P. 1
Vo Thuc Hanh Hoa Hoc 12 Nang Cao

Vo Thuc Hanh Hoa Hoc 12 Nang Cao

|Views: 84|Likes:
Được xuất bản bởiTạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on Aug 27, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2012

pdf

Sections

Bµi thùc hµnh sè 1
§iÒu chÕ este vµ tÝnh chÊt cña mét sè cacbohi®rat

I. Môc tiªu

− Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®iÒu chÕ este vµ chøng minh mét sè tÝnh chÊt ho¸
häc cña glucoz¬, saccaroz¬, tinh bét.
− Lµm ®îc mét sè thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n vÒ ®iÒu chÕ este vµ tÝnh chÊt

cña cacbohi®rat.

− Cñng cè mét sè kÜ n¨ng thÝ nghiÖm vµ liªn hÖ víi lÝ thuyÕt.

II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)

1. Ho¸ chÊt

C2H5OH 960

, CH3COOH, dung dÞch NaCl b·o hoµ, dung dÞch NaOH 10%, dung dÞch
CuSO4 5%, dung dÞch glucoz¬ 5%, dung dÞch H2SO4 ®Æc, NaHCO3 tinh thÓ, dung
dÞch hå tinh bét, dung dÞch I2 (I2 hoµ tan trong cån), dung dÞch saccaroz¬ 5%.

2. Dông cô

− èng nghiÖm to : 6 c¸i ;
− Cèc thuû tinh 250ml : 1 c¸i ;
− èng hót nhá giät : 1 c¸i ;
− §òa thuû tinh : 1 c¸i ;
− §Ìn cån : 1 c¸i ;
− Líi kim lo¹i : 1 c¸i ;

− Th×a xóc ho¸ chÊt : 2 c¸i ;
− KÑp èng nghiÖm : 1 c¸i ;

− Gi¸ ®Ó èng nghiÖm : 1 c¸i ;
− Nót cao su cã lç : 1 c¸i ;
− èng dÉn khÝ th¼ng : 1 c¸i ;
− KiÒng s¾t : 1 c¸i.

III. Thùc hµnh

PhiÕu thùc hµnh

Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200.

ThÝ nghiÖm 1 : ®iÒu chÕ etyl axetat

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

Cho vµo èng nghiÖm to 1ml C2H5OH 960

, 1ml CH3COOH nguyªn chÊt vµ vµi
ba giät H2SO4 ®Æc. L¾c ®Òu hçn hîp ph¶n øng trong èng nghiÖm, l¾p vµo
miÖng èng nghiÖm mét nót cao su cã c¾m èng thuû tinh, ®Æt èng nghiÖm vµo
cèc thuû tinh dung tÝch 250ml ®un c¸ch thuû kho¶ng 5 ®Õn 6 phót ë nhiÖt ®é
kho¶ng 65 – 700

C (hoÆc ®un nãng nhÑ trªn ngän löa ®Ìn cån, hoÆc ng©m èng
nghiÖm ®ùng hçn hîp ph¶n øng trong cèc níc s«i).
Sau khi kÕt thóc thÝ nghiÖm, lµm l¹nh hçn hîp ph¶n øng, rãt thªm vµo èng
nghiÖm kho¶ng 2ml NaCl b·o hoµ. Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt ph¬ng
tr×nh.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........

...............................................................
..........

3

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng vµ rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
................... .............................................................................................................
.......................................

5. C©u hái

− T¹i sao khi ®iÒu chÕ etyl axetat ngêi ta l¹i ph¶i cho thªm vµo hçn hîp
ph¶n øng vµi ba giät H2SO4 ®Æc ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

− Sau khi kÕt thóc thÝ nghiÖm, t¹i sao ngêi ta l¹i cho thªm vµo hçn hîp ph¶n
øng dung dÞch NaCl b·o hoµ ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

ThÝ nghiÖm 2 : Ph¶n øng cña glucoz¬ víi Cu(OH)2

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

Cho vµo èng nghiÖm to 2 – 3 giät CuSO4 5% vµ 1ml NaOH 10%. L¾c nhÑ
hçn hîp ph¶n øng, ®Ó l¾ng, g¹n bá phÇn dung dÞch gi÷ l¹i Cu(OH)2 kÕt tña.
Thªm vµo èng nghiÖm ®ã 2ml dung dÞch glucoz¬ 5%, l¾c nhÑ, nhËn xÐt hiÖn tîng
x¶y ra. Thªm tiÕp vµo hçn hîp mét Ýt NaOH 10%, l¾c nhÑ hçn hîp ph¶n øng, nhËn
xÐt hiÖn tîng x¶y ra, gi¶i thÝch. §un nãng hçn hîp ph¶n øng, ®Ó nguéi. NhËn
xÐt hiÖn tîng, gi¶i thÝch.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................

4

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng. Rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

5. C©u hái

− Trong thÝ nghiÖm nµy kh«ng ®îc dïng d lîng Cu(OH)2 hoÆc thiÕu. T¹i

sao ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

ThÝ nghiÖm 3 : TÝnh chÊt cña saccaroz¬

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

a. Rãt 1,5ml dung dÞch saccaroz¬ 5% vµo èng nghiÖm chøa Cu(OH)2
(®iÒu chÕ nh ë thÝ nghiÖm 2), l¾c nhÑ, quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra. Thªm tiÕp
vµo hçn hîp ph¶n øng mét Ýt dd NaOH 10%, l¾c hçn hîp ph¶n øng, quan s¸t hiÖn
tîng vµ rót ra kÕt luËn.

b. Cho thªm 0,5ml dung dÞch H2SO4 lo·ng vµo èng nghiÖm cã chøa 1,5ml
dung dÞch saccaroz¬ 10%. §un nãng hçn hîp ph¶n øng kho¶ng 2 – 3 phót, ®Ó
nguéi, cho tõ tõ tõng lîng nhá NaHCO3 tinh thÓ vµo vµ khuÊy ®Òu b»ng ®òa
thuû tinh cho ®Õn khi kh«ng cßn bät khÝ CO2 tho¸t ra. Rãt hçn hîp ph¶n øng võa
thu ®îc vµo èng nghiÖm cã chøa Cu(OH)2 (®iÒu chÕ nh ë thÝ nghiÖm 2), l¾c

5

hçn hîp ph¶n øng, quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra. Thªm tiÕp vµo ®ã mét Ýt dung dÞch
NaOH 10%, l¾c hçn hîp ph¶n øng, quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra vµ gi¶i thÝch.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng. Rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

5. C©u hái

− T¹i sao khi kÕt thóc qu¸ tr×nh thuû ph©n saccaroz¬, ph¶i trung hoµ hÕt H2SO4
d.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

− Ngoµi c¸ch dïng NaHCO3 ®Ó trung hoµ H2SO4 d, cßn cã c¸ch lµm nµo kh¸c
kh«ng ? NÕu cã h·y ®Ò xuÊt c¸ch lµm.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

ThÝ nghiÖm 4 : Ph¶n øng cña hå tinh bét víi iot

6

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

Cho vµo èng nghiÖm 2ml dung dÞch hå tinh bét, thªm vµo ®ã vµi giät
dung dÞch I2, l¾c nhÑ. NhËn xÐt hiÖn tîng, gi¶i thÝch. §un nãng dung dÞch cã
mµu ë trªn råi ®Ó nguéi, quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt
qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng. Rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

C©u hái bæ sung

C©u 1 : Cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng este ho¸ ? Cã nh÷ng c¸ch nµo cã thÓ
lµm cho hiÖu suÊt cña ph¶n øng este ho¸ ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt nhÊt ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 2 : C¸ch nµo sau ®©y cã thÓ dïng ®iÒu chÕ etyl axetat ?
A. §un håi l©u hçn hîp etanol, giÊm vµ axit H2SO4 ®Æc.
B. §un håi l©u hçn hîp axit axetic, rîu tr¾ng vµ H2SO4 ®Æc.
C. §un s«i hçn hîp etanol, axit axetÝc vµ H2SO4 ®Æc trong cèc thuû tinh chÞu

nhiÖt.

D. §un håi l©u hçn hîp etanol, axit axetic vµ H2SO4 ®Æc trong dông cô ®îc vÏ
nh h×nh 4.3a s¸ch gi¸o khoa Ho¸ häc líp 11 n©ng cao.

7

C©u 3 : Ph¶n øng thuû ph©n este trong m«i trêng axit vµ m«i trêng baz¬ kh¸c
nhau ë ®iÓm nµo ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 4 : §Ó ®¶m b¶o cho kÕt qu¶ ph¶n øng trong thÝ nghiÖm 2 x¶y ra, ta cÇn
ph¶i lu ý ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò g× ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn

§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

M« t¶ hiÖn t-
îng

Gi¶i thÝch
hiÖn tîng

NhËn xÐt cña gi¸o viªn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

X¸c nhËn cña gi¸o viªn

(KÝ tªn)

Bµi thùc hµnh sè 2
Mét sè tÝnh chÊt cña amin, aminoaxit vµ protein

I. Môc tiªu

− Cñng cè kiÕn thøc vÒ mét sè tÝnh chÊt cña amin, aminoaxit vµ protein.
− RÌn kÜ n¨ng quan s¸t thÝ nghiÖm vµ vËn dông lÝ thuyÕt ®Ó gi¶i thÝch

c¸c hiÖn tîng x¶y ra.

II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)

1. Ho¸ chÊt

Dung dÞch anilin b·o hoµ ; níc brom b·o hoµ ; CuSO4 5% ; glyxin 2 ÷ 5% ;
dung dÞch metyl da cam hoÆc giÊy quú tÝm ; NaOH 30% ; dung dÞch protein
(lßng tr¾ng trøng).

2. Dông cô

− èng nghiÖm : 6 c¸i ;

− Cèc thuû tinh 250ml (®ùng níc) : 1 c¸i ;

− èng hót nhá giät : 2 c¸i ;

− Gi¸ ®Ó èng nghiÖm

: 1 c¸i.

III. Thùc hµnh

PhiÕu thùc hµnh

8

Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200.

ThÝ nghiÖm 1 : Ph¶n øng brom ho¸ anilin

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

Cho vµo èng nghiÖm 0,5ml dung dÞch anilin b·o hoµ vµ 1ml níc brom b·o
hoµ, l¾c ®Òu hçn hîp ph¶n øng, quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra, gi¶i thÝch.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

5. C©u hái

H·y so s¸nh ®iÒu kiÖn ph¶n øng brom víi benzen vµ ph¶n øng cña brom víi

anilin. Gi¶i thÝch.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 2 : Ph¶n øng cña glyxin víi chÊt chØ thÞ

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

9

Cho vµo èng nghiÖm kho¶ng 1ml dung dÞch glyxin 2 – 5%, nhá tiÕp vµo
®ã mét vµi giät chÊt chØ thÞ metyl da cam, hoÆc nhóng mÈu quú tÝm vµo dung
dÞch glyxin. Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 3 : Ph¶n øng mµu cña protein víi Cu(OH)2

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

Cho vµo èng nghiÖm 1ml dung dÞch protein (lßng tr¾ng trøng), 1ml dung
dÞch NaOH 30% vµ mét giät dung dÞch CuSO4 5%, l¾c ®Òu. Quan s¸t hiÖn tîng
x¶y ra vµ gi¶i thÝch.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

10

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt
qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

C©u hái bæ sung

C©u 1 : H·y nªu c¸ch röa dông cô thÝ nghiÖm cã chøa anilin.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 2 : H·y gi¶i thÝch nh÷ng hiÖn tîng sau :
a. Axit HNO3 d©y vµo da, chç da ®ã bÞ vµng.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

11

b. Khi nÊu canh cua, thÊy c¸c m¶ng “riªu cua” næi lªn.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

c. Khi ¨n ph¶i thùc phÈm cã lÉn ion kim lo¹i nÆng (nh ®ång, ch×, thuû
ng©n, …) th× bÞ ngé ®éc.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn

§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

M« t¶ hiÖn
tîng

Gi¶i thÝch
hiÖn tîng

NhËn xÐt cña gi¸o viªn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

X¸c nhËn cña gi¸o viªn

(KÝ tªn)

12

Bµi thùc hµnh sè 3
D·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i, ®iÒu chÕ kim lo¹i

I. Môc tiªu

− Cñng cè kiÕn thøc vÒ pin ®iÖn ho¸ vµ ®iÖn ph©n.
− RÌn c¸c kÜ n¨ng thao t¸c thÝ nghiÖm, quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng ®Ó

rót ra kÕt luËn.

II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)

1. Ho¸ chÊt: ZnSO4 1M ; CuSO4 1M ; Pb(NO3)2 1M.
2. Dông cô

Cèc thñy tinh 100ml : 4 c¸i ;
L¸ kÏm : 2 c¸i ;

L¸ ®ång : 1 c¸i ;
L¸ ch× : 1 c¸i ;

TÊm b×a cøng ®Ó khoan lç c¾m c¸c ®iÖn cùc : 2 c¸i ;
D©y dÉn ®iÖn kÌm chèt c¾m vµ kÑp c¸ sÊu : 4 c¸i ;
§iÖn cùc graphit : 2 c¸i ;
§iÖn kÕ : 1 c¸i ;

BiÕn thÕ kiªm chØnh lu : 1 c¸i ;
CÇu muèi : 2 c¸i.

III. Thùc hµnh

PhiÕu thùc hµnh

Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200.

ThÝ nghiÖm 1 : SuÊt ®iÖn ®éng cña pin ®iÖn ho¸ Zn – Cu vµ Zn – Pb.

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
a. Pin ®iÖn ho¸ Zn – Cu

L¾p pin ®iÖn ho¸ Zn – Cu theo s¬ ®å h×nh 5.3 bµi 20 trong SGK. L¸ kÏm
nhóng vµo cèc ®ùng dung dÞch ZnSO4 1M. L¸ ®ång nhóng vµo cèc ®ùng dung
dÞch CuSO4 1M. Nèi hai dung dÞch muèi trong hai cèc b»ng cÇu muèi (cÇu muèi
lµ èng thuû tinh ∅8 bªn trong chøa chÊt keo (d¹ng th¹ch) cã chøa NH4NO3 b·o hoµ
hoÆc KCl b·o hoµ). Nèi hai ®iÖn cùc víi v«n kÕ. §iÖn cùc Zn ë bªn tr¸i, ®iÖn cùc
Cu ë bªn ph¶i cña v«n kÕ.
Ghi suÊt ®iÖn ®éng cña pin Zn – Cu.

b. Pin ®iÖn ho¸ Zn – Pb

L¾p pin ®iÖn ho¸ Zn – Pb theo s¬ ®å cña pin Zn – Cu. L¸ kÏm nhóng vµo
cèc chøa ZnSO4 1M. L¸ Pb nhóng vµo cèc Pb(NO3)2 1M. Nèi hai ®iÖn cùc cña pin
víi v«n kÕ, ®iÖn cùc Zn ë bªn tr¸i, ®iÖn cùc Pb ë bªn ph¶i cña v«n kÕ.
Ghi suÊt ®iÖn ®éng cña pin Zn – Pb.
H·y so s¸nh suÊt ®iÖn ®éng cña pin Zn – Cu víi Zn – Pb.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................

...............................................................
..........
...............................................................

3

..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. C©u hái

Nång ®é cña dung dÞch ZnSO4, CuSO4, Pb(NO3)2 cã ¶nh hëng ®Õn suÊt
®iÖn ®éng cña pin ë trong c¸c thÝ nghiÖm nªu ë trªn kh«ng ? Gi¶i thÝch.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

ThÝ nghiÖm 2 : §iÖn ph©n dung dÞch CuSO4, c¸c cùc b»ng than ch×
(graphit)

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

L¾p dông cô thÝ nghiÖm ®iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 nh h×nh vÏ 5.15
trong SGK líp 12 n©ng cao. §iÒu chØnh dßng ®iÖn ®i vµo dung dÞch. Quan s¸t
hiÖn tîng x¶y ra trªn c¸c ®iÖn cùc. Gi¶i thÝch.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........

...............................................................
..........

4

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

C©u hái bæ sung

C©u 1 : Trong pin ®iÖn ho¸, sù khö
A.chØ x¶y ra ë cùc ©m.

B. chØ x¶y ra ë cùc d¬ng.

C. x¶y ra ë cùc ©m vµ cùc d¬ng.

D. kh«ng x¶y ra ë cùc ©m vµ cùc

d¬ng.

C©u 2 : BiÕt ph¶n øng oxi ho¸ − khö x¶y ra trong mét pin ®iÖn ho¸ lµ

+

+

+ →

+

2

2

FeCu

Fe

Cu
H·y cho biÕt c¸ch x¸c ®Þnh ®iÖn cùc ©m vµ ®iÖn cùc d¬ng cña pin.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 3 : Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña pin ®iÖn ho¸ Zn – Cu nhËn thÊy
A.khèi lîng cña ®iÖn cùc Zn t¨ng lªn, khèi lîng cña ®iÖn cùc Cu gi¶m xuèng.
B.khèi lîng cña ®iÖn cùc Zn gi¶m xuèng, khèi lîng cña ®iÖn cùc Cu t¨ng lªn.
C.nång ®é ion Zn2+

trong dd t¨ng lªn vµ nång ®é ion Cu2+

trong dung dÞch gi¶m

xuèng.
D.nång ®é ion Zn2+

trong dd gi¶m xuèng vµ nång ®é ion Cu2+

trong dung dÞch

t¨ng lªn.
E.nång ®é ion Zn2+

vµ nång ®é ion Cu2+

trong dung dÞch kh«ng thay ®æi.
C©u 4 : H·y gi¶i thÝch t¹i sao khi ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl vµ ®iÖn ph©n
NaCl nãng ch¶y, s¶n phÈm thu ®îc lµ kh¸c nhau ? Khi ®iÖn ph©n dung dÞch
NaNO3 vµ ®iÖn ph©n dung dÞch H2SO4, s¶n phÈm thu ®îc l¹i gièng nhau ?
.................................................................................................................................
...................

5

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn

§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

M« t¶ hiÖn t-
îng

Gi¶i thÝch
hiÖn tîng

NhËn xÐt cña gi¸o viªn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

X¸c nhËn cña gi¸o viªn

(KÝ tªn)

6

Bµi thùc hµnh sè 4
Sù ¨n mßn vµ c¸c biÖn ph¸p
chèng ¨n mßn kim lo¹i

I. Môc tiªu

− Cñng cè kiÕn thøc vÒ sù ¨n mßn vµ c¸c biÖn ph¸p chèng ¨n mßn kim lo¹i.
− RÌn kÜ n¨ng thÝ nghiÖm, kÜ n¨ng quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng.
− BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng thêng

gÆp trong cuéc sèng.

II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)

1. Ho¸ chÊt

L¸ s¾t, l¸ ®ång, ®inh s¾t dµi 3cm, d©y kÏm, dung dÞch NaCl ®Æc, dung
dÞch K3[Fe(CN)6] (kali ferixianua).

2. Dông cô

− Cèc thuû tinh 100ml : 2 c¸i ;
− TÊm b×a cøng ®Ó c¾m hai ®iÖn cùc s¾t vµ ®ång ;
− D©y dÉn ®iÖn cã kÑp c¸ sÊu ®Ó nèi hai ®iÖn cùc.

III. Thùc hµnh

PhiÕu thùc hµnh

Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200.

ThÝ nghiÖm 1 : ¡n mßn ®iÖn ho¸ häc

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

Rãt c¸c thÓ tÝch dung dÞch NaCl ®Æc b»ng nhau vµo hai cèc thuû tinh. C¾m
mét l¸ s¾t vµ mét l¸ ®ång vµo mçi cèc. Nhá vµo mçi cèc 4 – 5 giät dung dÞch
K3[Fe(CN)6]. Nèi l¸ s¾t vµ l¸ ®ång trong cèc 2 b»ng d©y dÉn. Xem h×nh 5.16
trong SGK Ho¸ häc líp 12 n©ng cao.
Quan s¸t c¸c hiÖn tîng x¶y ra trong thÝ nghiÖm trong 2 cèc sau 4 ®Õn 5
phót. Gi¶i thÝch hiÖn tîng vµ rót ra kÕt luËn.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

7

...............................................................
..........

...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

5. C©u hái

C©u 1 : Trong thÝ nghiÖm trªn cã thÓ thay dung dÞch NaCl ®Æc b»ng dung
dÞch muèi kh¸c ®îc kh«ng ? Gi¶i thÝch.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

C©u 2 : Trong ¨n mßn ®iÖn ho¸ häc x¶y ra
A.sù oxi ho¸ ë cùc d¬ng.

C. sù oxi ho¸ ë cùc d¬ng vµ sù khö ë

cùc ©m.
B.sù khö ë cùc ©m.

D. sù oxi ho¸ ë cùc ©m vµ sù khö ë

cùc d¬ng.
C©u 3 : ChÊt nµo sau ®©y trong kh«ng khÝ Èm kh«ng g©y ra sù ¨n mßn kim

lo¹i ?

A. KhÝ O2.

B. KhÝ CO2.

C. KhÝ SO2.

D. KhÝ N2.

E. KhÝ Cl2.

F. KhÝ H2S.

ThÝ nghiÖm 2 : B¶o vÖ s¾t b»ng ph¬ng ph¸p b¶o vÖ ®iÖn ho¸

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

Rãt dung dÞch NaCl ®Æc vµo hai cèc thuû tinh. Thªm vµo mçi cèc ®ã vµi
giät dung dÞch K3[Fe(CN)6]. Ng©m vµo cèc (1) mét ®inh s¾t s¹ch, vµo cèc (2)
mét ®inh s¾t s¹ch ®îc quÊn b»ng d©y kÏm. Xem h×nh 5.17 trong SGK 12 n©ng
cao.

Quan s¸t m« t¶ c¸c hiÖn tîng trong thÝ nghiÖm x¶y ra sau 4 – 5 phót. Gi¶i

thÝch vµ rót ra kÕt luËn.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

8

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

C©u hái bæ sung

C©u 1 : S¾t tr¸ng kim lo¹i kÏm lªn bÒ mÆt gäi lµ t«n. S¾t tr¸ng kim lo¹i thiÕc lªn
bÒ mÆt gäi lµ s¾t t©y. Gi¶i thÝch v× sao kÏm vµ thiÕc cã thÓ b¶o vÖ ®îc s¾t ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 2 : NÕu trªn bÒ mÆt nh÷ng vËt b»ng s¾t tr¸ng thiÕc (s¾t t©y) vµ s¾t
tr¸ng kÏm (t«n) bÞ s©y s¸t s©u tíi líp bªn trong th× sÏ cã hiÖn tîng g× x¶y ra khi
®Ó nh÷ng vËt ®ã trong kh«ng khÝ Èm ? Gi¶i thÝch ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

9

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn

§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

M« t¶ hiÖn
tîng

Gi¶i thÝch
hiÖn tîng

NhËn xÐt cña gi¸o viªn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

X¸c nhËn cña gi¸o viªn

(KÝ tªn)

10

Bµi thùc hµnh sè 5
TÝnh chÊt cña kim lo¹i kiÒm, kim lo¹i kiÒm thæ vµ hîp chÊt

I. Môc tiªu

− Cñng cè kiÕn thøc vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña mét sè kim lo¹i kiÒm, kim lo¹i kiÒm
thæ vµ hîp chÊt cña chóng. Gióp häc sinh vËn dông kiÕn thøc gi¶i thÝch hiÖn tîng
thÝ nghiÖm.
− RÌn kÜ n¨ng thao t¸c, quan s¸t hiÖn tîng thÝ nghiÖm.

II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)

1. Ho¸ chÊt

Na (kim lo¹i), Mg (kim lo¹i), Al (kim lo¹i), dung dÞch CaCl2 1M, BaCl2 1M, dung
dÞch CuSO4 b·o hoµ, giÊy phenolphtalein, MgO (bét).

2. Dông cô

èng nghiÖm to : 6 c¸i ;
KÑp lÊy ho¸ chÊt : 1 c¸i ;
§Ìn cån : 1 c¸i ;

KÑp giã : 1 c¸i ;
èng hót nhá giät : 3 c¸i ;
Gi¸ ®Ó èng nghiÖm : 1 c¸i ;

Diªm : 1 bao.

III. Thùc hµnh

PhiÕu thùc hµnh

Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200.

ThÝ nghiÖm 1 : So s¸nh kh¶ n¨ng ph¶n øng cña Na, Mg, Al víi níc

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

− Rãt níc vµo èng nghiÖm thø nhÊt (kho¶ng 3/4 thÓ tÝch èng nghiÖm).
Thªm vµi giät dung dÞch phenolphtalein, ®Æt èng nghiÖm vµo gi¸, tiÕp tôc cho
vµo ®ã mét mÈu natri nhá b»ng h¹t g¹o (h×nh 6.11a trong SGK líp 12 n©ng cao).
− Rãt vµo èng nghiÖm thø hai vµ ba kho¶ng 5ml níc, thªm vµi giät dung
dÞch phenolphtalein vµo mçi èng nghiÖm. Sau ®ã, bá vµo èng nghiÖm thø hai mét
mÈu kim lo¹i Mg, bá vµo èng nghiÖm thø ba mét mÈu Al kim lo¹i võa lµm s¹ch líp vá
axit (h×nh 6.11b, 6.11c trong SGK líp 12 n©ng cao).
− Quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra, ®un nãng c¶ hai èng nghiÖm vµ quan s¸t.
NhËn xÐt møc ®é ph¶n øng ë ba èng nghiÖm.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................

11

..........
...............................................................
..........

..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

5. C©u hái

C©u 1 : ë èng nghiÖm thø nhÊt (natri t¸c dông víi níc), t¹i sao l¹i ph¶i ®æ thÓ
tÝch níc tèi thiÓu chiÕm 3/4 thÓ tÝch cña èng nghiÖm ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

C©u 2 : ë thÝ nghiÖm thø nhÊt, trong phÇn híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
cã híng dÉn : Cho vµo níc mét vµi giät phenolphtalein råi míi cho natri vµo. NÕu sau
khi kÕt thóc thÝ nghiÖm níc cho phenolphtalein vµo. H·y nªu nh÷ng nhîc ®iÓm cña
hai c¸ch lµm, rót ra nhËn xÐt.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

C©u 3 : ë thÝ nghiÖm thø ba, t¹i sao ph¶i lµm s¹ch líp oxit b¸m ë bÒ mÆt Al
råi míi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 2 : Ph¶n øng cña MgO víi níc

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

Cho vµo èng nghiÖm mét Ýt bét MgO, thªm vµo ®ã 2ml níc, l¾c nhÑ. LÊy mét
giät chÊt láng trong èng nghiÖm nhá vµo giÊy phenolphtalein. Quan s¸t hiÖn tîng
vµ gi¶i thÝch.

§un s«i chÊt láng trong èng nghiÖm, ®Ó nguéi. Thö chÊt láng trong èng
nghiÖm b»ng giÊy phenolphtalein. Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt ph¬ng
tr×nh ph¶n øng ho¸ häc.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................

12

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 3 : So s¸nh tÝnh tan cña muèi CaSO4 vµ BaSO4

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Pha chÕ s½n c¸c dung dÞch CaCl2 vµ BaCl2 cã cïng nång ®é mol/l. Cho vµo hai
èng nghiÖm, mçi èng 5 giät CuSO4 b·o hoµ. Quan s¸t hiÖn tîng, kÕt luËn vÒ tÝnh tan
cña hai s¶n phÈm. ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra ë d¹ng ion rót gän.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........

13

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

C©u hái bæ sung

C©u 1 : Cã thÓ nhá vµo hai èng nghiÖm 5 giät dung dÞch CuSO4 cã cïng nång
®é mµ kh«ng dïng dung dÞch CuSO4 b·o hoµ ®îc kh«ng ? Gi¶i thÝch.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 2 : Cã thÓ thay dung dÞch CuSO4 b»ng dung dÞch Na2SO4 ®îc kh«ng ? Cho
biÕt sö dông dung dÞch nµo tèt h¬n khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ? H·y nªu lÝ do ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn

§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

M« t¶
hiÖn tîng

Gi¶i thÝch
hiÖn tîng

NhËn xÐt cña gi¸o viªn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

14

.................................................................................................................................
...................

X¸c nhËn cña gi¸o viªn

(KÝ tªn)

15

Bµi thùc hµnh sè 6
TÝnh chÊt cña nh«m vµ hîp chÊt cña nh«m

I. Môc tiªu

− Cñng cè kiÕn thøc vÒ mét sè tÝnh chÊt cña nh«m vµ hîp chÊt cña nh«m,
biÕt vËn dông kiÕn thøc, gi¶i thÝch hiÖn tîng trong thÝ nghiÖm.
− RÌn c¸c kÜ n¨ng thÝ nghiÖm nh thao t¸c, quan s¸t, m« t¶, gi¶i thÝch hiÖn tîng

thÝ nghiÖm.

II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)

1. Ho¸ chÊt

Al kim lo¹i, CuSO4 b·o hoµ, NaOH lo·ng, AlCl3 hoÆc Al2(SO4)3, HCl lo·ng.

2. Dông cô

− èng nghiÖm : 4 c¸i ;

− èng hót nhá giät : 2 c¸i ;

− KÑp gç : 1 c¸i ;

− KÑp ho¸ chÊt : 1 c¸i ;

− Gi¸ ®Ó èng nghiÖm : 1 c¸i ;

− GiÊy r¸p mÞn.

III. Thùc hµnh

PhiÕu thùc hµnh

Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200.

ThÝ nghiÖm 1 : Ph¶n øng cña Al víi dung dÞch CuSO4

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

Dïng giÊy r¸p mÞn ®¸nh s¹ch líp Al2O3 phÝa ngoµi mét l¸ nh«m nhá råi nhóng
ngay l¸ nh«m s¹ch vµo dung dÞch CuSO4 b·o hoµ (xem h×nh 6.12 trong SGK líp 12
n©ng cao). Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra ë
d¹ng ion rót gän.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................

16

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

5. C©u hái

Ngoµi c¸ch lµm s¹ch líp oxit nh«m trªn bÒ mÆt kim lo¹i nh«m ë thÝ
nghiÖm 1, cßn c¸ch lµm nµo kh¸c kh«ng ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 2 : Ph¶n øng cña Al víi dung dÞch NaOH

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

Cho vµi m¶nh nh«m nhá vµo èng nghiÖm vµ rãt cÈn thËn 2 – 3ml dung
dÞch NaOH lo·ng vµo èng nghiÖm. Quan s¸t hiÖn tîng vµ gi¶i thÝch. ViÕt ph¬ng
tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

17

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

5. C©u hái

Trong thÝ nghiÖm nµy, t¹i sao kh«ng cÇn ph¶i ®¸nh s¹ch líp oxit nh«m trªn
bÒ mÆt kim lo¹i tríc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 3 : §iÒu chÕ Al(OH)3 vµ thö tÝnh chÊt lìng tÝnh cña Al(OH)3

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

Rãt 3ml dung dÞch níc AlCl3 hoÆc Al2(SO4)3 vµo èng nghiÖm. Dïng èng hót
nhá giät, nhá dÇn tõng giät NaOH lo·ng vµo èng nghiÖm, ®ång thêi l¾c cho ®Õn
khi t¹o ra kÕt tña. Quan s¸t hiÖn tîng vµ gi¶i thÝch. ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc
d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän.
Chia chÊt láng cã lÉn Al(OH)3 võa thu ®îc ë trªn vµo hai èng nghiÖm. Nhá vµi
giät dung dÞch HCl vµo èng nghiÖm thø nhÊt, vµi giät dung dÞch NaOH vµo èng
nghiÖm thø hai.

Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc
d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................

18

..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

C©u hái bæ sung

Cã thÓ dïng dung dÞch NH3 t¸c dông víi dung dÞch muèi nh«m ®Ó ®iÒu
chÕ Al(OH)3 ®îc kh«ng ? Cho biÕt nh÷ng u nhîc ®iÓm cña c¸ch lµm nµy ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn

§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

M« t¶
hiÖn tîng

Gi¶i thÝch
hiÖn tîng

NhËn xÐt cña gi¸o viªn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

19

.................................................................................................................................
...................

X¸c nhËn cña gi¸o viªn

(KÝ tªn)

20

Bµi thùc hµnh sè 7
TÝnh chÊt ho¸ häc cña crom, s¾t, ®ång
vµ nh÷ng hîp chÊt cña chóng

I. Môc tiªu

− Cñng cè, kh¾c s©u mét sè tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c kim lo¹i : Cr, Fe, Cu
vµ nh÷ng hîp chÊt cña chóng.
− RÌn kÜ n¨ng thao t¸c thÝ nghiÖm an toµn, cã hiÖu qu¶.

II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)

1. Ho¸ chÊt

− Dung dÞch K2Cr2O7 ;

− Dung dÞch HCl ;

− Dung dÞch FeSO4 ;

− Dung dÞch KI ;

− Dung dÞch H2SO4 (1 : 5) ;

− Dung dÞch H2SO4 ®Æc ;

− Dung dÞch Fe2(SO4)3 ;

− Dung dÞch FeCl3 ;

− Dung dÞch KMnO4 ;

− M¶nh ®ång vôn ;

− Dung dÞch NaOH lo·ng ;

− Dung dÞch HNO3 lo·ng.

2. Dông cô

− èng nghiÖm : 6 c¸i ;

− èng hót nhá giät : 3 c¸i ;

− Gi¸ ®Ó èng nghiÖm : 1 c¸i ;

− §òa thñy tinh : 1 c¸i ;

− Th×a xóc ho¸ chÊt : 2 c¸i ;

− §Ìn cån : 1 c¸i ;

− Diªm, chËu thuû tinh ®ùng níc.

III. Thùc hµnh

PhiÕu thùc hµnh

Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200.

ThÝ nghiÖm 1 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña K2Cr2O7

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

Cho vµo èng nghiÖm 1 – 2ml dung dÞch K2Cr2O7. Thªm vµo dÇn dÇn tõng giät
dung dÞch FeSO4 vµ dung dÞch H2SO4 cho ®Õn khi cã hiÖn tîng ®æi mµu. M« t¶
sù ®æi mµu. Lo¹i ph¶n øng nµo ®· x¶y ra ? KÕt luËn vÒ tÝnh chÊt cña muèi
K2Cr2O7 vµ viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................

...............................................................
..........
...............................................................

21

..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

5. C©u hái

Cho c¸c c©u sau ®©y, chän ph¬ng ¸n thÝch hîp ®Ó tr¶ lêi (®¸nh dÊu × vµo

« vu«ng).

A.Crom lµ kim lo¹i cã tÝnh khö m¹nh h¬n s¾t.

B.Crom lµ kim lo¹i chØ t¹o ra ®îc oxit baz¬.

C.

Crom cã nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc gièng nh«m.

D.

Crom cã nh÷ng hîp chÊt gièng nh÷ng hîp chÊt cña lu huúnh.

ThÝ nghiÖm 2 : §iÒu chÕ vµ thö tÝnh chÊt cña hi®roxit s¾t

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

Rãt vµo 2 èng nghiÖm, mçi èng 2ml níc ®· ®îc ®un s«i kÜ, ®Ó nguéi. Hoµ
tan vµo èng thø nhÊt mét Ýt FeSO4 (dïng muèi Mo), vµo èng thø hai mét Ýt
Fe2(SO4)3. Thªm mçi èng nghiÖm mét Ýt dung dÞch NaOH lo·ng (dung dÞch NaOH
còng cÇn ®îc ®un s«i kÜ). M« t¶ c¸c chÊt kÕt tña võa míi ®îc t¹o thµnh. Gi¶i
thÝch vµ viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.
Dïng ®òa thuû tinh lÊy nhanh mçi lo¹i kÕt tña võa ®îc t¹o thµnh ë trªn råi
cho vµo hai èng nghiÖm. Nhá vµi giät dung dÞch HCl vµo mçi èng nghiÖm. NhËn
xÐt vµ kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña mçi lo¹i kÕt tña.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

22

.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

5. C©u hái

C©u 1 : T¹i sao tríc khi pha chÕ dung dÞch muèi s¾t(II) vµ muèi s¾t(III) l¹i
ph¶i ®un s«i kÜ níc cÊt ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

C©u 2 : Muèn cho kÕt qu¶ thÝ nghiÖm tèt, t¹i sao l¹i ph¶i ®un s«i kÜ dung
dÞch NaOH lo·ng, ®Ó nguéi råi míi cho t¸c dông víi dung dÞch muèi s¾t(II), muèi
s¾t(III) ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

ThÝ nghiÖm 3 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi s¾t

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

23

Cho vµo èng nghiÖm 2ml dung dÞch FeCl3. Nhá dÇn dÇn dung dÞch KI vµo
èng nghiÖm. M« t¶ hiÖn tîng. Cho biÕt lo¹i ph¶n øng nµo ®· x¶y ra ? KÕt luËn vÒ
tÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi FeCl3. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc.

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

ThÝ nghiÖm 4 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i ®ång

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

Cho vµo ba èng nghiÖm, mçi èng nghiÖm vµi m¶nh ®ång kim lo¹i. Rãt vµo
èng nghiÖm thø nhÊt 1ml dung dÞch H2SO4 lo·ng (1 : 5), vµo èng nghiÖm thø hai
1ml dung dÞch H2SO4 ®Æc, vµo èng nghiÖm thø ba 1ml dung dÞch HNO3 lo·ng.
M« t¶ hiÖn tîng quan s¸t ®îc.
§un nãng nhÑ (cÈn thËn) c¶ ba èng nghiÖm. M« t¶ c¸c hiÖn tîng ho¸ häc
x¶y ra trong ba èng nghiÖm. Gi¶i thÝch ?

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

3.

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t

24

hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

C©u hái bæ sung
C©u 1 :
Muèn cho thÝ nghiÖm an toµn ph¶i chó ý nh÷ng vÊn ®Ò g× ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 2 : Cho biÕt c¸ch xö lÝ khi H2SO4 ®Æc, HNO3 lo·ng d©y ra tay, ®æ ra bµn
lµm viÖc ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

25

.................................................................................................................................
...................

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn

§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

M« t¶
hiÖn tîng

Gi¶i thÝch
hiÖn tîng

NhËn xÐt cña gi¸o viªn

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

X¸c nhËn cña gi¸o viªn

(KÝ tªn)

26

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->