Chương 1 ESTE – LIPIT A. KI N TH C C N NH 1. C u trúc và phân lo i este và lipit. Este là nh ng h p ch t có công th c chung R-COO-R’.

Các este ơn gi n có R, R’ là g c hi ro cacbon no, không no ho c thơm (tr trư ng h p este c a axit fomic có R=H). -Lipit là nh ng este ph c t p g m các lo i chính sau: ch t béo, sáp, sterit và photpho lipit. Ch t béo là trieste c a glixerol v i các axit monocacboxilic có m ch C dài ( thư ng ≥ C16) không phân nhánh g i chung là triglixerit. 2. Tính ch t v t lí. - Các este v i phân t kh i không l n thư ng là nh ng ch t l ng, nh hơn nư c, r t ít tan trong nư c, có kh năng hoà tan ư c nhi u ch t h u cơ khác nhau. - Nh ng este có kh i lư ng phân t l n có th tr ng thái r n (như m ng v t, sáp, sterit). Chúng nh hơn nư c, không tan trong nư c, tan t t trong các dung môi không phân c c như clorofom, ete, benzen,…) - Các este thư ng có mùi thơm d ch u (mùi hoa qu ). 3. Tính ch t hoá h c. Ph n ng quan tr ng chung cho este và lipit là ph n ng thu phân. - Este và lipit b thu phân không hoàn toàn (thu n ngh ch) khi un nóng trong môi trư ng axit:
H 2SO 4 ,t   → R − COO − R' + H − OH ← R − COOH + R'OH
o

- Este và lipit b thu phân hoàn toàn (không thu n ngh ch) khi un nóng trong môi trư ng ki m. ó là ph n ng xà phòng hoá:
2 R−COOR’ + NaOH  R−COONa + R'OH → - Lipit b thu phân b i nh ng enzim c hi u (xúc tác sinh h c) trong cơ th ngay i u ki n thư ng t o thành axit béo và glixerol. 4. ng d ng. - Este có kh năng hoà tan t t các ch t h u cơ, k c h p ch t cao phân t , nên ư c dùng làm dung môi. Metyl acrylat, metyl metacrylat ư c trùng h p thành polime dùng làm thu tinh h u cơ. M t s este khác ư c dùng làm ch t hoá d o, làm dư c ph m, làm ch t thơm trong công nghi p th c ph m và mĩ ph m. - Ch t béo là ngu n cung c p và d tr năng lư ng c a cơ th . Ch t béo dùng i u ch xà phòng và glixerol. Ngoài ra ch t béo còn ư c dùng s n xu t m t s th c ph m khác như mì s i, h p,…

H O, to

1

B.

BÀI VÀ L I GI I

Bài 1: ESTE bài 1. Hãy i n ch ( ) S (sai) trong m i ô tr ng bên c nh các câu sau: a) Este là s n ph m c a ph n ng gi a axit và ancol b) Este là h p ch t h u cơ trong phân t có nhóm –COOc) Este no, ơn ch c, m ch h có công th c phân t CnH2nO2 v i n≥2 d) H p ch t CH3COOC2H5 thu c lo i este e) S n ph m c a ph n ng gi a axit và ancol là este 2. A. 2 ng v i công th c phân t C4H8O2 có bao nhiêu B. 3 C. 4 ng phân este c a nhau ? D.5

3. Ch t X có CTPT C4H8O2. Khí X tác d ng v i dung d ch NaOH sinh ra ch t Y có công th c C2H3O2Na. Công th c c u t o c a X là: A. HCOOC3H7 C. CH3COOC2H5 nào? 5. Khi th y phân este X có công th c phân t C4H8O2 trong dung d ch NaOH thu ư c h n h p 2 ch t h u cơ Y, Z trong ó Z có t kh i hơi so v i H2 b ng 23. Tên c a X là : A. etyl axetat C. metyl propionat 6. a. Xác b. Bài gi i 1. a – Có 4 ; b;c– ;d– ;e-S 2. áp án C ng phân c a este C4H8O2 B. Metyl axetat D. Propyl fomiat B. C2H5COOCH3 D. HCOOC3H5 i m

4. Ph n ng th y phân c a este trong môi trư ng axit và môi trư ng bazơ khác nhau

t cháy hoàn toàn 7,4 gam este X ơn ch c thu ư c 6,72 lít CO2 ( ktc) và 5,4 gam nư c. nh công th c phân t c a X n khi ph n ng hoàn toàn thu ư c un 7,4 gam X trong dung d ch NaOH v a 3,2 gam ancol X và rư u Y

2

HCOOCHCH3
HCOOCH2CH2CH3 n-propyl fomiat
3. áp án C. Y có CTPT C2H3O2Na có CTCT là CH3COONa Như v y X là : CH3COOC2H5 4. Ph n ng th y phân este trong môi trư ng axit là ph n ng thu n ngh ch, este v n còn, n i lên trên b m t dung d ch
t , H 2 SO4  → CH3COOC2H5 + H 2O ← CH3COOH + C2H5OH 
0

CH3 isopropyl fomiat

CH3COOCH2CH3 CH3CH2COOCH3 metyl propionat etyl axetat

Ph n ng th y phân este trong môi trư ng ki m x y ra m t chi u nên este ã ph n ng h t. Còn ư c g i là ph n ng xà phòng hóa.
t CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH →
0

5. áp án A Ta có

dZ =
H2

MZ =23 ⇒ M Z =23.2=46 M H2

Z:C 2 H 5OH ⇒ X:CH 3COOC 2 H 5
6. Ta có S mol CO2 nCO2 =

6, 72 = 0,3( mol ) 22, 4
5, 4 = 0,3( mol ) 27

S mol nư c là nH 2O =

Ta th y nCO2 = nH 2O ⇒ este là no ơn ch c CTPT CnH2nO2

Cn H 2n O 2 +
neste =

3n-2 O 2 → nCO 2 +nH 2 O 2

0, 3 7, 4 74 ⇒ M este = = n 0,3 3 n n ⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

Công th c phân t c a este X là C3H6O2

3

S mol X là nX =

7, 4 = 0,1(mol ) 74 RCOOR1 +NaOH → RCOONa + R1OH
0,1 (mol) 0,1(mol) 0,1(mol)

G i CTPT RCOOR1

Y : R1OH MY = 3, 2 = 32 ⇒ Y : CH 3OH 0,1 X : CH 3COOCH 3

Z : CH 3COONa n Z = 0,1(mol ) ⇒ mZ = 0,1.82 = 8, 2( g )
Bài 2: LIPIT bài 1. Ch t béo là gì? D u ăn và m Cho ví d minh h a ? 2. Phát bi u nào sau ây là không úng ? A. Ch t béo không tan trong nư c. B. Ch t béo không tan trong nư c, nh hơn nư c nhưng tan nhi u trong dung môi h u cơ. C. D u ăn và m bôi trơn có cùng thành ph n nguyên t . D. Ch t béo là este c a glixerol và các axit cacboxylic m ch cacbon dài, không phân nhánh. 3. Trong thành ph n c a m t s lo i sơn có Trieste c a glixerol v i axit linoleic C17H31COOH và axit linolenic C17H29COOH . Vi t công th c c u t o thu g n c a các trieste có th có c a hai axit trên v i glixerol. 4. Trong ch t béo luôn có m t axit t do. S miligam KOH dung trong 1 gam ch t béo g i là ch s axit c a ch t béo. Bài gi i 1. Ch t béo là trieste c a glyxerol và các axit béo, g i chung là triglixerit. Công th c c u t o chung c a ch t béo là : dung d ch KOH 0,1M. Tính ch s axit c a m u ch t béo trên. trung hòa lư ng axit t do trung hòa 2,8 gam ch t béo c n 3,0 ml ng v t có i m gì khác nhau v c u t o và tính ch t v t lí ?

4

R1COOCH2 R2COOCH
3 Trong ó R1, R2, R3 là g c axit, R COOCH2

có th gi ng nhau ho c khác nhau D u ăn và m ch : - D u ăn thành ph n là các axit béo có g c hidrocacbon không no, chúng l ng. Ví d -M 2. áp án C 3. Các công th c c u t o có th có là: Ví d (C17H33COO)3C3H5 tr ng thái r n (C17H35COO)3C3H5 ng v t thành ph n là các axit béo có g c hidrocacbon no, chúng tr ng thái ng v t u là este c a glixerol và các axit béo. Chúng khác nhau

C17H31COOCH2 C17H31COOCH C17H31COOCH2 C17H31COOCH2 C17H29COOCH C17H29COOCH2

C17H29COOCH2 C17H29COOCH C17H29COOCH2 C17H31COOCH2 C17H29COOCH C17H31COOCH2

C17H31COOCH2 C17H31COOCH C17H29COOCH2 C17H31COOCH2 C17H29COOCH C17H31COOCH2

4. S mol KOH là nKOH = 0,003.0,1 = 0.0003 (mol) Kh i lư ng KOH c n dùng là mKOH = 0,0003.56 = 0,0168 (g) = 16,8 (mg) Trung hòa 2,8 gam ch t béo c n 16,8 mg KOH

1 gam

x?

Ch s axit c a m u ch t béo trên là x =

16,8.1 =6 2,8

5

Bài 3: KHÁI NI M V XÀ PHÒNG VÀ CH T GI T R A T NG H P bài 1. Xà phòng là gì? 2. Ghi – ho c S – sai vào ô tr ng bên c nh các câu sau: a) Xà phòng là s n ph m c a ph n ng xà phòng hóa. b) Mu i natri ho c kali c a axit h u cơ là thành ph n chính c a xà phòng. c) Khi un nóng ch t béo v i dung d ch NaOH ho c KOH ta ư c xà phòng. d) T d u m có th s n xu t ư c ch t t y r a t ng h p. 3. M t lo i m ng v t ch a 20% tristearoyl glixerol, 30% tripanmitoyl glixerol và 50 % trioleoyl gixerol (v kh i lư ng ) a) Vi t phương trình hóa h c c a các ph n ng x y ra khi th c hi n ph n ng xà phòng hóa lo i m trên. b) Tính kh i lư ng mu i thu ư c khi xà phòng hóa 1 t n m trên b ng dung d ch NaOH, gi s hi u su t c a quá trình t 90% 4. Nêu nh ng ưu i m và h n ch c a vi c dùng xà phòng so v i dùng ch t gi t r a t ng h p. 5. C n bao nhiêu kg ch t béo ch a 89% kh i lư ng tristearin (còn 11% t p ch t trơ b lo i b trong quá trình n u xà phòng ) lư ng natri stearat). s n xu t ư c 1 t n xà phòng 72 ( xà phòng ch a 72% kh i

6

2 t n (C17H35COO)3C3H5 0. gi t r a ư c trong nư c 5.72 = 0. d. Tr l i • • Như c i m: Các mu i panmitat hay stearat c a các kim lo i hóa tr II c a xà phòng thư ng khó tan trong nư c. 72 (t n) 100 PTHH (C17 H 35COO)3C3H 5 +3NaOH → 3C17 H35COONa+C3 H5 (OH)3 890 x? 3. S c. Phương trình hóa h c t (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H35COONa + C3H5(OH)3 (1) → 890 0 306 t (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH  3C15H31COONa + C3H5(OH)3 (2) → 806 0 278 t (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H33COONa + C3H5(OH)3 (3) → 884 Trong 1 t n m có 0.3.5 t n (C17H33COO)3C3H5 Theo pt (1).304 + + = 1.3.72 7 . b.55 (kg) 890 806 884 Vì hi u su t là 90% nên kh i lư ng mu i thu ư c là m= 1032.278 0. 0 3.90 = 929.3.306 0.Bài gi i 1. Trong khi ó các ch t gi t r a t ng h p có th gây ô nhi m môi trư ng 4. 55. do ó xà phòng không dùng c ng. (2). Kh i lư ng c a natri stearat là: mC17 H 35COONa = 1. 306 0. (3) Kh i lư ng mu i thu ư c là: 304 0. 2. 100 Ưu i m: Xà phòng có ch a các axit béo b vi sinh v t phân h y do ó không gây ô nhi m môi trư ng. Xà phòng là h n h p mu i natri ho c mu i kali c a axit béo có thêm m t s ch t ph gia 2.3 (kg).3 t n (C15H31COO)3C3H5 0. a.03255 (t n) = 1032.3. .5.

89 8 . 698.100 = 0.0. 698( kg ) 3.m(C17 H35COO)3C3 H 5 = x = 890. 784 (t n). 72 = 0.306 Kh i lư ng ch t béo là: m= 0.

36 lít CO2 ( ktc) và 2. ơn ch c thu ư c m t th tích hơi b ng th tich c a 3. Khi th y phân a gam m t este X thu ư c 0. t cháy hoàn toàn 3. Khi un h n h p hai axit cacboxylic v i glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có th thu ư c C17H 35 CH 2 CH CH 2 A C17H 35 C17H 35 B C 15 H31 C17H 35 C17H 35 CH 2 CH CH 2 C17H 35 CH 2 CH CH 2 C C17H 33 C 15 H31 D C H 15 31 C 15 H31 4. A.4 gam m t este A no.7 gam m t este ơn ch c X thu ư c 3. Tên g i c a X là: B. C4H8O2 D. Khi th y phân (xúc tác axit) m t este thu ư c glixerol và hõn h p các axit stearic (C17H35COOH). n ph n ng hoàn a) Tìm công th c phân t c a A b) Th c hi n ph n ng xà phòng hóa 7. m. C5H8O2 H2O. C3H6O2 C. Tính giá tr c a a.7 gam B.8 gam mu i. Tìm công th c c u t o. C2H4O2 9 . propyl axetat.4 gam A v i dung d ch NaOH toàn thu ư c s n ph m có 6. 5. Vi t công th c c u t o có th có c a X. etyl fomiat C. Este có th có công th c c u t o nào sau ây? C17H 35 CH 2 CH CH 2 c i m c u t o phân t và tính ch t? 2. etyl propionate D.92 gam glixerol.8 gam m t este ơn ch c m ch h X v i 100 ml dung d ch KOH 1M (v a ) thu ư c 4. g i tên A.02 gam natri linoleat C17H31COONa và m gam mu i c a natri oleat C17H33COONa. Làm bay hơi 7. 3.6gam m t ancol Y.2 gam khí oxi cùng i u ki n nhi t và áp su t. etyl axetat 7. So sánh ch t béo và este v : thành ph n nguyên t . Khi th y phân hoàn toàn 8. m y trieste? Vi t công th c c u t o c a các ch t này? 3.Bài 4: LUY N T P ESTE VÀ CH T BÉO bài 1. panmitic (C15H31COOH ) theo t l mol 2:1. Công th c phân t c a X là A. 6.

Ph n trăm theo kh i lư ng c a etyl axetat trong h n h p b ng : Ch t béo este c a axit Là tri este c a axit béo có m ch cacboxylic có nhóm –COOR C dài v i glixerol v i R là g c hi rocacbon Tính ch t hoá h c • u có các ph n ng sau: Ph n ng th y phân. H.4 gam h n h p g m axit axetic và etyl axetat tác d ng v a A. O B.42. 88% v i 150 gam dung d ch NaOH 4%. 59.8. xúc tác axit t 0 . So sánh este và ch t béo Este Thành ph n c i mc ut o Trong phân t u ch a : C. không tan trong nư c nhưng Este và ch t béo tan trong các dung môi h u cơ 2. 22% Bài gi i 1. Thu ư c 6 trieste.7% D. R1COOCH2 R1COOCH R1COOCH2 R1COOCH2 R1COOCH R2COOCH2 R2COOCH2 R2COOCH R2COOCH2 R2COOCH2 R1COOCH R2COOCH2 R1COOCH2 R2COOCH R2COOCH2 R1COOCH2 R2COOCH R1COOCH2 10 . H 2 SO4  → RCOOR1 + H 2O ← RCOOH + R1OH  • Ph n ng xà phòng hóa 0 t RCOOR1 + NaOH  RCOONa + R1OH → t ( RCOO )3 C3 H 5 + 3 NaOH  3RCOONa + C3 H 5 (OH )3 → 0 • Tính ch t v t lí Ph n ng hidro hóa ch t béo l ng u nh hơn nư c. Cho 10.3% C.

0.3.02 . 4 = 74 0. 2 = 0.01 =8.8 = 68 0. nC17 H31COONa = Kh i lư ng mu i natri oleat C17H33COONa m = 0.1( mol ) t RCOOR1 +KOH  RCOOK+R1OH → 0 11 .1 (mol) 6. 01( mol ) 302 S mol mu i C17H31COONa.1 ↔ R1 + 67 = 68 → R1 = 1 → R1 : H CTCT HCOOC3H7 propyl fomiat 5. 01(mol ) 92 3.1 (mol) Kh i lư ng mu i M Muôi = 0. 92 = 0. S mol C3H5(OH)3 nC3 H 5 ( OH )3 = 0.1.08 (g) Kh i lư ng c a este là a = 882 . 02 = 0. S mol O2 nO2 = Vì A và O2 ⇒M A 3.1 (mol) 32 và áp su t nên nA = nO2 = 0. áp án C G i CTPT c a este là RCOOR1 S mol KOH nKOH = 0.82 (g) Có 2 công th c c u t o phù h p C17H 33 C17H 33 C 17 H31 CH 2 CH CH 2 C17H 33 C 17 H31 CH 2 CH CH 2 và C17H 33 6.1 A là este no ơn ch c nên có CTPT CnH2nO2 n>=2 ⇔ 14n+32 = 74 ⇒ n =3 CTPT C3H6O2 G i CTPT c a A là R1COOR2 t R1COOR2 + NaOH  R1COONa + R2OH → 0 0. áp án B 4.1 = 0.1 (mol) cùng i u ki n nhi t = 7. 304 = 6.

15(mol ) 100.12 = 1. 6( g ) mC = CT : Cx H y Oz 1.15 : 0. 05 12 .8 = 88 0. áp án B.1  R : CH 3 −  R + 44 + R 1 = 88  R = 15 Ta có  ⇒ ⇒  R1 = 29  R1 : C2 H 5 −  R1 + 17 = 46 Công th c c u t o là: CH3COOC2H5 etyl axetat 7. y l n lư t là s mol c a CH3COOH và CH3COOC2H5 CH 3COOH+NaOH → CH 3COONa+H 2 O x (mol) x (mol) 0 t CH 3COOC2 H 5 +NaOH  CH 3COONa+C 2 H 5OH → y (mol) y (mol) Theo bài ra ta có h phương trình 60 x + 88 y = 10.8( g ) 22.1 = 1. 4 ⇒   x + y = 0. 7 mH = . áp án B Gi i 3.1 4.3 = 1.0.8 − 0. 36 .3 1. 3( g ) 18 mO = 3.40 G i x.1(mol) 0.1   y = 0.4 = 0.1(mol) 0.8 0.2 = 0. 7 − 1.15 Kh i lư ng etyl axetat  x = 0.1(mol) M RCOOR1 = M R1OH 8. 6 : : = 0. 4 2.5 : 3 :1 = 3 : 6 : 2 12 1 16 CTPT : (C3 H 6O2 ) n x: y:z = Vì este ơn ch c có 2 oxi nên n = 1 ⇒ CTPT C3H6O2 8.3 : 0. S mol Na H là nNaOH = 150. 6 = = 46 0.

. n cùng m i phân t sinh ra ư c. nhưng khi un nóng thì oxi hoá ti p thành Cu2O có màu g ch.3% 10. khi th y phân nhi u phân t monosaccarit. Ngoài ra glucozơ còn có tính ch t riêng là lên men t o thành etanol. Thí d saccarozơ và mantozơ.Poliisaccarit là nhóm cacbohi rat ph c t p nh t. CACBOHI RAT A.glucozơ β. nh t là nư c nóng. KI N TH C C N NH Cacbohi rat là nh ng h p ch t h u cơ t p ch c và a s chúng có công th c chung là Cn(H2O)m. isaccarit là nhóm cacbohi rat khi th y phân. c c i ư ng. trong dung d ch t n t i ba d ng c u t o là d ng m ch h . Các ch t tiêu bi u: C6H12O6 g i là glucozơ. H HO H H CHO OH H OH OH CH2OH CH2OH H OH OH H OH O H OH H CH2OH H OH OH H OH O H H OH Công th c Fisơ c a D-Glucozơ α.glucozơ. g m m t nhóm ch c an ehit (CHO) và năm nhóm ch c hi roxit (OH). hai d ng m ch vòng là α. 4( g ) % mCH COOC H = 3 2 5 4. . m i phân t sinh ra hai phân t monosaccarit.glucozơ.glucozơ và β. Saccarozơ tác d ng v i Ca(OH)2 t o 13 .Monosaccarit là nhóm cacbohi rat ơn gi n nh t. 30 2C2H5OH + 2CO2 32 C ng phân c a glucozơ là fructozơ. Saccarozơ tan trong nư c. C6H12O6 lên0 men rư u.mCH3COOC2 H 5 = 88. Fructozơ có v ng t hơn glucozơ. có tính ch t c a ancol a ch c. Thí d glucozơ.Saccarozơ (C12H22O11) là ch t k t tinh không màu v ng t. Ph n ng hoá h c này ư c dùng phân bi t glixerol v i glucozơ. trong phân t không có nhóm ch c an ehit nên không có ph n ng tráng gương. Glucozơ có tính ch t c a an ehit: ph n ng tráng gương. 05 = 4. Trong môi trư ng ki m. tên g i này b t ngu n t lo i ư ng này có nhi u trong hoa qu . m t ong. hoà tan ư c Cu(OH)2 thành dung d ch màu xanh lam nhi t phòng.100% = 42.0. 4 . 4 Chương 2. Thí d tinh b t và xenlulozơ. có nhi u trong thân cây mía. fructozơ chuy n hoá thành glucozơ. không th thu phân fructozơ. Có nhi u nhóm cacbohi rat trong ó quan tr ng nh t là ba nhóm sau: .

14 .glucozơ. Tính ch t này ư c s d ng trong vi c tinh ch ư ng saccarozơ. Tinh b t có nhi u trong g o. ngô. Thu c th c a h tinh b t là dung d ch iot. h tinh b t.thành canxi saccarat tan trong nư c. mì. s c khí CO2 vào thu ư c saccarozơ. m t este. Xenlulozơ có th tác d ng v i dung d ch HNO3 c xúc tác là H2SO4 c t o ra xenlulozơ trinitrat. có màu xanh th m. khoai. ngu i l i xu t hi n. màu xanh bi n m t. Xenlulozơ có th tan trong nư c Svâyde (Cu(NH3)4(OH)2) dùng ch t o tơ visco. Thu phân tinh b t. Tinh b t không tan trong nư c l nhtrong nư c nóng chuy n thành d ng keo. . xúc tác axit thu ư c glucozơ. . dùng làm thu c súng không khói. khi un nóng.Xenlulozơ (C6H10O5)n v i n l n hơn nhi u so v i tinh b t. ây là m t quá trình b t thu n ngh ch.6000 m t xích là các α. m t xích là các β.glucozơ. s n.Tinh b t (C6H10O5)n v i n t 1200 .

A. Cacbohidrat là gì ? Có m y lo i cacbohidrat quan tr ng ? Nêu kh i lư ng AgNO3 ã dùng.B. Nư c brom. Nh ng thí nghi m nào ch ng minh ư c c u t o phân t c a glucozơ. axit axetic 6. Thu c th nào sau ây có th phân bi t ư c các dung d ch trên. Dung d ch AgNO3/NH3 D. tráng m t chi c gương soi ngư i ta ph i un nóng m t dung d ch ch a 36 gam glucozơ dung d ch AgNO3/NH3. glixerol. glixerol. etanol c. etanol. C. Fructozơ. Na kim lo i d minh h a ? 4. D. axit axetic b. fomandehit. etanol. B. 15 . Glucozơ và fructozơ A. Cho các dung d ch : Glucozơ. 5. bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Glucozơ. BÀI VÀ L I GI I Bài 5 :GLUCOZƠ bài 1. u t o ư c dung d ch màu xanh lam khi tác d ng Cu(OH)2 u có ch a nhóm CHO trong phân t u là hai d ng thù hình c a cùng m t ch t u t n t i ch y u d ng m ch h 2. etanol. Cu(OH)2 C. nh nghĩa t ng lo i và l y ví 3. fomandehit. a. glixerol. Glucozơ. Trình bày cách nh n bi t các h p ch t trong dung d ch c a m i dãy sau ây b ng phương pháp hóa h c. Tính kh i lư ng b c sinh ra bám vào gương soi và v i lư ng v a B.

ta ư c 2 nhóm: Nhóm I: dung d ch có màu xanh là glucozo và glixerol Nhóm II: dung d ch không có màu un nóng t t c các ch t trong hai nhóm th y: Nhóm I có 1 m u th t o k t t a g ch là glucozo. axit axetic Cho quỳ tím vào 4 m u th . như : glucozơ. 4. m u th nào quỳ tím chuy n sang màu h ng là axit axetic. khi th y phân sinh ra nhi u phân t monosaccarit . ch ng t phân t glucozơ có 6 nguyên t C t o thành m t m ch dài không nhánh. a. còn l i là etanol 0 t HCOOH + 2Cu (OH )2 + NaOH  HCOONa + Cu2O ↓ +3H 2O → 3. còn l i là glixerol 0 t C5 H11O5CHO + 2Cu (OH )2 + NaOH  C5 H11O5COONa+Cu 2O ↓ +3H 2O → Nhóm II có 1 m u th t o k t t a g ch là fomandehit. không th th y phân ư c. như : tinh b t. 5. fructozơ. etanol. isaccarit là nhóm cacbohidrat mà khi th y phân m i phân t sinh ra hai phân t monosaccarit. glixerol. n cùng m i phân t 16 . áp án : A. áp án A 2. Cacbohidrat là nh ng h p ch t h u cơ t p ch c và a s chúng có công th c chung là Cn(H2O)m Ví d : Tinh b t (C6H10O5)n Có nhi u nhóm cacbihidrat. Glucozơ t o este ch a 5 g c axit CH3COO ch ng t phân t có 5 nhóm –OH Kh hoàn toàn glucozơ cho hexan. như : mantozơ Polisaccarit là nhóm cacbohidrat ph c t p nh t. Glucozơ. quan tr ng nh t là ba lo i sau ây : • • • Monosaccarit là nhóm cacbohidrat ơn gi n nh t.. Cu(OH)2 Cho Cu(OH)2 vào 4 mãu th . Nh ng thí nghi m ch ng minh ư c c u t o phân t c a glucozơ: Glucozơ b oxi hóa b i nư c brom t o thành axit gluconic ch ng t phân t glucozơ có nhóm –CH=O Glucozơ tác d ng v i Cu(OH)2 cho dung d ch màu xanh lam ch ng t phân t glucozơ có nhi u nhóm –OH v trí k nhau.Bài gi i 1.

m u th nào quỳ tím chuy n sang màu h ng là axit axetic. m u th nào có k t t a tr ng là glucozơ AgNO3 + 3NH3 + H2O → [Ag(NH3)2]OH + NH4NO3 CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O Còn l i là glixerol b. Vì trong môi trư ng ki m OH −  → fructozo ← glucozo  Sau ó AgNO3 + 3NH3 + H2O → [Ag(NH3)2]OH + NH4NO3 CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O Còn l i là glixerol c. Không có hi n 36 = 0. 2(mol ) 180 17 . etanol Cho Cu(OH)2 vào 3 m u th . m u th nào cho dung d ch có màu xanh là glucozo. m u th nào có k t t a tư ng gì là etanol. Cho Cu(OH)2 vào 3 m u th . etanol. axit axetic Cho quỳ tím vào 4 m u th . glixerol. glixerol. Fructozơ. fomandehit. glixerol. m u th nào dung d ch có màu xanh là glucozơ. sau ó un nóng hai n u th còn l i. m u th nào dung d ch có màu xanh là Fructozơ. S mol glucozơ là nC6 H12O6 = 0 g ch là fomandehit.Glucozơ. CH2 −OH | | HO−CH2 | | CH2 −OH | | HO−CH2 | | CH −O−H + HO−Cu−OH + H−O− CH CH2 −OH HO−CH2 CH − O − Cu − O−CH + 2H2O CH2 −OH HO−CH2 Cho AgNO3/NH3 vào hai m u th còn l i. m u th nào có k t t a tr ng là fructozơ. không có hi n tư ng gì là etanol. HCHO + Cu(OH)2 t → HCOOH + Cu2O + H2O 6. không có hi n tư ng gì là etanol.Cho Cu(OH)2 vào 3 m u th . CH2 −OH | | HO−CH2 | | CH2 −OH | | HO−CH2 | | CH −O−H + HO−Cu−OH + H−O− CH CH2 −OH HO−CH2 CH − O − Cu − O−CH + 2H2O CH2 −OH HO−CH2 Cho AgNO3/NH3 vào hai m u th còn l i.

0. 4.108 = 43.2(mol) S mol Ag = 0.2(mol) 2.2 =0.2 (mol) 2.2 = 0.0. 4(mol ) → mAgNO3 = 0. 4. 2( g ) S mol AgNO3 = 0. 2.170 = 68( g ) . 18 .2.t C5 H11O5CHO + 2 AgNO3 + 3 NH 3 + H 2O  C5 H11O5COONH 4 + 2 Ag ↓ +2 NH 4 NO3 → 0 0.4 (mol) → mAg = 0.

tinh b t và xenlulozơ b. Th y phân saccarozơ. tinh Ch t r n k t tinh. Ch t r n. Vi t phương trình hóa h c (n u có ) 5. Bài gi i 1. 19 . So sánh tính ch t v t lý c a glucozơ. ngư i ta ph i dùng 100 gam saccarozơ. câu nào ( ). TINH B T. tinh b t và xenlulozơ 4. S. Hãy nêu nh ng tính ch t hóa h c gi ng nhau c a saccarozơ. Khi th y phân 3. Fructozơ có ph n ng tráng b c ch ng t phân t fructozơ có nhóm ch c –CHO B. áp án B 2. un nóng xenlulozơ v i h n h p HNO3/H2SO4 tráng b c m t ru t phích. XENLULOZƠ bài 1. saccarozơ. Hãy vi t các phương n cùng tinh b t và xenlulozơ u cho glucozơ. tinh b t và xenlulozơ u cho m t lo i n cùng trình ph n ng x y ra. Saccarozơ ư c coi là m t o n m ch c a tinh b t B. sau ó cho s n ph m tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 (l y dư) c. tính kh i lư ng AgNO3 c n dùng và kh i lư ng Ag t o ra. Tìm m i liên quan v c u t o c a glucozơ. Vi t phương trình hóa h c x y ra (n u có) gi a các các ch t sau: a. Nh ng phát bi u nào sau ây. d ng Ch t r n. Glucozơ Tính ch t v t lý Saccarozơ Tinh b t Xenlulozơ d ng Ch t r n. câu nào sai (S) A. tinh b t và xenlulozơ. 3. S. Phát bi u nào dư i ây là úng A. C. tinh b t và xenlulozơ. a. saccarozơ. D. A. Th y phân tinh b t (có xúc tác axit). saccarozơ. saccarozơ. 6. Th y phân xenlulozơ thu ư c glucozơ D. b. C xenlulozơ và tinh b t u có ph n ng tráng b c 2. Khi th y phân monosaccarit.Bài 6 : SACCAROZƠ. c. tinh b t và xenlulozơ. Tinh b t và xenlulozơ C. So sánh tính ch t v t lý c a glucozơ. B. . Gi thi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. u là polisaccarit ch khác nhau v c u t o c a g c glucozơ. D.

theo nhi t hình. saccarozơ. tinh b t và xenlulozơ + 0 glucozơ H .th d không màu.t Th y phân xenlulozơ: (C6 H10O5 ) n + nH 2O  nC6 H12O6 → Xenlulozơ AgNO3/NH3 (l y dư) glucozơ b. không có mùi v . Th y phân tinh b t (có xúc tác axit). tan màu. H . nư c và nhi u nư c dung môi h u tan s ng m ư c trong nư c nư c t t không tan trong không tan trong tan tăng nhanh Trong b t nóng. sau ó cho s n ph m tác d ng v i dung d ch 20 . M i liên quan v c u t o c a glucozơ. Th y phân saccarozơ. nư c l nh.t Th y phân tinh b t: (C6 H10O5 ) n + nH 2O  nC6 H12O6 → + 0 fructozơ Tinh b t + glucozơ 0 H . màu tr ng. g i là h tinh b t d. không tan ng t. h t tinh cơ…Ch nư c và trương Svayde.t → Th y phân saccarozơ: C12 H 22O11 + H 2O  C6 H12O6 + C6 H12O6 + 0 Glucozơ H . ph ng lên t o thành dung d ch keo. trong không mùi. có v trong nư c. b t.t Th y phân saccarozơ: C12 H 22O11 + H 2O  C6 H12O6 + C6 H12O6 → Glucozơ H . tinh b t và xenlulozơ 4. vô nh s i màu tr ng.t Th y phân tinh b t: (C6 H10O5 ) n + nH 2O  nC6 H12O6 → + 0 fructozơ Tinh b t + glucozơ 0 H . a.t Th y phân xenlulozơ: (C6 H10O5 ) n + nH 2O  nC6 H12O6 → Xenlulozơ 5.

phân bi t dung d ch glucozơ. dung d ch saccarozơ và andehit axetic có th dung ch t nào B. NaOH D. HNO3 2. t [C6 H 7O2 (OH )3 ]n + 3nHNO3  [C6 H 7O2 (ONO2 )3 ]n + 3nH 2O → 6. S mol saccarozơ nC12 H 22O11 = 0 100 (mol ) 342 xt . Ch t này có th lên men rư u. 42( g ) 342 mAg = Bài 7: LUY N T P V C U T O VÀ TÍNH CH T C A CACBOHIDRAT bài 1. 21 . t C5 H11O5CHO + 2 AgNO3 + 3 NH 3 + H 2O  C5 H11O5COONH 4 + 2 Ag ↓ +2 NH 4 NO3 → 0 e.t C12 H 22O11 + H 2O  C6 H12O6 + C6 H12O6 → 0 100 (mol ) 342 100 (mol ) 342 0 t C5 H11O5CHO + 2 AgNO3 + 3 NH 3 + H 2O  C5 H11O5COONH 4 + 2 Ag ↓ +2 NH 4 NO3 → 100 (mol ) 342 2.16( g ) 342 2. Cu(OH)2 C. ó là ch t nào trong s các ch t dư i ây.100 (mol ) 342 Kh i lư ng Ag sinh ra và kh i lư ng AgNO3 c n dùng là 2.100 mAgNO3 = .d. Khi m t là 1:1.t Th y phân tinh b t: (C6 H10O5 ) n + nH 2O  nC6 H12O6 → + 0 Tinh b t glucozơ S n ph m thu ư c là glucozơ. AgNO3/NH3 t cháy hoàn toàn m t h p ch t h u cơ thu ư c h n h p khí CO2 và hơi nư c có t l trong s các ch t sau ây làm thu c th ? A.170 = 99.100 (mol ) 342 2. Cho ph n ng AgNO3/NH3.t C12 H 22O11 + H 2O  C6 H12O6 + C6 H12O6 → Saccarozơ glucozơ fructozơ 0 t C5 H11O5CHO + 2 AgNO3 + 3 NH 3 + H 2O  C5 H11O5COONH 4 + 2 Ag ↓ +2 NH 4 NO3 → xt .100 .108 = 63.H . un nóng xenlulozơ v i h n h p HNO3/H2SO4 0 H 2 SO4 .

6. Không có hi n tư ng gì là andehit axetic un nóng hai m u th saccarozơ.2 gam X trong dung d ch axit thu ư c dung d ch Y. X thu c lo i cacbohidrat nào ã h c b. áp án A. còn l i là t p ch t trơ b. Axit axetic C. fructorơ 3. glixerol c. 1 kg b t g o có 80% tinh b t. Cu(OH)2 Cho Cu(OH)2 vào các m u th có hai m u th cho dung d ch màu xanh là glucozơ và saccarozơ. Glucozơ . un 16. glixerol.Glucozơ. 1 kg saccarozơ Gi i thi t các ph n ng x y ra hoàn toàn.0 gam trên. Trình bày phương pháp hóa h c phân bi t các nhóm ch t sau trong dung d ch a.44 lít khí CO2 ( ktc) vad 9. Tìm công th c ơn gi n nh t c a X. Gi s hi u su t c a quá trình là 80% Bài gi i 1. Saccarozơ B. Saccarozơ. andehit axetic Trích m u th . có th s n xu t ư c bao nhiêu gam glucozơ.A. còn l i là t p ch t trơ c. 22 . n u hi u su t c a quá trình s n xu t là 75% 5. còn l i là 2. Glucozơ. saccarozơ. áp án B. Ch n thu c th : Cu(OH)2 Hi n tư ng Cho Cu(OH)2 vào 3 m u th . Cho Y tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 thu ư c bao nhiêu gam Ag.2 gam m t cacbohidrat X thu 13. h tinh b t 4. 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ. m u th nào có k t t a g ch là glucozơ . Tính kh i lư ng glucozơ t o thành khi th y phân: a. glixerol. t C5 H11O5CHO + 2Cu (OH ) 2  C5 H11O5COOH+Cu 2O ↓ +2 H 2O → 0 t cháy hoàn toàn 16. andehit axetic b. T m t t n b t s n ch a 20% t p ch t trơ. H2O a. andehit axetic. hai m u th cho dung d ch màu xanh là glucozơ và glixerol. glucozơ D. Trình bày phương pháp hóa h c phân bi t các nhóm ch t sau trong dung d ch a. Glucozơ 3.

Glucozơ .8 (t n) 100 + 0 H . glixerol Trích m u th .8 t n 180n x? Hi u su t 75% nên kh i lư ng glucozơ thu ư c là: 23 .80 = 0. andehit axetic. m u th nào có k t t a tr ng là glucozơ t C5 H11O5CHO+2AgNO3 +3NH 3 +H 2 O  C5 H11O5COONH 4 +2Ag ↓ +2NH 4 NO3 → 0 Hai m u th còn l i ta un nóng v i xúc tác H+. h tinh b t Trích m u th .t C12 H 22O11 + H 2O  C6 H12O6 + C6 H12O6 → 0 Saccarozơ glucozơ fructozơ 0 t C5 H11O5CHO+2AgNO3 +3NH 3 +H 2 O  C5 H11O5COONH 4 +2Ag ↓ +2NH 4 NO3 → Còn l i là glixerol c. Ch n thu c th : AgNO3/NH3 Hi n tư ng Cho AgNO3/NH3 vào 3 m u th .un nóng t t c hai m u th n u m u th nào có k t t a không thay i màu xanh là glixerol. Cho dung d ch AgNO3/NH3 vào hai m u th còn l i m u th nào có k t t a tr ng là andehit axetic t CH 3CHO+2AgNO3 +3NH 3 +H 2 O  CH 3COONH 4 +2Ag ↓ +2NH 4 NO3 → 0 4. 0 g ch là glucozơ. N u m u th nào có k t t a tr ng là saccarozơ. sau ó em s n ph m cho ph n ng v i AgNO3/NH3. saccarozơ.t (C6 H10O5 )n + nH 2O  nC6 H12O6 → 162n 0. còn l i t C5 H11O5CHO + 2Cu (OH )2 + NaOH  C5 H11O5COONa+Cu 2O ↓ +3H 2O → b.Saccarozơ. Kh i lư ng tinh b t trong 1 t n b t s n có ch a 20% t p ch t trơ là: m= 1. ch n thu c th : I2. dung d ch AgNO3/NH3 Hi n tư ng Cho I2 vào 3 m u th . xt . m u th nào dung d ch chuy n sang màu xanh tím là h tinh b t.

n. a.50 = 0.180 = 888.8(kg ) =800 (g) 100 H .t → ( C6 H10O5 )n + nH 2O  nC6 H12O6 0 162n 500 n.180 = 0. 4 2. Kh i lư ng xenlulozơ là m = + 800. G i công th c t ng quát CxHyOz L p t lê: 24 . 2 − 1 = 8( g ) mC = 12. 2( g ) 22.a 1. C12 H 22O11 + H 2O  C6 H12O6 + C6 H12O6 → 342 1(kg) 180 z? Kh i lư ng tinh b t t o thành z = 6. 44 = 7.180 y? Kh i lư ng glucozơ sinh ra là y = 0 500.mC6 H12O6 = x = 0.526(kg ) 342 13.t c.t → ( C6 H10O5 )n + nH 2O  nC6 H12O6 0 162n 800 n180 x? Kh i lư ng glucozơ sinh ra là x = b.67 (t n) 162n 100 5. Kh i lư ng c a tinh b t là mtinh b t = + 1.5(kg ) = 500( g ) 100 H . = 0.80 = 0.56( g ) = 0.9 mH = = 1( g ) 18 mO = 16.180 = 555.89(kg ) 162n 1.89( g ) = 0.n.56(kg ) 162n xt . 2 − 7.180n 75 .8.

1 (mol) Kh i lư ng c a Ag m = 0.80 m= = 17. 2 1 8 : : 12 1 16 x : y : z = 0.7. H . 2.2. 6.108 =21.180n = 18( g ) 162n 18 = 0. 6 :1: 0. 28( g ) 100 2.6 (g) Vì H = 80% nên kh i lư ng Ag th c t thu ư c là 21.180 x? mC6 H12O6 = x = 16.t (C6 H10O5 ) n + H 2O  nC6 H12O6 → + 0 162 n 16.2 (g) Kh i lư ng glucozơ là n.1 (mol) 25 .0.5 x: y:z = x : y : z = 6 :10 : 5 Công th c ơn gi n C6H10O5 Công th c phân t (C6H10O5)n X: có th là isaccarrit ho c polisaccarit b.1(mol ) 180 0 S mol glucozơ là n = t C5 H11O5CHO+2AgNO3 +3NH 3 +H 2 O  C5 H11O5COONH 4 +2Ag ↓ +2NH 4 NO3 → 0.

AMINO AXIT VÀ PROTEIN A.V i HNO2 Amin béo t o thành ancol R-NH2 +HCl → R-OH + N2↑ +H2O Riêng amin thơm . n u có m t H b thay th có amin b c1. β.Chương 3.Tính bazơ R-NH2 + H2O → [R-NH3 ]+ OHtác d ng v i axit cho mu i: R-NH2 + HCl → [R-NH3 ]+ Cl. KI N TH C C N NH 1. AMIN.Este hoá: .COOH + ROH → .Tính ch t a. Tên c a amin thư ng ư c g i theo danh pháp g c-ch c. Amin và amino axit: . Amino axit có ph n ng gi a hai nhóm –COOH và – NH2 t o mu i n i (ion lư ng tính): Ph n ng trùng ngưng c a các ε và ω – amino axit t o thành poliamit: nH2N . Amino axit có tính ch t c a nhóm –COOH .V i CH3X: R-NH2 + CH3I → R-NHCH + HI b. phân t ch a ng th i nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH). Cách th hai là phân lo i theo b c.[CH2 ]5 – CO)n . hai H b thay th có amin b c 2 và cao nh t là amin b c 3.( NH . Protein có ph n ng c a nhóm peptit –CO-NH. ta có amin m ch h v àcác amin thơm.COOR + H2O c. 2. …) ch v trí c a nhóm amino.[CH2 ]5 – COOH t 0 .Ph n ng thu phân: 26 . Tên c a amino axit xu t phát t tên c a axit cacboxylic tương ng có thêm ti p u ng amino và s ho c ch cái Hi l p (α. theo s nguyên t H trong NH3 b thay th .+ nH2O → d.COOH +NaOH → -COONa + H2O . • Amino axit là lo i h p ch t h u cơ t p ch c. g i là tên thay th . Khái ni m và phân lo i • Amin là d n xu t thu ư c khi thay th m t hay nhi u nguyên t H trong phân t amoniac (NH3) b ng m t hay nhi u g c hi rocacbon.Tính axit: . Có hai cách phân lo i amin thông d ng là phân lo i theo g c hi rocacbon.

Amoniac < etyl amin < phenylamin B. Anilin và protein có ph n ng th d dàng nguyên t H c a vòng Benzen. c bi t là c a các gi i quy t hai v n sau: m c lên phía trên mi ng l ng b. g i tên và ch rõ b c t ng amin có công th c phân t sau: a. Phenylamin < amoniac < etyl amin D.-Ph n ng màu v i Cu(OH)2 cho s n ph m màu tím. D. Vi t công th c c u t o. 3. e. mè là do h n h p m t s amin (nhi u nh t là trimetyl amin) và m t s t p ch t khác 27 . amonic. phenyl amin. H n h p khí CH4 và CH3NH2 b. Kh mùi tanh c a cá sau khi m gây nên. Phenylamin < etyl amin < amoniac 2. S s p x p theo tr t t tăng d n tính bazơ nào sau ây là ? A. Thêm vài gi t dung d ch Na2CO3. ưa ũa th y tinh ã nhúng vào dung d ch HCl dung d ch CH3NH2. Trình bày phương pháp hóa h c hãy tách riêng t ng ch t trong m i h n h p sau ây? a. H n h p l ng : C6H6. B. Etyl amin < amoniac < phenylamin C. Nh n bi t b ng mùi. Có 3 hóa ch t sau ây : Etyl amin. Bi t r ng mùi tanh c a cá. Có th nh n bi t l ng CH3NH2 b ng cách nào sau ây ? A. R a l ã ng aniline n u. Hãy tìm phương pháp hóa h c a. Thêm vài gi t dung d ch H2SO4 C. C3H9N b. C7H9N ( có ch a vòng benzen) 4. C6H5OH và C6H5NH2 5. B. BÀI VÀ L I GI I Bài 9 : AMIN bài 1.

Tính kh i lư ng aniline có trong dung d ch A bi t r ng khi cho tác d ng v i nư c brom thì thi ư c 6.metylanilin B1 CH2 NH2 3 . C3H9N CH3 CH3 CH2 CH2 NH2 CH NH2 n-propyl amin B1 CH3 NH CH2 CH3 CH3 iso propylamin B 1 N CH3 CH3 tri metylamin B3 etyl metylamin B2 b. C7H9N ( có ch a vòng benzene) NH2 NH 2 CH3 NH2 CH 3 CH3 4 .metylanilin B1 NH Benzylamin B1 Metyl phenylamin 4.3g/l) c n i u ch 4. H n h p khí CH4 và CH3NH2 28 . áp án C 2.6. Tính th tích nư c brom 3% (D= 1. a.6 gam k t t a tr ng. a.metylanilin B1 CH3 CH3 2 . D a vào ó nh n bi t ư c CH3NH3 3. a.4 gam tribromanilin b. áp án D. Khi cho CH3NH2 tác d ng v i dung d ch HCl c ta th y xung quanh xu t hi n làn khói tr ng. Gi s hi u su t c a cà hai trư ng h p là 100%. Bài gi i 1.

a. CH3NH2 ph n ng v i HCl b gi l i trong dung d ch. khí thoát ra ngoài là CH4 tinh khi t. (CH3)3N + CH3COOH → CH3COONH(CH3)3 6. ta cho vào m t ít d m CH3COOH các amin s t o mu i v i CH3COOH nên không còn tanh n a. Tách l y C6H6 C6 H 5 NH 2 + HCl → C6 H 5 NH 3Cl Cho dung d ch NaOH vào ph n dung d ch. ph n không tan là C6H6. C6 H 5ONa + CO2 + H 2O → C6 H 5OH ↓ + NaHCO3 V i h n h p cho tác d ng dung d ch HCl. a.Cho h n h p i qua dung d ch HCl. CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl Cho NaOH vào CH3NH3Cl thu ư c CH3NH2 CH3NH3Cl + NaOH → CH3NH2 + NaCl + H2O b. 4 (mol) 330 29 . ta thu C6H5NH2 k t t a.. thu dung d ch g m hai ph n: ph n tan là C6H5NH3Cl. b. H n h p l ng : C6H6. Tách làm hai ph n C6 H 5OH + NaOH → C6 H 5ONa + H 2O S c khí CO2 vào ph n dung d ch ta thu ư c C6H5OH k t t a. C6H5OH và C6H5NH2 Cho dung d ch NaOH vào h n h p l ng trên thu ư c dung d ch g m hai ph n: ph n tan là C6H5ONa và ph n h n h p còn l i là C6H5NH2 và C6H6. NH2 NH2 Br Br +3Br2 S mol C6H2Br3NH2 là n = Br + 3HBr 4. Kh mùi tanh c a cá. C6 H 5 NH 3Cl + NaOH → C6 H 5 NH 2 ↓ + NaCl + H 2O 5. R a l Cho vào l ã ng anilin ng anilin dung d ch HCl sau tráng b ng nư c c t.

6 ng phân c u t o c a nhau? 2. CH3OH khi có m t khí HCl bão hòa. N là 48. b. Vi t phương trình hóa h c ph n ng trùng ngưng các amino axit sau : a) Axit 7-aminoheptanoic b) Axit 10-amino ecanoic. Có 3 ch t h u cơ: H2NCH2COOH.86( g ) Bài 10: AMINO AXIT bài 1. 4.1. 5. 4. HCl D. Phân t kh i c a X là 75. 02(mol ) 330 Theo pt nC6 H 5 NH 2 = nC6 H 2 Br3 NH 2 = 0.Theo pt nBr2 = 3nC6 H 2 Br3 NH 2 = 3.160( g ) 330 4. 4 .100 (g) 330. 5 D.160. Kh i lư ng Br2 là mBr2 = 3.0. CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2 nh n ra dung d ch c a các ch t trên ch c n dung thu c th nào sau ây A. quỳ tím nh công th c c u t o và vi t tên c a X 3.3 6. CH3OH/HCl B. A. Th tích dung d ch Br2 c n dung là VddBr2 = 3. 4 . 9. 4 (mol ) 330 4. 02( mol ) Kh i lư ng aniline có trong dung d ch A là mC6 H 5 NH 2 = 93. 18. 02 = 1. Xác H2SO4 . 4 C. α – amino axit X có ph n trăm kh i lư ng các nguyên t C. 30 . C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr S mol k t t a là nC6 H 2 Br3 NH 2 = 4.66%.100 = 164(ml ) 330. Vi t phương trình hóa h c c a các ph n ng gi a axit 2-aminopropanoic v i NaOH . NaOH C. 3 ng v i công th c phân t C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit là B. H. 6 = 0. 4 . còn l i là oxi.3.160.3 Kh i lư ng dung d ch Br2 là mddBr2 = 3.0 %.33%.

H. áp án úng D. m u nào quỳ tím có màu xanh là CH3[CH2]3NH2. 31 . Công th c c a X là CxHyOzNt.12 lít N2 ( o Xác Bài gi i 1. Este A ư c i u ch t amino axit B (ch ch a C. O) và ancol metylic. Axit 7-aminoheptanoic TN nH 2 N − CH 2 − (CH 2 )5 − COOH  (− HN − CH 2 − (CH 2 )5 − CO-) n → t0 Axit 10-amino ecanoic. là CH3CH2COOH. T kh i hơi c a A so v i H2 là 44. Ta có t l : 12 x y 16 z 14t M X = = = = %C % H %O % N 100 x = 3 y = 7  ⇒ z = 2 t = 1  Công th c phân t C3H7O2N Công th c c u t o CH3-CH(NH2)-COOH 4. TN nH 2 N − CH 2 − (CH 2 )8 − COOH  (− HN − CH 2 − (CH 2 )8 − CO-)n → t0 6.3 gam CO2.3 gam ktc). nh công th c phân t và công th c c u t o c a A và B. H2O và 1.5.6. áp án úng C 2. N. Cho quỳ tím vào 3 m u th .9 gam este A thu ư c 12. Quỳ tím t cháy hoàn toàn 8. m u th mà quỳ tím không màu là Axit α – amino propanoic CH 3 − CH ( NH 2 ) − COOH+ NaOH → CH 3 − CH ( NH 2 ) − COONa+H 2O CH 3 − CH ( NH 2 ) − COOH+ H 2 SO4 → CH 3 − CH ( NH 3 HSO4 ) − COOH HCl   → CH 3 − CH ( NH 2 ) − COOH+ CH 3OH ← CH 3 − CH ( NH 2 ) − COOCH 3 +H 2O 5. 6. m u th nào quỳ tím có màu th H2NCH2COOH 3.

3.2 = 89 M H2 12.dA = 44. 2 1. 4 mO = 8. 2 = 3.13.12 . 6 0. 6( g ) 44 6. 7 3. Ta có t l x: y : z :t = 3.28 = 1. 2 : 0. 2( g ) mC = G i công th c c a A là CxHyOzNt. 4( g ) mN = 22. 4 : : : = 0. 6 + 0. 9 − (3. 4) = 3. 7 + 1.5 ⇔ H2 MA = 44. 7( g ) 18 1.5 → M A = 44. 3 : 0.2 mH = = 0.1 = 3 : 7 : 2 :1 12 1 16 14 (C3H7O2N)n Công th c ơn gi n C3H7O2N Công th c phân t Ta có 89n = 89 → n = 1 Công th c phân t C3H7O2N A là este c a rư u metylic nên có công th c c u t o là H 2 N − CH 2 − COOCH 3 Công th c c u t o c a B là H 2 N − CH 2 − COOH 32 . 7 : 0.5.

Kh i lư ng phân t c a hemoglobin là M = phân bi t các dung d ch glucozơ. 0. Peptit là gì? Liên k t peptit là gì? Có bao nhiêu liên k t peptit trong m t tripeptit ? Vi t công th c c u t o và g i tên các tripeptit có th hình thành t phenylalanin (C6H5CH2-CH(NH2)-COOH. Gly-Phe-Ala. SGK Trong tripeptit có ba liên k t peptit. Thu c th nào dư i ây dùng tr ng tr ng ? A. 6. H 2 N − CH 2CH 2CONH − CH 2CH 2COOH D. 4. etanol. SGK 5. N u phân t kh i c a A là 50 000 vC thì s m t xích alanin trong phân t A là bao nhiêu ? Bài gi i 1.Bài 11. HNO3. Xác nh phân t kh i g n c a m t hemoglobin (huy t c u t ) ch a 0. Ala-Phe-Gly.4% Fe (m i phân t hemoglobin ch ch a 1 nguyên t s t).100% = 14000 ( vC). Các công th c c u t o c a tripeptit: Gly-Ala-Phe. glixerol. H 2 N − CH 2CH 2CONH − CH 2COOH 2. NaOH . Tính s mol alanin trong A. Phe-Ala-Gly. B.4% 33 .H 2 N − CH 2CONH − CH (CH 3 ) − COOH C. H p ch t nào sau ây thu c lo i ipeptit ? A. glyxin. Phân bi t các khái ni m : a) Peptit và protein b) Protein ơn gi n và protein ph c t p c) Protein ph c t p và axit nucleic. Ala-Gly-Phe. alanin và 3. áp án A 2. Peptit và protein bài 1. Phe-Gly-Ala. 4.H 2 N − CH 2CONH − CH 2CONH − CH 2COOH B. áp án C 3. Cu(OH)2 D. 5. và lòng 56. AgNO3/NH3 C. vi t t t là Phe). Khi th y phân 500 gam protein A thu ư c 170 gam alanin.

6. S mol alanin nAla =

170 = 1,91 (mol) 89

Trong 500 g protein A có 1,91 mol Ala 50000 g protein A có 191 mol Ala S m c xích Alanin: 1,91 .6,023.1023 = 1,15 .1026 (phân t ). Bài 12: LUY N T P C U T O VÀ TÍNH CH T C A AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN bài 1. Dung d ch nào sau ây làm quỳ tím A. C6H5NH2 (aniline) C. CH3CH2CH2NH2 A. HCl v i các hóa ch t sau: a. HCl b. Nư c brom c. NaOH d. CH3OH/HCl (hơi bão hòa) 4. Trình bày phương pháp hóa h c phân bi t dung d ch các ch t sau trong t ng nhóm a. CH3NH2, NH2CH2COOH, CH3COONH4, b. C6H5NH2, CH3-CH(NH)2-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3CHO 5. Khi cho 0,01 mol α- amino axit A tác d ng v i 80 ml dung d ch HCl 0,125M; sau ó em cô c n thì ư c 1,815 g mu i. N u trung hòa A b ng m t lư ng v a gi a A và NaOH là 1:1 a. Xác nh công th c phân t và công th c c u t o c a A, bi t r ng A có m ch cacbon ng phân có th có c a A và g i tên chúng theo danh pháp không phân nhánh. b. Vi t công th c c u t o các thay th khi: Bài gi i Thay Thay i v trí nhóm amino i v trí g c hidrocacbon và nhóm amino v n v trí α NaOH thì th y t l mol i sang màu xanh B. H2N-CH2-COOH D. H2N-CH(COOH)-CH2-CH2-COOH B. H2SO4 C. NaOH D. Quỳ tím

2. Ch t nào sau ây không ph n ng v i dung d ch C2H5NH2 trong H2O? 3. Vi t các phương trình hóa h c c a ph n ng gi a tirozin HO – C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH

34

1. áp án C 2. áp án D. Quỳ tím Cho quỳ tím vào 3 m u th , m u th nào quỳ tím có màu nào quỳ tím có màu xanh là CH3[CH2]3NH2, m u th H2NCH2COOH 3.
HO − C6 H 4 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COOH+HCl → HO − C6 H 4 − CH 2 − CH ( NH 3Cl ) − COOH HO − C6 H 4 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COOH+2Br2 → HO − C6 H 2 Br2 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COOH+2HBr HO − C6 H 4 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COOH+2NaOH → NaO − C6 H 4 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COONa+2H 2O
HCl   → HO − C6 H 4 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COOH+CH 3OH ← HO − C6 H 4 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COOCH 3 + H 2O

là CH3CH2COOH, m u th mà quỳ tím không màu là

c. 4. CH3NH2, NH2CH2COOH, CH3COONH4,

Trích m u th Ch n thu c th : quỳ tím, NaOH,
Hi n tư ng Cho quỳ tím vào 3 m u th , m u th nào quỳ tím Hai m u th còn l i không hi n tư ng gì. Cho dung dich NaOH vào 2 m u th còn l i, m u th nào có khi thoát ra là CH3COONH4 CH3COONH4 + NaOH → CH3COONa + NH3 + H2O i màu xanh là CH3NH2

Còn l i là NH2-CH2-COOH
d. C6H5NH2, CH3-CH(NH)2-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3CHO Trích m u th Ch n thu c th Hi n tư ng Cho AgNO3/NH3 vào 4 m u th , m u th nào có k t t a tr ng là CH3CHO
t CH 3CHO + 2 AgNO3 + 3 NH 3 + H 2O  CH 3COONH 4 + 2 Ag ↓ +2 NH 4 NO3 →
0

Cho dung d ch Br2 vào 3 mãu th còn l i, m u th nào có k t t a tr ng là C6H5NH2 C6H5NH2 + 3 Br2 → C6H2 Br3NH2 ↓ + 3 HBr Cho Cu(OH)2 vào hai m u th còn l i, m u th nào dung d ch có màu xanh là CH2OH-CHOH-CH2OH Còn l i là CH3-CH(NH)2-COOH

35

5.

S mol HCl là nHCl = 0, 08.0,125 = 0, 01( mol ) Ta có nHCl 0, 01 1 = = → có 1 nhóm -NH2 nA 0, 01 1

T l mol c a A và NaOH = 1:1 → có 1 nhóm –COOH G i công th c c a A là R − CH ( NH 2 ) − COOH

R − CH ( NH 2 ) − COOH+HCl → R − CH ( NH 3Cl ) − COOH 0,01(mol)................................................0,01(mol)
Kh i lư ng mol mu i

1,815 = 181, 5 0, 01 → R + 101,5 = 181, 5 M= → R = 71 R : C5 H11 CT : C5 H11 − CH ( NH 2 ) − COOH CTCT: CH 3 − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − COOH Công th c c u t o khi thay Axit 3-amino-heptanoic CH 3 − CH 2 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − CH 2 − CH 2 − COOH Axit 4-amino-heptanoic CH 3 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − CH 2 − CH 2 − CH 2 − COOH Axit 5-amino-heptanoic CH 3 − CH ( NH 2 ) − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH 2 − COOH Axit 6-amino-heptanoic H 2 N − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH 2 − COOH Axit 7-amino-heptanoic i v trí nhóm α – amino CH 3 − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH ( NH 2 ) − CH 2 − COOH

Chương 4. POLIME VÀ V T LI U POLIME A. KI N TH C C N NH 1. Các khái ni m:

36

Tơ là nh ng polime có c u trúc th ng. . không bay hơi không có nhi t nóng ch y xác nh.S m t xích (n) trong phân t polime ư c g i là h s polime hoá hay polime hoá.Keo dán.Ch t d o là nh ng polime có tính d o. . 3. Polime có nhóm ch c trong m ch. d ng m ch phân nhánh và d ng m cg lư i. có th kéo thành s i. Thí d : . . b.Polime là h p ch t có phân t kh i r t l n do nhi u ơn v nh g i là m t xích liên k t v i nhau t o nên. .Theo ngu n g c. 37 .Theo ph n ng polime hoá ta phân bi t polime trùng h p và polime trùng ngưng. uôi n i v i uôi). m t s tan trong các dung môi h u cơ. polime nhân t o (bán t ng h p). .hay –CH2-) thành polime d ng lư i ho c kéo dài thêm m ch polime.Phân t polime có th có c u t o i u hoà ( n u các m t xích n i v i nhau theo ki u u n i v i uôi) và không i u hoà ( n u các m t xích n i v i nhau theo ki u u n i v i u. 4. có th kéo thành s i.Ph n ng tăng m ch polime: Ph n ng t o c u n i gi a các m ch( c u –S-S. polime t ng h p. Khái ni m v các lo i v t li u polime: . Tính ch t v t lí H u h t polime là ch t r n. Tính ch t hoá h c: Có 3 lo i ph n ng: -Ph n ng c t mach poime:Polime b gi i trùng nhi t thích h p. C u trúc . m t s lo i polime có tính àn h i. 2. m t s có tính dai. b n. Tính ch t a. . . a s polime có tính d o. ta phân bi t polime thiên nhiên.Phân t polime có th t n t i d ng m ch không phân nhánh.Cao su là nh ng v t li u polime có tính ch t àn h i.

6. Polisaccarit C. 4. nilon-6. ch t nào ư c t ng h p b ng ph n ng trùng h p ? A. nilon-6. G i tên các ph n ng và vi t phương trình hóa h c c a ph n ng polime hóa các monomer sau: a. Poli(vinyl clorua) B. Nilon. nilon-6. có th dùng 38 . B.6. Polietilen. T các s n ph m hóa d u (C6H6 và CH2=CH2 ) có th t ng h p ư c polistiren dùng xu t nh a trao thêm các hóa ch t vô cơ c n thi t khác. BÀI VÀ L I GI I Bài 13: I CƯƠNG V POLIME bài 1. Polietilen. nilon-6. Polietilen. NH2-[CH2]10COOH 5.B. D. 2. H s polime hóa là gì? Có th xác nh chính xác h s polime hóa ư c không? Tính h s polime hóa c a PE.6. 6. polibutadien. nilon-6. polisaccarit. monomer và phân t kh i c a polime so v i monome. áp án A 2. Thu c lo i polime t ng h p là : A. polibuta ien. CH2=CCl-CH=CH2 c. polipeptit.6 . Trong s các polime sau. Protein D. Hãy vi t các phương trình hóa h c c a các ph n ng x y ra. Cho các polime : polietilen. 3. CH3-CH=CH2 b. tinh b t. nilon-6. Phân bi t s trùng h p và trùng ngưng v các m t: ph n ng. nilon-6. 250 000 và 1 620 000( vC) Bài gi i 1. C. CH2=C(CH3)-CH=CH2 d. CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2 ( axit isophtalic) e. nilon-6. Polietilen. nilon-6. polisaccarit.6. áp án A s n i ion.6. polisaccarit. nilon-6.6 3. L y ví d minh h a. PVC và xenlulozơ bi t r ng phân t kh i trung bình c a chúng l n lư t là: 420 000.

n = 420000 = 15000 28 39 . t . nCH 2 = CCl − CH = CH 2  (−CH 2 − CCl = CH − CH 2 −)n → 0 0 c. SGK Không th xác nh chính xác h s polime hóa ư c vì polime là m t h n h p các ch t c ó h nh ư c n trung bình.C6 H 4 − COOH t . Các ph n ng a. xt 6.Monnome tham gia ph n ng trùng ngưng là trong phân t có ít nh t hai nhóm ch c có kh năng ph n ng.c là các ph n ng trùng h p. t nNH 2 − [CH 2 ]10 − COOH  (− NH − [CH 2 ]10 − CO-) n → 5.• • V m t ph n ng: Trùng h p và trùng ngưng V monomer u là các quá trình k t h p ( th c hi n ph n ng c ng) các phân t nh thành các phân t l n . i u ch polistiren H . d.Monome tham gia ph n ng trùng h p là ph i có liên k t b i ho c vòng không b n . d. xt nCH 2 = C (CH 3 ) − CH = CH 2  (−CH 2 − C (CH 3 ) = CH − CH 2 −)n → 0 nCH 2OH − CH 2OH + n m − HOOC . xt b. e là các ph n ng trùng ngưng t . xt → a. p.. s polime hóa khác nhau.t C6H5C2H5  C6H5 CH=CH2 + H2 (2) → CH CH 2 H C CH 2 n n t0. nCH 3 − CH = CH 2  ( −CH (CH 3 ) − CH 2 −) n t . b.t C6H6 + C2H4  C6H5C2H5 → 0 + 0 (1) ZnO . Do ó ch xác Tính h s polime hóa c a PE. xt  (−O − CH 2 − CH 2 − O − OC − C6 H 4 − CO −) n → 0 0 e. 4. Phân t kh i c a polime trong trùng h p b ng t ng c a n monomer tham gia trùng h p Phân t kh i c a monomer trong trùng ngưng cũng b ng t ng c a n monomer tham gia trùng ngưng tr i các phân t nh gi i phóng ra.

n = 250000 = 4000 62. n = 1620000 = 10000 162 40 .Tính h s polime hóa c a PVC. 5 Tính h s polime hóa c a xenlulozơ.

thu c lo i tơ thiên nhiên D.6 thu c lo i tơ t ng h p D. Hãy tính xem có bao nhiêu m t xích isoprene có m t c u i sunfua –S-S-.Phân t trung bình c a poli(hexametylen adipamit) c a m i lo i polime trên.Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh. Phân bi t ch t d o và v t li u compozit 4. cao su t nhiên là 105 000 vC.Bài 14: V T LI U POLIME bài 1.Ch t d o: polime có tính d o . V t li u compozit có thành ph n là polime C. c a 5.Tơ: polime m nh.6 là 30 000 vC.6. gi i thi t r ng S ã thay th cho H Bài gi i 1. Hãy tính s m t xích (tr s n) g n trong công th c phân t . a. Polibuta ien và polime ng trùng h p gi a butadien và stiren t butan và etylbenzen ch tơ nilon -6. áp án 2. Tơ t m thu c lo i tơ thiên nhiên. s i dài. Cao su là nh ng polime có tính àn h i B. áp án D 3. có ch a các lo i nguyên t gi ng nhau trong phân t 3 a. • • i m chung: u có c u t o t các polime Khác nhau: v m t tính ch t c a các polime b n nh t nh c u metylen trong m ch cao su.K t lu n nào sau ây không ? A. poli(vinyl axetat) t etilen B. b.Tơ t m và nilon. có cùng phân t kh i B. 2. thu c lo i tơ t ng h p C. PVC.6 u: A. Có i m gì gi ng nhau và khác nhau gi a các v t li u polime: ch t d o.Vi t các phương trình ph n ng hóa h c c a các ph n ng t ng h p A. tơ. 6. cao su và keo dán. có 41 . Nilon – 6.

CuCl2 CH 2 = CH 2 + O2  CH 3CHO → 2 t C CH 3CHO + 2Cu (OH ) 2 + NaOH → CH 3COONa+Cu 2O + 3H 2O CaO. Phân bi t ch t d o và v t li u compozit Ch t d o là nh ng v t li u polime có tính d o V t li u compozit là v t li u h n h p g m ít nh t hai thành ph n v t li u phân tán vào nhau mà không tan vào nhau 4. ZnO 2CH 3 − CH 2 − OH  CH 2 = CH − CH = CH 2 + H 2 + 2 H 2O → 450 − 5000 C t . xt nCH 3COOCH=CH 2  (−CH (CH 3COO) − CH 2 −) n → D..t C CH 3COONa+NaOH → CH 4 + Na2CO3  1500 C 2CH 4  C2 H 2 + 3H 2 → l ln 0 0 0 CH ≡ CH + HCl → CH 2 = CH − Cl t . Polibuta ien và polime • i u ch polibuta ien + 0 ng trùng h p gi a butadien và stiren t butan và etylbenzen cracking C4 H10 → C2 H 4 + C2 H 6  H .Cao su: polime có tính àn h i . PVC. xt nCH 2 = CH − CH = CH 2  (−CH 2 − CH = CH − CH 2 −)n → Na 0 • i u ch polime ng trùng h p 5.t CH 2 = CH 2 + H 2O  CH 3 − CH 2 − OH → Al2O3 .Keo dán: polime có kh năng k t dính c. xt nCH 2 = CH − Cl  (−CH 2 − CH (Cl )−)n → 0 • i u ch poli(vinyl axetat) 0 CH ≡ CH + CH 3COOH → CH 3COOCH=CH 2 t . S m c xích c a poli(hexametylenadipamit) là : n= 30000 ≈ 133 (m c xích) 226 n= S m t xích c a cao su t nhiên là 105000 = 1544 (m t xích) 68 42 .Vi t các phương trình ph n ng hóa h c c a các ph n ng t ng h p C. poli(vinyl axetat) t etilen • i u ch PVC 1 PdCl2 .

6. M i c u i sunfua (-S-S-) có kh i lư ng 64 vC ; M i monome isopren (C5H8) có kh i lư ng là 68. M i c u i sunfua (-S-S-) thay 2H, nên t ng kh i lương o n m ch polime ch a m t c u i sunfua là : 62 + 68n, trong ó thành ph n S là 2%, ta có bi u th c :

64 2 6400 − 124 ⇒n= = 46 = 62 + 68n 100 68 × 2
Có kho ng 46 m t xích isopren ch a 1 c u i sunfua.

43

Bài 15: LUY N T P POLIME VÀ V T LI U POLIME bài 1. hãy ghi ch (), S (sai) vào các [ ] m i câu sau: a. Polime là h p ch t có phân t kh i l n [ ] b. Nh ng phân t nh có th tham gia ph n ng t o polime g i là monomer [ ] c. H s n m c xích trong công th c polime g i là h s trùng h p. [ ] d. Polime có th có c u t o m ch không nhánh, có nhánh ho c m ng lư i. [ ] e. Polime có nhi u ng d ng làm các v t li u khác nhau căn c vào tính ch t v t lý c a nó như tính d o, tính àn h i, tính bám dính, tính kéo s i dai b n… [ ] 2. Nhóm v t li u nào ư c ch t o t polime thiên nhiên A. Tơ visco, tơ t m, cao su buna, keo dán g B. Tơ visco, tơ t m, phim nh C. Cao su isoprene, tơ visco, nilon -6, keo dán g D. Nh a bakelit, tơ t m, tơ axetat 3. Cho bi t các monomer ư c dùng di u ch các polime sau:

a.(−CH 2 − CH (Cl ) − CH 2 − CH (Cl )−) n b.... − CF2 − CF2 − CF2 − CF2 − ... c.(−CH 2 − CH (CH 3 ) − CH 2 − CH (CH 3 )−)n d .(− NH − [CH 2 ]6 − CO-) n e.(-OC-C6 H 5 − COOCH 2 − C6 H 5 − CH 2 − O −)n g .(− NH − [CH 2 ]6 − NH − CO- [ CH 2 ]4 − CO-)n
5. Trình bày cách phân bi t các m u v t li u sau: a. PVC (làm v i gi da) và da th t b. Tơ t m và tơ axetat 6. a. Vi t các phương trình hóa h c c a các ph n ng i u ch các ch t theo sơ b. Bài gi i 1. a. ; b. ; c.S; d. ; e. Stiren → polistiren Axit ω- aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7) i u ch 1 t n m i lo i polime trên c n bao nhiêu t n polime m i lo i, bi t r ng hi u su t c a hai ph n ng trên là 90% sau:

44

2. áp án B 3. a. CH 2 = C (Cl ) − CH = CH (Cl ) 2,4 iClo buta-1,3- ien b. CF2 = CF2 tetrafloetilen

c. CH 2 = C (CH 3 ) − CH = CH 2 isoprene

d .NH 2 − [CH 2 ]6 − COOH e.HOC-C6 H 5 − COOCH 2 − C6 H 5 − CH 2 − OH g .NH 2 − [CH 2 ]6 − NH − CO- [ CH 2 ]4 − COOH
4. a. t hai m u tơ gi và tơ th t sau ó úp lên b m t ng n l a m t ph u l c có t m dung d ch AgNO3. N u m u th nào có k t t a tr ng thì ó là PVC ( làm da gi ) PVC + O2 → HCl +….. HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3 M u th có mùi khét như tóc cháy, là da th t b. Tơ t m khi cháy có mùi khét như tóc cháy, còn tơ axetat thì không. 5. a..T Stiren → polistiren
t , xt nC6 H 5 − CH = CH 2  (−CH (C6 H 5 ) − CH 2 −)n →
0

T Axit ω- aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7)
t , xt nH 2 N − [CH 2 ]6 − COOH  (− HN − [CH 2 ]6 − CO-)n →
0

b.

t , xt nC6 H 5 − CH = CH 2  (−CH (C6 H 5 ) − CH 2 −)n →

0

104n 1t n Kh i lư ng stiren c n dùng là m = 1 t n Vì H=90% nên

104n 1t n

m=

1.90 = 0,9 (t n)= 900 (kg) 100
0

t , xt nH 2 N − [CH 2 ]6 − COOH  (− HN − [CH 2 ]6 − CO-)n →

145n m=?

127n 1t n

45

14 (t n) 127 n 1.145n = 1.aminoentantic c n dùng là Vì H= 90% nên m = m= 1.Kh i lư ng c a axit ω.14. 026 (t n ) = 1026 (kg) 100 46 .90 = 1.

2.Chương 5. d n nhi t và i n. I CƯƠNG V KIM LO I A. Thí d : E0 (Au3+/Au) = + 1. -Th i n c c chu n c a c p oxi hoá . C p oxi hoá . Pin i n hoá.Tính ch t hoá h c chung c a kim lo i là tính kh . do nguyên t kim lo i d như ng eletron hoá tr trong các ph n ng hoá h c. . ánh kim là do các electron t do trong kim lo i gây ra. . Thí d : E0= -0.Ph n ng gi a hai c p oxi hoá kh x y ra theo hai nguyên t c: Ch t oxi hoá c a c p oxi hoá.kh c a m t kim lo i nào ó có giá tr càng l n thì kh năng oxi hoá c a cation kim lo i càng m nh và kh năng kh c a kim lo i càng y u. th i n c c chu n c a c p oxi hoá .kh có di n c c chu n l n hơn s oxi hoá ch t kh c a c p oxi hoá . gi a chúng có m i quan h : c p oxi hoá kh c a kim lo i ư c vi t là Mn+/M .34V 3. .Su t i n ng chu n c a pin i n hoá (E0p h) b ng th i n c c chu n c a c c dương tr i th i n c c chu n c a c c âm. Thí d : E0(Mg2+/Mg) = -2.50 V: Cation Au3+ là ch t oxi hoá r t m nh và Au là ch t kh r t y u. .Tính ch t v t lí chung c a kim lo i: Tính d o.kh có giá tr nh hơn th i n c c chu n c a c p H+/H2: E0(Mn+/M) < E0(H+/H2) Thì kh năng oxi hoá c a cation Mn+ y u hơn cation H+.kh có th i n c c chu n nh hơn. Ngư c l i n u th i n c c chu n c a c p oxi hoá .44V E0 = + 0. E0p h luôn luôn có giá tr dương. Th i n c c c a c p oxi hoá kh c a kim lo i có th có giá tr âm ho c giá tr dương.Th i n c c chu n c a c p oxi hoá . KI N TH C C N NH 1. Tính ch t chung c a kim lo i.kh có giá tr l n hơn th i n c c chu n c a c p H+/H2: E0(Mn+/M) > E0(H+/H2)thì kh năng oxi hoá c a cation Mn+ m nh hơn cation H+.Ch t oxi hoá (Mn+) và ch t kh M t o nên m t c p oxi hoá-kh .kh c a kim lo i .kh có giá tr càng nh thì kh năng oxi hoá c a kim lo i càng y u và kh năng kh c a kim lo i càng m nh. Thí d : -Su t i n ng c a m t pin i n hoá ph thu c vào: 47 . Ngư c l i.37V: cation Mg2+ là ch t oxi hoá y u và M là ch t kh m nh.

48 . + Nhi t + Áp su t c a khí.+ N ng mol c a các ion trong dung d ch.

Hòa tan hoàn toàn 15. 53. Mg D. Na+. M ng tinh th kim lo i g m có A. Be 8. Liên k t kim lo i là gì? So sánh liên k t kim lo i v i liên k t ion và liên k t c ng hóa tr ? 4.5M. BÀI VÀ L I GI I Bài 17: V TRÍ VÀ C U T O C A KIM LO I bài 1.B. F B. Ar D. Nguyên t .6 gam khi H2 bay ra. 63. ion kim lo i và các electron 5.Cl 7. Nguyên t . ion kim lo i và các electron t do c thân D. Nguyên t kim lo i và tinh th kim lo i có c u t o như th nào? 3. Mu n trung hòa axit dư trong dung d ch thu ư c. Ar B. F-. Na C. Ca C.7 g 9. Nguyên t kim lo i và các electron c thân c thân B. Cho c u hình electron: 1s22s22p6 Dãy nào sau ây g m các nguyên t và ion có c u hình electron như trên.25M. n ng FeCl2 trong dung d ch là 0. A. Hãy cho bi t v trí c a kim lo i trong b ng tu n hoàn? 2. ph i dung h t 30ml dung d ch NaOH 1M. sau m t th i gian th y kim lo i A bám vào thành s t và kh i lư ng thanh s t tăng 0.8 gam. Cl. Na+.7 g C.4 gam h n h p Mg và Zn trong dung d ch HCl dư th y có 0. Hòa tan 1. ion kim lo i và các electron C. Br.7 g B. Nhúng thanh s t n ng 11.44 gam m t kim lo i hóa tr II trong 150ml dung d ch H2SO4 0. Ba B. K D.7 g D. Hòa tan B vào nư c thu ư c 400ml dung d ch C. K+. Kh i lư ng mu i t o ra trong dung d ch là: A. Bài gi i nh kim lo i A và n ng mol c a kim lo i B trong 49 . Li+. Ne C.8 gam kim lo i A hóa tr II ph n ng hoàn toàn v i khí Cl2 thu mu i B. Xác dung d ch C. Kim lo i ó là: A. Cho 12. 35. Ne 6.2 gam vào dung d ch C. Cl. Nguyên t R là A. cation R+ có c u hình electron phân l p ngoài cùng là 2p6. 36.

7. k t dính các ion dương kim lo i v i nhau. 6.1. 3.Có 3 lo i ki u m ng tinh th ph bi n là: M ng tinh th l c phương.Liên k t kim lo i: s dùng chung electron toàn b electron trong nguyên t kim lo i So sánh liên k t kim lo i v i liên k t ion • • Gi ng nhau: Khác nhau: . VA.Các nhóm B t IB 2. Mg M + H2SO4 → MSO4 + H2 ↑ (1) u là liên k t sinh ra b i l c hút tĩnh i n .H lantan và h actini ư c x p riêng thành hai hang các v trí như sau: . • C u t o c a nguyên t kim lo i . Liên k t kim lo i: là liên k t sinh ra b i l c hút tĩnh i n gi a các electron t do và các ion dương. • C u t o tinh th kim lo i .Trong cùng m t chu kỳ các nguyên t kim lo i có bán kính nguyên t l n hơn và i n tích h t nhân nh hơn so v i nguyên t phi kim trong cùng chu kỳ. So sánh liên k t kim lo i v i liên k t c ng hóa tr : • • Gi ng nhau: có s dung chung electron Khác nhau: . m ng tinh th l p phương tâm kh i.Liên k t kim lo i: l c hút tĩnh i n sinh ra do các electron t do trong kim lo i và ion dương kim lo i.VIA .Nhóm IA (tr hidro) và nhóm IIA .Liên k t c ng hóa tr : s dùng chung electron gi a hai nguyên t tham gia liên k t.Liên k t ion: do l c hút tĩnh i n gi a hai ion mang i n tích trái d u G i kim lo i có hóa tr II là M PTHH 50 .Nhóm IIIA (tr Bo) và m t ph n c a các nhóm IVA. chúng n m . Trong b ng tu n hoàn có g n 90 nguyên t kim lo i.Có s electron hóa tr ít n VIIIB cu i b ng . . 5. tinh th kim lo i có c u t o m ng . áp án D áp án là B áp án C.Kim lo i có c u t o tinh th . m ng tinh th l p phương tâm di n.

7(g) 9. 0. y l n lư t là s mol c a Mg và Zn trong dung d ch x.015(mol) S mol H2SO4 là nH 2 SO4 = 0.4 = 0.15.06(mol) H2SO4 → Na2SO4 + H2O (2) 0. 03.1-56.8 .3 = 36.0. 44 = 24 0. 06(mol ) →M = 8.25.y >0 24 x + 65 y = 15. 4 Theo bài ra ta có h phương trình   x + y = 0. 5 = 0.2 (mol) FeCl2 x + A x ∆m = mA − mFe = Ax -56x=0.0.1 (mol) G i x là s mol Fe ph n ng Kh i lư ng kim lo i tăng là → + Cl2 → ACl2 0. 06(mol ) S mol c a M là nM = n (1) H 2 SO4 = 0.3 Kh i lư ng mu i là m= x(24+71) + y(65+71) m= 24x +65y + 71 (x+y) = 15. 6 = 0.0. 015 = 0.4 + 71 .1=0. 075( mol ) S mol NaOH là nNaOH = 0.8 → A=64. 075 − 0.1 → A. A 0.0. x=0.06 (mol) 2NaOH + 0.1 = 0. 03(mol ) S mol H2SO4 ph n ng (1) n (1) H 2 SO4 = 0. 06 0.03(mol) 0.0. A là Cu 51 .2 (mol) ACl2 + Fe x S mol FeCl2 là n= 0.3(mol ) 2 2HCl → MgCl2 + x ZnCl2 + y H2 ↑ x H2 ↑ y + G i x. áp án A S mol H2 là nH 2 = PTHH Mg x Zn y + 2HCl → 1.

5. F-. Tính ch t hóa h c cơ b n c a kim lo i là gì và vì sao kim lo i l i có tính ch t hóa h c cơ b n ó? 3. 2 = 0. AlCl3. Fe3+. d o và ánh B. Hg. 6 6. ánh kim) gây ra ch n ph n ng hoàn toàn thu m gam ch t r n. 35. 5 D. 4 Bài 18: TÍNH CH T C A KIM LO I.2g 7.1M 0. F. 2( mol ) N ng mol/l CuCl2 là CM (CuCl2 ) = 0. d n nhi t. 4 C. Br. 33. 2( mol ) 64 S mol CuCl2 → nCuCl2 = nCu = 0. Cl. Ag+ b. Gi i thích vi c làm vi t phương trình ph n ng d ng phân t và ion thu g n. Hãy s p x p theo chi u gi m tính kh và chi u tăng tính oxi hóa c a các nguyên t và ion y u b i: 52 . Nh ng tính ch t v t lý chung c a kim lo i ( d n i n. Cho 5. I . Th y ngân d bay hơi và r t ch t nào trong các ch t sau A. NaCl.95g trong hai dãy sau: a. CuSO4.S mol Cu là n Cu = 12. Cl-. d o. B t s t kh c. HNO3. Gi i thích và sao kim lo i kim? 2. B t lưu huỳnh 4. NH4NO3 S trư ng h p t o mu i Fe(II) là A.8 = 0. 3 B. Nư c u có tính ch t v t lý chung là d n i n. Giá tr c a m là: C. Fe2+. I8. Fe. H.5 gam h n h p Al và Fe ( trong ó kh i lư ng Al g p ôi kh i lương Fe ) vào 300 ml dung d ch AgNO3 1M. 35. Br-. Zn. H+. Hãy gi i thi u phương pháp hóa h c ơn gi n có th lo i ư c t p ch t. H2SO4 ( c nóng). Khu y k A. N u ch ng may nhi t k th y ngân b v thì có th dung c th y ngân? C. Nhúng m t lá s t nh vào dung d ch ch a m t trong nh ng ch t sau: FeCl3.39g B. d n nhi t. Ag. HCl. Dung d ch FeSO4 có l n t p ch t là CuSO4. Zn2+. Pb(NO3)2. DÃY I N HÓA C A KIM LO I bài 1. Natri D. 39.35g D. Hg2+. Ni. Ni2+.

2+ Fe.A. Tính ch t hóa h c chung c a kim lo i là tính kh 4. Hg . Cho m t thanh s t s ch vào dung d ch có ph n ng 2 FeCl3 + Fe → 3FeCl2 Fe + CuSO 4 → FeSO4 + Cu Fe + Pb( NO3 ) 2 → Fe( NO3 ) 2 + Pb Fe + HCl → FeCl2 + H 2 6. i n tích h t nhân nh . Zn.2. 3. B t lưu huỳnh c nhưng khi Hg +S → HgS ( không Fe +CuSO4 → FeSO4 +Cu Toàn b Cu thoát ra bám trên b m t thanh s t.Nguyên t kim lo i có s electron hóa tr ít 1. áp án B. Ni .3 electron . l y thanh s t ra ta còn l i dung d ch ch có FeSO4 Fe Fe 5. 2+ Ag Ag+. 7. Tính ch t v t lý chung c a kim lo i có ư c là do trong c u t o m ng tinh th kim lo i có các electron t do chuy n ng trong m ng tinh th kim lo i M . Fe . C u t o m ng tinh th c a kim lo i B. Kim lo i th hi n tính kh . Theo chi u gi m tính kh và chi u tăng tính oxi hóa a. Zn . 2+ Ni. 2+ H.Trong cùng m t chu kỳ bán kính nguyên t kim lo i l n.Năng lư ng ion hóa nguyên t kim lo i nh Vì v y l c liên k t gi a h t nhân v i các electron hóa tr c a kim lo i là y u nên chúng d tách ra kh i nguyên t . Kh i lư ng riêng c a kim lo i C. áp án B + + CuSO4 Cu2+ → → FeSO4 Fe2+ + + Cu Cu c) Vì Hg 2. Fe3+ 53 . Tính ch t c a kim lo i D.ne → Mn+ Do . Các electron t do trong tinh th kim lo i Bài gi i 1. H. + Hg.

. . Nh ng tính ch t c a kim lo i tinh khi t bi n 3. Ag + nóng ch y c a h p kim th p hơn nhi t + nóng ch y c a kim lo i thành ph n Ag → Ag + 1e + HCl →AgCl ↓ + H+ S mol k t t a là nAgCl = 0. 4. 83%Al và 17% Ni B.9 % Zn và 73.5 gam h p kim ó vào dung d ch axit nitric. 2. 26.398 gam k t t a. 27. B.9 % Zn và 75. Ph n trăm kh i lư ng c a h p kim này là phương án nào sau ây.9 % Zn và 72. xác i th nào khi bi n thành h p kim? nh hàm lư ng c a Ag trong h p kim ngư i ta hòa tan 0.9 % Zn và 74. Tính hàm lư ng A trong h p kim.5 0.Nhi t 3. A.33 gam h p kim Fe – Zn trong dung d ch HCl A. T i sao tính ch t v t lý chung c a h p kim gi ng v i c a kim lo i? 2. Trong h p kim Al-Ni c 10 mol Al thì có 1 mol Ni.1 % Fe C.398 (mol ) nAgCl = (mol ) 143. 398 (mol ) 143. Trong a s tinh th h p kim có liên k t kim lo i do ó h p kim có m t s tính ch t v t lý gi ng v i tính ch t v t lý c a kim lo i.1 % Fe Bài gi i phóng 896 ml khí H2 ( kc) . 82% Al và 18% Ni D. II. Cho thêm dung d ch axit clohidric vào dung d ch trên thu ư c 0. d o thì h p kim kém hơn kim lo i. 24.5 143. 84% Al và 16% Ni n ph n ng hoàn toàn th y gi i 5.H p kim d n i n và d n nhi t kém hơn kim lo i nguyên ch t c ng c a h p kim l n hơn c ng c a kim lo i nguyên ch t. 81% Al và 19% Ni C.b.1 % Fe 1. áp án D BrBr ClCl FF Bài 19: H P KIM bài 1. Ngâm 2.398 0. 8.1 % Fe D. Thành ph n % c a h n h p là phương án nào sau ây. 5 Theo pt nAg = n Ag + = nAgCl = 54 . 25.

100% = 82% 329 Thành ph n % theo kh i lư ng 59 % mNi = .398 (g) 143. 01 Thành ph n % theo kh i lư ng h n h p là: 0. 5 0.1% 2. 01. 0.10 = 270( g ) Kh i lư ng Ni là mNi = 59.9% 2. 33 %mFe = áp án là A. y l n lư t là s mol Fe và Zn trong h n h p S mol H2 là nH 2 = 896 = 0. 04  y = 0. 5 Kh i lư ng Al là mAl = 27.33 0.56 100% = 72. 04( mol ) 1000.Kh i lư ng Ag là mAg = 108. Phương trình ph n ng Fe + HCl → FeCl2 + H 2 x x Zn + HCl → ZnCl2 + H 2 y y G i x.65 %mZn = .100% = 18% 329 % mAl = áp án B. 55 .398 1 .22.100% = 27. 5. 03.5 %mAg = 108.33  x = 0. 100% = 60% 143. 4. 0. 03 →   x + y = 0.1 = 59( g ) Kh i lư ng h n h p mhh = mAl + mNi = 270 + 59 = 329( g ) 270 . 4 Theo bài ra ta có h phương trình 56 x + 65 y = 2.

ch n i hai o n dây khi ng b ăn mòn ng ng u b ăn mòn u không b ăn mòn lâu ngày? A. . trên b m t c a l p s t luôn có m t l p nư c r t m ng ã hòa tan O2 và CO2 trong khí quy n t o thành m t dung d ch ch t i n li.Trong không khí m. ó là m t quá trình hóa h c ho c quá trình i n hóa trong ó kim lo i b oxi hóa thành ion dương ng n i v i m t o n dây thép.S t và các t p ch t (ch y u là cacbon) cùng ti p xúc v i dung d ch ó t o nên vô s pin r t nh mà s t là c c âm và cacbon là c c dương.T i c c âm: s t b oxi hóa thành ion Fe2+ Fe → Fe2+ + 2e Các electron ư c gi i phóng chuy n d ch O2 + 2H2O + 4e → 4OHn c c dương . gi i thích và vi t phương trình ph n ng x y ra trong m i trư ng h p. . Dung d ch H2SO4 loãng có m t lư ng nh CuSO4. Trong hai trư ng h p sau ây. Nêu tác h i c a s ăn mòn kim lo i và cách ch ng ăn mòn kim lo i? 5. Cho lá Fe kim lo i vào: a. Hi n tư ng nào M → M n + + ne Có hai ki u ăn mòn kim lo i: Ăn mòn hóa h c và ăn mòn i n hóa. Dung d ch H2SO4 loãng b. S t và Bài gi i 1. trư ng h p nào v tàu ư c b o v ? 6. S ăn mòn kim lo i là s phá h y kim lo i ho c h p kim do tác d ng c a các ch t trong môi trư ng xung quanh. 2. S t b ăn mòn C.Bài 20: S bài ĂN MÒN KIM LO I 1. Nêu hi n tư ng x y ra. L y s ăn mòn s t làm ví d : . S t và D. Trong hai ki u ăn mòn trên thì ăn mòn i n hóa x y ra ph bi n hơn.T i vùng c c dương: O2 hòa tan trong nư c b kh thành ion hidroxit 56 . 7. Hãy nêu cơ ch c a s ăn mòn i n hóa? 4. M t dây phơi qu n áo g m m t o n dây x y ra B. Ăn mòn kim lo i là gì? Có m y ki u ăn mòn kim lo i? Ki u nào x y ra ph bi n hơn? 2.

a. ch t này b phân h y thành s t II oxit 4.Dùng phương pháp i n hóa: n i kim lo i c n b o v v i m t kim lo i ho t thành pin i n hóa. Tác h i c a ăn mòn kim lo i: . tráng men… . Cu sinh ra bám trên b m t thanh s t hình thành c p pin i n hóa Fe – Cu. Cho m t lư ng nh dung d ch CuSO4 có ph n ng CuSO 4 + Fe → FeSO4 + Cu ↓ . • Cách ch ng ăn mòn kim lo i: ph trên b m t ng hơn t o . sau m t th i gian b t khí H2 sinh ra bám trên b m t thanh s t s ngăn c n không cho thanh s t ti p xúc v i dung d ch H2SO4. kim lo i còn l i ư c b a v .Cách li kim lo i v i môi trư ng: dùng các ch t b n v ng v i môi trư ng kim lo i như bôi d u. n vùng catot và k t t o thành s t (II) hidroxit. b. ban u có ph n ng Fe + H 2 SO4 → FeSO4 + H 2 Xu t hi n bok khí hidro. b t khí H2 thoát ra nhi u hơn Bài 21: I U CH KIM LO I bài 57 .Phá h y kim lo i. Fe – Zn t o thành c p pin i n hóa trong ó Zn b ăn mòn còn l i Fe không b 6. 5. S t (II) hidroxit ti p t c b oxi hóa b i oxi c a .Các ion Fe2+ di chuy n t vùng anot qua dung d ch i n li y u h p v i ion OHkhông khí thành s t (III) hidroxit. Cu óng vai trò là c c dương T i c c âm: Fe − 2e → Fe 2 + T i c c dương 2 H + + 2e → H 2 c c Cu. Cho lá s t vào dung d ch H2SO4 loãng. m . kim lo i b m t d n các tính ch t quý. không ngăn c n Fe ph n ng v i H2SO4 Như v y ta th y b t khí H2 thoát ra 7. Lúc này x y ra quá trình ăn mòn i n hóa trong dung d ch H2SO4 loãng Tính kh : Fe m nh hơn Cu nên Fe óng vai trò là c c âm. V tàu thép (Fe) ư c n i v i thanh Zn thì v tàu ư c b o v vì tính kh Zn> Fe. nên ph n ng x y ra mãnh li t hơn. Ph n ng d ng l i. áp án A.Thi t h i v m t kinh t : ph i thay th nhi u chi ti t. thi t b máy móc b ăn mòn. Kim lo i ho t ng hơn b ăn mòn.

53% Fe và 2.7 % Si D. Vi t PTHH c a ph n ng x y ra t i m i i n c c và PTHH chung c a s b. 56% Fe và 4.6 lít B.Nhi t luy n: CuSO 4 + 2 NaOH → Cu (OH ) 2 ↓ + Na2 SO4 t C Cu (OH )2 → CuO + H 2O 0 CuO + H 2 → Cu + H 2O 1 dpdd . Vi t phương trình hóa h c c a các ph n ng. MgO. kh hoàn toàn 30 gam h n h p g m CuO.7 % Si 4.i n phân dung d ch: CuSO 4 + H 2O  Cu + O2 + H 2 SO4 → 2 2.Th y luy n: CuSO 4 + Fe → FeSO4 + Cu . 22g khí CO ( kc). Hàm lư ng các nguyên t Fe và Si trong qu ng này là: A. 28g 5. th y luy n. . Fe2O3.7 % Si C. Vi t phương trình hóa h c c a ph n ng. Xác Bài gi i 1. T Cu(OH)2.1. Trình bày các cách có th : . 24g D. nhi t luy n. 26g C. Fe3O4.T CaCO3 i u ch Ca . 54% Fe và 3. Kh i lư ng ch t r n thu ư c sau ph n ng là: A.T CuSO4 i u ch Cu. . 3.92 gam i n phân. Sau khi 1930 giây i n phân th y kh i lư ng catot tăng 1. M t lo i qu ng s t ch a 80% Fe2O3 và 10% SiO2. MgO c n dung 5. 2. Fe2O3 hãy i u ch các kim lo i tương ng b ng m t phương pháp thích h p. nh tên kim lo i i u ch Ca là i n phân nóng ch y mu i halogenua a. Phương pháp CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H 2O dpnc CaCl2  Ca + Cl2 → T CuSO4 i u ch Cu có th dùng phương pháp: i n phân dung dich.7% Si B. FeO. Fe.T Cu(OH)2 i u ch Cu t C Cu (OH ) 2  CuO + H 2 → 0 CuO + H 2 → Cu + H 2O 58 . 52% Fe và 4. cư ng i n phân ( i n c c trơ) dung d ch mu i sunfat c a m t kim lo i hóa tr II v i dòng i n 3A.

3. kh i lư ng Fe2O3 là 80gam và kh i lư ng SiO2 là 10 gam S mol Fe2O3 là 80 = 0.T Fe2O3 i u ch Fe: 3. l là mol MgO Ta có phương trình CuO x FeO y Fe3O4 + z Fe2O3 + t S mol CO là + + CO → x CO → y 4CO → 4z 3CO → 3t Cu + CO2 (1) x Fe + CO2 (2) y 3Fe + 4CO2 (3) 3z 2Fe + 3CO2 (4) 2t nCO = 5..7%.T MgO i u ch Mg MgO + 2 HCl → MgCl2 + H 2O dpnc MgCl2  Mg + Cl2 → .5.100% = 56% 100 tương t tính cho Si. 4 Theo pt (1. z là mol Fe3O4. 25(mol ) 22.25 mhh= 80 x + 72 y + 232 z + 160t + 56k + 40 l=30 Ch t r n thu ư c g m: Fe và MgO Kh i lư ng ch t r n là: 59 .2. %Si = 4.56 = 56( g ) %mFe = 56 . G i x là s mol CuO. t là mol Fe2O3. 6 = 0. áp án là A 4.5(mol ) 160 nFe = 2nFe2O3 = 0. k là mol Fe. y là mol FeO.4) ta có x + y + 4z + 3t = 0.2 = 1(mol ) nFe2O3 = → mFe = 1. t C Fe2O3 + 3H 2 → 2 Fe + 3H 2O 0 Gi s có 100 gam qu ng s t.

s khác nhau ó ư c quy t 4. trong tinh th kim lo i có nhi u ion dương kim lo i d n i n. Ca2+ 2. Pb(NO3)2.2t + 16. trong tinh th kim lo i có các ion dương chuy n C.1930 A : Cu m= Bài 22:LU N T P TÍNH CH T C A KIM LO I bài 1.0. Al3+. d n nhi t. Fe3+ B. Al3+ D.56 + 2t.2 → A= = 64 3. PTHH Theo 1 dpdd MSO4 + H 2O  M + H 2 SO4 + O2 → 2 i n c c là: nh lu t Faraday ta có kh i lư ng ch t thoát ra AIt = 1. Ngâm m t lá niken trong m i dung d ch mu i sau ây: MgSO4. Fe3+. trong tinh th kim lo i có các electron chuy n 3. Fe2+. Ion có s electron l p ngoài cùng nhi u nh t là: A.3 z + 56. có m t electron t do khác nhau ion dương khác nhau D.2t + 56k + 40l 30 = 16.56 + 56k + 40l 30 = (64 + 16) x + (56 + 16) y + 56. Có 4 ion là Ca2+. AgNO3. có m t D. Hãy cho bi t mu i nào có ph n ng v i Ni? Gi i thích và vi t PTHH? 60 . NaCl. d o và có ánh kim.92 96500n 1. trong tinh th kim lo i có nhi u electron c thân ng t do ng t do nh B. Nguyên nhân c a nh ng tính ch t v t lý chung là: A. 25 = 26 5. Fe2+ C. ZnCl2. 92. có ki u m ng tinh th khác nhau C. Kim lo i có tính ch t v t lý chung là d n i n. d n nhi t khác nhau. Kim lo i khác nhau có b i c i m nào sau ây? A. AlCl3. có kh i lư ng riêng khác nhau B.mR = 64 x + 56 y + 3 z. 25 + m → m = 30 − 16.96500.0. CuSO4.3t + 56k + 40l 30 = 16( x + y + 4 z + 3t ) + 64 x + 56 y + 56.3 z + 16.4 z + 56.

Al. Ba. Zn D. 54. N u ch dùng thêm dung d ch H2SO4 thì có th nh n bi t ư c nh ng m u kim lo i nào? A. Mg 9. Ag C. Ba. Fe 10. A. 57. làm s ch m t m u th y ngân có l n t p ch t là k m.15 mol O2. Ca D. Fe. Kim lo i hóa tr II ó là kim lo i nào sau ây. Be 8. Có 5 m u kim lo i là Mg. Hòa tan hoàn toàn 20 gam h n h p Fe và Mg trong dung d ch HCl thu 1 gam khí H2. lo i b ư c t p ch t? ngân này trong dung d ch HgSO4 6. Vi t PTHH c a các ph n ng x y ra. Khi cô c n dung d ch thu ư c bao nhiêu gam mu i khan.5 gam Fe và m t kim lo i hóa tr II trong dung d ch HCl thu ư c 1.44 lít khí H2 kc.5(g) D. áp án C 3.5. Hòa tan hoàn toàn 0. Mg.12 lít khí H2 kc. áp án B 2. Ag. Ba.5 (g) B. chì ngư i ta khu y m u th y a. N u b c có l n t p ch t là kim lo i nói trên. thi c. 55. A.5 (g) 7. Al C. Fe B. Ca C. áp án C 4. Ch t r n thu ư c sau ph n ng em hòa tan vào dung d ch HCl dư th y thoát ra 13. Kim lo i M là kim lo i nào sau ây? A.5 (g) C. Mg. Cho bi t A. Mg B. Al D. Niken có th ph n ng ư c v i các dung d ch mu i sau ây: Ni + CuSO 4 → NiSO 4 + Cu ↓ Ni + Pb( NO3 )2 → Ni ( NO3 ) 2 + Pb ↓ Ni + 2 AgNO3 → Ni ( NO3 ) 2 + 2 Ag ↓ 61 . Hãy gi i thích phương pháp làm s ch và vi t PTHH. b. Cho b t B. C 5 m u kim lo i ng vào dung d ch h n h p g m Fe(NO3)3 và AgNO3 sau ph n ng k t thúc thu ư c ch t r n A và dung d ch B.2 gam kim lo i M có hóa tr n tác d ng v i 0. Al. B g m nh ng ch t gì? Bi t r ng: Tính oxi hóa: Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ Tính kh : Cu > Fe2+ > Ag Bài gi i 1. Ba. Cho 16. hãy làm cách nào Vi t phương trình hóa h c. Mg. 56.

0. Fe + x Mg + y 2HCl → 2HCl → FeCl2 x MgCl2 y + + H2 x H2 y G i x.5 = 55. Fe x M + 2HCl → + 2HCl → FeCl2 x MCl2 + + H2 x H2 62 . 5(mol ) 2 56 x + 24 y = 20 Theo bài ra ta có h phương trình   x + y = 0. y l n lư t là s mol c a Fe và Mg trong h n h p S mol H2 là nH 2 = 1 = 0. Khu y m u th y ngân trong dung d ch HgSO4 có các ph n ng HgSO4 + Zn → ZnSO4 + Hg HgSO4 + Sn → SnSO4 + Hg HgSO4 + Pb → PbSO4 + Hg Như v y các t p ch t Zn. N u b c có l n các kim lo i nói trên cho h n h p vào dung d ch AgNO3. Sn. L c l y thu th y ngân tinh khi t. Pb b hòa tan h t.5 Kh i lư ng mu i khan là: m = mFeCl2 + mMgCl2 = x(56 + 71) + y (24 + 71) m = 56 x + 24 y + 71( x + y ) m = 20 + 71.5. S có các ph n ng x y ra: Zn + 2 AgNO3 → Zn( NO3 )2 + 2 Ag ↓ Sn + 2 AgNO3 → Sn( NO3 ) 2 + 2 Ag ↓ Pb + 2 AgNO3 → Pb( NO3 )2 + 2 Ag ↓ Khi ó các kim lo i b hòa tan h t trong dung d ch AgNO3 l c l y k t t a thu Ag tinh khi t 6.5( g ) áp án B 7.

5 2.05 – y) +My = 0.3 = 56 y − My 2. 6 1.05 2.0.3 > 0 y>0 ↔ 56 − M 2. 05(56 − M ) 56 − M → M < 10 Trong các kim lo i hóa tr II ch có Be thõa mãn do ó M là Be áp án là D 8. 4 2 2. 4 56 x + My = 0.5 ⇔ 2. 05 − y Thay vào (1) ta ư c 56(0. 5n n Theo phương trình (1) nM = Theo phương trình (3) nM = 63 . 44 = 0.8 − 56 y + My = 0. n 2 M + O2 → M 2On (1) 2 Ch t r n sau ph n ng hòa tan trong HCl th y có khí thoát ra ch ng t có M dư M 2On + 2nHCl → 2 MCln + nH 2O (2) M + nHCl → MCln + S mol H2 nH 2 = n H 2 (3) 2 13.3 y < 0. y l n lư t là s mol c a Fe và Mg trong h n h p S mol H2 là nH 2 = 1.12 = 0.3 > 0 → 2.y y y G i x.3 < 0.0.nH 2 = = (mol ) 0. 6 . 05 ↔ 2. 05(2) T (2) → x = 0. 2 .15 0.5n 0. 05 ↔ < 0. 6(mol ) 22. 5n 0.3 →y= 56 − M ta có 0<y<0.nO2 = = (mol ) 0.5(1) Theo bài ra ta có h phương trình   x + y = 0.5n n 1 1. 05(mol ) 22.

B.8 n áp án B 9. Cu C.376 (lít) H2 ( kc).36 lít khí ( kc) thoát ra. A. Ngâm m t v t b ng ng có kh i lư ng 10gam trong 250 ml dung d ch AgNO3 4%. Fe D. Cu dư Dung d ch B: Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2 Bài 23: LUY N T P I U CH KIM LO I VÀ S bài 1. Mu i Clorua ó là mu i Clorua c a kim lo i nào sau ây. Cr A. anot có 3. Mg i u ch Ag t dung d ch AgNO3. Kim lo i M là kim lo i nào sau ây.T ng s mol M là nM = 0. sau ph n ng k t thúc thu ư c 5. B ng nh ng phương pháp hóa h c nào có th t dung d ch MgCl2? Vi t các PTHH 2. 3. 2 = 9n Giá tr thõa mãn là n= 3. Cho 9. AgNO3 dư.2 gam m t oxit kim lo i c n dùng 8. Mg 5. Kim lo i ó là: B. Ba catot thu ư c 6 gam kim lo i và i n phân nóng ch y mu i clorua c a kim lo i M. b. • Trư ng h p I: AgNO3 dư Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓ R n A:Ag Dung d ch B: Cu(NO3)2. 6 1. Xác inh kh i lư ng c a v t sau ph n ng.8 + = (mol ) n n n →M = 16. Vi t phương trình hóa h c c a ph n ng và cho bi t vai trò c a các ch t than gia ph n ng. M= 27 M: Al 1. 2 1.6 gam b t kim lo i M vào 400ml dung d ch HCl 1M. áp án D 10.96 lít H2 ( ktc). 64 . Fe(NO3)3 • Trư ng h p II: Cu dư Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓ Cu +Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + Fe(NO3)2 R n A: Ag. kh hoàn toàn 23. Khi l y v t ra thì kh i lư ng AgNO3 trong dung d ch gi m 17% a. Ca C. Fe D. i u ch Mg ĂN MÒN KIM LO I 4.

2 0.01 0.Nhi t phân: AgNO3 → Ag + NO2 + O2 2 . 4 + t C y H2 → xM + yH2O 0 y (mol) 0.1. 4(mol ) 22. G i công th c c a oxit kim lo i là MxOy S mol H2 nH 2 = MxOy 1(mol) 8.4 (mol) 23. 755( g ) 3.A. 01(mol ) Kh i lư ng Ag mAg = 0. 01. NaCl Bài gi i B. 96 = 0. Ag+ : Ch t oxi hóa Zn + 2 AgNO3 → Zn( NO3 ) 2 + 2 Ag ↓ 0. 01. Cu + 2 AgNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + 2 Ag ↓ Phương trình ion thu g n: Cu + 2 Ag + → Cu 2 + + 2 Ag ↓ Cu: Ch t kh .108 − 0.01 (mol) S mol AgNO3 là nAgNO3 = 0.65 = 0.108 = 1. KCl C.i n phân dung d ch: 4 AgNO3 + 2 H 2O  4 Ag + 4 HNO3 + O2 → Phương pháp i u ch Mg t MgCl2 là: i n phân nóng ch y MgCl2 dpnc MgCl2  Mg + Cl2 → 2.Th y luy n: 2 AgNO3 + Cu → Cu ( NO3 ) 2 + 2 Ag dpdd . 005. 08( g ) Kh i lư ng lá k m tăng: ∆m = mAg − mZn ( pu ) = 0. CaCl2 1.0. 2 (mol) Mx + 16 y Ta có t l 1 y Mx + 16 y y = ⇔ = 23. 4 Mx + 16 y 65 .005 0. 4 23. BaCl2 D. 2 0. Các phương pháp i u ch Ag t AgNO3 là: 1 t 0C .1 = 0.

3 . MCln  M + Cl2 → 2 Khí anot là Cl2 . 6 = 20n →  M : Ca 0.1 = 0. 6 24 = = y 0. S mol H2 nH 2 = 5.0.nH 2 = = (mol ) n n n M= n = 2 9.nH 2 = 2. 48 . 6 y → x 9. 24(mol ) 22.↔ 0.376 = 0. 4 M M x = 1 Giá tr thoã mãn  → M = 24.15(mol ) 22. 4 S mol M là nM = 2 0. M : Mg y =1 áp án A 4.0. 4 S mol HCl là nHCl = 0. 48  M = 40 n áp án B n dpnc 5. HCl ph n ng v a S mol M là nM = 2 2. 24 = 0. 48(mol ) .nCl2 = (mol ) n n M= n = 2 6 = 20n →  M : Ca 0.36 = 0. 3  M = 40 n Công th c mu i CaCl2 áp án D 66 . 24 0. 4. 4 Mx = 9. 4(mol ) 2M +2nHCl → 2MCln + nH2 S mol HCl nHCl = 2. S mol Cl2 nCl2 = 3.

kim lo i ki m th và nhôm ư c i u ch b ng phương pháp i n phân. năng lư ng ion hoá. Na K Rb Kim lo i Li Cs 1 1 1 1 [He] 2s [Ne]3s [Ar]4s [Kr]5s ki m [Xe]6s1 Mg Sr Kim lo i Be Ca Ba [He]52s2 [Ne]3s2 [Kr]5s2 ki m th [Ar]4s2 [Xe]6s2 Nhôm Al [Ne]3s23p1 2.: CO32. C u hình electron nguyên t . Tính ch t v t lí.89). i u ch Các kim lo i ki m. 2. KIM LO I KI M TH VÀ NHÔM A. b.→ CO32. Tính ch t hóa h c: 1. th i n c c chu n c a kim lo i ki m và kim lo i ki m th . Năng lư ng ion hoá(kJ/mol). Ca kh nư c. I1 c a kim lo i ki m: Gi m n t Li(520) n Cs (376) I2 c a kim lo i ki m th : Gi m d n t Be(1. Căn c vào c u hình electron nguyên t .+H2O . 1. M → Mn+ +ne Thí d : Na. KI N TH C C N NH 1. a.+ 2H+ → CO2 + H2O c. ta rút ra: Kim lo i ki m và kim lo i ki m th u có tính kh m nh. axit. Tính kh c a kim lo i ki m.Hi rocacbonat c a kim lo i ki m và kim lo i ki m th có tính lư ng tính là do ion HCO3: HCO3.+ H+ → H2O + CO2 HCO3-+ OH. thu ư c kim lo i catot (c c -) 67 . kim lo i ki m th và nhôm. 1.Chương 6. Hi roxit Hi roxit c a kim lo i ki m u là nh ng bazơ m nh và m nh hơn hi roxit c a kim lo i ki m th .57) n Ba (0.1. Mu i. KIM LO I KI M. song kim lo i ki m có tính kh m nh hơn kim lo i ki m th . Tính ch t c a các h p ch t kim lo i ki m và kim lo i ki m th .Cacbonat có tính bazơ là do ion CO32.2 . . phi kim.

thu ư c 0. ư c 69 g ch t r n.B. KBr anot và 3. Cho 3. B. 14% C. N ng A. ns2 B. Na+ D. ns2np1 C. 14. 8. Hãy xác C.896 lít khí ( ktc) nh công th c phân t c a mu i kim lo i ki m.12 lít H2 b) Tính th tích dung d ch HCl 2M c n dùng h n h p mu i clorua thu ư c. Cho 100 g CaCO3 tác d ng hoàn toàn v i dung d ch HCl ch a 60 g NaOH. K + H 2O → KOH + 1 H2 2 68 . l y khí CO2 s c vào dung d ch 6. C u hình electron l p ngoài cùng c a nguyên t kim lo i ki m là A. Trong các mu i sau. áp án A 2. Nung 100 g h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho i. n khi kh i lư ng c a h n h p không nh thành ph n % kh i lư ng c a m i ch t trong h n h p ban nh tên hai kim lo i ó và tính thành ph n % kh i lư ng m i kim lo i. NaNO3 catot.12 4. Ag 3. mu i nào d b nhi t phân: 5.1 g h n h p g m hai kim lo i ki m a) Xác hai chu kì k ti p nhau trong b ng h th ng tu n ktc và dung d ch ki m. LiCl g kim lo i k t qu nào sau ây? B. 15. Cation M+ có c u hình electron phân l p ngoài cùng là 2s2p6. Tính kh i lư ng mu i natri thu ư c. D. i n phân mu i clorua kim lo i ki m nóng ch y. Bài gi i 1.87% B. 13. áp án C 3. Cu C.47% A. M+ là cation nào sau ây? ph n trăm c a dung d ch t o thành khi hòa tan 39 g kali kim lo i vào 362 g nư c là CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H 2O 7. BÀI VÀ L I GI I Bài 25: KIM LO I KI M VÀ H P CH T C A KIM LO I KI M bài 1. Xác u. K+ 2. ns1 A.04%. (n-1)dxnsy D. KHCO3 D. trung hòa dung d ch ki m và kh i lư ng hoàn tác d ng h t v i nư c thu ư c 1.

S mol Cl2 là nCl2 = 0. 08 n = 1 M: K.5 ph n ng t o hai mu i NaHCO3 và Na2CO3 CO2 + 69 . CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H 2O S mol CaCO3 nCaCO3 = 100 = 1(mol ) 100 S mol CO2 nCO2 = nCaCO3 = 1( mol ) S mol NaOH L pt l nNaOH = 60 = 1.12.S mol K nK = 39 = 1(mol ) 39 S mol KOH nKOH = nK = 1(mol ) Kh i lư ng KOH là mKOH = 39.5(mol ) 2 Kh i lư ng dung d ch là mdd = 39 + 362 − 0.896 = 0. 5(mol ) 40 k= nNaOH 1.5.100% = 14% 400 n dpnc MCl  M + Cl2 → 2 anot là Cl2. 4 S mol M là nM = 0.5 = = 1.5 nCO2 1 NaOH → NaHCO3 K=1. Công th c mu i KCl Giá tr thõa mãn:   M = 39 6.2 = 400( g ) N ng áp án C 4. áp án C 5. Khí thoát ra C % KOH = 39 .n = 39n 0. 04(mol ) 22.1 = 39( g ) S mol H2 nH 2 = 1 nK = 0. 08 (mol ) n M= 3.

y l n lư t là s Na2CO3 và NaHCO3 106 x + 84 y = 100 mNaHCO3 = 1.5 Kh i lư ng NaHCO3 m = 84 . 05 . 05(mol ) 22.100% = 62.100% = 84% 100 = 100% − 84% = 16% 1.1 %mNa = 70 .0. 4 1 M + HCl → MCl + H 2 2 S mol M nM = 0. 2 = 69   Thành ph n % theo kh i lư ng các ch t 8. 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 0 G i x. 9% 3.5 = 53 (g) t C 7.1  x = 0.1 K G i x.5 →   x + 2 y = 1. y l n lư t là s mol c a Na và K trong h n h p.1% 3. 05 23.1(mol ) M=  Na 3.100% = 37.1 39.5  y = 0. 05 % mK = .1  y = 0.0.12 = 0.x CO2 y + x 2NaOH 2y → x Na2CO3 y + H2O G i x. 0.5 = 42 (g) Kh i lư ng Na2CO3 m = 106 . G i công th c chung cho hai kim lo i ki m là M S mol H2 là nH 2 = PTHH %m NaHCO = 3 %mNa2CO3 84 . y l n lư t là s mol NaHCO3 và Na2CO3 Theo bài ra ta có h x + y = 1  x = 0. 23 x + 39 y = 3. 0.84 = 84( g )   Theo bài ra ta có h pt  → y =1→  y mNa2CO3 = 100 − 84 = 16( g ) 106 x + 106. 05 Theo bài ra ta có h pt  →  x + y = 0.1 = 31 →  0.

5) = 6.b.1.1 (mol) Th tích dung d ch HCl VHCl = 0.1 = 0.(31 + 35. 2 M + 2 HCl → 2 MCl + H 2 S mol HCl =0. 65( g ) 71 . 05(l ) = 50(ml ) 2 Kh i lư ng mu i mMCl = 0.

02 mol Cl.4% và 29. 17. 70. tính kh gi m d n D.Bài 26. KIM LO I KI M TH bài VÀ H P CH T C A KIM LO I KI M TH 1. Trong m t c c nư c có ch a 0. Cho 2. Khi l y 14.4% 4. có k t t a tr ng và b t khí D. Ba 5.8% C.51% lo i ó là kim lo i nào sau ây? A. Cho 2 g kim lo i nhóm IIA tác d ng h t v i dung d ch HCl t o ra 5. Cho dung d ch Ca(OH)2 vào dung d ch Ca(HCO3)2 s A.01 mol Na+.49% và 14. Ph n trăm kh i lư ng c a hai mu i (CaCO3. 7. có b t khí thoát ra C. Mg C. 8.Hòa tan 8.84 g h n h p CaCO3 và MgCO3 tác d ng h t v i dung d ch HCl th y bay ra 672 ml khí CO2 ( ktc). 85.05 mol HCO-3. Xác lo i. Cho 2. Kim 72 . 0.8 g CaO tác d ng v i m t lư ng nư c l y dư thu ư c dung d ch A. 35.Be ( B. b) Khi un nóng dung d ch A thì kh i lư ng k t t a thu ư c t i a là bao nhiêu? 6. a) Tính kh i lư ng k t t a thu ư c. có k t t a tr ng.01 mol Mg2+. MgCO3) trong h n h p là phương án nào sau ây? A. Nư c trong c c thu c lo i nào? nh tên kim B.. S c 1. 0. không có hi n tư ng gì 3.2 gam h n h p b t CaCO3 vào MgCO3 trong nư c c n 2. 0.55g mu i clorua. Xác nh s gam m i mu i trong h n h p.2% và 64.016 lít CO2 ( ktc).6% và 82. 0. kh năng tác d ng v i nư c gi m d n 2.25 g mu i clorua c a m t kim lo i ch có hóa tr II và m t lư ng mu i nitrat c a kim lo i ó có s mol b ng s mol mu i clorua thì th y khác nhau 7.02 mol Ca2+.95 g.6% D. B. năng lư ng ion hóa gi m d n C.68 lít CO2 ktc) vào dung d ch A. bán kính nguyên t gi m d n B. X p các kim lo i ki m th theo chi u tăng d n i n tích h t nhân thì: A. Ca D.

S mol CaO là nCaO = S mol CO2 là nCO2 = 2.8 = 0. 68 = 0.58% G i M là kim lo i nhóm II . a. 01 % mCaCO3 = % mMgCO3 4. 9. 4 73 . 02. Nư c c ng có tính c ng vĩnh c u. áp án B x y x y CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O MgCO3 + 2 HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O S mol CO2 là nCO2 = 0. s mol là x M x(mol) + 2HCl → MCl2 + x(mol) H2  Mx = 2  x = 0. 05(mol ) 56 1. 075(mol ) 22.84  x = 0. 03(mol ) 22. y l n lư t là s mol CaCO3 và MgCO3 trong h n h p 100 x + 84 y = 2. Nư c m m. Bài gi i 1.100 . C. 672 = 0.100% = 70. 02 Theo bài ra ta có h pt  →  x + y = 0.A. gi i thích vi c dùng Na3PO4 làm m m nư c c ng có tính c ng toàn ph n. Nư c c ng có tính c ng t m th i. áp án A 3. C. 4 G i x.55  M = 40. 42% 2. 42 = 29. Nư c cúng có tính c ng toàn ph n. Vi t phương trình hóa h c cu ph n ng B. áp án C 0. M : Ca 5. áp án B 2. 05 Theo bài ra ta có h pt  →  x( M + 71) = 5.84 = 100% − 70. 03  y = 0.

075 – 0.025 (mol) S mol CaCO3 còn l i 0.05 – 0. y l n lư t là s mol CaCO3 và MgCO3 trong h n h p S mol CO2 nCO2 = CaCO3 x MgCO3 + + CO2 x CO2 + H2O → Mg(HCO3)2 2.CaO 0.5 (g) b. 09(mol ) 22.025 (mol) 6.025(mol) 0.05 = 0. 016 = 0.05(mol) → CaCO3 0.95  x = 0. có hóa tr là n Công th c mu i clorua là MCln Công th c mu i nitrat là M(NO3)n.05(mol) + + H2O → Ca(OH)2 0.025(mol) + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 0.025(mol) CaCO3 t o thành 0.025(mol) Kh i lư ng k t t a t i a thu ư c là m = (0.100 = 2. 25   x( M + 124) − x( M + 71) = 7.05(mol) Ca(OH)2 0.025 .025 (mol) CO2 0. G i kim lo i c n tìm là M.025 =0.025). G i x. Có s mol là x Theo bài ra ta có h pt  x( M + 71) = 14.025 +0. 4 + H2O → Ca(HCO3)2 74 .05(mol) CO2 0.100 = 5(g) 7.05(mol) + H2 O CO2 dư 0.05(mol) b hòa tan 0. Khi un nóng dung d ch A Ca(HCO3)2 0.025(mol) Kh i lư ng CaCO3 là m = 0.15 ⇒ ⇒ M : Mg  M = 24  → t 0C CaCO3 + CO2 + H2O 0.

M t khác cho lư ng h n h p như trên tác d ng v i dung d ch NaOH dư thì thu ư c 6. Vi t phương trình hóa h c c a các ph n ng th c hi n dãy chuy n i sau: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Al  AlCl3  Al(OH)3  NaAlO2  Al(OH)3  Al2O3  → → → → → → Al 2. Không dùng thêm ch t nh n bi t m i ch t? 75 . ng dung d ch AlCl3 và dung d ch NaOH. Al2O3 là oxit lư ng tính. 2Na3PO4 + 3Ca(HCO3)2 →Ca3(PO4)2 + 6NaHCO3 2Na3PO4 + 3MgCl2 → Mg3(PO4)2 + 6 NaCl Bài 27. C. Tính kh i lư ng c a m i kim lo i có trong lư ng h n h p ã dùng. D. làm th nào 3. 05 mCaCO3 = 0. ch t nào không có tính ch t lư ng tính? A. 04 Theo bài ra ta có h pt  →  x + y = 0. 09  y = 0. ZnSO4 D.84 = 4. Al(OH)3 là m t bazơ lư ng tính. 04. Cho m t lư ng h n h p Mg-Al tác d ng v i dung d ch HCl dư thu ư c 8. NaHCO3 5. Al(OH)3 B. Nhôm là m t kim lo i lư ng tính. 4. Trong nh ng ch t sau. Al(OH)3 là m t hy roxit lư ng tính. 2( g ) 8. Hãy ch n câu úng .NHÔM VÀ H P CH T C A NHÔM bài 1. Các th tích khí u o ktc.96 lít H2. áp án C 9. 05. 2  x = 0.72 lit H2. Al2O3 C. A. Có hai l không ghi nhãn nào khác.100 = 4( g ) mMgCO3 = 0.y y 100 x + 84 y = 8. B.

65 A trong th i gian 3000 giây.55g. Hi u su t c a ph n ng là bao nhiêu? A. 90%. Fe. 2 C.6. Tính n ng dung d ch 7. i n phân Al2O3 nóng ch y v i dòng i n cư ng B. 80% ư c 2. áp án C 5.2 Al + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3H 2 (2).2 Al (OH )3  Al2O3 + 3H 2O → dpnc (6). AlCl3 + 3NH 3 + 3H 2O → Al (OH )3 + 3 NH 4Cl (3). 3 D. PTHH Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (1) x (mol) x (mol) 2Al +6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (2) y(mol) 3y (mol ) 2 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2 (3) 76 . K t t a t o thành ư c làm khô và nung NaOH ban u.16 g Al. B. Ca.70% C.Na[Al (OH ) 4 ] + CO2 → NaHCO3 + Al (OH )3 t (5). Al (OH )3 + NaOH → Na[Al(OH)4 ] (4). Cho hai l l n lư t tác d ng v i nhau: Cho l 1 vào l 2 n u xu t hi n k t t a mà k t t a tan ngay thì l 1 là AlCl3 và l 2 là NaOH AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3 Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] + 2H2O N u cho l 1 vào l 2 mà có k t t a sau m t th i gian k t t a m i tan thì l 1 là NaOH và l 2 là AlCl3 3. (1). Có 4 m u b t kim lo i là Na. n kh i lư ng không i cân n ng 2. Ch dùng nư c làm thu c th thì s kim lo i có th phân bi t ư c là bao nhiêu? A. Al.4 9.2 Al2O3  4 Al + 3O2 → 0 2. thu D.. áp án D 4. Cho 100 ml dung d ch AlCl3 1M tác d ng v i 200 ml dung d ch NaOH. 60% Bài gi i 1. 1 8.

S mol AlCl3 là nAlCl3 = 0. 4( g ) mAl = 27.y(mol) 3y (mol ) 2 G i x.05(mol) NaOH → Na[Al(OH)4] + 2H2O (2) t C 2Al(OH)3 → Al2O3 + H2O (3) 0.1(mol) Al(OH)3 + 0.1  Theo bài ra ta có h pt  →  y = 0.1 = 0. y l n lư t là s mol Mg và Al trong h n h p S mol H2 n H2 (1. 4(mol ) 22.0.0. 75M 0.35 = 1.35 (mol) N ng 7.05 =0. 72 = = 0.1 +0. 4  x = 0. 7( g ) 96500n 96500. 4 6. 2 = 5.0.96 = 0.1 = 2.05 = 0.1(mol ) S mol Al2O3 nAl2O3 = AlCl3 0.05(mol 0.1 -0. 2  3 y = 0. mol/l CM ( NaOH ) = 0.3000 = = 2.1(mol) + 3NaOH → 3.1.05 (mol) Al(OH)3 ã b hòa tan T (1) và (2) s mol NaOH = 3.2 ) = n H2 (3) 8.9. 3 2  mMg = 24.55 = 0.05 (mol) Như v y ã có 0.05(mol) 0 2. 025(mol ) 102 Al(OH)3 + 3NaCl (1) 0.0. 4( g ) 6. 8.3 77 . 4 3   x + 2 y = 0.1 (mol) 0.025 (mol) Theo pt (3) ta th y s mol Al(OH)3 còn l i là 0.3(mol ) 22. 2 Faraday kh i lư ng nhôm thu ư c là áp án D Theo nh lu t mAl = AIt 27. 65.

12 g và 1. B.1 gam h n h p g m MgCO3 và BaCO3 trong ó MgCO3 chi m a% v kh i lư ng. Cho h n h p trên tác d ng h t v i dung d ch axit HCl ch a 0. 25g 3. H2SO4 C. A.8 g và 2. 0.16 . Dùng Ba 6. Có 28. S c 6. Giá tri c a a là: A.12 g và 1. i u ch i n phân dung d ch có màng ngăn.100% = 80% 2.04 gam h n h p NaOH và KOH tác d ng v i dung d ch axit HCl thu ư c 4. KIM LO I KI M TH H P CH T C A CHÚNG bài VÀ 1. 15 g B. 1. y Ca ra kh i dung d ch CaCl2. ư c kim lo i Ca? k t t a B thu ư c là l n nh t.6 g D.17 g và 2. NaCl B. 0. áp án D NaOH + HCl → NaCl + H2O x(mol) y(mol) x(mol) y(mol) KOH + HCl → KCl + H2O B.25 mol Ca(OH)2. Cho 3. 0.Hi u su t là H = áp án C 2. kh oxit CaO nhi t cao. 7 Bài 28: LUY N T P TÍNH CH T C A KIM LO I KI M. Tính a 5.92 g ư c là. B.05 mol Bài gi i 1. Kh i lư ng k t t a thu C. L c tác k t t a r i un nóng nư c l c l i thu thêm 2 gam k t t a n a. 10 g A.08 mol 78 . S c a mol khí CO2 vào dung d ch Ca(OH)2 thu 3 gam k t t a. i n phân CaCl2 nóng ch y.15 gam h n h p mu i clorua.98 g C. Na2CO3 D. HCl l y CO2 r i em s c vào dung d ch có D. 1.2 mol Ca(OH)2 ư c k t t a B. 0. 20 g C. Dùng Al D. 0. 1.07 mol D. Cách nào sau ây có th A.72 lít khí CO2 ( kc) vào dung d ch có ch a 0.06 mol C.24 g 2. Ch t nào sau ây có th dùng làm m m nư c c ng có tính vĩnh c u 4. Kh i lư ng hidroxit trong h n h p là A.

05(mol) H2O → Ca(HCO3)2 + 6.05 = 0. 04 mNaOH = 0.100 = 20 (g) 3. y l n lư t là s mol c a MgCO3 và BaCO3 trong 28.25 =0.05 (mol) Như v y CaCO3 b hòa tan 0. 02. 02 Theo bài ra ta có h pt  → 58.25 (mol) CO2 dư sau ph n ng là 0.40 = 0.2 .05(mol) + CaCO3 + 0. 4 Ca(OH)2 → 0. 2 79 . 5 x + 74.3-0.25(mol) CaCO3 + H2O 0. 24( g ) 2.1 gam h n h p lư ng k t t a CaCO3 thu ư c là l n nh t thì s mol CO2 = s mol Ca(OH)2 ⇒ x + y = 0.G i x. áp án C 4. áp án C S mol CO2 là nCO2 = CO2 0.25 – 0. 04  x = 0.56 = 2. 3(mol ) 22.25 (mol) X y ra ph n ng CO2 0.2 (mol) Kh i lư ng k t t a thu ư c là m = 0.5 y = 4. MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O x BaCO3 + 2HCl y CO2 (x + y) + Ca(OH)2 → (x+y) x → BaCl2 + CO2 + H2O y CaCO3 + H2O G i x . 04.15  y = 0. y l n lư t là s mol NaOH và KOH 40 x + 56 y = 3. 72 = 0.8( g ) mKOH = 0.

0.02 = 0.84 x. có màng hidroxit Al(OH)3 b o v D.02 (mol) 0. có màng Al2O3 b n v ng b o v C. áp án B 6. 2 84.03 + 2. 03(mol ) 100 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 0.100 ⇒ a = 29.100 = (100 − a) % mBaCO3 = 28.1.1 28.02 (mol) 0 3 = 0.1a 28.100 197.89% % mMgCO3 = 5. (2) ⇔ + = 0.07 (mol) áp án C Bài 29. nhôm là kim lo i kém ho t ng B.02 (mol) S mol k t t a thêm nCaCO3 = 2 = 0. S mol CaCO3 là nCaCO3 = CO2 0.100 197 y.(100 − a ) ⇒y= (2) 197. 02(mol ) 100 T ng s mol CO2 = 0.02 (mol) t Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O → 0. nhôm có tính th ng v i không khí và nư c 80 .100 28. LUY N T P TÍNH CH T C A NHÔM VÀ H P CH T C A NHÔM bài 1.100 =a 28. 0.1 28.03(mol) + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 0.1.(100 − a ) (1). Nhôm b n trong môi trư ng không khí và nư c là do: A.1a ⇒x= (1) 84.03(mol) 2CO2 2.

u không 6. d. H2SO4 C. 44 = 0. Ca.Cho 31. e. Vi t phương trình ph n ng b. Thêm t t dung d ch HCl 1M vào dung d ch A: lúc có k t t a. MgO. Cho t t n dư dung d ch HCl vào dd Na[Al(OH)4]. CaCl2.44 lít H2 ktc.4 g D. áp án B 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (1) Al2O3 + 2 NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4] (2) S mol H2 là nH 2 = u có k t t a. Kh i lư ng m i ch t trong h n h p là áp án nào sau ây: A. 11. Cho t t dd Al2(SO4)3 vào dd NaOH và ngư c l i.8 g h c minh h a a. Mg.Ch dùng m t hóa ch t hãy nh n bi t m i ch t trong các dãy sau ây và vi t phương trình hóa 13.2 và 20 g 4. Na b. Bài gi i 1. Al. khi thêm ư c 100ml dung d ch HCl 1M thì b t s mol c a các kim lo i trong X.2 g và 15 g C. 4 81 . S c t t khí CO2 vào dung d ch Na[Al(OH)4]. a. 6(mol ) 22. Cho t t dd NaOH gi i thích hi n tư ng x y ra khi: n dư vào dd AlCl3. áp án B 2.4 g và 24. Hòa tan hoàn toàn h n h p X trong nư c ư c dung d ch A.5 g. AlCl3 c. Al2O3 5. 6.8 g và 20. NaHSO4 D. Tính thành ph n % B. Nhôm không tan trong dung d ch nào sau ây? A. áp án D 3. 10. Các ch t b t CaO. 16.2 g h n h p b t Al và Al2O3 tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu ư c 13. NH3 3. Các dung d ch NaCl. HCl B.2. H n h p X g m hai kim lo i K và Al có kh i lư ng 10. Cho dd NH3 dư vào dd AlCl3 c.

Hai kim lo i không tan trong nư c ta cho dung d ch NaOH vào.nH 2 = 0. Ca. m u th nào dung d ch trong su t là NaCl AlCl3 + 3 NaOH → Al (OH )3 + 3 NaCl Al (OH )3 + NaOH → NaAlO 2 + 2 H 2O CaCl2 + 2 NaOH → 2 NaCl + Ca (OH ) 2 c.Cho nư c vào 4 m u th . M u th nào tan ra là 82 . CaCl2.8( g ) Kh i lư ng Al2O3 mAl2O3 = 31. Nh n bi t Al.Hai dung d ch trên ta Ca(OH)2. 4( mol ) 3 Kh i lư ng Al mAl = 0. Nh n bi t các ch t b t CaO. M u th nào dung d ch có v n c là CaCl2. Nh n bi t các dung d ch NaCl. m u th nào tan trong nư c là CaO. hai m u th không tan trong nư c là MgO và Al2O3 CaO + H2O → Ca(OH)2 L y Ca(OH)2 Al2O3. Na .8 = 20. hai m u th không tan trong nư c là Al và Mg 2Na +2 H2O → 2NaOH + H2 Ca +2 H2O → Ca(OH)2 + H2 . sau ó k t t a tan ra là: AlCl3. m u th tan trong nư c là Na và Ca. Cho dd NH3 dư vào dd AlCl3 Xu t hi n k t t a tr ng keo Al(OH)3 AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl trên cho vào hai m u th không tan trong nư c. Mg. 4( g ) 4. 2 − 10. kim lo i ban m t th i gian n u dung d ch nào phân thành hai l p là dung d ch u là Ca. kim lo i ban u là Na . kim lo i nào ph n ng có khí bay ra là Al. 4. a. Dung d ch ch trong su t là NaOH. còn l i là Mg 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2 b. còn l i là MgO Ca(OH)2 + Al2O3 + 3H2O → Ca([Al(OH)4])2 5. m u th nào xu t hi n k t t a. Vi t phương trình ph n ng gi i thích hi n tư ng x y ra khi: a. MgO. Al2O3 Cho nư c vào 3 m u th . AlCl3 Cho dung d ch NaOH vào 3 m u th .27 = 10.2 Theo pt (1) nAl = .

N u cho t t dung d ch Al2(SO4)3 vào dung d ch NaOH xu t hi n k t t a Al(OH)3. S c t t khí CO2 vào dung d ch Na[Al(OH)4]. Cho t t dd Al2(SO4)3 vào dd NaOH và ngư c l i.1.1 = 0. 2 Theo bài ra ta có h pt  →  x − y = 0. 2K + 2H2O → 2KOH + H2 (1) x(mol) y(mol) y(mol) HCl + KOH →KCl + H2O (x-y) mol (x-y) mol Thêm HCl vào dung d ch A lúc sau pt (2) dư. sau ó khi dư NaOH thì k t t a tan ra. y l n lư t là mol K và Al ban S mol HCl nHCl = 0. Ngư c l i cho t t dung d ch NaOH vào dung d ch Al2(SO4)3 ban keo Al(OH)3. u xu t hi n k t t a tr ng keo Al(OH)3. Xu t hi n k t t a tr ng keo Al(OH)3 Na[Al(OH)4] + CO2 → NaHCO3 + Al(OH)3 ↓ e. u xu t hi n k t t a tr ng keo c a Al(OH)3 sau ó khi HCl dư thì k t t a tan ra u s có k t t a tr ng Na[Al(OH)4] + HCl → NaCl + Al(OH)3 ↓ + H2O 3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O 6. Al ph n ng h t G i x. Cho t t Ban n dư dung d ch HCl vào dd Na[Al(OH)4].1 83 . Al2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 ↓ Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] d.b. sau ó k t t a tan ra dung d ch tr l i trong 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] c. sau m t th i gian m i có như v y KOH x(mol) 2Al + 2KOH + 6H2O → 2K[Al(OH)4] + 3H2 (2) 39 x + 27 y = 10. Cho t t dd NaOH Ban su t n dư vào dd AlCl3. 5  x = 0. sau ó k t t a tan ngay.1  y = 0.1( mol ) u u không có k t t a.

nH2O t cháy s t trong oxi: 3Fe + 2O2 →Fe3O4. 7% 10. hematit: Fe2O3. H p ch t s t III: Fe2O3. thép g i là luy n kim en. S T Kí hi u Fe. KI N TH C C N NH 1. S th t 26.100% = 66. n ng. Nguyên t kh i: 55.27 % mAl = . Nguyên t kh i: 51. Oxit và hi roxit có tính bazơ. Fe(OH) 2. Các lo i qu ng s t: manhetit: Fe3O4. CROM Kí hi u: Cr.5 % mK = Chương 7.Tính ch t v t lí Crom là kim lo i tr ng xám. 5 0. Thép không g crom .0. H p ch t c a s t H p ch t s t II: FeO. S t tác d ng v i các phi kim khác như clo. Khi t o h p kim v i s t. xi erit: FeCO3. Ngành s n xu t gang. 2. mu i s t II.847 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d64s2 a. ng. + S t tác d ng v i dung d ch mu i c a kim lo i kém ho t Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu c.87). Tính ch t hóa h c S t có ho t ng hóa h c lo i trung bình. S th t 24. + S t tác d ng v i axit: Fe + 2HCl →FeCl2 + H2 S t b th ng hóa trong HNO3 và H2SO4 c ngu i. H p kim c a s t: Gang. n ng (d =7. Fe(OH)3. S T VÀ M T S KIM LO I QUAN TR NG A. b.1. d.2000C. Tuy nhiên. 84 . s t b g d dàng theo phương trình t ng quát: 4Fe + 3O2 + nH2O →2Fe2O3 . s t b oxi hóa t o màng m ng ngăn s oxi hóa sâu hơn. e.100% = 33. + S t tác d ng v i phi kim: Khi un nóng trong không khí khô 150 .996 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d54s1 a. 2.3% 10. nóng ch y 15390C và sôi 27700C. (d = 7. trong không khí m. các mu i s t III. thép.2) và b ngoài trông gi ng thép. Tính ch t bazơ c a oxit và hi roxit và tính kh . Tính ch t v t lí S t là kim lo i màu tr ng b c.niken ch a kho ng 15% crom. Nhi t nóng 0 0 ch y c a crom là 1875 C và sôi 2570 C. S t có tính d o. H p ch t s t III có tính oxi hóa. lưu huỳnh khi un nóng. d dát m ng và kéo s i. S t b nam châm hút và có th tr thành nam châm. crom làm cho thép c ng và ch u nhi t hơn.39 .

màng oxit tan. không ph n ng v i nư c và không khí.Tính ch t v t lí ng là kim lo i màu . ch thua b c. Cu(OH)2 là m t bazơ. i u ch crom: Dùng phương pháp nhi t nhôm. d n i n gi m nhanh khi ng có l n t p ch t. ng có th tác d ng v i các phi kim như clo. CuO là m t oxit bazơ. 0 Cr2O3 + 2Al  → t 2Cr + Al2O3 3. ch c n un nóng lúc u. Tác d ng v i ơn ch t: nhi t thư ng crom ch tác d ng v i flo. ngay trong dung d ch. Tuy nhiên khi có m t khí oxi. nitơ.. trong ó h p ch t ng II b n hơn. Cu(OH)2 b phân h y t o ra CuO.546 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d104s1 a. Nhưng nhi t cao crom tác d ng v i oxi.96). d n nhi t r t cao. Thí d : 2Cr t→ + 3Cl2  2CrCl3 0 Trong dãy i n hóa. sau ó ph n ng t a nhi t m nh. khi không có m t oxi. crom b HNO3 c và H2SO4 c làm th ng hóa gi ng như nhôm. Cu + Cl2 → CuCl2 ng không tác d ng v i dung d ch HCl và H2SO4 loãng. Cr2O3 Cr t 0 t→ + 2HCl  + 6HCl  → 0 2CrCl3 + 3H2O CrCl2 + H2 nhi t thư ng. x y ra ph n ng: 2Cu + O2 + 4HCl → 2CuCl2 + 2H2O c. Tính ch t hóa h c ng là kim lo i kém ho t ng hóa h c. Crom không tác d ng v i dung d ch loãng. ng có d n i n. S th t : 29. oxi khi un nóng. Nguyên t kh i: 63. NG Kí hi u: Cu. + CuO là ch t b t màu en. H p ch t c a ng ng có các s oxi hóa +1 và +2.b. crom tác d ng v i dung d ch axit t o ra mu i crom II. nóng ch y 10830C và sôi 28770C. b. lưu huỳnh. phot pho. Khi un nóng. tuy nhiên cũng như nhôm. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O + Cu(OH)2 là m t ch t k t t a màu xanh nh t. kéo s i. brom. crom ng gi a k m và s t. không tan trong nư c. H2SO4. Cu(OH)2 t  → 0 CuO + H2O 85 . Tính ch t hóa h c Do c u hình electron l p ngoài cùng là 3d54s1 cho nên crom t o ra các h p ch t trong ó có s oxi hóa t +1 n + 6. ngu i c a axit HCl. crom có m t l p oxit m ng b n v ng b o v .. n ng (d = 8. nên r t b n. ng tinh khi t tương i m m d dát m ng. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O Khi un nóng.

ng thi c: Cu. Fe C. Kim lo i ó là kim lo i nào? A. Cho 19.96 lít khí H2. B.68%.Mg B. Ag C. [Ar]3d3 3. d úc.52 g m t kim lo i tác d ng h t v i dung d ch H2SO4 loãng. [Ar]3d4 D. Ngâm m t lá kim lo i có kh i lư ng 50 g trong dung d ch HCl.84 g mu i sunfat.Zn C. Ag M và Fe trong h n h p là 1:3. c ng hơn ng.2 gam h n h p tác d ng h t v i khí Cl2 thì c n dùng 12. Zn B. Cho 19. BÀI VÀ L I GI I Bài 31: S T bài 1. Fe D. Mg. Sau khi thu ư c 336ml khí H2 ( ktc) thì kh i lư ng lá kim lo i gi m 1. Các kim lo i nào sau ây A. Na. + Mu i ng II d ng hi rat và tan trong nư c u có màu xanh d. Mg D. [Ar]3d5 C.Cu(OH)2 Svâyde: tan d dàng trong dung d ch NH3 t o thành dung d ch màu xanh th m g i là nư c + 4NH3 → Cu(NH3)4(OH)2 Cu(OH)2 Nư c Svâyde hòa tan ư c xenlulozơ. Zn (10 -50%) b n và d o dùng trong ch t o máy. H p kim c a ng: ng thau: Cu. Al 4. Mg.2 gam h n h p A tan h t vào trong dung d ch HCl thu ư c 8. H n h p A ch a s t và kim lo i M có hóa tr không i trong m i h p ch t. Ba. xenlulozơ tr l i d ng r n. Kim lo i ó là kim lo i nào? A. Na. khi thêm nư c ho c axit.32 lít khí 86 . làm dây i n tr . [Ar]3d6 B. T l s mol c a u ph n ng v i dung d ch CuCl2? B. Na. Ba. 5. Ni. dùng trong công nghi p ch t o máy Contantan: Cu. dùng làm tơ s i nhân t o. Cho 2. Ni (40%) có i n tr cao. Fe. Sn (3 . C u hình electron nào sau ây là c a ion Fe3+? A. Al D. Hg 2. thu u c 6.20%) ít b ăn mòn.

68%. 015 0.96 = 0. áp án B Kh i lư ng kim lo i ph n ng là mKL = S mol H2 là nH 2 = 1.84 = 28n →  M : Fe 0. 336 = 0.52 Ta có t l 2M+ 96n 6. G i hóa tr c a M là n X là s mol Fe và y là s mol M Ta có y 1 = x 3 S mol H2 là nH 2 = 8.nH 2 = = (mol ) n n n M= n = 2 0. áp án B 2. 03  M = 56 n 5. 4(mol ) 22. Xác nh kim lo i M và ph n trăm theo kh i lư ng các kim lo i trong h n h p A. 55(mol ) 22.0.52 6.84 2M 2 M + 96n = 2.84 n = 2 → M = 28n ↔  M : Fe  M = 56 4. áp án B 3.50 = 0. 4 nM+ nHCl → MCln + nH2 S mol c a M là nM = 2 2. 015(mol ) 22. 03 . áp án C 2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2 2.M 2. Cho các ktc khí thu ư c Bài gi i 1. 4 S mol Cl2 là nCl2 = 87 .Cl2. 4 12. 32 = 0.84( g ) 100% 0.

1 = .100% = 12. 5% 19. 2 H P CH T C A S T i sau: Bài 32: M T S bài 1.3 . 5% 19.Các PTHH Fe + HCl → FeCl2 + H2 x ( mol) x (mol) 2M + 2nHCl → 2MCln + nH2 y (mol) 2Fe x (mol) + ny (mol) 2 3Cl2 → 2FeCl3 3x (mol) 2 + nCl2 → 2MCln 2M y (mol) ny (mol) 2 Theo bài ra ta có h phương trình 56 x + My = 19. 2   x + ny = 0.1 y 1 x = 3  M = 24   3 x ny  + = 0.100% = 87. 2 24. 4  x = 0.0.55 2  2 V y M là Mg Thành ph n % theo kh i lư ng %mFe = %mMg 56.0. 3 2    ⇒  y = 0. Vi t phương trình hóa h c c a các ph n ng trong quá trình chuy n FeS2 (1) (2) (3) (4) (5) (6)  Fe2O3  → → FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  FeO  → → → → (7) FeSO4  Fe → 88 .

152 = 30.FeCl3 + 3 NaOH → Fe(OH )3 + 3 NaOH t (4).2.Fe2O3 + 6 HCl → 2 FeCl3 + 3H 2O (3).23 lit 3. 8. 7. Fe3O4.3999 g c a h n h p A là bao nhiêu? A. D. 1. 6. Cho s t tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng thu ư c V lít khí H2 ( ktc).19 lit C. 232 g D. 20 g D. Kh i lư ng 4. Khí i ra sau ph n ng ư c d n B. B.6 g.4 FeS 2 + 11O2 → 2 Fe2O3 + 8SO2 (2).999 g D.2857(g). sau m t th i gian l y inh s t ra. áp án C C 278 g FeSO4. 25 g Bài gi i 1. Kh i lư ng s t tham gia ph n ng là bao nhiêu ? A.15 g C. Ngâm m t inh s t n ng 4 g trong dung d ch CuSO4. 234 g nhi t B.6 g FeSO4. 231 g C. Fe2O3.33 lit. 1.1000 g u có 0.FeSO4 + Mg → MgSO4 + Fe 2. Trong h n h p A m i oxit vào dung d ch Ca(OH)2 dư. Kh hoàn toàn 16 gam Fe2O3 b ng khí CO A. s y khô. cân n ng 4. 6. 0. H n h p A g m FeO.5 mol.2 Fe(OH )3  Fe2O3 + 3H 2O → t (5). 4.7H2O có x (g) FeSO4 Kh i lư ng FeSO4 là mFeSO4 = 55. Tính th tích khí H2 ( ktc) ư c gi i phóng là bao nhiêu? A. 2. dung d ch thu ư c bay hơi ư c tinh th FeSO4. 4( g ) 278 89 . 30 g cao.9990 g C.7H2O có kh i lư ng 55. 233 g 5.7H2O có 152 g FeSO4 → 55.48 lit B.FeO + H 2 SO4(l ) → FeSO4 + H 2O (7). Kh i lư ng k t t a thu ư c là bao nhiêu? (1).Fe2O3 + H 2  2 FeO + H 2O → 0 0 (6).

0357125 Kh i lư ng Fe tham gia ph n ng là mFe = 0.9990( g ) 4. 0357125.5. 48(lit ) 3. 2857 − 4 = 0. áp án D Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 0. Ta có: ∆m = mCu − mFe = 64 x − 56 x = 8 x ↔ 8 x = 0.0.72 + 0. 2(mol ) ⇒ VH 2 = 0. 2.5. 2(mol ) 152 Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 nH 2 = nFeSO4 = 0. 2858 x = 0.1(mol) 3.100 =30 (g) 90 . 2857( g ) Fe + x(mol) CuSO4 → FeSO4 + Cu x(mol) G i x là s mol Fe tham gia ph n ng . áp án A Kh i lư ng inh s t tăng là ∆m = 4.1(mol ) 160 Kh i lư ng k t t a là m = 0.S mol FeSO4 nFeSO4 = 30.1(mol) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓+ H2O nFe2O3 = 16 = 0.1 (mol) S mol Fe2O3 là 3.3 . 4 = 0.160 = 232( g ) 5. 4 = 4.22.1 (mol) 3. 5.0.56 = 1.232 + 0.0. áp án B Kh i lư ng h n h p là: mhh = mFeO + mFe3O4 + mFe2O3 mhh = 0.

Thành ph n % theo kh i lư ng c a cacbon trong m u thép ó là bao nhiêu? A.24 lít kh hoàn toàn 17. lư ng s t b hao h t là 1%. xiderit 4. manhetit D.82% B.84% C. FeO. dung d ch thu ư c cho tác d ng v i BaCl2 th y có k t t a tr ng không tan trong axit m nh. Fe3O4. Nung m t m u thép thư ng có kh i lư ng 10 g trong O2 dư thu ư c 0. 0. 16 g C. Hòa tan qu ng này trong HNO3 th y có khí màu nâu bay ra . 91 . B. Nêu các phương pháp luy n thép và cho bi t ưu i m. 17 g khí CO ( ktc). Fe2O3 B. hemantit C.Bài 33: H P KIM C A S T bài 1. 0. 0.86% 6. pirit s t n Fe thì c n D.85% D. Kh i lư ng s t thu ư c là: A. 3. Nêu nh ng ph n ng chính x y ra trong lò cao. Bi t r ng trong quá trình s n xu t. M t lo i qu ng s t trong t nhiên ã ư c lo i b t p ch t. như c i m c a m i phương pháp. 0.6 gam h n h p g m Fe. 2. 15 g 5.1568 lit khí CO2 ( ktc). C n bao nhiêu t n qu ng manhetit ch a 80% Fe3O4 có th s n xu t ư c 800 t n gang có hàm lư ng s t là 85%. Lo i qu ng ó là: A. 18 g 2.

không luy n ư c thép có thành ph n theo ý mu n. G i x là s mol c a FeO. c bi t mà thành ph n có nh ng kim lo i khó nóng ch y Ưu i m: th i gian luy n thép kéo dài nên có th phân tích ư c s n ph m. áp án D 4. cho thêm nh ng ch t c n thi t • Phương pháp lò i n Ưu i m: luy n ư c nh ng lo i thép Như c i m: dung tích nh .Phương pháp lò i n Ưu và như c i m c a m i phương pháp: • Phương pháp Bet – xơ – me: Như c i m: không luy n ư c thép t gang ch a nhi u photpho. áp án B như vonfam. Các phương pháp luy n thép g m: .Phương pháp Mac – tanh . Nh ng ph n ng chính trong lò cao : t C C+O 2 → CO 2 t C CO 2 +C → 2CO t C 3Fe 2 O3 +CO  2Fe3O 4 +CO 2 → t C Fe3O 4 +CO  3FeO+CO 2 → t C FeO + CO → Fe + CO2 0 0 0 0 0 CaO + SiO2 → CaSiO3 2.Phương pháp Bet – xơ. t là s mol Fe Ta có 17.tanh có ư c các lo i thép có thành ph n như mong mu n. 3. • Phương pháp Mac. crom… và không ch a nh ng các t p ch t có h i như lưu huỳnh. z là s mol Fe2O3.me . photpho.Bài gi i 1. y là s mol Fe3O4.6 = 72 x + 232 y + 160z + 56t (1) FeO + CO → Fe + CO2 x x x Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2 y 4y 3y 92 .

6 = 752.95 = 760 (t n) 100 760.1 Kh i lư ng Fe là m = 56 (x +3y + 2z +t ) T (1) ta có 17.84% 10 800. 4 (t n) Fe3O4 + 4C → 4CO + 3Fe 232 x =? 3.1 = 7. 4. 084( g ) ⇒ %mC = 6.4(t n) Kh i lư ng Fe3O4 là mFe3O4 = 752.1 0. Kh i lư ng Fe có trong gang là mFe = Kh i lư ng s t b hao h t 1 % mFe ( h ) = + 16 . 007 = 0.232 = 1039 (t n) 3.1568 = 0. 084 .6 = 56 ( x + 3y + 2z +t ) + 16 (x +4y +3z ) 17.0. 007(mol ) 22. áp án B.56 752.100 = 1299 (t n) 80 Kh i lư ng qu ng manhetit là m = 93 .56 1039.Fe2O3 + 3CO → 2 Fe + 3CO2 z 3z 2z Ta có x+ 4y + 3z = 0. 4 0. 6 (t n) 100 Kh i lư ng s t th c t s n xu t gang là mFe = 760 − 7.100% = 0. S mol CO2 nCO2 = C + O2 → CO2 Kh i lư ng C là mC = 12.0.6 = m ⇒ m =16 5.

áp án C 3. +2. +6. CrSO4 Mu i mà crom có trong thành ph n c a anion: K2Cr2O7.4Cr + 3O2  2Cr2O3 → 0 (2). +6. Các s oxi hóa A. Hãy vi t phương trình hóa h c c a ph n ng và xét xem natri icromat ã b nhi t phân hoàn toàn chưa? Bài gi i 1. +4.nO2 = 1( mol ) 3 Nung 2 mol Na2Cr2O7 . a.2Cr (OH )3  Cr2O3 + 3H 2O → 0 2. óng vai trò cation B. C u hình electron c a ion Cr3+ là phương án nào? A. n u thu 48 gam O2 thì ch nung h t 1 (mol). Mu i mà crom óng vai trò c a cation: Cr2(SO4)3. +6.Bài 34: CROM VÀ H P CH T C A CROM bài 1.Cr2 ( SO4 )3 + 6 NaOH → 2Cr (OH )3 + 3 Na2 SO4 t C (4). c trưng c a crom là phương án nào? 4. Na2CrO4 t C 5. 2Na2Cr2O7 → 2Na2O + 2Cr2O3 + 3O2 0 S mol O2 là nO2 = 48 = 1. [Ar]3d3 D. Vi t phương trình hóa h c c a các ph n ng trong dãy chuy n hóa sau: (1) (2) (3) (4) Cr  Cr2O3  Cr2(SO4)3  Cr(OH)3  Cr2O3 → → → → 2. +1.[Ar]3d5 3. [Ar]3d4 C. Hãy vi t công th c c a m t s mu i trong ó nguyên t crom b. [Ar]3d2 B. +4. C. Do ó ph n ng chưa k t thúc 94 . CrCl3. +3. +2. +2. +6. t C (1). có trong thành ph n c a anion 5. Khi nung nóng 2 mol natri dicromat ngư i ta thu ư c 48 gam O2 và 1 mol crom (III) oxit.5(mol ) 32 2 S mol Na2Cr2O7 nNa2Cr2O7 = . +3. D. +4. áp án B 4.Cr2O3 + H 2 SO4( l ) → Cr2 ( SO4 )3 + H 2O (3).

8 gam Cu trong không khí. Tính th tích dung d ch AgNO3 32% (D=1.56 g 4. 6. Kh i lư ng t 12. 22. [Ar]3d9 B. dư thu ư c 4.2 gam m t kim lo i M tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng. Tính th tích t i thi u HNO3 c n dùng a. C u hình electron c a ion Cu2+ là : A. Zn 3.65 g B.8 gam sau khi ã ngâm trong dung d ch AgNO3 có kh i lư ng là ng 171. 5H2O vào nư c thu ư c 500ml dung d ch mol/ l c a dung d ch CuSO4 b. Mg C. [Ar]3d7 C. 22. 48 = 0. ư c 448 ml khí NO ( ktc) a. 21. Cho d n d n b t s t vào 50 ml dung d ch CuSO4.5M thu 4. Hòa tan ch t r n thu ư c vào dung d ch HNO3 0. Kim lo i M là kim lo i nào sau ây: A. Hòa tan 58 gam mu i CuSO4.2 gam. khu y nh cho t i khi dung d ch h t màu xanh.56 g C.2 (mol) 95 .65 g D. Cu D.2 g/ml) ã tác d ng v i thanh B. áp án C 2.48 lít khí duy nh t NO ( ktc). Tính lư ng s t ã tham gia ph n ng. 4 3 M + 4nHNO3 → 3M(NO3)n + nNO + 2nH2O 0. 6 (mol ) n 0. áp án B S mol NO là nNO = ng n ng 140. [Ar]3d10 2. 2(mol ) 22.68 gam Cu tác d ng h t v i HNO3 loãng th y thoát ra khí NO duy nh t. Fe mu i nitrat sinh ra trong dung d ch là bao nhiêu A. Cho 7. Xác nh n ng hòa tan ch t r n 5. [Ar]3d8 D.Bài 35: bài NG VÀ H P CH T C A NG 1. Cho 19. Vi t phương trình hóa h c c a các ph n ng x y ra b.21. M t thanh Bài gi i 1.

2(mol ) 64 0. 02 → x = 0. 2 = 32n →  M : Cu 0.12.12(mol ) 64 Kh i lư ng Cu(NO3)2 m = 0. 42(mol ) 3 VHNO3 = 0. Ta có c 250 gam CuSO4. 68 = 0.12(mol) S mol Cu là nCu = 7. 4 G i x là mol Cu ph n ng 2Cu + O2 → 2CuO x (mol) x(mol) CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O x (mol) 2x(mol) 3 Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (0. 2 − x) = 0.17 3 8 nHNO3 = 2 x + (0. 2 − x)mol 3 2 (0.2 –x ) mol Ta có 8 (0.5H2O 5.84(l ) = 840(ml ) 0. 232(mol ) 250 160 96 .M= n = 2 19.12 (mol) 3 Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 0.5 thì có 160 gam CuSO4 x? 58 gam CuSO4. 42 = 0.188 = 22.8 = 0. áp án C 0.12( g ) ⇒ nCuSO4 = = 0. 448 = 0.5H2O Kh i lư ng CuSO4 là mCuSO 4 = 58. 02(mol ) 22. 2 − x) = 0. 6  M = 64 n 3.12 = 37. 2 − x)mol 3 2 (0. 56( g ) áp án C 4.160 37. S mol Cu là nCu = S mol NO là nNO = 12.

Ni B. Zn. Ni. Sn. Kh i lư ng thanh Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag x(mol) 2. Ni.5 S mol CuSO4 trong 50 ml là nCuSO4 = 0. 464 M 0. Sn. Zn B. 80 g D. Cho 32 gam h n h p g m MgO. MnSO4 D. 60 g C. S t tây là s t ư c ph lên b m t b i kim lo i nào sau ây 3. Zn. Pb A.170 = 68( g ) Th tích dung d ch AgNO3 là VAgNO3 = 68.100 = 177. 4 = 152 x → x = 0.2992 (g) 6. 2 − 140. Cho dung d ch NaOH vào dung d ch mu i sunfat c a kim lo i hóa tr II th y sinh ra k t t a tan trong dung d ch NaOH dư. ZnO B. Pb. Zn(HCO3)2 4.2.0232 .x(mol) G i x là s mol Cu ph n ng Ta có ∆m = mAg − mCu = 2. Cr v i 300ml dung d ch H2SO4 2. Zn(OH)2 C. 05 = 0. THI C bài 1.0232 (mol) 0. 08(ml ) 32. K M. ZnSO4 97 . Zn D. CHÌ.0.1. Ni.56 = 1. Ni. Dãy nào s p x p theo th t tính kh tăng d n A. ó là mu i nào sau ây? A. Sn. Kh i lư ng mu i thu ư c là: A. CaSO4 C. 90 g D. Sn C. 464. 85 g A. MgSO4 B. Fe2O3.N ng mol/l c a dung d ch CuSO4 là CM ( CuSO4 ) = 0. Pb. Sn D.108 x − 64 x 2x(mol) 30.0232 (mol) ng tăng là ∆m = 171. H p ch t nào sau ây không có tính ch t lư ng tính? 5. Zn C.8 = 30. 232 = 0. ZnSO4 B. 0232(mol ) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 0. Pb. 2 Bài 36: SƠ LƯ C V NIKEN. 2. 4( g ) Kh i lư ng Fe là m= 0. 2(mol ) Kh i lư ng c a AgNO3 là mAgNO3 = 0. CuO tác d ng v a 2M.

y (mol ) CuO + H 2 SO4 → CuSO4 + H 2 O z (mol ).x(mol ) Fe2O3 + 3H 2 SO4 → Fe2 ( SO4 )3 + 3H 2 O y (mol )..... 4 + 96. 6 = 80 4.. 4 Kh i lư ng mu i thu ư c là : m = x(24 + 96) + y (56.0. 6 = 22.3 y (mol ).2 y + 64 z = 32 − 16. 98 ...2 y + 64 z + 16( x + 3 y + z ) = 32 ⇒ 24 x + 56. CuO S mol H2SO4 nH 2 SO4 = 0..0.3) + z (64 + 16) = 32 ⇔ 24 x + 56...3) + z (64 + 96) m = 24 x + 56.. áp án B 2.2 + 16.2 y + 64 z + 96( x + 3 y + z ) m = 22. áp án B G i x.3. y.3) + z (64 + 16) = 32(1)   x + 3 y + z = 0. áp án C 3..z (mol )..2 = 0....Bài gi i 1. 6( mol ) MgO + H 2 SO4 → MgSO4 + H 2O x(mol ). z l n lư t là s mol c a MgO.. áp án C 5. Fe2O3.x(mol ).2 + 16..z (mol ) Theo bài ra ta có h phương trình :  x(24 + 16) + y (56.2 + 96.... 6(2) Bi n i (1) ta ư c x(24 + 16) + y (56. áp án D.

3 gam h n h p g m MgO. Hoàn thành các phương trình t a. Fe + HNO3loãng t d. Vi t các phương trình hóa h c c a các ph n ng 4.6 g C.7 g D. Cho m t ít b t s t nguyên ch t tác d ng h t v i dung d ch H2SO4 loãng thu ư c 560 ml m t ch t khí ktc. Hãy trình bày m t phương pháp hóa h c tách t ng kim lo i ra kh i h n h p ó.e.9 g 100 ml dung 6.2 Fe + 6 H 2 SO4( d )  Fe2 ( SO4 )3 + 3SO2 + 6 H 2O → t b. m u th nào không có khí thoát ra ra là Cu – Fe 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2 Cho dung d ch HCl n dư vào hai m u th trên. mãu th nào không hòa tan h t là Al – Cu. Nguyên t X là nguyên t nào? Bài gi i 1.2 M.Fe + 4 HNO3( l ) → Fe( NO3 )3 + NO + 2 H 2 O 2. trong ó s h t mang i n nhi u hơn s h t không mang i n là 22. 3. c.8 g B. m u th nào có khí thoát ra là Al – Fe và Al – Cu. 3. Fe.  → 2. 3. Fe + H2SO4 b. Cu. Fe + HNO3 c c t  → t  → t  → 0 0 0 0 SO2 +…… NO2 + …. CuO và FeO tác d ng v i m t lư ng v a d ch H2SO4 0. Al-Cu. M t h n h p b t g m Al.Fe + 6 HNO3( d )  Fe( NO3 )3 + 3 NO2 + 3H 2 O → 0 0 c. N u cho m t lư ng g p ôi b t s t nói trên tác d ng h t v i dung d ch CuSO4 thì thu ư c m t ch t r n. Tính kh i lư ng b t s t ã dùng trong hai trư ng h p nói trên và kh i lư ng ch t r n thu ư c.Bài 37: LUY N T P V TÍNH CH T HÓA H C C A S T VÀ H P CH T C A S T bài 1.n) là 82. Cu-Fe. Kh i lư ng mu i thu ư c là : A. NO + …. Cho 2. i n công th c hóa h c c a ch t vào nh ng ch tr ng và l p các phương trình hóa h c sau: a. B ng phương pháp hóa h c. Nguyên t c a nguyên t X có t ng s h t cơ b n ( p. FeS + HNO3 NO + Fe2(SO4)3 + …. 3. 3. hãy phân bi t 3 m u h p kim sau: Al-Fe. m u th tan h t là Al – Fe 99 . 5. Cho dung d ch NaOH vào 3 m u h p kim.

Ph n dung d ch là NaAlO2 và NaOH dư . z l n lư t là s mol c a MgO.56 = 2. FeO. 05. còn ph n ch t r n là Cu. Cho dung d ch NaOH dư vào h n h p 3 kim lo i thu ư c hai ph n. y . 05. 025(mol ) → mFe = 0.56 = 0. 05.Ph n ch t r n là Cu và Fe Al + NaOH + H 2O → NaAlO 2 + 3 H2 2 n dư thu ư c k t t a Al(OH)3. 4( g ) 5. 025(mol ) 22. . 025(mol ) → mFe = 0. 56 = 0.56 = 1. i n phân nóng L y ph n dung d ch d n CO2 nung ngoài không khí ch y Al2O3 ta ư c Al n kh i lư ng không NaAlO 2 + CO2 + H 2O → NaHCO3 + Al (OH )3 ↓ CO2 + NaOH → NaHCO3 CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H 2O t 2 Al (OH )3  Al2O3 + 3H 2O → dpnc → 2 Al2O3  4 Al + 3O2 0 Ph n ch t r n em hòa tan trong HCl dư.05(mol) Kh i lư ng Fe ã dùng mFe = 0. 025. 4 100 . thu ư c dung d ch là FeCl2.05 (mol) 0.64 − 0.2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 3. i n phân dung d ch thu ư c ta ư c Fe Fe + 2 HCl → FeCl2 + H 2 dpdd FeCl2  Fe + Cl2 → 4. S mol H2 là nFe = nH 2 = 0.8( g ) Kh i lư ng ch t r n m = mCu − mFe = 0. L c l y k t t a em i thu ch t r n là Al2O3. áp án D G i x. 4( g ) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 0. 4( g ) nH 2 = Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 Theo pt nFe = nH 2 = 0. CuO 0. 025.56 = 1.

02 = 3.0... n là t ng s notron trong X..x(mol )... Trong nguyên t p=e Theo bài ra ta có h phương trình  p + n + e = 82  p = e = 26  Gi h pt  p = e → → X : Fe n = 30 e + p − n = 22  101 .98 + 96. 02(2) Bi n i (1) ta ư c x(24 + 16) + y (56 + 16) + z (64 + 16) = 2.1.3 ⇔ 24 x + 56 y + 64 z + 16( x + y + z ) = 2..98 Kh i lư ng mu i thu ư c là : m = x(24 + 96) + y (56 + 96) + z (64 + 96) m = 24 x + 56 y + 64 z + 96( x + y + z ) m = 1.. 3 − 16.0... e là t ng s electrong trong X.3 ⇒ 24 x + 56 y + 64 z = 2.. áp án A G i p là t ng s proton trong X.0..z (mol ) Theo bài ra ta có h phương trình :  x(24 + 16) + y (56 + 16) + z (64 + 16) = 2. y (mol ) CuO + H 2 SO4 → CuSO4 + H 2O z (mol )..S mol H2SO4 nH 2 SO4 = 0...z (mol ).x(mol ) FeO + H 2 SO4 → FeSO4 + H 2O y (mol )..9( g ) 6.3(1)   x + y + z = 0. 02 = 1. 02( mol ) MgO + H 2 SO4 → MgSO4 + H 2O x(mol )... y (mol ). 2 = 0.

08 lít khí. NO C. 70% C. Giá tr c a V là A. 4.8 gam X tác d ng v i dung d ch HCl th y có V lít khí ( ktc) bay ra.2 g. Khi cho 100 g h p kim g m có Fe.6 g 6. C A CHÚNG bài 1. Hoàn thành sơ chuy n hóa sau: NG VÀ H P CH T (1) (2) (3) (4) (5) Cu  CuS  Cu(NO3)2  Cu(OH)2  CuCl2  Cu → → → → → 2. 9. 9. Hi u su t c a ph n ktc. H n h p X g m Cu và Fe trong ó Cu chi m 43. hòa tan 1 lít dung d ch HNO3 1M.12 lít C. 75% D. 9. Các th tích khí o kim. Có bao nhiêu gam Cu ã bám vào thanh s t? A. L y bã r n không tan cho tác d ng m t lư ng dư dung d ch HCl (khi không có không khí ) thu 38. NH3 B. 2.4 g D. Xác nh thành ph n % c a h p 5.Bài 38: LUY N T P TÍNH CH T HÓA H C C A CROM.9. NO2 B. 3. Cho Cu tác d ng v i dung d ch h n h p g m NaNO3 và H2SO4 loãng s gi i phóng khí nào 102 . Cr và Al tác d ng v i lư ng dư dung d ch NaOH thu ư c 6.3 g C. 3.48 lít NO( ktc).48 lít 4. 1.36 lít nhi t cao thu ư c h n h p ch t r n X. Cho 14.5 g sau ây? A. 85% B.72 lít khí. 80% ng kh CuO b ng bao nhiêu? B. Nhúng thanh s t vào dung d ch CuSO4 sau m t th i gian l y thanh s t ra r a s ch s y khô th y kh i lư ng tăng 1. N2O D. Kh m gam b t CuO b ng khí H2 h tXc nv a A.24% kh i lư ng. thu ư c 4.24 lít D.

100% = 86. 3(mol ) 22. 55. Al Theo bài ra ta có h phương trình.15. z l n lư t là s mol c a Fe.27 % mAl = .8% 100 0.8% 100 0. 7(mol ) 22. 2. 4% 100 % mFe = 103 . Cr . Các phương trình hóa h c (t C) Cu+S  CuS → 3CuS+14HNO3 → 3Cu(NO3 ) 2 +3H 2SO 4 +8NO+4H 2O 0 Cu(NO3 )2 +2NaOH → Cu(OH)2 +2NaNO3 Cu(OH)2 +2HCl → CuCl2 +2H 2O dpdd CuCl2  Cu + Cl2 → 2.100% = 7.  56 x + 52 y + 27 z = 100  x = 1. 08 = 1. 4 38.Bài gi i 1.(3) = G i x.Các phương trình hóa h c 2Al + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2 (1) z Ph n không tan là Fe và Cr Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 x x Cr + 2HCl → CrCl2 + H2 y y S mol H1 (1) nH 2 (1) = S mol H2 3z 2 (2) (3) 6.52 % mCr = .55   ⇒  y = 0.15  x + y = 1. 4 (2). 7  3z  z = 0.3 2 Thành ph n % theo kh i lư ng c a h n h p là : 1. y . (3) là nH 2 (2). 72 = 0. 2   = 0.100% = 5.56 .

24% = 56.22.8 = 0.15 (mol) VH 2 = 0.15 (mol) Th tích khí H2 4.15 Kh i lư ng Cu mCu = 0.15.15(mol ) 100 56 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 0. 4 0.3 (mol) 0. 4 = 3.2 = 64x -56 x → x = 0. 48 = 0. 6( g ) 6.2(mol) + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO+ H2O 0. 4( g ) → nFe = = 0. 76 8. ph n ng 0.1 = 1( mol ) S mol NO 3Cu nNO = 4.64 = 9.3.36(lit ) 0.15.3 (mol) S mol HNO3 nHNO3 = 1. 3 . áp án D 0.100% = 75% 0.3(mol) 0. 4 = 8. 76% Kh i lư ng c a Fe là mFe = 14. áp án D % Fe = 100% − 43. áp án B Gi i t C CuO+ H2 → Cu + H2O 0 0.8.56. 2(mol ) 22.2 (mol) u 0. 4 G i x là s mol Fe ph n ng Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu x (mol) 1.8 (mol) HNO3 còn 1 -0.4 mol CuO.1 (mol) Ban + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O 0.3 mol CuO ⇒ Hi u su t H = 5. áp án B x (mol) 104 .2 (mol) ⇒ CuO dư CuO 0.

dư làm thu c th . H2SO4 s có b t khí CO2. ban u xu t hi n k t t a. làm xanh gi y quỳ tím m. e) Nh n bi t Fe3+ thêm NaOH có k t t a màu nâu . sau ó k t t a tan d n. khí amoniac có mùi khai bay ra. PHÂN BI T M T S CH T VÔ CƠ A. dung d ch s có màu xanh c a ion Cu2+ và có khí không màu NO. thêm t t dung d ch NaOH vào mu i nhôm. g) Nh n bi t Cu2+ b ng thu c th NH3. KI N TH C C N NH 1.→ BaSO4↓ c) Nh n bi t ion ClDùng thu c th dung d ch AgNO3 trong môi trư ng HNO3 loãng. ban u t o k t t a màu xanh l c. ch t có màu. sau t o thành ph c màu xanh m c trưng. lâu trong không khí thì hóa nâu do b không khí oxi hóa. 2H+ + CO32. Nh n bi t m t s cation trong dung d ch a) Nh n bi t cation Na+. K+. b) Nh n bi t anion SO42Dùng dung d ch BaCl2 trong môi trư ng axit loãng. 2. Ba2+ + SO42. Nh n bi t m t s anion trong dung d ch a) Nh n bi t anion NO3Dùng thu c th Cu và dung d ch H2SO4 loãng. 3. Nguyên t c nh n bi t m t ion trong dung d ch Dùng thu c th t o v i ion ó m t s n ph m c trưng nh ư ch t k t t a. c a K+ có màu tím nh t. Li+ dùng phương pháp so màu ng n l a. b) Nh n bi t NH4+ thêm lư ng dư NaOH r i un nóng nh . CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 105 . f) Nh n bi t Fe2+ thêm NaOH có k t t a màu tr ng xanh.→ AgCl↓ d) Nh n bi t ion CO32Khi axit hóa b ng các axit m nh như HCl. c) Nh n bi t cation Ba2+ b ng axit sunfuric ho c mu i sunfat tan t o k t t a tr ng không tan trong axit. Ng n l a c a Na+ có màu vàng. s quan sát ư c s t o thành k t t a tr ng CaCO3. d) Nh n bi t cation Al3+ nh tính ch t lư ng tính. hay m t ch t khí ít tan bay ra kh i dung d ch. c a Li+ có màu son.Chương 8. hóa nâu trong không khí do chuy n thành NO2. Ag+ + Cl.→ H2O + CO2↑ N u d n khí CO2 vào bình ng nư c vôi trong.

1M. NH4+. Có 5 dung d ch hóa ch t không nhãn. Fe3+. Al3+ d ch ó. Cách tách 2 ion t h n h p Cho NaOH n dư vào h n ta thu ư c hai ph n: k t t a là Fe(OH)2. Hãy nêu cách nh n bi t t ng ion trong dung d ch. có th nh n bi t ư c t i a m y dung d ch? A. Có 3 dung d ch. Có dung d ch ch a các anion CO32. K2CO3 C. 5. Al3+. B ng cách dùng dung d ch NaOH cho l n lư t vào t ng dung B. Ba dung d ch Ba(HCO3)2. Dung d ch ch a NH4+ C. m u th nào có khí mùi khai thoát ra là NH+4.Hai dung d ch Ba(HCO3)2. Ba dung d ch NH4+. K2SO4. K2CO3. m u th nào có k t t a r i tan ra là Al3+. Ch dùng m t thu c th là dung d ch H2SO4 loãng nh tr c ti p vào m i dung d ch thì có th nh n bi t t i a m y dung d ch A. Trình bày cách nh n bi t chúng. Al3+.và SO42-. Mg2+. dung d ch là Na[Al(OH)4]. Ba(HCO3)2. NH4+. Có 5 dung d ch riêng r . Vi t các phương trình hóa h c 6. Na+ n ng dung d ch kho ng 0. Có 2 dung d ch ch a các anion NO3-. m i dung d ch ch a 1 cation như sau: Ba2+. Al3+ D. Vi t các phương trình hóa h c. Dung d ch A ch a t dung d ch A. B.B. NaOH dư 106 . H2S ng th i các cation Fe2+. CO32-. Al3+ d ch. n u có k t t a tr ng là Ba2+ H 2 SO4 + Ba 2+ → BaSO 4 + 2 H + 2. Hai dung d ch NH4+ . m i dung d ch n ng kho ng 0. Cho dung d ch NaOH vào 3 m u th . Mg2+. Fe3+. Al3+. Fe3+. K2S D. 2. BÀI VÀ L I GI I Bài 40: NH N BI T M T S ION TRONG DUNG D CH bài 1. Hai dung d ch Ba(HCO3)2. Trình bày cách tách và nh n bi t m i ion 4. K2CO3 . K2S. m i dung d ch ch a 1 cation như sau: NH4+.1M c a m t trong các mu i sau: KCl. Hai dung d ch Ba(HCO3)2. Hãy nêu cách nh n bi t t ng ion trong dung NH 4 + + NaOH → Na + + NH 3 ↑ + H 2O Al 3+ + 3 NaOH → 3 Na + + Al (OH )3 ↓ Al (OH )3 + NaOH → Na[ Al (OH )4 ] Cho H2SO4 vào dung d ch còn l i. 3. K2S Bài gi i 1.

Fe 2 + + 2 NaOH → Fe(OH ) 2 + 2 Na + 4 Fe(OH )2 + O2 + 2 H 2O → 4 Fe(OH )3 Al 3+ + 3 NaOH → Al (OH )3 + 2 Na + Al (OH )3 + NaOH → Na[ Al (OH ) 4 ] 3. em ngoài không khí th y có k t t a nâu là Fe(OH)3. Cu 2 + + 2 NH 3 + 2 H 2O → Cu (OH )2 ↓ +2 NH 4 + Cu (OH ) 2 + 4 NH 3 → [Cu (NH 3 )4 ](OH)2 Ba 2+ + H 2 SO4 → BaSO 4 ↓ +2 H + 5. Có ion Fe2+. CO3 2− + 2 HCl → CO2 ↑ + H 2O + 2Cl − CO2 + Ca (OH )2 → CaCO3 ↓ + H 2O 107 . n u th y xu t hi n k t t a tr ng xanh là Fe(OH)2. dung d ch ban u có ch a ion CO32-. thu khí cho vào dung d ch Ca(OH)2 th y có k t t a tr ng. Nh t t dung d ch HCl vào m u th th y có khí thoát ra. áp án D 4.Fe 2 + + 2 NaOH → Fe(OH ) 2 + 2 Na + 4 Fe(OH )2 + O2 + 2 H 2O → 4 Fe(OH )3 Al 3+ + 3 NaOH → Al (OH )3 + 2 Na + Al (OH )3 + NaOH → Na[ Al (OH ) 4 ] Tách k t t a hòa tan trong HCl thu mu i Fe2+ Fe(OH ) 2 + 2 HCl → FeCl2 + 2 H 2O Ph n dung d ch d n CO2 n dư thu k t t a Al(OH)3 Na[ Al (OH )4 ]+CO 2 → Al (OH )3 + NaHCO3 Hòa tan k t t a trong HCl thu mu i Al3+ Al (OH )3 + 3HCl → AlCl3 + 3H 2O Nh n bi t m i ion t h n h p Cho NaOH vào h n h p hai cation. m u th nào có k t t a tr ng là ch a CO32- BaCl2 + CO3 2− → BaCO3 ↓ +2Cl − Cho m t vài m u b t Cu vào m u th còn l i thêm vài gi t H2SO4 (l) n u th y thoát ra khí không màu (NO) hóa nâu (NO2) ngoài không khí thì m u th ó ch a NO3-. khí ó là CO2. N u th y dung d ch có k t t a keo tr ng sau ó tan ra trong NaOH dư thì có ion Al3+. Cho mu i BaCl2 vào hai mãu th .

Cho dung d ch BaCl2 vào m u th th y có k t t a tr ng là BaSO4. trong dung d ch có ch a SO42- SO4 2 − + BaCl2 → BaSO 4 ↓ +2Cl − 6. áp án D 108 .

Vi t CO2 + Ca(OH ) 2 → CaCO3 ↓ + H 2O SO2 + Ca (OH )2 → CaSO3 ↓ + H 2O 2. Na2CO3. Na2SO3. Na2S. Na2S. m i l ng m t trong các dung d ch không màu sau: Na2SO4. Na2CO3. Có 2 bình riêng bi t các phương trình hóa h c. Na2S. Hãy trình bày cách nh n bi t t ng khí. Na2CO3. Na2SO3 Bài gi i 1. 3. Không th phân bi t ư c vì c hai v n c. Na3PO4. Na2SO4. Có các l hóa ch t không nhãn. Na3PO4. Ch dùng thu c th là dung d ch H2SO4 loãng nh tr c ti p vào t ng dung d ch thì có th nh n ư c nh ng dung d ch nào? A. áp án A 109 . Na2CO3. Na2CO3. Na2S C. Na2S.Bài 41: NH N BI T M T S CH T KHÍ bài 1. Có th dùng dung d ch nư c vôi trong 2. u có ph n ng t o k t t a v i Ca(OH)2 làm dung d ch phân bi t 2 khí CO2 và SO2 ư c không? T i sao? ng các khí CO2 và SO2. Na2SO3 B. Na3PO4 D. Còn khí kia d n vào bình trong v n c là CO2 ng nư c vôi trong n u th y có k t t a làm nư c vôi SO2 + Br2 + 2 H 2O → 2 HBr + H 2 SO4 CO2 + Ca (OH )2 → CaCO3 ↓ + H 2O 3. D n hai khí l n lư t l i qua dung d ch nư c brom n u khí nào làm m t màu dung d ch nư c brom là SO2.

1 M): NaCl. sau ó k t t a tan ra cho dung d ch ó ch a ion Cu2+ Cu 2 + + 2 NH 3 + 2 H 2O → Cu (OH )2 ↓ +2 NH 4 + Cu (OH ) 2 + 4 NH 3 → [Cu (NH 3 )4 ](OH)2 Cho dung d ch H2SO4 vào m u th còn l i n u có k t t a tr ng. KHSO4 và Na2CO3 A. ch có khí là (NH4)2S. m u th ó ch a ion Ba2+ Ba 2 + + H 2 SO4 → BaSO 4 ↓ +2 H + 2. 2. m u th nào có khí và k t t a tr ng là (NH4)2SO4. Fe3+. Có h n h p khí g m SO2. Hãy ch ng minh s có m t c a t ng khí trong h n h p ó.Bài 42: LUY N T P NH N BI T M T S ION TRONG DUNG D CH bài 1. áp án 4. m u th nào có k t t a màu nâu thì m u Fe3+ + 3 NH 3 + 3H 2O → Fe(OH )3 ↓ +3 NH 4 + M u th nào lúc màu xanh th m thì m u th u xu t hi n k t t a màu xanh l c. Trình bày cách nh n bi t các ion trong các dung d ch sau: Ba2+. AlCl3. MgCl2. Bài gi i 1. Dung d ch NaCl C. CuCl2. 110 . Có 4 l hóa ch t không nhãn m i l thay B. FeCl2. Ba dung d ch NaCl. Na2CO3. AlCl3. Hai dung d ch NaCl. quan sát s i màu c a nó có th nh n bi t t i a ư c m y dung d ch B. Hãy phân bi t hai dung d ch riêng r sau: (NH4)2S và (NH4)2SO4 b ng m t thu c th . 5. Cho dung d ch Ba(OH)2 vào hai m u th . CO2 và H2. 3 D. Ch dùng gi y quỳ ư t cho vào t ng dung d ch.2 C. Ch dùng các ng nghi m vào dung d ch NaOH thêm vào các dung d ch có th nh n bi t t i a ư c bao nhiêu dung d ch? A. K2S. KHSO4 D. Cho t t dung d ch NH3 th ó ch a ion Fe3+. Vi t các phương trình hóa h c c a các ph n ng.1 M): NH4Cl. Có 5 l hóa ch t không nhãn m i l ng m t trong các dung d ch sau ây ( n ng kho ng 0. không tan trong axit dư. áp án D 3. 5 ng m t trong các dung d ch sau ( n ng kho ng 0. Cu2+. Hai dung d ch KHSO4 và CH3NH2 4. n dư vào 3 m u th . 4 3.

D n h n h p khí còn l i i qua dung d ch nư c vôi trong có dư th y có k t t a tr ng ch ng t CO2 + Ca (OH ) 2 → CaCO3 ↓ + H 2O D n khí còn l i qua bình khí ó là H2 ng CuO (màu en) un nóng th y có xu t hi n Cu màu thì 111 . th y dung d ch brom m t màu ch ng t trong h n h p có SO2 SO2 + Br2 + 2 H 2 O → H 2SO 4 +2HBr Thêm ti p Br2 vào h n h p cho có CO2 n khi dung d ch Br2 h t b m t màu như v y h t SO2. Cho dung d ch Brom vào h n h p khí.( NH 4 )2 S + Ba (OH ) 2 → BaS+2NH 3 ↑ +2 H 2O ( NH 4 )2 SO4 + Ba (OH )2 → BaSO 4 ↓ +2NH 3 ↑ +2 H 2O 5.

. V n nguyên... s t. • Công nghi p dư c ph m. II. i n năng. Năng lư ng và nhiên li u trong cu c s ng . ngư i ta ang tìm ki m các ngu n năng lư ng m i thân thi n hơn v i môi trư ng như s c gió. hay các nhiên li u sinh h c. M t s ngành s n xu t v t li u quan tr ng • Công nghi p s n xu t gang. công nghi p s n xu t và truy n d n i n.. p. th y i n là hư ng chính hi n nay. 2. th y năng …T t c có ngu n g c t m t tr i và trong lòng t. hóa năng.Khai thác và s d ng h p lí than á. nhà máy bay. . v t li u cho công nghi p 1. Bên c nh ó. thép. v ô tô vv. ng. khí t. HÓA H C VÀ V N XÃ H I VÀ MÔI TRƯ NG PHÁT TRI N KINH T . gi m ô nhi m môi trư ng. Vai trò c a nguyên v t li u • Vai trò c a nguyên v t li u là cơ s v t ch t cho s sinh t n và phát tri n c a con ngư i.. Hóa h c cùng các khoa h c khác ã t ng t o ra các v t li u làm thay i cu c s ng nhân lo i như á. . i n m t tr i. 3. v t li u xây d ng. i n h t nhân. th y tinh và g m.S d ng ti t ki m năng lư ng. • V t liêu siêu d n nhi t cao. d u m ang ngày càng c n ki t.. Dùng v t li u gì và như th nào là tiêu chí quan tr ng nh t c a n n văn minh nhân lo i.Chương 9. b n s n xu t v tàu thuy n. • Công nghi p s n xu t m ph m. 2. xi măng. Hư ng phát tri n năng lư ng cho tương lai .. th y tri u. r i th y tinh. b n. • Công nghi p luy n kim màu. nhu c u không ng ng tăng lên. giá tăng cao. quang năng. s . V n năng lư ng và nhiên li u 1. A. d u m . KI N TH C C N NH I. 112 . • Công nghi p silicat: xi măng. ch t t y r a. ti t ki m năng lư ng. pin. Xu hư ng phát tri n c a v t li u • V t li u compozit. nhi t c a nitơ l ng tr lên ang và s làm thay i b m t c a công nghi p ch t o tàu h a ch y trên m t trư ng. v t li u nano … • Yêu c u m i v nguyên li u Không gây ô nhi m.M i ho t ng c a con ngư i u c n năng lư ng. v t li u polime.Năng lư ng hóa th ch như than á. vv.Có nhi u d ng năng lư ng như nhi t năng. năng lư ng gió. gây ô nhi m môi trư ng. • Công nghi p hóa ch t. gang thép. c quy. nâng cao hi u qu c a các thi t b i n là cách t t nhát gi m chi phí. g m t hai thành ph n tr lên có tính ch t nh . có tính tái sinh cao.

311 t n CO2 D.. H2O CO2. g . than c c B. 0.003 tri u t n d u. H2O CO2.5 tri u t n d u và th i vào môi trư ng kho ng 113700 t n khí CO2. 532 t n CO2 ch t o “kính khó v ” dùng cho máy bay. th y kính. d u D. c i. xăng.012 tri u t n d u. ôtô. g Xăng. 0. m t s m t xích c a phân t : COOCH3 COOCH 3 COOCH3 Hãy vi t công th c c a m i m t xích và công th c t ng quát c a lo i polime này. 415 t n CO2 6. 113 . Cho bi t nh ng nét chính v xu th phát tri n năng lư ng trong tương lai. Cho 3 ví d v 3. 0.. than á. Trong m t ngày lư ng nhiên li u tiêu th và lư ng khí CO2 th i vào môi trư ng là: A.. Cho bi t thí d v m t s nghành s n xu t v t li u quang tr ng Bài 4: B ng dư i ây cho bi t s n ph m c a s Tên nhiên li u Than á Than c c Khí thiên nhiên C i. SO2 … SO2 t cháy nhiên li u Nhiên li u ư c coi là s ch và ít gây ô nhi m môi trư ng hơn c là: A. năm 2000 c nư c ta tiêu th nhiên li u tương ương 1. khí thiên nhiên 5. CH2 C CH2 B. xăng. bài BÀI VÀ L I GI I Bài 43: HÓA H C VÀ V N PHÁT TRI N KINH T t 1.004 tri u t n d u. M t lo i polime CH3 .. 200 t n CO2 C. d u C. CO2 CO2 CO2. dư i ây là CH3 C CH2 CH3 C . 0. H2O Khói SO2 S n ph m chính t cháy nhiên li u S n ph m khác Khói ( cát h t nh ). Hãy cho bi t các d ng năng lư ng trên trái vi c dùng s n ph m tiêu th ít năng lư ng 2.B. Theo tính toán. d u S n ph m H2O.005 tri u t n d u.

. b p un nư c s d ng năng lư ng m t tr i.Phát tri n th y năng .S d ng năng lư ng m t tr i .Bài gi i 1.Công nghi p gang thép: s n xu t các lo i v t li u s t thép… .Khai thác và s d ng nhiên li u s ch b ng cách áp d ng k thu t m i hi n .S d ng năng lư ng có hi u qu cao hơn Ví d v s n ph m tiêu th ít năng lư ng như: èn ti t ki m i n. … 3. quang năng … 2. Công th c c a m i m t xích và công th c t ng quát c a lo i polime này CH3 H2C C COOCH3 i nh m thõa mãn nhu c u ngày càng cao v năng lư ng và yêu c u b o v môi trư ng thiên nhiên CH3 H 2C C n COOCH 3 114 . . áp án D 5. 4. hóa năng. i n năng.. áp án B 6.Phát tri n năng lư ng h t nhân .Công nghi p Silicat . . Có nhi u d ng năng lư ng khác nhau như: nhi t năng.Công nghi p luy n kim màu.

10 mg Bài gi i 1. xu t các lo i phân bón hóa h c. các lo i vitamin.Bài 44: HÓA H C VÀ V N bài XÃ H I i v i cu c s ng con ngư i 1. góp ph n gi i quy t v n ng chính như sau: ng v t như: s n lương th c th c ph m cho nhân lo i. m t ngư i n ng 60 kg trong m t ngày có th dùng ư c t i a là A. ch t ph gia làm cho màu s c các lo i tơ.B ng con ư ng ch bi n th c ph m theo công ngh hóa h c hóa d u… nâng cao ch t lư ng nâng cao ch t lư ng c a s n ph m nông nghi p ho c ch bi n th c ph m nhân t o như: t ng h p ch t béo nhân t o. ma túy nguy h i cho s c kh e con ngư i? 5. hóa h c có nh ng hư ng ho t n s c kh e mà c s B.. th c ph m? 3. v i thêm p. nhưng có quy d ng an toàn. li u lư ng có th ch p nh n ư c là 0 -15 mg/kg tr ng lư ng cơ th trong m t ngày. thu c gi m au. Như v y.Nghiên c u s n xu t nh ng hóa ch t b o qu n lương th c th c ph m c a lương th c. 15 mg D. Hãy l y m t s ví d v ch t gây nghi n. s n xu t các lo i thu c g m: vacxin. chuy n 3. th c ph m. 9 mg . thu c ch a b nh. r c r hơn. . thu c tăng cư ng th l c.. . s n xu t thu c b o v th c v t .áp ng nhu c u may m c c a con ngư i hóa h c ã t o ra nhi u ch t nhu m. . Ch t dinh dư ng có vai trò quang tr ng trong vi c duy trì s c kh e và s phát tri n c a xã h i. 115 . b o v s c kh e c a con ngư i nghành hóa h c dư c ph m ngày m t phát tri n. Ch t dinh dư ng có vai trò to l n như th nào 2.12 mg C. B y t có quy nh 5 ch t ng t nh li u lư ng s nhân t o ư c dùng trong ch bi n lương th c. Thí d ch t Acesulfam K. . N u thi u dinh dư ng trong th i kỳ mang thai không ch nh hư ng phát tri n trí tu c a thai nhi… 2. th c ph m sau khi thu ho ch.Nghiên c u và s n xu t các ch t có tác d ng b o v và phát tri n th c v t. Trong danh m c v sinh i v i lương th c. Hóa h c có vai trò như th nào trong vi c áp ng nhu c u may m c và b o v s c kh e con 4. Hóa h c có th làm gì ngư i? góp ph n nâng cao s n lư ng lương th c. th c ph m.

cafein (C8H10N4O2) 116 . nicotin (C10H14N2). amphetanin. rư u (C2H5OH). 5. áp án D Các ch t gây nghi n:cocain (C17H21O4N).4.

Các tác nhân hóa h c gây ô nhi m môi trư ng nư c g m: A. PO43-. không khí b ô nhi m. Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan tr ng nh t gây ô nhi m môi trư ng . Ô nhi m môi trư ng t là gì? Nguyên nhân gây ô nhi m môi trư ng t? 4. phân bón hóa h c D. M u 1. Nghiên c u m u như sau: Th t 1 2 3 4 M u nghiên c u M u bùn ch a nư c th i c quy M u M u M u ât b ô nhi m chì là: A. 1250 t n khí SO2 D.4 B. Xác nh hàm lư ng chì trong bùn và t Hàm lư ng chì l n hơn 100 ppm ư c ánh giá là 100 t n than trong m t ngày thì lư ng khí SO2 do nhà máy x vào khí quy n trong m t năm là: 7. C 5. Các nhóm: NO3-. Thu c b o v th c v t. 117 .Bài 45: HÓA H C VÀ NH NG V N bài MÔI TRƯ NG 1. C 4 m u th t 6. m u t c a m t làng ngh tái ch chì.0 387. Các kim lo i n ng: Hg.3 C.0012 mg SO2 thì không khí Bài gi i 1. m u 2.4 t ô nhi m. C A. Th nào là ô nhi m môi trư ng? Cho bi t s c n thi t ph i b o v môi trư ng kh i b ô nhi m. Ô nhi m môi trư ng là s thay trư ng. 1530 t n khí SO2 Tiêu chu n qu c t quy B. 1460 t n khí SO2 nh n u lư ng SO2 vư t quá 30. Pb.2 D. N u ngư i ta l y 50 lít không khí 0. Ô nhi m không khí là gì? Nguyên nhân gây ra ô nhi m không khí? 3. B. Trong s các m u t trên.10-6 mol/m3 không khí thì coi là m t thành ph và phân tích có ó có b ô nhi m không? i tính ch t c a môi trư ng. 1420 t n khí SO2 C.6 125.4 2911. vi ph m tiêu chu n môi t nơi n u chì t gi a cánh ng t g n nơi n u chì Hàm lư ng Pb2+ (ppm) 2166. M u 1. M t lo i than á ch a 2% lưu huỳnh dùng cho m t nhà máy nhi t i n. SO42C. N u nhà máy A. 2. Sb… B.

quá trình công nghi p hóa. tác nhân v t lý. t r ng n i s ng con ngư i và các sinh v t t như: gây ra nhi u b nh t t cho con ngư i.Ngu n gây ô nhi m do thiên nhiên . làm gi m t m nhìn. áp án D 5. 4. ô nhi m không khí do giao thông v n t i. có b i. Kh i lư ng S có trong 100 t n than có ch a 2% S là i quan tr ng trong thành ph n c a không khí. ô nhi m không khí do sinh ho t. gây ra s ô nhi m môi trư ng. khi có m t m t s ch t và hàm lư ng c a chúng vư t quá gi i t b ô nhi m h n thì h sinh thái s m t cân b ng và môi trư ng Nguyên nhân: .S c n thi t ph i b o v môi trư ng là vì: Môi trư ng là không gian sinh s ng c a con ngư i và th gi i sinh v t. gi m năng su t cây tr ng … ng c b suy thoái có nơi b bi n thành sa m c … Th gi i hi n nay ph i gánh ch u nh ng thách th c v môi trư ng như: khi h u toàn c u Ô nhi m môi trư ng ang x y ra trên quy mô r ng do ó b o v môi trư ng là trách mS = 2.Ngu n g c do con ngư i: có th phân lo i theo tác nhân gây ô nhi m: tác nhân hóa h c.Ngu n gây ô nhi m do con ngư i ch y u là: khí th i công nghi p. có mùi khó ch u.Ngu n g c t nhiên: núi l a. áp án D 6. Ngoài ra nó còn ng các ph th i do con ngư i t o ra trong cu c s ng và s n xu t. làm cho nó không s ch. thiên tai gia tăng… S suy gi m t n ôzon gây nh hư ng tr c ti p trên trái Tài nguyên r ng.. ô th hóa làm s lư ng ch t th i không ng ng tăng lên bi n i. Ô nhi m không khí là s có m t c a các ch t l ho c s bi n Các nguyên nhân gây ô nhi m không khí: Có hai ngu n gây ô nhi m ch y u là: . là nơi ch a ng các ngu n tài nguyên c n thi t cho là nơi ch a i s ng và s n xu t c a con ngư i. S gia tăng dân s nhanh chóng. ng p úng do th y tri u .100 = 2 (t n) 100 118 . nhi u nơi. 3 t là m t h sinh thái. nhi m c a c c ng d ng 2.

4.10−6 (mol / m3 ) −3 50.10−3 = 2.10 Như v y thành ph không b ô nhi m SO2.S 32 2t n + O2 → SO2 64 x? t n Kh i lư ng SO2 th i ra trong m t ngày êm là: mSO2 = 2. 0012. N ng c a SO2 trong 50 lít không khí là CM ( SO2 ) = 0.10 −5 (mol / m3 ) = 24. 119 .365 = 1460 (t n) áp án D 7.64 = 4 (t n) 32 Kh i lư ng SO2 th i vào khí quy n trong 1 năm là mSO2 = 4.

..................... KIM LO I KI M TH VÀ NHÔM...86 Chương 8......................................84 A........................................................ 2 B.................47 B.............................................................27 Chương 4................67 B.49 Chương 6...........................................36 B.................................................................................................13 BÀI VÀ L I GI I..112 M C L C ..............................................................................................................................84 B.......................................................................13 A..................47 A..................................................................................................... S T VÀ M T S KIM LO I QUAN TR NG .........36 A...................................................................... KI N TH C C N NH ............................................................................... 1 BÀI VÀ L I GI I.................................... KI N TH C C N NH ..112 A................................38 Chương 5................................... Chương 3........26 A....................... BÀI VÀ L I GI I..................... KI N TH C C N NH .. BÀI VÀ L I GI I.................................112 XÃ H I VÀ MÔI TRƯ NG ...................................M CL C Chương 1 ESTE – LIPIT ....................................................................................... CACBOHI RAT.................................. KI N TH C C N NH ........ BÀI VÀ L I GI I................................................................................... KI N TH C C N NH ...................................26 B..... BÀI VÀ L I GI I....... I CƯƠNG V KIM LO I ...105 A........106 Chương 9.................................................105 B...................................................67 A.................................68 Chương 7............. Chương 2.... HÓA H C VÀ V N PHÁT TRI N KINH T ........ NH N BI T M T S CH T VÔ CƠ ................. POLIME VÀ V T LI U POLIME........................................ BÀI VÀ L I GI I............................................................................15 B................................................................................................ AMIN..................120 120 .... KIM LO I KI M.................................................................... KI N TH C C N NH ......... KI N TH C C N NH ..... BÀI VÀ L I GI I................... AMINO AXIT VÀ PROTEIN .... KI N TH C C N NH ............................................................. 1 A............. KI N TH C C N NH ......................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful