TIÊU CHU N xây d ng

tcxd 206 - 1998

C c khoan nh i - Yêu c u v ch t l

ng thi công

Boder piles. Requirements for quality of construction
1. Nguyên t c chung 1.2. Tiêu chu n này quy nh các yêu c u k thu t chính và t i thi u trong ki m tra ch t l ng c c thi công khoan nh i, dùng làm tài li u nghi m thu móng c c. Tiêu chu n này không ch nh ph ng pháp th c th cho ki m tra ch t l ng. Nhà th u ph i nêu rõ trong h s nh n th u c a mình v ph ng pháp, thi t b c ng nh tiêu chu n th áp ng c yêu c u chung v ch t l ng do ch u t công trình quy nh theo tiêu chu n này. Tu theo m c quan tr ng c a công trình c ng nh tu vào s hoàn thi n c a thi t b và kinh nghi m c a n v thi công mà ch u t có th yêu c u cao h n m c ã nêu trong tiêu chu n này. Chú thích: 1)Phân c p m c quan tr ng c a công trình theo quy nh hi n hành c a Nhà ní c (có th tham kh o ph l c A). 2) ánh giá và x lík t qu ki m tra ch t lí ng c c c n th c hi n t ng giai o n làm c c (có th tham kh o ph l c B). 1.2. Nhà th u c n xác nh y các c n c k thu t tr c khi ti n hành thi công: b n v thi công, nh ng yêu c u c bi t (n u có) c a thi t k , i u ki n a ch t công trình và a ch t thu v n có quan h n vi c l a ch n công ngh thi công, nh ng sai s cho phép i v i kích thí c và hình dáng c a c c và ài c c, v t li u làm c c c ng nhí s c ch u t i d tính c a c c. Thông thí ng, trí c khi thi công hàng lo t nên ti n hành làm th m t s c c n nh công ngh và quy trình thi công c th , làm chu n cho vi c thi công ti p theo. 1.3. Nh ng v n liên quan n môi trí ng nhí m con ngí i và công trình lân c n c ng nhí vi c dung d ch khoan c n tuân th tiêu chu n b o v a phí ng ch p thu n (các tiêu chu n liên quan c n và ch n ng c a thi t b iv i s lí t l y t lòng c c và c n l ng c a môi trí ng tí ng ng í c Nhà ní c và n môi trí ng xem ph l c G).

1.4. T t c thi t b , phí ng ti n, í ng i n, trang b an toàn, công c , ph ki n, d ng c có liên quan n b o h lao ng v.v...ph i qua ki m nh c a c quan ki m nh có ch c n ng hành ngh h p pháp và c n thí ng xuyên ki m tra, b o m s d ng an toàn và tin c y, tuân th quy nh "An toàn trong thi công" nêu h s th u. C n c bi t chú ý v an toàn cháy n khi khoan nh ng i m có kh n ng ch a khí mê-tan ho c khí c khác. 1.5. Thi t b , trình , kinh nghi m và k n ng c a ngí i làm công tác ki m tra ch t lí ng c c khoan nh i có ý ngh a quy t nh n tin c y c a k t qu ki m tra..., ph i có s qu n lí k thu t và nh kì sát h ch, tuy n ch n c a c quan chuyên môn có th m quy n. 1.6. Vi c m b o ch t lí ng thi công c c nh i c n xác nh rõ trong v n b n "Chí ng trình và phí ng pháp qu n lí ch t lí ng" do nhà th u l p và n m trong giá b th u, sau khi trúng th u nên í c hoàn thi n (n u c n) v i s ch p nh n c a ch u tí và n p cho c quan qu n lí nhà ní c theo phân c p. Có th m t t ch c tí v n giúp nhà th u trong công tác m b o ch t lí ng và m t t ch c tí v n c l p khác giúp ch u tí ki m tra và xác nh n ch t lí ng thi công. 1

1.2. L c c c t o ra trong lòng t b ng các công ngh khoan khác nhau nên c n quy 2.. Kích thí c l c c ( sâu. L c c có th nh các thông s khoan c th m b o l c c có ch t l ng quy nh. h l n.3.TIÊU CHU N xây d ng tcxd 206 . 2) i v i công trình xây d ng b ng v n 100% c a ní c ngoài. 2. B ng 1 . sông. nh v c c trên m t b ng c n d a vào các m c và hi n tr ng. Vì v y. 2)N u g p trí ng h p nói i m1 c a chú thí này thì t ng s kh i lí ng c n ki m tra ch c a công trình s t ng lên so v i quy nh tiêu chu n này.. có th tham kh o ph l c 2 .1998 Chú thích: 1) Thi t b và công ngh c ng nhí n ng l c thi công c c nh i khác nhau s d n n ch t lí ng c c không gi ng nhau. í ng kính. n u trên m t công trình có nhi u thi t b và công ngh khác nhau cùng thi công thì nên có cách m b o và qu n lích t lí ng riêng cho t ng lo i. ng chu n to c xác nh t i th ng ng ho c nghiêng) th c hi n nh 2.) k sí tí v n v thi t k có th n i r ng s cho phép nêu b ng 1 này. 2.Sai s cho phép c a l c c khoan nh i Chú thích: sai 1)Khi thi công trên ní c (bi n. theo yêu c u c a thi t k . Sai s cho phép c a l c c khoan nh i ã thi công xong không í c ví t quá các quy nêu trong b ng 1.

TIÊU CHU N xây d ng C l a ch n sai s v l c c. C n dùng các phí ng pháp thích h p (vét b ng th công ho c máy..1. phí ng pháp khoan l và i u ki n a ch t công trình và a ch t thu v n c a a i m xây d ng.) làm s ch áy l khoan trí c khi bê tông. công ngh thi công.2. 3 . b m hút.. Các l khoan này sau ó c n ph i í c l p k l i b ng chính t ào lên ho c b ng xi m ng tr n v i t. có í ng kính và chi u sâu nhí nh ng c c quan tr ng nh t. b ng 2 và 1.Các thông s c n ki m tra v l c c 3. Các ch tiêu tính n ng ban u c a dung d ch sét trình bày b ng 3. theo dõi trong th i gian t không ít h n h n 4 gi mà không có d u hi u s t l thành l . Khi thi t k không k n s c ch ng m i (c c m r ng t ng o n thân) thì không c n h n ch chi u dày l p t r i và c n l ng áy l . n u dùng hoá ph m khác làm dung d ch gi thành thì c n ph i th nghi m trí c. Trí c khi bê tông c n ph i th c hi n ki m tra l c c theo các thông s nêu l p thành biên b n làm c n c nghi m thu. Ch t o dung d ch ph i í c thi t k c p ph i tu theo thi t b .4.1998 1. Thông th ng c n ti n hành thí nghi m vi c gi thành l khoan trí c khi kh i công công trình 3 h khoan ngoài khu v c c c. u ph i dùng dung d ch ch t o s n gi thành. tcxd 206 . B ng 2.3. C c ma sát ” 200mm. Trong trí ng h p không có t tr ng làm vi c này thì có th dùng c c c a công trình th (k c bê tông sau ó) và do tí v n thi t k quy nh. 1. ho c t o l b ng các ph ng pháp khác nêu trong chú thích c a i u này. th i r a. Dung dich gi thành l c c 3. dày c a l p t r i ho c c p chìm dí i áy l (n u còn) ph i ghi vào nh t kí t o l và không ví t quá quy nh sau: C c ch ng ” 50mm. C c ma sát + ch ng ” 100mm. Tr l p t có th t t o thành dung d ch sét ra.

TIÊU CHU N xây d ng tcxd 206 . b m t dung d ch trong l c c ph i cao h n m c ní c ng m t 1.1. dài ng hàn.hàm lí ng cát ” 8%. B ng 4 ± Sai s cho phép khi ch t o l ng c t thép 4 .1. nh t ” 28s d b y lên m t t . h d n vào t theo t chú ý không í c m r ng m i khoan quá gi i h n nào ó nh m d (nh t là g p l p t c ng).. Trong th i gian thi công.1998 B ng 3 ± Các ch tiêu tính n ng ban u c a dung d ch sét ( n u dùng ) Chú thích: 1) Khi gi thành l c c nh ng vách b ng thép.25. c chí nh nh ng nh t c a dung d ch c n l a ch n thích h p v i i u ki n a ch t Kh i l ng riêng và công trình và phí ng pháp s d ng d ng d ch (Ph l c D). Trí c khi bê tông . 2) Khi t o l b ng phí ng pháp óng ho c rung ng. 3. vi c gi thành l c này. 4.2. khi có nh hí ng c a m c ní c ng m lên xu ng thì m t dung d ch ph i cao h n m c cao nh t c a m c ní c ng m 1.còn ph i phù h p v i các quy nh sau ây.1. c n ía ng vào t n n n t b lún.5m.kh i lí ng riêng c a dung d ch trong kho ng 500mm k t áy l ph i nh h n 1. C t thép 4. L ng c t thép ngoài vi c ph i phù h p v i yêu c u thi t k nh quy cách c t thép.. ngo i quan và ch t l ng ng hàn.0m tr lên. quy cách m i hàn. C n qu n lí ch t lí ng dung d ch phù h p cho t ng sâu c a l p t khác nhau và có bi n pháp x lí thích h p duy trì s n nh thành l cho n khi k t thúc vi c bê tông. vì do í ng kí l b m r ng có th d n nh gây s c s p thành khi rút ng vách lên. Sai s cho phép khi ch t o l ng c t thép theo b ng 4. 4. ch ng lo i và ph m c p que hàn. Dung dich gi thành ph i phù h p các quy nh sau: c khoan.

T t c các ch tiêu k thu t c a c t li u l n th theo TCVN 1772: 1987 " á.1. s t bê tông. c t ch không có u n móc. 2) m b o dày c a l p bê tông b o v theo quy nh c a thi t k c n t các nh v trên c t thép ch cho t ng m t c t và theo chi u sâu c a c c theo thi t k quy nh.1998 4.mép gi a các c t ch ph i l n h n ba l n tông. 5 5.2. 5. c p cí ng bê tông.1.. C t li u thô có th là s i ho c á d m. . qu n lý ch t lí ng c n theo nh k và qu n lý hàng ngày do n v c p bê tông th c hi n và n p ch ng ch ki m tra cho bên mua. C c không bê tông dí i ní c ±10 mm .3. L ng c t thép ch t o thành t ng o n. 5. không í c l n h n 1/4 í ng kính c c và không nên l n h n 70mm.4.TIÊU CHU N xây d ng tcxd 206 . t l tr n thích h p. Chú thích: 1) Không í c dùng hàn h i n i c t thép.1. ng kính h t c t li u thô c a bê ví t 4.5. Thông thí ng lí ng xi m ng dùng không ít h n 3 350kg/m bê tông c c. 4. C ly mép .. Khi s d ng bê tông thí ng ph m. Bê tông thân c c Thi công bê tông cho c c khoan nh i trong t có ní c ng m ph i tuân theo quy nh v bê tông dí i ní c và ph i có s qu n lý toàn di n ch t lí ng bê tông khi ..2. ai t ng cí ng nên t mép ngoài c t ch . C c bê tông dí i ní c ±20mm . Qu n lý ch t lí ng bê tông bao g m ch t lí ng nguyên v t li u. 3) tr i c a l ng c t thép khi bê tông ph i ki m tra nghiêm ng t và không í c quá tr s quy nh c a thi t k . nh m làm cho c c có th t í c ch t lí ng quy nh. 4. móc làm theo yêu c u công ngh thi công không í c thò vào bên trong làm nh hí ng n ho t ng c a ng d n bê tông. Cho phép í ng hàn n i và hàn i m b ng i n và í c xác nh b ng phi u ch ng ch c a c t thép s d ng. s i trong xây d ng -Phí ng pháp th ".2. í ng kính h t l n nh t không nên l n h n 50 mm và không í c l n h n 1/3 c li mép -mép nh nh t gi a các c t thép ch .1. i v i c c không có c t thép. th c hi n y công vi c do yêu c u thi t k nêu ra. í ng kính trong c a l ng c t thép ph i l n h n 100mm so v i í ng kính ngoài ch u n i ng d n bê tông. Sai s cho phép c a l p b o v c t thép ch c a l ng thép nhí sau: 4. u m i nên dùng m i n i hàn (khi c c ch u kéo ho c nh ) ho c bu c (n u c c ch u nén) và theo yêu c u c a tiêu chu n thi t k k t c u bê tông c t thép hi n hành.1.

5t (nói i u 2. 5. 5.) thì t ng m t ki m tra h n so l c E). C c khoan nh i ph i l y qu hành ki m tra ch t lí ng.. t nh và ch u t i tr ng l n (tr v i quy nh (tham kh o ph Chú thích: 1) N u c c có m nh L/D > 30. Kh i lí ng bê tông (t tr m tr n t hi n trí ng ho c t bê tông thí ng ph m trên xe) ph i có trí c khi b t u vào m t c c m b o quá trình bê tông là liên t c. B ng 5.5.2 ng cho c c có D” 60 ho c 1 ng gi a c c khi dùng thi t b phát -thu n m cùng m t tr c.4) k t sau khi k t thúc vi c khoan. thì ph i t trí c ng o su t thân c c ki m tra ch t lí ng bê b ng phí ng pháp siêu âm ho c ng v phóng x (ph l c E). 2) Yêu c u s lí ng t ng o cho m t c c thí ng quy nh nhí sau: . xung c h c ho c sóng ng su t không có kh n ng truy n n áy c c và vi c khoan l y lõi có nguy c i tr ch kh i m t bên c a c c trí c khi t t i m i c c. Bê tông trí c khi vào thân c c nh t thi t ph i l y m u th . m i c c ph i có m t t m u th l y ph n bê tông s n m u. -3 ng cho c c có 60 < D < 120cm.1 và do thi t k ho c t ch s c c) quy nh b ng 5.4. Th i gian xong m t c c nói chung không nên quá 0.1998 5. m i t 3 m u. tông trên 6 . S 1. .Kh i l ng ki m tra ch t l ng bê tông c c n lý thi công làm chính nhí ng sau khi hoàn thành c n ti n lí ng c c ph i ki m tra c n c n c vào tình hình nói i u c tí v n quy t nh nhí ng không ít h n t l % (so v i t ng i v i công trình có s c c dí i các tr là ít v i k t c u siêu c u.4 ng cho c c có D > 120cm. 5.3.TIÊU CHU N xây d ng tcxd 206 . gi a và m i c c. Ph i thi t l p cho t ng c c í ng cong bê tông và ph i có ít nh t 5 i m phân b trên toàn b chi u dài c c. nhà khung cao t ng.. Trí ng h p lí ng bê tông sai l ch không bình thí ng so v i tính toán (ít quá ho c nhi u quá 30%) thì ph i dùng các bi n pháp c bi t.6..

2. i u ki n a ch t công trình.2 ph i th nén t nh c c n theo phí ng th ng ng.1.1 và 6. yêu c u thi t k và tình hình thi công công trình t ch c th t nh ho c th ng có tin c y cho c c n. Chú thích: 1) Khi không th ti n hành nén t nh c c n n t i tr ng gi i h n thì thi t k và t v n ph i quy nh t i tr ng nén t i thi u lên c c theo quy nh c a tiêu chu n th t nh c c.1998 5.2. S lí ng c c ki m tra thông thí ng không í c ít h n 1% c a t ng s c c nhí ng không ít h n 3 c c. Công trình móng c c có m t trong các trí ng h p nêu các i u 6. Ki m tra s c ch u t i c a c c 6.     6.2. Móng c c c a công trình quan tr ng mà trí c khi thi công c c chí a í c th c hi n th t nh c c n.2. có khi ph i phúc tra ngoài s lí ng c c ki m tra ã quy nh trong h p ng. m b o chính xác th c t v tr tiêu chu n c a s c ch u t i gi i h n c a c c n ph i c n c vào tính ch t tr ng y u và giá tr l ch s c a công trình.TIÊU CHU N xây d ng tcxd 206 . i v i công trình có t ng s c c dí i 50 c c thì ph i thí nghi m 2 c c. Trí c khi thi công c c c a công trình chí a th c hi n th t nh c c các trí ng h p sau ây: 7 n mà có m t trong       . tin c y v ch t lí ng làm c c h i th p ho c có s tranh ch p v ch t lí ng thì ph i t ng kh i lí ng ki m tra ch t lí ng làm c c (ph l c E). 6. 6. 2) Vi c l a ch n ph ng pháp th t nh c c n ph i d a trên các tiêu chu n do thi t k ho c t v n yêu c u v i s ch p nh n c a ch ut .1. n 6. i v i móng c c c a công trình có ý ngh a quan tr ng v kinh t và xã h i ho c l ch s và các móng trong i u ki n a ch t ph c t p.2.2.7.

.3. tháp thông tin viba. Móng c c c a công trình í quan tr ng nhíng s lí ng c c nhi u. t l % th ng do tí v n ho c thi t k yêu c u nhíng thông thí ng không í h n 4% và t không í h n 5 c c. tên ch u tí và tên n v thi công..v. t 6. Ch t lí ng c a móng c c ph i í c m b o và ki m tra nghiêm túc trong t t c công o n làm c c. C c ch u l c ngang l n nh ng lo i công trình nhí c u. Móng c c c a công trình í quan tr ng nhí nói t 6. công trình các i d c.3.3.v. l p thành trong h s nghi m thu và lí u tr theo quy nh c a Nhà nu c. Nghi m thu c c móng g m các tài li u sau ây: Ph n chung: Tên công trình. 6. 7. công trình ch u l c ng t v.4. ghi vào các m u biên b n í c quy nh th ng nh t c a chí ng trình qu n lí ch t lí ng ã í c ch u tí th ng nh t và ch p nh n lúc trúng th u. sau ó dùng phí ng pháp ng ki m tra v i s lí ng l n c c ã thi công. c ng. 7. T l % u c c c n th do tí v n ho c thi t k quy t 1.4.1.TIÊU CHU N xây d ng i u ki n a ch t ph c t p. Tính tin c y c a ch t lí ng thi công th p.2 c a tiêu chu n này. Ki m tra b sung cho vi c th c c b ng nén t nh.1998 - 6. Móng c c c a công trình thông thí ng. 8 nh d a theo yêu c u nêu i u i u 6. tháp t i i n cao th .. tr m b m ní c t sâu v. Nghi m thu c c khoan nh i và ài 7.4 có th ki m tra s c ch u t i th ng ng c c n b ng phí ng pháp th ng có tin c y.3. 3) Vi c th ng theo phí ng pháp hi n i ph i do nh ng k sí có trình cao và kinh nghi m th c t th c hi n..3. Móng c c c a công trình quan tr ng mà trí c khi thi công c c ã th c hi n th nén t nh c c n. Công trình móng c c mà có m t trong các trí ng h p nêu các i u t 6.2.2 c ng nhí i u 6. Chú thích: 1)Phí ng pháp th ng í c xem là tin c y n u nó í c so sánh v i k t qu th nén t nh c c trong i u ki n a ch t công trình tí ng t và có h s tí ng quan tí ng i ch t.2.3. t tcxd 206 .2. 6. Công trình móng c c trong các trí ng h p sau ây c n ph i ti n hành th t nh c c dí i tác d ng c a l c nh ho c l c nén ngang theo quy nh c a Tiêu chu n xây d ng TCXD 88 : 1982 "C c -Phí ng pháp thí nghi m hi n trí ng": C c ch u l c nh l n các lo i công trình nhí tháp truy n hình. 6.3.3.2.1. 2) Phí ng pháp th ng có thi t b o í c ch i và ch i àn h i c ng nhí phí ng pháp bi n d ng l n (PDA) thí ng í c dùng trong th ng cho c c . . dàn khoan d u khí ngoài bi n.1 n 6.

dài th c t c a c c. th ng ng c a c c. T c và quá trình thi công t o l . nhi t . tháng. í ng kính và c c. B n v hoàn công móng c c khi ào h móng n c t thi t k và b n v c t cao u c c. 9 .TIÊU CHU N xây d ng tcxd 206 . Th i gian thi công cho m i công o n. n m thi công. phí ng pháp n i u và cao o n u ph n Biên b n ki m tra theo b ng 3 và b ng 4. Ngày. Nghi m thu ài c c g m các tài li u sau ây: Biên b n thi công và ki m tra c t thép bê tông ài c c. B trí c t thép. s hi u h c. Nh ng tr c tr c và s c n u có và cách x lí . Lo i th và s ngí i tham gia thi công. Ph n ki m tra ch t l ng c c: bê tông.1998 - Ngí i ph t trách công trình. Ph n t o l : dài thi t k c a - M c ní c ng m ho c m c ní c sông bi n. Ph n gi thành và c t thép: nh v - Lo i dung d ch gi thành và bi n pháp qu n lí dung d ch. 7. Biên b n ki m tra theo b ng 1 và b ng 2. Tên g i ho c s hi u c a ph n công trình. B n v l a ch t khi thi công. l p b o v c t thép ài c c. B n ghi v dày. í ng kính ho c dài c a ng ch ng ho c ng t ng m t. c li mép biên c a c c mép ài. Biên b n v c t neo gi a u c c v i ài c c. th i ti t. Kích thí c và v trí th c c a l c c (m c l ch tâm và th ng ng). í ng kính quy nh. Lo i phí ng pháp thi công.2. thi t b thi công. í ng kínhvà sâu làm l . b dài và b r ng c a ài c c và tình hình ngo i quan c a ài c c. - Báo cáo ki m tra ch t lí ng c c theo b ng 5 và s c ch u t i c a c c n.

C p an toàn c a móng c c ( Tiêu chu n JGJ 94-94. C n c vào tính ch t nghiêm tr ng v h u qu thi t h i do móng c c b hí h ng ( i v i sinh m nh con ngí i.1998 Ph l c A Phân c p công trình móng c c A.2 ho c 3 hàng ngang) v i tr ng s (t 0. nh hí ng n n n s n xu t xã h i) khi thi t k móng c c c n ch n c p an toàn thí h p (b ng A. Trong ki m tra ch t lí ng v tí toàn kh i c a c c nh i xác nh m t nh c n ki m tra có th c n c vào thang i m (b ng A.5 10 (% s c c) c c n 3) tu theo .1).3. A.1. t n th t kinh t .2) th c hi n.2. ch B ng A1.TIÊU CHU N xây d ng tcxd 206 . Cách s d ng b ng A2 nhí sau: Nhân r i ro (b ng các s 1. Trung Qu c) A.

không c n NDT.60: ki m tra ch t lí ng c ng v i NDT' < 42: ki m tra ch t lí ng thông thí ng. r i ro (1.Thang i m s d ng ki m tra tính toàn kh i c c khoan nhôì (C c ng b Liên bang M .TIÊU CHU N xây d ng s x p h ng c t bên. B ng A2. Nhân k t qu v a tìm N u: > 60: Dùng ki m tra ch t lí ng t i a c ng v i phí ng pháp th không phá ho i (NDT) t i a (k c t ng s n). 42 . 1993) 11 .1998 L y t ng t m c 1 Nhân t ng v a nói v i m c 10 tu theo m c ng su t.2 ho c 3) í c x p h ng m c 11. n m c 9 các k t qu v a tính. tcxd 206 .

¡ ¡ nh.TIÊU CHU N xây d ng tcxd 206 .1998 Chú thích: 1) Ch d n mang t nh g i ý s b . cu i cùng do k s thi t k quy t 2) Nhân v i 1.2 ( m c 10) n u ng vách không l i (rút lên). Ph l c B S dùng ánh giá và x lí c c khoan nh i 12 .

ghi chép v khoan. (PIT. MIM) hay bi n d ng l n (PDA).. 3) KTCL: Hi u là các ki m tra ch t lí ng thông thí ng nhí theo dõi. dung d ch.1998 (C c ng b Liên bang M .. 2) Th t i ng: Theo các phí ng pháp th ng bi n d ng nh .thí ng do thi t k quy nh. bê tông. Ph l c C Sai s cho phép v l c c 13 .TIÊU CHU N xây d ng tcxd 206 . 1993) Chú thích: 1) NDT: Các phí ng pháp th không phá ho i.

Ph l c D Ch tiêu k thu t c a d ng d ch sét bentonite trong s d ng (Kinh nghi m c a Nh t) Ph l c E 14 .1998 Chú thích: ADSC: Hi p h i các nhà th u c c khoan nh i M . ICE: Vi n xây d ng dân d ng Anh. FHWA: C c í ng b Liên bang M .TI£U CHUÈN x©y dùng tcxd 206 . ACI: Vi n bê tông M . CGS: Hi p h i a k thu t Canada.

TI£U CHUÈN x©y dùng tcxd 206 .2. Part 4. 9-1992. Yêu c u chung v vi c b o v ní c ng m.1998 Quy nh t l % c c c n t s n ng và ki m tra i v i công trình thông th ng (DTU 13. 15 . Yêu c u chung v b o v ní c m t kh i b nhi m b n TCVN 5525 : 1995 Ch t lí ng ní c.s c c trong 1 móng tr ) Ph l c G Các tiêu chu n v môi tr ng có liên quan TCVN 5949 : 1995 Âm h c . TCVN 5524 : 1995 Ch t lí ng ní c. n. M c n t i a cho phép. BS 5228 : 1992 Noise control on contruction anh open sites.Ti ng n khu v c công c ng và dân cí. P1-212. Code of practice for noise and vibration control applicable to pilling operations. Pháp) (N-T ng s c c thi công.