DANH M C H TH NG TÀI KHO N K TOÁN Q 48

TT 1 2

S hi u TK
C p1 C p2 C p 3

TÊN TÀI KHO N
5 LO I TÀI KHO N 1

GHI CHÚ
6

3

4

TÀI S N NG N H N 1 111 1111 1112 1113 2 112 1121 1122 1123 3 4 5 121 131 133 1331 1332 6 138 1381 1388 7 8 9 10 11 12 13 14 15 141 142 152 153 154 155 156 157 159 1591 1592 1593

Ti n m t
Ti n Vi t Nam Ngo i t
Vàng, b c, kim khí quý, á quý

Ti n g i Ngân hàng Ti n Vi t Nam Ngo i t Vàng, b c, kim khí quý, á quý u tư tài chính ng n h n Ph i thu c a khách hàng Thu GTGT ư c kh u tr Thu GTGT ư c kh u tr c a hàng hoá, d ch v Thu GTGT ư c kh u tr c a TSC Ph i thu khác Tài s n thi u ch x lý Ph i thu khác T m ng Chi phí tr trư c ng n h n Nguyên li u, v t li u Công c , d ng c Chi phí s n xu t, kinh doanh d dang Thành ph m Hàng hoá Hàng g i i bán Các kho n d phòng D phòng gi m giá u tư tài chính ng n h n D phòng ph i thu khó òi D phòng gi m giá hàng t n kho

Chi ti t theo t ng ngân hàng

Chi ti t theo t ng khách hàng

Chi ti t theo tư ng

i

Chi ti t theo yêu c u qu n lý Chi ti t theo yêu c u qu n lý Chi ti t theo yêu c u qu n lý Chi ti t theo yêu c u qu n lý Chi ti t theo yêu c u qu n lý Chi ti t theo yêu c u qu n lý

ký cư c dài h n LO I TÀI KHO N 3 N 24 25 26 27 311 315 331 333 3331 33311 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 PH I TR Vay ng n h n N dài h n n h n tr Ph i tr cho ngư i bán Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c giá tr gia tăng ph i n p GTGT u ra GTGT hàng nh p kh u tiêu th c bi t xu t.LO I TÀI KHO N 2 TÀI S N DÀI H N 16 211 2111 2112 2113 17 214 2141 2142 2143 2147 18 19 217 221 2212 2213 2218 20 21 229 241 2411 2412 2413 22 23 242 244 Tài s TSC TSC TSC nc nh h u hình thuê tài chính vô hình h u hình thuê tài chính vô hình ng s n u tư Hao mòn TSC Hao mòn TSC Hao mòn TSC Hao mòn TSC Hao mòn b t B t ng s n u tư u tư tài chính dài h n V n góp liên doanh u tư vào công ty liên k t u tư tài chính dài h n khác D phòng gi m giá u tư tài chính dài h n Xây d ng cơ b n d dang Mua s m TSC Xây d ng cơ b n d dang S a ch a l n TSC Chi phí tr trư c dài h n Ký qu . nh p kh u thu nh p doanh nghi p thu nh p cá nhân tài nguyên nhà t. ti n thuê t Chi ti t theo tư ng i .

ph i n p khác Tài s n th a ch gi i quy t Kinh phí công oàn B o hi m xã h i B o hi m y t Nh n ký qu . ký cư c dài h n Qu d phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr LO I TÀI KHO N 4 34 411 4111 4112 4118 V N CH S Ngu n v n kinh doanh V n u tư c a ch s h u Th ng dư v n c ph n V n khác Chênh l ch t giá h i oái Các qu thu c v n ch s h u C phi u qu H U (Công ty c ph n) 35 36 37 38 413 418 419 421 4211 4212 (Công ty c ph n) L i nhu n chưa phân ph i L i nhu n chưa phân ph i năm trư c L i nhu n chưa phân ph i năm nay Qu khen thư ng.3338 3339 28 29 30 334 335 338 3381 3382 3383 3384 3386 3387 3388 31 341 3411 3412 3413 34131 34132 34133 3414 32 33 351 352 Các lo i thu khác Phí. ký cư c ng n h n Doanh thu chưa th c hi n Ph i tr . phúc l i Qu khen thư ng Qu phúc l i 39 431 4311 4312 . n dài h n Vay dài h n N dài h n Trái phi u phát hành M nh giá trái phi u Chi t kh u trái phi u Ph tr i trái phi u Nh n ký qu . ph i n p khác Vay. l phí và các kho n ph i n p khác Ph i tr ngư i lao ng Chi phí ph i tr Ph i tr .

KINH DOANH Mua hàng Giá thành s n xu t Giá v n hàng bán Chi phí tài chính Chi phí qu n lý kinh doanh Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p LO I TÀI KHO N 7 Áp d ng cho PP ki m kê nh kỳ Áp d ng cho PP ki m kê nh kỳ THU NH P KHÁC 48 711 Thu nh p khác LO I TÀI KHO N 8 Chi ti t theo ho t ng CHI PHÍ KHÁC 49 50 811 821 Chi phí khác Chi phí thu thu nh p doanh nghi p LO I TÀI KHO N 9 Chi ti t theo ho t ng 51 911 Xác XÁC NH K T QU KINH DOANH nh k t qu kinh doanh LO I TÀI KHO N 0 1 001 TÀI KHO N NGOÀI B NG Tài s n thuê ngoài .LO I TÀI KHO N 5 40 511 5111 5112 5113 5118 DOANH THU Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Doanh thu bán hàng hoá Doanh thu bán các thành ph m Doanh thu cung c p d ch v Doanh thu khác Doanh thu ho t ng tài chính Các kho n gi m tr doanh thu Chi t kh u thương m i Hàng bán b tr l i Gi m giá hàng bán LO I TÀI KHO N 6 Chi ti t theo yêu c u qu n lý 41 42 515 521 5211 5212 5213 43 44 45 46 47 611 631 632 635 642 6421 6422 CHI PHÍ S N XU T.

2 3 4 5 002 003 004 007 V t tư.org chúc các b n thành công trong cu c s ng! . nh n ký g i. nh n gia công Hàng hoá nh n bán h . hàng hoá nh n gi h . ký cư c N khó òi ã x lý Ngo i t các lo i Chi ti t theo yêu c u qu n lý Ketoan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful