h u cơ thu ư c h n h p khí CO2 và hơi nư c có t l trong s các ch t sau ây làm thu c th ? A. S mol saccarozơ nC12 H 22O11 = 0 100 (mol ) 342 xt .100 mAgNO3 = . Ch t này có th lên men rư u.d. phân bi t dung d ch glucozơ. t C5 H11O5CHO + 2 AgNO3 + 3 NH 3 + H 2O  C5 H11O5COONH 4 + 2 Ag ↓ +2 NH 4 NO3 → 0 e. un nóng xenlulozơ v i h n h p HNO3/H2SO4 0 H 2 SO4 .170 = 99. Cho ph n ng AgNO3/NH3. 42( g ) 342 mAg = Bài 7: LUY N T P V C U T O VÀ TÍNH CH T C A CACBOHIDRAT bài 1. NaOH D.100 (mol ) 342 2. HNO3 2. Khi m t là 1:1.100 (mol ) 342 Kh i lư ng Ag sinh ra và kh i lư ng AgNO3 c n dùng là 2.16( g ) 342 2.t Th y phân tinh b t: (C6 H10O5 ) n + nH 2O  nC6 H12O6 → + 0 Tinh b t glucozơ S n ph m thu ư c là glucozơ. ó là ch t nào trong s các ch t dư i ây.100 . t [C6 H 7O2 (OH )3 ]n + 3nHNO3  [C6 H 7O2 (ONO2 )3 ]n + 3nH 2O → 6.t C12 H 22O11 + H 2O  C6 H12O6 + C6 H12O6 → Saccarozơ glucozơ fructozơ 0 t C5 H11O5CHO + 2 AgNO3 + 3 NH 3 + H 2O  C5 H11O5COONH 4 + 2 Ag ↓ +2 NH 4 NO3 → xt . Cu(OH)2 C.108 = 63.t C12 H 22O11 + H 2O  C6 H12O6 + C6 H12O6 → 0 100 (mol ) 342 100 (mol ) 342 0 t C5 H11O5CHO + 2 AgNO3 + 3 NH 3 + H 2O  C5 H11O5COONH 4 + 2 Ag ↓ +2 NH 4 NO3 → 100 (mol ) 342 2. dung d ch saccarozơ và andehit axetic có th dung ch t nào B.

Glucozơ . áp án A. hai m u th cho dung d ch màu xanh là glucozơ và glixerol. 1 kg saccarozơ Gi i thi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. X thu c lo i cacbohidrat nào ã h c b. 22 . còn l i là t p ch t trơ c. Trình bày phương pháp hóa h c phân bi t các nhóm ch t sau trong dung d ch a. 1 kg b t g o có 80% tinh b t. Cu(OH)2 Cho Cu(OH)2 vào các m u th có hai m u th cho dung d ch màu xanh là glucozơ và saccarozơ.0 gam trên.2 gam X trong dung d ch axit thu ư c dung d ch Y. un 16. 6. t C5 H11O5CHO + 2Cu (OH ) 2  C5 H11O5COOH+Cu 2O ↓ +2 H 2O → 0 t cháy hoàn toàn 16. fructorơ 3. saccarozơ. glixerol. Không có hi n tư ng gì là andehit axetic un nóng hai m u th saccarozơ. Glucozơ 3. 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ. còn l i là 2. áp án B. Tìm công th c ơn gi n nh t c a X. còn l i là t p ch t trơ b. Ch n thu c th : Cu(OH)2 Hi n tư ng Cho Cu(OH)2 vào 3 m u th . andehit axetic Trích m u th . Saccarozơ B.44 lít khí CO2 ( ktc) vad 9. có th s n xu t ư c bao nhiêu gam glucozơ.Glucozơ. andehit axetic b. glixerol c. glucozơ D. Saccarozơ. glixerol. h tinh b t 4. H2O a. andehit axetic. Gi s hi u su t c a quá trình là 80% Bài gi i 1.2 gam m t cacbohidrat X thu 13. m u th nào có k t t a g ch là glucozơ . Glucozơ. T m t t n b t s n ch a 20% t p ch t trơ.A. Cho Y tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 thu ư c bao nhiêu gam Ag. Tính kh i lư ng glucozơ t o thành khi th y phân: a. Axit axetic C. n u hi u su t c a quá trình s n xu t là 75% 5. Trình bày phương pháp hóa h c phân bi t các nhóm ch t sau trong dung d ch a.

sau ó em s n ph m cho ph n ng v i AgNO3/NH3.un nóng t t c hai m u th n u m u th nào có k t t a không thay i màu xanh là glixerol.80 = 0. saccarozơ. h tinh b t Trích m u th . còn l i t C5 H11O5CHO + 2Cu (OH )2 + NaOH  C5 H11O5COONa+Cu 2O ↓ +3H 2O → b.Saccarozơ. Ch n thu c th : AgNO3/NH3 Hi n tư ng Cho AgNO3/NH3 vào 3 m u th . xt .8 t n 180n x? Hi u su t 75% nên kh i lư ng glucozơ thu ư c là: 23 .t (C6 H10O5 )n + nH 2O  nC6 H12O6 → 162n 0. glixerol Trích m u th .Glucozơ . 0 g ch là glucozơ. N u m u th nào có k t t a tr ng là saccarozơ.8 (t n) 100 + 0 H . m u th nào dung d ch chuy n sang màu xanh tím là h tinh b t.t C12 H 22O11 + H 2O  C6 H12O6 + C6 H12O6 → 0 Saccarozơ glucozơ fructozơ 0 t C5 H11O5CHO+2AgNO3 +3NH 3 +H 2 O  C5 H11O5COONH 4 +2Ag ↓ +2NH 4 NO3 → Còn l i là glixerol c. Cho dung d ch AgNO3/NH3 vào hai m u th còn l i m u th nào có k t t a tr ng là andehit axetic t CH 3CHO+2AgNO3 +3NH 3 +H 2 O  CH 3COONH 4 +2Ag ↓ +2NH 4 NO3 → 0 4. dung d ch AgNO3/NH3 Hi n tư ng Cho I2 vào 3 m u th . ch n thu c th : I2. m u th nào có k t t a tr ng là glucozơ t C5 H11O5CHO+2AgNO3 +3NH 3 +H 2 O  C5 H11O5COONH 4 +2Ag ↓ +2NH 4 NO3 → 0 Hai m u th còn l i ta un nóng v i xúc tác H+. Kh i lư ng tinh b t trong 1 t n b t s n có ch a 20% t p ch t trơ là: m= 1. andehit axetic.

9 mH = = 1( g ) 18 mO = 16.89(kg ) 162n 1.n.t → ( C6 H10O5 )n + nH 2O  nC6 H12O6 0 162n 500 n.56(kg ) 162n xt . 44 = 7. 4 2.180 = 888.8(kg ) =800 (g) 100 H .180 y? Kh i lư ng glucozơ sinh ra là y = 0 500.8.t → ( C6 H10O5 )n + nH 2O  nC6 H12O6 0 162n 800 n180 x? Kh i lư ng glucozơ sinh ra là x = b.526(kg ) 342 13. 2( g ) 22. = 0.89( g ) = 0.56( g ) = 0.mC6 H12O6 = x = 0.180n 75 .5(kg ) = 500( g ) 100 H . Kh i lư ng xenlulozơ là m = + 800. 2 − 7.a 1.180 = 0.180 = 555.t c.50 = 0. a. G i công th c t ng quát CxHyOz L p t lê: 24 . C12 H 22O11 + H 2O  C6 H12O6 + C6 H12O6 → 342 1(kg) 180 z? Kh i lư ng tinh b t t o thành z = 6.80 = 0.n.67 (t n) 162n 100 5. Kh i lư ng c a tinh b t là mtinh b t = + 1. 2 − 1 = 8( g ) mC = 12.

6 (g) Vì H = 80% nên kh i lư ng Ag th c t thu ư c là 21. 28( g ) 100 2.7.0.2.180 x? mC6 H12O6 = x = 16.1 (mol) 25 . 2 1 8 : : 12 1 16 x : y : z = 0.2 (g) Kh i lư ng glucozơ là n.180n = 18( g ) 162n 18 = 0. 6 :1: 0.1 (mol) Kh i lư ng c a Ag m = 0. H .5 x: y:z = x : y : z = 6 :10 : 5 Công th c ơn gi n C6H10O5 Công th c phân t (C6H10O5)n X: có th là isaccarrit ho c polisaccarit b. 6.108 =21.80 m= = 17.1(mol ) 180 0 S mol glucozơ là n = t C5 H11O5CHO+2AgNO3 +3NH 3 +H 2 O  C5 H11O5COONH 4 +2Ag ↓ +2NH 4 NO3 → 0.t (C6 H10O5 ) n + H 2O  nC6 H12O6 → + 0 162 n 16. 2.

COOR + H2O c.[CH2 ]5 – COOH t 0 . Khái ni m và phân lo i • Amin là d n xu t thu ư c khi thay th m t hay nhi u nguyên t H trong phân t amoniac (NH3) b ng m t hay nhi u g c hi rocacbon. hai H b thay th có amin b c 2 và cao nh t là amin b c 3. Cách th hai là phân lo i theo b c.V i CH3X: R-NH2 + CH3I → R-NHCH + HI b. AMIN. n u có m t H b thay th có amin b c1. Tên c a amino axit xu t phát t tên c a axit cacboxylic tương ng có thêm ti p u ng amino và s ho c ch cái Hi l p (α. KI N TH C C N NH 1. Amino axit có ph n ng gi a hai nhóm –COOH và – NH2 t o mu i n i (ion lư ng tính): Ph n ng trùng ngưng c a các ε và ω – amino axit t o thành poliamit: nH2N .COOH +NaOH → -COONa + H2O .+ nH2O → d.COOH + ROH → .[CH2 ]5 – CO)n . g i là tên thay th .Tính axit: . theo s nguyên t H trong NH3 b thay th .( NH .Este hoá: .Ph n ng thu phân: 26 . Amin và amino axit: . AMINO AXIT VÀ PROTEIN A. β. Amino axit có tính ch t c a nhóm –COOH .V i HNO2 Amin béo t o thành ancol R-NH2 +HCl → R-OH + N2↑ +H2O Riêng amin thơm .Chương 3. phân t ch a ng th i nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH). Protein có ph n ng c a nhóm peptit –CO-NH. 2. …) ch v trí c a nhóm amino. • Amino axit là lo i h p ch t h u cơ t p ch c.Tính bazơ R-NH2 + H2O → [R-NH3 ]+ OHtác d ng v i axit cho mu i: R-NH2 + HCl → [R-NH3 ]+ Cl.Tính ch t a. Tên c a amin thư ng ư c g i theo danh pháp g c-ch c. Có hai cách phân lo i amin thông d ng là phân lo i theo g c hi rocacbon. ta có amin m ch h v àcác amin thơm.

D. H n h p l ng : C6H6. R a l ã ng aniline n u. Anilin và protein có ph n ng th d dàng nguyên t H c a vòng Benzen. phenyl amin. Hãy tìm phương pháp hóa h c a. Bi t r ng mùi tanh c a cá. B. Phenylamin < etyl amin < amoniac 2. Vi t công th c c u t o. BÀI VÀ L I GI I Bài 9 : AMIN bài 1. e. Thêm vài gi t dung d ch Na2CO3. g i tên và ch rõ b c t ng amin có công th c phân t sau: a. Trình bày phương pháp hóa h c hãy tách riêng t ng ch t trong m i h n h p sau ây? a. mè là do h n h p m t s amin (nhi u nh t là trimetyl amin) và m t s t p ch t khác 27 . Có 3 hóa ch t sau ây : Etyl amin. Nh n bi t b ng mùi. Có th nh n bi t l ng CH3NH2 b ng cách nào sau ây ? A. B. C3H9N b. C7H9N ( có ch a vòng benzen) 4. c bi t là c a các gi i quy t hai v n sau: m c lên phía trên mi ng l ng b. ưa ũa th y tinh ã nhúng vào dung d ch HCl dung d ch CH3NH2. H n h p khí CH4 và CH3NH2 b. S s p x p theo tr t t tăng d n tính bazơ nào sau ây là ? A. Thêm vài gi t dung d ch H2SO4 C. Etyl amin < amoniac < phenylamin C. Amoniac < etyl amin < phenylamin B. 3. Kh mùi tanh c a cá sau khi m gây nên. amonic.-Ph n ng màu v i Cu(OH)2 cho s n ph m màu tím. Phenylamin < amoniac < etyl amin D. C6H5OH và C6H5NH2 5.

Tính kh i lư ng aniline có trong dung d ch A bi t r ng khi cho tác d ng v i nư c brom thì thi ư c 6. C7H9N ( có ch a vòng benzene) NH2 NH 2 CH3 NH2 CH 3 CH3 4 . Bài gi i 1.metylanilin B1 NH Benzylamin B1 Metyl phenylamin 4.6.6 gam k t t a tr ng. áp án D. Gi s hi u su t c a cà hai trư ng h p là 100%. D a vào ó nh n bi t ư c CH3NH3 3.metylanilin B1 CH3 CH3 2 .3g/l) c n i u ch 4. Tính th tích nư c brom 3% (D= 1. a. H n h p khí CH4 và CH3NH2 28 .4 gam tribromanilin b. C3H9N CH3 CH3 CH2 CH2 NH2 CH NH2 n-propyl amin B1 CH3 NH CH2 CH3 CH3 iso propylamin B 1 N CH3 CH3 tri metylamin B3 etyl metylamin B2 b. áp án C 2.metylanilin B1 CH2 NH2 3 . a. a. Khi cho CH3NH2 tác d ng v i dung d ch HCl c ta th y xung quanh xu t hi n làn khói tr ng.

C6 H 5ONa + CO2 + H 2O → C6 H 5OH ↓ + NaHCO3 V i h n h p cho tác d ng dung d ch HCl. Kh mùi tanh c a cá.. CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl Cho NaOH vào CH3NH3Cl thu ư c CH3NH2 CH3NH3Cl + NaOH → CH3NH2 + NaCl + H2O b. R a l Cho vào l ã ng anilin ng anilin dung d ch HCl sau tráng b ng nư c c t. (CH3)3N + CH3COOH → CH3COONH(CH3)3 6. Tách l y C6H6 C6 H 5 NH 2 + HCl → C6 H 5 NH 3Cl Cho dung d ch NaOH vào ph n dung d ch. H n h p l ng : C6H6. C6H5OH và C6H5NH2 Cho dung d ch NaOH vào h n h p l ng trên thu ư c dung d ch g m hai ph n: ph n tan là C6H5ONa và ph n h n h p còn l i là C6H5NH2 và C6H6. C6 H 5 NH 3Cl + NaOH → C6 H 5 NH 2 ↓ + NaCl + H 2O 5. a. ta cho vào m t ít d m CH3COOH các amin s t o mu i v i CH3COOH nên không còn tanh n a. thu dung d ch g m hai ph n: ph n tan là C6H5NH3Cl. khí thoát ra ngoài là CH4 tinh khi t. NH2 NH2 Br Br +3Br2 S mol C6H2Br3NH2 là n = Br + 3HBr 4. a. ph n không tan là C6H6. 4 (mol) 330 29 . b. ta thu C6H5NH2 k t t a. CH3NH2 ph n ng v i HCl b gi l i trong dung d ch.Cho h n h p i qua dung d ch HCl. Tách làm hai ph n C6 H 5OH + NaOH → C6 H 5ONa + H 2O S c khí CO2 vào ph n dung d ch ta thu ư c C6H5OH k t t a.

còn l i là oxi.160. C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr S mol k t t a là nC6 H 2 Br3 NH 2 = 4. 02(mol ) 330 Theo pt nC6 H 5 NH 2 = nC6 H 2 Br3 NH 2 = 0. 9.3. NaOH C. 4 .6 ng phân c u t o c a nhau? 2. 4.1. Có 3 ch t h u cơ: H2NCH2COOH. CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2 nh n ra dung d ch c a các ch t trên ch c n dung thu c th nào sau ây A. 4.160.3 Kh i lư ng dung d ch Br2 là mddBr2 = 3. 02 = 1.100 (g) 330. 5. CH3OH/HCl B. Kh i lư ng Br2 là mBr2 = 3. b. quỳ tím nh công th c c u t o và vi t tên c a X 3. 4 . CH3OH khi có m t khí HCl bão hòa.0. 02( mol ) Kh i lư ng aniline có trong dung d ch A là mC6 H 5 NH 2 = 93. α – amino axit X có ph n trăm kh i lư ng các nguyên t C. Xác H2SO4 . 5 D. N là 48.0 %. 3 ng v i công th c phân t C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit là B. 30 . 4 C. Vi t phương trình hóa h c c a các ph n ng gi a axit 2-aminopropanoic v i NaOH . HCl D. 4 .3 6. H. Th tích dung d ch Br2 c n dung là VddBr2 = 3. A.66%. Vi t phương trình hóa h c ph n ng trùng ngưng các amino axit sau : a) Axit 7-aminoheptanoic b) Axit 10-amino ecanoic. 6 = 0. Phân t kh i c a X là 75.86( g ) Bài 10: AMINO AXIT bài 1.160( g ) 330 4.Theo pt nBr2 = 3nC6 H 2 Br3 NH 2 = 3.100 = 164(ml ) 330. 4 (mol ) 330 4. 18.33%.

3 gam ktc). H. áp án úng C 2. nh công th c phân t và công th c c u t o c a A và B. m u th nào quỳ tím có màu th H2NCH2COOH 3. TN nH 2 N − CH 2 − (CH 2 )8 − COOH  (− HN − CH 2 − (CH 2 )8 − CO-)n → t0 6. 6. 31 . Quỳ tím t cháy hoàn toàn 8.9 gam este A thu ư c 12.6. H2O và 1. là CH3CH2COOH. T kh i hơi c a A so v i H2 là 44.5.12 lít N2 ( o Xác Bài gi i 1. O) và ancol metylic. Ta có t l : 12 x y 16 z 14t M X = = = = %C % H %O % N 100 x = 3 y = 7  ⇒ z = 2 t = 1  Công th c phân t C3H7O2N Công th c c u t o CH3-CH(NH2)-COOH 4. Công th c c a X là CxHyOzNt.3 gam CO2. Axit 7-aminoheptanoic TN nH 2 N − CH 2 − (CH 2 )5 − COOH  (− HN − CH 2 − (CH 2 )5 − CO-) n → t0 Axit 10-amino ecanoic. m u nào quỳ tím có màu xanh là CH3[CH2]3NH2. N. áp án úng D. m u th mà quỳ tím không màu là Axit α – amino propanoic CH 3 − CH ( NH 2 ) − COOH+ NaOH → CH 3 − CH ( NH 2 ) − COONa+H 2O CH 3 − CH ( NH 2 ) − COOH+ H 2 SO4 → CH 3 − CH ( NH 3 HSO4 ) − COOH HCl   → CH 3 − CH ( NH 2 ) − COOH+ CH 3OH ← CH 3 − CH ( NH 2 ) − COOCH 3 +H 2O 5. Este A ư c i u ch t amino axit B (ch ch a C. Cho quỳ tím vào 3 m u th .

2 = 3. 7 + 1.5 ⇔ H2 MA = 44. 4) = 3.5 → M A = 44.dA = 44.2 = 89 M H2 12. 7 3. 7( g ) 18 1. 2 1. 9 − (3. 6 0. 4 : : : = 0.1 = 3 : 7 : 2 :1 12 1 16 14 (C3H7O2N)n Công th c ơn gi n C3H7O2N Công th c phân t Ta có 89n = 89 → n = 1 Công th c phân t C3H7O2N A là este c a rư u metylic nên có công th c c u t o là H 2 N − CH 2 − COOCH 3 Công th c c u t o c a B là H 2 N − CH 2 − COOH 32 . 2( g ) mC = G i công th c c a A là CxHyOzNt.28 = 1. Ta có t l x: y : z :t = 3.12 . 7 : 0.2 mH = = 0. 6( g ) 44 6. 3 : 0. 6 + 0.5.13.3. 4( g ) mN = 22. 4 mO = 8. 2 : 0.

H 2 N − CH 2CONH − CH (CH 3 ) − COOH C.Bài 11. Gly-Phe-Ala. Phe-Ala-Gly. Cu(OH)2 D. N u phân t kh i c a A là 50 000 vC thì s m t xích alanin trong phân t A là bao nhiêu ? Bài gi i 1.H 2 N − CH 2CONH − CH 2CONH − CH 2COOH B. Peptit là gì? Liên k t peptit là gì? Có bao nhiêu liên k t peptit trong m t tripeptit ? Vi t công th c c u t o và g i tên các tripeptit có th hình thành t phenylalanin (C6H5CH2-CH(NH2)-COOH. Ala-Phe-Gly. NaOH . 6. etanol. HNO3. Peptit và protein bài 1. H 2 N − CH 2CH 2CONH − CH 2COOH 2. H 2 N − CH 2CH 2CONH − CH 2CH 2COOH D. Ala-Gly-Phe. Phe-Gly-Ala. vi t t t là Phe). Phân bi t các khái ni m : a) Peptit và protein b) Protein ơn gi n và protein ph c t p c) Protein ph c t p và axit nucleic. Tính s mol alanin trong A. B. AgNO3/NH3 C. SGK 5. 4. Các công th c c u t o c a tripeptit: Gly-Ala-Phe. 4.4% 33 . glyxin.100% = 14000 ( vC). 0. SGK Trong tripeptit có ba liên k t peptit. H p ch t nào sau ây thu c lo i ipeptit ? A. 5. glixerol. áp án C 3. Kh i lư ng phân t c a hemoglobin là M = phân bi t các dung d ch glucozơ. Thu c th nào dư i ây dùng tr ng tr ng ? A. alanin và 3. và lòng 56. Khi th y phân 500 gam protein A thu ư c 170 gam alanin.4% Fe (m i phân t hemoglobin ch ch a 1 nguyên t s t). áp án A 2. Xác nh phân t kh i g n c a m t hemoglobin (huy t c u t ) ch a 0.

6. S mol alanin nAla =

170 = 1,91 (mol) 89

Trong 500 g protein A có 1,91 mol Ala 50000 g protein A có 191 mol Ala S m c xích Alanin: 1,91 .6,023.1023 = 1,15 .1026 (phân t ). Bài 12: LUY N T P C U T O VÀ TÍNH CH T C A AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN bài 1. Dung d ch nào sau ây làm quỳ tím A. C6H5NH2 (aniline) C. CH3CH2CH2NH2 A. HCl v i các hóa ch t sau: a. HCl b. Nư c brom c. NaOH d. CH3OH/HCl (hơi bão hòa) 4. Trình bày phương pháp hóa h c phân bi t dung d ch các ch t sau trong t ng nhóm a. CH3NH2, NH2CH2COOH, CH3COONH4, b. C6H5NH2, CH3-CH(NH)2-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3CHO 5. Khi cho 0,01 mol α- amino axit A tác d ng v i 80 ml dung d ch HCl 0,125M; sau ó em cô c n thì ư c 1,815 g mu i. N u trung hòa A b ng m t lư ng v a gi a A và NaOH là 1:1 a. Xác nh công th c phân t và công th c c u t o c a A, bi t r ng A có m ch cacbon ng phân có th có c a A và g i tên chúng theo danh pháp không phân nhánh. b. Vi t công th c c u t o các thay th khi: Bài gi i Thay Thay i v trí nhóm amino i v trí g c hidrocacbon và nhóm amino v n v trí α NaOH thì th y t l mol i sang màu xanh B. H2N-CH2-COOH D. H2N-CH(COOH)-CH2-CH2-COOH B. H2SO4 C. NaOH D. Quỳ tím

2. Ch t nào sau ây không ph n ng v i dung d ch C2H5NH2 trong H2O? 3. Vi t các phương trình hóa h c c a ph n ng gi a tirozin HO – C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH

34

1. áp án C 2. áp án D. Quỳ tím Cho quỳ tím vào 3 m u th , m u th nào quỳ tím có màu nào quỳ tím có màu xanh là CH3[CH2]3NH2, m u th H2NCH2COOH 3.
HO − C6 H 4 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COOH+HCl → HO − C6 H 4 − CH 2 − CH ( NH 3Cl ) − COOH HO − C6 H 4 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COOH+2Br2 → HO − C6 H 2 Br2 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COOH+2HBr HO − C6 H 4 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COOH+2NaOH → NaO − C6 H 4 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COONa+2H 2O
HCl   → HO − C6 H 4 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COOH+CH 3OH ← HO − C6 H 4 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COOCH 3 + H 2O

là CH3CH2COOH, m u th mà quỳ tím không màu là

c. 4. CH3NH2, NH2CH2COOH, CH3COONH4,

Trích m u th Ch n thu c th : quỳ tím, NaOH,
Hi n tư ng Cho quỳ tím vào 3 m u th , m u th nào quỳ tím Hai m u th còn l i không hi n tư ng gì. Cho dung dich NaOH vào 2 m u th còn l i, m u th nào có khi thoát ra là CH3COONH4 CH3COONH4 + NaOH → CH3COONa + NH3 + H2O i màu xanh là CH3NH2

Còn l i là NH2-CH2-COOH
d. C6H5NH2, CH3-CH(NH)2-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3CHO Trích m u th Ch n thu c th Hi n tư ng Cho AgNO3/NH3 vào 4 m u th , m u th nào có k t t a tr ng là CH3CHO
t CH 3CHO + 2 AgNO3 + 3 NH 3 + H 2O  CH 3COONH 4 + 2 Ag ↓ +2 NH 4 NO3 →
0

Cho dung d ch Br2 vào 3 mãu th còn l i, m u th nào có k t t a tr ng là C6H5NH2 C6H5NH2 + 3 Br2 → C6H2 Br3NH2 ↓ + 3 HBr Cho Cu(OH)2 vào hai m u th còn l i, m u th nào dung d ch có màu xanh là CH2OH-CHOH-CH2OH Còn l i là CH3-CH(NH)2-COOH

35

5.

S mol HCl là nHCl = 0, 08.0,125 = 0, 01( mol ) Ta có nHCl 0, 01 1 = = → có 1 nhóm -NH2 nA 0, 01 1

T l mol c a A và NaOH = 1:1 → có 1 nhóm –COOH G i công th c c a A là R − CH ( NH 2 ) − COOH

R − CH ( NH 2 ) − COOH+HCl → R − CH ( NH 3Cl ) − COOH 0,01(mol)................................................0,01(mol)
Kh i lư ng mol mu i

1,815 = 181, 5 0, 01 → R + 101,5 = 181, 5 M= → R = 71 R : C5 H11 CT : C5 H11 − CH ( NH 2 ) − COOH CTCT: CH 3 − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COOH Công th c c u t o khi thay Axit 3-amino-heptanoic CH 3 − CH 2 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − CH 2 − CH 2 − COOH Axit 4-amino-heptanoic CH 3 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − CH 2 − CH 2 − CH 2 − COOH Axit 5-amino-heptanoic CH 3 − CH ( NH 2 ) − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH 2 − COOH Axit 6-amino-heptanoic H 2 N − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH 2 − COOH Axit 7-amino-heptanoic i v trí nhóm α – amino CH 3 − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − CH 2 − COOH

Chương 4. POLIME VÀ V T LI U POLIME A. KI N TH C C N NH 1. Các khái ni m:

36

m t s tan trong các dung môi h u cơ. . 37 . m t s có tính dai. polime nhân t o (bán t ng h p). 4. b.Cao su là nh ng v t li u polime có tính ch t àn h i.Ph n ng tăng m ch polime: Ph n ng t o c u n i gi a các m ch( c u –S-S. . d ng m ch phân nhánh và d ng m cg lư i. .Theo ph n ng polime hoá ta phân bi t polime trùng h p và polime trùng ngưng.hay –CH2-) thành polime d ng lư i ho c kéo dài thêm m ch polime. b n. uôi n i v i uôi). Polime có nhóm ch c trong m ch. Thí d : . ta phân bi t polime thiên nhiên.Ch t d o là nh ng polime có tính d o. . có th kéo thành s i.Polime là h p ch t có phân t kh i r t l n do nhi u ơn v nh g i là m t xích liên k t v i nhau t o nên.S m t xích (n) trong phân t polime ư c g i là h s polime hoá hay polime hoá.Phân t polime có th t n t i d ng m ch không phân nhánh. m t s lo i polime có tính àn h i.Phân t polime có th có c u t o i u hoà ( n u các m t xích n i v i nhau theo ki u u n i v i uôi) và không i u hoà ( n u các m t xích n i v i nhau theo ki u u n i v i u. . 3. polime t ng h p. Tính ch t hoá h c: Có 3 lo i ph n ng: -Ph n ng c t mach poime:Polime b gi i trùng nhi t thích h p. a s polime có tính d o. 2. có th kéo thành s i. Tính ch t v t lí H u h t polime là ch t r n. Tính ch t a. không bay hơi không có nhi t nóng ch y xác nh. .Keo dán. Khái ni m v các lo i v t li u polime: . C u trúc . .Theo ngu n g c.Tơ là nh ng polime có c u trúc th ng.

BÀI VÀ L I GI I Bài 13: I CƯƠNG V POLIME bài 1. D. Cho các polime : polietilen.6 3. nilon-6. NH2-[CH2]10COOH 5. L y ví d minh h a. monomer và phân t kh i c a polime so v i monome. Polietilen. 250 000 và 1 620 000( vC) Bài gi i 1. 6. nilon-6. polisaccarit. Nilon. CH3-CH=CH2 b. Trong s các polime sau. B. ch t nào ư c t ng h p b ng ph n ng trùng h p ? A. 3. áp án A 2. G i tên các ph n ng và vi t phương trình hóa h c c a ph n ng polime hóa các monomer sau: a. polisaccarit. CH2=C(CH3)-CH=CH2 d. nilon-6. CH2=CCl-CH=CH2 c.6. polibutadien. polipeptit. C. nilon-6. nilon-6.6 . nilon-6. Phân bi t s trùng h p và trùng ngưng v các m t: ph n ng. Hãy vi t các phương trình hóa h c c a các ph n ng x y ra.6. CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2 ( axit isophtalic) e. H s polime hóa là gì? Có th xác nh chính xác h s polime hóa ư c không? Tính h s polime hóa c a PE. Polietilen. 4. Protein D. nilon-6. Thu c lo i polime t ng h p là : A. có th dùng 38 .6. Polietilen. T các s n ph m hóa d u (C6H6 và CH2=CH2 ) có th t ng h p ư c polistiren dùng xu t nh a trao thêm các hóa ch t vô cơ c n thi t khác.6. polibuta ien. polisaccarit. Polisaccarit C. nilon-6. PVC và xenlulozơ bi t r ng phân t kh i trung bình c a chúng l n lư t là: 420 000.6. Polietilen.B. Poli(vinyl clorua) B. nilon-6. áp án A s n i ion. tinh b t. 2. nilon-6.

nCH 3 − CH = CH 2  ( −CH (CH 3 ) − CH 2 −) n t . d. Các ph n ng a. s polime hóa khác nhau.. xt → a. SGK Không th xác nh chính xác h s polime hóa ư c vì polime là m t h n h p các ch t c ó h nh ư c n trung bình.t C6H5C2H5  C6H5 CH=CH2 + H2 (2) → CH CH 2 H C CH 2 n n t0. d. p. xt b. Phân t kh i c a polime trong trùng h p b ng t ng c a n monomer tham gia trùng h p Phân t kh i c a monomer trong trùng ngưng cũng b ng t ng c a n monomer tham gia trùng ngưng tr i các phân t nh gi i phóng ra. xt 6.Monnome tham gia ph n ng trùng ngưng là trong phân t có ít nh t hai nhóm ch c có kh năng ph n ng. n = 420000 = 15000 28 39 . xt nCH 2 = C (CH 3 ) − CH = CH 2  (−CH 2 − C (CH 3 ) = CH − CH 2 −)n → 0 nCH 2OH − CH 2OH + n m − HOOC .C6 H 4 − COOH t . Do ó ch xác Tính h s polime hóa c a PE. t nNH 2 − [CH 2 ]10 − COOH  (− NH − [CH 2 ]10 − CO-) n → 5. xt  (−O − CH 2 − CH 2 − O − OC − C6 H 4 − CO −) n → 0 0 e. i u ch polistiren H .• • V m t ph n ng: Trùng h p và trùng ngưng V monomer u là các quá trình k t h p ( th c hi n ph n ng c ng) các phân t nh thành các phân t l n .t C6H6 + C2H4  C6H5C2H5 → 0 + 0 (1) ZnO . t . e là các ph n ng trùng ngưng t .c là các ph n ng trùng h p. b.Monome tham gia ph n ng trùng h p là ph i có liên k t b i ho c vòng không b n . 4. nCH 2 = CCl − CH = CH 2  (−CH 2 − CCl = CH − CH 2 −)n → 0 0 c.

5 Tính h s polime hóa c a xenlulozơ.Tính h s polime hóa c a PVC. n = 250000 = 4000 62. n = 1620000 = 10000 162 40 .

thu c lo i tơ thiên nhiên D. Tơ t m thu c lo i tơ thiên nhiên. áp án 2. poli(vinyl axetat) t etilen B. Hãy tính xem có bao nhiêu m t xích isoprene có m t c u i sunfua –S-S-.6 là 30 000 vC. gi i thi t r ng S ã thay th cho H Bài gi i 1. cao su và keo dán. V t li u compozit có thành ph n là polime C.Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh. Nilon – 6.Tơ t m và nilon.6 thu c lo i tơ t ng h p D. Hãy tính s m t xích (tr s n) g n trong công th c phân t . • • i m chung: u có c u t o t các polime Khác nhau: v m t tính ch t c a các polime b n nh t nh c u metylen trong m ch cao su. có 41 . có ch a các lo i nguyên t gi ng nhau trong phân t 3 a. Phân bi t ch t d o và v t li u compozit 4. Polibuta ien và polime ng trùng h p gi a butadien và stiren t butan và etylbenzen ch tơ nilon -6. Có i m gì gi ng nhau và khác nhau gi a các v t li u polime: ch t d o. s i dài. b.Vi t các phương trình ph n ng hóa h c c a các ph n ng t ng h p A. cao su t nhiên là 105 000 vC. a. Cao su là nh ng polime có tính àn h i B.Bài 14: V T LI U POLIME bài 1. có cùng phân t kh i B. 6. 2. tơ.Ch t d o: polime có tính d o . thu c lo i tơ t ng h p C.Tơ: polime m nh.K t lu n nào sau ây không ? A. áp án D 3. PVC.6 u: A.6.Phân t trung bình c a poli(hexametylen adipamit) c a m i lo i polime trên. c a 5.

t C CH 3COONa+NaOH → CH 4 + Na2CO3  1500 C 2CH 4  C2 H 2 + 3H 2 → l ln 0 0 0 CH ≡ CH + HCl → CH 2 = CH − Cl t . ZnO 2CH 3 − CH 2 − OH  CH 2 = CH − CH = CH 2 + H 2 + 2 H 2O → 450 − 5000 C t .. xt nCH 3COOCH=CH 2  (−CH (CH 3COO) − CH 2 −) n → D.t CH 2 = CH 2 + H 2O  CH 3 − CH 2 − OH → Al2O3 . S m c xích c a poli(hexametylenadipamit) là : n= 30000 ≈ 133 (m c xích) 226 n= S m t xích c a cao su t nhiên là 105000 = 1544 (m t xích) 68 42 .Vi t các phương trình ph n ng hóa h c c a các ph n ng t ng h p C.Cao su: polime có tính àn h i .CuCl2 CH 2 = CH 2 + O2  CH 3CHO → 2 t C CH 3CHO + 2Cu (OH ) 2 + NaOH → CH 3COONa+Cu 2O + 3H 2O CaO. xt nCH 2 = CH − CH = CH 2  (−CH 2 − CH = CH − CH 2 −)n → Na 0 • i u ch polime ng trùng h p 5. xt nCH 2 = CH − Cl  (−CH 2 − CH (Cl )−)n → 0 • i u ch poli(vinyl axetat) 0 CH ≡ CH + CH 3COOH → CH 3COOCH=CH 2 t . Polibuta ien và polime • i u ch polibuta ien + 0 ng trùng h p gi a butadien và stiren t butan và etylbenzen cracking C4 H10 → C2 H 4 + C2 H 6  H . PVC. poli(vinyl axetat) t etilen • i u ch PVC 1 PdCl2 . Phân bi t ch t d o và v t li u compozit Ch t d o là nh ng v t li u polime có tính d o V t li u compozit là v t li u h n h p g m ít nh t hai thành ph n v t li u phân tán vào nhau mà không tan vào nhau 4.Keo dán: polime có kh năng k t dính c.

6. M i c u i sunfua (-S-S-) có kh i lư ng 64 vC ; M i monome isopren (C5H8) có kh i lư ng là 68. M i c u i sunfua (-S-S-) thay 2H, nên t ng kh i lương o n m ch polime ch a m t c u i sunfua là : 62 + 68n, trong ó thành ph n S là 2%, ta có bi u th c :

64 2 6400 − 124 ⇒n= = 46 = 62 + 68n 100 68 × 2
Có kho ng 46 m t xích isopren ch a 1 c u i sunfua.

43

Bài 15: LUY N T P POLIME VÀ V T LI U POLIME bài 1. hãy ghi ch (), S (sai) vào các [ ] m i câu sau: a. Polime là h p ch t có phân t kh i l n [ ] b. Nh ng phân t nh có th tham gia ph n ng t o polime g i là monomer [ ] c. H s n m c xích trong công th c polime g i là h s trùng h p. [ ] d. Polime có th có c u t o m ch không nhánh, có nhánh ho c m ng lư i. [ ] e. Polime có nhi u ng d ng làm các v t li u khác nhau căn c vào tính ch t v t lý c a nó như tính d o, tính àn h i, tính bám dính, tính kéo s i dai b n… [ ] 2. Nhóm v t li u nào ư c ch t o t polime thiên nhiên A. Tơ visco, tơ t m, cao su buna, keo dán g B. Tơ visco, tơ t m, phim nh C. Cao su isoprene, tơ visco, nilon -6, keo dán g D. Nh a bakelit, tơ t m, tơ axetat 3. Cho bi t các monomer ư c dùng di u ch các polime sau:

a.(−CH 2 − CH (Cl ) − CH 2 − CH (Cl )−) n b.... − CF2 − CF2 − CF2 − CF2 − ... c.(−CH 2 − CH (CH 3 ) − CH 2 − CH (CH 3 )−)n d .(− NH − [CH 2 ]6 − CO-) n e.(-OC-C6 H 5 − COOCH 2 − C6 H 5 − CH 2 − O −)n g .(− NH − [CH 2 ]6 − NH − CO- [ CH 2 ]4 − CO-)n
5. Trình bày cách phân bi t các m u v t li u sau: a. PVC (làm v i gi da) và da th t b. Tơ t m và tơ axetat 6. a. Vi t các phương trình hóa h c c a các ph n ng i u ch các ch t theo sơ b. Bài gi i 1. a. ; b. ; c.S; d. ; e. Stiren → polistiren Axit ω- aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7) i u ch 1 t n m i lo i polime trên c n bao nhiêu t n polime m i lo i, bi t r ng hi u su t c a hai ph n ng trên là 90% sau:

44

2. áp án B 3. a. CH 2 = C (Cl ) − CH = CH (Cl ) 2,4 iClo buta-1,3- ien b. CF2 = CF2 tetrafloetilen

c. CH 2 = C (CH 3 ) − CH = CH 2 isoprene

d .NH 2 − [CH 2 ]6 − COOH e.HOC-C6 H 5 − COOCH 2 − C6 H 5 − CH 2 − OH g .NH 2 − [CH 2 ]6 − NH − CO- [ CH 2 ]4 − COOH
4. a. t hai m u tơ gi và tơ th t sau ó úp lên b m t ng n l a m t ph u l c có t m dung d ch AgNO3. N u m u th nào có k t t a tr ng thì ó là PVC ( làm da gi ) PVC + O2 → HCl +….. HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3 M u th có mùi khét như tóc cháy, là da th t b. Tơ t m khi cháy có mùi khét như tóc cháy, còn tơ axetat thì không. 5. a..T Stiren → polistiren
t , xt nC6 H 5 − CH = CH 2  (−CH (C6 H 5 ) − CH 2 −)n →
0

T Axit ω- aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7)
t , xt nH 2 N − [CH 2 ]6 − COOH  (− HN − [CH 2 ]6 − CO-)n →
0

b.

t , xt nC6 H 5 − CH = CH 2  (−CH (C6 H 5 ) − CH 2 −)n →

0

104n 1t n Kh i lư ng stiren c n dùng là m = 1 t n Vì H=90% nên

104n 1t n

m=

1.90 = 0,9 (t n)= 900 (kg) 100
0

t , xt nH 2 N − [CH 2 ]6 − COOH  (− HN − [CH 2 ]6 − CO-)n →

145n m=?

127n 1t n

45

Kh i lư ng c a axit ω.145n = 1.aminoentantic c n dùng là Vì H= 90% nên m = m= 1.14 (t n) 127 n 1. 026 (t n ) = 1026 (kg) 100 46 .90 = 1.14.

Pin i n hoá.44V E0 = + 0.Ch t oxi hoá (Mn+) và ch t kh M t o nên m t c p oxi hoá-kh . do nguyên t kim lo i d như ng eletron hoá tr trong các ph n ng hoá h c. Thí d : E0= -0. ánh kim là do các electron t do trong kim lo i gây ra.kh có giá tr l n hơn th i n c c chu n c a c p H+/H2: E0(Mn+/M) > E0(H+/H2)thì kh năng oxi hoá c a cation Mn+ m nh hơn cation H+. .Tính ch t hoá h c chung c a kim lo i là tính kh . Thí d : E0(Mg2+/Mg) = -2. Ngư c l i n u th i n c c chu n c a c p oxi hoá .kh c a kim lo i . E0p h luôn luôn có giá tr dương. C p oxi hoá .Ph n ng gi a hai c p oxi hoá kh x y ra theo hai nguyên t c: Ch t oxi hoá c a c p oxi hoá. Ngư c l i. I CƯƠNG V KIM LO I A.Su t i n ng chu n c a pin i n hoá (E0p h) b ng th i n c c chu n c a c c dương tr i th i n c c chu n c a c c âm. 2. Tính ch t chung c a kim lo i.kh có th i n c c chu n nh hơn.Chương 5.34V 3. . KI N TH C C N NH 1.kh c a m t kim lo i nào ó có giá tr càng l n thì kh năng oxi hoá c a cation kim lo i càng m nh và kh năng kh c a kim lo i càng y u.kh có di n c c chu n l n hơn s oxi hoá ch t kh c a c p oxi hoá . . d n nhi t và i n. gi a chúng có m i quan h : c p oxi hoá kh c a kim lo i ư c vi t là Mn+/M . th i n c c chu n c a c p oxi hoá .kh có giá tr càng nh thì kh năng oxi hoá c a kim lo i càng y u và kh năng kh c a kim lo i càng m nh.kh có giá tr nh hơn th i n c c chu n c a c p H+/H2: E0(Mn+/M) < E0(H+/H2) Thì kh năng oxi hoá c a cation Mn+ y u hơn cation H+.Tính ch t v t lí chung c a kim lo i: Tính d o.50 V: Cation Au3+ là ch t oxi hoá r t m nh và Au là ch t kh r t y u. Thí d : E0 (Au3+/Au) = + 1. Thí d : -Su t i n ng c a m t pin i n hoá ph thu c vào: 47 . -Th i n c c chu n c a c p oxi hoá .37V: cation Mg2+ là ch t oxi hoá y u và M là ch t kh m nh.Th i n c c chu n c a c p oxi hoá . . Th i n c c c a c p oxi hoá kh c a kim lo i có th có giá tr âm ho c giá tr dương.

+ N ng mol c a các ion trong dung d ch. + Nhi t + Áp su t c a khí. 48 .

63. Hòa tan hoàn toàn 15. Kim lo i ó là: A.8 gam kim lo i A hóa tr II ph n ng hoàn toàn v i khí Cl2 thu mu i B. ion kim lo i và các electron C.6 gam khi H2 bay ra. F-. ph i dung h t 30ml dung d ch NaOH 1M.5M.Cl 7. Ne C. Ca C. Nhúng thanh s t n ng 11.7 g 9. Kh i lư ng mu i t o ra trong dung d ch là: A.7 g C.44 gam m t kim lo i hóa tr II trong 150ml dung d ch H2SO4 0.25M. 36. Nguyên t kim lo i và tinh th kim lo i có c u t o như th nào? 3.2 gam vào dung d ch C. Ar D. Cl. n ng FeCl2 trong dung d ch là 0. A. Ar B. Cho 12. Na+.4 gam h n h p Mg và Zn trong dung d ch HCl dư th y có 0. Bài gi i nh kim lo i A và n ng mol c a kim lo i B trong 49 . Be 8. cation R+ có c u hình electron phân l p ngoài cùng là 2p6. Ne 6. Br. Nguyên t . Cho c u hình electron: 1s22s22p6 Dãy nào sau ây g m các nguyên t và ion có c u hình electron như trên. Mg D. BÀI VÀ L I GI I Bài 17: V TRÍ VÀ C U T O C A KIM LO I bài 1. M ng tinh th kim lo i g m có A. Hòa tan 1. Na+. Hãy cho bi t v trí c a kim lo i trong b ng tu n hoàn? 2. Nguyên t kim lo i và các electron c thân c thân B. 35. Cl. ion kim lo i và các electron t do c thân D.7 g B. K D. Li+. Ba B. ion kim lo i và các electron 5. sau m t th i gian th y kim lo i A bám vào thành s t và kh i lư ng thanh s t tăng 0. Nguyên t . Na C. 53. Liên k t kim lo i là gì? So sánh liên k t kim lo i v i liên k t ion và liên k t c ng hóa tr ? 4. K+. Mu n trung hòa axit dư trong dung d ch thu ư c.8 gam. Hòa tan B vào nư c thu ư c 400ml dung d ch C.7 g D. Xác dung d ch C. Nguyên t R là A. F B.B.

• C u t o tinh th kim lo i .1. Mg M + H2SO4 → MSO4 + H2 ↑ (1) u là liên k t sinh ra b i l c hút tĩnh i n . chúng n m . k t dính các ion dương kim lo i v i nhau.Nhóm IIIA (tr Bo) và m t ph n c a các nhóm IVA.Liên k t kim lo i: l c hút tĩnh i n sinh ra do các electron t do trong kim lo i và ion dương kim lo i.Kim lo i có c u t o tinh th . m ng tinh th l p phương tâm di n. m ng tinh th l p phương tâm kh i.VIA . Trong b ng tu n hoàn có g n 90 nguyên t kim lo i. 7.Có s electron hóa tr ít n VIIIB cu i b ng .Liên k t ion: do l c hút tĩnh i n gi a hai ion mang i n tích trái d u G i kim lo i có hóa tr II là M PTHH 50 .Liên k t kim lo i: s dùng chung electron toàn b electron trong nguyên t kim lo i So sánh liên k t kim lo i v i liên k t ion • • Gi ng nhau: Khác nhau: . Liên k t kim lo i: là liên k t sinh ra b i l c hút tĩnh i n gi a các electron t do và các ion dương.Liên k t c ng hóa tr : s dùng chung electron gi a hai nguyên t tham gia liên k t.Có 3 lo i ki u m ng tinh th ph bi n là: M ng tinh th l c phương. So sánh liên k t kim lo i v i liên k t c ng hóa tr : • • Gi ng nhau: có s dung chung electron Khác nhau: . VA. .Các nhóm B t IB 2. áp án D áp án là B áp án C. • C u t o c a nguyên t kim lo i .Nhóm IA (tr hidro) và nhóm IIA . 5.H lantan và h actini ư c x p riêng thành hai hang các v trí như sau: . 6. tinh th kim lo i có c u t o m ng .Trong cùng m t chu kỳ các nguyên t kim lo i có bán kính nguyên t l n hơn và i n tích h t nhân nh hơn so v i nguyên t phi kim trong cùng chu kỳ. 3.

7(g) 9.3 Kh i lư ng mu i là m= x(24+71) + y(65+71) m= 24x +65y + 71 (x+y) = 15. 0. 06(mol ) S mol c a M là nM = n (1) H 2 SO4 = 0.0.0.4 + 71 .15.8 → A=64.4 = 0.1 → A. 06 0.3(mol ) 2 2HCl → MgCl2 + x ZnCl2 + y H2 ↑ x H2 ↑ y + G i x.0.1=0.2 (mol) FeCl2 x + A x ∆m = mA − mFe = Ax -56x=0.06(mol) H2SO4 → Na2SO4 + H2O (2) 0. 06(mol ) →M = 8.25. 075( mol ) S mol NaOH là nNaOH = 0.0.015(mol) S mol H2SO4 là nH 2 SO4 = 0. 075 − 0. A là Cu 51 . 6 = 0.1 = 0. A 0.1 (mol) G i x là s mol Fe ph n ng Kh i lư ng kim lo i tăng là → + Cl2 → ACl2 0. 03.8 .0.1-56.y >0 24 x + 65 y = 15. x=0. 5 = 0.2 (mol) ACl2 + Fe x S mol FeCl2 là n= 0. 44 = 24 0.3 = 36. áp án A S mol H2 là nH 2 = PTHH Mg x Zn y + 2HCl → 1. 4 Theo bài ra ta có h phương trình   x + y = 0. y l n lư t là s mol c a Mg và Zn trong dung d ch x. 015 = 0.06 (mol) 2NaOH + 0. 03(mol ) S mol H2SO4 ph n ng (1) n (1) H 2 SO4 = 0.03(mol) 0.

Giá tr c a m là: C. 35. Fe2+. 3 B. N u ch ng may nhi t k th y ngân b v thì có th dung c th y ngân? C. Dung d ch FeSO4 có l n t p ch t là CuSO4. Ag+ b. Br-. NaCl. 35. I8. 5. DÃY I N HÓA C A KIM LO I bài 1. F-. d o và ánh B.2g 7. Hg2+.95g trong hai dãy sau: a. 4 Bài 18: TÍNH CH T C A KIM LO I. Cho 5. 2( mol ) N ng mol/l CuCl2 là CM (CuCl2 ) = 0.5 gam h n h p Al và Fe ( trong ó kh i lư ng Al g p ôi kh i lương Fe ) vào 300 ml dung d ch AgNO3 1M. B t s t kh c.S mol Cu là n Cu = 12. Hãy s p x p theo chi u gi m tính kh và chi u tăng tính oxi hóa c a các nguyên t và ion y u b i: 52 . Cl. Fe3+. Natri D. I . 2 = 0. Ag. Gi i thích vi c làm vi t phương trình ph n ng d ng phân t và ion thu g n. Zn.39g B. Nhúng m t lá s t nh vào dung d ch ch a m t trong nh ng ch t sau: FeCl3. Th y ngân d bay hơi và r t ch t nào trong các ch t sau A. ánh kim) gây ra ch n ph n ng hoàn toàn thu m gam ch t r n. Khu y k A. Cl-. HNO3. H. H2SO4 ( c nóng). d n nhi t. Nh ng tính ch t v t lý chung c a kim lo i ( d n i n. Ni. Nư c u có tính ch t v t lý chung là d n i n.8 = 0. Br. F. 2( mol ) 64 S mol CuCl2 → nCuCl2 = nCu = 0. Fe. 6 6. 33.1M 0. Ni2+. AlCl3. B t lưu huỳnh 4. Pb(NO3)2. Tính ch t hóa h c cơ b n c a kim lo i là gì và vì sao kim lo i l i có tính ch t hóa h c cơ b n ó? 3. 5 D. Hãy gi i thi u phương pháp hóa h c ơn gi n có th lo i ư c t p ch t. Gi i thích và sao kim lo i kim? 2. Zn2+. H+. CuSO4. HCl. d o.35g D. 4 C. Hg. NH4NO3 S trư ng h p t o mu i Fe(II) là A. d n nhi t. 39.

2+ Ag Ag+. B t lưu huỳnh c nhưng khi Hg +S → HgS ( không Fe +CuSO4 → FeSO4 +Cu Toàn b Cu thoát ra bám trên b m t thanh s t. l y thanh s t ra ta còn l i dung d ch ch có FeSO4 Fe Fe 5.ne → Mn+ Do .3 electron . Fe3+ 53 . Fe . Kim lo i th hi n tính kh . 2+ H. 3. Zn .Năng lư ng ion hóa nguyên t kim lo i nh Vì v y l c liên k t gi a h t nhân v i các electron hóa tr c a kim lo i là y u nên chúng d tách ra kh i nguyên t . 2+ Fe.Trong cùng m t chu kỳ bán kính nguyên t kim lo i l n. Zn. 7. Ni . C u t o m ng tinh th c a kim lo i B. Tính ch t hóa h c chung c a kim lo i là tính kh 4. Cho m t thanh s t s ch vào dung d ch có ph n ng 2 FeCl3 + Fe → 3FeCl2 Fe + CuSO 4 → FeSO4 + Cu Fe + Pb( NO3 ) 2 → Fe( NO3 ) 2 + Pb Fe + HCl → FeCl2 + H 2 6. Hg . 2+ Ni. Các electron t do trong tinh th kim lo i Bài gi i 1. Kh i lư ng riêng c a kim lo i C. áp án B + + CuSO4 Cu2+ → → FeSO4 Fe2+ + + Cu Cu c) Vì Hg 2.A. + Hg. Tính ch t v t lý chung c a kim lo i có ư c là do trong c u t o m ng tinh th kim lo i có các electron t do chuy n ng trong m ng tinh th kim lo i M . Theo chi u gi m tính kh và chi u tăng tính oxi hóa a. áp án B. Tính ch t c a kim lo i D. H. i n tích h t nhân nh .Nguyên t kim lo i có s electron hóa tr ít 1.2.

áp án D BrBr ClCl FF Bài 19: H P KIM bài 1. 83%Al và 17% Ni B. Tính hàm lư ng A trong h p kim. 5 Theo pt nAg = n Ag + = nAgCl = 54 . Trong a s tinh th h p kim có liên k t kim lo i do ó h p kim có m t s tính ch t v t lý gi ng v i tính ch t v t lý c a kim lo i. 24. .b. xác i th nào khi bi n thành h p kim? nh hàm lư ng c a Ag trong h p kim ngư i ta hòa tan 0. II.1 % Fe C. Nh ng tính ch t c a kim lo i tinh khi t bi n 3.9 % Zn và 72. 4.9 % Zn và 74.1 % Fe Bài gi i phóng 896 ml khí H2 ( kc) .33 gam h p kim Fe – Zn trong dung d ch HCl A. Cho thêm dung d ch axit clohidric vào dung d ch trên thu ư c 0. 81% Al và 19% Ni C.1 % Fe 1.Nhi t 3. Trong h p kim Al-Ni c 10 mol Al thì có 1 mol Ni.5 gam h p kim ó vào dung d ch axit nitric. 398 (mol ) 143.398 gam k t t a. Ph n trăm kh i lư ng c a h p kim này là phương án nào sau ây.398 (mol ) nAgCl = (mol ) 143. Thành ph n % c a h n h p là phương án nào sau ây.398 0.9 % Zn và 73. 84% Al và 16% Ni n ph n ng hoàn toàn th y gi i 5. Ngâm 2. T i sao tính ch t v t lý chung c a h p kim gi ng v i c a kim lo i? 2.1 % Fe D. A. .5 143.5 0. 27.9 % Zn và 75.H p kim d n i n và d n nhi t kém hơn kim lo i nguyên ch t c ng c a h p kim l n hơn c ng c a kim lo i nguyên ch t. B. 82% Al và 18% Ni D. d o thì h p kim kém hơn kim lo i. 2. Ag + nóng ch y c a h p kim th p hơn nhi t + nóng ch y c a kim lo i thành ph n Ag → Ag + 1e + HCl →AgCl ↓ + H+ S mol k t t a là nAgCl = 0. 26. 25. 8.

y l n lư t là s mol Fe và Zn trong h n h p S mol H2 là nH 2 = 896 = 0.9% 2. 01. 01 Thành ph n % theo kh i lư ng h n h p là: 0. 5 Kh i lư ng Al là mAl = 27.10 = 270( g ) Kh i lư ng Ni là mNi = 59.Kh i lư ng Ag là mAg = 108. 5. 5 0.398 (g) 143.65 %mZn = .5 %mAg = 108. 4 Theo bài ra ta có h phương trình 56 x + 65 y = 2.33  x = 0.100% = 27.1 = 59( g ) Kh i lư ng h n h p mhh = mAl + mNi = 270 + 59 = 329( g ) 270 . 03. 0. 03 →   x + y = 0. 4. 55 . 33 %mFe = áp án là A. 100% = 60% 143.100% = 18% 329 % mAl = áp án B.398 1 . Phương trình ph n ng Fe + HCl → FeCl2 + H 2 x x Zn + HCl → ZnCl2 + H 2 y y G i x.22. 04  y = 0.100% = 82% 329 Thành ph n % theo kh i lư ng 59 % mNi = .1% 2.33 0. 04( mol ) 1000. 0.56 100% = 72.

Bài 20: S bài ĂN MÒN KIM LO I 1. trư ng h p nào v tàu ư c b o v ? 6. Dung d ch H2SO4 loãng có m t lư ng nh CuSO4. M t dây phơi qu n áo g m m t o n dây x y ra B. S t và D.T i c c âm: s t b oxi hóa thành ion Fe2+ Fe → Fe2+ + 2e Các electron ư c gi i phóng chuy n d ch O2 + 2H2O + 4e → 4OHn c c dương . Trong hai trư ng h p sau ây. trên b m t c a l p s t luôn có m t l p nư c r t m ng ã hòa tan O2 và CO2 trong khí quy n t o thành m t dung d ch ch t i n li. . gi i thích và vi t phương trình ph n ng x y ra trong m i trư ng h p. S t và Bài gi i 1. Dung d ch H2SO4 loãng b. Hãy nêu cơ ch c a s ăn mòn i n hóa? 4. L y s ăn mòn s t làm ví d : .T i vùng c c dương: O2 hòa tan trong nư c b kh thành ion hidroxit 56 . S t b ăn mòn C. 7. Nêu hi n tư ng x y ra. .S t và các t p ch t (ch y u là cacbon) cùng ti p xúc v i dung d ch ó t o nên vô s pin r t nh mà s t là c c âm và cacbon là c c dương. ch n i hai o n dây khi ng b ăn mòn ng ng u b ăn mòn u không b ăn mòn lâu ngày? A. 2. Ăn mòn kim lo i là gì? Có m y ki u ăn mòn kim lo i? Ki u nào x y ra ph bi n hơn? 2.Trong không khí m. Nêu tác h i c a s ăn mòn kim lo i và cách ch ng ăn mòn kim lo i? 5. Cho lá Fe kim lo i vào: a. Hi n tư ng nào M → M n + + ne Có hai ki u ăn mòn kim lo i: Ăn mòn hóa h c và ăn mòn i n hóa. S ăn mòn kim lo i là s phá h y kim lo i ho c h p kim do tác d ng c a các ch t trong môi trư ng xung quanh. ó là m t quá trình hóa h c ho c quá trình i n hóa trong ó kim lo i b oxi hóa thành ion dương ng n i v i m t o n dây thép. Trong hai ki u ăn mòn trên thì ăn mòn i n hóa x y ra ph bi n hơn.

Fe – Zn t o thành c p pin i n hóa trong ó Zn b ăn mòn còn l i Fe không b 6. ban u có ph n ng Fe + H 2 SO4 → FeSO4 + H 2 Xu t hi n bok khí hidro. kim lo i còn l i ư c b a v . V tàu thép (Fe) ư c n i v i thanh Zn thì v tàu ư c b o v vì tính kh Zn> Fe. Cho lá s t vào dung d ch H2SO4 loãng. Cho m t lư ng nh dung d ch CuSO4 có ph n ng CuSO 4 + Fe → FeSO4 + Cu ↓ . S t (II) hidroxit ti p t c b oxi hóa b i oxi c a .Thi t h i v m t kinh t : ph i thay th nhi u chi ti t. Kim lo i ho t ng hơn b ăn mòn. Cu sinh ra bám trên b m t thanh s t hình thành c p pin i n hóa Fe – Cu.Phá h y kim lo i. b t khí H2 thoát ra nhi u hơn Bài 21: I U CH KIM LO I bài 57 . kim lo i b m t d n các tính ch t quý. Cu óng vai trò là c c dương T i c c âm: Fe − 2e → Fe 2 + T i c c dương 2 H + + 2e → H 2 c c Cu. b.Cách li kim lo i v i môi trư ng: dùng các ch t b n v ng v i môi trư ng kim lo i như bôi d u. nên ph n ng x y ra mãnh li t hơn. 5. m . Tác h i c a ăn mòn kim lo i: . sau m t th i gian b t khí H2 sinh ra bám trên b m t thanh s t s ngăn c n không cho thanh s t ti p xúc v i dung d ch H2SO4. tráng men… . Ph n ng d ng l i.Dùng phương pháp i n hóa: n i kim lo i c n b o v v i m t kim lo i ho t thành pin i n hóa. thi t b máy móc b ăn mòn. a. • Cách ch ng ăn mòn kim lo i: ph trên b m t ng hơn t o . không ngăn c n Fe ph n ng v i H2SO4 Như v y ta th y b t khí H2 thoát ra 7.Các ion Fe2+ di chuy n t vùng anot qua dung d ch i n li y u h p v i ion OHkhông khí thành s t (III) hidroxit. n vùng catot và k t t o thành s t (II) hidroxit. Lúc này x y ra quá trình ăn mòn i n hóa trong dung d ch H2SO4 loãng Tính kh : Fe m nh hơn Cu nên Fe óng vai trò là c c âm. ch t này b phân h y thành s t II oxit 4. áp án A.

T Cu(OH)2. Fe3O4. MgO. 22g khí CO ( kc). 26g C. nh tên kim lo i i u ch Ca là i n phân nóng ch y mu i halogenua a.T Cu(OH)2 i u ch Cu t C Cu (OH ) 2  CuO + H 2 → 0 CuO + H 2 → Cu + H 2O 58 . Kh i lư ng ch t r n thu ư c sau ph n ng là: A. Vi t phương trình hóa h c c a các ph n ng. M t lo i qu ng s t ch a 80% Fe2O3 và 10% SiO2. FeO. . nhi t luy n. Sau khi 1930 giây i n phân th y kh i lư ng catot tăng 1. . kh hoàn toàn 30 gam h n h p g m CuO. 56% Fe và 4. 52% Fe và 4.Nhi t luy n: CuSO 4 + 2 NaOH → Cu (OH ) 2 ↓ + Na2 SO4 t C Cu (OH )2 → CuO + H 2O 0 CuO + H 2 → Cu + H 2O 1 dpdd . 3. Vi t phương trình hóa h c c a ph n ng. 24g D. 54% Fe và 3. 53% Fe và 2. Fe2O3. cư ng i n phân ( i n c c trơ) dung d ch mu i sunfat c a m t kim lo i hóa tr II v i dòng i n 3A.7 % Si 4. th y luy n.i n phân dung d ch: CuSO 4 + H 2O  Cu + O2 + H 2 SO4 → 2 2.7 % Si C.Th y luy n: CuSO 4 + Fe → FeSO4 + Cu . MgO c n dung 5. Fe2O3 hãy i u ch các kim lo i tương ng b ng m t phương pháp thích h p.7 % Si D. 2. Vi t PTHH c a ph n ng x y ra t i m i i n c c và PTHH chung c a s b. Hàm lư ng các nguyên t Fe và Si trong qu ng này là: A.T CaCO3 i u ch Ca . Trình bày các cách có th : .6 lít B. 28g 5.1. Xác Bài gi i 1.7% Si B. Phương pháp CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H 2O dpnc CaCl2  Ca + Cl2 → T CuSO4 i u ch Cu có th dùng phương pháp: i n phân dung dich. Fe.92 gam i n phân.T CuSO4 i u ch Cu.

25(mol ) 22.2. z là mol Fe3O4.5(mol ) 160 nFe = 2nFe2O3 = 0.4) ta có x + y + 4z + 3t = 0.5. áp án là A 4.3.7%.2 = 1(mol ) nFe2O3 = → mFe = 1.T Fe2O3 i u ch Fe: 3.T MgO i u ch Mg MgO + 2 HCl → MgCl2 + H 2O dpnc MgCl2  Mg + Cl2 → . y là mol FeO.. l là mol MgO Ta có phương trình CuO x FeO y Fe3O4 + z Fe2O3 + t S mol CO là + + CO → x CO → y 4CO → 4z 3CO → 3t Cu + CO2 (1) x Fe + CO2 (2) y 3Fe + 4CO2 (3) 3z 2Fe + 3CO2 (4) 2t nCO = 5. t C Fe2O3 + 3H 2 → 2 Fe + 3H 2O 0 Gi s có 100 gam qu ng s t. 4 Theo pt (1. 6 = 0.25 mhh= 80 x + 72 y + 232 z + 160t + 56k + 40 l=30 Ch t r n thu ư c g m: Fe và MgO Kh i lư ng ch t r n là: 59 . %Si = 4.56 = 56( g ) %mFe = 56 . G i x là s mol CuO. t là mol Fe2O3. kh i lư ng Fe2O3 là 80gam và kh i lư ng SiO2 là 10 gam S mol Fe2O3 là 80 = 0.100% = 56% 100 tương t tính cho Si. k là mol Fe.

2t + 56k + 40l 30 = 16. Có 4 ion là Ca2+. có kh i lư ng riêng khác nhau B. ZnCl2.0. d o và có ánh kim.56 + 56k + 40l 30 = (64 + 16) x + (56 + 16) y + 56.mR = 64 x + 56 y + 3 z.56 + 2t. Nguyên nhân c a nh ng tính ch t v t lý chung là: A. Fe3+ B. s khác nhau ó ư c quy t 4. 25 = 26 5. 92. Kim lo i có tính ch t v t lý chung là d n i n. Ion có s electron l p ngoài cùng nhi u nh t là: A. Hãy cho bi t mu i nào có ph n ng v i Ni? Gi i thích và vi t PTHH? 60 .92 96500n 1. 25 + m → m = 30 − 16. NaCl. Kim lo i khác nhau có b i c i m nào sau ây? A. có m t electron t do khác nhau ion dương khác nhau D. Fe3+. PTHH Theo 1 dpdd MSO4 + H 2O  M + H 2 SO4 + O2 → 2 i n c c là: nh lu t Faraday ta có kh i lư ng ch t thoát ra AIt = 1. Pb(NO3)2. Ngâm m t lá niken trong m i dung d ch mu i sau ây: MgSO4. Ca2+ 2. d n nhi t khác nhau. có m t D. Fe2+.0. CuSO4.3 z + 56. Fe2+ C.4 z + 56. AlCl3. trong tinh th kim lo i có nhi u ion dương kim lo i d n i n. trong tinh th kim lo i có nhi u electron c thân ng t do ng t do nh B. Al3+.3 z + 16. d n nhi t.1930 A : Cu m= Bài 22:LU N T P TÍNH CH T C A KIM LO I bài 1. Al3+ D. có ki u m ng tinh th khác nhau C.2 → A= = 64 3. trong tinh th kim lo i có các ion dương chuy n C. trong tinh th kim lo i có các electron chuy n 3. AgNO3.96500.3t + 56k + 40l 30 = 16( x + y + 4 z + 3t ) + 64 x + 56 y + 56.2t + 16.

Kim lo i M là kim lo i nào sau ây? A. 55. B g m nh ng ch t gì? Bi t r ng: Tính oxi hóa: Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ Tính kh : Cu > Fe2+ > Ag Bài gi i 1. b. thi c.15 mol O2. hãy làm cách nào Vi t phương trình hóa h c. Al C. A. Al.5 (g) B. Ch t r n thu ư c sau ph n ng em hòa tan vào dung d ch HCl dư th y thoát ra 13. Ba. Mg.2 gam kim lo i M có hóa tr n tác d ng v i 0. Có 5 m u kim lo i là Mg. Ca D.12 lít khí H2 kc. Fe B. Ag C. Cho 16. áp án C 3. Ba. Be 8. Vi t PTHH c a các ph n ng x y ra. Hòa tan hoàn toàn 0. Mg. Fe 10. Zn D. chì ngư i ta khu y m u th y a. làm s ch m t m u th y ngân có l n t p ch t là k m. Ba.5 (g) 7.5(g) D. Al. 57. Al D. Ca C.5 (g) C. Cho b t B. A. Cho bi t A.44 lít khí H2 kc. Mg. Niken có th ph n ng ư c v i các dung d ch mu i sau ây: Ni + CuSO 4 → NiSO 4 + Cu ↓ Ni + Pb( NO3 )2 → Ni ( NO3 ) 2 + Pb ↓ Ni + 2 AgNO3 → Ni ( NO3 ) 2 + 2 Ag ↓ 61 . Kim lo i hóa tr II ó là kim lo i nào sau ây. Hãy gi i thích phương pháp làm s ch và vi t PTHH.5 gam Fe và m t kim lo i hóa tr II trong dung d ch HCl thu ư c 1. Hòa tan hoàn toàn 20 gam h n h p Fe và Mg trong dung d ch HCl thu 1 gam khí H2. N u b c có l n t p ch t là kim lo i nói trên. Fe. Khi cô c n dung d ch thu ư c bao nhiêu gam mu i khan.5. Ag. áp án C 4. áp án B 2. Ba. Mg 9. lo i b ư c t p ch t? ngân này trong dung d ch HgSO4 6. 56. Mg B. C 5 m u kim lo i ng vào dung d ch h n h p g m Fe(NO3)3 và AgNO3 sau ph n ng k t thúc thu ư c ch t r n A và dung d ch B. 54. N u ch dùng thêm dung d ch H2SO4 thì có th nh n bi t ư c nh ng m u kim lo i nào? A.

Khu y m u th y ngân trong dung d ch HgSO4 có các ph n ng HgSO4 + Zn → ZnSO4 + Hg HgSO4 + Sn → SnSO4 + Hg HgSO4 + Pb → PbSO4 + Hg Như v y các t p ch t Zn.5 = 55.5 Kh i lư ng mu i khan là: m = mFeCl2 + mMgCl2 = x(56 + 71) + y (24 + 71) m = 56 x + 24 y + 71( x + y ) m = 20 + 71. N u b c có l n các kim lo i nói trên cho h n h p vào dung d ch AgNO3. S có các ph n ng x y ra: Zn + 2 AgNO3 → Zn( NO3 )2 + 2 Ag ↓ Sn + 2 AgNO3 → Sn( NO3 ) 2 + 2 Ag ↓ Pb + 2 AgNO3 → Pb( NO3 )2 + 2 Ag ↓ Khi ó các kim lo i b hòa tan h t trong dung d ch AgNO3 l c l y k t t a thu Ag tinh khi t 6. Sn.5. Fe + x Mg + y 2HCl → 2HCl → FeCl2 x MgCl2 y + + H2 x H2 y G i x.0.5( g ) áp án B 7. Pb b hòa tan h t. 5(mol ) 2 56 x + 24 y = 20 Theo bài ra ta có h phương trình   x + y = 0. y l n lư t là s mol c a Fe và Mg trong h n h p S mol H2 là nH 2 = 1 = 0. L c l y thu th y ngân tinh khi t. Fe x M + 2HCl → + 2HCl → FeCl2 x MCl2 + + H2 x H2 62 .

05 ↔ < 0.5n 0.5 ⇔ 2.5n n 1 1. 6 .3 y < 0.0.3 = 56 y − My 2. 05 ↔ 2. 2 .05 2.0.nO2 = = (mol ) 0. 05 − y Thay vào (1) ta ư c 56(0. 4 56 x + My = 0. 05(56 − M ) 56 − M → M < 10 Trong các kim lo i hóa tr II ch có Be thõa mãn do ó M là Be áp án là D 8.12 = 0.15 0.3 →y= 56 − M ta có 0<y<0. 6(mol ) 22. 5n 0. 44 = 0. 4 2 2.05 – y) +My = 0. 05(2) T (2) → x = 0.3 > 0 → 2. 6 1. y l n lư t là s mol c a Fe và Mg trong h n h p S mol H2 là nH 2 = 1.nH 2 = = (mol ) 0.8 − 56 y + My = 0. 5n n Theo phương trình (1) nM = Theo phương trình (3) nM = 63 .y y y G i x.3 < 0.5 2.5(1) Theo bài ra ta có h phương trình   x + y = 0. n 2 M + O2 → M 2On (1) 2 Ch t r n sau ph n ng hòa tan trong HCl th y có khí thoát ra ch ng t có M dư M 2On + 2nHCl → 2 MCln + nH 2O (2) M + nHCl → MCln + S mol H2 nH 2 = n H 2 (3) 2 13.3 > 0 y>0 ↔ 56 − M 2. 05(mol ) 22.

T ng s mol M là nM = 0. Mg 5. Ca C. Fe(NO3)3 • Trư ng h p II: Cu dư Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓ Cu +Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + Fe(NO3)2 R n A: Ag. Cr A. Kim lo i M là kim lo i nào sau ây. 2 = 9n Giá tr thõa mãn là n= 3. 6 1. Kim lo i ó là: B. Xác inh kh i lư ng c a v t sau ph n ng.8 n áp án B 9. Cu dư Dung d ch B: Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2 Bài 23: LUY N T P I U CH KIM LO I VÀ S bài 1. Khi l y v t ra thì kh i lư ng AgNO3 trong dung d ch gi m 17% a. b. kh hoàn toàn 23. A. Fe D. M= 27 M: Al 1. Cu C. Mg i u ch Ag t dung d ch AgNO3. B ng nh ng phương pháp hóa h c nào có th t dung d ch MgCl2? Vi t các PTHH 2. sau ph n ng k t thúc thu ư c 5. Cho 9.2 gam m t oxit kim lo i c n dùng 8.8 + = (mol ) n n n →M = 16. Mu i Clorua ó là mu i Clorua c a kim lo i nào sau ây. B. AgNO3 dư. Fe D. i u ch Mg ĂN MÒN KIM LO I 4.36 lít khí ( kc) thoát ra.376 (lít) H2 ( kc). Ngâm m t v t b ng ng có kh i lư ng 10gam trong 250 ml dung d ch AgNO3 4%. Vi t phương trình hóa h c c a ph n ng và cho bi t vai trò c a các ch t than gia ph n ng. 2 1.6 gam b t kim lo i M vào 400ml dung d ch HCl 1M. Ba catot thu ư c 6 gam kim lo i và i n phân nóng ch y mu i clorua c a kim lo i M. • Trư ng h p I: AgNO3 dư Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓ R n A:Ag Dung d ch B: Cu(NO3)2. anot có 3.96 lít H2 ( ktc). 3. 64 . áp án D 10.

01 (mol) S mol AgNO3 là nAgNO3 = 0.i n phân dung d ch: 4 AgNO3 + 2 H 2O  4 Ag + 4 HNO3 + O2 → Phương pháp i u ch Mg t MgCl2 là: i n phân nóng ch y MgCl2 dpnc MgCl2  Mg + Cl2 → 2. 755( g ) 3. 01. 01.108 − 0. 4 + t C y H2 → xM + yH2O 0 y (mol) 0.108 = 1.005 0.Nhi t phân: AgNO3 → Ag + NO2 + O2 2 . Ag+ : Ch t oxi hóa Zn + 2 AgNO3 → Zn( NO3 ) 2 + 2 Ag ↓ 0. 96 = 0. NaCl Bài gi i B.65 = 0. G i công th c c a oxit kim lo i là MxOy S mol H2 nH 2 = MxOy 1(mol) 8. 4(mol ) 22.4 (mol) 23. 4 23.1 = 0. 2 0.01 0. 005. 08( g ) Kh i lư ng lá k m tăng: ∆m = mAg − mZn ( pu ) = 0.0. BaCl2 D.1. KCl C. 4 Mx + 16 y 65 .A. Cu + 2 AgNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + 2 Ag ↓ Phương trình ion thu g n: Cu + 2 Ag + → Cu 2 + + 2 Ag ↓ Cu: Ch t kh . CaCl2 1.Th y luy n: 2 AgNO3 + Cu → Cu ( NO3 ) 2 + 2 Ag dpdd . Các phương pháp i u ch Ag t AgNO3 là: 1 t 0C . 01(mol ) Kh i lư ng Ag mAg = 0. 2 (mol) Mx + 16 y Ta có t l 1 y Mx + 16 y y = ⇔ = 23. 2 0.

48(mol ) . 6 y → x 9.nH 2 = 2. 6 24 = = y 0. 4 Mx = 9. 48  M = 40 n áp án B n dpnc 5. HCl ph n ng v a S mol M là nM = 2 2.15(mol ) 22. 4(mol ) 2M +2nHCl → 2MCln + nH2 S mol HCl nHCl = 2.1 = 0.3 . 4 S mol M là nM = 2 0. 4. 4 M M x = 1 Giá tr thoã mãn  → M = 24. 24 0.376 = 0. 6 = 20n →  M : Ca 0.0. S mol Cl2 nCl2 = 3.36 = 0.nH 2 = = (mol ) n n n M= n = 2 9.0. 24(mol ) 22. M : Mg y =1 áp án A 4. 3  M = 40 n Công th c mu i CaCl2 áp án D 66 . 24 = 0.nCl2 = (mol ) n n M= n = 2 6 = 20n →  M : Ca 0. 48 . MCln  M + Cl2 → 2 Khí anot là Cl2 .↔ 0. 4 S mol HCl là nHCl = 0. S mol H2 nH 2 = 5.

Tính ch t c a các h p ch t kim lo i ki m và kim lo i ki m th . kim lo i ki m th và nhôm. Tính kh c a kim lo i ki m. KI N TH C C N NH 1. Năng lư ng ion hoá(kJ/mol).→ CO32.+ 2H+ → CO2 + H2O c.2 .Hi rocacbonat c a kim lo i ki m và kim lo i ki m th có tính lư ng tính là do ion HCO3: HCO3. kim lo i ki m th và nhôm ư c i u ch b ng phương pháp i n phân. năng lư ng ion hoá.Cacbonat có tính bazơ là do ion CO32.57) n Ba (0. M → Mn+ +ne Thí d : Na. phi kim. Na K Rb Kim lo i Li Cs 1 1 1 1 [He] 2s [Ne]3s [Ar]4s [Kr]5s ki m [Xe]6s1 Mg Sr Kim lo i Be Ca Ba [He]52s2 [Ne]3s2 [Kr]5s2 ki m th [Ar]4s2 [Xe]6s2 Nhôm Al [Ne]3s23p1 2. 2. a. .+ H+ → H2O + CO2 HCO3-+ OH.Chương 6.89).1. 1. song kim lo i ki m có tính kh m nh hơn kim lo i ki m th . axit. th i n c c chu n c a kim lo i ki m và kim lo i ki m th . KIM LO I KI M. 1.+H2O . Tính ch t hóa h c: 1. Tính ch t v t lí. C u hình electron nguyên t . Ca kh nư c. ta rút ra: Kim lo i ki m và kim lo i ki m th u có tính kh m nh. Mu i. thu ư c kim lo i catot (c c -) 67 . I1 c a kim lo i ki m: Gi m n t Li(520) n Cs (376) I2 c a kim lo i ki m th : Gi m d n t Be(1. KIM LO I KI M TH VÀ NHÔM A. Căn c vào c u hình electron nguyên t . Hi roxit Hi roxit c a kim lo i ki m u là nh ng bazơ m nh và m nh hơn hi roxit c a kim lo i ki m th . i u ch Các kim lo i ki m.: CO32. b.

Cho 3. N ng A. D. 14% C. NaNO3 catot. Nung 100 g h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho i. áp án C 3. ns2np1 C. n khi kh i lư ng c a h n h p không nh thành ph n % kh i lư ng c a m i ch t trong h n h p ban nh tên hai kim lo i ó và tính thành ph n % kh i lư ng m i kim lo i. B. mu i nào d b nhi t phân: 5. l y khí CO2 s c vào dung d ch 6. 15.896 lít khí ( ktc) nh công th c phân t c a mu i kim lo i ki m. K+ 2. C u hình electron l p ngoài cùng c a nguyên t kim lo i ki m là A. Bài gi i 1. 13. Xác u. Hãy xác C. KBr anot và 3. (n-1)dxnsy D. 14.04%. Cho 100 g CaCO3 tác d ng hoàn toàn v i dung d ch HCl ch a 60 g NaOH. BÀI VÀ L I GI I Bài 25: KIM LO I KI M VÀ H P CH T C A KIM LO I KI M bài 1. ư c 69 g ch t r n. ns2 B. trung hòa dung d ch ki m và kh i lư ng hoàn tác d ng h t v i nư c thu ư c 1. i n phân mu i clorua kim lo i ki m nóng ch y. thu ư c 0. Tính kh i lư ng mu i natri thu ư c. Na+ D.87% B. Cu C.B. LiCl g kim lo i k t qu nào sau ây? B. 8. Cation M+ có c u hình electron phân l p ngoài cùng là 2s2p6. áp án A 2.12 lít H2 b) Tính th tích dung d ch HCl 2M c n dùng h n h p mu i clorua thu ư c.47% A. K + H 2O → KOH + 1 H2 2 68 . KHCO3 D.1 g h n h p g m hai kim lo i ki m a) Xác hai chu kì k ti p nhau trong b ng h th ng tu n ktc và dung d ch ki m. Ag 3. M+ là cation nào sau ây? ph n trăm c a dung d ch t o thành khi hòa tan 39 g kali kim lo i vào 362 g nư c là CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H 2O 7. ns1 A.12 4. Trong các mu i sau.

100% = 14% 400 n dpnc MCl  M + Cl2 → 2 anot là Cl2.1 = 39( g ) S mol H2 nH 2 = 1 nK = 0.5(mol ) 2 Kh i lư ng dung d ch là mdd = 39 + 362 − 0. S mol Cl2 là nCl2 = 0.5 nCO2 1 NaOH → NaHCO3 K=1.2 = 400( g ) N ng áp án C 4. 08 n = 1 M: K. áp án C 5.5.896 = 0. Khí thoát ra C % KOH = 39 . CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H 2O S mol CaCO3 nCaCO3 = 100 = 1(mol ) 100 S mol CO2 nCO2 = nCaCO3 = 1( mol ) S mol NaOH L pt l nNaOH = 60 = 1.5 ph n ng t o hai mu i NaHCO3 và Na2CO3 CO2 + 69 .n = 39n 0.12.5 = = 1. Công th c mu i KCl Giá tr thõa mãn:   M = 39 6. 5(mol ) 40 k= nNaOH 1. 4 S mol M là nM = 0. 04(mol ) 22. 08 (mol ) n M= 3.S mol K nK = 39 = 1(mol ) 39 S mol KOH nKOH = nK = 1(mol ) Kh i lư ng KOH là mKOH = 39.

23 x + 39 y = 3. 2 = 69   Thành ph n % theo kh i lư ng các ch t 8. y l n lư t là s Na2CO3 và NaHCO3 106 x + 84 y = 100 mNaHCO3 = 1.100% = 37.0.84 = 84( g )   Theo bài ra ta có h pt  → y =1→  y mNa2CO3 = 100 − 84 = 16( g ) 106 x + 106. y l n lư t là s mol c a Na và K trong h n h p.5  y = 0.1  x = 0.1 K G i x.100% = 62. 05 23. 0.1 39. 0. 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 0 G i x.1 %mNa = 70 .5 →   x + 2 y = 1. G i công th c chung cho hai kim lo i ki m là M S mol H2 là nH 2 = PTHH %m NaHCO = 3 %mNa2CO3 84 . y l n lư t là s mol NaHCO3 và Na2CO3 Theo bài ra ta có h x + y = 1  x = 0.100% = 84% 100 = 100% − 84% = 16% 1.0.12 = 0.5 Kh i lư ng NaHCO3 m = 84 . 05 .1(mol ) M=  Na 3.1  y = 0. 9% 3. 4 1 M + HCl → MCl + H 2 2 S mol M nM = 0.x CO2 y + x 2NaOH 2y → x Na2CO3 y + H2O G i x.1 = 31 →  0.5 = 53 (g) t C 7.1% 3. 05 % mK = . 05 Theo bài ra ta có h pt  →  x + y = 0.5 = 42 (g) Kh i lư ng Na2CO3 m = 106 . 05(mol ) 22.

1 (mol) Th tích dung d ch HCl VHCl = 0.(31 + 35.1 = 0. 65( g ) 71 .b. 05(l ) = 50(ml ) 2 Kh i lư ng mu i mMCl = 0. 2 M + 2 HCl → 2 MCl + H 2 S mol HCl =0.1.5) = 6.

01 mol Mg2+.8 g CaO tác d ng v i m t lư ng nư c l y dư thu ư c dung d ch A.01 mol Na+.55g mu i clorua. B. MgCO3) trong h n h p là phương án nào sau ây? A. 0.68 lít CO2 ktc) vào dung d ch A. 70. bán kính nguyên t gi m d n B. b) Khi un nóng dung d ch A thì kh i lư ng k t t a thu ư c t i a là bao nhiêu? 6. KIM LO I KI M TH bài VÀ H P CH T C A KIM LO I KI M TH 1. Nư c trong c c thu c lo i nào? nh tên kim B. Kim 72 . kh năng tác d ng v i nư c gi m d n 2. tính kh gi m d n D.02 mol Ca2+.Hòa tan 8. Ca D. 17. Xác lo i. có b t khí thoát ra C.Be ( B. Cho 2. năng lư ng ion hóa gi m d n C. Ph n trăm kh i lư ng c a hai mu i (CaCO3.84 g h n h p CaCO3 và MgCO3 tác d ng h t v i dung d ch HCl th y bay ra 672 ml khí CO2 ( ktc). S c 1.Bài 26. 0.25 g mu i clorua c a m t kim lo i ch có hóa tr II và m t lư ng mu i nitrat c a kim lo i ó có s mol b ng s mol mu i clorua thì th y khác nhau 7.8% C. Cho 2 g kim lo i nhóm IIA tác d ng h t v i dung d ch HCl t o ra 5.02 mol Cl. Cho 2. 8. 0. Mg C. 7. 0. X p các kim lo i ki m th theo chi u tăng d n i n tích h t nhân thì: A. Khi l y 14.05 mol HCO-3. Cho dung d ch Ca(OH)2 vào dung d ch Ca(HCO3)2 s A.51% lo i ó là kim lo i nào sau ây? A. có k t t a tr ng.49% và 14. a) Tính kh i lư ng k t t a thu ư c.95 g..6% và 82. 35. Ba 5.4% và 29. Trong m t c c nư c có ch a 0.2 gam h n h p b t CaCO3 vào MgCO3 trong nư c c n 2. Xác nh s gam m i mu i trong h n h p.2% và 64.4% 4.6% D. 85. có k t t a tr ng và b t khí D.016 lít CO2 ( ktc). không có hi n tư ng gì 3.

Bài gi i 1. a. 9. Nư c m m. 02 Theo bài ra ta có h pt  →  x + y = 0. 672 = 0. 4 73 . s mol là x M x(mol) + 2HCl → MCl2 + x(mol) H2  Mx = 2  x = 0. 05 Theo bài ra ta có h pt  →  x( M + 71) = 5. 03(mol ) 22. 4 G i x.84 = 100% − 70. áp án B 2. 42% 2.100 .84  x = 0. Nư c c ng có tính c ng t m th i. 05(mol ) 56 1. C.58% G i M là kim lo i nhóm II .A. Nư c c ng có tính c ng vĩnh c u. M : Ca 5. 02.8 = 0. Nư c cúng có tính c ng toàn ph n. áp án C 0. áp án B x y x y CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O MgCO3 + 2 HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O S mol CO2 là nCO2 = 0. áp án A 3. Vi t phương trình hóa h c cu ph n ng B. 01 % mCaCO3 = % mMgCO3 4. S mol CaO là nCaO = S mol CO2 là nCO2 = 2. 03  y = 0. gi i thích vi c dùng Na3PO4 làm m m nư c c ng có tính c ng toàn ph n. 68 = 0.55  M = 40. y l n lư t là s mol CaCO3 và MgCO3 trong h n h p 100 x + 84 y = 2. 42 = 29. 075(mol ) 22. C.100% = 70.

100 = 2.05 = 0. có hóa tr là n Công th c mu i clorua là MCln Công th c mu i nitrat là M(NO3)n.05 – 0.025 =0.025 +0. 25   x( M + 124) − x( M + 71) = 7.05(mol) CO2 0.05(mol) + + H2O → Ca(OH)2 0.CaO 0.025(mol) CaCO3 t o thành 0.100 = 5(g) 7.025).95  x = 0.025(mol) + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 0. G i kim lo i c n tìm là M.075 – 0.025(mol) Kh i lư ng k t t a t i a thu ư c là m = (0.05(mol) b hòa tan 0.025 .025 (mol) S mol CaCO3 còn l i 0.025 (mol) CO2 0.025 (mol) 6.05(mol) Ca(OH)2 0.15 ⇒ ⇒ M : Mg  M = 24  → t 0C CaCO3 + CO2 + H2O 0. G i x. 4 + H2O → Ca(HCO3)2 74 .05(mol) + H2 O CO2 dư 0. Có s mol là x Theo bài ra ta có h pt  x( M + 71) = 14.025(mol) Kh i lư ng CaCO3 là m = 0. 09(mol ) 22.05(mol) → CaCO3 0. y l n lư t là s mol CaCO3 và MgCO3 trong h n h p S mol CO2 nCO2 = CaCO3 x MgCO3 + + CO2 x CO2 + H2O → Mg(HCO3)2 2. Khi un nóng dung d ch A Ca(HCO3)2 0.5 (g) b. 016 = 0.025(mol) 0.

Al(OH)3 là m t bazơ lư ng tính. Trong nh ng ch t sau. Không dùng thêm ch t nh n bi t m i ch t? 75 . Al2O3 là oxit lư ng tính. Al2O3 C. Các th tích khí u o ktc. A. Al(OH)3 là m t hy roxit lư ng tính. làm th nào 3. 05 mCaCO3 = 0. Al(OH)3 B.72 lit H2. 09  y = 0. áp án C 9. B. 2( g ) 8. 4.100 = 4( g ) mMgCO3 = 0. Vi t phương trình hóa h c c a các ph n ng th c hi n dãy chuy n i sau: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Al  AlCl3  Al(OH)3  NaAlO2  Al(OH)3  Al2O3  → → → → → → Al 2. Nhôm là m t kim lo i lư ng tính. 04 Theo bài ra ta có h pt  →  x + y = 0.96 lít H2.NHÔM VÀ H P CH T C A NHÔM bài 1. NaHCO3 5. 2Na3PO4 + 3Ca(HCO3)2 →Ca3(PO4)2 + 6NaHCO3 2Na3PO4 + 3MgCl2 → Mg3(PO4)2 + 6 NaCl Bài 27. C. 05.84 = 4. M t khác cho lư ng h n h p như trên tác d ng v i dung d ch NaOH dư thì thu ư c 6. ng dung d ch AlCl3 và dung d ch NaOH. 04. ZnSO4 D. 2  x = 0. Có hai l không ghi nhãn nào khác.y y 100 x + 84 y = 8. Cho m t lư ng h n h p Mg-Al tác d ng v i dung d ch HCl dư thu ư c 8. Hãy ch n câu úng . ch t nào không có tính ch t lư ng tính? A. D. Tính kh i lư ng c a m i kim lo i có trong lư ng h n h p ã dùng.

2 Al2O3  4 Al + 3O2 → 0 2. 1 8.. 90%. 60% Bài gi i 1. AlCl3 + 3NH 3 + 3H 2O → Al (OH )3 + 3 NH 4Cl (3).4 9. 2 C. K t t a t o thành ư c làm khô và nung NaOH ban u. (1). i n phân Al2O3 nóng ch y v i dòng i n cư ng B. áp án C 5. Cho hai l l n lư t tác d ng v i nhau: Cho l 1 vào l 2 n u xu t hi n k t t a mà k t t a tan ngay thì l 1 là AlCl3 và l 2 là NaOH AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3 Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] + 2H2O N u cho l 1 vào l 2 mà có k t t a sau m t th i gian k t t a m i tan thì l 1 là NaOH và l 2 là AlCl3 3.6. PTHH Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (1) x (mol) x (mol) 2Al +6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (2) y(mol) 3y (mol ) 2 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2 (3) 76 .70% C. Cho 100 ml dung d ch AlCl3 1M tác d ng v i 200 ml dung d ch NaOH. thu D. Có 4 m u b t kim lo i là Na.2 Al (OH )3  Al2O3 + 3H 2O → dpnc (6). Fe. Al (OH )3 + NaOH → Na[Al(OH)4 ] (4). Tính n ng dung d ch 7. n kh i lư ng không i cân n ng 2. Ca.16 g Al.2 Al + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3H 2 (2). Hi u su t c a ph n ng là bao nhiêu? A.Na[Al (OH ) 4 ] + CO2 → NaHCO3 + Al (OH )3 t (5). Al. áp án D 4. Ch dùng nư c làm thu c th thì s kim lo i có th phân bi t ư c là bao nhiêu? A. B.55g.65 A trong th i gian 3000 giây. 80% ư c 2. 3 D.

05(mol) NaOH → Na[Al(OH)4] + 2H2O (2) t C 2Al(OH)3 → Al2O3 + H2O (3) 0. 2 Faraday kh i lư ng nhôm thu ư c là áp án D Theo nh lu t mAl = AIt 27.05 =0. 4( g ) 6. mol/l CM ( NaOH ) = 0.3 77 .0. 2  3 y = 0.1  Theo bài ra ta có h pt  →  y = 0. 3 2  mMg = 24.1(mol) Al(OH)3 + 0.9.2 ) = n H2 (3) 8.05(mol) 0 2.0.y(mol) 3y (mol ) 2 G i x.1 (mol) 0.0. S mol AlCl3 là nAlCl3 = 0. 75M 0. 4(mol ) 22. y l n lư t là s mol Mg và Al trong h n h p S mol H2 n H2 (1. 72 = = 0. 025(mol ) 102 Al(OH)3 + 3NaCl (1) 0.55 = 0.05 (mol) Al(OH)3 ã b hòa tan T (1) và (2) s mol NaOH = 3.1(mol) + 3NaOH → 3. 7( g ) 96500n 96500.0.3(mol ) 22. 4  x = 0.05 (mol) Như v y ã có 0. 4 3   x + 2 y = 0.05(mol 0.96 = 0. 65.1(mol ) S mol Al2O3 nAl2O3 = AlCl3 0. 4( g ) mAl = 27.025 (mol) Theo pt (3) ta th y s mol Al(OH)3 còn l i là 0.1 = 2.1. 4 6. 8.35 (mol) N ng 7.05 = 0.1 -0. 2 = 5.3000 = = 2.1 = 0.35 = 1.1 +0.

KIM LO I KI M TH H P CH T C A CHÚNG bài VÀ 1. 10 g A. Kh i lư ng hidroxit trong h n h p là A. Cho 3. i n phân CaCl2 nóng ch y. L c tác k t t a r i un nóng nư c l c l i thu thêm 2 gam k t t a n a. 0. Kh i lư ng k t t a thu C.04 gam h n h p NaOH và KOH tác d ng v i dung d ch axit HCl thu ư c 4. 7 Bài 28: LUY N T P TÍNH CH T C A KIM LO I KI M. 25g 3.Hi u su t là H = áp án C 2. 20 g C. 1. kh oxit CaO nhi t cao.07 mol D.100% = 80% 2. áp án D NaOH + HCl → NaCl + H2O x(mol) y(mol) x(mol) y(mol) KOH + HCl → KCl + H2O B. HCl l y CO2 r i em s c vào dung d ch có D. 0. B.6 g D.1 gam h n h p g m MgCO3 và BaCO3 trong ó MgCO3 chi m a% v kh i lư ng.05 mol Bài gi i 1.98 g C. Ch t nào sau ây có th dùng làm m m nư c c ng có tính vĩnh c u 4. Na2CO3 D. 1.16 . ư c kim lo i Ca? k t t a B thu ư c là l n nh t. Dùng Ba 6.17 g và 2. i u ch i n phân dung d ch có màng ngăn.25 mol Ca(OH)2.08 mol 78 . Dùng Al D. 0. 0.06 mol C.24 g 2. Cho h n h p trên tác d ng h t v i dung d ch axit HCl ch a 0. NaCl B. 15 g B.92 g ư c là.12 g và 1. H2SO4 C. S c a mol khí CO2 vào dung d ch Ca(OH)2 thu 3 gam k t t a. Cách nào sau ây có th A. Tính a 5. 1. Giá tri c a a là: A. Có 28.15 gam h n h p mu i clorua. y Ca ra kh i dung d ch CaCl2.72 lít khí CO2 ( kc) vào dung d ch có ch a 0. B. S c 6.8 g và 2. 0.12 g và 1. A.2 mol Ca(OH)2 ư c k t t a B.

25 – 0. 02 Theo bài ra ta có h pt  → 58.25(mol) CaCO3 + H2O 0.2 .3-0. y l n lư t là s mol NaOH và KOH 40 x + 56 y = 3.8( g ) mKOH = 0.05 = 0. 02.G i x. 5 x + 74.1 gam h n h p lư ng k t t a CaCO3 thu ư c là l n nh t thì s mol CO2 = s mol Ca(OH)2 ⇒ x + y = 0. áp án C S mol CO2 là nCO2 = CO2 0. 04.100 = 20 (g) 3. 2 79 . áp án C 4. 3(mol ) 22. 72 = 0.25 (mol) X y ra ph n ng CO2 0. 04  x = 0.05(mol) H2O → Ca(HCO3)2 + 6.56 = 2.25 (mol) CO2 dư sau ph n ng là 0. 04 mNaOH = 0. 4 Ca(OH)2 → 0. 24( g ) 2.2 (mol) Kh i lư ng k t t a thu ư c là m = 0.5 y = 4. y l n lư t là s mol c a MgCO3 và BaCO3 trong 28.05 (mol) Như v y CaCO3 b hòa tan 0.05(mol) + CaCO3 + 0.40 = 0.15  y = 0.25 =0. MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O x BaCO3 + 2HCl y CO2 (x + y) + Ca(OH)2 → (x+y) x → BaCl2 + CO2 + H2O y CaCO3 + H2O G i x .

1. 0. 0.(100 − a ) ⇒y= (2) 197.07 (mol) áp án C Bài 29. 02(mol ) 100 T ng s mol CO2 = 0. Nhôm b n trong môi trư ng không khí và nư c là do: A. có màng Al2O3 b n v ng b o v C.(100 − a ) (1).1a ⇒x= (1) 84.03(mol) 2CO2 2. có màng hidroxit Al(OH)3 b o v D.100 197.03(mol) + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 0.100 28.02 = 0.84 x.100 =a 28.03 + 2.100 ⇒ a = 29. nhôm có tính th ng v i không khí và nư c 80 .1 28. (2) ⇔ + = 0. áp án B 6.02 (mol) 0 3 = 0. LUY N T P TÍNH CH T C A NHÔM VÀ H P CH T C A NHÔM bài 1.89% % mMgCO3 = 5.1 28. S mol CaCO3 là nCaCO3 = CO2 0. 2 84. nhôm là kim lo i kém ho t ng B.100 197 y.100 = (100 − a) % mBaCO3 = 28.02 (mol) t Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O → 0. 03(mol ) 100 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 0.1a 28.02 (mol) 0.1.02 (mol) S mol k t t a thêm nCaCO3 = 2 = 0.

Cho t t n dư dung d ch HCl vào dd Na[Al(OH)4]. Ca. Nhôm không tan trong dung d ch nào sau ây? A. MgO. 4 81 . 10.2 g h n h p b t Al và Al2O3 tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu ư c 13. H n h p X g m hai kim lo i K và Al có kh i lư ng 10. d. Các dung d ch NaCl. áp án D 3. Mg. NH3 3. S c t t khí CO2 vào dung d ch Na[Al(OH)4].8 g và 20. Cho t t dd Al2(SO4)3 vào dd NaOH và ngư c l i. Na b.4 g và 24. AlCl3 c. Tính thành ph n % B. NaHSO4 D. Cho dd NH3 dư vào dd AlCl3 c.Cho 31. Al2O3 5.2 và 20 g 4. 6. áp án B 2. e. Al.8 g h c minh h a a. áp án B 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (1) Al2O3 + 2 NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4] (2) S mol H2 là nH 2 = u có k t t a.2. u không 6. HCl B. Thêm t t dung d ch HCl 1M vào dung d ch A: lúc có k t t a. 6(mol ) 22. Bài gi i 1. khi thêm ư c 100ml dung d ch HCl 1M thì b t s mol c a các kim lo i trong X. Hòa tan hoàn toàn h n h p X trong nư c ư c dung d ch A. 44 = 0.44 lít H2 ktc. 16. Kh i lư ng m i ch t trong h n h p là áp án nào sau ây: A. a. Các ch t b t CaO.5 g.2 g và 15 g C. Cho t t dd NaOH gi i thích hi n tư ng x y ra khi: n dư vào dd AlCl3.4 g D. 11.Ch dùng m t hóa ch t hãy nh n bi t m i ch t trong các dãy sau ây và vi t phương trình hóa 13. H2SO4 C. CaCl2. Vi t phương trình ph n ng b.

Hai dung d ch trên ta Ca(OH)2. kim lo i nào ph n ng có khí bay ra là Al. M u th nào tan ra là 82 . Nh n bi t các dung d ch NaCl. m u th nào xu t hi n k t t a. Al2O3 Cho nư c vào 3 m u th . Cho dd NH3 dư vào dd AlCl3 Xu t hi n k t t a tr ng keo Al(OH)3 AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl trên cho vào hai m u th không tan trong nư c. MgO. 2 − 10.nH 2 = 0. hai m u th không tan trong nư c là MgO và Al2O3 CaO + H2O → Ca(OH)2 L y Ca(OH)2 Al2O3. 4( mol ) 3 Kh i lư ng Al mAl = 0. 4. m u th nào dung d ch trong su t là NaCl AlCl3 + 3 NaOH → Al (OH )3 + 3 NaCl Al (OH )3 + NaOH → NaAlO 2 + 2 H 2O CaCl2 + 2 NaOH → 2 NaCl + Ca (OH ) 2 c. m u th nào tan trong nư c là CaO. Nh n bi t các ch t b t CaO. Vi t phương trình ph n ng gi i thích hi n tư ng x y ra khi: a. CaCl2. a. còn l i là MgO Ca(OH)2 + Al2O3 + 3H2O → Ca([Al(OH)4])2 5. sau ó k t t a tan ra là: AlCl3. Dung d ch ch trong su t là NaOH. Ca. Nh n bi t Al. còn l i là Mg 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2 b.2 Theo pt (1) nAl = .Cho nư c vào 4 m u th .8 = 20. hai m u th không tan trong nư c là Al và Mg 2Na +2 H2O → 2NaOH + H2 Ca +2 H2O → Ca(OH)2 + H2 . Mg. Na . 4( g ) 4. AlCl3 Cho dung d ch NaOH vào 3 m u th .Hai kim lo i không tan trong nư c ta cho dung d ch NaOH vào.27 = 10.8( g ) Kh i lư ng Al2O3 mAl2O3 = 31. kim lo i ban m t th i gian n u dung d ch nào phân thành hai l p là dung d ch u là Ca. M u th nào dung d ch có v n c là CaCl2. m u th tan trong nư c là Na và Ca. kim lo i ban u là Na .

u xu t hi n k t t a tr ng keo c a Al(OH)3 sau ó khi HCl dư thì k t t a tan ra u s có k t t a tr ng Na[Al(OH)4] + HCl → NaCl + Al(OH)3 ↓ + H2O 3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O 6. Cho t t dd Al2(SO4)3 vào dd NaOH và ngư c l i. sau ó k t t a tan ngay.1 83 .1  y = 0. Al ph n ng h t G i x.1( mol ) u u không có k t t a. y l n lư t là mol K và Al ban S mol HCl nHCl = 0. N u cho t t dung d ch Al2(SO4)3 vào dung d ch NaOH xu t hi n k t t a Al(OH)3. Cho t t dd NaOH Ban su t n dư vào dd AlCl3. sau ó khi dư NaOH thì k t t a tan ra.b. S c t t khí CO2 vào dung d ch Na[Al(OH)4]. 2 Theo bài ra ta có h pt  →  x − y = 0. 5  x = 0. Ngư c l i cho t t dung d ch NaOH vào dung d ch Al2(SO4)3 ban keo Al(OH)3. Xu t hi n k t t a tr ng keo Al(OH)3 Na[Al(OH)4] + CO2 → NaHCO3 + Al(OH)3 ↓ e. Al2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 ↓ Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] d. sau m t th i gian m i có như v y KOH x(mol) 2Al + 2KOH + 6H2O → 2K[Al(OH)4] + 3H2 (2) 39 x + 27 y = 10.1. sau ó k t t a tan ra dung d ch tr l i trong 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] c. u xu t hi n k t t a tr ng keo Al(OH)3. Cho t t Ban n dư dung d ch HCl vào dd Na[Al(OH)4].1 = 0. 2K + 2H2O → 2KOH + H2 (1) x(mol) y(mol) y(mol) HCl + KOH →KCl + H2O (x-y) mol (x-y) mol Thêm HCl vào dung d ch A lúc sau pt (2) dư.

KI N TH C C N NH 1. H p ch t c a s t H p ch t s t II: FeO. các mu i s t III. d. s t b g d dàng theo phương trình t ng quát: 4Fe + 3O2 + nH2O →2Fe2O3 . Khi t o h p kim v i s t. + S t tác d ng v i axit: Fe + 2HCl →FeCl2 + H2 S t b th ng hóa trong HNO3 và H2SO4 c ngu i.5 % mK = Chương 7.27 % mAl = . H p ch t s t III: Fe2O3.996 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d54s1 a. Tính ch t v t lí S t là kim lo i màu tr ng b c. 7% 10. Fe(OH)3. Tuy nhiên. thép.1. 5 0. b. Nguyên t kh i: 51. lưu huỳnh khi un nóng. S T VÀ M T S KIM LO I QUAN TR NG A. 84 . H p ch t s t III có tính oxi hóa. n ng (d =7. nóng ch y 15390C và sôi 27700C. d dát m ng và kéo s i. thép g i là luy n kim en.847 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d64s2 a. Nguyên t kh i: 55. + S t tác d ng v i dung d ch mu i c a kim lo i kém ho t Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu c. S t b nam châm hút và có th tr thành nam châm. Thép không g crom . xi erit: FeCO3. Tính ch t hóa h c S t có ho t ng hóa h c lo i trung bình. hematit: Fe2O3. + S t tác d ng v i phi kim: Khi un nóng trong không khí khô 150 .2000C. 2. CROM Kí hi u: Cr. crom làm cho thép c ng và ch u nhi t hơn. s t b oxi hóa t o màng m ng ngăn s oxi hóa sâu hơn. Các lo i qu ng s t: manhetit: Fe3O4. Ngành s n xu t gang. Nhi t nóng 0 0 ch y c a crom là 1875 C và sôi 2570 C. S t tác d ng v i các phi kim khác như clo. ng. (d = 7. H p kim c a s t: Gang. Oxit và hi roxit có tính bazơ.100% = 66. trong không khí m. Tính ch t bazơ c a oxit và hi roxit và tính kh . Fe(OH) 2.0. S T Kí hi u Fe.100% = 33.Tính ch t v t lí Crom là kim lo i tr ng xám.87).2) và b ngoài trông gi ng thép. e. S t có tính d o. S th t 26. mu i s t II.nH2O t cháy s t trong oxi: 3Fe + 2O2 →Fe3O4.3% 10. S th t 24. 2.39 .niken ch a kho ng 15% crom. n ng.

+ CuO là ch t b t màu en. H2SO4. màng oxit tan. Tác d ng v i ơn ch t: nhi t thư ng crom ch tác d ng v i flo. Cu(OH)2 t  → 0 CuO + H2O 85 . sau ó ph n ng t a nhi t m nh. không ph n ng v i nư c và không khí. Cu(OH)2 là m t bazơ. ngay trong dung d ch. Cu(OH)2 b phân h y t o ra CuO. ch c n un nóng lúc u. d n i n gi m nhanh khi ng có l n t p ch t. n ng (d = 8. oxi khi un nóng.Tính ch t v t lí ng là kim lo i màu . nên r t b n. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O Khi un nóng. ng tinh khi t tương i m m d dát m ng. nóng ch y 10830C và sôi 28770C. S th t : 29. 0 Cr2O3 + 2Al  → t 2Cr + Al2O3 3.. khi không có m t oxi.546 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d104s1 a. Khi un nóng. crom tác d ng v i dung d ch axit t o ra mu i crom II.96). trong ó h p ch t ng II b n hơn. brom.b. x y ra ph n ng: 2Cu + O2 + 4HCl → 2CuCl2 + 2H2O c. không tan trong nư c. nitơ. phot pho. Nguyên t kh i: 63. Tính ch t hóa h c ng là kim lo i kém ho t ng hóa h c. Tính ch t hóa h c Do c u hình electron l p ngoài cùng là 3d54s1 cho nên crom t o ra các h p ch t trong ó có s oxi hóa t +1 n + 6. Crom không tác d ng v i dung d ch loãng. Cr2O3 Cr t 0 t→ + 2HCl  + 6HCl  → 0 2CrCl3 + 3H2O CrCl2 + H2 nhi t thư ng.. Tuy nhiên khi có m t khí oxi. tuy nhiên cũng như nhôm. i u ch crom: Dùng phương pháp nhi t nhôm. ch thua b c. ng có th tác d ng v i các phi kim như clo. b. crom ng gi a k m và s t. H p ch t c a ng ng có các s oxi hóa +1 và +2. ng có d n i n. Cu + Cl2 → CuCl2 ng không tác d ng v i dung d ch HCl và H2SO4 loãng. d n nhi t r t cao. Nhưng nhi t cao crom tác d ng v i oxi. Thí d : 2Cr t→ + 3Cl2  2CrCl3 0 Trong dãy i n hóa. crom có m t l p oxit m ng b n v ng b o v . crom b HNO3 c và H2SO4 c làm th ng hóa gi ng như nhôm. kéo s i. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O + Cu(OH)2 là m t ch t k t t a màu xanh nh t. NG Kí hi u: Cu. lưu huỳnh. ngu i c a axit HCl. CuO là m t oxit bazơ.

Fe D. c ng hơn ng. Ba. dùng làm tơ s i nhân t o. Cho 2. Ni (40%) có i n tr cao.Zn C. Mg. dùng trong công nghi p ch t o máy Contantan: Cu. làm dây i n tr . Na.32 lít khí 86 . Zn (10 -50%) b n và d o dùng trong ch t o máy. Fe. T l s mol c a u ph n ng v i dung d ch CuCl2? B. Mg. BÀI VÀ L I GI I Bài 31: S T bài 1. Cho 19.96 lít khí H2. Ba. + Mu i ng II d ng hi rat và tan trong nư c u có màu xanh d. ng thi c: Cu. Kim lo i ó là kim lo i nào? A. Al D.68%.20%) ít b ăn mòn. Zn B. 5. Na. [Ar]3d3 3.2 gam h n h p tác d ng h t v i khí Cl2 thì c n dùng 12.Mg B. Fe C. Kim lo i ó là kim lo i nào? A. Al 4.Cu(OH)2 Svâyde: tan d dàng trong dung d ch NH3 t o thành dung d ch màu xanh th m g i là nư c + 4NH3 → Cu(NH3)4(OH)2 Cu(OH)2 Nư c Svâyde hòa tan ư c xenlulozơ. Các kim lo i nào sau ây A. B. [Ar]3d6 B. d úc.52 g m t kim lo i tác d ng h t v i dung d ch H2SO4 loãng. thu u c 6.84 g mu i sunfat. Cho 19. xenlulozơ tr l i d ng r n. H n h p A ch a s t và kim lo i M có hóa tr không i trong m i h p ch t. Mg D. Ngâm m t lá kim lo i có kh i lư ng 50 g trong dung d ch HCl. Sn (3 .2 gam h n h p A tan h t vào trong dung d ch HCl thu ư c 8. Ag M và Fe trong h n h p là 1:3. C u hình electron nào sau ây là c a ion Fe3+? A. H p kim c a ng: ng thau: Cu. [Ar]3d4 D. [Ar]3d5 C. khi thêm nư c ho c axit. Sau khi thu ư c 336ml khí H2 ( ktc) thì kh i lư ng lá kim lo i gi m 1. Na. Hg 2. Ni. Ag C.

55(mol ) 22. 68%. 015(mol ) 22. 32 = 0. áp án B Kh i lư ng kim lo i ph n ng là mKL = S mol H2 là nH 2 = 1.M 2. áp án C 2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2 2.Cl2. Cho các ktc khí thu ư c Bài gi i 1. 015 0.84 = 28n →  M : Fe 0. 4(mol ) 22.84( g ) 100% 0.84 n = 2 → M = 28n ↔  M : Fe  M = 56 4. 4 nM+ nHCl → MCln + nH2 S mol c a M là nM = 2 2. áp án B 3.0.84 2M 2 M + 96n = 2. 03 . 336 = 0. G i hóa tr c a M là n X là s mol Fe và y là s mol M Ta có y 1 = x 3 S mol H2 là nH 2 = 8.96 = 0.52 6.50 = 0. áp án B 2. 4 S mol Cl2 là nCl2 = 87 . 03  M = 56 n 5. 4 12. Xác nh kim lo i M và ph n trăm theo kh i lư ng các kim lo i trong h n h p A.nH 2 = = (mol ) n n n M= n = 2 0.52 Ta có t l 2M+ 96n 6.

3 2    ⇒  y = 0. 4  x = 0.55 2  2 V y M là Mg Thành ph n % theo kh i lư ng %mFe = %mMg 56.1 y 1 x = 3  M = 24   3 x ny  + = 0.3 . Vi t phương trình hóa h c c a các ph n ng trong quá trình chuy n FeS2 (1) (2) (3) (4) (5) (6)  Fe2O3  → → FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  FeO  → → → → (7) FeSO4  Fe → 88 . 2 H P CH T C A S T i sau: Bài 32: M T S bài 1.1 = .0. 5% 19.100% = 12.Các PTHH Fe + HCl → FeCl2 + H2 x ( mol) x (mol) 2M + 2nHCl → 2MCln + nH2 y (mol) 2Fe x (mol) + ny (mol) 2 3Cl2 → 2FeCl3 3x (mol) 2 + nCl2 → 2MCln 2M y (mol) ny (mol) 2 Theo bài ra ta có h phương trình 56 x + My = 19. 2 24.0.100% = 87. 5% 19. 2   x + ny = 0.

D.3999 g c a h n h p A là bao nhiêu? A. B.999 g D. Ngâm m t inh s t n ng 4 g trong dung d ch CuSO4.33 lit. 1.6 g. Fe2O3.FeCl3 + 3 NaOH → Fe(OH )3 + 3 NaOH t (4).7H2O có kh i lư ng 55. s y khô. 8.19 lit C. 30 g cao.6 g FeSO4. 233 g 5. Kh i lư ng s t tham gia ph n ng là bao nhiêu ? A.2 Fe(OH )3  Fe2O3 + 3H 2O → t (5). Cho s t tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng thu ư c V lít khí H2 ( ktc). Khí i ra sau ph n ng ư c d n B. 234 g nhi t B. H n h p A g m FeO. 6. 1.7H2O có 152 g FeSO4 → 55.Fe2O3 + H 2  2 FeO + H 2O → 0 0 (6).9990 g C.2857(g). cân n ng 4.7H2O có x (g) FeSO4 Kh i lư ng FeSO4 là mFeSO4 = 55. Kh hoàn toàn 16 gam Fe2O3 b ng khí CO A. Kh i lư ng k t t a thu ư c là bao nhiêu? (1). sau m t th i gian l y inh s t ra. 232 g D. 2.5 mol. áp án C C 278 g FeSO4. 0.2. Trong h n h p A m i oxit vào dung d ch Ca(OH)2 dư.15 g C. 231 g C. 4( g ) 278 89 . 4. 20 g D.4 FeS 2 + 11O2 → 2 Fe2O3 + 8SO2 (2).48 lit B. 6. 7.FeSO4 + Mg → MgSO4 + Fe 2. Fe3O4.FeO + H 2 SO4(l ) → FeSO4 + H 2O (7). Tính th tích khí H2 ( ktc) ư c gi i phóng là bao nhiêu? A.1000 g u có 0.23 lit 3. dung d ch thu ư c bay hơi ư c tinh th FeSO4.152 = 30.Fe2O3 + 6 HCl → 2 FeCl3 + 3H 2O (3). Kh i lư ng 4. 25 g Bài gi i 1.

72 + 0.1 (mol) 3. 2858 x = 0.3 . 2857( g ) Fe + x(mol) CuSO4 → FeSO4 + Cu x(mol) G i x là s mol Fe tham gia ph n ng . 2857 − 4 = 0. 4 = 0.160 = 232( g ) 5. 4 = 4.0.232 + 0.56 = 1.0.5. Ta có: ∆m = mCu − mFe = 64 x − 56 x = 8 x ↔ 8 x = 0. 2(mol ) ⇒ VH 2 = 0.9990( g ) 4.22. 2(mol ) 152 Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 nH 2 = nFeSO4 = 0. áp án D Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 0. 48(lit ) 3.1 (mol) S mol Fe2O3 là 3.1(mol ) 160 Kh i lư ng k t t a là m = 0.5.0.S mol FeSO4 nFeSO4 = 30. áp án A Kh i lư ng inh s t tăng là ∆m = 4. 0357125. áp án B Kh i lư ng h n h p là: mhh = mFeO + mFe3O4 + mFe2O3 mhh = 0. 5. 0357125 Kh i lư ng Fe tham gia ph n ng là mFe = 0.100 =30 (g) 90 .1(mol) 3. 2.1(mol) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓+ H2O nFe2O3 = 16 = 0.

86% 6. B. Fe2O3 B.24 lít kh hoàn toàn 17. 0. Bi t r ng trong quá trình s n xu t. 0. 91 . FeO. Nêu các phương pháp luy n thép và cho bi t ưu i m.84% C. 16 g C.1568 lit khí CO2 ( ktc). 2. xiderit 4. Hòa tan qu ng này trong HNO3 th y có khí màu nâu bay ra .6 gam h n h p g m Fe. Nêu nh ng ph n ng chính x y ra trong lò cao. 18 g 2. Lo i qu ng ó là: A.Bài 33: H P KIM C A S T bài 1. dung d ch thu ư c cho tác d ng v i BaCl2 th y có k t t a tr ng không tan trong axit m nh. 3. như c i m c a m i phương pháp. Nung m t m u thép thư ng có kh i lư ng 10 g trong O2 dư thu ư c 0. 0. manhetit D. Fe3O4. 17 g khí CO ( ktc). Kh i lư ng s t thu ư c là: A. 15 g 5. Thành ph n % theo kh i lư ng c a cacbon trong m u thép ó là bao nhiêu? A. C n bao nhiêu t n qu ng manhetit ch a 80% Fe3O4 có th s n xu t ư c 800 t n gang có hàm lư ng s t là 85%. pirit s t n Fe thì c n D. M t lo i qu ng s t trong t nhiên ã ư c lo i b t p ch t. hemantit C. 0. lư ng s t b hao h t là 1%.82% B.85% D.

Phương pháp Bet – xơ.tanh có ư c các lo i thép có thành ph n như mong mu n. crom… và không ch a nh ng các t p ch t có h i như lưu huỳnh.Bài gi i 1. áp án D 4.me . áp án B như vonfam. Các phương pháp luy n thép g m: . photpho. z là s mol Fe2O3. cho thêm nh ng ch t c n thi t • Phương pháp lò i n Ưu i m: luy n ư c nh ng lo i thép Như c i m: dung tích nh .6 = 72 x + 232 y + 160z + 56t (1) FeO + CO → Fe + CO2 x x x Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2 y 4y 3y 92 . không luy n ư c thép có thành ph n theo ý mu n. Nh ng ph n ng chính trong lò cao : t C C+O 2 → CO 2 t C CO 2 +C → 2CO t C 3Fe 2 O3 +CO  2Fe3O 4 +CO 2 → t C Fe3O 4 +CO  3FeO+CO 2 → t C FeO + CO → Fe + CO2 0 0 0 0 0 CaO + SiO2 → CaSiO3 2. t là s mol Fe Ta có 17. c bi t mà thành ph n có nh ng kim lo i khó nóng ch y Ưu i m: th i gian luy n thép kéo dài nên có th phân tích ư c s n ph m.Phương pháp lò i n Ưu và như c i m c a m i phương pháp: • Phương pháp Bet – xơ – me: Như c i m: không luy n ư c thép t gang ch a nhi u photpho. • Phương pháp Mac.Phương pháp Mac – tanh . y là s mol Fe3O4. 3. G i x là s mol c a FeO.

100% = 0.0. 007 = 0. Kh i lư ng Fe có trong gang là mFe = Kh i lư ng s t b hao h t 1 % mFe ( h ) = + 16 . 4. 4 0. áp án B. 084( g ) ⇒ %mC = 6.84% 10 800.4(t n) Kh i lư ng Fe3O4 là mFe3O4 = 752.56 1039. 6 = 752. 6 (t n) 100 Kh i lư ng s t th c t s n xu t gang là mFe = 760 − 7.Fe2O3 + 3CO → 2 Fe + 3CO2 z 3z 2z Ta có x+ 4y + 3z = 0.56 752. S mol CO2 nCO2 = C + O2 → CO2 Kh i lư ng C là mC = 12.1 = 7.6 = 56 ( x + 3y + 2z +t ) + 16 (x +4y +3z ) 17. 007(mol ) 22.232 = 1039 (t n) 3.95 = 760 (t n) 100 760. 4 (t n) Fe3O4 + 4C → 4CO + 3Fe 232 x =? 3.0.100 = 1299 (t n) 80 Kh i lư ng qu ng manhetit là m = 93 .6 = m ⇒ m =16 5.1 Kh i lư ng Fe là m = 56 (x +3y + 2z +t ) T (1) ta có 17.1 0.1568 = 0. 084 .

+4. áp án C 3. t C (1). [Ar]3d2 B. +2.[Ar]3d5 3. +1. Khi nung nóng 2 mol natri dicromat ngư i ta thu ư c 48 gam O2 và 1 mol crom (III) oxit. Na2CrO4 t C 5. a. +2. [Ar]3d3 D. +6. n u thu 48 gam O2 thì ch nung h t 1 (mol).Cr2O3 + H 2 SO4( l ) → Cr2 ( SO4 )3 + H 2O (3).Cr2 ( SO4 )3 + 6 NaOH → 2Cr (OH )3 + 3 Na2 SO4 t C (4). c trưng c a crom là phương án nào? 4. +6. Vi t phương trình hóa h c c a các ph n ng trong dãy chuy n hóa sau: (1) (2) (3) (4) Cr  Cr2O3  Cr2(SO4)3  Cr(OH)3  Cr2O3 → → → → 2. Hãy vi t công th c c a m t s mu i trong ó nguyên t crom b. có trong thành ph n c a anion 5. Mu i mà crom óng vai trò c a cation: Cr2(SO4)3.2Cr (OH )3  Cr2O3 + 3H 2O → 0 2. +3.4Cr + 3O2  2Cr2O3 → 0 (2). Hãy vi t phương trình hóa h c c a ph n ng và xét xem natri icromat ã b nhi t phân hoàn toàn chưa? Bài gi i 1. +4. Do ó ph n ng chưa k t thúc 94 . [Ar]3d4 C. +4. +6. Các s oxi hóa A. D. +3. áp án B 4. 2Na2Cr2O7 → 2Na2O + 2Cr2O3 + 3O2 0 S mol O2 là nO2 = 48 = 1.Bài 34: CROM VÀ H P CH T C A CROM bài 1. C u hình electron c a ion Cr3+ là phương án nào? A. CrCl3. CrSO4 Mu i mà crom có trong thành ph n c a anion: K2Cr2O7. óng vai trò cation B. +6. C.5(mol ) 32 2 S mol Na2Cr2O7 nNa2Cr2O7 = . +2.nO2 = 1( mol ) 3 Nung 2 mol Na2Cr2O7 .

[Ar]3d7 C. C u hình electron c a ion Cu2+ là : A. 4 3 M + 4nHNO3 → 3M(NO3)n + nNO + 2nH2O 0.65 g D. 5H2O vào nư c thu ư c 500ml dung d ch mol/ l c a dung d ch CuSO4 b.48 lít khí duy nh t NO ( ktc).Bài 35: bài NG VÀ H P CH T C A NG 1. Kh i lư ng t 12. Mg C. Fe mu i nitrat sinh ra trong dung d ch là bao nhiêu A.2 g/ml) ã tác d ng v i thanh B.21.8 gam sau khi ã ngâm trong dung d ch AgNO3 có kh i lư ng là ng 171.2 gam. khu y nh cho t i khi dung d ch h t màu xanh. [Ar]3d8 D.8 gam Cu trong không khí. Hòa tan 58 gam mu i CuSO4. 6 (mol ) n 0. 22. Kim lo i M là kim lo i nào sau ây: A. 2(mol ) 22. 48 = 0.65 g B. áp án C 2. Cu D. Xác nh n ng hòa tan ch t r n 5. Cho 19. áp án B S mol NO là nNO = ng n ng 140. ư c 448 ml khí NO ( ktc) a. dư thu ư c 4.2 gam m t kim lo i M tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng.68 gam Cu tác d ng h t v i HNO3 loãng th y thoát ra khí NO duy nh t. Cho 7. M t thanh Bài gi i 1. Zn 3.56 g C. Cho d n d n b t s t vào 50 ml dung d ch CuSO4. [Ar]3d10 2.56 g 4. 21. Vi t phương trình hóa h c c a các ph n ng x y ra b. Tính th tích t i thi u HNO3 c n dùng a. 6. Tính lư ng s t ã tham gia ph n ng.2 (mol) 95 .5M thu 4. Tính th tích dung d ch AgNO3 32% (D=1. Hòa tan ch t r n thu ư c vào dung d ch HNO3 0. [Ar]3d9 B. 22.

02 → x = 0.12( g ) ⇒ nCuSO4 = = 0. 42 = 0. 4 G i x là mol Cu ph n ng 2Cu + O2 → 2CuO x (mol) x(mol) CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O x (mol) 2x(mol) 3 Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (0.5H2O Kh i lư ng CuSO4 là mCuSO 4 = 58.M= n = 2 19.84(l ) = 840(ml ) 0. 2 − x) = 0. 448 = 0.160 37. 2 = 32n →  M : Cu 0. 6  M = 64 n 3.188 = 22.2 –x ) mol Ta có 8 (0. 2(mol ) 64 0. 68 = 0. 2 − x)mol 3 2 (0.12.5 thì có 160 gam CuSO4 x? 58 gam CuSO4. Ta có c 250 gam CuSO4. 2 − x)mol 3 2 (0. 2 − x) = 0. 232(mol ) 250 160 96 .12 = 37. 02(mol ) 22.5H2O 5. 42(mol ) 3 VHNO3 = 0. S mol Cu là nCu = S mol NO là nNO = 12.17 3 8 nHNO3 = 2 x + (0.12(mol) S mol Cu là nCu = 7. áp án C 0.12(mol ) 64 Kh i lư ng Cu(NO3)2 m = 0. 56( g ) áp án C 4.8 = 0.12 (mol) 3 Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 0.

464 M 0. Kh i lư ng thanh Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag x(mol) 2.56 = 1. Cr v i 300ml dung d ch H2SO4 2. 80 g D. 2 Bài 36: SƠ LƯ C V NIKEN.1. Ni B.0232 (mol) ng tăng là ∆m = 171.0232 . Sn. Zn(HCO3)2 4. Zn. 464. CHÌ.0232 (mol) 0. Cho dung d ch NaOH vào dung d ch mu i sunfat c a kim lo i hóa tr II th y sinh ra k t t a tan trong dung d ch NaOH dư. Zn D. ó là mu i nào sau ây? A. 05 = 0. ZnSO4 B. Ni. Sn C. Dãy nào s p x p theo th t tính kh tăng d n A. MnSO4 D. H p ch t nào sau ây không có tính ch t lư ng tính? 5. 90 g D. Pb. Zn(OH)2 C.170 = 68( g ) Th tích dung d ch AgNO3 là VAgNO3 = 68. Kh i lư ng mu i thu ư c là: A. Ni. 2(mol ) Kh i lư ng c a AgNO3 là mAgNO3 = 0. MgSO4 B. 08(ml ) 32. 4( g ) Kh i lư ng Fe là m= 0. 85 g A. 4 = 152 x → x = 0. THI C bài 1. Sn. K M. ZnO B. Zn B.100 = 177. Pb. 60 g C. 2. S t tây là s t ư c ph lên b m t b i kim lo i nào sau ây 3. Sn D.x(mol) G i x là s mol Cu ph n ng Ta có ∆m = mAg − mCu = 2. 232 = 0. Ni.N ng mol/l c a dung d ch CuSO4 là CM ( CuSO4 ) = 0.8 = 30.108 x − 64 x 2x(mol) 30. Cho 32 gam h n h p g m MgO. 2 − 140. CuO tác d ng v a 2M. Fe2O3.5 S mol CuSO4 trong 50 ml là nCuSO4 = 0. Pb. Zn C. Pb A. 0232(mol ) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 0. ZnSO4 97 .2. Ni. Sn.2992 (g) 6. CaSO4 C.0. Zn.

áp án B G i x.. áp án D..3. z l n lư t là s mol c a MgO. 6(2) Bi n i (1) ta ư c x(24 + 16) + y (56..2 y + 64 z + 16( x + 3 y + z ) = 32 ⇒ 24 x + 56.z (mol ) Theo bài ra ta có h phương trình :  x(24 + 16) + y (56.x(mol ).2 + 16.. 6 = 80 4.0. 6( mol ) MgO + H 2 SO4 → MgSO4 + H 2O x(mol )...0.... 4 Kh i lư ng mu i thu ư c là : m = x(24 + 96) + y (56.3) + z (64 + 16) = 32(1)   x + 3 y + z = 0. y..2 = 0. 98 .. 6 = 22...2 + 96. Fe2O3. CuO S mol H2SO4 nH 2 SO4 = 0..2 + 16. áp án B 2.Bài gi i 1... áp án C 3.. y (mol ) CuO + H 2 SO4 → CuSO4 + H 2 O z (mol ). áp án C 5.z (mol ).2 y + 64 z = 32 − 16.x(mol ) Fe2O3 + 3H 2 SO4 → Fe2 ( SO4 )3 + 3H 2 O y (mol ).3) + z (64 + 16) = 32 ⇔ 24 x + 56...3 y (mol )..2 y + 64 z + 96( x + 3 y + z ) m = 22.3) + z (64 + 96) m = 24 x + 56.. 4 + 96.

3. 3.3 gam h n h p g m MgO. Fe. Nguyên t c a nguyên t X có t ng s h t cơ b n ( p. Kh i lư ng mu i thu ư c là : A. NO + ….6 g C. hãy phân bi t 3 m u h p kim sau: Al-Fe. 3. Fe + HNO3 c c t  → t  → t  → 0 0 0 0 SO2 +…… NO2 + …. Cu-Fe. FeS + HNO3 NO + Fe2(SO4)3 + ….n) là 82. Fe + HNO3loãng t d. Cu. M t h n h p b t g m Al. CuO và FeO tác d ng v i m t lư ng v a d ch H2SO4 0. B ng phương pháp hóa h c. Hoàn thành các phương trình t a. m u th nào không có khí thoát ra ra là Cu – Fe 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2 Cho dung d ch HCl n dư vào hai m u th trên. Vi t các phương trình hóa h c c a các ph n ng 4.9 g 100 ml dung 6. 3. Cho 2.Fe + 6 HNO3( d )  Fe( NO3 )3 + 3 NO2 + 3H 2 O → 0 0 c. m u th tan h t là Al – Fe 99 . mãu th nào không hòa tan h t là Al – Cu. Tính kh i lư ng b t s t ã dùng trong hai trư ng h p nói trên và kh i lư ng ch t r n thu ư c.7 g D.2 Fe + 6 H 2 SO4( d )  Fe2 ( SO4 )3 + 3SO2 + 6 H 2O → t b.Bài 37: LUY N T P V TÍNH CH T HÓA H C C A S T VÀ H P CH T C A S T bài 1.Fe + 4 HNO3( l ) → Fe( NO3 )3 + NO + 2 H 2 O 2. 3. Nguyên t X là nguyên t nào? Bài gi i 1. Al-Cu.e. 5. trong ó s h t mang i n nhi u hơn s h t không mang i n là 22.8 g B.  → 2. Fe + H2SO4 b.2 M. Cho dung d ch NaOH vào 3 m u h p kim. c. Hãy trình bày m t phương pháp hóa h c tách t ng kim lo i ra kh i h n h p ó. N u cho m t lư ng g p ôi b t s t nói trên tác d ng h t v i dung d ch CuSO4 thì thu ư c m t ch t r n. i n công th c hóa h c c a ch t vào nh ng ch tr ng và l p các phương trình hóa h c sau: a. Cho m t ít b t s t nguyên ch t tác d ng h t v i dung d ch H2SO4 loãng thu ư c 560 ml m t ch t khí ktc. m u th nào có khí thoát ra là Al – Fe và Al – Cu.

05 (mol) 0. FeO.56 = 0.Ph n dung d ch là NaAlO2 và NaOH dư . 025(mol ) 22. 4( g ) nH 2 = Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 Theo pt nFe = nH 2 = 0. 025(mol ) → mFe = 0. CuO 0. z l n lư t là s mol c a MgO.Ph n ch t r n là Cu và Fe Al + NaOH + H 2O → NaAlO 2 + 3 H2 2 n dư thu ư c k t t a Al(OH)3. 4( g ) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 0.05(mol) Kh i lư ng Fe ã dùng mFe = 0.56 = 2. còn ph n ch t r n là Cu.56 = 1. y . i n phân nóng L y ph n dung d ch d n CO2 nung ngoài không khí ch y Al2O3 ta ư c Al n kh i lư ng không NaAlO 2 + CO2 + H 2O → NaHCO3 + Al (OH )3 ↓ CO2 + NaOH → NaHCO3 CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H 2O t 2 Al (OH )3  Al2O3 + 3H 2O → dpnc → 2 Al2O3  4 Al + 3O2 0 Ph n ch t r n em hòa tan trong HCl dư. Cho dung d ch NaOH dư vào h n h p 3 kim lo i thu ư c hai ph n. 025. 025. 4( g ) 5. thu ư c dung d ch là FeCl2. 4 100 . .56 = 1. 56 = 0. áp án D G i x. S mol H2 là nFe = nH 2 = 0.8( g ) Kh i lư ng ch t r n m = mCu − mFe = 0. i n phân dung d ch thu ư c ta ư c Fe Fe + 2 HCl → FeCl2 + H 2 dpdd FeCl2  Fe + Cl2 → 4.2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 3. 05. 05. L c l y k t t a em i thu ch t r n là Al2O3. 05.64 − 0. 025(mol ) → mFe = 0.

9( g ) 6.x(mol ) FeO + H 2 SO4 → FeSO4 + H 2O y (mol )..3(1)   x + y + z = 0. áp án A G i p là t ng s proton trong X....z (mol ) Theo bài ra ta có h phương trình :  x(24 + 16) + y (56 + 16) + z (64 + 16) = 2....98 Kh i lư ng mu i thu ư c là : m = x(24 + 96) + y (56 + 96) + z (64 + 96) m = 24 x + 56 y + 64 z + 96( x + y + z ) m = 1..98 + 96... n là t ng s notron trong X. e là t ng s electrong trong X. 2 = 0.3 ⇒ 24 x + 56 y + 64 z = 2.. 3 − 16..0.0..1.3 ⇔ 24 x + 56 y + 64 z + 16( x + y + z ) = 2. 02 = 3. y (mol ). 02 = 1. 02(2) Bi n i (1) ta ư c x(24 + 16) + y (56 + 16) + z (64 + 16) = 2.z (mol ).. y (mol ) CuO + H 2 SO4 → CuSO4 + H 2O z (mol ). 02( mol ) MgO + H 2 SO4 → MgSO4 + H 2O x(mol ).0.. Trong nguyên t p=e Theo bài ra ta có h phương trình  p + n + e = 82  p = e = 26  Gi h pt  p = e → → X : Fe n = 30 e + p − n = 22  101 ...x(mol ).S mol H2SO4 nH 2 SO4 = 0.

9. 9.4 g D.2 g. Có bao nhiêu gam Cu ã bám vào thanh s t? A. L y bã r n không tan cho tác d ng m t lư ng dư dung d ch HCl (khi không có không khí ) thu 38. Hoàn thành sơ chuy n hóa sau: NG VÀ H P CH T (1) (2) (3) (4) (5) Cu  CuS  Cu(NO3)2  Cu(OH)2  CuCl2  Cu → → → → → 2. 85% B. Cho Cu tác d ng v i dung d ch h n h p g m NaNO3 và H2SO4 loãng s gi i phóng khí nào 102 . 9. Giá tr c a V là A.6 g 6. Cr và Al tác d ng v i lư ng dư dung d ch NaOH thu ư c 6. NO2 B. thu ư c 4.8 gam X tác d ng v i dung d ch HCl th y có V lít khí ( ktc) bay ra.72 lít khí. NH3 B.12 lít C. 3.3 g C. N2O D.24% kh i lư ng. 4. Xác nh thành ph n % c a h p 5. Hi u su t c a ph n ktc. Nhúng thanh s t vào dung d ch CuSO4 sau m t th i gian l y thanh s t ra r a s ch s y khô th y kh i lư ng tăng 1.36 lít nhi t cao thu ư c h n h p ch t r n X. hòa tan 1 lít dung d ch HNO3 1M. Cho 14.5 g sau ây? A. 3. H n h p X g m Cu và Fe trong ó Cu chi m 43. 1. 75% D. 2.08 lít khí.48 lít 4.48 lít NO( ktc). 70% C. Khi cho 100 g h p kim g m có Fe. 9. Các th tích khí o kim.24 lít D. C A CHÚNG bài 1. 80% ng kh CuO b ng bao nhiêu? B. Kh m gam b t CuO b ng khí H2 h tXc nv a A.Bài 38: LUY N T P TÍNH CH T HÓA H C C A CROM. NO C.

 56 x + 52 y + 27 z = 100  x = 1. y . 08 = 1.52 % mCr = .3 2 Thành ph n % theo kh i lư ng c a h n h p là : 1.100% = 7. 55. 7  3z  z = 0. 4 (2).15.100% = 5.55   ⇒  y = 0. 4% 100 % mFe = 103 .Các phương trình hóa h c 2Al + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2 (1) z Ph n không tan là Fe và Cr Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 x x Cr + 2HCl → CrCl2 + H2 y y S mol H1 (1) nH 2 (1) = S mol H2 3z 2 (2) (3) 6.Bài gi i 1.8% 100 0. 72 = 0. 3(mol ) 22. Cr .100% = 86. Al Theo bài ra ta có h phương trình. Các phương trình hóa h c (t C) Cu+S  CuS → 3CuS+14HNO3 → 3Cu(NO3 ) 2 +3H 2SO 4 +8NO+4H 2O 0 Cu(NO3 )2 +2NaOH → Cu(OH)2 +2NaNO3 Cu(OH)2 +2HCl → CuCl2 +2H 2O dpdd CuCl2  Cu + Cl2 → 2.15  x + y = 1.(3) = G i x.56 . z l n lư t là s mol c a Fe.8% 100 0. 2   = 0.27 % mAl = . 2. 7(mol ) 22. (3) là nH 2 (2). 4 38.

2 = 64x -56 x → x = 0.3. 48 = 0. 4 = 8.4 mol CuO.15 Kh i lư ng Cu mCu = 0.56.1 = 1( mol ) S mol NO 3Cu nNO = 4.36(lit ) 0. 4 G i x là s mol Fe ph n ng Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu x (mol) 1. 76 8. áp án B Gi i t C CuO+ H2 → Cu + H2O 0 0. 76% Kh i lư ng c a Fe là mFe = 14.15(mol ) 100 56 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 0.8 (mol) HNO3 còn 1 -0.2 (mol) u 0. 6( g ) 6.2 (mol) ⇒ CuO dư CuO 0. 3 . áp án D 0.15 (mol) Th tích khí H2 4.15 (mol) VH 2 = 0. 4 = 3. ph n ng 0. 4( g ) → nFe = = 0.3 mol CuO ⇒ Hi u su t H = 5.8 = 0.3 (mol) S mol HNO3 nHNO3 = 1.64 = 9.3(mol) 0.15. áp án D % Fe = 100% − 43.100% = 75% 0. áp án B x (mol) 104 .8.2(mol) + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO+ H2O 0. 4 0. 2(mol ) 22.3 (mol) 0.22. 24% = 56.15.1 (mol) Ban + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O 0.

Nh n bi t m t s anion trong dung d ch a) Nh n bi t anion NO3Dùng thu c th Cu và dung d ch H2SO4 loãng. sau ó k t t a tan d n. Ba2+ + SO42. Nh n bi t m t s cation trong dung d ch a) Nh n bi t cation Na+. s quan sát ư c s t o thành k t t a tr ng CaCO3. b) Nh n bi t NH4+ thêm lư ng dư NaOH r i un nóng nh .→ AgCl↓ d) Nh n bi t ion CO32Khi axit hóa b ng các axit m nh như HCl. thêm t t dung d ch NaOH vào mu i nhôm.Chương 8. 3. dư làm thu c th . 2H+ + CO32. làm xanh gi y quỳ tím m. g) Nh n bi t Cu2+ b ng thu c th NH3.→ H2O + CO2↑ N u d n khí CO2 vào bình ng nư c vôi trong. 2. khí amoniac có mùi khai bay ra. Li+ dùng phương pháp so màu ng n l a. ch t có màu. ban u t o k t t a màu xanh l c. c a K+ có màu tím nh t. ban u xu t hi n k t t a. H2SO4 s có b t khí CO2. hay m t ch t khí ít tan bay ra kh i dung d ch. K+. f) Nh n bi t Fe2+ thêm NaOH có k t t a màu tr ng xanh. lâu trong không khí thì hóa nâu do b không khí oxi hóa.→ BaSO4↓ c) Nh n bi t ion ClDùng thu c th dung d ch AgNO3 trong môi trư ng HNO3 loãng. b) Nh n bi t anion SO42Dùng dung d ch BaCl2 trong môi trư ng axit loãng. dung d ch s có màu xanh c a ion Cu2+ và có khí không màu NO. KI N TH C C N NH 1. c) Nh n bi t cation Ba2+ b ng axit sunfuric ho c mu i sunfat tan t o k t t a tr ng không tan trong axit. d) Nh n bi t cation Al3+ nh tính ch t lư ng tính. hóa nâu trong không khí do chuy n thành NO2. Ag+ + Cl. sau t o thành ph c màu xanh m c trưng. c a Li+ có màu son. e) Nh n bi t Fe3+ thêm NaOH có k t t a màu nâu . CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 105 . Ng n l a c a Na+ có màu vàng. Nguyên t c nh n bi t m t ion trong dung d ch Dùng thu c th t o v i ion ó m t s n ph m c trưng nh ư ch t k t t a. PHÂN BI T M T S CH T VÔ CƠ A.

NaOH dư 106 . Ba dung d ch Ba(HCO3)2. m i dung d ch ch a 1 cation như sau: NH4+. n u có k t t a tr ng là Ba2+ H 2 SO4 + Ba 2+ → BaSO 4 + 2 H + 2. CO32-.1M.Hai dung d ch Ba(HCO3)2. m u th nào có k t t a r i tan ra là Al3+. Hãy nêu cách nh n bi t t ng ion trong dung NH 4 + + NaOH → Na + + NH 3 ↑ + H 2O Al 3+ + 3 NaOH → 3 Na + + Al (OH )3 ↓ Al (OH )3 + NaOH → Na[ Al (OH )4 ] Cho H2SO4 vào dung d ch còn l i. Mg2+. Có 5 dung d ch hóa ch t không nhãn. Trình bày cách nh n bi t chúng. Ba dung d ch NH4+. Dung d ch ch a NH4+ C. H2S ng th i các cation Fe2+. Mg2+.và SO42-. Fe3+. Hãy nêu cách nh n bi t t ng ion trong dung d ch. K2CO3. Có 5 dung d ch riêng r . Cách tách 2 ion t h n h p Cho NaOH n dư vào h n ta thu ư c hai ph n: k t t a là Fe(OH)2. BÀI VÀ L I GI I Bài 40: NH N BI T M T S ION TRONG DUNG D CH bài 1. K2CO3 C. 2. Có 3 dung d ch. Fe3+. m u th nào có khí mùi khai thoát ra là NH+4. Al3+. Cho dung d ch NaOH vào 3 m u th . Vi t các phương trình hóa h c.B. Hai dung d ch NH4+ . B. có th nh n bi t ư c t i a m y dung d ch? A. Ch dùng m t thu c th là dung d ch H2SO4 loãng nh tr c ti p vào m i dung d ch thì có th nh n bi t t i a m y dung d ch A. K2CO3 . Có 2 dung d ch ch a các anion NO3-. Hai dung d ch Ba(HCO3)2. K2SO4. m i dung d ch ch a 1 cation như sau: Ba2+. K2S. dung d ch là Na[Al(OH)4]. 3. B ng cách dùng dung d ch NaOH cho l n lư t vào t ng dung B. Có dung d ch ch a các anion CO32. Al3+. Dung d ch A ch a t dung d ch A. m i dung d ch n ng kho ng 0. Fe3+. Al3+ D. Al3+. K2S D. NH4+. Na+ n ng dung d ch kho ng 0.1M c a m t trong các mu i sau: KCl. Vi t các phương trình hóa h c 6. K2S Bài gi i 1. Hai dung d ch Ba(HCO3)2. Trình bày cách tách và nh n bi t m i ion 4. Al3+ d ch. 5. NH4+. Ba(HCO3)2. Al3+ d ch ó.

khí ó là CO2. thu khí cho vào dung d ch Ca(OH)2 th y có k t t a tr ng. N u th y dung d ch có k t t a keo tr ng sau ó tan ra trong NaOH dư thì có ion Al3+. Cho mu i BaCl2 vào hai mãu th . n u th y xu t hi n k t t a tr ng xanh là Fe(OH)2. Có ion Fe2+. áp án D 4. Nh t t dung d ch HCl vào m u th th y có khí thoát ra. dung d ch ban u có ch a ion CO32-. Fe 2 + + 2 NaOH → Fe(OH ) 2 + 2 Na + 4 Fe(OH )2 + O2 + 2 H 2O → 4 Fe(OH )3 Al 3+ + 3 NaOH → Al (OH )3 + 2 Na + Al (OH )3 + NaOH → Na[ Al (OH ) 4 ] 3. m u th nào có k t t a tr ng là ch a CO32- BaCl2 + CO3 2− → BaCO3 ↓ +2Cl − Cho m t vài m u b t Cu vào m u th còn l i thêm vài gi t H2SO4 (l) n u th y thoát ra khí không màu (NO) hóa nâu (NO2) ngoài không khí thì m u th ó ch a NO3-. Cu 2 + + 2 NH 3 + 2 H 2O → Cu (OH )2 ↓ +2 NH 4 + Cu (OH ) 2 + 4 NH 3 → [Cu (NH 3 )4 ](OH)2 Ba 2+ + H 2 SO4 → BaSO 4 ↓ +2 H + 5. CO3 2− + 2 HCl → CO2 ↑ + H 2O + 2Cl − CO2 + Ca (OH )2 → CaCO3 ↓ + H 2O 107 .Fe 2 + + 2 NaOH → Fe(OH ) 2 + 2 Na + 4 Fe(OH )2 + O2 + 2 H 2O → 4 Fe(OH )3 Al 3+ + 3 NaOH → Al (OH )3 + 2 Na + Al (OH )3 + NaOH → Na[ Al (OH ) 4 ] Tách k t t a hòa tan trong HCl thu mu i Fe2+ Fe(OH ) 2 + 2 HCl → FeCl2 + 2 H 2O Ph n dung d ch d n CO2 n dư thu k t t a Al(OH)3 Na[ Al (OH )4 ]+CO 2 → Al (OH )3 + NaHCO3 Hòa tan k t t a trong HCl thu mu i Al3+ Al (OH )3 + 3HCl → AlCl3 + 3H 2O Nh n bi t m i ion t h n h p Cho NaOH vào h n h p hai cation. em ngoài không khí th y có k t t a nâu là Fe(OH)3.

áp án D 108 . trong dung d ch có ch a SO42- SO4 2 − + BaCl2 → BaSO 4 ↓ +2Cl − 6.Cho dung d ch BaCl2 vào m u th th y có k t t a tr ng là BaSO4.

Bài 41: NH N BI T M T S CH T KHÍ bài 1. Na2S. Na2CO3. Na3PO4. m i l ng m t trong các dung d ch không màu sau: Na2SO4. Na2S. Na2CO3. 3. Na2SO4. Vi t CO2 + Ca(OH ) 2 → CaCO3 ↓ + H 2O SO2 + Ca (OH )2 → CaSO3 ↓ + H 2O 2. Có 2 bình riêng bi t các phương trình hóa h c. áp án A 109 . Không th phân bi t ư c vì c hai v n c. Na2S. Na2CO3. Còn khí kia d n vào bình trong v n c là CO2 ng nư c vôi trong n u th y có k t t a làm nư c vôi SO2 + Br2 + 2 H 2O → 2 HBr + H 2 SO4 CO2 + Ca (OH )2 → CaCO3 ↓ + H 2O 3. Na2S C. Na2SO3 Bài gi i 1. Na2SO3 B. Có các l hóa ch t không nhãn. Na3PO4. Ch dùng thu c th là dung d ch H2SO4 loãng nh tr c ti p vào t ng dung d ch thì có th nh n ư c nh ng dung d ch nào? A. Na2CO3. Na2S. u có ph n ng t o k t t a v i Ca(OH)2 làm dung d ch phân bi t 2 khí CO2 và SO2 ư c không? T i sao? ng các khí CO2 và SO2. Na2SO3. D n hai khí l n lư t l i qua dung d ch nư c brom n u khí nào làm m t màu dung d ch nư c brom là SO2. Na3PO4 D. Có th dùng dung d ch nư c vôi trong 2. Hãy trình bày cách nh n bi t t ng khí. Na2CO3.

Có 5 l hóa ch t không nhãn m i l ng m t trong các dung d ch sau ây ( n ng kho ng 0. MgCl2. Trình bày cách nh n bi t các ion trong các dung d ch sau: Ba2+. AlCl3. Cho dung d ch Ba(OH)2 vào hai m u th . áp án 4. Ch dùng các ng nghi m vào dung d ch NaOH thêm vào các dung d ch có th nh n bi t t i a ư c bao nhiêu dung d ch? A. KHSO4 và Na2CO3 A. Hãy phân bi t hai dung d ch riêng r sau: (NH4)2S và (NH4)2SO4 b ng m t thu c th . K2S. 2. Ch dùng gi y quỳ ư t cho vào t ng dung d ch. không tan trong axit dư. Có 4 l hóa ch t không nhãn m i l thay B. Dung d ch NaCl C. m u th nào có k t t a màu nâu thì m u Fe3+ + 3 NH 3 + 3H 2O → Fe(OH )3 ↓ +3 NH 4 + M u th nào lúc màu xanh th m thì m u th u xu t hi n k t t a màu xanh l c. FeCl2.Bài 42: LUY N T P NH N BI T M T S ION TRONG DUNG D CH bài 1. CO2 và H2.1 M): NaCl. AlCl3. 5. quan sát s i màu c a nó có th nh n bi t t i a ư c m y dung d ch B.2 C. 110 . m u th ó ch a ion Ba2+ Ba 2 + + H 2 SO4 → BaSO 4 ↓ +2 H + 2. Cu2+. 4 3. KHSO4 D.1 M): NH4Cl. Hai dung d ch KHSO4 và CH3NH2 4. Vi t các phương trình hóa h c c a các ph n ng. áp án D 3. CuCl2. n dư vào 3 m u th . Bài gi i 1. Có h n h p khí g m SO2. Hai dung d ch NaCl. m u th nào có khí và k t t a tr ng là (NH4)2SO4. Ba dung d ch NaCl. Cho t t dung d ch NH3 th ó ch a ion Fe3+. 5 ng m t trong các dung d ch sau ( n ng kho ng 0. Fe3+. ch có khí là (NH4)2S. 3 D. sau ó k t t a tan ra cho dung d ch ó ch a ion Cu2+ Cu 2 + + 2 NH 3 + 2 H 2O → Cu (OH )2 ↓ +2 NH 4 + Cu (OH ) 2 + 4 NH 3 → [Cu (NH 3 )4 ](OH)2 Cho dung d ch H2SO4 vào m u th còn l i n u có k t t a tr ng. Na2CO3. Hãy ch ng minh s có m t c a t ng khí trong h n h p ó.

( NH 4 )2 S + Ba (OH ) 2 → BaS+2NH 3 ↑ +2 H 2O ( NH 4 )2 SO4 + Ba (OH )2 → BaSO 4 ↓ +2NH 3 ↑ +2 H 2O 5. D n h n h p khí còn l i i qua dung d ch nư c vôi trong có dư th y có k t t a tr ng ch ng t CO2 + Ca (OH ) 2 → CaCO3 ↓ + H 2O D n khí còn l i qua bình khí ó là H2 ng CuO (màu en) un nóng th y có xu t hi n Cu màu thì 111 . th y dung d ch brom m t màu ch ng t trong h n h p có SO2 SO2 + Br2 + 2 H 2 O → H 2SO 4 +2HBr Thêm ti p Br2 vào h n h p cho có CO2 n khi dung d ch Br2 h t b m t màu như v y h t SO2. Cho dung d ch Brom vào h n h p khí.

pin.. 112 . gang thép. Năng lư ng và nhiên li u trong cu c s ng .Chương 9. V n năng lư ng và nhiên li u 1. M t s ngành s n xu t v t li u quan tr ng • Công nghi p s n xu t gang. thép. . ch t t y r a. i n m t tr i. Hóa h c cùng các khoa h c khác ã t ng t o ra các v t li u làm thay i cu c s ng nhân lo i như á. nâng cao hi u qu c a các thi t b i n là cách t t nhát gi m chi phí. gi m ô nhi m môi trư ng.. công nghi p s n xu t và truy n d n i n. i n h t nhân. KI N TH C C N NH I. b n s n xu t v tàu thuy n. th y tri u. v t li u cho công nghi p 1. V n nguyên. • Công nghi p dư c ph m. Dùng v t li u gì và như th nào là tiêu chí quan tr ng nh t c a n n văn minh nhân lo i..Khai thác và s d ng h p lí than á.. khí t. Bên c nh ó. giá tăng cao. nhi t c a nitơ l ng tr lên ang và s làm thay i b m t c a công nghi p ch t o tàu h a ch y trên m t trư ng. v ô tô vv. th y năng …T t c có ngu n g c t m t tr i và trong lòng t. v t li u xây d ng. nhu c u không ng ng tăng lên. i n năng. xi măng. hóa năng. d u m ang ngày càng c n ki t. nhà máy bay. gây ô nhi m môi trư ng. Vai trò c a nguyên v t li u • Vai trò c a nguyên v t li u là cơ s v t ch t cho s sinh t n và phát tri n c a con ngư i. 2. s . • Công nghi p silicat: xi măng. . • Công nghi p s n xu t m ph m. vv. A. HÓA H C VÀ V N XÃ H I VÀ MÔI TRƯ NG PHÁT TRI N KINH T . II.M i ho t ng c a con ngư i u c n năng lư ng.Có nhi u d ng năng lư ng như nhi t năng.. 2. v t li u nano … • Yêu c u m i v nguyên li u Không gây ô nhi m. b n. • Công nghi p luy n kim màu. 3. v t li u polime. ng. quang năng. Xu hư ng phát tri n c a v t li u • V t li u compozit. . s t. d u m . ngư i ta ang tìm ki m các ngu n năng lư ng m i thân thi n hơn v i môi trư ng như s c gió. hay các nhiên li u sinh h c. p. • V t liêu siêu d n nhi t cao. có tính tái sinh cao. • Công nghi p hóa ch t. c quy. Hư ng phát tri n năng lư ng cho tương lai . th y tinh và g m. th y i n là hư ng chính hi n nay. r i th y tinh.S d ng ti t ki m năng lư ng. năng lư ng gió.Năng lư ng hóa th ch như than á.. ti t ki m năng lư ng. g m t hai thành ph n tr lên có tính ch t nh .

CO2 CO2 CO2. 0. bài BÀI VÀ L I GI I Bài 43: HÓA H C VÀ V N PHÁT TRI N KINH T t 1. than á. 0. H2O CO2.5 tri u t n d u và th i vào môi trư ng kho ng 113700 t n khí CO2. khí thiên nhiên 5. Hãy cho bi t các d ng năng lư ng trên trái vi c dùng s n ph m tiêu th ít năng lư ng 2. g . c i. năm 2000 c nư c ta tiêu th nhiên li u tương ương 1. ôtô. H2O Khói SO2 S n ph m chính t cháy nhiên li u S n ph m khác Khói ( cát h t nh ). 532 t n CO2 ch t o “kính khó v ” dùng cho máy bay. Cho bi t thí d v m t s nghành s n xu t v t li u quang tr ng Bài 4: B ng dư i ây cho bi t s n ph m c a s Tên nhiên li u Than á Than c c Khí thiên nhiên C i. m t s m t xích c a phân t : COOCH3 COOCH 3 COOCH3 Hãy vi t công th c c a m i m t xích và công th c t ng quát c a lo i polime này.B. g Xăng. 113 . Theo tính toán.003 tri u t n d u. th y kính. 200 t n CO2 C. 311 t n CO2 D. 0...004 tri u t n d u.012 tri u t n d u. than c c B. Trong m t ngày lư ng nhiên li u tiêu th và lư ng khí CO2 th i vào môi trư ng là: A. H2O CO2. xăng. d u D.. CH2 C CH2 B. 0. d u C.005 tri u t n d u. Cho 3 ví d v 3. 415 t n CO2 6. SO2 … SO2 t cháy nhiên li u Nhiên li u ư c coi là s ch và ít gây ô nhi m môi trư ng hơn c là: A.. dư i ây là CH3 C CH2 CH3 C . d u S n ph m H2O. xăng. M t lo i polime CH3 . Cho bi t nh ng nét chính v xu th phát tri n năng lư ng trong tương lai.

Phát tri n năng lư ng h t nhân . .Bài gi i 1. … 3.Công nghi p Silicat ..S d ng năng lư ng m t tr i . i n năng. . Công th c c a m i m t xích và công th c t ng quát c a lo i polime này CH3 H2C C COOCH3 i nh m thõa mãn nhu c u ngày càng cao v năng lư ng và yêu c u b o v môi trư ng thiên nhiên CH3 H 2C C n COOCH 3 114 . áp án D 5. 4. Có nhi u d ng năng lư ng khác nhau như: nhi t năng.Khai thác và s d ng nhiên li u s ch b ng cách áp d ng k thu t m i hi n . quang năng … 2.Công nghi p luy n kim màu. hóa năng.Công nghi p gang thép: s n xu t các lo i v t li u s t thép… . b p un nư c s d ng năng lư ng m t tr i. áp án B 6.Phát tri n th y năng .S d ng năng lư ng có hi u qu cao hơn Ví d v s n ph m tiêu th ít năng lư ng như: èn ti t ki m i n. .

B y t có quy nh 5 ch t ng t nh li u lư ng s nhân t o ư c dùng trong ch bi n lương th c. . Hãy l y m t s ví d v ch t gây nghi n. s n xu t thu c b o v th c v t . Hóa h c có th làm gì ngư i? góp ph n nâng cao s n lư ng lương th c. chuy n 3. N u thi u dinh dư ng trong th i kỳ mang thai không ch nh hư ng phát tri n trí tu c a thai nhi… 2. góp ph n gi i quy t v n ng chính như sau: ng v t như: s n lương th c th c ph m cho nhân lo i.. li u lư ng có th ch p nh n ư c là 0 -15 mg/kg tr ng lư ng cơ th trong m t ngày.Nghiên c u và s n xu t các ch t có tác d ng b o v và phát tri n th c v t.Nghiên c u s n xu t nh ng hóa ch t b o qu n lương th c th c ph m c a lương th c. r c r hơn. xu t các lo i phân bón hóa h c. m t ngư i n ng 60 kg trong m t ngày có th dùng ư c t i a là A.. th c ph m. Thí d ch t Acesulfam K. th c ph m? 3.áp ng nhu c u may m c c a con ngư i hóa h c ã t o ra nhi u ch t nhu m. b o v s c kh e c a con ngư i nghành hóa h c dư c ph m ngày m t phát tri n.Bài 44: HÓA H C VÀ V N bài XÃ H I i v i cu c s ng con ngư i 1. thu c tăng cư ng th l c. 15 mg D. các lo i vitamin. 115 .12 mg C. hóa h c có nh ng hư ng ho t n s c kh e mà c s B. Trong danh m c v sinh i v i lương th c. . th c ph m. 9 mg . nhưng có quy d ng an toàn.B ng con ư ng ch bi n th c ph m theo công ngh hóa h c hóa d u… nâng cao ch t lư ng nâng cao ch t lư ng c a s n ph m nông nghi p ho c ch bi n th c ph m nhân t o như: t ng h p ch t béo nhân t o. ch t ph gia làm cho màu s c các lo i tơ. Ch t dinh dư ng có vai trò quang tr ng trong vi c duy trì s c kh e và s phát tri n c a xã h i. s n xu t các lo i thu c g m: vacxin. 10 mg Bài gi i 1. . . v i thêm p. ma túy nguy h i cho s c kh e con ngư i? 5. Ch t dinh dư ng có vai trò to l n như th nào 2. Như v y. thu c ch a b nh. Hóa h c có vai trò như th nào trong vi c áp ng nhu c u may m c và b o v s c kh e con 4. thu c gi m au. th c ph m sau khi thu ho ch.

amphetanin. cafein (C8H10N4O2) 116 . áp án D Các ch t gây nghi n:cocain (C17H21O4N). nicotin (C10H14N2). rư u (C2H5OH). 5.4.

Nghiên c u m u như sau: Th t 1 2 3 4 M u nghiên c u M u bùn ch a nư c th i c quy M u M u M u ât b ô nhi m chì là: A.10-6 mol/m3 không khí thì coi là m t thành ph và phân tích có ó có b ô nhi m không? i tính ch t c a môi trư ng.4 2911. C 5. SO42C. 117 . N u ngư i ta l y 50 lít không khí 0. Các nhóm: NO3-. Xác nh hàm lư ng chì trong bùn và t Hàm lư ng chì l n hơn 100 ppm ư c ánh giá là 100 t n than trong m t ngày thì lư ng khí SO2 do nhà máy x vào khí quy n trong m t năm là: 7. Sb… B. Thu c b o v th c v t. N u nhà máy A.3 C. m u 2. 1530 t n khí SO2 Tiêu chu n qu c t quy B. Ô nhi m môi trư ng t là gì? Nguyên nhân gây ô nhi m môi trư ng t? 4. Các kim lo i n ng: Hg. Ô nhi m môi trư ng là s thay trư ng. Ô nhi m không khí là gì? Nguyên nhân gây ra ô nhi m không khí? 3. 2.0 387.2 D.6 125.4 B. 1460 t n khí SO2 nh n u lư ng SO2 vư t quá 30. Các tác nhân hóa h c gây ô nhi m môi trư ng nư c g m: A.Bài 45: HÓA H C VÀ NH NG V N bài MÔI TRƯ NG 1. M u 1. M t lo i than á ch a 2% lưu huỳnh dùng cho m t nhà máy nhi t i n. Trong s các m u t trên. Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan tr ng nh t gây ô nhi m môi trư ng . vi ph m tiêu chu n môi t nơi n u chì t gi a cánh ng t g n nơi n u chì Hàm lư ng Pb2+ (ppm) 2166. Th nào là ô nhi m môi trư ng? Cho bi t s c n thi t ph i b o v môi trư ng kh i b ô nhi m. 1420 t n khí SO2 C. phân bón hóa h c D. B. không khí b ô nhi m.4 t ô nhi m. M u 1. C A. m u t c a m t làng ngh tái ch chì. C 4 m u th t 6. Pb. 1250 t n khí SO2 D. PO43-.0012 mg SO2 thì không khí Bài gi i 1.

ô th hóa làm s lư ng ch t th i không ng ng tăng lên bi n i.100 = 2 (t n) 100 118 . quá trình công nghi p hóa. gây ra s ô nhi m môi trư ng. ng p úng do th y tri u .Ngu n gây ô nhi m do thiên nhiên . áp án D 5.Ngu n g c t nhiên: núi l a. ô nhi m không khí do giao thông v n t i. Kh i lư ng S có trong 100 t n than có ch a 2% S là i quan tr ng trong thành ph n c a không khí. Ô nhi m không khí là s có m t c a các ch t l ho c s bi n Các nguyên nhân gây ô nhi m không khí: Có hai ngu n gây ô nhi m ch y u là: . thiên tai gia tăng… S suy gi m t n ôzon gây nh hư ng tr c ti p trên trái Tài nguyên r ng. 4. 3 t là m t h sinh thái. áp án D 6. nhi u nơi.S c n thi t ph i b o v môi trư ng là vì: Môi trư ng là không gian sinh s ng c a con ngư i và th gi i sinh v t.Ngu n g c do con ngư i: có th phân lo i theo tác nhân gây ô nhi m: tác nhân hóa h c. làm cho nó không s ch. ô nhi m không khí do sinh ho t. S gia tăng dân s nhanh chóng. là nơi ch a ng các ngu n tài nguyên c n thi t cho là nơi ch a i s ng và s n xu t c a con ngư i.. có mùi khó ch u. gi m năng su t cây tr ng … ng c b suy thoái có nơi b bi n thành sa m c … Th gi i hi n nay ph i gánh ch u nh ng thách th c v môi trư ng như: khi h u toàn c u Ô nhi m môi trư ng ang x y ra trên quy mô r ng do ó b o v môi trư ng là trách mS = 2. tác nhân v t lý.Ngu n gây ô nhi m do con ngư i ch y u là: khí th i công nghi p. khi có m t m t s ch t và hàm lư ng c a chúng vư t quá gi i t b ô nhi m h n thì h sinh thái s m t cân b ng và môi trư ng Nguyên nhân: . t r ng n i s ng con ngư i và các sinh v t t như: gây ra nhi u b nh t t cho con ngư i. nhi m c a c c ng d ng 2. làm gi m t m nhìn. có b i. Ngoài ra nó còn ng các ph th i do con ngư i t o ra trong cu c s ng và s n xu t.

365 = 1460 (t n) áp án D 7.64 = 4 (t n) 32 Kh i lư ng SO2 th i vào khí quy n trong 1 năm là mSO2 = 4. 0012.10−6 (mol / m3 ) −3 50. 119 . 4.10−3 = 2.S 32 2t n + O2 → SO2 64 x? t n Kh i lư ng SO2 th i ra trong m t ngày êm là: mSO2 = 2. N ng c a SO2 trong 50 lít không khí là CM ( SO2 ) = 0.10 Như v y thành ph không b ô nhi m SO2.10 −5 (mol / m3 ) = 24.

......................120 120 ................................................................................................................86 Chương 8....... AMIN........................................................................................26 A......................................................................................47 A...... I CƯƠNG V KIM LO I ............. KI N TH C C N NH ................................ KI N TH C C N NH ..........................105 A.......................................................................27 Chương 4... KI N TH C C N NH ................................................ KI N TH C C N NH ................13 A................................................................................105 B............................106 Chương 9................67 B....................................................... 1 BÀI VÀ L I GI I.......................... CACBOHI RAT.........................................36 A....... KI N TH C C N NH ............84 B.....67 A................................................................................................... BÀI VÀ L I GI I........................................................................112 M C L C .............................. BÀI VÀ L I GI I...........26 B...................... POLIME VÀ V T LI U POLIME............................................................. S T VÀ M T S KIM LO I QUAN TR NG .....112 A................................. Chương 3....84 A..............................13 BÀI VÀ L I GI I..................................................................................... 2 B................. HÓA H C VÀ V N PHÁT TRI N KINH T ................112 XÃ H I VÀ MÔI TRƯ NG .................49 Chương 6............ Chương 2......................................... BÀI VÀ L I GI I.... 1 A..68 Chương 7............................. BÀI VÀ L I GI I........................................... BÀI VÀ L I GI I...................................................................15 B...............................M CL C Chương 1 ESTE – LIPIT ............................................. AMINO AXIT VÀ PROTEIN ...................................... KI N TH C C N NH ......................................................... KIM LO I KI M TH VÀ NHÔM................................................................................. NH N BI T M T S CH T VÔ CƠ ...................36 B........ BÀI VÀ L I GI I.................................. KIM LO I KI M............... KI N TH C C N NH .................................. KI N TH C C N NH ..........38 Chương 5...................................... KI N TH C C N NH .........................47 B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful