Néi quy sö dông dÞch vô internet

----  ---1. CÊm g©y rèi, ph¸ ho¹i hÖ thèng thiÕt bÞ vµ c¶n trë viÖc cung cÊp, sö dông c¸c dÞch vô Internet. ChÞu tr¸ch nhiÖm gi÷ bÝ mËt mËt khÈu, kho¸ mËt m·, th«ng tin riªng cña §¹i lý. CÊm ®¸nh c¾p vµ sö dông tr¸i phÐp mËt khÈu, kho¸ m· vµ th«ng tin riªng trªn Internet cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n. 2. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung th«ng tin mµ m×nh ®a vµo lu tr÷ vµ truyÒn ®i trªn Internet. 3. Kh«ng truy nhËp ®Õn c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô Internet níc ngoµi b»ng viÖc quay sè ®iÖn tho¹i quèc tÕ trùc tiÕp. 4. §¶m b¶o an toµn, an ninh cho hÖ thèng thiÕt bÞ Internet cña §¹i lý. Phèi hîp vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ quan nhµ níc thùc hiÖn biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn m¹ng líi thiÕt bÞ Internet, an ninh th«ng tin vµ ®iÒu tra, ng¨n chÆn téi ph¹m m¸y tÝnh trong ho¹t ®éng Internet. 5. Kh«ng sö dông dÞch vô øng dông Internet ®ang bÞ cÊm hoÆc cha ®îc phÐp sö dông. 6. Khi nhËn ®îc th«ng tin g©y ph¬ng h¹i ®Õn an ninh quèc gia, trËt tù an toµn x· héi, vi ph¹m thuÇn phong mü tôc, b¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam th× kh«ng ®îc in, sao, ph¸t t¸n vµ ph¶i b¸o ngay cho c¬ quan c«ng an n¬i gÇn nhÊt ®Ó xö lý. 7. Kh«ng ®îc sö dông Internet nh»m môc ®Ých ®e do¹, quÊy rèi, xóc ph¹m ®Õn danh dù, nh©n phÈm ngêi kh¸c. 8. Kh«ng ®a Internet hoÆc lîi dông Internet ®Ó truyÒn b¸ c¸c th«ng tin, h×nh ¶nh ®åi truþ, hoÆc nh÷ng th«ng tin kh¸c tr¸i víi quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ néi dung th«ng tin trªn Internet. 9. Kh«ng sö dông Internet ®Ó chèng l¹i nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ g©y rèi an ninh, trËt tù. NÕu ai vi ph¹m ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn tríc ph¸p luËt.

10. Thanh to¸n cíc sö dông dÞch vô ®Çy ®ñ theo thêi gian sö dông thùc tÕ cho §¹i lý.
-----------------------------------------

Cöa ra vµo

M¸y

1 2 2 2 2 2 4 2 5

M¸y

1 1 1 1 1 1 3

M¸y

0 0 0 1 1 1 2

M¸y

0 0 0 0 0 0 1

M¸y M¸y M¸y M¸y

M¸y

M¸y M¸y

M¸y

M¸y

M¸y

M¸y

M¸y

M¸y

M¸y

M¸y

M¸y

M¸y

M¸y

M¸y

M¸y

M¸y

M¸y chñ
S¬ ®å phßng net 31 §«ng Trµ - HP