DANH M C H TH NG TÀI KHO N K TOÁN Q 48

TT 1 2

S hi u TK
C p1 C p2 C p 3

TÊN TÀI KHO N
5 LO I TÀI KHO N 1

GHI CHÚ
6

3

4

TÀI S N NG N H N 1 111 1111 1112 1113 2 112 1121 1122 1123 3 4 5 121 131 133 1331 1332 6 138 1381 1388 7 8 9 10 11 12 13 14 15 141 142 152 153 154 155 156 157 159 1591 1592 1593

Ti n m t
Ti n Vi t Nam Ngo i t
Vàng, b c, kim khí quý, á quý

Ti n g i Ngân hàng Ti n Vi t Nam Ngo i t Vàng, b c, kim khí quý, á quý u tư tài chính ng n h n Ph i thu c a khách hàng Thu GTGT ư c kh u tr Thu GTGT ư c kh u tr c a hàng hoá, d ch v Thu GTGT ư c kh u tr c a TSC Ph i thu khác Tài s n thi u ch x lý Ph i thu khác T m ng Chi phí tr trư c ng n h n Nguyên li u, v t li u Công c , d ng c Chi phí s n xu t, kinh doanh d dang Thành ph m Hàng hoá Hàng g i i bán Các kho n d phòng D phòng gi m giá u tư tài chính ng n h n D phòng ph i thu khó òi D phòng gi m giá hàng t n kho

Chi ti t theo t ng ngân hàng

Chi ti t theo t ng khách hàng

Chi ti t theo tư ng

i

Chi ti t theo yêu c u qu n lý Chi ti t theo yêu c u qu n lý Chi ti t theo yêu c u qu n lý Chi ti t theo yêu c u qu n lý Chi ti t theo yêu c u qu n lý Chi ti t theo yêu c u qu n lý

ký cư c dài h n LO I TÀI KHO N 3 N 24 25 26 27 311 315 331 333 3331 33311 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 PH I TR Vay ng n h n N dài h n n h n tr Ph i tr cho ngư i bán Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c giá tr gia tăng ph i n p GTGT u ra GTGT hàng nh p kh u tiêu th c bi t xu t. nh p kh u thu nh p doanh nghi p thu nh p cá nhân tài nguyên nhà t. ti n thuê t Chi ti t theo tư ng i .LO I TÀI KHO N 2 TÀI S N DÀI H N 16 211 2111 2112 2113 17 214 2141 2142 2143 2147 18 19 217 221 2212 2213 2218 20 21 229 241 2411 2412 2413 22 23 242 244 Tài s TSC TSC TSC nc nh h u hình thuê tài chính vô hình h u hình thuê tài chính vô hình ng s n u tư Hao mòn TSC Hao mòn TSC Hao mòn TSC Hao mòn TSC Hao mòn b t B t ng s n u tư u tư tài chính dài h n V n góp liên doanh u tư vào công ty liên k t u tư tài chính dài h n khác D phòng gi m giá u tư tài chính dài h n Xây d ng cơ b n d dang Mua s m TSC Xây d ng cơ b n d dang S a ch a l n TSC Chi phí tr trư c dài h n Ký qu .

n dài h n Vay dài h n N dài h n Trái phi u phát hành M nh giá trái phi u Chi t kh u trái phi u Ph tr i trái phi u Nh n ký qu . ph i n p khác Tài s n th a ch gi i quy t Kinh phí công oàn B o hi m xã h i B o hi m y t Nh n ký qu . ký cư c dài h n Qu d phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr LO I TÀI KHO N 4 34 411 4111 4112 4118 V N CH S Ngu n v n kinh doanh V n u tư c a ch s h u Th ng dư v n c ph n V n khác Chênh l ch t giá h i oái Các qu thu c v n ch s h u C phi u qu H U (Công ty c ph n) 35 36 37 38 413 418 419 421 4211 4212 (Công ty c ph n) L i nhu n chưa phân ph i L i nhu n chưa phân ph i năm trư c L i nhu n chưa phân ph i năm nay Qu khen thư ng. ph i n p khác Vay. phúc l i Qu khen thư ng Qu phúc l i 39 431 4311 4312 . ký cư c ng n h n Doanh thu chưa th c hi n Ph i tr . l phí và các kho n ph i n p khác Ph i tr ngư i lao ng Chi phí ph i tr Ph i tr .3338 3339 28 29 30 334 335 338 3381 3382 3383 3384 3386 3387 3388 31 341 3411 3412 3413 34131 34132 34133 3414 32 33 351 352 Các lo i thu khác Phí.

LO I TÀI KHO N 5 40 511 5111 5112 5113 5118 DOANH THU Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Doanh thu bán hàng hoá Doanh thu bán các thành ph m Doanh thu cung c p d ch v Doanh thu khác Doanh thu ho t ng tài chính Các kho n gi m tr doanh thu Chi t kh u thương m i Hàng bán b tr l i Gi m giá hàng bán LO I TÀI KHO N 6 Chi ti t theo yêu c u qu n lý 41 42 515 521 5211 5212 5213 43 44 45 46 47 611 631 632 635 642 6421 6422 CHI PHÍ S N XU T. KINH DOANH Mua hàng Giá thành s n xu t Giá v n hàng bán Chi phí tài chính Chi phí qu n lý kinh doanh Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p LO I TÀI KHO N 7 Áp d ng cho PP ki m kê nh kỳ Áp d ng cho PP ki m kê nh kỳ THU NH P KHÁC 48 711 Thu nh p khác LO I TÀI KHO N 8 Chi ti t theo ho t ng CHI PHÍ KHÁC 49 50 811 821 Chi phí khác Chi phí thu thu nh p doanh nghi p LO I TÀI KHO N 9 Chi ti t theo ho t ng 51 911 Xác XÁC NH K T QU KINH DOANH nh k t qu kinh doanh LO I TÀI KHO N 0 1 001 TÀI KHO N NGOÀI B NG Tài s n thuê ngoài .

nh n gia công Hàng hoá nh n bán h . nh n ký g i. hàng hoá nh n gi h .2 3 4 5 002 003 004 007 V t tư. ký cư c N khó òi ã x lý Ngo i t các lo i Chi ti t theo yêu c u qu n lý Ketoan.org chúc các b n thành công trong cu c s ng! .