P. 1
Btap Dien Li Trong de Thi DHCD

Btap Dien Li Trong de Thi DHCD

|Views: 37|Likes:
Được xuất bản bởiroisicky

More info:

Published by: roisicky on Aug 26, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

1. (CĐ-2008 Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na
2
CO
3
(1), H
2
SO
4
(2), HCl (3), KNO
3
(4) !"á #$ị %H c&a
các dung dịch đ'(c )*% +,% #h-o ch".u #/ng d0n #1 #$á" )ang %h2" l3:
4 (3), (2), (4), (1) 5 (4), (1), (2), (3) C (1), (2), (3), (4) !. (2, (", (#, (1
2. (CĐ-2008 Cho d67 các ch8#: KOH, Ca(NO
3
)
2
, SO
3
, NaHSO
4
, Na
2
SO
3
, K
2
SO
4
S9 ch8# #$ong d67 #:o #h3nh
;,# #&a ;h" %h2n <ng =>" dung dịch 5aCl
2
l3
A. # 5 ? C 3 @ 2
". (ĐH B-2008 Cho d67 các ch8#: K4l(SO
4
)
2
12H
2
O, C
2
H
A
OH, C
12
H
22
O
11
()acca$oBC), CH
3
COOH, Ca(OH)
2
,
CH
3
COONH
4
S9 ch8# đ"Dn l" l3
4 3 B. # C A @ 2
#. (ĐH B-2008 E$ộn 1FFGl dung dịch có %HH1 gồG HCl =3 HNO
3
=>" 1FFGl dung dịch NaOH nồng độ a
(GolIl) #hu đ'(c 2FFGl dung dịch có %HH12 !"á #$ị c&a a l3 (J",# #$ong GK" dung dịch LH
M
NLOH
O
NH1F
O14
)
4 F,1A 5 F,3F C F,F3 @ F,12
$. (ĐH B-2008 Cho F,1Gol P
2
O
A
=3o dung dịch ch<a F,3A Gol KOH @ung dịch #hu đ'(c có các ch8#:
4 K
3
PO
4
, K
2
HPO
4
5 K
2
HPO
4
, KH
2
PO
4
C K
3
PO
4
, KOH @ H
3
PO
4
, KH
2
PO
4
%. (CĐ-200& E$ong )9 các dung dịch: Na
2
CO
3
, KCl, CH
3
COONa, NH
4
Cl, NaHSO
4
, C
?
H
A
ONa NhQng dung
dịch có %HRS l3
A. N'
2
CO
"
, C
%
H
$
ON', CH
"
COON' 5 Na
2
CO
3
, NH
4
Cl, KCl
C NH
4
Cl, CH
3
COONa, NaHSO
4
@ KCl, C
?
H
A
ONa, CH
3
COONa
&. (ĐH B-2008 E$ộn lTn U Gl dung dịch NaOH F,F1V =>" U Gl dung dịch HCl F,F3V đ'(c 2U Gl dung dịch
W @ung dịch W có %H l3
4 4 5 3 C 2 @ 1
8. (CĐ-2008 Cho d67 các ch8#: NH
4
Cl, (NH
4
)
2
SO
4
, NaCl, VgCl
2
, X-Cl
2
, 4lCl
3
S9 ch8# #$ong d67 #ác dYng =>"
l'(ng d' dung dịch 5a(OH)
2
#:o #h3nh ;,# #&a l3
a A B. # C 1 @ 3
(. (CĐ-2008 @ung dịch Z ch<a các "on: X-
3M
, SO
4
2[
, NH
4
M
, Cl
O
Ch"a dung dịch Z #h3nh 2 %h0n J\ng nhau:
O Ph0n 1 #ác dYng =>" l'(ng d' dung dịch NaOH, đun nóng #hu đ'(c F,?S2 l]# ;h] (^ đ;#c) =3 1,FS gaG ;,# #&a
O Ph0n 2 #ác dYng =>" l'(ng d' dung dịch 5aCl
2
, #hu đ'(c 4,?? gaG ;,# #&a E_ng ;h9" l'(ng Gu9" ;han #hu
đ'(c ;h" c` c:n dung dịch Z l3 (auá #$bnh c` c:n chc có n'>c Ja7 hC")
4 3,S3 gaG B. &,0# )'* C S,4? gaG @ 3,A2 gaG
10. (ĐH A-200( Nung ?,Ad gaG Cu(NO
3
)
2
#$ong Jbnh ;]n ;h`ng ch<a ;h`ng ;h], )au Gộ# #he" g"an #hu đ'(c
4,f? gaG ch8# $*n =3 hgn h(% ;h] Z H8% #hY ho3n #o3n Z =3o n'>c đh đ'(c 3FFGl dung dịch W @ung dịch W
có %H J\ng
A. 1 5 4 C 3 @ 2
11. (ĐH A-200( @67 gồG các ch8# đ.u #ác dYng =>" dung dịch HCl lo6ng l3:
4 KNO
3
, CaCO
3
, X-(OH)
3
B. +)(HCO
"

2
, HCOON', C,O
C X-S, 5aSO
4
, KOH @ 4gNO
3
, (NH
4
)
2
CO
3
, CuS
12. (ĐH A-200( @ung dịch Z ch<a hgn h(% gồG Na
2
CO
3
1,AV =3 KHCO
3
1V Nhi #1 #1 #1ng g"K# cho đ,n
h,# 2FFGl dung dịch HCl 1V =3o 1FFGl dung dịch Z, )"nh $a U l"# ;h] (đ;#c) !"á #$ị c&a U l3
4 3,3? B. 1,12 C 4,4d @ 2,24
1". (ĐH A-200( Có n/G dung dịch đjng $"kng J"D# #$ong n/G 9ng ngh"DG: (NH
4
)
2
SO
4
, X-Cl
2
, C$(NO
3
)
3
,
K
2
CO
3
, 4l(NO
3
)
3
Cho dung dịch 5a(OH)
2
đ,n d' =3o n/G dung dịch #$kn Sau ;h" %h2n <ng ;,# #hlc, )9 9ng
ngh"DG có ;,# #&a l3
A. " 5 A C 2 @ 4
1#. (ĐH B-200( E$ộn 1FFGl dung dịch hgn h(% gồG H
2
SO
4
F,FAV =3 HCl F,1V =>" 1FFGl dung dịch hgn
h(% gồG NaOH F,2V =3 5a(OH)
2
F,1V, #hu đ'(c dung dịch Z @ung dịch Z có %H l3
A. 1",0 5 1,2 C 1,F @ 12,d
1$. (ĐH B-200( Cho các %h2n <ng hóa hKc )au:
(1) (NH
4
)
2
SO
4
M 5aCl
2
 (2) CuSO
4
M 5a(NO
3
)
2

(3) Na
2
SO
4
M 5aCl
2
 (4) H
2
SO
4
M 5aSO
3

(A) (NH
4
)
2
SO
4
M 5a(OH)
2
 (?) X-
2
(SO
4
)
3
M 5a(NO
3
)
2

Các %h2n <ng đ.u có cùng 1 %h'Cng #$bnh "on $l# gKn l3:
A. (1, (2, (", (% 5 (1), (3), (A), (?) C (2), (3), (4), (?) @ (3), (4), (A), (?)
1%. (ĐH B-200( Cho dung dịch Z ch<a hgn h(% gồG CH
3
COOH F,1V =3 CH
3
COONa F,1V 5",# ^ 2A
F
C, K
a
c&a CH
3
COOH l3 1,SA1F
OA
=3 Ji aua )j %hmn l" c&a n'>c !"á #$ị %H c&a dung dịch Z ^ 2A
F
C l3
4 1,FF 5 4,24 C 2,dd !. #,&%
1&. (ĐH A-2010 @ung dịch Z ch<a: F,FS Gol Na
M
n F,F2 Gol SO
4
2[
=3 + Gol OH
O
@ung dịch W có ch<a ClO
4
O
,
NO
3
O
=3 7 Gol H
M
n #_ng )9 Gol ClO
4
O
=3 NO
3
O
l3 F,F4 E$ộn Z =3 W đ'(c 1FFGl dung dịch o @ung dịch o có
%H (Ji aua )j đ"Dn l" c&a n'>c) l3
4 2 5 12 C 13 !. 1
18. (ĐH A-2010 Nhi #1 #1 #1ng g"K# đ,n h,# 3FGl dung dịch HCl 1V =3o 1FFGl dung dịch ch<a Na
2
CO
3
F,2V =3 NaHCO
3
F,2V, )au %h2n <ng #hu đ'(c )9 Gol CO
2
l3
4 F,F1A 5 F,F2F C. 0,010 @ F,F3F
1(. (ĐH A-2010 Cho dung dịch Z gồG: F,FFS Gol Na
M
n F,FF3 Gol Ca
2M
n F,FF? Gol Cl
O
n F,FF? Gol HCO
3
O
=3
F,FF1 Gol NO
3
O
ph lo:" Ji h,# Ca
2M
#$ong Z c0n Gộ# l'(ng =1a đ& dung dịch ch<a a(g) Ca(OH)
2
!"á #$ị c&a a
l3
4 F,444 B. 0,222 C F,1dF @ F,12F
20. (CĐ-2010 @67 các "on cùng #ồn #:" #$ong Gộ# dung dịch l3
A. -
.
, B'
2.
, OH
-
, C/
-
5 Na
M
, K
M
, OH
O
, HCO
3
O
C Ca
2M
, Cl
O
, Na
M
, CO
3
2O
@ 4l
3M
, PO
4
3O
, Cl
O
, 5a
2M
21. (CĐ-2010 @ung dịch n3o )au đm7 có %HRSq
A. !,0) 1234 CH
"
COON' 5 @ung dịch 4l
2
(SO
4
)
3
C @ung dịch NH
4
Cl @ @ung dịch NaCl
22. (ĐH B-200& E$ong các dung dịch: HNO
3
, NaCl, Na
2
SO
4
, Ca(OH)
2
, KHSO
4
, Vg(NO
3
)
2
@67 gồG các ch8#
đ.u #ác dYng đ'(c =>" dung dịch 5a(HCO
3
)
2
l3
4 HNO
3
, Ca(OH)
2
, KHSO
4
, Vg(NO
3
)
2
B. HNO
"
, C'(OH
2
, -HSO
#
, N'
2
SO
#
C NaCl, Na
2
SO
4
, Ca(OH)
2
@ HNO
3
, NaCl, Na
2
SO
4
2". (ĐH B-200& Cho J9n %h2n <ng:
(1) X- M 2HCl  X-Cl
2
M H
2
(2) 2NaOH M (NH
4
)
2
SO
4
 Na
2
SO
4
M 2NH
3
M 2H
2
O
(3) 5aCl
2
M Na
2
CO
3
 5aCO
3
M 2NaCl
(4) 2NH
3
M 2H
2
O M X-SO
4
 X-(OH)
2
M (NH
4
)
2
SO
4
S9 %h2n <ng #huộc lo:" %h2n <ng a+"#OJaBC l3
4 (1), (2) 5 (2), (3) C. (2, (# @ (3), (4)
2#. (ĐH A-200& @ung dịch HCl =3 dung dịch CH
3
COOH có cùng nồng độ GolIl, %H c&a ha" dung dịch #'Cng
<ng l3 + =3 7 ruan hD g"Qa + =3 7 l3 (g"2 #h",#, c< 1FF %hmn #s CH
3
COOH #hb có 1 %hmn #s đ"Dn l")
4 7 H 1FF+ 5 7 H +O2 C 7 H 2+ !. 5 6 7.2
2$. (ĐH A-200& Cho d67 các ch8#: Ca(HCO
3
)
2
, NH
4
Cl, (NH
4
)
2
CO
3
, onSO
4
, 4l(OH)
3
, on(OH)
2
S9 ch8# #$ong
d67 có #]nh ch8# l'tng #]nh l3
4 A B. # C 3 @ 2
2%. (ĐH A-2011 @ung dịch Z gồG CH3COOH 1V(K
a
H1,SA1F
OA
) =3 HCl F,FF1V !"á #$ị %H c&a dung dịch Z
l3
41,SS B. 2,"". C 2,43 @ 2,AA
2&. (ĐH A-2011 8 H8% #hY ho3n #o3n F,?S2 l]# ;h] CO2 (đ;#c) =3o 1 l]# dung dịch gồG NaOH F,F2AV =3
Ca(OH)2 F,F12AV, #hu đ'(c + gaG ;,# #&a !"á #$ị c&a + l3
4 2,FF 5 1,FF C. 1,2$ @ F,SA
28. (ĐH B-2011: @ung dịch Z gồG F,1 Gol H
M
, B Gol 4l
3M
, # Gol NO
3
O
=3 F,F2 Gol SO
4
2O
Cho 12F Gl dung
dịch W gồG KOH 1,2V =3 5a(OH)
2
F,1V =3o Z, )au ;h" các %h2n <ng ;,# #hlc, #hu đ'(c 3,S32 gaG ;,# &a
!"á #$ị c&a B, # l0n l'(# l3:
4 F,F2F =3 F,F12 B. 0,020 9: 0,120 C F,F12 =3 F,Ff? @ F,12F =3 F,F2F
2(. (ĐH B-2011Cho 1,d2 gaG hgn h(% Jộ# Z gồG Cu =3 4g (#c lD )9 Gol #'Cng <ng 4 : 1) =3o 3F Gl dung
dịch gồG H
2
SO
4
F,AV =3 HNO
3
2V, )au ;h" các %h2n <ng +27 $a ho3n #o3n, #hu đ'(c a Gol ;h] NO ()2n %huG
;hs du7 nh8# c&a N
MA
) E$ộn a Gol NO #$kn =>" F,1 Gol O
2
#hu đ'(c hgn h(% ;h] W Cho #o3n Jộ W #ác dYng =>"
H
2
O, #hu đ'(c 1AF Gl dung dịch có %H H B !"á #$ị c&a B l3:
A. 1 5 3 C 2 @ 4
"0. (ĐH B-2011 H8% #hY ho3n #o3n 2,24 l]# CO
2
(đ;#c) =3o 1FF Gl dung dịch gồG K
2
CO
3
F,2V =3 KOH +
GolIl]# , )au ;h" các %h2n <ng +27 $a ho3n #o3n #hu đ'(c dung dịch W Cho #o3n Jộ W #ác dYng =>" dung dịch
5aCl
2
(d'), #hu đ'(c 11,d2 gaG ;,# #&a !"á #$ị c&a + l3:
4 1,F B . 1,# C 1,2 @ 1,?
"1. (ĐH B-2011 Cho Ja dung dịch có cùng nồng độ Gol : (1) H
2
NCH
2
COOH, (2) CH
3
COOH, (3)
CH
3
CH
2
NH
2
@67 +,% #h-o #h< #j %H #/ng d0n l3:
4 (3), (1), (2) 5 (1), (2), (3) C (2) , (3) , (1) !. (2, (1, ("

1. y = x+2 25. 1 18. (ĐH A-2010) Dung dịch X chứa: 0. 0.2M. Cl-. y = 2x D. 2 -5 26. C.096 D. (CĐ-2010) Dãy các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là A.0 B . (ĐH B-2011): Dung dịch X gồm 0. 0. 1 B. D. 0. NaCl. 2 D. Na+. Ca(OH)2.010 D. Cl-.006 mol HCO3.77. 3 D. C. Ca(OH)2 D. (3) CH3CH2NH2. (ĐH A-2007) Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2. (1). (ĐH B-2011)Cho 1. 0. Ba2+ 21.007 mol Na+.1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Mg(NO3)2. (1). ZnSO4. Ca(OH)2. (2). ClB.120 C. KHSO4. Trộn a mol NO trên với 0. (2). Giá trị của x là A. z mol Al3+. K+. OH-. Na2SO4. Na2SO4 C. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết. 0. 0. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là A. (2) B. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. (ĐH A-2011) : Hấp thụ hoàn toàn 0. Ba2+. (ĐH B-2011) Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol : (1) H2NCH2COOH. Ca2+. (2).00. HNO3.82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch gồm H2SO4 0.82 gam kết tủa. 4 30. Al3+. (1). (3).2M và NaHCO3 0.120 20. OH-. NH4Cl.001 mol NO3-.1 mol H+. (2) B. t lần lượt là: A. 0. (2) CH3COOH. 0. D.444 B. 28. 4 C. thu được 11. (2) .10 ) và HCl 0. Na2SO4. 1. sau phản ứng thu được số mol CO2 là A. KHSO4.và NO3. (NH4)2CO3.2 D. CO32D. (3) C. Giá trị của a là A. Na2SO4 23.4 C. pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Mg(NO3)2 B. B. 0. Giá trị của z. y = 100x B.732 gam kết ủa. NaCl. thu được 3.00. 0. (ĐH A-2010) Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch chứa Na 2CO3 0. (4) D. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O. 13 D.020 và 0. Dung dịch Y có chứa ClO4-.020 29.120 và 0. B.020 C. (4) 24. 1. 5 B.75.001M. HNO3. tổng số mol ClO4.07 mol Na+. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của nước) là A. (3). y = x-2 C. 3 C. Giá trị pH của dung dịch X là A. (ĐH B-2011) Hấp thụ hoàn toàn 2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là: A.0125M. Dung dịch NaCl 22.và 0. 12 C.020 và 0.04. thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5).015 B. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. 1. (ĐH A-2010) Cho dung dịch X gồm: 0.6 31.1. (CĐ-2010) Dung dịch nào sau đây có pH>7? A. Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a(g) Ca(OH)2. K+.02 mol SO42− và x mol OH-. (1) D. NaCl. cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li) A.2M và Ba(OH)2 0. PO43-.55.02 mol SO42-. (ĐH B-2007) Trong các dung dịch: HNO3. HNO3.180 D. Giá trị của z là: A. Na+. 2.24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0.006 mol Cl-. (3) . 27. (1).012 và 0. 0. Dung dịch Al2(SO4)3 C. NO3.672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0. 1. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư). 2 B.75. 0.003 mol Ca2+.5M và HNO3 2M. 0. Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1. (ĐH B-2007) Cho bốn phản ứng: (1) Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4  Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3  BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4  Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Số phản ứng thuộc loại phản ứng axit-bazơ là A. (2). KHSO4.012 B.43.222 C. 2. Dung dịch NH4Cl D.025M và Ca(OH)2 0.17.là 0.33. 0. 0.1M vào X. HCO3C. 2. Trộn X và Y được 100ml dung dịch Z.và 0. (ĐH A-2007) Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l. (3) . 0. Dung dịch CH3COONa B. (3) C. thu được x gam kết tủa. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. t mol NO3. thu được 150 ml dung dịch có pH = z. Giá trị của x là: A. sau khi các phản ứng kết thúc. Zn(OH)2.25. Ca(OH)2. 0.030 19.2M và KOH x mol/lít . 2. 1.và y mol H+. Al(OH)3. (ĐH A-2011) Dung dịch X gồm CH3COOH 1M(Ka=1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->